Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. balandžio 4 d. (OR. en) 7993/17 SAN 138 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoria

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. balandžio 4 d. (OR. en) 7993/17 SAN 138 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoria"

Transkriptas

1 Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. balandžio 4 d. (OR. en) 7993/17 SAN 138 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoriaus, kurio vardu pasirašo direktorius Jordi AYET PUIGARNAU gavimo data: 2017 m. balandžio 3 d. kam: Komisijos dok. Nr.: Dalykas: Europos Sąjungos Tarybos generaliniam sekretoriui Jeppe TRANHOLMUI-MIKKELSENUI COM(2017) 149 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI Trečiosios Sąjungos veiksmų sveikatos srityje programos įgyvendinimas 2014 m. Delegacijoms pridedamas dokumentas COM(2017) 149 final. Pridedama: COM(2017) 149 final 7993/17 er DGB2C LT

2 EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2017) 149 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI Trečiosios Sąjungos veiksmų sveikatos srityje programos įgyvendinimas 2014 m. {SWD(2017) 119 final} LT LT

3 Turinys Įvadas m. teminė sritis lėtinės ligos Projektas PATHWAYS bendradarbiavimas skatinant sveikų darbo vietų kūrimą ir įtraukties strategijų įgyvendinimą darbo sektoriuje... 5 Iniciatyvos, kuriomis tiesiogiai prisidedama prie ES teisės įgyvendinimo Prašymas suteikti paslaugą Tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų direktyvos 2011/24/ES įgyvendinimas... 6 Biudžeto vykdymas Biudžetas m. prioritetai ir finansavimo mechanizmai Veiklos biudžeto vykdymas taikant finansavimo mechanizmą Susitarimai dėl tiesioginių dotacijų su tarptautinėmis organizacijomis Pirkimai (paslaugų sutartys) Kiti veiksmai Biudžeto sąnaudos 2014 m Pagalbos gavėjų rūšys Išvada

4 ĮVADAS Šioje ataskaitoje apžvelgiamas trečiosios Sąjungos veiksmų sveikatos srityje programos įgyvendinimas 2014 m. Tai buvo pirmieji 2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 282/2014 nustatytos trečiosios Sąjungos veiksmų sveikatos srityje programos įgyvendinimo metai 1. Šis reglamentas programai, kurios trukmė septyneri metai iki 2020 m. gruodžio 31 d., taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d. Pagal Reglamento 13 straipsnį Komisija Sąjungos veiksmų sveikatos srityje programos komitetui teikia visų pagal programą finansuotų veiksmų įgyvendinimo ataskaitas ir nuolat informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą. Ši ataskaita atitinka šį reikalavimą. Joje pateikiama išsami informacija apie 2014 m. biudžetą ir apie tai, kaip jis buvo įvykdytas. 1 priede pridedamame Komisijos tarnybų darbiniame dokumente pateikti keli pagal antrąją Sąjungos veiksmų sveikatos srityje programą bendrai finansuotų pagrindinių daugiamečių veiksmų 2, kurių galutiniai rezultatai paskelbti 2014 m., pavyzdžiai. Jame taip pat pateikti pagal 2014 m. darbo programą pagalbinėse srityse, kaip antai vertinimas ir informacijos sklaida, finansuotų veiksmų pavyzdžiai. Apžvalgos lentelės, kuriose išsamiai aprašoma visa bendrai finansuojama veikla ir sudarytos sutartys, pateiktos 2 10 prieduose. Visas trečiosios Sąjungos veiksmų sveikatos srityje programos biudžetas EUR. Joje nustatyti keturi konkretūs tikslai: 1. skatinti sveikatingumą, užkirsti kelią ligoms ir propaguoti sveikos gyvensenos skatinimo aplinką, atsižvelgiant į sveikatos aspektų integravimo į visų sričių politiką principą; 2. apsaugoti Sąjungos piliečius nuo didelių tarpvalstybinių grėsmių sveikatai; 3. prisidėti prie novatoriškų, veiksmingų ir tvarių sveikatos sistemų kūrimo; 4. sudaryti palankesnes sąlygas Sąjungos piliečiams naudotis geresne ir saugesne sveikatos priežiūra. Programoje kiekvienam tikslui nustatyti pažangos rodikliai. Kad šie tikslai būtų pasiekti, programa gali būti įgyvendinta naudojant daug įvairių finansavimo priemonių. Tai yra: - kartu su valstybių narių valdžios institucijomis bendrai finansuojami veiksmai (bendrieji veiksmai); - projektai ir dotacijos veiklai, konkrečiai skirtos nevyriausybinėms organizacijoms ir tinklams remti; - tiesioginiai susitarimai su tarptautinėmis organizacijomis, viešieji pirkimai ir kiti veiksmai. 1 OL L 86, , p OL L 301, , p. 3. 3

5 Remiantis 2013 m. parengtu daugiamečiu planu, 2014 m. metinėje darbo programoje daugiausia dėmesio skirta lėtinėms ligoms. Todėl 2014 m. buvo bendrai finansuoti keli kovos su lėtinėmis ligomis veiksmai; šioje ataskaitoje aprašytas vienas iš jų. Pagal programą taip pat bendrai finansuojamos iniciatyvos, kuriomis padedama įgyvendinti ES teisę. Šioje ataskaitoje pateikti du pavyzdžiai, kuriais parodoma, kaip 2014 m. programa buvo sėkmingai įgyvendinta šioje srityje. Žvelgiant į ateitį... Pirmaisiais trečiosios Sąjungos veiksmų sveikatos srityje programos įgyvendinimo metais pagal bendro finansavimo tvarką buvo remiama ir pradėta įgyvendinti daug svarbių iniciatyvų, įskaitant aštuonis bendruosius veiksmus. Remdamasi antrosios Sąjungos veiksmų sveikatos srityje programos baigiamojo vertinimo išvadomis, Komisija užtikrina, kad trečiosios Sąjungos veiksmų sveikatos srityje programos įgyvendinimas būtų atidžiai stebimas ir kad rezultatai būtų plačiau viešinami. Komisija taip pat toliau skatina ir remia visas programoje dalyvaujančias valstybes nares ir šalis ir siekia sąveikos su kitomis ES finansavimo programomis. 4

6 2014 M. TEMINĖ SRITIS LĖTINĖS LIGOS 2014 m. metinės darbo programos prioritetinė sveikatos tema buvo lėtinės ligos. Iš viso paskelbti trys kvietimai teikti pasiūlymus dėl projektų, susijusių su įvairiais lėtinių ligų prevencijos ir valdymo aspektais, ir atitinkamai įgyvendinti penki bendrai finansuojami projektai. Baigtas įgyvendinti bendrasis veiksmas, susijęs su mityba ir fiziniu aktyvumu, taip pat kitas veiksmas, susijęs su demencija, ir dar šeši projektai aktyvaus ir sveiko senėjimo srityje. Geras pavyzdys yra toliau aprašytas projektas PATHWAYS. Juo sprendžiamas svarbus lėtinėmis ligomis sergančių pacientų dalyvavimo darbo rinkoje klausimas. Tai visiškai atitinka Komisijos darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo darbotvarkę. 1.1 Projektas PATHWAYS bendradarbiavimas skatinant sveikų darbo vietų kūrimą ir įtraukties strategijų įgyvendinimą darbo sektoriuje Pagrindiniai faktai Projektas PATHWAYS (bendradarbiavimas skatinant sveikų darbo vietų kūrimą ir įtraukties strategijų įgyvendinimą darbo sektoriuje) buvo vienas iš 2014 m. bendrai finansuotų projektų, kurie tais metais įgyvendinti pirmenybę teikiant su lėtinėmis ligomis susijusių problemų sprendimui. Projektas PATHWAYS pradėtas įgyvendinti 2015 m. vasarą, bus įgyvendinamas 36 mėnesius ir jam bus skirta iki ,00 EUR bendro finansavimo lėšų. Projekte dalyvauja 12 partnerių iš 10 skirtingų Europos šalių (Austrijos, Belgijos, Čekijos, Vokietijos, Graikijos, Italijos, Norvegijos, Lenkijos, Slovėnijos ir Ispanijos), kurie visi turi didelės patirties lėtinių bei psichinių ligų ir užimtumo srityje Trumpas aprašymas Žmonėms, sergantiems lėtinėmis ligomis ir turintiems psichikos sutrikimų, dažnai kyla su darbu susijusių problemų, pvz., nedarbas, pravaikštos, sumažėjęs darbo našumas ir niekinamas požiūris į juos darbovietėje. Dėl didėjančio lėtinių ligų ir psichikos sutrikimų paplitimo, taip pat dėl biudžeto apribojimų šis klausimas tampa dar problemiškesnis, jam spręsti reikalingos novatoriškos strategijos, kuriomis šiems žmonėms būtų padedama dalyvauti darbo rinkoje. Tačiau mums trūksta žinių apie taikomas strategijas ir apie tai, ar jos yra veiksmingos. Mes taip pat turime išsiaiškinti žmonių, sergančių lėtinėmis ligomis ir turinčių psichikos sutrikimų, su užimtumu susijusius poreikius. Todėl, įgyvendinant projektą PATHWAYS, bus nustatytos Europoje ir už jos ribų taikomos integracijos ir reintegracijos strategijos ir jų veiksmingumas. Taip pat bus įvertinti žmonių, sergančių lėtinėmis ligomis ir turinčių psichikos sutrikimų, konkretūs su užimtumu susiję poreikiai. Galiausiai bus parengtos gairės veiksmingų profesinės integracijos ir reintegracijos strategijų įgyvendinimui remti. Vienas iš taikomų metodų bus konsultacijos su suinteresuotaisiais subjektais. 5

7 1.1.3 Tikėtini rezultatai Įgyvendinant projektą PATHWAYS, bus parengtos tam tikros ataskaitos: - ataskaita, kurioje lyginamos esamos strategijos, grindžiamos penkiomis Europos socialinės paramos ir sveikatos priežiūros modelių kategorijomis; ir - ataskaita apie nepatenkintus žmonių, sergančių lėtinėmis ligomis, užimtumo poreikius, įskaitant rekomendacijas, kaip juos patenkinti. Duomenų bazėje bus surinkti turimi duomenys apie žmonių, sergančių lėtinėmis ligomis, dabartinių integracijos ir reintegracijos į darbo rinką strategijų veiksmingumą, taip pat šie duomenys bus aprašyti apžvalginiame leidinyje. Galiausiai, baigiant projektą PATHWAYS bus pateiktos politikos rekomendacijos įgyvendinti įtraukties strategijas siekiant sukurti įtraukesnę darbo rinką, kurioje galėtų prasmingai dalyvauti lėtinėmis ligomis sergantys ir psichikos sutrikimų turintys žmonės. INICIATYVOS, KURIOMIS TIESIOGIAI PRISIDEDAMA PRIE ES TEISĖS ĮGYVENDINIMO Pagal Sąjungos veiksmų sveikatos srityje programą finansuojamos paslaugos, kurias teikia išorės rangovai, padedantys Komisijai įgyvendinti sprendimus ir direktyvas sveikatos srityje. Toliau pateiktas tokių 2014 m. suteiktų paslaugų pavyzdys. 1.2 Prašymas suteikti paslaugą Tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų direktyvos 2011/24/ES įgyvendinimas Aiškinamasis aprašymas Atliekant šį tyrimą, apsvarstytas Tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų direktyvos 2011/24/ES3 poveikis. Bendras tyrimo tikslas, kaip reikalaujama pagal Direktyvos 20 straipsnio 1 dalį, buvo pateikti ataskaitą apie tai, kaip valstybės narės įgyvendina direktyvą, ir nustatyti spragas bei tobulėjimo galimybes. Atliekant tyrimą, remtasi informacija apie padėtį vietoje ir kitais vertingais išorės informacijos šaltiniais. Šios paslaugos suteiktos vykdant paslaugų sutartį su bendrovėmis KPMG Advisory N.V., Technopolis Group ir Empirica GmbH pagal preliminariosios sutarties SANCO/2012/02/011 1 dalį. Sutartis galiojo nuo 2014 m. liepos 21 d. iki 2015 m. kovo 21 d., jos vertė EUR Trumpas aprašymas Be dokumentų tyrimo ir literatūros apžvalgos, taip pat išsamiai peržiūrėtos interneto svetainės ir taikyti plačiai naudojami dalyvaujamieji mokslinių tyrimų metodai. Remiantis anksčiau atliktais moksliniais tyrimais, išanalizuotos visos 32 nacionalinių informacijos apie 3 OL L 88, , p

8 tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas centrų (NIC) svetainės (32 šalių arba teritorijų, nes Jungtinės Karalystės regionai Škotija, Velsas, Anglija, Šiaurės Airija ir Gibraltaras buvo įtraukti atskirai). Siekiant įvertinti svetaines iš galutinio vartotojo perspektyvos, naudotas netikro paciento mokslinių tyrimų metodas. Vertintojai elektroniniu paštu ir telefonu pagal tris skirtingus iš anksto suplanuotus scenarijus kreipėsi į 12 ES valstybių narių (Austrijos, Belgijos, Prancūzijos, Vokietijos, Vengrijos, Italijos, Lietuvos, Maltos, Nyderlandų, Slovėnijos, Ispanijos ir Švedijos) nacionalinius kontaktinius centrus. Imties šalyse ir Europos lygmeniu, surengus 59 pokalbius su suinteresuotaisiais subjektais ir atlikus internetinę imties šalyse veikiančių NKC apklausą, taip pat buvo surinkti subjektyvūs, nuomonėmis grindžiami duomenys. Maždaug 50 proc. suinteresuotųjų subjektų, į kuriuos buvo kreiptasi, sutiko atsakyti į klausimus per minėtą keturių savaičių laikotarpį. Tarp jų buvo įvairūs sveikatos draudikai, sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai, pacientų ombudsmenai, nacionalinės ir regionų valdžios institucijos, pacientų grupės, audito įstaigos ir pagrindinės vaistus išrašančių sveikatos priežiūros specialistų organizacijos. Visi nacionaliniai kontaktiniai centrai atsakė bent į dalį internetinės apklausos klausimų. Tyrimo išvados papildomos stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (SSGG) analize, kurioje daugiausia dėmesio skiriama pacientams suteiktoms paslaugoms Konkretūs rezultatai Šis tyrimas atliktas vykdant darbą, kurio tikslas gauti pirminius duomenis, tapsiančius tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų Sąjungoje vertinimo atskaitos tašku. Bendra išvada visi dalyvaujantys suinteresuotieji subjektai patvirtino, kad tarpvalstybinėmis sveikatos priežiūros paslaugomis pagal Direktyvą pasinaudojo nedaug pacientų. Šis tyrimas yra naudingas ir kokybiškas įnašas į pradinį vertinimą ir būsimus vertinimus, neprieštaraujantis principui pirmiausia įvertinti. Tyrimo išvados paskelbtos 2015 m. gegužės mėn. Europos Komisijos svetainėje ir pristatytos per 2015 m. gruodžio 2 d. Europos Komisijos surengtą NKC susitikimą, kuriame sulaukė didelio susidomėjimo. Tikimasi, kad suinteresuotieji subjektai ir platesnė mokslinių tyrimų bendruomenė išsamiau išnagrinės tyrimui atlikti taikytas metodikas. Tačiau šis tyrimas nėra oficialus vertinimas. Jis neapima skundų, pažeidimų ir perkėlimo į nacionalinę teisę priemonių. Atsižvelgiant į tai, kad Direktyva buvo priimta neseniai ir į tai, kad lengvai prieinamų duomenų apie pacientų judumą nėra daug, oficialiai vertinti Direktyvą pernelyg anksti. BIUDŽETO VYKDYMAS 1.3 Biudžetas Trečiosios Sąjungos veiksmų sveikatos srityje programos ( m.) biudžetas 449,4 mln. EUR. Iš jų 33,48 mln. EUR lėšų numatyta Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir 7

9 maisto programų vykdomosios įstaigos (Chafea), kuriai Komisija pavedė valdyti m. Sąjungos veiksmų sveikatos srityje programą, veiklai finansuoti. Nuo 2005 m. Chafea Komisijai teikia techninę, mokslinę ir administracinę pagalbą įgyvendinant Sąjungos veiksmų sveikatos srityje programą 4. Chafea kasmet rengia kvietimus teikti pasiūlymus, koordinuoja pateiktos informacijos vertinimą, derasi dėl susijusių dotacijų susitarimų, juos pasirašo ir valdo. Ji taip pat atsakinga už daugelį viešųjų pirkimų procedūrų m. darbo plane 5 nustatytas biudžetas buvo EUR ir jis buvo paskirstytas taip: Veiklos išlaidos: EUR, priskirta biudžeto eilutei Sveikatos priežiūros inovacijų skatinimas ir sveikatos priežiūros sistemų tvarumo didinimas, Sąjungos piliečių sveikatos gerinimas ir jų saugojimas nuo tarpvalstybinių grėsmių sveikatai ; administracinės išlaidos: EUR, priskirta biudžeto eilutei Programos Sveikata ekonomikos augimui skatinti rėmimo išlaidos 6. Bendras veiklos išlaidoms skirtas biudžetas siekė ,05 EUR, o bendras administracinis biudžetas ,69 EUR. Į veiklos išlaidų sumą įeina ELPA / EEE šalių kreditai ir atkūrimo kreditai iš praėjusių biudžetinių metų 2014 m. Chafea iš šio biudžeto valdė ,83 EUR, o Komisija valdė ,88 EUR, susijusius su viešaisiais pirkimais, tiesioginėmis dotacijomis ir kitomis priemonėmis m. prioritetai ir finansavimo mechanizmai 2014 m. prioritetai išdėstyti 2014 m. gegužės 26 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime C 2014/3383 dėl 2014 m. darbo programos priėmimo ir susijusių kriterijų m. darbo planui įgyvendinti naudoti keli finansavimo mechanizmai. Jie išsamiai apibūdinti toliau. Finansuotinoms iniciatyvoms atrinkti buvo taikomos konkurencinės atrankos ir finansavimo skyrimo procedūros. Konkurencinės atrankos ir finansavimo skyrimo procedūros netaikomos bendriesiems veiksmams, susitarimams dėl tiesioginių dotacijų ir Tarybai pirmininkaujančių m. gruodžio 15 d. Sprendimas 2004/858/EB (OL L 369, , p. 73), iš dalies pakeistas 2008 m. birželio 20 d. Sprendimu 2008/544/EB (OL L 173, , p. 27) m. gegužės 26 d. Komisijos sprendimas C(2014) 3383, 6 Iš pradžių pasiūlytas trečiosios Sąjungos veiksmų sveikatos srityje programos pavadinimas buvo programa Sveikata ekonomikos augimui skatinti. Todėl taip pavadinta budžeto eilutė. Kadangi šis pavadinimas neišliko, 2016 m. darbo programoje ši biudžeto eilutė buvo pervadinta

10 valstybių narių rengiamoms konferencijoms, nes tais atvejais konkurencinių procedūrų taikyti neleidžiama pagal konkrečias taisykles arba jos netaikomos praktiškai, pvz., dėl monopolinės padėties. Administravimo kreditais padengtos tam tikros išlaidos, pavyzdžiui, tyrimų, susitikimų su ekspertais, informavimo ir leidybos išlaidos, taip pat techninė ir administracinė pagalba IT sistemoms. 1.5 Veiklos biudžeto vykdymas taikant finansavimo mechanizmą Finansavimo mechanizmo rūšis Įgyvendinimas (EUR) Finansavimo mechanizmo dalis visame įvykdytame biudžete Kvietimai teikti paraiškas ,88 EUR 31, Dotacijos projektams ,08 EUR 23 Dotacijos veiklai ,80 EUR Dotacijos bendriems veiksmams ,39 EUR 33, ES pirmininkaujančioms valstybėms narėms skiriamos dotacijos konferencijoms Susitarimai dėl tiesioginių dotacijų Valdo Chafea Valdo Sveikatos ir maisto saugos GD , ,96 EUR ,00 EUR ,96 EUR Pirkimai (paslaugų sutartys) ,44 EUR 23, Valdo Chafea ,56 EUR Valdo Sveikatos ir maisto saugos GD ,88 EUR 13 Kiti veiksmai ,04 EUR 2 Valdo Chafea ,00 Valdo Sveikatos ir maisto saugos GD , m. panaudotas biudžetas Bendra biudžeto suma ,71 EUR ,05 EUR 9

11 Nepanaudoti kreditai 8 Valdo Chafea ,68 Valdo Sveikatos ir maisto saugos GD ,66 Panaudotas biudžetas 98,3 % Toliau pateiktoje lentelėje lyginami įgyvendinant antrąją Sąjungos veiksmų sveikatos srityje programą ir 2014 m. pagal kiekvieną finansinį mechanizmą panaudotų biudžeto lėšų sumos vidurkiai procentais. Nors 2014 m. projektams skirta mažesnė procentinė biudžeto dalis, daugiau išleista bendriesiems veiksmams finansuoti. Kitoms finansinėms priemonėms iš biudžeto procentais skirtos panašios sumos. Finansavimo mechanizmo rūšis Finansavimo Finansavimo mechanizmo dalis mechanizmo dalis visame įvykdytame visame įvykdytame 2014 m. biudžete antrosios Sąjungos veiksmų sveikatos srityje programos biudžete Dotacijos projektams 23,1 % 36 % Dotacijos veiklai 8,5 % 7 % Dotacijos bendriems veiksmams 33,7 % 22 % Susitarimai dėl tiesioginių dotacijų 4,9 % 7 % Pirkimai (paslaugų sutartys) 23,0 % 25 % Kiti veiksmai 2,3 % 4 % Kvietimai teikti paraiškas 2014 m. birželio 6 d. programos Horizontas 2020 dalyvių portale 9, EUROPA svetainėje Visuomenės sveikata 10 ir Chafea svetainėje 11 paskelbti kvietimai teikti paraiškas dėl projektų ir veiksmų, kuriems skiriamos dotacijos veiklai. Dauguma paraiškų buvo gautos iš 8 Pasirengimo narystei kreditai dar nepanaudoti, pagal sprendimą sudaryti sutartį numatytų sumų ir sumų, dėl kurių sudarytos sutartys, skirtumai. 9 Topics/t/true/0/1/0&hasOpenTopics/t/true/0/1/0&allClosedTopics/t/true/1/1/0&+PublicationDate/desc

12 15 ES valstybių narių veikiančių pagrindinių partnerių: jie pateikė 86 proc. paraiškų dėl dotacijų projektams, 100 proc. paraiškų dėl dotacijų veiklai ir 100 proc. paraiškų dėl dotacijų bendriesiems veiksmams. 41 proc. visų bendruosiuose veiksmuose dalyvaujančių partnerių ir 16 proc. projektų partnerių yra iš 13 ES valstybių narių m. spalio mėn. Chafea surengė praktinį seminarą dėl bendrų veiksmų, o 2015 m. vasario mėn. praktinį seminarą dėl bendrų veiksmų kokybės užtikrinimo. Pagrindiniai nacionaliniai informacijos apie Sąjungos veiksmų sveikatos srityje programą centrai taip pat surengė nacionalines informacines dienas Bulgarijoje, Kroatijoje, Čekijoje, Graikijoje, Vengrijoje, Airijoje, Italijoje, Lietuvoje, Nyderlanduose, Norvegijoje, Lenkijoje, Portugalijoje, Rumunijoje, Slovakijoje, Ispanijoje ir Jungtinėje Karalystėje. Pareiškėjams skirtos gairės buvo paskelbtos dalyvių portale. Chafea pagalbos tarnyba taip pat teikė patarimus ir praktinę pagalbą. Iš viso gauta 50 projektų pasiūlymų ir 40 veiklai skirtų dotacijų pasiūlymų, kurių suma sudarė EUR. Paraiškos buvo vertinamos pagal Komisijos įgyvendinimo sprendime C 2014/3383 ir kvietimuose teikti paraiškas išdėstytas taisykles ir kriterijus. Vertinimo procese dalyvavo 37 išorės ekspertai iš 18 šalių. Ekspertai buvo išrinkti iš sąrašo Kvietimas pareikšti susidomėjimą visuomenės sveikatos srityje 12, sudaryto paskelbus kvietimą pareikšti susidomėjimą. Vertinimo procesas vyko dviem etapais. Pirmajame etape trys išorės vertintojai peržiūrėjo kiekvieną pasiūlymą. Per Chafea surengtą posėdį parengta konsoliduota kiekvieno pasiūlymo vertinimo ataskaita. Antrajame etape vertinimo komitetas tikrino, ar vertintojai laikėsi atitinkamų taisyklių ir kriterijų. Paskui jis parengė galutinius pasiūlymų, kuriuos rekomenduojama finansuoti, sąrašus ir rezervo sąrašus. Vertinimo komitetą sudarė Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato (Sveikatos ir maisto saugos GD), Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinio direktorato ir Chafea atstovai. Sprendimus sudaryti sutartis dėl projektų 13 ir dotacijų veiklai 14 priėmė Chafea Dotacijos projektams Dotacijos projektams buvo skiriamos veiksmams, kuriuos įgyvendinant dalyvavo keletas partnerių, paprastai viešojo sektoriaus sveikatos priežiūros įstaigos ir nevyriausybinės organizacijos. Didžiausia ES parama yra 60 proc. reikalavimus atitinkančių išlaidų. Tačiau ES 12 OL L 88, , ir ir 11

13 parama gali išaugti iki 80 proc., jei pasiūlymas atitinka ypatingo naudingumo kriterijus m. du projektai atitiko ypatingo naudingumo kriterijus. Iš viso pateikti 50 pasiūlymai dėl kvietimo teikti projektų pasiūlymus. Atrankos etapu buvo atmesti šeši pasiūlymai. Iš likusių 44 pasiūlymų 12 buvo rekomenduojami finansuoti, o keturi pasiūlymai buvo įtraukti į rezervo sąrašą. Galiausiai 13-ai projektų iš viso skirta EUR. Pagal programos tikslus šios lėšos buvo pasiskirstytos taip: 1. sveikatos ugdymas: EUR (penki projektai); 2. grėsmės sveikatai: jokių projektų nefinansuota; 3. sveikatos sistemos: EUR (septyni projektai); 4. geresnė ir saugesnė sveikatos priežiūra: jokių projektų nefinansuota. Priede išvardyti visi finansuoti projektai Dotacijos veiklai Dotacijos veiklai skirtos ne pelno organizacijoms ar tinklams, kurie: - yra nevyriausybiniai; - nesiekia pelno ir nėra priklausomi nuo pramonės, komercinių, verslo arba kitų nesuderinamų interesų; - veikia visuomenės sveikatos srityje; - iš tikrųjų atlieka vaidmenį pilietinio dialogo procesuose Sąjungos lygmeniu; - siekia bent vieno iš konkrečių programos tikslų; - veikia Sąjungos lygmeniu bent pusėje valstybių narių; ir - jų geografinė aprėptis Sąjungos mastu yra subalansuota. Didžiausia ES parama yra 60 proc. metinių veiklos išlaidų. Tačiau ES parama gali padidėti iki 80 proc., jeigu pasiūlymas atitinka ypatingo naudingumo kriterijus m. tik keturios dotacijos veiklai atitiko ypatingo naudingumo kriterijus. Pradėjus įgyvendinti trečiąją Sąjungos veiksmų sveikatos srityje programą, Chafea paskelbė kvietimą parengti daugiametę partnerystės pagrindų priemonę. Trejų metų partnerystės pagrindų susitarimus sudarę subjektai vėliau gali pateikti paraišką dėl metinio bendro finansavimo. Iš viso pateikti 40 pasiūlymai dėl kvietimo teikti pasiūlymus dėl dotacijų veiklai. Iš jų 14 atvejų sudaryti partnerystės pagrindų susitarimai (35 proc. gautų pasiūlymų). Visiems pasiūlymams skirta 2015 m. metinė dotacija veiklai. Visa bendro finansavimo suma siekė ,80 EUR. Priede išvardytos visos finansuotos dotacijos veiklai. 12

14 1.5.3 Bendri veiksmai Dotacijos bendriesiems veiksmams buvo skiriamos kompetentingoms institucijoms arba viešojo sektoriaus institucijoms ir tų kompetentingų institucijų įgaliotoms nevyriausybinėms organizacijoms. Didžiausia ES parama sudaro 60 proc. Tačiau ES parama gali išaugti iki 80 proc., jei pasiūlymas atitinka ypatingo naudingumo kriterijus m. tik du bendrieji veiksmai atitiko ypatingo naudingumo kriterijus. Pagal trečiąją Sąjungos veiksmų sveikatos srityje programą pasikeitė bendrųjų veiksmų procedūra. Siekdamos užtikrinti didesnį skaidrumą ir įtrauktį, trečiojoje Sąjungos veiksmų sveikatos srityje programoje dalyvaujančios valstybės narės ir šalys dabar pirmiausia skiria kompetentingas institucijas arba kitas įstaigas. Tada paskirtųjų institucijų prašoma pateikti pasiūlymą pagal tiesioginės dotacijos skyrimo procedūrą. Aštuoniems bendrai finasuojamiems veiksmams iš viso skirta ,39 EUR. Pagal programos tikslus šios lėšos paskirstytos taip: 1. sveikatos ugdymas: ,39 EUR (trys bendri veiksmai) 2. grėsmės sveikatai: ,00 EUR (vienas bendrasis veiksmas); 3. sveikatos sistemos: ,00 EUR (du bendri veiksmai) 4. geresnė ir saugesnė sveikatos priežiūra: ,00 EUR (du bendri veiksmai) Kiekviename iš šių bendrųjų veiksmų dalyvavo valstybės narės ir kitos programoje dalyvaujančios šalys; viename bendrajame veiksme vidutiniškai dalyvavo 19 valstybių narių ir kitų programoje dalyvaujančių šalių. Sveikatos temos, kurias apima bendrieji veiksmai, yra šios: - nesubalansuotos mitybos įpročiai ir fizinio aktyvumo stoka; - ŽIV ir susijusių infekcijų prevencijos ir gydymo gerinimas Europos Sąjungos prioritetiniuose regionuose ir prioritetinėse grupėse; - suderinti veiksmai, skirti demencija sergančių žmonių padėčiai ir karjeros galimybėms gerinti; - labai pavojingi ir nauji patogenai; - techninis ir mokslinis bendradarbiavimas kuriant medicinos priemones ir in vitro diagnostikos medicinos priemones; - parama e. sveikatos tinklui; - Tarybos rekomendacijos ir Komisijos komunikato dėl retųjų ligų 15 įgyvendinimas; ir - stebėsena ir kontrolė kraujo perpylimo ir audinių bei ląstelių persodinimo srityje

15 Priede išvardyti visi finansuoti bendrieji veiksmai. 1.6 Susitarimai dėl tiesioginių dotacijų su tarptautinėmis organizacijomis Susitarimai dėl tiesioginių dotacijų su tarptautinėmis organizacijomis buvo sudaromi su visuomenės sveikatos srityje veikiančiomis tarptautinėmis organizacijomis. Tiesioginės dotacijos apima ir susitarimus dėl paslaugų lygio. Didžiausia ES parama sudaro 60 proc. Iš viso pasirašyti septyni susitarimai dėl tiesioginių dotacijų, jiems iš viso skirta ,96 EUR. Šiuos keturis susitarimus dėl tiesioginių dotacijų pasirašė Chafea: 1) susitarimą su Europos Taryba dėl įnašo, skirto ES teisės aktams dėl žmogaus kilmės medžiagų įtraukti į Europos Tarybos ekspertų gaires ( EUR); 2) metinį susitarimą dėl tiesioginės dotacijos su Europos farmakopėja ( EUR); 3) du susitarimus dėl tiesioginių dotacijų su Pasaulio sveikatos organizacija: - nacionalinės politikos, susijusios su mityba, fizinio aktyvumo stoka, antsvoriu ir nutukimu, stebėsenos ( EUR); ir - nacionalinės politikos, susijusios su alkoholio vartojimu ir alkoholio daromos žalos mažinimu, stebėsenos ( EUR). Šiuos tris susitarimus dėl tiesioginių dotacijų pasirašė Sveikatos ir maisto saugos GD: 1) dvi Eurostatui skirtas tiesiogines dotacijas (susitarimas dėl kryžminio perįgaliojimo ir (arba) paslaugų lygio) sergamumo statistiniams duomenims rinkti iš viso skirta ,96 EUR; ir 2) vieną Farmacinių inspekcijų bendradarbiavimo programai skirtą tiesioginę dotaciją mokymams rengti vaistų veikliųjų sudedamųjų dalių srityje EUR. Priede išvardyti visi finansuoti susitarimai dėl tiesioginių dotacijų. 1.7 Pirkimai (paslaugų sutartys) Paslaugoms pirkti taikyta viešųjų pirkimų tvarka (paslaugų sutartys). Pagal programą visiškai padengiamos pirkimų išlaidos. Šios paslaugų sutartys apima 2014 m. darbo plane nurodytus poreikius: veiksmų ir politikos priemonių vertinimą ir stebėseną; tyrimus; konsultavimą; duomenis ir informaciją apie sveikatą; mokslinė ir techninė pagalba; ryšius; platinimą; informuotumo didinimo veiklą ir 14

16 IT programas politikai remti m. Sveikatos ir maisto saugos GD pasirašė kelias paslaugų sutartis ir konkrečius prašymus pagal galiojančias preliminariąsias sutartis. Dauguma šių sutarčių ir prašymų buvo susiję su horizontaliaisiais veiksmais, pvz., ryšių ir IT paslaugomis, skirtomis esamų IT priemonių (t. y. EMP duomenų bazės, EUDAMED, Sveikatos politikos platformos ir kt.) priežiūrai ir veikimui užtikrinti. Viešojo pirkimo sutartys taip pat apėmė sutartis su ekspertais, dirbančiais moksliniams komitetams, ir vertinimo bei stebėsenos tyrimus. Sveikatos ir maisto saugos GD valdomas bendras viešųjų pirkimų biudžetas sudarė ,88 EUR m. Chafea valdė 22 naujas rinkos procedūras dėl paslaugų įsigijimo (keturios sutartys sveikatos ugdymo srityje, keturios sutartys grėsmių sveikatai srityje, šešios sutartys sveikatos sistemų srityje, penkios sutartys geresnės ir saugesnės sveikatos priežiūros srityje) ir tris procedūras dėl horizontaliųjų ryšių, pagal kurias iš viso skirta ,56 EUR. Sumos pagal kiekvieną programos tikslą ir leidimus duodančią organizaciją buvo paskirstytos taip: Sąjungos veiksmų sveikatos srityje programos tikslas Sveikatos ugdymas Viešieji pirkimai, kuriuos valdė Sveikatos ir maisto saugos GD (EUR) Viešieji pirkimai, kuriuos valdė Chafea (EUR) ,72 EUR ,00 EUR Grėsmės sveikatai ,40 EUR Sveikatos sistemos ,79 EUR 864 iš 927,50 Geresnė ir saugesnė sveikatos 733 iš 684, ,00 EUR priežiūra Horizontali veikla ,02 EUR 121 iš 811,66 IŠ VISO ,92 EUR ,56 EUR Priede išvardytos visos pasirašytos paslaugų sutartys. 1.8 Kiti veiksmai 2014 m. kitiems veiksmams buvo skirta EUR. Kiti veiksmai apėmė apmokėjimą ekspertams, pvz.: - ekspertų grupės investicijų į sveikatos apsaugą klausimais; - ekspertams, atliekantiems vaistų sudedamųjų dalių sistemines patikras; - ekspertams, dalyvaujantiems tarptautinėse konferencijose dėl žmonėms skirtų vaistų ir veterinarinių vaistų registracijos techninių reikalavimų derinimo. Ši suma taip pat apima administracinių susitarimų su Jungtiniu tyrimų centru išlaidas ir Komisijos narystės Europos sveikatos priežiūros sistemų ir politikos observatorijoje mokestį. Daugiau informacijos apie tai, kokie konkretūs veiksmai priskirti kitiems veiksmams, rasite priede. 15

17 1.9 Biudžeto sąnaudos 2014 m. Iš viso bendro 2014 m. veiklos biudžeto lėšos buvo paskirstytos keturiems konkretiems trečiosios Sąjungos veiksmų sveikatos srityje programos tikslams: 1. sveikatos ugdymas: ,99 EUR (30,6 proc m. veiklos biudžeto); 2. grėsmės sveikatai: ,40 EUR (10,1 proc m. veiklos biudžeto); 3. sveikatos sistemos: ,33 EUR (31,4 proc m. veiklos biudžeto); 4. geresnė ir saugesnė sveikatos priežiūra: ,35 EUR (20,2 proc m. veiklos biudžeto); 5. horizontali veikla (IT, ryšiai): ,68 EUR (7,8 proc m. veiklos biudžeto). 1 pav. Panaudotos 2014 m. veiklos biudžeto lėšos pagal trečiosios Sąjungos veiksmų sveikatos srityje programos tikslą 1.10 Pagalbos gavėjų rūšys 2014 m. pasirašyta beveik skirtingų dotacijų ir sutarčių su įvairiais paramos gavėjais ir paslaugų teikėjais, pradedant vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis ir baigiant akademinėmis institucijomis ir privačiomis įmonėmis. Kategorijai kiti priskiriami tokie paramos gavėjai kaip sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai ir tarptautinės organizacijos. 2 pav. pateikta įvairių paramos gavėjų grupių apžvalga. 16 Į šį skaičių neįtrauktos sutartys su pavieniais ekspertais, pvz., tais, kurie dalyvauja mokslinių komitetų veikloje. 16

18 2 pav. Paramos pagal trečiąją Sąjungos veiksmų sveikatos srityje programą gavėjų rūšys 2014 m. IŠVADA 2014 m. buvo pirmieji trečiosios Sąjungos veiksmų sveikatos srityje programos, kurią 2014 m. kovo 11 d. priėmė Europos Parlamentas ir Taryba, įgyvendinimo metai. Metinė darbo programa buvo priimta dviem mėnesiais vėliau 2014 m. gegužės 26 d., todėl visas įgyvendinimo ciklas taip pat buvo pavėluotas. Taigi dauguma dotacijų susitarimų ir kelios paslaugų sutartys pasirašytos pirmąjį 2015 m. ketvirtį. Palyginti su antrąja Sąjungos veiksmų sveikatos srityje programa, trečiosios Sąjungos veiksmų sveikatos srityje programos reglamente atlikti tam tikri reikšmingi teigiami pakeitimai. Išimtys: - konkretūs tikslai ir susiję rodikliai; - aiški ES pridėtinės vertės apibrėžtis ir ir - nustatyti kriterijai, kuriais apibrėžiamas bendrųjų veiksmų ypatingas naudingumas. Tai reiškia, kad, pvz., pareiškėjams ir vertintojams buvo patogiau vadovautis ES pridėtinės vertės apibrėžtimi, o bendrųjų veiksmų konsorciumams buvo lengviau parengti pasiūlymą taip, kad jis atitiktų ypatingo naudingumo, t. y. 80 proc. bendro finansavimo, kriterijus. Taip pat buvo atlikti keli teigiami pakeitimai, susiję su trečiosios Sąjungos veiksmų sveikatos srityje programos įgyvendinimu: informacijos pateikimas internetu per dalyvių portalą; dotacijos susitarimų vertinimas internetu bei jų pasirašymas elektroniniu būdu. Reglamentu dotacijų veiklai gavėjams taip pat nustatytos supaprastintos administracinės procedūros ir susitarimai dėl tiesioginių dotacijų bendriesiems 17

19 veiksmams, taip pat partnerystės pagrindų susitarimai, kad šie dotacijų gavėjai galėtų vykdyti ilgalaikį planavimą. Be to, nauja bendrųjų veiksmų procedūra yra skaidresnė, nes trečiojoje Sąjungos veiksmų sveikatos srityje programoje dalyvaujančios valstybės narės ir šalys pirmiausia turi, skirdamos kompetentingas institucijas, sudaryti konsorciumą. Tačiau tai reiškia, kad visų pirma ES pagrindinės nevyriausybinės organizacijos, norėdamos būti paskirtos, susiduria su sunkumais, o įgyvendinant antrąją Sąjungos veiksmų sveikatos srityje programą jas skyrė Komisija. Kaip matyti ir pagal antrąją Sąjungos veiksmų sveikatos srityje programą, bendrųjų veiksmų dalyvių tebėra palyginti daug: 2014 m. viename bendrajame veiksme vidutiniškai dalyvavo 25 dalyviai nuo 12 iki 39. Todėl bendrųjų veiksmų valdymas ir koordinavimas yra nelengvas uždavinys. Nagrinėjant kvietimus teikti pasiūlymus dėl projektų, galima pastebėti, kad pagal du kvietimus teikti paraiškas parama neskirta nė vienam projektui. Vienu atveju taip įvyko dėl to, kad negauta paraiškų, galbūt todėl, kad tema buvo apibrėžta gana siaurai, o pasiūlyta bendrojo finansavimo suma buvo palyginti nedidelė. Antruoju atveju buvo gauti keli pasiūlymai, tačiau jie visi atmesti vertinimo etape dėl nepakankamos kokybės. Remiantis baigiamojo vertinimo rekomendacijomis, artimiausiais metais bus įgyvendinti tolesni patobulinimai: bus patobulinta elektroninės stebėsenos ir ataskaitų teikimo sistema, vykdoma geresnė ir tikslingesnė informacijos sklaida ir dedamos nuolatinės pastangos didinti tų šalių, iš kurių iki šiol buvo atrenkama nedaug paramos gavėjų, organizacijų ir institucijų dalyvavimą. 18

Top margin 1

Top margin 1 EUROPOS KOMISIJOS PRANEŠIMAS SPAUDAI Programa visiems. ES finansavimo laukia 5 milijonai Briuselis, 2011 m. lapkričio 23 d. Pagal šiandien Europos Komisijos pasiūlytą naująją ES švietimo, mokymo, jaunimo

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart 2019 2 22 L 51 I/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/316 2019 m. vasario 21 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

untitled

untitled EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2014 05 20 COM(2014) 284 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI dėl makroregioninių

Detaliau

Microsoft Word - AGRI LT-TRA-00

Microsoft Word - AGRI LT-TRA-00 EUROPOS KOMISIJA ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS GENERALINIS DIREKTORATAS G direktoratas. Kaimo plėtros horizontalieji aspektai G.1. Kaimo plėtros nuoseklumas 2008 11 19 Briuselis JMC/ab/bm 2007 2013 M. KAIMO

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoriaus, kurio

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

Veiksmų programų administravimo

Veiksmų programų administravimo (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2015 m. gegužės 19 d. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respu

INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respu INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 2015 m. birželio 2 d. įsakymo

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Lietuvos kaimo tinklo 2018 metų veiksmų planas

Detaliau

EUROPOS SĄJUNGOS TAR YB A Briuselis, 2012 m. gruodžio 3 d. (04.12) (OR. en) 16889/12 Tarpinstitucinė byla: 2012/0339 (NLE) PECHE 505 PASIŪLYMAS nuo: E

EUROPOS SĄJUNGOS TAR YB A Briuselis, 2012 m. gruodžio 3 d. (04.12) (OR. en) 16889/12 Tarpinstitucinė byla: 2012/0339 (NLE) PECHE 505 PASIŪLYMAS nuo: E EUROPOS SĄJUNGOS TAR YB A Briuselis, 2012 m. gruodžio 3 d. (04.12) (OR. en) 16889/12 Tarpinstitucinė byla: 2012/0339 (NLE) PECHE 505 PASIŪLYMAS nuo: Europos Komisijos data: 2012 m. gruodžio 3 d. Komisijos

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 06 07 C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) /... 2018 06 07 kuriuo iš dalies keičiamos Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 nuostatos dėl bendrosios

Detaliau

LT PRIEDAS Teikiant duomenis EURES veiklos vertinimo sistemai naudotinų rodiklių sąrašas Elektroninė šio sąrašo versija ir, jei jis bus iš dalies keič

LT PRIEDAS Teikiant duomenis EURES veiklos vertinimo sistemai naudotinų rodiklių sąrašas Elektroninė šio sąrašo versija ir, jei jis bus iš dalies keič LT PRIEDAS Teikiant duomenis EURES veiklos vertinimo sistemai naudotinų rodiklių sąrašas Elektroninė šio sąrašo versija ir, jei jis bus iš dalies keičiamas, konsoliduotos jo versijos nacionaliniams koordinavimo

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Taryba

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Taryba Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Tarybai MI 82 COMPET 40 MAP 5 TELECOM 37 Tarybos išvadų dėl

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

PR_INI

PR_INI EUROPOS PARLAMENTAS 2009 2014 Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas 21.12.2011 2011/2155(INI) PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl Vidaus rinkos rezultatų suvestinės (2011/2155(INI)) Vidaus rinkos ir vartotojų

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 11 11 COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiekti tvarią žvejybos pajėgumų ir žvejybos galimybių pusiausvyrą

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

COM(2018)409/F1 - LT

COM(2018)409/F1 - LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 05 23 COM(2018) 409 final Rekomendacija TARYBOS REKOMENDACIJA dėl 2018 m. Prancūzijos nacionalinės reformų programos su Tarybos nuomone dėl 2018 m. Prancūzijos stabilumo

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2016 m. liepos 14 d. (OR. en) 11273/16 MI 506 ENT 140 COMPET 424 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: gavimo data: 2016 m. li

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2016 m. liepos 14 d. (OR. en) 11273/16 MI 506 ENT 140 COMPET 424 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: gavimo data: 2016 m. li Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2016 m. liepos 14 d. (OR. en) 11273/16 MI 506 ENT 140 COMPET 424 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: gavimo data: 2016 m. liepos 7 d. kam: Komisijos dok. Nr.: Dalykas: Europos

Detaliau

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informacija ir elektroninės formos: http://simap.europa.eu

Detaliau

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 215 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę priemonę I. Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. kovo 27 d įsakymo Nr. V-445 redakcija)

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2018) 231 final ANNEX PRIEDAS prie pasiūlymo dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl veiklos, susi

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2018) 231 final ANNEX PRIEDAS prie pasiūlymo dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl veiklos, susi EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 04 27 COM(2018) 231 final ANNEX PRIEDAS prie pasiūlymo dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl veiklos, susijusios su aukščiausio lygio domeno vardu.eu, įgyvendinimo

Detaliau

st16572.lt10.doc

st16572.lt10.doc EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA 16572/10 (OR. en) PRANEŠIMAS SPAUDAI 3047-as Tarybos posėdis Bendrieji reikalai Briuselis, PRESSE 306 PR CO 37 Pirmininkas Steven Vanackere Belgijos Ministro Pirmininko pavaduotojas

Detaliau

Patients rights have no borders Naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis kitoje ES valstybėje narėje

Patients rights have no borders Naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis kitoje ES valstybėje narėje Patients rights have no borders Aktyvaus pilietiškumo tinklas, norėdamas prisidėti prie Europos Sąjungos (ES) įgyvendinamos kampanijos Pacientų teisės neturi sienų, parengė šią informaciją apie Direktyvą

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Konkurencingumo lenktynės pačiame įkarštyje: Kaip nelikti ant atsarginių žaidėjų suolelio? Indrė Genytė-Pikčienė Vyriausioji analitikė Luminor 2018 m. lapkričio 26 d. Lietuvos ekonomikos šuolis didžiausias

Detaliau

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2016 2018 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR JOS PRIEMONIŲ

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos konferencijoje Kalbos, kultūra

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016 2023 m. VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m. Bendra strategijos vertė 2 486 600,00 Eur. Lėšos vietos

Detaliau

COM(2018)37/F1 - LT

COM(2018)37/F1 - LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 01 18 COM(2018) 37 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI IR EUROPOS CENTRINIAM BANKUI Pirmoji pažangos ataskaita dėl neveiksnių

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2016 m. spalio 5 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2016/0304 (COD) 12947/16 PASIŪLYMAS nuo: gavimo data: 2016 m. sp

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2016 m. spalio 5 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2016/0304 (COD) 12947/16 PASIŪLYMAS nuo: gavimo data: 2016 m. sp Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2016 m. spalio 5 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2016/0304 (COD) 12947/16 PASIŪLYMAS nuo: gavimo data: 2016 m. spalio 4 d. kam: Komisijos dok. Nr.: Dalykas: EDUC 316

Detaliau

Miglė Tuskienė Mokesčių ir ekonomikos vaidmuo užtikrinant minimalias pajamas

Miglė Tuskienė Mokesčių ir ekonomikos vaidmuo užtikrinant minimalias pajamas Miglė Tuskienė Mokesčių ir ekonomikos vaidmuo užtikrinant minimalias pajamas Ekonomikos augimas - esminė skurdo ir pajamų nelygybės mažinimo prielaida Tvariai auganti ekonomika Struktūrinės reformos Tvarūs

Detaliau

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2 Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. rugpjūčio 17 d. (OR. en) 11651/17 AGRILEG 150 DENLEG 63 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos gavimo data: 2017 m. rugpjūčio 24 d. kam: Komisijos dok.

Detaliau

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 20160408 Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę

Detaliau

PowerPoint pristatymas

PowerPoint pristatymas Lietuvos agroverslo tendencijos DNB Bankas 2015 m. gegužės 22 d. Agroverslas iki šiol buvo vienas iš atspariausių Lietuvos ūkio stuburo slankstelių 8,5 8,7 Maisto sektoriaus pridėtinė vertė, dalis BVP,

Detaliau

Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir dar

Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir dar Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lietuvos socialinis modelis Valstybinio

Detaliau

FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m.

FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1K-243 Dėl darbo grupės sudarymo,

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakcija Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Detaliau

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės 03.3.2-LVPA-K-832 Eco-inovacijos LT projektų finansavimo

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2018 m. birželio 1 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2018/0216 (COD) 9645/18 PASIŪLYMAS nuo: gavimo data: 2018 m. b

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2018 m. birželio 1 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2018/0216 (COD) 9645/18 PASIŪLYMAS nuo: gavimo data: 2018 m. b Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2018 m. birželio 1 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2018/0216 (COD) 9645/18 PASIŪLYMAS nuo: gavimo data: 2018 m. birželio 1 d. kam: Komisijos dok. Nr.: Dalykas: AGRI

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ

Detaliau

EN

EN LT LT LT EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA Briuselis, 2008.6.27 COM(2008) 393 galutinis KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI DĖL TARYBOS DIREKTYVOS 89/398/EEB DĖL VALSTYBIŲ NARIŲ ĮSTATYMŲ, SUSIJUSIŲ

Detaliau

Microsoft Word - attl PDFP000016E8.001

Microsoft Word - attl PDFP000016E8.001 EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 08 03 COM(2015) 387 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI DĖL BULGARIJAI IR RUMUNIJAI SKIRTOS LAIKINOSIOS GRYNŲJŲ PINIGŲ SRAUTO IR ŠENGENO PRIEMONĖS

Detaliau

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS 1996-2016 INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS FINANSINIS TURTAS LIETUVOS TENDENCIJOS 2016 M. LAPKRITIS Mlrd. eurų VIENAM GYVENTOJUI TENKANTIS TURTAS IŠAUGO 5,5 KARTO Šalies namu ūkių

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalyk

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalyk Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalykas: Tarybos generalinio sekretoriato Nuolatinių atstovų

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PARAIŠKOS DĖL PROJEKTO FINANSAVIMO PILDYMAS IR TEIKIMAS Indrė Dagilienė 2018 m. spalio 25-26 d. Vilnius-Kaunas Paraiškos pildymas Paraiška pildoma vadovaujantis projektų finansavimo sąlygų Aprašo Nr. 4

Detaliau

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS TIKSLAS VIEŠOSIOS POLITIKOS PRIORITETAS Lietuvai priešiškos šalys jau ilgą laiką

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, SWD(2013) 53 final/2 KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Europos Sąjungos valstybės pagalbos, viešųjų pirkimų

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, SWD(2013) 53 final/2 KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Europos Sąjungos valstybės pagalbos, viešųjų pirkimų EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Europos Sąjungos valstybės pagalbos, viešųjų pirkimų ir vidaus rinkos taisyklių taikymo visuotinės ekonominės

Detaliau

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA Briuselis, 2013 m. lapkričio 27 d. (OR. en) 16886/13 PRELIMINARI DARBOTVARKĖ Dalykas: OJ CONS 59 COMPET 875 RECH 571 ESPACE 96

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA Briuselis, 2013 m. lapkričio 27 d. (OR. en) 16886/13 PRELIMINARI DARBOTVARKĖ Dalykas: OJ CONS 59 COMPET 875 RECH 571 ESPACE 96 EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA Briuselis, 2013 m. lapkričio 27 d. (OR. en) 16886/13 PRELIMINARI DARBOTVARKĖ Dalykas: OJ CONS 59 COMPET 875 RECH 571 ESPACE 96 EUROPOS SĄJUNGOS TARYBOS (Konkurencingumas (vidaus

Detaliau

PR_Dec_Agencies

PR_Dec_Agencies Europos Parlamentas 2014-2019 Plenarinio posėdžio dokumentas A8-0117/2016 8.4.2016 PRANEŠIMAS dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2015/2193(DEC))

Detaliau

untitled

untitled EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2013 11 26 COM(2013) 818 final 2013/0405 (NLE) Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo nustatomos 2014 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos Juodojoje jūroje

Detaliau

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 25.11.2014 B8-0286/7 7 1 dalis 1. ragina valstybes nares ir Komisiją d ti tvarias pastangas įgyvendinti esamas taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi kaip visa apimančios strategijos dalį naikinti

Detaliau

COM(2017)221/F1 - LT

COM(2017)221/F1 - LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 05 08 COM(2017) 221 final 2017/0094 (NLE) Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS kuriuo nustatoma pozicija, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Tarptautinėje vynuogių

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemonių įgyvendinimo priežiūros komisijai MOTYVUOTA IŠVADA

Detaliau

EN

EN LT LT LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2010.8.26 KOM(2010) 430 galutinis KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI dėl programos Forest Focus įgyvendinimo pagal 2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

Microsoft Word - VP3-1.3-UM-05-R_ docx

Microsoft Word - VP3-1.3-UM-05-R_ docx LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS Į S A K Y M A S DĖL VP3-1.3-ŪM-05-R PRIEMONĖS VIEŠOSIOS TURIZMO INFRASTRUKTŪROS IR PASLAUGŲ PLĖTRA REGIONUOSE PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2008 m.

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

EUROPOS KOMISIJOS SPECIALUS EUROBAROMETRAS 397, 2014 (Tyrimas atliktas 2013 m. vasario kovo mėnesiais) Sociologinio tyrimo dalies Tolerancija korupcij

EUROPOS KOMISIJOS SPECIALUS EUROBAROMETRAS 397, 2014 (Tyrimas atliktas 2013 m. vasario kovo mėnesiais) Sociologinio tyrimo dalies Tolerancija korupcij EUROPOS KOMISIJOS SPECIALUS EUROBAROMETRAS 397, 2014 (Tyrimas atliktas 2013 m. vasario kovo mėnesiais) Sociologinio tyrimo dalies Tolerancija korupcijai apžvalga Šioje dalyje nagrinėjamas bendras europiečių

Detaliau

Ataskaita

Ataskaita VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA AR UŽTIKRINAMA VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGA 2019 m. liepos 16 d. Nr. VA-4 SANTRAUKA Audito svarba Kiekvienas fizinis asmuo vartotojas, nes savo poreikiams patenkinti perka prekių

Detaliau

STEPS projektas ir jo aktualumas Lietuvoje

STEPS projektas ir jo aktualumas Lietuvoje STEPS projektas ir jo aktualumas Dr. Rima Vaitkienė Sveikatos apsaugos ministerijos ES reikalų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėjo pavaduotoja STEPS projektas STEPS: angl. Strengthening Engagement in

Detaliau

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: +352 29 29 42 670 El. paštas: ojs@publications.europa.eu Informacija ir elektroninės

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

VPT: Skelbimo spausdinimas

VPT: Skelbimo spausdinimas I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Detaliau

Antikorupcijos_programa_2016_2019

Antikorupcijos_programa_2016_2019 Patvirtinta VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės direktoriaus 2016-02-08 įsakymu Nr. V-16 VŠĮ MYKOLO MARCINKEVIČIAUS LIGONINĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2016-2019 METAMS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.Programos

Detaliau

Microsoft Word Nr P-135.doc

Microsoft Word Nr P-135.doc MINISTERIJŲ UŽSAKOMŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ TIKSLINGUMAS Vilnius 2005 m. VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA 2 T U R I N Y S SANTRAUKA 3 ĮŽANGA 5 AUDITO REZULTATAI 8 Mokslinių tyrimų vertinimas 8 Ministerijų užsakomų

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendradarbiavimas civilinėse ir komercinėse bylose Jurisdikcija

Detaliau

Microsoft PowerPoint - JPSPPM mokymai_2015_10_08_09_3 dalis_AS [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - JPSPPM mokymai_2015_10_08_09_3 dalis_AS [Compatibility Mode] Projektas JAUNIMUI PALANKIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO MODELIO SUKŪRIMAS Finansuojamas pagal 2009 2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programą Nr. LT11 Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation #HRSavaitėLietuva VDI IR DARBDAVIŲ TEISĖS BEI PAREIGOS NAUJAJAME DARBO KODEKSE 2017 Kas atsitiko: 1. Naujas teisinis reiškinys, iš esmės keičiantis darbo teisinių santykių reguliavimą. 2. Dialogo arba

Detaliau

PROJEKTAS METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO INFORMACINĖS VISUOMENĖS SKATINIMAS PRIEMONĖS NR. J06-CPVA-V

PROJEKTAS METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO INFORMACINĖS VISUOMENĖS SKATINIMAS PRIEMONĖS NR. J06-CPVA-V PROJEKTAS 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO INFORMACINĖS VISUOMENĖS SKATINIMAS PRIEMONĖS NR. J06-CPVA-V IRT INFRASTRUKTŪROS OPTIMIZAVIMAS IR SAUGA PROJEKTŲ

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2015

Detaliau

PARTICIPATION BY THE JRC

PARTICIPATION BY THE JRC VISŲ 7BP PAVYZDINIAM DOTACIJOS SUSITARIMUI EUROPOS SĄJUNGOS IR EURATOMO SEPTINTAJAI BENDRAJAI PROGRAMAI ĮGYVENDINTI TAIKYTINŲ SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ SĄRAŠAS TURINYS 1. JTC DALYVAVIMAS...3 2. TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 3 priedas (Pavyzdinė Pirminės vietos projekto par

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 3 priedas (Pavyzdinė Pirminės vietos projekto par Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 3 priedas (Pavyzdinė Pirminės vietos projekto paraiškos, teikiamos pagal dvisektorę VPS, forma) PIRMINĖ

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

Microsoft Word - Dokumentas1

Microsoft Word - Dokumentas1 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-803 Regio Invest LT+ projektų finansavimo

Detaliau

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2016 m. lapkričio 24 d. Nr. T- Pakruojis

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 28 d. - kuriuo nustatomos nuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) N

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 28 d. - kuriuo nustatomos nuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) N 2019 3 1 L 62/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/343 2019 m. vasario 28 d. kuriuo nustatomos nuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr.

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation JAUNIMO UŽIMTUMO PRIEMONIŲ KOMUNIKACIJA 2015-03-26 Julija Kačanova Aivaras Vencevičius 2 INSTITUCIJOS Komunikacijos strategijų analizė ES ŠALYS Geroji užsienio šalių patirtis PASIŪLYMAI Išvados ir tolimesni

Detaliau

untitled

untitled EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2014 04 24 COM(2014) 240 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI dėl 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1921/2006 dėl

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Tarptautinės studijos iššūkis visai akademinei bendruomenei Dr. Laura Sapranavičiūtė-Zabazlajeva, LSMU, TRSC, Užsieniečių studijų skyriaus vedėja 25 metų patirtis 682 studentai Tarptautinės studijos LSMU

Detaliau

European Commission

European Commission EUROPOS KOMISIJA TEMINĖ APŽVALGA 2013 m. birželio 11 d., Briuselis Dažnai užduodami klausimai Bendras Europos dangus. Komisija imasi Europos oro erdvės pralaidumo didinimo veiksmų Kas yra Bendras Europos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybi

I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybi I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo 2017-12-05 įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Viešosios įstaigos Klaipėdos sveikatos priežiūros centro

Detaliau

Ataskaita dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu

Ataskaita dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu C 449/56 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2016 12 1 ATASKAITA dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu (2016/C 449/10) ĮVADAS

Detaliau