Hawker Water Less naudojimo instrukcija Lithuanian Traukos akumuliatoriai su PzM / PzMB tipų teigiamo krūvio vamzdinėmi plokštelėmis Duomenys apie cha

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Hawker Water Less naudojimo instrukcija Lithuanian Traukos akumuliatoriai su PzM / PzMB tipų teigiamo krūvio vamzdinėmi plokštelėmis Duomenys apie cha"

Transkriptas

1 Hawker Water Less naudojimo instrukcija Lithuanian Traukos akumuliatoriai su PzM / PzMB tipų teigiamo krūvio vamzdinėmi plokštelėmis Duomenys apie charakteristikas 1. Nominalus galingumas C 5 : žr. tipo plokštelę 2. Nominali átampa : 2,0 V x elementų sk. 3. Iškrova : C 5 /5h 4. Galutinės išę Typ PzM / PzMB : 1,29 kg/l 5. temperatūra : 30 C 6. nominalus elektrolito lygis : iki elektrolito lygio žymos max. * Bus pasiekta per pirmus 10 ciklų. Laikykitės naudojimo instrukcijų ir pritvirtinkite jas netoli nuo akumuliatoriaus. Su akumuliatoriais gali dirbti tik kvalifikuotas personalas. Dirbdami su akumuliatoriais dėvėkite apsauginius akinius ir drabužius. Atkreipkite dėmesį į saugos taisykles bei EN ir EN Nerūkykite! Akumuliatorių nedėkite prie atviros liepsnos, didelio karščio ar kibirkščių šaltinių, nes jie gali sprogti. Į akis ar ant odos užtiškusi rūgštis turi būti nuplauta vandeniu. Įvykus nelaimingam atsitikimui nedelsiant kreipkitės į gydytoją! Rūgštimi užterštus drabužius reikia išplauti vandeniu. Sprogimo ir gaisro rizika, venkite trumpo jungimo! Atsargiai: akumuliatoriaus metalinėmis dalimis visuomet teka srovė. Ant akumuliatoriaus nedėkit įrankių ar kitų metalinių daiktų! Elektrolitas yra labai korozinis. Akumuliatoriai ir elementai yra sunkūs Užtikrinkite saugų instaliavimą! Naudokite tik tinkamą įrangą (pvz. kėlimo įrangą), kuri atitinka VDI 3616 reikalavimus. Pavojinga elektros įtampa! Atkrepkite dėmesį į pavojus, kuriuos gali sukelti baterijos. Nesilaikant naudojimo instrukcijų, remontui naudojant ne originalias dalis ir naudojant elektrolito priedus, garantija nustoja galioti. 1. Pripildytų ir įkrautų akumuliatorių atidavimas eksploatacijai (Nepripildytų akumuliatorių atidavimą eksploatacijai reguliuoja atskiros instrukcijos!) Akumuliatorius turi būti patikrintas siekiant užtikrinti, jog jis yra idealios fizinės būklės. Įkrovimo kabeliai turi būti prijungti laikantis poliškumo ir užtikrinant gerą kontaktą. Priešingu atveju gali būti sugadintas akumuliatorius, transporto priemonė arba įkroviklis. Tvirtinant laidų pynę arba keičiant jungtį turi būti taikomas šis sukimo momentas. M 10 Ideali jungtis 25 Ī 2 Nm Jeigu laiko tarpas tarp pristatymo (žr. pagaminimo datą techniniame pase) ir eksploatacijos pradžios yra didesnis, nei 8 savaitės, arba elektrolito lygio daviklis rodo žemą elektrolito lygį (žr. lentelę punkte), reikia patikrinti elektrolito lygį. Jeigu akumuliatoriuje įtaisyta vientaškė vandens papildymo sistema (papildoma įranga), išimant BFS kaiščius reikia naudoti atitinkamą įrankį. Kitu atveju kaiščių plūdės gali būti visiškai sugadintos, todėl akumuliatoriaus elementai gali būti perpildyti. Reikia patikrinti elektrolito lygį. Jei šis lygis nesiekia viršįtampio saugiklio arba separatoriaus viršaus, tuomet pirmiausiai reikia iki minėto lygio pripilti išvalyto vandens (IEC : 2016). Tuomet akumuliatorių reikia įkrauti laikantis 2.2 punkte pateiktų nurodymų. Elektrolito kiekis turi būti papildytas išvalytu vandeniu iki nurodytos žymos. Akumuliatoriai Hawker Water Less turi elektrolito lygio indikatorių. 2. Naudojimas Pramoniniuose sunkvežimiuose naudojamiems traukos akumuliatoriams taikomas standartas EN Traukos akumuliatoriai pramoniniams sunkvežimiams. 2.1 Iškrova Patikrinkite, kad visos alsuoklio skylės būtų atviros ir laisvos. Elektros jungtys (t.y. kištukai) turi būti įjungiamos arba atjungiamos tik esant atviros grandinės sąlygoms. Norint užtikrinti optimalią akumuliatorių tarnavimo laiko trukmę, reikia vengti stipresnių, nei 80% nominalaus galingumo iškrovų (gilių iškrovų). Tai atitinka 1,14 kg/l esant elektrolito specifinį tankį iškrovos pabaigoje esant 30 C. Išsikrovusius akumuliatorius reikia nedelsiant įkrauti. Jų negalima palikti išsikrovusių. Tas pats galioja ir iš dalies išsikrovusiems akumuliatoriams. 2.2 Įkrovimas Krovimui turi būti naudojama tik nuolatinė srovė. Gali būti naudojamos visos procedūros, kurios atitinka EN ir EN Kad išvengtumėte elektros kabelių ir kontaktų perkrovos, nepageidautino dujų išsiskyrimo ar elektrolito išsiliejimo iš elementų, akumuliatorius junkite tik prieš jų dydį atitinkančių įkroviklių. Dujų etape negalima viršyti EN standarte nurodytų srovės stiprumo ribų. Jei įkroviklis nebuvo pirktas kartu su akumuliatoriumi, būtų gerai, kad jo tinkamumą patikrintų gamintojo aptarnavimo skyrius. Kraunant akumuliatorių reikia pasirūpinti tinkama įkrovimo dujų ventiliacija. Durelės, akumuliatoriaus dangtis ir akumuliatoriaus elementų dangteliai turi būti atidaryti arba nuimti.

2 Kraunant akumuliatorių, jis turi būti išimtas iš sunkvežimyje esančio uždaro akumuliatoriaus skyriaus. Ventiliacija turi atitikti EN standartą. Ventiliacijos kaiščiai turi likti elementuose ir būti užsukti. Išjungę įkroviklį, prijunkite akumuliatorių užtikrindami tinkamą prijungimo poliškumą (teigiamą polių prie teigiamo, neigiamą prie neigiamo). Dabar įjunkite įkroviklį. Krovimo metu elektrolito temperatūra pakyla maždaug 10 C, todėl pradėti įkrovimą galima tik tuomet, kai elektrolito temperatūra yra mažesnė, nei 45 C. Prieš pradedant krauti, akumuliatoriaus elektrolito temperatūra turi būti ne mažesnė, nei +10 C, priešingu atveju akumuliatoriaus pilnai pakrauti nepavyks. Akumuliatorių krovimas baigiamas tuomet, kai elektrolito specifinis sunkis ir akumuliatoriaus įtampa dvi valandas lieka nepakitę. 2.3 Išlyginantis įkrovimas Išlyginantys įkrovimai naudojami siekiant prailginti akumuliatoriaus tarnavimo laiką ir palaikyti jo pajėgumą. Tokie įkrovimai yra reikalingi po gilių iškrovų, dažnų nepilnų įkrovimų ir įkrovimų pagal IU charakteristikų kreivę. Išlyginantis įkrovimas atliekamas po įprasto įkrovimo. Ákrovimo srovės stiprumas turi neviršyti 5 A/100 Ah nominalaus pajėgumo (krovimo pabaiga žr.2.2 punktą). Stebėkite temperatūrą! 2.4 Temperatūra Nominali elektrolito temperatūra yra 30 C. Aukštesnės temperatūros trumpina akumuliatoriaus tarnavimo laiką, žemesnės temperatūros mažina jo pajėgumą. Viršutinė temperatūros riba yra 55 C, tačiau tokioje temperatūroje akumuliatoriaus jau negalima naudoti. 2.5 Elektrolitas Elektrolito nominalus specifinis sunkis (S.S.) yra susietas su 30 C temperatūra ir nominaliu elektrolito lygiu elemento viduje, kai akumuliatorius yra visiškai įkrautas. Aukštesnėse temperatūrose elektrolito specifinis sunkis sumažėja, žemesnėse padidėja. Temperatūros korekcijos koeficientas yra -0,0007 kg/l kiekvienam C t.y. elektrolito specifinis sunkis 1,28 kg/l esant 45 C atitinka elektrolito specifinį sunkį 1,29 kg/l esant 30 C temperatūrai. Elektrolitas turi atitikti IEC : 2016 dalies grynumo reikalavimus. 3. Priežiūra 3.1 Kasdien Įkraukite akumuliatorius po kiekvieno išsikrovimo. Hawker Water Less / Water Less su elektrolito cirkuliacija: įkrovimo procesui artėjant į pabaigą reikia patikrinti elektrolito lygio indikatorių (žr lentelėje) ir, jeigu reikia, papildyti elektrolitą iki nurodyto lygio naudojant distiliuotą vandenį (atitinkantį IEC : 2016 reikalavimus). Nepildykite distiliuotu vandeniu pirmuosius 10 ciklų Pripildymo lygio jutikliai Elektrolito lygio jutiklio šviesos indikatorius turi būti tikrinamas kasdien. TIPAS baltas korpusas TIPAS Mėlynas korpusas ELEKTROLITO LYGIO INDIKATORIUS (2-3)... PzMB Žalia = elektrolito lygis yra tinkamas Indikatorius nieko nerodo = Reikia įpilti vandens (2-10)... PzM ir (4-11)... PzMB Mirksi žalia spalva = elektrolito lygis yra tinkamas Mirksi žalia/raudona spalva = saugaus ciklų limito atvirkštinis skaičiavimas Mirksi raudona spalva = Reikia įpilti vandens Nepildykite elementų, net jei elektrolitų lygio jutiklis pirmųjų 10-ies ciklų metu mirksi raudonai. Elektrolito lygis turi būti tikrinamas, kai daviklis įspėja apie žemą lygį arba pasibaigus papildymo vandeniu laiko intervalui (žr. "vandens papildymo sistema" 2.1 punkte). Patikrinti elektrolito lygi (vizualiai patikrinti elektrolito kieki per vandens papildymo angas), reikalui esant papildyti destiliuotu vandeniu po baterijos ikrovimo. Atliekant indikacine celiu prieziura nepamirsti instrukcijos 3.3. Menesine prieziura. 3.2 Kas savaitę Įkrovę bateriją, apžiūrėkite visas baterijos dalis, ar jos neužsiteršę ir nepažeistos mechaniškai; be to, tiksliai patikrinkite įkroviklio kištuką ir kebelį. Specialiomis priemonėmis atlikite išlyginantį akumuliatoriaus įkrovimą pagal IU charakteristikų kreivę (žr. 2.3 punktą; žr. 7 punkte, Papildymo vandeniu intervalas). 3.3 Kas mėnesį Įkrovimui baigiantis, reikia išmatuoti visų elementų ar akumuliatoriaus blokų įtampą tuo metu, kai įkroviklis yra įjungtas. Išmatuota įtampa turi būti užfiksuojama. Baigę įkrauti, išmatuokite ir pažymėkite elektrolito tankį, temperatūrą ir pripildymo lygį (jei naudojate pripildymo lygio jutiklius). Jei randama reikšmingų skirtumų lyginant su ankstesniais matavimais arba randama reikšmingų skirtumų tarp elementų ar akumuliatoriaus blokų, tuomet aptarnavimo skyrius turėtų atlikti tolimesnius bandymus ir priežiūros darbus. Toks tikrinimas turi būti atliekamas pilnai įkrovus akumuliatorius ir leidus jiems 2 valandas pastovėti. Išmatuokite ir užfiksuokite: bendrą įtampą kiekvieno elemento įtampą jei išmatuota įtampa yra neįprasta, patikrinkite kiekvieno elemento S.S. (žr. 7 punkte, Papildymo vandeniu intervalas) 3.4 Kas ketvirtį (žr. 7 punkte, Papildymo vandeniu intervalas) 3.5 Kasmet Pagal EN reikalavimus, kartą per metus elektrikas turi patikrinti sunkvežimio ir akumuliatoriaus izoliacijos varžą. Akumuliatoriaus izoliacijos var_a turi būti tikrinama pagal EN Pagal EN reikalavimus, nustatyta akumuliatoriaus izoliacijos varžos reikšmė turi būti ne mažesnė, kaip 50 Ω kiekvienam nominalios įtampos voltui. 20 V nominalios įtampos akumuliatoriams minimali vertė yra 1000 Ω. Kasmetinių priežiūros darbų metu reikia patikrinti oro siurblio filtrą. Atlikdami kasmetę techninę priežiūrą, patikrinkite akumuliatorių su pasirenkama elektrolito cirkuliacijos sistema oro siurblio filtrą ir, jei reikia, išvalykite arba pakeiskite jį. Jei dėl nenustatytų priežasčių (oro vamzdžiuose protėkių nėra) įkroviklio oro maišymo sistemoje arba akumuliatoriuje (DC oro siurblys arba nuotolinis signalas) užsidega defekto signalas, filtrą reikia keisti anksčiau. Kasmetinės priežiūros darbų metu patikrinkite, ar oro siurblys veikia tinkamai. 4. Akumuliatoriaus priežiūra Kad būtų išvengta srovės nuotėkių, akumuliatorius turi būti švarus ir sausas. Bet koks akumuliatoriaus dugninėje esantis skystis turi būti pašalinamas numatyta tvarka. Išvalius dugninę, jos izoliacija turi būti sutvarkyta taip, kad atitiktų EN reikalavimus ir kad būtų išvengta dugninės korozijos. Jei reikia išimti elementus, būtų geriausia, jei tai atliktų aptarnavimo skyrius. Niekada nenaudokite akumuliatoriaus mineralinio tepalo, sandarinimo medžiaga yra nesuderinama ir gali būti visam laikui sugadinta. Jei reikia, naudokite silikoninį tepalą su TPFE. 5. Saugojimas Jei akumuliatorius yra nenaudojamas ilgesnį laiko tarpą, jis turi būti saugomas pilnai įkrautas sausoje patalpoje, kur jis būtų apsaugotas nuo šalčio poveikio. Siekiant užtikrinti, kad akumuliatorius būtų visuomet paruoštas naudojimui, galima pasinaudoti keliais krovimo metodais: 1. Kas mėnesį atliekamas išlyginantis įkrovimas, kaip aprašyta 2.3 punkte, arba 2. Kintamas įkrovimas, kai įkrovimo įtampa yra lygi 2,27 V x elementų skaičius. Skaičiuojant akumuliatoriaus tarnavimo laiką, reikia atsižvelgti į saugojimo laiką. 6. Sutrikimai Atsiradus akumuliatoriaus ar įkroviklio sutrikimams, nedelsdami kreipkitės į mūsų aptarnavimo skyrių. Sutrikimus ir jų pašalinimo būdus galima nustatyti atlikus 3.3 punkte nurodytus matavimus. Su mumis sudaryta aptarnavimo sutartis leis laiku aptikti ir ištaisyti sutrikimus.

3 7. Papildymo vandeniu intervalai PzM tipas Papildymo vandeniu intervalai darbas 1 pamaina 1 darbas 3 pamainomis 2 PzM - 4 W (PzM + 50 Hz Cf 4 = 1,2) 20 ciklų (4 savaitės) 20 ciklų (2 savaitės) PzM - 8 W (PzM + Hf Cf 4 = 1,10) 40 ciklų (8 savaitės) 40 ciklų (5 savaitės) PzM - 13 W (PzM EC 3 + Hf Cf 4 = 1,07) 65 ciklų (13 savaitės) 65 ciklų (8 savaitės) Pastabos 1 80 % DOD, 5 darbo dienos per savaitę, o vidutinė akumuliatoriaus temperatūra 30 C 2 Ciklų skaičių galima sumažinti, jeigu dirbama 3 pamainomis ir palaikoma aukšta akumuliatoriaus temperatūra! 3 Elektrolito cirkuliacija 4 charging factor PARINKTYS Pripildymo vandeniu sistema (papildoma įranga) 1. Paskirtis Pripildymo vandeniu sistema naudojama automatiniam elektrolito lygio palaikymui. Įkrovimo metu atsirandančios dujos pašalinamos per kiekviename elemente esančias ventiliacijos angas. Nepildykite distiliuotu vandeniu pirmuosius 10 ciklų. 2. Veikimas Vožtuvas ir plūduras kontroliuoja papildymo procesą ir koreguoja vandens lygį kiekviename elemente. Vožtuvas leidžia vandeniui tekėti į kiekvieną elementą, o vandens lygiui pasiekus reikiamą ribą, plūduras vožtuvą uždaro. Kad pripildymo vandeniu sistema veiktų be sutrikimų, laikykitės žemiau pateiktų instrukcijų. 2.1 Rankinis arba automatinis prijungimas Vandens kiekis akumuliatoriuje turi būti papildytas šiek tiek prieš pilną akumuliatoriaus įkrovimą, nes tuo metu akumuliatorius būna pasiekęs apibrėžtą darbinę būklę ir jame būna susidaręs reikiamas elektrolito mišinys. Pildymas vyksta tuomet, kai vandens talpos jungtis (7) yra prijungta prie jungties (6), kuri yra ant akumuliatoriaus. Rankinis arba automatinis prijungimas turi būti atliekamas pagal 7 punkte nurodytus intervalus (žr. 7 punkte). 2.2 Pripildymo laikas Pripildymo laikas priklauso nuo naudojimo dažnio ir atitinkamos akumuliatoriaus temperatūros. Paprastai papildymo procesas užtrunka kelias minutes, o jo trukmė priklauso nuo akumuliatoriaus tipo. Jei akumuliatorius pildomas rankiniu būdu, baigus pildyti akumuliatorių reikia užsukti vandens tiekimą. 2.3 Darbinis slėgis Papildymo vandeniu sistema turi būti įrengta taip, kad būtų gautas 0,2-0,6 barų vandens slėgis (tarp akumuliatoriaus viršutinio krašto ir vandens talpos apatinio krašto turi būti ne mažesnis, nei 2 m aukščio skirtumas). Bet koks nukrypimas nuo šių parametrų reikš, kad sistema negalės tinkamai veikti. 2.4 Grynumas Papildymui naudojamas vanduo turi būti išvalytas. Akumuliatorių papildymui naudojamo vandens laidumas turi neviršyti 30µS/ cm. Prieš įjungiant sistemą, talpą ir vamzdžiai turi būti nuosekliai išvalyti (piešinys). 2.5 Akumuliatoriaus vamzdelių sistema Prie atskirų akumuliatoriaus elementų prijungtų vamzdelių sistema turi atitikti akumuliatoriaus elektros grandinę. Tai sumažina srovės nuotėkių riziką esant elektrolito dujoms, kas gali sukelti sprogimą (EN ). Nuosekliai galima prijungti ne daugiau, kaip 18 elementų. Sistemos negalima kaip nors keisti. 2.6 Darbinė temperatūra Žiemą Aquamatic pildomi akumuliatoriai turi būti kraunami ar pildomi tik patalpoje, kurios temperatūra viršija 0 C. 2.7 Srauto kontrolė Pildymo procesą galima stebėti vandens tiekimo į akumuliatorių linijoje įrengto srauto indikatoriaus pagalba. Pildymo metu vanduo verčia suktis tėkmės indikatoriaus diską. Uždarius visus čiaupus, diskas nustoja suktis. Tai rodo, kad pildymo procesas baigtas. 2 perfect Talpa 2. Ištekėjimo jungtis su rutuliniu vožtuvu 3. Magnetinis vožtuvas 4. Rutulinis vožtuvas 5. Srovės kontrolė 6. Mova 7. Jungtis 8. įkrovos stendas 9. Stendo jungiklis

4 Elektrolito cirkuliavimo sistema Hawker (papildoma įranga) 1. Paskirtis Elektrolito cirkuliavimo sistema remiasi oro pumpavimo į atskirus akumuliatoriaus elementus principu. Ši sistema neleidžia elektrolitui stratifikuotis ir akumuliatoriaus įkrovimas yra optimizuojamas naudojant įkrovimo koeficientą lygų 1,07. Elektrolito cirkuliavimo sistema yra ypač naudinga tuomet, kai akumuliatorius naudojamas intensyviai, krovimo laikai būna trumpi, grandinėje atsiranda papildoma įtampa, akumuliatorius kraunamas pagal galimybę ir/arba kai aplinkos temperatūra yra aukšta. 2. Veikimas Elektrolito cirkuliavimo sistemą Hawker sudaro elementuose įrengta vamzdelių sistema. Diafragminis siurblys Hawker Aeromatic yra įrengiamas įkroviklyje arba atskirai sumontuojamas ant akumuliatoriaus ar mašinoje. Šis diafragminis siurblys į kiekvieną elementą siunčia lėtą oro srovę, kuri elementų dėžėje sukuria cirkuliuojantį oro srautą. Priklausomai nuo akumuliatoriaus įtampos ir siurblio tipo, oro srautas gali būti nenutrūkstamas arba pulsuojantis. Oro tiekimas yra reguliuojamas priklausomai nuo elementų skaičiaus akumuliatoriuje. Prie atskirų akumuliatoriaus elementų prijungtų vamzdelių sistema turi atitikti akumuliatoriaus elektros grandinę. Tai sumažina srovės nuotėkių riziką esant elektrolito dujoms, kas gali sukelti sprogimą (EN ). 2.1 Naudojimas su atskira vamzdelių sistema Oras tiekiamas tuomet, kai įkroviklio vamzdelių sistema yra sujungiama su akumuliatoriaus vamzdelių sistema (su mėlynu žiedu). 2.2 Naudojimas su automatiniu prijungimu prie vamzdžių sistemos Įkrovimo čiaupą sujungus su integruotu oro šaltiniu, oras į akumuliatorių tiekiamas automatiškai. 2.3 Oro filtro priežiūra Priklausomai nuo darbo sąlygų, siurblio oro filtras turi būti keičiamas ne rečiau, kaip kartą metuose. Tose vietose, kur oras yra labai užterštas, filtras turi būti tikrinamas ir keičiamas dažniau. 2.4 Remontas ir priežiūra Patikrinkite, ar sistemoje nėra protėkių. Atsiradus protėkiui, įkroviklis Hawker pradės rodyti klaidos signalą. Atsiradus protėkiui, įkrovimo charakteristikų kreivė gali persijungti į standartinių charakteristikų kreivę (be elektrolito maišymo). Sugedusias dalis ir sugadintas vamzdžių dalis reikia pakeisti. Galima naudoti tik originalias Hawker atsargines dalis, nes tik šios dalys yra skirtos oro siurbliui ir gali užtikrinti tinkamą siurblio veikimą. Wi-iQ (papildoma įranga) Elektroninis įrenginys Wi-iQ teiks indikacijas, pateiktas lentelėje toliau. Trispalvis LED diodas Mėlynas LED diodas Trispalvis LED diodas Žalias mirksėjimas = OK (įranga - tvarkinga). Mėlynas dažnas mirksėjimas = bevielis identifikavimas. Raudonas mirksėjimas = pernelyg aukšta temperatūra > 55 C. Mėlynas LED diodas Dažnas mirksėjimas = bevielis identifikavimas. Retas mirksėjimas = perspėjimas apie įtampos balansą. OFF - Išjungtas = elektrolito lygis - normalus. Nuolat šviečia = elektrolito lygis - žemas. Wi-iQ tai elektroninis prietaisas, kuris bevieliu būdu surenka informaciją apie maitinimo elementą, kas palengvina diagnozavimą ir priežiūros darbų atlikimą. Šis prietaisas yra prijungtas prie pagrindinio baterijos maitinamojo nuolatinės srovės laido tam, kad galima būtų stebėti ir registruoti duomenis: srovę, įtampą, temperatūrą ir elektrolito lygį (išorinio jutiklio pagalba). Wi-iQ prietaise esantys diodai parodo esamą baterijos būklę (realiuoju laiku). Ši informacija yra siunčiama į kompiuterį per USB jungtį (bevielė komunikacija). 1. Veikimas Wi-iQ prietaisas yra skirtas visoms akumuliatorių technologijoms su įtampa nuo 24V iki 80V. Jis registruoja pagrindinius duomenis visą baterijos veikimo laiką. Registre išsaugoma 2555 ciklų duomenys (o pilna istorija išsaugojama kompiuteryje). Naudojant kompiuterinę programą, galima analizuoti šiuos duomenis: įkrovimo lygį, temperatūrinius perspėjimus ir įspėjimus apie žemą elektrolito lygį. 2. Skaidrumas Naudojant Exception & Detailed Reports ataskaitas, galima gauti informacijos apie baterijos būklę bei visus kitus būtinus veiksmus. Wi-iQ ataskaita leidžia greitai gauti informacijos apie baterijos įkrovimo ir iškrovimo savybes. Naudojantis konkrečių baterijų darbo duomenimis (pagal transporto priemonės tipą) galima stebėti iškrovos lygio grafikus, ciklus, įkrovimą ir daug daugiau. 3. Lengva naudo Reikia prijungti USB modemą prie kompiuterio, nuskenuoti Wi-iQ prietaisą ir perkelti duomenis. Wi-iQ ataskaita tai kompiuterinė programa, veikianti Windows 7, 8, XP arba Vista operacinėse sistemose. Bevielis USB raktas yra naudojamas duomenų perkėlimui iš Wi-iQ į SQL duomenų bazę.

5 Atitikties deklaracija ENERSYS SARL Rue Alexander Fleming ZI Est CS F Arras Cedex Prancūzija prisiimdami visą atsakomybę pareiškiame, kad gaminys: Gaminio pavadinimas: Wi-iQ Dalies numeris: AA-xxxxxx su kuriuo susijusi ši deklaracija, atitinka šiuos norminius Europos ir tarptautinį(-ius) standartą(-us). Sveikata ir sauga (direktyva 2014/53/ES) IEC/EN :2010 Elektromagnetinis suderinamu mas (direktyva 2014/53/ES) ETSI EN , V2.1.1 : 2016; ETSI EN , V3.1.1: 2016; EN : 2010; EN : 2005 Radijo spektras (direktyva 2014/53/ES) EN V2.1.1 ( ) Data : , Arasas Vardas : Bruno Konevetz Pareigos : Charger Quality Manager EMEA Parašas : Grąžinti gamintojui! Šiuo ženklu pažymėtus akumuliatorius reikia perdirbti. Perdirbimui negrąžinti akumuliatoriai turi būti pašalinti kaip pavojingos atliekos. Naudodami akumuliatorius ir įkroviklius, operatoriai turi laikytis naudojimo šalyje galiojančių standartų, įstatymų ir taisyklių! NESUTARTINIS DOKUMENTAS. E.&O.E

RR-GSM_IM_LT_110125

RR-GSM_IM_LT_110125 Retransliatorius RR-GSM Įrengimo instrukcija Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas El. p.: info@trikdis.lt www.trikdis.lt Retransliatorius RR-GSM perduoda priimtus pranešimus į centralizuoto stebėjimo pultą

Detaliau

Naudojimo instrukcija Stacionarūs vožtuvais reguliuojami švino rūgšties akumuliatoriai Vardiniai duomenys Vardinė įtampa U N : 2,0 V x elementų skaiči

Naudojimo instrukcija Stacionarūs vožtuvais reguliuojami švino rūgšties akumuliatoriai Vardiniai duomenys Vardinė įtampa U N : 2,0 V x elementų skaiči Naudojimo instrukcija Stacionarūs vožtuvais reguliuojami švino rūgšties akumuliatoriai Vardiniai duomenys Vardinė įtampa U N : 2,0 V x elementų skaičius Vardinė talpa C N = C 10 ; C 20 : 10 val.; 20 val.

Detaliau

TM180-IN indd

TM180-IN indd MODELIS: TM180, TM181 AC: 100 240 V kint. srovės, 50 60 Hz DC: 60W 5 A @ 12 V Termiškai sureguliuotas LT: NAUDOJIMO INSTRUKCIJA SVARBU: prieš įkraudami, perskaitykite visą instrukciją 1 x 12 V STD / AGM-MF

Detaliau

Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai

Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai Penki būdai pailginti akumuliatoriaus eksploatavimo laiką Išjungtas variklis yra iššūkis akumuliatoriui. Prietaisams ir sistemoms reikia elektros energijos,

Detaliau

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai Eil. Nr. PATVIRTINTA AB LESTO 2011 m. rugpjūčio 26 d. Elektros tinklo tarnybos direktoriaus-generalinio direktoriaus pavaduotojo nurodymu Nr. 365 TRANSFORMATORIŲ PASTOČIŲ (SKIRSTOMŲJŲ PUNKTŲ) 10 kv SEMI

Detaliau

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs Skaitydami šias instrukcijas, pamatysite Įspėjimus ir atsargumo reikalavimus. Kiekvienas pranešimas turi konkretų tikslą. Įspėjimai ir pavojaus nustatymai.

Detaliau

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc OPERATORIAUS INSTRUKCIJA BD ProbeTec ET lizės kaitintuvas BD ProbeTec ET pradmenų ir šildymo kaitintuvas Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 JAV 800-638-8663 BENEX Limited

Detaliau

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD MAKING MODERN LIVING POSSIBLE RET2000 B/M/MS Elektroninis skaitmeninis termostatas su LCD Danfoss Heating Montavimo vadovas Norėdami gauti išsamią spausdintą šių instrukcijų versiją, skambinkite Rinkodaros

Detaliau

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc Nuotekų perpumpavimo įrenginys su nešmenų atskyrimu Awalift 80 Instaliavimo ir naudojimo instrukcija Puslapis 1 / 9 Bendra informacija Nuotekų perpumpavimo įrenginiai naudojami kai nuotekų vamzdis yra

Detaliau

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki logaritminio arba atvirkščiai. Nuo svyravimų sauganti

Detaliau

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos ventiliatorius Gaminio

Detaliau

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless TURINYS 1. SVEIKI...3 2. APŽVALGA... 4 3. KAIP DĖVĖTI...5 3.1 AUKŠČIO REGULIAVIMAS 3.2 SULENKIAMI LANKSTAI 4. ĮKROVIMAS...7 4.1 BATERIJOS BŪSENA 5. PRIJUNGIMAS...

Detaliau

G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas LT Trumpas pradžios vadovas

G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas LT Trumpas pradžios vadovas G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas Trumpas pradžios vadovas 2 Turinys Saugos ir įspėjimų informacija 2 Pakuotės turinys 3 Gaminio apžvalga 3 Gaminio savybės 3 Baterijos patikrinimas 4 Įjungimas

Detaliau

Lietuvos energetikos instituto

Lietuvos energetikos instituto LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTO ŠILUMINIŲ ĮRENGIMŲ TYRIMO IR BANDYMŲ LABORATORIJA AKREDITAVIMO SRITIS (Lanksti sritis) 1(11) puslapis 1. Membraniniai dujų skaitikliai, kurių didžiausias debitas Q max 16

Detaliau

TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA

TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA www.telia.lt PASKIRTIS IR NAUDOJIMAS Įrenginiai AirTies Air4920 skirti naudoti tiek po vieną (1), tiek tarpusavyje sujungus kelis (2). Tarpusavyje sujungti įrenginius

Detaliau

Techninis aprašymas RLV-KDV H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu

Techninis aprašymas RLV-KDV H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu Taikymas Vožtuve yra integruotas slėgio perkryčio reguliatorius, užtikrinantis

Detaliau

EHG671X.indd

EHG671X.indd AUTORIZUOTAS APTARNAVIMAS Prietaisas praėjo kokybės kontrolę gamykloje, kurios tikslas buvo įvertinti prietaiso techninę būklę ir esant reikalui sureguliuoti. Kiekvieną kartą taisant prietaisą reikia elgtis

Detaliau

Microsoft Word - KLOM.doc

Microsoft Word - KLOM.doc Aptarnavimo instrukcija Valdymas ir duomenų vaizdavimas Pagrindinis jungiklis Pagrindinis jungiklis yra skirtas katilo įjungimui ar išjungimui. Jis yra katilo valdymo skydelyje (pozicija 6, pav. 1). Pirmąjį

Detaliau

Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 5441

Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 5441 Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 7/2009 Prašome saugoti! Saugos nuorodos Saugumo nuorodos

Detaliau

Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis var

Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis var Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis vartotojo vadovas trumpai supažindins su jūsų naujuoju

Detaliau

CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A

CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A Turinys Produkto apžvalga 2 Specifikacija 3 Naudojimas 4 Nustatymai ir indikatoriai 7 Pajungimo kontaktai 8 Gedimų šalinimas

Detaliau

MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkryt

MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkryt MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkrytis 0.1 bar (10 kpa) ASV-PV balansinis ventilis su m

Detaliau

VISŲ TIPŲ IR GAMINTOJŲ MEMBRANINIAI DUJŲ SKAITIKLIAI 1. Skaitiklių savybės. Visų tipų ir gamintojų membraniniai dujų skaitikliai indikuoja vieną rodme

VISŲ TIPŲ IR GAMINTOJŲ MEMBRANINIAI DUJŲ SKAITIKLIAI 1. Skaitiklių savybės. Visų tipų ir gamintojų membraniniai dujų skaitikliai indikuoja vieną rodme VISŲ TIPŲ IR GAMINTOJŲ MEMBRANINIAI DUJŲ SKAITIKLIAI 1. Skaitiklių savybės. Visų tipų ir gamintojų membraniniai dujų skaitikliai indikuoja vieną rodmenį. Jeigu įrengtas tik membraninis dujų skaitiklis,

Detaliau

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotojams Alternatyvus valdymo pultas telefone ViPGaS programos

Detaliau

Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas

Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas www.jabra.com TURINYS SVEIKI...3 GAMINIO APŽVALGA...3 ĮRENGIMAS...4 PRIJUNGIMAS...4 KONFIGŪRACIJA...4 SKAMBINIMO FUNKCIJOS...4 2 SVEIKI Sveikiname įsigijus garsiakalbį

Detaliau

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildymas.danfoss.lt Danfoss Link Wi-Fi sistema Wi-Fi sistema leidžia: Valdyti

Detaliau

Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio , Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel:

Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio , Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel: Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio 131-211, Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel: +370 5 2 715444; tel./faksas: +370 5 2 715445; mob. tel.:

Detaliau

H127388_P162038_IQOS_Combined_User_Guide_P1_10x_Phase_II_lt-LT.indd

H127388_P162038_IQOS_Combined_User_Guide_P1_10x_Phase_II_lt-LT.indd Naudotojo vadovas IQOS 3 MULTI Kaip naudoti IQOS Multi 4 1. ĮJUNKITE 2. ATIDARYKITE Paspauskite ir 4 sekundes Pasukite antgalį prieš palaikykite paspaudę laikrodžio rodyklę. IQOS Multi mygtuką, po to jį

Detaliau

Techninis aprašymas SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004-

Techninis aprašymas SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004- SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004-PTB003 SONOMETER 1100 tai ultragarsinis statinis kompaktiškas energijos

Detaliau

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 011 M. KOVO D. ĮSAKYMO NR. V-199 DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:011 ELEKTROMAGNETINIS

Detaliau

om_wilo_drainlift_s__ _02__1706_dina4_lt

om_wilo_drainlift_s__ _02__1706_dina4_lt Pioneering for You DrainLift S Montavimo ir naudojimo instrukcija 544878 Ed.0/07-06 Turinys Bendroji dalis... 5. Apie šią instrukciją... 5. Autorių teisės... 5.3 Išlyga dėl pakeitimų... 5.4 Garantija...

Detaliau

Autorinė sutartis Nr

Autorinė sutartis Nr UAB INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PASAULIS GENERALINIS DIREKTORIUS TOMAS LEVINSKAS SAULĖS ELEKTRINĖS ĮDIEGIMO KOMERCINIS PASIŪLYMAS 2012.08.21 Kaunas UAB Informacinių technologijų pasaulis Generalinis direktorius

Detaliau

200_TRA_LT.cdr

200_TRA_LT.cdr 200 TRA LT NAUDOJIMO INSTRUKCIJA www.auraton.lt 2 Dėkojame, kad pirkote mūsų modernų temperatūros reguliatorių AURATON 200 TRA, kuris yra suprojektuotas ir pagamintas profesionalaus mikroprocesoriaus pagrindu.

Detaliau

Layout 1

Layout 1 Kvalifikacijos kėlimo kursų programos Pneumatika Pneumatikos pagrindai mašinų operatoriams P100 Suteikite savo mašinų operatoriams įgūdžių optimalaus darbinio slėgio nustatymui, oro pratekėjimų (nuostolių)

Detaliau

LT Naudotojo vadovas Funkcijos / operacijos 02 Naudokite su lubrikantu 02 Valymas 03 Laikymas 04 Medžiagos 04 Specifikacijos 04 Įkrovimas 04 Trikčių š

LT Naudotojo vadovas Funkcijos / operacijos 02 Naudokite su lubrikantu 02 Valymas 03 Laikymas 04 Medžiagos 04 Specifikacijos 04 Įkrovimas 04 Trikčių š LT Naudotojo vadovas Funkcijos / operacijos 02 Naudokite su lubrikantu 02 Valymas 03 Laikymas 04 Medžiagos 04 Specifikacijos 04 Įkrovimas 04 Trikčių šalinimas 04 Wskazówki dotyczące utylizacji sprzętu

Detaliau

Microsoft Word - BX.doc

Microsoft Word - BX.doc STUMDOMŲ KIEMO VARTŲ AUTOMATIKA 1. Automatika (BX-A / BX-B); 2. Valdymo blokas; 3. Imtuvas; 4. Galinių išjung jų atramos 5. Dantytas b gis; 6. Raktas išjung jas; 7. Lempa; 8. Antena 9. Fotoelementai 10.

Detaliau

Microsoft Word - ALYTAUS namo 10kV kiekiai.doc

Microsoft Word - ALYTAUS namo 10kV kiekiai.doc Poz., eil. Nr. TS Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato vnt. Kiekis Papildomi duomenys 1 2 3 4 5 6 7 TS1 1. MT ĮRENGINIAI Tranzitinė modulinė transformatorinė pastotis MT-10/0,4 su vienu

Detaliau

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11 UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k.183843314, PVM mokėtojo kodas LT838433113, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, tel. (8 389) 63 641, faks. (8 389)

Detaliau

Krasta Auto Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Bazinė automobilio k

Krasta Auto Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Bazinė automobilio k Krasta Auto Pasiūlymo data: 2019-05-27 Pasiūlymo nr.: D-245011 BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) Bazinė automobilio kaina 42 656,01 Papildomų priedų kaina 6 14 Bendra automobilio

Detaliau

Siemens SX 75M032EU

Siemens SX 75M032EU ¹ 1 389* *Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM ¹Itin aukštas 86,5 cm Produkto charakteristikos Efektyvumas ir pajėgumas k Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: A+++, k Džiovinimo klasė: A k Metinis sunaudojimas

Detaliau

Brošiūra - Oleopator P

Brošiūra - Oleopator P ACO plastikiniai atskirtuvai Polietileniniai ACO Oleopator P ir Oleopass P serijos naftos produktų atskirtuvai Oleopator P I klasė I klasės Oleopator P naftos produktų atskirtuvai yra pritaikyti montuoti

Detaliau

2X Series įdiegimo vadovas P/N ISS 04MAY15

2X Series įdiegimo vadovas P/N ISS 04MAY15 2X Series įdiegimo vadovas P/N 00-3250-501-0027-04 ISS 04MAY15 Autoriaus teisės Prekių ženklai ir patentai Gamintojas Versija Sertifikatai Europos Sąjungos direktyvos Informacija pasiteirauti 2015 m.,

Detaliau

Potinkinės sistemos TECEbox Uni TECEbox Uni Kainynas 2019/2020

Potinkinės sistemos TECEbox Uni TECEbox Uni Kainynas 2019/2020 Potinkinės sistemos Kainynas 09/00 5 METŲ atsarginių dalių atsargų garantija* TECEbox MODULIS SU UNI VANDENS BAKELIU Laiko patikrintus modulius su Uni vandens bakeliais galima montuoti prie vientisos sienos,

Detaliau

Kokteilių plaktuvas Naudojimo instrukcija LT SBL 2300 / SBL 2500 Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei ja

Kokteilių plaktuvas Naudojimo instrukcija LT SBL 2300 / SBL 2500 Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei ja Naudojimo instrukcija Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei jau žinote, kaip naudotis panašiais prietaisais. Naudokite šį prietaisą tik taip, kaip aprašyta

Detaliau

INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1.3_Aukšto slėgio Air and Vacuum Components

INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1.3_Aukšto slėgio Air and Vacuum Components INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1._Aukšto slėgio Air and Vacuum Components 1 INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ Orpūtės / oro siurbliai

Detaliau

Mechaninės sėjamosios EcoLine, ProfiLine ir MasterLine

Mechaninės sėjamosios EcoLine, ProfiLine ir MasterLine Mechaninės sėjamosios EcoLine, ProfiLine ir MasterLine EcoLine Lengva ir tiksli Ideali mažo ir vidutinio dydžio ūkiams, EcoLine sėjamoji gali būti naudojama tik kaip sėjamoji paskui traktorių arba kombinuojama

Detaliau

RANKINIAI PADĖKLŲ VEŽIMĖLIAI 66 serija Skirta sunkiems darbams, kg Aptarnavimo nereikalaujantys rankiniai padėklų vežimėliai su tvirtu ir st

RANKINIAI PADĖKLŲ VEŽIMĖLIAI 66 serija Skirta sunkiems darbams, kg Aptarnavimo nereikalaujantys rankiniai padėklų vežimėliai su tvirtu ir st 66 serija Skirta sunkiems darbams, 1500 2500 kg Aptarnavimo nereikalaujantys rankiniai padėklų vežimėliai su tvirtu ir stipriu rėmu skirti sunkiems darbams. Normalaus pakėlimo funkcija lengvam sunkių krovinių

Detaliau

Microsoft PowerPoint - AFC Kaunas dalis - Kopija

Microsoft PowerPoint - AFC Kaunas dalis - Kopija AFC technologijos užtikrintumui, lengvesniam darbui ir laiko taupymui 1. IMI Heimeier 90! Prisistatymas. 2. Kas tai AFC? 3. Eclipse. Plačiausias asortimentas mažų šildymo, vėsinimo prietaisų reguliavimui,

Detaliau

Microsoft Word _FTN West

Microsoft Word _FTN West LT Infraraudonųjų spindulių klinikinis termometras FTN Vartotojo instrukcija Prašome atidžiai perskaityti! LT Vartotojo instrukcija 1 Saugos informacija... 2 Naudinga informacija... 3 Naudojimas... 4 Kita...

Detaliau

TECEbox_2017.indd

TECEbox_2017.indd Potinkinės sistemos ĮMŪRIJAMI MODULIAI KAINYNAS 2017 ĮMŪRIJAMI MODULIAI SU SURINKTU IR PILNAI IŠBANDYTU VANDENS BAKELIU puikus sprendimas esant mūrinėms sienoms. Bakelis montuojamas nišoje. Tvirtas, patikimas,

Detaliau

Dėkojame Jums už pirkinio pasirinkimą NAUDOJIMO INSTRUKCIJA INSTRUKCIJOS SIMBOLIAI Įspėjimas: situacijos, kuriose yra naudotojo arba kitų asmenų traum

Dėkojame Jums už pirkinio pasirinkimą NAUDOJIMO INSTRUKCIJA INSTRUKCIJOS SIMBOLIAI Įspėjimas: situacijos, kuriose yra naudotojo arba kitų asmenų traum Dėkojame Jums už pirkinio pasirinkimą NAUDOJIMO INSTRUKCIJA INSTRUKCIJOS SIMBOLIAI Įspėjimas: situacijos, kuriose yra naudotojo arba kitų asmenų traumų rizika. Dėmesio: situacijos, kuriose galimi garso

Detaliau

Evohome 2.0 montavimo vadovas_LT

Evohome 2.0 montavimo vadovas_LT 1 Simbolių paaiškinimai evohome valdiklis Bevielis Open Therm tiltelis (R 8810) evohome valdiklio sieninis laikiklis (ATF 300) Maišymo vožtuvo valdiklis (HM 80) evohome valdiklio stalinis stovas (ATF 100

Detaliau

, 76120, FTN 1. Šviečiantis LCD ekranas 2. Paleidimo mygtukas START (prasideda temperatūros matavimas ir išsaugotų rodmenų rodymas) 3. Įj

, 76120, FTN 1. Šviečiantis LCD ekranas 2. Paleidimo mygtukas START (prasideda temperatūros matavimas ir išsaugotų rodmenų rodymas) 3. Įj 4015588761201, 76120, FTN 1. Šviečiantis LCD ekranas 2. Paleidimo mygtukas START (prasideda temperatūros matavimas ir išsaugotų rodmenų rodymas) 3. Įjungimo/išjungimo mygtukas ON/OFF (I/0) 4. Baterijų

Detaliau

MT tipinės schemos Data Versija 1.03 MT tipinės schemos Šiame dokumente pateikiamos tipinės schemos šių tipų transformatorinėms: Modu

MT tipinės schemos Data Versija 1.03 MT tipinės schemos Šiame dokumente pateikiamos tipinės schemos šių tipų transformatorinėms: Modu tipinės schemos Data 09-06- Versija.0 tipinės schemos Šiame dokumente pateikiamos tipinės schemos šių tipų transformatorinėms:.. odulinės 0/0, kv modulinė transformatorinė su vienu iki 800-000 kva galios

Detaliau

Techniniai duomenys Renovent Sky 300 (Plus)

Techniniai duomenys Renovent Sky 300 (Plus) Techniniai duomenys Renovent Sky 300 (Plus) Renovent Sky 300 (Plus) LAIKYTI ŠALIA PRIETAISO LT TURINYS psl. 1 1.1 1.2 Pristatymas... Įrenginio komplektacija... Renovent Sky 300 priedai... 2 Naudojimas...

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYM

LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYM LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYMAS 2017 m. lapkričio 21 d. Nr. XIII-771 Vilnius 1 straipsnis.

Detaliau

Nešiojamojo kompiuterio pristatymas Vartotojo vadovas

Nešiojamojo kompiuterio pristatymas Vartotojo vadovas Nešiojamojo kompiuterio pristatymas Vartotojo vadovas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth yra jo savininkui priklausantis prekės ženklas, kuriuo bendrovė Hewlett- Packard

Detaliau

HYDROGIZE VADOVAS

HYDROGIZE VADOVAS HYDROGIZE VADOVAS Įvadas Dėkojame, kad įsigijote HydroGize, Young Living vandenilio generatorių. Atidžiai perskaitykite šį vadovą, kad naudoti būtų saugu ir paprasta. Table of Contents 1. Turinys... 3

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Hidraulinių bandymų reglamentavimas ir praktika LR teisės aktai reglamentuojantys hidraulinius bandymus 1. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisykles (patv. 2012-10-29 d. įs. Nr.1-211); 823.

Detaliau

Sutrumpintas katalogas Automatikos ir paskirstymo skydeliai Instaliacinės dėžutės

Sutrumpintas katalogas Automatikos ir paskirstymo skydeliai Instaliacinės dėžutės Sutrumpintas katalogas Automatikos ir paskirstymo skydeliai Instaliacinės dėžutės Turinys Plastikiniai skydeliai ir dėžutės (Lentelė-santrauka). 4 IP 40 skydeliai atviram montavimui Unibox serija. 6 Mini

Detaliau

priedai ir pasirenkami prietaisai medienos smulkintuvams designed manufac tur ed denmar k Reliable Chipping

priedai ir pasirenkami prietaisai medienos smulkintuvams designed manufac tur ed denmar k Reliable Chipping priedai ir pasirenkami prietaisai medienos smulkintuvams designed manufac tur ed denmar k Reliable Chipping pritaikykite savo tp medienos smulkintuvą tam darbui, kurį ketinate atlikti Linddana skiria labai

Detaliau

BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikit

BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikit BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikite aikštelės nuţymėjimą po baseinu, pašalinkite augalus,

Detaliau

HISENSE NAUDOJIMO IR ĮRENGIMO INSTRUKCIJA Dėkojame, kad įsigijote šį oro kondicionierių. Prieš įrengdami ir pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai pe

HISENSE NAUDOJIMO IR ĮRENGIMO INSTRUKCIJA Dėkojame, kad įsigijote šį oro kondicionierių. Prieš įrengdami ir pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai pe HISENSE NAUDOJIMO IR ĮRENGIMO INSTRUKCIJA Dėkojame, kad įsigijote šį oro kondicionierių. Prieš įrengdami ir pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai perskaitykite šią instrukciją ir pasilikite ją ateičiai.

Detaliau

Siemens SN 578S02TE

Siemens SN 578S02TE ner. plieno 1 849* *Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM Produkto charakteristikos Efektyvumas ir pajėgumas k Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: A+++, k Džiovinimo klasė: A k Metinis sunaudojimas programai

Detaliau

55 C 35 C Logatherm WPL 31 A A ++ A + A B C D E F G A + A db kw kw 64 db /2013

55 C 35 C Logatherm WPL 31 A A ++ A + A B C D E F G A + A db kw kw 64 db /2013 55 C 35 C A B C D E F G 28 30 27 28 29 31 db kw kw 64 db 2015 811/2013 A B C D E F G 2015 811/2013 Duomenys atitinka Reglamentų (ES) 811/2013 ir (ES) 813/2013 reikalavimus. Gaminio parametrai Simbolis

Detaliau

Leica DM750 M Naudojimo instrukcija

Leica DM750 M Naudojimo instrukcija Leica DM750 M Naudojimo instrukcija Turinys Leica DM750 M surinkimas 7 Krintančios šviesos šaltinio ašies surinkimas 8 Okuliarų vamzdelių surinkimas 9 Leica EZ okuliarų vamzdelis su integruotais okuliarais

Detaliau

A5_jazyky.indd

A5_jazyky.indd SHM 5206WH LT Rankinis plaktuvas - 1 - LT Rankinis plaktuvas Svarbios saugos taisyklės ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI. Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims,

Detaliau

SUDERINTA

SUDERINTA UAB ŠILUTĖS ŠILUMOS TINKLAI Verslo g.12, LT-99116 Šilutė Tel. 8 441 62144, E.paštas: info @silutesst.lt T E C H N I N Ė U Ž D U O T I S N r. 18-05 JUKNAIČIŲ KATILINĖS SUSIDĖVĖJUSIŲ KATILŲ KEITIMAS IŠDUOTA:

Detaliau

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas Daugiafunkcinis puodas buitinis elektrinis POLARIS Modelis PMC 0516ADG Naudojimo instrukcija Dėkojame Jums, kad pasirinkote

Detaliau

STANDARTŲ RENGĖJŲ MOKYMAI

STANDARTŲ RENGĖJŲ MOKYMAI PATVIRTINTA VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-110 TARPTAUTINIO SUVIRINTOJO NEFORMALAUS MOKYMO PROGRAMA Programos kodas: 1508311101 Įgyjama

Detaliau

Solid Universalusis padargas. Visiems atvejams.

Solid Universalusis padargas. Visiems atvejams. Solid Universalusis padargas. Visiems atvejams. Mes prisiimame sau atsakomybę (naujame lygmenyje) pristatydami Jums SOLID. Tiksliai veikiantis. Stabilus. Dailios formos. Tai yra mūsų SOLID. Ši strėlė tai

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Elektroninių įrenginių gamintojai Apie įmonę V. Bartkevičiaus įmonė Valsena buvo įkurta 1996 Birželio 4 dieną. Pagrindinė įmonės veikla unikalių mikroprocesorinių duomenų perdavimo prietaisų projektavimas

Detaliau

AAA.AIEPI.Mokymu_medziaga_MOK_VI_07.Vandens_inventorizacijos_duomenu_tvarkymas.v.0.4

AAA.AIEPI.Mokymu_medziaga_MOK_VI_07.Vandens_inventorizacijos_duomenu_tvarkymas.v.0.4 Informacinės sistemos eksploatacinė dokumentacija AIVIKS MOKYMO MEDŽIAGA 07. Vandens inventorizacijos duomenų tvarkymas Aplinkos apsaugos agentūra Aplinkosauginės informacijos elektroninių paslaugų išvystymas

Detaliau

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu Daugiafunkcinis puodas su slėgiu POLARIS Modelis PPC 1105AD Naudojimo instrukcija Dėkojame Jums, kad pasirinkote

Detaliau

Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter Turinys Prietaiso paruošimas darbui - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Įvadas- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaliau

Ultra rankinė beorio dažymo sistema Pažangiausi pasaulyje rankiniai dažų purkštuvai PRIVALUMAI Greičiausias būdas atlikti nedidelius dažymo darbus įro

Ultra rankinė beorio dažymo sistema Pažangiausi pasaulyje rankiniai dažų purkštuvai PRIVALUMAI Greičiausias būdas atlikti nedidelius dažymo darbus įro Ultra rankinė beorio dažymo sistema Pažangiausi pasaulyje rankiniai dažų purkštuvai PRIVALUMAI Greičiausias būdas atlikti nedidelius dažymo darbus įrodyta profesionalų! Nereikia skiesti dažų, darbo pobūdis

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS INFORMACIJA APIE SERTIFIKAVIMO INSTITUCIJOSE IR ENERGETIKOS ĮMONĖSE ATESTUOTUS ENERGETIKOS DARBUOTOJUS (215 M.) Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau Inspekcija), vadovaudamasi

Detaliau

PATVIRTINTA Palangos lopšelio-darželio "Nykštukas" direktoriaus 2016 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V1-23 LOPŠELIO- DARŽELIO" NYKŠTUKAS" NUMATOMŲ VYKDYTI

PATVIRTINTA Palangos lopšelio-darželio Nykštukas direktoriaus 2016 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V1-23 LOPŠELIO- DARŽELIO NYKŠTUKAS NUMATOMŲ VYKDYTI PATVIRTINTA Palangos lopšelio-darželio "Nykštukas" direktoriaus 2016 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V1-23 LOPŠELIO- DARŽELIO" NYKŠTUKAS" NUMATOMŲ VYKDYTI PREKIŲ, PASLAUGŲ AR DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS 2016

Detaliau

Elektroninis degimo reguliatorius ERS 02 ERS 02 LT - Montavimo ir naudojimo instrukcija 2 Elektroninis degimo reguliatorius ERS 02 LT Prieš naudodami

Elektroninis degimo reguliatorius ERS 02 ERS 02 LT - Montavimo ir naudojimo instrukcija 2 Elektroninis degimo reguliatorius ERS 02 LT Prieš naudodami Elektroninis degimo reguliatorius ERS 02 ERS 02 LT - Montavimo ir naudojimo instrukcija 2 Elektroninis degimo reguliatorius ERS 02 LT Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite bendro naudojimo

Detaliau

PS-HX500

PS-HX500 4-585-834-11 (2) (LT) Erdvinio garso patefono sistema Naudojimo instrukcija Darbo pradžia Vinilinės plokštelės įrašo klausymasis Įrašo iš vinilinės plokštelės įrašymas Priežiūra Papildoma informacija PS-HX500

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS I SKYRIUS 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS

Detaliau

Krasta Auto Vilnius Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D MINI Cooper Countryman automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Baz

Krasta Auto Vilnius Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D MINI Cooper Countryman automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Baz Krasta Auto Vilnius Pasiūlymo data: 2019-04-12 Pasiūlymo nr.: D-225496 MINI Cooper Countryman automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) Bazinė automobilio kaina 29 889,99 Papildomų priedų kaina

Detaliau

PT-32EH Plazminiai lankiniai pjovikliai "Plasmarc" Instrukcijų vadovas (LT)

PT-32EH Plazminiai lankiniai pjovikliai Plasmarc Instrukcijų vadovas (LT) PT-32EH Plazminiai lankiniai pjovikliai "Plasmarc" Instrukcijų vadovas (LT) 0558004746 UŽTIKRINKITE, KAD ŠI INFORMACIJA PASIEKTŲ OPERATORIŲ. PAPILDOMŲ KOPIJŲ GALITE GAUTI IŠ TIEKĖJO. DĖMESIO Šios INSTRUKCIJOS

Detaliau

Installation, Operation and Maintenance Manual

Installation, Operation and Maintenance Manual Montavimo, eksploatavimo ir techninės priežiūros instrukcija D EIMAC01207-15LT Daugiakryptis oro vėsinimo aušintuvas EWAQ~G- SS (Norminis naudingumo koeficientas Standartinis triukšmas) SR (Norminis naudingumo

Detaliau

1X-X3 naudotojo vadovas P/N REV ISS 19NOV13

1X-X3 naudotojo vadovas P/N REV ISS 19NOV13 1X-X3 naudotojo vadovas P/N 501-419027-2-11 REV 01.10 ISS 19NOV13 Autorių teisės Prekių ženklai ir patentai Gamintojas Versija Sertifikavimas Europos Sąjungos direktyvos Informacija pasiteirauti 2013 UTC

Detaliau

GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surfa

GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surfa GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surface Protect + Komercinės paskirties Massimo Imperio

Detaliau

Microsoft Word - 8 Laboratorinis darbas.doc

Microsoft Word - 8 Laboratorinis darbas.doc Laboratorinis darbas Nr. 8 MOP (metalo sido puslaidininkio) struktūrų tyrimas aukštadažniu -V charakteristikų metodu Darbo tikslas: 1. Nustatyti puslaidininkio laidumo tipą. 2. Nustatyti legiravimo priemaišų

Detaliau

doc

doc Pramoniniai dažai Bendras tipas 2 komponentų epoksidas Bendras aprašymas Šiuos produktus rekomenduojama naudoti norint prailginti dažymo laikotarpį esant šaltam klimatui, drėgniems paviršiams ir darbams,

Detaliau

MBP85CONNECT_EU_EN.book

MBP85CONNECT_EU_EN.book Vartotojo instrukcija Wi-Fi mobiliosios auklės kamera Modelis: MBP85CONNECT Apžvalga: 1 2 8 3 4 5 6 7 9 10 11 1. Šviesos daviklis (naktinio matymo sensorius) 2. Kameros lęšis 3. Infraraudonųjų spindulių

Detaliau

K9 WebProtection (toliau K9) programa yra nemokama asmeniniam naudojimui. Programa suderinama su Windows Vista, Windows 7, Windows 10 ir Mac operacinė

K9 WebProtection (toliau K9) programa yra nemokama asmeniniam naudojimui. Programa suderinama su Windows Vista, Windows 7, Windows 10 ir Mac operacinė K9 WebProtection (toliau K9) programa yra nemokama asmeniniam naudojimui. Programa suderinama su Windows Vista, Windows 7, Windows 10 ir Mac operacinėmis sistemomis. Programa K9 yra lengvai perprantama

Detaliau

Register your product and get support at Indoor wireless headphones SHC8535 SHC8575 LT Vartotojo vadovas

Register your product and get support at  Indoor wireless headphones SHC8535 SHC8575 LT Vartotojo vadovas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Indoor wireless headphones SHC8535 SHC8575 LT Vartotojo vadovas SHC8535 SHC8535 A a b B a c d b e f c C D E F a G b H I 1 Kas yra rinkinyje

Detaliau

Suvirintojas_M _M

Suvirintojas_M _M KVALIFIKACIJŲ IR PROFESINIO MOKYMO PLĖTROS CENTRAS SUVIRINTOJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA Programos valstybinis kodas: M43071501, M44071501 Suteikiama kvalifikacija: suvirintojas Europos mokymosi

Detaliau

T110457c12.cdr

T110457c12.cdr GR-20J GR-26J CE su techninës prieþiûros informacija Originaliø instrukcijø vertimas First Edition Second Printing Part No. T110457LT Svarbu Prieš naudodami įrenginį įdėmiai perskaitykite šias saugos taisykles

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/ m. balandžio 28 d. - kuriuo iš dalies keičiamas ir taisomas Reglamentas (ES) Nr. 10/

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/ m. balandžio 28 d. - kuriuo iš dalies keičiamas ir taisomas Reglamentas (ES) Nr. 10/ L 113/18 2017 4 29 KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/752 2017 m. balandžio 28 d. kuriuo iš dalies keičiamas ir taisomas Reglamentas (ES) Nr. 10/2011 dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su

Detaliau

Mercedes-Benz Wallbox Home Montavimo instrukcija elektrikui

Mercedes-Benz Wallbox Home Montavimo instrukcija elektrikui Mercedes-Benz Wallbox Home Montavimo instrukcija elektrikui Naudingi adresai Kontaktai Daimler AG Mercedesstraße 137 70327 Stuttgart, Vokietija Techniniais klausimais kreipkitės į vietos Mercedes-Benz

Detaliau

Dacia Logan

Dacia Logan Visiškas saugumas bet kokiomis sąlygomis Užpakaliniai atstumo jutikliai* pypsėjimu įspėja vairuotoją apie artėjančias kliūtis. Norint dar didesnio saugumo ir patogumo galima naudoti kartu su atbulinės

Detaliau

A B 1 SCF885 C D E F G Z H Y I X J K W V U T L M N S Specifications are subject to change without notice 2018 Koninklijke Philips N.V. All rights rese

A B 1 SCF885 C D E F G Z H Y I X J K W V U T L M N S Specifications are subject to change without notice 2018 Koninklijke Philips N.V. All rights rese A B 1 SCF885 C D E F G Z H Y I X J K W V U T L M N S Specifications are subject to change without notice 2018 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved. 4241 354 04721 100% recycled paper Vartotojo

Detaliau