2018 m. gegužės 4 d. Komisijos reglamentas (ES) 2018/, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios s-metil-acibenzolaro, benzovindiflupiro, bifentrino, biksa

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "2018 m. gegužės 4 d. Komisijos reglamentas (ES) 2018/, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios s-metil-acibenzolaro, benzovindiflupiro, bifentrino, biksa"

Transkriptas

1 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 121/63 KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2018/ m. gegužės 4 d. kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios s-metil-acibenzolaro, benzovindiflupiro, bifentrino, biksafeno, chlorantraniliprolo, deltametrino, flonikamido, p-fluazifopo, izofetamido, metrafenono, pendimetalino ir teflubenzurono liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose arba ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai (Tekstas svarbus EEE) EUROPOS KOMISIJA, atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, atsižvelgdama į 2005 m. vasario 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 396/2005 dėl didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose ar ant jų ir iš dalies keičiantį Tarybos direktyvą 91/414/EEB ( 1 ), ypač į jo 14 straipsnio 1 dalies a punktą, kadangi: (1) 2016 m. liepos 1 d. Maisto kodekso komisija patvirtino bifentrino kodekso didžiausias leidžiamąsias koncentracijos vertes (toliau CXL vertės) ( 2 ) m. liepos 22 d. Maisto kodekso komisija patvirtino s-metil-acibenzolaro, benzovindiflupiro, biksafeno, buprofezino, chlorantraniliprolo, deltametrino, dimetomorfo, fipronilo, flonikamido, p-fluazifopo, fluensulfono, flupiradifurono, imazetapiro, izofetamido, metopreno, metrafenono, oksatiapiprolino, pendimetalino, pentiopirado, pinoksadeno, saflufenacilo, spiromezifeno, teflubenzurono ir tolfenpirado CXL vertes ( 3 ); (2) šių medžiagų didžiausia leidžiamoji koncentracija (toliau DLK) nustatyta Reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III prieduose, išskyrus fluensulfoną, kurio konkreti DLK nebuvo nustatyta ir ši medžiaga nebuvo įtraukta į to reglamento IV priedą, todėl jam taikoma šio reglamento 18 straipsnio 1 dalies b punkte nustatyta numatytoji 0,01 mg/kg vertė; (3) pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 178/2002 ( 4 ) 5 straipsnio 3 dalį, jei yra arba netrukus bus parengti tarptautiniai standartai, į juos atsižvelgiama tobulinant arba derinant maisto produktus reglamentuojančius teisės aktus, nebent minėti standartai arba tam tikros jų dalys būtų neveiksminga arba netinkama priemonė maisto produktus reglamentuojančiuose teisės aktuose numatytiems teisėtiems tikslams įgyvendinti arba jie yra pagrįsti moksliškai, arba jie lemtų tokį apsaugos lygį, kuris skirtųsi nuo Sąjungoje tinkamu laikomo lygio. Be to, pagal to reglamento 13 straipsnio e punktą, Sąjunga turi užtikrinti tarptautinių techninių standartų ir maisto produktus reglamentuojančių teisės aktų nuoseklumą, kartu užtikrindama, kad Sąjungoje priimtas aukštas apsaugos lygis nesumažėtų; (4) Sąjunga Pesticidų liekanų kodekso komitetui išreiškė abejonę dėl CXL verčių, pasiūlytų šiems pesticidų ir produktų deriniams: s-metil-acibenzolaro su kopūstinėmis daržovėmis; moliūginių šeimos daržovėmis, citrusiniais vaisiais, ( 1 ) OL L 70, , p. 1. ( 2 ) Fcodex%252FMeetings%252FCX %252FReport%252FREP16_PRe.pdf Jungtinė FAO ir PSO maisto standartų programa, Maisto kodekso komisija. II priedėlis. 39-oji sesija. Roma, Italija, 2016 m. birželio 27 d. liepos 1 d. ( 3 ) Fcodex%252FMeetings%252FCX %252FREPORT%252FREP17_PRe.pdf Jungtinė FAO ir PSO maisto standartų programa, Maisto kodekso komisija. III priedėlis. 40-oji sesija. Ženeva, Šveicarija, 2017 m. liepos d. ( 4 ) 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL L 31, , p. 1).

2 L 121/64 Europos Sąjungos oficialusis leidinys kiviais; benzovindiflupiro su moliūginių šeimos daržovėmis, žinduolių mėsa; biksafeno su žinduolių mėsa; buprofezino su visais produktais; chlorantraniliprolo su naminių paukščių mėsa; fipronilo su visais produktais; flonikamido su augaliniais produktais; p-fluazifopo su gūžiniais kopūstais, pomidorais, pupelėmis, žirniais (be ankščių), morkomis, bulvėmis, griežčiais, ropėmis, saulėgrąžų sėklomis, žinduolių mėsa, riebaliniais audiniais, valgomaisiais subproduktais, pienu, naminių paukščių mėsa, riebaliniais audiniais, valgomaisiais subproduktais, kiaušiniais; fluensulfono su visais produktais; flupiradifurono su visais produktais; imazetapiro su visais produktais; izofetamido su visais produktais; metopreno su visais produktais; oksatiapiprolino su visais produktais; pendimetalino su brassica rūšių lapiniais augalais, išskyrus lapinius kopūstus, žinduolių mėsa, naminių paukščių mėsa, svogūnlaiškiais ir tuščialaiškiais česnakais; pinoksadeno su visais produktais; saflufenacilo su visais produktais; spiromezifeno su visais produktais; (5) todėl s-metil-acibenzolaro, benzovindiflupiro, bifentrino, biksafeno, chlorantraniliprolo, deltametrino, flonikamido, p-fluazifopo, izofetamido, metrafenono, pendimetalino ir teflubenzurono CXL vertės, kurios nėra nurodytos 4 konstatuojamojoje dalyje, turėtų būti įtrauktos į Reglamentą (EB) Nr. 396/2005 kaip DLK, išskyrus atvejus, kai jos susijusios su produktais, kurie nėra nurodyti to reglamento I priede, arba kai jos nustatytos žemesnio lygio, palyginti su dabartinėmis DLK vertėmis. Šios CXL vertės yra saugios Sąjungos vartotojams ( 1 ); (6) vykdant augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra veikliosios medžiagos s-metil-acibenzolaro, naudojimo patvirtinimo procedūrą, pagal Reglamento (EB) Nr. 396/ straipsnio 1 dalį buvo pateikta paraiška pakeisti nustatytą dabartinę DLK, kad šį produktą būtų galima naudoti kiviams apsaugoti; (7) pagal Reglamento (EB) Nr. 396/ straipsnį atitinkama valstybė narė įvertino šią paraišką ir vertinimo ataskaitą pateikė Komisijai; (8) Europos maisto saugos tarnyba (toliau Tarnyba) įvertino paraišką ir vertinimo ataskaitą, visų pirma atsižvelgdama į galimą riziką vartotojams ir, tam tikrais atvejais, gyvūnams, ir pateikė pagrįstą nuomonę dėl siūlomos DLK ( 2 ). Šią nuomonę Tarnyba pateikė Komisijai, valstybėms narėms ir visuomenei; (9) Tarnyba pagrįstoje nuomonėje padarė išvadą, kad įgyvendinti visi teiktinai informacijai keliami reikalavimai ir pareiškėjo prašomas DLK pakeitimas yra priimtinas vartotojų saugos požiūriu, remiantis poveikio vartotojams vertinimu, atliktu atsižvelgiant į 27 konkrečias Europos vartotojų grupes. Tarnyba atsižvelgė į naujausią informaciją apie toksikologines medžiagos savybes. Nustatyta, kad nei visą gyvenimą trunkantis šios medžiagos, gaunamos vartojant visus maisto produktus, kuriuose gali būti šios medžiagos, poveikis, nei trumpalaikis labai didelio kiekio atitinkamo produkto vartojimas nekeltų rizikos, kad bus viršyta leidžiama paros dozė (LPD) arba ūmaus poveikio etaloninė dozė; (10) remiantis Tarnybos pagrįstomis nuomonėmis ir atsižvelgiant į su svarstomu klausimu susijusius veiksnius, daroma išvada, kad tam tikri DLK pakeitimai atitinka Reglamento (EB) Nr. 396/ straipsnio 2 dalies reikalavimus; (11) todėl Reglamentas (EB) Nr. 396/2005 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas; (12) šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę, ( 1 ) Scientific support for preparing an ES position in the 48th Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR). EFSA Journal 2016;14(8):4571 [p. 166]. Scientific support for preparing an ES position in the 49th Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR). EFSA Journal 2017;15(7):4929 [p. 162]. ( 2 ) EFSA mokslinės ataskaitos pateikiamos svetainėje Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for acibenzolar-s-methyl in kiwi fruits. EFSA Journal 2017;15(9):4985 [p. 20].

3 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 121/65 PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ: 1 straipsnis Reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento priedą. 2 straipsnis Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse. Priimta Briuselyje 2018 m. gegužės 4 d. Komisijos vardu Pirmininkas Jean-Claude JUNCKER

4 L 121/66 Europos Sąjungos oficialusis leidinys PRIEDAS Reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai iš dalies keičiami taip: 1. II priede s-metil-acibenzolarui, benzovindiflupirui, bifentrinui, deltametrinui, flonikamidui, p-fluazifopui, izofetamidui, metrafenonui, pendimetalinui ir teflubenzuronui skirtos skiltys pakeičiamos taip: Pesticidų liekanos ir didžiausia leidžiamoji koncentracija (mg/kg) S-metil-acibenzolaras (s-metil-acibenzolaro ir acibenzolaro rūgšties (laisvosios ir konjuguotosios) suma, išreikšta kaip s-metil-acibenzolaras) Benzovindiflupiras Bifentrinas (izomerų suma) (F) Deltametrinas (cis-deltametrinas) (F) Flonikamidas (flonikamido, TFNA ir TFNG suma, išreikšta kaip flonikamidas) (R) P-fluazifopas (visų fluazifopo sudedamųjų izomerų, jo esterių ir konjugatų suma, išreikšta kaip fluazifopas) Izofetamidas Metrafenonas (F) Pendimetalinas (F) Teflubenzuronas (F) Kodo Nr. Atskirų produktų, kuriems nustatoma DLK, grupės ir pavyzdžiai ( a ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) ŠVIEŽI ARBA ŠALDYTI VAISIAI; RIEŠU TAI 0,05 (*) Citrusiniai vaisiai 0,01 (*) 0,01 (*) 0,05 (+) 0,04 0,15 (+) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) Greipfrutai (+) 0,01 (*) Apelsinai (+) 0, Citrinos (+) 0, Žaliosios citrinos (+) 0, Mandarinai (+) 0,01 (*) Kita 0,01 (*) Medžių riešutai 0,01 (*) 0,05 0,02 (*) 0,06 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) Migdolai 0,01 (*) (+) Bertoletijos 0,01 (*) (+) Anakardžiai 0,01 (*) (+)

5 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 121/67 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Kaštainiai 0,01 (*) (+) Kokosai 0,01 (*) (+) Lazdyno riešutai 0,1 (+) Makadamijos 0,01 (*) (+) Karijos 0,01 (*) (+) Pinijos 0,01 (*) (+) Pistacijos 0,01 (*) (+) Graikiniai riešutai 0,01 (*) (+) Kita 0,01 (*) Sėklavaisiai 0,2 0,01 (*) 0,3 0,01 (*) 0,01 (*) Obuoliai 0,3 0,2 (+) (+) Kriaušės 0,2 0,1 (+) Svarainiai 0,2 0,1 (+) Šliandros 0,2 0,1 (+) Lokvos / japoninės lokvos 0,2 0,1 (+) Kita 0,2 0, Kaulavaisiai 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) Abrikosai 0,2 0,15 (+) 0,3 0,7 0,01 (*) Vyšnios (saldžiosios) 0,01 (*) 0,1 (+) 0,4 (+) 2 0,01 (*) Persikai 0,2 0,15 (+) 0,4 0,7 0,01 (*) Slyvos 0,01 (*) 0,07 (+) 0,3 (+) 0,01 (*) 0,1 (*) Kita 0,01 (*) 0,01 (*) 0,03 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) Uogos ir smulkūs vaisiai 0,03 (*)

6 L 121/68 Europos Sąjungos oficialusis leidinys (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) a) Vynuogės 0,01 (*) 1 0,3 0,2 0,01 (*) 4 7 0, Valgomosios vynuogės (+) Vynuogės vynui gaminti (+) b) Braškės ir žemuogės 0,15 0,01 (*) 1 (+) 0,2 (+) 0,3 4 0,6 (+) 0,01 (*) c) Uogos, augančios ant dvimečių ūglių 0,01 (*) 0,01 (*) 1 (+) 0,1 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) Gervuogės (+) Paprastosios gervuogės (+) Avietės (raudonosios ir geltonosios) (+) Kita d) Kiti smulkūs vaisiai ir uogos 0,6 0,1 0,01 (*) Mėlynės, vaivorai ir šilauogės 0,01 (*) 0,01 (*) 3 (+) 0,01 (*) 0,01 (*) Spanguolės 0,15 0,01 (*) 0,01 (*) (+) 4 0,01 (*) Serbentai (juodieji, raudonieji ir baltieji) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) (+) 0,01 (*) 0,01 (*) Agrastai (žalieji, raudonieji ir geltonieji) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) (+) 0,01 (*) 0,01 (*) Erškėtuogės 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) (+) 0,01 (*) 0,01 (*) Šilkmedžio uogos (juodojo ir baltojo) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) (+) 0,01 (*) 0,01 (*) Gudobelės vaisiai / pietinės gudobelės vaisiai 0,01 (*) 0,2 0,01 (*) (+) 0,01 (*) Šeivamedžio uogos 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) (+) 0,01 (*) 0,01 (*) Kita 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) Kiti vaisiai kurių 0,03 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) a) Valgoma luobelė 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) Datulės 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) Figos 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*)

7 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 121/69 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Valgomosios alyvuogės 0,01 (*) 1 (+) 0,01 (*) Kinkanai 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) Karambolos 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) Persimonai / rytiniai persimonai 0,2 0,01 (*) Gvazdikmedžio vaisiai 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) Kita 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) b) Nevalgoma luobelė, smulkūs 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) Kiviai (žalieji, raudonieji, geltonieji) 0,4 0,15 (+) Ličiai 0,01 (*) 0,01 (*) Valgomosios pasifloros 0,01 (*) 0,01 (*) Opuncijos 0,01 (*) 0,01 (*) Gelčių sėklos 0,01 (*) 0,01 (*) Virgininiai persimonai (Virginia kaki) 0,01 (*) 0,01 (*) Kita 0,01 (*) 0,01 (*) c) Nevalgoma luobelė, stambūs 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) Avokadai 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) Bananai 0,08 0,1 0,01 (*) Mangai 0,6 (+) 0,5 0,01 (*) Papajos 0,01 (*) 0,4 0, Granatai 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) Peruvinės anonos 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) Gvajavos 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) Ananasai 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*)

8 L 121/70 Europos Sąjungos oficialusis leidinys (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Duonvaisiai 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) Durijai 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) Dygliuotosios anonos 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) Kita 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) ŠVIEŽIOS ARBA ŠALDYTOS DARŽOVĖS Šakniavaisiai ir gumbavaisiai 0,01 (*) 0,05 0,01 (*) 0,01 (*) a) Bulvės 0,02 0,3 (+) 0,09 0,15 0,05 (*) 0, b) Tropiniai šakniavaisiai ir gumbavaisiai 0,02 0,01 (*) 0,03 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) Manijokai 0,01 (*) Valgomieji batatai 0,01 (*) Dioskorėjos 0, Bermudinės marantos 0,01 (*) Kita 0,01 (*) c) Kiti šakniavaisiai ir gumbavaisiai, išskyrus cukrinius runkelius 0,02 (*) 0,03 (*) 0,01 (*) Burokėliai 0,01 (*) (+) 0,5 0,05 (*) Morkos 0,01 (*) (+) 0,4 0, Gumbiniai salierai 0,01 (*) (+) 0,5 0, Krienai 0,01 (*) (+) 0,5 0, Topinambai 0,02 (+) 0,5 0,05 (*) Pastarnokai 0,01 (*) (+) 0,5 0, Petražolės šaknys / šakninės petražolės 0,01 (*) (+) 0,5 0, Ridikai 0,01 (*) (+) 0,5 0,05 (*)

9 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 121/71 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Pūteniai 0,01 (*) (+) 0,5 0, Griežčiai 0,01 (*) (+) 0,5 0, Ropės 0,01 (*) (+) 0,5 0, Kita 0,01 (*) 0,5 0,05 (*) Svogūninės daržovės 0,01 (*) 0,01 (*) 0,03 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) Valgomieji česnakai 0,15 0,06 (+) 0,3 (+) Valgomieji svogūnai 0,15 0,06 (+) 0,3 (+) Valgomieji svogūnėliai 0,15 0,06 (+) 0,3 (+) Svogūnlaiškiai (išskyrus žaliuosius svogūnus ir tuščialaiškius česnakus) 0,01 (*) 0,3 (+) 0,01 (*) Kita 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) Vaisinės daržovės 0,01 (*) 0,05 (*) a) Bulvinių šeimos 1, Pomidorai 0,3 0,9 0,3 0,07 (+) 0,5 (+) 0,01 (*) 0,6 (+) Paprikos 0,01 (*) 1 0,5 0,2 (+) 0,3 0,01 (*) 2 (+) Baklažanai 0,01 (*) 0,9 0,3 0,4 (+) 0,5 (+) 1 0,6 (+) Valgomosios ybiškės 0,01 (*) 1 0,2 0,01 (*) 0,03 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) Kita 0,01 (*) 1 0,01 (*) 0,01 (*) 0,03 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) b) Moliūginių šeimos (valgoma luobelė) 0,01 (*) 0,08 0,01 (*) 0,2 0,5 0,03 0,5 (+) Agurkai (+) 0, Kornišonai (+) 1, Cukinijos (+) (+) 0, Kita 0, c) Moliūginių šeimos (nevalgoma luobelė) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,4 (+) 0,01 (*) 0,5 (+) Melionai 0,02 (*) (+) 0,3

10 L 121/72 Europos Sąjungos oficialusis leidinys (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Moliūgai 0,2 (+) 0,01 (*) Arbūzai 0,02 (*) (+) 0,01 (*) Kita 0,02 (*) 0,01 (*) d) Cukriniai kukurūzai 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) (+) 0,03 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) e) Kitos vaisinės daržovės 0,01 (*) 0,9 0,01 (*) 0,01 (*) 0,03 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) Kopūstinės daržovės (išskyrus brassica rūšių šakniavaisius ir brassica rūšių jaunų lapų augalus) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) a) Žiedinės 0,4 0,1 0,03 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) Brokoliniai kopūstai (+) Žiediniai kopūstai (+) Kita b) Gūžinės 0,4 0,05 (*) Briuseliniai kopūstai 0,01 (*) (+) 0,6 0,5 (+) Gūžiniai kopūstai 0,1 (+) 0,5 0,2 (+) Kita 0,01 (*) 0,03 (*) 0,01 (*) c) Lapinės 0,01 (*) 0,03 (*) 0,5 0,01 (*) Pekininiai kopūstai 0,2 (+) Garbiniuotieji kopūstai 0,01 (*) (+) Kita 0,01 (*) d) Ropiniai kopūstai 0,4 0,01 (*) (+) 0,03 (*) 0,3 0,01 (*) Lapinės daržovės, prieskoninės žolės ir valgomosios gėlės a) Salotos ir salotiniai augalai 0,01 (*) 0,03 (*) 0,02 0,01 (*) 0,01 (*) Sultenės 0,3 0,01 (*) 2 (+) 0,01 (*) 0,6

11 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 121/73 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Sėjamosios salotos 0,4 0,01 (*) 0,5 (+) Salotinės trūkažolės / endivijos 0,3 0,01 (*) 0,1 (+) 0,01 (*) 0,05 (*) Sėjamosios pipirnės, kiti daigai ir ūgliai 0,3 0,01 (*) 2 (+) 0,01 (*) 0, Ankstyvosios barborytės 0,3 0,01 (*) 2 (+) 0,01 (*) 0,05 (*) Sėjamosios gražgarstės 0,3 0,01 (*) 2 (+) 0,01 (*) 0, Raukšlėtieji bastučiai 0,3 0,01 (*) 2 (+) 0,01 (*) 0,05 (*) Jaunų lapų augalai (įskaitant brassica rūšis) 0,3 4 2 (+) 0,01 (*) 0, Kita 0,3 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) b) Špinatai ir panašūs (lapai) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,03 (*) 0, ,01 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) Daržiniai špinatai 0,6 (+) Paprastosios portulakos 0,01 (*) (+) Burokėlių lapai 0,01 (*) (+) Kita 0,01 (*) c) Vynuogių ir panašių rūšių augalų lapai 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 2 (+) 0,03 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) d) Rėžiukai 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 2 (+) 0,03 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) e) Paprastosios trūkažolės / Cikorijos 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) (+) 0,03 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) f) Prieskoninės žolės ir valgomosios gėlės 0,3 0,02 (*) 0,02 (*) 2 6 0, ,02 (*) 0,02 (*) Daržiniai builiai (+) 0, Laiškiniai česnakai (+) 0, Salierų lapai (+) 0, Petražolės (+) Vaistiniai šalavijai (+) Kvapieji rozmarinai (+) 0,6

12 L 121/74 Europos Sąjungos oficialusis leidinys (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Čiobreliai (+) 0, Bazilikai ir valgomosios gėlės (+) 0, Kilniojo lauramedžio lapai (+) 0, Vaistiniai kiečiai (+) 0, Kita 0, Ankštinės daržovės 0,01 (*) 0,01 (*) 0,2 0,01 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) Pupelės (su ankštimis) 0,01 (*) (+) 1,5 1, Pupelės (be ankščių) 0,01 (*) (+) 0,03 (*) 0,01 (*) Žirniai (su ankštimis) 0,9 (+) 1, Žirniai (be ankščių) 0,05 (+) 0,7 1, Lęšiai 0,01 (*) (+) 0,03 (*) 0,01 (*) Kita 0,01 (*) 0,03 (*) 0,01 (*) Stiebinės daržovės 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,03 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) Smidrai 0,01 (*) (+) 0,01 (*) 0, Dygieji artišokai 0,01 (*) 0,3 0,05 (*) Salierai 0,3 0,3 0, Paprastojo pankolio azorinis varietetas 0,3 0,3 0, Artišokai 0,2 (+) 0,9 0,05 (*) (+) Porai 0,3 (+) 0,01 (*) 0,05 (*) (+) Rabarbarai 0,3 0,3 0,05 (*) Bambukų ūgliai 0,01 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) Palmių šerdys 0,01 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) Kita 0,01 (*) 0,01 (*) 0,05 (*)

13 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 121/75 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Grybai, samanos ir kerpės 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,03 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) Auginamieji grybai 0,05 (+) 0, Miško grybai 0,01 (*) 0,01 (*) Samanos ir kerpės 0,01 (*) 0,01 (*) Dumbliai ir prokariotai 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,03 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) ANKŠTINIAI AUGALAI 0,01 (*) 0,2 0,3 0,03 (*) 4 0,01 (*) 0,01 (*) 0,15 0,01 (*) Pupos 0,6 (+) Lęšiai 1 (+) Žirniai 1 (+) Lubinai / lubinų pupelės 1 (+) Kita 0,02 (*) ALIEJINIŲ AUGALŲ SĖKLOS IR ALIEJINGI VAISIAI 0,01 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) Aliejinių augalų sėklos Sėmenys 0,15 0,02 (*) 0,02 (*) (+) 0,06 (*) 9 0,01 (*) 0,02 (*) Žemės riešutai 0,04 0,02 (*) 0,02 (*) 0,06 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) Aguonų sėklos 0,15 0,02 (*) 0,2 (+) 0,06 (*) 9 0,01 (*) 0,02 (*) Sezamų sėklos. 0,01 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) (+) 0,06 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) Saulėgrąžų sėklos 0,01 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) (+) 0,06 (*) 0,1 0,01 (*) 0, Rapsų sėklos 0,2 0,05 0,2 0,06 (*) 9 0,015 0,02 (*) Sojos 0,08 0,3 0,02 (*) 0,06 (*) 15 0,01 (*) 0, Garstyčių sėklos 0,15 0,02 (*) 0,07 (*) (+) 0,06 (*) 4 0,01 (*) 0,02 (*) Vilnamedžių sėklos 0,15 0,5 0,02 (*) (+) 0,2 0,7 0,01 (*) 0,02 (*) Moliūgų sėklos 0,01 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) (+) 0,06 (*) 5 0,01 (*) 0,02 (*) Dažiniai dygminai 0,01 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) (+) 0,06 (*) 9 0,01 (*) 0,02 (*)

14 L 121/76 Europos Sąjungos oficialusis leidinys (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Agurklės 0,01 (*) 0,02 (*) 0,2 (+) 0,06 (*) 4 0,01 (*) 0,02 (*) Sėjamosios judros 0,15 0,02 (*) 0,07 (*) (+) 0,06 (*) 9 0,01 (*) 0,02 (*) Kanapių sėklos 0,01 (*) 0,02 (*) 0,2 (+) 0,06 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) Paprastųjų ricinmedžių sėklos 0,01 (*) 0,02 (*) 0,2 (+) 0,06 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) Kita 0,01 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,06 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) Aliejiniai vaisiai 0,01 (*) 0,02 (*) 0,06 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) Aliejaus gamybai skirtos alyvuogės 0,6 (+) Alyvpalmių branduoliai 0,02 (*) Alyvpalmių vaisiai 0,02 (*) Tikrųjų kapokmedžių vaisiai 0,02 (*) Kita 0,02 (*) GRŪDAI 0,01 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) Miežiai 0,05 1,5 0,05 (*) 2 (+) 0,4 0, Grikiai ir kitos javams prilyginamos kultūros 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 2 (+) 0,03 (*) 0,01 (*) Kukurūzai 0,01 (*) 0,02 0,05 (*) 2 (+) 0,03 (*) 0,01 (*) Tikrosios soros 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 2 (+) 0,03 (*) 0,01 (*) Avižos 0,01 (*) 1,5 0,01 (*) 2 (+) 0,4 0, Ryžiai 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 1 (+) 0,03 (*) 0,01 (*) Rugiai 0,01 (*) 0,1 0,01 (*) 2 (+) 2 (+) 0, Dvispalviai sorgai 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 2 (+) 0,03 (*) 0,01 (*) Paprastieji kviečiai 0,05 0,1 0,5 1 (+) 2 (+) 0, Kita 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,03 (*) 0,01 (*) ARBATA, KAVA, ŽOLELIŲ UŽPILAI, KAKAVA ir SALDŽIOSIOS CERATONIJOS 0,05 (*) 0,1 (*) 0,05 (*) 0,05 (*)

15 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 121/77 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Arbata 0,05 (*) 30 5 (+) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Kavos pupelės 0,15 0,05 (*) 0,1 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0, Žolelių užpilai (gauti iš 0,05 (*) 0,1 (+) 0,05 (*) a) Žiedai 15 0,04 (*) (+) 0,05 (*) Vaistinės ramunės (+) Jamaikinės kinrožės (+) Rožės (+) Jazminai (+) Liepų žiedai (+) Kita b) Lapai ir prieskoninės žolės 15 0,04 (*) (+) 0,05 (*) Daržinės braškės (+) Siauralapis raibsteglis (+) Paragvajinis bugienis (+) Kita c) Šaknys 0,3 4 (+) 0, Valerijonas (+) Ženšenis (+) Kita d) bet kurios kitos augalo dalys 0,1 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Kakavos pupelės 0,05 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Saldžiosios ceratonijos 0,05 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*)

16 L 121/78 Europos Sąjungos oficialusis leidinys (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) APYNIAI 0,05 (*) 0,05 (*) 20 0,1 (*) 3 (+) 0,05 (*) (+) 0,05 (*) 80 0,05 (*) 0,05 (*) PRIESKONIAI Sėklos prieskoniai 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,03 (*) (+) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Anyžinė ožiažolė Persiniai gumbakmyniai Salierai Blakinės kalendros Kuminai Krapai Paprastieji pankoliai Vaistinės ožragės Muskatai Kita Vaisių prieskoniai 0,05 (*) 0,05 (*) 0, ,1 (*) 0,03 (*) (+) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Kvapieji pimentai (+) Pirulinės uosrūtės (pipirinės uosrūtės) (+) Kmynai (+) Kardamonas (+) Kadagio uogos (+) Pipirai (juodieji, žalieji ir baltieji) (+) Vanilė (+) Tamarindas (+) Kita

17 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 121/79 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Žievės prieskoniai 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Cinamonas Kita Šaknys ir šakniastiebiai prieskoniai (+) Paprastasis saldymedis 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 0,5 (+) 0,1 (*) 4 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Imbieras 0,05 (*) 0,15 0,05 0,5 (+) 0,1 (*) 4 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Daržinės ciberžolės 0,05 (*) 0,15 0,05 0,5 (+) 0,1 (*) 4 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Krienai (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) Kita 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 0,5 0,1 (*) 4 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Pumpurų prieskoniai 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 15 0,1 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Gvazdikėliai (+) Kaparėliai (+) Kita Žiedų purkų prieskoniai 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 15 0,1 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Šafranai (+) Kita Kevalų prieskoniai 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Muskatmedžio vaisiai Kita CUKRINIAI AUGALAI 0,01 (*) 0,01 (*) 0,03 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) Cukriniai runkeliai (šaknys) 0,01 (*) 0,02 (*) (+) 0,5 0,05 (*) Cukranendrės 0,04 0,01 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) Paprastosios trūkažolės šaknys 0,01 (*) 0,04 (+) 0,01 (*) 0, Kita 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,05 (*)

18 L 121/80 Europos Sąjungos oficialusis leidinys (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) GYVŪNINIAI PRODUKTAI. SAUSUMOS GYVŪNAI (+) Audiniai 0,02 (*) 0,01 (*) 0, a) Kiaulių Raumenys 0,01 (*) 0,2 0,03 (+) 0,15 0,02 (+) 0,01 (*) 0,01 (*) Riebalų audiniai 0,03 3 0,5 (+) 0,05 0,04 (+) 0,01 (*) 0, Kepenys 0,1 0,2 0,03 (*) (+) 0,2 0,03 (+) 0,01 0, Inkstai 0,1 0,2 0,03 (*) (+) 0,2 0,06 (+) 0,01 0, Valgomieji subproduktai (išskyrus kepenis ir inkstus) 0,1 3 0,5 (+) 0,2 0,06 0,01 0, Kita 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,03 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) b) Galvijų Raumenys 0,01 (*) 0,2 0,03 (+) 0,15 0,02 (+) 0,01 (*) 0,01 (*) Riebalų audiniai 0,03 3 0,5 (+) 0,05 0,04 (+) 0,01 (*) 0, Kepenys 0,1 0,2 0,03 (*) (+) 0,2 0,03 (+) 0,01 0, Inkstai 0,1 0,2 0,03 (*) (+) 0,2 0,07 (+) 0,01 0, Valgomieji subproduktai (išskyrus kepenis ir inkstus) 0,1 3 0,5 (+) 0,2 0,07 0,01 0, Kita 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,04 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) c) Avių Raumenys 0,01 (*) 0,2 0,03 (+) 0,15 0,02 (+) 0,01 (*) 0,01 (*) Riebalų audiniai 0,03 3 0,5 (+) 0,05 0,04 (+) 0,01 (*) 0, Kepenys 0,1 0,2 0,03 (*) (+) 0,2 0,03 (+) 0,01 0, Inkstai 0,1 0,2 0,03 (*) (+) 0,2 0,07 (+) 0,01 0, Valgomieji subproduktai (išskyrus kepenis ir inkstus) 0,1 3 0,5 (+) 0,2 0,07 0,01 0, Kita 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,04 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*)

19 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 121/81 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) d) Ožkų Raumenys 0,01 (*) 0,2 0,03 (+) 0,15 0,02 (+) 0,01 (*) 0,01 (*) Riebalų audiniai 0,03 3 0,5 (+) 0,05 0,04 (+) 0,01 (*) 0, Kepenys 0,1 0,2 0,03 (*) (+) 0,2 0,03 (+) 0,01 0, Inkstai 0,1 0,2 0,03 (*) (+) 0,2 0,07 (+) 0,01 0, Valgomieji subproduktai (išskyrus kepenis ir inkstus) 0,1 3 0,5 (+) 0,2 0,07 0,01 0,05 (*) Kita 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,04 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) e) Arklinių šeimos gyvūnų Raumenys 0,01 (*) 0,2 0,03 0,15 0,02 0,01 (*) 0,01 (*) Riebalų audiniai 0,03 3 0,5 0,05 0,04 0,01 (*) 0, Kepenys 0,1 0,2 0,03 (*) 0,2 0,03 0,01 0, Inkstai 0,1 0,2 0,03 (*) 0,2 0,07 0,01 0, Valgomieji subproduktai (išskyrus kepenis ir inkstus) 0,1 3 0,5 0,2 0,07 0,01 0, Kita 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,04 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) f) Naminių paukščių 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) Raumenys 0,05 (*) 0,02 (*) (+) 0,1 0,02 (+) Riebalų audiniai 0,05 (*) 0,1 (+) 0,05 0,02 (+) Kepenys 0,01 (*) 0,02 (*) (+) 0,1 0,04 (+) Inkstai 0,01 (*) 0,02 (*) (+) 0,1 0,01 (*) Valgomieji subproduktai (išskyrus kepenis ir inkstus) 0,01 (*) 0,02 (*) (+) 0,1 0, Kita 0,01 (*) 0,02 (*) 0,03 0,01 (*) g) Kitų ūkinės paskirties sausumos gyvūnų Raumenys 0,01 (*) 0,2 0,03 0,15 0,02 0,01 (*) 0,01 (*)

20 L 121/82 Europos Sąjungos oficialusis leidinys (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Riebalų audiniai 0,03 3 0,5 0,05 0,04 0,01 (*) 0, Kepenys 0,1 0,2 0,03 (*) 0,2 0,03 0,01 0, Inkstai 0,1 0,2 0,03 (*) 0,2 0,07 0,01 0, Valgomieji subproduktai (išskyrus kepenis ir inkstus) 0,1 3 0,5 0,2 0,07 0,01 0, Kita 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,04 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) Pienas 0,01 (*) 0,01 (*) 0,2 0,05 0,15 0,08 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 0, Galvijai (+) (+) Avys (+) (+) Ožkos (+) (+) Arkliai Kita Paukščių kiaušiniai 0,02 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) (+) 0,02 (*) 0,15 0,02 (+) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0, Vištos (+) Antys (+) Žąsys (+) Putpelės (+) Kita Medus ir kiti bitininkystės produktai 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Varliagyviai ir ropliai 0,02 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0, Sausumos bestuburiai gyvūnai 0,02 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0, Laukiniai sausumos stuburiniai gyvūnai 0,02 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) Analizinio nustatymo riba ( a ) Dėl išsamaus augalinių ir gyvūninių produktų, kuriems taikoma DLK, sąrašo žiūrėti I priedą. (F) = Tirpus riebaluose

21 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 121/83 S-metil-acibenzolaras (s-metil-acibenzolaro ir acibenzolaro rūgšties (laisvosios ir konjuguotosios) suma, išreikšta kaip s-metil-acibenzolaras) (+) Europos maisto saugos tarnyba nustatė, kad trūksta tam tikros informacijos apie liekanų tyrimus. Peržiūrėdama DLK Komisija atsižvelgs į pirmame sakinyje nurodytą informaciją, jeigu ji bus pateikta iki 2016 m. birželio 26 d., arba, jeigu iki tos dienos jos pateikta nebus, į tai, kad informacijos nėra Mangai (+) Pagal Reglamento (EB) Nr. 396/ straipsnio 1 dalį, atsižvelgiant į perdirbimo (džiovinimo) sukeliamus liekanų pokyčius, prieskonių grupės krienams (Armoracia rusticana) (kodas ) taikytina didžiausia leidžiamoji koncentracija atitinka daržovių kategorijos šakniavaisių ir gumbavaisių grupės krienams (Armoracia rusticana) (kodas ) nustatytą DLK Krienai Benzovindiflupiras (+) Pagal Reglamento (EB) Nr. 396/ straipsnio 1 dalį, atsižvelgiant į perdirbimo (džiovinimo) sukeliamus liekanų pokyčius, prieskonių grupės krienams (Armoracia rusticana) (kodas ) taikytina didžiausia leidžiamoji koncentracija atitinka daržovių kategorijos šakniavaisių ir gumbavaisių grupės krienams (Armoracia rusticana) (kodas ) nustatytą DLK Krienai Bifentrinas (izomerų suma) (F) (+) Europos maisto saugos tarnyba nustatė, kad trūksta tam tikros informacijos apie laikymo trukmę. Peržiūrėdama DLK Komisija atsižvelgs į pirmame sakinyje nurodytą informaciją, jeigu ji bus pateikta iki 2019 m. vasario 3 d., arba, jeigu iki tos dienos jos pateikta nebus, į tai, kad informacijos nėra Citrusiniai vaisiai b) Braškės ir žemuogės c) Uogos, augančios ant dvimečių ūglių (+) Paplitimo duomenys rodo, kad mažesnės nei 0,1 mg/kg DLK šiuo metu pasiekti neįmanoma. Būtini papildomi duomenys, kad būtų galima ilgainiui stebėti šį lygį siekiant jį galbūt sumažinti. Peržiūrėdama DLK Komisija atsižvelgs į informaciją, jeigu ji bus pateikta iki 2020 m. vasario 3 d., arba, jeigu iki tos datos jos pateikta nebus, į tai, kad informacijos nėra Žolelių užpilai (gauti iš (+) Pagal Reglamento (EB) Nr. 396/ straipsnio 1 dalį, atsižvelgiant į perdirbimo (džiovinimo) sukeliamus liekanų pokyčius, prieskonių grupės krienams (Armoracia rusticana) (kodas ) taikytina didžiausia leidžiamoji koncentracija atitinka daržovių kategorijos šakniavaisių ir gumbavaisių grupės krienams (Armoracia rusticana) (kodas ) nustatytą DLK Krienai (+) Europos maisto saugos tarnyba nustatė, kad trūksta tam tikros informacijos apie analizės metodus. Peržiūrėdama DLK Komisija atsižvelgs į pirmame sakinyje nurodytą informaciją, jeigu ji bus pateikta iki 2019 m. vasario 3 d., arba, jeigu iki tos dienos jos pateikta nebus, į tai, kad informacijos nėra Paukščių kiaušiniai Deltametrinas (cis-deltametrinas) (F) (+) Europos maisto saugos tarnyba nustatė, kad trūksta tam tikros informacijos apie analizės metodus ir liekanų tyrimus. Peržiūrėdama DLK Komisija atsižvelgs į pirmame sakinyje nurodytą informaciją, jeigu ji bus pateikta iki 2018 m. spalio 18 d., arba, jeigu iki tos dienos jos pateikta nebus, į tai, kad informacijos nėra Greipfrutai Apelsinai Citrinos Žaliosios citrinos Mandarinai Migdolai Bertoletijos Anakardžiai

22 L 121/84 Europos Sąjungos oficialusis leidinys Kaštainiai Kokosai Lazdyno riešutai Makadamijos Karijos Pinijos Pistacijos Graikiniai riešutai Obuoliai Kriaušės Svarainiai Šliandros Lokvos / japoninės lokvos Abrikosai Vyšnios (saldžiosios) Persikai Slyvos Valgomosios vynuogės Vynuogės vynui gaminti b) Braškės ir žemuogės Gervuogės Paprastosios gervuogės Avietės (raudonosios ir geltonosios) Mėlynės, vaivorai ir šilauogės Spanguolės Serbentai (juodieji, raudonieji ir baltieji) Agrastai (žalieji, raudonieji ir geltonieji) Erškėtuogės Šilkmedžio uogos (juodojo ir baltojo) Gudobelės vaisiai / pietinės gudobelės vaisiai Šeivamedžio uogos Valgomosios alyvuogės Kiviai (žalieji, raudonieji, geltonieji)

23 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 121/85 (+) Europos maisto saugos tarnyba nustatė, kad trūksta tam tikros informacijos apie analizės metodus, perdirbimo tyrimus ir liekanų tyrimus. Peržiūrėdama DLK Komisija atsižvelgs į pirmame sakinyje nurodytą informaciją, jeigu ji bus pateikta iki 2018 m. spalio 18 d., arba, jeigu iki tos dienos jos pateikta nebus, į tai, kad informacijos nėra a) Bulvės (+) Europos maisto saugos tarnyba nustatė, kad trūksta tam tikros informacijos apie analizės metodus ir liekanų tyrimus. Peržiūrėdama DLK Komisija atsižvelgs į pirmame sakinyje nurodytą informaciją, jeigu ji bus pateikta iki 2018 m. spalio 18 d., arba, jeigu iki tos dienos jos pateikta nebus, į tai, kad informacijos nėra Burokėliai Morkos Gumbiniai salierai Krienai Topinambai Pastarnokai Petražolės šaknys / šakninės petražolės Ridikai Pūteniai Griežčiai Ropės Valgomieji česnakai Valgomieji svogūnai Valgomieji svogūnėliai Svogūnlaiškiai / žalieji svogūnai ir tuščialaiškiai česnakai Pomidorai Paprikos Baklažanai Agurkai Kornišonai Cukinijos Melionai Moliūgai Arbūzai d) Cukriniai kukurūzai Brokoliniai kopūstai Žiediniai kopūstai Briuseliniai kopūstai Gūžiniai kopūstai Pekininiai kopūstai

24 L 121/86 Europos Sąjungos oficialusis leidinys Garbiniuotieji kopūstai d) Ropiniai kopūstai Sultenės Sėjamosios salotos Salotinės trūkažolės / endivijos Sėjamosios pipirnės, kiti daigai ir ūgliai Ankstyvosios barborytės Sėjamosios gražgarstės Raukšlėtieji bastučiai Jaunų lapų augalai (įskaitant brassica rūšis) Daržiniai špinatai Paprastosios portulakos Burokėlių lapai c) Vynuogių ir panašių rūšių augalų lapai d) Rėžiukai e) Paprastosios trūkažolės / Cikorijos Daržiniai builiai Laiškiniai česnakai Salierų lapai Petražolės Vaistiniai šalavijai Kvapieji rozmarinai Čiobreliai Bazilikai ir valgomosios gėlės Kilniojo lauramedžio lapai Vaistiniai kiečiai Pupelės (su ankštimis) Pupelės (be ankščių) Žirniai (su ankštimis) Žirniai (be ankščių) Lęšiai (+) Europos maisto saugos tarnyba nustatė, kad trūksta tam tikros informacijos apie analizės metodus. Peržiūrėdama DLK Komisija atsižvelgs į pirmame sakinyje nurodytą informaciją, jeigu ji bus pateikta iki 2018 m. spalio 18 d., arba, jeigu iki tos dienos jos pateikta nebus, į tai, kad informacijos nėra Smidrai

25 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 121/87 (+) Europos maisto saugos tarnyba nustatė, kad trūksta tam tikros informacijos apie analizės metodus ir liekanų tyrimus. Peržiūrėdama DLK Komisija atsižvelgs į pirmame sakinyje nurodytą informaciją, jeigu ji bus pateikta iki 2018 m. spalio 18 d., arba, jeigu iki tos dienos jos pateikta nebus, į tai, kad informacijos nėra Artišokai Porai Auginamieji grybai (+) Europos maisto saugos tarnyba nustatė, kad trūksta tam tikros informacijos apie analizės metodus, mėginių laikymo sąlygas ir liekanų tyrimus. Peržiūrėdama DLK Komisija atsižvelgs į pirmame sakinyje nurodytą informaciją, jeigu ji bus pateikta iki 2018 m. spalio 18 d., arba, jeigu iki tos dienos jos pateikta nebus, į tai, kad informacijos nėra Pupos Lęšiai Žirniai Lubinai / lubinų pupelės (+) Europos maisto saugos tarnyba nustatė, kad trūksta tam tikros informacijos apie analizės metodus ir liekanų tyrimus. Peržiūrėdama DLK Komisija atsižvelgs į pirmame sakinyje nurodytą informaciją, jeigu ji bus pateikta iki 2018 m. spalio 18 d., arba, jeigu iki tos dienos jos pateikta nebus, į tai, kad informacijos nėra Sėmenys Aguonų sėklos Sezamų sėklos Saulėgrąžų sėklos Garstyčių sėklos Vilnamedžių sėklos Moliūgų sėklos Dažiniai dygminai Agurklės Sėjamosios judros Kanapių sėklos Paprastųjų ricinmedžių sėklos Aliejaus gamybai skirtos alyvuogės (+) Europos maisto saugos tarnyba nustatė, kad trūksta tam tikros informacijos apie analizės metodus, mėginių laikymo sąlygas ir liekanų tyrimus. Peržiūrėdama DLK Komisija atsižvelgs į pirmame sakinyje nurodytą informaciją, jeigu ji bus pateikta iki 2018 m. spalio 18 d., arba, jeigu iki tos dienos jos pateikta nebus, į tai, kad informacijos nėra Miežiai Grikiai ir kitos javams prilyginamos kultūros Kukurūzai Tikrosios soros Avižos Ryžiai Rugiai

26 L 121/88 Europos Sąjungos oficialusis leidinys Dvispalviai sorgai Paprastieji kviečiai (+) Europos maisto saugos tarnyba nustatė, kad trūksta tam tikros informacijos apie analizės metodus ir liekanų tyrimus. Peržiūrėdama DLK Komisija atsižvelgs į pirmame sakinyje nurodytą informaciją, jeigu ji bus pateikta iki 2018 m. spalio 18 d., arba, jeigu iki tos dienos jos pateikta nebus, į tai, kad informacijos nėra Arbata Vaistinės ramunės Jamaikinės kinrožės Rožės Jazminai Liepų žiedai Daržinės braškės Siauralapis raibsteglis Paragvajinis bugienis Valerijonas Ženšenis Kvapieji pimentai Pirulinės uosrūtės (pipirinės uosrūtės) Kmynai Kardamonas Kadagio uogos Pipirai (juodieji, žalieji ir baltieji) Vanilė Tamarindas Paprastasis saldymedis Imbieras Daržinės ciberžolės (+) Pagal Reglamento (EB) Nr. 396/ straipsnio 1 dalį, atsižvelgiant į perdirbimo (džiovinimo) sukeliamus liekanų pokyčius, prieskonių grupės krienams (Armoracia rusticana) (kodas ) taikytina didžiausia leidžiamoji koncentracija atitinka daržovių kategorijos šakniavaisių ir gumbavaisių grupės krienams (Armoracia rusticana) (kodas ) nustatytą DLK Krienai (+) Europos maisto saugos tarnyba nustatė, kad trūksta tam tikros informacijos apie analizės metodus ir liekanų tyrimus. Peržiūrėdama DLK Komisija atsižvelgs į pirmame sakinyje nurodytą informaciją, jeigu ji bus pateikta iki 2018 m. spalio 18 d., arba, jeigu iki tos dienos jos pateikta nebus, į tai, kad informacijos nėra Gvazdikėliai Kaparėliai Šafranai Cukriniai runkeliai (šaknys) Paprastosios trūkažolės šaknys

27 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 121/89 (+) Europos maisto saugos tarnyba nustatė, kad trūksta tam tikros informacijos apie analizės metodus ir gyvulių metabolizmą. Peržiūrėdama DLK Komisija atsižvelgs į pirmame sakinyje nurodytą informaciją, jeigu ji bus pateikta iki 2018 m. spalio 18 d., arba, jeigu iki tos dienos jos pateikta nebus, į tai, kad informacijos nėra Raumenys Riebalų audiniai Kepenys Inkstai Valgomieji subproduktai (išskyrus kepenis ir inkstus) (+) Europos maisto saugos tarnyba nustatė, kad trūksta tam tikros informacijos apie analizės metodus, gyvulių metabolizmą ir gyvulių šėrimo tyrimus. Peržiūrėdama DLK Komisija atsižvelgs į pirmame sakinyje nurodytą informaciją, jeigu ji bus pateikta iki 2018 m. spalio 18 d., arba, jeigu iki tos dienos jos pateikta nebus, į tai, kad informacijos nėra Raumenys Riebalų audiniai Kepenys Inkstai Valgomieji subproduktai (išskyrus kepenis ir inkstus) Raumenys Riebalų audiniai Kepenys Inkstai Valgomieji subproduktai (išskyrus kepenis ir inkstus) Raumenys Riebalų audiniai Kepenys Inkstai Valgomieji subproduktai (išskyrus kepenis ir inkstus) Raumenys Riebalų audiniai Kepenys Inkstai Valgomieji subproduktai (išskyrus kepenis ir inkstus) Galvijai Avys Ožkos Vištos Antys

28 L 121/90 Europos Sąjungos oficialusis leidinys Žąsys Putpelės Flonikamidas (flonikamido, TFNA ir TFNG suma, išreikšta kaip flonikamidas) (R) (R) = Skirtingai apibrėžiamos liekanos pesticidų, kurių kodų skaitmenų deriniai nurodomi toliau: flonikamidas kodas , išskyrus : flonikamido ir TFNA-AM suma, išreikšta kaip flonikamidas (+) Europos maisto saugos tarnyba nustatė, kad trūksta tam tikros informacijos apie laikymo trukmę. Peržiūrėdama DLK Komisija atsižvelgs į pirmame sakinyje nurodytą informaciją, jeigu ji bus pateikta iki 2018 m. sausio 27 d., arba, jeigu iki tos dienos jos pateikta nebus, į tai, kad informacijos nėra Citrusiniai vaisiai (+) Europos maisto saugos tarnyba nustatė, kad trūksta tam tikros informacijos apie liekanų tyrimus. Peržiūrėdama DLK Komisija atsižvelgs į pirmame sakinyje nurodytą informaciją, jeigu ji bus pateikta iki 2018 m. sausio 27 d., arba, jeigu iki tos dienos jos pateikta nebus, į tai, kad informacijos nėra Vyšnios (saldžiosios) Slyvos Pomidorai Baklažanai Cukinijos c) Moliūginių šeimos (nevalgoma luobelė) (+) Europos maisto saugos tarnyba nustatė, kad trūksta tam tikros informacijos apie hidrolizės tyrimą perdirbtuose gaminiuose. Peržiūrėdama DLK Komisija atsižvelgs į pirmame sakinyje nurodytą informaciją, jeigu ji bus pateikta iki 2018 m. sausio 27 d., arba, jeigu iki tos dienos jos pateikta nebus, į tai, kad informacijos nėra Rugiai Paprastieji kviečiai (+) Europos maisto saugos tarnyba nustatė, kad trūksta tam tikros informacijos apie analizės metodus. Peržiūrėdama DLK Komisija atsižvelgs į pirmame sakinyje nurodytą informaciją, jeigu ji bus pateikta iki 2018 m. sausio 27 d., arba, jeigu iki tos dienos jos pateikta nebus, į tai, kad informacijos nėra APYNIAI (+) Pagal Reglamento (EB) Nr. 396/ straipsnio 1 dalį, atsižvelgiant į perdirbimo (džiovinimo) sukeliamus liekanų pokyčius, prieskonių grupės krienams (Armoracia rusticana) (kodas ) taikytina didžiausia leidžiamoji koncentracija atitinka daržovių kategorijos šakniavaisių ir gumbavaisių grupės krienams (Armoracia rusticana) (kodas ) nustatytą DLK Krienai P-fluazifopas (visų fluazifopo sudedamųjų izomerų, jo esterių ir konjugatų suma, išreikšta kaip fluazifopas) (+) Europos maisto saugos tarnyba nustatė, kad trūksta tam tikros informacijos apie analizės metodus. Peržiūrėdama DLK Komisija atsižvelgs į pirmame sakinyje nurodytą informaciją, jeigu ji bus pateikta iki 2018 m. birželio 29 d., arba, jeigu iki tos dienos jos pateikta nebus, į tai, kad informacijos nėra a) Žiedai b) Lapai ir prieskoninės žolės c) Šaknys APYNIAI Sėklos prieskoniai Vaisių prieskoniai

29 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 121/ Paprastasis saldymedis Imbieras Daržinės ciberžolės (+) Pagal Reglamento (EB) Nr. 396/ straipsnio 1 dalį, atsižvelgiant į perdirbimo (džiovinimo) sukeliamus liekanų pokyčius, prieskonių grupės krienams (Armoracia rusticana) (kodas ) taikytina didžiausia leidžiamoji koncentracija atitinka daržovių kategorijos šakniavaisių ir gumbavaisių grupės krienams (Armoracia rusticana) (kodas ) nustatytą DLK Krienai (+) Europos maisto saugos tarnyba nustatė, kad trūksta tam tikros informacijos apie analizės metodus. Peržiūrėdama DLK Komisija atsižvelgs į pirmame sakinyje nurodytą informaciją, jeigu ji bus pateikta iki 2018 m. birželio 29 d., arba, jeigu iki tos dienos jos pateikta nebus, į tai, kad informacijos nėra Kita Raumenys Riebalų audiniai Kepenys Inkstai Raumenys Riebalų audiniai Kepenys Inkstai Raumenys Riebalų audiniai Kepenys Inkstai Raumenys Riebalų audiniai Kepenys Inkstai Raumenys Riebalų audiniai Kepenys Galvijai Avys Ožkos Paukščių kiaušiniai Izofetamidas (+) Pagal Reglamento (EB) Nr. 396/ straipsnio 1 dalį, atsižvelgiant į perdirbimo (džiovinimo) sukeliamus liekanų pokyčius, prieskonių grupės krienams (Armoracia rusticana) (kodas ) taikytina didžiausia leidžiamoji koncentracija atitinka daržovių kategorijos šakniavaisių ir gumbavaisių grupės krienams (Armoracia rusticana) (kodas ) nustatytą DLK Krienai

30 L 121/92 Europos Sąjungos oficialusis leidinys Metrafenonas (F) (+) Pagal Reglamento (EB) Nr. 396/ straipsnio 1 dalį, atsižvelgiant į perdirbimo (džiovinimo) sukeliamus liekanų pokyčius, prieskonių grupės krienams (Armoracia rusticana) (kodas ) taikytina didžiausia leidžiamoji koncentracija atitinka daržovių kategorijos šakniavaisių ir gumbavaisių grupės krienams (Armoracia rusticana) (kodas ) nustatytą DLK Krienai Pendimetalinas (F) (+) Europos maisto saugos tarnyba nustatė, kad trūksta tam tikros informacijos apie liekanų tyrimus. Peržiūrėdama DLK Komisija atsižvelgs į pirmame sakinyje nurodytą informaciją, jeigu ji bus pateikta iki 2016 m. spalio 24 d., arba, jeigu iki tos dienos jos pateikta nebus, į tai, kad informacijos nėra b) Braškės ir žemuogės Valgomieji česnakai Valgomieji svogūnai Valgomieji svogūnėliai Pomidorai Paprikos Baklažanai b) Moliūginių šeimos (valgoma luobelė) c) Moliūginių šeimos (nevalgoma luobelė) Artišokai Porai (+) Pagal Reglamento (EB) Nr. 396/ straipsnio 1 dalį, atsižvelgiant į perdirbimo (džiovinimo) sukeliamus liekanų pokyčius, prieskonių grupės krienams (Armoracia rusticana) (kodas ) taikytina didžiausia leidžiamoji koncentracija atitinka daržovių kategorijos šakniavaisių ir gumbavaisių grupės krienams (Armoracia rusticana) (kodas ) nustatytą DLK Krienai Teflubenzuronas (F) (+) Europos maisto saugos tarnyba nustatė, kad trūksta tam tikros informacijos apie hidrolizės tyrimą perdirbtuose gaminiuose. Peržiūrėdama DLK Komisija atsižvelgs į pirmame sakinyje nurodytą informaciją, jeigu ji bus pateikta iki 2018 m. sausio 27 d., arba, jeigu iki tos dienos jos pateikta nebus, į tai, kad informacijos nėra Obuoliai (+) Europos maisto saugos tarnyba nustatė, kad trūksta tam tikros informacijos apie metabolizmo lapinėse daržovėse tyrimą. Peržiūrėdama DLK Komisija atsižvelgs į pirmame sakinyje nurodytą informaciją, jeigu ji bus pateikta iki 2018 m. sausio 27 d., arba, jeigu iki tos dienos jos pateikta nebus, į tai, kad informacijos nėra Briuseliniai kopūstai Gūžiniai kopūstai (+) Pagal Reglamento (EB) Nr. 396/ straipsnio 1 dalį, atsižvelgiant į perdirbimo (džiovinimo) sukeliamus liekanų pokyčius, prieskonių grupės krienams (Armoracia rusticana) (kodas ) taikytina didžiausia leidžiamoji koncentracija atitinka daržovių kategorijos šakniavaisių ir gumbavaisių grupės krienams (Armoracia rusticana) (kodas ) nustatytą DLK Krienai (+) Europos maisto saugos tarnyba nustatė, kad trūksta tam tikros informacijos apie gyvūninių produktų analizės metodus ir metabolizmo atrajotojuose bei paukščiuose tyrimus. Peržiūrėdama DLK Komisija atsižvelgs į pirmame sakinyje nurodytą informaciją, jeigu ji bus pateikta iki 2018 m. sausio 27 d., arba, jeigu iki tos dienos jos pateikta nebus, į tai, kad informacijos nėra GYVŪNINIAI PRODUKTAI. SAUSUMOS GYVŪNAI

Eil. Maisto produktų pirkimų kainos 2015 metais Produkto pavadinimas BVPŽ kodas Mato Prelimenaru s kiekis TVIRTINU: Kauno vaikų darželio Vaivorykštė D

Eil. Maisto produktų pirkimų kainos 2015 metais Produkto pavadinimas BVPŽ kodas Mato Prelimenaru s kiekis TVIRTINU: Kauno vaikų darželio Vaivorykštė D Eil. Maisto produktų pirkimų kainos 2015 metais Produkto pavadinimas BVPŽ kodas Mato Prelimenaru s kiekis TVIRTINU: Kauno vaikų darželio Vaivorykštė Direktorė Silvija Sipavičienė Vnt. kaina Eur su PVM

Detaliau

Mėsa ir mėsos gaminiai

Mėsa ir mėsos gaminiai Mėsa ir mėsos gaminiai 1. Jautienos kumpis, žalias (be kaulo, odos, riebalų) kg 21,24 2. Kiaulienos kumpis, žalias (be kaulo, odos, riebalų) kg 14,82 3. Kiaulienos nugarinė, žalia kg 17,97 4. Vištienos

Detaliau

Eil. Maisto produktų pirkimų kainos 2014 metais Produkto pavadinimas BVPŽ Mato Prelim enarus TVIRTINU: Kauno vaikų darželio Vaivorykštė Direktorė Silv

Eil. Maisto produktų pirkimų kainos 2014 metais Produkto pavadinimas BVPŽ Mato Prelim enarus TVIRTINU: Kauno vaikų darželio Vaivorykštė Direktorė Silv Eil. Maisto produktų pirkimų kainos 2014 metais Produkto pavadinimas BVPŽ Mato Prelim enarus TVIRTINU: Kauno vaikų darželio Vaivorykštė Direktorė Silvija Sipavičienė Vnt. kaina su PVM Kaina su PVM kodas

Detaliau

Title

Title INFORMACIJA APIE NUSTATYTUS LAIMĖTOJUS IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTIS Prekių pirkimai I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės

Detaliau

3_Radisson Blu_knygute_pasirinkta_reverse_A5

3_Radisson Blu_knygute_pasirinkta_reverse_A5 Jūsų šventėms Ypatingas pasiūlymas rezervuojantiems iš anksto 10% nuolaida, užsakymams iki 2016 spalio 15 d. O kur švęsite Jūs? Dangiška vakarienė Delta salė 22 aukšte, maksimaliai talpina 50 asmenų Skybar

Detaliau

EINAMOSIOS SAVAITĖS VALGIARAŠTIS I SAVAITĖ PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS PUSRYČIAI PUSRYČIAI PUSRYČIAI PUSRYČIAI PU

EINAMOSIOS SAVAITĖS VALGIARAŠTIS I SAVAITĖ PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS PUSRYČIAI PUSRYČIAI PUSRYČIAI PUSRYČIAI PU I SAVAITĖ AVIŽINIŲ DR.KOŠĖ GRIKIŲ KR.KOŠĖ MANŲ KR.KOŠĖ KEPTAS OMLETAS KUKURŪZŲ KR. APKEPAS ŠALDYTOS TRINTOS KAKAVA UOGIENĖ AGURKAS NATŪRALUS JOGURTAS 2% UOGOS MELISŲ ARBATA VAISIŲ IR/AR UOGŲ MELISŲ ARBATA

Detaliau

Mityba ir mitybos įpročiai: mitai ir mokslu grįsta realybė

Mityba ir mitybos įpročiai: mitai ir mokslu grįsta realybė Pažvelkime į maistą kaip į sveikatai poveikį darantį išorinės aplinkos veiksnį Prof.dr.(HP) Rimantas Stukas Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų instituto Visuomenės sveikatos katedra

Detaliau

2000 kcal mitybos planas moterims nuo 45 iki 65 met amžiaus* I diena Riebalai Angliavandeniai Sumuštiniai su olandišku s riu ir pomidorais Juoda duona 120 6,6 1,08 58,92 271,2 Olandiškas s ris 75 18,45

Detaliau

KIAULIENOS PATIEKALAI Kiaulienos sprandinės kepsnys su baravykų padažu 8.40 Eur / 29 Lt. Kiaulienos nugarinės suktinukai įdaryti grybais ir sūriu 8.11

KIAULIENOS PATIEKALAI Kiaulienos sprandinės kepsnys su baravykų padažu 8.40 Eur / 29 Lt. Kiaulienos nugarinės suktinukai įdaryti grybais ir sūriu 8.11 KIAULIENOS PATIEKALAI Kiaulienos sprandinės kepsnys su baravykų padažu 8.40 Eur / 29 Lt. Kiaulienos nugarinės suktinukai įdaryti grybais ir sūriu 8.11 Eur / 28 Lt. Kiauliena įdaryta slyvomis ir sūriu 8.11

Detaliau

(Microsoft Word - Valgiara\232tis mokyklos naujas.docx)

(Microsoft Word - Valgiara\232tis mokyklos naujas.docx) T V I R T I N U Kauno raj. Rokų mokykla- darželis Direktorius Gintaras Ringys Patvirtinta 2016 m. rugsėjo 05 d. Kauno r. Rokų mokykla darželis 15 DIENŲ VALGIARAŠTIS 7-11 metų vaikams Įstaigos darbo laikas

Detaliau

L Ž B I T A M O N K V I Č S S

L Ž B I T A M O N K V I Č S S L Ž B I T A M O N K V I Č S S LABAS, SKAITYTOJAU! 11 1 2 ORGANIZACINIAI DARBAI 34 Higiena 36 Mamuto medžioklė 39 VIRTUVINIS ARSENALAS 12 TECHNIKA 14 Šaldytuvai 14 Viryklės 14 Gartraukiai 15 Indaplovės

Detaliau

Microsoft Word - B.A.R.F final.docx

Microsoft Word - B.A.R.F final.docx B.A.R.F anglų kalba Biologically Appropriate Raw Food t.y Biologiškai Tinkamas Žalias Maistas. B.A.R.F maisto filosofija ir sudėtis yra labai paprasta tai subalansuotas maistas, sudarytas iš žalios mėsos

Detaliau

Microsoft Word - P6_TA-PROV_2007_07-10_PAR01__LT.doc

Microsoft Word - P6_TA-PROV_2007_07-10_PAR01__LT.doc 2007-2008 2007 m. liepos 10 d. antradienio pos dyje PRIIMTI TEKSTAI I DALIS P6_TA-PROV(2007)07-10 NEGALUTINö REDAKCIJA PE 393.024 TURINYS PRIIMTI TEKSTAI P6_TA-PROV(2007)0291 Europos ir Viduržemio jūros

Detaliau

Microsoft Word - produktu sarasas.doc

Microsoft Word - produktu sarasas.doc Techninės specifikacijos projektas. 1 pirkimo dalis JAUTIENA, KIAULIENA, VERŠIENA, AVIENA IR TRIUŠIENA 1. Jautienos kumpis be kaulo Neriebus, vidutinio dydžio, geros išvaizdos, be kremzlių, plėvių ir sausgyslių,atvėsintas

Detaliau

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 885/  m. rugpjūčio 13 d. - kuriuo nustatomos valgomųjų ybiškių ir kario lapų i

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 885/  m. rugpjūčio 13 d. - kuriuo nustatomos valgomųjų ybiškių ir kario lapų i L 242/20 KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 885/2014 2014 m. rugpjūčio 13 d. kuriuo nustatomos valgomųjų ybiškių ir kario lapų iš Indijos importo specialiosios sąlygos ir panaikinamas Įgyvendinimo

Detaliau

1 priedas MĖSOS IR MĖSOS GAMINIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Eil Nr. Produktų pavadinimas Reikalavimai Mato vnt. Kiekiai per 12 mėn. 1 Kiaulienos k

1 priedas MĖSOS IR MĖSOS GAMINIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Eil Nr. Produktų pavadinimas Reikalavimai Mato vnt. Kiekiai per 12 mėn. 1 Kiaulienos k 1 priedas MĖSOS IR MĖSOS GAMINIŲ PIRKIMO Eil 1 Kiaulienos kumpis Vakuume, LST 1921 : 2003 Kg 900 2 Švieži lašiniai be odos Vakuume, LST 544 92 Kg 50 3 Jautienos kumpis Vakuume, TS 2008435 123 93 Kg 900

Detaliau

Mitybos planą sudarė Andrius Pauliukevičius PASTABOS 1. MAISTO KIEKIAI: 2. VALGYMŲ SKAIČIUS IR LAIKAS: Nurodytas produktų

Mitybos planą sudarė Andrius Pauliukevičius  PASTABOS 1. MAISTO KIEKIAI: 2. VALGYMŲ SKAIČIUS IR LAIKAS: Nurodytas produktų Mitybos planą sudarė Andrius Pauliukevičius www.andriuspauliukevicius.lt PASTABOS 1. MAISTO KIEKIAI: 2. VALGYMŲ SKAIČIUS IR LAIKAS: Nurodytas produktų svoris reiškia jų sausą svorį ir tai yra svoris prieš

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/ m. balandžio 28 d. - kuriuo iš dalies keičiamas ir taisomas Reglamentas (ES) Nr. 10/

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/ m. balandžio 28 d. - kuriuo iš dalies keičiamas ir taisomas Reglamentas (ES) Nr. 10/ L 113/18 2017 4 29 KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/752 2017 m. balandžio 28 d. kuriuo iš dalies keičiamas ir taisomas Reglamentas (ES) Nr. 10/2011 dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su

Detaliau

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras Lietuvos mokinių technologijų olimpiada Mes kūrybingi ir išmanūs /21 TAIKOMOJO MENO, AMATŲ IR

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras Lietuvos mokinių technologijų olimpiada Mes kūrybingi ir išmanūs /21 TAIKOMOJO MENO, AMATŲ IR TAIKOMOJO MENO, AMATŲ IR DIZAINO KŪRYBINĖS VEIKLOS GRUPĖ Privaloma dalyvio darbo apranga 1. Įrankiai, kuriuos dalyviai atsiveža patys: Žirklės Įvairios adatos; adatėlės, smeigtukai Rėžtukai 2. Įrankiai,

Detaliau

2016_ruduo_sumuštiniai_SR

2016_ruduo_sumuštiniai_SR geri sprendimai SUMUŠTINIŲ RECEPTŲ E. KNYGA ižanga Rudenį sukasi ne tik žemyn krentantys geltoni medžių lapai, bet dažnai ir mes, žmonės, paskęstame darbų darbelių sūkuryje suktis tenka mokykloje, universitete,

Detaliau

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma,

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, . 2,4-D Nufarm Nufarm GmbH & Co KG AS2-66H(207) 203-2-3 2. Agroxone 75 Nufarm GmbH & Co KG 03H/0 2020-02-08 2,4-D 600 g/l 0,6-0,75 Žieminiai kviečiai, rugiai, kvietrugiai, miežiai MCPA 750 g/l,0-,25 Žieminiai

Detaliau

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2 Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. rugpjūčio 17 d. (OR. en) 11651/17 AGRILEG 150 DENLEG 63 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos gavimo data: 2017 m. rugpjūčio 24 d. kam: Komisijos dok.

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. 3D-697 BIOLOGINIO TURTO IR ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS NORMATYVINI

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. 3D-697 BIOLOGINIO TURTO IR ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS NORMATYVINI PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. 3D-697 BIOLOGINIO TURTO IR ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS NORMATYVINIŲ KAINŲ 2017 METAIS SĄRAŠAS Eil. Normatyvinė kaina,

Detaliau

TURINYS TEORINĖ DALIS 8 SAVAITĖS PARUOŠTUKAI 34 Apie knygą 8 Mano istorija 11 Mano mitybos taisyklės = mano knyga 13 Subalansuota mityba kodėl ir kaip

TURINYS TEORINĖ DALIS 8 SAVAITĖS PARUOŠTUKAI 34 Apie knygą 8 Mano istorija 11 Mano mitybos taisyklės = mano knyga 13 Subalansuota mityba kodėl ir kaip TURINYS TEORINĖ DALIS 8 SAVAITĖS PARUOŠTUKAI 34 Apie knygą 8 Mano istorija 11 Mano mitybos taisyklės = mano knyga 13 Subalansuota mityba kodėl ir kaip? 18 1. Spintelių reorganizacija 21 2. Mitybos įvairovė

Detaliau

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma,

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, . 2,4-D Nufarm Nufarm GmbH & Co KG AS2-66H(207) 203-2-3 2. Agroxone 75 Nufarm GmbH & Co KG 03H/0 2020-02-08 2,4-D 600 g/l 0,6-0,75 Žieminiai kviečiai, rugiai, kvietrugiai, MCPA 750 g/l,0-,25 Žieminiai

Detaliau

Meniu A4

Meniu A4 www.pramogama.lt HYPER 42 cm MAXI 32 cm MIDI 25 cm PADAŽAI Česnakinis, pomidorų, žaliasis Pikantiškas, aštrusis, kario Barbeque, saldžiarūgštis 0,29 Eur 0,29 Eur 0,39 Eur GURMANIŠKOS PICOS HYPER MAXI MIDI

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL BIOLOGINIO TURTO IR ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS NORMATYVINIŲ KAINŲ 2016 METAIS SĄRAŠO PATVIRTINIMO 2

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL BIOLOGINIO TURTO IR ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS NORMATYVINIŲ KAINŲ 2016 METAIS SĄRAŠO PATVIRTINIMO 2 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL BIOLOGINIO TURTO IR ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS NORMATYVINIŲ KAINŲ 2016 METAIS SĄRAŠO PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 27 d. Nr. 3D-877 Vilnius Vadovaudamasi

Detaliau

: Laisvės al. 75 / Maironio g. 24, Kaunas : : DIRBAME: pirmadienį ketvirtadienį ir sekmadienį nuo 11.3

: Laisvės al. 75 / Maironio g. 24, Kaunas : :  DIRBAME: pirmadienį ketvirtadienį ir sekmadienį nuo 11.3 : Laisvės al. 75 / Maironio g. 24, Kaunas : +370 630 43325 : info@kamakura.lt www.kamakura.lt DIRBAME: pirmadienį ketvirtadienį ir sekmadienį nuo 11.30 iki 20.00 val. (VASARĄ): penktadienį ir šeštadienį

Detaliau

T U R I N Y S PRATARMĖ / SVEIKATA NEĮKAINOJAMAS TURTAS / 17 Pirmas žvilgsnis į save / 19 Imuninė sistema / 19 Galvos svaigimas / 22 Skauda galvą

T U R I N Y S PRATARMĖ / SVEIKATA NEĮKAINOJAMAS TURTAS / 17 Pirmas žvilgsnis į save / 19 Imuninė sistema / 19 Galvos svaigimas / 22 Skauda galvą PRATARMĖ / 15 1. SVEIKATA NEĮKAINOJAMAS TURTAS / 17 Pirmas žvilgsnis į save / 19 Imuninė sistema / 19 Galvos svaigimas / 22 Skauda galvą dėl įtampos, skysčių trūkumo? / 22 Kas toji migrena / 23 Sutrikusi

Detaliau

Turinys I dalis. Lietuvos žemės ūkio sektoriaus plėtros rezultatai Sąvokų paaiškinimai Bendroji informacija apie Lietuvą ir jos žemės

Turinys I dalis. Lietuvos žemės ūkio sektoriaus plėtros rezultatai Sąvokų paaiškinimai Bendroji informacija apie Lietuvą ir jos žemės Turinys I dalis. Lietuvos žemės ūkio sektoriaus plėtros rezultatai... 3 1. Sąvokų paaiškinimai... 4 2. Bendroji informacija apie Lietuvą ir jos žemės ūkio sektoriaus rezultatus... 5 3. Lietuvos ūkiai 2003-2010

Detaliau

rp_ IS_2

rp_ IS_2 Page 1 of 5 Pagrindinė informacija Juodoji aromatizuota arbata su miško uogomis Exemption Flags Exempt from Artwork Exempt from NEP Reporting Produkto pavadinimas Country Lipton Brand Name Forest Fruits

Detaliau

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma,

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, 1. Acrobat Plus BASF UAB, AS2-29F(2019), 2020-01-31 2. Adexar BASF UAB, AS2-28F(2019) 2020-04-30 Dimetomorfas + mankocebas 90 + 600 g/kg Fluksapiroksadas + epoksikonazolas 62,5+62,5 g/l 2,0 Bulvės Maras,

Detaliau

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma,

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, 1. Acrobat Plus BASF UAB, AS2-29F(2019), 2020-01-31 2. Adexar BASF UAB, AS2-28F(2019) 2020-04-30 Dimetomorfas + mankocebas 90 + 600 g/kg Fluksapiroksadas + epoksikonazolas 62,5+62,5 g/l 2,0 Bulvės Maras,

Detaliau

Gaminių asortimentas Tortai 1. Medaus šokoladinis tortas su jogurtu Tai klasikinis mūsų tortas, kuris susideda iš medumi kvepiančių biskvitų, perteptų

Gaminių asortimentas Tortai 1. Medaus šokoladinis tortas su jogurtu Tai klasikinis mūsų tortas, kuris susideda iš medumi kvepiančių biskvitų, perteptų Gaminių asortimentas Tortai 1. Medaus šokoladinis tortas su jogurtu Tai klasikinis mūsų tortas, kuris susideda iš medumi kvepiančių biskvitų, perteptų gaiviu persikiniu jogurtu. Šokoladinis biskvitas ir

Detaliau

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma,

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, 1. Acrobat Plus BASF UAB, AS2-29F(2019), 2020-01-31 2. Adexar BASF UAB, AS2-28F(2019) 2020-04-30 Dimetomorfas + mankocebas 90 + 600 g/kg Fluksapiroksadas + epoksikonazolas 62,5+62,5 g/l 2,0 Bulvės Maras,

Detaliau

2009 m. liepos 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 637/2009, nustatantis įgyvendinimo taisykles dėl žemės ūkio augalų ir daržovių veislių pavadinimų

2009 m. liepos 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 637/2009, nustatantis įgyvendinimo taisykles dėl žemės ūkio augalų ir daržovių veislių pavadinimų L 191/10 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 7 23 KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 637/2009 2009 m. liepos 22 d. nustatantis įgyvendinimo taisykles dėl žemės ūkio augalų ir daržovių veislių pavadinimų

Detaliau

ŪKINIŲ GYVŪNŲ REGISTRAS

ŪKINIŲ GYVŪNŲ REGISTRAS SĄLYGINIŲ GYVULIŲ VIENETŲ (SGV) SKAIČIAVIMAS Tel. (8 5) 266 0620 El. p. pagalba@vic.lt www.vic.lt ŪKINIŲ GYVŪNŲ REGISTRAVIMAS Individualiai registruojami ūkiniai gyvūnai Galvijai, arkliai, avys, ožkos.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2000 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 375 DĖL EKOLOGINIO ŽEMĖS ŪKIO TAISYKLIŲ

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2000 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 375 DĖL EKOLOGINIO ŽEMĖS ŪKIO TAISYKLIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2000 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 375 DĖL EKOLOGINIO ŽEMĖS ŪKIO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO PAKEITIMO 2018 m. balandžio 5 d. Nr. 3D-204

Detaliau

Greta Dičiūnaitė

Greta Dičiūnaitė Greta Dičiūnaitė I vadas Esu Greta. Diplome parašyta grafikos dizainerė (tai, beje, atitinka realybę). Dar esu iliustratorė ir šiokia tokia fotografė, maisto gerbėja ir tinklaraštininkė. Net nepastebėjau,

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2016/ m. spalio 6 d. - kuriuo nustatomas Tarybos reglamente (EEB) Nr. 3924/ 91 numatytas 20

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2016/ m. spalio 6 d. - kuriuo nustatomas Tarybos reglamente (EEB) Nr. 3924/ 91 numatytas 20 2016 10 25 L 290/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMIIJO REGLAMENTA (E) 2016/1872 2016 m. spalio 6 d. kuriuo nustatomas Tarybos reglamente (EEB) Nr. 3924/91 numatytas 2016 m.

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 28 d. - kuriuo nustatomos nuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) N

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 28 d. - kuriuo nustatomos nuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) N 2019 3 1 L 62/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/343 2019 m. vasario 28 d. kuriuo nustatomos nuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr.

Detaliau

CL2008L0100LT bi_cp 1..1

CL2008L0100LT bi_cp 1..1 2008L0100 LT 18.11.2008 000.001 1 Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį B KOMISIJOS DIREKTYVA 2008/100/EB 2008 m. spalio 28 d. iš dalies keičianti

Detaliau

RESTORANAS

RESTORANAS Daugiau aromato, daugiau skonio, daugiau įtampos... Ši muzika kaip ir virtuvė įvairių formų, įvairių ritmų, tai valgis su aidais, proveržiais, šiluma ir šalčiu, kunkuliuojančia sriuba, čirškiančiu didkepsniu...

Detaliau

Meduolinė tešla ir jos gaminiai

Meduolinė tešla ir jos gaminiai Šventinių meduolių kepimas ir puošyba Vilniaus lietuvių namų technologijų mokytoja metodininkė Edita Juozėnienė 2014-11-26 Uždavinys: Remiantis literatūra ir mokytojo pasakojimu, mokiniai gebės namų sąlygomis

Detaliau

PRAKTIŠKI ŽMONĖS RENKASI 2012 m. sausis Nr.1 (151) Leidinys platinamas nemokamai Virta kiaulienos KUMPINĖ dešra, 1 kg Sutaupote 13, % Virta

PRAKTIŠKI ŽMONĖS RENKASI 2012 m. sausis Nr.1 (151) Leidinys platinamas nemokamai Virta kiaulienos KUMPINĖ dešra, 1 kg Sutaupote 13, % Virta PRAKTIŠKI ŽMONĖS RENKASI 2012 m. sausis Nr.1 (151) Leidinys platinamas nemokamai Virta kiaulienos KUMPINĖ dešra, 1 kg 13,99 11 19 20 Virtas KEPENINIS vyniotinis, 1 kg 10 49 13,49 22 LIETAVOS koldūnai su

Detaliau

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s 2013 12 21 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 351/1 I (Įstatymo galią turintys teisės aktai) REGLAMENTAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1350/2013 2013 m. gruodžio 11 d. kuriuo

Detaliau

( ( Pusryčiai Pietūs Vakarienė Patiekalas Amžiaus grupė (1-3 metų vaikai) Amžiaus grupė (4-7 metų vaikai 100 g. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Gr. Balt.

( ( Pusryčiai Pietūs Vakarienė Patiekalas Amžiaus grupė (1-3 metų vaikai) Amžiaus grupė (4-7 metų vaikai 100 g. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Gr. Balt. Pusryčiai Pietūs Patiekalas Amžiaus grupė 1-3 metų vaikai) Amžiaus grupė 4-7 metų vaikai 100 g. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Tiršta perlinių kruopų

Detaliau

PowerPoint pristatymas

PowerPoint pristatymas Lietuvos agroverslo tendencijos DNB Bankas 2015 m. gegužės 22 d. Agroverslas iki šiol buvo vienas iš atspariausių Lietuvos ūkio stuburo slankstelių 8,5 8,7 Maisto sektoriaus pridėtinė vertė, dalis BVP,

Detaliau

COM(2017)221/F1 - LT

COM(2017)221/F1 - LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 05 08 COM(2017) 221 final 2017/0094 (NLE) Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS kuriuo nustatoma pozicija, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Tarptautinėje vynuogių

Detaliau

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2016/ m. gegužės 18 d. - kuriuo iš dalies papildomi Europos Parlamento ir Tary

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2016/ m. gegužės 18 d. - kuriuo iš dalies papildomi Europos Parlamento ir Tary 2016 7 30 L 206/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2016/1237 2016 m. gegužės 18 d. kuriuo iš dalies papildomi Europos Parlamento ir Tarybos

Detaliau

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2015/ m. kovo 11 d. - kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2001/ 18/ EB

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2015/ m. kovo 11 d. - kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2001/ 18/ EB 2015 3 13 L 68/1 I (Teisėkūros procedūra priimami aktai) DIREKTYVOS EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2015/412 2015 m. kovo 11 d. kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2001/18/EB nuostatos dėl

Detaliau

CULINA MUNDI istraukos

CULINA MUNDI istraukos Cezario salotos Kepti, virti 35 minutes 3 minutes 3 skiltelės česnako 120 ml alyvuogių aliejaus 2 šaukštai minkšto sviesto ½ užvakarykščio prancūziško batono 1 romaninė salota ½ šaukštelio 4 ančiuvių filė

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart 2019 2 22 L 51 I/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/316 2019 m. vasario 21 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties

Detaliau

PATVIRTINTA: Vilniaus lopšelio darželio Rūta Direktorės Violetos Ringevičienės įsakymu Nr. V Tarptautinis švietimo įstaigų bendruomen

PATVIRTINTA: Vilniaus lopšelio darželio Rūta Direktorės Violetos Ringevičienės įsakymu Nr. V Tarptautinis švietimo įstaigų bendruomen PATVIRTINTA: Vilniaus lopšelio darželio Rūta Direktorės Violetos Ringevičienės 2019-04-02 įsakymu Nr. V - 109 Tarptautinis švietimo įstaigų bendruomenių ekologinio švietimo projektas,,saulėto ORANŽINIO

Detaliau

Title

Title LT KULINARISK Receptų knyga LIETUVIŲ 3 Turinys Kepimo lentelės 3 Automatinės programos 14 Žuvis/Jūros Gėrybės 18 Paukštiena 20 Mėsa 21 Patiekalai Orkaitėje 26 Pica/Apkepas Su Įdaru 30 Pyragas 33 Duona/Bandelės

Detaliau

ARNICA PROKIT 444 MINI - maisto kombainas

ARNICA PROKIT 444 MINI - maisto kombainas MAISTO KOMBAINAS ARNICA PROKIT 444 MINI ir PROKIT 444 MINI PLUS NAUDOTOJO VADOVAS 1 Iliustracijos Naudotojo vadovas Dėkojame, kad pasirinkote mūsų gaminį. Jūsų parodytas pasitikėjimas rodo, kad einame

Detaliau

Vydūnas Sveikata. Jaunumas. Grožė (ištrauka) Pastabos Šį veikalą esmi parašęs kelerius metus atgal. Norėjau jį išleisti jau 1925 mts. Nebuvo galima. I

Vydūnas Sveikata. Jaunumas. Grožė (ištrauka) Pastabos Šį veikalą esmi parašęs kelerius metus atgal. Norėjau jį išleisti jau 1925 mts. Nebuvo galima. I Vydūnas Sveikata. Jaunumas. Grožė (ištrauka) Pastabos Šį veikalą esmi parašęs kelerius metus atgal. Norėjau jį išleisti jau 1925 mts. Nebuvo galima. Ir šiais metais nusitęsė jo išleidimas dėl tūlų priežasčių

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 06 07 C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) /... 2018 06 07 kuriuo iš dalies keičiamos Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 nuostatos dėl bendrosios

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/  m. lapkričio 20 d. - kuriuo dėl akrilamido kiekio maisto produktuose mažinimo nustatomos

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/  m. lapkričio 20 d. - kuriuo dėl akrilamido kiekio maisto produktuose mažinimo nustatomos L 304/24 KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/2158 2017 m. lapkričio 20 d. kuriuo dėl akrilamido kiekio maisto produktuose mažinimo nustatomos akrilamido pavojaus mažinimo priemonės ir akrilamido kiekio atskaitos

Detaliau

Meniu Ruduo - žiema

Meniu Ruduo - žiema Meniu Ruduo - žiema Turinys 3 ĮŽANGA 4 LINKSMYBĖS BE STABDŽIŲ 6 Žandai sluoksniuotoje tešloje 8 Confit žąsis su šaltalankiais ir juodosiomis voveraitėmis 10 Sous-vide viščiukas su keptais moliūgais ir

Detaliau

57_horeca_Q.cdr

57_horeca_Q.cdr HoReCa Nr. 57 2017 05 10 2017 06 09 Klientų aptarnavimo linija 8 658 20 000 Darbo laikas I-V 8:00 17:00 Mėsa 560 Jautienos išpjova be grandinėlės, ~2,2 kg 19,77 22,99 1902 3797 Jautienos išpjova vakuume,

Detaliau

Microsoft Word - Utenos_raj_bio_2018_7-8kl..docx

Microsoft Word - Utenos_raj_bio_2018_7-8kl..docx Utenos rajono mokinių biologijos olimpiada 2018 m. balandžio 19 d. UŽDUOTYS 7-8 klasei Mokinio Vardas, Pavardė... Klasė... Mokyklos pavadinimas... Mokytojo Vardas, Pavardė... Užduotis sudaro A, B ir C

Detaliau

Kepimo mišinys Magic Chef Super Creme Cake Base Pyragų ir bandelių kepimo vadovas A

Kepimo mišinys Magic Chef Super Creme Cake Base Pyragų ir bandelių kepimo vadovas A Kepimo mišinys Magic Chef Super Creme Cake Base Pyragų ir bandelių kepimo vadovas A B TURINYS Informacija 2 Receptai 4 Prekybos reklamos idėjos 41 Tešlos ruošimas kibiro metodu 53 Kepimo patarimai 57 Bunge

Detaliau

Veiklos Pasaulinei maisto dienai. Turinys: Pasaulinė maisto diena... 2 Trumpai apie šią šventę:... 2 Siūlomos veiklos veikla. Sveiki ir nesveik

Veiklos Pasaulinei maisto dienai. Turinys: Pasaulinė maisto diena... 2 Trumpai apie šią šventę:... 2 Siūlomos veiklos veikla. Sveiki ir nesveik Veiklos Pasaulinei maisto dienai. Turinys: Pasaulinė maisto diena... 2 Trumpai apie šią šventę:... 2 Siūlomos veiklos... 2 1 veikla. Sveiki ir nesveiki maisto produktai (produktų rūšiavimas į sveikatos

Detaliau

MAITINKIS SVEIKAI, SUMAŽINK GRĖSMĘ SUSIRGTI VĖŽIU

MAITINKIS SVEIKAI, SUMAŽINK GRĖSMĘ SUSIRGTI VĖŽIU MAITINKIS SVEIKAI, SUMAŽINK GRĖSMĘ SUSIRGTI VĖŽIU Mūsų mityba gali padidinti vėžio išsivystymo grėsmę. Patikimų mokslinių įrodymų duomenimis apie 30 proc. vėžio atvejų išsivysčiusiose šalyse ir 20 proc.

Detaliau

Linas Agro Group Presentation

Linas Agro Group Presentation AB LINAS AGRO GROUP FINANSŲ IR VEIKLOS APŽVALGA UŽ 2014 2015 FINANSINIUS METUS Tomas Tumėnas, finansų direktorius VIETA MAISTO PRODUKTŲ GAMYBOS GRANDINĖJE Tarptautinė vertikaliai integruota įmonių grupė.

Detaliau

Pačioje Vilniaus Senamiesčio širdyje įsikūrusi Ponių Laimė kviečia Jus pasimėgauti unikaliu skoniu išsiskiriančiais desertais. Tik čia paragausite gar

Pačioje Vilniaus Senamiesčio širdyje įsikūrusi Ponių Laimė kviečia Jus pasimėgauti unikaliu skoniu išsiskiriančiais desertais. Tik čia paragausite gar Pačioje Vilniaus Senamiesčio širdyje įsikūrusi Ponių Laimė kviečia Jus pasimėgauti unikaliu skoniu išsiskiriančiais desertais. Tik čia paragausite garsiojo Madam Pompadour torto, elegantiškųjų Pavlova

Detaliau

Estijos rinka BENDRADARBIAVIMO GALIMYBĖS

Estijos rinka BENDRADARBIAVIMO GALIMYBĖS Estijos rinka BENDRADARBIAVIMO GALIMYBĖS Mindaugas PAULIUKAS LR KOMERCIJOS ATAŠĖ ESTIJOJE Estija vs. Lietuva 2597,29 LTL 2142,2 LTL 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 423,91 900,35 Estija 1109,4 2240,5

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

I. EKSPORTO RAIDA LIETUVOS PREKIŲ EKSPORTAS 2019 M. I KETV. Apžvalga Paskelbta: Pirmame šių metų ketvirtyje bendro prekių eksporto vertės m

I. EKSPORTO RAIDA LIETUVOS PREKIŲ EKSPORTAS 2019 M. I KETV. Apžvalga Paskelbta: Pirmame šių metų ketvirtyje bendro prekių eksporto vertės m I. EKSPORTO RAIDA LIETUVOS PREKIŲ EKSPORTAS 2019 M. I KETV. Apžvalga Paskelbta: 2019.05.30 Pirmame šių metų ketvirtyje bendro prekių eksporto vertės metinis augimas sudarė 7,7%. Iš viso eksportuota prekių

Detaliau

Mažinkite atliekų kiekį ir naudokite pakartotinai visą gyvenimą Pasiūlymai galioja nuo iki (10-13 savaitės) * kol pakaks turimų

Mažinkite atliekų kiekį ir naudokite pakartotinai visą gyvenimą Pasiūlymai galioja nuo iki (10-13 savaitės) * kol pakaks turimų Mažinkite atliekų kiekį ir naudokite pakartotinai visą gyvenimą Pasiūlymai galioja nuo 2019 03 04 iki 2019 03 31 (10-13 savaitės) * kol pakaks turimų atsargų 1 rinkinys pietums: EcoPure2 buteliukas 500

Detaliau

Linas Agro Group Presentation

Linas Agro Group Presentation AB LINAS AGRO GROUP VERTIKALIAI INTEGRUOTA ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRAMONĖS GRUPĖ Tomas Tumėnas, finansų direktorius VIETA MAISTO PRODUKTŲ GAMYBOS GRANDINĖJE Tarptautinė vertikaliai integruota įmonių grupė.

Detaliau

untitled

untitled Mokslas saugo vartotojus visoje maisto gamybos grandinėje nuo lauko iki stalo Įsipareigoję užtikrinti saugų maistą Europoje 2 EFSA mokslinė vartotojų apsaugos ir informavimo organizacija Europos maisto

Detaliau

MAISTO PREKIŲ, GĖRIMŲ, PATIEKALŲ PAVADINIMŲ RAŠYMO ATMINTINĖ Žodžių tvarka... 1 Simbolinių pavadinimų rašymas... 2 Bendrinių pavadinimų rašymas... 3 T

MAISTO PREKIŲ, GĖRIMŲ, PATIEKALŲ PAVADINIMŲ RAŠYMO ATMINTINĖ Žodžių tvarka... 1 Simbolinių pavadinimų rašymas... 2 Bendrinių pavadinimų rašymas... 3 T MAISTO PREKIŲ, GĖRIMŲ, PATIEKALŲ PAVADINIMŲ RAŠYMO ATMINTINĖ Žodžių tvarka... 1 Simbolinių pavadinimų rašymas... 2 Bendrinių pavadinimų rašymas... 3 Trumpinimas... 5 ŽODŽIŲ TVARKA Kalbos klaida laikoma

Detaliau

NAMŲ BARO KOKTEILIŲ AKADEMIJA Kokteilių baras namuose Aistis Židanavičius

NAMŲ BARO KOKTEILIŲ AKADEMIJA Kokteilių baras namuose Aistis Židanavičius NAMŲ BARO KOKTEILIŲ AKADEMIJA Namų baro įranga Namų barui susikurti jums reikės šių priemonių: Šeikeris (bostono arba klasikinis) Maišymo stiklinė Baro šaukštas Geizeris Menzūrėlė Koštuvas Citrusinių vaisių

Detaliau

PATVIRTINTA Palangos lopšelio-darželio "Nykštukas" direktoriaus 2016 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V1-23 LOPŠELIO- DARŽELIO" NYKŠTUKAS" NUMATOMŲ VYKDYTI

PATVIRTINTA Palangos lopšelio-darželio Nykštukas direktoriaus 2016 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V1-23 LOPŠELIO- DARŽELIO NYKŠTUKAS NUMATOMŲ VYKDYTI PATVIRTINTA Palangos lopšelio-darželio "Nykštukas" direktoriaus 2016 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V1-23 LOPŠELIO- DARŽELIO" NYKŠTUKAS" NUMATOMŲ VYKDYTI PREKIŲ, PASLAUGŲ AR DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS 2016

Detaliau

meniu_2016_winter_small

meniu_2016_winter_small sorn rllncjlo i\,estor>\n1\s ENTRADAS Užkandžiai NACHOS kukurūzų traškučiai kepti krosnyje su skirtingais sūriais, chorizo. Patiekiame su guacamole ir namų salsa QUESADILLA CON TINGA kvietinė tortilija

Detaliau

CL2014R0639LT bi_cp 1..1

CL2014R0639LT bi_cp 1..1 02014R0639 LT 03.07.2017 003.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

MAISTO PAPILDAI

MAISTO PAPILDAI MAISTO PAPILDAI Turinys Maisto papildai Formula IV... 3 Vita-Squares... 4 Tre-en-en... 6 Formula IV Plus... 8 Carotenoid Complex... 10 Flavonoid Complex... 13 Cruciferous Plus... 17 Omega-3... 19 Omega-3

Detaliau

untitled

untitled CHRISTMAS CHOCOLATES KALĖDOS TAI JAUKIAUSIAS METŲ LAIKOTARPIS EGLUTĖS KVAPAS, KARTU SU ŠEIMA PRALEISTAS LAIKAS IR SUSITIKIMAI SU ARTIMIAUSIAIS DRAUGAIS IR TAI TIK MAŽA KALĖDŲ MAGIJOS DALELĖ. TAM, KAD GALĖTUMĖME

Detaliau

Sveiki atvykę į Holigans tortų pasaką...

Sveiki atvykę į Holigans tortų pasaką... Sveiki atvykę į Holigans tortų pasaką... Turinys Tiramisu... 1 Vestuvinis... 2 Griliažinis... 3 Uogis... 4 Šokoladinis su avietėmis ar vyšniomis... 5 Karamelinis-riešutinis... 6 Mėnesiena... 8 Braškius...

Detaliau

Šio leidinio pasiūlymai galioja % 0 89 Sveriamos lietuviškos bulvės 1 kg Kiaulienos sprandinė be kaulo 1 kg

Šio leidinio pasiūlymai galioja % 0 89 Sveriamos lietuviškos bulvės 1 kg Kiaulienos sprandinė be kaulo 1 kg Šio leidinio pasiūlymai galioja 2013 11 13-11 19 1 29-31% 0 89 Sveriamos lietuviškos bulvės 15 99 12 99 Kiaulienos sprandinė be kaulo 2 49-28% 1 79 SUMUŠTINIŲ batonas 350 g, 5,11 Lt/kg 19 39 16 99 Degtinė

Detaliau

1 Receptų autoriai: Beata Nicholson Gian Luca Demarco Arūnas Stoškus Andrius Žiliukas Nuotraukų autorė: Gintarė Zakarauskaitė Turinio redaktoriai: Jul

1 Receptų autoriai: Beata Nicholson Gian Luca Demarco Arūnas Stoškus Andrius Žiliukas Nuotraukų autorė: Gintarė Zakarauskaitė Turinio redaktoriai: Jul 1 Receptų autoriai: Beata Nicholson Gian Luca Demarco Arūnas Stoškus Andrius Žiliukas Nuotraukų autorė: Gintarė Zakarauskaitė Turinio redaktoriai: Julija Petrošiūtė, Robertas Staponkus ir Vaida Survilienė

Detaliau

2014 m. LDAA lauko diena pas ūkininką Martyną Laukaitį Burokėlių katalogas

2014 m. LDAA lauko diena pas ūkininką Martyną Laukaitį Burokėlių katalogas 2014 m. LDAA lauko diena pas ūkininką Martyną Laukaitį Burokėlių katalogas Raudonieji burokėliai Beta vulgaris Lietuvoje auginama ir vartojama daug burokėlių. Tai visiems puikiai pažįstama daržovė, gausiai

Detaliau

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005 L 330/30 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 12 10 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1259/2013 2013 m. lapkričio 20 d. kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2007 M. LAPKRIČIO 29 D. ĮSAKYMO NR. 3D-524 DĖL NACIONALINĖS ŽEMĖS ŪKIO IR M

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2007 M. LAPKRIČIO 29 D. ĮSAKYMO NR. 3D-524 DĖL NACIONALINĖS ŽEMĖS ŪKIO IR M LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2007 M. LAPKRIČIO 29 D. ĮSAKYMO NR. 3D-524 DĖL NACIONALINĖS ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ KOKYBĖS SISTEMOS PAKEITIMO 2018 m. lapkričio

Detaliau

Kepiniųasortimentas Kepykla Amazis

Kepiniųasortimentas Kepykla Amazis Kepiniųasortimentas Kepykla Amazis Amazis Jau antrą dešimtmetį švieži, gardūs ir kokybiški kepyklos Amazis gaminiai tiekiami ugdymo, gydymo ir globos įstaigoms. Tai įpareigoja produkciją gaminti tik iš

Detaliau

Cukraus pasaulis Produktai ir idėjos maisto pramonei

Cukraus pasaulis Produktai ir idėjos maisto pramonei Cukraus pasaulis Produktai ir idėjos maisto pramonei Cukraus teikiamos galimybės Cukrus yra natūralus produktas, jo grynas, saldus skonis yra visų saldinimo medžiagų pagrindas. Tai ne tik saldinimo priemonė,

Detaliau

Turinys NUOSTABUSIS AŠ... 6 Kodėl esu ypatingas?... 8 Kodėl žmonių odos spalva skiriasi? Kodėl ant pilvuko aš turiu bambą? Kodėl kai kurie

Turinys NUOSTABUSIS AŠ... 6 Kodėl esu ypatingas?... 8 Kodėl žmonių odos spalva skiriasi? Kodėl ant pilvuko aš turiu bambą? Kodėl kai kurie Turinys NUOSTABUSIS AŠ... 6 Kodėl esu ypatingas?... 8 Kodėl žmonių odos spalva skiriasi?... 10 Kodėl ant pilvuko aš turiu bambą?... 12 Kodėl kai kurie žmonės turi dvynius?... 14 Išbandyk tai su šeima...

Detaliau

55_Q.cdr

55_Q.cdr HoReCa Nr. 55 2017 03 10 2017 04 09 Klientų aptarnavimo linija 8 658 20 000 Darbo laikas I-V 8:00 17:00 3,10 2,69 3,10 2,69 17,60 15,31 10,60 9,22 7,30 6,35 6,90 6,00 4,10 3,57 10,3 8,96 6,20 5,39 3,17

Detaliau

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams, kuriuo iš dalies k

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams, kuriuo iš dalies k L 304/18 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2011 11 22 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1169/2011 2011 m. spalio 25 d. dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams, kuriuo iš dalies

Detaliau

Šio leidinio pasiūlymai galioja Parduotuvių sąrašą rasite leidinio psl. Sumaniai šeimininkei Sveriamos jautienos ir veršienos p

Šio leidinio pasiūlymai galioja Parduotuvių sąrašą rasite leidinio psl. Sumaniai šeimininkei Sveriamos jautienos ir veršienos p Šio leidinio pasiūlymai galioja 2018 03 12 03 25 Parduotuvių sąrašą rasite leidinio 14 16 psl. Sumaniai šeimininkei Sveriamos jautienos ir veršienos pasirinkimas Gardžių pietų ingredientai Kai prie stalo

Detaliau

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS ERGOGEN COMPLEX, injekcinis tirpalas 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS 100 ml tirpalo

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS ERGOGEN COMPLEX, injekcinis tirpalas 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS 100 ml tirpalo VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS ERGOGEN COMPLEX, injekcinis tirpalas 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS 100 ml tirpalo yra: veikliųjų medžiagų: L-histidino L-arginino 400

Detaliau

EN

EN LT LT LT EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA Briuselis, 2008.6.27 COM(2008) 393 galutinis KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI DĖL TARYBOS DIREKTYVOS 89/398/EEB DĖL VALSTYBIŲ NARIŲ ĮSTATYMŲ, SUSIJUSIŲ

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

Turinys Įžanga Grupių pristatymas

Turinys Įžanga Grupių pristatymas Turinys Įžanga................................................................................................ 3 1. Grupių pristatymas................................................................................

Detaliau

Alus Beer Tauras Taurusis 0,5 l 1,25 0,3 l 1,00

Alus Beer Tauras Taurusis 0,5 l 1,25 0,3 l 1,00 Alus Beer Tauras Taurusis 0,5 l 1,25 0,3 l 1,00 Šalti užkandžiai Cold appetizers Krabų lazdelių salotos/ Crab sticks salad 1,69 Naminės salotos/homemade salad 1,69 Daržovių salotos/vegetable salad 1,35

Detaliau

II-a klasė

II-a klasė II klasės testų vertinimo ir atsakymų lentelė I testas 1. Už kiekvieną užrašytą žodį skiriama po pusę pupos ir už kiekvieną pažymėtą e ė raidę po pusę pupos (1,5+1,5, 3 pupos). 2. Už kiekvieną taisyklingai

Detaliau