KĖDAINIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRAS Biudžetinė įstaiga, Šėtos g. 105, Kėdainiai, tel. (8 347) , faks. (8 347) , el. p.

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "KĖDAINIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRAS Biudžetinė įstaiga, Šėtos g. 105, Kėdainiai, tel. (8 347) , faks. (8 347) , el. p."

Transkriptas

1 KĖDAINIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRAS Biudžetinė įstaiga, Šėtos g. 105, Kėdainiai, tel. (8 347) , faks. (8 347) , el. p. prc.kedainiai.lm.lt, Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas , PVM kodas LT FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS V m. gruodžio 31 d. 1. BENDROJI DALIS 1.1. Kėdainių profesinio rengimo centras (toliau - Centras), įmonės kodas , sutrumpintas pavadinimas Kėdainių PRC yra valstybinė profesinio mokymo įstaiga. Biudžetinė įstaiga įsteigta 2001 m. liepos 1 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. 802,,Dėl Kėdainių politechnikos, Lančiūnavos, Šlapaberžės, Kaplių žemės ūkio mokyklų reorganizavimo. Steigėjas ir kontroliuojantis subjektas LR Švietimo ir mokslo ministerija. Centras vykdo veiklą pagal 19 mokymų programų. Kėdainių PRC 2014 m. be mokymo teikė ir kitas paslaugas: teisių keitimo, mokinių maitinimo ir apgyvendinimo bendrabutyje, mokinio pažymėjimo išdavimo (jį pametus) bei autobusiukų, vairavimo aikštelės bei patalpų nuomos Centrą sudaro 2 skyriai: Pramonės ir paslaugų (Šėtos g. 105, Kėdainiai) bei Transporto ir verslo (Liepų al. 3, Lančiūnavos k.). skaičius Centras kontroliuojamų, asocijuotųjų ir kitų subjektų neturi Vidutinis darbuotojų skaičius: 2013 m. 140; 2014 m Tolesnę Centro veiklą gali mažėjantis finansavimas, kurį įtakoja mažėjantis mokinių 1.6. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreiškiami Lietuvos Respublikos piniginiais vienetais litais ir centais. 2. APSKAITOS POLITIKA 2.1. Centro finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau VSAFAS) ir LR viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Kėdainių profesinio rengimo centro apskaitos politika Centro nematerialusis turtas tai įsigyta programinė įranga, kurios naudingo tarnavimo laikas 1 m. Likvidacinė vertė 0. Nematerialusis turtas finansinės būklės ataskaitoje parodytas likutine verte. Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama tiesiniu metodu. Finansinėse

2 ataskaitose parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją. Šio turto nuvertėjimas 2014 m. inventorizacijos metu nenustatytas Ilgalaikio materialiojo turtas finansinės būklės ataskaitoje parodytas likutine verte. Materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiniu metodu. Likvidacinė vertė 0. Metinės inventorizacijos metu, komisija patikrina, ar turtas nėra nuvertėjęs. Šio turto nuvertėjimas 2014 m. inventorizacijos metu nenustatytas. Centro ilgalaikio turto grupės: pastatai apskaitoje skirstomi į gyvenamuosius ir negyvenamuosius; kiti statiniai, kuriems priskirtos aikštelės, naftos bazė, metalinė tvora, šaligatviai, lauko vandentiekis ir kanalizacija, drenažas; nekilnojamosios kultūros vertybės tai Centro apskaitoje esantys pastatai Šlapaberžės kaime, įtraukti į Kultūros vertybių registrą kaip Kvintos buvusio dvaro sodybos fragmentai. Finansinės būklės ataskaitoje kultūros vertybės parodytos tikrąja verte; mašinos ir įrenginiai, kurie skirstomi į gamybos mašinas ir įrenginius bei kitas mašinas ir įrenginius; transporto priemonės; baldai ir biuro įranga, kuri skirstoma į baldus, kompiuterinę įrangą ir kitą biuro įrangą; kitas ilgalaikis materialusis turtas, tai muzikos instrumentai, į kitas grupes nepriskirtas ilgalaikis Centro turtas ir bibliotekų fondas m. patvirtinti nauji ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai: Ilgalaikio turto grupės ir rūšys Turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai, metais buvę iki Turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai, metais po NEMATERIALUSIS TURTAS Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija 1 1 Patentai, išradimai, licencijos, įsigytos kitos teisės 2 6 Kitas nematerialusis turtas 2 6 Prestižas 5 10 MATERIALUSIS TURTAS Pastatai Kapitaliniai mūriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plytų storio, gelžbetonio; perdengimai ir denginiai gelžbetoniniai ir betoniniai); monolitinio gelžbetonio pastatai, stambių blokų (perdengimai ir denginiai gelžbetoniniai) pastatai Pastatai (sienos iki 2,5 plytos storio, blokų, monolitinio šlako, betono, lengvų šlako blokų, perdengimai ir denginiai gelžbetoniniai, betoniniai arba mediniai) Tašytų rąstų pastatai

3 1 2 3 Surenkamieji, išardomieji, moliniai ir kiti pastatai Infrastruktūros ir kiti statiniai Infrastruktūros statiniai Betoniniai, gelžbetoniniai, akmens Metaliniai Mediniai Melioracijos statiniai 50 Kiti statiniai Nekilnojamojo kultūros paveldo objektai Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų restauravimo darbai Mašinos ir įrenginiai Gamybos mašinos ir įrenginiai Ginkluotė, ginklai ir karinė technika Medicinos įranga 8 8 Apsaugos įranga 7 7 Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai 4 4 Radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo įrenginiai ir įranga 9 9 Kitos mašinos ir įrenginiai Transporto priemonės Lengvieji automobiliai ir jų priekabos 5 7 Specialūs automobiliai 5 5 Autobusai, krovininiai automobiliai, jų priekabos ir puspriekabės 6 6 Kitos transporto priemonės 9 9 Baldai ir biuro įranga Baldai 5 8 Kompiuteriai ir jų įranga 3 5 Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės 3 5 Kita biuro įranga 3 5 Kitas ilgalaikis materialusis turtas Scenos meno priemonės 9 9 Muzikos instrumentai Ūkinis inventorius ir kiti reikmenys 7 7 Specialieji drabužiai ir avalynė 2 2 Kitas ilgalaikis materialusis turtas Centro biologinis turtas sudygę javai. Apskaitoje jis registruojamas įsigijimo savikaina. Biologinis turtas apskaitoje fiksuojamas sudygus javams: šiai veiklai patirtas sąnaudas perkeliant į žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas. Nuo to momento, kai javai sudygsta, visos jų auginimui ir priežiūrai patirtos sąnaudos kaupiamos biologinio turto sąskaitoje. Nuėmus derlių šis turtas nurašomas užpajamuojant pagamintą produkciją Centro apskaitoje atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, įvertinus atsargų nuvertėjimą. Apskaičiuojant atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, Centras taiko konkrečių kainų atsargų įkainojimo būdą. Atsargų sunaudojimas ir pardavimas apskaitoje registruojami pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti inventoriaus vertė iš karto 3

4 įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose. Jei atsargos naudojamos PVM apmokestintoje veikloje, jos apskaitoje rodomos be PVM mokesčio, o PVM traukiamas į atskaitą. Jei atsargos naudojamos mokymo procesui organizuoti ir vykdyti, į apskaitoje registruojama nurodyta sąskaitoje bendra suma. Nuėmus derlių, biologinis turtas nurašomas, o pajamuojamos prekės, skirtos parduoti ir sėkla žieminei sėjai. Pardavus grūdus ir pasėjus sėklą, atsargos nurašomos Centro išankstiniai apmokėjimai registruojami nurodyta banko arba iždo pavedime suma. Pinigai išankstiniams apmokėjimams užsakomi pagal paslaugų ar prekių tiekėjų pateiktus dokumentus. Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį turtą apskaitomi atskiroje ilgalaikio turto sąskaitoje. Ateinančių laikotarpių sąnaudos apskaitoje registruojamos pagal pateiktą sąskaitą faktūrą ar kitą dokumentą. Kiekvieno mėnesio pabaigoje apskaitoje pripažįstamos patirtos sąnaudos mažinant ateinančių laikotarpių sąnaudas. Sąnaudos pripažįstamos proporcingomis dalimis per tiek mėnesių, kiek jos faktiškai bus patirtos Centre gautinos sumos apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina. Metinės inventorizacijos metu buvo skaičiuojamas gautinų sumų nuvertėjimas dienos būklei. Finansinės būklės ataskaitoje gautinos sumos parodytos įvertinus jų nuvertėjimą. Atgavus įsisenėjusią skolą, nuvertėjimas atstatomas Finansavimo sumos tai iš valstybės, savivaldybės biudžeto, kitų išteklių fondų, Europos Sąjungos, gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas Centro tikslams ir programoms įgyvendinti. Gautinos finansavimo sumos pripažįstamos ir registruojamos Centro apskaitoje, jeigu yra gautas finansavimo sumų davėjas raštiškas įrodymas, kad bus pervesti pinigai ar perduotas turtas. Pajamų įmokų lėšos nėra laikomos finansavimo sumomis. Centro finansavimo sumos grupuojamos pagal sąskaitų plano sąskaitas į: finansavimo sumos iš valstybės biudžeto, savivaldybių biudžeto, Europos sąjungos ir kitų kaltinių. Gautos finansavimo sumos apskaitoje registruojamos tuomet, kai faktiškai gaunamos lėšos į Centro sąskaitą, tiesiogiai iždo pavedimu pervedamos tiekėjams arba nemokamai gaunamas turtas iš finansavimo sumų. Europos Sąjungos gautas finansavimas tai gautos iš ES tiesioginės išmokos bei projektams skirtas finansavimas. Centras gauna paramą iš savo socialinių partnerių, 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio bei maisto produktus valgyklai parduodančių įmonių. Nemokamai perduotas turtas, įsigytą iš finansavimo sumų, parodomas kaip perduota finansavimo suma. Pasikeitus finansavimo sumų paskirčiai, finansavimo sumos perskirstytos iš kitoms išlaidoms skirtų į nepiniginiams turtui Mokėtinos sumos apskaitoje registruojamos pagal pateiktas sąskaitas ar kitus dokumentus, gautus iki kito mėnesio 10 dienos, o metų pabaigoje ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 d. Pervestinos sumos kitam viešojo sektoriaus subjektui (ŠAC, VMI) apskaitoje registruojamos, tuo momentu, kai Centrui sumokama už suteiktas paslaugas ir parduotas prekes. 4

5 Per 2014 m. Centras atidėjinių neformavo. Kiekvieno mėnesio pabaigoje sukaupiamos sąnaudos, kurios didina mokėtinas sumas. Sukauptos sąnaudos pripažįstamos proporcingomis dalimis per tiek mėnesių, kiek jos faktiškai buvo patirtos. Sukauptos sąnaudos iš mokėtinų sumų nurašomos apmokėjus pagal tiekėjų pateiktą sąskaitą faktūrą ar kitą dokumentą. Prie kitų mokėtinų sumų priskiriamos deponuotos stipendijos ir kelionės išlaidos, kurios, laikomos atskiroje banko sąskaitoje, o suėjus 3 m. terminui pervedamos VMI m. gruodžio mėnesį deponuotos sumos priskaitomos mokėtinų sumų sąskaitose, o iki 2014 m. gruodžio deponuotos sumos - perkeltos į Pervestinų sumų į valstybės biudžetą sąskaitą, kadangi didelė tikimybė, kad mokiniams jos nebus išmokėtos. Mokėtinas pardavimo PVM registruojamas apskaitoje pagal PVM apmokestinamos veiklos pardavimų sąskaitos faktūros sudarymo dieną. Vykdant projektinę veiklą, atsiskaitymus su partneriais vykdė ir užsienio valiuta Centro pajamų apskaitai taikomas kaupimo ir palyginamumo principais, t.y. pajamos pripažįstamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimo laiką. Pardavimų ir paslaugų pajamos registruojamos sąskaitoje faktūroje nurodyta suma, be PVM. Kiekvieno mėnesio gale sudaromos sukauptų pajamų suvestinės, pagal kurias apskaitoje registruojamos sukauptos pajamos. Finansavimo pajamos pripažįstamos tada, kai pažįstamos sąnaudos iš finansavimo sumų. Pajamomis laikoma tik Centro gaunama ekonominė nauda. Pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos. Prie pagrindinės veiklos pajamų priskiriamos pajamos, susijusios su Centro pagrindine veikla. Prie kitų veiklos pajamų priskiriamos nuomos, suaugusiųjų mokymo ir kitos pajamos. Centras yra atsakinga už tam tikrų sumų administravimą ir surinkimą, tačiau teisės aktų nustatyta tvarka privalo pervesti surinktas sumas į biudžetą ir neturi teisės šių sumų ar jų dalies atgauti tą patį ar vėlesniais ataskaitiniais laikotarpiais, tokios sumos ar jų dalis nėra Centro pajamos ir apskaitoje registruojamos kaip gautinos ir mokėtinos sumos. Kompensacija už komunalines paslaugas taip pat nepripažįstama pajamomis. Jų įplaukos pervedamos komunalinių paslaugų tiekėjams Gautas įplaukas už suteiktas paslaugas ir nuomą Centras perveda Švietimo ir mokslo ministerijai. Užregistravus nereikalingo turto pardavimo pajamas, registruojamos pervestina suma, kuri iki lygi 50 proc., o nuo proc., gautos iš pardavimų įplaukų atėmus pardavimo išlaidas, valstybės biudžetui Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais 5

6 ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos. Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų suma. Atiduoto inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Pridėtinės vertės mokestis pripažįstamas sąnaudomis, išskyrus tuos atvejus, kai sąnaudos patiriamos PVM apmokestinamojoje veikloje. Dienpinigių registruojamos pirmąją komandiruotės dieną pagal Centro direktoriaus įsakymą. Kitos komandiruočių sąnaudos pripažįstamos pagal sąnaudas patvirtinančius dokumentus, tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos. Jeigu komandiruotė prasideda vieną kalendorinių metų ketvirtį, o baigiasi kitą, dienpinigiai ir kitos komandiruotės išlaidos paskirstomos proporcingai pagal atitinkamus laikotarpius. Nuvertinus įsisenėjusias gautinas sumas ir turtą, apskaitoje registruojamos nuvertėjimo sąnaudos. Žemės ūkyje patirtos sąnaudos kaupiamos atskiroje kitos veiklos sąnaudų sąskaitoje. Iš jos perkeliamos atitinkamai arba į nebaigtos gamybos arba į biologinio turto sąskaitas. Pardavus grūdus, registruojama parduotos žemės ūkio produkcijos savikaina. Kiekvieno mėnesio pabaigoje išrašomi prašymai nuomininkams kompensacijoms už komunalines paslaugas. Šia suma mažinamos Centro elektros energijos ir šildymo sąnaudos, o gautos įplaukos pervedamos paslaugų tiekėjams. Atostogų rezervas kaupiamas kiekvieną mėnesį ir tikslinamas kiekvienų metų gruodžio 31 d Sudarant finansines ataskaitas, Centro turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nebuvo užskaitomos tarpusavyje Esminės klaidų per 2014 m. nenustatyta, o neesminės klaidos buvo taisomos toje pačiose sąskaitose, kuriose buvo užregistruota klaidinga informacija ir parodytos toje pačioje veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje Finansinės rizikos valdymo principai. Centre yra patvirtintos Finansų kontrolės taisyklės. Centro finansines ataskaitas pasirašo direktorius ir vyr. finansininkas. 3. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 3.1. Centras nuomoja negyvenamas patalpas ir praktinio vairavimo aikštelę, taip pat gauna pajamas už ryšio priemonių eksploataciją bei autobusiukų nuomą Centas naudoja pagal panaudos sutartis turto už ,00Lt: valstybinę žemę: Kapliuose ,00 Lt Transporto ir verslo skyriuje ,00 Lt Šlapaberžėje ,00 Lt Pramonės ir paslaugų skyriuje ,00 Lt Iš viso: ,00 Lt 6

7 krovininį automobilį DAF ,00 Lt motociklą Yamaha XJ ,00 Lt motociklą Yamaha 1 500,00 Lt priekabą AP 0,3 600,00 Lt komutatorių D-LINK DES ,00 Lt 3.3. Ilgalaikis turtas: Ilgalaikis nematerialusis turtas: Pradinė Nusidėvėjimo Pavadinimas Likutinė suma, Lt suma, Lt suma, Lt Programinė įranga ir jos licencijos , ,76 0,00 Centras naudoja pilnai amortizuoto nematerialiojo turto už ,70 Lt (programinė įranga). Lyginant su nematerialaus turto likučiu, šis ženkliai sumažėjo, kadangi 2014 m. Centras tokio turto neįsigijo, tik naudoja ankstesniais metais įsigytąjį Ilgalaikis materialusis turtas: Pavadinimas Pradinė vertė Nuvertėjimas Nusidėvėjimas Likutinė vertė Gyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina , , , ,15 Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina , , , ,88 Iš viso pastatų: , , , ,03 Kitų statinių įsigijimo savikaina , , ,64 Iš viso infrastruktūros ir kitų statinių: , , ,64 Kultūros paveldo statinių įsigijimo savikaina 507,00 507,00 Kultūros paveldo statinių vertės padidėjimas , ,00 Iš viso nekilnojamųjų kultūros vertybių: , ,00 Gamybos mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina , , ,35 Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina , , , ,08 Iš viso mašinų ir įrenginių: , , , ,43 Transporto priemonių įsigijimo savikaina , , , Iš viso transporto priemonių: , , ,28 Baldų įsigijimo savikaina , , ,36 Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina , , ,44 Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina , , ,72 Iš viso baldų ir biuro įrangos: , ,52 Bibliotekų fondų įsigijimo savikaina , ,43 Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina , , ,06 Iš viso kito ilgalaikio materialiojo turto: , , ,49 IŠ VISO IMT: , , , ,39 Per 2014 m. I ketvirtį iš Švietimo informacinių technologijų centro patikėjimo teise gauta programinės įrangos, kurių pradinė vertė ,64 Lt, amortizacija ,64 Lt iš Marijampolės profesinio rengimo centro gautas krovininis automobilis kurio pradinė vertė ,00 Lt, nusidėvėjimas ,00 Lt; autobusas, kurio pradinė vertė ,00 Lt, nusidėvėjimas ,00 Lt. 7

8 Dėl esminio pagerinimo darbų, per ataskaitinį laikotarpį padidinta mašinų ir įrenginių vertė 1 250,86 Lt; gyvenamojo pastato ,00 Lt. Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ilgalaikio materialaus turto: šienapjovė už 2 300,00 Lt ir baldai už 6 190,36 Lt. Per 2014 m. IV ketvirtį įsigyta kompiuterių už ,77 Lt. Centras per 2014 m. įsigijo knygų už ,27 Lt; nemokamai gavo už 585,00 Lt. Nemokamai gautos knygos, įtraukiant į apskaitą, įvertintos simboline 1,00 Lt verte. Gavus perdavimo dokumentus po finansinių ataskaitų teikimo ši vertė buvo koreguota (-70,00) Lt, kadangi buvo patikslintas finansavimo šaltinis ir knygų vertė, iš už balanso sąskaitos nemokamai iš kito VSS gautos knygos už Lt, nemokamai gautos ir pergrupuotos į IT knygos ,15 Lt. Per 2014 m. III ketvirtį VĮ Valstybės turto fondui perduotas butas, kuris priskirtas kultūros vertybių grupei. Pradinė turto vertė - 862,00 Lt, tikroji vertė ,00 Lt. Perdavus turtą, sumažėjo tikrosios vertės rezervas. Per 2014 m. IV ketvirtį pagal trišalę sutartį su tiekėju ir Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro gautas ir užpajamuotas (kaip gautas finansavimas) nešiojamas kompiuteris 2 265,12 Lt. Iš LR švietimo ir mokslo ministerijos nemokamai gauti 5 nešiojami ir 5 stacionarūs kompiuteriai už ,85 Lt. Iš atsargų įsigytas ir pergrupuotas į IT kavos aparatas už 4 499,99 Lt, stalas už 2 200,00 Lt. Per ataskaitinį laikotarpį nurašytas ilgalaikis materialusis turtas: Pavadinimas Įsigijimo vertė Nusidėvėjimas Programinės įrangos 8 282, ,00 Kompiuterinė įranga , ,83 Baldų ir kita biuro įrangos 7 331, ,00 Kito ilgalaikio materialaus turto 1 206, ,00 Bibliotekų fondo 8,41 Iš viso: , ,83 Nudėvėto, bet Centro veikloje naudojamo, turto įsigijimo savikaina: gamybinių mašinų ir įrenginių ,00 Lt. kitų mašinų ir įrengimų vertė ,24 Lt. transporto priemonių ,00 Lt. baldų, kompiuterinės ir biuro įrangos įsigijimo vertė ,53 Lt. kito ilgalaikio turto įsigijimo vertė ,00 Lt Centro žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto likutis ,77 Lt. Tai sudygusių žieminių kvietrugių ir žieminių kviečių auginimui patirtos sąnaudos m. biologinis turtas balanse buvo rodomas kaip ne žemės ūkio veikloje naudojamas, o 2014 m. pergrupuotas į žemės ūkio veikloje naudojamą. 8

9 Lyginant su likučiu, šis padidėjo, kadangi sąnaudos nebekaupiamos nebaigtos gamybos sąskaitoje, o perkeltas į biologinį turtą Atsargos. Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius: Atsargų rūšis Atsargų likutis sandėlyje ,65 Kuras 1 693,74 Sėkla 6 381,15 Blankai 628,76 VISO ATSARGŲ: ,30 Ūkio inventoriaus likutis sandėlyje 5 815,41 IŠ VISO: ,71 Per 2014 m. I ketvirtį iš Švietimo aprūpinimo centro nemokamai gauta spaudinių už 8,03 Lt, per II ketvirtį - blankų už 312,00 Lt. Per III ketvirtį iš Ugniagesių gelbėtojų gauti 8 DVD filmai. Kadangi perduodant jie nebuvo įvertinti, įtraukus į Centro apskaitą įvertinti simboline 1,00 Lt. verte už vienetą. Per 2014 m. IV ketvirtį iš ŠMM Švietimo aprūpinimo centro nemokamai gauta enciklopedijų už 1 046,16 Lt, kurios pergrupuotos į IT, nuotraukos už 1,50 Lt. pergrupuota į IT. Iš nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros nemokamai gauta knyga už 11,99 Lt, kuri 3.6. Išankstiniai apmokėjimai sudaro 8 195,51 Lt: Išankstiniai apmokėjimai įmonėms: Išlaidos Techninė priežiūra 63,00 Prenumerata 2 460,53 Mokymo priemonės 871,99 IŠ VISO: 3 395, Ateinančių laikotarpių sąnaudos: Išlaidos Draudimas 1 424,81 Prenumerata 798,18 Elektroninio pašto dėžutės palaikymo mokestis 25,00 Labbis ir Bonus programų aptarnavimas 1 452,00 Nario mokestis 1 100,00 IŠ VISO: 4 799, išankstinių apmokėjimų likutis buvo ženkliai didesnis, kadangi už 2013 m. gruodžio mėnesį šildymo paslaugų tiekėjams buvo sumokėta pagal pateiktas išankstines sąskaitas, o 9

10 faktiškai patirtos sąnaudos buvo mažesnės bei pagal pateiktas partnerių sąskaitas buvo apmokėta už būsimus mobilumo vizitus Gautinos finansavimo sumos ,62 Lt tai iš Nacionalinės mokėjimo agentūros gautinos tiesioginės išmokos Gautinų sumų už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas likutis ,62 Lt: Gautinos sumos už suteiktas paslaugas ir prekes ,82 Lt: Gautinos sumos už paslaugas. Už praktines vairavimo pamokas 3 188,00 Už egzaminų perlaikymą 250,00 Už B kategorijos papildomą praktinį mokymą 100,00 Už tęstinių mokymų kursus ,22 IŠ VISO: ,22 Per 2014 m. atstatytas 2013 m. gautinų sumų inventorizacijos metu apskaičiuotas nuvertėjimas 240,50 Lt m. metinės inventorizacijos metu apskaičiuotas nuvertėjimas 360,90 Lt. Gautinų sumų už suteiktas paslaugas nuvertėjimas yra 3 363,40 Lt Gautinų sumų už nuomą likutis 184,80 Lt. Per ataskaitinį laikotarpį atstatytas 2013 m. gautinų sumų inventorizacijos metu apskaičiuotas nuvertėjimas už nuomą 128,89 Lt. Gautinų sumų už turto naudojimą, prekes ir paslaugas ženklų padidėjimą, lyginant su , lėmė susidaręs įsiskolinimas Centrui už tęstinius mokymus Sukauptos gautinos sumas sudaro ,60 Lt: Iš valstybės biudžeto už pervestus nuompinigius ,65 Iš valstybės biudžeto už pervestas pajamas 8 887,95 Iš viso sukauptos gautinos sumos iš VSS už pervestas pajamų įmokas: ,60 Kreditoriniai įsiskolinimai 8 013,87 Soc. draudimas 9 proc ,07 Soc. draudimas 30,98 proc ,04 Sukaupti atostoginiai ,98 Sukauptas soc. draudimas darbuotojams ,84 Iš viso sukauptos finansavimo pajamos (VSS): ,80 Vykdant ES projektus 8 859,02 Iš viso sukauptos finansavimo pajamos: ,82 Sukauptos gautinos sumos už tęstinio mokymo kursus: 3 902,18 Lyginant su 2013 m, sukauptų gautinų sumų sumažėjimą įtakojo ženkliai sumažėjąs negautas iš biudžeto asignavimų likutis ir projektų sąnaudos, patirtos kol dar negautas finansavimas. 10

11 3.10. Kitos gautinos sumos ,78 Lt Už elektrą ir šildymą (iš jų 596,88 Lt VSS) 7 012,84 Gyventojai už komunalines paslaugas ,88 Už apgyvendinimą 500,00 Mokiniai už bendrabutį 1 370,05 Iš viso: ,77 Lt Kitų gautinų sumų nuvertėjimo likutis ,92 Lt: IĮ Statybos meistrai įsisenėjęs įsiskolinimas už apgyvendinimą 500,00 Lt; mokinių įsisenėję įsiskolinimai už gyvenimą bendrabutyje 813,80 Lt. IĮ Kėdainių prekyba ir J. Mockienė įsiskolinimas už elektrą 4 331,24 Lt; gyventojų įsisenėję įsiskolinimai už komunalinius patarnavimus ,88 Lt. Nuvertėjimo suma apskaičiuota metinės inventorizacijos metu. Lyginant su , sumažėjo įsiskolinimas už elektros išlaidų kompensavimą Gautinas pridėtinės vertės mokestis 6 446,72 Lt (VSS) Gautinos sumos iš darbuotojai už ryšio paslaugas 129,61 Lt Trūkumai, susidarę dėl vagysčių ,44 Lt. Išieškotinų sumų už padarytą žalą nuvertėjimas ,44 Lt Permokos 2 761,60 Lt: 176,72 Lt už šildymą, 285,10 Lt už ryšio paslaugas bei 2 299,78 Lt už kurą. Lyginant su , šis likutis ženkliai sumažėjo, todėl, kad 2013 m. gruodžio mėnesį lėšos elektros tiekėjui ir skirstytojui buvo užsakomos pagal planuojamą panaudoti sumą, o sąskaita už suteiktas paslaugas gauta tik sausio pradžioje. banke sudarė: Pinigai ir jų ekvivalentai Centro kasose lėšų neliko, o sąskaitų likutis Sąskaita Likutis sąskaitoje, Lt Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) ,98 Lt Tiesioginės išmokos ,34 Deponentai 6 570,30 Projektinės lėšos ,20 Deponuotos kelionės išlaidų sumos 273,80 Lt (SB lėšos); deponuotos stipendijos 6 296,50 Lt Įplaukų už suteiktas paslaugas ,94 Į atskaitą įtrauktas mokėtinas PVM. Pinigai iš kitų šaltinių 9 932,92 Lt Paramos lėšos 4 957,42 (gauta parama iš įmonių ir 2 proc. GPM iš VMI) 50 proc. lėšos gautos už parduotą metalo laužą ar turtą aukcione 4 129,87 Permoka už išduotus dublikatus 7,00 11

12 Draudimo įplaukos 838,63 Gautos už draudiminius įvykius. IŠ VISO PINIGŲ: ,70 Lt. Lyginant su , didesnį pinigų likutį banko sąskaitose įtakojo Erasmus+ programos projektų lėšų likutis Finansavimo sumos per ataskaitinį laikotarpį (20-ojo VSAFAS 4 priedas): Gautinas finansavimas ,62 Lt tai iš Europos sąjungos gautinos tiesioginės išmokos (skirtos kitoms išlaidoms) Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto: nepiniginiam turtui gautas finansavimas: 1) IT gautas finansavimas ,23 Lt. Vykdant valstybės biudžeto centralizuotų priemonių funkcijas ,00 Lt. Kompiuteris pagal trišalę sutartį (15 proc. finansavimo dalis) už 339,77 Lt, NEMOKAMAI GAUTA (FINANSAVIMAS LIKUTINE VERTE) ,85 Lt: iš VSS 10 kompiuterių už ,85 Lt, gautas pilnai nudėvėtas krovininis automobilis už ,00 Lt; pilnai nudėvėtas autobusas už ,00 Lt, bei pilnai amortizuota programinė įranga už 1 362,55 Lt. PERDUOTAS pastatas, priklausantis kultūros vertybėms: finansavimo sumos - 862,00 Lt. PERGRUPUOTA IT už ,07 Lt: formuojamas bibliotekų fondas: iš atsargų lėšų įsigytos knygos už ,07 Lt ir nemokamai gautos iš nebalansinės sąskaitos knygos už 2 007,00 Lt, bei iš atsargų sukomplektuotas ilgalaikis turtas 6 699,99 Lt. 2) atsargoms įsigyti: vykdant švietimo ir mokslo administravimo programas ,58 Lt. NEMOKAMAI GAUTA už 323,33 Lt: leidiniai už 8,03 Lt; blankai už 312,00 Lt; nuotraukos už 1,50 Lt; knyga (finansavimo dalis 15 proc.) už 1,80 Lt. PERGRUPUOTA Į IT knygų už ,07 Lt; iš atsargų užpajamuotas IT už 6 699,99 Lt. 3) Grąžintas finansavimas - 3,69 Lt - nemokamai gautų blankų savikaina išduodant dublikatus. kitoms išlaidoms gautas finansavimas ,09 Lt: vykdant švietimo ir mokslo administravimo programas ,34 Lt; iš Nacionalinio egzaminų centro brandos egzaminų organizavimui - 885,75 Lt Gautą ES finansavimą: nepiniginiam turtui įsigyti: 1) finansavimas IT įsigyti: kompiuteris pagal trišalę sutartį už 1 925,35 Lt. NEMOKAMAI GAUTA iš VSS pilnai amortizuota programinė įranga už 7 721,09 Lt ir PERGRUPUOTA 1 261,05 Lt. iš atsargoms skirto į ilgalaikiam turtui skirtą finansavimą; 2) finansavimas atsargos. Gauta iš Švietimo mainų paramos fondo gautas nuosavas indėlis (20 proc.) skolintas projektams 4 505,43 Lt NEMOKAMAI GAUTA iš VSS knyga už 10,19 Lt. 12

13 PERGRUPUOTA ,05 Lt. iš atsargoms skirto į ilgalaikiam turtui skirtą finansavimą; 1 584,42 Lt iš kitoms išlaidoms skirto į atsargoms skirtą finansavimą. finansavimas kitoms išlaidoms kompensuoti ,53 Lt: ,38 Lt tiesioginės išmokos bei ,15 Lt iš Švietimo mainų paramos fondo gautas nuosavas indėlis (20 proc.) skolintas projektams ir 2014 m. skirtas finansavimas. PERGRUPUOTA 1 584,42 Lt. iš kitoms išlaidoms skirto į atsargoms skirtą finansavimą Gautas iš kitų lėšų finansavimas: nepiniginiam turtui įsigyti: 1) ilgalaikiam turtui įsigyti 7 751,52 Lt. PERGRUPUOTA 7 236,52 Lt. iš atsargoms skirto į ilgalaikiam turtui skirtą finansavimą. NEMOKAMAI GAUTA knygos, kurios įvedant į eksploataciją per 2014 m. III ketvirtį įkainotos simboline 1,00 Lt verte, todėl apskaitoje rodomas gautas finansavimas 585,00 Lt. Gavus perdavimo dokumentus po finansinių ataskaitų teikimo ši vertė buvo koreguota 70,00 Lt, kadangi buvo patikslintas finansavimo šaltinis ir knygų vertė. 2) atsargos įsigyti 1000,53 Lt. Gauta parama 7 695,24 Lt, apskaitoje parodyta kaip labiausiai tikėtinas panaudoti - atsargoms įsigyti. NEMOKAMAI GAUTA mokomųjų filmų DVD (įvedant į eksploataciją įkainotos simboline 1,00 Lt verte, todėl apskaitoje rodomas gautas finansavimas) už 8,00 Lt. ir knygos iš Švietimo aprūpinimo centro 1 046,16 Lt. PERGRUPUOTA: 512,35 Lt iš atsargų straipsnio kitoms išlaidoms, nes gauta apmokėta už suteiktas paslaugas; 7 236,52 Lt. iš atsargoms skirto į ilgalaikiam turtui skirtą finansavimą. 3) Grąžintas finansavimas 29,38 Lt - nemokamai gautų blankų savikaina išduodant dublikatus. finansavimas kitoms išlaidoms kompensuoti 3 983,37 Lt. Gauta parama 1 200,00 Lt iš įmonės mokinių skatinimui ir 2 proc. parama iš VMI 2 271,02 Lt. PERGRUPUOTA: 512,35 Lt iš atsargų straipsnio kitoms išlaidoms Kitos sukauptos mokėtinos sumos (sąnaudos) 6 364,95 Lt. Tai perkeltos iki 2014 m. gruodžio mėnesio deponuotos sumas, kadangi maža tikimybė, kad mokiniams jos bus išmokėtos. Suėjus 3 metų terminui šios sumos bus grąžintos į valstybės biudžetą Mokėtinos socialinės išmokos: deponuotos stipendijos per 2014 m. gruodžio mėnesį 172,50 Lt. Lyginant su , šių skolų likutis sumažėjo, nes deponuotos sumos iškeltos į mokėtinų biudžetui sumų sąskaitą Tiekėjams mokėtinos sumos: Išlaidos Komunalinės paslaugos 7 977,57 Administravimo mokestis už atliekų išvežimą 30,25 Vandens aparato nuomą 36,30 IŠ VISO: 8 044,12 13

14 Centro kreditorinių skolų likutį sudaro einamieji įskolinimai, kurie padengti per 2015 m. sausio mėn. Lyginant su , šis likutis didesnis, kadangi 2013 m. gruodžio mėnesį nebuvo įsiskolinimo komunalinių paslaugų tiekėjams Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai: Sąskaitos pavadinimas. Mokėtinos soc. draudimo įmokos (9 proc.) ,34 Mokėtinos soc. draudimo įmokos (30,98 proc.) ,04 IŠ VISO: ,38 dienas. Šių skolų likutis, lyginant su , padidėjo, nes liko didesnė skola VSDFV Sukauptos mokėtinos sumos : Paslaugų tiekėjas. Sukaupti atostoginiai ,31 Sukauptas valstybinis socialinis draudimas ,64 IŠ VISO: , atostogų rezervas tikslinamas pagal faktines darbuotojų sukauptas atostogų Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai ,08 Lt: 31, šis sumažėjo Per 2014 m. gruodžio mėnesį deponuotos kelionės išlaidos 32,85 Lt Gauti išankstiniai apmokėjimai:. Iš mokinių už vairavimo praktines pamokas ir tęstinių mokymų kursus 6 347,23 Gauti išankstiniai apmokėjimai už išduodamus dublikatus 7,00 IŠ VISO: 6 354,23 Lyginant trumpalaikių įsipareigojimų likutį už vairavimo pamokas su Finansavimo pajamos per 2014 m ,99 Lt.: Iš valstybės biudžeto: Panaudotų finansavimo sumų pajamos Darbo užmokestis ir soc. draudimas ,26 Sukaupti atostoginiai ir soc. draudimas ,20 Stipendijos ,00 Nusidėvėjimas ,71 Komunalinės paslaugos ir ryšiai ,96 Komandiruotės 141,78 Transporto išlaikymas ,06 Kvalifikacijos kėlimas ,00 Žalos atlyginimas 222,12 14

15 VMI mokestis už rašytinių pritarimų išdavimą 160,00 Paprastasis remontas ir eksploatacija ,52 Sunaudotos atsargos ,89 Kitos paslaugos ,61 Banko mokestis 225,00 Nuoma 2 843,50 Atsarginės dalys 25,63 Nurašytos knygos 8,41 Nuvertėjimo sąnaudos 2 166,43 IŠ VISO: ,08 Sumažėjus mokinių skaičiui, atitinkamai sumažėjo gautas finansavimas, o tai įtakojo finansavimo pajamų sumažėjimą Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų: Panaudotų finansavimo sumų pajamos Darbo užmokestis ir soc. draudimo mokestis 1 812,72 Nusidėvėjimas ,76 Komandiruotės ,69 Sunaudotos atsargos 5 696,79 Transporto išlaikymas 1 765,16 Kitos paslaugos ,70 Banko mokesčio 234,42 Neigiamo valiutos kurso pokyčio sąnaudos 32,83 Išlaidos žemės ūkio veiklai ,03 IŠ VISO: , Iš kitų finansavimo šaltinių: Panaudotų finansavimo sumų pajamos Nusidėvėjimas 8 678,04 Sunaudotos atsargos 4 585,80 Kuras 488,62 Paslaugos 92,35 Kvalifikacijos kėlimas 420,00 Stipendijos 1 200,00 IŠ VISO: , Per 2014 m. apskaičiuotos pajamos: Pagrindinės veiklos pajamos: Pajamos Valgyklos pajamos ,16 Už gyvenimą bendrabutyje 8 398,00 Už tęstinių mokymų kursus ,40 Už suvirintojo atestaciją 90,91 15

16 Traktorininkų tęstinio mokymo perkvalifikavimas 198,34 Už mokinio pažymėjimų išdavimų 90,86 Už egzaminą 34,85 Už TR1, TR2, SZ, B kategorijų egzaminus ,10 Už teisių ir vairuotojo liudijimo išdavimą 8 578,25 Už praktines vairavimo pamokas ,50 IŠ VISO: , m. lyginant su 2013 m, Centras uždirbo daugiau mokinių maitinimo, vairuotojų teisių išdavimo, įvairių kategorijų egzaminų ir praktinių vairavimo pamokų pajamų. Sumažėjęs mokinių skaičius lėmė apgyvendinimo bendrabutyje pajamų sumažėjimą. Kol negauta licencija, 2014 m. Centras negalėjo organizuoti 95 kodo mokymus Kitos veiklos pajamos: Pajamos Nuoma ,45 Už parduotą žemės ūkio produkciją ,01 Už metalo laužą 4 843,10 IŠ VISO: ,56 Lyginant su 2013 m, Centras ataskaitiniu laikotarpiu pardavė daugiau žemės ūkio produkcijos, bet išnuomojo mažiau turto. Pagal pasėtus plotus ir gautą 2014 m. javų derlių, vykdant žemės ūkio veiklą, Centras galėjo uždirbti ir daugiau pajamų, tačiau mažėjimą įtakojo žemės grūdų supirkimo kainos Pervestinos sumos VMI už parduotą metalo laužą 2 268,52 Lt Pagrindinės veiklos sąnaudos per 2014 m: Sumažėjus mokinių skaičiui, lyginant su , atitinkamai sumažėjo gautas finansavimas iš Valstybės biudžeto, o tai įtakojo sąnaudų sumažėjimą Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos: Sąnaudos Darbo užmokesčio ,18 Socialinio draudimo ,77 Atostogų kaupimo ,25 Socialinio draudimo mokesčio nuo sukauptų atostoginių ,65 Ligos pašalpų 2 756,46 Darbo užmokestis iš projektinių lėšų 1 383,97 Soc. draudimas nuo darbo užmokesčio iš projekto lėšų 428,75 IŠ VISO: , m. vidutinis darbuotojų skaičius buvo 1140, o 2014 m Sumažėjęs darbuotojų skaičius lėmė darbo užmokesčio sąnaudų sumažėjimą. 16

17 Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos ,69 Lt Centro direktoriaus įsakymu pakeisti ilgalaikio turto normatyvai. Keičiat ilgalaikio turto normatyvus Labbis programoje, pastebėta, kad žemės ūkio technikos aikštelei ir naftos bazei, skaičiuojant taikomas blogas normatyvas. Šis turtas priskirtas kitiems statiniams, kurių normatyvas turėjo būti 18 metų ir jau šis turtas turėjo būti pilnai nudėvėtas. Tai nėra esminė klaida, todėl 2014 m. I ketvirtį įtraukta į nusidėvėjimo sąnaudas. Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos sudarė 2 041,65 Lt, o ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos ,04 Lt Komunalinių paslaugų ir ryšio sąnaudos: Sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį Šildymo ,33 Elektros ,72 Vandens ,20 Ryšio ,37 Atliekų tvarkymas 5 010,12 IŠ VISO: ,74 Per ataskaitinį laikotarpį įmonės, kurios nuomojasi Centro turtą, ir gyventojai kompensavo komunalinių paslaugų sąnaudų už ,32 Lt. Įplaukas pervedamos paslaugų tiekėjams, mažinant panaudotą Centro finansavimą. Lyginant ataskaitiniu laikotarpiu patirtas komunalinių ir ryšio sąnaudas su 2013 m. tuo pačiu laikotarpiu, šios sumažėjo. Tai sąlygojo sąnaudų šaltinių analizė bei nenaudojamų pastatų perdavimas. Šie veiksniai lėmė Centro naudojamo ploto efektyvesnį naudojimą Komandiruočių sąnaudos ,78 Lt: Centro darbuotojų kelionės išlaidos vykstant į komandiruotes Lietuvoje 1 819,31 Lt; komandiruotės, vykdant projektus ,69 Lt; komandiruotė brandos egzaminų darbams vertinti 141,78 Lt. Šios sąnaudos, lyginant su 2013, sumažėjo, kadangi jos priklauso nuo įgyvendinamų Švietimo mainų paramos fondo kuruojamų projektų ir mobilumo vizitų skaičiaus Paprastojo remonto ir eksploatacijos sąnaudos ,75 Lt. Didžiąją dalį šių sąnaudų sudaro Centro pastatų stogų remontas ,63 Lt. Gautas papildomas finansavimas lėmė šių sąnaudų padidėjimą lyginant su 2013 m Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos sudarė ,27 Lt: nuvertėjimo sąnaudos už elektrą sudaro -2503,94 Lt; nuvertėjimo sąnaudos už suteiktas paslaugas sudaro 120,40 Lt; nuvertėjimo sąnaudos už gyvenimą bendrabutyje sudaro 250,75 Lt; nurašytų knygų sąnaudos 8,41 Lt; nuvertėjimo sąnaudos už nuomą 128,89 Lt. 17

18 Lyginant su 2013 m, nuvertėjimo sąnaudų pokytį įtakojo mažesnė per gautinų sumų inventorizacijos metu nuvertintų skolų suma Socialinių išmokų sąnaudos ,96 Lt: stipendijos Lt; nemokamas maitinimas 3 073,96 Lt. Šių sąnaudų ženklų sumažėjimą lėmė mokinių skaičiaus sumažėjimas, bei mokinių pažangumas, kadangi jis įtakoja gaunamos stipendijos dydį Nuomos sąnaudos ,98 Lt: KET programos 600,00 Lt; optinių prievadų 2 178,00 Lt; dujų balionų 511,98 Lt; vandens aparato 435,60 Lt.; įrankių 432,00 Lt; autobokštelio remonto darbams - 169,40 Lt; traktoriaus nuoma 3 146,00 Lt Kitų paslaugų sąnaudos per ataskaitinį sudarė ,73 Lt. Didžiausią dalį ( ,82 Lt) sudarė sąnaudos, patirtos vykdant Leonardo da Vinci bei Comenius programų projektus, t.y. mokinius siunčiant į mobilumo vizitus užsienyje bei vykdant sutartyse numatytas veiklas. Mokinių įgytų kompetencijų vertinimo sąnaudos sudarė ,03 Lt; šildymo sistemos paruošimo 5 760,94 Lt; IKT (Labbis ir KET) programų aptarnavimo 4 525,40 Lt; optinių prievadų priežiūros 4 278,48 Lt; prenumeratos 3 540,21 Lt; reklaminiai skelbimai laikraščiuose 3 297,36 Lt; vadybos sistemos priežiūros įvertinimo 3 267,00 Lt; darbuotojų sveikatos patikros 2 757,84 Lt; profilaktinio rizikos vertinimo 2 377,65 Lt, ir kitos. Lyginant su 2013 m, šių sąnaudų patirta daug daugiau vykdant projektinę veiklą. Taip pat buvo atliktas Centro vadybos sistemos priežiūros auditas ir profilaktinis rizikos vertinimas. Prieš šildymo sezono pradžią atlikti šildymo sistemos paruošimo darbai. Centras sumokėjo už darbuotojų sveikatos patikrą bei mokinių higienos įgūdžių mokymus Kitos sąnaudos: Sąnaudos VMI mokestis už LR įregistruotas krovinines transporto 460,00 VMI mokestis už teisę vykdyti TP vairuotojų pirminio 60,00 VMI mokestis už rašytinių pritarimų išdavimą 100,00 VMI rinkliava už higienos pasą 296,00 Banko mokesčiai 509,42 Žalos atlyginimas 222,12 IŠ VISO: 1 647,54 Sumažėjusi banko mokesčių sąnaudos, lyginant su 2013 m, lėmė kitų sąnaudų pokytį Kitos veiklos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudarė ,80 Lt.: kuro sąnaudos metalo laužo išvežimui į supirktuvę - 465,86 Lt; parduotos žemės ūkio produkcijos savikaina ,94 Lt. Lyginant su 2013 m. tuo pačiu laikotarpiu, patirta ,66 Lt daugiau sąnaudų išauginant 2014 m. derlių. Didesnes sąnaudas lėmė didesnis negu 2013 m. apsėtas plotas Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas ,95 Lt: ataskaitiniu laikotarpiu, vykdant ES finansuojamus projektus, patirta 32,83 Lt sąnaudų dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos. Palūkanų sąnaudos 0,12 Lt. 18

19 3.24. Grynasis turtas. Tikrosios vertės rezervas sudaro kultūros vertybių vertės padidėjimas ,00 Lt. Per ataskaitinį laiką Centrinis korpusas -14-os butų gyv. namas perduotas VĮ Turto fondui, todėl tikrosios vertės rezervas sumažėja ,00 Lt. Turto pavadinimas Gyvenamasis namas Nr. 1 Pradinė vertė, Lt Įsigijimo metai Vertės nustatymo data Vidutinė rinkos vertė, Lt Pokytis, Lt 507, , , Pinigų srautų ataskaita Kitos įplaukos ,09 Lt: įplaukos už elektros išlaidų kompensavimą ,50 Lt; metalo laužo pardavimo įplaukos 4 843,10 Lt; įplaukos mokinių kelionės išlaidoms ,59 Lt; įplaukos gautos už išduotus dokumentų dublikatus 342,00 Lt, įplaukos už neįvykusį seminarą 595,90 Lt, mokinė grąžino sumokėtus pinigus už neįvykusią kelionę, vykdant projektinę veiklą 1 693,00 Lt Pervestos lėšos ,86 Lt: į VB ,86 Lt: už suteiktas paslaugas ir nuomą ,29 Lt; VMI sumokėtinas PVM ,55 Lt, VMI deponuotos stipendijos ir kelionės išlaidos 6 328,50 Lt; VMI už parduotą metalo laužą 2 268,52 Lt; į savivaldybės biudžetą 47,00 Lt už išduotą brandos atestato dublikatą; viešojo sektoriaus subjektams 280,00 Lt Švietimo aprūpinimo centrui už išduotus dublikatus; Kitos išmokos ,23 Lt: kelionės išlaidos ,69 Lt; banko mokesčiai 509,42 Lt; žalos atlyginimas 222,12 Lt; kiti mokesčiai VMI (už transporto krovininių transporto priemonių įregistravimą, higienos pasą, teisę vykdyti vairuotojų pirminį mokymą) 916,00 Lt; 15,00 Lt grąžinta permoka už dublikatą. Įsigytas turtas Nerūdijančio plieno stalas Įsigytas IT ir gautas finansavimas IT: Finansavimas Gautų finansavimo sumų bendra suma, Lt Tiesioginiai pinigų srautai KT 2 366,76 - Pastabos Gavus paramos lėšas, apskaitoje jos registruojamos kaip labiausiai tikėtinas naudoti finansavimas atsargoms įsigyti. Todėl ši suma pergrupuojama. 19

20 Technologinių vėžių darymo įrangos rekonstrukcija ES 1 250,86 - Šienapjuvė LRVB 2 300,00 - Bendrabučio atnaujinimo darbai Virtuvinis darbo stalas LRVB , ,00 Gavus tiesiogines išmokas (ES), apskaitoje jos registruojamos kaip finansavimas kitoms išlaidoms. Todėl ši suma pergrupuojama. Nupirkta iš metalo laužo įplaukų 50 proc. likučio. Ši suma pergrupuojama iš gauto finansavimo atsargoms įsigyti. Gautas finansavimas bendrabučio atnaujinimo darbams pagal Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimo programą KT 2 710,40-2 proc. GPM lėšos. Ši suma pergrupuojama. Spinta KT 1 113,20 - Iš viso: , ,00 Bendrabučio atnaujinimo darbai Antivirusinė programa Netiesioginiai piniginiai srautai LRVB , ,00 Gavus paramos lėšas, apskaitoje jos registruojamos kaip labiausiai tikėtinas naudoti finansavimas atsargoms įsigyti. Todėl ši suma pergrupuojama. Gautas finansavimas bendrabučio atnaujinimo darbams pagal Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimo programą LRVB 48,00 - Pajamų įmokų lėšos Kompiuteriai LRVB ,77 - Pajamų įmokų lėšos Knygos LRVB ,27 - Pergrupuota iš gauto finansavimo atsargoms įsigyti Kompiuteris LRVB 339,77 gautas pagal 2 265,12 Pagal trišalę su tiekėju ir Lietuvos ES 1 925,35 mokinių neformaliojo švietimo centru trišalę sutartį Iš viso: , ,12 IŠ VISO IT: , ,12 Direktorius Dangiras Kačinskas Vyr. finansininkė Jurgita Zakarauskaitė 20

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv. KAUNO DAILĖS GIMNAZIJA Įstaigos kodas 190994793, Dainavos g. 1, Kaunas 2014 m. kovo 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kauno dailės gimnazija (toliau - gimnazija) yra valstybės

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PANEVĖŽIO RAJONO RAMYGALOS KULTŪROS CENTRAS 188213593, Vadoklių g. 14, Ramygala AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO I.BENDROJI DALIS Pagrindinė veikla Poilsio organizavimas,

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I I I-Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis PRIENŲ RAJONO VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLA Juridinių asmenų registras Kodas 191553816, Kauno g. 54, Veiverių mstl., Prienų r., Tel/faks.: (8~319) 68130 el.p. kucingis@langasiateiti.lt a/s LT 564010041100019920

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA Biudžetinė įstaiga, M.Valančiaus g. 1, LT 69443 Kazlų Rūda, tel./faks. (8 343) 68 031, el.p. Pastas@krpm.mari.mit.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO 2010-07-20 I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data Linkuvos pensionatas yra biudţetinė įstaiga, juridinių

Detaliau

Microsoft Word - SAU_aiskinamasis rastas_2019_I ketv

Microsoft Word - SAU_aiskinamasis rastas_2019_I ketv KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS Saulutė 2019 M. KOVO MĖN. 31D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus

Detaliau

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 207 M GRUODŽIO 3 D PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus FINANSINĖS

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv. MAŽEIKIŲ DAILĖS MOKYKLA Kodas 190196336, Draugystės g.32, Mažeikiai 2013 METŲ 2 KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Mažeikių dailės mokykla (toliau įstaiga)

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.doc)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.doc) KUPIŠKIO RAJONO SKAPIŠKIO VIDURINĖS MOKYKLOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 METŲ FINANSINŲ ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS Kupiškio rajono Skapiškio vidurinė mokykla (toliau mokykla) savo teisine forma

Detaliau

ĮSTAIGA

ĮSTAIGA Tauragės raj. Ţygaičių gimnazija Įmonės kodas 190469660, Ţygaičių mstl. Ţygaičių gatvė 17 2012 m.gruodţio 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Tauragės raj. Ţygaičių gimnazija

Detaliau

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO GIMNAZIJA (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) 190994836, Studentų g. 65, Kaunas 51369 (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų trečio ketvirčio aiškinamasis raštas 2016 m. spalio 25 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

VARĖNOS ,,RYTO‘‘ PROGIMNAZIJA

VARĖNOS ,,RYTO‘‘ PROGIMNAZIJA 1 VARĖNOS,,RYTO PROGIMNAZIJA FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 m. gruodžio 31 d. I. BENDROJI DALIS Varėnos,,Ryto progimnazija yra biudžetinė įstaiga, finansuojama savivaldybės ir valstybės

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA Įmonės kodas , J.Basanavičiaus g. 25, Šilalė AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 m. II ketv. FINANSINIŲ ATASKAITŲ I. BE

ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA Įmonės kodas , J.Basanavičiaus g. 25, Šilalė AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 m. II ketv. FINANSINIŲ ATASKAITŲ I. BE ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA Įmonės kodas 290347650, J.Basanavičiaus g. 25, Šilalė AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 m. II ketv. FINANSINIŲ ATASKAITŲ I. BENDROJI DALIS 1. Informacija apie įstaigą: 1.1. Šilalės

Detaliau

Foresta

Foresta Vilnius, 2010 m. balandžio 21 d. Asociacija Draudimo brokerių rūmai Algirdo g. 9A, Vilnius, Lietuva 2009 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys bei Auditoriaus išvada ir Audito ataskaita

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016

Detaliau

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 2013-03-20 Vilnius Juridinių asmenų registras Kodas 110052936 PVM mokėtojo kodas LT100529314

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-11-11, TF-2014/9 I.BENDROJI DALIS VšĮ Paupių pirminės

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomo

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomo NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome Viešosios įstaigos Panevėžio miesto

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas 302308327, Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 M. KOVO 31 D. 2019-05-17 Nr. F6-26 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

UAB “Šilutės polderiai “

UAB “Šilutės polderiai “ UAB Šilutės polderiai AIŠKINAMASIS RAŠTAS I Bendra informacija apie įmonę UAB Šilutės polderiai įregistruota 1990 m. lapkričio mėn. 15 d. Pakeisti bendrovės įstatai įregistruoti VĮ Registrų centro Klaipėdos

Detaliau

Aiškinamasis_raštas

Aiškinamasis_raštas VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-07-31, TF-2014/6 I. BENDROJI DALIS Klaipėdos rajono

Detaliau

2012 DAP 3 ketvirtis xls

2012 DAP 3 ketvirtis xls STONAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI Įmonės kodas 90796224, Stonaičių k. 9003 Plungės rajono savivaldybė 202 m. rugsėjo 30 d. VALSTYBĖS BIUDŽETO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Stonaičių socialinės

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome UAB PANEVĖŽIO GATVĖS (toliau Įmonės) finansinių ataskaitų,

Detaliau

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės.

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 ADMINISTRACIJOS PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS 4 : BALANSAS 5 PELNO (NUOSTOLIO)

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ

AKCINĖ BENDROVĖ UAB Energijos parkas REGULIAVIMO APSKAITOS SISTEMOS APRAŠAS I SKYRIUS BENDROJI DALIS 1. UAB Energijos parkas (toliau Bendrovė) tai nepriklausomas šilumos gamintojas, iš biodujų kogeneracinėse jėgainėse

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2013 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013-10-23, TF-9 I. BENDROJI

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ FONDE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2009 m.

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-04-30, TF-2014/3 I. BENDROJI

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠ

LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 m. sausio 16 d. Vykdydami Lietuvos

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2013 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013-04-22, TF-3 I. BENDROJI DALIS

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA Valstybės biudžetinė įstaiga, Palūšės k., LT Ignalinos r., tel. (8 386) 5

AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA Valstybės biudžetinė įstaiga, Palūšės k., LT Ignalinos r., tel. (8 386) 5 AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA Valstybės biudžetinė įstaiga, Palūšės k., LT-30202 Ignalinos r., tel. (8 386) 53 135, 47 402, (8 387) 47 142 faks. (8 386) 53 135,

Detaliau

UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas , Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS

UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas , Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas 302430498, Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS (toliau Centras) nacionalin valstybin švietimo pagalbos

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT28216 Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Uždarosios akcin s bendrov s Utenos šilumos

Detaliau

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls Pakruojo rajono sporto centras (įstaigos pavadinimas) BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 20 M. GRUODŽIO MöN. 3 D. 4 ketvirtis (metin, ketvirtin ) ATASKAITA 202.0.09 Nr. (data) g.3.pakruojis (sudarymo vieta)

Detaliau

VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b

VšĮ Futbolo mokykla Ataka Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas 304280912, Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) buvo įsteigta ir pradėjo savo veiklą 2016 m. birželio

Detaliau

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA

AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA 2013 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS PARENGTAS PAGAL VIEŠOJO SEKTORIAUS APSKAITOS IR FINANSINĖS

Detaliau

LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT Vilnius Lietuva Tel NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams,

LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT Vilnius Lietuva Tel NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams, LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT-08124 Vilnius Lietuva Tel. +370 5 233 4307 www.ldsignum.lt NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome Visuomeninės Organizacijos

Detaliau

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius,

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, 2017 1 UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA

Detaliau

Nematerialiojo turto BV pokyti

Nematerialiojo turto BV pokyti NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ Plėtros darbai Programinė įranga ir jos licencijos Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje) 2 4 5 laikotarpio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

Microsoft Word KFA rinkinio - ataskaita

Microsoft Word KFA rinkinio - ataskaita PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AUDITO REZULTATŲ 2016 m. liepos 1 d. Nr.

Detaliau

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapis NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA n3

Detaliau

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft Word - mb lt _2_.doc BALANSAS Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Grynieji pinigai 18.510 Lėšos centriniame banke 33.881 52.390 Lėšos bankuose 107.869 Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

1 KLAIPĖDOS SANTARVĖS PAGRINDINĖS MOKYKLA Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Gedminų g. 7, LT Klaipėda, tel. / faks. (8 46) , el. p. santarv

1 KLAIPĖDOS SANTARVĖS PAGRINDINĖS MOKYKLA Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Gedminų g. 7, LT Klaipėda, tel. / faks. (8 46) , el. p. santarv 1 KLAIPĖDOS SANTARVĖS PAGRINDINĖS MOKYKLA Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Gedminų g. 7, LT-94222 Klaipėda, tel. / faks. (8 46) 346136, el. p. santarve@takas.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų

Detaliau

(Microsoft Word - Finansinio audito ataskaita d\353l u\376darosios akcin\353s bendrov\353s Palangos \360ilumos tinklai atlikto finansinio _teis)

(Microsoft Word - Finansinio audito ataskaita d\353l u\376darosios akcin\353s bendrov\353s Palangos \360ilumos tinklai atlikto finansinio _teis) PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA FINANSINIO AUDITO ATASKAITA DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS PALANGOS ŠILUMOS TINKLAI ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2010 m. kovo

Detaliau

JONAVOS LIGONINĖ (Viešoji įstaiga) NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA, VEIKLOS ATASKAITA, FINANSINĖS ATASKAITOS 2012 m. gruodžio 31 d.

JONAVOS LIGONINĖ (Viešoji įstaiga) NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA, VEIKLOS ATASKAITA, FINANSINĖS ATASKAITOS 2012 m. gruodžio 31 d. JONAVOS LIGONINĖ (Viešoji įstaiga) NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA, VEIKLOS ATASKAITA, FINANSINĖS ATASKAITOS 2012 m. gruodžio 31 d. TURINYS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA... 3 METINĖ VEIKLOS ATASKAITA

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata -

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata - Forma patvirtinta Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 30 d.įsakymu Nr. DĮ-36 Š I L U TĖS R A J O N O S A V I V A L D Y BĖS A D M I N I

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 (Cash flow) doc.a Paškevičius 1 2 -

Detaliau

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija UAB Kauno vandenys (toliau Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė buvo įregistruota kaip specialios

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SPORTO PROJEKTO FINANSINIS IR EKONOMINIS PAGRINDIMAS (PROJEKTO SĄMATA) Jolanta Kmelnickienė Specialistė TURINYS Sporto projektų veiklų finansavimas. Tinkamos ir netinkamos finansuoti sporto projektų išlaidos.

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai doc.a Paškevičius 1 Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 Balansas (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 Pinigų

Detaliau

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapiai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 3 4 FINANSINĖS

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Vytenio g.46, Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos ekspe

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Vytenio g.46, Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos ekspe Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr. 01208 Vytenio g.46, 03229 Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos eksperimentinis ūkis akcininkui Išvada apie finansines ataskaitas

Detaliau

LLBAM VA 2010

LLBAM VA 2010 UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2010 m. I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos adresas:

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT-20106 Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Ukmerg s ūkininkų kredito unijos (toliau Unija) toliau

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Metinės finansinės ataskaitos, metinis pranešimas už metus, pasibaigusius 2016 m. gruodžio 31 d. Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Valdybos pareiškimas

Detaliau

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS SVEIKATINIMO, ŠVIETIMO, KULTŪROS IR UŽIMTUMO SKATINIMO

Detaliau

Microsoft Word - VMI.doc

Microsoft Word - VMI.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL VALSTYBINĖJE MOKESČIŲ INSPEKCIJOJE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė

Uždaroji akcinė bendrovė Uţdaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija Lamantinas METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ UŽ 2010 METUS AIŠKINAMASIS RAŠTAS BENDROJI DALIS 1. Uţdaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija Lamantinas įregistruota

Detaliau

Financial statements

Financial statements FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2015 M. GRUODŽIO

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta)

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta) Forma patvirtinta Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2014 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. DĮ-30 Forma suderinta Lietuvos banko 2013 m. gruodžio 31 d. raštu Nr. S 2013/(22.13-2203)-12-6013

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Tarpinės finansinės ataskaitos už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2012 m. kovo 31 d. (neaudituota) Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Finansinės

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Dvaro g. 98, Šiauliai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Viešosios įstaigos Šiaulių krepšinio akademija Sa

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Dvaro g. 98, Šiauliai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Viešosios įstaigos Šiaulių krepšinio akademija Sa Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr. 01208 Dvaro g. 98, Šiauliai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Viešosios įstaigos Šiaulių krepšinio akademija Saulė dalininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito

Detaliau

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016 2023 m. VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m. Bendra strategijos vertė 2 486 600,00 Eur. Lėšos vietos

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Dvaro g. 98, Šiauliai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Viešosios įstaigos Šiaulių krepšinio akademija Sa

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Dvaro g. 98, Šiauliai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Viešosios įstaigos Šiaulių krepšinio akademija Sa Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr. 01208 Dvaro g. 98, Šiauliai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Viešosios įstaigos Šiaulių krepšinio akademija Saulė dalininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat 1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numatyta mokesčio lengvata galės pasinaudoti nuolatiniai

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006 M.

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė Metinės finansinės ataskaitos, metinis pranešimas už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d. Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Valdybos pareiškimas apie metines

Detaliau

VILNIAUS MIESTO APYLINKĖS TEISMO 2019 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS 2019 m.

VILNIAUS MIESTO APYLINKĖS TEISMO 2019 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS 2019 m. VILNIAUS MIESTO APYLINKĖS TEISMO 2019 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS 2019 m. FMMM Nr 1 patvirtinti LVCIIA.* Respublikai finraa auoėauo!... m»«j

Detaliau

PAREIGŪNŲ KREDITO UNIJOS REVIZORIAUS ATASKAITA 2013 m. kovo 8 d. Vilnius Pareigūnų kreditorė unijos revizorė Eglė Merkininkienė 2013 m. sausio 17 kovo

PAREIGŪNŲ KREDITO UNIJOS REVIZORIAUS ATASKAITA 2013 m. kovo 8 d. Vilnius Pareigūnų kreditorė unijos revizorė Eglė Merkininkienė 2013 m. sausio 17 kovo PAREIGŪNŲ KREDITO UNIJOS REVIZORIAUS ATASKAITA 2013 m. kovo 8 d. Vilnius Pareigūnų kreditorė unijos revizorė Eglė Merkininkienė 2013 m. sausio 17 kovo 7 dienomis atliko Pareigūnų kredito unijos 2012 metų

Detaliau

2012 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UAB "KAUNO ŠVARA", STATYBININKŲ G. 3, LT KAUNAS, LIETUVA ĮMONĖS KODAS LR JURIDINIŲ ASMENŲ R

2012 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UAB KAUNO ŠVARA, STATYBININKŲ G. 3, LT KAUNAS, LIETUVA ĮMONĖS KODAS LR JURIDINIŲ ASMENŲ R 2012 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UAB "KAUNO ŠVARA", STATYBININKŲ G. 3, LT - 50124 KAUNAS, LIETUVA ĮMONĖS KODAS 132616649. LR JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS, KAUNAS TEL: +370 31 43 23, +370 49 07 11,

Detaliau