VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL UAB LIETUVOS ENERGIJOS TIEKIMAS VISUOMENINIŲ ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO T

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL UAB LIETUVOS ENERGIJOS TIEKIMAS VISUOMENINIŲ ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO T"

Transkriptas

1 VALSYBIĖ KAIŲ IR EERGEIKOS KOROLĖS KOMISIJA UARIMAS DĖL UAB LIEUVOS EERGIJOS IEKIMAS VISUOMEIIŲ ELEKROS EERGIJOS KAIŲ IR JŲ AIKYMO VARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 30 d. r. O3E-418 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 69 straipsnio 9 dalimi, Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau Komisija) 2015 m. sausio 15 d. nutarimu r. O3-3 Dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos patvirtinimo, 118 ir 119 punktais bei atsižvelgdama į UAB Lietuvos energijos tiekimas 2018 m. lapkričio 19 d. raštu r. SD-2018/447 ir Komisijos Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus 2018 m. lapkričio 29 d. pažymą r. O5E-333 Dėl UAB Lietuvos energijos tiekimas visuomeninių elektros energijos kainų ir jų taikymo tvarkos paskelbimo, Komisija n u t a r i a: 1. Paskelbti UAB Lietuvos energijos tiekimas valdybos 2018 m. lapkričio 19 d. sprendimu (protokolo r. 18) patvirtintas UAB Lietuvos energijos tiekimas visuomenines elektros energijos kainas ir jų taikymo tvarką eisės aktų registre (1 priedas). 2. Derinti UAB Lietuvos energijos tiekimas generalinio direktoriaus 2018 m. spalio 29 d. įsakymu r. LD-IA-2018/49 patvirtintą UAB Lietuvos energijos tiekimas visuomeninių elektros energijos kainų diferencijavimo metodiką (2 priedas). Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis. Komisijos pirmininkė Inga Žilienė

2 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. lapkričio 30 d. nutarimo r. O3E priedas PAVIRIA UAB Lietuvos energijos tiekimas valdybos 2018 m. lapkričio 19 d. sprendimu (posėdžio protokolo r. 18) UAB LIEUVOS EERGIJOS IEKIMAS VISUOMEIĖS ELEKROS EERGIJOS KAIOS IR JŲ AIKYMO VARKA I SKYRIUS BEDROSIOS UOSAOS 1. Šia UAB Lietuvos energijos tiekimas visuomeninių elektros energijos kainų ir jų taikymo tvarka (toliau varka) nustatomos visuomeninės elektros energijos kainos bei jų taikymo tvarka UAB Lietuvos energijos tiekimas elektros energijos vartotojams. 2. Ši varka galioja iki 2019 m. birželio 30 d. 3. Pasibaigus varkos galiojimo laikotarpiui ir nepatvirtinus naujų visuomeninių elektros energijos kainų ir jų taikymo tvarkos, varka pratęsiama bei galioja iki naujų visuomeninių elektros energijos kainų ir jų taikymo tvarkos įsigaliojimo. II SKYRIUS VAROJAMOS SĄVOKOS 4. Šioje varkoje vartojamos sąvokos: Bendrovė UAB Lietuvos energijos tiekimas. arifas patiektos elektros energijos kaina, kurią sudaro viena ar kelios energijos, galios, patikimumo kategorijos, pastoviosios dedamosios. arifo planas elektros energijos tarifo dedamųjų ir jų kainų derinys. Vartotojas atsiskaitymui už elektros energiją, patiektą vienam vartotojo objektui, varkoje nustatyta tvarka gali pasirinkti vieną tarifo planą. Energijos dedamoji vartotojui patiektos vienos aktyvinės elektros energijos kilovatvalandės (kwh) kaina. Energijos dedamoji gali būti vienos laiko zonos, dviejų ir keturių laiko zonų. Vienos laiko zonos tarifas tarifas, kurį, be kitų galimų dedamųjų, sudaro visą parą nekintančio (vienodo) dydžio energijos dedamoji vienos aktyvinės elektros energijos kilovatvalandės (kwh) kaina. Dviejų laiko zonų tarifas tarifas, kurį, be kitų galimų dedamųjų, sudaro dieninė energijos dedamoji bei naktinė, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamoji. Keturių laiko zonų tarifas tarifas, kurį, be kitų galimų dedamųjų, sudaro energijos dedamosios, diferencijuotos pagal skirtingus laiko (nakties, ryto, dienos, vakaro) intervalus. Švenčių dienos sausio 1-oji, vasario 16-oji, kovo 11-oji, gegužės 1-oji, birželio 24-oji, liepos 6- oji, rugpjūčio 15-oji, lapkričio 1-oji, gruodžio 24-oji, 25-oji, 26-oji. Lietuvos Respublikos teisės aktams nustačius naujas ar panaikinus šiame papunktyje nurodytas švenčių dienas, šioje varkoje laikoma, kad švenčių dienos yra šioje varkoje nurodytos dienos. Žemoji įtampa ne didesnė nei 0,4 kv vardinė įtampa. Vidutinė įtampa 6 kv, 10 kv ir 35 kv vardinė įtampa.

3 arifų planuose taikomi laiko intervalai sutampa su AB Energijos skirstymo operatorius elektros apskaitos prietaisuose nustatytais (parametruotais) laiko intervalais arifų planuose (išskyrus Išmanusis ) taikomi laiko intervalai: a) Dieninė energijos dedamoji savaitės dienomis nuo pirmadienio iki penktadienio (imtinai) nuo 7.00 val. iki val. patiektos vienos aktyvinės elektros energijos kilovatvalandės (kwh) kaina. b) aktinė, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamoji savaitės dienomis nuo pirmadienio iki penktadienio (imtinai) nuo val. iki 7.00 val. bei šeštadieniais ir sekmadieniais visą parą patiektos vienos aktyvinės elektros energijos kilovatvalandės (kwh) kaina. Šiame punkte nurodytas laikas atitinka Grinvičo laiką plius 2 valandos, t. y. laiką, Lietuvos Respublikoje taikomą laikotarpiais, kuriais galioja žiemos laikas. Keičiant laiką iš vasaros į žiemos ir atvirkščiai, laiko parametrai, nustatyti elektros skaitikliuose, nekeičiami, tačiau vasaros laiku prie šioje varkoje nurodytų laiko intervalų pridedama viena valanda (išskyrus tarifo planą Išmanusis ), pvz., dieninė energijos dedamoji žiemos laiku taikoma nuo 7.00 val. iki val., vasaros laiku nuo 8.00 val. iki val., naktinė energijos dedamoji žiemos laiku taikoma nuo val. iki 7.00 val., vasaros laiku nuo val. iki 8.00 val. ir pan arifų plane Išmanusis taikomi laiko intervalai: a) akties energijos dedamoji persiųstos vienos aktyvinės elektros energijos kilovatvalandės (kwh) kaina laiko intervalais nuo 22:00 val. iki 5:00 val. (darbo dienomis) ir nuo 22:00 val. iki 7:00 val. savaitgaliais (šeštadieniais, sekmadieniais) bei švenčių dienomis. b) Ryto energijos dedamoji persiųstos vienos aktyvinės elektros energijos kilovatvalandės (kwh) kaina laiko intervale nuo 5:00 val. iki 7:00 val.; c) Dienos energijos dedamoji persiųstos vienos aktyvinės elektros energijos kilovatvalandės (kwh) kaina laiko intervalais nuo 7:00 val. iki 17:00 val. (darbo dienomis) ir nuo 7:00 val. iki 22:00 val. savaitgaliais (šeštadieniais, sekmadieniais) bei švenčių dienomis. d) Vakaro energijos dedamoji persiųstos vienos aktyvinės elektros energijos kilovatvalandės (kwh) kaina laiko intervale nuo 17:00 val. iki 22:00 val.; e) Šeštadienio, sekmadienio ir švenčių dienų laiko intervalai skaidomi į atitinkamus akties ir Dienos energijos dedamųjų laiko intervalus. Šiame punkte nurodytas laikas atitinka Lietuvos Respublikoje taikomą laiką ir taikomas ištisus metus. Kitos šioje varkoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme, Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėse ir (ar) kituose teisės aktuose. III SKYRIUS AIKYMO SRIIS 5. Visuomeninės elektros energijos kainos taikomos vartotojams, kuriems vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo nuostatomis visuomeninis tiekėjas privalo tiekti elektros energiją visuomenine elektros energijos kaina. Atsižvelgiant į tai, elektros energijos vartotojai skirstomi į grupes: 5.1. pirmosios grupės (buitiniai) vartotojai fiziniai asmenys, perkantys elektros energiją asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti (individualiems gyvenamiesiems namams, šių namų valdoje esantiems statiniams, daugiabučio ar bendrabučio tipo gyvenamųjų namų butams, vasarnamiams, sodų sklypams, garažams, skirtiems asmeniniams automobiliams, ir kitiems gyvenamosios ar poilsio paskirties objektams, nenaudojamiems su verslo ar profesija susijusiems poreikiams tenkinti); 5.2. antrosios grupės vartotojai vartotojai (išskyrus pirmosios grupės (buitinius) vartotojus), kurių objekto leistinoji naudoti galia yra 30 kw ir mažiau trečiosios grupės vartotojai vartotojai (išskyrus pirmosios grupės (buitinius) vartotojus), kurių objekto leistinoji naudoti galia yra didesnė nei 30 kw.

4 3 IV SKYRIUS VISUOMEIĖS ELEKROS EERGIJOS KAIOS PIRMOSIOS GRUPĖS (BUIIIAMS) VAROOJAMS 6. Pirmosios grupės (buitiniai) vartotojai, gaunantys elektros energiją iš žemosios įtampos elektros tinklų, už elektros energiją atsiskaito šiomis kainomis: arifai, jų dedamosios Mato vnt Vienos laiko zonos tarifas: Pastovioji dedamoji EUR/ mėn. Vienos laiko zonos EUR/ energijos dedamoji kwh 6.2. Dviejų laiko zonų tarifas: Pastovioji dedamoji EUR/ mėn. Dieninė energijos EUR/ dedamoji kwh aktinė, šeštadienio EUR/ ir sekmadienio kwh energijos dedamoji 6.3. Keturių laiko zonų tarifas: akties energijos EUR/ dedamoji kwh Ryto energijos EUR/ dedamoji kwh Dienos energijos EUR/ dedamoji kwh Vakaro energijos dedamoji EUR/ kwh arifų planai Standartinis amai amai plius Išmanusis Kaina be su be su be su - - 2,48 3,00 4,96 6,00 0,107 0,130 0,094 0,114 0,090 0, ,48 3,00 4,96 6,00 0,118 0,143 0,102 0,124 0,098 0,118 0,083 0,100 0,074 0,090 0,072 0, be - - su 0,074 0,090 0,085 0,103 0,107 0,130 0,122 0, Pirmosios grupės (buitiniai) vartotojai, gaunantys elektros energiją iš vidutinės įtampos elektros tinklų, už elektros energiją atsiskaito šiomis kainomis: arifai, jų dedamosios Mato vnt. Kaina be su 7.1. Vienos laiko zonos tarifas: Vienos laiko zonos energijos dedamoji EUR/kWh 0,080 0, Dviejų laiko zonų tarifas: Dieninė energijos dedamoji EUR/kWh 0,088 0,106 aktinė, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamoji EUR/kWh 0,066 0,080

5 4 8. Pirmosios grupės (buitiniai) vartotojai varkos 6 ir 7 punktuose nurodytus tarifus ir tarifų planus gali pasirinkti varkos VII skirsnyje nustatyta tvarka. 9. Pirmosios grupės (buitiniams) vartotojams taikomi tarifai ir tarifų planai, nurodyti varkos 6 ir 7 punktuose, netaikomi antrosios ir trečiosios grupės vartotojams, išskyrus varkos 10, 11, 18 punktuose nurodytus atvejus. 10. Pirmosios grupės (buitinių) vartotojų tarifai ir tarifų planai, nurodyti varkos 6 ir 7 punktuose, taip pat taikomi antrosios ir trečiosios grupės vartotojams (juridiniams asmenims), perkantiems elektros energiją per atskirtas apskaitas: socialinės globos įstaigų pastatams ir (ar) patalpoms, kurių paskirtis ekilnojamojo turto registre nurodoma kaip gyvenamoji ; švietimo (mokymo) įstaigų pastatams ir (ar) patalpoms, kurių paskirtis ekilnojamojo turto registre nurodoma kaip gyvenamoji ; Lietuvos Respublikoje įregistruotų religinių bendruomenių pastatams ir (ar) patalpoms, kurių paskirtis ekilnojamojo turto registre nurodoma kaip gyvenamoji ir kurios yra šių religinių bendruomenių vadovų ir (ar) narių nuolatinė gyvenamoji vieta; socialinio būsto pastatams ir (ar) patalpoms, kurios atitinka Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nustatytus reikalavimus bei kurių paskirtis ekilnojamojo turto registre nurodoma kaip gyvenamoji. 11. varkos 6 ir 7 punktuose nurodyti pirmosios grupės (buitinių) vartotojų tarifai ir tarifų planai taip pat taikomi antrosios ir trečiosios grupės vartotojams (juridiniams asmenims), kai: už pirmosios grupės (buitiniams) vartotojams ir jų bendrosioms reikmėms, atitinkančioms varkos 5.1 punkte nurodytus kriterijus, iš Bendrovės elektros tinklų per atskirtą bendrą apskaitą patiektą elektros energiją atsiskaito sodininkų bendrija, garažų statybos ir eksploatavimo bendrija, individualių namų bendrija, nurodytų bendrijų pavedimu veikiantys kiti juridiniai asmenys, kitos, nei bendrija, teisinės formos ne pelno siekiantys juridiniai asmenys, kurių nariais yra šiame papunktyje nurodyti vartotojai, arba už daugiabučio gyvenamojo namo bendrosioms reikmėms (laiptams ir rūsiams apšviesti, liftų pavaroms ir pan.) ar bendrabučio tipo daugiabučio gyvenamojo namo reikmėms iš Bendrovės elektros tinklų per atskirtą bendrą apskaitą patiektą elektros energiją atsiskaito daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrija, bendro naudojimo objektų (svetimo turto) administratorius arba jungtinės veiklos partnerių įgaliotas asmuo, vykdantys įmokų už šiame papunktyje nurodytą elektros energiją skirstymo daugiabučio gyvenamojo namo ar bendrabučio tipo gyvenamojo namo patalpų savininkams ar nuomininkams, šių įmokų surinkimo, informacijos apdorojimo funkcijas, arba už pastato, kurio daikto pagrindinė naudojimo paskirtis (pagal nekilnojamojo turto registro duomenis) yra nurodoma gyvenamoji ir kuriame esančių gyvenamosios paskirties patalpų plotas (pagal nekilnojamojo turto registro duomenis) sudaro daugiau nei 50 proc. viso pastato naudingojo ploto, bendrosioms reikmėms (laiptams ir rūsiams apšviesti, liftų pavaroms ir pan.) iš Bendrovės elektros tinklų per atskirtą bendrą apskaitą patiektą elektros energiją atsiskaito šio pastato savininkų bendrija, bendro naudojimo objektų (svetimo turto) administratorius arba jungtinės veiklos partnerių įgaliotas asmuo, vykdantys įmokų už šiame papunktyje nurodytą elektros energiją skirstymo daugiabučio gyvenamojo namo ar bendrabučio tipo gyvenamojo namo patalpų savininkams ar nuomininkams, šių įmokų surinkimo, informacijos apdorojimo funkcijas. 12. varkos 11 punkte nurodytais atvejais varkos 6 ir 7 punktuose nustatytiems elektros energijos tarifams taikoma 0,4 EUR ct/kwh be nuolaida. Asmenims, kuriems šiame punkte nurodyta nuolaida iki varkos įsigaliojimo nebuvo taikoma, ji pradedama taikyti nuo kito ataskaitinio laikotarpio po to, kai 11 punkte nurodyti asmenys pateikia Bendrovei dokumentus, patvirtinančius 11 punkte nurodytų funkcijų vykdymą. Šiame punkte nurodyta nuolaida netaikoma, jei: varkos 11 punkte nurodyti asmenys ir Bendrovė ar jos įgalioti asmenys yra sudarę atskirą susitarimą (sutartį) dėl įmokų skirstymo ir surinkimo, informacijos apdorojimo ar kitų paslaugų, susijusių su atsiskaitymu už patiektą elektros energiją, teikimo; varkos 11 punkte nurodyti asmenys laiku neatsiskaito už patiektą elektros energiją arba netinkamai vykdo kitus įsipareigojimus, susijusius su elektros energijos skirstymu ir (ar) tiekimu. Šiuo atveju nuolaida netaikoma tiek mėnesių, kiek yra netinkamai vykdomi šiame papunktyje nurodyti

6 5 įsipareigojimai (bet ne mažiau nei vienas mėnuo). uolaida pradedama taikyti nuo kito ataskaitinio laikotarpio (mėnesio) po to, kurį minėti įsipareigojimai įvykdomi. 13. Pirmosios grupės vartotojams, nepasirinkusiems visuomeninės elektros energijos tarifo plano, taikomas tarifo planas Standartinis, atsižvelgiant į tai, koks apskaitos prietaisas (vienos laiko zonos ar dviejų laiko zonų) yra įrengtas vartotojo objekte. V SKYRIUS GARAIIO IEKIMO AIKYMAS 14. Antrosios ir trečiosios grupės vartotojams (įskaitant ir žemės ūkio veiklos subjektus, atitinkančius Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme nustatytus kriterijus), kurie nėra pasirinkę nepriklausomo tiekėjo ir kuriems nėra užtikrinimas visuomeninis tiekimas, taikomas garantinis elektros energijos tiekimas, kurį užtikrina nustatytoje teritorijoje veikiantis elektros energijos skirstomųjų tinklų operatorius. 15. Žemės ūkio veiklos subjektams, atitinkantiems Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme nustatytus kriterijus, taikomos tokios pat elektros energijos persiuntimo paslaugos kainos ir tarifai, kaip ir pirmosios grupės (buitiniams) vartotojams. Šias kainas ir tarifus tokiems vartotojams užtikrina elektros energijos skirstomųjų tinklų operatorius. Šio punkto nuostatos galioja tiek, kiek galioja atitinkamos Elektros energetikos įstatymo nuostatos. Pasikeitus Elektros energetikos įstatymo nuostatoms, šio varkos punkto nuostatos taikomos tiek, kiek jos atitinka įstatymo nuostatas. VI SKYRIUS VARKOS AIKYMO YPAUMAI 16. arifas ir (ar) tarifo planas taikomas ne trumpiau kaip 12 kalendorinių mėnesių ir gali būti keičiamas ne anksčiau kaip praėjus 12 kalendorinių mėnesių nuo tarifo ir (ar) tarifo plano taikymo dienos. 17. varkos 16 punkto reikalavimas keisti tarifą ir (ar) tarifo planą ne anksčiau kaip praėjus 12 mėnesių netaikomas, jei vartotojas tarifą ir (ar) tarifo planą pageidauja pakeisti per 2 mėnesius po jam taikomų elektros kainų pakeitimo. 18. Vartotojas, pageidaujantis pakeisti tarifą ar tarifo planą, pateikia prašymą Bendrovei raštu, savitarnos svetainėje ar kitais Bendrovės nustatytais būdais. 19. aujas tarifas ar tarifo planas pradedamas taikyti nuo: pirmosios kalendorinės kito (po prašymo pateikimo) mėnesio dienos tuo atveju, kai nereikia pakeisti (perprogramuoti) skaitiklio, arba skaitiklio sumontavimo, keitimo (perprogramavimo) dienos. 20. Pastovioji dedamoji neskaičiuojama tiems vartotojų objektams, kuriems elektros energijos tiekimas yra nutrauktas Bendrovės iniciatyva dėl netinkamo vartotojo įsipareigojimų atsiskaityti už suvartotą elektros energiją ir kitas susijusias paslaugas vykdymo. 21. arifo planas Išmanusis taikomas vartotojams, gaunantiems elektros energiją iš žemosios įtampos elektros tinklų, kuriems yra įdiegtos visos techninės priemonės, apskaitančios ir nuotoliniu būdu periodiškai perduodančios Bendrovei detalią elektros skaitiklių informaciją, remiantis kuria išrašomos sąskaitos. 22. Vartotojai, kurie, vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymu, turi pareigą mokėti akcizą už perkamą elektros energiją, sumoka Bendrovei jos išrašytoje sąskaitoje nurodyto dydžio akcizą. Mokėtina suma apskaičiuojama Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis. 23. Pasikeitus Lietuvos Respublikos įstatymams ar jų nuostatoms, reglamentuojančioms elektros energijos kainas ir tarifus bei mokesčius, taikomus elektros energijai, ši varka nekeičiama, o atitinkamos kainos nustatomos taikant Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatas.

7 6 24. Reorganizavus ir/ar perleidus Bendrovę ir/ar jos veiklą, ar pasikeitus Bendrovės teisiniam statusui, Bendrovės veiklos ir/ar teisių ir pareigų perėmėjas nuo teisių ir pareigų perėmimo momento taiko visas šioje varkoje nustatytas paslaugų kainas, varkoje apibrėžtomis paslaugų teikimo sąlygomis. oks Bendrovės veiklos ir/ar teisių ir pareigų perėjimas neturi jokios įtakos varkos galiojimui ir jos taikymui.

8 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. lapkričio 30 d. nutarimo r. O3E priedas PAVIRIA UAB Lietuvos energijos tiekimas generalinio direktoriaus 2018 m. spalio 29 d. įsakymu r. LD-IA-2018/49 UAB LIEUVOS EERGIJOS IEKIMAS VISUOMEIIŲ ELEKROS EERGIJOS KAIŲ DIFERECIJAVIMO MEODIKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. UAB Lietuvos energijos tiekimas (toliau Bendrovė) visuomeninių elektros energijos kainų diferencijavimo metodika (toliau Metodika) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau Komisija) patvirtintoje Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikoje bei Elektros energijos perdavimo, skirstymo, visuomeninio tiekimo paslaugų ir visuomeninių elektros energijos kainų diferencijavimo tvarkos apraše nustatytais kainodaros principais. Visuomeninių elektros energijos kainų diferencijavimu siekiama didesnio veiklos efektyvumo, kainų formavimo skaidrumo. II SKYRIUS PAGRIDIĖS SĄVOKOS 2. Persiuntimo paslauga vidutinės įtampos vartotojams elektros energijos perdavimas ir skirstymas iki sutartyje nustatytos ribos su vartotojais, perkančiais elektros energijos persiuntimo paslaugą iš vidutinės įtampos elektros tinklų. 3. Persiuntimo paslauga žemos įtampos vartotojams elektros energijos perdavimas ir skirstymas iki sutartyje nustatytos ribos su vartotojais, perkančiais elektros energijos persiuntimo paslaugą iš žemosios įtampos elektros tinklų. 4. Vartojimo grafiko lyginimo efektas tarifo diferencijavimo metodas, su kurio pagalba išvengiama išlaidų perkeliant vartojimą iš didelių apkrovų laiko į mažų apkrovų laiką. 5. Pastovioji persiuntimo paslaugos kainos dedamoji vartotojams, perkantiems elektros energijos persiuntimo paslaugą, taikomas mėnesinis fiksuotas (pastovus) mokestis. 6. Kintamoji persiuntimo paslaugos kainos dedamoji vartotojams, perkantiems elektros energijos persiuntimo paslaugą, taikomas vienos persiųstos elektros energijos kilovatvalandės mokestis (energijos dedamoji). 7. Visi Bendrovės aptarnaujamoje teritorijoje esantys elektros energijos vartotojai skirstomi į tris vartotojų grupes: 7.1. pirmosios grupės vartotojai buitiniai vartotojai; 7.2. antrosios grupės vartotojai vartotojai (išskyrus pirmosios grupės vartotojus), kurių leistinoji naudoti galia yra iki 30 kw (imtinai); 7.3. trečiosios grupės vartotojai vartotojai (išskyrus pirmosios ir antrosios grupės vartotojus), kurių leistinoji naudoti galia virš 30 kw. 8. Elektros energijos įsigijimo kaina prognozuojama elektros energijos įsigijimo, įskaitant balansavimo energiją, vidutinė svertinė kaina (toliau elektros energijos įsigijimo kaina), kurią nustatė Komisija.

9 2 9. Diferencijuotos elektros energijos įsigijimo kainos elektros energijos įsigijimo kaina, išskaidyta į laiko zonas pagal diferencijuotas elektros energijos kainas (dienos ir nakties, o taip pat ryto, vakaro laiko zonas) ir į laiko zonas pagal nediferencijuotą elektros energijos įsigijimo kainą. 10. Elektros energijos visuomeninio tiekimo paslaugos kaina visuomeninio tiekėjo teikiamos elektros energijos tiekimo paslaugos kaina, kurios viršutinę kainos ribą nustatė Komisija. 11. Visuomeninė elektros energijos kaina visuomeninio tiekėjo Elektros energetikos įstatyme nurodytiems vartotojams parduodamos elektros energijos kaina. Ši kaina apima elektros energijos įsigijimo kainą, elektros energijos visuomeninio tiekimo paslaugos kainą, perdavimo paslaugos, įskaitant sisteminių paslaugų, kainą, viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainą, skirstymo paslaugos vidutinės įtampos tinklais kainą ir skirstymo paslaugos žemosios įtampos tinklais kainą, priklausomai nuo to, iš kokios įtampos lygio vartotojas perka elektros energiją. 12. Kitos šioje Metodikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme, kituose įstatymuose ir teisės aktuose. III SKYRIUS VISUOMEIIŲ DIFERECIJUOŲ ELEKROS EERGIJOS ARIFŲ USAYMO PAGRIDAI 13. Visuomeniniai diferencijuoti elektros energijos tarifai nustatomi vadovaujantis: patvirtintomis diferencijuotomis skirstomųjų tinklų operatoriaus persiuntimo paslaugos kainomis; visuomeninio tiekimo paslaugos kaina; elektros energijos įsigijimo kaina; elektros biržos Lietuvos kainų zonoje (toliau elektros birža) elektros energijos kainų dinamika. IV SKYRIUS PAGRIDIIAI KAIODAROS PRICIPAI 14. Elektros energijos įsigijimo kaina yra diferencijuojama. 15. Elektros energijos visuomeninio tiekimo paslaugos kaina nėra diferencijuojama. 16. Visuomeniniai (galutiniai) elektros energijos tarifai nustatomi sumuojant skirstomųjų tinklų operatoriaus diferencijuotas persiuntimo paslaugos kainas, taip pat diferencijuotas elektros energijos įsigijimo kainas, Komisijos nustatytą nediferencijuotą viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainą ir visuomeninio tiekimo paslaugos kainą. V SKYRIUS ELEKROS EERGIJOS ĮSIGIJIMO KAIOS DIFERECIJAVIMAS PAGAL LAIKO ZOAS 17. Vartotojams, kurie turi įrengtus, atitinkamai pritaikytus apskaitos prietaisus, elektros energijos įsigijimo kaina gali būti diferencijuojama pagal dienos ir nakties, o taip pat pagal ryto, vakaro, nakties ir dienos laiko zonas. 18. Vartotojams, atsiskaitantiems už elektros energiją diferencijuotais pagal laiko zonas tarifais, yra taikoma mažesnė bendra įsigijimo kaina nei atsiskaitantiems nediferencijuotais pagal laiko zonas tarifais, taip sudarant vartotojams papildomą paskatą lyginti savo elektros energijos vartojimo grafiką. 19. Elektros energijos įsigijimo kainos diferencijavimas pagal laiko zonas remiasi vidutinės įsigijimo kainos nepasikeitimo principu, todėl vienos laiko zonos ir diferencijuotų pagal laiko zonas tarifų svertinis vidurkis turi būti lygus vidutinei elektros energijos įsigijimo kainai, kuriai pritarė Komisija, nustatydama viršutines kainų ribas. 20. Atskiroms vartotojų grupėms gali būti taikoma tokia elektros energijos įsigijimo kaina:

10 pirmosios grupės vartotojams vienos laiko zonos arba diferencijuota į dvi arba keturias laiko zonas (atitinkamai dienos ir nakties arba ryto, vakaro, nakties ir dienos); antrosios ir trečiosios grupių vartotojams visuomeninės elektros energijos kainos netaikomos ir neskaičiuojamos. 21. Elektros energijos įsigijimo kaina į laiko zonas gali būti diferencijuojama vadovaujantis valandinės prekybos elektros biržos istoriniais ir (ar) prognozuojamais duomenimis. V. (I) Elektros energijos įsigijimo kainos diferencijavimas į dvi (dienos ir nakties) laiko zonas 22. Elektros energijos įsigijimo kaina į dvi laiko zonas diferencijuojama pagal formules: K = *(1 + b)*(1 i), ct/kwh (1) BK Į *( E + EK ) K * EK =, ct/kwh (2) E kaina; b 0-0,04. Komisijos patvirtinta elektros energijos įsigijimo kaina; Į BK paskutinių 12 mėnesių elektros biržos vidutinė nakties laiko zonos elektros energijos elektros energijos balansavimo kaštus įvertinantis koeficientas. Koeficiento reikšmė ; K elektros energijos įsigijimo kaina atitinkamai dienos ir nakties laiko zonose; E ; elektros energijos suvartojimas atitinkamai dienos ir nakties laiko zonose; E K i grafiko lyginimo efekto koeficientas. Koeficiento reikšmė 0 0,2. V. (II) Elektros energijos įsigijimo kainos diferencijavimas į keturias (ryto, vakaro, dienos ir nakties) laiko zonas 23. Elektros energijos įsigijimo kaina į keturias laiko zonas diferencijuojama pagal formules: Z RZ = (1 + b)*(1 i ), ct/kwh (3) BZ * Z = (1 + b)*(1 i ), ct/kwh (4) BRZ * RZ = (1 + b)*(1 + i ), ct/kwh (5) VZ BVZ * VZ DZ Į ( RZ * erz + VZ * evz + Z * ez ) =, ct/kwh (6) e DZ RZ; VZ; DZZ elektros energijos įsigijimo kaina atitinkamai ryto, vakaro, dienos ir nakties laiko zonose; Komisijos patvirtinta elektros energijos įsigijimo kaina; Į BRZ; BVZ; BZ paskutinių 12 mėnesių elektros biržos vidutinės kainos atitinkamai ryto, vakaro ir nakties laiko zonomis;

11 4 e RZ ; evz ; edz ; ez elektros energijos suvartojimo proporcijos atitinkamai ryto, vakaro, dienos ir nakties laiko zonose; i RZ; ivz; iz grafiko lyginimo efekto koeficientai atitinkamai ryto, vakaro, nakties laiko zonose. V. (III) ediferencijuotos į laiko zonas elektros energijos įsigijimo kainos nustatymas 24. Vartotojams, kuriems įrengti vienos laiko zonos elektros energijos apskaitos prietaisai, nediferencijuota pagal laiko zonas elektros energijos įsigijimo kaina nustatoma pagal formulę: ( = *( E + EK * k) + E + E K K *( E K *(1 k)), ct/kwh (7) k koeficientas, įvertinantis suvartotos elektros energijos kiekio padidėjimą maksimalių apkrovų zonoje, kai vartotojams taikomas į laikos zonas nediferencijuotas elektros energijos tarifas. Koeficiento reikšmė 0,1 0,4. Šio koeficiento reikšmė gali būti tikslinama vėlesniais metais. V. (IV) Vidutinės elektros energijos įsigijimo kainos kontrolė ir įsigijimo kainų korekcijos 25. Siekiant užtikrinti, kad diferencijuotos elektros energijos įsigijimo kainos atitiktų Komisijos nustatytą prognozuojamą vidutinę gamintojų elektros energijos pardavimo kainą, apskaičiuojama vidutinė kontrolinė elektros energijos įsigijimo kaina (K): K ( = * E + * E + K * EK + RZ * ERZ + VZ * E E + E + E + E + E + E K RZ VZ Z VZ + + E Z DZ * E Z + DZ * E DZ ), ct/kwh (8) E elektros energijos suvartojimas į laiko zonas nediferencijuotu tarifu. 26. Užtikrinant pajamų nepasikeitimo principą, visos diferencijuotos elektros energijos įsigijimo kainos koreguojamos elektros energijos įsigijimo kainos korekcijos koeficientu (Δ): Δ = Į (9) K VI SKYRIUS VISUOMEIIŲ ELEKROS EERGIJOS ARIFŲ USAYMAS 27. Galutiniai visuomeniniai elektros energijos tarifai konkrečiai vartotojų grupei yra lygūs šiai vartotojų grupei skirstomųjų tinklų operatoriaus atskirų tarifų planų nustatytų persiuntimo paslaugos kainų, taip pat visuomeninio tiekėjo nustatytų diferencijuotų elektros energijos įsigijimo kainų, visuomeninio elektros energijos tiekimo paslaugos kainos ir viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos sumai. 28. oms vartotojų grupėms, kurioms persiuntimo paslaugos atveju yra taikoma pastovioji dedamoji, visuomeninė elektros energijos kaina yra sudaroma iš dviejų dalių: pastoviosios dedamosios, kuri yra lygi atitinkamai persiuntimo paslaugos dedamajai, ir energijos dedamosios, kuri yra lygi atitinkamos persiuntimo paslaugos kainos dedamosios, diferencijuotos elektros energijos įsigijimo kainos bei visuomeninio elektros energijos tiekimo paslaugos kainos ir viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos sumai.

12 5 VI. (I) ediferencijuoto pagal laiko zonas visuomeninio elektros energijos tarifo nustatymas 29. Pastoviosios dedamosios nustatymas: V P = KP, Eur/vartotojui/mėn. (10) V P visuomeninio tarifo pastovioji dedamoji; KP atitinkamai vartotojų grupei skirstomųjų tinklų operatoriaus taikoma persiuntimo paslaugos pastovioji dedamoji (Eur/vartotojui/mėn.) 30. Energijos dedamosios nustatymas: VE = KE + + V + VIAP, ct/kwh (11) KE atitinkamai vartotojų grupei skirstomųjų tinklų operatoriaus taikoma persiuntimo paslaugos nediferencijuota energijos dedamoji; nediferencijuota pagal laiko zonas elektros energijos įsigijimo kaina; V elektros energijos visuomeninio tiekimo paslaugos kaina; kaina. VIAP Komisijos nustatyta nediferencijuota viešuosius interesus atitinkančių paslaugų VI. (II) Diferencijuoto į dvi (dienos ir nakties) laiko zonas visuomeninio elektros energijos tarifo nustatymas 31. Pastoviosios dedamosios nustatymas: V P = KP, Eur/vartotojui/mėn. (12) V P visuomeninio tarifo pastovioji dedamoji; KP atitinkamai vartotojų grupei skirstomųjų tinklų operatoriaus taikoma persiuntimo paslaugos pastovioji dedamoji (Eur/vartotojui/mėn.). 32. Energijos dedamosios nustatymas: VEl = KEl + l + V + VIAP, ct/kwh (13) V El visuomeninio tarifo energijos dedamoji, diferencijuota pagal laiko zonas, kur l = ; K, atitinkamai dienos ir nakties laiko zonos; KE l atitinkamai vartotojų grupei skirstomųjų tinklų operatoriaus taikoma persiuntimo paslaugos energijos dedamoji, diferencijuota pagal laiko zonas, kur l = ; K, atitinkamai dienos ir nakties laiko zonos; l diferencijuota elektros energijos įsigijimo kaina dienos ir nakties laiko zonų metu, kur l = ; K, atitinkamai dienos ir nakties laiko zonos; VIAP Komisijos nustatyta nediferencijuota viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kaina.

13 6 VI. (III) Diferencijuoto į keturias (ryto, vakaro, dienos ir nakties) laiko zonas visuomeninio elektros energijos tarifo nustatymas 33. Pastoviosios dedamosios nustatymas: V P = KP, Eur/vartotojui/mėn. (14) V P visuomeninio tarifo pastovioji dedamoji; KP atitinkamai vartotojų grupei skirstomųjų tinklų operatoriaus taikoma persiuntimo paslaugos pastovioji dedamoji (Eur/vartotojui/mėn.). 34. Energijos dedamosios nustatymas: VEl = KEl + l + V + VIAP, ct/kwh (15) V El visuomeninio tarifo energijos dedamoji, diferencijuota pagal keturias laiko zonas, kur l = RZ; VZ; DZ; Z, atitinkamai ryto, vakaro, dienos ir nakties laiko zonos; KE l atitinkamai vartotojų grupei skirstomųjų tinklų operatoriaus taikoma persiuntimo paslaugos energijos dedamoji, diferencijuota pagal keturias laiko zonas, kur l = RZ; VZ; DZ; Z atitinkamai ryto, vakaro, dienos ir nakties laiko zonos; l diferencijuota elektros energijos įsigijimo kaina pagal keturias laiko zonas, kur l = RZ; VZ; DZ; Z, atitinkamai ryto, vakaro, dienos ir nakties laiko zonos; VIAP Komisijos nustatyta nediferencijuota viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kaina. VII SKYRIUS BAIGIAMOSIOS UOSAOS 35. Metodiką rengia ir tvirtina Bendrovė. Šia Metodika vadovaujamasi nustatant Bendrovės visuomenines elektros energijos kainas ir jų taikymo tvarką. 36. Metodika kasmet peržiūrima ir prireikus keičiama.

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

Google reklama internete

Google reklama internete 1 priedas Herbas arba prekių ženklas (Tiekėjo pavadinimas) (Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio

Detaliau

MergedFile

MergedFile VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2015 M. SAUSIO 15 D. NUTARIMO NR. O3-3 DĖL ELEKTROS ENERGIJOS PERDAVIMO, SKIRSTYMO

Detaliau

ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 METŲ IV KETVIRTĮ Vilnius, 2019

ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 METŲ IV KETVIRTĮ Vilnius, 2019 ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 METŲ IV KETVIRTĮ Vilnius, 2019 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1 LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO ŠILUMOS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos pirmininkė Inga Žilienė 2016-03-18 PAŽYMA DĖL AKCINĖS BENDROVĖS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PARDAVIMO IR NUOMOS NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRČIAI

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO ŠILUMOS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos pirmininkė Inga Žilienė 2016-03-17 PAŽYMA DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS

Detaliau

Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr.

Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr. Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr. Palyginamosioms sąnaudos pagal naują Aprašo projektą

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2016-05-31 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat 1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numatyta mokesčio lengvata galės pasinaudoti nuolatiniai

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA N U T A R I M A S DĖL ATSKIRŲ ENERGIJOS IR KURO RŪŠIŲ SĄNAUDŲ NORMATYVŲ BŪSTUI ŠILDYTI IR ŠALTAM VANDENIUI PAŠILDYTI 2003 m. gruodţio 22 d. Nr. O3-116

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖT

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖT VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO TARIFO SCHEMA, PATIEKTOS PRODUKCIJOS

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageidaujamos išsinuomoti patalpos yra apie 300 kv. m, iš

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMAS 2006 m. liepos 13 d. Nr. X-764 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis, tikslas ir

Detaliau

dok

dok VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS N U T A R I M A S DĖL 2006 M. GRUODŽIO 21 D. NUTARIMO NR. O3-92 DĖL GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS

Detaliau

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo 1 Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka nuo 2013 metų sausio 1 dienos Darbo santykiai Darbu otojas 15 proc. 6 proc. 3 proc. 0 proc*. Ne PVM objektas Darbd avys (Drau dėjas) A klasė 3 proc. 27,8 proc. +

Detaliau

Microsoft Word - elektra-stebesena_2017_III.docx

Microsoft Word - elektra-stebesena_2017_III.docx ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 217 METŲ III KETVIRTĮ Vilnius, 218 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1 LT-8223 Vilnius Tel. +37 5 213 5166 Faks. +37 5 213

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PAT

Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PAT Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS 3400 3800 MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PATVIRTINIMO 2019 m. d. Nr. 1V- Vilnius Vadovaudamasis

Detaliau

`

` 218 METŲ ENERGETIKOS IR GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO BEI NUOTEKŲ TVARKYMO SEKTORIŲ APŽVALGA 2 TURINYS 1. PAGRINDINIAI ENERGETIKOS IR GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO BEI NUOTEKŲ TVARKYMO SEKTORIŲ RODIKLIAI... 3

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 4 GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr m d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 4 GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr m d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr.... 20 m....... d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio

Detaliau

1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAU

1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAU 1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos 2019-01-25 Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI (toliau Įsigyjančioji organizacija)

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

Lietuvos Respublikos elektros energijos ir gamtinių dujų rinkų metinė ataskaita Europos Komisijai Parengė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės k

Lietuvos Respublikos elektros energijos ir gamtinių dujų rinkų metinė ataskaita Europos Komisijai Parengė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės k Lietuvos Respublikos elektros energijos ir gamtinių dujų rinkų metinė ataskaita Europos Komisijai Parengė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Vilnius, 2017 2 Turinys 1. PRATARMĖ... 6 2.

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006 M.

Detaliau

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 011 M. KOVO D. ĮSAKYMO NR. V-199 DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:011 ELEKTROMAGNETINIS

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakcija Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Detaliau

Autorinė sutartis Nr

Autorinė sutartis Nr UAB INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PASAULIS GENERALINIS DIREKTORIUS TOMAS LEVINSKAS SAULĖS ELEKTRINĖS ĮDIEGIMO KOMERCINIS PASIŪLYMAS 2012.08.21 Kaunas UAB Informacinių technologijų pasaulis Generalinis direktorius

Detaliau

1 priedas UAB "ROKIŠKIO VANDENYS" (Ūkio subjekto pavadinimas) KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI (Bendrovės skaičia

1 priedas UAB ROKIŠKIO VANDENYS (Ūkio subjekto pavadinimas) KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI (Bendrovės skaičia 1 priedas KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI (Bendrovės skaičiavimai) Vandens tiekimas Nuotekų Eil.Nr. Rodikliai Apskaitos veikla gavyba (su ruošimu) pristatymas surinkimas

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

ŠALČININKŲ DARBO BIRŽOS, ŠIRVINTŲ DARBO BIRŽOS, ŠVENČIONIŲ DARBO BIRŽOS, TRAKŲ DARBO BIRŽOS, VILNIAUS DARBO BIRŽOS IR UKMERGĖS DARBO BIRŽOS REORGANIZA

ŠALČININKŲ DARBO BIRŽOS, ŠIRVINTŲ DARBO BIRŽOS, ŠVENČIONIŲ DARBO BIRŽOS, TRAKŲ DARBO BIRŽOS, VILNIAUS DARBO BIRŽOS IR UKMERGĖS DARBO BIRŽOS REORGANIZA Projektas ALYTAUS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, KAUNO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, KLAIPĖDOS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, MARIJAMPOLĖS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, PANEVĖŽIO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, ŠIAULIŲ TERITORINĖS

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

,,ŪKININKŲ IR KITŲ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLĄ VYKDANČIŲ GYVENTOJŲ MOKESČIAI 2010 METAIS“

,,ŪKININKŲ IR KITŲ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLĄ VYKDANČIŲ GYVENTOJŲ MOKESČIAI 2010 METAIS“ ŪKININKŲ IR KITŲ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLĄ VYKDANČIŲ GYVENTOJŲ MOKESČIAI 2019 METAIS IR VĖLESNIAIS MOKESTINIAIS LAIKOTARPIAIS (parengta pagal teisės aktų nuostatas, galiojančias 2019 m. sausio 1 d.) Turinys I.

Detaliau

01F02 Versija:01 UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas Tomo g. 2, LT Klaipėda. Tel. (8 46) Faks. (8 46)

01F02 Versija:01 UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas Tomo g. 2, LT Klaipėda. Tel. (8 46) Faks. (8 46) UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas163743744. Tomo g. 2, LT- 91245 Klaipėda. Tel. (8 46) 300106. Faks. (8 46) 310105. PVM mokėtojo kodas LT637437415. LR juridinių asmenų registras,

Detaliau

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 215 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę priemonę I. Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos

Detaliau

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS Nr. 201 - - Utena UAB Utenos komunalininkas, vykdantis Utenos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus funkcijas, toliau vadinama

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos 36 priedas (Ūkio subjekto pavadinimas

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos 36 priedas (Ūkio subjekto pavadinimas Geriamojo vandens tiekimo ir tvarkymo bei tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos 36 priedas (Ūkio subjekto pavadinimas) 20 m. d. KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI

Detaliau

Išmaniosios elektros energijos apskaitos tinklo vystymo Lietuvoje kaštų ir naudos analizė Išmaniosios apskaitos diegimo scenarijų kaštų naudos analizė

Išmaniosios elektros energijos apskaitos tinklo vystymo Lietuvoje kaštų ir naudos analizė Išmaniosios apskaitos diegimo scenarijų kaštų naudos analizė Išmaniosios elektros energijos apskaitos tinklo vystymo Lietuvoje kaštų ir naudos analizė Išmaniosios apskaitos diegimo scenarijų kaštų naudos analizė 2012 m rugsėjis Turinys PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS... 6 1 VARTOJAMOS

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/235 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ KAVOS PARDAVIMO

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2015-05-22 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS  UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA RAMUNĖ STAŠEVIČIŪTĖ ARCHITEKTĖ KU DOCENTĖ 2018.10.18, KLAIPĖDA UNIVERSALUS DIZAINAS TAI TOKS GAMINIŲ IR APLINKOS KŪRIMAS (PROJEKTAVIMAS),

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA DUJŲ IR ELEKTROS DEPARTAMENTAS DUJŲ SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narys Vygantas Vaitkus Komisijos narys Darius Biekša Komisijos narys

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis PATVIRTINTA VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. P1-116 1 priedas NUOMOS SUTARTIS Nr. (data) Vilnius Nuomotojas valstybės įmonė Turto bankas, juridinio asmens kodas

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai nuo 2019 metų VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2018 m. Turinys Pagrindiniai GPMĮ pakeitimo tikslai. Su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais

Detaliau

PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų

PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų iki durų) (toliau Programa) organizatorius yra Philips

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS Projektas VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ, NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ, GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ

Detaliau

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS INFORMACIJA APIE SERTIFIKAVIMO INSTITUCIJOSE IR ENERGETIKOS ĮMONĖSE ATESTUOTUS ENERGETIKOS DARBUOTOJUS (215 M.) Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau Inspekcija), vadovaudamasi

Detaliau

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s 2013 12 21 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 351/1 I (Įstatymo galią turintys teisės aktai) REGLAMENTAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1350/2013 2013 m. gruodžio 11 d. kuriuo

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoriaus, kurio

Detaliau

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 NAUJA REDAKCIJA nuo 2017 01 01 (Šaltinis INFOLEX) INFOLEX PASTABA:

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas

Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas Nekilnojamojo turto sandoriai 1. Nuoma 2. Pardavimas (ar kitoks perleidimas nuosavybėn) 3. Paveldėjimas 4. Dovanojimas 5. Kiti Nuomos veiklos

Detaliau

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS SVEIKATINIMO, ŠVIETIMO, KULTŪROS IR UŽIMTUMO SKATINIMO

Detaliau

final_Duju_rinkos_stebesesnos_ataskaita_2011_I_ketv

final_Duju_rinkos_stebesesnos_ataskaita_2011_I_ketv Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija GAMTINIŲ DUJŲ RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2011 M. I KETV. Vilnius, 2011 2 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Algirdo g. 27, LT-03219

Detaliau

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO DALIS PARAMAI VILNIUS 2019 2 Turinys ĮVADAS... 4 1. Kas gali pasinaudoti teise sumokėto pajamų mokesčio dalimi paremti subjektą, turintį teisę gauti paramą?... 4 2. Kas yra laikomas

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 iki 2017-12-31 Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 107-2688, i. k. 0971010ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo fondo lėšų likutis, padengus Privatizavimo fondo įsipareigojimus,

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

FR0389pub.fdd (Published)

FR0389pub.fdd (Published) Pildyti tik didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis F R 0 3 8 9 Forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 00 m. birželio 6 d. įsakymu Nr.

Detaliau

2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019 m. balandžio... d. Nr. R5- Vilnius

2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019 m. balandžio... d. Nr. R5- Vilnius 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019 m. balandžio... d. Nr. R5- Vilnius 2 TURINYS TURINYS... 2 ĮŽANGINIS ŽODIS... 4 1. Veiklos principai, esminiai faktai... 9 2. PAGRINDINIAI ENERGETIKOS IR GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Rekomendacijos dėl Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos varto

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Rekomendacijos dėl Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos varto EUROPOS KOMISIJA Briuselis, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Rekomendacijos dėl Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos direktyvos

Detaliau

atlieka transporto priemonių poveikio susisiekimo komunikacijų inžineriniams statiniams tyrimus ir analizę; renka, apdoroja ir tvarko du

atlieka transporto priemonių poveikio susisiekimo komunikacijų inžineriniams statiniams tyrimus ir analizę; renka, apdoroja ir tvarko du 2 8.10. atlieka transporto priemonių poveikio susisiekimo komunikacijų inžineriniams statiniams tyrimus ir analizę; 8.11. renka, apdoroja ir tvarko duomenis apie susisiekimo komunikacijas; 8.12. atlieka

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

TAIKOMOJI MATEMATIKA IR KIEKYBINIAI METODAI. Rašto darbas serija 3081 variantas Nustatykite funkcijos f(x) = x+2 x 6 cos ( 3x) apibrėžimo sritį.

TAIKOMOJI MATEMATIKA IR KIEKYBINIAI METODAI. Rašto darbas serija 3081 variantas Nustatykite funkcijos f(x) = x+2 x 6 cos ( 3x) apibrėžimo sritį. 00 Nustatykite funkcijos f() = +2 6 cos ( 3) apibrėžimo sritį (, 0) (0, 2) (2, + ) 2 (, 2) ( 2, + ) 3 (, 2] 4 [ 2, + ) 5 [2, ) 6 (, 2] 7 (, + ) 8 [ 2, 0) (0, + ) 0 (, 2) (2, + ) { a + b, kai 7, Raskite

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA IŠVADA DĖL VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE EGZISTUOJA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, NUSTATYMO 20

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA IŠVADA DĖL VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE EGZISTUOJA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, NUSTATYMO 20 VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA IŠVADA DĖL VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE EGZISTUOJA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, NUSTATYMO 2017 m. spalio 2 d. Nr. R5-509 Vilnius Vadovaujantis

Detaliau

STATISTIKOS DEPARTAMENTO

STATISTIKOS DEPARTAMENTO Įsakymas netenka galios 2015-03-20: Lietuvos statistikos departamentas, Įsakymas Nr. DĮ-354, 2014-12-16, paskelbta TAR 2014-12-16, i. k. 2014-19823 Dėl Verslo paslaugų įmonės veiklos statistinės ataskaitos

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-1

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/303 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ UŽKANDŽIŲ IR ŠALTŲ

Detaliau

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra generalinio direktoriaus 2018 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-18/106 (pakeista 2019 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. (1.1E)-V-27) VALSTYBINIO REGISTRACIJOS NUMERIO DERINIO

Detaliau

ESO 10 m investiciju planas LTU_2018_taisytas TRUMPESNIS.indd

ESO 10 m investiciju planas LTU_2018_taisytas TRUMPESNIS.indd 2018 2027 m. AB Energijos skirstymo operatorius INVESTICIJŲ PLANAS TURINYS 1. GENERALINĖS DIREKTORĖS ŽODIS 3 2. SANTRAUKA 4 3. SUINTERESUOTOS ŠALYS IR JŲ LŪKESČIAI 6 4. INVESTICIJŲ PROGRAMOS 7 P1. Patikimas

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

Microsoft Word - Nutarimas_Nuostatai_

Microsoft Word - Nutarimas_Nuostatai_ VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA NUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2011 M. LIEPOS 29 D. NUTARIMO NR. O3-229 DĖL SKATINIMO KVOTŲ PASKIRSTYMO AUKCIONŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau