INFORMACINĖS PROKURATŪROS SISTEMOS NUOSTATAI

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "INFORMACINĖS PROKURATŪROS SISTEMOS NUOSTATAI"

Transkriptas

1 LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIS PROKURORAS ĮSAKYMAS DĖL INFORMACINĖS PROKURATŪROS SISTEMOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2008 m. gruodžio 31 d. Nr. I-213 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 14 straipsniu ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 12 straipsniu: 1. T v i r t i n u pridedamus Informacinės prokuratūros sistemos nuostatus. 2. Nustatyta tvarka su įsakymu supažindinti Generalinės prokuratūros ir teritorinių prokuratūrų prokurorus, prokuratūros valstybės tarnautojus ir darbuotojus. Generalinis prokuroras Algimantas Valantinas

2 PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. I-213 INFORMACINĖS PROKURATŪROS SISTEMOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Informacinės prokuratūros sistemos nuostatai (toliau nuostatai) reglamentuoja informacinės prokuratūros sistemos tikslą, paskirtį, kūrimo teisinį pagrindą, valdytoją, tvarkytojus, tvarkymo objektus ir tikslus, duomenų rinkimo ir teikimo tvarką, duomenų gavėjus ir teikėjus, reikalavimus duomenų saugai, taip pat informacinės prokuratūros sistemos reorganizavimo ir likvidavimo tvarką. 2. Informacinė prokuratūros sistema yra Lietuvos Respublikos prokuratūros veiklai reikalingų dokumentų, taip pat duomenų registravimo, kaupimo, tvarkymo, paieškos, statistinių rodiklių kaupimo, apdorojimo ir teikimo, prokuratūros darbo automatizavimo sistema, kuri veikia naudojant informacinių technologijų priemones. 3. Informacinės prokuratūros sistemos tikslas tvarkyti duomenis: 3.1. organizuojant ikiteisminį tyrimą ir jam vadovaujant; 3.2. atliekant ikiteisminį tyrimą ar atskirus ikiteisminio tyrimo veiksmus; 3.3. kontroliuojant ikiteisminio tyrimo pareigūnų veiklą baudžiamajame procese; 3.4. palaikant valstybinį kaltinimą baudžiamosiose bylose; 3.5. kontroliuojant nuosprendžių pateikimą vykdyti ir jų vykdymą; 3.6. koordinuojant ikiteisminio tyrimo įstaigų veiksmus tiriant nusikalstamas veikas; 3.7. ginant viešąjį interesą; 3.8. pagal kompetenciją nagrinėjant asmenų prašymus, pareiškimus ir skundus; 4. Informacinės prokuratūros sistemos paskirtis sudaryti sąlygas automatizuotu būdu rinkti, kaupti, sisteminti ir teikti duomenis, susijusius su prokuratūroje ir kitose ikiteisminio tyrimo įstaigose vykdomais tyrimais, prokuratūroje gautais ir jos veiklai reikalingais dokumentais bei duomenimis, veiklos statistika, taip pat vykdyti kitas teisės aktuose ir šiuose nuostatuose nustatytas funkcijas. 5. Informacinės prokuratūros sistemos laukiamas rezultatas - baudžiamojo persekiojimo gebėjimų stiprinimas, teisėtų asmens, valstybės bei visuomenės teisių ir interesų gynimas, prokuratūros administravimo ir valdymo stiprinimas, prokurorų mokymo gerinimas. 6. Informacinės prokuratūros sistemos steigimo teisinis pagrindas: 6.1. Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2003 m. spalio 7 d. įsakymas Nr. I-111 Dėl 2003 m. PHARE projekto Lietuvos baudžiamojo persekiojimo gebėjimų stiprinimas įgyvendinimo; 6.2. Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2004 m. sausio 22 d. įsakymas Nr. I-17 Dėl 2003 m. PHARE projekto Lietuvos baudžiamojo persekiojimo gebėjimų stiprinimas investicinės dalies įgyvendinimo. 7. Informacinės prokuratūros sistemos duomenų tvarkymo teisinį pagrindą sudaro: 7.1. Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymas (Žin., 1994, Nr , 2003, Nr , 2008, Nr ); 7.2. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (Žin., 1996, Nr ; 2008, Nr ); 7.3. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas (Žin., , Nr ); 7.4. Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas (Žin., , Nr );

3 7.5. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas (Žin., , Nr ); 7.6. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (Žin., , Nr ); 7.7. Generalinio prokuroro įsakymai ir rekomendacijos; 7.8. Kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai. II. INFORMACINĖS PROKURATŪROS SISTEMOS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA 8. Informacinės prokuratūros sistemos organizacinę struktūrą sudaro: informacinės prokuratūros sistemos valdytojas, informacinės prokuratūros sistemos tvarkytojai, informacinės prokuratūros sistemos duomenų teikėjai ir duomenų gavėjai. 9. Informacinės prokuratūros sistemos valdytojas yra Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra. 10. Informacinės prokuratūros sistemos valdytojas vykdo šias funkcijas: valdo informacinę sistemą, kurioje tvarkomi Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros, apygardų ir apylinkių prokuratūrų vykdomos veiklos duomenys, užtikrina šių duomenų saugą; peržiūri ir teikia tikslinti informacinės prokuratūros sistemos tikslus, inicijuoja šių nuostatų keitimą; vadovauja informacinės prokuratūros sistemos tvarkytojams, koordinuoja jų veiklą, susijusią su informacinės prokuratūros sistemos duomenų tvarkymu, vykdo šios veiklos priežiūrą; rengia dokumentus, susijusius su informacinės prokuratūros sistemos tvarkymu; organizuoja informacinės prokuratūros sistemos naudotojų kvalifikacijos kėlimą; rengia metodinę medžiagą informacinės prokuratūros sistemos naudotojų mokymams; vykdo informacinės prokuratūros sistemos naudotojų teisių administravimą; užtikrina informacinės prokuratūros sistemos techninės ir programinės įrangos įdiegimą, funkcionavimą ir atnaujinimą; rengia ir įgyvendina informacinės prokuratūros sistemos plėtros projektus; analizuoja teisines, technines, technologines, metodologines ir organizacines informacinės prokuratūros sistemos tvarkymo problemas ir pagal savo kompetenciją priima sprendimus, reikalingus informacinės prokuratūros sistemos tvarkymui užtikrinti; vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas. 11. Informacinės prokuratūros sistemos tvarkytojai yra: Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra; teritorinės apygardų ir apylinkių prokuratūros. 12. Informacinės prokuratūros sistemos tvarkytojai atlieka šias funkcijas: renka, įveda, tvarko ir apdoroja reikalingus duomenis; užtikrina duomenų saugą; teikia pasiūlymus valdytojui dėl informacinės prokuratūros sistemos tobulinimo ir plėtros vykdo kitas informacinės prokuratūros sistemos valdytojo nustatytas funkcijas. 13. Informacinės prokuratūros sistemos duomenų teikėjai yra Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigos, juridiniai ir fiziniai asmenys, teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis teikiantys dokumentus ir duomenis Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai, apygardų ir apylinkių prokuratūroms. 14. Informacinės prokuratūros sistemos duomenų gavėjai yra Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros, apygardos ir apylinkės prokuratūrų prokurorai, valstybės tarnautojai ir kiti darbuotojai, kuriems suteikta teisė tiesiogiai dirbti su informacinės prokuratūros sistema.

4 III. FUNKCINĖ INFORMACINĖS PROKURATŪROS SISTEMOS STRUKTŪRA 15. Informacinė prokuratūros sistema, kurioje realizuoti integruoti moduliai, yra sudaryta iš dviejų pagrindinių funkcijų blokų: valdymo funkcijų ir proceso funkcijų. 16. Informacinės prokuratūros sistemos valdymo ir proceso funkcijų blokai skirstomi į posistemes. Informacinė prokuratūros sistema skirstoma į tris posistemes: proceso; valdymo; integruojamąją. 17. Kiekviena posistemė yra sudaryta iš modulių proceso posistemė sudaryta iš tokių modulių: Baudžiamojo proceso modulio: Ikiteisminis tyrimas; Ikiteisminio tyrimo kontrolė; Valstybinis kaltinimas Asmenų prašymų, pareiškimų, pranešimų ir skundų modulis Teisinės pagalbos modulis Viešojo intereso gynimo modulis Valdymo posistemė sudaryta iš tokių modulių: Administravimo (pavedimų); Mokymo ir kvalifikacijos valdymo Integruojamoji posistemė yra sudaryta iš tokių modulių: Statistikos ir analizės; Terminų stebėjimo. 18. Baudžiamojo proceso modulio Ikiteisminio tyrimo ir ikiteisminio tyrimo kontrolės elementai skirti duomenims apie ikiteisminio tyrimo (toliau IT) pradėjimą, tyrimų sujungimą ar atskyrimą, procesinių prievartos priemonių taikymą, ikiteisminio tyrimo pabaigimo eigą į Informacinę prokuratūros sistemą įvesti ir tvarkyti. 19. Baudžiamojo proceso modulio Ikiteisminio tyrimo elemento paskirtis realizuoti elektroninę baudžiamąją bylą (toliau EBB). Elementas suvoktinas kaip nusikalstamų veikų ikiteisminio tyrimo planavimo ir atlikimo elektroninis pagalbininkas bei vienas iš prokuratūros kompiuterinių duomenų bazių informacijos šaltinių ir naudotojų. 20. Baudžiamojo proceso modulio ikiteisminio tyrimo elemente registruojama ir apdorojama tokia pati informacija kaip ir Baudžiamojo proceso modulio Ikiteisminio tyrimo kontrolės ir Valstybinio kaltinimo elementuose (elektroninė kontrolės byla, toliau EKB), tačiau ikiteisminį tyrimą atliekantis prokuroras pasirinktinai įveda reikalingą informaciją. 21. Baudžiamojo proceso modulio Ikiteisminio tyrimo kontrolės ir Valstybinio kaltinimo elementų paskirtis realizuoti EKB. EKB apima visas baudžiamojo proceso stadijas pradedant veikla iki ikiteisminio tyrimo ir baigiant bausmių vykdymo kontrole. EKB tiesiogiai susijusi su elektronine baudžiamąja byla (toliau EBB), nes užtikrinamas keitimasis informacija. 22. Atsižvelgiant į informacinės prokuratūros sistemos tvarkytojo atliekamas funkcijas, konkrečioje prokuratūroje gali būti eksploatuojami ne visi šiuose nuostatuose išvardyti moduliai arba ne visos moduliuose realizuotos funkcijos. IV. INFORMACINĖS PROKURATŪROS SISTEMOS INFORMACINĖ STRUKTŪRA 23. Baudžiamojo proceso modulio Ikiteisminio tyrimo kontrolės ir Valstybinio kaltinimo elementuose registruojama ir apdorojama informacija: pranešimas apie pradėtą IT: tyrimą atliekanti įstaiga;

5 tyrimą atliekantis tyrėjas (vardas, pavardė, pareigos); IT numeris; pradėjimo vada; pareiškėjo duomenys (vardas, pavardė, gyvenamoji vieta); nukentėjusiojo duomenys (vardas, pavardė, gyvenamoji vieta); trumpas įvykio aprašymas; baudžiamojo kodekso straipsnis; asmuo (asmenys), galimai padaręs (-ę) nusikalstamą veiką (vardas, pavardė, gyvenamoji vieta)); būtinumas sudaryti tyrimo grupę; įstaiga, kurios veiklos teritorijoje įvykdyta nusikalstama veika; galimybė užbaigti procesą pagreitinto proceso tvarka Prokuroro reikalavimas pradėti IT: prokuroro pavedimas (prokuroro vardas, pavardė, pareigos); prokuroro nutarimas sudaryti tyrimo grupę (prokuroro ir tyrimo grupės narių vardas, pavardė, pareigos); pareigūnai, atlikę IT (vardas, pavardė, pareigos); prokurorai, organizavę ikiteisminį tyrimą ir jam vadovavę (vardas, pavardė, pareigos); prokuroro reikalavimas pateikti pranešimą apie IT eigą; prokuroro nustatomas IT terminas; aukštesniojo prokuroro pratęstas IT terminas; Papildyta papunkčiu generalinio prokuroro 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. I pateikti pranešimai apie IT eigą (pareigūno vardas, pavardė, pareigos); prokuroro pastabos, rengti pranešimai apie IT eigą ir pan. (prokuroro ir pareigūno vardas, pavardė, pareigos); gauti suinteresuotų asmenų skundai ir atsakymai į juos (asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta); galutinė ataskaita apie atliktą IT; nutarimai sujungti ir atskirti tyrimus; informacija apie liudytojus, kuriems taikomas anonimiškumas (vardas, pavardė, gyvenamoji vieta) Civilinis ieškinys: nutarimas pripažinti civiliniu ieškovu (pareigūno vardas, pavardė; civilinio ieškovo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta); prokuroro civilinis ieškinys (vardas, pavardė, pareigos); nutarimas leisti atstovui dalyvauti procese (atstovo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta) Tarptautinis bendradarbiavimas: įtariamasis (vardas, pavardė, gyvenamoji vieta); pranešimas apie įtarimą; įtariamojo pozicija; vertėjas (vardas, pavardė); gynėjas (vardas, pavardė, pareigos); nepilnametis įtariamasis (vardas, pavardė, gyvenamoji vieta) Kardomoji priemonė: suėmimas; vykdančioji institucija; namų areštas; vykdančioji institucija; užstatas; dokumentų paėmimas;

6 įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje; vykdančioji institucija; rašytinis pasižadėjimas neišvykti; vykdančioji institucija; karinio dalinio vadovybės stebėjimas; nepilnamečio atidavimas prižiūrėti Ikiteisminio tyrimo teisėjo atlikti kiti veiksmai: įtariamojo atidavimas į ekspertizės įstaigą; krata; asmens krata; poėmis; pašto siuntų poėmis; telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos kontrolė; prokuroro teisė susipažinti su informacija; pavedimas ikiteisminio tyrimo įstaigos pareigūnui (prokuroro vardas, pavardė, pareigos); laikinas nušalinimas nuo pareigų; tapatybės neatskleidžiančių ikiteisminio tyrimo pareigūnų veiksmai; nusikalstamą veiką imituojančių veiksmų atlikimas; slaptas sekimas Prokuroro ar ikiteisminio tyrimo pareigūno taikytos kitos procesinės prievartos priemonės: laikinas sulaikymas; atvesdinimas; paieška; asmens apžiūra; pavyzdžių paėmimas; laikinas nuosavybės teisių apribojimas; fotografavimas, filmavimas ir pan.; ekspertizės; gautos specialisto išvados (vardas, pavardė, pareigos) tyrimo sustabdymas: Pakeista generalinio prokuroro 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. I sustabdyto tyrimo atnaujinimas; Papildyta papunkčiu generalinio prokuroro 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. I susitaikymo protokolas; IT pabaigimas (nurodomas pareigūno vardas, pavardė, pareigos): tyrimo nutraukimas; tyrimo atnaujinimas; nutarimai nutraukti dalį tyrimo; nutarimas nutraukti tyrimą pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau LR BPK) 213 straipsnį; tyrimo nutraukimas pagal LR BPK 215 straipsnį; tyrimo nutraukimas pagal LR BPK 397 straipsnio 1 dalies 1 punktą; teismo baudžiamasis įsakymas; įtariamojo pozicija, siūlomos baudos dydis, pranešimas nukentėjusiajam (asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta); proceso užbaigimas pagreitinto proceso tvarka; pranešimai apie IT pabaigimą (pareigūno vardas, pavardė, pareigos); kaltinamasis aktas; nutarimas perduoti bylą teismui pagal LR BPK 397 straipsnio 1 dalies 2 punktą; pranešimai apie bylos perdavimą teismui;

7 liudytojų ir ekspertų sąrašas (liudytojo vardas, pavardė gyvenamoji vieta; eksperto vardas, pavardė, pareigos); lydraštis teismui (teismo pavadinimas) Bylos nagrinėjimas (I instancija): pranešimai apie teismo posėdžius; bylos numeris teisme; teisėjas (teisėjas-pranešėjas) (vardas, pavardė, pareigos); valstybinis kaltintojas (vardas, pavardė, pareigos); valstybinio kaltintojo pozicija Bylos nagrinėjimas (apeliacinė instancija): lydraštis teismui (apeliacinės instancijos teismo pavadinimas); apeliacinis skundas (pareigūno vardas, pavardė, pareigos); pranešimai apie teismo posėdžius; bylos numeris teisme; teisėjas (teisėjas-pranešėjas) (vardas, pavardė, pareigos); valstybinis kaltintojas (vardas, pavardė, pareigos); apeliantas, jo reikalavimai (vardas, pavardė, pareigos); valstybinio kaltintojo pozicija; teismo sprendimas (teisėjo vardas, pavardė, pareigos); osios instancijos teismo nuosprendžio (nutarties) panaikinimo ar pakeitimo pagrindas; valstybinio kaltintojo nuomonė dėl apeliacinės instancijos teismo sprendimo; prokuroro apeliacinio skundo trūkumai; prokuroro apeliacinio skundo atšaukimo data, kas atšaukė (vardas, pavardė, pareigos), pagrindas; Nuosprendžio vykdymas: nuosprendžio išsiuntimo vykdyti data, vykdančioji institucija; informacija apie ieškomus nuteistuosius (vardas, pavardė, gyvenamoji vieta); informacija apie įvykdytus nuosprendžius teisminis nagrinėjimas Bylos nagrinėjimas (kasacinė instancija): Lietuvos Aukščiausiojo Teismo posėdžio data; bylos numeris kasacijoje; teisėjas-pranešėjas (vardas, pavardė, pareigos); valstybinis kaltintojas (vardas, pavardė, pareigos); kasatorius, jo reikalavimai (vardas, pavardė, pareigos); prokuroro kasacinis skundas (vardas, pavardė, pareigos); prokuroro kasacinio skundo trūkumai; prokuroro skundo atšaukimo data, kas atšaukė, atšaukimo pagrindas; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis (teisėjo vardas, pavardė, pareigos): nuosprendžio ar nutarties panaikinimo ar pakeitimo esmė. 24. Asmenų prašymų, pareiškimų, pranešimų ir skundų modulis skirtas asmenų prašymams, pareiškimams, pranešimams ir skundams (toliau skundai) Informacinėje prokuratūros sistemoje registruoti, duomenims apie jų nagrinėjimo eigą ir rezultatus fiksuoti. Registruojami tiek dėl ikiteisminį tyrimą atliekančių pareigūnų (LR BPK 62 str.), tiek dėl ikiteisminį tyrimą atliekančių prokurorų veiksmų ar nutarimų (LR BPK 63 str.) paduoti skundai. Skundų nagrinėjimą reglamentuoja LR BPK 64 str. nuostatos. 25. Šiame modulyje asmenų skundai gali būti registruojami savarankiškai arba susiejami su konkrečios bylos kortele (EBB). Neatsižvelgiant į ryšį su EBB, skundų modulyje registruojama tokia informacija: skundo gavimo data; 25.2 skundo registracijos numeris;

8 25.3. lydraščio numeris; lydraščio data; informacija apie pareiškėją (vardas, pavardė, gyvenamoji vieta); jeigu pareiškėjas juridinis asmuo juridinio asmens kodas, pavadinimas; trumpas skundo turinys; skundo siuntėjas (vardas, pavardė, gyvenamoji vieta); kam perduotas skundas (vadovybės arba padalinio indeksas); rezoliucijos turinys (generalinio prokuroro ar jo pavaduotojų); nagrinėjimo trukmė dienomis; išnagrinėjimo data; kontrolinio skundo nagrinėjimo trukmė; kontrolinio skundo išnagrinėjimo terminas; skundo nagrinėjimo termino pratęsimas (dienomis); bylos, kuriai priklauso skundas, numeris (jei skundas priklauso bylai); skundas perduotas (nurodoma, kokiai teritorinei prokuratūrai ar kitai institucijai perduotas skundas); skundo perdavimo būsena (nustatant kontrolę ar nenustatant); skundo išnagrinėjimo rezultatai; atsakymo pareiškėjui data; skundą nagrinėjęs pareigūnas (vardas, pavardė, pareigos); kortelės grąžinimo į priimamąjį data. 26. Teisinės pagalbos modulis skirtas duomenims apie bendradarbiavimą su užsienio valstybėmis Informacinėje prokuratūros sistemoje tvarkyti: ekstradicija iš Lietuvos Respublikos: dokumento rūšys; iš kur gautas dokumentas (valstybės pavadinimas); dokumento registracijos Generalinėje prokuratūroje data ir numeris; IT numeris; Baudžiamojo kodekso straipsnis pagal užsienio valstybės Baudžiamąjį kodeksą; Baudžiamojo kodekso straipsnio atitikmuo pagal Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą; trumpas faktinių bylos aplinkybių aprašymas; apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo ar vykdymo senatis pagal Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą; teisinis pagrindas; asmenys, kuriuos prašoma išduoti (vardas, pavardė, asmens kodas, pilietybė); sulaikymo data ir vieta; kardomosios priemonės skyrimo data ir vieta; vykdytojas teritorinėje prokuratūroje (vardas, pavardė, pareigos); vykdytojas Generalinėje prokuratūroje (vardas, pavardė, pareigos); kontrolė: kartą per mėnesį; pareiškimo padavimo Vilniaus apygardos teismui data; teismo nutarties priėmimo data; nutarties apskundimas (data ir motyvai); nutarties įsiteisėjimo data; pavedimas organizuoti perdavimą (data, terminas ir sąlygos); asmens išvežimo iš Lietuvos Respublikos data ir vieta; išduoto asmens baudžiamojo persekiojimo rezultatai; papildomai gauti dokumentai: jų data ir numeris, pavadinimas, trumpa fabula; vertėjas (vardas ir pavardė); kalba, į kurią išversta; pavedimo versti data;

9 išversta (data); ekstradicija į Lietuvos Respubliką: informacijos apie sulaikymą užsienio valstybėje gavimo data; užsienio valstybės pavadinimas; baudžiamojo persekiojimo stadija; apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo ar vykdymo senatis pagal Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą; prašymo išduoti iniciatorius (ikiteisminio tyrimo įstaiga); prašymo išsiuntimo į Generalinę prokuratūrą data ir numeris; prašymo gavimo Generalinėje prokuratūroje data ir numeris; Baudžiamojo kodekso straipsnis pagal užsienio valstybės baudžiamąją teisę; Baudžiamojo kodekso straipsnio atitikmuo pagal Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą; trumpas faktinių bylos aplinkybių aprašymas; teisinis pagrindas; asmenys, kuriuos prašoma išduoti (vardai ir pavardės, asmens kodas, pilietybė); laikino suėmimo data ir vieta; kardomosios priemonės skyrimo data ir vieta; reikalavimo iniciatoriui pateikti papildomą informaciją išsiuntimo data; reikalavimo pateikti papildomus dokumentus gavimo data; papildomos informacijos išsiuntimo data; įvykdymo terminas Generalinėje prokuratūroje; reikalavimo įvykdymo terminas teritorinėje prokuratūroje; įvykdymo data Generalinėje prokuratūroje; vykdytojas teritorinėje prokuratūroje (vardas, pavardė, pareigos); vykdytojas Generalinėje prokuratūroje (vardas, pavardė, pareigos); kontrolė: kartą per mėnesį; pranešimo apie priimtą sprendimą gavimo Generalinėje prokuratūroje data ir turinys; pranešimo perdavimo iniciatoriui data; pavedimo perimti asmenį (Interpolui) data; tranzitas: šalys, per kurias asmuo atvežtas į Lietuvos Respubliką (prašomoji valstybė (ės), prašymo pateikimo data, gauto atsakymo data ir turinys); asmens parvežimo į Lietuvos Respubliką data; rezultatas (nuteistas, išteisintas, baudžiamoji byla nutraukta, Baudžiamojo proceso kodekso straipsnis); papildomai gauti dokumentai: jų data ir numeris, pavadinimas, trumpa fabula; vertėjas (vardas, pavardė); kalba, į kurią išversta; pavedimo versti data; išversta (data); asmenų išdavimas pagal Europos arešto orderį iš Lietuvos Respublikos: dokumento išsiuntimo data, numeris ir pobūdis (laikinai suimti, išduoti); iš kur gautas dokumentas (valstybės pavadinimas); dokumento registracijos Generalinėje prokuratūroje data ir numeris; IT numeris; Baudžiamojo kodekso straipsnis pagal užsienio valstybės Baudžiamąjį kodeksą; Baudžiamojo kodekso straipsnio atitikmuo pagal Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą; trumpas faktinių bylos aplinkybių aprašymas; apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo ar vykdymo senatis pagal Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą;

10 teisinis pagrindas; asmenys, kuriuos prašoma išduoti (vardas, pavardė, asmens kodas, pilietybė); sulaikymo data ir vieta; kardomosios priemonės skyrimo data ir vieta; vykdytojas teritorinėje prokuratūroje (vardas, pavardė, pareigos); vykdytojas Generalinėje prokuratūroje (vardas, pavardė, pareigos); kontrolė: kartą per mėnesį; pareiškimo padavimo Vilniaus apygardos teismui data; teismo nutarties priėmimo data; nutarties apskundimas (data ir motyvai); nutarties įsiteisėjimo data; pavedimas organizuoti perdavimą (data, terminas ir sąlygos); asmens išvežimo iš Lietuvos Respublikos data ir vieta; išduoto asmens baudžiamojo persekiojimo rezultatai; papildomai gauti dokumentai: jų data ir numeris, pavadinimas, trumpa fabula; vertėjas (vardas, pavardė); kalba, į kurią išversta; pavedimo versti data; išversta (data); asmenų išdavimas pagal Europos arešto orderį į Lietuvos Respubliką: informacijos apie sulaikymą užsienio valstybėje gavimo data; užsienio valstybės pavadinimas; baudžiamojo persekiojimo stadija; apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo ar vykdymo senatis pagal Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą; prašymo išduoti iniciatorius (ikiteisminio tyrimo įstaiga); prašymo išsiuntimo į Generalinę prokuratūrą data ir numeris; prašymo gavimo Generalinėje prokuratūroje data ir numeris; Baudžiamojo kodekso straipsnis pagal užsienio valstybės baudžiamąją teisę; Baudžiamojo kodekso straipsnio atitikmuo pagal Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą; trumpas faktinių bylos aplinkybių aprašymas; teisinis pagrindas; asmenys, kuriuos prašoma išduoti (vardas, pavardė, asmens kodas, pilietybė); laikino suėmimo data ir vieta; kardomosios priemonės skyrimo data ir vieta; reikalavimo pateikti papildomus dokumentus gavimo data; papildomos informacijos išsiuntimo data; įvykdymo terminas Generalinėje prokuratūroje; reikalavimo įvykdymo terminas teritorinėje prokuratūroje; įvykdymo data Generalinėje prokuratūroje; vykdytojas teritorinėje prokuratūroje(vardas, pavardė, pareigos); vykdytojas Generalinėje prokuratūroje (vardas, pavardė, pareigos); kontrolė: kartą per mėnesį; pranešimo apie priimtą sprendimą gavimo Generalinėje prokuratūroje data ir turinys; pranešimo perdavimo iniciatoriui data; pavedimo perimti asmenį (Interpolui) data; tranzitas: šalys, per kurias asmuo atvežtas į Lietuvos Respubliką (prašomoji valstybė (ės); prašymo pateikimo data, gauto atsakymo data ir turinys; asmens parvežimo į Lietuvos Respubliką data;

11 rezultatas (nuteistas, išteisintas, baudžiamoji byla nutraukta, Baudžiamojo proceso kodekso straipsnis); papildomai gauti dokumentai: jų data ir numeris, pavadinimas, trumpa fabula; vertėjas (vardas, pavardė); kalba, į kurią išversta; pavedimo versti data; išversta (data); baudžiamojo persekiojimo perdavimas iš Lietuvos Respublikos: iš kur gautas dokumentas (teritorinės prokuratūros pavadinimas); IT išsiuntimo data ir numeris; vykdytojas teritorinėje prokuratūroje (vardas, pavardė, pareigos); dokumento registracijos Generalinėje prokuratūroje data ir numeris; IT numeris; Baudžiamojo kodekso straipsnis pagal Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą; trumpas faktinių bylos aplinkybių aprašymas; apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo ar vykdymo senatis pagal Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą; užsienio valstybė, kurios prašoma perimti baudžiamąjį persekiojimą; teisinis pagrindas (konvencija ar sutartis); asmenys, įtariami nusikalstamos veikos padarymu (vardas, pavardė, asmens kodas, pilietybė); vykdytojas Generalinėje prokuratūroje (vardas, pavardė, pareigos); prašymo laikinai suimti pateikimo data ir motyvai; prašymo perimti baudžiamąjį persekiojimą išsiuntimo iš Generalinės prokuratūros data; sprendimas dėl daiktinių įrodymų (perduoti, realizuoti); atsakymo dėl prašymo perimti baudžiamąjį persekiojimą iš užsienio valstybės gavimo data ir numeris (Generalinėje prokuratūroje); kontrolė (informacijos apie prašymo nagrinėjimo eigą gavimas kartą per mėnesį); rezultatas; papildomai gauti dokumentai: jų data ir numeris, pavadinimas, trumpa fabula; vertėjas (vardas, pavardė); kalba, į kurią išversta; pavedimo versti data; išversta (data); baudžiamojo persekiojimo perdavimas į Lietuvos Respubliką: užsienio valstybės prašymo data ir numeris; prašymo perimti baudžiamąjį persekiojimą gavimo Generalinėje prokuratūroje data ir numeris; prašymo perimti baudžiamąjį persekiojimą gavimo teritorinėje prokuratūroje data ir numeris; iš kur gautas dokumentas (užsienio valstybė ir baudžiamosios bylos numeris); Baudžiamojo kodekso straipsnis pagal užsienio valstybės baudžiamąją teisę; Baudžiamojo kodekso straipsnio atitikmuo pagal Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą; trumpas faktinių bylos aplinkybių aprašymas; apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senatis pagal Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą; teisinis pagrindas (konvencija ar sutartis); asmenys, įtariami nusikalstamos veikos padarymu (vardas, pavardė, asmens kodas, pilietybė); pavedimo organizuoti ikiteisminį tyrimą teritorinėje prokuratūroje išsiuntimo data;

12 vykdytojas Generalinėje prokuratūroje (vardas, pavardė, pareigos); vykdytojas teritorinėje prokuratūroje (vardas, pavardė, pareigos); kontrolė: kartą per mėnesį; teritorinės prokuratūros kontrolė kartą per 14 dienų; informacijos apie ikiteisminį tyrimą atliekančią instituciją gavimo Generalinėje prokuratūroje data; informacijos apie ikiteisminio tyrimo eigą gavimo data; informacija apie ikiteisminio tyrimo rezultatus; pranešimo užsienio valstybei apie baudžiamojo persekiojimo rezultatus data; papildomai gauti dokumentai: jų data ir numeris, pavadinimas, trumpa fabula; vertėjas (vardas, pavardė); kalba, į kurią išversta; pavedimo versti data; išversta (data); Lietuvos Respublikos teisinės pagalbos prašymai: pavedimo registracijos (Generalinėje prokuratūroje, apygardos prokuratūroje) data ir numeris; teisinės pagalbos prašymo iniciatorius (pavadinimas); dokumento data ir numeris; prašymo suteikti teisinę pagalbą išsiuntimo iš Generalinės prokuratūros data ir numeris; IT numeris; Baudžiamojo kodekso straipsnis pagal Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą; trumpas faktinių bylos aplinkybių aprašymas; užsienio valstybė, kurios prašoma suteikti teisinę pagalbą; teisinis pagrindas (konvencija ar sutartis); asmenys, įtariami nusikalstamos veikos padarymu (vardas, pavardė, asmens kodas, pilietybė); ikiteisminio tyrimo veiksmai, kuriuos prašoma atlikti užsienio valstybėje (Baudžiamojo proceso kodekso straipsnis); Lietuvos Respublikos pareigūnų dalyvavimas atliekant ikiteisminio tyrimo veiksmus užsienio valstybėje (vardas, pavardė, pareigos, laikotarpis); vykdytojas Generalinėje prokuratūroje (vardas, pavardė, pareigos); vykdytojas apygardos prokuratūroje (vardas, pavardė, pareigos); vykdytojo pavadinimas; įvykdyto teisinės pagalbos prašymo gavimo iš užsienio valstybės data ir numeris (Generalinėje prokuratūroje, apygardos prokuratūroje); įvykdyto teisinės pagalbos prašymo išsiuntimo iniciatoriui data ir numeris; teisinės pagalbos prašymas įvykdytas: visiškai, iš dalies; papildomo teisinės pagalbos prašymo pateikimo data; pakartotinis teisinės pagalbos prašymas (pareigūno vardas, pavardė, pareigos); originalių dokumentų grąžinimo data; vertėjas (vardas, pavardė); kalba, į kurią išversta; pavedimo versti data; išversta (data); užsienio valstybių teisinės pagalbos prašymai: prašymo suteikti teisinę pagalbą registracijos (Generalinėje prokuratūroje, apygardos prokuratūroje) data ir Nr.; teisinės pagalbos prašymo data ir numeris, bylą tirianti institucija; iš kur gautas dokumentas (užsienio valstybė ir baudžiamosios bylos numeris); Baudžiamojo kodekso straipsnis pagal užsienio valstybės baudžiamąją teisę;

13 Baudžiamojo kodekso straipsnio atitikmuo pagal Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą; trumpas faktinių bylos aplinkybių aprašymas; teisinis pagrindas: konvencija ar sutartis; asmenys, įtariami (kaltinami arba teisiami) nusikalstamos veikos padarymu (vardas, pavardė, asmens kodas, pilietybė); ikiteisminio tyrimo veiksmai, kuriuos prašoma atlikti Lietuvos Respublikoje; užsienio pareigūnų dalyvavimas atliekant ikiteisminio tyrimo veiksmus Lietuvos Respublikoje (vardai ir pavardės, pareigos, laikotarpis); vykdytojas Generalinėje prokuratūroje (vardas, pavardė, pareigos); vykdytojo pavadinimas ir teisinės pagalbos prašymo išsiuntimo data; teisinės pagalbos prašymo įvykdymo data; įvykdyto teisinės pagalbos prašymo išsiuntimo užsienio valstybei data; teisinės pagalbos prašymas įvykdytas: visiškai, iš dalies, neįvykdytas; kontrolė: informavimas apie teisinės pagalbos prašymo vykdymą kartą per mėnesį; teritorinės prokuratūros kontrolė: kartą per mėnesį; papildomas prašymas, pakartotinis prašymas, jų gavimo data ir numeriai, trumpa fabula; vertėjas (vardas, pavardė); kalba, į kurią išversta; pavedimo versti data; išversta (data); gyventojų prašymai ir skundai: prašymo ar skundo registravimo Generalinėje prokuratūroje data ir numeris; asmens, kuris kreipiasi duomenys (vardas, pavardė, gyvenamoji vieta); faktinių aplinkybių aprašymas, trumpa fabula; vykdytojas Generalinėje prokuratūroje (vardas, pavardė, pareigos); atsakymo į asmens skundą ar prašymą data ir trumpa fabula. 27. Viešojo intereso gynimo modulis skirtas duomenims apie prokuroro procesinius dokumentus, pateiktus Civilinio proceso kodekso (toliau CPK), Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau ABTĮ) ir Baudžiamojo proceso kodekso (toliau BPK) tvarka, į Informacinę prokuratūros sistemą įvesti, redaguoti ar peržiūrėti, taip pat šių dokumentų nagrinėjimo eigai ir rezultatams fiksuoti. 28. Viešojo intereso gynimo modulyje registruojama ir apdorojama informacija: fizinių ir juridinių asmenų prašymai, skundai, pareiškimai (toliau prašymai): prašymo gavimo skyriuje data; trumpas prašymo turinys; duomenys apie pareiškėją (vardas, pavardė, gyvenamoji vieta); prašymo nagrinėjimo terminas; prašymą nagrinėjantis prokuroras (vardas, pavardė, pareigos); prašymo nagrinėjimo rezultatas: tenkintas, netenkintas, duotas išaiškinimas (išvada, atsakymas pareiškėjui, prašymas persiųstas atitinkamai institucijai pagal kompetenciją, prašymas persiųstas teritorinei prokuratūrai); dokumentai (prašymai), gauti prokuratūroje iš Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės, kitų valstybės institucijų, fizinių ir juridinių asmenų prašymai, skundai, pareiškimai (nurodomas asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta): dokumentų (prašymų) gavimo skyriuje data; trumpas dokumento (prašymo) turinys; dokumento (prašymo) nagrinėjimo terminas (nustatyta kontrolė, nagrinėjimo terminas pratęstas skyriaus vyriausiojo prokuroro sutikimu, nagrinėjimo terminas pratęstas prokuratūros vadovo sutikimu); dokumentą (prašymą) nagrinėjantis prokuroras (vardas, pavardė, pareigos);

14 dokumento (prašymo) nagrinėjimo rezultatas (pateiktas ieškinys ar pareiškimas teismui, surašyta išvada ir pan.); prokuroro ieškiniai pareikšti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau LR CPK) 49 straipsnio tvarka: ieškinio pagrindas ir dalykas, jo pateikimo teismui data, teismas, kuriam pateiktas ieškinys; prokuroras, parengęs ieškinį teismui (vardas, pavardė, pareigos); laikinosios apsaugos priemonės (LR CPK 144 str.); prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimo teisme rezultatas (LR CPK 148 str.); atsakovų, trečiųjų suinteresuotų asmenų ir kitų dalyvaujančių asmenų atsiliepimai į prokuroro ieškinį (asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta); dublikai ir jų pateikimo terminai (ieškovo atsiliepimai į atsakovo pareikštą atsiliepimą LR CPK 110 str.); triplikai (atsakovo atsiliepimai į dubliką LR CPK 110 str.); prokuroro ieškinio nagrinėjimo teisme rezultatas, teismo sprendimas ar kitas procesinis dokumentas civilinėje byloje; apeliacinis skundas, jo pateikimo terminai, duomenys apie apeliantą, apeliacinio skundo nagrinėjimo teisme rezultatas; kasacinis skundas, jo pateikimo terminai, duomenys apie kasatorių, kasacinio skundo nagrinėjimo teisme rezultatas; prokuroro prašymai atnaujinti procesą civilinėse bylose (LR CPK 365 ir 366 str.): prašymo atnaujinti procesą pagrindas ir motyvai, prašymo pateikimo data, teismas, kuriam pateiktas prašymas; prokuroras, parengęs prašymą (vardas, pavardė, pareigos); šalių, trečiųjų suinteresuotų asmenų ir kitų dalyvaujančių byloje asmenų atsiliepimai į prokuroro prašymą (asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta); prokuroro prašymo atnaujinti procesą civilinėje byloje nagrinėjimo teisme rezultatas, teismo nutartis atnaujinti procesą civilinėje byloje arba atsisakyti atnaujinti procesą civilinėje byloje; prokuroro atskirieji skundai dėl teismo nutarties atsisakyti atnaujinti procesą civilinėje byloje, jų pateikimo terminai; atskirojo skundo nagrinėjimo teisme rezultatas, apeliacinės instancijos teismo nutartis; prokuroro kasacinis skundas, jo pateikimo terminai, skundo nagrinėjimo kasacinės instancijos teisme rezultatas; teismo sprendimas (nutartis) atnaujinus procesą civilinėje byloje ir išnagrinėjus ją iš esmės; prokuroro ieškiniai, pareikšti baudžiamosiose bylose LR BPK 117 straipsnio tvarka (prokuroro vardas, pavardė, pareigos): baudžiamosios bylos, kurioje civilinis ieškinys pareikštas LR BPK 117 straipsnio tvarka, numeris; Baudžiamojo kodekso straipsnis, pagal kurį iškelta baudžiamoji byla; civilinio ieškinio baudžiamojoje byloje pagrindas ir dalykas; civilinio ieškinio, pareikšto baudžiamojoje byloje, nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme rezultatas, teismo nuosprendis; apeliacinis skundas, duomenys apie apeliantą (vardas, pavardė, gyvenamoji vieta); apeliacinio skundo nagrinėjimo teisme rezultatas, teismo procesinis dokumentas; kasacinis skundas, duomenys apie kasatorių; kasacinio skundo nagrinėjimo teisme rezultatas, teismo procesinis dokumentas; prokuroro prašymai, pateikti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau LR ABTĮ) 5 straipsnio tvarka:

15 prašymo pagrindas ir dalykas, jo pateikimo teismui data, teismas, kuriam pateiktas prašymas; prokuroras, parengęs prašymą teismui (vardas, pavardė, pareigos); reikalavimo užtikrinimo priemonės (LR ABTĮ 71 str.); prašymo dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo nagrinėjimo teisme rezultatas, teismo nutartis; byloje dalyvaujančių asmenų atsiliepimai į prokuroro pareikštą prašymą; prokuroro prašymo nagrinėjimo teisme rezultatas, teismo sprendimas, nutartis; apeliacinis skundas, jo pateikimo terminai, duomenys apie apeliantą; apeliacinio skundo nagrinėjimo teisme rezultatas, teismo procesinis dokumentas; prokuroro prašymai, pateikti teismui ypatingosios teisenos tvarka: prašymo pagrindas ir dalykas, jo pateikimo teismui data, teismas, kuriam pateiktas prašymas; prokuroras, rengęs prašymą teismui (vardas, pavardė, pareigos); byloje dalyvaujančių asmenų atsiliepimai į prokuroro prašymą, išvados; prokuroro prašymo nagrinėjimo teisme rezultatas, teismo sprendimas, nutartis; apeliacinis skundas, jo pateikimo terminai, duomenys apie apeliantą; apeliacinio skundo nagrinėjimo teisme rezultatas, teismo nutartis; kasacinis skundas, jo pateikimo terminai, duomenys apie kasatorių, kasacinio skundo nagrinėjimo teisme rezultatas; civilinės ir administracinės bylos, kuriose Generalinė prokuratūra patraukta atsakove arba trečiuoju suinteresuotu asmeniu atsakovo pusėje: ieškinio (prašymo) pagrindas ir dalykas, teismas, kuriam pateiktas ieškinys (prašymas); duomenys apie ieškovą (pareiškėją) (vardas, pavardė, gyvenamoji vieta); prokuroro apsiliepimas į pareikštą ieškinį (prašymą), jo pateikimo terminas; ieškinio (prašymo) nagrinėjimo teisme rezultatas, teismo sprendimas (nutartis); apeliacinis skundas, jo pateikimo terminas, duomenys apie apeliantą; apeliacinio skundo nagrinėjimo teisme rezultatas, teismo procesinis dokumentas; kasacinis skundas, jo pateikimo terminas, duomenys apie kasatorių; kasacinio skundo nagrinėjimo teisme rezultatas; civilinės bylos dėl žalos, padarytos neteisėtais prokurorų veiksmais, atlyginimo: ieškinio pagrindas ir dalykas, teismas kuriam pateiktas ieškinys; duomenys apie ieškovą (vardas, pavardė, gyvenamoji vieta); prokuroras, byloje atstovaujantis Generalinei prokuratūrai (vardas, pavardė, pareigos); prokuroro atsiliepimai ir kiti procesiniai dokumentai į pareikštą ieškinį, jų pateikimo terminai; ieškinio nagrinėjimo teisme rezultatas, teismo sprendimas ar kitas procesinis dokumentas; apeliacinis skundas, jo pateikimo terminai, duomenys apie apeliantą, apeliacinio skundo nagrinėjimo teisme rezultatas; kasacinis skundas, jo pateikimo terminai, duomenys apie kasatorių, kasacinio skundo nagrinėjimo teisme rezultatas; prašymas atnaujinti procesą byloje, prašymo pagrindas ir motyvai, duomenys apie pareiškėją; prašymo atnaujinti procesą nagrinėjimo teisme rezultatai, teismo sprendimas ar kitas procesinis dokumentas; duomenys, ar valstybei atlyginus žalą asmeniui dėl prokuroro padarytų tyčinių veiksmų, šiam pareigūnui buvo pareikštas regresinis ieškinys dėl įstatymo nustatyto dydžio sumų išieškojimo;

16 29. Administravimo (pavedimų) modulis skirtas automatizuoti kasdieninio prokuratūros darbo funkcijas. 30. Administravimo (pavedimų) modulyje registruojama ir apdorojama informacija: 301. pavedimų kontrolės elemento registruojama informacija: pavedimo suformavimo data; pavedimą suformavęs darbuotojas (vardas, pavardė, pareigos); pavedimo turinys; prie pavedimo prisegti papildomi dokumentai; asmenys, atsakingi už pavedimo vykdymą (vardas, pavardė, pareigos); nustatyta pavedimo įvykdymo data; reali pavedimo įvykdymo data; pavedimą įvykdęs darbuotojas (vardas, pavardė, pareigos); dokumentų maršrutų elemento registruojama informacija: dokumento rūšis, kuriai nustatomas standartinis maršrutas; maršruto žingsnis (užduotis); sąlyga, kuriai esant dokumentas patenka į konkretų maršruto žingsnį; darbuotojas (keli darbuotojai), atsakingas už maršruto žingsnyje numatytos užduoties vykdymą (vardas, pavardė, pareigos); įrašas apie užduoties įvykdymą; įrašas apie rankinį maršruto pakeitimą. 31. Mokymo ir kvalifikacijos valdymo modulis skirtas duomenims apie prokurorų mokymą ir profesinę kvalifikaciją Informacinėje prokuratūros sistemoje (toliau IPS) tvarkyti: informacijai apie prokuroro karjerą ir kvalifikaciją registruoti; renginių, seminarų, mokymų tvarkaraščiams, metodinei ir mokomajai medžiagai skelbti, dalyvavimui mokymo renginiuose fiksuoti. 32. Mokymo ir kvalifikacijos valdymo modulyje registruojama ir apdorojama tokia informacija: informacija apie prokurorą (vardas, pavardė, pareigos): prokuratūra, kurioje šiuo metu dirba; darbo istorija (kur ir kokias pareigas ėjo); darbo stažas; stažuotė iki tampant prokuroru; kvalifikacinis rangas; stažuotės ir profesinės kvalifikacijos kėlimo kursai/ mokymai, kuriuose dalyvavo; atestacijos rezultatai; renginių ir mokymų tvarkaraštis: renginio data; renginio pavadinimas; renginio organizavimo vieta; metodinė medžiaga; renginių (mokymų) dienotvarkė; renginyje (mokyme) dalyvavusių prokurorų sąrašas; metodinė medžiaga: metodinės medžiagos tema; medžiagos patalpinimo data; medžiagą patalpinęs darbuotojas (vardas, pavardė, pareigos); metodinės medžiagos kategorija pagal klasifikatorių lengvesnei paieškai; dokumentai, sudarantys metodinės medžiagos paketą. V. KAUPIAMŲ DUOMENŲ ŠALTINIAI

17 33. Informacinės prokuratūros sistemos kaupiamų duomenų šaltiniai yra juridiniai ir fiziniai asmenys, teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis teikiantys dokumentus Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai, apygardų ir apylinkių prokuratūroms. VI. INFORMACINĖS PROKURATŪROS SISTEMOS DUOMENŲ TVARKYMAS, NAUDOJIMAS IR SAUGA 33. Informacinės prokuratūros sistemos duomenys saugomi duomenų bazėse ne ilgiau kaip to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Kai šie tikslai įgyvendinami, duomenys siunčiami į duomenų bazių archyvus. Pasibaigus duomenų saugojimo duomenų bazių archyvuose terminui duomenys yra sunaikinami. Duomenų saugojimo terminai ir jų naikinimo tvarka nustatyta Generalinio prokuroro patvirtintose duomenų saugos nuostatuose ir kituose teisės aktuose. 34. Informacinės prokuratūros sistemos duomenys turi būti tikslūs ir, jei reikia duomenims tvarkyti, nuolat atnaujinami. Netikslūs ar neišsamūs duomenys turi būti ištaisyti, papildyti, sunaikinti arba sustabdytas jų tvarkymas. 35. Steigiant ir tvarkant informacinę prokuratūros sistemą turi būti įgyvendintos organizacinės, programinės, techninės, patalpų apsaugos ir administracinės duomenų apsaugos priemonės, skirtos užtikrinti informacinės prokuratūros sistemos duomenų konfidencialumą, prieinamumą teisėtiems vartotojams, vientisumą ir apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, naudojimo, atskleidimo ar bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Minėtos priemonės turi užtikrinti tokio lygio saugumą, kuris atitiktų informacinėje prokuratūros sistemoje saugotinų duomenų pobūdį. 36. Informacinės prokuratūros sistemos duomenų sauga reglamentuoja informacinės prokuratūros sistemos valdytojo tvirtinami Informacinės prokuratūros sistemos duomenų saugos nuostatai. 37. Už informacinės prokuratūros sistemos duomenų tvarkymo ir teikimo teisėtumą, duomenų patikimumą ir duomenų apsaugą atsako informacinės prokuratūros sistemos valdytojas ir tvarkytojai. 38. Duomenų apsauga užtikrinama vadovaujantis: Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu; Bendraisiais duomenų saugos reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 952 (Žin., 1997, Nr ; 2008, Nr ); Lietuvos standartais LST ISO/IEC TR 13335, LST/IEC 27001:2006, LST ISO ir LST/IEC 17799:2006 bei kitais Lietuvos ir tarptautiniais Informacijos technologija. Saugumo metodai grupės standartais, apibūdinančiais saugų informacinės sistemos duomenų tvarkymą Lietuvos Respublikos prokuratūros informacinės sistemos duomenų saugos nuostatais; Kitais teisės aktais, reglamentuojančiais duomenų tvarkymo teisėtumą ir duomenų saugos valdymą. VII. INFORMACINĖS PROKURATŪROS SISTEMOS FINANSAVIMAS 39. Informacinė prokuratūros sistema finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir kitų teisės aktuose nustatytų finansavimo šaltinių. VIII. INFORMACINĖS PROKURATŪROS SISTEMOS REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS 40. Informacinė prokuratūros sistema reorganizuojama ir likviduojama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

18 41. Likviduojant informacinę prokuratūros sistemą, jos duomenys perduodami kitai informacinei sistemai, sunaikinami arba perduodami valstybės archyvui Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr ; 2004, Nr ) nustatyta tvarka. IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 42. Šių nuostatų reikalavimai privalomi informacinės prokuratūros sistemos valdytojui ir tvarkytojams. 43. Informacinės prokuratūros sistemos vartotojai su šiais nuostatais supažindinami pasirašytinai. 44. Informacinės prokuratūros sistemos vartotojai, pažeidę šių nuostatų reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

ŠIFRAS PRETENDENTŲ Į PROKURORUS EGZAMINO TEORINĖS DALIES TESTAS Pasirinkite, Jūsų nuomone, teisingiausią vieną iš pateiktų atsakymų į klausimą variant

ŠIFRAS PRETENDENTŲ Į PROKURORUS EGZAMINO TEORINĖS DALIES TESTAS Pasirinkite, Jūsų nuomone, teisingiausią vieną iš pateiktų atsakymų į klausimą variant PRETENDENTŲ Į PROKURORUS EGZAMINO TEORINĖS DALIES TESTAS Pasirinkite, Jūsų nuomone, teisingiausią vieną iš pateiktų atsakymų į klausimą variantų ir jį pažymėkite apibraukdami Neaiškūs žymėjimai, keli pažymėti

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

Testo klausimai iš civilinės teisės

Testo klausimai iš civilinės teisės Mokomasis testo pavyzdys Prie testo klausimų pridedamoje atsakymų lentelėje pažymėkite teisingo atsakymo variantą (A, B, C arba D). Visiškai teisingas yra tik vienas atsakymas. Galioja tik lentelėje pažymėti

Detaliau

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI ANTRINĖS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMO KLAUSIMAIS NAGRINĖJIMAS

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Jonavos vandenys (toliau

Detaliau

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V-52.1 6 priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS (įstaigos kodas 190140622) I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMEN

PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMEN PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

1 Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbia atrankas į laisvas aukštesnes statutinių valstybės tarnautojų pareigas: 1. KLAIPĖDO

1 Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbia atrankas į laisvas aukštesnes statutinių valstybės tarnautojų pareigas: 1. KLAIPĖDO 1 Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbia atrankas į laisvas aukštesnes statutinių valstybės tarnautojų pareigas: 1. KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO KRETINGOS

Detaliau

Panevezio AVPK nuostatai

Panevezio AVPK nuostatai PATVIRTINTA Lietuvos policijos generalinio komisaro 2008 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 5-V-300 PANEVĖŽIO APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Panevėžio apskrities

Detaliau

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS S K E L B I M A S Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skelbia

Detaliau

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc Žaidimo Pirkite bet kurį PALMOLIVE produktą parduotuvėse Drogas ir laimėkite SPA Vilnius dovanų kuponą! rengimo taisyklės: 1. ŽAIDIMO UŽSAKOVAS, ORGAIZATORIUS IR PRIZŲ KOORDINATORIUS 1.1. Žaidimo užsakovas

Detaliau

PATVIRTINTA Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. TV- 78 INFORMACIJOS APIE PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO VEIKLĄ IR BYLAS T

PATVIRTINTA Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. TV- 78 INFORMACIJOS APIE PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO VEIKLĄ IR BYLAS T PATVIRTINTA Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. TV- 78 INFORMACIJOS APIE PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO VEIKLĄ IR BYLAS TEIKIMO VIEŠOSIOS INFORMACIJOS RENGĖJAMS TAISYKLĖS I

Detaliau

NAUJA REDAKCIJA nuo

NAUJA REDAKCIJA nuo (asmens vardas, pavardė) Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1R-124 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai ar jos teritoriniam skyriui

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau

(Microsoft Word - \336EIT_skund\370 \(parei\360kim\370\) nagrin\353jimo tvarkos apra\360as \(aktuali nuo \).doc)

(Microsoft Word - \336EIT_skund\370 \(parei\360kim\370\) nagrin\353jimo tvarkos apra\360as \(aktuali nuo \).doc) PATVIRTINTA Žurnalistų etikos inspektoriaus 2017 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. V-16 ASMENŲ SKUNDŲ (PAREIŠKIMŲ) NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Asmenų skundų (pareiškimų) nagrinėjimo

Detaliau

Posėdis: ______________

Posėdis: ______________ Byla Nr. 15/99-34/99-42/2000 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS N U T A R I M A S Dėl Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 26 straipsnio 3 ir 4 dalių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai

Detaliau

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APS

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APS LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS (DUOMENYS NESKELBTINI)

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Retransliavimo veiklos teisėtumo aspektai Advokatas Darius Miniotas XVIII LKTA konferencija 2014 m. birželio 12 d. Pagrindiniai teisiniai reikalavimai Retransliavimas visuomenės informavimo audiovizualinėmis

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS IR ALYTAUS PATAISOS NAMŲ ADMINISTRACIJĄ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

Vilniaus miesto apylinkės teismas Nacionalinės teismų administracijos vidaus audito skyriui IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 20J3_- J0_- 2

Vilniaus miesto apylinkės teismas Nacionalinės teismų administracijos vidaus audito skyriui IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 20J3_- J0_- 2 Vilniaus miesto apylinkės teismas Nacionalinės teismų administracijos vidaus audito skyriui IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 20J3_- J0_- 28_ Nr. T&Otf-S33 Vilnius Vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-172 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSIT

PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-172 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSIT PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-172 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

Detaliau

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvarkymo principus ir sąlygas Jums dalyvaujant apklausoje

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ PALYGINIMO INFORMACINĖS

Detaliau

ketv. darbo su nuteistaisiais ATASKAITA nauja.xlsx

ketv. darbo su nuteistaisiais ATASKAITA nauja.xlsx ŠIAULIŲ APYGARDOS PROBACIJOS TARNYBA Biudžetinė įstaiga, Tilžės g. 198, 76203 Šiauliai, tel./faks. (8 41) 50 42 10, el. p. srpi@srpi.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188779189

Detaliau

Mokiniu_asmens_duomenu_tvarkymo_taisykles_2018

Mokiniu_asmens_duomenu_tvarkymo_taisykles_2018 VILNIAUS R. MARIJAMPOLIO MEILĖS LUKŠIENĖS GIMNAZIJA PATVIRTINTA Gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V1-87 MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.1. (toliau Gimnazija)

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

2004 METŲ MAŽEIKIŲ RAJONO APYLINKĖS TEISMO DABO APŽVALGA

2004 METŲ MAŽEIKIŲ RAJONO APYLINKĖS TEISMO DABO APŽVALGA MAŽEIKIŲ RAJONO APYLINKĖS TEISMO 2017 METŲ VEIKLOS APŽVALGA 2018 m. kovas Parengė Vyriausioji specialistė teismo kanclerio tarnyboje Kristina Videikienė 2018-03-14 TURINYS ĮŽANGA...3 I. BYLŲ NAGRINĖJIMO

Detaliau

ŠIAULIŲ APYGARDOS PROBACIJOS TARNYBA Biudžetinė įstaiga, Tilžės g. 198, Šiauliai, tel./faks. (8 41) , el. p. Duomenys ka

ŠIAULIŲ APYGARDOS PROBACIJOS TARNYBA Biudžetinė įstaiga, Tilžės g. 198, Šiauliai, tel./faks. (8 41) , el. p. Duomenys ka ŠIAULIŲ APYGARDOS PROBACIJOS TARNYBA Biudžetinė įstaiga, Tilžės g. 198, 76203 Šiauliai, tel./faks. (8 41) 50 42 10, el. p. rastine@sapt.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL GRĖSMĖS VAIKUI LYGIŲ KRITERIJŲ IR GRĖSMĖS VAIKUI LYGIO NUSTATYMO TVARKOS APRA

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL GRĖSMĖS VAIKUI LYGIŲ KRITERIJŲ IR GRĖSMĖS VAIKUI LYGIO NUSTATYMO TVARKOS APRA LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL GRĖSMĖS VAIKUI LYGIŲ KRITERIJŲ IR GRĖSMĖS VAIKUI LYGIO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 21 d. Nr. A1-221 Vilnius

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

PATVIRTINTA Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1

PATVIRTINTA Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1 PATVIRTINTA Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-221 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO SALANTŲ GIMNAZIJOJE TAISYKLĖS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Baudžiamoji teisė Baudžiamoji teisė kas tai? Baudžiamoji teisė tai teisės šaka, kuri veikia tik tada, kai kitos teisės šakos nebeveikia. Kai civilinė teisė nebesugeba paveikti žmonių taip, kad jie gerbtų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2016-12-23 Nr. 4D-2015/2-1506 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

PACIENTO SUTIKIMAS TVARKYTI ASMENS DUOMENIS Uždėdami varnelę ( ) ant ženkliuko, Jūs sutinkate, kad pasirinkdami naudotis konkrečios sveikatos priežiūr

PACIENTO SUTIKIMAS TVARKYTI ASMENS DUOMENIS Uždėdami varnelę ( ) ant ženkliuko, Jūs sutinkate, kad pasirinkdami naudotis konkrečios sveikatos priežiūr PACIENTO SUTIKIMAS TVARKYTI ASMENS DUOMENIS Uždėdami varnelę ( ) ant ženkliuko, Jūs sutinkate, kad pasirinkdami naudotis konkrečios sveikatos priežiūros įstaigos ar tyrimų laboratorijos paslaugomis, sutinkate,

Detaliau

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo LIETUVOS BANKO VALDYBA N U T A R I M A S DĖL ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, PRANEŠIMŲ NAGRINĖJIMO IR ASMENŲ APTARNAVIMO LIETUVOS BANKE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2014 m. gegužes 8 d. Nr. 03-76 Vilnius Vadovaudamasi

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendradarbiavimas civilinėse ir komercinėse bylose Jurisdikcija

Detaliau

2019 m. vasaris

2019 m. vasaris 2019 m. vasaris PARENGTA LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖS TYRIMŲ GRUPĖS Pastaba. Šioje apžvalgoje pateikiamos neoficialios Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau ir LAT) procesinių sprendimų santraukos.

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS,

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, TURTO AREŠTO AKTŲ, TESTAMENTŲ, SUTARČIŲ, VEDYBŲ SUTARČIŲ, ĮGALIOJIMŲ, NEVEIKSNIŲ IR RIBOTAI VEIKSNIŲ ASMENŲ REGISTRŲ SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų

Detaliau

( ketv. did\376ioji nuteist\370j\370.xlsx)

( ketv. did\376ioji nuteist\370j\370.xlsx) ŠIAULIŲ APYGARDOS PROBACIJOS TARNYBA Biudžetinė įstaiga, Tilžės g. 198, 76203 Šiauliai, tel./faks. (8 41) 50 42 10, el. p. srpi@srpi.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188779189

Detaliau

PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės "Kauno vandenys" generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROV

PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės Kauno vandenys generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROV PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės "Kauno vandenys" generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. 2-136 UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "KAUNO VANDENYS" ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

Microsoft Word - Asmenų prašymų pasiūlymų ir skundų nagrinĊjimo tvarkos aprašas

Microsoft Word - Asmenų praÅ¡ymų pasiÅ«lymų ir skundų nagrinÄŠjimo tvarkos apraÅ¡as PATVIRTINTA Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2007 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-37 (Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2014 m. birželio 18 d. įsakymo

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITIES VERTINIMO APRAŠYMAS 2018 m. rugsėjo 25 d. Turto

Detaliau

Slide 1

Slide 1 BANKROTO ADMINISTRATORIAUS ATASKAITA BANKRUTAVUSIOS AKCINĖS BENDROVĖS SNORO BANKAS KREDITORIAMS UŽ 2017 M. 2018 m. kovo 16 d. Vilnius PAREIŠKIMAS DĖL ATSAKOMYBĖS RIBOJIMO Šią Ataskaitą parengė bankrutavusios

Detaliau

INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS PRIE VRM Gauta Nr. 8R 1868 LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL STATI

INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS PRIE VRM Gauta Nr. 8R 1868 LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL STATI INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS PRIE VRM Gauta 2017 05 22 Nr. 8R 1868 LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL STATISTINIŲ RODIKLIŲ, SUSIJUSIŲ SU SMURTU ARTIMOJE APLINKOJE,

Detaliau

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2016 m. lapkričio 24 d. Nr. T- Pakruojis

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS PROGRAMA DUOMENŲ APSAUGOS

Detaliau

(Microsoft Word - skund\370Apra\360as.docx)

(Microsoft Word - skund\370Apra\360as.docx) PATVIRTINTA Žurnalistų etikos inspektoriaus 2014 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-10 (Žurnalistų etikos inspektoriaus 2019 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. V-2 redakcija) ASMENŲ SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

VšĮ Radviliškio ligoninė

VšĮ  Radviliškio ligoninė PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2006 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. V-180 (Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-272

Detaliau

PATVIRTINTA Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-82 VILNIAUS GABRIELĖS

PATVIRTINTA Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-82 VILNIAUS GABRIELĖS PATVIRTINTA Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-82 VILNIAUS GABRIELĖS PETKEVIČAITĖS-BITĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYMO CENTRO ASMENS

Detaliau

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Bendrovėje įrengtas automatines ir neautomatines asmens

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V-52.1 5 priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS (įstaigos kodas 190140622) I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

G L v SEB bankas nuasmeninta

G L v SEB bankas nuasmeninta Ginčo byla Nr. 2018-00589 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL G. L. IR AB SEB BANKO GINČO NAGRINĖJIMO 2018 m. birželio 27

Detaliau

Merkevičius, Remigijus Baudžiamasis procesas: įtariamojo samprata : monografija TURINYS Autoriaus žodis 11 Įžanga 19 Santrumpų paaiškinimai 24 I dalis

Merkevičius, Remigijus Baudžiamasis procesas: įtariamojo samprata : monografija TURINYS Autoriaus žodis 11 Įžanga 19 Santrumpų paaiškinimai 24 I dalis Merkevičius, Remigijus Baudžiamasis procesas: įtariamojo samprata : monografija TURINYS Autoriaus žodis 11 Įžanga 19 Santrumpų paaiškinimai 24 I dalis. Įtariamojo statusą lemiančių konstitucinių pradų

Detaliau

Tr.priem.saugojimo-rekomendac

Tr.priem.saugojimo-rekomendac LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIS PROKURORAS ĮSAKYMAS DöL REKOMENDACIJŲ DöL TRANSPORTO PRIEMONIŲ, KURIOS ĮTARIAMA YRA PAGROBTOS, PAöMIMO, SAUGOJIMO, TIKRINIMO IR GRĄŽINIMO ATLIEKANT IKITEISMINĮ TYRIMĄ PATVIRTINIMO

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

sprendimas Nr. S-43-( )

sprendimas Nr. S-43-( ) Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: komisijos pirmininkės komisijos narių MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL UAB

Detaliau

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx PATVIRTINTA Valstybės įmonės Valstybinė miškų urėdija direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. ĮS-392 VĮ VALSTYBINĖ MIŠKŲ URĖDIJA DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

Konstitucinis Teismas

Konstitucinis Teismas Byla Nr. 14/2015-1/2016-2/2016-14/2016-15/2016 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO KODEKSO 189 1 STRAIPSNIO 1 DALIES ATITIKTIES

Detaliau

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3)

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3) PATVIRTINTA: Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Direktoriaus 2011-05-19 įsakymu Nr. 1-119 KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS DĖSTYTOJŲ ATESTAVIMO BEI KONKURSŲ EITI PAREIGAS ORGANIZAVIMO

Detaliau

KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS SKELBIMAS APIE DARBUOTOJŲ ATRANKAS 2018 m. lapkričio 14 d. Klaipėda Klaipėdos apskrities vyri

KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS SKELBIMAS APIE DARBUOTOJŲ ATRANKAS 2018 m. lapkričio 14 d. Klaipėda Klaipėdos apskrities vyri KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS SKELBIMAS APIE DARBUOTOJŲ ATRANKAS 2018 m. lapkričio 14 d. Klaipėda Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (toliau Klaipėdos aps.

Detaliau

Neoficialus vertimas EUROPOS TARYBA EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISMAS ANTRASIS SKYRIUS BYLA VARNAS prieš LIETUVĄ (Peticijos Nr /06) SPRENDIMAS STRA

Neoficialus vertimas EUROPOS TARYBA EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISMAS ANTRASIS SKYRIUS BYLA VARNAS prieš LIETUVĄ (Peticijos Nr /06) SPRENDIMAS STRA Neoficialus vertimas EUROPOS TARYBA EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISMAS ANTRASIS SKYRIUS BYLA VARNAS prieš LIETUVĄ (Peticijos Nr. 42615/06) SPRENDIMAS STRASBŪRAS 2013 m. liepos 9 d. ĮSIGALIOJO 2013-12-09 Šis

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno šv.

Detaliau

MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respu

MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respu MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A1 2017-03-29 SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: 2017 m. birželio

Detaliau

PATVIRTINTA Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos Direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. VK-175 PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS GIMNAZIJOS ASMENS D

PATVIRTINTA Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos Direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. VK-175 PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS GIMNAZIJOS ASMENS D PATVIRTINTA Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos Direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. VK-175 PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS GIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr SUKČIAVIMO PREVENCIJOS, NUSTATYMO IR TYRIMO TAISYKLĖS www.krka.biz Gyventi sveikai 3 4 5 6 8 9 10 11 Tikslai Aprėptis ir taikymas Nevienodų sąlygų taikymo ir sukčiavimo draudimas Sukčiavimo valdymo kontrolės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYM

LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYM LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYMAS 2017 m. lapkričio 21 d. Nr. XIII-771 Vilnius 1 straipsnis.

Detaliau

PATVIRTINTA 2018 m. gegužės 17 d. Klaipėdos Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V-115 KLAIPĖDOS ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVAR

PATVIRTINTA 2018 m. gegužės 17 d. Klaipėdos Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V-115 KLAIPĖDOS ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVAR PATVIRTINTA 2018 m. gegužės 17 d. Klaipėdos Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V-115 KLAIPĖDOS ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Savivaldybės

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras (toliau Įstaiga) finansinių

Detaliau

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2 DOKUMENTŲ VALDYMO FUNKCIJOS EFEKTYVAUS ATLIKIMO REKOMENDACIJOS I. BENDROSIOS NUOSTATOS Dokumentų valdymo funkcijos efektyvaus atlikimo rekomendacijų (toliau Rekomendacijos) tikslas nustatyti valstybės

Detaliau

Microsoft Word - Asmens duomenų tvarkymo politika

Microsoft Word - Asmens duomenų tvarkymo politika PATVIRTINTA UAB Kauno švara generalinio direktoriaus 2019 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. OV-153 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO POLITIKA I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Ši asmens duomenų tvarkymo politika (toliau

Detaliau

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės

Detaliau

Microsoft Word - Perfetti van Melle Spa ir Chupa Chups S.A. Nr_A doc

Microsoft Word - Perfetti van Melle Spa ir Chupa Chups S.A. Nr_A doc Administracinė byla Nr. A 502-1070/2009 Procesinio sprendimo kategorija 20 (S) LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS N U T A R T I S LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU 2009 m. spalio 1 d. Vilnius Lietuvos

Detaliau

Microsoft Word - Isakymo_projektas _patvirtintas_.docx

Microsoft Word - Isakymo_projektas _patvirtintas_.docx LIETUVOS VYRIAUSIASIS ARCHYVARAS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTRONINIO ARCHYVO INFORMACINĖS SISTEMOS IR INTEGRALIOS ADMINISTRACINIŲ PASLAUGŲ SISTEMOS DUOMENŲ SAUGOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2015 m. liepos 1 d. Nr. (1.3

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-101-1 VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS

Detaliau

PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas ME

PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas ME PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas 191446312 2019 2021 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS MISIJA Marijampolės

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

REIKALAVIMO PERLEIDIMO SUTARTIS

REIKALAVIMO PERLEIDIMO SUTARTIS WWW. Žiemos naujienlaiškis 2013 m. gruodis Šiame numeryje publikuojami straipsniai: 1. Solidarioji ir subsidiarioji prievolė: skirtumai ir panašumai 2. Fizinio asmens bankroto sąlygos Šiame numeryje publikuojami

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

Antikorupcijos_programa_2016_2019

Antikorupcijos_programa_2016_2019 Patvirtinta VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės direktoriaus 2016-02-08 įsakymu Nr. V-16 VŠĮ MYKOLO MARCINKEVIČIAUS LIGONINĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2016-2019 METAMS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.Programos

Detaliau

PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSI

PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSI PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 01-07-63 NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSITETO BIBLIOTEKOS PASLAUGOMIS TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau