LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv"

Transkriptas

1 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo, patikslinant tam tikrus apibrėžimus (Tekstas svarbus EEE) EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA, atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, atsižvelgdama į 1985 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS) ( 1 ), derinimo, ypač į jos 53a straipsnio a punktą, kadangi, 85/611/EEB principus, pvz., dėl rizikos paskirstymo ir pozicijų ribų, KIPVPS galimybių investicinių vienetų savininkų pageidavimu išpirkti savo investicinius vienetus ir apskaičiuoti grynąją savo turto vertę, kai investiciniai vienetai išleidžiami arba išperkami, kompetentingoms institucijoms ir rinkos dalyviams būtina šį klausimą labiau išaiškinti. Šis aiškumas padės lengviau naudoti KIPVPS platinimo veiklai kitose valstybėse taikomą pranešimų teikimo tvarką. (4) Iš šioje direktyvoje pateiktų patikslinimų nekyla jokių naujų veiklos ar įpareigojimų kompetentingoms institucijoms arba rinkos dalyviams. Šiuose patikslinimuose nėra baigtinių finansinių priemonių ir sandorių sąrašų, bet juose apibrėžiami pagrindiniai kriterijai, padedantys vertinti, ar įvairūs apibrėžimai apima kurią nors finansinės priemonės klasę. (1) Direktyvoje 85/611/EEB yra pateikti keli apibrėžimai, kurie yra kartais tarpusavyje susiję ir susiję su turtu, tinkamu kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų (toliau KIPVPS) investavimui, pvz., perleidžiamų vertybinių popierių apibrėžimas ir pinigų rinkos priemonių apibrėžimas. (2) Nuo to laiko, kai buvo priimta Direktyva 85/611/EEB, labai padidėjo finansinių priemonių, kuriomis prekiaujama finansų rinkose, įvairovė, dėl to tapo neaišku, ar esami apibrėžimai apima tam tikras finansinių priemonių kategorijas. Kadangi šių apibrėžimų taikymas neaiškus, direktyva aiškinama skirtingai. (5) Vertinant turto tinkamumą KIPVPS, reikia atsižvelgti ne tik į tai, ar jį apima šiame tekste patikslinti apibrėžimai, bet ir į kitus Direktyvoje 85/611/EEB nustatytus reikalavimus. Nacionalinės kompetentingos institucijos galėtų dirbti kartu Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komitete (CESR), kad nustatytų bendrus šių patikslinimų praktinio taikymo kasdienėje veikloje principus, įgyvendindamos savo priežiūros funkcijas, ypač susijusias su kitais Direktyvos 85/611/EEB reikalavimais, tokiais kaip kontrolės arba rizikos valdymo procedūros, ir užtikrintų sklandų produkto paso naudojimą. (3) Norint pasiekti, kad Direktyva 85/611/EEB būtų vienodai taikoma, ir padėti valstybėms narėms sukurti bendrus principus dėl tam tikros kategorijos turto atitikties KIPVPS reikalavimams bei garantuoti, kad apbrėžimai būtų aiškinami pagal pagrindinius Direktyvos ( 1 ) OL L 375, , p. 3. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/1/EB (OL L 79, , p. 9). (6) Direktyvoje 85/611/EEB perleidžiami vertybiniai popieriai apibrėžiami tik teisiniu požiūriu. Todėl perleidžiamų vertybinių popierių apibrėžimas yra taikomas labai įvairiems skirtingų savybių ir skirtingo likvidumo finansiniams produktams. Dėl kiekvieno iš šių finansinių produktų turi būti užtikrintas nuoseklumas tarp perleidžiamų vertybinių popierių apibrėžimo ir kitų direktyvos nuostatų.

2 L 79/12 Europos Sąjungos oficialusis leidinys (7) Uždarojo tipo fondai tai turto kategorija, kuri Direktyvoje 85/611/EEB nėra aiškiai apibrėžta kaip tinkamas KIPVPS turtas. Tačiau uždarojo tipo fondų vienetai dažnai laikomi perleidžiamais vertybiniais popieriais, atsižvelgiant į tai, kad jais leidžiama prekiauti reguliuojamoje rinkoje. Todėl yra būtina išaiškinti rinkos dalyviams ir kompetentingoms institucijoms, ar perleidžiamų vertybinių popierių apibrėžimas apima uždarojo tipo fondų vienetus. Nacionalinės kompetentingos institucijos galėtų dirbti kartu CESR, kad nustatytų bendrus kriterijų, skirtų uždarojo tipo fondams, ypač dėl minimalių esminių standartų, susijusių su įmonių valdymo mechanizmais, praktinio taikymo kasdienėje veikloje principus. (8) Be to, reikia papildomo teisinio aiškumo dėl finansinių priemonių, susijusių su kito turto ir pačioje Direktyvoje 85/611/EEB nepaminėto turto naudojimu arba garantuotų tokiu turtu, priskyrimo perleidžiamų vertybinių popierių kategorijai. Turėtų būti išaiškinta, kad jei santykis su pagrindiniu arba kitu priemonės elementu yra lygiavertis elementui, kuris laikomas įterptąja išvestine priemone, finansinė priemonė priskiriama perleidžiamų vertybinių popierių, apimančių išvestinį elementą, pogrupiui. Todėl tam elementui turi būti taikomi išvestinių priemonių kriterijai pagal Direktyvą 85/611/EEB. pagal Direktyvą 85/611/EEB jos yra išvestinės finansinės priemonės, todėl atitinka likvidaus finansinio turto reikalavimus. (11) Išaiškinimas ypač reikalingas dėl išvestinių priemonių finansinių indeksų. Šiuo metu yra įvairių finansinių indeksų, kurie yra pagrindinis išvestinės priemonės elementas. Šie indeksai gali skirtis savo struktūra arba elementų svarba. Visais atvejais reikia užtikrinti, kad KIPVPS galėtų vykdyti savo įsipareigojimus dėl portfelio likvidumo pagal Direktyvos 85/611/EEB 37 straipsnį, bei grynosios turto vertės skaičiavimo ir kad išvestinės priemonės pagrindinio elemento savybės neturėtų neigiamo poveikio šiems įsipareigojimams. Reikėtų išaiškinti, kad išvestinės priemonės finansiniai indeksai, kurių struktūra yra pakankamai diversifikuota, kurie yra tinkamas tam tikros rinkos etalonas ir apie kuriuos reikia pateikti tinkamą informaciją dėl indekso struktūros ir apskaičiavimo, priklauso likvidaus finansinio turto išvestinių priemonių kategorijai. Nacionalinės kompetentingos institucijos galėtų dirbti kartu CESR, kad nustatytų bendrus šių kriterijų praktinio taikymo kasdienėje veikloje principus indeksams, pagrįstiems turtu, kuris direktyvoje atskirai nenurodytas kaip reikalavimus atitinkantis turtas. (9) Kad Direktyvoje 85/611/EEB pateiktas pinigų rinkos priemonių apibrėžimas būtų taikomas finansinei priemonei, ji turėtų atitikti tam tikrus kriterijus: pirmiausia tokia priemone paprastai turi būti prekiaujama pinigų rinkoje, ji turi būti likvidi, bet kuriuo metu galima tiksliai nustatyti jos vertę. Yra būtina garantuoti vienodą šių kriterijų taikymą, atsižvelgiant į tam tikrus rinkos veikimo principus. Be to, būtina išaiškinti, kad kriterijai turi būti aiškinami nuosekliai su kitais Direktyvos 85/611/EEB principais. Pinigų rinkos priemonių apibrėžimas turėtų apimti finansines priemones, kurių nėra arba kuriomis neprekiaujama reguliuojamoje rinkoje ir dėl kurių, be bendrų pinigų rinkos priemonių kriterijų, Direktyvoje 85/611/EEB yra apibrėžti papildomi kriterijai. Todėl taip pat būtina išaiškinti šiuos kriterijus pagal investuotojų apsaugos reikalavimus bei atsižvelgiant į direktyvos principus, pvz., investicijų portfelio likvidumą, pagal jos 37 straipsnį. (12) Direktyvoje 85/611/EEB pripažįstama, kad išvestinį elementą apimančios priemonės priskiriamos perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių pogrupiui. Įtraukus išvestinį elementą į perleidžiamus vertybinius popierius arba pinigų rinkos priemones, visa finansinė priemonė netampa išvestine finansine priemone, kuri neįeitų į perleidžiamų vertybinių popierių arba pinigų rinkos priemonių apibrėžimus. Todėl būtina patikslinti, ar galima laikyti, kad išvestinė finansinė priemonė yra įterpta į kitą priemonę. Be to, įtraukiant išvestinę priemonę į perleidžiamą vertybinių popierių arba pinigų rinkos priemonę, kyla pavojus, kad Direktyvoje 85/611/EEB apibrėžtų išvestinių priemonių taisyklių nebus laikomasi. Dėl to direktyvoje yra reikalavimas nurodyti į priemonę įterptą išvestinį elementą ir šių taisyklių atitiktį. Atsižvelgiant į finansinių naujovių mastą, įterptas išvestinis elementas ne visada aiškiai nurodomas. Kad šis klausimas taptų aiškesnis, turėtų būti nustatyti tokių elementų identifikavimo kriterijai. (10) Pagal Direktyvą 85/611/EEB išvestinės finansinės priemonės yra likvidus finansinis turtas, jei jos atitinka toje direktyvoje nurodytus kriterijus. Būtina garantuoti vienodą šių kriterijų taikymą, taip pat išaiškinti, jog šie kriterijai turi būti suprantami taip, kad būtų vykdomos kitos direktyvos nuostatos. Be to, reikėtų išaiškinti, kad jeigu kredito išvestinės priemonės atitinka šiuos kriterijus, (13) Remiantis Direktyva 85/611/EEB, su perleidžiamais vertybiniais popieriais arba pinigų rinkos priemonėmis susiję metodai ir priemonės, naudojami siekiant veiksmingo investicijų portfelio valdymo, neįeina į perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių apibrėžimus. Norint patikslinti šiuos apibrėžimus, būtina nustatyti kriterijus, pagal kuriuos būtų nustatomi sandoriai, kuriuose naudojami tokie metodai ir priemonės. Be to, reikia paminėti, kad tokie metodai ir priemonės turi būti aiškinami atsižvelgiant į kitus KIPVPS įsipareigojimus,

3 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/13 pirmiausia susijusius su subjekto rizikos lygiu. Kitaip tariant, jie turi atitikti Direktyvoje 85/611/EEB apibrėžtas taisykles dėl rizikos valdymo ir paskirstymo, taip pat apribojimus dėl trumpalaikio pardavimo ir skolinimosi. (14) Direktyvoje 85/611/EEB yra nurodyti kriterijai, pagal kuriuos apibrėžiami KIPVPS, atkartojantys obligacijų arba akcijų indeksus. Šiuos kriterijus atitinkantiems KIPVPS lanksčiau taikomi emitento koncentracijos apribojimai. Todėl yra būtina aiškiai apibrėžti tuos kriterijus ir garantuoti, kad jie būtų vienodai taikomi visose valstybėse narėse. Dėl to reikia dar patikslinti, ar KIPVPS gali būti laikomas indeksą atkartojančiu KIPVPS; taip būtų tiksliau apibrėžtos sąlygos, pagrindžiančios palankios tvarkos taikymą indeksą atkartojančiam KIPVPS. (15) Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komitetas teikė technines konsultacijas. (16) Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Europos vertybinių popierių komiteto nuomonę, PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ: 6) indeksą atkartojantys KIPVPS, nurodyti Direktyvos 85/611/EEB 22a straipsnio 1 dalyje. 2 straipsnis Direktyvos 85/611/EEB 1 straipsnio 8 dalis Perleidžiami vertybiniai popieriai 1. Direktyvos 85/611/EEB 1 straipsnio 8 dalyje nurodyti perleidžiami vertybiniai popieriai tai finansinės priemonės, atitinkančios šiuos kriterijus: a) galimi nuostoliai, kuriuos KIPVPS gali patirti turėdamas šias priemones, yra ne didesni nei už jas sumokėta suma; b) dėl jų likvidumo nemažėja KIPVPS gebėjimas vykdyti Direktyvos 85/611/EEB 37 straipsnio nuostatas; c) tokios priemonės patikimai vertinamos taip: 1 straipsnis Dalykas Šioje direktyvoje yra pateiktos taisyklės, kuriose, siekiant vienodo jų taikymo, yra aiškinami šie terminai: i) jei tai yra vertybiniai popieriai, kurie yra arba kuriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, kaip nurodyta Direktyvos 85/611/EEB 19 straipsnio 1 dalies a d punktuose, vertinama pagal tikslias, patikimas ir reguliarias kainas: rinkos kainas arba kainas, nustatomas pasitelkiant vertinimo sistemas, nepriklausomas nuo emitentų; 1) perleidžiami vertybiniai popieriai, apibrėžti Direktyvos 85/611/EEB 1 straipsnio 8 dalyje; 2) pinigų rinkos priemonės, apibrėžtos Direktyvos 85/611/EEB 1 straipsnio 9 dalyje; 3) likvidus finansinis turtas, nurodytas KIPVPS apibrėžime Direktyvos 85/611/EEB 1 straipsnio 2 dalyje, susijęs su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis; 4) perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kurie apima išvestines finansines priemones, nurodyti Direktyvos 85/611/EEB 21 straipsnio 3 dalies ketvirtoje pastraipoje; ii) jei tai yra kiti vertybiniai popieriai, nurodyti Direktyvos 85/611/EEB 19 straipsnio 2 dalyje, vertinama periodiškai pagal iš vertybinių popierių emitento gautą informaciją arba pagal kompetentingai parengtą investicijų tyrimą; d) tinkama informacija apie priemones pateikiama taip: i) jei tai yra vertybiniai popieriai, kurie yra arba kuriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, kaip nurodyta Direktyvos 85/611/EEB 19 straipsnio 1 dalies a d punktuose, rinkai reguliariai teikiama tiksli ir išsami informacija apie vertybinius popierius arba, jei reikalinga, vertybinių popierių portfelį; 5) metodai ir priemonės, naudojami veiksmingam investicijų portfelio valdymui, nurodyti Direktyvos 85/611/EEB 21 straipsnio 2 dalyje; ii) jei tai yra kiti vertybiniai popieriai, nurodyti Direktyvos 85/611/EEB 19 straipsnio 2 dalyje, KIPVPS reguliariai teikiama tiksli informacija apie vertybinius popierius arba, jei reikalinga, vertybinių popierių portfelį;

4 L 79/14 Europos Sąjungos oficialusis leidinys e) jos yra apyvarčios; c) finansinės priemonės, atitinkančios šiuos kriterijus: f) jų įsigijimas atitinka KIPVPS investavimo tikslus arba investavimo politiką arba abu, laikantis Direktyvos 85/611/EEB nuostatų; g) jų riziką tinkamai apima KIPVPS rizikos valdymo sistema. i) jos atitinka 1 dalyje nurodytus kriterijus; ii) jos garantuojamos kitu turtu arba siejamos su kitu turtu, kuris gali būti kitoks nei Direktyvos 85/611/EEB 19 straipsnio 1 dalyje nurodytas turtas. Remiantis pirmos pastraipos b ir e punktais, nebent KIPVPS turi informacijos, kuri leistų nuspręsti kitaip, daroma prielaida, kad finansinės priemonės, kurios yra arba kuriomis prekiaujama reguliuojamoje rinkoje pagal Direktyvos 85/611/EEB 19 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktus, nemenkina KIPVPS gebėjimo atitikti Direktyvos 85/611/EEB 37 straipsnio nuostatas, taip pat yra apyvarčios. 3. Jeigu 2 dalies c punkte nurodyta finansinė priemonė turi įterptą išvestinį elementą, kaip nurodyta šios direktyvos 10 straipsnyje, tam elementui taikomi Direktyvos 85/611/EEB 21 straipsnio reikalavimai. 3 straipsnis Direktyvos 85/611/EEB 1 straipsnio 9 dalis 2. Perleidžiami vertybiniai popieriai, nurodyti Direktyvos 85/611/EEB 1 straipsnio 8 dalyje, apima šiuos elementus: a) uždarojo tipo fondų, veikiančių kaip investicinės bendrovės arba patikėjimo fondai, vienetai, atitinkantys šiuos kriterijus: i) jie atitinka 1 dalyje nurodytus kriterijus; Priemonės, kuriomis paprastai prekiaujama pinigų rinkoje 1. Direktyvos 85/611/EEB 1 straipsnio 9 dalyje nurodytos pinigų rinkos priemonės tai: a) finansinės priemonės, kurios yra įtrauktos į prekybą arba kuriomis prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, laikantis Direktyvos 85/611/EEB 19 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktų nuostatų; ii) jiems taikomi bendrovių valdymo principai; b) finansinės priemonės, kurios nėra įtrauktos į prekybą. iii) jei uždarojo tipo fondo vardu kitas subjektas vykdo turto valdymo veiklą, tam subjektui taikomi nacionaliniai teisės aktai, siekiant apsaugoti investuotojus; 2. Direktyvos 85/611/EEB 1 straipsnio 9 dalyje nurodytos pinigų rinkos priemonės, kuriomis paprastai prekiaujama pinigų rinkoje tai finansinės priemonės, kurios atitinka kurį nors vieną iš šių kriterijų: b) uždarojo tipo fondų, įsteigtų pagal sutarčių teisę, vienetai, atitinkantys šiuos kriterijus: a) jų terminas emisijos išleidimo metu yra iki 397 dienų imtinai; i) jie atitinka 1 dalyje nurodytus kriterijus; b) jų likęs terminas yra iki 397 dienų imtinai; ii) jiems taikomi įmonių valdymo principai, atitinkantys principus, taikomus bendrovėms kaip nurodyta a punkto ii papunktyje; iii) juos valdo subjektas, kuriam taikomi nacionaliniai teisės aktai, siekiant apsaugoti investuotojus; c) jų palūkanos reguliariai koreguojamos nors kartą per 397 dienas pagal pinigų rinkos sąlygas; d) jų rizikos lygis, įskaitant kredito ir palūkanų normos riziką, atitinka finansinių priemonių, kurių terminas nurodytas a arba b punktuose arba kurių palūkanos koreguojamos pagal c punktą, rizikos lygį.

5 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/15 4 straipsnis Direktyvos 85/611/EEB 1 straipsnio 9 dalis Likvidžios priemonės, kurių vertė bet kada gali būti tiksliai nustatyta 1. Direktyvos 85/611/EEB 1 straipsnio 9 dalyje nurodytos likvidžios pinigų rinkos priemonės tai finansinės priemonės, kurios per gana trumpą laiką gali būti parduotos nedidelėmis sąnaudomis, atsižvelgiant į KIPVPS įsipareigojimą investicinių vienetų savininko prašymu atpirkti arba išpirkti savo investicinius vienetus. 2. Direktyvos 85/611/EEB 1 straipsnio 9 dalyje nurodytos pinigų rinkos priemonės, kurių vertę bet kada galima tiksliai nustatyti tai finansinės priemonės, kurioms yra taikomos tikslios ir patikimos vertinimo sistemos, atitinkančios šiuos kriterijus: b) apie jas yra tinkamos informacijos, įskaitant informaciją, pagal kurią galima tinkamai įvertinti kredito riziką, susijusią su investicijomis į tokias priemones, atsižvelgiant į šio straipsnio 2, 3 ir 4 dalis; c) jos yra laisvai perleidžiamos. 2. Šio straipsnio 1 dalies b punkte nurodyta tinkama informacija apie pinigų rinkos priemones, nurodytas Direktyvos 85/611/EEB 19 straipsnio 1 dalies h punkto antrojoje ir ketvirtojoje įtraukose, arba priemones, išleistas valstybės narės vietos arba regioninės valdžios institucijos arba viešojo tarptautinio subjekto, tačiau negarantuojamas valstybės narės, arba federacinės valstybės atveju išleistas vienos iš federacijos narių, sudaro: a) jos leidžia KIPVPS apskaičiuoti grynąją turto vertę pagal investicijų portfelyje turimos finansinės priemonės vertę, už kurią informuotos šalys galėtų ja savo noru apsikeisti netiesioginiuose sandoriuose; b) jos pagrįstos rinkos duomenimis arba vertinimo modeliais, įskaitant amortizacijos sąnaudomis pagrįstas sistemas. a) informacija apie emisiją arba emisijos programą, taip pat apie teisinę ir finansinę emitento padėtį iki pinigų rinkos priemonės išleidimo; b) reguliariai ir svarbaus įvykio atveju atnaujinama a punkte nurodytą informacija; c) a punkte nurodyta informacija, patikrinta tinkamai kvalifikuotos emitentui nepavaldžių trečiųjų šalių; 3. Daroma prielaida, kad laikomasi 1 ir 2 dalyse nurodytų kriterijų dėl finansinių priemonių, kuriomis paprastai prekiaujama pinigų rinkoje, kaip numatyta Direktyvos 85/611/EEB 1 straipsnio 9 dalyje, ir kurios yra arba kuriomis prekiaujama reguliuojamoje rinkoje laikantis direktyvos 19 straipsnio 1 dalies a, b arba c punktų, nebent KIPVPS turi informacijos, kuri leistų nuspręsti kitaip. 5 straipsnis d) patikima ir prieinama statistika apie emisiją arba emisijos programą. 3. Šio straipsnio 1 dalies b punkte nurodytą tinkamą informaciją apie pinigų rinkos priemones, išvardytas Direktyvos 85/611/EEB 19 straipsnio 1 dalies h punkto trečioje įtraukoje, sudaro: Direktyvos 85/611/EEB 19 straipsnio 1 dalies h punktas Priemonės, kurių emisija arba emitentas yra reguliuojami, kad būtų apsaugoti investuotojai ir santaupos 1. Direktyvos 85/611/EEB 19 straipsnio 1 dalies h punkte nurodytos pinigų rinkos priemonės, išskyrus priemones, kuriomis prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, kurių emisija arba emitentas patys yra reguliuojami, kad būtų apsaugoti investuotojai ir santaupos tai finansinės priemonės, atitinkančios šiuos kriterijus: a) informacija apie emisiją arba emisijos programą arba teisinę ir finansinę emitento padėtį iki pinigų rinkos priemonės išleidimo; b) reguliariai ir svarbaus įvykio atveju atnaujinama a punkte nurodyta informacija; a) jos atitinka vieną iš kriterijų, nurodytų 3 straipsnio 2 dalyje, ir visus 4 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytus kriterijus; c) patikima ir prieinama statistika apie emisiją arba emisijos programą arba kitų duomenų, leidžiančių tinkamai įvertinti su investicijomis į tokias priemones susijusią kredito riziką.

6 L 79/16 Europos Sąjungos oficialusis leidinys Šio straipsnio 1 dalies b punkte nurodyta tinkama informacija apie visas pinigų rinkos priemones, išvardytas Direktyvos 85/611/EEB 19 straipsnio 1 dalies h punkto pirmojoje įtraukoje, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje nurodytas priemones ir Europos centrinio banko ar valstybių narių centrinių bankų išleistas priemones, apima informaciją apie emisiją arba emisijos programą arba teisinę ir finansinę emitento padėtį iki pinigų rinkos priemonės išleidimo. 6 straipsnis Direktyvos 85/611/EEB 19 straipsnio 1 dalies h punktas Įmonė, kuriai taikomos riziką ribojančios taisyklės, kompetentingos valdžios institucijos laikomos ne mažiau griežtomis nei Bendrijos teisės aktuose nustatytos taisyklės, ir kuri jų laikosi Direktyvos 85/611/EEB 19 straipsnio 1 dalies h punkto trečiojoje įtraukoje nurodyta įmonė, kuriai taikomos riziką ribojančios taisyklės, kompetentingos valdžios institucijos laikomos ne mažiau griežtomis nei Bendrijos teisės aktuose nustatytos taisyklės, ir kuri jų laikosi tai emitentas, kuriam taikomos riziką ribojančios taisyklės ir kuris jų laikosi, atitinkantis vieną iš šių kriterijų: 8 straipsnis Direktyvos 85/611/EEB 1 straipsnio 2 dalis ir 19 straipsnio 1 dalies g punktas Likvidus finansinis turtas išvestinių finansinių priemonių atžvilgiu 1. Direktyvos 85/611/EEB 1 straipsnio 2 dalyje nurodytas likvidus finansinis turtas išvestinių finansinių priemonių atžvilgiu tai išvestinės finansinės priemonės, atitinkančios šiuos kriterijus: a) jų bazinės priemonės apima vieną arba daugiau iš šių elementų: i) turtas, nurodytas Direktyvos 85/611/EEB 19 straipsnio 1 dalyje, įskaitant finansines priemones, turinčias vieną arba kelias tokio turto savybes; ii) palūkanų normos; iii) valiutų keitimo kursai arba valiutos; 1) jis įsikūręs Europos ekonominėje erdvėje; iv) finansiniai indeksai; 2) jis įsikūręs Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) šalyse, priklausančiose Dešimties valstybių grupei; b) nebiržinių (OTC) išvestinių priemonių atveju jos atitinka Direktyvos 85/611/EEB 19 straipsnio 1 dalies g punkto antroje ir trečioje įtraukose nurodytus reikalavimus. 3) jis turi bent investicinį reitingą; 4) remiantis išsamia emitento analize, galima įrodyti, kad tam emitentui taikomos riziką ribojančios taisyklės yra ne mažiau griežtos nei Bendrijos teisės aktuose nustatytos taisyklės. 7 straipsnis Direktyvos 85/611/EEB 19 straipsnio 1 dalies h punktas Garantijos priemonės išleidžiant banko paskolomis finansuojamus vertybinius popierius 1. Direktyvos 85/611/EEB 19 straipsnio 1 dalies h punkto ketvirtoje įtraukoje nurodytos garantijos priemonės tai struktūros, įkurtos bendrovės, patikos ar sutartinių santykių pagrindu pakeitimo vertybiniais popieriais tikslais. 2. Direktyvos 85/611/EEB 19 straipsnio 1 dalies g punkte nurodytos išvestinės finansinės priemonės apima priemones, atitinkančias šiuos kriterijus: a) jos leidžia perkelti turto, kuris nurodytas šio straipsnio 1 dalies a punkte, kredito riziką, neatsižvelgiant į kitą su tuo turtu susijusią riziką; b) turint šias priemones, neįsigyjamas arba neperleidžiamas turtas, įskaitant grynuosius pinigus, nenurodytas Direktyvos 85/611/EEB 19 straipsnio 1 ir 2 dalyse; c) jos atitinka nebiržinių išvestinių priemonių kriterijus, apibrėžtus Direktyvos 85/611/EEB 19 straipsnio 1 dalies g punkto antroje ir trečioje įtraukose ir šio straipsnio 3 ir 4 dalyse; 2. Direktyvos 85/611/EEB 19 straipsnio 1 dalies h punkto ketvirtoje įtraukoje nuoroda į banko paskolomis finansuojamus vertybinius popierius suprantama kaip nuoroda į banko paslaugas, už kurias garantuoja finansų įstaiga, atitinkanti Direktyvos 85/611/EEB 19 straipsnio 1 dalies h punkto trečiosios įtraukos nuostatas. d) jų riziką tinkamai apima KIPVPS rizikos valdymo sistema ir jo vidaus kontrolės mechanizmai, jei kyla informacijos neatitikimo tarp KIPVPS ir kitos kredito išvestinės priemonės sandorio šalies rizika, kai kita sandorio šalis gali gauti viešai neplatinamos informacijos įmones, kurių turtas naudojamas kaip kredito išvestinių priemonių bazinės finansinės priemonės.

7 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/17 3. Pagal Direktyvos 85/611/EEB 19 straipsnio 1 dalies g punkto trečią įtrauką teisingai nustatyta vertė tai vertė, už kurią informuotos šalys gali savo noru apsikeisti turtu arba įskaityti įsipareigojimus netiesioginiame sandoryje. ii) jeigu indeksas apima turtą, nurodytą Direktyvos 85/611/EEB 19 straipsnio 1 dalyje, jo struktūra yra diversifikuota bent jau laikantis šios direktyvos 22a straipsnio nuostatų; 4. Pagal Direktyvos 85/611/EEB 19 straipsnio 1 dalies g punkto trečią įtrauką patikimas ir tikslus įvertinimas tai įvertinimas, kurį atlieka KIPVPS, remdamasis šio straipsnio 3 dalyje nurodyta teisingai nustatyta verte, kuris priklauso ne tik nuo sandorio šalies pateiktų rinkos kainų ir atitinka šiuos kriterijus: iii) jeigu indeksas apima turtą, nenurodytą Direktyvos 85/611/EEB 19 straipsnio 1 dalyje, jo struktūra yra diversifikuota taip, kad jis yra lygiavertis tos direktyvos 22a straipsnyje nurodytam indeksui; a) įvertinimas grindžiamas patikima naujausia priemonės rinkos verte arba, jei tokios vertės nėra, kainos nustatymo modeliu, taikant atitinkamą pripažintą metodiką; b) įvertinimą tikrina vienas iš šių subjektų: b) jie yra tinkamas tam tikros rinkos etalonas, kadangi atitinka šiuos kriterijus: i) indeksas aktualiai ir tinkamai įvertina bazinių priemonių tipiškos grupės pelningumą; i) tinkama trečioji šalis, veikianti savarankiškai nuo kitos nebiržinės išvestinės priemonės sandorio šalies, pakankamai dažnai ir taip, kad KIPVPS galėtų tai patikrinti; ii) indeksas periodiškai tikslinamas arba pertvarkomas, siekiant, kad jis nuolat atspindėtų tam tikrų rinkų padėtį pagal viešai skelbiamus kriterijus; ii) KIPVPS skyrius, veikiantis savarankiškai nuo padalinio, atsakingo už turto valdymą, ir tinkamai pasirengęs atlikti šią funkciją. iii) bazinės priemonės yra pakankamai likvidžios, todėl vartotojai gali atkartoti indeksą, jei būtina; 5. Direktyvos 85/611/EEB 1 straipsnio 2 dalies ir 19 straipsnio 1 dalies g punkte nurodytas likvidus finansinis turtas tai turtas, į kurį neįeina biržos prekių išvestinės priemonės. 9 straipsnis Direktyvos 85/611/EEB 19 straipsnio 1 dalies g punktas Finansiniai indeksai 1. Direktyvos 85/611/EEB 19 straipsnio 1 dalies g punkte nurodyti finansiniai indeksai tai indeksai, atitinkantys šiuos kriterijus: c) jie tinkamai skelbiami, kadangi atitinka šiuos reikalavimus: i) jie skelbiami laikantis tinkamų duomenų apie kainas rinkimo, indekso reikšmės apskaičiavimo, o vėliau jos skelbimo procedūrų, įskaitant elementų, kurių rinkos vertės nėra, kainos nustatymo procedūras; ii) atitinkama informacija apie tokius dalykus kaip indekso skaičiavimo ir pertvarkymo metodika, indekso pokyčiai arba apie bet kokius veiklos sunkumus, trukdančius laiku arba tiksliai pateikti informaciją, teikiama plačiu mastu ir laiku. a) jų struktūra pakankamai diversifikuota, kadangi atitinka šiuos kriterijus: i) indekso struktūra yra tokia, kad su viena jo dalimi susiję kainų pokyčiai arba prekybos veikla neturi per daug įtakos visam indeksui; 2. Jeigu turto, kuris naudojamas kaip išvestinių finansinių priemonių bazinės finansinės priemonės pagal Direktyvos 85/611/EEB 19 straipsnio 1 dalį, struktūra neatitinka šio straipsnio 1 dalyje nurodytų kriterijų, tos išvestinės finansinės priemonės, jeigu jos atitinka 8 straipsnio 1 dalyje nurodytus kriterijus, laikomos išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, kurias apima turtas, apibrėžtas 8 straipsnio 1 dalies a punkto i iii papunkčiuose.

8 L 79/18 Europos Sąjungos oficialusis leidinys straipsnis Direktyvos 85/611/EEB 21 straipsnio 3 dalies ketvirta pastraipa Išvestinę priemonę apimantys perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės 1. Direktyvos 85/611/EEB 21 straipsnio 3 dalies ketvirtoje pastraipoje nurodyti perleidžiami vertybiniai popieriai, apimantys išvestinę priemonę, tai finansinės priemonės, atitinkančios šios direktyvos 2 straipsnio 1 dalyje nurodytus kriterijus, ir apimančios priemonę, atitinkančią šiuos kriterijus: a) yra ekonomiškai tinkami, nes realizuojami efektyviai atsižvelgiant į kaštus; b) yra naudojami siekiant vieno arba daugiau iš šių konkrečių tikslų: i) sumažinti riziką; ii) sumažinti sąnaudas; a) dėl tos priemonės kai kurie arba visi grynųjų pinigų srautai, kurie kitaip būtų reikalingi perleidžiamam vertybiniam popieriui, kuris veikia kaip pagrindinė sutartis, gali būti koreguojami pagal nurodytą palūkanų normą, finansinės priemonės kainą, valiutų keitimo kursą, kainų ar kursų indeksą, skolinimosi reitingą ar indeksą arba kitą kintamąjį, todėl gali skirtis panašiai kaip atskira išvestinė priemonė; iii) gauti papildomo kapitalo arba pajamų KIPVPS, kai rizikos lygis atitinka KIPVPS rizikos lygį ir rizikos diversifikavimo taisykles, apibrėžtas Direktyvos 85/611/EEB 22 straipsnyje; c) jų riziką tinkamai apima KIPVPS rizikos valdymo sistemos. b) jos ekonominės savybės ir rizika nėra glaudžiai susijusios su pagrindinės sutarties ekonominėmis savybėmis bei rizika; c) ji turi didelį poveikį rizikos lygiui ir perleidžiamų vertybinių popierių kainos nustatymui. 2. Metodai ir priemonės, atitinkantys 1 dalyje nurodytus kriterijus ir susiję su pinigų rinkos priemonėmis tai metodai ir priemonės, susiję su pinigų rinkos priemonėmis, naudojami siekiant veiksmingai valdyti portfelį, kaip nurodyta Direktyvos 85/611/EEB 21 straipsnio 2 dalyje. 12 straipsnis Direktyvos 85/611/EEB 22a straipsnio 1 dalis 2. Pinigų rinkos priemonės, atitinkančios 3 straipsnio 2 dalyje apibrėžtus kriterijus, visus 4 straipsnio 1 ir 2 dalyse apibrėžtus kriterijus ir apimančios priemonę, atitinkančią šio straipsnio 1 dalyje nurodytus kriterijus, laikomos pinigų rinkos priemonėmis, apimančiomis išvestinę priemonę. 3. Perleidžiamas vertybinis popierius arba pinigų rinkos priemonė nelaikomi apimančiais išvestinę priemonę, jeigu jie apima priemonę, kuri pagal sutartį gali būti perleidžiama nepriklausomai nuo perleidžiamo vertybinio popieriaus arba pinigų rinkos priemonės. Tokia priemonė laikoma atskira finansine priemone. 11 straipsnis Direktyvos 85/611/EEB 21 straipsnio 2 dalis Metodai ir priemonės, naudojami siekiant veiksmingai valdyti investicijų portfelį 1. Direktyvos 85/611/EEB 21 straipsnio 2 dalyje nurodyti metodai ir priemonės, susiję su perleidžiamais vertybiniais popieriais ir naudojami siekiant veiksmingai valdyti investicijų portfelį, tai metodai ir priemonės, kurie atitinka šiuos kriterijus: Indeksą atkartojantis KIPVPS 1. Direktyvos 85/611/EEB 22a straipsnio 1 dalyje nurodytas akcijų arba skolos vertybinių popierių indekso struktūros atkartojimas tai bazinio turto indekso struktūros atkartojimas, įskaitant išvestinių priemonių arba kitų metodų ar priemonių naudojimą, kaip nurodyta Direktyvos 85/611/EEB 21 straipsnio 2 dalyje ir šios direktyvos 11 straipsnyje. 2. Direktyvos 85/611/EEB 22a straipsnio 1 dalies pirmoje įtraukoje nurodytas indeksas, kurio struktūra yra pakankamai diversifikuota, tai indeksas, atitinkantis rizikos paskirstymo taisykles šios direktyvos 22a straipsnyje. 3. Direktyvos 85/611/EEB 22a straipsnio 1 dalies antroje įtraukoje nurodytas indeksas, kuris yra tinkamas etalonas, tai indeksas, kurio sudarytojas naudoja pripažintą metodiką, pagal kurią paprastai neišbraukiamas pagrindinis tam tikros rinkos emitentas. 4. Direktyvos 85/611/EEB 22a straipsnio 1 dalies trečioje įtraukoje nurodytas tinkamai skelbiamas indeksas tai indeksas, atitinkantis šiuos kriterijus: a) jis viešai skelbiamas;

9 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/19 b) indekso sudarytojas veikia savarankiškai nuo indeksą atkartojančio KIPVPS. b punktas netrukdo indekso sudarytojams ir KIPVPS būti tos pačios ekonominės grupės dalimi, jeigu veikia veiksminga interesų konfliktų valdymo sistema. 13 straipsnis Perkėlimas į nacionalinę teisę 1. Valstybės narės ne vėliau kaip iki 2008 m. kovo 23 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie įsigalioję įgyvendina šią direktyvą. Priimtų nuostatų tekstus ir minėtų nuostatų bei šios direktyvos atitikties lentelę jos nedelsdamos pateikia Komisijai. Valstybės narės taiko šias nuostatas nuo 2008 m. liepos 23 d. Valstybės narės, priimdamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą, arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės. 2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų pagrindinių nacionalinės teisės aktų nuostatų tekstus. 14 straipsnis Įsigaliojimas Ši direktyva įsigalioja trečią dieną nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. 15 straipsnis Adresatai Ši direktyva skirta valstybėms narėms. Priimta Briuselyje, 2007 m. kovo 19 d. Komisijos vardu Charlie McCREEVY Komisijos narys

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft Word - mb lt _2_.doc BALANSAS Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Grynieji pinigai 18.510 Lėšos centriniame banke 33.881 52.390 Lėšos bankuose 107.869 Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

MR_SEB ConceptBiotechnology_ _final_Lt

MR_SEB ConceptBiotechnology_ _final_Lt Vertimas iš anglų kalbos Šie valdymo nuostatai yra vertimas iš anglų kalbos. Esant neatitikimams tarp vertimo ir angliškos versijos, pirmenyb teikiama angliškai versijai SEB Asset Management S.A. 6a, Circuit

Detaliau

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2015/ m. spalio 10 d. - kuriuo dėl kredito įstaigoms taikomo padengimo likvidžiuo

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2015/ m. spalio 10 d. - kuriuo dėl kredito įstaigoms taikomo padengimo likvidžiuo 2015117 L 11/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2015/61 2014 m. spalio 10 d. kuriuo dėl kredito įstaigoms taikomo padengimo likvidžiuoju turtu

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 01 22 2013 02 04 INVESTICINIAI LAKŠTAI Su Brent naftos kaina susieti investiciniai lakštai Emisija SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 m. sausio

Detaliau

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_LT

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_LT ESMA35-43-1562 ESMA pranešimas Pranešimas apie ESMA sprendimo dėl produktų intervencinės priemonės, susijusios su sandoriais dėl kainų skirtumo, atnaujinimo 2019 m. sausio 23 d. Europos vertybinių popierių

Detaliau

LIETUVOS BANKO VALDYBOS

LIETUVOS BANKO VALDYBOS Suvestinė redakcija nuo 2006-06-30 iki 2006-12-31 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2001, Nr. 7-223, i. k. 100505ANUTA00000172 LIETUVOS BANKO VALDYBOS N U T A R I M A S DĖL KAPITALO PAKANKAMUMO SKAIČIAVIMO TAISYKLIŲ

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2 Suvestinė redakcija nuo 2010-06-30 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 22-696, i. k. 104505ANUTA00000001 Nauja redakcija nuo 2010-06-30: Nr. 03-58, 2010-05-25, Žin. 2010, Nr. 63-3141 (2010-05-31), i.

Detaliau

PALŪKANŲ, IŠMOKĖTŲ 2018 IR VĖLESNIAIS METAIS, APMOKESTINIMAS Palūkanos Palūkanų apmokestinimas (gyventojams) Palūkanų priskyrimas A ir B klasėms Palūk

PALŪKANŲ, IŠMOKĖTŲ 2018 IR VĖLESNIAIS METAIS, APMOKESTINIMAS Palūkanos Palūkanų apmokestinimas (gyventojams) Palūkanų priskyrimas A ir B klasėms Palūk PALŪKANŲ, IŠMOKĖTŲ 2018 IR VĖLESNIAIS METAIS, APMOKESTINIMAS Palūkanos Palūkanų apmokestinimas (gyventojams) Palūkanų priskyrimas A ir B klasėms Palūkanos už vartojimo kreditą, suteiktą per tarpusavio

Detaliau

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS 1996-2016 INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS FINANSINIS TURTAS LIETUVOS TENDENCIJOS 2016 M. LAPKRITIS Mlrd. eurų VIENAM GYVENTOJUI TENKANTIS TURTAS IŠAUGO 5,5 KARTO Šalies namu ūkių

Detaliau

MEDIO II SAA 08 Lt

MEDIO II SAA 08 Lt 2008 metų finansin atskaitomyb Turinys Informacija apie fondą 1 Nepriklausomo auditoriaus išvada UAB MP Pension Funds Baltic akcininkams 2 Balansas 4 Grynųjų aktyvų pokyčių ataskaita 5 Aiškinamasis raštas

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Nuo ko pradėti investuoti? Aurimas Martišauskas auskas AB FMĮ FINASTA Direktorius Robertas Kijosakis Vargšai dirba dėl pinigų ir juos išleidžia, turtingųjų paslaptis gebėjimas pinigus priversti dirbti

Detaliau

VI_2013_pusmet

VI_2013_pusmet VALDYMO ĮMONIŲ PUSMEČIO ATASKAITOS TURINYS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. UAB MP PENSION FUNDS BALTIC 1.2. buveinė Savanorių pr. 349, Kaunas. 1.3. telefono (8 37)

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

Kliento anketa JA - DNB Trade [ ]

Kliento anketa JA - DNB Trade [ ] KLIENTO ANKETA JURIDINIAM ASMENIUI DĖL PREKYBOS DNB TRADE PLATFORMOJE Įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2004/39/EB (MiFID) bei šią direktyvą įgyvendinančio LR Finansinių priemonių rinkų

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart 2019 2 22 L 51 I/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/316 2019 m. vasario 21 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties

Detaliau

4 priedas

4 priedas 2014 metų sausio birželio mėnesių ataskaita Finasta Baltic Fund fondas I. BENDROJI INFORMACIJA 1. "Finasta Baltic Fund fondo (toliau Fondo) duomenys Pavadinimas VPK pritarimo kolektyvinio investavimo subjekto

Detaliau

SYNERGY FINANCE EUROPOS OBLIGACIJŲ FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRIN

SYNERGY FINANCE EUROPOS OBLIGACIJŲ FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRIN SYNERGY FINANCE EUROPOS OBLIGACIJŲ FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroji rizika Rinkos rizika

Detaliau

LLBAM VA 2013 Q1

LLBAM VA 2013 Q1 LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2013 m. I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

4 priedas

4 priedas 2015 METŲ SAUSIO BIRŽELIO ATASKAITA FINASTA BALTIC FUND FONDAS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. "Finasta Baltic Fund fondo (toliau Fondo) duomenys Pavadinimas VPK pritarimo kolektyvinio investavimo subjekto

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTA

SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTA SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroji rizika Rinkos

Detaliau

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

2009 m. liepos 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 637/2009, nustatantis įgyvendinimo taisykles dėl žemės ūkio augalų ir daržovių veislių pavadinimų

2009 m. liepos 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 637/2009, nustatantis įgyvendinimo taisykles dėl žemės ūkio augalų ir daržovių veislių pavadinimų L 191/10 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 7 23 KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 637/2009 2009 m. liepos 22 d. nustatantis įgyvendinimo taisykles dėl žemės ūkio augalų ir daržovių veislių pavadinimų

Detaliau

POTENCIALI GRĄŽA FINANSINIŲ PRIEMONIŲ IR SU JOMIS SUSIJUSIŲ RIZIKŲ APRAŠAS Šis rizikos aprašas skirtas UAB FMĮ INVL Finasta klientams. Dokumente trump

POTENCIALI GRĄŽA FINANSINIŲ PRIEMONIŲ IR SU JOMIS SUSIJUSIŲ RIZIKŲ APRAŠAS Šis rizikos aprašas skirtas UAB FMĮ INVL Finasta klientams. Dokumente trump POTENCIALI GRĄŽA Šis rizikos aprašas skirtas UAB FMĮ INVL Finasta klientams. Dokumente trumpai aprašytos pagrindinės finansines priemonės ir joms būdingiausios rizikos. Rekomenduojame, peržvelgus dominančią

Detaliau

VITALITY Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroj

VITALITY Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroj VITALITY Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroji rizika Rinkos rizika Koncentracijos rizika Valiutos

Detaliau

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

LOPULLISET EHDOT

LOPULLISET EHDOT Šios sąlygos yra originalo, parengto švedų kalba, vertimas į anglų kalbą. Kilus kokiems nors ginčams, pirmenybė teikiama galutinių sąlygų tekstui švedų kalba. GALUTINĖS SĄLYGOS Obligacija Nr. 4425 Susieta

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2 Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. rugpjūčio 17 d. (OR. en) 11651/17 AGRILEG 150 DENLEG 63 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos gavimo data: 2017 m. rugpjūčio 24 d. kam: Komisijos dok.

Detaliau

2017 m. gruodžio 7 d. Europos sisteminės rizikos valdybos rekomendacija dėl investicinių fondų likvidumo ir finansinio sverto rizikos (ESRV/2017/6)

2017 m. gruodžio 7 d. Europos sisteminės rizikos valdybos rekomendacija dėl investicinių fondų likvidumo ir finansinio sverto rizikos (ESRV/2017/6) 2018 4 30 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 151/1 I (Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės) REKOMENDACIJOS EUROPOS SISTEMINĖS RIZIKOS VALDYBA EUROPOS SISTEMINĖS RIZIKOS VALDYBOS REKOMENDACIJA

Detaliau

LLBAM VA 2010

LLBAM VA 2010 UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2010 m. I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos adresas:

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai doc.a Paškevičius 1 Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 Balansas (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 Pinigų

Detaliau

Pensijų fondo - SEB pensija m. sausio-birželio mėnesių ataskaita

Pensijų fondo - SEB pensija m. sausio-birželio mėnesių ataskaita PENSIJŲ FONDO SEB PENSIJA 1 2008 M. SAUSIOBIRŽELIO MöNESIŲ ATASKAITA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Vertybinių

Detaliau

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 885/  m. rugpjūčio 13 d. - kuriuo nustatomos valgomųjų ybiškių ir kario lapų i

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 885/  m. rugpjūčio 13 d. - kuriuo nustatomos valgomųjų ybiškių ir kario lapų i L 242/20 KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 885/2014 2014 m. rugpjūčio 13 d. kuriuo nustatomos valgomųjų ybiškių ir kario lapų iš Indijos importo specialiosios sąlygos ir panaikinamas Įgyvendinimo

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 (Cash flow) doc.a Paškevičius 1 2 -

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

Microsoft PowerPoint _3Q_ _LT.pps

Microsoft PowerPoint _3Q_ _LT.pps Preliminarūs 28 m. 9 mėnesių AB Invalda grupės rezultatai Vilnius, 28-11-28 Turinys Apie AB Invalda Įmonių grupė Svarbūs įvykiai Finansiniai rezultatai Informacija apie akcijas Akcininkų struktūra Prekyba

Detaliau

CL2008L0100LT bi_cp 1..1

CL2008L0100LT bi_cp 1..1 2008L0100 LT 18.11.2008 000.001 1 Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį B KOMISIJOS DIREKTYVA 2008/100/EB 2008 m. spalio 28 d. iš dalies keičianti

Detaliau

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx 2012 M. GRUODŽIO 31 D. ATSKIROS IR KONSOLIDUOTOS BANKO FINANSINĖS ATASKAITOS PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, PATEIKIAMOS KARTU SU

Detaliau

UŽDARO TIPO PRIVATAUS KAPITALO INVESTICINIO FONDO LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND I PROSPEKTAS 1/26

UŽDARO TIPO PRIVATAUS KAPITALO INVESTICINIO FONDO LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND I PROSPEKTAS 1/26 UŽDARO TIPO PRIVATAUS KAPITALO INVESTICINIO FONDO LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND I PROSPEKTAS 1/26 ĮSPĖJIMAI APIE RIZIKĄ Šis Prospektas parengtas informacijos, turimos šio Prospekto įsigaliojimo dieną (priežiūros

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s 2013 12 21 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 351/1 I (Įstatymo galią turintys teisės aktai) REGLAMENTAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1350/2013 2013 m. gruodžio 11 d. kuriuo

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta)

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta) Forma patvirtinta Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2014 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. DĮ-30 Forma suderinta Lietuvos banko 2013 m. gruodžio 31 d. raštu Nr. S 2013/(22.13-2203)-12-6013

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės.

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 ADMINISTRACIJOS PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS 4 : BALANSAS 5 PELNO (NUOSTOLIO)

Detaliau

ECB rekomendacinio dokumento bankams apie neveiksnias paskolas priedas: prudencinis atidėjinių neveiksnioms pozicijoms dengti minimumas

ECB rekomendacinio dokumento bankams apie neveiksnias paskolas priedas: prudencinis atidėjinių neveiksnioms pozicijoms dengti minimumas ECB rekomendacinio dokumento bankams apie neveiksnias paskolas priedas: prudencinis atidėjinių neveiksnioms pozicijoms dengti minimumas 2017 m. spalio mėn. Turinys 1 Įvadas 2 2 Bendra koncepcija 3 2.1

Detaliau

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2015/ m. kovo 11 d. - kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2001/ 18/ EB

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2015/ m. kovo 11 d. - kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2001/ 18/ EB 2015 3 13 L 68/1 I (Teisėkūros procedūra priimami aktai) DIREKTYVOS EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2015/412 2015 m. kovo 11 d. kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2001/18/EB nuostatos dėl

Detaliau

Lietuvos finansinių sąskaitų statistikos duomenų, naudojamų makroekonominio disbalanso procedūros rodikliams sudaryti, kokybės ataskaita 1 (parengė Li

Lietuvos finansinių sąskaitų statistikos duomenų, naudojamų makroekonominio disbalanso procedūros rodikliams sudaryti, kokybės ataskaita 1 (parengė Li Lietuvos finansinių sąskaitų statistikos duomenų, naudojamų makroekonominio disbalanso procedūros rodikliams sudaryti, kokybės ataskaita 1 (parengė Lietuvos bankas ir Lietuvos statistikos departamentas)

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 06 07 C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) /... 2018 06 07 kuriuo iš dalies keičiamos Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 nuostatos dėl bendrosios

Detaliau

UAB Medicinos bankas prospekto santraukos vertimas į lietuvių kalbą II SANTRAUKA Šią Santrauką sudaro informacijos atskleidimo reikalavimai, vadinami

UAB Medicinos bankas prospekto santraukos vertimas į lietuvių kalbą II SANTRAUKA Šią Santrauką sudaro informacijos atskleidimo reikalavimai, vadinami II SANTRAUKA Šią Santrauką sudaro informacijos atskleidimo reikalavimai, vadinami Punktais, sudaryti pagal Prospekto reglamento XXII priedą (Informacijos atskleidimo reikalavimai santraukose). Šie Punktai

Detaliau

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles L 189/50 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2014 6 27 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 654/2014 2014 m. gegužės 15 d. dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/ m. balandžio 28 d. - kuriuo iš dalies keičiamas ir taisomas Reglamentas (ES) Nr. 10/

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/ m. balandžio 28 d. - kuriuo iš dalies keičiamas ir taisomas Reglamentas (ES) Nr. 10/ L 113/18 2017 4 29 KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/752 2017 m. balandžio 28 d. kuriuo iš dalies keičiamas ir taisomas Reglamentas (ES) Nr. 10/2011 dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su

Detaliau

AB SEB BANKAS 2015 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO SUTRUMPINTA TARPINĖ INFORMACIJA TURINYS 1. ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS DĖL 2015 M. BIRŽELIO 30 D.

AB SEB BANKAS 2015 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO SUTRUMPINTA TARPINĖ INFORMACIJA TURINYS 1. ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS DĖL 2015 M. BIRŽELIO 30 D. AB SEB BANKAS 2015 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO SUTRUMPINTA TARPINĖ INFORMACIJA TURINYS 1. ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS DĖL 2015 M. BIRŽELIO 30 D. ŠEŠIŲ MĖNESIŲ TARPINĖS KONSOLIDUOTOS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS

Detaliau

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 215 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę priemonę I. Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 iki 2017-12-31 Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 107-2688, i. k. 0971010ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo fondo lėšų likutis, padengus Privatizavimo fondo įsipareigojimus,

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS Informacija atnaujinta 2014-10-31 Aktuali redakcija, galiojanti nuo 2014-11-01 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ ĮSTAIGŲ Į S T A T Y M A S 2002 m. rugsėjo 10 d. Nr. IX-1068 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS

Detaliau

EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDI

EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDI EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDIO 4 CU 9 DIGIT 6 TELECOM 14 CODEC 84 TEISĖS AKTAI IR

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr , i. k ISTA0IX-1068 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr , i. k ISTA0IX-1068 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ Suvestinė redakcija nuo 2004-11-17 iki 2007-01-29 Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 91-3891, i. k. 1021010ISTA0IX-1068 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ ĮSTAIGŲ Į S T A T Y M A S 2002 m. rugsėjo 10 d. Nr.

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS Projektas VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ, NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ, GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ

Detaliau

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005 L 330/30 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 12 10 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1259/2013 2013 m. lapkričio 20 d. kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005,

Detaliau

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKOLINTŲ LĖŠŲ ĖMIMO INVESTICIJŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI

Detaliau

Telia Lietuva AB

Telia Lietuva AB 2018 M. 9 MĖNESIŲ VEIKLOS REZULTATAI Telia Lietuva, AB, įmonių grupė TELIA LIETUVA #VISAKOTINKLAS TELEKOMUNIKACIJŲ, IT IR TV PASLAUGOS IŠ VIENŲ RANKŲ TELIA LIETUVA TAI: Platus paslaugų spektras Labiausiai

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoje Sąvoka mokėjimo sąskaita Galimas taupomosios sąskaitos,

Detaliau

ATVIRO SUDERINTOJO INVESTICINIO FONDO DOVRE BALTIC SEA 2014 M. PIRMO PUSMEČIO ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Investicinio fondo duomenys: Kolekt

ATVIRO SUDERINTOJO INVESTICINIO FONDO DOVRE BALTIC SEA 2014 M. PIRMO PUSMEČIO ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Investicinio fondo duomenys: Kolekt ATVIRO SUDERINTOJO INVESTICINIO FONDO DOVRE BALTIC SEA 2014 M. PIRMO PUSMEČIO ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Investicinio fondo duomenys: Kolektyvinio investavimo subjekto pavadinimas Dovre Baltic

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls Pakruojo rajono sporto centras (įstaigos pavadinimas) BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 20 M. GRUODŽIO MöN. 3 D. 4 ketvirtis (metin, ketvirtin ) ATASKAITA 202.0.09 Nr. (data) g.3.pakruojis (sudarymo vieta)

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 63 final ŽALIOJI KNYGA Kapitalo rinkų sąjungos kūrimas {SWD(2015) 13 final} LT LT

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 63 final ŽALIOJI KNYGA Kapitalo rinkų sąjungos kūrimas {SWD(2015) 13 final} LT LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 02 18 COM(2015) 63 final ŽALIOJI KNYGA Kapitalo rinkų sąjungos kūrimas {SWD(2015) 13 final} LT LT Įžanga Komisijos prioritetas, kuris yra ir Europos prioritetas darbo vietų

Detaliau

4 priedas

4 priedas 2016 METŲ SAUSIO - BIRŽELIO ATASKAITA VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKOS DALIES KAUPIMO INVL MEZZO II 53+ PENSIJŲ FONDAS I.BENDROJI INFORMACIJA 1. INVL MEZZO II 53+ pensijų fondo bendroji informacija:

Detaliau

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 217 m. I III ketvirtis ISSN 2335-8335 (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis. Lietuvos bankas, 217 Gedimino pr. 6,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI

L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDIMO ĮMONIŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ APŽVALGA... III. DRAUDIMO TARPININKŲ RINKOS APŽVALGA....7 L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2019 m. I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2019 m. I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2019 m. I ketv. BANKŲ VEIKLOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 2019 m. I ketv. ISSN 2335-8319 (online) Lietuvos bankas Gedimino pr. 6,

Detaliau

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1104/2011/ES dėl Galileo programos pagrindu sukurtos pasaulinės navigacijos palydovų

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1104/2011/ES dėl Galileo programos pagrindu sukurtos pasaulinės navigacijos palydovų 2011 11 4 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 287/1 I (Įstatymo galią turintys teisės aktai) SPRENDIMAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 1104/2011/ES 2011 m. spalio 25 d. dėl Galileo programos

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 19 / LIETUVOS DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 19 ISSN 2335-8335 (online) Santrumpos ES Europos Sąjunga TPVCAD

Detaliau

Microsoft Word - Nasdaq Vilnius listinguojamų bendrovių valdysenos ataskaitos forma (galioja nuo 2019_01_15).docx

Microsoft Word - Nasdaq Vilnius listinguojamų bendrovių valdysenos ataskaitos forma (galioja nuo 2019_01_15).docx PRIIMTA AB Nasdaq Vilnius valdybos posėdyje 2015 m. kovo 16 d. Protokolo Nr. 15-120 Papildyta: 2019 m. sausio 15 d. Protokolo Nr.19-63 DĖL NASDAQ VILNIUS LISTINGUOJAMŲ BENDROVIŲ VALDYSENOS KODEKSO LAIKYMOSI

Detaliau

AB LIETUVOS DRAUDIMAS MOKUMO IR FINANSINĖS PADĖTIES ATASKAITA 2018

AB LIETUVOS DRAUDIMAS MOKUMO IR FINANSINĖS PADĖTIES ATASKAITA 2018 AB LIETUVOS DRAUDIMAS MOKUMO IR FINANSINĖS PADĖTIES ATASKAITA 2018 TURINYS SANTRAUKA... 4 A VEIKLA IR REZULTATAI... 5 A.1. Veikla... 5 A.1.1. Bendrovės pavadinimas ir teisinė forma... 5 A.1.2. Priežiūros

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. NEKILNOJAMOJO TURTO OPERACIJŲ, FINANSINIŲ, APSKAITOS IR DRAUDIMO PASLAUGŲ SEKTORIAUS PROFESINIS

Detaliau

COM(2018)37/F1 - LT

COM(2018)37/F1 - LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 01 18 COM(2018) 37 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI IR EUROPOS CENTRINIAM BANKUI Pirmoji pažangos ataskaita dėl neveiksnių

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

Foresta

Foresta Vilnius, 2010 m. balandžio 21 d. Asociacija Draudimo brokerių rūmai Algirdo g. 9A, Vilnius, Lietuva 2009 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys bei Auditoriaus išvada ir Audito ataskaita

Detaliau

Slide 1

Slide 1 BANKROTO ADMINISTRATORIAUS ATASKAITA BANKRUTAVUSIOS AKCINĖS BENDROVĖS SNORO BANKAS KREDITORIAMS UŽ 2017 M. 2018 m. kovo 16 d. Vilnius PAREIŠKIMAS DĖL ATSAKOMYBĖS RIBOJIMO Šią Ataskaitą parengė bankrutavusios

Detaliau

2012 m. gruodžio 20 d. Europos sisteminės rizikos valdybos rekomendacija dėl pinigų rinkos fondų (ESRV/2012/1)

2012 m. gruodžio 20 d. Europos sisteminės rizikos valdybos rekomendacija dėl pinigų rinkos fondų (ESRV/2012/1) 2013 5 25 Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 146/1 I (Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės) REKOMENDACIJOS EUROPOS SISTEMINĖS RIZIKOS VALDYBA EUROPOS SISTEMINĖS RIZIKOS VALDYBOS REKOMENDACIJA

Detaliau

MergedFile

MergedFile VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2015 M. SAUSIO 15 D. NUTARIMO NR. O3-3 DĖL ELEKTROS ENERGIJOS PERDAVIMO, SKIRSTYMO

Detaliau