UAB Medicinos bankas prospekto santraukos vertimas į lietuvių kalbą II SANTRAUKA Šią Santrauką sudaro informacijos atskleidimo reikalavimai, vadinami

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "UAB Medicinos bankas prospekto santraukos vertimas į lietuvių kalbą II SANTRAUKA Šią Santrauką sudaro informacijos atskleidimo reikalavimai, vadinami"

Transkriptas

1 II SANTRAUKA Šią Santrauką sudaro informacijos atskleidimo reikalavimai, vadinami Punktais, sudaryti pagal Prospekto reglamento XXII priedą (Informacijos atskleidimo reikalavimai santraukose). Šie Punktai yra sunumeruoti toliau pateiktuose A E (A.1 E.7) skirsniuose. Ši Santrauka apima visus Punktus, kuriuos yra būtina įtraukti į santrauką pagal šį vertybinių popierių ir emitento tipą. Kai kurių Punktų neprivaloma įtraukti, todėl gali būti Punktų sekos numeravimo spragų. Nors į Santrauką gali reikėti įterpti Punktą dėl vertybinių popierių ir emitento tipo, tačiau apie tą Punktą gali būti nepateikta jokios susijusios informacijos. Tokiu atveju Santraukoje yra nurodomas trumpas Punkto apibūdinimas su prierašu netaikoma. Šioje Santraukoje sąvokos didžiosiomis raidėmis turi reikšmes, kaip jos nurodytos Dalyje 1.5 Sąvokos ir santraukos (angl. Definitions and Abbreviations). Punktas Pavadinimas A.1 Įvadas ir įspėjimai A.2 Emitento sutikimas leisti naudoti Prospektą paskesnio vertybinių popierių perpardavimo ar galutinio vertybinių popierių platinimo per finansinius tarpininkus atvejais Punktas Pavadinimas B.1 Teisinis ir komercinis pavadinimas B.2 Buveinės vieta / teisinė forma/ teisės aktai / įsisteigimo šalis B.4b Bet kokių žinomų tendencijų, turinčių įtakos Emitentui ir sektoriams, kuriuose jis veikia, apibūdinimas A skirsnis. Įvadas ir įspėjimai Informacijos atskleidimas Ši Santrauka nėra prospektas viešam Obligacijų Siūlymui ir listingavimui (Įtraukimui) į prekybą Nasdaq ir ji turėtų būti skaitoma tik kaip prospekto įvadas. Šioje Santraukoje yra pateikti faktai ir aplinkybės, kurios, Bendrovės nuomone, yra svarbios Bendrovės verslo ir viešo Obligacijų Siūlymo atžvilgiu, ir joje yra pateikiama tam tikros informacijos, kuri išsamiau aptariama Baziniame prospekte, santrauka. Kiekvienas investuotojas turėtų priimti sprendimą dalyvauti Siūlyme ir investuoti į Obligacijas vadovaudamasis visu Baziniu prospektu (įskaitant jo pakeitimus ir priedus), įskaitant prie Bazinio prospekto pridedamus dokumentus, o ne tik šia Santrauka, taip pat atitinkamos Obligacijų Dalies Galutinėmis sąlygomis. Galimi investuotojai yra įspėjami, kad jei teismui pateikiamas ieškinys dėl Baziniame prospekte esančios informacijos, ieškovui investuotojui pagal nacionalinius atitinkamos šalies teisės aktus gali tekti padengti viso Bazinio prospekto vertimo išlaidas prieš pradedant teisminį procesą. Bendrovė prisiima civilinę atsakomybę, susijusią su šios Santraukos pateikimu (įskaitant bet kokį jos vertimą), tačiau tik tuo atveju, jei Santrauka yra klaidinanti, netiksli ar nenuosekli skaitant kartu su visu Baziniu prospektu arba jei joje, skaitant kartu su kitomis Bazinio prospekto dalimis, nepateikiama pagrindinė informacija, kuria siekiama padėti investuotojams svarstant galimybę investuoti į šiuos vertybinius popierius. Netaikoma. Šis Bazinis prospektas parengtas išimtinai Siūlymo ir Įtraukimo tikslais, kaip nurodyta Baziniame prospekte. Taigi jis negali būti naudojamas paskesniam vertybinių popierių perpardavimui ir/ar galutiniam vertybinių popierių platinimui per finansinius tarpininkus. B skirsnis. Emitentas Informacijos atskleidimas UAB Medicinos bankas. Emitentas yra uždaroji akcinė bendrovė, kurios buveinė registruota adresu Pamėnkalnio g. 40, Vilnius, Lietuva, juridinio asmens kodas Emitentas yra įsteigtas ir veikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Išskyrus, kaip nurodyta toliau, nuo paskutinių skelbtų TFAS finansinių ataskaitų už 2017 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus neįvyko jokių esminių neigiamų Bendrovės arba Grupės perspektyvų pokyčių. Nepaisant to, 2018 m. balandžio 18 d. LB Bendrovei pritaikė privalomą nurodymą ir 2018 m. balandžio 26 d. viešai paskelbė, kad Bendrovė nesilaikė ankstesnio privalomo LB pritaikyto apribojimo neskolinti su Bendrove susijusiems asmenims. Apribojimas neskolinti susijusiems asmenims ir toliau galioja, kol LB jo neatšauks. Privalomas nurodymas pritaikytas dėl Bendrovės įvykdyto Dukterinės įmonės UAB Saugus kreditas įsigijimo sąlygų. Įsigydama šios Dukterinės įmonės akcijas, Bendrovė taip pat įsigijo reikalavimo teisę į Dukterinę įmonę iš jos buvusio akcininko. Reikalavimo

2 B.5, B.14 Grupės apibūdinimas. Bendrovės padėtis Grupėje. Jeigu Emitentas yra priklausomas nuo kitų Grupės subjektų, tai turi būti aiškiai nurodyta. teisė atsirado iš kredito sutarties ir tuo metu siekė EUR. Bendrovė pratęsė kredito grąžinimo terminą ir pakeitė kitas kredito sutarties sąlygas po UAB Saugus kreditas akcijų įsigijimo. LB nusprendė, kad įsigydama reikalavimo teises į minėtą Dukterinę įmonę Bendrovė nesilaikė apribojimo neskolinti savo kontroliuojamiems asmenims ir jų tiesiogiai arba netiesiogiai kontroliuojamoms įmonėms. Tačiau vykdant dokumentų patikrinimą Bendrovė kapitalizavo savo reikalavimo teisę į Dukterinę įmonę padidindama įstatinį kapitalą. Todėl LB nepritaikė jokių kitų privalomų apribojimų. Bendrovė kartu su Dukterinėmis įmonėmis sudaro įmonių Grupę, kaip nurodyta žemiau. Dukterinė įmonė Registracijos šalis Bendrovės turimas akcijų ir balsų paketas (%) UAB MB turtas * Lietuva 22,46 UAB MB valda * Lietuva 32,52 UAB MB investicija * Lietuva 47,94 UAB TG Invest-1 * Lietuva 73,22 Nida capital SIA Latvija 100 UAB Saugus kreditas Lietuva 100 Šaltinis: Bendrovė * Likusios šių Dukterinių įmonių akcijos priklauso kitai Grupės įmonei (Dukterinei įmonei): (i) UAB TG Invest-1 atveju, likusios akcijos priklauso UAB MB turtas, (ii) UAB MB turtas atveju, likusios akcijos priklauso UAB MB valda, (iii) UAB MB valda atveju, likusios akcijos priklauso UAB MB investicija, (iv) UAB MB investicija, likusios akcijos priklauso UAB TG Invest-1. Emitentas nėra priklausomas nuo kitų Grupės subjektų. B.9 Pelno prognozė Netaikoma. Emitentas nusprendė neįtraukti pelno prognozės arba preliminaraus pelno į šį Bazinį prospektą. B.10 Istorinės finansinės informacijos audito ataskaitoje nurodytų išlygų apibūdinimas 2018 m. sausio 15 d. Bendrovė patvirtino balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitų, parengtų pagal strateginį Bendrovės planą ir Bendrovės vadovybės strateginę verslo plėtos viziją, prognozę. Prognozė buvo paskelbta metiniame vadovybės pranešime už metus pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d., kuris yra sudėtinė finansinės atskaitomybės dokumentų 2017 m. gruodžio 31 d. datai dalis. Prognozė buvo parengta ne Obligacijų išleidimo tikslu, ir LB atlikto inspektavimo 2018 m. kovo 31 datai rezultatai gali koreguoti šią prognozę, todėl Bendrovė laiko ją negaliojančia, ir Bendrovės investuotojas neturėtų remtis prognozės duomenimis. TFAS finansines ataskaitas už 2017 m. gruodžio 31 d. ir 2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus patikrino auditorius KPMG Baltics, UAB. Šis auditorius pateikė nuomones apie TFAS finansines ataskaitas už abejus metus be jokių išlygų ir, auditoriaus nuomone, abu ataskaitų rinkiniai parodo tikrą ir teisingą Emitento nekonsoliduotą finansinę padėtį ir Grupės konsoliduotą finansinę padėtį ir jų atitinkamus nekonsoliduotus ir konsoliduotus finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus už pasibaigusius metus pagal Europos Sąjungoje priimtus taikytis Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus. Visos TFAS finansinės ataskaitos pateikiamos šio Bazinio prospekto I priede. Visa Konsoliduota finansinė informacija, kuri nebuvo audituota arba auditoriaus peržiūrėta, pateikiama šio Bazinio prospekto II priede. 2

3 B.12 Atrinkta istorinė pagrindinė finansinė informacija. Pareiškimas, kad neįvyko jokių esminių neigiamų Emitento perspektyvos pokyčių. Reikšmingų finansinės ar verslo padėties pokyčių apibūdinimas ATRINKTA FINANSINĖ INFORMACIJA (tūkst. EUR) Gruodžio 31 d. pasibaigę metai Kovo 31 d. pasibaigęs ketv Grynosios palūkanų pajamos Augimas, % -1,7% 10,2% 32,2%* Grynosios paslaugų mokesčių ir komisinių pajamos Augimas, % 32,9% 18,9% 29,4%* Veiklos pajamų, iš viso Augimas, % -4,8% 10,6% 20,3%* Veiklos pelnas (nuostoliai) Metų pelnas (nuostoliai) Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Lėšos bankuose ir kitose kredito institucijose Iki išpirkimo laikomos investicijos Paskolos ir iš klientų gautinos sumos Investicinis turtas Kitas turtas Įsipareigojimai Įsipareigojimai bankams ir kitoms kredito institucijoms Įsipareigojimai klientams Subordinuotosios paskolos Kiti įsipareigojimai Akcininkų nuosavybė Šaltinis: TFAS finansinės ataskaitos, Konsoliduota tarpinė informacija, Bendrovė * Procentas rodo pirmojo ketvirčio pajamų augimą. PAGRINDINIAI KOEFICIENTAI IR RODIKLIAI* PELNINGUMO KOEFICIENTAI Gruodžio 31 d. pasibaigę metai Kovo 31 d. pasibaigęs ketv Veiklos pelno marža 2,1% 12,3% 7,7% 7,9% Grynojo pelno marža margin 4,3% 12,3% 7,5% 7,5% Nuosavybės grąža (ROE) 2,0% 5,9% 0,8% 1,0% Turto grąža (ROA) 0,2% 0,6% 0,1% 0,1% LIKVIDUMO KOEFICIENTAI Padengimo likvidžiuoju turtu rodiklis 844,3% 730,6% 892,0% 477,8% MOKUMO KOEFICIENTAI Kapitalo pakankamumo rodiklis 14,1% 15,01% 15,8% 17,0% Neveiksnių paskolų dalis 10,6% 8,3% 11,9% 7,5% Šaltinis: TFAS finansinės ataskaitos, Konsoliduota tarpinė informacija, Bendrovė * auditorių nepatikrintos alternatyvios veiklos rezultatų vertinimo priemonės (AVRVP), paskaičiuotos pagal skaičius TFAS finansinėse ataskaitose ir Konsoliduotoje tarpinėje informacijoje. 3

4 Žemiau esančioje lentelėje pateikiamas AVRVP sąrašas, jų skaičiavimo metodika ir pagrindinė jų naudojimo priežastis. AVRVP Formulė AVRVP naudojimo pagrindinė priežastis Veiklos pelno marža Veiklos pelnas (nuostolis) / Visos veiklos pajamos Tai vienas pagrindinių pelningumo rodiklių, skaičiuojamas dalinant veiklos pelną iš to paties laikotarpio pajamų. Jis rodo, kiek pelno bendrovė galėtų uždirbti iš savo veiklos, atmetus finansinę veiklą ir mokestines išlaidas. Kuo didesnis rodiklis, tuo Grynojo pelno marža Nuosavybė s grąža (ROE) Turto grąža (ROA) Padengimo likvidžiuoju turtu rodiklis Kapitalo pakankamu mo rodiklis Neveiksnių paskolų dalis Metų pelnas (nuostoliai) / Visos veiklos pajamos Metų pelnas (nuostoliai) / Nuosavas kapitalas Metų pelnas (nuostoliai) / Turtas Likvidus turtas / Trumpalaikiai (iki 30 dienų) įsipareigojimai (I lygio kapitalas + II lygio kapitalas + Kapitalo apsaugos rezervas) / Pagal riziką įvertintas turtas Neveiksnių paskolų portfelis (grynoji vertė) / Visas paskolų portfelis (grynoji vertė) pelningesnė bendrovė. Tai vienas pagrindinių pelningumo rodiklių, skaičiuojamas dalinant grynąjį pelną iš to paties laikotarpio pajamų. Jis rodo, kiek pelno bendrovė galėtų uždirbti iš savo veiklos, įskaitant finansinę veiklą ir mokestines išlaidas. Kuo didesnis rodiklis, tuo pelningesnė bendrovė. Nuosavybės grąža yra rodiklis, kuris skaičiuojamas dalinant grynąjį pelną iš nuosavo kapitalo. Jis matuoja bendrovės pelningumą, parodydamas, kiek pelno bendrovė gali uždirbti iš akcininkų investicijų. Kuo didesnis rodiklis, tuo pelningesnės investicijos į bendrovės nuosavą kapitalą. Turto grąža yra rodiklis, kuris skaičiuojamas dalinant grynąjį pelną iš viso turto. Jis matuoja pelningumą ir valdymo efektyvumą, parodydamas, kaip gerai naudojamas turtas pelnui uždirbti. Kuo didesnis rodiklis, tuo efektyviau bendrovė naudoja savo turimą turtą uždirbdama grąžą akcininkams. Tai viena pagrindinių finansinių įstaigų likvidumo matavimo priemonių, kuri rodo, kiek itin likvidus turtas dengia trumpalaikius įsipareigojimus. Šis rodiklis rodo, kaip gerai bendrovė yra pasiruošusi trumpalaikiams likvidumo sutrikimams. Pagal ES teisės aktuose numatomą privalomą reikalavimą Banko padengimo likvidžiuoju turtu rodiklis turi būti ne mažesnis nei 100%. Tai vienas pagrindinių finansinių įstaigų mokumo rodiklių, kuris rodo, kaip gerai bendrovės kapitalas apsaugo indėlininkus finansinių sutrikimų atveju. Rodiklis atsižvelgia net tik į bendrovės kapitalo lygį, bet ir į bendrovės turto rizikingumą. LB nustatyta kapitalo pakankamumo rodiklio (CAR) riba yra ne mažiau nei 13,9%. Rodiklis rodo, kuri dalis viso paskolų portfelio (grynoji vertė) laikytina neveiksnia. Neveiksnių paskolų portfelį sudaro paskolos, kurios pasižymi bent viena iš šių savybių: - paskolos vertė yra sumažėjusi; - yra tikimybė, kad klientas negalės įvykdyti savo kreditorinių įsipareigojimų Bankui, nebent Bankas pradėtų išieškojimą iš įkeisto turto; - paskolos grąžinimas vėluoja daugiau kaip 90 dienų; - vyksta teismo procesas arba bankroto procedūra. Nuo 2017 m. gruodžio 31 d. pabaigos nebuvo jokių esminių Emitento finansinės arba verslo padėties pokyčių. 4

5 B.13 Bet kokių su Emitentu susijusių pastarųjų įvykių, kurie turi esminės reikšmės vertinant Emitento mokumą, apibūdinimas B.15 Pagrindinių Emitento veiklos rūšių apibūdinimas B.16 Kiek tai žinoma Emitentui, nurodoma, ar Emitentas tiesiogiai arba netiesiogiai kam nors priklauso arba yra kieno nors kontroliuojamas, ir apibūdinamas tokios kontrolės pobūdis. Nebuvo jokių su Emitentu susijusių pastarųjų įvykių, kurie turi esminės reikšmės vertinant Emitento mokumą. Bankas teikia paslaugas tiek privatiems asmenims, tiek verslui. Paslaugos privatiems asmenims apima vartojimo kreditus, kreditą įkeičiant nekilnojamąjį turtą, automobilių lizingą, terminuotuosius indėlius, kaupiamuosius indėlius, indėlių draudimą, įvairias kasdienės bankininkystės paslaugas, draudimą ir vinjetes (važiavimui mokamais keliais). Bankas orientuojasi į mažas ir vidutines įmones, kurioms teikia įvairias paslaugas: verslo paskolas, lizingo paslaugas, kredito ir lizingo garantijas, faktoringo paslaugas, prekybos finansavimo, indėlių ir jų draudimo, įvairias kasdienės bankininkystės paslaugas, draudimą ir vinjetes. Bankas turi gana gerai išplėtotą klientų aptarnavimo tinklą, orientuotą į pagrindinius Lietuvos geografinius regionus. Didžioji dalis paslaugų ir komisinių pajamų gaunama iš grynųjų pinigų ir atsiskaitymo operacijų. Šio Prospekto sudarymo dieną Bendrovės įstatinis kapitalas yra ,50 EUR, jis padalytas į paprastųjų vardinių Akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė 144,81 EUR. Visos Bendrovės išleistos Akcijos jų turėtojams suteikia vienodas balsavimo teises. Toliau esančioje lentelėje pateikiama informacija apie Bendrovės akcininkus šio Prospekto sudarymo dieną. Akcininkas Tiesiogiai turimos akcijos ir balsai Procentinė dalis, % Netiesiogiai turimos akcijos ir balsai, % Iš viso, % Saulius Karosas ,91 9,87 99,78 Western ,87 89,91 99,78 Petroleum Ltd.* Vytenis Rasutis 300 0,22 0 0,22 Šaltinis: Bendrovė * Galutinis tikrasis bendrovės savininkas, kuriam priklauso 100% akcijų ir jų suteikiamų balsų, yra Saulius Karosas. Bendrovėje arba jos Dukterinėse įmonėse nesudarytos jokios akcininkų sutartys. Be pirmiau pateiktos informacijos, Bendrovė neturi informacijos apie bet kokią kitą galimą Emitento kontrolę m. gegužės 3 d. visuotinis susirinkimas priėmė sprendimą padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą nuo ,50 EUR iki ,36 EUR išleidžiant naujas paprastąsias vardines Bendrovės akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė 144,81 EUR. Po naujų akcijų išleidimo Bendrovės įstatinis kapitalas bus padalintas į paprastąsias vardines akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė bus 144,81 EUR. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti padidintas tik gavus LB leidimą, dėl kurio Bendrovė kreipėsi į LB 2018 m. gegužės 8 d. Tą dieną, kai nauji įstatai su padidinti įstatiniu kapitalu bus užregistruoti Juridinių asmenų registre, akcininkų struktūra bus tokia, kaip nurodyta šioje lentelėje: B.17 Emitento arba jo skolos vertybinių Akcininkas Tiesiogiai turimos akcijos ir balsai Procentinė dalis, % Netiesiogiai turimos akcijos ir balsai, % Iš viso, % Saulius Karosas ,39 9,40 99,79 Western ,40 90,39 99,79 Petroleum Ltd.* Vytenis Rasutis 300 0,21 0 0,21 Šaltinis: Bendrovė * Galutinis tikrasis bendrovės savininkas, kuriam priklauso 100% akcijų ir jų suteikiamų balsų, yra Saulius Karosas. Netaikoma. Nei Emitentui, nei Obligacijoms dėl Siūlymo nebus nustatomi jokie kredito reitingai. 5

6 popierių kredito reitingai, nustatyti Emitento prašymu arba Emitentui dalyvaujant reitingavimo procese. Punktas Pavadinimas C.1 Vertybinių popierių tipas, klasė ir identifikavimo numeris C skirsnis. Vertybiniai popieriai Informacijos atskleidimas Subordinuotos Obligacijos, laikomos 2 lygio kapitalo priemonėmis pagal KRR, kurių bendra pagrindinė vertė siekia iki EUR ir kurios gali būti išleidžiamos 12 mėnesių laikotarpiu po Prospekto patvirtinimo dienos. Banko Obligacijos tai neužtikrintos terminuotos skolos obligacijos, ne nuosavybės (skolos) vertybiniai popieriai, pagal kuriuos Bendrovė tampa Obligacijų savininkų skolininke ir prisiima įsipareigojimus Obligacijų savininkams. Visos Bendrovės Obligacijos (jas išleidus) bus paprastosios vardinės obligacijos, kurios bus registruotos Nasdaq CSD. Prieš kiekvienos atitinkamos Dalies Obligacijų Siūlymą, Emitentas kreipsis į Nasdaq CSD, kad Obligacijoms būtų priskirtas ISIN kodas, kuris bus nurodytas Galutinėse sąlygose. Dalies numeris: [ ]. ISIN kodas: [ ]/[Laikinas ISIN kodas: [ ]]. C.2 Emisijos valiuta EUR C.5 Apribojimai laisvai perleisti vertybinius popierius Nėra jokių taikytinuose Lietuvos Respublikos įstatymuose aprašytų apribojimų perleisti Obligacijas. Tačiau Obligacijos negali būti siūlomos, parduodamos, perparduodamos, perleidžiamos arba pateikiamos tokiose šalyse arba jurisdikcijose arba tokiomis kitomis aplinkybėmis, kuriomis tai būtų neteisėta arba reikėtų imtis kitų priemonių, nei numatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose, įskaitant, be kita ko, Jungtinėse Amerikos Valstijose, C.8, C.9 Vertybinių popierių suteikiamų teisių apibūdinimas, įskaitant: eiliškumą; šių teisių apribojimus; nominalią palūkanų normą; datą, nuo kurios skaičiuojamo s palūkanos, ir palūkanų mokėjimo terminą; kai palūkanų norma nenustatyta, bazinių priemonių, kuriomis ji grindžiama, apibūdinimą; išpirkimo datą ir paskolos amortizavimo tvarką, įskaitant grąžinimo Australijoje, Kanadoje, Honkonge ir Japonijoje. Obligacijų savininkų teisės. Obligacija yra terminuotas ne nuosavybės (skolos) vertybinis popierius, pagal kurį Bendrovė, kuri yra Obligacijų Emitentas, tampa Obligacijos savininko skolininke ir prisiima įsipareigojimus Obligacijos savininkui. Kiekvienos atitinkamos Dalies Obligacijos suteikia jų savininkams vienodas teises. Obligacijų išpirkimo dieną Obligacijų savininkai turės teisę gauti iš Bendrovės Obligacijų nominalią vertę ir palūkanas, t. y. jie turės teisę reikalauti, kad Obligacijos būtų išpirktos už jų išpirkimo kainą. Obligacijų savininkai turi teises, numatytas Obligacijų savininkų interesų gynimo įstatyme, Civiliniame kodekse, Akcinių bendrovių įstatyme, Bankų įstatyme ir kituose obligacijų savininkų teises reglamentuojančiuose įstatymuose, taip pat teises, nurodytas sprendime išleisti Obligacijas. Obligacijų savininkai turi šias pagrindines teises: gauti kaupiamąsias palūkanas, mokamas kas pusmetį; gauti Obligacijų nominalią vertę ir kaupiamąsias palūkanas, susikaupusias Obligacijų išpirkimo dieną; parduoti arba kitaip perleisti visas Obligacijas arba jų dalį; testamentu palikti visas savo turimas Obligacijas arba jų dalį kitiems asmenims (taikoma tik fiziniams asmenims); dalyvauti Obligacijų savininkų susirinkimuose; balsuoti Obligacijų savininkų susirinkimuose; inicijuoti Obligacijų savininkų susirinkimų sušaukimą Obligacijų savininkų interesų gynimo įstatyme numatyta tvarka ir atvejais; priimti sprendimą sušaukti Obligacijų savininkų susirinkimą Obligacijų savininkų interesų gynimo įstatyme numatyta tvarka ir atvejais; gauti informacijos apie Emitentą, Obligacijų emisiją arba kitos informacijos, susijusios su jų interesų gynimu; gauti sutarties, sudarytos tarp Emitento ir Patikėtinio, kopiją; kitas teises, numatytas taikytinuose įstatymuose arba Emitento steigimo dokumentuose. Eiliškumas. Obligacijos reiškia tiesioginius, subordinuotus, neužtikrintus ir negarantuotus Emitento įsipareigojimus, kurių eiliškumas yra toks pats (pari passu), nesuteikiant jokio pirmumo viena kitos atžvilgiu. Be to, investicijų į Obligacijas atveju valstybės garantija (draudimas) netaikoma. 6

7 tvarkos apibūdinimą ; informaciją apie pelningumą; skolos vertybinių popierių savininkų atstovo pavadinimą. Palūkanų norma ir jų mokėjimo dienos. Obligacijų fiksuotas pajamingumas nustatomas ir nurodomas Galutinėse sąlygose. Obligacijų palūkanos bus mokamos kartą į pusmetį Galutinėse sąlygose nurodytomis dienomis iki Išpirkimo dienos ir bus skaičiuojamos nuo atitinkamos Dalies Obligacijų bendros likusios pagrindinės sumos. Palūkanos skaičiuojamos kiekvienam palūkanų laikotarpiui nuo pirmos palūkanų laikotarpio dienos (imtinai) iki paskutinės palūkanų laikotarpio dienos (bet jos neįskaitant) nuo atitinkamu metu likusios negrąžintos atitinkamos Dalies Obligacijų pagrindinės sumos. Pirmasis palūkanų laikotarpis prasideda Emisijos dieną ir baigiasi pirmąją Palūkanų mokėjimo dieną. Kiekvienas paskesnis palūkanų laikotarpis prasideda ankstesnę Palūkanų mokėjimo dieną iki baigiasi kitą Palūkanų mokėjimo dieną. Paskutinis palūkanų laikotarpis baigiasi Išpirkimo dieną. Obligacijų palūkanos bus skaičiuojamos dalinant per atitinkamą palūkanų laikotarpį praėjusį faktinį dienų skaičių iš faktinio dienų ilgio atitinkamu palūkanų mokėjimo laikotarpiu padauginto iš dažnio faktoriaus, kuris yra lygus 2, t. y. bus taikoma Tarptautinių kapitalo rinkų asociacijos (ICMA) numatyta dienų skaičiavimo taisyklė Faktas/Faktas (Act/Act). Kai reikia paskaičiuoti palūkanas trumpesniam negu visų metų laikotarpiui, išskyrus Pirmąjį palūkanų laikotarpį, jos turi būti skaičiuojamos imant (a) faktinį laikotarpio dienų skaičių nuo tos dienos, kai pradedamos skaičiuoti palūkanos ( Prieaugio diena ) (imtinai), iki tos dienos, kai tokios palūkanos tampa mokėtinos (bet neįskaitant tos dienos), ir padalinant šį skaičių iš (b) faktinio dienų skaičiaus nuo Prieaugio dienos (imtinai) iki kitos po to einančios Palūkanų mokėjimo dienos (bet jos neįskaitant). Jei Palūkanų mokėjimo diena būtų ne Darbo dieną, palūkanų mokėjimas atidedamas iki kitos Darbo dienos. Mokėjimo dienos atidėjimas mokėtinai sumai įtakos neturi. Metinė palūkanų norma: [ ]. Palūkanų mokėjimo dienos: [ ]. Obligacijų išpirkimo diena ir pagrindinės sumos mokėjimai. Tiksli Išpirkimo diena bus nurodyta Galutinėse sąlygose. Kiekvienos Obligacijų dalies išpirkimo terminas gali būti nuo 5 (penkerių) metų iki 7 (septynerių) metų arba tokios kitos trukmės, kaip Emitentas nusprendžia, tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis nei 5 (penkeri) metai. Prašymų/reikalavimų išpirkti Obligacijas pateikimo terminas netaikomas, kadangi Obligacijų Išpirkimo dieną jų nominali vertė kartu su priskaičiuotomis sukauptomis palūkanomis pervedama į Obligacijų savininkų nurodytas sąskaitas be atskirų Obligacijų savininkų prašymų/reikalavimų. Nuo šio momento laikoma, kad Emitentas visiškai įvykdė įsipareigojimus, susijusius su Obligacijomis ir jų išpirkimu, neatsižvelgiant į tai, ar Obligacijų savininkas faktiškai priėmė nurodytas lėšas. Jei pasikeičia Obligacijų savininko sąskaitos rekvizitai, jis privalo apie tai pranešti Bendrovei. Jei Išpirkimo diena būtų ne Darbo diena, mokėtinos sumos mokėjimas atidedamas iki kitos Darbo dienos. Mokėjimo dienos atidėjimas mokėtinai sumai įtakos neturi. Pervedus išpirkimo sumą į investuotojų sąskaitas, kaip nurodyta pirmiau, Obligacijos bus išbrauktos iš Nasdaq CSD ir Nasdaq. Obligacijų išpirkimas Emitento pasirinkimu (toliau Išpirkimas Emitento pasirinkimu). Emitentas gali nuspręsti išpirkti atitinkamas Obligacijas anksčiau nei Išpirkimo dieną, bet ne anksčiau nei 5 (penkeri) metai po išleidimo datos už sumą, nurodytą taikomose Galutinėse sąlygose, gavęs išankstinį LB leidimą, su sąlyga, kad atitinkamu metu tokio leidimo reikia (tačiau nereikalaujama gauti Obligacijų savininkų sutikimo arba pritarimo), pateikdamas apie tai neatšaukiamą pranešimą ne vėliau kaip prieš 15 dienų ir ne anksčiau kaip prieš 30 dienų. Obligacijų savininkai neturi teisės reikalauti išpirkti Obligacijas prieš Išpirkimo dieną. Jei minėtos sumos nėra pervestos į Obligacijų savininkų nurodytą sąskaitą, Obligacijų savininkai turi teisę reikalauti Obligacijų išpirkimo per 3 (trejus) metus nuo Išpirkimo 7

8 dienos. Jei Obligacijų savininkai nereikalauja Obligacijų išpirkimo per nurodytą 3 (trejų) metų terminą, tokie Obligacijų savininkai netenka reikalavimo teisės. Išpirkimo data: [ ]. Obligacijos nominali vertė: [ ] EUR. Bendra nominali vertė: [ ] EUR. Obligacijos Emisijos kaina: [ ] EUR. C.10 Kai vertybiniai popieriai turi palūkanų mokėjimo išvestinį komponentą, pateikiamas aiškus ir išsamus paaiškinimas, padedantis investuotojams suprasti, kaip jų investicijos vertė priklauso nuo bazinės (-ių) priemonės (-ių) vertės, visų pirma kai rizika yra ypač akivaizdi Obligacijų savininkų atstovo (Patikėtinio) pavadinimas m. gegužės 10 d. Emitentas sudarė civilinę sutartį su UAB Audifina, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikiančia uždarąja akcine bendrove, juridinio asmens kodas , kurios buveinė registruota adresu Žygimanto Liauksmino g. 3, Vilnius, Lietuva, kuri atitinka Obligacijų savininkų interesų gynimo įstatyme numatytus reikalavimus patikėtiniams. Kaip nurodyta pirmiau, kiekvienas Obligacijų savininkas turi teisę gauti Emitento ir Patikėtinio sudarytos civilinės sutarties kopiją iš Emitento arba iš Patikėtinio. Netaikoma. Obligacijos neturi palūkanų mokėjimo išvestinio komponento. C.11 Nurodoma, ar siūlomi vertybiniai popieriai yra įtraukti ar juos bus siekiama įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje arba kitose lygiavertėse rinkose sąrašą, konkrečiai nurodant tas rinkas Punktas Pavadinimas D.2 Pagrindinė rizika, būdinga Emitentui Emitentas pateiks paraišką dėl kiekvienos Dalies Obligacijų Įtraukimo į prekybą Nasdaq (Baltijos skolos VP sąrašą). Sprendimą dėl Obligacijų įtraukimo į prekybą Nasdaq priims Nasdaq valdyba. Bendrovė imsis visų Nasdaq taisyklėse numatytų priemonių, kurių reikia, kad Obligacijos būtų įtrauktos į prekybą Nasdaq kaip galima greičiau. Vadovybė tikisi, kad atitinkamos Dalies Obligacijos bus įtrauktos į prekybą Nasdaq ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo jų išplatinimo Investuotojams. Nepaisant to, Vadovybė dės visas pastangas, kad šis terminas būtų kaip galima trumpesnis. Emitentas taip pat dės visas pastangas užtikrinti, kad Obligacijos nebūtų išbrauktos iš Nasdaq sąrašo. Listingavus Obligacijas ir Įtraukus jas į prekybą, Emitentas imtis visų pagrįstų veiksmų, kurių jis privalo imtis dėl tokio Obligacijų listingavimo ir jų prekybos. Emitentas padengs visas išlaidas, susijusias su Obligacijų Įtraukimu į Nasdaq. Emitentas neketina kreiptis dėl Obligacijų (arba jų dalies) įtraukimo į prekybą kitose reguliuojamose rinkose arba lygiavertėse rinkose. D skirsnis. Rizika Informacijos atskleidimas Kontrahento kredito rizika. Kontrahento kredito rizika yra viena svarbiausių rizikų, turinčių įtakos Grupės veiklai. Tai rizika patirti nuostolius dėl kontrahento nesugebėjimo įvykdyti savo įsipareigojimus Grupei. Kredito rizika kyla iš grynųjų pinigų ir jų ekvivalentų pas trečiuosius asmenis (pvz., indėlių bankuose ir kitose kredito įstaigose), obligacijų, išvestinių priemonių, bet daugiausia iš klientų kredito rizikos, įskaitant negrąžintas paskolas, taip pat kitas gautinas sumas ir įsipareigojimus. 8

9 Reguliavimo institucijų veiksmų ir tyrimų rizika. LB atliko Banko veiklos tyrimą m. birželio 30 d. baigęs tyrimą, LB Bankui pritaikė priežiūros priemones skyrė EUR dydžio baudą, taip pat laikinai uždraudė teikti paskolas susijusiems asmenims. Šis draudimas galioja, kol LB savo atskiru sprendimu neatšauks šio apribojimo, kuris šio Prospekto patvirtinimo dieną dar nebuvo atšauktas. Be to, 2018 m. balandžio 18 d. LB Bendrovei pritaikė privalomą nurodymą ir 2018 m. balandžio 26 d. viešai paskelbė, kad Bendrovė nesilaikė ankstesnio privalomo LB pritaikyto apribojimo neskolinti su Bendrove susijusiems asmenims. Apribojimas neskolinti susijusiems asmenims ir toliau galioja, kol LB jo neatšauks. Be to, LB atliko papildomą tyrimą 2018 m. kovo 31 d. datai, ir pagal inspektavimo rezultatus 2018 metų I ketvirčio grynasis rezultatas gali koreguotis dėl papildomų atidėjinių suformavimo kredito rizikai dengti ir kito turto vertės sumažėjimo. Nors Vadovybė tiki, kad ji ištaisė visus trūkumus, nurodytus ankstesnių patikrinimų metu, tačiau jei naujo patikrinimo rezultatai ir (arba) bet kokių kitų būsimų patikrinimų rezultatai netenkintų LB, Bankui gali būti skirtos papildomos piniginės ir (arba) kitos sankcijos, taip pat minėtas draudimas skolinti susijusiems asmenims gali būti neatšauktas. Bet kurios iš šių pasekmių gali turėti esminės neigiamos įtakos Grupės veiklai, finansinei padėčiai ir rezultatams, Bendrovės reputacijai ir jos išleistų Obligacijų kainai. Palūkanų normos rizika. Grupės vykdoma veikla yra savaime susijusi su palūkanų normos rizika. Grupės uždirbtų grynųjų palūkanų pajamų suma turi esminės įtakos Grupės veiklos pajamoms ir pelningumui 2017 m. Grupės grynosios palūkanų pajamos sudarė 50,3% visų Grupės veiklos pajamų (50,5% 2016 m.). Dėl nenumatytų palūkanų normų rinkoje svyravimų Grupė gali susidurti su palūkanų pajamų, kurias Grupė uždirba iš skolinimo ir kreditavimo operacijų, ir palūkanų sąnaudų, kurios patiriamos dėl įsipareigojimų, už kuriuos skaičiuojamos palūkanos, neatitikimu, kas gali turėti esminės neigiamos įtakos Grupės veiklai, finansinei padėčiai ir veiklos rezultatams. Paskolų portfelio koncentracijos rizika. Grupė savo veikloje patiria paskolų portfelio koncentracijos riziką, kuri iš esmės yra rizika, atsirandanti dėl negrąžintų sumų bendro pasiskirstymo tarp klientų ir jų grupių. Kapitalo pakankamumo rodiklių išlaikymas. Kredito įstaigos ir investicinės įmonės privalo laikytis griežtų kapitalo pakankamumo reikalavimų, kurie dažnai koreguojami ir keičiami. Šio Prospekto dieną Grupė laikosi visų taikytinų reikalavimų kapitalui ir veikia su didesniu kapitalo pakankamumo rodikliu, nei reikalaujamas 13,9% minimumas. Reikėtų atsižvelgti į tai, kad 2017 m. birželio 30 d. LB Bankui skyrė EUR baudą, taip pat laikinai uždraudė skolinti su juo susijusiems asmenims dėl to, kad Bankas nesilaikė kapitalo pakankamumo reikalavimų. Tačiau visi pažeidimai yra pašalinti ir šiuo metu bendras kapitalo pakankamumo rodiklis yra pakankamas 2018 m. kovo 31 d. kapitalo pakankamumo rodiklis buvo 17,0% (2017 m. gruodžio 31 d. jis buvo 15,01%). Visgi, gali susidaryti situacija, kai dėl nenumatytų didelių nuostolių Banko kapitalas sumažėtų ir Bankas nevykdytų minimalių kapitalo pakankamumo reikalavimų. Konkurencijos rizika. Emitentas yra mažiausias Lietuvoje registruotas bankas, kurio rinkos dalis siekia tik 0,9% pagal suteiktas finansines paskolas. Todėl Grupė susiduria su reikšminga konkurencija su kitais stambiais rinkos dalyviais. Priklausomybė nuo informacinių technologijų sistemų. Grupė sukūrė ir naudoja įvairias informacinių technologijų sistemas ir internetinius sprendimus savo kasdienėje ūkinėje veikloje ir teikdama paslaugas klientams. Priklausomybė nuo tokių sistemų vis didėja plintant internetinėms ir mobiliosios bankininkystės paslaugoms. Tai reiškia, kad Grupė ypatingai susiduria su rizika, kurios negali kontroliuoti, įskaitant sisteminius ryšių infrastruktūros gedimus, trečiųjų asmenų tiekiamos techninės ir programinės įrangos kokybę ir patikimumą ir kitą panašią riziką. D.3 Pagrindinė rizika, būdinga Obligacijoms Veiklos rizika. Veiklos rizika yra rizika patirti nuostolius dėl žmogiškųjų, procesų arba informacinių sistemų gedimų ir trūkumų. Be žmogiškųjų, procesų arba informacinių sistemų gedimų ir trūkumų, veiklos rizika apima sukčiavimo ir pareigų nevykdymo įmonėse riziką. Obligacijos gali netikti kaip investicijos kai kuriems investuotojams. Kiekvienas į Obligacijas investuojantis potencialus Investuotojas turi nustatyti, ar tokia investicija jam tinkama tomis aplinkybėmis, kuriose jis yra. Potencialus investuotojas neturėtų investuoti į Obligacijas, nebent jis turi ekspertinių žinių (arba pats, arba padedamas finansinio patarėjo), leidžiančių jam įvertinti, kaip kis Obligacijų kaina keičiantis sąlygoms, kokią įtaką tai turės tokių Obligacijų vertei ir kokią įtaką ši investicija turės potencialaus investuotojo bendram investicijų portfeliui. Subordinavimo rizika. Obligacijos yra subordinuotos visų nesubordinuotų reikalavimų Emitentui atžvilgiu; tačiau nėra subordinuotos reikalavimų, kurie yra subordinuoti 9

10 Obligacijų atžvilgiu arba kurių eiliškumas yra toks pats (pari passu) lyginant su Obligacijomis, atžvilgiu. Obligacijų subordinavimas reiškia, kad, vykdant išieškojimą iš Emitento, likvidavus Emitentą arba jam bankrutavus, visi iš Obligacijų kylantys reikalavimai turi būti vykdomi pagal Bendrąsias sąlygas ir tenkinami tik visiškai patenkinus visus nesubordinuotus pripažintus reikalavimus Emitentui (6-os eilės reikalavimas pagal kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę). Išpirkimo prieš terminą rizika. Pagal Bendrąsias sąlygas Obligacijos gali būti išperkamos prieš terminą Emitento iniciatyva bet kuriuo metu, bet ne anksčiau nei praėjus 5 (penkeriems) metams po Obligacijų emisijos. Jei Emitentas pasinaudoja šia išpirkimo prieš terminą teise, investicijos į Obligacijas grąžos dydis gali būti mažesnis, nei iš pradžių tikėtasi. Gali nesusidaryti aktyvi antrinė Obligacijų rinka. Obligacijos sudaro naują Emitento vertybinių popierių emisiją. Prieš Obligacijų Įtraukimą į prekybą reguliuojamoje rinkoje, neegzistuoja jokia Emitento Obligacijų ir kitų vertybinių popierių viešoji rinka. Nors bus pateikta(-os) paraiška(-os) įtraukti Obligacijas į prekybą Nasdaq, nėra jokios garantijos, kad tokia paraiška(-os) bus priimta(-os) ir Obligacijos bus įtrauktos į prekybą. Be to, Obligacijų įtraukimas į prekybą reguliuojamoje rinkoje negarantuos, kad susidarys likvidi Obligacijų viešoji rinka arba, jei tokia rinka susidarys, kad ji išliks, ir nei Emitentas, nei Pagrindinis platintojas nėra įsipareigoję palaikyti tokios rinkos. Kredito rizika. Asmuo, kuris perka/pasirašo Obligacijas, pasikliauna Emitento kreditingumu ir neturi jokių teisių į jokį kitą asmenį. Obligacijų turėtojams tenka rizika, kad Emitentas nesumokės visų arba dalies palūkanų ir (arba) Obligacijų išpirkimo sumų, kurias Emitentas privalo sumokėti pagal Obligacijas. Su Obligacijomis susijusi Palūkanų normos rizika. Obligacijų turėtojai turėtų žinoti, kad palūkanų normų rinkoje svyravimai gali neigiamai įtakoti Obligacijų rinkos kainą ir, jei Obligacijų turėjai parduos savo turimas Obligacijas, jie gali patirti nuostolių. Obligacijų apmokestinimas. Potencialūs Obligacijų pirkėjai/pasirašytojai ir pardavėjai turėtų žinoti, kad jiems gali tekti susimokėti mokesčius ar kitas dokumentuotas išlaidas arba rinkliavas pagal šalies, į kurią pervestos Obligacijos, arba kitų jurisdikcijų įstatymus ir praktiką. Galimybė netekti palūkanų ir investuotos pagrindinės sumos. Jei Emitentas taptų nemokus, jei Obligacijų termino metu būtų iškelta Emitento teisinės apsaugos byla arba neteisminis teisinės apsaugos procesas, investuotojas gali prarasti visas dėl Obligacijų mokėtinas palūkanas ir visą Obligacijų pagrindinę sumą arba jų dalį. Garantijos arba užtikrinimo nebuvimas. Obligacijos bus tik Emitento įsipareigojimas ir jos nebus kaip nors garantuotos. Niekas, išskyrus Emitentą, neprisiims jokios atsakomybės, jei Emitentas nesumokėtų kokios nors sumos, kurią jis turi mokėti pagal Obligacijas. Refinansavimo rizika. Emitentui gali prireikti refinansuoti tam tikras arba visas savo skolas, įskaitant Obligacijas. Emitento galimybės sėkmingai refinansuoti savo skolą priklauso nuo sąlygų skolinto kapitalo rinkose ir savo finansinės padėties tokiu metu. Net jei sąlygos skolinto kapitalo rinkose bus palankios, gali būti, kad Emitentas konkrečiu metu negalės pasinaudoti finansavimo šaltiniais palankiomis sąlygomis arba iš viso negalės jais pasinaudoti. Jei Emitentas negalės refinansuoti savo skolinių įsipareigojimų palankiomis sąlygomis arba iš viso negalės jų refinansuoti, tai galėtų turėti neigiamos įtakos Grupės veiklai, finansinei padėčiai, pelnui ir Obligacijų turėtojų galimybėms atgauti į Obligacijas investuotas lėšas. Gelbėjimas privačiomis priemonėmis. Pagal Programą išleidžiamų Obligacijų atžvilgiu gali būti taikomi veiksmai arba priemonės, kurių gali imtis sprendimo teisę turinčios institucijos, jei Bankas susiduria su rimtomis finansinėmis problemomis arba jei kyla grėsmė Banko stabilumui dėl kokios nors Lietuvos finansų įstaigos situacijos (įskaitant atitinkamą kontroliuojančiąją įmonę). Jei kompetentinga institucija pasinaudoja nurašymo arba konvertavimo teisėmis: (i) likusi negrąžinta suma gali sumažėti, įskaitant iki nulio; (ii) Obligacijos gali būti konvertuotos į paprastąsias akcijas arba kitas nuosavybės priemones; (iii) gali pasikeisti sąlygos (pvz., gali pasikeisti Obligacijų pabaigos terminas). Atkreipiame dėmesį, kad viešąja finansine parama turėtų būti pasinaudota tik kaip paskutine priemone, įvertinus ir išnaudojus, kiek tai maksimaliai įmanoma, visus problemų sprendimo įrankius, įskaitant gelbėjimo privačiomis priemonėmis įrankį. 10

11 E skirsnis. Siūlymas Punktas Pavadinimas Informacijos atskleidimas E.2b Siūlymo priežastys ir pajamų Emitentas ketina naudoti grynąsias įplaukas 2 lygio kapitalui pagerinti ir kapitalo pakankamumo reikalavimų vykdymui sustiprinti. Pagerintas 2 lygio kapitalas leis Emitentui išplėsti banko paskolų portfelį, ypač mažų ir vidutinių įmonių ir žemės ūkio tiksliniuose naudojimas, kai segmentuose (paskolos abiejuose šiuose segmentuose užtikrinamos priimtinais įkeitimo Siūlymas objektais). Emitentas šiuo metu turi pakankamai žmogiškųjų ir technologinių išteklių, jo skelbiamas ne likvidumas yra pakankamas, kad galėtų plėsti savo paskolų portfelį. Pagerintas 2 lygio siekiant uždirbti kapitalas leis Bankui išlaikyti reikiamą kapitalo pakankamumo rodiklį didinant banko pelno ir (arba) paskolų portfelį. apsidraudžiant nuo tam tikros rizikos E.3 Siūlymo sąlygos Emitentas per 12 mėnesių nuo šio Prospekto patvirtinimo dienos gali išleisti Obligacijų neviršydamas bendros pagrindinės EUR sumos. Obligacijos bus išleidžiamos ir siūlomos atskiromis Dalimis. Kiekvienos Dalies sąlygas sudarys (i) Obligacijų Bendrosios sąlygos, kurios bus taikomos kiekvienai Daliai ir kurios numatytos Prospekte, ir (ii) Galutinės sąlygos. Taigi, iš esmės kiekvienos Dalies Obligacijoms bus taikomos vienodos pagrindinės sąlygos, išskyrus tai, kad gali skirtis skirtingų Dalių Obligacijų Emisijos datos ir Emisijos kainos. Kiekvienos iš Obligacijų Dalių bendra pagrindinė suma (nominali vertė) bus nurodoma Galutinėse sąlygose. Emitentas gali sumažinti Galutinėse sąlygose nurodytą Dalies bendrą pagrindinę sumą per tos Dalies Pasirašymo laikotarpį. Bendra pagrindinė suma (nominali vertė): [ ] EUR [papildomai prie [ ]]. [Emitentas gali sumažinti Dalies bendrą pagrindinę sumą per tos Dalies Pasirašymo laikotarpį. Galutinė Dalies bendra pagrindinė suma bus nurodyta pranešime dėl Obligacijų paskirstymo Investuotojams, kuris bus paskelbtas Bendrovės ir Siūlymo tarpininko tinklalapiuose paskirsčius Obligacijas Investuotojams.] Obligacijos bus siūlomos pasirašyti už Minimalią investicijos sumą, kuri bus nurodyta Galutinėse sąlygose. Minimali investicijos suma: [ ] EUR. Bendra Siūlymo struktūra Siūlymą sudaro: (i) viešas siūlymas Mažmeniniams investuotojams ir Instituciniams investuotojams Lietuvos Respublikoje, ir (ii) neviešas platinimas Instituciniams investuotojams ir Mažmeniniams investuotojams tam tikrose EEE valstybėse narėse, kiekvienu atveju pasinaudojant Prospekto direktyvos (Direktyva 2003/71/EB) 2, kurią įgyvendino atitinkamos EEE valstybės narės, 3 straipsnyje numatyta išimtimi. Siūlyme turės teisę dalyvauti tik tokie potencialūs Investuotojai, kurie pateikdami savo pavedimus arba iki jų pateikimo (iki Pasirašymo laikotarpio pabaigos) turi atsidarę vertybinių popierių sąskaitas savo pasirinktuose subjektuose, turinčiuose licencijas teikti tokias paslaugas Lietuvos Respublikos, Latvijos Respublikos ir (arba) Estijos Respublikos teritorijoje. Taigi, remiantis aukščiau pateikta informacija, kiekvienos Dalies Siūlymas bus struktūruojamas taip: (i) Investuotojai pateiks atitinkamos Dalies Obligacijų įsigijimui reikalingus Pasirašymo pavedimus ir sumokės pagal juos šiame Baziniame prospekte ir atitinkamos Dalies Galutinėse sąlygose numatyta tvarka; (ii) Valdybos sprendimu Obligacijos bus galutinai paskirstytos Investuotojams; (iii) Obligacijos bus registruotos Nasdaq CSD ir pateiktos Investuotojams; (iv) Obligacijos bus įtrauktos į prekybą Nasdaq. 2 Šiuo atveju būtų pasinaudota viena iš šių išimčių, kai teikiant siūlymą nereikia tvirtinti ir skelbti prospekto: (a) vertybinių popierių pasiūlymas, skirtas tik kvalifikuotiems investuotojams; ir (arba) (b) vertybinių popierių pasiūlymas, skirtas mažiau nei 150 fizinių ar juridinių asmenų valstybėje narėje, kurie nėra kvalifikuoti investuotojai; ir (arba) (c) vertybinių popierių pasiūlymas, skirtas investuotojams, kurie įsigyja vertybinius popierius už visą mažiausiai eurų vienam investuotojui apmokėjimą už kiekvieną atskirą pasiūlymą. 11

12 Pasirašymo tvarka; Pasirašymo pavedimų negaliojimas Kiekvienos Dalies Pasirašymo laikotarpis bus nurodytas Galutinėse sąlygose. Investuotojai, norintys pasirašyti/pirkti Obligacijas, turės pateikti savo pavedimus įsigyti Obligacijas bet kuriuo Pasirašymo laikotarpio metu Siūlymo tarpininkui arba jo agentams (jei tokių būtų), kurie gali būti nurodyti Galutinėse sąlygose. Bendra Obligacijų suma, kuri turi būti įsigyjama ir nurodoma kiekviename Pasirašymo pavedime, turės būti ne mažesnė nei Minimali investicijos suma. Pasirašymo pavedimų pateikimo tvarka bus nurodyta Galutinėse sąlygose. Visi Pasirašymo pavedimai bus privalomas ir neatšaukiamas įsipareigojimas įsigyti paskirstytas Obligacijas, išskyrus toliau nurodytas išimtis. Pasirašymo pavedimai nebus laikomi galiojančiais ir nebus vykdomi, jei Pasirašymo pavedimuose nurodyta pirkimo suma mažesnė nei Minimali investicijos suma arba jei Pasirašymo pavedimai bus gauti pasibaigus Pasirašymo laikotarpiui. Nei Emitentas, nei Siūlymo tarpininkas neprivalo informuoti Investuotojų apie tai, kad jų Pasirašymo pavedimai yra negaliojantys. Pasirašymo laikotarpis: [ ]. Pasirašymo pavedimų pateikimo tvarka: [Jei bus pateikta kokia nors papildoma informacija apie atitinkamą Obligacijų Dalį.]. Pasirašymo vieta Vietos (tikslūs adresai), kur bus priimami Pasirašymo pavedimai, bus nurodytos Galutinėse sąlygose. Siūlymo tarpininko agentai (jei tokių būtų): [ ]. Adresas(-ai), kur bus priimami Pasirašymo pavedimai: [ ]. Pasirašymo pavedimai bus priimami, jei Investuotojai turės tarpininko sąskaitos sutartį pas Siūlymo tarpininką arba kitus savo pasirinktus subjektus, kurie turi licenciją teikti tokias paslaugas Lietuvos Respublikos, Latvijos Respublikos ir (arba) Estijos Respublikos teritorijoje. Bendra informacija apie Pasirašymo tvarką Pasirašymo pavedimo pateikimo metu Investuotojai privalo duoti neatšaukiamą nurodymą deponuoti Obligacijas į jų vardu atidarytą vertybinių popierių sąskaitą jų pasirinktuose subjektuose, turinčiuose licenciją teikti tokias paslaugas Lietuvos Respublikos, Latvijos Respublikos ir (arba) Estijos Respublikos teritorijoje. Kai Investuotojas teikia Pasirašymo pavedimą, laikoma, kad jis susipažino su šiuo Baziniu prospektu, Bendrovės įstatais ir Bendrovės ir Patikėtinio sutartimi ir sutiko su jų turiniu, taip pat susipažino su Siūlymo Galutinėmis sąlygomis, sutiko su tuo, kad jam pagal Siūlymo sąlygas gali būti paskirstytas mažesnis Obligacijų skaičius, nei tokio Investuotojo Pasirašymo pavedimuose nurodytas skaičius, arba kad jam gali būti nepaskirstyta jokių Obligacijų. Investuotojui bus leidžiama pateikti Pasirašymo pavedimą arba asmeniškai, arba per atstovą, kurį Investuotojas įgaliojo (įstatymo numatyta forma) pateikti Pasirašymo pavedimą. Investuotojai gali gauti smulkesnės informacijos apie Investuotojų identifikavimą, įskaitant reikalavimus pateikiamiems dokumentams ir veikimo per įgaliotus atstovus taisykles, iš Pasirašymo pavedimus priimančių subjektų. Investuotojas privalo užtikrinti, kad visa Pasirašymo pavedime esanti informacija būtų teisinga, išsami ir įskaitoma. Emitentas pasilieka sau teisę atmesti Pasirašymo pavedimus, kurie yra neišsamūs, neteisingi, neaiškūs arba netinkami, arba kurie nėra užpildyti ir pateikti ir (arba) prie kurių nėra pridėti reikiami papildomi dokumentai, kurių reikalauja Emitentas arba Siūlymo tarpininkas, per Pasirašymo laikotarpį ir pagal visus reikalavimus, numatytus Siūlymo sąlygose. 12

13 Visos Obligacijų Pasirašymo pavedimo formos neteisingo užpildymo pasekmės tenka Investuotojui. Instituciniams investuotojams taikoma Pasirašymo tvarka Instituciniai investuotojai turės teisę teikti daugkartinius Pasirašymo pavedimus. Instituciniai investuotojai turėtų susisiekti su Siūlymo tarpininku, kad gautų informacijos apie detalias taisykles, taikomas Pasirašymo pavedimų pateikimui, o ypač apie reikalaujamus dokumentus, jei pavedimą teikia įstatyminis atstovas, įgaliotinis arba kitas asmuo, veikiantis investuotojo vardu. Instituciniams investuotojams, kurie valdo turtą trečiųjų asmenų vardu, bus leidžiama pateikti jungtinį pavedimą savo klientų naudai, pridedant tokių klientų sąrašą. Pasirašymo pavedimų atšaukimas Obligacijų Pasirašymo pavedimai yra neatšaukiami, išskyrus toliau aprašytą teisę juos atšaukti. Obligacijų Pasirašymo pavedimas gali būti atšauktas, kai, prasidėjus kiekvienos atskiros Obligacijų Dalies Siūlymui, viešai paskelbiamas priedas dėl įvykio arba aplinkybių, įvykusių prieš paskirstant atitinkamos Dalies Obligacijas, apie kurias Emitentui tapo žinoma prieš jų paskirstymą. Investuotojas, kuris pateikė Pasirašymo pavedimą dėl atitinkamos Dalies Obligacijų prieš paskelbiant tokį priedą, gali atšaukti tokį Pasirašymo pavedimą pateikdamas rašytinį pareiškimą įstaigai, kurioje buvo pateiktas pavedimas, per 2 (dvi) Darbo dienas nuo priedo paskelbimo dienos. Pagal Pasirašymo pavedimą sumokėtos sumos grąžinamos per 3 (tris) Darbo dienas po pareiškimo apie Pasirašymo pavedimo atšaukimą pateikimo dienos. Kaina Emisijos kainą nustato Emitentas kartu su Siūlymo tarpininku, Emisijos kaina paskelbiama prieš prasidedant Pasirašymo laikotarpiui. Obligacijos nominali vertė ir Emisijos kaina turi būti ne mažesnė nei EUR. Obligacijos nominali vertė: [ ] EUR. Obligacijos Emisijos kaina: [ ] EUR. Obligacijų apmokėjimo tvarka ir datos Už pasirašytas Obligacijas Mažmeniniai investuotojai turės sumokėti visą sumą per 3 (tris) Darbo dienas po Pasirašymo pavedimo pateikimo, tačiau bet kokiu atveju ne vėliau nei iki tokiems Investuotojams numatyto Pasirašymo laikotarpio pabaigos. Mažmeninių investuotojų mokama visa suma reiškia, kad jų mokama suma yra lygi Pasirašymo pavedime nurodytų Obligacijų skaičiui, padaugintam iš Emisijos kainos, nurodytos Galutinėse sąlygose. Šie Investuotojai gali apmokėti tokias sumas tik bankiniu pavedimu (mokėjimai grynaisiais pinigais nebus priimami), kuris turi būti atliktas eurais į tam skirtą Obligacijų platinimo įplaukų surinkimo sąskaitą, kurią tvarko Pagrindinis platintojas ir kuri nurodoma Pasirašymo pavedime. Iš Investuotojų gauti mokėjimai bus laikomi tam skirtoje sąskaitoje iki Pasirašymo laikotarpio pabaigos ir bus perduoti Emitentui tik po Obligacijų paskirstymo investuotojams užbaigimo. Pateikdami Pasirašymo pavedimą, Instituciniai investuotojai turi įgalioti ir duoti nurodymus tarpininkui, tvarkančiam atitinkamą Institucinio investuotojo pinigų sąskaitą, susietą su jo vertybinių popierių sąskaita, rezervuoti visą sandorio sumą Institucinio investuotojo pinigų sąskaitoje iki atsiskaitymo užbaigimo arba iki lėšų atlaisvinimo pagal Siūlymo sąlygas. Rezervuotina sandorio suma turi būti lygi Emisijos kainai, padaugintai iš Obligacijų, kurias atitinkamas Institucinis investuotojas nori įsigyti, skaičiaus. Institucinis investuotojas turi užtikrinti, kad ne vėliau nei paskutinę Pasirašymo laikotarpio dieną, nurodytą Galutinėse sąlygose, tarpininko tvarkomoje jo pinigų sąskaitoje, susietoje su vertybinių popierių sąskaita, būtų pakankamai lėšų visai sandorio sumai padengti, kaip nurodyta pirmiau. Investuotojams, kuriems nebuvo paskirstytos jokios Obligacijos arba kurių Pasirašymo pavedimai buvo sumažinti, bus grąžintos sumos, sumokėtos teikiant Pasirašymo pavedimą, pagal kiekvieno tokio Investuotojo nurodymus, duotus laikantis investavimo 13

14 įmonėje, kurioje buvo pateiktas Pasirašymo pavedimas, taikomų procedūrų. Grąžinimas įvyks per 10 (dešimt) Darbo dienų nuo Pasirašymo laikotarpio pabaigos arba nuo tos dienos, kai buvo paskelbtas Bazinio prospekto priedas dėl Siūlymo atšaukimo. Sumokėtos sumos bus grąžintos nekompensuojant jokių išlaidų, kurias Investuotojai patyrė pasirašydami Obligacijas, ir neįskaitant jokių pervedimo išlaidų ir palūkanų. Už sumas, sumokėtas už Obligacijas, palūkanos neskaičiuojamos. Laiku nesumokėjus už Obligacijas arba sumokėjus už jas tik iš dalies, negalioja visas Pasirašymo pavedimas. Paskirstymas Kitą Darbo dieną po Pasirašymo laikotarpio pabaigos arba maždaug tuo metu Emitentas kartu su Siūlymo tarpininku nuspręs, ar tęsti Dalies Obligacijų Siūlymą ar atšaukti atitinkamą Siūlymą. Jei Dalies Obligacijų Siūlymas atšaukiamas, Emitentas paskelbia pranešimą apie tai savo tinklalapyje, taip pat pateikia šią informaciją LB. Jei Emitentas nusprendžia tęsti Dalies Obligacijų Siūlymą, kitą Darbo dieną po Pasirašymo laikotarpio arba maždaug tuo metu turi būti atliekami šie veiksmai: Obligacijų paskirstymas Investuotojams Emitentas kartu su Siūlymo tarpininku nustatys tikslią Obligacijų sumą, kuris bus paskirstyta kiekvienam Pasirašymo pavedimui. Obligacijų paskirstymo tvarka bus nurodyta atitinkamos Dalies Siūlymo Galutinėse sąlygose. Emitentas ir Siūlymo tarpininkas neprivalės paskirstyti jokių Obligacijų jokiems Siūlyme dalyvaujantiems Investuotojams, jie taip pat gali atšaukti, sustabdyti arba atidėti Siūlymą, kaip nurodyta toliau. Be to, nebus jokio numatyto minimalaus individualaus paskirstymo Investuotojams. Patvirtinimai Užbaigus paskirstymą, Siūlymo tarpininkas pateiks prekybos patvirtinimą (toliau Patvirtinimas) tiems investuotojams, kurių Pasirašymo pavedimas(-ai) bus tenkinamas(-i) ne visa apimtimi (jei iš viso bus tenkinamas(-i)). Patvirtinime bus nurodyta, kokia apimtimi tenkinamas arba atmetamas atitinkamo Investuotojo pateiktas Pasirašymo pavedimas, ir nurodomas jam paskirstomų Obligacijų skaičius. Obligacijų paskirstymo tvarka ir atsiskaitymas: [Jei bus pateikta kokia nors papildoma informacija apie atitinkamą Obligacijų Dalį.] Numatoma Emisijos data: [ ]. Informacija apie Siūlymo rezultatus Informacija apie kiekvienos Dalies Siūlymo rezultatus (išleistų Obligacijų suma ir bendra pagrindinė atitinkamos Dalies suma) turi būti skelbiama Emitento tinklalapyje ir atitinkama išplatinimo ataskaita bus pateikta LB per 3 (tris) Darbo dienas nuo Emisijos dienos. Siūlymo atšaukimas, sustabdymas ar atidėjimas Emitentas gali atšaukti bet kurios Dalies Obligacijų Siūlymą rekomendavus Siūlymo tarpininkui arba savo iniciatyva bet kuriuo metu iki Atsiskaitymo dienos, neatskleisdamas tokio atšaukimo priežasčių. Emitentas taip pat gali keisti Pasirašymo laikotarpio pradžios ir pabaigos dienas arba nuspręsti, kad kurios nors Dalies Siūlymas bus atidėtas ir kad naujas Siūlymo datas Emitentas praneš vėliau. Emitentas gali atšaukti Siūlymą rekomendavus Siūlymo tarpininkui, jei Emitentas mano, kad tęsti Siūlymo įgyvendinimą yra neįmanoma arba nepatartina. To priežastys, be kita ko, gali būti: (i) prekybos vertybiniais popieriais apskritai Nasdaq, taip pat bet kokioje kitoje oficialioje vertybinių popierių biržoje ES ir Jungtinėse Valstijose, sustabdymas arba esminis apribojimas; (ii) Lietuvos arba pasaulio ekonominės arba politinės situacijos staigus ir esminis neigiamas pokytis; (iii) Emitento arba jo Dukterinių įmonių verslo esminis 14

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft Word - mb lt _2_.doc BALANSAS Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Grynieji pinigai 18.510 Lėšos centriniame banke 33.881 52.390 Lėšos bankuose 107.869 Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 01 22 2013 02 04 INVESTICINIAI LAKŠTAI Su Brent naftos kaina susieti investiciniai lakštai Emisija SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 m. sausio

Detaliau

LLBAM VA 2013 Q1

LLBAM VA 2013 Q1 LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2013 m. I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

VI_2013_pusmet

VI_2013_pusmet VALDYMO ĮMONIŲ PUSMEČIO ATASKAITOS TURINYS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. UAB MP PENSION FUNDS BALTIC 1.2. buveinė Savanorių pr. 349, Kaunas. 1.3. telefono (8 37)

Detaliau

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

Prospekto santraukos vertimas i lietuviu k

Prospekto santraukos vertimas i lietuviu k II. SANTRAUKA Ši Santrauka (toliau Santrauka) yra viešo siūlymo (toliau Siūlymas), kuriuo siūloma AUGA group, AB (toliau Emitentas arba Bendrovė, Bendrovė kartu su jos Dukterinėmis įmonėmis vadinama Grupe)

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2 Suvestinė redakcija nuo 2010-06-30 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 22-696, i. k. 104505ANUTA00000001 Nauja redakcija nuo 2010-06-30: Nr. 03-58, 2010-05-25, Žin. 2010, Nr. 63-3141 (2010-05-31), i.

Detaliau

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx 2012 M. GRUODŽIO 31 D. ATSKIROS IR KONSOLIDUOTOS BANKO FINANSINĖS ATASKAITOS PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, PATEIKIAMOS KARTU SU

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr , i. k ISTA0IX-1068 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr , i. k ISTA0IX-1068 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ Suvestinė redakcija nuo 2004-11-17 iki 2007-01-29 Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 91-3891, i. k. 1021010ISTA0IX-1068 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ ĮSTAIGŲ Į S T A T Y M A S 2002 m. rugsėjo 10 d. Nr.

Detaliau

Microsoft PowerPoint _3Q_ _LT.pps

Microsoft PowerPoint _3Q_ _LT.pps Preliminarūs 28 m. 9 mėnesių AB Invalda grupės rezultatai Vilnius, 28-11-28 Turinys Apie AB Invalda Įmonių grupė Svarbūs įvykiai Finansiniai rezultatai Informacija apie akcijas Akcininkų struktūra Prekyba

Detaliau

LOPULLISET EHDOT

LOPULLISET EHDOT Šios sąlygos yra originalo, parengto švedų kalba, vertimas į anglų kalbą. Kilus kokiems nors ginčams, pirmenybė teikiama galutinių sąlygų tekstui švedų kalba. GALUTINĖS SĄLYGOS Obligacija Nr. 4425 Susieta

Detaliau

Įstatymas skelbtas: Žin., 2000, Nr Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMAS 2000 m. liepos 13 d. Nr. VII

Įstatymas skelbtas: Žin., 2000, Nr Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMAS 2000 m. liepos 13 d. Nr. VII Įstatymas skelbtas: Žin., 2000, Nr. 64-1914 Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMAS 2000 m. liepos 13 d. Nr. VIII-1835 Vilnius Nauja įstatymo redakcija nuo 2004 m.

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 iki 2017-12-31 Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 107-2688, i. k. 0971010ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo fondo lėšų likutis, padengus Privatizavimo fondo įsipareigojimus,

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės.

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 ADMINISTRACIJOS PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS 4 : BALANSAS 5 PELNO (NUOSTOLIO)

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

informacija_apie_banku_veikla_2012_m_pirmaji_ketvirti

informacija_apie_banku_veikla_2012_m_pirmaji_ketvirti 1 INFORMACIJA APIE BANKŲ VEIKLĄ 2012 m. PIRMĄJĮ KETVIRTĮ 2012 m. pirmąjį ketvirtį šalies bankų sistema 1 veik sklandžiai, svarbesni jos pokyčiai buvo susiję su efektyvesn s turto ir įsipareigojimų struktūros

Detaliau

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 217 m. I III ketvirtis ISSN 2335-8335 (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis. Lietuvos bankas, 217 Gedimino pr. 6,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS Informacija atnaujinta 2014-10-31 Aktuali redakcija, galiojanti nuo 2014-11-01 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ ĮSTAIGŲ Į S T A T Y M A S 2002 m. rugsėjo 10 d. Nr. IX-1068 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS

Detaliau

MEDIO II SAA 08 Lt

MEDIO II SAA 08 Lt 2008 metų finansin atskaitomyb Turinys Informacija apie fondą 1 Nepriklausomo auditoriaus išvada UAB MP Pension Funds Baltic akcininkams 2 Balansas 4 Grynųjų aktyvų pokyčių ataskaita 5 Aiškinamasis raštas

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Pagrindinių veiklos rodiklių ataskaita už 2018 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusį devynių mėnesių laikotarpį 2018 m. lapkričio 30 d. Vilnius Informacija apie Įmonę Įmonės pavadinimas Teisinė

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

LIETUVOS BANKO VALDYBOS

LIETUVOS BANKO VALDYBOS Suvestinė redakcija nuo 2006-06-30 iki 2006-12-31 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2001, Nr. 7-223, i. k. 100505ANUTA00000172 LIETUVOS BANKO VALDYBOS N U T A R I M A S DĖL KAPITALO PAKANKAMUMO SKAIČIAVIMO TAISYKLIŲ

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS 1996-2016 INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS FINANSINIS TURTAS LIETUVOS TENDENCIJOS 2016 M. LAPKRITIS Mlrd. eurų VIENAM GYVENTOJUI TENKANTIS TURTAS IŠAUGO 5,5 KARTO Šalies namu ūkių

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

LLBAM VA 2010

LLBAM VA 2010 UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2010 m. I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos adresas:

Detaliau

SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTA

SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTA SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroji rizika Rinkos

Detaliau

4 priedas

4 priedas 2014 metų sausio birželio mėnesių ataskaita Finasta Baltic Fund fondas I. BENDROJI INFORMACIJA 1. "Finasta Baltic Fund fondo (toliau Fondo) duomenys Pavadinimas VPK pritarimo kolektyvinio investavimo subjekto

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

Slide 1

Slide 1 BANKROTO ADMINISTRATORIAUS ATASKAITA BANKRUTAVUSIOS AKCINĖS BENDROVĖS SNORO BANKAS KREDITORIAMS UŽ 2017 M. 2018 m. kovo 16 d. Vilnius PAREIŠKIMAS DĖL ATSAKOMYBĖS RIBOJIMO Šią Ataskaitą parengė bankrutavusios

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

Kliento anketa JA - DNB Trade [ ]

Kliento anketa JA - DNB Trade [ ] KLIENTO ANKETA JURIDINIAM ASMENIUI DĖL PREKYBOS DNB TRADE PLATFORMOJE Įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2004/39/EB (MiFID) bei šią direktyvą įgyvendinančio LR Finansinių priemonių rinkų

Detaliau

4 priedas

4 priedas 2015 METŲ SAUSIO BIRŽELIO ATASKAITA FINASTA BALTIC FUND FONDAS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. "Finasta Baltic Fund fondo (toliau Fondo) duomenys Pavadinimas VPK pritarimo kolektyvinio investavimo subjekto

Detaliau

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_LT

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_LT ESMA35-43-1562 ESMA pranešimas Pranešimas apie ESMA sprendimo dėl produktų intervencinės priemonės, susijusios su sandoriais dėl kainų skirtumo, atnaujinimo 2019 m. sausio 23 d. Europos vertybinių popierių

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2019 m. I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2019 m. I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2019 m. I ketv. BANKŲ VEIKLOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 2019 m. I ketv. ISSN 2335-8319 (online) Lietuvos bankas Gedimino pr. 6,

Detaliau

SYNERGY FINANCE EUROPOS OBLIGACIJŲ FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRIN

SYNERGY FINANCE EUROPOS OBLIGACIJŲ FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRIN SYNERGY FINANCE EUROPOS OBLIGACIJŲ FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroji rizika Rinkos rizika

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

VITALITY Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroj

VITALITY Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroj VITALITY Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroji rizika Rinkos rizika Koncentracijos rizika Valiutos

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

AB SEB BANKAS 2015 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO SUTRUMPINTA TARPINĖ INFORMACIJA TURINYS 1. ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS DĖL 2015 M. BIRŽELIO 30 D.

AB SEB BANKAS 2015 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO SUTRUMPINTA TARPINĖ INFORMACIJA TURINYS 1. ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS DĖL 2015 M. BIRŽELIO 30 D. AB SEB BANKAS 2015 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO SUTRUMPINTA TARPINĖ INFORMACIJA TURINYS 1. ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS DĖL 2015 M. BIRŽELIO 30 D. ŠEŠIŲ MĖNESIŲ TARPINĖS KONSOLIDUOTOS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS

Detaliau

ECB rekomendacinio dokumento bankams apie neveiksnias paskolas priedas: prudencinis atidėjinių neveiksnioms pozicijoms dengti minimumas

ECB rekomendacinio dokumento bankams apie neveiksnias paskolas priedas: prudencinis atidėjinių neveiksnioms pozicijoms dengti minimumas ECB rekomendacinio dokumento bankams apie neveiksnias paskolas priedas: prudencinis atidėjinių neveiksnioms pozicijoms dengti minimumas 2017 m. spalio mėn. Turinys 1 Įvadas 2 2 Bendra koncepcija 3 2.1

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT-20106 Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Ukmerg s ūkininkų kredito unijos (toliau Unija) toliau

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI

L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDIMO ĮMONIŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ APŽVALGA... III. DRAUDIMO TARPININKŲ RINKOS APŽVALGA....7 L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A

Detaliau

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand AB KLAIPĖDOS NAFTA 2017 M. 6 MĖN. NEAUDITUOTI FINANSINIAI REZULTATAI 2017 m. liepos 31 d. TURINYS Informacija apie Bendrovę Svarbiausi įvykiai Finansiniai rezultatai Kita informacija 2 INFORMACIJA APIE

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation OBLIGACIJŲ EMISIJOS I N F O R M A C I N I S D O K U M E N TA S 2018 II-as ketvirtis A. TUMĖNO G. 4, 11 AUKŠTAS, RYTŲ ĮĖJIMAS, VC VILNIAUS VARTAI, VILNIUS obligacijos@rewo.lt SANTRAUKA EMISIJOS DYDIS OBLIGACIJŲ

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 19 / LIETUVOS DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 19 ISSN 2335-8335 (online) Santrumpos ES Europos Sąjunga TPVCAD

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

MR_SEB ConceptBiotechnology_ _final_Lt

MR_SEB ConceptBiotechnology_ _final_Lt Vertimas iš anglų kalbos Šie valdymo nuostatai yra vertimas iš anglų kalbos. Esant neatitikimams tarp vertimo ir angliškos versijos, pirmenyb teikiama angliškai versijai SEB Asset Management S.A. 6a, Circuit

Detaliau

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapiai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 3 4 FINANSINĖS

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Nuo ko pradėti investuoti? Aurimas Martišauskas auskas AB FMĮ FINASTA Direktorius Robertas Kijosakis Vargšai dirba dėl pinigų ir juos išleidžia, turtingųjų paslaptis gebėjimas pinigus priversti dirbti

Detaliau

AB Grigeo 2018 metų 12 mėnesių tarpinė informacija

AB Grigeo 2018 metų 12 mėnesių tarpinė informacija AB Grigeo TURINYS 1. ATASKAITINIS LAIKOTARPIS, UŽ KURĮ PARENGTA TARPINĖ INFORMACIJA... 4 2. INFORMACIJA APIE AUDITĄ... 4 3. ĮMONIŲ GRUPĘ SUDARANČIOS BENDROVĖS IR JŲ KONTAKTINIAI DUOMENYS... 4 4. ĮMONIŲ

Detaliau

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis PRIENŲ RAJONO VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLA Juridinių asmenų registras Kodas 191553816, Kauno g. 54, Veiverių mstl., Prienų r., Tel/faks.: (8~319) 68130 el.p. kucingis@langasiateiti.lt a/s LT 564010041100019920

Detaliau

APB APRANGA 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusio dvylikos mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atska

APB APRANGA 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusio dvylikos mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atska APB APRANGA m. gruodžio 31 d. pasibaigusio dvylikos mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atskaitomybė (NEAUDITUOTA) I N F O R M A C I J A A P I E Į M

Detaliau

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius bankus, duomenys. Remiamasi emitentų viešai skelbta

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2014 M. 3 MĖNESIŲ VEIKLOS REZULTATAI TEO LT, AB ĮMONIŲ GRUPĖ / PAGRINDINIAI ĮVYKIAI IR SKAIČIAI Pagrindiniai 2014 m. I ketv. įvykiai TEO įmonių grupės struktūra Veiklos skaičiai Darbuotojai / PAGRINDINIAI

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 207 M GRUODŽIO 3 D PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus FINANSINĖS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2016 m. 9 mėnesių veiklos rezultatai 2016-10-21 Teo ir Omnitel įmonių grupė teikia integruotas telekomunikacijų, IT ir televizijos paslaugas Lietuvos gyventojams ir verslui bei kuria pažangiausius duomenų

Detaliau

PALŪKANŲ, IŠMOKĖTŲ 2018 IR VĖLESNIAIS METAIS, APMOKESTINIMAS Palūkanos Palūkanų apmokestinimas (gyventojams) Palūkanų priskyrimas A ir B klasėms Palūk

PALŪKANŲ, IŠMOKĖTŲ 2018 IR VĖLESNIAIS METAIS, APMOKESTINIMAS Palūkanos Palūkanų apmokestinimas (gyventojams) Palūkanų priskyrimas A ir B klasėms Palūk PALŪKANŲ, IŠMOKĖTŲ 2018 IR VĖLESNIAIS METAIS, APMOKESTINIMAS Palūkanos Palūkanų apmokestinimas (gyventojams) Palūkanų priskyrimas A ir B klasėms Palūkanos už vartojimo kreditą, suteiktą per tarpusavio

Detaliau

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2015/ m. spalio 10 d. - kuriuo dėl kredito įstaigoms taikomo padengimo likvidžiuo

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2015/ m. spalio 10 d. - kuriuo dėl kredito įstaigoms taikomo padengimo likvidžiuo 2015117 L 11/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2015/61 2014 m. spalio 10 d. kuriuo dėl kredito įstaigoms taikomo padengimo likvidžiuoju turtu

Detaliau

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 20160408 Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapis NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA n3

Detaliau

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta)

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta) Forma patvirtinta Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2014 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. DĮ-30 Forma suderinta Lietuvos banko 2013 m. gruodžio 31 d. raštu Nr. S 2013/(22.13-2203)-12-6013

Detaliau

UŽDARO TIPO PRIVATAUS KAPITALO INVESTICINIO FONDO LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND I PROSPEKTAS 1/26

UŽDARO TIPO PRIVATAUS KAPITALO INVESTICINIO FONDO LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND I PROSPEKTAS 1/26 UŽDARO TIPO PRIVATAUS KAPITALO INVESTICINIO FONDO LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND I PROSPEKTAS 1/26 ĮSPĖJIMAI APIE RIZIKĄ Šis Prospektas parengtas informacijos, turimos šio Prospekto įsigaliojimo dieną (priežiūros

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

Telia Lietuva AB

Telia Lietuva AB 2018 M. 9 MĖNESIŲ VEIKLOS REZULTATAI Telia Lietuva, AB, įmonių grupė TELIA LIETUVA #VISAKOTINKLAS TELEKOMUNIKACIJŲ, IT IR TV PASLAUGOS IŠ VIENŲ RANKŲ TELIA LIETUVA TAI: Platus paslaugų spektras Labiausiai

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

Dokumentas viešai konsultacijai Mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigų iš klientų gautų lėšų apsaugos didinimas 2019

Dokumentas viešai konsultacijai Mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigų iš klientų gautų lėšų apsaugos didinimas 2019 Dokumentas viešai konsultacijai Mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigų iš klientų gautų lėšų apsaugos didinimas 2019 MOKĖJIMO IR ELEKTRONINIŲ PINIGŲ ĮSTAIGŲ IŠ KLIENTŲ GAUTŲ LĖŠŲ APSAUGOS DIDINIMAS Dokumentas

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras (toliau Įstaiga) finansinių

Detaliau

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 215 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę priemonę I. Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai doc.a Paškevičius 1 Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 Balansas (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 Pinigų

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS PATVIRTINTA Audito komiteto 0 m. lapkričio d. nutarimu Nr..-0.7.. REKOMENDACIJA AUDITORIAUS IŠVADA IR JOS MODIFIKAVIMAS PAGAL TARPTAUTINIUS AUDITO STANDARTUS Šios rekomendacijos tikslas pateikti auditoriaus

Detaliau

Foresta

Foresta Vilnius, 2010 m. balandžio 21 d. Asociacija Draudimo brokerių rūmai Algirdo g. 9A, Vilnius, Lietuva 2009 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys bei Auditoriaus išvada ir Audito ataskaita

Detaliau

Obligacijų prospektas

Obligacijų prospektas 150.000.000 LITŲ VERTĖS OBLIGACIJŲ IŠLEIDIMO PROGRAMOS PROSPEKTAS VILNIUS, 2004 M. GRUODŽIO MĖN. TURINYS I. PAGRINDINIAI DUOMENYS APIE EMITENTĄ... 4 II. EMITENTO IR JO PAGRINDINĖS VEIKLOS BEI FINANSINĖS

Detaliau

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister 19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo ministerijos, [Finansuotojo pavadinimas] ir [Privataus subjekto

Detaliau