AB SEB BANKAS 2015 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO SUTRUMPINTA TARPINĖ INFORMACIJA TURINYS 1. ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS DĖL 2015 M. BIRŽELIO 30 D.

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "AB SEB BANKAS 2015 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO SUTRUMPINTA TARPINĖ INFORMACIJA TURINYS 1. ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS DĖL 2015 M. BIRŽELIO 30 D."

Transkriptas

1 AB SEB BANKAS 2015 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO SUTRUMPINTA TARPINĖ INFORMACIJA TURINYS 1. ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS DĖL 2015 M. BIRŽELIO 30 D. ŠEŠIŲ MĖNESIŲ TARPINĖS KONSOLIDUOTOS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS M. PIRMO PUSMEČIO SUTRUMPINTA TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA M. ŠEŠIŲ MĖNESIŲ KONSOLIDUOTAS TARPINIS PRANEŠIMAS

2

3 AB SEB banko 2015 metų pirmo pusmečio sutrumpinta tarpinė finansinė informacija

4 BENDRA INFORMACIJA 1. Ataskaitinis laikotarpis Ataskaita parengta už 2015 metų šešis mėnesius. 2. Pagrindiniai duomenys apie emitentą Emitento pavadinimas Įstatinis kapitalas EUR Būstinės adresas Gedimino pr.12, LT Vilnius Telefonas (8 5) Faksas (8 5) El. paštas Teisinė organizacinė forma Akcinė bendrovė Įregistravimo data ir vieta 1990 m. lapkričio 29 d., Lietuvos bankas Įmonės kodas Įmonės registravimo numeris AB90-4 Interneto tinklapis 2

5

6

7

8

9

10

11 2015 M.ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS (Visos sumos tūkstančiais eurų, jeigu nenurodyta kitaip) 1 PASTABA BENDRA INFORMACIJA (toliau bankas) buvo įregistruotas Lietuvos Respublikos įmonių registre 1990 m. kovo 2 d. kaip akcinė bendrovė. Bankas turi Lietuvos banko išduotą licenciją atlikti visas banko operacijas, nustatytas Lietuvos Respublikos bankų įstatyme ir banko įstatuose. Centrinė banko būstinė yra įsikūrusi Gedimino pr. 12, Vilniuje. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje bankas turėjo 43 klientų aptarnavimo padalinius Lietuvoje. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje bankas turėjo dvi patronuojamąsias įmones (toliau bankas ir patronuojamosios įmonės kartu grupė). Banko patronuojamosios įmonės: UAB SEB Venture Capital, besiverčianti nuosavo turto investavimu į kitų įmonių kapitalą bei patikėto turto valdymu, kurios 100 proc. akcijų priklauso bankui, UAB SEB investicijų valdymas, teikianti investicijų valdymo paslaugas, kurios 100 proc. akcijų priklauso bankui. Bankas priima indėlius, teikia kreditus, atlieka pinigų pervedimo operacijas, teikia dokumentinių atsiskaitymų paslaugą, keičia valiutą, išduoda debeto ir kredito korteles bei apdoroja jų duomenis, finansuoja prekybos operacijas, teikia finansinio lizingo paslaugas, investuoja į vertybinius popierius ir jais prekiauja bei atlieka kitas operacijas (išskyrus prekybą tauriaisiais metalais), nustatytas Bankų įstatyme. Banko akcininkas yra Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), kuriam ataskaitinio laikotarpio pabaigoje priklausė 100 proc. banko akcijų. 2 PASTABA RENGIMO PAGRINDAS Nuo 2015 m. sausio 1 d. Lietuva tapo euro zonos nare. Ši tarpinė informacija yra pateikiama nacionaline Lietuvos valiuta, t. y. eurais (EUR). Banko ir kitų grupės bendrovių apskaita yra tvarkoma pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), kurie patvirtinti ir taikomi Europos Sąjungoje (ES). Ši sutrumpinta tarpinė finansinė informacija parengta vadovaujantis 34 Tarptautiniu apskaitos standartu. Taikyti apskaitos principai ir skaičiavimo metodai atitinka 2014 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinėse ataskaitose taikytus ir apibūdintus principus. Finansinėse ataskaitose nurodyta duomenų istorinė vertė, išskyrus finansinį turtą, skirtą galimam pardavimui, finansinį turtą ir įsipareigojimus, kurių tikrosios vertės pokytis įtraukiamas į pelno (nuostolių) ataskaitą, bei visas išvestines finansines priemones. Rengiant finansinę atskaitomybę pagal TFAS taikomos prielaidos ir vertinimai, kurie daro įtaką turto ir įsipareigojimų sumoms bei galimų įsipareigojimų įtraukimui į apskaitą laikotarpio pabaigoje, taip pat pajamų ir sąnaudų sumoms, apskaičiuotoms per ataskaitinį laikotarpį. Nors šios prielaidos ir vertinimai yra pagrįsti vadovybės žiniomis apie paskutinius įvykius ir veiksmus, yra tikimybė, kad faktiniai rezultatai gali skirtis nuo pateiktų vertinimų. 3 PASTABA ATASKAITA APIE SEGMENTUS Verslo segmentai yra pateikiami tokios pat sudėties kaip ir banko valdybos vidinėse ataskaitose. Banko valdyba yra atsakinga už lėšų paskirstymą ir veiklos rezultatų vertinimą ir yra pagrindinis sprendimų priėmimo organas. Visi verslo segmentų tarpusavio sandoriai buvo vykdomi komercinėmis sąlygomis ir rinkos kainomis, o tarpusio pajamos ir sąnaudos eliminuotos. Pajamos ir sąnaudos, tiesiogiai tenkančios segmentui, yra laikomos šio verslo segmento našumu. Valdymo ir ataskaitų tikslais grupę sudarė šie verslo segmentai: Baltijos šalių tarnyba bendrai atsakinga už mažmeninės bankininkystės paslaugų teikimą visoms įmonėms ir individualiems klientams. Baltijos tarnyba tiekia šias paslaugas: kreditavimo; išperkamosios nuomos ir faktoringo; likvidumo valdymo ir pinigų pervedimo; privačiosios bankininkystės, turto valdymo ir konsultavimo aukščiausio lygmens privačių klientų segmentui. Visos ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos (išskyrus investicijų valdymo segmento) priskiriamos šiam segmentui. Verslo bankininkystės segmento bendra atsakomybė yra vidutinių ir didelių įmonių, finansų institucijų, bankų ir komercinio nekilnojamojo turto klientų aptarnavimas. Verslo bankininkystės segmentas savo klientams siūlo integruotas investavimo ir verslo bankininkystės paslaugas, įskaitant bankų investavimo paslaugas. Verslo bankininkystės svarbiausios veiklos funkcijos: kreditavimo ir skolos vertybinių popierių rinkos; prekyba nuosavybės vertybiniais popieriais, valiuta, išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, ateities sandoriai; konsultavimo, tarpininkavimo, nuosavybės vertybinių popierių tyrimai ir prekybos strategijos, valiutos keitimo rinkos; pinigų valdymas; vertybinių popierių saugojimas ir kitos paslaugos; rizikos kapitalas Investicijų valdymo segmento pagrindinė verslo sritis yra investicijų valdymo paslaugų teikimas finansų įstaigoms, fondams, gyvybės draudimo bendrovėms. Taip pat segmentas yra atsakingas už SEB fondų investavimą, rinkodarą ir pardavimą. Segmentas siūlo daugybę investicijų valdymo ir konsultavimo paslaugų. Yra siūlomi nuosavybės ir fiksuotųjų pajamų popieriai, privačios nuosavybės, nekilnojamojo turto ir apsidraudimo sandorių fondų valdymas. Iždo segmento pagrindinė atsakomybė yra pinigų valdymas, likvidumo valdymas, ir grupės segmentų finansavimas. Operacijų ir informacinių technologijų segmentai - vidiniai grupės segmentai, atsakingi už priežiūrą ir operacijų atlikimą, taip pat informacinių paslaugų teikimą kitiems grupės segmentams. Papildomai segmentai teikia vieni kitiems ir klientams apskaitos, derinimo, mokėjimo ir sutikrinimo paslaugas. Pagalbos verslui segmentas yra atsakingas už bendrai teikiamas paslaugas tokiose srityse kaip: personalo valdymas, finansai, rinkodara ir komunikacija, kreditų ir rizikos valdymo, apsaugos, pirkimų ir nekilnojamojo turto, atitikimo ir vidaus audito. Grupės veikloje geografiniai segmentai nėra išskiriami, visa veikla vykdoma Lietuvos Respublikos teritorijoje. Pajamos ir sąnaudos, tenkančios pagrindinei ne rezidentų grupei, yra nereikšmingos šiai finansinei ataskaitai ir nėra teikiamos pagrindiniam sprendimus priimančiam organui. 9

12 2015 M.ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS (Visos sumos tūkstančiais eurų, jeigu nenurodyta kitaip) 3 PASTABA ATASKAITA APIE SEGMENTUS (TĘSINYS) 2015 m. šešių mėnesių grupės verslo segmentai pateikti žemiau: Baltijos šalių tarnyba Verslo bankininkystė Investicijų valdymas Iždas Operacijos Pagalba verslui Informacinės technologijos Eliminavimas Iš viso Palūkanų pajamos (19 035) vidinės (1) (19 035) - - išorinės Palūkanų išlaidos (19 534) (16) - (19 897) (20 412) - vidinės (18 271) (16) - (748) išorinės (1 263) - - (19 149) (20 412) Paslaugų ir mokesčių pajamos (901) vidinės (901) išorinės Paslaugų ir mokesčių išlaidos (11 280) 75 (2 214) (43) (12 561) - vidinės (74) - (1 699) (872) - išorinės (11 206) 75 (515) (43) (11 689) Gry nosios finansinės v eiklos pajamos (išlaidos) (4) (88) Grynosios kitos pajamos (išlaidos) (228) - (1) 50 - (4) - - (183) Veiklos pelnas (nuostoliai) (4) Išlaidos personalui, kitos administracinės išlaidos (36 114) (52) (501) (160) (35 250) Nusidėv ėjimas/amortizacija (2 403) (3) (6) - (12) (379) (303) - (3 106) Finansinių priemonių operacijų rezultatas Iš v iso nuostolių dėl sumažėjusios v ertės (1 331) (1 331) Pelnas prieš pelno mokestį Pelno mokesčio sąnaudos (5 109) - (126) (5 235) Grynasis metų pelnas Iš viso turto (79 028) Iš viso įsipareigojimų (79 028) Nematerialiojo ir materialiojo turto įsigijimas

13 2015 M.ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS (Visos sumos tūkstančiais eurų, jeigu nenurodyta kitaip) 3 PASTABA ATASKAITA APIE SEGMENTUS (TĘSINYS) Toliau lentelėje pateikiamas 2015 m. šešių mėnesių grupės verslo segmentų ir finansinių ataskaitų sugretinimas: Segmentų atskleidimas Palūkanų pajamos iš gautinų sumų (finansinės priemonės) apsidraudimo sandorio Kiti koreguojantys įrašai Finansinės ataskaitos Palūkanų pajamos Palūkanų išlaidos (20 412) - (26) (20 438) Paslaugų ir mokesčių pajamos (1 822) Paslaugų ir mokesčių išlaidos (12 561) (11 058) Gry nosios finansinės v eiklos pajamos Gry nosios kitos pajamos (183) Veiklos pelnas Išlaidos personalui, kitos administracinės išlaidos (35 250) - (751) (36 001) Nusidėv ėjimas/amortizacija (3 106) - - (3 106) Finansinių priemonių operacijų rezultatas Iš v iso nuostolių dėl Eliminavimas sumažėjusios v ertės (1 331) - 6 (1 325) Pelnas prieš pelno mokestį Pelno mokesčio (sąnaudos) (5 235) - - (5 235) Grynasis metų pelnas

14 2015 M.ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS (Visos sumos tūkstančiais eurų, jeigu nenurodyta kitaip) 3 PASTABA ATASKAITA APIE SEGMENTUS (TĘSINYS) 2014 m. šešių mėnesių grupės verslo segmentai pateikti žemiau: Baltijos šalių tarnyba Verslo bankininkystė Investicijų valdymas Iždas Operacijos Pagalba verslui Informacinės technologijos Eliminavimas Iš viso Palūkanų pajamos (26 676) vidinės (26 676) (1) - išorinės Palūkanų išlaidos (25 973) (84) - (23 948) (23 329) - vidinės (24 477) (84) - (2 116) (1) - išorinės (1 496) - - (21 832) (23 328) Paslaugų ir mokesčių pajamos (1 412) vidinės (1 412) - - išorinės Paslaugų ir mokesčių išlaidos (9 651) - (1 384) (9 623) - vidinės (261) - (1 151) išorinės (9 390) - (233) (9 623) Gry nosios finansinės v eiklos pajamos Gry nosios kitos pajamos (išlaidos) (224) (168) Veiklos pelnas (nuostoliai) Išlaidos personalui, kitos administracinės išlaidos (32 042) (119) (461) (128) (31 406) Nusidėv ėjimas/amortizacija (2 465) (3) (3) (1) (30) (151) (254) - (2 907) Finansinių priemonių operacijų rezultatas (1) (1) - - (2) Iš v iso nuostolių dėl sumažėjusios v ertės (1 056) (1 056) Pelnas prieš pelno mokestį Pelno mokesčio (sąnaudos) (5 642) (1) (158) (5 801) Grynasis metų pelnas Iš viso turto ( ) Iš viso įsipareigojimų ( ) Nematerialiojo ir materialiojo turto įsigijimas

15 2015 M.ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS (Visos sumos tūkstančiais eurų, jeigu nenurodyta kitaip) 3 PASTABA ATASKAITA APIE SEGMENTUS (TĘSINYS) Toliau lentelėje pateikiamas 2014 m. šešių mėnesių grupės verslo segmentų ir finansinių ataskaitų sugretinimas: Segmentų atskleidimas Palūkanų pajamos iš gautinų sumų (finansinės priemonės) apsidraudimo sandorio Kiti koreguojantys įrašai Finansinės ataskaitos Palūkanų pajamos (306) Palūkanų išlaidos (23 329) (22 161) Paslaugų ir mokesčių pajamos Paslaugų ir mokesčių išlaidos (9 623) 11 (9 612) Gry nosios finansinės v eiklos pajamos (1 168) Gry nosios kitos pajamos (168) Veiklos pelnas Išlaidos personalui, kitos administracinės išlaidos (31 406) - (683) (32 089) Nusidėv ėjimas/amortizacija (2 907) - (2 907) Finansinių priemonių operacijų rezultatas (2) - - (2) Iš v iso nuostolių dėl Eliminavimas sumažėjusios v ertės (1 056) - (195) (1 251) Pelnas prieš pelno mokestį Pelno mokesčio (sąnaudos) (5 801) - - (5 801) Grynasis metų pelnas

16 2015 M. ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS (Visos sumos tūkstančiais eurų, jeigu nenurodyta kitaip) 4 PASTABA FINANSINIS TURTAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI Grupės finansinio turto ir įsipareigojimų balansinė ir tikroji vertė pateikta žemiau: 2015 m. birželio 30 d m. gruodžio 31 d. Balansinė vertė Tikroji vertė Balansinė vertė Tikroji vertė Likučiai centriniame banke Lėšos/kreditai bankuose Kreditai klientams Vyriausybės vertybiniai popieriai gautinos sumos Gautinos lizingo įmokos Vertybiniai popieriai, laikomi iki išpirkimo Iš viso finansinio turto Įsiskolinimas centriniam bankui Įsiskolinimai kredito įstaigoms Klientų indėliai Išleisti skolos vertybiniai popieriai Iš viso finansinių įsipareigojimų Banko finansinio turto ir įsipareigojimų balansinė ir tikroji vertė pateikta žemiau: 2015 m. birželio 30 d m. gruodžio 31 d. Balansinė vertė Tikroji vertė Balansinė vertė Tikroji vertė Likučiai centriniame banke Lėšos/kreditai bankuose Kreditai klientams Vyriausybės vertybiniai popieriai gautinos sumos Gautinos lizingo įmokos Vertybiniai popieriai, laikomi iki išpirkimo Iš viso finansinio turto Įsiskolinimas centriniam bankui Įsiskolinimai kredito įstaigoms Klientų indėliai Išleisti skolos vertybiniai popieriai Iš viso finansinių įsipareigojimų

17 2015 M.ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS (Visos sumos tūkstančiais eurų, jeigu nenurodyta kitaip) 4 PASTABA FINANSINIS TURTAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI (TĘSINYS) Lentelėje pateikti apibendrinti grupės tikrosios vertės nustatymo būdai, kai į apskaitą traukiama tikroji turto ir įsipareigojimų vertė: 2015 m. birželio 30 d. rinkos kainą Tikroji vertė nustatyta taikant: vertinimo metodus, paremtus stebimais rinkos duomenimis vertinimo metodus, neparemtus stebimais rinkos duomenimis Parduoti laikomi Vyriausybės vertybiniai popieriai Finansinis turtas, kurio tikrosios vertės pokytis traukiamas į pelno (nuostolių) ataskaitą Išvestinės finansinės priemonės (turtas) Finansinės priemonės - laikomos parduoti Išvestinės finansinės priemonės (įsipareigojimai) (37) ( ) 1 Išleisti skolos vertybiniai popieriai - (2 120) - Iš viso m. gruodžio 31 d. rinkos kainą Tikroji vertė nustatyta taikant: vertinimo metodus, paremtus stebimais rinkos duomenimis vertinimo metodus, neparemtus stebimais rinkos duomenimis Parduoti laikomi Vyriausybės vertybiniai popieriai Finansinis turtas, kurio tikrosios vertės pokytis traukiamas į pelno (nuostolių) ataskaitą Išvestinės finansinės priemonės (turtas) Finansinės priemonės - laikomos parduoti Išvestinės finansinės priemonės (įsipareigojimai) (39) ( ) - Išleisti skolos vertybiniai popieriai - (2 128) - Iš viso

18 2015 M.ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS (Visos sumos tūkstančiais eurų, jeigu nenurodyta kitaip) 4 PASTABA FINANSINIS TURTAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI (TĘSINYS) Lentelėje pateikti apibendrinti banko tikrosios vertės nustatymo būdai, kai į apskaitą traukiama tikroji turto ir įsipareigojimų vertė: Tikroji vertė nustatyta taikant: 2015 m. birželio 30 d. rinkos kainą vertinimo metodus, paremtus stebimais rinkos duomenimis vertinimo metodus, neparemtus stebimais rinkos duomenimis Parduoti laikomi Vyriausybės vertybiniai popieriai Finansinis turtas, kurio tikrosios vertės pokytis traukiamas į pelno (nuostolių) ataskaitą Išvestinės finansinės priemonės (turtas) Finansinės priemonės - laikomos parduoti Išvestinės finansinės priemonės (įsipareigojimai) (37) ( ) 1 Išleisti skolos vertybiniai popieriai - (2 120) - Iš viso (371) m. gruodžio 31 d. rinkos kainą Tikroji vertė nustatyta taikant: vertinimo metodus, paremtus stebimais rinkos duomenimis vertinimo metodus, neparemtus stebimais rinkos duomenimis Parduoti laikomi Vyriausybės vertybiniai popieriai Finansinis turtas, kurio tikrosios vertės pokytis traukiamas į pelno (nuostolių) ataskaitą Išvestinės finansinės priemonės (turtas) Finansinės priemonės - laikomos parduoti Išvestinės finansinės priemonės (įsipareigojimai) (39) ( ) - Išleisti skolos vertybiniai popieriai - (2 128) - Iš viso (4 252) 58 16

19 2015 M.ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS (Visos sumos tūkstančiais eurų, jeigu nenurodyta kitaip) 4 PASTABA FINANSINIS TURTAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI (TĘSINYS) 2015 m. birželio 30 d. finansinis turtas ir įsipareigojimai, kuriems taikomas vykdytinos bendrosios tarpusavio užskaitos sutartys ir panašūs susitarimai: Vykdytinos bendrosios tarpusavio užskaitos sutartys ir panašūs susitarimai Turtas Pripažinto finansinio turto bendroji suma Pripažinto finansinio įsipareigojimo bendroji suma, užskaityta balanse Pripažinto finansinio turto grynoji suma Sumos, kurios nėra tarpuskaitos būdu užskaitytos balanse Gauti piniginiai užstatai Grynoji suma Išvestinės finansinės priemonės Reversed repo receivable Securities borrowing Other Iš viso turto Pripažinto finansinio įsipareigojimo bendroji suma Vykdytinos bendrosios tarpusavio užskaitos sutartys ir panašūs susitarimai Pripažinto finansinio įsipareigojimo grynoji suma Pripažinto finansinio turto bendroji suma, užskaityta balanse Sumos, kurios nėra tarpuskaitos būdu užskaitytos balanse Įkeisti pinigai Grynoji suma Įsipareigojimai Išvestinės finansinės priemonės Iš viso įsipareigojimų Iš viso m. birželio 30 d. finansinis turtas ir įsipareigojimai, kuriems taikomas vykdytinos bendrosios tarpusavio užskaitos sutartys ir panašūs susitarimai: Vykdytinos bendrosios tarpusavio užskaitos sutartys ir panašūs susitarimai Turtas Pripažinto finansinio turto bendroji suma Pripažinto finansinio įsipareigojimo bendroji suma, užskaityta balanse Pripažinto finansinio turto grynoji suma Sumos, kurios nėra tarpuskaitos būdu užskaitytos balanse Gauti piniginiai užstatai Grynoji suma Išvestinės finansinės priemonės Reversed repo receivable Securities borrowing Other 0-0 Iš viso turto Pripažinto finansinio įsipareigojimo bendroji suma Vykdytinos bendrosios tarpusavio užskaitos sutartys ir panašūs susitarimai Pripažinto finansinio įsipareigojimo grynoji suma Pripažinto finansinio turto bendroji suma, užskaityta balanse Sumos, kurios nėra tarpuskaitos būdu užskaitytos balanse Įkeisti pinigai Grynoji suma Įsipareigojimai Išvestinės finansinės priemonės Iš viso įsipareigojimų Iš viso

20 2015 M.ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS (Visos sumos tūkstančiais eurų, jeigu nenurodyta kitaip) 5 PASTABA VALDOMAS TURTAS Grupė Bankas 2015 birželio 30 d gruodžio 31 d birželio 30 d gruodžio 31 d Klientų pinigai Klientų vardu įsigyti vertybiniai popieriai Valdomas kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų turtas Iš viso valdomo turto PASTABA NEBALANSINIAI STRAIPSNIAI Grupė 2015 m. birželio 30 d m. gruodžio 31 d m. birželio 30 d m. gruodžio 31 d. Bankas Sutartys suteikti kreditą Suteiktos garantijos Išleisti akredityvai Įsipareigojimai pirkti turtą ir kiti įsipareigojimai Išleistos garantijos deponavus lėšas PASTABA SUSIJĘ ASMENYS Vykdant įprastinį verslą, su susijusiais asmenimis yra sudaryti banko sandoriai. Sandoriai su patronuojančia įmone apima kreditus, indėlius ir skolos priemonių sandorius. Lentelėje pateikti sandoriai, sudaryti su SEB grupe (įskaitant patronuojantį banką): Grupė Palūkanų Bankas norma 2015 m. birželio 30 d m. gruodžio 31 d m. birželio 30 d m. gruodžio 31 d. (proc.) Kreditų likutis laikotarpio pabaigoje 0,00-3, Prekybinių išvestinių finansinių priemonių likutis (vertė) laikotarpio pabaigoje Kitas turtas laikotarpio pabaigoje Indėlių likutis laikotarpio pabaigoje 0,42-5, Kiti įsipareigojimai laikotarpio pabaigoje Nepanaudotas kredito likutis Gautos garantijos laikotarpio pabaigoje Šešių mėnesių laikotarpis, 2015 m. ir 2014 m. birželio 30 d Palūkanų pajamos (9 405) (13 312) Palūkanų išlaidos - (9 405) (13 312) Kitų gautų paslaugų ir patirtų išlaidų su (579) (1 255) SEB grupe grynoji vertė - (285) (1 247) 18

21 2015 M.ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS (Visos sumos tūkstančiais eurų, jeigu nenurodyta kitaip) 7 PASTABA SUSIJĘ ASMENYS (TĘSINYS) Toliau pateikiami banko ir grupės sandoriai su patronuojančiu banku: Palūkanų Grupė norma Bankas 2015 m. birželio 30 d m. gruodžio 31 d. (proc.) 2015 m. birželio 30 d m. gruodžio 31 d Kreditų likutis laikotarpio pabaigoje 0,00-3, Prekybinių išvestinių finansinių priemonių likutis (vertė) laikotarpio pabaigoje Kitas turtas laikotarpio pabaigoje Indėlių likutis laikotarpio pabaigoje 0,42-5, Kiti įsipareigojimai laikotarpio pabaigoje Nepanaudotas kredito likutis Gautos garantijos laikotarpio pabaigoje Šešių mėnesių laikotarpis, 2015 m. ir 2014 m. birželio 30 d Palūkanų pajamos (9 401) (13 302) Palūkanų išlaidos - (9 401) (13 302) Kitų gautų paslaugų ir patirtų išlaidų su (218) (483) SEB grupe grynoji vertė - (218) (517) Toliau pateikiami banko ir patronuojamųjų įmonių sandoriai: norma 2015 m. birželio 30 d m. gruodžio 31 d. Nebalansiniai įsipareigojimai laikotarpio pabaigoje Sutartys suteikti kreditus Kreditų likučiai laikotarpio pabaigoje UAB SEB Venture Capital UAB SEB investicijų valdymas 3,5 Indėlių likučiai laikotarpio pabaigoje Palūkanų Bankas UAB SEB Venture Capital UAB SEB investicijų valdymas Kitas turtas laikotarpio pabaigoje Šešių mėnesių laikotarpis, 2015 m. ir 2014 m. birželio 30 d. Palūkanų pajamos Palūkanų išlaidos - - (3) Dividendų pajamos Kitų iš patronuojamųjų įmonių gautų paslaugų ir patirtų sąnaudų grynoji vertė

22 2015 M.ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS (Visos sumos tūkstančiais eurų, jeigu nenurodyta kitaip) 8 PASTABA IŠLEISTI IR IŠPIRKTI SKOLOS VERTYBINIAI POPIERIAI Per 2015 metų 6 mėnesius bankas skolos vertybinių popierių emisijų neišleido. Per 2015 metų 6 mėnesius bankas sėkmingai išpirko 12 skolos vertybinių popierių emisijų, kaip parodyta lentelėje žemiau: Išleidimo data Išpirkimo data Trukmė Valiuta Emisijos dydis Palūkanų norma arba indeksas dienos EUR dienos EUR dienos EUR (eurais) Informacinių technologijų sektoriaus įmonių akcijų krepšelis Apple Inc, International Business Machines Corp, Microsoft Corp, AT&T Inc, Google Inc ir Intel Corp. Informacinių technologijų sektoriaus įmonių akcijų krepšelis Apple Inc, International Business Machines Corp, Microsoft Corp, AT&T Inc, Google Inc ir Intel Corp. Informacinių technologijų sektoriaus įmonių akcijų krepšelis Apple Inc, International Business Machines Corp, Microsoft Corp, AT&T Inc, Google Inc ir Intel Corp diena EUR Pietry čių Azijos šalių įmonių akcijų kainų indeksas S&P Southeast Asia 40 Risk Control 18% EUR Excess Return diena EUR Pietry čių Azijos šalių įmonių akcijų kainų indeksas S&P Southeast Asia 40 Risk Control 18% EUR Excess Return diena EUR Pietry čių Azijos šalių įmonių akcijų kainų indeksas S&P Southeast Asia 40 Risk Control 18% EUR Excess Return dienų EUR Brent nafta, auksas, cukrus, kukurūzai dienos EUR Varis, auksas, cukrus, kukurūzai dienos EUR Varis, auksas, cukrus, kukurūzai dienos EUR Consumer Staples Select Sector SPDR ETF dienos EUR Consumer Staples Select Sector SPDR ETF dienos EUR Consumer Staples Select Sector SPDR ETF 9 PASTABA REIKŠMINGI ĮVYKIAI PO BALANSO SUDARYMO DATOS Po 2015 m. birželio 30 d. bankas skolos vertybinių popierių emisijų neišleido. Po 2015 m. birželio 30 d. bankas išpirko 3 skolos vertybinių popierių emisijas, kurių nominalioji vertė 958,7 tūkst. eurų. 10 PASTABA ESMINIAI ĮVYKIAI 2015 m. sausio 29 d. bankas pranešė, kad preliminariais duomenimis, 2014 metais uždirbo 65,3 mln. eurų (225,6 mln. litų), o AB SEB banko grupė 72,4 mln. eurų (249,9 mln. litų) neaudituoto grynojo pelno. Šis rezultatas yra apskaičiuotas laikantis Lietuvos banko dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų metais uždirbo 61,5 mln. eurų (212,3 mln. litų), o AB SEB banko grupė 61,5 mln. eurų (212,3 mln. litų) audituoto grynojo pelno m. kovo 17 d. bankas pranešė, kad 2015 m. kovo 31 d. šaukiamas AB SEB banko (toliau bankas) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Akcininkų susirinkimą inicijuoja ir šaukia banko valdyba. 100 proc. banko akcijų priklauso bankui Skandinaviska Enskilda Banken AB. Skelbiama susirinkimo darbotvarkė: 1. dėl banko metinio pranešimo; 2. dėl banko auditoriaus išvadų; 3. dėl banko stebėtojų tarybos atsiliepimų ir pasiūlymų; 4. dėl banko 2014 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo; 5. dėl banko 2014 metų pelno paskirstymo; Banko valdyba pritarė banko eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektams m. kovo 31 d. bankas pranešė, kad 2015 m. kovo 31 d. įvyko AB SEB banko (toliau bankas) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kurio metu buvo priimti sprendimai visais darbotvarkėje numatytais klausimais: 1. susipažinta su banko grupės 2014 metų konsoliduotu metiniu pranešimu ir jo priedu NASDAQ OMX Vilnius listinguojamų bendrovių valdymo kodekso laikymosi atskleidimo forma ; 2. susipažinta su audito, kurį atliko audito įmonė UAB PricewaterhouseCoopers, pranešimu; 3. susipažinta su banko stebėtojų tarybos atsiliepimais ir pasiūlymais dėl banko veiklos strategijos, metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio, pelno paskirstymo projekto ir banko konsoliduoto metinio pranešimo, taip pat banko valdybos ir prezidento veiklos; 4. patvirtintas banko ir banko grupės 2014 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys, parengtas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (pridedama); 5. patvirtintas banko 2014 metų pelno paskirstymas 2015 m. balandžio 23 d. bankas pranešė, kad preliminariais duomenimis, per pirmąjį 2015 metų ketvirtį uždirbo 18,4 mln. eurų, o AB SEB banko grupė 18,2 mln. eurų neaudituoto grynojo pelno. Šis rezultatas yra apskaičiuotas laikantis Lietuvos banko dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Per pirmąjį 2014 metų ketvirtį uždirbo 16,4 mln. eurų, o AB SEB banko grupė 16,0 mln. eurų neaudituoto grynojo pelno. 20

23 2015 M.ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS (Visos sumos tūkstančiais eurų, jeigu nenurodyta kitaip) 10 PASTABA ESMINIAI ĮVYKIAI (TĘSINYS) 2015 m. liepos 14 d. bankas pranešė, kad preliminariais duomenimis, per pirmąjį 2015 metų pusmetį uždirbo 36,9 mln. eurų, o AB SEB banko grupė 32,7 mln. eurų neaudituoto grynojo pelno. Šis rezultatas yra apskaičiuotas laikantis Lietuvos banko dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Per pirmąjį 2014 metų pusmetį uždirbo 43,0 mln. eurų, o AB SEB banko grupė 43,0 mln. eurų neaudituoto grynojo pelno. ***** 21

24 2015 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ KONSOLIDUOTAS TARPINIS PRANEŠIMAS (visos sumos tūkstančiais eurų, jeigu nenurodyta kitaip) 2015 M. ŠEŠIŲ MĖNESIŲ KONSOLIDUOTAS TARPINIS PRANEŠIMAS 1. Ataskaitinio laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas. Šis konsoliduotas tarpinis pranešimas parengtas už laikotarpį nuo 2015 metų sausio 1 dienos iki 2015 m. birželio 30 dienos. 2. Emitento grupę sudarančios bendrovės, jų duomenys ryšiams ir pagrindinės veiklos pobūdis. Emitento pavadinimas Įstatinis kapitalas EUR Buveinės adresas Gedimino pr. 12, LT Vilnius Telefonas (8 5) Faksas (8 5) El. paštas Teisinė forma Akcinė bendrovė Įregistravimo data ir vieta 1990 m. lapkričio 29 d., Lietuvos bankas Įmonės kodas Įmonės registracijos numeris AB90-4 Interneto svetainės adresas (toliau bankas) yra akcinio kapitalo pagrindu veikianti kredito įstaiga, kuri turi licenciją verstis ir verčiasi indėlių ir kitų grąžintinų lėšų priėmimu iš neprofesionalių rinkos dalyvių ir lėšų skolinimu, taip pat turi teisę verstis kitų finansinių paslaugų teikimu bei prisiima su tuo susijusią riziką ir atsakomybę. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje AB SEB banko grupę (toliau grupė) Lietuvoje sudarė ir dvi patronuojamosios įmonės: UAB SEB Venture Capital ir UAB SEB investicijų valdymas. Pavadinimas UAB SEB Venture Capital Pagrindinės veiklos pobūdis Verčiasi nuosavo turto investavimu į kitų įmonių kapitalą ir patikėto turto valdymu Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė Įregistravimo data ir vieta 1997 m. spalio 16 d., Vilnius Įmonės kodas Registruotos buveinės adresas Gedimino pr. 12, LT Vilnius Faktinės buveinės adresas Balčikonio g. 3, LT Vilnius Telefonas (8 5) Faksas (8 5) Elektroninio pašto adresas Interneto svetainės adresas Pavadinimas UAB SEB investicijų valdymas Pagrindinės veiklos pobūdis Teikia įvairias investicijų valdymo paslaugas, konsultacijas Teisinė organizacinė forma Uždaroji akcinė bendrovė Įregistravimo data ir vieta 2000 m. gegužės 3 d., Vilnius Įmonės kodas Registruotos buveinės adresas Gedimino pr. 12, LT Vilnius Faktinės buveinės adresas Olimpiečių g. 1, LT Vilnius Telefonas (8 5) Faksas (8 5) Elektroninio pašto adresas Interneto svetainės adresas Puslapis 1 iš 13

25 2015 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ KONSOLIDUOTAS TARPINIS PRANEŠIMAS (visos sumos tūkstančiais eurų, jeigu nenurodyta kitaip) 3. Grupės organizacinė struktūra Akcininkų susirinkimas Banko stebėtojų taryba Vidaus audito Banko valdyba Prezidentas Prezidentui pavaldūs padaliniai Mažmeninės bankininkystės tarnyba Kreditų ir rizikos valdymo tarnyba Verslo bankininkystės tarnyba Pagalbos verslui tarnyba Personalo Specialaus kreditų administravimo Verslo plėtros Mokėjimo kortelių Kredito rizikos kontrolės skyrius Baltijos šalių rizikos kontrolės grupė Finansų rinkų Lizingo Finansų Baltijos šalių Pagalbos verslui grupė Teisės Prevencijos Smulkiojo ir vidutinio verslo finansavimo Baltijos šalių verslo plėtros grupė Rizikos kontrolės skyrius Kredito Verslo klientų ir institucijų Verslo klientų ir pramonės šakų analizės skyrius IT centras Operacijų Rinkodaros Baltijos šalių Pagalbos verslui grupė UAB SEB investicijų valdymas Komunikacijos skyrius Pokyčių valdymo grupė Atitikties Kreditavimo sprendimų Privačiosios bankininkystės Filialai Kontaktų centras Rizikos valdymo grupė Lė šų valdymo ir pre kybos finansavimo departa me ntas Nekilnojamojo turto finansavimo Rizikos valdymo grupė UAB SEB Venture Capital Baltijos šalių operacijų ir IT skyrius Strategijos ir architektūros skyrius IT projektavimo Iždo skyrius Pirkimo valdymo grupė Nekilnojamojo turto valdymo grupė IT operacijų 4. Emitento sutartys su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais Bankas, leisdamas viešas obligacijų emisijas, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka privalo sudaryti sutartį dėl išleidžiamos obligacijų emisijos savininkų interesų gynimo su pasirinktu viešosios apyvartos tarpininku m. birželio 30 d. buvo sudaręs 33 sutartis su AB banku Finasta (juridinio asmens kodas , adresas Maironio g. 11, LT Vilnius). 5. Duomenys apie prekybą emitento grupę sudarančių įmonių vertybiniais popieriais reguliuojamose rinkose AB SEB banko akcijos nėra įtrauktos į NASDAQ OMX Vilnius biržos oficialųjį ar papildomąjį sąrašus ar į kitų reguliuojamų rinkų prekybos sąrašus ir to artimiausiu metu neplanuojama daryti m. birželio 30 d. trys banko ne nuosavybės VP emisijos buvo įtrauktos į NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržos Skolos vertybinių popierių prekybos sąrašą: Parametrai Emisija ISIN kodas LT Emisijos dydis (vnt.) Vieneto nominalioji vertė 0,01 eurų Emisijos dydis ,21 eurų Emisijos galiojimo pradžios data Išpirkimo data Parametrai Emisija ISIN kodas LT Emisijos dydis (vnt.) Vieneto nominalioji vertė 0,01 eurų Emisijos dydis ,50 eurų Emisijos galiojimo pradžios data Išpirkimo data Parametrai Emisija ISIN kodas LT Emisijos dydis (vnt.) Vieneto nominalioji vertė 0,01 eurų Emisijos dydis ,86 litų Emisijos galiojimo pradžios data Išpirkimo data Banko patronuojamųjų įmonių vertybiniais popieriais reguliuojamose rinkose neprekiaujama. Puslapis 2 iš 13

26 2015 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ KONSOLIDUOTAS TARPINIS PRANEŠIMAS (visos sumos tūkstančiais eurų, jeigu nenurodyta kitaip) 6. Informacija apie emitento filialus ir atstovybes Bankas 2015 m. birželio 30 d. turėjo 3 filialus: AB SEB banko Rytų regiono filialą (kodas , adresas Savanorių pr. 1, LT Vilnius), AB SEB banko Vidurio regiono filialą (kodas , adresas Laisvės al. 82/ Maironio g. 17, LT Kaunas), ir AB SEB banko Vakarų regiono filialą (kodas , adresas Taikos pr.32, LT Klaipėda). Filialus sudarė 43 klientų aptarnavimo padalinių tinklas (7 finansinių paslaugų centrai ir 36 klientų aptarnavimo skyriai visoje Lietuvoje. 7. Objektyvi emitento grupės būklės, veiklos vykdymo ir plėtros apžvalga, pagrindinių rizikos rūšių ir neapibrėžtumų, su kuriais įmonė susiduria, apibudinimas Pirmą 2015 metų pusmetį toliau daugėjo klientų, pasirinkusių SEB pagrindiniu banku, didėjo banko grupės veiklos efektyvumas. Kaip ir prognozuota, įvedus eurą sumažėjo banko pajamos už valiutos keitimo ir pinigų pervedimo operacijas. Toliau buvo juntama geopolitinio neapibrėžtumo įtaka, šių metų pradžioje sulėtėjo šalies BVP augimo tempas. Kita vertus, mažos palūkanos ir verslo įmonių aktyvumas lemia didesnį kreditavimo mastą. Bendras SEB banko paskolų ir lizingo portfelis išliko stabilus, o banko naujų paskolų vertė, palyginus pirmą 2015 metų pusmetį su analogišku laikotarpiu pernai, padidėjo net 19 proc., neįskaičiuojant vieno didelio pernai sudaryto sandorio. Daugėjo perspektyvių finansuoti projektų, kadangi, užsivėrus Rusijos rinkoms, verslininkai atrado naujų verslo galimybių kitomis eksporto kryptimis. Didėjo ir gyventojų aktyvumas skolinantis būstui įsigyti per metus naujų būsto paskolų bankas suteikė net 21 proc. daugiau negu atitinkamu laikotarpiu pernai. Pastarąjį pusmetį bankas nuolat dirbo su mažomis ir vidutinėmis įmonėmis joms suteiktų paskolų portfelis 2015 metų pirmą pusmetį, palyginti su tuo pačiu metu pernai, didėjo daugiausiai per pastaruosius kelerius metus 5 procentais. Spartesnio paskolų portfelio augimo lūkesčius bankas sieja su atsigaunančia euro zonos ekonomika, dėl ko turėtų pagyvėti ir investicijos, ir darbo vietų kūrimas. Banko duomenimis, klientai vis daugiau naudojasi elektroninėmis banko paslaugomis, dėl to mažėja klientų srautai banko skyriuose. Toliau daugėjo internetu atliekamų pinigų pervedimo operacijų, klientai dažniau atsiskaitydavo mokėjimo kortelėmis, pasiimdavo mažiau grynųjų pinigų iš bankomatų, dažniau naudojosi grynųjų pinigų įmokėjimo savitarnos paslaugomis. Bankas toliau įgyvendino savo veiklos strategiją būti geriausiu patarėju gyventojams ir įmonėms, ieškantiems ilgalaikių finansinių sprendimų, plėtė elektroninių ir savitarnos paslaugų tinklą, siekė spartesnės mokėjimo kortelių paslaugų plėtros. Per pirmą 2015 metų pusmetį SEB bankas uždirbo 36,9 mln. eurų, o banko grupė 32,7 mln. eurų neaudituoto grynojo pelno. Šis rezultatas yra apskaičiuotas laikantis Lietuvos banko dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Per pirmą 2014 metų pusmetį SEB bankas uždirbo 43,0 mln. eurų, o banko grupė 43,0 mln. eurų neaudituoto grynojo pelno. Banko grupės nuosavas kapitalas 2015 m. birželio 30 d. buvo 764 mln. eurų (2014 m. birželio 30 d. 767 mln. eurų), t. y. išliko stabilus. Banko grupės turtas 2015 m. birželio 30 d. buvo 6,5 mlrd. eurų (2014 m. birželio 30 d. 6,9 mlrd. eurų), t. y. sumažėjo 6 procentais. SEB banko indėlių portfelis nuo 2014 m. birželio 30 d. padidėjo 14 procentų t. y. nuo 3,8 mlrd. eurų iki 4,4 mlrd. eurų. Banko grupės paskolų ir lizingo portfelio grynoji vertė 2015 m. birželio 30 d. buvo 4,8 mlrd. eurų (2014 m. birželio 30 d. 4,8 mlrd. eurų), t. y. portfelis išliko stabilus. SEB banko grupės pajamos 2015 metų pirmą pusmetį buvo 78,2 mln. eurų (2014 metų pirmą pusmetį 85,1 mln. eurų), t. y. sumažėjo 8 proc., labiausiai dėl neigiamos euro įvedimo įtakos. SEB banko interneto registruotų vartotojų skaičius padidėjo 46 tūkst. ir 2015 metų pirmo pusmečio pabaigoje buvo 1,2 mln., t. y. padidėjo 4 proc., palyginti su 2014 m. birželio 30 d. duomenimis. Grynųjų pinigų įskaitymo operacijų skaičius grynuosius pinigus priimančiuose bankomatuose, palyginti su 2014 m. birželio 30 d. duomenimis, padidėjo 14 proc., o grynųjų pinigų įskaitymo operacijų skaičius banko skyriuose per tą patį laikotarpį sumažėjo 23 procentais. Per metus SEB banko klientų Lietuvoje atsiskaitymo kortele dalis, palyginti su atsiskaitymu grynaisiais pinigais, padidėjo 2015 m. birželio 30 d. šis santykis buvo 34 procentai. Tai reiškia, kad iš visų pinigų, kuriuos SEB banko klientai išleido mokėdami kortele ir grynaisiais pinigais, 34 proc. buvo mokama kortele m. birželio 30 d. šis santykis buvo 31 procentas. Mokėjimo kortelių atitinkamu laikotarpiu apyvarta padidėjo 6 proc., mokėjimo kortelių skaitytuvų skaičius padidėjo 11 procentų metų pirmo pusmečio pabaigoje SEB bankas turėjo 43 klientų aptarnavimo padalinius visoje Lietuvoje. SEB banko klientai gali naudotis didžiausiu Lietuvoje bankomatų tinklu, jungiančiu SEB ir DNB bankų bankomatus, t. y. 540 bankomatų. SEB banko grupėje 2015 m. birželio 30 d. faktiškai dirbančių darbuotojų (neskaičiuojant vaiko priežiūros atostogose esančių darbuotojų) buvo 1 519, t. y. 1 proc. mažiau negu 2014 m. birželio 30 d., kai grupėje faktiškai dirbo darbuotojai metų pirmą pusmetį SEB banko grupė toliau įgyvendino SEB tvarios veiklos strategiją, kurioje nustatyti aštuoni tvaraus verslo prioritetai pagal pagrindines atsakomybės sritis (valdymo atsakomybės, aplinkos apsaugos atsakomybės ir socialinės atsakomybės): atsakingas pardavimas ir rinkodara, finansinių nusikaltimų prevencija, atsakinga nuosavybė, poveikio aplinkai mažinimas, tvarus finansavimas ir investicijos, savo darbuotojų branginimas, finansinių paslaugų prieinamumas, investavimas į bendruomenes metų pirmą pusmetį SEB bankas toliau siekė įgyvendinti strategiją būti pagrindiniu savo klientų banku., kaip ilgalaikių ryšių su klientais bankas, siūlė šiuolaikiškas universalias banko paslaugas, teikė jas profesionaliai ir patogiai, atsižvelgdamas į kiekvieno kliento poreikius ir lūkesčius metais SEB banko grupė stengėsi suteikti klientams naudingos informacijos, galinčios padėti jiems kurti pridėtinę vertę: bankas organizavo leidinių Lietuvos makroekonomikos apžvalga pristatymą klientams, pristatė apžvalgas Baltijos šalių verslo barometras, Namų ūkių finansinio turto barometras, nuolat informavo klientus apie finansų rinkas, makroekonominę padėtį. Norėdamas paskatinti inovacijas versle, mažoms ir vidutinėms įmonėms bankas organizavo renginį Inovacijų laboratorija. SEB bankas toliau dalyvavo asociacijos Mentor Lietuva veikloje. Prisidedant SEB bankui 2015 metų pirmą pusmetį Lietuvoje ir kitose Baltijos šalyse buvo sukurtas ir parodytas dokumentinis filmas Rytojus atėjo vakar, kuriame daug dėmesio skiriama ateities planavimo ir prognozavimo temoms. SEB banko grupė 2015 metų pirmą pusmetį pelnė svarbius tarptautinius ir vietinius apdovanojimus: SEB bankas išrinktas geriausiu banku Lietuvoje ( EMEA Finance ), geriausiu vertybinių popierių saugotoju ( Global Investor ). Puslapis 3 iš 13

27 2015 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ KONSOLIDUOTAS TARPINIS PRANEŠIMAS (visos sumos tūkstančiais eurų, jeigu nenurodyta kitaip) 8. Emitento grupės finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų analizė Grupės veiklos mastą ir dinamiką iš dalies apibūdina šie balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitų, parengtų pagal TFAS, duomenys. AB SEB banko grupės pajamos ir veiklos pelnas 2015 metų pirmąjį pusmetį, palyginus su 2014 metų pirmuoju pusmečiu, didėjo: mln. EUR Pokytis Pajamos % Išlaidos (39) (35) +11% Pelnas prieš paskolų nuostolius % Paskolų nuostoliai (1) (1) 0% Pelnas prieš pelno mokestį % Pelno mokestis (5) (6) -17% Grynasis pelnas % Pajamų sumažėjimą lėmė neigiama euro įvedimo įtaka (pvz., atpigo tarptautiniai SEPA pavedimai; buvo prarastos pajamos iš LTL / EUR prekybos) Išlaidų padidėjimą lėmė 2014 metų pirmąjį pusmetį Valstybinės mokesčių inspekcijos grąžinta banko anksčiau sumokėta bauda pagal G4S bylą (7,2 mln. EUR). Pagrindiniai finansiniai rodikliai: Pokytis Grynasis pelnas (mln. EUR) % C/I (pajamų ir išlaidų santykis) 0,5 0,4 +9 b.p. Naujos paskolos (mlrd. EUR) 0,7 0,8-5% Paskolos ir lizingas (mlrd. EUR) 4,8 4,8-1% Indėliai (mlrd. EUR) 4,4 3,8 +14% Naujų paskolų buvo išduota 5 procentais mažiau (eliminavus nebūdingą sandorį 2014 metais, augimas sudarytų 19 procentų) Įvestas euras ima keisti klientų santaupų laikymo įpročius - euro įvedimo laikotarpiu atnešę grynuosius pinigus ir padėję juos į sąskaitas banke klientai nebeskuba jų vėl pasiimti grynaisiais pinigais. Kai kurie grupės ir banko veiklą apibūdinantys rodikliai pateikiami lentelėje: Grupė Rodiklis Bankas ,07 proc. 1,00 proc. Vidutinė turto grąža 0,96 proc. 1,13 proc. 9,41 proc. 8,49 proc. Vidutinė akcininkų nuosavybės grąža 8,52 proc. 9,65 proc. 4,69 2,12 Pelnas (nuostolis), tenkantis akcijai, eurais 4,23 2,39 51,60 49,51 Akcijos buhalterinė vertė eurais 51,12 49,30 9. Svarbūs įvykiai, buvę nuo ataskaitinio periodo pabaigos 2015 m. liepos 14 d. bankas pranešė, kad preliminariais duomenimis, per pirmąjį 2015 metų pusmetį uždirbo 36,9 mln. eurų, o AB SEB banko grupė 32,7 mln. eurų neaudituoto grynojo pelno. Šis rezultatas yra apskaičiuotas laikantis Lietuvos banko dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Per pirmąjį 2014 metų pusmetį uždirbo 43,0 mln. eurų, o AB SEB banko grupė 43,0 mln. eurų neaudituoto grynojo pelno.. Puslapis 4 iš 13

28 2015 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ KONSOLIDUOTAS TARPINIS PRANEŠIMAS (visos sumos tūkstančiais eurų, jeigu nenurodyta kitaip) 10. Emitento grupės veiklos planai ir prognozės SEB banko grupė Lietuvoje siekia ilgalaikių ir abipusiai naudingų ryšių su grupės klientais. To siekdamas, bankas įgyvendina strategiją būti savo klientams pagrindiniu ir svarbiausiu banku, kai jie savo finansinius reikalus tvarko kasdien. Bankas, siekdamas ilgalaikių ryšių su klientais, siūlo šiuolaikiškas ir universalias banko paslaugas, teikia jas profesionaliai ir patogiais būdais, įsigilindamas į kiekvieno kliento poreikius ir lūkesčius. SEB banko grupė, įgyvendindama šią strategiją ir siekdama ilgalaikių ryšių su klientais bei atsižvelgdama į SEB grupės tikslus, numato šias pagrindines veiklos kryptis: ryšių su klientais stiprinimas. Siekdamas šio tikslo, bankas ir toliau savo veikloje vadovausis pagrindinio banko savo klientams (angl. Home bank) strategija. Jos esmė tapti pagrindiniu banku savo klientams, kuris teikia pasiūlymus, atitinkančius klientų finansinius poreikius. Pagrindinį dėmesį skiriame visapusiškiems ryšiams su klientais, teikdami patarimus ir konsultacijas, vertindami paprastumą ir rodydami pagarbą. Įgyvendindamas šią strategiją, bankas kuria naujas ir patrauklias paslaugas dabartiniams ir būsimiems klientams, atitinkančias šių klientų segmentų poreikius. Bankas reguliariai matuoja privačių ir verslo klientų patenkinimo rodiklius; darbo kultūra ir žmonės. Bankas, kaip ir anksčiau, sieks kurti pasitikėjimo ir pagarbos atmosferą, kurioje darbuotojai gali tobulėti ir realizuoti savo visas galimybes. Norėdamas nustatyti, ar darbuotojai patenkinti darbu, bankas ir SEB grupė taiko Insight metodiką, kuri padeda įvertinti, kiek darbuotojai dalyvauja organizacijos veikloje, koks jų veiklos efektyvumas; veiklos efektyvumo gerinimas. Norėdamas efektyviai dirbti ir būti konkurencingas, bankas planuoja pagrindinį dėmesį skirti šioms sritims: o pajamų didinimui, a) ieškodamas naujų pajamų šaltinių, b) didindamas dėmesį klientų konsultavimui, d) optimizuodamas banko paslaugų kainodarą; o pelningumo užtikrinimui bankas įgyvendina verslo kapitalo koncepcija (angl. business equity) paremtą kainodarą; verslo kapitalas tai sandoriui įgyvendinti reikalingi finansiniai ištekliai, kurie nustatyti atsižvelgiant į sandorio rizikingumą. o sąnaudų efektyvumo užtikrinimui, a) racionaliai nustatydamas ir kasdienių, ir su projektais susijusių užduočių prioritetus, b) reguliariai tikrindamas atliekamus darbus, norėdamas išvengti užduočių (funkcijų) dubliavimo ir taip patobulindamas vidinius organizacijos procesus; rizikos valdymo tobulinimas. Prisiimti riziką nėra savaiminis tikslas tuo siekiama kurti vertę klientams ir užtikrinti akcininkams jų nuosavybės grąžą. SEB rizika valdoma atsižvelgiant į ilgalaikę patirtį, glaudžius ryšius su klientais ir laikantis bankų veiklos reikalavimų 11. Informacija apie įmonės tyrimų ir plėtros veiklą AB SEB banko grupė tyrimo bei plėtros veiklos nevykdė. 12. Per ataskaitinį laikotarpį padarytos pagrindinės investicijos kapitalo. Per 2015 metų pirmąjį pusmetį grupės investicijos į ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą sudarė ne daugiau kaip 10 proc. įstatinio grupės ilgalaikio turto įsigijimai per 2015 metų pirmąjį pusmetį pateikti lentelėje: mln. EUR Nematerialusis turtas 0,5 Transporto priemonės 0,4 Kompiuterinė technika 0,3 Kitas materialusis turtas 0,3 Investicinis turtas 1,0 Iš viso 2,5 13. Finansinės rizikos valdymo tikslai, naudojamos apsidraudimo priemonės, kurioms taikoma apsidraudimo sandorių apskaita, ir įmonės kainų rizikos, likvidumo rizikos ir pinigų rizikos mastas Grupė finansinę riziką valdo taip, kaip aprašyta 2014 metų konsoliduotos finansinės atskaitomybės 3 pastabos skyriuje Finansinės rizikos valdymo politika. Ten pat aprašyti ir finansinės rizikos valdymo tikslai, taikomos sandorių rizikos mažinimo priemonės, grupės kredito rizikos ir rinkos rizikos mastas. Puslapis 5 iš 13

29 2015 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ KONSOLIDUOTAS TARPINIS PRANEŠIMAS (visos sumos tūkstančiais eurų, jeigu nenurodyta kitaip) 14. Informacija apie tai, kaip laikomasi Bendrovių valdymo kodekso Bankas, kaip ne nuosavybės vertybinių popierių emitentas, taiko rekomendacinio pobūdžio į NASDAQ OMX Vilnius biržos sąrašus įtrauktų bendrovių valdymo kodeksą, kurio iš esmės laikosi. Nuostatų, kurių nesilaikoma, priežastys nurodytos Bendrovių valdymo kodekse (žr metų konsoliduotos finansinės atskaitomybės 1 priedą). Bendrovių valdymo kodeksas ir kita informacija apie AB SEB banko valdymo praktiką skelbiama banko interneto svetainėje ir reguliuojamos rinkos operatoriaus ( NASDAQ OMX Vilnius biržos) centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje. 15. Informacija apie rizikos mastą ir jos valdymas prisiima kredito, rinkos, likvidumo, operacinę ir kitokią riziką. Daugiau informacijos apie konkrečias rizikos rūšis, jų vertinimo ir valdymo priemones žr metų finansinės atskaitomybės aiškinamojo rašto 3 pastaboje Finansinės rizikos valdymo politika. Per ataskaitinį laikotarpį esminių pasikeitimų rizikos valdyme nebuvo. SEB grupė stengiasi įgyvendinti tokią rizikos valdymo, planavimo ir paskesnio stebėjimo sistemą, pagal kurią veiklos, likvidumo ir finansavimo planavimas, rizikos, kapitalo valdymas, rezultatų ir veiklos valdymas būtų glaudžiai susiję. Priimtų veiklos sprendimų finansines pasekmes SEB valdo didelį dėmesį skirdamas trims sritims: a) plėtrai, veiklos įvairovei ir veiklos rizikos mastui, b) kapitalui, finansavimui ir likvidumo reikalavimų laikymuisi, c) pelningumui. SEB grupė nustato tikslus bei nuolat juos peržiūri norėdama efektyviai valdyti išteklius atsižvelgiant į šias išvardytas sritis. Rizikos valdymas yra pagrindinis bankų uždavinys, todėl jis yra ypač svarbus norinti užtikrinti ilgalaikį pelningumą ir veiklos stabilumą. Bendrą riziką, kuri yra priimtina SEB grupei, nustato SEB grupės valdyba vadovaudamasi pagrindiniu principu, kad prisiimta rizika nėra savitikslis dalykas: ji prisiimama norint sukurti pridėdinę vertę klientams ir tvarią vertę akcininkams. Rizikos tolerancijos lygį apibrėžiančiame dokumente SEB grupės valdyba aprašo ilgalaikį požiūrį į banko prisiimamą rizikos lygį, finansavimo struktūrą, likvidumo rezervą bei kapitalą, reikalingą visų rūšių rizikai padengti atsižvelgiant į galiojančius veiklą reguliuojančių institucijų reikalavimus. Rizikos toleranciją apibrėžiantis dokumentas yra ypač svarbus planuojant veiklą ir apima visas pagrindines rizikos rūšis, t. y. kredito riziką, likvidumo riziką, rinkos riziką, operacinę riziką ir kt. Rizikos vertinimo būdai ir priemonės yra nustatomi atsižvelgiant į priimtiną riziką bei peržiūrimi kiekvienais metais. SEB patiriamą rizikos mastą nuolat stebi rizikos valdymo padaliniai, vadovai ir SEB grupės valdyba. Verslo padaliniai yra atsakingi už riziką, kuri atsiranda vykdant jų veiklą. Jie yra pirmoji apsauga nuo galimų nepageidaujamų pasekmių ir turi užtikrinti, kad nuo sandorio pradžios būtų priimti teisingi sprendimai, o atsirandanti rizika būtų valdoma visą sandorio vykdymo laikotarpį laikantis galiojančių taisyklių. SEB rizika valdoma atsižvelgiant į ilgalaikę patirtį, glaudžius ryšius su klientais ir laikantis bankinės veiklos reikalavimų. Verslo padaliniams jų uždavinius įgyvendinti padeda visoje grupėje taikomi vienodi rizikos valdymo principai, politikos ir nustatyta sprendimų priėmimo hierarchija. Rizikos kontrolės ir atitikties padaliniai tai antrasis rizikos valdymo lygmuo, nepriklausantis nuo verslo padalinių. Riziką kontroliuojančių padalinių uždavinys - nustatyti, vertinti ir kontroliuoti riziką. Rizika yra vertinama tiek bendruoju tiek detaliuoju lygmeniu, nustatant limitus sandorių ir portfelių lygmenyje. Kredito portfelio kokybė stebima ir analizuojama nuolat, taip pat ir atliekant testavimą nepalankiausiomis sąlygomis. Atitikties padalinys užtikrina, kad būtų tinkamai laikomasi galiojančių reikalavimų, ir visą dėmesį skiria derinimo klausimams, vadovaudamasis valdybos ir vadovų nurodymais. Rizikos valdymo kokybė nuolat vertinama trečiuoju rizikos valdymo lygmeniu, t. y. ją vertina - vidaus audito padalinys, taip pat ir išorės auditoriai metų pirmą pusmetį ir banko grupė likvidumo rodiklį vykdė. Kitų priežiūros institucijų nustatytų rodiklių vykdymas pateiktas lentelėje: Grupė Bankas Rodiklis ,47 proc. 21,71 Kapitalo pakankamumo koeficientas 20,35 proc. 21,58 59,25 proc.* 0,01 proc. Didžiausia atviroji pozicija viena valiuta 58,84 proc.* 0,01 proc. 1,11 proc. 0,83 Didžiausia bendra atviroji pozicija 1,12 proc. 0,84 proc. 21,87 19,76 Didžiausios paskolos vienam skolininkui 21,95 19,83 * - skaičiuojant pateiktus duomenis buvo įtraukiama ir EUR pozicija 16. Įmonių grupės vidaus rizikos kontrolės ir rizikos valdymo sistemų, susijusių su konsoliduotųjų finansinių ataskaitų sudarymu, pagrindiniai požymiai Grupė turi užtikrinti, kad būtų įgyvendintos tinkamos organizacinės priemonės, procedūros ir verslo procesų informacinės sistemos, kurios užtikrintų būtiną vidaus kontrolės sistemą, ir patikimus finansinės atskaitomybės duomenis. Paminėtinos šios pagrindinės grupėje veikiančios vidaus kontrolės sudedamosios dalys: duomenų apie atliktas operacijas pirminėse sistemose sutikrinimas su operacijų duomenimis apskaitos sistemoje; aiški organizacinė struktūra ir teisingas funkcijų atskyrimas, kasdieninė grupės operacijų apskaita, grindžiama aktualiais rinkos duomenimis, nustatyti riziką ribojantys limitai ir reguliari kontrolė, ar rizika atitinka šiuos limitus, įdiegta verslo ir verslo priežiūros procesų vidaus kontrolė, taikomos kitos kontrolės priemonės. Puslapis 6 iš 13

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft Word - mb lt _2_.doc BALANSAS Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Grynieji pinigai 18.510 Lėšos centriniame banke 33.881 52.390 Lėšos bankuose 107.869 Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas

Detaliau

VI_2013_pusmet

VI_2013_pusmet VALDYMO ĮMONIŲ PUSMEČIO ATASKAITOS TURINYS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. UAB MP PENSION FUNDS BALTIC 1.2. buveinė Savanorių pr. 349, Kaunas. 1.3. telefono (8 37)

Detaliau

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

LLBAM VA 2013 Q1

LLBAM VA 2013 Q1 LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2013 m. I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx 2012 M. GRUODŽIO 31 D. ATSKIROS IR KONSOLIDUOTOS BANKO FINANSINĖS ATASKAITOS PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, PATEIKIAMOS KARTU SU

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2 Suvestinė redakcija nuo 2010-06-30 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 22-696, i. k. 104505ANUTA00000001 Nauja redakcija nuo 2010-06-30: Nr. 03-58, 2010-05-25, Žin. 2010, Nr. 63-3141 (2010-05-31), i.

Detaliau

MEDIO II SAA 08 Lt

MEDIO II SAA 08 Lt 2008 metų finansin atskaitomyb Turinys Informacija apie fondą 1 Nepriklausomo auditoriaus išvada UAB MP Pension Funds Baltic akcininkams 2 Balansas 4 Grynųjų aktyvų pokyčių ataskaita 5 Aiškinamasis raštas

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 01 22 2013 02 04 INVESTICINIAI LAKŠTAI Su Brent naftos kaina susieti investiciniai lakštai Emisija SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 m. sausio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės.

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 ADMINISTRACIJOS PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS 4 : BALANSAS 5 PELNO (NUOSTOLIO)

Detaliau

Microsoft PowerPoint _3Q_ _LT.pps

Microsoft PowerPoint _3Q_ _LT.pps Preliminarūs 28 m. 9 mėnesių AB Invalda grupės rezultatai Vilnius, 28-11-28 Turinys Apie AB Invalda Įmonių grupė Svarbūs įvykiai Finansiniai rezultatai Informacija apie akcijas Akcininkų struktūra Prekyba

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand AB KLAIPĖDOS NAFTA 2017 M. 6 MĖN. NEAUDITUOTI FINANSINIAI REZULTATAI 2017 m. liepos 31 d. TURINYS Informacija apie Bendrovę Svarbiausi įvykiai Finansiniai rezultatai Kita informacija 2 INFORMACIJA APIE

Detaliau

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS

INVESTAVIMO  TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS 1996-2016 INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS FINANSINIS TURTAS LIETUVOS TENDENCIJOS 2016 M. LAPKRITIS Mlrd. eurų VIENAM GYVENTOJUI TENKANTIS TURTAS IŠAUGO 5,5 KARTO Šalies namu ūkių

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

LLBAM VA 2010

LLBAM VA 2010 UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2010 m. I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos adresas:

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

Kliento anketa JA - DNB Trade [ ]

Kliento anketa JA - DNB Trade [ ] KLIENTO ANKETA JURIDINIAM ASMENIUI DĖL PREKYBOS DNB TRADE PLATFORMOJE Įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2004/39/EB (MiFID) bei šią direktyvą įgyvendinančio LR Finansinių priemonių rinkų

Detaliau

LIETUVOS BANKO VALDYBOS

LIETUVOS BANKO VALDYBOS Suvestinė redakcija nuo 2006-06-30 iki 2006-12-31 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2001, Nr. 7-223, i. k. 100505ANUTA00000172 LIETUVOS BANKO VALDYBOS N U T A R I M A S DĖL KAPITALO PAKANKAMUMO SKAIČIAVIMO TAISYKLIŲ

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2019 m. I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2019 m. I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2019 m. I ketv. BANKŲ VEIKLOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 2019 m. I ketv. ISSN 2335-8319 (online) Lietuvos bankas Gedimino pr. 6,

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Pagrindinių veiklos rodiklių ataskaita už 2018 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusį devynių mėnesių laikotarpį 2018 m. lapkričio 30 d. Vilnius Informacija apie Įmonę Įmonės pavadinimas Teisinė

Detaliau

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 217 m. I III ketvirtis ISSN 2335-8335 (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis. Lietuvos bankas, 217 Gedimino pr. 6,

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr , i. k ISTA0IX-1068 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr , i. k ISTA0IX-1068 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ Suvestinė redakcija nuo 2004-11-17 iki 2007-01-29 Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 91-3891, i. k. 1021010ISTA0IX-1068 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ ĮSTAIGŲ Į S T A T Y M A S 2002 m. rugsėjo 10 d. Nr.

Detaliau

AB Grigeo 2018 metų 12 mėnesių tarpinė informacija

AB Grigeo 2018 metų 12 mėnesių tarpinė informacija AB Grigeo TURINYS 1. ATASKAITINIS LAIKOTARPIS, UŽ KURĮ PARENGTA TARPINĖ INFORMACIJA... 4 2. INFORMACIJA APIE AUDITĄ... 4 3. ĮMONIŲ GRUPĘ SUDARANČIOS BENDROVĖS IR JŲ KONTAKTINIAI DUOMENYS... 4 4. ĮMONIŲ

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

informacija_apie_banku_veikla_2012_m_pirmaji_ketvirti

informacija_apie_banku_veikla_2012_m_pirmaji_ketvirti 1 INFORMACIJA APIE BANKŲ VEIKLĄ 2012 m. PIRMĄJĮ KETVIRTĮ 2012 m. pirmąjį ketvirtį šalies bankų sistema 1 veik sklandžiai, svarbesni jos pokyčiai buvo susiję su efektyvesn s turto ir įsipareigojimų struktūros

Detaliau

4 priedas

4 priedas 2014 metų sausio birželio mėnesių ataskaita Finasta Baltic Fund fondas I. BENDROJI INFORMACIJA 1. "Finasta Baltic Fund fondo (toliau Fondo) duomenys Pavadinimas VPK pritarimo kolektyvinio investavimo subjekto

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2014 M. 3 MĖNESIŲ VEIKLOS REZULTATAI TEO LT, AB ĮMONIŲ GRUPĖ / PAGRINDINIAI ĮVYKIAI IR SKAIČIAI Pagrindiniai 2014 m. I ketv. įvykiai TEO įmonių grupės struktūra Veiklos skaičiai Darbuotojai / PAGRINDINIAI

Detaliau

Telia Lietuva AB

Telia Lietuva AB 2018 M. 9 MĖNESIŲ VEIKLOS REZULTATAI Telia Lietuva, AB, įmonių grupė TELIA LIETUVA #VISAKOTINKLAS TELEKOMUNIKACIJŲ, IT IR TV PASLAUGOS IŠ VIENŲ RANKŲ TELIA LIETUVA TAI: Platus paslaugų spektras Labiausiai

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Nuo ko pradėti investuoti? Aurimas Martišauskas auskas AB FMĮ FINASTA Direktorius Robertas Kijosakis Vargšai dirba dėl pinigų ir juos išleidžia, turtingųjų paslaptis gebėjimas pinigus priversti dirbti

Detaliau

4 priedas

4 priedas 2015 METŲ SAUSIO BIRŽELIO ATASKAITA FINASTA BALTIC FUND FONDAS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. "Finasta Baltic Fund fondo (toliau Fondo) duomenys Pavadinimas VPK pritarimo kolektyvinio investavimo subjekto

Detaliau

Lietuvos Respublikos Centrinis Bankas Priežiūros tarnybai Žirmūnų g. 151, LT Vilnius ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS Vadovaudamiesi LR

Lietuvos Respublikos Centrinis Bankas Priežiūros tarnybai Žirmūnų g. 151, LT Vilnius ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS Vadovaudamiesi LR Lietuvos Respublikos Centrinis Bankas 2013.05.31 Priežiūros tarnybai Žirmūnų g. 151, LT-09128 Vilnius ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS Vadovaudamiesi LR Vertybinių popierių įstatymo 22 straipsniu, ir LR

Detaliau

L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI

L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDIMO ĮMONIŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ APŽVALGA... III. DRAUDIMO TARPININKŲ RINKOS APŽVALGA....7 L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 (Cash flow) doc.a Paškevičius 1 2 -

Detaliau

TEO LT, AB KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2013 M. RUGSĖJO 30 D. (NEAUDITUOTA)

TEO LT, AB KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2013 M. RUGSĖJO 30 D. (NEAUDITUOTA) TEO LT, AB KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2013 M. RUGSĖJO 30 D. (NEAUDITUOTA) Finansinių metų pradžia 2013 m. sausio 1 d. Laikotarpio pabaiga 2013

Detaliau

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapiai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 3 4 FINANSINĖS

Detaliau

APB APRANGA 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusio dvylikos mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atska

APB APRANGA 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusio dvylikos mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atska APB APRANGA m. gruodžio 31 d. pasibaigusio dvylikos mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atskaitomybė (NEAUDITUOTA) I N F O R M A C I J A A P I E Į M

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 19 / LIETUVOS DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 19 ISSN 2335-8335 (online) Santrumpos ES Europos Sąjunga TPVCAD

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai doc.a Paškevičius 1 Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 Balansas (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 Pinigų

Detaliau

Foresta

Foresta Vilnius, 2010 m. balandžio 21 d. Asociacija Draudimo brokerių rūmai Algirdo g. 9A, Vilnius, Lietuva 2009 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys bei Auditoriaus išvada ir Audito ataskaita

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS Informacija atnaujinta 2014-10-31 Aktuali redakcija, galiojanti nuo 2014-11-01 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ ĮSTAIGŲ Į S T A T Y M A S 2002 m. rugsėjo 10 d. Nr. IX-1068 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

Prospekto santraukos vertimas i lietuviu k

Prospekto santraukos vertimas i lietuviu k II. SANTRAUKA Ši Santrauka (toliau Santrauka) yra viešo siūlymo (toliau Siūlymas), kuriuo siūloma AUGA group, AB (toliau Emitentas arba Bendrovė, Bendrovė kartu su jos Dukterinėmis įmonėmis vadinama Grupe)

Detaliau

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapis NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA n3

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2018

Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2018 Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2018 BANKŲ VEIKLOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 2018 ISSN 2335-8319 (online) Lietuvos bankas Gedimino pr. 6, LT-01103 Vilnius www.lb.lt

Detaliau

APB APRANGA 2019 m. birželio 30 d. pasibaigusio šešių mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atskaito

APB APRANGA 2019 m. birželio 30 d. pasibaigusio šešių mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atskaito APB APRANGA m. birželio 30 d. pasibaigusio šešių mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atskaitomybė (NEAUDITUOTA) I N F O R M A C I J A A P I E Į M O N

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016

Detaliau

LCKU ataskaitos pagal TAS galutines _1

LCKU ataskaitos pagal TAS galutines _1 TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA 4 BALANSAS 5 PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 6 KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA 7 BENDROJI INFORMACIJA 8 APSKAITOS PRINCIPAI 8-13 SVARBIAUSIOS RIZIKOS

Detaliau

SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTA

SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTA SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroji rizika Rinkos

Detaliau

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta)

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta) Forma patvirtinta Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2014 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. DĮ-30 Forma suderinta Lietuvos banko 2013 m. gruodžio 31 d. raštu Nr. S 2013/(22.13-2203)-12-6013

Detaliau

Bankų veiklos apžvalga 2016 m. ISSN (ONLINE)

Bankų veiklos apžvalga 2016 m. ISSN (ONLINE) 11-7 12-1 12-7 13-7 14-1 14-7 Bankų veiklos apžvalga 16 m. ISSN 2335-8319 (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis. Lietuvos bankas, 17 Gedimino pr.

Detaliau

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis PRIENŲ RAJONO VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLA Juridinių asmenų registras Kodas 191553816, Kauno g. 54, Veiverių mstl., Prienų r., Tel/faks.: (8~319) 68130 el.p. kucingis@langasiateiti.lt a/s LT 564010041100019920

Detaliau

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 207 M GRUODŽIO 3 D PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus FINANSINĖS

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Ūkių kreditavimas 2008-2012 metais APŽVALGA Jeronimas Kraujelis - Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos prezidentas, UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas analitikas 2013 m. balandžio 5 d. 2012 metais

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

Microsoft Word - Invalda_ IFRS_ LT2014_ _vakaras

Microsoft Word - Invalda_ IFRS_ LT2014_ _vakaras AB INVALDA LT KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS, KONSOLIDUOTOS IR BENDROVĖS 2014 METŲ FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE,

Detaliau

VITALITY Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroj

VITALITY Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroj VITALITY Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroji rizika Rinkos rizika Koncentracijos rizika Valiutos

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų trečio ketvirčio aiškinamasis raštas 2016 m. spalio 25 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

PALŪKANŲ, IŠMOKĖTŲ 2018 IR VĖLESNIAIS METAIS, APMOKESTINIMAS Palūkanos Palūkanų apmokestinimas (gyventojams) Palūkanų priskyrimas A ir B klasėms Palūk

PALŪKANŲ, IŠMOKĖTŲ 2018 IR VĖLESNIAIS METAIS, APMOKESTINIMAS Palūkanos Palūkanų apmokestinimas (gyventojams) Palūkanų priskyrimas A ir B klasėms Palūk PALŪKANŲ, IŠMOKĖTŲ 2018 IR VĖLESNIAIS METAIS, APMOKESTINIMAS Palūkanos Palūkanų apmokestinimas (gyventojams) Palūkanų priskyrimas A ir B klasėms Palūkanos už vartojimo kreditą, suteiktą per tarpusavio

Detaliau

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 2013-03-20 Vilnius Juridinių asmenų registras Kodas 110052936 PVM mokėtojo kodas LT100529314

Detaliau

Pensijų fondo - SEB pensija m. sausio-birželio mėnesių ataskaita

Pensijų fondo - SEB pensija m. sausio-birželio mėnesių ataskaita PENSIJŲ FONDO SEB PENSIJA 1 2008 M. SAUSIOBIRŽELIO MöNESIŲ ATASKAITA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Vertybinių

Detaliau

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius bankus, duomenys. Remiamasi emitentų viešai skelbta

Detaliau

Obligacijų prospektas

Obligacijų prospektas 150.000.000 LITŲ VERTĖS OBLIGACIJŲ IŠLEIDIMO PROGRAMOS PROSPEKTAS VILNIUS, 2004 M. GRUODŽIO MĖN. TURINYS I. PAGRINDINIAI DUOMENYS APIE EMITENTĄ... 4 II. EMITENTO IR JO PAGRINDINĖS VEIKLOS BEI FINANSINĖS

Detaliau

UAB Medicinos bankas prospekto santraukos vertimas į lietuvių kalbą II SANTRAUKA Šią Santrauką sudaro informacijos atskleidimo reikalavimai, vadinami

UAB Medicinos bankas prospekto santraukos vertimas į lietuvių kalbą II SANTRAUKA Šią Santrauką sudaro informacijos atskleidimo reikalavimai, vadinami II SANTRAUKA Šią Santrauką sudaro informacijos atskleidimo reikalavimai, vadinami Punktais, sudaryti pagal Prospekto reglamento XXII priedą (Informacijos atskleidimo reikalavimai santraukose). Šie Punktai

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2015-05-22 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO GIMNAZIJA (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) 190994836, Studentų g. 65, Kaunas 51369 (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio

Detaliau

SYNERGY FINANCE EUROPOS OBLIGACIJŲ FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRIN

SYNERGY FINANCE EUROPOS OBLIGACIJŲ FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRIN SYNERGY FINANCE EUROPOS OBLIGACIJŲ FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroji rizika Rinkos rizika

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I I I-Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

AB SEB bankas 2018 metų metinis pranešimas ir finansinės ataskaitos

AB SEB bankas 2018 metų metinis pranešimas ir finansinės ataskaitos 2018 metų metinis pranešimas ir finansinės ataskaitos TURINYS PUSLAPIS KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS 3 23 FINANSINĖS ATASKAITOS PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA 24 BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA 25 FINANSINĖS

Detaliau

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS PATVIRTINTA Audito komiteto 0 m. lapkričio d. nutarimu Nr..-0.7.. REKOMENDACIJA AUDITORIAUS IŠVADA IR JOS MODIFIKAVIMAS PAGAL TARPTAUTINIUS AUDITO STANDARTUS Šios rekomendacijos tikslas pateikti auditoriaus

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT-20106 Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Ukmerg s ūkininkų kredito unijos (toliau Unija) toliau

Detaliau

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKOLINTŲ LĖŠŲ ĖMIMO INVESTICIJŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI

Detaliau

UAB “Šilutės polderiai “

UAB “Šilutės polderiai “ UAB Šilutės polderiai AIŠKINAMASIS RAŠTAS I Bendra informacija apie įmonę UAB Šilutės polderiai įregistruota 1990 m. lapkričio mėn. 15 d. Pakeisti bendrovės įstatai įregistruoti VĮ Registrų centro Klaipėdos

Detaliau

Banko įstatai_lt

Banko įstatai_lt AB SEB BANKO ĮSTATAI Įstatų nauja redakcija, patvirtinta visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2015 m. rugsėjo 3 d. I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. AB SEB bankas (toliau Bankas) yra kredito

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Invaldos LT pristatymas birzoje

Microsoft PowerPoint - Invaldos LT pristatymas birzoje AB Invalda LT raida orientuota į vertės kūrimą 2014 m. birželio 3 d. Listinguojamų bendrovių vadovų susitikimas su investuotojais Klausimai, į kuriuos atsakysime šioje prezentacijoje 1. Kas yra Invalda

Detaliau

Namų ūkių finansinė elgsena euro belaukiant tarp pragmatizmo ir kraštutinumų Namų ūkių finansinio turto barometras 2014 m. 1 ketvirtis

Namų ūkių finansinė elgsena euro belaukiant tarp pragmatizmo ir kraštutinumų Namų ūkių finansinio turto barometras 2014 m. 1 ketvirtis Namų ūkių finansinė elgsena euro belaukiant tarp pragmatizmo ir kraštutinumų Namų ūkių finansinio turto barometras 2014 m. 1 ketvirtis Darbo užmokesčio ir pensijų pajamų santykis didėjo Pajamų strūktūra

Detaliau