Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2016 m. spalio 28 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2016/0344 (NLE) 13797/16 ADD 2 PECHE 400 PASIŪLYMAS nuo: gavimo

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2016 m. spalio 28 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2016/0344 (NLE) 13797/16 ADD 2 PECHE 400 PASIŪLYMAS nuo: gavimo"

Transkriptas

1 Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2016 m. spalio 28 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2016/0344 (NLE) 13797/16 ADD 2 PECHE 400 PASIŪLYMAS nuo: gavimo data: 2016 m. spalio 27 d. kam: Europos Komisijos generalinio sekretoriaus, kurio vardu pasirašo direktorius Jordi AYET PUIGARNAU Europos Sąjungos Tarybos generaliniam sekretoriui Jeppe TRANHOLMUI- MIKKELSENUI Komisijos dok. Nr.: COM(2016) 698 final - Annexes 2 to 8 Dalykas: Pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo 2017 metams nustatomos tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybės, taikomos Sąjungos vandenyse žvejojantiems laivams ir kai kuriuose Sąjungai nepriklausančiuose vandenyse žvejojantiems Sąjungos žvejybos laivams, PRIEDAI Delegacijoms pridedamas dokumentas COM(2016) 698 final - Annexes 2 to 8. Pridedama: COM(2016) 698 final - Annexes 2 to /16 ADD 2 rg DG B 2A LT

2 EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2016) 698 final ANNEXES 2 to 8 PRIEDAI prie pasiūlymo dėl Tarybos reglamento kuriuo 2017 metams nustatomos tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybės, taikomos Sąjungos vandenyse žvejojantiems laivams ir kai kuriuose Sąjungai nepriklausančiuose vandenyse žvejojantiems Sąjungos žvejybos laivams LT LT

3 IIA PRIEDAS LAIVŲ ŽVEJYBOS PASTANGOS ATSIŽVELGIANT Į ATLANTINIŲ MENKIŲ, JŪRINIŲ PLEKŠNIŲ IR EUROPINIŲ JŪRŲ LIEŽUVIŲ TAM TIKRŲ IŠTEKLIŲ VALDYMĄ ICES IIIa, VIa, VIIa, VIId KVADRATUOSE, ICES IV PARAJONYJE IR ICES IIa BEI Vb KVADRATŲ SĄJUNGOS VANDENYSE 1. TAIKYMO SRITIS 1.1. Šis priedas taikomas Sąjungos žvejybos laivams, turintiems arba naudojantiems bet kuriuos iš Reglamento (EB) Nr. 1342/2008 I priedo 1 punkte nurodytų žvejybos įrankių ir esantiems bet kuriame iš šio priedo 2 punkte nurodytų geografinių rajonų Šis priedas netaikomas laivams, kurių bendrasis ilgis yra mažesnis nei 10 metrų. Nereikalaujama, kad šie laivai turėtų pagal Reglamento (EB) Nr. 1224/ straipsnį išduotus žvejybos leidimus. Atitinkamos valstybės narės tų laivų žvejybos pastangas vertina pagal pastangų grupes, kurioms jie priklauso, naudodamos tinkamus imčių ėmimo metodus. Šio reglamento 1 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytu valdymo laikotarpiu Komisija prašo pateikti mokslinių rekomendacijų, kad ji galėtų įvertinti tų laivų pastangų naudojimą, siekdama tuos laivus ateityje įtraukti į pastangų valdymo sistemą. 2. REGLAMENTUOJAMI ŽVEJYBOS ĮRANKIAI IR GEOGRAFINIAI RAJONAI Taikant šį priedą, taikomos nuostatos dėl Reglamento (EB) Nr. 1342/2008 I priedo 1 punkte nurodytų žvejybos įrankių grupių (toliau reglamentuojami žvejybos įrankiai) ir to priedo 2 punkte nurodytų geografinių rajonų grupių. 3. LEIDIMAI Valstybė narė gali uždrausti visuose geografiniuose rajonuose, kuriems taikomas šis priedas, žvejoti reglamentuojamu žvejybos įrankiu visiems su jos vėliava plaukiojantiems laivams, kurie iki tol nėra vykdę tokios žvejybos veiklos, jei, jos manymu, tai tikslinga siekiant sustiprinti tvarų šios žvejybos pastangų sistemos įgyvendinimą, nebent ji užtikrintų, kad tame rajone nebus naudojami lygiaverčiai žvejybos pajėgumai, išreikšti kilovatais. 4. DIDŽIAUSIOS LEIDŽIAMOS ŽVEJYBOS PASTANGOS 4.1. Reglamento (EB) Nr. 1342/ straipsnio 1 dalyje ir Reglamento (EB) Nr. 676/ straipsnio 2 dalyje nurodytos didžiausios leidžiamos žvejybos pastangos šio reglamento 1 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytu valdymo laikotarpiu kiekvienos valstybės narės kiekvienai žvejybos pastangų grupei yra nustatytos šio priedo priedėlyje Didžiausias metinių žvejybos pastangų lygis, s pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1954/2003 1, neturi poveikio šiame priede nustatytoms didžiausioms leidžiamoms žvejybos pastangoms. 5. VALDYMAS m. lapkričio 4 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1954/2003 dėl su tam tikromis Bendrijos žvejybos vietomis ir ištekliais susijusios žvejybinės pastangos valdymo ir pakeičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2847/93 bei panaikinantis Reglamentus (EB) Nr. 685/95 bei (EB) Nr. 2027/95 (OL L 289, , p. 1). LT 2 LT

4 5.1. Didžiausias leidžiamas žvejybos pastangas valstybės narės valdo pagal Reglamento (EB) Nr. 676/ straipsnyje, Reglamento (EB) Nr. 1342/ straipsnyje ir straipsniuose bei Reglamento (EB) Nr. 1224/ straipsniuose s sąlygas Valstybė narė gali nustatyti valdymo laikotarpius, kuriais atskiriems laivams arba laivų grupėms skiriamos visos didžiausios leidžiamos žvejybos pastangos arba jų dalis. Tokiu atveju dienų arba valandų, kurias laivas gali būti rajone valdymo laikotarpiu, skaičių atitinkama valstybė narė nustato savo nuožiūra. Visais tokiais valdymo laikotarpiais atitinkama valstybė narė gali perskirstyti žvejybos pastangas atskiriems laivams arba laivų grupėms Jei valstybė narė laiką, kurį su jos vėliava plaukiojantys laivai gali būti rajone, nustato valandomis, panaudotų dienų skaičių ji ir toliau skaičiuoja pagal 5.1 punkte nurodytas sąlygas. Komisijos prašymu atitinkama valstybė narė nurodo, kokių prevencinių priemonių ji ėmėsi, kad rajone nebūtų panaudota per daug žvejybos pastangų dėl to, kad laivas išplaukia iš to rajono prieš pasibaigiant 24 valandų laikotarpiui. 6. ŽVEJYBOS PASTANGŲ ATASKAITOS Laivams, kuriems taikomas šis priedas, taikomas Reglamento (EB) Nr. 1224/ straipsnis. Tame straipsnyje nurodytas geografinis rajonas atlantinių menkių išteklių valdymo tikslais yra kiekvienas iš šio priedo 2 punkte nurodytų geografinių rajonų. 7. ATITINKAMŲ DUOMENŲ PATEIKIMAS Valstybės narės Komisijai perduoda savo žvejybos laivų panaudotų žvejybos pastangų duomenis pagal Reglamento (EB) Nr. 1224/ ir 34 straipsnius. Šie duomenys perduodami per Keitimosi žuvininkystės duomenimis sistemą arba per bet kokią kitą ateityje Komisijos įgyvendintą duomenų rinkimo sistemą. LT 3 LT

5 a) Kategato sąsiauris: Didžiausios leidžiamos žvejybos pastangos kilovatdienėmis IIA priedo priedėlis Reglamentuojamas žvejybos įrankis DK DE SE TR1 TR2 TR3 BT1 BT2 GN GT LL b) Skagerako sąsiauris, ta ICES IIIa kvadrato dalis, kuri nepriklauso Skagerako arba Kategato sąsiauriams; ICES IV parajonis ir ICES IIa kvadrato Sąjungos vandenys; ICES VIId kvadratas: Reglamentuojamas žvejybos įrankis BE DK DE ES FR IE NL SE UK TR1 TR2 TR3 BT1 BT2 GN GT LL c) ICES VIIa kvadratas: Reglamentuojamas žvejybos įrankis BE FR IE NL UK TR1 TR2 TR3 BT1 BT2 LT 4 LT

6 Reglamentuojamas žvejybos įrankis BE FR IE NL UK GN GT LL d) ICES VIa kvadratas ir ICES Vb kvadrato Sąjungos vandenys: Reglamentuojamas žvejybos įrankis BE DE ES FR IE UK TR1 TR2 TR3 BT1 BT2 GN GT LL LT 5 LT

7 IIB PRIEDAS LAIVŲ ŽVEJYBOS PASTANGOS ATSIŽVELGIANT Į AUSTRALINIŲ JŪRINIŲ LYDEKŲ IR NORVEGINIŲ OMARŲ TAM TIKRŲ IŠTEKLIŲ ATKŪRIMĄ ICES VIIIc IR IXa KVADRATUOSE, IŠSKYRUS KADISO ĮLANKĄ I skyrius Bendrosios nuostatos 1. TAIKYMO SRITIS Šis priedas taikomas Sąjungos žvejybos laivams, kurių bendrasis ilgis yra 10 m arba daugiau ir kurie turi tralų, jūrinių užmetamųjų tinklų arba panašių žvejybos įrankių, kurių tinklo akių dydis yra 32 mm arba daugiau, žiauninių tinklų, kurių tinklo akių dydis yra 60 mm arba daugiau, arba dugninių ūdų, arba juos naudoja pagal Reglamentą (EB) Nr. 2166/2005, ir kurių esama ICES VIIIc ir IXa kvadratuose, išskyrus Kadiso įlanką. 2. TERMINŲ APIBRĖŽTYS Šiame priede: a) žvejybos įrankių grupė grupė, kurią sudaro dviejų toliau nurodytų kategorijų žvejybos įrankiai: i) tralai, jūriniai užmetamieji tinklai arba panašūs žvejybos įrankiai, kurių tinklo akių dydis yra 32 mm arba daugiau, ir ii) žiauniniai tinklai, kurių tinklo akių dydis yra 60 mm arba daugiau, bei dugninės ūdos; b) reglamentuojamas žvejybos įrankis bet kuris iš prie žvejybos įrankių grupės priskiriamų dviejų kategorijų žvejybos įrankių; c) rajonas ICES VIIIc ir IXa kvadratai, išskyrus Kadiso įlanką; d) esamas valdymo laikotarpis 1 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytas laikotarpis; e) specialiosios sąlygos 6.1 punkte nurodytos specialiosios sąlygos. 3. VEIKLOS APRIBOJIMAI Nedarant poveikio Reglamento (EB) Nr. 1224/ straipsnio taikymui, kiekviena valstybė narė užtikrina, kad su jos vėliava plaukiojantys Sąjungos žvejybos laivai, turintys bet kokį reglamentuojamą žvejybos įrankį, rajone būtų ne daugiau dienų, nei nurodyta šio priedo III skyriuje. LT 6 LT

8 II skyrius Leidimai 4. LEIDIMĄ ŽVEJOTI TURINTYS LAIVAI 4.1. Valstybė narė šiame rajone neleidžia žvejoti reglamentuojamu žvejybos įrankiu nė vienam su jos vėliava plaukiojančiam laivui, kuris tokios žvejybos veiklos rajone nevykdė nuo 2002 iki 2015 m. (išskyrus žvejybos veiklą, vykdytą vienam žvejybos laivui perleidus dienas kitam žvejybos laivui), išskyrus tuos atvejus, kai valstybė narė užtikrina, kad tame rajone nebus naudojami lygiaverčiai žvejybos pajėgumai, išreikšti kilovatais Laivui, plaukiojančiam su valstybės narės, kuri neturi kvotų tame rajone, vėliava, neleidžiama žvejoti tame rajone naudojant reglamentuojamą žvejybos įrankį, išskyrus atvejus, kai tam laivui kvota skiriama perleidus žvejybos pastangas pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/ straipsnio 8 dalį ir skiriamos dienos jūroje pagal šio priedo 11 arba 12 punktą. III skyrius Sąjungos žvejybos laivams skiriamas dienų, kurias jie gali būti rajone, skaičius 5. DIDŽIAUSIAS DIENŲ SKAIČIUS 5.1. Didžiausias dienų jūroje, kuriomis valstybė narė gali leisti su jos vėliava plaukiojančiam laivui, turinčiam kurį nors reglamentuojamą žvejybos įrankį, būti rajone esamu valdymo laikotarpiu, skaičius nurodytas I lentelėje Jeigu galima įrodyti, kad laivo sužvejotas jūrinių lydekų kiekis sudaro mažiau nei 8 % bendro per tam tikrą žvejybos reisą sužvejotų žuvų gyvojo svorio, žvejybos laivo valstybei narei leidžiama per tą reisą jūroje praleistų dienų neįskaičiuoti į taikomą didžiausią dienų jūroje skaičių, nustatytą I lentelėje. 6. SPECIALIOSIOS DIENŲ SKYRIMO SĄLYGOS 6.1. Nustatant didžiausią dienų jūroje, kurias valstybė narė su jos vėliava plaukiojančiam Sąjungos žvejybos laivui gali leisti būti rajone, skaičių, pagal I lentelę taikomos šios specialiosios sąlygos: a) bendras jūrinių lydekų, iškrautų iš atitinkamo laivo kiekvienais iš dvejų 2013 ir 2014 kalendorinių metų, kiekis turi sudaryti mažiau nei 5 tonas atsižvelgiant į iškrautų žuvų gyvąjį svorį ir b) bendras a punkte nurodytais metais iš atitinkamo laivo iškrautų norveginių omarų kiekis turi sudaryti mažiau nei 2,5 tonos atsižvelgiant į iškrautų žuvų gyvąjį svorį Jeigu laivas dėl jo atitikimo specialiosioms sąlygoms gavo neribotą dienų jūroje skaičių, esamu valdymo laikotarpiu to laivo iškraunamų jūrinių lydekų kiekis neturi viršyti 5 tonų bendro iškrautų žuvų gyvojo svorio, o iškraunamų norveginių omarų kiekis 2,5 tonos bendro iškrautų žuvų gyvojo svorio. LT 7 LT

9 6.3. Jeigu laivas neatitinka kurios nors iš specialiųjų sąlygų, jam nedelsiant panaikinama teisė gauti dienų, kurios skiriamos, kai laivas atitinka tą specialiąją sąlygą Teisę pasinaudoti 6.1 punkte nurodytomis specialiosiomis sąlygomis laivas gali perleisti vienam arba keliems laivams, kurie pakeičia tą laivą laivyne, su sąlyga, kad pakeičiantysis laivas naudoja panašų žvejybos įrankį ir nė vienais savo veiklos metais nėra iškrovęs didesnio jūrinių lydekų arba norveginių omarų kiekio, nei nurodytas 6.1 punkte. I lentelė Didžiausias dienų, kurias laivas gali būti rajone, skaičius per metus pagal naudojamą žvejybos įrankį Specialioji sąlyga Reglamentuojamas žvejybos įrankis Didžiausias dienų skaičius Tralai, jūriniai užmetamieji tinklai ir panašūs žvejybos įrankiai tralai, kurių akių dydis 32 mm, žiauniniai tinklai, kurių akių dydis 60 mm, ir dugninės ūdos 6.1. a) ir b) Tralai, jūriniai užmetamieji tinklai ir panašūs žvejybos įrankiai tralai, kurių akių dydis 32 mm, žiauniniai tinklai, kurių akių dydis 60 mm, ir dugninės ūdos 7. KILOVATDIENIŲ SISTEMA ES 126 FR 109 PT 113 Neribotas 7.1. Valstybė narė gali valdyti savo žvejybos pastangų paskirstymą pagal kilovatdienių sistemą. Pagal tą sistemą ji gali atitinkamam laivui, turinčiam reglamentuojamą žvejybos įrankį ir taikančiam I lentelėje pateiktas specialiąsias sąlygas, skirti kitokį didžiausią dienų, kurias laivas gali būti rajone, skaičių, nei sis toje lentelėje, jeigu laikomasi bendro tokiam reglamentuojam įrankiui ir specialiosioms sąlygoms taikomo kilovatdienių skaičiaus Šis bendras kilovatdienių skaičius yra visų atskirų žvejybos pastangų, paskirstytų su tos valstybės narės vėliava plaukiojantiems laivams, turintiems teisę naudotis reglamentuojamu žvejybos įrankiu ir, jei taikoma, taikyti specialiąsias sąlygas, suma. Tokios individualios žvejybos pastangos apskaičiuojamos kilovatdienėmis, dauginant kiekvieno laivo variklio galią iš dienų jūroje, kuriomis tas laivas galėtų pasinaudoti pagal I lentelę, jeigu nebūtų taikomas 7.1 punktas, skaičiaus. Kol dienų skaičius neapribotas pagal I lentelę, santykinis dienų jūroje, kuriomis laivas gali pasinaudoti, skaičius yra punkte nurodyta sistema pasinaudoti pageidaujanti valstybė narė Komisijai pateikia prašymą ir elektronines ataskaitas, kuriose nurodoma išsami informacija apie I lentelėje nustatytų reglamentuojamo žvejybos įrankio ir specialiųjų sąlygų duomenų apskaičiavimą, grindžiamą: a) leidimą žvejoti turinčių laivų sąrašu, nurodant laivų Sąjungos žvejybos laivyno registro (CFR) numerį ir variklio galią; b) tokių laivų 6.1. punkto a papunktyje nurodytų metų duomenimis, nurodant laimikio sudėtį pagal 6.1 punkto a arba b papunkčio specialiąsias sąlygas, jeigu tie laivai turi teisę taikyti tokias specialiąsias sąlygas; LT 8 LT

10 c) dienų jūroje, kuriomis kiekvienam laivui iš pradžių būtų buvę leista žvejoti pagal I lentelę, skaičiumi ir dienų jūroje, kuriomis kiekvienas laivas galėtų pasinaudoti taikant 7.1 punktą, skaičiumi Remdamasi tuo prašymu, Komisija įvertina, ar laikomasi 7 punkte nurodytų sąlygų, ir atitinkamu atveju gali leisti tai valstybei narei pasinaudoti 7.1 punkte nurodyta sistema. 8. PAPILDOMOS DIENOS, SKIRIAMOS ATSIŽVELGIANT Į VISAM LAIKUI NUTRAUKTĄ ŽVEJYBOS VEIKLĄ 8.1. Komisija, atsižvelgdama į tai, kad ankstesniu valdymo laikotarpiu žvejybos veikla buvo visam laikui nutraukta pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1198/ straipsnį arba pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 744/2008 2, valstybei narei gali skirti papildomų dienų jūroje, kurias laivo vėliavos valstybė gali leisti laivui, turinčiam bet kurį reglamentuojamą žvejybos įrankį, būti rajone. Žvejybos veiklos nutraukimo visam laikui dėl kitų priežasčių atvejai gali būti kiekvienas atskirai svarstomi Komisijos, jei atitinkama valstybė narė jai pateikia rašytinį ir tinkamai pagrįstą prašymą. Tokiame rašytiniame prašyme nurodomi susiję laivai ir prie kiekvieno iš jų patvirtinama, kad jie niekuomet nebevykdys žvejybos veiklos Žvejybos veiklai nebenaudojamų laivų, kurie naudojo reglamentuojamą žvejybos įrankį, 2003 m. išnaudotos žvejybos pastangos, išmatuotos kilovatdienėmis, padalijamos iš visų tokį patį įrankį 2003 m. naudojusių laivų pastangų. Tokiu atveju papildomas dienų jūroje skaičius apskaičiuojamas dauginant gautą santykį iš dienų, kurios būtų buvusios skirtos pagal I lentelę, skaičiaus. Jeigu apskaičiavus susidaro ne visa diena, ji apvalinama iki artimiausio visos dienos skaičiaus ir 8.2 punktai netaikomi, jei laivas pakeistas kitu remiantis 3 arba 6.4 punktu arba jei ankstesniais metais jau buvo pasinaudota galimybe už nebenaudojamo laivo pastangas gauti papildomų dienų jūroje Valstybės narės, pageidaujančios gauti 8.1 punkte nurodytų dienų, Komisijai ne vėliau kaip esamo valdymo laikotarpio birželio 15 d. pateikia prašymą ir elektronines ataskaitas, kuriose nurodoma išsami informacija apie I lentelėje nustatytų žvejybos įrankių grupės ir specialiųjų sąlygų duomenų apskaičiavimą, grindžiamą: a) nebenaudojamų laivų sąrašais, nurodant laivų Sąjungos laivyno registro (CFR) numerį ir variklio galią; b) tokių laivų 2003 m. vykdyta žvejybos veikla, apskaičiuojama dienomis jūroje pagal tam tikrą žvejybos įrankių grupę ir, jei būtina, specialiąsias sąlygas Remdamasi tokiu valstybės narės prašymu, Komisija gali įgyvendinimo aktais skirti tai valstybei narei papildomų dienų, kurios pridedamos prie 5.1 punkte nurodyto tai valstybei narei skirto dienų skaičiaus. Tokie įgyvendinimo aktai priimami pagal 43 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą m. liepos 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1198/2006, dėl Europos žuvininkystės fondo (OL L 223, , p. 1) m. liepos 24 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 744/2008, kuriuo nustatomi laikinieji specialieji veiksmai ekonominės krizės paveiktų Europos bendrijos žvejybos laivynų restruktūrizavimui skatinti (OL L 202, , p. 1). LT 9 LT

11 8.6. Esamu valdymo laikotarpiu valstybė narė gali perskirstyti papildomas dienas jūroje visiems laivyne dar naudojamiems laivams, turintiems teisę naudoti reglamentuojamus žvejybos įrankius, arba tokių laivų daliai. Tačiau neleidžiama savo veiklą nutraukusio laivo, kuris naudojosi 6.1 punkto a arba b papunktyje nurodyta specialiąja sąlyga, turėtų papildomų dienų perkelti toliau naudojamam laivui, kuriam netaikoma jokia specialioji sąlyga Jei Komisija skiria papildomų dienų jūroje už ankstesniu valdymo laikotarpiu visam laikui nutrauktą žvejybos veiklą, I lentelėje nurodytas kiekvienai valstybei narei skirtas esamu valdymo laikotarpio didžiausias dienų jūroje skaičius ir s žvejybos įrankis atitinkamai pakoreguojami. 9. PAPILDOMŲ DIENŲ SKYRIMAS SIEKIANT SUSTIPRINTI MOKSLINĮ STEBĖJIMĄ 9.1. Komisija pagal sustiprintą mokslinio stebėjimo programą, grindžiamą mokslininkų ir žvejybos sektoriaus atstovų bendradarbiavimu, valstybei narei gali skirti tris papildomas dienas, kurias laivas gali būti rajone, turėdamas bet kurį reglamentuojamą žvejybos įrankį. Pagal tokią programą daugiausia dėmesio skiriama į jūrą išmetamų žuvų kiekiui ir laimikio sudėčiai, ir joje nustatyti griežtesni duomenų rinkimo reikalavimai, nei nustatytieji Reglamente (EB) Nr. 199/ ir jo nuostatų dėl nacionalinių programų įgyvendinimo taisyklėse Moksliniai stebėtojai yra nepriklausomi nuo laivo savininko, kapitono ir įgulos narių Valstybė narė, pageidaujanti gauti pagal 9.1 punktą skiriamų dienų, pateikia Komisijai tvirtinti savo sustiprinto mokslinio stebėjimo programos aprašymą Remdamasi tuo aprašymu ir pasikonsultavusi su STECF, Komisija gali įgyvendinimo aktais skirti atitinkamai valstybei narei papildomų dienų, kurios pridedamos prie 5.1 punkte nurodyto tai valstybei narei skirto dienų skaičiaus ir skiriamos su tos valstybės narės sustiprinto mokslinio stebėjimo programa susijusiems laivams, rajonui ir žvejybos įrankiams. Tokie įgyvendinimo aktai priimami pagal 43 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą Jeigu atitinkama valstybė narė nori ir toliau be pakeitimų taikyti anksčiau pateiktą ir Komisijos patvirtintą sustiprinto mokslinio stebėjimo programą, ji, likus keturioms savaitėms iki programos taikymo laikotarpio pradžios, praneša Komisijai apie tolesnį tos programos taikymą. IV skyrius Valdymas 10. BENDROJI PRIEVOLĖ Didžiausias leidžiamas žvejybos pastangas valstybės narės valdo pagal Reglamento (EB) Nr. 2166/ straipsnyje ir Reglamento (EB) Nr. 1224/ straipsniuose s sąlygas m. vasario 25 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 199/2008 dėl Bendrijos sistemos, skirtos duomenų rinkimui, tvarkymui ir naudojimui žuvininkystės sektoriuje bei paramai mokslinėms rekomendacijoms dėl bendros žuvininkystės politikos, sukūrimo (OL L 60, , p. 1). LT 10 LT

12 11. VALDYMO LAIKOTARPIAI Valstybė narė I lentelėje nurodytas dienas, kuriomis laivas gali būti rajone, gali suskirstyti į vieno ar daugiau kalendorinių mėnesių trukmės valdymo laikotarpius Dienų arba valandų, kuriomis laivas gali būti rajone valdymo laikotarpiu, skaičių nustato atitinkama valstybė narė Jei valstybė narė laiką, kurį su jos vėliava plaukiojantys laivai gali būti rajone, nustato valandomis, panaudotų dienų skaičių ji ir toliau skaičiuoja laikydamasi 10 punkte nurodytų sąlygų. Komisijos prašymu valstybė narė nurodo, kokių prevencinių priemonių ji ėmėsi, kad rajone nebūtų išnaudota per daug žvejybos dienų dėl to, kad laivas išplaukia iš rajono prieš pasibaigiant 24 valandų laikotarpiui. V skyrius Keitimasis paskirtomis žvejybos pastangomis 12. SU VALSTYBĖS NARĖS VĖLIAVA PLAUKIOJANČIO ŽVEJYBOS LAIVO DIENŲ PERLEIDIMAS KITAM SU TOS PAČIOS VALSTYBĖS NARĖS VĖLIAVA PLAUKIOJANČIAM ŽVEJYBOS LAIVUI Valstybė narė gali leisti su jos vėliava plaukiojančiam žvejybos laivui perleisti jam skirtas dienas, kuriomis jis gali būti rajone, kitam su jos vėliava tame rajone plaukiojančiam laivui, jeigu laivui perleistų dienų skaičius, padaugintas iš jo variklio galios kilovatais (kilovatdienės), yra lygus perleidžiančiojo laivo perleistų dienų skaičiui, padaugintam iš to laivo variklio galios kilovatais, arba yra už jį mažesnis. Laivo variklio galia kilovatais Sąjungos žvejybos laivyno registre užregistruota kiekvieno laivo variklio galia Pagal 12.1 punktą perleistų dienų, kurias laivas gali būti rajone, bendras skaičius, padaugintas iš perleidžiančiojo laivo variklio galios kilovatais, negali būti didesnis nei 6.1 punkto a papunktyje nurodytais metais žvejybos žurnale nurodytas perleidžiančiojo laivo vidutinis dienų tame rajone skaičius per metus, padaugintas iš to laivo variklio galios kilovatais Perleisti dienas, kaip aprašyta 12.1 punkte, leidžiama laivams, naudojantiems bet kurį reglamentuojamą žvejybos įrankį ir vykdantiems veiklą tuo pačiu valdymo laikotarpiu Perleisti dienas gali tik tie laivai, kuriems žvejybos dienos skiriamos netaikant specialiųjų sąlygų Komisijos prašymu valstybės narės pateikia informaciją apie perleistas dienas. Komisija įgyvendinimo aktais gali nustatyti šiame punkte nurodytai informacijai rinkti ir perduoti skirtą lentelinių skaičiuoklių formatą. Tokie įgyvendinimo aktai priimami pagal 43 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą. 13. SU VIENOS VALSTYBĖS NARĖS VĖLIAVA PLAUKIOJANČIO ŽVEJYBOS LAIVO DIENŲ PERLEIDIMAS SU KITOS VALSTYBĖS NARĖS VĖLIAVA PLAUKIOJANČIAM ŽVEJYBOS LAIVUI Valstybės narės gali leisti su jų vėliavomis plaukiojantiems žvejybos laivams perleisti vieni kitiems dienas, kurias jie gali būti rajone, galiojančias tuo pačiu valdymo laikotarpiu ir LT 11 LT

13 tame pačiame rajone, su sąlyga, kad 4.1 bei 4.2 ir 12 punktai taikomi mutatis mutandis. Jeigu valstybės narės nusprendžia leisti perleisti dienas, prieš tai jos Komisijai praneša išsamią su perleidimu susijusią informaciją, įskaitant perleidžiamų dienų skaičių, žvejybos pastangas ir su jomis susijusias žvejybos kvotas, jei tokios taikomos. VI skyrius Prievolė teikti ataskaitas 14. ŽVEJYBOS PASTANGŲ ATASKAITOS Laivams, kuriems taikomas šis priedas, taikomas Reglamento (EB) Nr. 1224/ straipsnis. Tame straipsnyje nurodytas geografinis rajonas yra šio priedo 2 punkte nurodytas rajonas. 15. ATITINKAMŲ DUOMENŲ RINKIMAS Valstybės narės, remdamosi informacija, kuri naudojama šiame priede nurodytoms žvejybos dienoms rajone valdyti, renka kiekvieno metų ketvirčio duomenis apie visas žvejybos pastangas rajone, naudotas žvejojant velkamaisiais ir pasyviosios žvejybos įrankiais, taip pat apie įvairių rūšių žvejybos įrankius rajone naudojančių laivų žvejybos pastangas ir tų laivų variklio galią kilovatdienėmis. 16. ATITINKAMŲ DUOMENŲ PATEIKIMAS Komisijos prašymu valstybės narės Komisijos joms nurodytu tam skirtu elektroninio pašto dėžutės adresu nusiunčia jai lentelinę skaičiuoklę, kurioje II ir III lentelėse nurodytu formatu pateikiami 15 punkte nurodyti duomenys. Komisijos prašymu valstybės narės, naudodamos IV ir V lentelėse nurodytą duomenų formatą, nusiunčia jai išsamią informaciją apie visam esamam ir ankstesniam valdymo laikotarpiams arba atskiroms jų dalims paskirtas ir per tuos laikotarpius arba jų dalis panaudotas žvejybos pastangas. LT 12 LT

14 II lentelė Kilovatdienių duomenų pateikimo pagal valdymo laikotarpį formatas Valstybė narė Žvejybos įrankis Valdymo laikotarpis Laukelio pavadinimas Bendras deklaruojamas žvejybos pastangų kiekis (1) (2) (3) (4) Didžiausias rašmenų ir (arba) skaitmenų skaičius III lentelė Kilovatdienių duomenų pagal valdymo laikotarpį formatas Išdėstymas (1) K(kairė) / D(dešinė) Apibrėžimas ir pastabos (1) Valstybė narė 3 Valstybė narė (triraidis ISO kodas), kurioje registruotas laivas. (2) Žvejybos įrankis 2 Viena iš šių žvejybos įrankių rūšių: (3) Valdymo laikotarpis (4) Bendras deklaruojamas žvejybos pastangų kiekis (1) TR tralai, jūriniai užmetamieji tinklai ir panašūs žvejybos įrankiai, kurių akių dydis 32 mm; GN žiauniniai tinklai, kurių akių dydis 60 mm; LL dugninės ūdos. 4 Vienas valdymo laikotarpis laikotarpiu nuo 2006 m. valdymo laikotarpio iki esamo valdymo laikotarpio. 7 D Bendras žvejybos pastangų, išreikštų kilovatdienėmis, kiekis nuo atitinkamo valdymo laikotarpio vasario 1 d. iki sausio 31 d. Svarbi informacija, kai duomenys perduodami fiksuoto ilgio formatu. LT 13 LT

15 Valstybė narė CFR Išorinis ženklinimas Valdymo laikotarpi o trukmė Žvejybos įrankis, apie kurį pranešta IV lentelė Laivo informacijos pateikimo formatas Žvejybos įrankiui (-iams), apie kurį pranešta, taikoma specialioji sąlyga Dienos, kuriomis leidžiama naudoti žvejybos įrankį (-ius), apie kurį pranešta Dienos, kuriomis buvo naudotas žvejybos įrankis (-iai), apie kurį pranešta Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 (1) (2) (3) (4) (5) (5) (5) (5) (6) (6) (6) (6) (7) (7) (7) (7) (8) (8) (8) (8) (9) Laukelio pavadinimas Didžiausias rašmenų ir (arba) skaitmenų skaičius V lentelė Laivo informacijos duomenų formatas Išdėstymas (1) K(kairė) / D(dešinė) Apibrėžimas ir pastabos (1) Valstybė narė 3 Valstybė narė (triraidis ISO kodas), kurioje registruotas laivas. Perleistos dienos (2) CFR 12 Sąjungos žvejybos laivyno registro numeris (CFR). Unikalus žvejybos laivo atpažinties numeris. Valstybė narė (triraidis ISO kodas) ir atpažinties numeris (9 rašmenys). Jei numerį sudaro mažiau kaip 9 rašmenys, kairėje pusėje reikia įrašyti papildomus nulius. (3) Išorinis ženklinimas 14 K Pagal Komisijos reglamentą (EEB) Nr. 1381/87 (2). (4) Valdymo laikotarpio trukmė 2 K Valdymo laikotarpio trukmė mėnesiais. (5) Žvejybos įrankiai, apie kuriuos pranešta 2 K Viena iš šių žvejybos įrankių rūšių: TR tralai, jūriniai užmetamieji tinklai ir panašūs žvejybos įrankiai, kurių akių dydis 32 mm; GN žiauniniai tinklai, kurių akių dydis 60 mm; LL dugninės ūdos. LT 14 LT

16 Laukelio pavadinimas (6) Žvejybos įrankiui (-iams), apie kurį pranešta, taikoma specialioji sąlyga (7) Dienos, kuriomis leidžiama naudoti žvejybos įrankį (-ius), apie kurį pranešta (8) Dienos, kuriomis buvo naudotas žvejybos įrankis (-iai), apie kurį pranešta Didžiausias rašmenų ir (arba) skaitmenų skaičius Išdėstymas (1) K(kairė) / D(dešinė) Apibrėžimas ir pastabos 2 K Nurodoma, kuri iš IIB priedo 6.1 punkto a arba b papunkčiuose nurodytų specialiųjų sąlygų taikoma, jei taikoma. 3 K Dienų, kuriomis laivui pagal IIB priedą leidžiama rinktis žvejybos įrankius, skaičius ir valdymo laikotarpio, apie kurį pranešta, trukmė. 3 K Dienų, kurias laivas faktiškai praleido rajone, naudodamas žvejybos įrankį, apie kurį pranešta, valdymo laikotarpiu, apie kurį pranešta, skaičius. (9) Perleistos dienos 4 K Kitam laivui perleistų dienų atveju nurodomas perleistų dienų skaičius, o gautų dienų atveju + perleistų dienų skaičius. (1) Svarbi informacija, kai duomenys perduodami fiksuoto ilgio formatu m. gegužės 20 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 1381/87, nustatantis išsamias taisykles dėl žvejybos laivų žymėjimo ir dokumentų (OL L 132, , p. 9). LT 15 LT

17 IIC PRIEDAS LAIVŲ ŽVEJYBOS PASTANGOS ATSIŽVELGIANT Į VAKARINĖS LAMANŠO SĄSIAURIO DALIES EUROPINIŲ JŪRŲ LIEŽUVIŲ IŠTEKLIŲ VALDYMĄ ICES VIIe KVADRATE I skyrius Bendrosios nuostatos 1. TAIKYMO SRITIS 1.1. Šis priedas taikomas ICES VIIe kvadrate esantiems Sąjungos žvejybos laivams, kurių bendrasis ilgis yra 10 m arba daugiau, turintiems sijinių tralų, kurių akių dydis yra 80 mm arba daugiau, ir pasyviųjų tinklų, įskaitant žiauninius tinklus, sieninius tinklus ir pinkliuosius tinklus, kurių akių dydis yra 220 mm arba mažiau, arba juos naudojantiems pagal Reglamentą (EB) Nr. 509/ Laivams, žvejojantiems pasyviaisiais tinklais, kurių akių dydis yra 120 mm arba daugiau, ir kurie pagal žvejybos įrašus per pastaruosius trejus metus europinių jūrų liežuvių sužvejojo mažiau nei 300 kg gyvojo svorio per metus, šis priedas netaikomas, jeigu laikomasi šių sąlygų: a) 2015 m. valdymo laikotarpiu šie laivai sužvejojo mažiau nei 300 kg gyvojo svorio europinių jūrų liežuvių; b) iš šių laivų jūroje žuvys neperkeliamos į kitą laivą; c) ne vėliau kaip 2017 m. liepos 31 d. ir 2018 m. sausio 31 d. kiekviena atitinkama valstybė narė Komisijai pateikia ataskaitą, nurodydama šių laivų per pastaruosius trejus metus sužvejotų europinių jūrų liežuvių kiekius ir 2017 m. sužvejotų europinių jūrų liežuvių kiekius. Jei neįvykdoma bent viena iš šių sąlygų, atitinkamiems laivams nedelsiant vėl pradedamas taikyti šis priedas. 2. TERMINŲ APIBRĖŽTYS Šiame priede vartojamų terminų apibrėžtys: a) žvejybos įrankių grupė grupė, kurią sudaro dviejų toliau nurodytų kategorijų žvejybos įrankiai: i) sijiniai tralai, kurių akių dydis yra 80 mm arba daugiau, ir ii) pasyvieji tinklai, įskaitant žiauninius tinklus, sieninius tinklus ir pinkliuosius tinklus, kurių akių dydis yra 220 mm arba mažiau; b) reglamentuojamas žvejybos įrankis bet kuris iš prie žvejybos įrankių grupės priskiriamų dviejų kategorijų žvejybos įrankių; c) rajonas ICES VIIe kvadratas; LT 16 LT

18 d) esamas valdymo laikotarpis laikotarpis nuo 2017 m. vasario 1 d. iki 2018 m. sausio 31 d. 3. VEIKLOS APRIBOJIMAI Nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 1224/ straipsnio, kiekviena valstybė narė užtikrina, kad su jos vėliava plaukiojantys Sąjungoje registruoti Sąjungos žvejybos laivai, turintys bet kokį reglamentuojamą žvejybos įrankį, rajone būtų ne daugiau dienų, nei nurodyta šio priedo III skyriuje. II skyrius Leidimai 4. LEIDIMĄ ŽVEJOTI TURINTYS LAIVAI 4.1. Valstybė narė šiame rajone neleidžia žvejoti reglamentuojamu žvejybos įrankiu nė vienam su jos vėliava plaukiojančiam laivui, kuris tokios žvejybos veiklos rajone nevykdė nuo 2002 iki 2015 m. (išskyrus žvejybos veiklą, vykdytą vienam žvejybos laivui perleidus dienas kitam žvejybos laivui), išskyrus tuos atvejus, kai valstybė narė užtikrina, kad tame rajone nebus naudojami lygiaverčiai žvejybos pajėgumai, išreikšti kilovatais Tačiau laivui, naudojusiam reglamentuojamą žvejybos įrankį, galima leisti naudoti kitokį žvejybos įrankį, jeigu pastarajam žvejybos įrankiui naudoti skirtų dienų skaičius yra didesnis nei reglamentuojamam žvejybos įrankiui skirtų dienų skaičius arba lygus tam skaičiui Laivui, plaukiojančiam su valstybės narės, kuri neturi kvotų tame rajone, vėliava, neleidžiama žvejoti tame rajone naudojant reglamentuojamą žvejybos įrankį, išskyrus atvejus, kai tam laivui kvota skiriama perleidus žvejybos pastangas pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/ straipsnio 8 dalį ir skiriamos dienos jūroje pagal šio priedo 10 arba 11 punktą. III skyrius Sąjungos žvejybos laivams skiriamas dienų, kurias jie gali būti rajone, skaičius 5. DIDŽIAUSIAS DIENŲ SKAIČIUS Didžiausias dienų jūroje, kuriomis valstybė narė gali leisti su jos vėliava plaukiojančiam laivui, turinčiam kurį nors reglamentuojamą žvejybos įrankį, būti rajone esamu valdymo laikotarpiu, skaičius nurodytas I lentelėje. I lentelė Didžiausias dienų, kurias laivas gali būti rajone, skaičius per metus pagal reglamentuojamų žvejybos įrankių kategoriją Reglamentuojamas žvejybos įrankis Didžiausias dienų skaičius Sijiniai tralai, kurių akių dydis 80 mm BE 164 LT 17 LT

19 Reglamentuojamas žvejybos įrankis Didžiausias dienų skaičius FR 175 UK 207 Pasyvieji tinklai, kurių akių dydis 220 mm BE KILOVATDIENIŲ SISTEMA FR 178 UK Esamu valdymo laikotarpiu valstybė narė gali valdyti savo žvejybos pastangų paskirstymą pagal kilovatdienių sistemą. Pagal tą sistemą ji gali atitinkamam laivui, turinčiam reglamentuojamą žvejybos įrankį, nurodytą I lentelėje, skirti kitokį didžiausią dienų, kurias laivas gali būti rajone, skaičių, nei sis toje lentelėje, jeigu laikomasi bendro tokiam reglamentuojamam įrankiui taikomo kilovatdienių skaičiaus Šis bendras kilovatdienių skaičius yra visų atskirų žvejybos pastangų, skirtų su tos valstybės narės vėliava plaukiojantiems laivams, turintiems teisę naudoti reglamentuojamą žvejybos įrankį, suma. Tokios individualios žvejybos pastangos apskaičiuojamos kilovatdienėmis, dauginant kiekvieno laivo variklio galią iš dienų jūroje, kuriomis tas laivas galėtų pasinaudoti pagal I lentelę, jeigu nebūtų taikomas 6.1 punktas, skaičiaus punkte nurodyta sistema pasinaudoti pageidaujanti valstybė narė Komisijai pateikia prašymą ir elektronines ataskaitas, kuriose nurodoma išsami informacija apie I lentelėje nustatytų reglamentuojamo žvejybos įrankio ir specialiųjų sąlygų duomenų apskaičiavimą, grindžiamą: a) leidimą žvejoti turinčių laivų sąrašu, nurodant laivų Sąjungos žvejybos laivyno registro (CFR) numerį ir variklio galią; b) dienų jūroje, kuriomis kiekvienam laivui iš pradžių būtų buvę leista žvejoti pagal I lentelę, skaičiumi ir dienų jūroje, kuriomis kiekvienas laivas galėtų pasinaudoti taikant 6.1 punktą, skaičiumi Remdamasi tuo prašymu, Komisija įvertina, ar laikomasi 6 punkte nurodytų sąlygų, ir atitinkamu atveju gali leisti tai valstybei narei pasinaudoti 6.1 punkte nurodyta sistema. 7. PAPILDOMOS DIENOS, SKIRIAMOS ATSIŽVELGIANT Į VISAM LAIKUI NUTRAUKTĄ ŽVEJYBOS VEIKLĄ 7.1. Komisija, atsižvelgdama į tai, kad ankstesniu valdymo laikotarpiu žvejybos veikla buvo visam laikui nutraukta pagal Reglamento (EB) Nr. 1198/ straipsnį arba pagal Reglamentą (EB) Nr. 744/2008, valstybei narei gali skirti papildomų dienų jūroje, kurias laivo vėliavos valstybė gali leisti laivui, turinčiam bet kurį reglamentuojamą žvejybos įrankį, būti rajone. Žvejybos veiklos nutraukimo visam laikui dėl kitų priežasčių atvejai gali būti kiekvienas atskirai svarstomi Komisijos, jei atitinkama valstybė narė jai pateikia rašytinį ir tinkamai pagrįstą prašymą. Tokiame rašytiniame prašyme nurodomi susiję laivai ir prie kiekvieno iš jų patvirtinama, kad jie niekuomet nebevykdys žvejybos veiklos Žvejybos veiklai nebenaudojamų laivų, kurie naudojo atitinkamos grupės žvejybos įrankį, 2003 m. išnaudotos žvejybos pastangos, išmatuotos kilovatdienėmis, padalijamos iš visų LT 18 LT

20 tokios pačios grupės įrankį 2003 m. naudojusių laivų pastangų. Tokiu atveju papildomas dienų jūroje skaičius apskaičiuojamas dauginant gautą santykį iš dienų, kurios būtų buvusios skirtos pagal I lentelę, skaičiaus. Jeigu apskaičiavus susidaro ne visa diena, ji apvalinama iki artimiausio visos dienos skaičiaus ir 7.2 punktai netaikomi, jei laivas pakeistas kitu remiantis 4.2 punktu arba jei ankstesniais metais jau buvo pasinaudota galimybe už nebenaudojamo laivo pastangas gauti papildomų dienų jūroje Valstybė narė, pageidaujanti gauti 7.1 punkte nurodytų dienų, ne vėliau kaip esamo valdymo laikotarpio birželio 15 d. Komisijai pateikia prašymą ir elektronines ataskaitas, kuriose nurodoma išsami informacija apie I lentelėje nustatytų žvejybos įrankių grupės duomenų apskaičiavimą, grindžiamą: a) nebenaudojamų laivų sąrašais, nurodant laivų Sąjungos laivyno registro (CFR) numerį ir variklio galią; b) tokių laivų 2003 m. vykdyta žvejybos veikla, apskaičiuojama dienomis jūroje pagal atitinkamas žvejybos įrankių grupes Remdamasi tokiu valstybės narės prašymu, Komisija gali įgyvendinimo aktais skirti tai valstybei narei papildomų dienų, kurios pridedamos prie 5 punkte nurodyto tai valstybei narei skirto dienų skaičiaus. Tokie įgyvendinimo aktai priimami pagal 43 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą Esamu valdymo laikotarpiu valstybė narė gali perskirstyti papildomas dienas jūroje visiems laivyne dar naudojamiems laivams, turintiems teisę naudoti reglamentuojamus žvejybos įrankius, arba tokių laivų daliai Jei Komisija skiria papildomų dienų jūroje už ankstesniu valdymo laikotarpiu visam laikui nutrauktą žvejybos veiklą, I lentelėje nurodytas kiekvienai valstybei narei skirtas esamu valdymo laikotarpio didžiausias dienų jūroje skaičius ir s žvejybos įrankis atitinkamai pakoreguojami. 8. PAPILDOMŲ DIENŲ SKYRIMAS SIEKIANT SUSTIPRINTI MOKSLINĮ STEBĖJIMĄ 8.1. Komisija pagal sustiprintą mokslinio stebėjimo programą, grindžiamą mokslininkų ir žvejybos sektoriaus atstovų bendradarbiavimu, valstybei narei 2017 m. vasario 1 d m. sausio 31 d. laikotarpiu gali skirti tris papildomas dienas, kurias laivas gali būti rajone, turėdamas bet kurį reglamentuojamą žvejybos įrankį. Pagal tokią programą daugiausia dėmesio skiriama į jūrą išmetamų žuvų kiekiui ir laimikio sudėčiai, ir joje nustatyti griežtesni duomenų rinkimo reikalavimai, nei nustatytieji Reglamente (EB) Nr. 199/2008 ir jo nuostatų dėl nacionalinių programų įgyvendinimo taisyklėse Moksliniai stebėtojai yra nepriklausomi nuo žvejybos laivo savininko, kapitono ir įgulos narių Valstybė narė, pageidaujanti gauti pagal 8.1 punktą skiriamų dienų, pateikia Komisijai tvirtinti savo sustiprinto mokslinio stebėjimo programos aprašymą Remdamasi tuo aprašymu ir pasikonsultavusi su STECF, Komisija gali įgyvendinimo aktais skirti atitinkamai valstybei narei papildomų dienų, kurios pridedamos prie 5 punkte nurodyto tai valstybei narei skirto dienų skaičiaus ir skiriamos su tos valstybės narės LT 19 LT

21 sustiprinto mokslinio stebėjimo programa susijusiems laivams, rajonui ir žvejybos įrankiams. Tokie įgyvendinimo aktai priimami pagal 43 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą. 8,5. Jeigu atitinkama valstybė narė nori ir toliau be pakeitimų taikyti anksčiau pateiktą ir Komisijos patvirtintą sustiprinto mokslinio stebėjimo programą, ji, likus keturioms savaitėms iki programos taikymo laikotarpio pradžios, praneša Komisijai apie tolesnį tos programos taikymą. IV skyrius Valdymas 9. BENDROJI PRIEVOLĖ Didžiausias leidžiamas žvejybos pastangas valstybės narės valdo pagal Reglamento (EB) Nr. 1224/ straipsnius. 10. VALDYMO LAIKOTARPIAI Valstybė narė I lentelėje nurodytas dienas, kuriomis laivas gali būti rajone, gali suskirstyti į vieno ar daugiau kalendorinių mėnesių trukmės valdymo laikotarpius Dienų arba valandų, kuriomis laivas gali būti rajone valdymo laikotarpiu, skaičių nustato atitinkama valstybė narė Jei valstybė narė laiką, kurį su jos vėliava plaukiojantys laivai gali būti rajone, nustato valandomis, panaudotų dienų skaičių ji ir toliau skaičiuoja laikydamasi 9 punkte nurodytų sąlygų. Komisijos prašymu valstybė narė nurodo, kokių prevencinių priemonių ji ėmėsi, kad rajone nebūtų išnaudota per daug žvejybos dienų dėl to, kad laivas išplaukia iš rajono prieš pasibaigiant 24 valandų laikotarpiui. V skyrius Keitimasis paskirtomis žvejybos pastangomis 11. SU VALSTYBĖS NARĖS VĖLIAVA PLAUKIOJANČIO ŽVEJYBOS LAIVO DIENŲ PERLEIDIMAS KITAM SU TOS PAČIOS VALSTYBĖS NARĖS VĖLIAVA PLAUKIOJANČIAM ŽVEJYBOS LAIVUI Valstybė narė gali leisti su jos vėliava plaukiojančiam žvejybos laivui perleisti jam skirtas dienas, kuriomis jis gali būti rajone, kitam su jos vėliava tame rajone plaukiojančiam laivui, jeigu laivui perleistų dienų skaičius, padaugintas iš jo variklio galios kilovatais (kilovatdienės), yra lygus perleidžiančiojo laivo perleistų dienų skaičiui, padaugintam iš to laivo variklio galios kilovatais, arba yra už jį mažesnis. Laivo variklio galia kilovatais Sąjungos žvejybos laivyno registre užregistruota laivo variklio galia Pagal 11.1 punktą perleistų dienų, kurias laivas gali būti rajone, bendras skaičius, padaugintas iš perleidžiančiojo laivo variklio galios kilovatais, negali būti didesnis nei 2001, 2002, 2003, 2004 ir 2005 m. žvejybos žurnale nurodytas perleidžiančiojo laivo vidutinis dienų tame rajone skaičius per metus, padaugintas iš to laivo variklio galios kilovatais. LT 20 LT

22 11.3. Perleisti dienas, kaip aprašyta 11.1 punkte, leidžiama laivams, naudojantiems bet kurį reglamentuojamą žvejybos įrankį ir vykdantiems veiklą tuo pačiu valdymo laikotarpiu Komisijos prašymu valstybės narės pateikia informaciją apie perleistas dienas. Komisija gali įgyvendinimo aktais nustatyti šiame punkte nurodytai informacijai rinkti ir perduoti skirtus lentelinės skaičiuoklės formatus. Tokie įgyvendinimo aktai priimami pagal 43 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą. 12. SU VIENOS VALSTYBĖS NARĖS VĖLIAVA PLAUKIOJANČIO ŽVEJYBOS LAIVO DIENŲ PERLEIDIMAS SU KITOS VALSTYBĖS NARĖS VĖLIAVA PLAUKIOJANČIAM ŽVEJYBOS LAIVUI Valstybės narės gali leisti su jų vėliavomis plaukiojantiems žvejybos laivams perleisti vieni kitiems dienas, kuriomis jie gali būti rajone, galiojančias tuo pačiu valdymo laikotarpiu ir tame pačiame rajone, su sąlyga, kad 4.2, 4.4, 5, 6 ir 10 punktai taikomi mutatis mutandis. Jeigu valstybės narės nusprendžia leisti perleisti dienas, prieš tai jos Komisijai praneša išsamią su perleidimu susijusią informaciją, įskaitant perleidžiamų dienų skaičių, žvejybos pastangas ir su jomis susijusias žvejybos kvotas, jei tokios taikomos. VI skyrius Prievolė teikti ataskaitas 13. ŽVEJYBOS PASTANGŲ ATASKAITOS Laivams, kuriems taikomas šis priedas, taikomas Reglamento (EB) Nr. 1224/ straipsnis. Tame straipsnyje nurodytas geografinis rajonas yra šio priedo 2 punkte nurodytas rajonas. 14. ATITINKAMŲ DUOMENŲ RINKIMAS Valstybės narės, remdamosi informacija, kuri naudojama šiame priede nurodytoms žvejybos dienoms rajone valdyti, renka kiekvieno metų ketvirčio duomenis apie visas žvejybos pastangas rajone, naudotas žvejojant velkamaisiais ir pasyviosios žvejybos įrankiais, taip pat apie įvairių rūšių žvejybos įrankius rajone naudojančių laivų žvejybos pastangas ir tų laivų variklio galią kilovatdienėmis. 15. ATITINKAMŲ DUOMENŲ PATEIKIMAS Komisijos prašymu valstybės narės Komisijos joms nurodytu tam skirtu elektroninio pašto dėžutės adresu nusiunčia jai lentelinę skaičiuoklę, kurioje II ir III lentelėse nurodytu formatu pateikiami 14 punkte nurodyti duomenys. Komisijos prašymu valstybės narės, naudodamos IV ir V lentelėse nurodytą duomenų formatą, nusiunčia jai išsamią informaciją apie visiems 2014 ir 2015 m. valdymo laikotarpiams arba atskiroms jų dalims paskirtas ir per tuos laikotarpius arba jų dalis panaudotas žvejybos pastangas. LT 21 LT

23 II lentelė Kilovatdienių duomenų pateikimo pagal valdymo laikotarpį formatas Valstybė narė Žvejybos įrankis Valdymo laikotarpis Laukelio pavadinimas Bendras deklaruojamas žvejybos pastangų kiekis (1) (2) (3) (4) Didžiausias rašmenų ir (arba) skaitmenų skaičius III lentelė Kilovatdienių duomenų pagal valdymo laikotarpį formatas Išdėstymas (1) K(kairė) / D(dešinė) Apibrėžimas ir pastabos (1) Valstybė narė 3 Valstybė narė (triraidis ISO kodas), kurioje registruotas laivas. (2) Žvejybos įrankis 2 Viena iš šių žvejybos įrankių rūšių: BT sijiniai tralai, kurių akių dydis 80 mm; GN žiauniniai tinklai, kurių akių dydis < 220 mm; TN sieniniai tinklai arba pinklieji tinklai, kurių akių dydis < 220 mm. (3) Valdymo laikotarpis 4 Vieni metai laikotarpiu nuo 2006 m. valdymo laikotarpio iki esamo valdymo laikotarpio (4) Bendras deklaruojamas žvejybos pastangų kiekis (1) Svarbi informacija, kai duomenys perduodami fiksuoto ilgio formatu. 7 D Bendras žvejybos pastangų, išreikštų kilovatdienėmis, kiekis nuo atitinkamo valdymo laikotarpio vasario 1 d. iki sausio 31 d. LT 22 LT

24 Valstybė narė CFR Išorinis ženklinimas Valdymo laikotarpio trukmė IV lentelė Laivo informacijos pateikimo formatas Žvejybos įrankis, apie kurį pranešta Dienos, kuriomis leidžiama naudoti žvejybos įrankį (-ius), apie kurį pranešta Dienos, kuriomis buvo naudotas žvejybos įrankis (-iai), apie kurį pranešta Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Perleistos dienos (1) (2) (3) (4) (5) (5) (5) (5) (6) (6) (6) (6) (7) (7) (7) (7) (8) Laukelio pavadinimas Didžiausias rašmenų ir (arba) skaitmenų skaičius V lentelė Laivo informacijos duomenų formatas Išdėstymas (1) K(kairė) / D(dešinė) Apibrėžimas ir pastabos (1) Valstybė narė 3 Valstybė narė (triraidis ISO kodas), kurioje registruotas laivas. (2) CFR 12 Sąjungos žvejybos laivyno registro numeris (CFR). Unikalus žvejybos laivo atpažinties numeris. Valstybė narė (triraidis ISO kodas) ir atpažinties numeris (9 rašmenys). Jei numerį sudaro mažiau kaip 9 rašmenys, kairėje pusėje reikia įrašyti papildomus nulius. (3) Išorinis ženklinimas 14 K Pagal Reglamentą (EEB) Nr. 1381/87. (4) Valdymo laikotarpio trukmė (5) Žvejybos įrankiai, apie kuriuos pranešta 2 K Valdymo laikotarpio trukmė mėnesiais. 2 K Viena iš šių žvejybos įrankių rūšių: BT sijiniai tralai, kurių akių dydis 80 mm; GN žiauniniai tinklai, kurių akių dydis < 220 mm; TN sieniniai tinklai arba pinklieji tinklai, kurių akių dydis < 220 mm. LT 23 LT

25 Laukelio pavadinimas (6) Žvejybos įrankiui (- iams), apie kurį pranešta, taikoma specialioji sąlyga (7) Dienos, kuriomis buvo naudotas žvejybos įrankis (-iai), apie kurį pranešta Didžiausias rašmenų ir (arba) skaitmenų skaičius Išdėstymas (1) K(kairė) / D(dešinė) Apibrėžimas ir pastabos 3 K Dienų, kuriomis laivui pagal IIC priedą leidžiama rinktis žvejybos įrankius, skaičius ir valdymo laikotarpio, apie kurį pranešta, trukmė. 3 K Dienų, kurias laivas faktiškai praleido rajone, naudodamas žvejybos įrankį, apie kurį pranešta, valdymo laikotarpiu, apie kurį pranešta, skaičius. (8) Perleistos dienos 4 K Kitam laivui perleistų dienų atveju nurodomas perleistų dienų skaičius, o gautų dienų atveju + perleistų dienų skaičius. (1) Svarbi informacija, kai duomenys perduodami fiksuoto ilgio formatu. LT 24 LT

26 IID PRIEDAS TOBINIŲ IŠTEKLIŲ VALDYMO RAJONAI ICES IIa BEI IIIa KVADRATUOSE IR ICES IV PARAJONYJE IA priede nustatytų tobinių žvejybos ICES IIa bei IIIa kvadratuose ir ICES IV parajonyje galimybių valdymo tikslais valdymo rajonai, kuriuose taikomi konkretūs sužvejojamų žuvų kiekio apribojimai, apibrėžiami kaip nurodyta toliau ir šio priedo priedėlyje: Tobinių išteklių valdymo rajonas ICES statistiniai stačiakampiai E9-F2; 35 E9- F3; 36 E9-F4; 37 E9-F5; F0-F5; 41 F5-F F3-F4; 35 F4-F6; 36 F5-F8; F6-F8; 41 F7-F F1-F4; F1-F9; 44 F1-G0; F1-G1; 47 G E7-E9; E6-F E6 + F0-F5; 52 E6-F G0-G3; 44 G E7-E9 LT 25 LT

27 IID priedo 1 priedėlis Tobinių išteklių valdymo rajonai LT 26 LT

28 III PRIEDAS TREČIŲJŲ ŠALIŲ VANDENYSE ŽVEJOJANTIEMS SĄJUNGOS ŽVEJYBOS LAIVAMS IŠDUOTŲ ŽVEJYBOS LEIDIMŲ DIDŽIAUSIAS SKAIČIUS Žvejybos rajonas Norvegijos vandenys ir žvejybos zona aplink Jano Majeno salą Žvejyba Atlantinės silkės, į šiaurę nuo šiaurės platumos Žvejybos leidimų skaičius Žvejybos leidimų paskirstymas valstybėms narėms DK DE FR IE NL PL SV UK Didžiausias bet kuriuo metu žvejojančių laivų skaičius LT 27 LT

29 Žvejybos rajonas Žvejyba Priedugnio rūšių žuvys, į šiaurę nuo 62 00' Nšiaurės platumos Žvejybos leidimų skaičius Žvejybos leidimų paskirstymas valstybėms narėms DE IE ES FR PT UK Nepaskirstyta Atlantinės skumbrės (1) Netaikoma Netaikoma Pramoninėms reikmėms naudojamų rūšių žuvys, į pietus nuo 62 00' šiaurės platumos DK UK Didžiausias bet kuriuo metu žvejojančių laivų skaičius LT 28 LT

30 Žvejybos rajonas Farerų Salų vandenys Žvejyba Visų rūšių žvejyba tralais ne didesniais nei 180 pėdų ilgio laivais zonoje, esančioje mylių atstumu nuo Farerų Salų bazinių linijų Specializuotoji atlantinių menkių ir juodadėmių menkių žvejyba žvejybos įrankiais, kurių tinklo akių dydis ne mažesnis nei 135 mm, leidžiama tik rajone, esančiame į pietus nuo šiaurės platumos ir į rytus nuo 6 30 vakarų ilgumos Žvejyba tralais didesniu nei 21 mylios atstumu nuo Farerų Salų bazinės linijos Kovo 1 d. gegužės 31 d. ir spalio 1 d. gruodžio 31 d. laikotarpiais tie laivai gali vykdyti veiklą rajone tarp šiaurės platumos bei šiaurės platumos ir mylių atstumu nuo bazinių linijų esančiame rajone Žvejybos leidimų skaičius Žvejybos leidimų paskirstymas valstybėms narėms BE DE FR UK (2) Netaikoma BE DE FR UK Didžiausias bet kuriuo metu žvejojančių laivų skaičius LT 29 LT

31 Žvejybos rajonas Žvejyba Melsvųjų molvų žvejyba tralais, kurių tinklo akių dydis ne mažesnis nei 100 mm, rajone, esančiame į pietus nuo šiaurės platumos ir į vakarus nuo 9 00 vakarų ilgumos, bei rajone, esančiame tarp 7 00 vakarų ilgumos ir 9 00 vakarų ilgumos į pietus nuo šiaurės platumos, ir rajone, esančiame į pietvakarius nuo linijos tarp šiaurės platumos, 7 00 vakarų ilgumos ir šiaurės platumos, 6 00 vakarų ilgumos Specializuotoji ledjūrio menkių žvejyba tralais, kurių tinklo akių dydis ne mažesnis nei 120 mm, turint galimybę naudoti skersines tralo maišo virves Žvejybos leidimų skaičius Žvejybos leidimų paskirstymas valstybėms narėms DE (3) (4) FR (3) Netaikoma (4) Didžiausias bet kuriuo metu žvejojančių laivų skaičius LT 30 LT

32 Žvejybos rajonas Žvejyba Šiaurinių žydrųjų merlangų žvejyba. Bendrą žvejybos leidimų skaičių galima padidinti keturiems laivams išduotais leidimais, kad būtų galima suformuoti poras, jeigu Farerų Salų institucijos imtų taikyti specialiąsias galimybių žvejoti rajone, kuris vadinamas pagrindiniu šiaurinių žydrųjų merlangų žvejybos rajonu, taisykles. Žvejybos leidimų skaičius Žvejybos leidimų paskirstymas valstybėms narėms DE Žvejyba ūdomis UK DK FR NL UK SE ES IE PT Didžiausias bet kuriuo metu žvejojančių laivų skaičius LT 31 LT

33 Žvejybos rajonas Žvejyba Žvejybos leidimų skaičius Žvejybos leidimų paskirstymas valstybėms narėms Paprastosios skumbrės DK BE DE FR IE NL SE UK Didžiausias bet kuriuo metu žvejojančių laivų skaičius LT 32 LT

34 (1) (2) (3) (4) Žvejybos rajonas Žvejyba Atlantinės silkės, į šiaurę nuo šiaurės platumos Žvejybos leidimų skaičius Žvejybos leidimų paskirstymas valstybėms narėms DK DE IE FR NL PL SE Didžiausias bet kuriuo metu žvejojančių laivų skaičius UK Nedarant poveikio papildomoms licencijoms, Norvegijos skirtoms Švedijai pagal nusistovėjusią praktiką. Šie skaičiai pateikti skiltyje Visų rūšių žvejyba tralais ne didesniais nei 180 pėdų ilgio laivais zonoje, esančioje mylių atstumu nuo Farerų Salų bazinių linijų. Didžiausias bet kokiu metu rajone esančių laivų skaičius. Šie skaičiai pateikti skiltyje Žvejyba tralais didesniu nei 21 mylios atstumu nuo Farerų Salų bazinių linijų. LT 33 LT

untitled

untitled EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2014 10 28 COM(2014) 670 final ANNEXES 2 to 8 PRIEDAI prie Pasiūlymo dėl TARYBOS REGLAMENTO kuriuo 2015 metams nustatomos tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos

Detaliau

EUROPOS SĄJUNGOS TAR YB A Briuselis, 2012 m. gruodžio 3 d. (04.12) (OR. en) 16889/12 Tarpinstitucinė byla: 2012/0339 (NLE) PECHE 505 PASIŪLYMAS nuo: E

EUROPOS SĄJUNGOS TAR YB A Briuselis, 2012 m. gruodžio 3 d. (04.12) (OR. en) 16889/12 Tarpinstitucinė byla: 2012/0339 (NLE) PECHE 505 PASIŪLYMAS nuo: E EUROPOS SĄJUNGOS TAR YB A Briuselis, 2012 m. gruodžio 3 d. (04.12) (OR. en) 16889/12 Tarpinstitucinė byla: 2012/0339 (NLE) PECHE 505 PASIŪLYMAS nuo: Europos Komisijos data: 2012 m. gruodžio 3 d. Komisijos

Detaliau

untitled

untitled EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2013 11 26 COM(2013) 818 final 2013/0405 (NLE) Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo nustatomos 2014 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos Juodojoje jūroje

Detaliau

GEN

GEN EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA Briuselis, 2013 m. gegužės 3 d. (25.06) (OR. en) 8945/13 PUBLIC 23 INF 68 PRANEŠIMAS Dalykas: MĖNESINĖ TARYBOS AKTŲ SUVESTINĖ. 2013 M. SAUSIO MĖN. Šiame dokumente išvardyti 2013m.

Detaliau

untitled

untitled EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 06 02 COM(2015) 239 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI Konsultacijos dėl 2016 m. žvejybos galimybių pagal bendrą žuvininkystės politiką LT LT KOMISIJOS

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 11 11 COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiekti tvarią žvejybos pajėgumų ir žvejybos galimybių pusiausvyrą

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. birželio 15 d. (OR. en) 10352/17 PUBLIC 37 INF 109 PRANEŠIMAS Dalykas: MĖNESINĖ TARYBOS AKTŲ SUVESTINĖ. 201

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. birželio 15 d. (OR. en) 10352/17 PUBLIC 37 INF 109 PRANEŠIMAS Dalykas: MĖNESINĖ TARYBOS AKTŲ SUVESTINĖ. 201 Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. birželio 15 d. (OR. en) 10352/17 PUBLIC 37 INF 109 PRANEŠIMAS Dalykas: MĖNESINĖ TARYBOS AKTŲ SUVESTINĖ. 2017 M. SAUSIO MĖN. Šiame dokumente pateikiamas 2017 m.

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoriaus, kurio

Detaliau

untitled

untitled EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2014 04 24 COM(2014) 240 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI dėl 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1921/2006 dėl

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2012) 247 final 2012/0130 (NLE) Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl Protokolo, kuriuo nustatomos Europos bend

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2012) 247 final 2012/0130 (NLE) Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl Protokolo, kuriuo nustatomos Europos bend EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 05 31 COM(2012) 247 final 2012/0130 (NLE) Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl Protokolo, kuriuo nustatomos Europos bendrijos ir Danijos Vyriausybės bei Grenlandijos Vietinės

Detaliau

COM(2017)97/F1 - LT

COM(2017)97/F1 - LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 02 24 COM(2017) 97 final 2017/0043 (COD) Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo nustatomas Adrijos jūros mažų pelaginių žuvų išteklių valdymo ir tų

Detaliau

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s 2013 12 21 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 351/1 I (Įstatymo galią turintys teisės aktai) REGLAMENTAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1350/2013 2013 m. gruodžio 11 d. kuriuo

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. spalio 30 d. įsakymu Nr.

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

COM(2017)221/F1 - LT

COM(2017)221/F1 - LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 05 08 COM(2017) 221 final 2017/0094 (NLE) Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS kuriuo nustatoma pozicija, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Tarptautinėje vynuogių

Detaliau

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles L 189/50 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2014 6 27 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 654/2014 2014 m. gegužės 15 d. dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

Detaliau

CL2014R0639LT bi_cp 1..1

CL2014R0639LT bi_cp 1..1 02014R0639 LT 03.07.2017 003.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2 Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. rugpjūčio 17 d. (OR. en) 11651/17 AGRILEG 150 DENLEG 63 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos gavimo data: 2017 m. rugpjūčio 24 d. kam: Komisijos dok.

Detaliau

124

124 APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS NE MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS ĮRANKIAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2012 m. gruodžio 20 d. Nr. Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mėgėjų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 NAUJA REDAKCIJA nuo 2017 01 01 (Šaltinis INFOLEX) INFOLEX PASTABA:

Detaliau

2009 m. liepos 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 637/2009, nustatantis įgyvendinimo taisykles dėl žemės ūkio augalų ir daržovių veislių pavadinimų

2009 m. liepos 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 637/2009, nustatantis įgyvendinimo taisykles dėl žemės ūkio augalų ir daržovių veislių pavadinimų L 191/10 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 7 23 KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 637/2009 2009 m. liepos 22 d. nustatantis įgyvendinimo taisykles dėl žemės ūkio augalų ir daržovių veislių pavadinimų

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart 2019 2 22 L 51 I/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/316 2019 m. vasario 21 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2016 m. liepos 14 d. (OR. en) 11273/16 MI 506 ENT 140 COMPET 424 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: gavimo data: 2016 m. li

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2016 m. liepos 14 d. (OR. en) 11273/16 MI 506 ENT 140 COMPET 424 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: gavimo data: 2016 m. li Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2016 m. liepos 14 d. (OR. en) 11273/16 MI 506 ENT 140 COMPET 424 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: gavimo data: 2016 m. liepos 7 d. kam: Komisijos dok. Nr.: Dalykas: Europos

Detaliau

Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PAT

Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PAT Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS 3400 3800 MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PATVIRTINIMO 2019 m. d. Nr. 1V- Vilnius Vadovaudamasis

Detaliau

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2015/ m. kovo 11 d. - kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2001/ 18/ EB

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2015/ m. kovo 11 d. - kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2001/ 18/ EB 2015 3 13 L 68/1 I (Teisėkūros procedūra priimami aktai) DIREKTYVOS EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2015/412 2015 m. kovo 11 d. kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2001/18/EB nuostatos dėl

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUV

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUV Suvestinė redakcija nuo 2016-07-02 Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21227 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS M 1:5 000 KONTROLINIŲ ŽEMĖS

Detaliau

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. Pareiškėjas Įrašomas tikslus pareiškėjo pavadinimas

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-04-11 iki 2010-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 152-6865, i. k. 1092055ISAK000VA-96 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx PATVIRTINTA Valstybės įmonės Valstybinė miškų urėdija direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. ĮS-392 VĮ VALSTYBINĖ MIŠKŲ URĖDIJA DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1104/2011/ES dėl Galileo programos pagrindu sukurtos pasaulinės navigacijos palydovų

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1104/2011/ES dėl Galileo programos pagrindu sukurtos pasaulinės navigacijos palydovų 2011 11 4 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 287/1 I (Įstatymo galią turintys teisės aktai) SPRENDIMAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 1104/2011/ES 2011 m. spalio 25 d. dėl Galileo programos

Detaliau

© dr. ASTA JAKUTYTĖ-SUNGAILIENĖ Adv. kontoros “Zabiela, Zabielaitė ir partneriai” advokatė MRU TF Civilinės justicijos instituto docentė

© dr. ASTA JAKUTYTĖ-SUNGAILIENĖ Adv. kontoros “Zabiela, Zabielaitė ir partneriai” advokatė MRU TF Civilinės justicijos instituto docentė Teisiniai mažosios bendrijos (MB) veiklos aspektai dr. ASTA JAKUTYTĖ-SUNGAILIENĖ Adv. kontoros Zabiela, Zabielaitė ir partneriai advokatė MRU TF Civilinės justicijos instituto docentė MB TEISINIS STATUSAS

Detaliau

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS 2008 M. GRUODŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 1V-1160 DĖL RADIJO DAŽNIŲ NAUDOJIMO

Detaliau

Microsoft Word - Taisykles .doc

Microsoft Word - Taisykles .doc Neoficialus įsakymo tekstas Skelbtas: Žin., 2008, Nr. 75-2976 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PARAMOS TEIKIMO BIČIŲ LAIKYTOJAMS UŽ PAPILDOMĄ BIČIŲ MAITINIMĄ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

Paslaugų teikimo aprašymas

Paslaugų teikimo aprašymas NACIONALINĖ ŽEMĖS TARNYBA PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS TVIRTINU: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktorė Daiva Gineikaitė 2015-06-30 NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į ŽEMĘ (MIŠKĄ IR VANDENS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendradarbiavimas civilinėse ir komercinėse bylose Jurisdikcija

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA Briuselis, 2013 m. lapkričio 27 d. (OR. en) 16886/13 PRELIMINARI DARBOTVARKĖ Dalykas: OJ CONS 59 COMPET 875 RECH 571 ESPACE 96

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA Briuselis, 2013 m. lapkričio 27 d. (OR. en) 16886/13 PRELIMINARI DARBOTVARKĖ Dalykas: OJ CONS 59 COMPET 875 RECH 571 ESPACE 96 EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA Briuselis, 2013 m. lapkričio 27 d. (OR. en) 16886/13 PRELIMINARI DARBOTVARKĖ Dalykas: OJ CONS 59 COMPET 875 RECH 571 ESPACE 96 EUROPOS SĄJUNGOS TARYBOS (Konkurencingumas (vidaus

Detaliau

Microsoft Word - Techninis biuletenis.doc

Microsoft Word - Techninis biuletenis.doc Techninis biuletenis CE ženklinimas: nuo 2013 m. liepos 1 d. Nauji reikalavimai Naujos atsakomybės Tas pats CE ženklinimas Mes susiduriame su didžiausiu dešimtmečio pokyčiu, kai statybos produktai yra

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2013 M

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2013 M Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2013 M. SPALIO 15 D. ĮSAKYMO NR. V-957 DĖL TARPVALSTYBINĖS

Detaliau

EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDI

EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDI EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDIO 4 CU 9 DIGIT 6 TELECOM 14 CODEC 84 TEISĖS AKTAI IR

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO AUTOBUSAIS STATISTINĖS ATASKAIT

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO AUTOBUSAIS STATISTINĖS ATASKAIT Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO AUTOBUSAIS STATISTINĖS ATASKAITOS TA-02 (KETVIRTINĖS) FORMOS PATVIRTINIMO 2014 m.

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

Verification Opinion Template

Verification Opinion Template Nepriklausomos pagrįsto patikinimo patikros ataskaitos išvada apyvartinių taršos leidimų prekybos ES ATLPS metinių ataskaitų teikimas DUOMENYS APIE VEIKLOS VYKDYTOJĄ Veiklos vykdytojo pavadinimas: VĮ Visagino

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS TRANSPORTO AVARIJŲ IR INCIDENTŲ TYRIMO SKYRIUS JŪRŲ LAIVŲ AVARIJŲ IR INCIDENTŲ, ĮVYKUSIŲ 2014 METAIS, AP

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS TRANSPORTO AVARIJŲ IR INCIDENTŲ TYRIMO SKYRIUS JŪRŲ LAIVŲ AVARIJŲ IR INCIDENTŲ, ĮVYKUSIŲ 2014 METAIS, AP LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS TRANSPORTO AVARIJŲ IR INCIDENTŲ TYRIMO SKYRIUS JŪRŲ LAIVŲ AVARIJŲ IR INCIDENTŲ, ĮVYKUSIŲ 2014 METAIS, APŽVALGA 2015-04-17 NR. TA-7 2 APŽVALGOS TURINYS 1. Įvadas...3

Detaliau

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo 1 Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka nuo 2013 metų sausio 1 dienos Darbo santykiai Darbu otojas 15 proc. 6 proc. 3 proc. 0 proc*. Ne PVM objektas Darbd avys (Drau dėjas) A klasė 3 proc. 27,8 proc. +

Detaliau

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005 L 330/30 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 12 10 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1259/2013 2013 m. lapkričio 20 d. kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005,

Detaliau

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister 19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo ministerijos, [Finansuotojo pavadinimas] ir [Privataus subjekto

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2015-03-27 iki 2016-08-17 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 68-3519, i. k. 1122213ISAK002B-240 VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo, sumokėjimo ir deklaravimo tvarka VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2017 m. Seminaro planas Avansinio pelno mokesčio (toliau avansinis PM) apskaičiavimas

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS PEG-11 (MĖNESINĖS),

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS PEG-11 (MĖNESINĖS), Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS PEG-11 (MĖNESINĖS) ELEKTROS ENERGIJOS PERDAVIMO PEP-11 (MĖNESINĖS) ELEKTROS

Detaliau

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 885/  m. rugpjūčio 13 d. - kuriuo nustatomos valgomųjų ybiškių ir kario lapų i

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 885/  m. rugpjūčio 13 d. - kuriuo nustatomos valgomųjų ybiškių ir kario lapų i L 242/20 KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 885/2014 2014 m. rugpjūčio 13 d. kuriuo nustatomos valgomųjų ybiškių ir kario lapų iš Indijos importo specialiosios sąlygos ir panaikinamas Įgyvendinimo

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. balandžio 4 d. (OR. en) 7993/17 SAN 138 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoria

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. balandžio 4 d. (OR. en) 7993/17 SAN 138 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoria Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. balandžio 4 d. (OR. en) 7993/17 SAN 138 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoriaus, kurio vardu pasirašo direktorius Jordi AYET PUIGARNAU

Detaliau

atlieka transporto priemonių poveikio susisiekimo komunikacijų inžineriniams statiniams tyrimus ir analizę; renka, apdoroja ir tvarko du

atlieka transporto priemonių poveikio susisiekimo komunikacijų inžineriniams statiniams tyrimus ir analizę; renka, apdoroja ir tvarko du 2 8.10. atlieka transporto priemonių poveikio susisiekimo komunikacijų inžineriniams statiniams tyrimus ir analizę; 8.11. renka, apdoroja ir tvarko duomenis apie susisiekimo komunikacijas; 8.12. atlieka

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2018) 231 final ANNEX PRIEDAS prie pasiūlymo dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl veiklos, susi

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2018) 231 final ANNEX PRIEDAS prie pasiūlymo dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl veiklos, susi EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 04 27 COM(2018) 231 final ANNEX PRIEDAS prie pasiūlymo dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl veiklos, susijusios su aukščiausio lygio domeno vardu.eu, įgyvendinimo

Detaliau

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO 9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS,

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 7/7 KOMISIJOS SPRENDIMAS 2005 m. sausio 7 d. dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/17

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 7/7 KOMISIJOS SPRENDIMAS 2005 m. sausio 7 d. dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/17 2005 1 11 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 7/7 KOMISIJOS SPRENDIMAS 2005 m. sausio 7 d. dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/17/EB, numatančios pirkimų tvarkos derinimą vandentvarkos,

Detaliau

TIC pavadinimas Paž. Nr. Mėnuo Palangos turizmo informacijos centras 2015 m. sausis Šalis Kodas Lank. sk. Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio v

TIC pavadinimas Paž. Nr. Mėnuo Palangos turizmo informacijos centras 2015 m. sausis Šalis Kodas Lank. sk. Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio v 2015 m. sausis Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio valstybės WORL 580 Australija ir Okeanija AOCT 0 Pietų ir Vidurio Amerika SCAM 0 Šiaurės Amerika NAMR 0 JAV USA 0 Azija ASIA 0 Izraelis IL 0 Japonija

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ studentų ir darbuotojų mobilumo Programos šalyse (KA13) įgyvendinimas 217 218 m. m. Turinys 1. Studentų mobilumas - bendri duomenys - pagal šalis - pagal institucijas 2. Darbuotojų mobilumas -

Detaliau

Microsoft Word - ccvista31971R1408-LT.doc

Microsoft Word - ccvista31971R1408-LT.doc TARYBOS REGLAMENTAS d l socialin s apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje (EEB) Nr. 1408/71 1971 m. birželio 14 d. Turinys I ANTRAŠTINö

Detaliau

kompiuterių ir su jais susijusi veikla; techninės įrangos naudojimo konsultacijų teikimas; kitos programinės įrangos tiekimas ir n

kompiuterių ir su jais susijusi veikla; techninės įrangos naudojimo konsultacijų teikimas; kitos programinės įrangos tiekimas ir n 2 8.10. kompiuterių ir su jais susijusi veikla; 8.11. techninės įrangos naudojimo konsultacijų teikimas; 8.12. kitos programinės įrangos tiekimas ir naudojimosi konsultacijų teikimas; 8.13. teisinė veikla;

Detaliau

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO DALIS PARAMAI VILNIUS 2019 2 Turinys ĮVADAS... 4 1. Kas gali pasinaudoti teise sumokėto pajamų mokesčio dalimi paremti subjektą, turintį teisę gauti paramą?... 4 2. Kas yra laikomas

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

Verification Opinion Template

Verification Opinion Template priklausomos pagrįsto patikinimo patikros ataskaitos išvada apyvartinių taršos leidimų prekybos DUOMENYS APIE VEIKLOS VYKDYTOJĄ Veiklos vykdytojo pavadinimas: "Lietuvos energijos gamyba" AB Įrenginio pavadinimas:

Detaliau

Adresatas

Adresatas VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2017-12- 21 Nr. (18.18-31-1E)RM-39010 INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL ATNAUJINTO LEIDINIO 2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO

Detaliau

Microsoft Word - Nutarimas_Nuostatai_

Microsoft Word - Nutarimas_Nuostatai_ VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA NUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2011 M. LIEPOS 29 D. NUTARIMO NR. O3-229 DĖL SKATINIMO KVOTŲ PASKIRSTYMO AUKCIONŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2015/ m. balandžio 29 d. - dėl tarpbankinių mokesčių už kortele grindžia

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2015/ m. balandžio 29 d. - dėl tarpbankinių mokesčių už kortele grindžia 2015 5 19 L 123/1 I (Teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2015/751 2015 m. balandžio 29 d. dėl tarpbankinių mokesčių už kortele grindžiamas mokėjimo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2000 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 375 DĖL EKOLOGINIO ŽEMĖS ŪKIO TAISYKLIŲ

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2000 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 375 DĖL EKOLOGINIO ŽEMĖS ŪKIO TAISYKLIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2000 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 375 DĖL EKOLOGINIO ŽEMĖS ŪKIO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO PAKEITIMO 2018 m. balandžio 5 d. Nr. 3D-204

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

EN

EN EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA Briuselis, 28.7.2009 KOM(2009) 373 galutinis 2009/0100 (CNS) C7-0156/09 PASIŪLYMAS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL EUROPOS BENDRIJOS SUDARYTINOS KONVENCIJOS DĖL VAIKO IR KITŲ ŠEIMOS NARIŲ

Detaliau

Microsoft Word žindenių taisyklės.doc

Microsoft Word žindenių taisyklės.doc PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. 3D-383 ATSIETŲ NUO GAMYBOS PAPILDOMŲ NACIONALINIŲ TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ UŽ KARVES ŽINDENES IR TELYČIAS MOKĖJIMO TAISYKLĖS

Detaliau

PR_INI_ConsentMotion

PR_INI_ConsentMotion Europos Parlamentas 2014-2019 Plenarinio posėdžio dokumentas A8-0236/2015 20.7.2015 PRANEŠIMAS su ne teisėkūros pasiūlymu dėl rezoliucijos dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Protokolo, kuriuo nustatomos

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

NAUDOJIMOSI SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALU TAISYKLĖS AB Klaipėdos nafta, 2016 m. PROJEKTAS PRIEDAS Nr. 1 BENDROJO TERMINALO NAUDOJIMO SUTARTIS Ak

NAUDOJIMOSI SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALU TAISYKLĖS AB Klaipėdos nafta, 2016 m. PROJEKTAS PRIEDAS Nr. 1 BENDROJO TERMINALO NAUDOJIMO SUTARTIS Ak AB Klaipėdos nafta, 2016 m. PRIEDAS Nr. 1 BENDROJO TERMINALO NAUDOJIMO SUTARTIS Akcinė bendrovė Klaipėdos nafta (toliau Operatorius), juridinio asmens kodas 110648893, buveinės adresas Burių g. 19, Klaipėda,

Detaliau

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3)

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3) PATVIRTINTA: Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Direktoriaus 2011-05-19 įsakymu Nr. 1-119 KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS DĖSTYTOJŲ ATESTAVIMO BEI KONKURSŲ EITI PAREIGAS ORGANIZAVIMO

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

EN

EN LT LT LT EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA Briuselis, 2008.6.27 COM(2008) 393 galutinis KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI DĖL TARYBOS DIREKTYVOS 89/398/EEB DĖL VALSTYBIŲ NARIŲ ĮSTATYMŲ, SUSIJUSIŲ

Detaliau

EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA Briuselis, 2019 m. gegužės 8 d. (OR. en) 2018/0172 (COD) PE-CONS 11/19 ENV 44 MI 36 IND 12 CONSOM 20 COMPET

EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA Briuselis, 2019 m. gegužės 8 d. (OR. en) 2018/0172 (COD) PE-CONS 11/19 ENV 44 MI 36 IND 12 CONSOM 20 COMPET EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA Briuselis, 2019 m. gegužės 8 d. (OR. en) 2018/0172 (COD) PE-CONS 11/19 ENV 44 MI 36 IND 12 CONSOM 20 COMPET 38 MARE 2 PECHE 22 RECH 28 SAN 20 ENT 12 ECOFIN 29

Detaliau

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V1-236 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

Microsoft Word - IN0573

Microsoft Word - IN0573 PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. VA-145 (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2018 m. birželio 1 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2018/0216 (COD) 9645/18 PASIŪLYMAS nuo: gavimo data: 2018 m. b

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2018 m. birželio 1 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2018/0216 (COD) 9645/18 PASIŪLYMAS nuo: gavimo data: 2018 m. b Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2018 m. birželio 1 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2018/0216 (COD) 9645/18 PASIŪLYMAS nuo: gavimo data: 2018 m. birželio 1 d. kam: Komisijos dok. Nr.: Dalykas: AGRI

Detaliau

CL2009L0045LT bi_cp 1..1

CL2009L0045LT bi_cp 1..1 02009L0045 LT 17.06.2016 002.002 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ

Detaliau

PR_INI

PR_INI EUROPOS PARLAMENTAS 2009 2014 Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas 21.12.2011 2011/2155(INI) PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl Vidaus rinkos rezultatų suvestinės (2011/2155(INI)) Vidaus rinkos ir vartotojų

Detaliau

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 011 M. KOVO D. ĮSAKYMO NR. V-199 DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:011 ELEKTROMAGNETINIS

Detaliau