MARIJAMPOLĖS MENO M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DALIS PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V1-

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "MARIJAMPOLĖS MENO M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DALIS PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V1-"

Transkriptas

1 MARIJAMPOLĖS MENO M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DALIS PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V1-21 Marijampolės meno mokykla yra vaikų ir jaunimo ugdymo bei suaugusiųjų švietimo įstaiga, teikianti muzikinį, dailės ir choreografinį išsilavinimą. Ugdymo planas sudarytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, kitais teisiniais aktais, Marijampolės meno mokyklos nuostatais, atsižvelgiant į meninio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-48 bei mokyklos bendruomenės poreikius ir mokyklos finansines galimybes. Ugdymo planas sudaro sąlygas, tenkinant mokinių ugdymosi, gabumų ir kūrybiškumo atskleidimo, saviraiškos poreikius, laiduojant ugdymo tęstinumą meno profilio įstaigose. II. UGDYMO PLANO SUDARYMAS Marijampolės meno mokyklos ugdymo planą rengia direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr.V1-18 Dėl ugdymo plano m.m. darbo grupės sudarymo patvirtinta darbo grupė. Ugdymo planą tvirtina mokyklos direktorius, atsižvelgdamas į Marijampolės savivaldybės tarybos mokyklai skiriamus asignavimus. Direktorius taip pat tvirtina individualias mokytojų parengtas programas, ankstyvojo meninio ugdymo ir integruoto meninio ugdymo programas, kurios turi būti aptartos dalykų mokytojų metodinėse grupėse. Šios programos konkretizuojamos, rengiant kiekvieno mokinio individualų ugdymo turinį. Ugdymo turinys nurodomas mokinio pasiekimų aplanke ir derinamas su direktoriaus pavaduotojais ugdymui. Mokinių paskirstymą mokytojams ir mokytojų pakeitimą įsakymu tvirtina mokyklos direktorius. Ugdymo planas gali būti koreguojamas. II pusmetyje gali keistis valandų paskirstymas: antro instrumento dalyko, pasirenkamų dalykų (muzikos, dailės), pradinio bei muzikos mėgėjų (saviraiškos) ugdymo. Ugdymo planas numato galimybę mokykloje turėti mokomuosius kolektyvus, kuriuose ugdomi ansamblio ir kolektyvinio muzikavimo, sceninės kultūros, interpretacijos ir meninės saviraiškos įgūdžiai. Mokytojų taryba priima sprendimus dėl mokinių kėlimo į aukštesnę klasę, dalykų programų skirtumų likvidavimo ir atsiskaitymo tvarkos, individualių ugdymo programų detalizavimo. UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS Mokslo metų pradžia , pabaiga Ugdymo proceso pradžia , pabaiga Pirmas pusmetis prasideda , baigiasi Antras pusmetis prasideda , baigiasi (baigiamųjų klasių mokiniams ). Mokinių atostogos: Rudens Žiemos (Kalėdų) Žiemos Pavasario (Velykų)

2 2 Ugdymo procesas mokykloje trunka 36 savaites. Pagrindinio ugdymo programų mokiniams birželio 1-14 d. vyksta kūrybinė-projektinė veikla. Mokykla dirba penkias dienas per savaitę pagal mokslo metų pradžioje sudarytą ir patvirtintą tvarkaraštį. Baigiamieji egzaminai meno mokykloje vyksta gegužės mėn. MUZIKOS PROGRAMŲ UGDYMO TURINYS Meno mokykloje mokomi šie mokinių meninę raišką užtikrinančio ugdymo branduolio dalykai: Muzikos instrumentas arba dainavimas. Pradinio muzikavimo ugdyme (3 mokymo metai) dalykas padeda susipažinti su instrumento (dainavimo) technika, meninės raiškos priemonėmis, mokiniui renkantis vieną iš šių muzikos instrumentų (fortepijoną (pianiną), smuiką, violončelę, akordeoną, kankles, birbynę, dainavimą (chorinį, solinį), pučiamuosius (trimitas, eufonija, fleita, klarnetas, saksofonas), gitarą, mušamuosius arba elektroninius muzikos instrumentus. Pasirinkus pučiamuosius instrumentus ar birbynę pradiniu mokomuoju instrumentu rekomenduojama išilginė fleita, jeigu vaikas yra jaunesnis ar silpnesnių fizinių duomenų. Pagrindinio muzikavimo ugdyme (3 mokymo metai pučiamaisiais, liaudies, elektroniniais muzikos instrumentais ir akordeonu; 4 mokymo metai fortepijonu, smuiku, violončele ir dainavimo) dalykas plėtoja muzikavimo, instrumento technologijos pažinimo ir muzikinės saviraiškos galimybes. Mokiniai tęsia pasirinkto instrumento studijas. Rekomenduojama dalyko programas derinti su mokyklos mokomojo kolektyvo programomis. Antrasis muzikos instrumentas. Dalyko tikslas plėtoti muzikos suvokimą, muzikinį komunikabilumą, muzikavimo įgūdžius. Mokiniai gali rinktis šiuos antruosius instrumentus: fortepijoną, akordeoną, smuiką, saksofoną, fleitą, elektroninius, trimitą, klarnetą, birbynę, kankles, violončelę. Bendru antruoju muzikos instrumentu rekomenduojamas fortepijonas (pianinas). Kiti antrieji instrumentai gali būti skiriami atsižvelgus į mokinių pageidavimus ir mokyklos galimybes. Mokiniams antrasis instrumentas yra privalomas. Muzikos rašto ir kultūros pažinimas. Dalyko tikslas lavinti muzikinę klausą integruojant solfedžio, muzikos kūrinių klausymo ir muzikos istorijos elementus. Pagrindinio muzikavimo ugdyme muzikos rašto ir kultūros pažinimą tęsia solfedžio ir muzikos istorijos dalykai. Rekomenduojami šie laisvai pasirenkami dalykai: fortepijonas, smuikas, violončelė, fleita, saksofonas, elektroniniai instrumentai, trimitas, klarnetas, birbynė, kanklės, gitara, akordeonas, solinis, chorinis, dainavimas, mušamieji instrumentai, sceninės choreografinės raiškos ugdymas ir ansamblinis muzikavimas. Laisvai pasirenkami dalykai skiriami atsižvelgus į mokinių pageidavimus ir mokyklos galimybes. Individualios pamokos 0,5-1 savaitinė val., grupinės pamokos iki 2 savaitinių val. Ansamblinis muzikavimas (choras, instrumentinis ansamblis). Dalyko tikslas lavinti balsą, klausą, plėtoti muzikos suvokimą, muzikinį komunikabilumą, muzikavimo įgūdžius. Choras pradinio ugdymo klasėse rekomenduojamas visiems mokiniams. Grupės gali būti mobilios, sudarytos iš skirtingų klasių mokinių. Choras yra privalomas dainavimo dalyko moksleiviams, instrumentinis ansamblis - pučiamųjų, liaudies, akordeono, styginių instrumentų dalykų mokiniams. Orkestras nuo 3 klasės privalomas pagrindinio ugdymo pučiamųjų instrumentų dalykų mokiniams. Muzikos mėgėjų (saviraiškos) ugdymas (4 mokymo metai) siūlomas tik instrumentinį muzikavimą pasirinkusiems mokiniams: baigusiems pradinį ugdymą ir norintiems tęsti muzikinį pažinimą; vaikams, jaunuoliams ir suaugusiems, norintiems ugdyti savo muzikinį pažinimą bei muzikinę kultūrą. Muzikos mėgėjų (saviraiškos) ugdyme muzikos rašto ir kultūros pažinimas ir ansamblinis muzikavimas yra neprivalomi.

3 3 Išplėstinis muzikinis ugdymas (3 mokymo metai) siūlomas mokiniams, baigusiems meno mokyklą, turintiems muzikinių gabumų, pasiekimų ir pageidaujantiems plėtoti įgytus meninės saviraiškos gebėjimus ir siekti muzikinės kompetencijos. Muzikos rašto ir kultūros pažinimo, solfedžio, muzikos istorijos, chorinio dainavimo, dalykų pamokos vyksta grupėmis. Minimalus mokinių skaičius 10. Dainavimo, instrumentinio ansamblio grupės gali būti mažesnės ir mobilios. Ansamblyje gali groti mokiniai su mokytojais. Visiems dalykams, išskyrus fortepijoną, elektroninius instrumentus, akordeoną, muzikos rašto ir kultūros pažinimą, solfedžio, muzikos istoriją, numatomos valandos koncertmeisteriams pagal mokyklos finansines galimybes. Muzikos instrumentų užsiėmimai yra individualūs, išskyrus elektroninius muzikos instrumentus (nuo 3 pradinio ugdymo klasės 2 mokiniai pamokoje / 2 savaitinės valandos) ir gitarą, mokiniams tęsiantiems pasirenkamo dalyko mokymąsi (2 mokiniai pamokoje / 1 savaitinė valanda), chorinio dainavimo dalyko moksleiviams 1-ojoje klasėje skiriama 1 val. fortepijono. Perėjus mokiniui į aukštesnę klasę, gali būti skirta mažesnis individualių savaitinių užsiėmimų skaičius, atsižvelgus į mokyklos finansines galimybes, suderinus su tėvais. Ypatingai gabiems mokiniams išimties tvarka už ypatingus meninius pasiekimus, dalyvavimą koncertinėje veikloje galima skirti didesnį savaitinių valandų (pamokų) skaičių, paskirtų direktoriaus įsakymu. Už ypatingus meninius pasiekimus, dalyvavimą koncertinėje veikloje. Muzikinio ugdymo programos kiekvienais mokslo metais baigiamos įvertinant pasiekimus nustatytomis atsiskaitymo formomis. Atsiskaitymų tvarkaraštį sudaro pavaduotojaugdymui, atsakinga už muzikinio skyriaus ugdymo organizavimą. CHOREOGRAFIJOS PROGRAMŲ UGDYMO TURINYS Meno mokykloje mokomi šie mokinių meninę choreografinę raišką užtikrinančio ugdymo branduolio dalykai: Pradiniame choreografiniame ugdyme (3 mokymo metai): Lietuvių liaudies sceninio šokio pagrindai lietuvių sceninio šokio žingsniai, pagrindinės rankų padėtys, susikabinimai ir figūros šokyje. Liaudies papročiai ir folkloras - supažindina su lietuvių liaudies kalendoriniais, darbo, šeimos gyvenimo papročiais bei su jais susijusiais folkloriniais šokiais, rateliais, lietuvių tautiniais kostiumais. Klasikinio šokio pagrindai klasikinio šokio abėcėlė: kojų verstumo lavinimas, taisyklinga laikysena, lankstumas, lengvas aukštas šuolis, judesio koordinacijos ugdymas. Sceninis šokis supažindina ir išsamiai studijuoja sceninį šokį ir muziką kaip kultūros reiškinį, išmoko suvokti ir puoselėti lietuvių sceninio šokio autorių kūrybinį palikimą. Supažindina moksleivius su įvairių pasaulio tautų liaudies choreografija ir muzika, plėtoja komunikabilumą, intelektą ir įgūdžius, lavina estetinį skonį ir kultūrinę savimonę. Klasikinis šokis atveria kelią į kūno judesių grožį, jutimų pasaulį, kuria prielaidas asmens saviraiškai ir kūrybiškumui. Buitinis šokis padeda suvokti kiekvienos epochos kultūros ypatumus, supažindina su to laikotarpio istoriniais įvykiais: muzika, dailės, etiketo reikalavimais bei kostiumo raida. Dalyko sudedamoji dalis - šiuolaikinis pramoginis šokis plėtoja moksleivių pasaulėžiūrą, padeda suprasti šokį kaip istorinio kultūrinio laikotarpio dalį, skatina domėjimąsi kultūrinio gyvenimo naujovėmis. Sceninės raiškos ugdymas Javonėlis šokių kolektyvo jaunučių, mergaičių, jaunių, merginų, jaunuolių grupės. Muzikos kultūros ir rašto pažinimas dalyko tikslas lavinti muzikinę klausą, supažindinti su muzikos kalba, raštu, muzikos istorijos elementais, muzikos kūriniais. Pradiniame ir pagrindiniame choreografiniame ugdyme numatomi laisvai pasirenkami dalykai (muzikos instrumentas)*. Dalyko tikslas plėtoti muzikos suvokimą, supažindinti su

4 4 muzikos instrumentu, dainavimu, plėtoti muzikavimo įgūdžius individualiai ar ansamblyje. Individualios pamokos 0,5-1 savaitinė val., grupinės pamokos iki 2 savaitinių val. Rekomenduojami šie pasirenkamieji instrumentai: fortepijonas, smuikas, violončelė, fleita, saksofonas, elektroniniai, trimitas, klarnetas, birbynė, kanklės, gitara, akordeonas. Bendru pasirenkamuoju instrumentu rekomenduojamas fortepijonas. Laisvai pasirenkami dalykai skiriami atsižvelgus į moksleivių pageidavimus ir mokyklos galimybes. Sceninė choreografinė raiška (mokymo trukmė 3 metai) siūloma baigusiems choreografijos skyrių gabiems muzikos mokyklos mokiniams, norintiems tobulėti šokio kūryboje Javonėlio šokių kolektyve, ir ypatingai gabiems vaikams, atėjusiems iš kitų šokių kolektyvų ir norintiems tobulėti šokio kūryboje Javonėlio šokių kolektyve. Visos choreografijos dalykų pamokos vyksta grupėmis. Minimalus mokinių skaičius grupėje 10. Visoms choreografijos dalykų pamokoms skiriamos koncertmeisterio valandos. * - ne daugiau du dalykai (instrumentai) per visą mokymosi laikotarpį. DAILĖS PROGRAMŲ UGDYMO TURINYS Mokyklos ugdymo turinio formavimas grindžiamas plėtojimu ugdytinių intuityvaus juos supančio pasaulio įvairovės suvokimu, skatinimu domėtis savo krašto kultūra, formuoti vizualinio komunikavimo gebėjimus. Meninis ugdymas vykdomas neišskiriant mokymo lygių, procesas organizuojamas, atsižvelgiant į mokinių amžiaus raidos ypatumus, asmeninius gebėjimus ir poreikius. Pagrindinės dailės programų ugdymo plano sąvokos: dalykas privalomasis arba pasirenkamasis dalykas, kurį mokinys mokosi atitinkamoje klasėje; mokyklos nuožiūra skirstomos pamokos pamokos, kurias mokykla gali skirti privalomųjų ir pasirenkamųjų dalykų mokymui; dalyko teminis planas pagal patvirtintas programas parengtas dalyko turinio išdėstymas konkrečiai klasei; projektas metodas, kurio esminiai požymiai aktyvi veikla, įgytos patirties ir turimų meninių gebėjimų pritaikymas atliekant konkrečias užduotis. Pasirenkamas dalykas trečioje klasėje mokinių pasirenkamas dalykas: keramika, dizainas. Pasirenkama programa išplėstinio ugdymo programa. Dailės mokytojų metodinis būrelis svarsto mokyklos ugdymo plano turinį ir formą, integruoto atskirų dalykų dėstymo bei jiems skiriamų valandų skaičių, atsižvelgdama į mokyklos keliamus tikslus ir uždavinius bei besimokančių mokinių amžių ir gebėjimus. Integruoto meninio ugdymo programoje vaikai susipažįsta su spalvomis, kompozicijos ritmu, teisingu priemonių Laikymu rankoje, lavinami motoriniai judesiai, piešiant įvairius dalykus bei nesudėtingas temines kompozicijas. Ankstyvojo ugdymo programa skirta 4-5 metų vaikams. Piešiant ugdomas vaikų pastabumas, mokoma skirti spalvų atspalvius ir dermes, komponuojamos įvairios nesudėtingos kompozicijos, susipažįstama su medžiagų faktūromis. Piešiamos įvairios užduotys lavinančios mokinių vaizduotę ir fantaziją. Baziniu Dailės mokyklos kursu laikomas kryptingas 3 metų pradinis meninis ugdymas ir 4 metų pagrindinis ugdymo daile kursas. Į pradinį trijų metų ugdymo kursą priimami bendrojo lavinimo mokyklų I - V klasių mokiniai. I II oje pradinio ugdymo klasėje dėstoma grafinė raiška ir tapybinė kompozicija tai integruota meninė raiška. Integruotos meninės raiškos pamokose mokiniai supažindinami su įvairiomis darbo priemonėmis ir technikomis. Mobiliuoju principu valandos skiriamos įvairiems projektams bei pradiniam spalviniam, grafiniam, erdviniam dailės ir dailėtyros pradmenų pažinimui.

5 5 III - oje pradinio ugdymo klasėje mokiniai dirba laisvai, kūrybiškai, susipažįsta su įvairiomis technikomis pagal duotas užduotis, panaudodami ankstesnėse klasėse įgytus įgūdžius, lipdo iš molio. Į pagrindinį keturių metų ugdymo kursą priimami VI X klasių bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai. Savarankiškai pasiruošę mokiniai gali būti priimami į bet kurią dailės mokyklos programų klasę. Mokinių pasiruošimas tikrinamas gebėjimų patikrinimo metu. Gebėjimų tikrinimo metu tikrinami piešimo ir kompozicijos disciplinų duomenys. Esant laisvų vietų klasėse, tam, kad būtų užtikrintas stabilus mokyklos darbas ir surenkamas mokestis už mokslą mokiniai pageidaujantys ugdyti savo meninius gebėjimus gali būti priimti ne konkurso tvarka. Pagrindinio ugdymo kursą sudaro: mokiniams privalomos pagrindinių meninio ugdymo dalykų (meninio ugdymo branduolio) pamokos: piešimas, tapyba, skulptūra, kompozicija ir dailėtyra; atsižvelgiant į mokinių poreikius ir gabumus, pasirenkamų meninio ugdymo dalykų pamokos: keramika, dizainas, dėstoma trečioje pagrindinio ugdymo klasėje. Meninio ugdymo projektų vykdymas organizuojamas pagal parengtas mokytojų programas integruojant į kitų dalykų pamokas. Jos vykdomos mobiliuoju principu, siekiant užtikrinti mokinių ugdymo ir mokyklos meninės veiklos poreikius, integruoti visų mokomųjų dalykų ugdymo turinį, skatinti ir plėtoti mokinių saviraišką, aktyvinti mokyklos pedagogų meninę veiklą, kelti jų profesinį meistriškumą. Į išplėstinio ugdymo programą, priimami įvairaus amžiaus mokiniai ir suaugusieji, nepriklausomai nuo jų ankstesnio išsilavinimo dailės srityje. Šis kursas orientuotas į bendrojo lavinimo mokyklos meno dalykų išsilavinimo standartų aukštesnįjį lygį, tai pagalba norintiems stoti į aukštesniąsias bei aukštąsias mokyklas arba norintiems praplėsti savo akiratį ar ugdyti praktinius meninius įgūdžius. Išplėstinio ugdymo kursas dėstomas dviem dalykų pozicijomis : piešimas - tapyba, arba piešimas dizainas, pagal mokinių pageidavimus. Už mokymą mokama pagal su steigėju suderintą tvarką (Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimas,,dėl mokesčio už ugdymą Marijampolės meno mokykloje nustatymo Nr ). Po kiekvieno pusmečio vyksta mokinių darbų peržiūros. Peržiūrų metu išvedamas kiekvieno dėstomo dalyko bendras pažymys už pusmetį, o po antrojo pusmečio ir galutinis metinis įvertinimas. Kūrybinė-projektinė veikla (pleneras) vertinama įskaita. Mokinių, kurie yra neatestuoti iš dviejų mokomųjų dalykų ar neatsiskaitę už projektinę veiklą, kėlimas į aukštesnę klasę yra derinamas su mokinio tėvais. Tokiems mokiniams skiriami papildomi darbai ar atsiskaitymo laikotarpis. Kiekvieno pusmečio pabaigoje klasių vadovai užpildo ir perduoda mokinių tėvams pažangumo ir lankomumo suvestines, kuriose surašomi vaiko pažymiai, praleistų pamokų skaičius, kita būtina informacija bei rekomendacijos. Peržiūrų ir atsikaitymų grafikas: I pusmečio darbų peržiūros planuojamos 2018 m. gruodžio d. II pusmečio darbų peržiūros planuojamos 2019 m. gegužės d. Ketvirtų klasių dailėtyros dalyko egzaminas planuojamas 2019 m. gegužės 3 d. Ketvirtų klasių mokinių II pusmečio ir baigiamųjų darbų peržiūros planuojamos 2019 m. gegužės 16 d. Baigiamųjų darbų pristymas planuojamas darbų 2019 m. gegužės 21 d. Kūrybinė-projektinė veikla (pleneras) vyks 2019 m. gegužės 31 d. - birželio 13 d. Plenero darbų peržiūra vyks 2019 m. birželio 14 d. P.S. Grafikas dėl objektyvių aplinkybių gali būti koreguojamas direktoriaus įsakymu. Pagrindinio ugdymo programos kurso baigiamoji klasė yra ketvirta klasė. Ketvirtos klasės mokiniai antro pusmečio eigoje atlieka baigiamąjį darbą. Temą ir techniką baigiamajam darbui mokiniai pasirenka individualiai. Kitų dalykų, t.y. tapybos, piešimo, skulptūros darbai pristatomi kaip įsisavintos programos rezultatas.

6 6 Baigus pagrindinio ugdymo keturių metų kursą, išduodamas neformaliojo ugdymo mokyklos baigimo pažymėjimas. Mokinių sukurti darbai eksponuojami mokykloje ir miesto parodų salėse, mieste rengiamos įvairios mokinių darbų parodos ir meninės akcijos, baigiamųjų darbų paroda eksponuojama miesto Kultūros centre. Mokykla pasilieka teisę sukurtus mokinių diplominius darbus panaudoti mokyklos reprezentacinėms reikmėms. PROGRAMŲ, TEMINIŲ PLANŲ RENGIMO PRINCIPAI IR TVARKA Dalykų programos rengiamos pagal mokyklos parengtas formas. Konkrečių dalykų ugdymo programas ruošia mokyklos pedagogai. Teminius planus mokytojai rašo pusmečiui vadovaudamiesi atitinkamo dalyko paruoštomis programomis. Mokymo programos svarstomos Mokytojų taryboje ir pateikiamos direktoriui tvirtinti. Mokomųjų dalykų teminiai planai aptariami su direktoriaus pavaduotoju ugdymui, kuruojančiu atitinkamą meninio ugdymo sritį ir pateikiami suderinti iki rugsėjo 14 d. Mokytojas gali dirbti ir pagal kito mokytojo sudarytą programą, parašydamas pagal ją asmeninius pamokų planus. Pagal parengtas programas teminiai planai rengiami konkrečioms klasėms, įvertinant mokinių gebėjimų lygį. Pedagogai ir mokyklos bendruomenė kartu su mokyklos vadovu iki rugsėjo 10 d. sudaro mokyklos veiklos programą. Paruošta programa suderinama Mokyklos taryboje. Pagal mokyklos vadovo patvirtintą ugdymo planą, pirmą rugsėjo savaitę sudaromas ir patvirtinamas pamokų tvarkaraštis. Ypač gabiems mokiniams gali būti parengta individuali mokymo programa. Po pirmo pusmečio organizuojami susitikimai su tėvais. Mokyklos taryba tvirtina veiklos programą, svarsto specialiųjų programų projektus, renkasi kitais atvejais, kai sprendžiami svarbūs mokyklos klausimai, aptaria mokinių lankomumo, pažangumo ir mokyklos bendruomenės reikalus. Ugdymo planą tvirtina mokyklos direktorius įsakymu iki rugsėjo 5 d. UGDYMO PLANŲ VALANDŲ IŠDĖSTYMAS PRADINIS CHOREOGRAFINIS UGDYMAS Lietuvių liaudies sceninio šokio pagrindai Liaudies papročiai ir folkloras Klasikinio šokio pagrindai Sceninės raiškos ugdymas Laisvai pasirenkami dalykai (muzikos instrumentas) Laisvai pasirenkami dalykai (ansamblis, choras)* 1 1 Minimalus valandų skaičius Maksimalus valandų skaičius PAGRINDINIS CHOREOGRAFINIS UGDYMAS 4 Sceninis šokis Klasikinis šokis Buitinis šokis Sceninės raiškos ugdymas

7 Muzikos kultūros ir rašto pažinimas Laisvai pasirenkami dalykai (muzikos instrumentas, ansamblis arba choras) Minimalus valandų skaičius Maksimalus valandų skaičius SCENINĖ CHOREOGRAFINĖ RAIŠKA Sceninės raiškos ugdymas ANKSTYVASIS MUZIKINIS UGDYMAS Muzikos instrumentas Muzikos rašto ir kultūros pažinimas, dainavimas Minimalus pamokų skaičius Maksimalus pamokų skaičius ANKSTYVASIS INTEGRUOTAS UGDYMAS Muzikos rašto ir kultūros pažinimas, dainavimas Choreografija Dailės pažinimas Minimalus pamokų skaičius Maksimalus pamokų skaičius INTEGRUOTAS PRADINIS UGDYMAS Muzikos rašto ir kultūros pažinimas, dainavimas Muzikos instrumentas Choreografija Dailės pažinimas Minimalus pamokų skaičius Maksimalus pamokų skaičius PRADINIS MUZIKINIS UGDYMAS DAINAVIMAS Dainavimas Muzikos rašto ir kultūros pažinimas Antrasis instrumentas 0, Chorinis dainavimas Laisvai pasirenkami dalykai Minimalus pamokų skaičius 5,5 6 6 Maksimalus pamokų skaičius 6 7 7

8 PAGRINDINIS MUZIKINIS UGDYMAS DAINAVIMAS Dalykas / klasė Dainavimas Solfedis Muzikos istorija Antrasis instrumentas Chorinis dainavimas Laisvai pasirenkami dalykai Solinis dainavimas ,5 Minimalus pamokų skaičius ,5 Maksimalus pamokų skaičius ,5 PRADINIS MUZIKINIS UGDYMAS FORTEPIJONAS Fortepijonas Muzikos rašto ir kultūros pažinimas Laisvai pasirenkami dalykai Ansamblinis muzikavimas (choras) Minimalus pamokų skaičius Maksimalus pamokų skaičius PAGRINDINIS MUZIKINIS UGDYMAS FORTEPIJONAS Dalykas / klasė Fortepijonas Solfedis Muzikos istorija Ansamblinis muzikavimas (choras) Laisvai pasirenkami dalykai Minimalus pamokų skaičius Maksimalus pamokų skaičius PRADINIS MUZIKINIS UGDYMAS LIAUDIES, PUČIAMIEJI, STYGINIAI, AKORDEONAS, ELEKTRONININIAI MUZIKOS INSTRUMENTAI, GITARA, MUŠAMIEJI INSTRUMENTAI Muzikos instrumentas Muzikos rašto ir kultūros pažinimas Antrasis instrumentas Laisvai pasirenkami dalykai Ansamblinis muzikavimas (choras, instrumentinis ansamblis) Minimalus pamokų skaičius Maksimalus pamokų skaičius 5 9 9

9 PAGRINDINIS MUZIKINIS UGDYMAS STYGINIAI INSTRUMENTAI Dalykas / klasė Muzikos instrumentas Solfedis Muzikos istorija Antrasis instrumentas Ansamblinis muzikavimas (instrumentinis ansamblis) Laisvai pasirenkami dalykai Minimalus pamokų skaičius Maksimalus pamokų skaičius PAGRINDINIS MUZIKINIS UGDYMAS PUČIAMIEJI, LIAUDIES, AKORDEONAS, ELEKTRONINIAI MUZIKINIAI INSTRUMENTAI, GITARA, MUŠAMIEJI INSTRUMENTAI Dalykas / klasė Muzikos instrumentas Solfedis Muzikos istorija Antrasis instrumentas Ansamblinis muzikavimas (instrumentinis ansamblis) Laisvai pasirenkami dalykai Minimalus pamokų skaičius Maksimalus pamokų skaičius MUZIKOS MĖGĖJŲ (SAVIRAIŠKOS) UGDYMAS 4 Muzikos instrumentas Muzikos rašto ir kultūros pažinimas Ansamblinis muzikavimas (choras, instrumentinis ansamblis) Laisvai pasirenkami dalykai Minimalus pamokų skaičius Maksimalus pamokų skaičius MUZIKOS PROGRAMOS IŠPLĖSTINIO UGDYMAS Muzikavimas Ansamblinis muzikavimas (choras, vokaliniai instrumentiniai ansambliai) Laisvai pasirenkami dalykai Minimalus pamokų skaičius Maksimalus pamokų skaičius

10 DAILĖS PROGRAMŲ PRADINIS IR ANKSTYVASIS UGDYMAS Grafinė raiška 1* - 2 1*- 2 2 Tapybinė raiška 1* - 2 1*- 2 2 * ankstyvasis ugdymas 10 DAILĖS PROGRAMŲ PAGRINDINIS UGDYMAS Mokomieji dalykai Klasės I II III IV Piešimas Tapyba Kompozicija Pasirenkamieji dalykai (dizainas, keramika) Skulptūra Baigiamasis projektas Dailėtyra Viso valandų per savaitę Vasaros praktika viso valandų DAILĖS PROGRAMŲ IŠPLĖSTINIS UGDYMAS Mokomieji Klasės dalykai Išplėstinis A Išplėstinis B Išplėstinis C Piešimas Tapyba/Dizainas Keramika MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka patvirtinta Marijampolės meno mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V1-22. SUDERINTA Marijampolės meno mokyklos tarybos 2018 m. rugsėjo 3 d. protokolas Nr. V2-4

PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V1-38 MARIJAMPOLĖS MENO M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DAL

PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V1-38 MARIJAMPOLĖS MENO M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DAL PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus 2017-09-15 įsakymu Nr. V1-38 MARIJAMPOLĖS MENO 2017-2018 M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DALIS Marijampolės meno mokykla yra vaikų ir jaunimo ugdymo

Detaliau

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018-2019 M. M. UGDYMO PLANAS I. UGDYMO PLANO SUDARYMAS, PROGRAMŲ

Detaliau

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V- TYTUVĖNŲ

Detaliau

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen 1 2018-2019 MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamentuoja pradinio ir pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą

Detaliau

Ugdymo planas

Ugdymo planas PRITARTA Kauno m. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2018 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 35-376 PATVIRTINTA Kauno A.Kačanausko muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 20 d. įsakymu

Detaliau

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS PATVIRTINTA Gimnazijos direktoriaus 07 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-79 KELMĖS R. ŠAUKĖNŲ VLADO PŪTVIO PUTVINSKIO GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS 07/8 m.m. PRITARTA Gimnazijos tarybos posėdžio 07 m. birželio

Detaliau

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS PATVIRTINTA Kėdainių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. V-206 KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO

Detaliau

2 priedas VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS PAGRINDINIO MUZIKINIO FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO PROGRAMA I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pagrindi

2 priedas VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS PAGRINDINIO MUZIKINIO FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO PROGRAMA I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pagrindi 2 priedas VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS PAGRINDINIO MUZIKINIO FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO PROGRAMA I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo 28 d. protokolu Nr. MT-1 VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS

Detaliau

4mokykla.xlsx

4mokykla.xlsx Įstaigos pavadinimas Ugdymo kryptis Adresas Duomenų sąrašas patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro Telefonas Faksas įsakymu Nr. El. pašto adresas Interneto adresas: http:// Savininkas

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Neformalusis vaikų švietimas ir formalųjį švietimą papildantis ugdymas: kas, kaip, kodėl? Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 2019-04-30 Vilnius Pranešime vartojami trumpiniai NVŠ neformalusis vaikų

Detaliau

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 2016 IR 2016 2017 MOKSLO METŲ PRADINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO

Detaliau

Etninės kultūros olimpiada

Etninės kultūros olimpiada Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada: galimybės ir perspektyvos Daiva Briedienė Klaipėda 2014 03 14 Apžvalga: dalykinės olimpiados, konkursai Olimpiadų yra apie 20: lietuvių kalbos, matematikos,

Detaliau

PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNI

PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNI PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNINĖS KULTŪROS UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS I.

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA UKMERGĖS MENO MOKYKLOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UKMERGĖS MENO MOKYKLOS 2015-2016 MOKSLO METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO 2015 m. rugpjūčio 31 d. Nr.V-29 Ukmergė Pritarus Ukmergės meno mokyklos tarybai 2015

Detaliau

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI PATVIRTINTA direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. (toliau mokyklos) mokinių pažangos

Detaliau

Microsoft Word - VšĮ Forumo licėjaus ugdymo planas docx

Microsoft Word - VšĮ Forumo licėjaus ugdymo planas docx VšĮ Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo licėjaus Forumas 206-207 mokslo metų ugdymo planas I. Bendrosios nuostatos. 206-207 m.m. VšĮ Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo licėjaus Forumas (toliau Licėjus) ugdymo

Detaliau

Microsoft Word - Plan metod. ob doc

Microsoft Word - Plan metod. ob doc Vilniaus darželis mokykla Svaja 2016 2017 m.m. priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo metodinės grupės metinė veiklos programa 1 1.Tikslas: didinti mokymosi efektyvumą, užtikrinant įvairių gabumų ugdytinių

Detaliau

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO IR SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMŲ 2016-2017 MOKSLO

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

PATVIRTINTA Kretingos meno mokyklos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31d. įsakymu Nr. (1.3.)-V1-99 KRETINGOS MENO MOKYKLOS 2015/2016 MOKSLO METŲ ANKSTYV

PATVIRTINTA Kretingos meno mokyklos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31d. įsakymu Nr. (1.3.)-V1-99 KRETINGOS MENO MOKYKLOS 2015/2016 MOKSLO METŲ ANKSTYV PATVIRTINTA Kretingos meno mokyklos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31d. įsakymu Nr. (1.3.)-V1-99 KRETINGOS MENO MOKYKLOS 2015/2016 MOKSLO METŲ ANKSTYVOJO INTEGRUOTO MENINIO UGDYMO, MUZIKOS, DAILĖS IR CHOREOGRAFIJOS

Detaliau

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS 2017-2018 MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Rudnosiukas ikimokyklinės grupės ugdymo planas reglamentuoja

Detaliau

UKMERGĖS MENO MOKYKLA

UKMERGĖS MENO MOKYKLA UKMERGĖS MENO MOKYKLOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UKMERGĖS MENO MOKYKLOS STRATEGINIO PLANO 2015-2020 METAMS PATVIRTINIMO 2015 kovo 3 d. Nr.V-5 Ukmergė Pritarus Ukmergės rajono savivaldybės administracijos

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, p

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, p PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD1-2328 PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, pavardė) (Savivaldybės biudžetinių įstaigų* veiklos

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Vidurinio ugdymo programos aprašas Individualus ugdymo planas Telšių Džiugo vidurinės mokykla Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Janina Šalkauskytė Svarbūs klausimai baigiantiems 10 klasę: Ko aš noriu? Ką

Detaliau

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 2008-01-09 ministro įsakymu Nr. ISAK- 43 VAIKŲ IR JAUNIMO KULTŪRINIO UGDYMO KONCEPCIJA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaikų ir jaunimo kultūrinio ugdymo

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

Projektas m

Projektas m 2018 2019 MOKSLO METŲ KAUNO PANEMUNĖS PRADINĖS MOKYKLOS UGDYMO PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 2018 2019 mokslo metų Kauno Panemunės pradinės mokyklos (toliau Mokyklos) ugdymo planas (toliau Ugdymo

Detaliau

Microsoft Word - IKIMOKYKLINČ IR PRIEŀMOKYKLINČ PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - IKIMOKYKLINÄŒ IR PRIEÅ€MOKYKLINÄŒ PEDAGOGIKA.docx IKIMOKYKLINĖ IR PRIEŠMOKYKLINĖ PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Studijų programa Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika skirta rengti pedagogus darbui su vaikais nuo gimimo iki 7 metų. Studijų programa yra

Detaliau

Visagino Verdenės gimnazija NEFORMALIOJO ŠVIETIMO (NŠ) PASIŪLA M.M. Eil. Nr. Siūlomo užsiėmimo pavadinimas 1. Rankdarbių būrelis,,kuparėlis

Visagino Verdenės gimnazija NEFORMALIOJO ŠVIETIMO (NŠ) PASIŪLA M.M. Eil. Nr. Siūlomo užsiėmimo pavadinimas 1. Rankdarbių būrelis,,kuparėlis Visagino Verdenės gimnazija NEFORMALIOJO ŠVIETIMO (NŠ) PASIŪLA 2019-2020 M.M. Eil. Nr. Siūlomo užsiėmimo pavadinimas 1. Rankdarbių būrelis,,kuparėlis Užsiėmimo vadovė Pageidauja mas valandų skaičius per

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

(Microsoft Word - pasiekim\370 tvarka 2018.doc)

(Microsoft Word - pasiekim\370 tvarka 2018.doc) PATVIRTINTA Druskininkų Ryto gimnazijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V1 283 (Druskininkų Ryto gimnazijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. V1-326 redakcija) DRUSKININKŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15d.įsakymu Nr. V IR MOKSLO METŲ PAGRIN

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15d.įsakymu Nr. V IR MOKSLO METŲ PAGRIN PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15d.įsakymu Nr. V-417 2019 2020 IR 2020 2021 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. Įsakymu Nr. ISAK 970 BENDROJO LAVINIMO UGDYMO TURINIO FORMAVIMO, VERTINIMO, ATNAUJINIMO IR DIEGIMO STRATEGIJA I. BENDROSIOS

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PATVIRTINTA Ukmergės meno mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-71 UKMERGĖS MENO MOKYKLOS 2011-2012 MOKSLO METŲ VEIKLOS PROGRAMA I. ĮŽANGA 1. Mokyklos vizitinė kortelė: 1.1. mokyklos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ALYTAUS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO CENTRAS TOLERANCIJA Asociacija Alytaus neformaliojo švietimo centras "Tolerancija" įregistruota VĮ Registrų centre 2015 m. lapkričio 03 d. Veikia pagal įstatus ir kitus Lietuvos

Detaliau

MergedFile

MergedFile 1 PATVIRTINTA 2018 m. rugpjūčio 30 d. direktoriaus įsakymu Nr.1.3-228 KAUNO VIKTORO KUPREVIČIAUS PROGIMNAZIJOS 2018-2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Viktoro Kuprevičiaus

Detaliau

0a42b357-f e-9243-dc7e2c5150b5

0a42b357-f e-9243-dc7e2c5150b5 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL 2019 2020 IR 2020 2021 MOKSLO METŲ PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS BENDROJO UGDYMO PLANO PATVIRTINIMO 2019 m. balandžio 15 d. Nr. V-413

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIE

PATVIRTINTA Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIE PATVIRTINTA direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO APRAŠAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pailgintos

Detaliau

02-17 P R O J E K T A S IR MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO PLANAI BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 20

02-17 P R O J E K T A S IR MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO PLANAI BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 20 02-17 P R O J E K T A S 2019 2020 IR 2020 2021 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO PLANAI BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 2019 2020 ir 2020 2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis  _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012 Lyderystė vardan mokymosi Eglė Pranckūnienė Mokyklų tobulinimo centras 2012 02 29 Įsivertinimas Ką aš labiausiai vertinu savo darbe? Kokios profesinės karjeros aš siekiu? Kaip man to pasiekti? Kokios galėčiau

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos konferencijoje Kalbos, kultūra

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m.

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA 2017 2018 M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas 190138895 Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. 1. Už kurį laikotarpį pateikiate ataskaitą? (pasirinkite)

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

Photo Album

Photo Album Mokinio gabumų atskleidimas kryptingo meninio ugdymo procese Vilniaus Tuskulėnų vidurinėje Daiva Pilukienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pradinių klasių mokytoja metodininkė Ingrida-Viktorija Umbrasaitė

Detaliau

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokytojų kūrybiškumas ir lyderystės gebėjimai sudaro sąlygas

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus 2017-09-16 įsakymu Nr. V1-14 PRITARTA Marijampolės meno mokyklos tarybos 2017 m. rugsėjo 14 d. posėdyje protokolu Nr.V2-1 MARIJAMPOLĖS MENO MOKYKLOS

Detaliau

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450)

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) 54275 El.p.rastine@vabalninko.birzai.lm.lt. GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO

Detaliau

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal individualius ugdymosi planus. (Pagal vidurinio ugdymo

Detaliau

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS MOLĖTŲ PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 1. Veiklos tikslas ir prioritetai: 1.1. Tikslas švietimo pagalbos prieinamumo didinimas specialiųjų ugdymosi poreikių ir/ar psichologinių

Detaliau

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Tai vienintelė Lietuvoje studijų programa, rengianti teatro mokytojus. Teatro ir kino pedagogika jungia dvi sudėtingas ir įdomias sritis teatro meną ir asmenybės

Detaliau

(Microsoft Word - veiklos apra\305\241as06-07.doc)

(Microsoft Word - veiklos apra\305\241as06-07.doc) ! " # $ % & ' ( ) # ) & ' * + ) ", & -. - / 0 1 % " 2 ) # 3 & ' % * 4 & # & 5 * ) - 6 $ * % ( " / ) ' 3 / 7 2 8 9 1.1. mokyklos pavadinimas adresas- * % ( " / ) & 3 9 * $ 5 * % ) 6-9 % " 2 ) # 3 & ' '

Detaliau

Mielieji, Jūsų nuomonė mums labai svarbi

Mielieji, Jūsų nuomonė mums labai svarbi susitarimu. UGDYMO KOKYBĖ KAUNO VAIKŲ DARŽELYJE VAIVORYKŠTĖ Įstaigos bendruomenės pedagogų, vaikų ir ugdytinių tėvų (globėjų) Pagarbūs vaiko ir pedagogo, auklėtojos padėjėjos santykiai: Kultūringas elgesys,

Detaliau

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai priedas IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJA DANUTĖS JATULĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. (data) Ignalina I SKYRIUS

Detaliau

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas PATVIRTINTA Mažeikių r. Tirkšlių darželio Giliukas: Direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V1-8 METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRAŠAS I. SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS 1. Metinio

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-100 VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

ETNINĖ KULTŪRA -INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS

ETNINĖ KULTŪRA -INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS ETNINĖ KULTŪRA - INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS Egidija Kontrimienė Etikos mokytoja ekspertė Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras ETNINĖ KULTŪRA INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS (1) Etninė kultūra

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m.

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai 2014-2015 m. m. Pasirinkti šie veiklos rodikliai Atsakingi KVA

Detaliau

Projektas

Projektas SUDERINTA Ukmergės rajono savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriaus vedėjos 2016 m. rugpjūčio 31 d.. įsakymu Nr.Š1-85. PATVIRTINTA Užupio pagrindinės mokyklos direktorės 2016 m. rugsėjo

Detaliau

Pirmieji mokytojai 1967 m. mokiniai ir mokytojai Mokyklos choras 1969 m. I-oji akordeonistų laida 1971 m. Mokslo metų užbaigimas 1976 m m. rugpj

Pirmieji mokytojai 1967 m. mokiniai ir mokytojai Mokyklos choras 1969 m. I-oji akordeonistų laida 1971 m. Mokslo metų užbaigimas 1976 m m. rugpj Pirmieji mokytojai 1967 m. mokiniai ir mokytojai Mokyklos choras 1969 m. I-oji akordeonistų laida 1971 m. Mokslo metų užbaigimas 1976 m. 1966 m. rugpjūčio 10 d. įsteigta Molėtų muzikos mokykla tuometinėje

Detaliau

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl edupro.lt Ežero g. 8-1 77141 Šiauliai Tel./faksas: (8 41) 552 469 Mob. 8 647 43544 VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, plėtoti ir įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą programos

Detaliau

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m.

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m. BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 2012 M. BENDROSIOS NUOSTATOS Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (toliau Aprašas) reglamentuoja vidurinio ugdymo programos dalykų brandos

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA ŠVENČIONIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švenčionių progimnazijos nuostatai (toliau Nuostatai) reglamentuoja Švenčionių progimnazijos (toliau progimnazijos) teisinę formą, priklausomybę,

Detaliau

TVIRTINU Nemuno mokyklos direktorė Vesta Žiūraitienė KAUNO NEMUNO MOKYKLOS RENGINIŲ PLANAS 2018 M. GRUODŽIO MĖN. Diena Savaitės diena Val.

TVIRTINU Nemuno mokyklos direktorė Vesta Žiūraitienė KAUNO NEMUNO MOKYKLOS RENGINIŲ PLANAS 2018 M. GRUODŽIO MĖN. Diena Savaitės diena Val. TVIRTINU Nemuno mokyklos direktorė 2018-12-03 KAUNO NEMUNO MOKYKLOS RENGINIŲ PLANAS 2018 M. GRUODŽIO MĖN. Diena Savaitės diena Val. Renginio pavadinimas Vieta Dalyvauja Atsakingas Koordinatorius 01 Š 17.00

Detaliau

I

I Turinys I. 2014 2015 M.M. UGDYMO PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ... 3 II. BENDROJI DALIS... 5 III. UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMO BENDROSIOS NUOSTATOS... 7 IV. UGDYMO PLANO 2015 2017 M. M. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI...

Detaliau

JONAVOS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS ŽILVITIS IKIMOKYKLINIO UGDYMO(-SI) P R O G R A M A MŪSŲ ŠAKNYS IR APLINKA Jonava, 2015 Programą parengė: Jonavos vaikų

JONAVOS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS ŽILVITIS IKIMOKYKLINIO UGDYMO(-SI) P R O G R A M A MŪSŲ ŠAKNYS IR APLINKA Jonava, 2015 Programą parengė: Jonavos vaikų JONAVOS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS ŽILVITIS IKIMOKYKLINIO UGDYMO(-SI) P R O G R A M A MŪSŲ ŠAKNYS IR APLINKA Jonava, 2015 Programą parengė: Jonavos vaikų lopšelio-darželio Žilvitis direktorė Vitalija Jagelavičienė

Detaliau

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu, eksperimentavimu ir kūryba, teise klysti, rasti savo

Detaliau

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr NUSTATYTA Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus visuotinio dalininkų susirinkimo 2019 m. kovo 6 d. protokolu Nr. 3-3 MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GENEROLO POVILO PLECHAVIČIAUS KADETŲ LICĖJŲ KRITERIJŲ IR

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 2018-2019 M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas Grupė skirta mišraus 1. Atnaujinti Geros pradžios Ugdytojai:

Detaliau

KAUNO AITVARO MOKYKLOS M.M. UGDYMO PLANAS PATVIRTINTA Kauno Aitvaro mokyklos Direktoriaus Virginijaus Kniuro 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu

KAUNO AITVARO MOKYKLOS M.M. UGDYMO PLANAS PATVIRTINTA Kauno Aitvaro mokyklos Direktoriaus Virginijaus Kniuro 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu KAUNO AITVARO MOKYKLOS 2017-2018 M.M. UGDYMO PLANAS PATVIRTINTA Kauno Aitvaro mokyklos Direktoriaus Virginijaus Kniuro 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-44 I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Mokyklos 2017

Detaliau

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠ

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠ Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠKOS FORMA INFORMACIJA APIE NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO

Detaliau

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M PRITARTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. A-338 PATVIRTINTA Kelmės r. Pakražančio gimnazijos direktoriaus 2016 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr.V-53 KELMĖS

Detaliau

ancija pagarba draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjim draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas s pagalba saugi mokykla pa

ancija pagarba draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjim draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas s pagalba saugi mokykla pa ancija pagarba draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjim draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas s pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas tolerancij mas draugiškumas

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Mokausi muziejuje Kūrybiniai edukaciniai projektai LDM Prano Domšaičio galerijoje PRAKALBINTI GALERIJOS EKSPONATUS PADEDA LDM Prano Domšaičio galerijos MENO PAŽINIMO CENTRAS Tikslas įdomia ir patrauklia

Detaliau

Dalyvavusių skaičius (pagal tyrimo metus)

Dalyvavusių skaičius (pagal tyrimo metus) INTERVENCIJOS, SIEKIANT MAŽINTI PSICHOAKTYVIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMĄ TARP JAUNIMO Klaipėda, 2015 TEMOS AKTUALUMAS Nesaikingas tabako, alkoholio ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimas kelia didelį susirūpinimą

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno Vyturio gimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio d. įsakymu Nr. PRITARTA Kauno Vyturio gimnazijos visuotinio dalininkų susirinkimo

PATVIRTINTA Kauno Vyturio gimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio d. įsakymu Nr. PRITARTA Kauno Vyturio gimnazijos visuotinio dalininkų susirinkimo PATVIRTINTA Kauno Vyturio gimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio d. įsakymu Nr. PRITARTA Kauno Vyturio gimnazijos visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. rugpjūčio d. protokolu Nr. KAUNO VYTURIO GIMNAZIJOS

Detaliau

SPRENDIMAS

SPRENDIMAS KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 11 POSĖDIS SPRENDIMAS DĖL KAUNO R. BATNIAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2014 m. spalio 30 d. Nr. TS-395 Kaunas Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

Microsoft Word - BORUŽĖLĖS_NEFORMALIOJO UGDYMO programa docx

Microsoft Word - BORUŽĖLĖS_NEFORMALIOJO UGDYMO programa docx PATVIRTINTA Klaipėdos lopšelio-darželio Boružėlė direktoriaus 2014 m. spalio 9 d.įsakymu Nr.V1-38 PRITARTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus

Detaliau

Priedas Nr.15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIK

Priedas Nr.15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIK Priedas 15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIKLOS PLANAS 2018/2019m.m. VEIKLOS TURINYS 1. Tikslas Skatinti

Detaliau

BUP Įsakymas docx

BUP Įsakymas docx PATVIRTINTA Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus direktoriaus 2017 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 1-234 2017 2018 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Kauno Aušros gimnazijos s 2013 04-29 įsakymu Nr. V - 112 KAUNO AUŠROS GIMNAZIJA 2013 m. gegužės mėn. veiklos planas Eil Renginio Vieta Data ir laikas Dalyvauja Atsakingas Koordinatorius Nr.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

2011m

2011m KLAIPĖDOS JERONIMO KAČINSKO MUZIKOS MOKYKLOS MOKYTOJŲ SĄRAŠAS 2016-2017 m. m. Eil. Nr. Vardas, pavardė Išsilavinimas Pareigybė Darbovietės tipas (pagrindinė, nepagrindinė) Mokomieji dalykai Kvalifikacinė

Detaliau

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. ŠVIETIMO SEKTORIAUS PROFESINIS STANDARTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švietimo sektoriaus

Detaliau

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro direktoriaus 2017

Detaliau

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS Nr. T-33

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS Nr. T-33 KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. vasario 6 d. Nr. T-33 Kaunas Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

Smalsučio strateginis m..xls

Smalsučio strateginis m..xls 1 2016-2018-ŲJŲ METŲ MARIJAMPOLĖS "SMALSUČIO" PRADINĖS MOKYKLOS MOKYKLOS PROGRAMOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS IR ASIGNAVIMAI tūkst. Eur Programos tikslo kodas Uždavinio kodas Priemonės kodas Priemonės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

NLF

NLF Mažiau galimybių turinčių asmenų socialinė įtrauktis į švietimą: prieinamumas, lygios galimybės, nediskriminavimas ~ 2017 11 29 Kas mes esame? Didžiausia skėtinė negalios organizacijas vienijanti asociacija

Detaliau