PRITARTA Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. TS-193 PATVIRTINTA Kupiškio vaikų lopšelio-darželio Saulutė direkto

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "PRITARTA Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. TS-193 PATVIRTINTA Kupiškio vaikų lopšelio-darželio Saulutė direkto"

Transkriptas

1 PRITARTA Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. TS-193 PATVIRTINTA Kupiškio vaikų lopšelio-darželio Saulutė direktoriaus 2016 m.... įsakymu Nr. KUPIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO SAULUTĖ IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA VAIKYSTĖS TAKUČIU

2 2 TURINYS I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS...3 II SKYRIUS. IKIMOKYKLINIO UGDYMO PRINCIPAI...4 III SKYRIUS. UGDYMO PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI...5 IV SKYRIUS. UGDYMO TURINYS...6 V SKYRIUS. UGDYMO METODAI IR PRIEMONĖS...21 VI SKYRIUS. UGDYMO PASIEKIMAI IR JŲ VERTINIMAS...26 LITERATŪRA IR INFORMACIJOS ŠALTINIAI...27

3 3 I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS Švietimo tiekėjo pavadinimas Kupiškio vaikų lopšelis-darželis Saulutė. Teisinė forma Kupiškio rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga. Grupė neformaliojo švietimo mokykla. Tipas lopšelis-darželis. Adresas Taikos g. 6, LT 40125, Kupiškis. Vaikai ir jų poreikiai Lopšelis-darželis Saulutė šešių grupių ugdymo įstaiga, dirbanti 10,5 valandų. Įstaigoje veikia penkios ikimokyklinio ir viena priešmokyklinio ugdymo(si) grupė. Ugdomi 1 6 metų vaikai. Iš viso įstaigoje yra 115 vaikų: pagal ikimokyklinio ugdymo programą įstaigoje ugdosi 95 vaikai, priešmokyklinio ugdymo programą 20 vaikų. Puoselėjamos visos vaikų galios, lemiančios asmenybės vystymąsi ir integracijos į visuomenę sėkmę, tikslingai ugdomos vaikų vertybinės nuostatos, tenkinami svarbiausieji jų poreikiai: pažinimo, bendravimo, asmeninio vertingumo, saviraiškos, judėjimo, fizinio ir psichinio saugumo. Siekiant patenkinti įstaigą lankančių vaikų poreikius, taikomas visapusiškas vaikų ugdymas, atsižvelgiant į vaikų amžių, raidos ypatumus, specialiuosius poreikius. Įstaigą lankantiems vaikams teikiama logopedo pagalba. Šios programos pagrindiniai principai, tikslai, uždaviniai, ugdymo kryptis ir turinys orientuoti į vaiko poreikių patenkinimą, t.y. žaisti, eksperimentuoti, patirti, atrasti, judėti, keliauti, reikštis įvairiomis meninės raiškos priemonėmis, būti pripažintiems, gerbiamiems, laisviems, suprastiems. Pedagogai ir jų kvalifikacija Darželyje dirba 17 pedagogų: 9 auklėtojai, 3 papildomojo ugdymo pedagogai (meninio ugdymo, sportinių šokių, anglų kalbos), muzikos pedagogas, logopedas, priešmokyklinio ugdymo pedagogas, direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 14 turi aukštąjį išsilavinimą, 3 turi aukštesnįjį išsilavinimą. Pedagogai įgiję kvalifikacines kategorijas: mokytojai (auklėtojai) metodininkai 3, vyresnieji mokytojai (auklėtojai) 8, mokytojai (auklėtojai) 3, direktorius II (antra) vadybos kvalifikacinė kategorija ir direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Darželyje dirba išsilavinę ir kvalifikuoti pedagogai, gebantys keistis, aktyviai ieškoti naujovių ir jas įgyvendinti. Pedagogai nuolat kelia savo kvalifikaciją kursuose ir seminaruose, dalijasi gerąja darbo patirtimi su miesto pedagogais, organizuodami atviras veiklas, šventes, pramogas. Glaudžiai bendradarbiauja su bendruomenės nariais, įtraukdami į įstaigos veiklą, vykdomus projektus. Įstaigos savitumas Lopšelis-darželis yra bendrosios paskirties. Meninio ugdymo kryptis pasirinkta nuo 1994 m. Meninis vaikų ugdymas (dailė, teatras, muzika, vaidyba, šokis) integruojamas į bendrąją

4 4 ikimokyklinio ugdymo programą. Sudarytos sąlygos ugdyti savarankišką, iniciatyvią ir kūrybingą vaiko asmenybę, puoselėjant individualius jo gebėjimus. Vaikai piešia, lipdo iš molio, dalyvauja šalies ir tarptautiniuose piešinių konkursuose, vaikų dailės ir darbelių parodose. Be auklėtojų darželyje dirba papildomojo ugdymo (dailės) ir sportinių šokių pedagogai. Darželyje veikia įvairios lėlių teatro rūšys, auklėtiniai vaidina darželyje vykstančiose menų savaitėse, dalyvauja rajono organizuojamuose renginiuose. Įvairaus amžiaus grupė dirba taikant Valdorfo pedagogikos elementus. Grupėse dirba pedagogai, turintys meninių gebėjimų: karpiniams, darbeliams iš vilnos, molio, renginių režisavimui. Meninio ugdymo įtaka atsispindi įvairiose ugdymo įstaigos veiklose: muzikos, šokio ir dailės pedagogų, auklėtojų, tėvų ir kitų darželyje dirbančių specialistų bendradarbiavimas; įstaigos bendruomenės dalyvavimas vaikų meno projektuose, renginiuose; dėmesys estetinei darželio išorės ir vidaus apdailai. Dalis vaikų Saulutės vaikų darželyje įgiję meninę patirtį, toliau lavinasi meno mokykloje. Sukurta saugi, jauki aplinka, kurioje vaikai nori pažinti, atrasti, džiaugtis. Aplinka leidžianti pasireikšti visiems vaikų gebėjimams. Kuriant erdves ir parenkant žaislus buvo atsižvelgiama į vaikų amžių, raidos ypatumus, individualius poreikius, interesus ir gebėjimus. Į grupių aplinkų kūrimą įtraukėme ir ugdytinių tėvus. Vaikai lopšelyje-darželyje jaučiasi laukiami, saugūs, reikalingi ir mylimi. Į ikimokyklinio ugdymo programą integruojamos Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa,,,alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa, ankstyvojo meninio ugdymo programa Saulutės kraitelė, projekto Olimpinė karta programa Olimpiniu saulės taku, Valdorfo pedagogikos elementų taikymo veiklos programa. Taip pat vykdomas pilietinis ugdymas, kuriam šiandien skiriame ypatingą dėmesį. Lopšelis-darželis, siekdamas kuo efektyviau ir kokybiškiau ugdyti vaikus, patenkinti jų poreikius, bendradarbiauja su socialiniais partneriais: su miesto ir rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigomis, bendrojo lavinimo mokyklomis, muziejumi, biblioteka, sveikatos priežiūros, sporto, teisėsaugos, vaiko teisių ir kitomis institucijomis. II SKYRIUS IKIMOKYKLINIO UGDYMO PRINCIPAI Planuodamas ugdymo turinį, metodus, parinkdamas priemones, kurdamas ugdymo aplinką, organizuodamas ugdymo procesą, numatydamas pedagoginės sąveikos būdus, bendradarbiavimo su tėvais (globėjais), vietos bendruomene ir socialiniais partneriais formas,

5 5 lopšelis-darželis vadovaujasi šiais principais: Demokratiškumo principas vaikas gerbiamas ir pripažįstamas kaip asmenybė, jam suteikiama galimybė ir laisvė rinktis (veiklą, partnerius ir pan.), naudotis šiuolaikinėmis ugdymo(si) galimybėmis įgyjant žinių ir įgūdžių, skatinamas aktyvumas. Visuminio integralaus ugdymo principas ugdymo turinys sudarytas atsižvelgiant į vaiko visuminio pasaulio suvokimą ir mąstymo bei veiklos konkretumą. Ugdomojo proceso metu siekiama vertybinių nuostatų, jausmų, mąstymo ir veiksnių dermės, vaiko vidinio ir išorinio pasaulio vienovės, visų ugdymo sričių integralumo. Sveikatingumo principas vaikas ugdosi nuostatą savarankiškai laikytis asmens higienos, aktyvios veiklos, poilsio ir maitinimosi ritmo, pratinasi saugoti savo ir kitų fizinę ir psichinę sveikatą, švarinti aplinką, saugiai jaustis ir elgtis artimiausioje aplinkoje. Diferencijavimo (individualizavimo) principas ugdymo procesas organizuojamas atsižvelgiant į vaikų amžiaus tarpsnio ypatumus, vaiko ar vaikų grupės ugdymo(si) poreikius, išsivystymo lygį, tėvų lūkesčius. Sudaromos ugdymo(si) sąlygos vaikams, turintiems ypatingų poreikių ( gabiems, turintiems specialiųjų poreikių, iš šeimų, priklausančių rizikos grupei). Esant dideliems specialiesiems poreikiams, ugdymas organizuojamas pagal individualią ugdymo programą. Tęstinumo principas glaudžiai bendradarbiaujant su šeima siekiame, kad vaikai sėkmingai pereitų nuo ugdymo(si) šeimoje ir ankstyvojo amžiaus grupėje prie ugdymo(si) ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus grupėse, atsižvelgiant į vaikų įgytą patirtį ir gebėjimus bei jo ugdymo(si) perspektyvą. Konfidencialumo principas garantuoja, kad apie vaikų pasiekimus ir jų vertinimą informacija nebus viešinama. Apie vaiko ugdymą(si) ir jo vystymą(si) tėvams ir su vaiku dirbantiems specialistams informacija teikiama individualiai. III SKYRIUS UGDYMO PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI Ikimokyklinio ugdymo tikslas padėti vaikui išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiais ir vaikais, kūrybiškumo, aplinkos ir savo šalies pažinimo, mokėjimo mokytis pradmenis, atsižvelgiant į vaiko prigimtines galias, jo individualią patirtį, vadovaujantis raidos dėsningumais. Uždaviniai: Padėti atsiskleisti individualiems vaikų poreikiams ir gebėjimams, pritaikant ir įgyvendinant ugdymo(si) turinį, atitinkantį 1 6 metų vaikų raidos bendruosius ir individualiuosius ypatumus. Ugdyti pozityvius vaiko bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius bendraujant su

6 6 bendraamžiais ir suaugusiais, skatinti laikytis bendravimo etikos, dorovinių elgesio normų, keistis informacija. Padėti mokytis spręsti kasdienes problemas, atsižvelgiant į savo ir kitų ketinimus, veiksmų pasekmes. Bendradarbiaujant su šeima, visuomene padėti vaikui suprasti jį supantį pasaulį įvairiais pasaulio pažinimo būdais, sudaryti sąlygas pačiam tyrinėti, atrasti. Sudaryti sąlygas kiekvienam vaikui darniai augti, vystytis ir ugdytis pagal visas Programoje įvardintas ugdymosi sritis. Ugdyti vaiko kūrybiškumą, saviraiškos, gebėjimus, padėti vaikui suvokti meno kūrinių vertę, ugdyti pagarbą Lietuvių tautos tradiciniam menui, skatinti vaikus save išreikšti įvairiomis meno priemonėmis ir būdais. Saugoti ir stiprinti vaiko fizinę ir psichinę sveikatą, ugdyti sveikos ir saugios gyvensenos įgūdžius, tenkinti judėjimo poreikį. Priimti vaiką tokį, koks jis yra, gerbti ir palaikyti vaiko žaidimą, sudaryti sąlygas jo plėtotei, garantuojant vaiko saugumą, turiningą, džiugų ir kūrybišką ugdymą. IV SKYRIUS UGDYMO TURINYS Programoje pateikiamas visuminis ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas Ugdymo(si) turinys ką vaikas ugdosi, kokias vertybines nuostatas, gebėjimus, žinias ir patirtį įgyja veikdamas (žaisdamas, judėdamas, bendraudamas ir kt.), pažindamas bei kurdamas. Ugdymo turinys modeliuojamas apimant visų vaikui reikalingų kompetencijų ugdymą: Socialinė kompetencija apima vaikų savęs ir aplinkos suvokimą, savo ir kitų žmonių emocijų, jausmų, elgesio ypatumų pažinimą ir išraišką, savarankiškumo skatinimą, savikontrolės įgūdžių, atjautos, tolerancijos ugdymą, susijusi gyvenimo su socialine aplinka ir gamta jausmo skatinimą, meilės gamtai ugdymą. Kompetencija apima šias vaiko pasiekimų sritis: Savivoka ir savigarba (5 sritis), Emocijų suvokimas ir raiška (3 sritis), Savireguliacija ir savikontrolė (4 sritis), Santykiai su suaugusiaisiais (6 sritis), Santykiai su bendraamžiais (7 sritis), Iniciatyvumas ir atkaklumas (14 sritis), Problemų sprendimas (16 sritis). Sveikatos saugojimo kompetencija apima vaikų sveikatos saugojimą ir stiprinimą, sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymą, judėjimo poreikio tenkinimą. Kompetencija apima šias vaiko pasiekimų sritis: Fizinis aktyvumas (2 sritis), Kasdienio gyvenimo įgūdžiai (1 sritis). Pažinimo kompetencija apima domėjimąsi viskuo, kas supa vaiką: gamta, jos reiškiniais, žmonėmis jų jausmais, darbu, kūryba, daiktais, technika, įvairia veikla ir pan.. Ugdyti vaikų saviraišką, mąstymo pradmenis, skatinti poreikį tyrinėti ir atrasti, keisti, kurti, siekiant užbaigti iki galo pradėtą darbą ar sumanymą. Kompetencija apima šias vaiko pasiekimų sritis:

7 7 Mokėjimas mokytis (18 sritis), Tyrinėjimas (15 sritis), Aplinkos pažinimas (10 sritis), Skaičiavimas ir matavimas (11 sritis). Kalbos ir komunikavimo kompetencija apima kalbėjimo ir bendravimo su vaikais ir suaugusiais skatinimą, aktyviojo ir pasyviojo žodyno turtinimą ugdant pasakojimo įgūdžius ir gebėjimą klausyti, meilės gimtajai kalbai ugdymą, vaikų literatūros kūrinių pažinimą. Kompetencija apima šias vaiko pasiekimų sritis: Sakytinė kalba (8 sritis), Rašytinės kalba (9 sritis). Meninė kompetencija apima įvairių meno šakų raiškos priemonių pažinimą, gebėjimo reikšti savo nuotaiką, jausmus, mintis bei santykį su pasauliu įvairiomis meninės raiškos priemonėmis ugdymą, saviraiškos, kūrybiškumo skatinimą, kalendorinių švenčių ir liaudies papročių pažinimą. Kompetencija apima šias vaiko pasiekimų sritis: Kūrybiškumas (17 sritis), Meninė raiška (12 sritis), Estetinis suvokimas (13 sritis).

8 8 Socialinė kompetencija Sritis Nuostata Gebėjimai Vaikų veiksenos 1 2 metai 3 4 metai 5 6 vaikai Emocijų suvokimas ir raiška (3 sritis) Domisi savo ir kitų emocijomis bei jausmais Vaikas atpažįsta ir išreiškia savo emocijas, jausmus. Atranda savus emocijų raiškos būdus. Saviregulia cija ir savikontrol ė (4 sritis) Savivoka ir savigarba (5 sritis) Nusiteikęs valdyti emocijų raišką ir elgesį Save vertina teigiamai Atpažįsta bei įvardina savo ir kitų emocijas ar jausmus, jų priežastis, įprastose situacijose emocijas ir jausmus išreiškia tinkamais, kitiems priimtinais būdais, žodžiais, elgesiu atsiliepia į kito jausmus (užjaučia, padeda). Laikosi susitarimų, elgiasi mandagiai, taikiai, bendraudamas su kitais bando kontroliuoti savo žodžius ir veiksmus (suvaldo pyktį, neskaudina kito), įsiaudrinęs geba nusiraminti. Supranta savo asmens tapatumą ( aš esu, buvau, būsiu ), pasako, kad yra berniukas/mergaitė, priskiria save savo šeimai, grupei, Knygų iliustracijose, paveiksluose parodo skirtingas emocijas. Sekdamas suaugusiojo ir kitų vaikų pavyzdžiu laikosi tvarkos ir žaidimų taisyklių. Tapatinasi su suaugusiojo emocijomis, pats ieško nusiraminimo ir pradeda valdyti savo emocijas bei veiksmus. Parodo save nuotraukose ir pasako savo vardą. Parodo kur yra berniukas ir mergaitė. Atpažįsta ir įvardina savo emocijas, jausmus. Atpažįsta kitų emocijas pagal veido išraišką, elgesį ir tinkamai į jas reaguoja. Pradeda valdyti savo emocijas. Klausosi kūrinių apie emocijas jų raišką bei pasako kaip patys jaučiasi. Primenant laikosi tvarkos ir žaidimų taisyklių. Sugalvoja kelis konflikto spendimo būdus. Reaguoja į suaugusiojo veido išraišką, kalbos intonaciją prašymus ir žodžius pradeda kontroliuoti savo emocijas, veiksmus. Žino savo vardą, supranta, kad vardas įvardija asmenį. Paklaustas, Kas tu esi berniukas ar mergaitė?, teisingai atsako. Pasako savo ir kitų vaikų, Pasako ir apibūdina savo jausmus, emocijas. Išreiškia jausmus tinkamais būdais neskaudindamas kitų. Savarankiškai samprotauja kas pradžiugino, kas nuliūdino. Kalbasi apie kitų žmonių savijautą, geranorišką, paguodą bendradarbiavimą. Savarankiškai laikosi tvarkos ir žaidimų taisyklių. Bando susilaikyti nuo netinkamo elgesio jį provokuojančiose situacijose. Tariasi, savarankiškai randa sprendimus ir valdo savo jausmus bei emocijas. Save suvokia ir kaip asmenį ir kaip tam tikros grupės narį (šeimos, darželio grupės...), pasako savo tautybę Lygina save su kitais šeimos nariais.

9 9 Santykiai su suaugusiais (6 sritis) Nusiteikęs geranoriškai bendrauti ir bendradarbiaut i su suaugusiaisiais bendruomenei, pasitiki savimi ir savo gebėjimais, palankiai kalba apie save, tikisi, kad kitiems jis patinka, supranta ir gina savo teises būti ir žaisti kartu su kitais. Pasitiki pedagogais, juos gerbia, ramiai jaučiasi su jais kasdienėje ir neįprastoje aplinkoje, iš jų mokosi, drąsiai reiškia jiems savo nuomonę, tariasi, derasi; žino, kaip reikia elgtis su nepažįstamais suaugusiaisiais. Pavadina kelias kūno dalis. Išreiškia savo norus, pyksta, kai suaugusysis neleidžia to daryti. Džiaugiasi pagyrimais. Atsiskirdamas nuo tėvų sunerimsta, auklėtojo raminamas susidomi žaislais, draugais. Rodo suaugusiajam stiprius jausmus, mėgsta, kai jo žaidimą stebi, juo žavisi, jam pritaria. Reaguoja į suaugusiojo veido išraišką. Bijo nepažįstamų žmonių, aplinkos. suaugusiųjų vardus. Atpažįsta savo 5 6 kūno dalis. Skiria savo asmeninius daiktus. Supranta, kad asmeninis elgesys gali būti tinkamas arba netinkamas. Džiaugiasi ir didžiuojasi savo darbais ir siekia palankių vertinimų. Kalba apie veiklas darželyje ir šeimoje. Vaikas lengvai atsiskiria nuo tėvų, įsitraukia į auklėtojos pasiūlytą veiklą, kalbasi, tariasi su auklėtoju. Bendrauja su nepažįstamais, kai šalia yra auklėtojas. Supranta, kad jis buvo (kūdikis), yra (vaikas) ir visada bus tas pats asmuo užaugęs (vyras/moteris) Pradeda suprasti, kad nuo asmeninio jo elgesio priklauso ir kitų saugumas. Atpažįsta kitų palankumo ir nepalankumo jam ženklus. Pasakoja apie veiklas darželyje ir šeimoje. Geranoriškai bendrauja su suaugusiais: pasakoja savo rūpesčius, džiaugsmus, žino kur kreiptis pagalbos. Pasako, kodėl negalima bendrauti su nepažįstamaisiais, kai šalia nėra juo besirūpinančio suaugusiojo. Santykiai su bendraamži ais (7 sritis) Nusiteikęs geranoriškai bendrauti ir bendradarbiaut i su bendraamžiais Supranta, kas yra gerai, kas blogai, draugauja bent su vienu vaiku, palankiai bendrauja su visais (supranta kitų norus, dalijasi žaislais, tariasi, užjaučia, padeda), suaugusiojo padedamas supranta savo žodžių ir Ieško kontakto žiūrėdamas į akis, veidą, nusišypsodamas. Mėgsta žaisti greta kitų vaikų. Bando dalintis žaislais, nepavykus suduoda. Žaidžia vienas šalia kito. Mėgdžioja kitų veiksmus. Dalinasi žaislais. Turi vieną ar kelis žaidimo draugus. Įsijungia į kitų žaidimus. Pats sugalvoja ir organizuoja veiklą. Leidžia kitiems žaisti su savo žaislu. Diskutuoja apie elgesį. Domisi ir natūraliai

10 10 Iniciatyvum as ir atkaklumas (14 sritis) Problemų sprendimas (16 sritis) Didžiuojasi savimi ir didėjančiais savo gebėjimais Nusiteikęs ieškoti išeičių kasdieniams iššūkiams bei sunkumams įveikti veiksmų pasekmes sau ir kitiems Savo iniciatyva pagal pomėgius pasirenka veiklą, ilgam įsitraukia ir ją plėtoja, geba pratęsti veiklą po tam tikro laiko tarpo, kreipiasi į suaugusįjį pagalbos, kai pats nepajėgia susidoroti su kilusiais sunkumais. Atpažįsta ką nors veikiant kilusius iššūkius bei sunkumus, dažniausiai supranta, kodėl jie kilo, suvokia savo ir kitų ketinimus, ieško tinkamų sprendimų ką nors išbandydamas, tyrinėdamas, aiškindamasis, bendradarbiaudamas, pradeda numatyti priimtų sprendimų pasekmes. Turi mėgstamus žaislus, pats pasirenka daiktus, su kuriais atlieka įvairius veiksmus. Stebi suaugusiojo veiksmus ir pats bando juos atlikti. Veda suaugusįjį prie jį dominančių daiktų. Po daugelio bandymų pats išmoksta atlikti veiksmą. Rodo nepasitenkinimą, negalėdamas įveikti kliūties, rėkia reikalaudamas pagalbos. Susidūręs su kliūtimi, išbando jau žinomus veikimo būdus. Neįveikęs kliūties, nueina šalin arba laukia pagalbos. Pats pasirenka veiklą, ją keičia, kryptingai plėtoja vienas ir su draugais. Noriai dalyvauja suaugusiojo organizuojamoje veikloje. Pats bando įveikti kliūtis. Siekia savarankiškumo, tačiau dar laukia suaugusiojo paskatinimo, pagalbos. Susidūręs su kliūtimi, atkakliai bando ją įveikti, sugalvoja naujus veikimo būdus. Stebi savo veiksmų pasekmes. Nepasisekus įveikti kliūties, kreipiasi pagalbos į suaugusįjį. priima skirtumus tarp vaikų. Pasako, kuris jo draugas. Paties pasirinktą veiklą turiningai plėtoja, ją tęsia po kurio laiko, kitą dieną ar savaitę. Prie suaugusiojo pasiūlytos įdomios veiklos, grįžta, kol ją baigia. Kliūtis savo veikloje bando įveikti savarankiškai, nepasisekus įtraukia bendraamžius ir tik po to kreipiasi į suaugusįjį. Pats ieško, atpažįsta ir bando aktyviai įveikti sutiktus sunkumus. Žino ir pasako būdus, kaip galima elgtis susidūrus su problema. Problemas sprendžia patys, nepavykus prašo suaugusiojo pagalbos.

11 Sveikatos saugojimo kompetencija Sritis Nuostata Gebėjimai Vaikų veiksenos 1 2 metai 3 4 metai 5 6 metai Kasdienio gyvenimo įgūdžiai (1 sritis) Fizinis aktyvumas (2 sritis) Noriai ugdosi sveikam kasdieniam gyvenimui reikalingus įgūdžius Noriai, džiaugsminga i juda, mėgsta judrią veiklą ir žaidimus. Tvarkingai valgo, savarankiškai atlieka savitvarkos veiksmus: apsirengia ir nusirengia, naudojasi tualetu, prausiasi, šukuojasi. Saugo savo sveikatą ir saugiai elgiasi aplinkoje Eina, bėga, šliaužia, ropoja, lipa, šokinėja koordinuotai, išlaikydamas pusiausvyrą, spontaniškai ir tikslingai atlieka veiksmus, kuriems būtina akių-rankos koordinacija 11 Valgo sriubą, košę šaukštu, geria iš puoduko. Suaugusiojo rengiamas, vaikas, jam padeda. Pasiūlius nuneša žaislą į jam skirtą vietą. Parodo, kartais pasako, kad nori į tualetą. Plaunasi rankas, šluostosi suaugusiajam padedant. Juda laisvai, eidamas sustoja, keičia ėjimo kryptį. Žaidžia su judėjimą skatinančiais žaislais (stumia, traukia, ridena). Padedamas lipa laiptais. Tvarkingai valgo, taisyklingai naudojasi šaukštu, šaukšteliu, šakute, pradeda naudotis peiliu. Pasako, kokius patiekalus mėgsta. Suaugusiojo padedamas apsirengia, nusirengia, bando apsiauti batus. Dažniausiai savarankiškai naudojasi tualetu ir susitvarko juo pasinaudojęs. Šiek tiek padedamas prausiasi ir nusišluosto. Žino, kad negalima valgyti nepažįstamų uogų, vaisių. Neragauja jokių vaistų, neima pavojingų, aštrių daiktų. Tikslingai vaikšto ten, kur nori, apeidamas kliūtis. Žaisdamas juda įvairiais būdais. Prisilaikydamas turėklų lipa laiptais. Šokinėja ant vienos ir Taisyklingai naudojasi stalo įrankiais: valgydamas laiko šakutę kairiąja, peilį dešiniąja ranka. Įvardija kelis sveiko maisto, bei kelis sveikatai nenaudingus produktus. Savarankiškai rengiasi, aunasi. Priminus arba savarankiškai plaunasi rankas, prausiasi, tvarkosi. Saugiai elgiasi aplinkoje. Juda sutartinai su kitais vaikais. Lipa kopėtėlėmis. Žaidžia komandinius žaidimus. Šokinėja ant vienos kojos, šoka į tolį, į aukštį. Važiuoja dviračiu.

12 12 bei išlavėjusi smulkioji motorika Pasukdamas riešą, apversdamas plaštaką ima daiktus, atleisdamas pirštus juos išmeta. Ridena, meta, gaudo kamuolį. abiem kojomis. Važiuoja triračiu. Tiksliau atlieka judesius plaštaka ir pirštais bei ranka. Gaudo kamuolį. Kerpa žirklėmis. Tikslūs pirštų ir rankų judesiai. Žaidžia su kamuoliu komandinius žaidimus. Kerpa žirklėmis įvairias formas. Pažinimo kompetencija Sritis Nuostata Gebėjimai Vaikų veiksenos 1 2 metai 3 4 metai 5 6 metai Aplinkos pažinimas (10 sritis) Nori pažinti bei suprasti save ir aplinkinį pasaulį, džiaugiasi sužinojęs ką nors nauja. Įvardija ir bando paaiškinti socialinius bei gamtos reiškinius, apibūdinti save, savo gyvenamąją vietą, šeimą, kaimynus, gyvosios ir negyvosios gamtos objektus, domisi technika ir noriai mokosi ja naudotis. Apžiūrinėja artimiausią aplinką, ją atpažįsta, joje orientuojasi. Siekia, liečia, ragauja, mėto, dėlioja daiktus, žaislus. Pamėgdžiodami suaugusius atlieka įvairius veiksmus (šukuojasi, naudojasi įrankiais, šeria gyvūnėlius ir kt.). Pažįsta ir pavadina artimus žmones, daiktus, gyvūnus, jų atvaizdus. Pastebi ir atpažįsta gyvenamosios vietovės objektus (namus, parduotuves ir kt.). Pasako savo vardą, pavardę, vardija šeimos narius, pasako miesto, gatvės pavadinimus. Pavadina savo kūno dalis, dažniausiai sutinkamus augalus ir gyvūnus. Pastebi nematytus daiktus, jų detales, atranda naujas jų savybes, klausinėja apie juos, tyrinėja. Žiūri filmukus. Randa ir parodo žemėlapyje savo miestą, sostinę, pažįsta Lietuvos vėliavą, herbą. Žino savo adresą. Pasakoja apie savo šeimą, giminę, kur dirba tėveliai. Žino tradicines šventes. Skirsto gyvūnus ir augalus pagal matomus išorinius požymius. Pasako apie gyvūnų gyvenimą (kur gyvena, kuo minta, kuo naudingi žmogui). Klausinėja apie dangaus kūnus, ieško informacijos. Naudojasi skaitmeninėmis priemonėmis. Įvardija darbus ir buitį

13 13 Skaičiavim as ir matavimas (11 sritis) Nusiteikęs pažinti pasaulį skaičiuodama s ir matuodamas. Geba skaičiuoti daiktus, palyginti daiktų grupes pagal kiekį, naudoti skaitmenis, apibūdinti daikto vietą eilėje, sudaryti sekas. Geba grupuoti daiktus pagal spalvą, formą, dydį. Jaučia dydžių skirtumus, daikto vietą ir padėtį erdvėje. Supranta ir vartoja žodžius, kuriais apibūdinamas atstumas, ilgis, masė, tūris, laikas. Pradeda suvokti laiko tėkmę ir trukmę. Skiria sąvokas taip ir ne, yra ir nėra. Klausosi skaičiuočių, dainelių, eilėraštukų, kuriuose kas nors skaičiuojama. Ardo ir surenka daiktus. Rūšiuoja daiktus pagal spalvą, dydį. Skiria sąvokas mažai ir daug. Pradeda skaičiuoti daiktus ir lyginti kelių daiktų grupes. Vartoja kelintinius skaitvardžius. Dydį, formą, spalvą sieja su panašiais kasdieninės aplinkos daiktais ("apvalus kaip obuolys", geltonas kaip saulė"). Lygina daiktus pagal dydį, ilgį, storį, aukštį, masę. Paaiškina laiko tėkmę, sieja gyvenimo ritmu. palengvinančią šiuolaikinę techniką, pasako, kokie daiktai buvo naudojami seniau. Rūšiuoja atliekas. Daiktų skaičiaus nesieja su jų požymiais ir padėtimi erdvėje. Daiktų kiekį sieja su skaičiumi. Skaičiuoja iki 10. Pastebi ir sudaro 2-3 elementų sekas pagal spalvą, dydį ar formą. Geometrines figūras (skritulį, trikampį, kvadratą, stačiakampį) atpažįsta aplinkos daiktuose. Ilgį, tūrį, masę matuoja sąlyginiais matais (pėda, sprindžiu, kitu daiktu). Tikslingai naudoja kryptį, atstumą nusakančius žodžius: į kairę į dešinę, aukščiau žemiau, virš po; šalia, greta, viduryje, tarp, priešais, prie, prieš, paskui, šalia vienas kito, už, prieš, tarp, viduje, išorėje ir kt.

14 14 Tyrinėjimas (15 sritis) Mokėjimas mokytis (18 sritis) Smalsus, domisi viskuo, kas vyksta aplinkui, noriai stebi, bando, samprotauja Noriai mokosi, džiaugiasi tuo, ko išmoko. Aktyviai tyrinėja save, socialinę, kultūrinę ir gamtinę aplinką, įvaldo tyrinėjimo būdus (stebėjimą, bandymą, klausinėjimą), mąsto ir samprotauja apie tai, ką pastebėjo, atrado, pajuto, patyrė. Mokosi žaisdamas, stebėdamas kitus vaikus ir suaugusiuosius, klausinėdamas, ieškodamas informacijos, išbandydamas, spręsdamas problemas, kurdamas, įvaldo kai kuriuos mokymosi būdus, pradeda suprasti mokymosi procesą Ima, ragauja, liečia, ardo, judina, tai ką pasiekia. Stebi, klauso, atkakliai juda link norimo daikto. Kartoja, tai kas patiko, sudomino. Juda spontaniškai ir tikslingai. Mėgsta kartoti pavykusį veiksmą. Domisi aplinka, klausia "Kas čia?" "Kur?", prašo parodyti. Tyrinėja, aiškinasi, daiktų savybes. Dėlioja daiktus tam tikra tvarka. Dalina daiktus po lygiai, per pusę. Domisi knygomis, paveikslėliais apie įvairius gyvenimo aspektus. Išradingai panaudoja žaislus pakaitalus. Veikia tikslingai ir apgalvotai, kartais spontaniškai. Mėgdžioja suaugusiuosius, kartoja jų veiksmus. Klausia, kaip ir kodėl kas nors vyksta, stebi, bando. Modeliuoja veiksmus, žaidžia pagal siužetą. Džiaugiasi tuo, ką išmoko. Tikslingai naudoja laiką, nusakančius žodžius: dabar, paskui, šiandien, savaitės dienas, metų laikus. Atranda įvairių daikto panaudojimo būdų. Nusako daikto medžiagos savybes, tikslingumą. Stebi, komentuoja gamtos ir aplinkos reiškinius, dalyvauja atliekant bandymus. Naudojasi prietaisais, įrengimais. Tariasi, konsultuojasi su suaugusiuoju. Organizuoja savo veiklą. Žino ir paaiškina ko nori, ką darys. Domisi, klausinėja kas, kaip, kodėl vyksta, savarankiškai ieško atsakymų. Žaidžia stalo, imitacinius žaidimus, naudojasi enciklopedijomis, internetu. Aptaria tai, ką išmoko, planuoja tolimesnę veiklą.

15 Kalbos ir komunikavimo kompetencija Sritis Nuostata Gebėjimai Vaikų veiklos 1 2 metai 3 4 metai 5 6 metai Sakytinė kalba (8 sritis) Klausosi suaugusiojo, skiria ir reaguoja į kalbančiojo toną. Rašytinė kalba (9 sritis) Nusiteikęs išklausyti kitą ir išreikšti save bei savo patirtį kalba. Domisi rašytiniais ženklais, simboliais, skaitomu tekstu. Klausosi ir supranta kitų kalbėjimą, kalba su suaugusiaisiais ir vaikais natūraliai, laisvai išreikšdamas savo išgyvenimus, patirtį, mintis, intuityviai junta kalbos grožį. Atpažįsta ir rašinėja raides, žodžius bei kitokius simbolius, pradeda skaitinėti. 15 Kalba 2 3 žodžių sakiniais. Mimika, gestais, trumpais žodeliais kalba su suaugusiaisiais ir vaikais, atliepia jam skaitomą tekstuką. Skaitymas Varto knygeles, reaguoja į skaitomą tekstą. Kreipia dėmesį į parašytą tekstą, grupėje esančius simbolius. Rašymas Domisi įvairiomis rašymo priemonėmis, spontaniškai Domisi ir klausosi aplinkinių pokalbių. Mėgsta klausytis jau žinomų kūrinėlių, skaitomų literatūrine kalba ir tarmiškai. Kalba 3 4 žodžių sakiniais pats sau, kitam, pasakoja apie save. Deklamuoja trumpus eilėraštukus, atkartoja pasakas, apsakymus. Skaitymas Domisi skaitymu. Atkreipia dėmesį į raides. Skiria grupėje esančius simbolinius ženklus. Rašymas Domisi galimybe rašyti. Pradeda manipuliuoti Klausosi ir supranta įvairaus turinio tekstus, artimiausioje aplinkoje vartojamus kitos kalbos žodžius, mėgdžioja personažų kalbėjimą. Kalba taisyklingais sudėtingais sakiniais. Skiria gimtosios kalbos žodžius, nuo išgirstų kitos kalbos žodžių. Komentuoja įvairius kūrinius: matytus arba girdėtus. Kuria ir pasakoja įvairias istorijas. Skaitymas Domisi abėcėle, knygomis, supranta nesudėtingą siužetą. Pradeda skirti žodžius sudarančius garsus, skiemenis. Gali perskaityti užrašytus pavadinimus. Rašymas Spausdintomis raidėmis rašo savo vardą, aplinkoje

16 16 brauko popieriaus lape. raidėmis ir simboliais. Bando rašyti raides. matomus žodžius. Meninė kompetencija Sritis Nuostata Gebėjimai Vaikų veiksenos 1 2 metai 3 4 metai 5 6 metai Meninė raiška (12 Jaučia meninės Spontaniškai ir savitai reiškia įspūdžius, Suklūsta girdėdamas muziką bei aplinkos garsus. sritis) raiškos išgyvenimus, mintis, patirtas Muzika, džiaugsmą, emocijas muzikuodamas, šokis rodo norą šokdamas, vaidindamas, vizualinėje kūryboje. aktyviai dalyvauti meninėje veikloje. Kartoja, mėgdžioja suaugusiųjų padainuotas nesudėtingas dainas. Taria atskirus dainelių žodžius. Balsu imituoja aplinkos garsus. Muzikuoja su skambančiais vaikiškais žaislais. Klausosi vaikiškų dainelių, trumpų instrumentinių kūrinėlių, tyrinėja gamtos garsus, trumpus vokalinius ir instrumentinius kūrinius. Judesiais emocingai atliepia jų nuotaiką, tempą, keliais žodžiais juos apibūdina. Dainuoja trumpas, nesudėtingas, siauro diapazono, lietuvių liaudies, autorines dainas, imituoja jas judesiais. Tyrinėja savo balso galimybes, dainuoja garsiai, tyliai, aukštai, žemai, greičiau, lėčiau. Klausosi savo balso skambėjimo. Apžiūri, tyrinėja instrumentus. Ritmiškai pritaria suaugusiojo grojimui. Skanduoja, ploja, trepsi, kuria melodijas ir Klausosi vokalinės, gyvos ir įvairių stilių muzikos kūrinių. Tyrinėja, atpažįsta ir skiria kai kuriuos instrumentus. Klausosi tylos ir triukšmo, juos aptaria. Dainuoja sudėtingesnio ritmo, melodijos, vienbalses dainas. Gana tiksliai intonuoja. Įvairiais ritminiais muzikos instrumentais pritaria dainoms, šokiams. Tyrinėja jų skambėjimo tembrus. Melodiniais

17 17 Žaidinimai ir vaidyba Spontaniškai atlieka natūralius judesius: ploja, eina pirmyn, atgal, trepsi, spyruokliuoja, šokinėja ant dviejų kojų vienas ir kartu su suaugusiu. Žaidžia su daiktu, žaislu, pirštukų žaidimus, mėgdžioja įvairias išgirstas intonacijas, veiksmus. Jausmus, norus rodo ritmus savo vardui, žodžiams, judesius muzikai. Improvizuoja ritminiais muzikos instrumentais ir garsais. Kūrybai pasirenka atitinkamas priemones. Mėgdžioja, žaidžia, vaizduojamuosius, šokamuosius žaidimus. Drauge su pedagogu žaidžia muzikinius žaidimus, atlieka imitacinius judesius pagal žaidimo turinį. Žaidžia pagal pasaką, pasakoja, kuria dialogą tarp veikėjų, panaudoja tikrus daiktus, atkuria matytų situacijų fragmentus. Spontaniškai reiškia vaikiškais muzikos instrumentais groja 2-3 garsų melodijas. Groja solo ir orkestre. Balsu, muzikos instrumentu kuria, improvizuoja melodijas. Žaidžia muzikinius dialogus. Žaidžia ratelius, šoka improvizuotai šešiųaštuonių judesių seką, perteikia trumpą siužetą, nuotaiką. Žaidžia muzikinius ratelius ir žaidimus, nuosekliai atlieka veiksmus, laisvai išreiškia veikėjo norus, emocijas. Vaidina su įvairių rūšių teatro lėlėmis. Improvizuoja pagal girdėtą pasaką ar pasiūlytą situaciją. Tikslingai naudoja daiktus, teatro reikmenis. Pasiskirsto vaidmenimis. Stebi žiūrovų reakciją.

18 18 Vizualinė raiška Estetinis suvokimas (13 sritis) Domisi, gėrisi, grožisi aplinka, meno Pastebi ir žavisi aplinkos grožiu, meno kūriniais, džiaugiasi savo ir kitų kūryba, jaučia, suvokia ir apibūdina kai kuriuos judesiais ir veiksmais. Spontaniškai keverzoja, taškuoja, brauko, teplioja dažais, baksnoja teptuku. Džiaugiasi paliekamu pėdsaku, siekia jį pakartoti. Reaguoja į kontrastingą muziką, išraiškingus aplinkos reiškinius, vaizdus, džiūgauja, krykštauja arba nuliūsta, susimąsto. emocijas, prisimena, kaip ir ką pavaizduoti. Džiaugiasi, kad pavyko, kartu su visais nusilenkia. Žaismingai eksperimentuoja dailės medžiagomis ir priemonėmis. Piešia įvairias linijas, jas jungia į formas. Vis geriau koordinuoja rankų judesius. Kuria spontaniškai, kartais pagal išankstinį sumanymą, kuris darbo eigoje dažnai kinta. Mėgaujasi kūrybos procesu, komentuoja, kartais įvardina, tai ką pavaizdavo. Įsimena, atpažįsta girdėtus kūrinius, matytus vaizdus, džiugiai kartoja patinkančias daineles, šokius, meninę veiklą. Stengiasi perteikti veikėjo nuotaiką, mintis, emocijas. Kalba pasitikinčiu balsu, veikia drąsiai. Savo emocijas, patirtį, įspūdžius išreiškia atpažįstamais vaizdais. Išryškina detales, vaizdus papildo grafiniais ženklais. Kuria pagal išankstinį sumanymą, bando jį nuosekliai įgyvendinti. Tikslingai pasirenka dailės priemones ir technikas. Kūrybos procese naudojasi sudėtingesnėmis dailės priemonėmis, inovatyviomis technologijomis. Kuria individualiai ir kolektyve. Vaizdu išreiškia jutiminę patirtį. Mėgaujasi, gėrisi savo atradimais. Mėgaujasi muzikavimu, šokiu, vaidyba, dailės veikla.

19 19 kūriniais, menine veikla. muzikos, šokio, vaidybos, vizualaus meno estetikos ypatumus, reiškia savo estetinius potyrius, dalijasi išgyvenimais, įspūdžiais. Stebi šokančius, vaidinančius, intuityviai mėgdžioja veiksmus, garsus. Bando dar, kartoja pagirtas, paskatintas. Džiaugiasi savo dailės kūrinėliais ir darbeliais. Pasako savo nuomonę apie stebėtą, klausytą meno kūrinį. Nori puoštis, gražiai atrodyti. Jautriai reaguoja į kitų vertinimus, pastabas, replikas. Džiaugiasi savo ir kitų dailės kūrinėliais ir darbeliais. Domisi meninės kūrybos procesu, dalyvauja patrauklioje veikloje, stengiasi, kuo gražiau atlikti, padaryti. Aptaria stebėtą, klausytą meno kūrinį, pagrįstai komentuoja, įvardina kūrinius, kurie kelia estetinį pasigerėjimą. Kritiškai vertina savo ir kitų išvaizdą, poelgius, meninę kūrybą, sako komplimentus. Kūrybišku mas (17 sritis) Jaučia kūrybinės laisvės, spontaniškos improvizaci Savitai reiškia savo įspūdžius įvairioje veikloje, ieško nežinomos informacijos, siūlo naujas, netikėtas idėjas ir jas savitai įgyvendina. Tyrinėja daiktus, patekusius į jo rankas. Judesiais, veido ir kūno išraiškomis reaguoja į naujus vaizdus, garsus, objektus. Tyrinėja, domisi, išbando aplinką. Džiaugiasi naujais atradimais. Reiškia nuomonę apie aplinkos estetiką (gražunegražu, tvarkinganetvarkinga), pastebi pokyčius, samprotauja apie grožį, jo reikšmę žmogui, pats dalyvauja jį puoselėjant. Inicijuoja veiklą aplinkai tyrinėti. Diskutuoja. Aiškinasi rūpimus dalykus tyrinėdamas, eksperimentuodamas. Kelia klausimus, atsakymų

20 20 jos bei kūrybos džiaugsmą. Daiktų savybes tyrinėja per pojūčius (liečia, ragauja, apžiūrinėja, mėto ir pn.). Emocingai reaguoja į naują patirtį. Spontaniškais judesiais eksperimentuoja dailės priemonėmis ir medžiagomis. Naudoja daiktus pagal kitą paskirtį, kuria naujus objektus išbandydamas juos veikloje. Pasitelkęs vaizduotę persikūnija į įvairius veikėjus, kuria pasakojimus. Eksperimentuoja su įvairiomis žinomomis medžiagomis. Improvizuoja. Savitai reaguoja į naują patirtį. ieško informaciniuose šaltiniuose, geba atsakyti į klausimus. Tyrinėdamas aplinką ieško būdų kaip pasiekti naujų originalių rezultatų. Savitai perkuria pasakas, improvizuoja, eksperimentuoja.

21 21 V SKYRIUS UGDYMO METODAI IR PRIEMONĖS Ugdymo metodai parenkami taip, kad atitiktų vaikų amžių ir galimybes, individualius ugdymo(si) poreikius. Planuojant ugdomąją veiklą, pedagogai ir specialistai kūrybingai naudojasi mokykloje sukaupta metodine medžiaga ir įvairiomis priemonėmis. Ugdymo metodai: žaidimas pagrindinis ugdymo metodas. Žaidžiant ugdomi visi vaikų gebėjimai. Jis skatina vaikų pozityvias emocijas, padeda formuotis; kalbiniams įgūdžiams, natūraliai sukoncentruoja dėmesį į ugdomąją veiklą; vaizdinis metodas demonstravimas, stebėjimas nukreiptas į vaizdinį formavimą apie vaikus supančią aplinką, jos reiškinius; eksperimentavimai; praktinis metodas vaikų darbai, praktinė veikla, tyrinėjimai, stebėjimai, žodinis metodas pokalbis, pasakojimas, aptarimas, diskusija suteikia galimybę perduoti ar gauti informaciją, natūraliai bendrauti; aplinką; pratimai; kūrybinis metodas sudarantis sąlygas vaikams kelti ir įgyvendinti savo idėjas; pažintinės edukacinės ekskursijos, išvykos padeda pažinti ir suprasti supančią sportinės veiklos metodai estafetės, varžybos, komandiniai žaidimai, fiziniai IKT taikymas praktiniai užsiėmimai prie interaktyvios lentos, vaizdo medžiagos stebėjimas ir analizavimas multimedijos pagalba, kompiuteriniai žaidimai. Organizuojant ugdymo procesą taikomi aktyvūs netradiciniai ugdymo(si) metodai viktorinos, konkursai žinių patikrinimas su įvairiausiom pertraukėlėmis; situacinis spontaniškasis ugdymo metodas ugdymui panaudojamas netikėtai susidariusios situacijos ir kt. ugdymą(si). Siekiamybė, kad mokymo priemonės: tenkintų vaiko poreikį žaisti, bendrauti, judėti; skatintų norą puoselėti ir saugoti savo ir kitų sveikatą; skatintų vaiko savarankiškumą, saviraišką, kūrybingumą, meninių gebėjimų

22 Priemonės socialinei kompetencijai ugdyti Priemonių grupės Pagrindinės ugdymo priemonės Papildomos ugdymo priemonės 22 Individualaus priemonės naudojimo Asmeninis žaislas, albumas, segtuvas (su šeimos ar grupės gyvenimo nuotraukomis, piešiniais ir kt.) Pratybų knygelės; ūgio matuoklė; aplankai (darbeliams sudėti); kalendoriai (stalo, sienos, proginiai) ir pan. Bendro priemonės naudojimo Popierinės kortelės vardui, užrašams; žaislai vaikams džiuginti (žaidimui su muilo, vandens burbulais, balionai); Lietuvos ir regiono žemėlapiai; Lietuvos Respublikos vėliava (maža); gaublys, saugaus eismo ir elgesio kortelės, knygelės, paveikslėliai, dėlionės, stalo žaidimai, nuotaikų kortelės; siužetiniai žaislai (lėlės, vežimėliai, baldai, indeliai, drabužiai, įvairių profesijų atributai; automobiliai, buities ir kt. daiktai; žaidimai poromis, keliese (domino, loto); atsipalaidavimo žaislai (minkšti žaislai, kamuoliukai spaudymui rankomis; priemonės šviesos ir šešėlių žaismui; veidrodžiai; raminančios, aktyvinančios ir kt. muzikos įrašai ir kt. Švenčių atributika (popierinės girliandos, širdelės, kaukės, žaislai eglutei, konfeti ir kt.); pasaulio žemėlapis, įvairūs vietovių, kelionių ir kt. žemėlapiai; Lietuvos Respublikos herbas, gimtojo miesto herbas; socialinio turinio vaikiškos knygos, žurnalai; interesų, talentų kortelės, paveikslėliai; poelgio-pasekmės paveikslėliai arba kartoninės dėlionės; siužetiniai ir minkšti žaislai, daiktų modeliai; žaislai, skirti žaidimui poromis (šachmatai, šaškės), keliese (įvairūs stalo žaidimai); žaislai-galvosūkiai; statybinės detalės su sraigtais ir veržlėmis (medinės, plastmasinės, metalinės ir kt.), kaladėlės (Duplo, Lego ir kt.), teminiai jų rinkiniai, konstruktoriai, mozaikos, medinės, plastmasinės, kartoninės dėlionės (Puzzle ir kt.); širmelės, užtiesalai, dėžės, krepšiai, pagalvėlės, kilimėliai; vaikiška bižuterija (karoliai, segės, dirželiai), rūbai, skraistės ir kt., skirti persirenginėjimui, puošimuisi ; kompiuteriniai žaislai, skatinantys vaiką išbandyti naują ir kt.

23 Priemonės komunikavimo kompetencijai Priemonių grupės Pagrindinės ugdymo priemonės Papildomos ugdymo priemonės 23 Individualaus priemonės naudojimo Popierius (kortelės, juostelės, lapeliai); asmeninė knygelė; rašikliai, pieštukai; popieriniai lipdukai (įvairaus dydžio kortelės); atvirukai, vokai, laiškų rašymo lapeliai ir kt. Atskiri pratybų lapai, įvairių užduočių vaikui rinkinys; lipdukai-raidynai, skaitmenys; knygelės asmeniniam raidynėliui, žodynėliui sudaryti ir pan. Bendro priemonės naudojimo Knygos vaikams (knygelės, žurnalai, vaikiškos enciklopedijos, dailės albumai ir kt.); raidynai; žodžių kortelės, juostelės; stalo žaidimai su raidėmis, užrašais skirti kalbai ugdyti; kubeliai, automobiliai ir kt. su užrašais; pasakų, muzikos įrašai (kompaktiniai diskai, garso kasetės) ir kt. Žaislinės knygelės vaikams (su iškirptais langeliais, perspektyviniu vaizdu, turinčios vaizdo ir garso efektų); pasakų veikėjų siluetai, figūrėlės; skirtukai, žymekliai knygoms; simboliniai lipdukai; receptų knygos, telefonų knygos vaikų žaidimams; kopijavimo aparatas, kompiuteris, kompiuterinės programos (pvz., programos, padedančios vaikui suvokti, kas yra šviesa, programos, skatinančios vaikus kurti muziką, modeliuoti daiktus, bandyti rašyti ir kt.) Priemonės sveikatos saugojimo kompetencijai ugdyti Priemonių grupės Pagrindinės ugdymo priemonės Papildomos ugdymo priemonės Individualaus priemonės naudojimo Servetėlės, rankšluosčiai, dantų šepetėlis, pasta. Pirštų, delnų, pėdų atspaudų darymo medžiagos (dažai, molis, smėlis ir kt.) Bendro priemonės naudojimo Higienos reikmenys (muilas); kaspinai, skarelės, skraistės šokiui; lankai, šokdynės, virvutės, kamuoliai, kėgliai, badmintonas; treniruokliai (batutas ir kt.); šiurkštūs, gruoblėti kilimėliai; sūpuoklės, sienelės, kopėčios, laipiojimo virvės, gimnastikos suoleliai, čiužiniai; priemonės estafetėms, kliūtims; audeklo atraižos, elastingas popierius, rupus žvyras, nugludinti akmenėliai; paspirtukai; rogutės ir kt. Kūno dažai; paveikslėliai, knygelės, dėlionės, loto augimo ir sveikatos temomis; vaikams pritaikyti indai ir stalo įrankiai, buities technika, skirta maistui ruošti; priemonės varstymui, segiojimui, raišiojimui; įvairios spynos, užraktai ir raktai; kabliukai; užsklandos; kamuoliai, skirti šokuoti, suptis; supamieji žaislai; grūdinimosi priemonės (indai vandeniui ir kt.); riedantys žaislai (karučiai, automobiliai, traukiniai ir kt.) ir pan.

24 Priemonės pažinimo kompetencijai ugdyti Priemonių grupės Pagrindinės ugdymo priemonės Papildomos ugdymo priemonės 24 Bendro naudojimo priemonės Vandenį geriantis popierius, vaškas, parafinas; žvakės; rašomoji lenta; lentynėlės, spintelės, dėžės, krepšiai žaislams, medžiagoms ir priemonėms; informaciniai leidiniai (knygos, plakatai, enciklopedijos, stalo žaidimai ir kt.); gyvūnų, augalų, gamtovaizdžių ir gamtos paminklų nuotraukos; skaičių, formų, dydžių, spalvų kortelės; priešingybių, priežasties-pasekmės, nuoseklumo, dalies ir visumos paveikslėliai, kortelės; smėlis, akmenukai, vanduo, gamtinė medžiaga; didinamieji stiklai, indai ir priemonės eksperimentavimui (mėgintuvėliai, piltuvėliai, vamzdžiai, matuokliai, pipetės, kempinės, vandenį sugeriančios medžiagos, indai bei priemonės žaidimui su smėliu ir vandeniu, muilo burbulai, žaislinės plunksnos ir kt.); laikrodis, kompasas, termometrai (vandens, oro, kūno šilumos), įvairios ilgio matavimo priemonės, svirtinės svarstyklės; skaičiavimo pagaliukai, skaičiuotuvai, specialios didaktinės skaičiavimo priemonės; erdvinės ir plokštuminės geometrinės figūros; pinigų pavyzdžiai; žaislai tapatinimui, grupavimui, rūšiavimui, serijų dėliojimui; išardomieji ir sudedamieji žaislai, daiktų modeliai; aitvarai (popieriniai, plastmasiniai, medžiaginiai ir kt.) ir pan. Flanelinė lenta, kilnojamoji magnetinė lenta (su muzikiniais priedais); puodeliai, laistytuvai gėlėms, gėlių žemė; žmonių buities, profesijų atributai: įrankiai, rakandai (sodo įrankiai, namų tvarkymo priemonės, meistravimo įrankiai ir priemonės); tikra buitinė technika: radijo aparatai, fotoaparatai, telefonai, žibintuvėliai; techniniai žaislai (žybsintys, pypsintys; prisukami, inerciniai, elektriniai, t.y. su elementais); vėjo, vandens malūnai, parašiutai; galvosūkiai, labirintai; gamtos garsų įrašai, filmuota medžiaga; magnetai ir pan.

25 25 Priemonės meninei kompetencijai ugdyti Priemonių grupės Pagrindinės ugdymo priemonės Papildomos ugdymo priemonės Individualaus priemonės naudojimo Piešimo popierius; pieštukai, akvarelė, guašas, flomasteriai, pirštų ir kt. dažai, teptukai ir kt. Piešimo sąsiuvinis; spalvoto popieriaus rinkinys; guašas, žirklės ir kt. Bendro naudojimo priemonės Priemonės tapymui, piešimui, lipdymui, kūrybiniams darbams (įvairūs dažai: guašas, akvarelė, kreidelės, pastelė; klijai; balta ir spalvota kreida; pilki ir spalvoti pieštukai, korektoriai, putgumė; įvairaus dydžio, pločio, storio teptukai; žirklės, kanceliariniai peiliukai, pagaliukai ir kt.); priemonės darbo vietai uždengti; apranga darbui su dažais; širmelė ir kita įranga teatrui; pirštukų lėlės, lėlės marionetės, lėlės ant lazdelių ir kt.; apranga ir vaidybos atributika vaikams (skraistės, skrybėlės, bižuterija, karūnos ir kt.); muzikos instrumentai (molinukai, akmenukai, lazdelės, metalofonai, smuikas, išilginė fleita, kanklės, akordeonas, ritminiai mušamieji instrumentai (perkusija) ar savos gamybos instrumentai); muzikos centras arba garso grotuvas, būtiniausi įrašai (populiari, klasikinė, liaudies, vaikų ir kt. muzika); muzikos ženklų rinkiniai muzikos raštui (penklinių, natų, pauzių ženklai) ir kt. Priemonės tapymui, grafiniams, taikomosios dailės darbams (kempinės, voleliai; tušas, plunksna; adatos, vąšelis, siūlai); štampavimo, antspaudavimo priemonės, formelės; molbertai; muzikinės dėžutės, muzikiniai žaislai ir pan. Pastaba. Individualias ir bendro naudojimo priemonės ugdomajai veiklai pedagogas pasirenka atsižvelgdamas į vaikų amžių, gebėjimus, pomėgius, individualias savybes, poreikius.

26 26 VI SKYRIUS UGDYMO PASIEKIMAI IR JŲ VERTINIMAS Vaikų ugdymosi pasiekimai tai ugdymo procese įgyti vaikų gebėjimai, žinios ir supratimas, nuostatos, apie kuriuos sprendžiame iš vaikų veiklos ir jos rezultatų. Vaikų ugdymosi pažanga tai vaikų pasiekimų ūgtelėjimas per tam tikrą laikotarpį. Ugdymo pasiekimų vertinimas tai nuolatinis informacijos rinkimas ir jos panaudojimas, nustatant vaikų daromą pažangą, koreguojant, tobulinant pedagogo darbo būdus ir metodus. Nuolatinis ir sistemingas vertinimas padeda auklėtojai įžvelgti vaiko galimybes, nustatyti problemas ir spragas, diferencijuoti ir individualizuoti ugdymą. Ugdymo pasiekimų vertinimas grindžiamas šiuolaikine mokymosi samprata, amžiaus tarpsnių psichologiniais ypatumais, individualiais vaiko poreikiais, atitinka ugdymo(si) tikslus. Vaikų ugdymo(si) pasiekimai vertinami vadovaujantis Kupiškio vaikų lopšeliodarželio,,saulutė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(si) pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu (Patvirtinta Kupiškio vaikų lopšelio-darželio Saulutė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-24 Dėl Kupiškio vaikų lopšelio-darželio Saulutė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(si) pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo ). Išskiriami trys vertinimo tipai: diagnostinis, formuojamasis ir apibendrinamasis (Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo samprata, 2004; Blandford S., Knowles C., 2009; Szarkowicz D., 2010). Diagnostinis ir formuojamasis vertinimas naudojami vaikų ugdymosi procese, siekiant gauti grįžtamąją informaciją apie vaikų pasiekimus bei pažangą ir ugdymo proceso kokybę. Apibendrinamasis vertinimas baigus programos dalį ar visą programą. Ugdymo pasiekimų vertinimo tikslas padėti vaikui sėkmingai ugdytis, bręsti kaip asmenybei, kaupti informaciją apie kiekvieno pasiekimus ir daromą pažangą, kad būtų galima koreguoti ugdymo procesą, priimti pagrįstus sprendimus, sudaryti sąlygas tėvams tapti lygiaverčiais vertinimo partneriais, be to, gauti grįžtamosios informacijos, kuri padėtų įvertinti auklėtojų bei lopšelio-darželio darbo sėkmę. Vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo uždaviniai padėti auklėtojui įžvelgti vaiko ugdymo(si) galimybes, pasiekimų lygmenį, nustatyti spragas ir problemas. Planuojant ugdymo procesą, pasirinkti tinkamiausią turinį, formas, būdus, metodus, individualizuoti ugdymą, suteikti tėvams informaciją apie vaiko ugdymą(si), stiprinti ryšius tarp vaiko, tėvų ir įstaigos, nustatyti lopšelio-darželio ugdymo kokybę. Vertinimo svarba. Vaiko pažangos ir pasiekimų vertinimas padeda tobulinti ugdymo procesą, numatyti ugdymo tikslus, uždavinius, pasirinkti tinkamiausius ugdymo metodus, būdus, priemones, siekti, kad vaikas būtų ugdomas atsižvelgiant į jo amžių, gebėjimus, galimybes, individualizuoti ugdymą. Vertinimo paskirtis padėti vaikui tobulėti, o auklėtojui įsivertinti savo

27 27 darbą. Vaiko pažangos ir pasiekimų vertinimas ugdymo įstaigoje padeda tėvams mokytis, kaip bendraujant su vaiku pabrėžti gerą jo elgesį, gerbti jo jausmus, mintis, kelti reikalavimus, kurie atitiktų vaiko raidos pakopą, priderinti savo lūkesčius prie jo galimybių, jei reikia, keisti ugdymo šeimoje sampratą. Vertinimas bendradarbiaujant. Auklėtoja planuoja individualius susitikimus su tėvais jiems patogiu laiku ir aptaria vaiko pažangą, gebėjimus. Taip pat ji vykdo švietėjišką veiklą, išsiaiškina tėvų požiūrį į vaiko pasiekimų vertinimą. Informavimas apie vaiko pasiekimus ir pažangą. Informacija apie vaiką ir jo individualius ugdymo(si) pasiekimus, daromą pažangą, kaupiama Pasiekimų aplanke. Pasiekimų duomenys apibendrinami du kartus per metus (spalio ir balandžio mėnesiais). Vaiko pasiekimai ir pažanga aptariama pedagogų tarybos posėdžių metu, pedagogai pateikia bendrą informaciją apie grupės pasiekimus, siejant juos su grupės ugdymo tikslais ir uždaviniais, bei numatant ateities perspektyvą ir žingsnius, grupės tėvų susirinkimuose, su individualia vaiko pažanga, pasiekimais ir problemomis, tėvai supažindinami individualiai, esant reikalui Vaiko gerovės komisijoje. Vaiko problemos sprendžiamos tik su ugdymo procese dalyvaujančiais specialistais ir tėvais. LITERATŪRA IR INFORMACIJOS ŠALTINIAI Andrikienė R. M., Ruzgienė A. Ankstyvosios vaikystės pedagogika, studijų knyga. Kaunas:2001. Caughlin P. A. Į vaiką orientuotų grupių kūrimas. Vilnius,1997. Dailidėnienė J. Vaikų kalbos ugdymo metodika. Kaunas:Šviesa, Dodge Trister D., Laura J. Colker, Cate Heroman,,Ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo ugdymas, Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas. Vilnius: Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras, Ikimokyklinio ugdymo metodinės rekomendacijos. Vilnius: Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras, Jankauskienė L., Monkevičienė O. ir kt. Metodinės rekomendacijos ikimokyklinio ugdymo programai rengti. Vilnius:Švietimo aprūpinimo centras, Kohl A.F. Ikimokyklinukų dailė. Vilnius: Presvika, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymas Nr. ĮSAK-627, Dėl ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašo. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 7 d. įsakymas Nr. V-1009 Dėl ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašo.

28 28 Lietuvos pažangos strategija Lietuva 2030, Prieiga internetu: Monkevičienė O., Tarasovienė A., Bartkevičienė V., Matlašaitienė R., Gražienė V., Glebuvienė V., Katinienė A., Rimkienė R., Juraitienė I., Aukštakalnytė D. Ankstyvojo ugdymo vadovas. Vilnius, Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa. Kaunas: Šviesa, Saviščevienė S., Vaitkevičius J. V. Vaiko sveikata ir saugumas darželyje. Šiauliai: Rašteka, Vaikų darželio programa Vėrinėlis. Vilnius: Leidybos centras, Vaikų brandumas mokyklai. Vilnius, Žukauskienė R. Raidos psichologija. Vilnius, 1996.

JONAVOS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS ŽILVITIS IKIMOKYKLINIO UGDYMO(-SI) P R O G R A M A MŪSŲ ŠAKNYS IR APLINKA Jonava, 2015 Programą parengė: Jonavos vaikų

JONAVOS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS ŽILVITIS IKIMOKYKLINIO UGDYMO(-SI) P R O G R A M A MŪSŲ ŠAKNYS IR APLINKA Jonava, 2015 Programą parengė: Jonavos vaikų JONAVOS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS ŽILVITIS IKIMOKYKLINIO UGDYMO(-SI) P R O G R A M A MŪSŲ ŠAKNYS IR APLINKA Jonava, 2015 Programą parengė: Jonavos vaikų lopšelio-darželio Žilvitis direktorė Vitalija Jagelavičienė

Detaliau

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS 2017-2018 MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Rudnosiukas ikimokyklinės grupės ugdymo planas reglamentuoja

Detaliau

Microsoft Word - BORUŽĖLĖS_NEFORMALIOJO UGDYMO programa docx

Microsoft Word - BORUŽĖLĖS_NEFORMALIOJO UGDYMO programa docx PATVIRTINTA Klaipėdos lopšelio-darželio Boružėlė direktoriaus 2014 m. spalio 9 d.įsakymu Nr.V1-38 PRITARTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus

Detaliau

Microsoft Word - Plan metod. ob doc

Microsoft Word - Plan metod. ob doc Vilniaus darželis mokykla Svaja 2016 2017 m.m. priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo metodinės grupės metinė veiklos programa 1 1.Tikslas: didinti mokymosi efektyvumą, užtikrinant įvairių gabumų ugdytinių

Detaliau

PRITARTA Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. A 1-91 PATVIRTINTA Raseinių r. Paupio mokyklos-dau

PRITARTA Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. A 1-91 PATVIRTINTA Raseinių r. Paupio mokyklos-dau PRITARTA Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. A 1-91 PATVIRTINTA Raseinių r. Paupio mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 2017 m. sausio 25 d.

Detaliau

Kauno menų darželis Etiudas Mgr. Virginija Bielskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, II vad. kategorija, auklėtoja metodininkė Žaidimas pagrindinė i

Kauno menų darželis Etiudas Mgr. Virginija Bielskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, II vad. kategorija, auklėtoja metodininkė Žaidimas pagrindinė i Kauno menų darželis Etiudas Mgr. Virginija Bielskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, II vad. kategorija, auklėtoja metodininkė Žaidimas pagrindinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ir jaunesnio

Detaliau

Vilniaus lopšelio darželio PABIRUČIAI IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA Džiaukis vaikyste Vilnius 2017

Vilniaus lopšelio darželio PABIRUČIAI IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA Džiaukis vaikyste Vilnius 2017 Vilniaus lopšelio darželio PABIRUČIAI IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA Džiaukis vaikyste Vilnius 2017 PRITARTA Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. mėn. d. Įsakymu Nr. PATVIRTINTA

Detaliau

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V- TYTUVĖNŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI PATVIRTINTA direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. (toliau mokyklos) mokinių pažangos

Detaliau

Mielieji, Jūsų nuomonė mums labai svarbi

Mielieji, Jūsų nuomonė mums labai svarbi susitarimu. UGDYMO KOKYBĖ KAUNO VAIKŲ DARŽELYJE VAIVORYKŠTĖ Įstaigos bendruomenės pedagogų, vaikų ir ugdytinių tėvų (globėjų) Pagarbūs vaiko ir pedagogo, auklėtojos padėjėjos santykiai: Kultūringas elgesys,

Detaliau

Microsoft Word - IKIMOKYKLINČ IR PRIEŀMOKYKLINČ PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - IKIMOKYKLINÄŒ IR PRIEÅ€MOKYKLINÄŒ PEDAGOGIKA.docx IKIMOKYKLINĖ IR PRIEŠMOKYKLINĖ PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Studijų programa Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika skirta rengti pedagogus darbui su vaikais nuo gimimo iki 7 metų. Studijų programa yra

Detaliau

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen 1 2018-2019 MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamentuoja pradinio ir pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą

Detaliau

Microsoft Word - Ikimokyklinio ugdymo programa

Microsoft Word - Ikimokyklinio ugdymo programa 1 PRITARTA: Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2012-09-28 sprendimu Nr. T- 300 PATVIRTINTA Tytuvėnų gimnazijos direktoriaus 2012-09-28 įsakymu Nr. V 37 KELMĖS RAJONO TYTUVĖNŲ GIMNAZIJOS PAGRYŽUVIO IKIMOKYKLINIO

Detaliau

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450)

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) 54275 El.p.rastine@vabalninko.birzai.lm.lt. GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO

Detaliau

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS PATVIRTINTA Kėdainių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. V-206 KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO

Detaliau

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS PATVIRTINTA Gimnazijos direktoriaus 07 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-79 KELMĖS R. ŠAUKĖNŲ VLADO PŪTVIO PUTVINSKIO GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS 07/8 m.m. PRITARTA Gimnazijos tarybos posėdžio 07 m. birželio

Detaliau

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis  _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 2018-2019 M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas Grupė skirta mišraus 1. Atnaujinti Geros pradžios Ugdytojai:

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNI

PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNI PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNINĖS KULTŪROS UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS I.

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Tai vienintelė Lietuvoje studijų programa, rengianti teatro mokytojus. Teatro ir kino pedagogika jungia dvi sudėtingas ir įdomias sritis teatro meną ir asmenybės

Detaliau

Vilniaus Vilkpėdės darželis – mokykla

Vilniaus Vilkpėdės darželis – mokykla Turinys 1. Bendrosios nuostatos...2 2. Ikimokyklinio ugdymo principai...7 3. Ikimokyklinio ugdymo tikslas ir uždaviniai...8 4. Metodai ir priemonės ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimui...9 5. Ikimokyklinio

Detaliau

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl edupro.lt Ežero g. 8-1 77141 Šiauliai Tel./faksas: (8 41) 552 469 Mob. 8 647 43544 VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, plėtoti ir įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą programos

Detaliau

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018-2019 M. M. UGDYMO PLANAS I. UGDYMO PLANO SUDARYMAS, PROGRAMŲ

Detaliau

PRITARTA Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. įsakymu Nr. d. PATVIRTINTA Vilniaus Vaduvos darželio-mokyklos direktoriaus

PRITARTA Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. įsakymu Nr. d. PATVIRTINTA Vilniaus Vaduvos darželio-mokyklos direktoriaus PRITARTA Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. įsakymu Nr. d. PATVIRTINTA Vilniaus Vaduvos darželio-mokyklos direktoriaus 2017 m. d. įsakymu Nr. IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAA

Detaliau

Slide 1

Slide 1 EKOLOGINIS UGDYMAS ĮGYVENDINANT GAMTOSAUGINIŲ MOKYKLŲ PROGRAMĄ MAŽEIKIŲ R. TIRKŠLIŲ DARŽELYJE GILIUKAS 2013 Kiekviena pradžia yra sunki, kad ir ką bepradėtumei, pirmieji žingsniai visad būna nedrąsiausi,

Detaliau

MARIJAMPOLĖS MENO M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DALIS PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V1-

MARIJAMPOLĖS MENO M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DALIS PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V1- MARIJAMPOLĖS MENO 2018-2019 M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DALIS PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus 2018-09-03 įsakymu Nr. V1-21 Marijampolės meno mokykla yra vaikų ir jaunimo ugdymo

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. Įsakymu Nr. ISAK 970 BENDROJO LAVINIMO UGDYMO TURINIO FORMAVIMO, VERTINIMO, ATNAUJINIMO IR DIEGIMO STRATEGIJA I. BENDROSIOS

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012 Lyderystė vardan mokymosi Eglė Pranckūnienė Mokyklų tobulinimo centras 2012 02 29 Įsivertinimas Ką aš labiausiai vertinu savo darbe? Kokios profesinės karjeros aš siekiu? Kaip man to pasiekti? Kokios galėčiau

Detaliau

Visagino Verdenės gimnazija NEFORMALIOJO ŠVIETIMO (NŠ) PASIŪLA M.M. Eil. Nr. Siūlomo užsiėmimo pavadinimas 1. Rankdarbių būrelis,,kuparėlis

Visagino Verdenės gimnazija NEFORMALIOJO ŠVIETIMO (NŠ) PASIŪLA M.M. Eil. Nr. Siūlomo užsiėmimo pavadinimas 1. Rankdarbių būrelis,,kuparėlis Visagino Verdenės gimnazija NEFORMALIOJO ŠVIETIMO (NŠ) PASIŪLA 2019-2020 M.M. Eil. Nr. Siūlomo užsiėmimo pavadinimas 1. Rankdarbių būrelis,,kuparėlis Užsiėmimo vadovė Pageidauja mas valandų skaičius per

Detaliau

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurioje vaikai jaustųsi emociškai saugūs. Mes tai nevyriausybinė

Detaliau

VILNIAUS R

VILNIAUS R VILNIAUS R. RUDAMINOS FERDINANDO RUŠČICO GIMNAZIJA Ikimokyklinio ugdymo(si) programa PAŽINIMO TAKELIU Rudamina, 2014 TURINYS 1. Bendrosios nuostatos...2 2. Programos ugdymo principai...3 3. Tikslas ir

Detaliau

PRITARTA: Vilniaus miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus 2017 m. 08 mėn. 28 d. įsakymu Nr PATVIRTINTA: Vilniaus lopšelio-darželio

PRITARTA: Vilniaus miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus 2017 m. 08 mėn. 28 d. įsakymu Nr PATVIRTINTA: Vilniaus lopšelio-darželio PRITARTA: Vilniaus miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus 2017 m. 08 mėn. 28 d. įsakymu Nr. 30-2109 PATVIRTINTA: Vilniaus lopšelio-darželio Pasaka direktoriaus 2017 m. 09 mėn. 01 d. įsakymu Nr.

Detaliau

1 PATVIRTINTA Kėdainių mokyklos-darželio Puriena direktorės 2017 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-77 KĖDAINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO PURIENA IKIMOKYKLINIO UG

1 PATVIRTINTA Kėdainių mokyklos-darželio Puriena direktorės 2017 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-77 KĖDAINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO PURIENA IKIMOKYKLINIO UG 1 PATVIRTINTA Kėdainių mokyklos-darželio Puriena direktorės 2017 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-77 KĖDAINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO PURIENA IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS Duomenys

Detaliau

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro tarybos posėdžio 2019 m. kovo 1 d. protokolu Nr. V2-03

Detaliau

Etninės kultūros olimpiada

Etninės kultūros olimpiada Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada: galimybės ir perspektyvos Daiva Briedienė Klaipėda 2014 03 14 Apžvalga: dalykinės olimpiados, konkursai Olimpiadų yra apie 20: lietuvių kalbos, matematikos,

Detaliau

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 2008-01-09 ministro įsakymu Nr. ISAK- 43 VAIKŲ IR JAUNIMO KULTŪRINIO UGDYMO KONCEPCIJA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaikų ir jaunimo kultūrinio ugdymo

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Naujosios (Z) kartos vaikai Sociologija. Kartų teorijos 1955-1965 1966-1976 1977-1994 1995-2012 Kūdikių bumo II karta X karta Y karta Z karta Šiuo metu mūsų visuomenėje susiformavę gyvena 4 kartos. Kiekviena

Detaliau

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO IR SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMŲ 2016-2017 MOKSLO

Detaliau

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai priedas IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJA DANUTĖS JATULĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. (data) Ignalina I SKYRIUS

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 2016 IR 2016 2017 MOKSLO METŲ PRADINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO

Detaliau

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu, eksperimentavimu ir kūryba, teise klysti, rasti savo

Detaliau

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS MOLĖTŲ PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 1. Veiklos tikslas ir prioritetai: 1.1. Tikslas švietimo pagalbos prieinamumo didinimas specialiųjų ugdymosi poreikių ir/ar psichologinių

Detaliau

ancija pagarba draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjim draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas s pagalba saugi mokykla pa

ancija pagarba draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjim draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas s pagalba saugi mokykla pa ancija pagarba draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjim draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas s pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas tolerancij mas draugiškumas

Detaliau

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra strateginių tikslų įgyvendinimo vertinimas.) 1 tikslas

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. liepos 12 d. sprendimu Nr. T-419 PATVIRTINTA Kauno vaikų darželio Rudnosiukas direktoriaus 2012 m. liepos 20 d. Įsakymu Nr. V-58 KAUNO VAIKŲ DARŽELIO

Detaliau

PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V1-38 MARIJAMPOLĖS MENO M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DAL

PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V1-38 MARIJAMPOLĖS MENO M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DAL PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus 2017-09-15 įsakymu Nr. V1-38 MARIJAMPOLĖS MENO 2017-2018 M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DALIS Marijampolės meno mokykla yra vaikų ir jaunimo ugdymo

Detaliau

Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų finansavimo tvarkos 1 priedas ROKIŠKIO R. JUODUPĖS LOPŠELIS

Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų finansavimo tvarkos 1 priedas ROKIŠKIO R. JUODUPĖS LOPŠELIS Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų finansavimo tvarkos 1 priedas ROKIŠKIO R. JUODUPĖS LOPŠELIS DARŽELIS (paraišką teikiančios įstaigos, organizacijos,

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo 28 d. protokolu Nr. MT-1 VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS

Detaliau

Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų finansavimo tvarkos 1 priedas ROKIŠKIO R. JUODUPĖS LOPŠELIS

Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų finansavimo tvarkos 1 priedas ROKIŠKIO R. JUODUPĖS LOPŠELIS Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų finansavimo tvarkos 1 priedas ROKIŠKIO R. JUODUPĖS LOPŠELIS DARŽELIS (paraišką teikiančios įstaigos, organizacijos,

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

2 priedas VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS PAGRINDINIO MUZIKINIO FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO PROGRAMA I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pagrindi

2 priedas VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS PAGRINDINIO MUZIKINIO FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO PROGRAMA I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pagrindi 2 priedas VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS PAGRINDINIO MUZIKINIO FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO PROGRAMA I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo

Detaliau

Projektas m

Projektas m 2018 2019 MOKSLO METŲ KAUNO PANEMUNĖS PRADINĖS MOKYKLOS UGDYMO PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 2018 2019 mokslo metų Kauno Panemunės pradinės mokyklos (toliau Mokyklos) ugdymo planas (toliau Ugdymo

Detaliau

Microsoft PowerPoint - 2.pptx

Microsoft PowerPoint - 2.pptx KAS LEMIA MOKINIŲ PASIEKIMUS? KAUNO MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ IŠORINIO VERTINIMO REZULTATAI monika.bilotiene@nmva.smm.lt KAUNO M. VADOVŲ KONFERENCIJA 2016 08 29 Valstybinė švietimo 2013 2022 metų

Detaliau

(Microsoft Word - veiklos apra\305\241as06-07.doc)

(Microsoft Word - veiklos apra\305\241as06-07.doc) ! " # $ % & ' ( ) # ) & ' * + ) ", & -. - / 0 1 % " 2 ) # 3 & ' % * 4 & # & 5 * ) - 6 $ * % ( " / ) ' 3 / 7 2 8 9 1.1. mokyklos pavadinimas adresas- * % ( " / ) & 3 9 * $ 5 * % ) 6-9 % " 2 ) # 3 & ' '

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KAIP FORMUOJAMASIS VERTINIMAS PADEDA SIEKTI INDIVIDUALIOS PAŽANGOS: REFLEKSIJA KOKYBĖS SIEKIANČIŲ MOKYKLŲ KLUBO KONFERENCIJA MOKINIŲ UGDYMO(SI) PASIEKIMAI. SAMPRATA IR SKATINIMO GALIMYBĖS Doc. dr. Viktorija

Detaliau

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m.

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai 2014-2015 m. m. Pasirinkti šie veiklos rodikliai Atsakingi KVA

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ALYTAUS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO CENTRAS TOLERANCIJA Asociacija Alytaus neformaliojo švietimo centras "Tolerancija" įregistruota VĮ Registrų centre 2015 m. lapkričio 03 d. Veikia pagal įstatus ir kitus Lietuvos

Detaliau

NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA

NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA PASVALIO R. PUMPĖNŲ GIMNAZIJOS IŠORINIO VERTINIMO TRUMPOJI ATASKAITA ĮŽANGA Vizito laikas 2018 m. vasario 26 kovo 1 d. Vizito tikslas mokyklų veiklos kokybės išorinis

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Neformalusis vaikų švietimas ir formalųjį švietimą papildantis ugdymas: kas, kaip, kodėl? Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 2019-04-30 Vilnius Pranešime vartojami trumpiniai NVŠ neformalusis vaikų

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno r. Piliuonos gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJOS SVEIKATOS UGDYMO IR

PATVIRTINTA Kauno r. Piliuonos gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJOS SVEIKATOS UGDYMO IR PATVIRTINTA Kauno r. Piliuonos gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr 1.3.-18-219 KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJOS SVEIKATOS UGDYMO IR STIPRINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 2019 M. I. PRIORITETAS

Detaliau

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. Maldėnai I SKYRIUS

Detaliau

Ugdymo planas

Ugdymo planas PRITARTA Kauno m. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2018 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 35-376 PATVIRTINTA Kauno A.Kačanausko muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 20 d. įsakymu

Detaliau

Dalyvavusių skaičius (pagal tyrimo metus)

Dalyvavusių skaičius (pagal tyrimo metus) INTERVENCIJOS, SIEKIANT MAŽINTI PSICHOAKTYVIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMĄ TARP JAUNIMO Klaipėda, 2015 TEMOS AKTUALUMAS Nesaikingas tabako, alkoholio ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimas kelia didelį susirūpinimą

Detaliau

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita PRITARTA Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. 1-65 ŠIRVINTŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRO DIREKTORIAUS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. BENDRA INFORMACIJA APIE ŠVIETIMO CENTRĄ Širvintų

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIE

PATVIRTINTA Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIE PATVIRTINTA direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO APRAŠAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pailgintos

Detaliau

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. ŠVIETIMO SEKTORIAUS PROFESINIS STANDARTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švietimo sektoriaus

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

Modulio Mokymosi, asmenybės ir pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respond

Modulio Mokymosi, asmenybės ir pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respond Modulio Mokymosi, asmenybės pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respondente, Kviečiame Jus dalyvauti Lietuvos mokslo tarybos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠ

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠ Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠKOS FORMA INFORMACIJA APIE NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO

Detaliau

Photo Album

Photo Album Mokinio gabumų atskleidimas kryptingo meninio ugdymo procese Vilniaus Tuskulėnų vidurinėje Daiva Pilukienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pradinių klasių mokytoja metodininkė Ingrida-Viktorija Umbrasaitė

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokytojų kūrybiškumas ir lyderystės gebėjimai sudaro sąlygas

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO PATVIRTINTA Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Tarybos 2019 m. vasario 19 d. Nutarimu Nr. (1.1) 150000-TP-3-3 STOJANČIŲJŲ Į VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS KRYPTIES REZIDENTŪROS STUDIJŲ PROGRAMAS

Detaliau

2014 m. lapkritis Nr. 3 Leidžia: Jaunųjų žurnalistų būrelis Adresas: Panevėžio g.53, Pumpėnai El.versija: pumpenu.pasvalys.lm.lt El.paštas:

2014 m. lapkritis Nr. 3 Leidžia: Jaunųjų žurnalistų būrelis Adresas: Panevėžio g.53, Pumpėnai El.versija: pumpenu.pasvalys.lm.lt El.paštas: 2014 m. lapkritis Nr. 3 Leidžia: Jaunųjų žurnalistų būrelis Adresas: Panevėžio g.53, Pumpėnai El.versija: pumpenu.pasvalys.lm.lt El.paštas: ggrazinak@gmail.com TOLERANCIJOS DIENAI SKIRTAS SPECIALUS NUMERIS

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gimnazija (Ugdymo įstaigos pavadinimas) VISUOMENĖS SVEIKATOS

Detaliau

Microsoft Word - Ikimokyklinio_ugdymo_programa_2012_Originalas

Microsoft Word - Ikimokyklinio_ugdymo_programa_2012_Originalas KRETINGOS MOKYKLA DARŽELIS ŽIBUTĖ IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA Kretinga 2012 m 2 TURINYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS...3 II. IKIMOKYKLINIO UGDYMO PRINCIPAI... 8 III. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI...9 IV. UGDYMO(SI)

Detaliau

PRATYBOS PASAULIO PAŽINIMAS Gegužė Mus supantys ženklai Ženklai mums padeda 1 Kokius ženklus derėtų pakabinti, kad pagerintume paveikslėliuose vaizduo

PRATYBOS PASAULIO PAŽINIMAS Gegužė Mus supantys ženklai Ženklai mums padeda 1 Kokius ženklus derėtų pakabinti, kad pagerintume paveikslėliuose vaizduo PASAULIO PAŽINIMAS Ženklai mums padeda Kokius ženklus derėtų pakabinti, kad pagerintume paveikslėliuose vaizduojamas situacijas. Užbaik sakinius. Ženklas nepadės, jei.. Kultūringas žmogus niekada... Kaip

Detaliau

PATVIRTINTA Palangos lopšelio-darželio "Nykštukas" direktoriaus 2016 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V1-23 LOPŠELIO- DARŽELIO" NYKŠTUKAS" NUMATOMŲ VYKDYTI

PATVIRTINTA Palangos lopšelio-darželio Nykštukas direktoriaus 2016 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V1-23 LOPŠELIO- DARŽELIO NYKŠTUKAS NUMATOMŲ VYKDYTI PATVIRTINTA Palangos lopšelio-darželio "Nykštukas" direktoriaus 2016 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V1-23 LOPŠELIO- DARŽELIO" NYKŠTUKAS" NUMATOMŲ VYKDYTI PREKIŲ, PASLAUGŲ AR DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS 2016

Detaliau

VADOVĖLIO VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠAI 1. MEDŽIAGOS TINKAMUMAS VERTYBINĖMS NUOSTATOMS UGDYTI(S) Vertinimo kriterijai 1.1. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga

VADOVĖLIO VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠAI 1. MEDŽIAGOS TINKAMUMAS VERTYBINĖMS NUOSTATOMS UGDYTI(S) Vertinimo kriterijai 1.1. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga VADOVĖLIO VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠAI 1. MEDŽIAGOS TINKAMUMAS VERTYBINĖMS NUOSTATOMS UGDYTI(S) 1.1. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga atitinka pagrindines demokratijos vertybes ir principus (asmens ir tautos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

Microsoft Word - Hiperaktyvus vaikai

Microsoft Word - Hiperaktyvus vaikai Hiperaktyvus vaikas Hiperaktyvus vaikas pastoviai aktyvus, impulsyvus, jo judesiai gali būti chaotiški. Jis visada nerimsta sėdėdamas, daug kalba, dažnai neužbaigia pradėtų darbų, pamiršta įsipareigojimus,

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

ETNINĖ KULTŪRA -INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS

ETNINĖ KULTŪRA -INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS ETNINĖ KULTŪRA - INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS Egidija Kontrimienė Etikos mokytoja ekspertė Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras ETNINĖ KULTŪRA INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS (1) Etninė kultūra

Detaliau

Jaunųjų žurnalistų tyrimas Nr. 2 – kūno kultūros mokytoja Oksana Zakarauskaitė – Paplauskienė

Jaunųjų žurnalistų tyrimas Nr. 2 – kūno kultūros mokytoja Oksana Zakarauskaitė – Paplauskienė Jaunųjų žurnalistų būrelio nariai nusprendė pasidomėti tais mokytojais, kurie tik šiais mokslo metais prisijungė prie Butrimonių gimnazijos bendruomenės. Šįkart į mūsų akiratį pateko mažutė, sportiška,

Detaliau

PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJ

PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJ PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJONO SVEIKIAUSIA MOKYKLA N U O S T A T A I 1. KONKURSO

Detaliau

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal individualius ugdymosi planus. (Pagal vidurinio ugdymo

Detaliau

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro direktoriaus 2017

Detaliau

Birutė Kurgonienė Organizacijos lyderio kišeninis vadovas Patarimų ir instrukcijų knyga visais gyvenimo atvejais Vietoj įžangos 13 TURINYS I. ASMENYBĖ

Birutė Kurgonienė Organizacijos lyderio kišeninis vadovas Patarimų ir instrukcijų knyga visais gyvenimo atvejais Vietoj įžangos 13 TURINYS I. ASMENYBĖ Birutė Kurgonienė Organizacijos lyderio kišeninis vadovas Patarimų ir instrukcijų knyga visais gyvenimo atvejais Vietoj įžangos 13 TURINYS I. ASMENYBĖ IR TAUTA 15 Kur pasibaigia mano Aš" 16 Asmenybės saviugda

Detaliau

Microsoft Word - VšĮ Forumo licėjaus ugdymo planas docx

Microsoft Word - VšĮ Forumo licėjaus ugdymo planas docx VšĮ Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo licėjaus Forumas 206-207 mokslo metų ugdymo planas I. Bendrosios nuostatos. 206-207 m.m. VšĮ Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo licėjaus Forumas (toliau Licėjus) ugdymo

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos tarybos nutarimu 2016 m. spalio 18d. protokolo Nr. 2 PATVIRTINTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos l.e. direktoriaus pareigas 2016 m.spalio19d. įsakymu Nr. V- 357

Detaliau