EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 366 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKAL

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 366 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKAL"

Transkriptas

1 EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 366 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI dėl Europos Sąjungos Alpių regiono strategijos {SWD(2015) 147 final} LT LT

2 1. ĮŽANGA Alpių regionas yra vienas turtingiausių pasaulio regionų ir ekonomiškai dinamiškiausias, novatoriškiausias ir konkurencingiausias Europos regionas, kuriam būdingos unikalios geografinės ir gamtinės savybės. Tačiau šis regionas taip pat susiduria su svarbiais uždaviniais, kuriuos reikia spręsti bendrai: ekonomikos globalizacija, dėl kurios regionas turi išsiskirti konkurencingumu ir novatoriškumu; demografinės tendencijos, ypač bendri visuomenės senėjimo, mažo gyventojų tankumo kalnuotose vietovėse ir naujų migracijos modelių padariniai; pražūtingi klimato kaitos padariniai ir numatomas jo poveikis aplinkai, biologinei įvairovei ir regiono gyventojų gyvenimo sąlygoms; tvarus ir saugus energijos paklausos valdymas ir tenkinimas prieinama kaina; dėl specifinės geografinės padėties Europoje regiono įgyta tranzitinės zonos reputacija; didelis sezoniškumas, ypač tam tikrose turistinėse vietovėse. Taip pat yra didelių skirtumų tarp įvairių regiono vietovių (pvz., kalnuotų vietovių ir Alpių prieškalnių) m. gruodžio d. Europos Vadovų Taryba paprašė Komisijos bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis iki 2015 m. birželio mėn. parengti ES Alpių regiono strategiją (EUSALP) remiantis tvirtu bendradarbiavimo pagrindu regione. Strategija turės įtakos maždaug 80 mln. žmonių, gyvenančių 48 regionuose (žr. žemėlapį priede) septyniose šalyse, iš kurių penkios yra ES valstybės narės (Austrija, Prancūzija, Vokietija, Italija ir Slovėnija) ir dvi ES nepriklausančios šalys (Lichtenšteinas ir Šveicarija). Siūloma geografinė zona, kuri patenka į makroregioninės strategijos taikymo sritį, ypač palanki tvariam Alpių regiono vystymuisi, augimui visoje Europoje ir kalnuotų vietovių bei Alpių prieškalnių vietovių tarpusavio solidarumui skatinti. Strategija apims šias temines politikos sritis: 1) ekonomikos augimas ir inovacijos; 2) judumas ir transporto jungtys ir 3) aplinka ir energetika. Strategija bus įgyvendinama valstybių narių remiamuose aktyviuose Alpių regionuose ir bus atsižvelgiama į regione jau veikiančių bendradarbiavimo platformų patirtį ir darbą, atliktą prieš Komisijai pradedant rengti strategiją UŽDAVINIAI IR GALIMYBĖS Atliekant parengiamąjį darbą nustatyti pagrindiniai uždaviniai, kuriuos sprendžiant būtų naudingi makroregioninio masto veiksmai. Strategijos įgyvendinimo partneriai gali pasinaudoti regiono ekonominio dinamiškumo ir konkurencingumo, labai vertingų gamtos ir kultūros išteklių ir ilgalaikių bendradarbiavimo tradicijų teikiamais privalumais. Inovacijos ir MVĮ. Regione nustatyti tam tikri apribojimai, susiję su: Alpių regionų tarpusavio bendradarbiavimu mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje; esamų mokslinių tyrimų ir inovacijų rezultatų prietaika; geografine vietos rinkų fragmentacija; 1 Žr. veiksmų plano įžangą. 2 puslapis

3 socialiniu atotrūkiu inovacijų srityje; galimybėmis gauti finansavimą; informacinėmis ir ryšių technologijomis (IRT) ir visuotinės svarbos paslaugomis; dideliais migracijos iš kaimo vietovių srautais, kuriuos lemia nepakankama infrastruktūra, ir pritaikytų mokslinių tyrimų rezultatų grąža. Nepaisant šių trūkumų, regione taip pat veikia pasaulinio lygio mokslinių tyrimų ir inovacijų srities subjektai ir yra daug galimybių siekti tolesnio pasaulinio vystymosi. Įvairiose regiono vietovėse yra didelės mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) koncentracijos; daugelis jų yra susibūrusios į grupes ir kuria teritorinę ekonomiką, kuri yra tvirtas pažangia specializacija pagrįstų inovacijų pagrindas ir kuri padeda bendrovėms tapti konkurencingesnėms regionui ypač svarbiose srityse (pavyzdžiui, energetikos ir ekologiškų technologijų, mechatronikos ir inžinerijos, chemijos ir naujų medžiagų, taip pat IRT). Žemės ūkis ir miškininkystė. Produktai, įskaitant kalnuotų vietovių produktus ir aukštos kokybės produktus, žemės ūkio ir miškininkystės srities paslaugos turi didelį potencialą (pavyzdžiui, bioekonomikos srityje) visoje vertės grandinėje (įskaitant, pavyzdžiui, farmacijos ir medinių pastatų sektorių). Perėjimas į aukštesnį vertės grandinės lygį kaimo ir miesto vietovėms regione atveria bendradarbiavimo galimybių. Ūkininkai prisideda prie tvaraus žemės valdymo ir teikia ekosistemos paslaugas. Turizmas. Regionas yra svarbi turizmo kryptis, ypač žiemą, tačiau lankytojų pasiskirstymas regione yra labai netolygus. Tokią padėtį būtų galima pakeisti laikantis suderinto požiūrio į tvarų ir prieinamą turizmą, pasitelkiant visų pirma mokslinius tyrimus ir inovacijas, MVĮ ir rengiant darbo jėgos mokymus. Tai galėtų padėti užtikrinti tolygesnį lankytojų pasiskirstymą įvairiose vietovėse ir įvairiais metų laikais ir sykiu skatinti ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą. Transporto sistema ir jungtys. Regionas yra viena svarbiausių Europos kryžkelių ir tranzito zona, taip pat kliūtis Europos transporto tinklui. Įvairūs kelių tinklo koridoriai yra perkrauti ir kelia didelių sveikatos problemų (triukšmas ir oro tarša). Svarbiausi uždaviniai: didėjantis eismo srautas; krovininio transporto politikos suderinto reglamentavimo nebuvimas ir didelė krovinių vežimo keliais dalis. Be to, kadangi oro kokybė yra prasta daugelyje vietovių, transporto srities priemones būtų tikslinga derinti su regioniniais darnaus judumo planais, regioniniais oro kokybės planais ir nacionalinėmis oro taršos kontrolės programomis, kad būtų užtikrintas didesnis tarpusavio suderinamumas ir sąveika. Prieiga prie atokių vietovių, kuriose mažėja gyventojų, taip pat kelia problemų daugelyje vietovių, kuriose būtina atnaujinti viešojo transporto (dažniausiai vietos geležinkelių) sistemas. Būtina užtikrinti transporto jungčių ir apdairaus žemės naudojimo pusiausvyrą. Skatinant ir palengvinant tausaus transporto projektus būtų kuriamos visapusiškai naudingos pagrindinių Alpių zonų ir aplinkinių regionų tarpusavio jungtys. E- jungtys (ypač spartaus interneto) makroregioniniu lygmeniu taip pat atvertų naujų galimybių naudojantis technologijomis kurti paslaugas ir decentralizuoti įmones. Aplinka ir kultūros paveldas. Alpių regionas yra antras (po Viduržemio jūros) pagal svarbą biologinės įvairovės rezervas ir jame yra vieni iš didžiausių Europos vandens išteklių. Regiono kultūrinis ir istorinis paveldas taip pat yra vienas didžiausių jo turtų. Dėl šių plačiai 3 puslapis

4 naudojamų išteklių naudojimo įvairioms reikmėms nuožmiai varžomasi, įskaitant energetikos, namų ūkių, turizmo, žemės ūkio, miškininkystės ir pramonės sektorius. Šis uždavinys turi būti sprendžiamas ieškant tvaraus vystymosi modelių ir gali turėti poveikio ekosistemoms. Intensyvus žemės naudojimas daro neigiamą poveikį aplinkai, o gyventojų skaičiaus mažėjimas atokiose vietovėse neigiamai paveikė dirvožemio stabilumą, biologinės įvairovės ir kultūros išsaugojimą. Kadangi klimato kaitos poveikis Alpių regiono vandens atsargoms didelis, reikia labai sustiprinti veiksmus šioje srityje. Klimato kaita ir rizikos prevencija. Regionas yra labai pažeidžiamas dėl neigiamo klimato kaitos poveikio ir jame kyla itin didelis potvynių, nuošliaužų ir vandens išteklių pokyčių pavojus. Turizmas, žemės ūkis ir miškininkystė yra vieni pažeidžiamiausių sektorių, kuriuos tiesiogiai paveikė pasaulinis klimato atšilimas ir ekstremalūs meteorologiniai reiškiniai. Šias grėsmes būtų galima sumažinti formuojant tinkamiau koordinuojamas europines, nacionalines ir regionines politikos priemones ir nedelsiant įgyvendinant makroregioniniu lygmeniu koordinuojamus veiksmus. Energetika. Paramos programos ir Europos, nacionalinės ir regioninės politikos priemonės, susijusios su nefinansinėmis atsinaujinančiosios energijos ir energijos vartojimo efektyvumo kliūtimis, skiriasi įvairiose šalyse ir turi būti glaudžiau derinamos. Esamų hidroelektrinių veiksmingumas galėtų būti padidintas, taip pat reikėtų ieškoti kitų atsinaujinančiųjų energijos išteklių. Kadangi daugėja klimato apsaugos priemonių, kuriomis remiamas perėjimas prie mažu anglies dioksido kiekiu pagrįstų technologijų, energijos vartojimo efektyvumas atveria galimybių investuoti technologijų ir konsultavimo ir (arba) inžinerijos paslaugų, pagrįstų mažu anglies dioksido kiekiu, srityje ir padeda regionui užimti pirmaujančias pozicijas mokslinių tyrimų ir plėtros, taip pat atsinaujinančiųjų energijos išteklių srityje. Glaudesnis bendradarbiavimas gali padėti regionui ateityje tapti pikinių elektrinių pagaminamos energijos saugykla, taip pat nustatyti priemones ir procedūras, kuriomis užtikrinama tvarios energijos gamybos ir kitų žemės naudojimo ir apsaugos funkcijų pusiausvyra. Instituciniai klausimai. Ilgalaikės bendradarbiavimo tradicijos taip pat lemia tai, kad regione veikia daug platformų, kurių geografinė ir teminė bendradarbiavimo aprėptis skiriasi ir kurios turi skirtingas valdymo sistemas. Todėl būtų naudinga tinkamiau koordinuoti įvairių dalyvaujančių subjektų veiksmus užtikrinant esamų iniciatyvų nuoseklumą, naikinant spragas, vengiant dubliavimosi ir derinant finansavimą, įskaitant finansines priemones. Toks požiūris turėtų skatinti dalyvius įveikti valstybių sienas ir sektorines bei kultūrines kliūtis ir vengti tiek sektorinės politikos, tiek subjektų, tiek skirtingų lygmenų valdžios institucijų priešinimo. 3. ATSAKAS. VEIKSMŲ PLANAS Makroregioninės strategijos gali padėti spręsti šiuos uždavinius ir atverti galimybių, nes jomis sukuriamas kolektyvinių ar suderintų veiksmų pagrindas, įtraukiami regioniniai veiksmai ir subjektai, kad būtų užtikrinta didesnė papildoma nauda. Ataskaitoje dėl makroregioninių strategijų pridėtinės vertės 2 Komisija rekomendavo naujomis makroregioninėmis strategijomis siekti tam tikro skaičiaus aiškių tikslų, atsižvelgiant į konkrečią geresnio ir aukšto lygio bendradarbiavimo reikmę. Šiuo požiūriu turėtų būti vadovaujamasi tik jeigu užtikrinamas deramas ES dalyvavimas ir jeigu yra galimybių stiprinti esamas ES horizontaliosios politikos priemones. 2 COM(2013) 468 final, puslapis

5 Šiuo tikslu bus įgyvendintas prie šio komunikato pridedamas veiksmų planas, kuris prireikus bus atnaujinamas ir peržiūrimas. Planas pagrįstas trimis tarpusavyje susijusiais teminiais tikslais, kuriais daugiausia dėmesio skiriama: 1. sąžiningoms galimybėms patekti į darbo rinką, remiantis dideliu regiono konkurencingumu; 2. tvariai regioninei ir europinei susisiekimo sistemai; 3. įtraukesniam aplinkos apsaugos pagrindui ir patikimiems atsinaujinančiųjų išteklių energijos sprendimams ateityje; taip pat horizontaliajam tikslui, pagrįstam: 4. patikimu makroregioninio valdymo modeliu, siekiant gerinti bendradarbiavimą ir veiksmų koordinavimą. Pagal kiekvieną tikslą nustatyta keletas veiksmų. Jais prisidedama prie ES politikos tikslų, įskaitant turinčių teritorinę dimensiją, įgyvendinimo. Kiekvienos politikos srities tikslai ir veiksmai pateikti toliau Sąžiningos galimybės patekti į darbo rinką, remiantis dideliu regiono konkurencingumu Šiuo tikslu siekiama didinti Alpių regiono konkurencingumą, skatinti gerovę ir sanglaudą. Pagrindiniai veiksmai: (1) 1 veiksmas. Sukurti palankią mokslinių tyrimų ir inovacijų aplinką Inovacijų Sąjungos rezultatų suvestinės duomenimis, kai kurios valstybės ir regionai yra pasiekę aukštą inovacijų lygį ir dauguma jų yra parengę pažangias specializacijos strategijas. Tai yra puikus atspirties taškas plėtoti sistemą, daugiausia dėmesio skiriant regionui ypač aktualiems teminiams klausimams (pvz., žemės ūkiui ir miškininkystei, turizmui ir kt.) ir susiejant vienas kitą papildančius išteklius. (2) 2 veiksmas. Didinti strateginių sektorių ekonominį potencialą MVĮ yra labai svarbi Alpių regiono ekonomikos ir darbo rinkos dalis. Būtinos nuolatinės pastangos prisitaikant prie kintančių pagrindinių sąlygų, palaikant novatoriškumą ir išsaugant konkurencinį pranašumą, drauge užtikrinant darnų vystymąsi. Žemės ūkio ir miškininkystės sektorių produktai ir paslaugos visuose vertės grandinės lygiuose ir naujų vertės grandinių kūrimas bioekonomikos ir biologinių produktų, turizmo, energetikos, sveikatos apsaugos ir aukštųjų technologijų sektoriuose yra specifiniai Alpių regiono strateginiai sektoriai, kuriuose MVĮ gali tapti konkurencingesnės ir tvaresnės. (3) 3 veiksmas. Tobulinti strateginių sektorių darbo rinkos poreikius atitinkančią švietimo ir mokymo sistemą Palyginti su likusia Europa, Alpių regiono darbo rinkos sąlygos yra palankios, o užimtumo lygis yra aukštas daugelyje sektorių. Tačiau strategija galėtų padėti tam tikrose vietovėse pritraukti kompetentingų kvalifikuotų specialistų ir spręsti protų nutekėjimo atokiose 3 Veiksmai ir tikslai išsamiau išdėstyti pridedamame tarnybų darbiniame dokumente. 5 puslapis

6 vietovėse, kuriose mažėja gyventojų, problemą. Ši strategija taip pat galėtų pagerinti jaunimo galimybes įsidarbinti. Būtina sąlyga siekiant tokių rezultatų laisvo asmenų judėjimo užtikrinimas Tvari regioninė ir europinė susisiekimo sistema Šio tikslo esmė užtikrinti tvaresnes transporto jungtis regione ir susisiekimą su kitomis Europos dalimis. Tarpusavyje susiję ir tvarūs transporto ir plačiajuosčio interneto tinklai yra būtini regiono vystymuisi. Tinkamiau bendradarbiaujant būtų mažinama transporto kliūčių ir užbaigiami infrastruktūros tinklai ir reguliavimo sistemos. Suderinta eismo stebėsena ir daugiarūšis transportas gali padėti didinti konkurencingumą ir didinti regiono gyventojų gerovę. Pagrindiniai veiksmai: (1) 4 veiksmas. Skatinti daugiarūšį keleivinį ir krovininį transportą ir transporto sistemų junglumą Pagrindinis tikslas transporto poveikį Alpių regiono aplinkai mažinti užtikrinant geras transporto jungtis vietos lygmeniu, kad būtų užtikrintas subalansuotas demografinis ir ekonominis vystymasis visame regione. Be to, siekiant palengvinti transeuropinio transporto tinklo ir panašių projektų, kuriais siekiama nuo kelių transporto pereiti prie transporto geležinkeliais, tikslų įgyvendinimą, būtina imtis papildomų priemonių, kad transeuropinio transporto tinklo jungtys (įskaitant tarpvalstybines jungtis) būtų naudingos regionui. (2) 5 veiksmas. Diegti elektronines ryšių priemones ir didinti viešųjų paslaugų prieinamumą Alpių regionui būdinga tai, kad atokiose vietovėse, kurios yra mažai apgyvendintos, trūksta investicijų diegiant antžeminį plačiajuostį ryšį. Tai neigiamai paveikė teikiamas paslaugas ir dar labiau paskatino gyventojų skaičiaus mažėjimą tokiose vietovėse. Pasitelkiant technologijas, pvz., palydovinį plačiajuostį ryšį, šiuos uždavinius galima išspręsti, tačiau veiksmingumą galima užtikrinti tik įgyvendinant priemones pakankamai plačiu mastu Įtraukesnis aplinkos apsaugos pagrindas ir atsinaujinančiųjų ir patikimų energijos išteklių sprendimai ateityje Šiuo tikslu siekiama: išsaugoti Alpių regiono aplinkos paveldą; padėti regionui įvairiais būdais išnaudoti savo išteklius, įskaitant energiją, ir prisitaikyti prie numatomų klimato kaitos pokyčių, taip pat užkirsti kelią didelėms gaivalinėms nelaimėms. Pagrindiniai veiksmai: (1) 6 veiksmas. Išsaugoti gamtos išteklius, įskaitant vandenį, taip pat kultūrinius išteklius, ir didinti jų vertę Alpių regione klimato kaitos padariniai yra itin dramatiški. Ištekliai turi būti naudojami proporcingai. Šiuo veiksmu siekiama dviejų pagrindinių tikslų: apsaugoti Alpių regiono gamtos bei kultūros išteklius, kaip aukštos gyvenimo kokybės regione turtą, ir užtikrinti veiksmingesnį turimų gamtos ir kultūros išteklių naudojimą. 6 puslapis

7 (2) 7 veiksmas. Plėtoti ekologinius ryšius visoje teritorijoje, kurioje įgyvendinama Alpių regiono strategija Ekosistemų vientisumas ir veikimas, biologinės įvairovės išsaugojimas ir ekosistemų paslaugų teikimas labai priklauso nuo veiksmingų ekologinių ryšių. Šiuo metu ekologiniai koridoriai ir ekologiška infrastruktūra, įskaitant neapsaugotose teritorijose, menkai išplėtota. (3) 8 veiksmas. Tobulinti rizikos valdymą ir tinkamiau valdyti klimato kaitą, įskaitant didelių gamtinių pavojų prevenciją Dėl geomorfologinių Alpių regiono sąlygų ekologinių nelaimių padariniai ir klimato kaitos poveikis regione yra pražūtingi. Kalbant apie ekologines nelaimes, šiais veiksmais daugiausia dėmesio bus skiriama tinkamam, išsamiam rizikos vertinimui ir nelaimių rizikos valdymo politikos įgyvendinimui regionų lygmeniu. Kalbant apie klimato kaitą, pagrindinis dėmesys bus skiriamas tam, kad būtų atliktas išsamus sektorių ir sistemų, kuriuos gali paveikti klimato kaita, pažeidžiamumo vertinimas ir būtų parengta regioninė prisitaikymo prie klimato kaitos padarinių strategija. (4) 9 veiksmas. Užtikrinti, kad regionas taptų energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančiosios energijos modeliu Šiuo veiksmu siekiama skatinti energijos vartojimo efektyvumą ir atsinaujinančiosios energijos gamybą ir naudojimą Alpių regione, laikantis ES energijos vartojimo efektyvumo pagrindų ir energetikos sąjungos teisės aktų rinkinio. Energetikos politikos srityje regione daugiausia dėmesio skiriama energijos vartojimo efektyvumui viešajame ir privačiajame sektoriuose. Yra galimybių smarkiai sumažinti energijos vartojimą, visų pirma būstų sektoriuje. Alpių regione yra didelis atsinaujinančiosios energijos gamybos potencialas, kuris turi būti plėtojamas išlaikant pusiausvyrą, atsižvelgiant į ekologinius, ekonominius ir žemės naudojimo klausimus ir į socialinio pobūdžio kompromisus Patikimo makroregioninio valdymo modelis siekiant gerinti bendradarbiavimą ir veiksmų koordinavimą regione Strategijai įgyvendinti būtina: sukurti veiksmingą valdymo modelį įtraukiant subjektus, dalyvaujančius įgyvendinant strategiją, ir stiprinti bendradarbiavimą ir koordinavimą su kitomis susijusiomis institucijomis ir suinteresuotaisiais subjektais regione 4, taip pat pakeisti sprendimų priėmimo procesą, vengti fragmentiško valdymo, intensyviau keistis žiniomis ir stiprinti tiek įvairių vyriausybės lygmenų, tiek vietos valdžios institucijų tarpusavio veiksmų koordinavimą. Makroregioninių strategijų įgyvendinimo patirtis rodo, kad racionalizuoti valdymo mechanizmai turi lemiamos reikšmės veiksmingam įgyvendinimui. Patirtis taip pat rodo, kad veiksmingos tarpvalstybinio valdymo sistemos yra sudėtingos ir kad jos turi būti diegiamos laipsniškai m. gegužės mėn. Komisijos ataskaitoje dėl valdymo 5 nustatyti trys svarbiausi reikalavimai: tvirtas politinis vadovavimas, veiksmingas sprendimų priėmimas ir geras organizavimas. 4 Žr. Europos Parlamento B teminis skyrius. Struktūrinė ir sanglaudos politika. Naujas makroregionų vaidmuo vykdant Europos teritorinį bendradarbiavimą (2015 m. sausio mėn.), PE Komisijos ataskaita dėl makroregioninių strategijų valdymo, COM(2014) 284, 2014 m. gegužės 20 d. 7 puslapis

8 Vadovaujantis patikimo valdymo principu, vaidmenys turi būti aiškiai apibrėžti ankstyvame etape: turi būti nustatyti strategijos įgyvendinimo būdai ir subjektai, taip pat bendrų veiksmų inicijavimo ir finansavimo būdai ir subjektai. Reikia užtikrinti valdymo politinius ir veiklos aspektus: atsakingos ministerijos ir įgyvendinimo institucijos turi nustatyti strateginius bendrus tikslus ir užtikrinti jų įgyvendinimo stebėseną. Strategijos tikslas ne pakeisti esamas struktūras, bet užtikrinti, kad tinkamiau koordinuojant veiksmus ir bendradarbiaujant būtų pasiekta geresnių rezultatų. Strategijos valdymo sistemos pagrindas įtvirtintas Alpių valstybių ir regionų Milano deklaracijoje pagal Grenoblio politinę rezoliuciją, Komisijos ataskaitą dėl makroregioninių strategijų valdymo 6 ir 2014 m. spalio 21 d. Tarybos išvadas. Strategiją sudaro trys tarpusavyje susiję lygmenys: 1) politinio vadovavimo ir atsakomybės prisiėmimo, 2) koordinavimo ir 3) įgyvendinimo. Kiekviename lygmenyje skirtingi dalyvaujančiųjų valstybių ir regionų subjektai dalyvauja generalinėje asamblėjoje, vykdomojoje valdyboje ir įgyvendinimo institucijose. Komisija atliks nepriklausomo tarpininko vaidmenį ir aktyviai dalyvaus bendrai koordinuodama strategijos įgyvendinimą, tačiau strategijos įgyvendinimo sėkmė priklausys nuo tvirto ir ilgalaikio pagrindinių suinteresuotųjų subjektų ir partnerių įsipareigojimo. Strategijos veiksmų plane pateikta išsamesnės informacijos apie pagrindinius strategijos valdymo sistemos principus. 4. FINANSAVIMAS Kadangi strategijai nenumatytas atskiras finansavimas, ji bus įgyvendinama sutelkiant ir derinant dabartines ES ir nacionalines lėšas pagal tikslus ir veiksmus. Strategiją įgyvendinsiančios valstybės ir regionai turėtų įsipareigoti skirti finansavimą veiksmų planui įgyvendinti. Reikšmingi strategijos rėmimo ištekliai, visų pirma įvairios priemonės ir techninės galimybės, galimi visų pirma pagal atitinkamas konkrečioms šalims skirtas Europos struktūrinių ir investicijų fondo (ESIF) m. tarpvalstybines ir tarptautines programas. Pagal tarpvalstybinę Alpių erdvės programą bus teikiama finansinė parama nustatant strategijos valdymo tvarką. Laikantis sanglaudos politikos, pagrįstos šalies ir regiono požiūriu, kyla pavojus, kad pasienio zonose: 1) bus suskaidytos pastangos (pvz., dalis infrastruktūros bus pastatyta, bet nebus gauta visapusiškos naudos, nes trūks kitų dalių); 2) investicijų perviršis (pvz., oro uostai); 3) nepakankama panašios veiklos sąveika ir 4) nepakankamas dėmesys tarpvalstybinėms problemoms (pvz., oro tarša). Todėl strategijoje pagrindinį dėmesį reikėtų skirti tam, kad atrenkant investicijų projektus būtų nustatyti regioniniai prioritetai ir kad įgyvendinant tokius projektus būtų vykdomas bendras programavimas ir tarpvalstybinis veiksmų koordinavimas regione. Taip pat esama kitų ES finansavimo galimybių ir priemonių, tiesiogiai susijusių su strategijos tikslais; galima ESI fondų finansavimo sąveika ir papildomumas, visų pirma su šiomis programomis: Horizontas 2020 (visi tikslai); 6 COM(2014) 284 final, priimtas 2014 m. gegužės 20 d. 8 puslapis

9 programa COSME (1 tikslas); Europos infrastruktūros tinklų priemonė (2 tikslas) ir programa LIFE (3 tikslas). Taip pat yra kitų galimybių gauti finansavimą, visų pirma iš Europos strateginių investicijų fondo, Europos investicijų banko bei kitų tarptautinių finansų įstaigų. Be to, bus sutelkti nacionalinių ir regioninių biudžetų ištekliai, visų pirma ES nepriklausančiose valstybėse, kuriose įgyvendinama ši strategija, nes jos negali gauti ES finansavimo. Šios lėšos ir priemonės turėtų padėti sukurti pastebimą sverto efektą ir pritraukti lėšų iš privačių investuotojų. Įgyvendinant strategiją taip pat būtina pasinaudoti darbo, atlikto pagal kitas makroregionines strategijas, rezultatais novatoriško finansavimo srityje. 5. ATASKAITOS IR VERTINIMAS Kadangi strategijoms nenumatytas atskiras finansavimas, jos gali tik daryti poveikį politikos priemonėms ir jų įgyvendinimo būdams. Siekiant įvertinti pokyčių poveikį, atsiradusį dėl šios strategijos įgyvendinimo, gali būti naudojami dviejų rūšių rodikliai: rezultatų rodikliai, kuriais vertinamas bendradarbiavimas ir visų pirma partnerių tarpusavio bendradarbiavimo pokyčiai, pvz., regione glaudžiau koordinuojama ES ir vidaus politika ir priemonės; politikos rodikliai, kuriais vertinami politikos aspektai, visų pirma valdymo pokyčiai, socialinė ir ekonominė, taip pat aplinkos padėtis Alpių regione (kuriai poveikį daro glaudesnis bendradarbiavimas). Siekiant įvertinti, ar strategijos įgyvendinimas vyksta sėkmingai ir kaip strategija padeda pasiekti nustatytų tikslų, reikės griežtos stebėsenos ir vertinimo sistemos. Tai bus viena pirmųjų užduočių, pavestų strategijos partneriams, kuriuos rems Europos Komisija, išorės ekspertai ir prireikus Alpių regiono erdvės programa. Sistema bus grindžiama keletu regioninių rodiklių, pagal kuriuos Eurostatas rinks, tvirtins ir skelbs duomenis. Atliekant vertinimą bus remiamasi tikslų įgyvendinimo koordinatorių ir darbo grupės vadovų, kurie turės pranešti apie sutartų tikslų įgyvendinimo pažangą, darbu. Svarbiausias sėkmės rodiklis veiksmų plano įgyvendinimas, tačiau nedelsiant reikia nustatyti konkretesnius rodiklius. Jais remiantis turėtų būti galima vertinti pokyčius, kurių tikimasi įgyvendinant strategiją. Valstybės ir regionai, kuriuose įgyvendinama strategija, kasmet rengs forumą, kuriame bus vertinami rezultatai, konsultuojamasi dėl peržiūrėtų veiksmų ir prireikus nustatomi nauji požiūriai. 6. SĄSAJOS SU ES POLITIKOS SRITIMIS Šia strategija, kuria nereikalaujama keisti ES teisės aktų, siekiama sustiprinti su regionu susijusią ES politiką 7. Strategija taip pat remiamas griežtesnis ES teisinių įsipareigojimų laikymasis, šalinami trūkumai ir sprendžiami praktiniai sunkumai, dėl kurių vėluojama 7 Pavyzdžiui, ES nelaimių rizikos valdymo politika, transeuropiniai tinklai (transportas ir energetika), būsimos transporto bendrijos, antrasis bendros žemės ūkio politikos ramstis ir pan. 9 puslapis

10 vykdyti veiklą, visų pirma bendrosios rinkos ir aplinkosaugos srityje 8. Strategijoje pabrėžiamas integracinis požiūris susiejant skirtingas politikos sritis, kad ES politikos įgyvendinimas teritoriniu požiūriu būtų nuoseklesnis. Taip pabrėžiamos ES politikos ir programų, įskaitant ES strategijos dėl bendrosios skaitmeninės rinkos 9, biologinės įvairovės 10 ir miškininkystės 11, prisitaikymo prie klimato kaitos padarinių 12 bei ES mokslinių tyrimų bendrųjų programų ir kaimo plėtros programų, sąsajos. Įgyvendinant strategiją reikės derinti susijusios ES strategijos dėl Dunojaus regiono įgyvendinimo veiksmus, taip pat ES strategijos dėl Adrijos ir Jonijos jūrų regiono įgyvendinimo veiksmus. Šiuo atžvilgiu itin svarbus vaidmuo gali tekti programai INTERACT. Taip pat bus siekiama sąveikos su kitomis tarpvalstybinėmis institucijomis, kurių vykdomos veiklos geografinė aprėptis ir taikymo sritis sutampa su šios strategijos geografine aprėptimi ir taikymo sritimi. 7. KOKIOS NAUDOS STRATEGIJA DUOS GYVENTOJAMS? Strategijos tikslais siekiama pokyčių, kurie padėtų užtikrinti Alpių regiono gyventojų gerovę ir ekonomikos klestėjimą. Žmonės. Ilgalaikis poveikis regiono gyventojams yra akivaizdus: sveikesnė ir geriau išsaugota aplinka vykdant tinkamiau apgalvotą ir geriau koordinuojamą politiką, kuria siekiama parengti bendrus tvarius sprendimus dėl transporto, energetikos ir gamtos bei kultūros paveldo. Ši politika taip pat turėtų padėti šiame regione sukurti daugiau darbo vietų, ypač susijusių su geresnėmis transporto jungtimis, kad žmonės galėtų toliau gyventi atokiose vietovėse arba į jas persikelti. Šie pranašumai atsiranda dėl laisvo asmenų judėjimo teikiamos naudos. Viešojo sektoriaus institucijos ir organizacijos (įskaitant akademines ir mokslinių tyrimų organizacijas). Šios organizacijos įsipareigojo tapti tvirto, nors ir sudėtingo bendradarbiavimo proceso dalimi. Tokiu būdu jos aiškiai nurodė savo ketinimą veiksmingiau įgyvendinti politikos priemones ir veiksmus laikantis glaudesnio bendradarbiavimo principo (įskaitant lėšų taupymą priimant tinkamesnius informacija pagrįstus ir suderintus sprendimus). Ekonomika ir verslo sektorius. Šis sektorius gaus tokios pačios naudos kaip ir regiono gyventojai. Verslo sektorius taip pat galės naudotis dinamiškesne ekonomika, grindžiama tolesne veiklos plėtote srityse, kuriose vis dar yra neišnaudotų galimybių ir kuriose glaudesnis bendradarbiavimas su kitais partneriais šiame regione (susijusiais mokslinių tyrimų centrais, mokymo ir švietimo įstaigomis, įmonių grupėmis ir kt.) gali gerokai padidinti našumą ir pagerinti privačių įmonių pozicijas regione. Pilietinės visuomenės organizacijos, susijusios su politikos sritimis. Naujo valdymo modelio, dėl kurio formuojant strategiją surengtos plačios konsultacijos, bus toliau laikomasi įgyvendinant strategiją ir juo bus skatinama prisiimti didesnę atsakomybę už veiklą ir projektus, kuriais įgyvendinami strategijos tikslai. Numatant bendrą, darnų, ilgalaikį politikos koordinavimo pagrindą, stiprinant teritorinį bendradarbiavimą ir įgyvendinant veiksmus, kuriais siekiama sutartų tikslų, strategija padės 8 Visų pirma Paukščių, Buveinių, Vandens pagrindų direktyvos, Jūrų strategijos pagrindų direktyva, Nitratų, Aplinkos oro kokybės, Teršalų išmetimo ribų ir Atliekų pagrindų direktyvos COM(2011) 244 ( 11 COM(2013) 659 ( 12 COM(2013) puslapis

11 regionui tapti patrauklesne vieta gyventi, dirbti ir džiaugtis gyvenimu, ir padės pasirengti spręsti XXI-ojo amžiaus uždavinius ir naudotis atsiveriančioms galimybėms. Todėl Komisija ragina Tarybą patvirtinti šį komunikatą. Europos Parlamentas, Regionų komitetas ir Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas taip pat kviečiami jį išanalizuoti. 11 puslapis

12 12 P a g e

untitled

untitled EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2014 05 20 COM(2014) 284 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI dėl makroregioninių

Detaliau

PR_INI

PR_INI EUROPOS PARLAMENTAS 2009 2014 Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas 21.12.2011 2011/2155(INI) PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl Vidaus rinkos rezultatų suvestinės (2011/2155(INI)) Vidaus rinkos ir vartotojų

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Taryba

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Taryba Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Tarybai MI 82 COMPET 40 MAP 5 TELECOM 37 Tarybos išvadų dėl

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pagrindiniai Lietuvos ateities iššūkiai Klaudijus Maniokas ESTEP valdybos pirmininkas Trys akcentai Pripažinti ir nepripažinti iššūkiai: konsensuso link Struktūrinių apirbojimų sprendimas: intervencijos

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

European Commission

European Commission EUROPOS KOMISIJA TEMINĖ APŽVALGA 2013 m. birželio 11 d., Briuselis Dažnai užduodami klausimai Bendras Europos dangus. Komisija imasi Europos oro erdvės pralaidumo didinimo veiksmų Kas yra Bendras Europos

Detaliau

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 25.11.2014 B8-0286/7 7 1 dalis 1. ragina valstybes nares ir Komisiją d ti tvarias pastangas įgyvendinti esamas taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi kaip visa apimančios strategijos dalį naikinti

Detaliau

EN

EN LT LT LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2010.8.26 KOM(2010) 430 galutinis KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI dėl programos Forest Focus įgyvendinimo pagal 2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento

Detaliau

Veiksmų programų administravimo

Veiksmų programų administravimo (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2015 m. gegužės 19 d. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

COM(2018)37/F1 - LT

COM(2018)37/F1 - LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 01 18 COM(2018) 37 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI IR EUROPOS CENTRINIAM BANKUI Pirmoji pažangos ataskaita dėl neveiksnių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

719347LT

719347LT ASAMBLEA PARLAMENTARIA EURO LATINOAMERICANA EUROPOS IR LOTYNŲ AMERIKOS PARLAMENTINö ASAMBLöJA REZOLIUCIJA Europos Sąjungos ir Lotynų Amerikos energetikos politika remiantis Politinių reikalų, saugumo ir

Detaliau

Top margin 1

Top margin 1 EUROPOS KOMISIJOS PRANEŠIMAS SPAUDAI Programa visiems. ES finansavimo laukia 5 milijonai Briuselis, 2011 m. lapkričio 23 d. Pagal šiandien Europos Komisijos pasiūlytą naująją ES švietimo, mokymo, jaunimo

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalyk

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalyk Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalykas: Tarybos generalinio sekretoriato Nuolatinių atstovų

Detaliau

leidinys-v2.indd

leidinys-v2.indd 1 Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013 m. programos įgyvendinimas 2 Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013 m. programos įgyvendinimas UDK 338.43(474.5) Li239 Leidinyje pateikiama Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013

Detaliau

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 215 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę priemonę I. Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos

Detaliau

COM(2018)409/F1 - LT

COM(2018)409/F1 - LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 05 23 COM(2018) 409 final Rekomendacija TARYBOS REKOMENDACIJA dėl 2018 m. Prancūzijos nacionalinės reformų programos su Tarybos nuomone dėl 2018 m. Prancūzijos stabilumo

Detaliau

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 20160408 Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę

Detaliau

Microsoft Word - AGRI LT-TRA-00

Microsoft Word - AGRI LT-TRA-00 EUROPOS KOMISIJA ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS GENERALINIS DIREKTORATAS G direktoratas. Kaimo plėtros horizontalieji aspektai G.1. Kaimo plėtros nuoseklumas 2008 11 19 Briuselis JMC/ab/bm 2007 2013 M. KAIMO

Detaliau

untitled

untitled EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2013 11 26 COM(2013) 818 final 2013/0405 (NLE) Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo nustatomos 2014 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos Juodojoje jūroje

Detaliau

EUROPOS SĄJUNGOS TAR YB A Briuselis, 2012 m. spalio 5 d. (08.10) (OR. fr) 14616/12 COHAFA 122 DEVGEN 271 FAO 51 ACP 193 COAFR 308 PROCIV 155 RELEX 901

EUROPOS SĄJUNGOS TAR YB A Briuselis, 2012 m. spalio 5 d. (08.10) (OR. fr) 14616/12 COHAFA 122 DEVGEN 271 FAO 51 ACP 193 COAFR 308 PROCIV 155 RELEX 901 EUROPOS SĄJUNGOS TAR YB A Briuselis, 2012 m. spalio 5 d. (08.10) (OR. fr) 14616/12 COHAFA 122 DEVGEN 271 FAO 51 ACP 193 COAFR 308 PROCIV 155 RELEX 901 FIN 726 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos

Detaliau

LIETUVOS ITS POLITIKA IR ĮGYVENDINIMAS: STATUS QUO IR ESMINIAI POKYČIAI FORMUOJANT ITS DARBOTVARKĘ GRAŽVYDAS JAKUBAUSKAS Konferencija Intelektinės tra

LIETUVOS ITS POLITIKA IR ĮGYVENDINIMAS: STATUS QUO IR ESMINIAI POKYČIAI FORMUOJANT ITS DARBOTVARKĘ GRAŽVYDAS JAKUBAUSKAS Konferencija Intelektinės tra LIETUVOS ITS POLITIKA IR ĮGYVENDINIMAS: STATUS QUO IR ESMINIAI POKYČIAI FORMUOJANT ITS DARBOTVARKĘ GRAŽVYDAS JAKUBAUSKAS Konferencija Intelektinės transporto sistemos ir išmaniosios technologijos transporte

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės 03.3.2-LVPA-K-832 Eco-inovacijos LT projektų finansavimo

Detaliau

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 7.12.2016 A8-0371/4 4 Marina Albiol Guzmán, Curzio Maltese Europos Parlamentas atmeta Tarybos poziciją per pirmąjį svarstymą. 7.12.2016 A8-0371/5 5 Marina Albiol Guzmán, Curzio Maltese 1 straipsnio 1 dalies

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2013) 29 final 2013/0029 (COD) C7-0025/13 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA kuria dėl kelei

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2013) 29 final 2013/0029 (COD) C7-0025/13 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA kuria dėl kelei EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 30.1.2013 COM(2013) 29 final 2013/0029 (COD) C7-0025/13 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA kuria dėl keleivių vežimo geležinkeliais valstybės viduje paslaugų

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. balandžio 4 d. (OR. en) 7993/17 SAN 138 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoria

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. balandžio 4 d. (OR. en) 7993/17 SAN 138 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoria Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. balandžio 4 d. (OR. en) 7993/17 SAN 138 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoriaus, kurio vardu pasirašo direktorius Jordi AYET PUIGARNAU

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2018 m. birželio 1 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2018/0216 (COD) 9645/18 PASIŪLYMAS nuo: gavimo data: 2018 m. b

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2018 m. birželio 1 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2018/0216 (COD) 9645/18 PASIŪLYMAS nuo: gavimo data: 2018 m. b Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2018 m. birželio 1 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2018/0216 (COD) 9645/18 PASIŪLYMAS nuo: gavimo data: 2018 m. birželio 1 d. kam: Komisijos dok. Nr.: Dalykas: AGRI

Detaliau

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2010 m. balandžio 26 d. pasirašė projekto,,viešosios vandens turizmo infrastruktūros

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2010 m. balandžio 26 d. pasirašė projekto,,viešosios vandens turizmo infrastruktūros Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2010 m. balandžio 26 d. pasirašė projekto,,viešosios vandens turizmo infrastruktūros sukūrimas saugomose teritorijose" (toliau Projektas)

Detaliau

EUROPOS SĄJUNGOS TAR YB A Briuselis, 2012 m. gruodžio 3 d. (04.12) (OR. en) 16889/12 Tarpinstitucinė byla: 2012/0339 (NLE) PECHE 505 PASIŪLYMAS nuo: E

EUROPOS SĄJUNGOS TAR YB A Briuselis, 2012 m. gruodžio 3 d. (04.12) (OR. en) 16889/12 Tarpinstitucinė byla: 2012/0339 (NLE) PECHE 505 PASIŪLYMAS nuo: E EUROPOS SĄJUNGOS TAR YB A Briuselis, 2012 m. gruodžio 3 d. (04.12) (OR. en) 16889/12 Tarpinstitucinė byla: 2012/0339 (NLE) PECHE 505 PASIŪLYMAS nuo: Europos Komisijos data: 2012 m. gruodžio 3 d. Komisijos

Detaliau

EU Regional Policy Regulation

EU Regional Policy Regulation TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1257/1999, priimtas 1999 m. gegužės 17 d., dėl Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) paramos kaimo plėtrai ir iš dalies pakeičiantis bei panaikinantis

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 702/  m. birželio 25 d. - kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei mišk

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 702/  m. birželio 25 d. - kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei mišk 2014 7 1 L 193/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 702/2014 2014 m. birželio 25 d. kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei miškų

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2016 m. spalio 5 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2016/0304 (COD) 12947/16 PASIŪLYMAS nuo: gavimo data: 2016 m. sp

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2016 m. spalio 5 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2016/0304 (COD) 12947/16 PASIŪLYMAS nuo: gavimo data: 2016 m. sp Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2016 m. spalio 5 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2016/0304 (COD) 12947/16 PASIŪLYMAS nuo: gavimo data: 2016 m. spalio 4 d. kam: Komisijos dok. Nr.: Dalykas: EDUC 316

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 11 11 COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiekti tvarią žvejybos pajėgumų ir žvejybos galimybių pusiausvyrą

Detaliau

Microsoft Word - attl PDFP000016E8.001

Microsoft Word - attl PDFP000016E8.001 EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 08 03 COM(2015) 387 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI DĖL BULGARIJAI IR RUMUNIJAI SKIRTOS LAIKINOSIOS GRYNŲJŲ PINIGŲ SRAUTO IR ŠENGENO PRIEMONĖS

Detaliau

EN

EN LT LT LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2010.9.8 SEK(2010) 999 galutinis KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Europos jūrų stebėjimo ir duomenų tinklas POVEIKIO VERTINIMAS Santrauka COM(2010) 461 SEC(2010)

Detaliau

Microsoft Word - Moletu_Raj_Koncepcija_7_Redakcija doc

Microsoft Word - Moletu_Raj_Koncepcija_7_Redakcija doc 6. MOLĖTŲ RAJONO SUSISIEKIMO SISTEMA Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane yra nustatyta trijų lygmenų integracijos ašių hierarchija (6.1 pav.). 6.1 pav. Ištrauka iš LR teritorijos bendrojo

Detaliau

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.12.2017 A8-0351/5 5 Miguel Urbán Crespo, Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis 13 dalis 13. palankiai vertina tai, kad nuo to laiko, kai 2016 m. birželio mėn. priimta Visuotinė Europos

Detaliau

FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m.

FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1K-243 Dėl darbo grupės sudarymo,

Detaliau

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonė dėl Komisijos komunikato Pažangiųjų transporto sistemų diegimo Europoje veiksmų planas ir kartu

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonė dėl Komisijos komunikato Pažangiųjų transporto sistemų diegimo Europoje veiksmų planas ir kartu C 47/6 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2010 2 25 EUROPOS DUOMENŲ APSAUGOS PRIEŽIŪROS PAREIGŪNAS Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonė dėl Komisijos komunikato Pažangiųjų transporto

Detaliau

Parliament’s position: Amendments not adopted by the Committee on Budgets

Parliament’s position: Amendments not adopted by the Committee on Budgets 208 m. BIUDŽETO SUDARYMO PROCEDŪRA Dok. Nr. 5: () ******* 207 0 2 BIUDŽETO KOMITETAS PRANEŠĖJAI: SIEGFRIED MURESAN - III SKIRSNIS (KOMISIJA) RICHARD ASHWORTH - KITI SKIRSNIAI PARLAMENTO POZICIJA Biudžeto

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamosios gamybos įmonių, kurių apyvarta > 2 mln. Eur) švietimo

Detaliau

LT PRIEDAS Teikiant duomenis EURES veiklos vertinimo sistemai naudotinų rodiklių sąrašas Elektroninė šio sąrašo versija ir, jei jis bus iš dalies keič

LT PRIEDAS Teikiant duomenis EURES veiklos vertinimo sistemai naudotinų rodiklių sąrašas Elektroninė šio sąrašo versija ir, jei jis bus iš dalies keič LT PRIEDAS Teikiant duomenis EURES veiklos vertinimo sistemai naudotinų rodiklių sąrašas Elektroninė šio sąrašo versija ir, jei jis bus iš dalies keičiamas, konsoliduotos jo versijos nacionaliniams koordinavimo

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. Įsakymu Nr. ISAK 970 BENDROJO LAVINIMO UGDYMO TURINIO FORMAVIMO, VERTINIMO, ATNAUJINIMO IR DIEGIMO STRATEGIJA I. BENDROSIOS

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2018/  m. gruodžio 11 d. - dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių e

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2018/  m. gruodžio 11 d. - dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių e L 328/82 2018 12 21 DIREKTYVOS EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2018/2001 2018 m. gruodžio 11 d. dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją (nauja redakcija) (Tekstas svarbus

Detaliau

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS TIKSLAS VIEŠOSIOS POLITIKOS PRIORITETAS Lietuvai priešiškos šalys jau ilgą laiką

Detaliau

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles L 189/50 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2014 6 27 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 654/2014 2014 m. gegužės 15 d. dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2012) 82 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2012) 82 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 02 29 COM(2012) 82 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI PRIEINAMOS ŽALIAVOS

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoriaus, kurio

Detaliau

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1104/2011/ES dėl Galileo programos pagrindu sukurtos pasaulinės navigacijos palydovų

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1104/2011/ES dėl Galileo programos pagrindu sukurtos pasaulinės navigacijos palydovų 2011 11 4 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 287/1 I (Įstatymo galią turintys teisės aktai) SPRENDIMAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 1104/2011/ES 2011 m. spalio 25 d. dėl Galileo programos

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 63 final ŽALIOJI KNYGA Kapitalo rinkų sąjungos kūrimas {SWD(2015) 13 final} LT LT

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 63 final ŽALIOJI KNYGA Kapitalo rinkų sąjungos kūrimas {SWD(2015) 13 final} LT LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 02 18 COM(2015) 63 final ŽALIOJI KNYGA Kapitalo rinkų sąjungos kūrimas {SWD(2015) 13 final} LT LT Įžanga Komisijos prioritetas, kuris yra ir Europos prioritetas darbo vietų

Detaliau

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2016 2018 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR JOS PRIEMONIŲ

Detaliau

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016 2023 m. VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m. Bendra strategijos vertė 2 486 600,00 Eur. Lėšos vietos

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2016 m. liepos 14 d. (OR. en) 11273/16 MI 506 ENT 140 COMPET 424 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: gavimo data: 2016 m. li

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2016 m. liepos 14 d. (OR. en) 11273/16 MI 506 ENT 140 COMPET 424 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: gavimo data: 2016 m. li Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2016 m. liepos 14 d. (OR. en) 11273/16 MI 506 ENT 140 COMPET 424 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: gavimo data: 2016 m. liepos 7 d. kam: Komisijos dok. Nr.: Dalykas: Europos

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

Microsoft PowerPoint - SGdujos_ZaliosiosInovacijos_2016.pptx

Microsoft PowerPoint - SGdujos_ZaliosiosInovacijos_2016.pptx Žaliosios inovacijos suslėgtų gamtinių dujų gamybos technologiniuose procesuose Informacinis renginys: Žaliosios pramonės inovacijų programos įgyvendinimas 2016 m. rugsėjo 29 d., Vilnius Apie mus UAB SG

Detaliau

2015 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita

2015 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2016 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2018 m., Vilnius Turinys 1. Santrauka... 1 2. Pagrindiniai 2016 m. ekonominiai ir energetiniai rodikliai... 2 3. Pirminės

Detaliau

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoja Verslo technologijų katedra, Tel.: 8 (5) 2744882,

Detaliau

Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir dar

Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir dar Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lietuvos socialinis modelis Valstybinio

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation #HRSavaitėLietuva VDI IR DARBDAVIŲ TEISĖS BEI PAREIGOS NAUJAJAME DARBO KODEKSE 2017 Kas atsitiko: 1. Naujas teisinis reiškinys, iš esmės keičiantis darbo teisinių santykių reguliavimą. 2. Dialogo arba

Detaliau

APROBUOTA: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: Kvalifikacijų ir p

APROBUOTA: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: Kvalifikacijų ir p APROBUOTA: ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. V1-28

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2018) 231 final ANNEX PRIEDAS prie pasiūlymo dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl veiklos, susi

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2018) 231 final ANNEX PRIEDAS prie pasiūlymo dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl veiklos, susi EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 04 27 COM(2018) 231 final ANNEX PRIEDAS prie pasiūlymo dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl veiklos, susijusios su aukščiausio lygio domeno vardu.eu, įgyvendinimo

Detaliau

Microsoft PowerPoint - pristatymas_viesas aptarimas_ pptx

Microsoft PowerPoint - pristatymas_viesas aptarimas_ pptx 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ INVESTICIJOS ŪKIO MINISTERIJA Rita Armonienė ES paramos koordinavimo departamentas Kultūros ir gamtos paveldo objektų rinkodara ir ženklinimas 120,951

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGOS PAGRINDŲ KONVENCIJA

TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGOS PAGRINDŲ KONVENCIJA TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGOS PAGRINDŲ KONVENCIJA Europos Tarybos valstybės narės ir kitos šią tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvenciją pasirašiusios valstybės, manydamos, kad Europos Tarybos tikslas yra

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis ( VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (toliau Organizacija) parengė 2019 m. Visuomenės švietimo

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Lietuvos kaimo tinklo 2018 metų veiksmų planas

Detaliau

Microsoft Word - REGIONU PROGRAMA patvirtinta.doc

Microsoft Word - REGIONU PROGRAMA patvirtinta.doc PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos ministro 2011 m.spalio 19 d. įsakymu Nr.ĮV-639 REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMA I. ĮŽANGA 1. Regionų kultūros plėtros programos (toliau programa) parengimo

Detaliau

UTENOJE LANKĖSI EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLĖTROS ORGANIZACIJOS EKSPERTAI

UTENOJE LANKĖSI EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLĖTROS ORGANIZACIJOS EKSPERTAI Utenos RVVG veiklos ataskaita už 2018 metus 2019-02-21 Kvietimai teikti projektų paraiškas Dalyvavimas Lietuvos VVG tinklo veikloje Kiti projektai Susitikimai Parodos Tarptautinis bendradarbiavimas Konferencijos,

Detaliau

Microsoft Word - VET-naujienos-55.doc

Microsoft Word - VET-naujienos-55.doc INFORMACINIS BIULETENIS NR. 55/ 2009 M. BIRŽELIS Skelbimai, naujienos Europos visą gyvenimą trunkančio profesinio orientavimo politikos tinklo renginys 2009 m. birželio 15 17 d. Prancūzijoje vyko tarptautinis

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr (Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakym

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr (Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakym PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. 4-554 (Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakymo Nr.4-139 redakcija) Tikslo ir uždavinio pavadinimas

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ERASMUS+ programa: Tarptautinis studentų biuras Erasmus+ informacinė diena 2014 m. rugsėjo 18 d. Šis pranešimas atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį

Detaliau

EBA/GL/2014/ m. gruodžio 19 d. Gairės dėl bendros priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso (SREP) tvarkos ir metodikos

EBA/GL/2014/ m. gruodžio 19 d. Gairės dėl bendros priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso (SREP) tvarkos ir metodikos EBA/GL/2014/13 2014 m. gruodžio 19 d. Gairės dėl bendros priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso (SREP) tvarkos ir metodikos Turinys Paveikslų ir lentelių sąrašas... 5 EBI gairės dėl bendros priežiūrinio

Detaliau

Microsoft Word

Microsoft Word EUROPOS VADOVŲ TARYBA Briuselis, 2012 m. birželio 29 d. (OR. en) EUCO 76/12 CO EUR 4 CONCL 2 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Tarybos generalinio sekretoriato kam: Delegacijoms Dalykas: EUROPOS VADOVŲ TARYBA

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO 2011 spalio 19 d. Nr. ĮV-639 Vilnius Įgyvendindamas Lietuvos kultūros politikos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-1099 18, 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Projekto

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos ir jos regionų ekonomikos evoliucija: kur esame ir kas laukia toliau? Aurelijus Dabušinskas, Lietuvos banko Ekonomikos departamento direktorius 2019 m. kovo 21 d. Lietuvos ūkio augimas išlieka

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinio direktoriaus 2017 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. B-3 LIETUVOS NACIONALINĖS MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOS (Asignavimų valdytojo 90 900

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pašto rinkos aktualijos bei tendencijos Europoje Kasmetinis susitikimas su pašto rinkos dalyviais 2019 m. birželio 10 d. TURINYS Pašto rinkos tendencijos ir pokyčiai E-komercijos plėtra ir skaičiai ERGP

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

COM(2017)221/F1 - LT

COM(2017)221/F1 - LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 05 08 COM(2017) 221 final 2017/0094 (NLE) Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS kuriuo nustatoma pozicija, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Tarptautinėje vynuogių

Detaliau

METINIO PLANO PRIEMONIŲ VYKDYMO DALIS v3

METINIO PLANO PRIEMONIŲ VYKDYMO DALIS v3 Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos 2014 metų veiklos plano vykdymo ataskaitos 1 priedas VALSTYBINĖ KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJA PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS INFORMACIJA

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Siluma daugiabuciams_ar kariauti_Gatautis_

Microsoft PowerPoint - Siluma daugiabuciams_ar kariauti_Gatautis_ Šiluma renovuotiems daugiabučiams: kariauti negalima bendradarbiauti? Dr. Ramūnas Gatautis 2019 m. balandžio 16 d. Kaunas Daugiabučių modernizavimas Lietuvoje Apibrėžimas: daugiabutis 3 ir daugiau butų

Detaliau

EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDI

EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDI EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDIO 4 CU 9 DIGIT 6 TELECOM 14 CODEC 84 TEISĖS AKTAI IR

Detaliau

YIT elgesio kodeksas mūsų bendromis vertybėmis ir taisyklėmis pagrįsti veiklos principai 1

YIT elgesio kodeksas mūsų bendromis vertybėmis ir taisyklėmis pagrįsti veiklos principai 1 YIT elgesio kodeksas mūsų bendromis vertybėmis ir taisyklėmis pagrįsti veiklos principai 1 Turinys Gerb. skaitytojau, 1 Misija, vizija ir vertybės YIT veiklos pagrindas... 4 2 Vadovavimo principai... 5

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba PRANEŠIMAS nuo: kam: Dalykas: Tarybos generalinio sekretoriato Delegacijoms Politinė deklaracija, kuria nustatomi Europos Sąju

Europos Sąjungos Taryba PRANEŠIMAS nuo: kam: Dalykas: Tarybos generalinio sekretoriato Delegacijoms Politinė deklaracija, kuria nustatomi Europos Sąju Europos Sąjungos Taryba PRANEŠIMAS nuo: kam: Dalykas: Tarybos generalinio sekretoriato Delegacijoms Politinė deklaracija, kuria nustatomi Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės būsimų santykių pagrindiniai

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2016) 787 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI Automobilių saugos didinimas ES siekiant

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2016) 787 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI Automobilių saugos didinimas ES siekiant EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 12 12 COM(2016) 787 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI Automobilių saugos didinimas ES siekiant išsaugoti gyvybes Ataskaita apie pažangių transporto

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013 m. programos įgyvendinimo apžvalga ir aktualijos bei naujos perspektyvos. Kaimo plėtros departamentas 2013 m. balandžio 4 d. I krypties pažanga ir finansinis įgyvendinimas

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2018) 329 final 2018/0164 (CNS) Pasiūlymas TARYBOS DIREKTYVA kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2018) 329 final 2018/0164 (CNS) Pasiūlymas TARYBOS DIREKTYVA kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 05 25 COM(2018) 329 final 2018/0164 (CNS) Pasiūlymas TARYBOS DIREKTYVA kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB nuostatos dėl galutinės valstybių narių tarpusavio

Detaliau