Patvirtinta: UAB EPSO-G atlygio ir skyrimo komiteto sprendimu (protokolo Nr. ASK-18-7) Nepriklausomo valdybos nario į UAB EPSO-G įmonių gru

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Patvirtinta: UAB EPSO-G atlygio ir skyrimo komiteto sprendimu (protokolo Nr. ASK-18-7) Nepriklausomo valdybos nario į UAB EPSO-G įmonių gru"

Transkriptas

1 Patvirtinta: UAB EPSO-G atlygio ir skyrimo komiteto sprendimu (protokolo Nr. ASK-18-7) Nepriklausomo valdybos nario į UAB EPSO-G įmonių grupės bendrovės AB AMBER GRID valdybą ATRANKOS APRAŠAS 2018 m., Vilnius 1

2 Bendra informacija Bendrovė AB Amber Grid (toliau Amber Grid arba Bendrovė) yra Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius, atsakingas už gamtinių dujų perdavimą transportavimą aukšto slėgio vamzdynais sistemos naudotojams, gamtinių dujų infrastruktūros eksploatavimą, priežiūrą ir plėtojimą. Veiklą Bendrovė vykdo nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d., kai įsigaliojo bendrovei Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos išduota gamtinių dujų perdavimo licencija ir tapo pagal ES reikalavimus sertifikuotu perdavimo sistemos operatoriumi m. E.ON Ruhrgas International GmbH ir OAO Gazprom Bendrovės akcijas perleidus Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos valdomai UAB EPSO-G (toliau EPSO-G arba Patronuojanti bendrovė), Amber Grid veikla ir nuosavybė buvo atskirta nuo gavybos ir tiekimo veiklą vykdančių gamtinių dujų įmonių. Tai atlikta vykdant ES Trečiojo energetikos paketo ir Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo reikalavimus dėl gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo veiklų atskyrimo. Bendrovės klientai stambios elektros, centralizuotos šilumos gamybos, pramonės įmonės ir vidutinės Lietuvos verslo bendrovės, gamtinių dujų tiekimo įmonės, kurioms teikiamos gamtinių dujų perdavimo paslaugos. Šiuo metu Lietuvoje gamtinių dujų perdavimo sistemą sudaro km magistralinių dujotiekių, 68 susijungimo su skirstymo sistemomis ir vartotojais taškai, 2 tarpvalstybinės dujų apskaitos stotys, 2 kompresorių stotys. Bendrovės akcininkais yra daugiau nei fizinių ir juridinių Lietuvos ir užsienio asmenų, iš jų 1 akcininkas EPSO-G, valdo kontrolinį (96,58 %) Bendrovės akcijų paketą. Pagrindinis Bendrovės akcininkas EPSO-G yra 100 % valdoma Lietuvos Respublikos Valstybės (akcininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija LR energetikos ministerija). Likusi Bendrovės akcijų dalis (3,42 %) yra kotiruojama biržos NASDAQ Vilnius Baltijos Papildomajame prekybos sąraše (Bendrovės trumpinys biržoje AMG1L). Vizija Aktyviais veiksmais, bendradarbiaujant su regiono dujų perdavimo sistemos operatoriais, sukurti palankias sąlygas regiono dujų rinkai veikti integruotame Europos dujų tinkle. Misija Užtikrinant šalies strateginius interesus, efektyviai vystyti perdavimo sistemą, patikimai vykdyti dujų perdavimą, aktyviai prisidėti prie integruotos Europos dujų perdavimo sistemos kūrimo ir sudaryti sąlygas konkurencingai dujų rinkai vystytis. 2

3 Korporatyvinio valdymo struktūra Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau Susirinkimas), valdyba (toliau Valdyba), Bendrovės vadovas Bendrovės generalinis direktorius (toliau Generalinis direktorius). Patronuojančioje bendrovėje EPSO-G sudaromi audito komitetas (toliau AK arba Audito komitetas) ir atlygio ir skyrimo komitetas (toliau ASK arba Atlygio ir skyrimo komitetas) veikia kaip visos EPSO-G įmonių grupės (toliau Įmonių grupė) audito bei atlygio ir skyrimo komitetai, be kita ko, atlikdami ir Bendrovės audito bei atlygio ir skyrimo komitetų funkcijas. Bendrovės organai sprendimus priima savarankiškai ir pagal kompetenciją, kuri jiems priskirta Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės aktais bei Bendrovės įstatais. Bendrovės organai visiškai atsako už priimtus sprendimus. Priimdami sprendimus Bendrovės organai privalo veikti Bendrovės ir Bendrovės akcininkų naudai. Bendrovės organai savo veikloje privalo vadovautis pagrindiniais Įmonių grupės korporatyvinio valdymo principais. Vidaus audito sistema centralizuota Įmonių grupės mastu. Patronuojančios bendrovės vidaus audito padalinys atskaitingas Patronuojančios bendrovės valdybai. Valdyba Sudėtis Valdybą sudaro 5 (penki) nariai, renkami 4 (ketverių) metų kadencijai. Siekiant užtikrinti tinkamą akcininkų atstovavimą valdyboje, gerąją valdymo praktiką bei nepriklausomų narių kompetencijų teikiamas galimybes, 3 (tris) valdybos narius skiria Patronuojanti bendrovė ir atrenkami 2 (du) nepriklausomi nariai. Valdybos nario nepertraukiamas kadencijos laikas yra ne ilgesnis kaip 2 (dvi) pilnos kadencijos iš eilės, t. y. ne daugiau kaip 8 (aštuoneri) metai iš eilės. Atsakomybė ir sprendimai Valdybos kompetencija atitinka LR akcinių bendrovių įstatyme bei Bendrovės įstatuose nustatytas valdybos kompetencijas (priedas Nr. 1), tarp jų: svarsto ir tvirtina Bendrovės strategiją, veiklos planą ne trumpesniam nei 3 (trejų) metų laikotarpiui, 10 (dešimties) metų gamtinių dujų perdavimo tinklo plėtros planą, valdybos kontroliuojamų Bendrovės projektų sąrašą, metinį biudžetą ir veiklos tikslus, paramos ir labdaros skyrimo tvarką, veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą, sandorių esminių sąlygų sąrašą; nustato įmonės Generalinio direktoriaus metinius tikslus, atlygį, vertina jo veiklą; priima sprendimus Bendrovės atliktų skaičiavimų pagrindu nustatyti dujų perdavimo ir kitų valstybės reguliuojamų paslaugų kainas ir jų taikymo tvarką; vykdo priežiūros funkcijas, prižiūrėdama Generalinio direktoriaus veiklą ir spęsdamas dėl jo tinkamumo eiti pareigas, atsižvelgiant į Patronuojančios bendrovės audito komiteto nuomonę, priima sprendimus dėl pritarimo Bendrovės sandoriams su 3

4 susijusiomis šalimis, kai jie sudaromi neįprastinėmis rinkos sąlygomis, daro reikšmingą įtaką bendrovei, jos finansams, turtui ar įsipareigojimams. Valdybos narių kompetencija Sėkmingam valdybos darbui ir atsakomybių įgyvendinimui, būtinas tinkamas individualių valdybos narių žinių, gebėjimų, vertybių ir patirties derinys, kad valdyba veiktų kaip kolegialus valdymo organas. Atsižvelgiant į korporatyvinio valdymo principus, EBPO rekomendacijas ir Nasdaq Valdymo kodeksą, valdyba turi turėti kompetencijas šiose srityse: strategijos, veiklos planavimo ir organizacijos vystymo; energijos perdavimo veiklos gerinimo ir plėtros; veiklos efektyvumo, finansų kontrolės ir korporatyvinio valdymo; įmonių ir projektų valdymo bei priežiūros; finansų valdymo, finansų analizės ir (ar) audito. Išsamus valdybos narių kompetencijų ir jų derinio sąrašas pateikiamas Priede Nr. 2 Kompetencijų matrica. Atlygis Vadovaujantis Atlygio už veiklą UAB EPSO-G ir UAB EPSO-G įmonių grupės bendrovių organuose nustatymo gairėmis, nepriklausomiems valdybų nariams už darbą valdyboje mokamas atlygis, kurį nustato Susirinkimas. Su faktiniais Bendrovės valdymo organų narių atlygio dydžiais galima susipažinti: %20Q.pdf 4

5 Nepriklausomo valdybos nario atranka Reikalavimai kandidatams Bendrovė skelbia atranką į Bendrovės investicinių ir infrastruktūrinių projektų valdymo ir priežiūros srities nepriklausomo valdybos nario vietą iki šiuo metu veikiančios valdybos kadencijos pabaigos (iki 2020 m. eilinio Bendrovės Susirinkimo). Visi kandidatai turi turėti išsilavinimą, žinias, profesinius įgūdžius ir funkcinę patirtį, reikalingą valdybos nario pareigų vykdymui. Dalyvauti antrame atrankos etape bus pakviesti tie kandidatai, kurie atitinka bendruosius, specialiuosius ir vertybinius reikalavimus, nepriklausomumo kriterijus 1 ir turės tas žinias bei patirtį, kad valdyboje būtų visų reikalingų kompetencijų derinys. Papildomos kompetencijos ir patirtys bus vertinami kaip privalumas. Bendrieji reikalavimai aukštasis universitetinis arba jam prilyginamas išsilavinimas; ne mažesnė nei 5 metų darbo patirtis vadovaujančioje pozicijoje (įmonės vadovo, valdymo ar priežiūros kolegialaus nario); strateginių tikslų įgyvendinimo ir tvaraus įmonės vertės didinimo patirtis; įmonių valdysenos principų išmanymas ir gerosios korporatyvinio valdymo žinios bei patirtis; patirtis bendrovių veiklos, finansų ir rizikų valdyme; puikūs lyderystės, komandinio darbo ir bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis gebėjimai; labai geri lietuvių ir anglų kalbos įgūdžiai (raštu ir žodžiu); komunikabilumas, gebėjimas aiškiai dėstyti mintis ir pristatyti susistemintą informaciją. Specialieji reikalavimai įmonės strateginio planavimo, organizacijų vystymo ir (ar) organizacijos pokyčių įgyvendinimo patirtis; nacionalinių ir regioninių strateginių energetikos tikslų išmanymas; verslo ir (ar) infrastruktūros plėtros planavimo vystymo patirtis; sektoriaus veiklos reguliavimo principų išmanymas; patirtis investicijų projektų vertimo bei finansavimo srityse. Šio aprašo priede Nr. 2 Kompetencijų matrica nurodyti privalomi reikalavimai ir kurie vertinami kaip privalumas. Vertybiniai reikalavimai būti nepriekaištingos reputacijos; 1 Kolegialių organų narių nepriklausomumo vertinimas ir rekomenduojami taikyti nepriklausomumo kriterijai nustatyti UAB EPSO-G įmonių grupės kolegialių organų narių, vadovų ir darbuotojų interesų valdymo politikos, patvirtintos UAB EPSO-G 2017 m. spalio 16 d. Valdybos sprendimu (posėdžio protokolo Nr. VLD-17-17). Prieiga internetu 5

6 turi būti neatimta ir neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas; per pastaruosius 5 metus kandidatas turi būti neatšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo. Nepriklausomumo kriterijai Asmuo laikomas nepriklausomu kandidatu, jei jo su bet kuria Įmonių grupės bendrove, akcininku, Bendrovės vadovu nesieja verslo, giminystės ar kitokie ryšiai, kurie gali lemti interesų konflikto atsiradimą, trukdantį sprendimus priimti geriausiais Bendrovės interesais. Vertinant kandidato nepriklausomumą vertinamas atitikimas nepriklausomumo kriterijams 2, tarp jų: nėra konkrečios valstybei atstovaujančios institucijos, kuri yra Įmonių grupės bendrovių akcijų valdytoja, darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų; nėra ir paskutinius 5 (penkerius) metus nebuvo kurios nors Įmonių grupės bendrovės vadovas ar valdybos narys (jei visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas Kolegialus organas stebėtojų taryba); nėra ir paskutinius 3 (trejus) metus nebuvo kurios nors iš Įmonių grupės bendrovių darbuotojas; negauna ir per paskutinius 3 metus neturi būti gavęs atlyginimo iš kurios nors Įmonių grupės bendrovės, išskyrus atlygį už kolegialaus organo nario pareigas; neturi kurios nors Įmonių grupės bendrovės akcijų, neatstovauja Įmonių grupės bendrovės akcininkui; neturi sutartinių santykių su kitais Įmonių grupės bendrovės akcininkais, kurių pagrindu asmuo valdo balsavimo teises toje bendrovėje; neturi ir per praėjusius 3 metus neturėjo verslo ryšių su jokia Įmonių grupės bendrove nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių subjekto partneris, akcininkas, vadovas ar kolegialaus organo narys. Neturinčiu verslo ryšių kandidatu laikomas subjektas, kuris negauna jokių pajamų iš Įmonių grupės bendrovės (išskyrus pajamas už kolegialaus organo nario pareigų ėjimą); nėra ir per paskutinius 3 metus neturi būti buvęs audito įmonės, kuri atlieka kurios nors iš Įmonių grupės bendrovių auditą, partneriu, akcininku, vadovu, kolegialaus organo nariu arba darbuotoju; neturi būti ėjęs Įmonių grupės bendrovės Kolegialaus organo nario pareigų 2 (du) iš eilės įstatuose nustatytus įgaliojimų laikotarpius; nėra nė vienos iš Grupės bendrovių vadovo arba aukščiau nurodytuose papunkčiuose išvardintų asmenų artimas asmuo; neturi reikšmingų ryšių su Įmonių grupės bendrovės kolegialių organų nariais / vadovu, kurie atsiranda jiems dalyvaujant kitų bendrovių / organizacijų veikloje ir kurie lemia / gali lemti kontrolės santykių atsiradimą, finansines ar kitas reikšmingas 2 Kolegialių organų narių nepriklausomumo vertinimas ir rekomenduojami taikyti nepriklausomumo kriterijai nustatyti UAB EPSO-G įmonių grupės kolegialių organų narių, vadovų ir darbuotojų interesų valdymo politikos, patvirtintos UAB EPSO-G 2017 m. spalio 16 d. Valdybos sprendimu (posėdžio protokolo Nr. VLD-17-17). Prieiga internetu 6

7 pasekmes. Pavyzdžiui (pateikiamas situacijų sąrašas nėra išsamus ir baigtinis): (i) Įmonių grupės bendrovės valdybos narys neina valdybos nario pareigų kitame juridiniame asmenyje, kuriame stebėtojų tarybos nariu yra tos Įmonių grupės bendrovės vadovas, vadovybės darbuotojas arba ne nepriklausomas valdybos narys; (ii) Įmonių grupės bendrovės valdybos narys neina vadovo ar vadovybės darbuotojo pareigų kitame juridiniame asmenyje, kuriame valdybos nariu arba vadovu, arba vadovybės darbuotoju yra tos Įmonių grupės bendrovės valdybos narys / vadovybės darbuotojas; (iii) Įmonių grupės bendrovės stebėtojų tarybos narys neina valdybos nario ar vadovo pareigų kitame juridiniame asmenyje, kuriame stebėtojų tarybos nario pareigas eina bet kurios Įmonių grupės bendrovės valdybos narys ar vadovas. Paprastai dėl ryšių, atsirandančių dalyvaujant tuose pačiuose labdaros (ne pelno siekiančiuose) juridiniuose asmenyse, visuomeninėse organizacijose, kurios yra susijusios su išimtinai asmeninių arba (ir) šeimos poreikių tenkinimu, asmuo nepraranda nepriklausomo nario statuso; nėra kitų aplinkybių, dėl kurių yra arba gali kilti jo arba jo artimojo asmens ir Įmonių grupės bendrovės interesų konfliktas. 7

8 Kandidatų dokumentų pateikimas ir atrankos eiga Pateikiami dokumentai Kandidatai, dalyvaujantys atrankoje, Atlygio ir skyrimui komitetui pateikia informaciją apie atitiktį nustatytiems reikalavimas, t. y.: gyvenimo aprašymą (CV) (laisva forma); motyvacinį laišką (laisva forma); sutikimą kandidatuoti į valdybos narius (Priedas Nr. 3); kandidato į valdybos narius interesų deklaraciją, nepriklausomumo deklaraciją, žr., 2017 m. spalio 16 d. UAB EPSO-G Valdybos sprendimu Nr. VLD patvirtintos UAB EPSO-G įmonių grupės Kolegialių organų narių ir darbuotojų interesų valdymo politikos Priedas N Ketinantys kandidatuoti, susisiekia su žemiau nurodytu kontaktiniu asmeniu ir jų nurodytu elektroniniu adresu bus išsiųsta elektroninė deklaracijos forma, o esant poreikiui suteikta konsultacija dėl jos pildymo bei pateikimo; Sutikimas EPSO-G tvarkyti kandidato į valdybos narius asmens duomenis (Priedas Nr.4 ); Asmens tapatybę, kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai pateikiami kitame atrankos etape (žr. dalį Atrankos vykdymas, atrankos etapų aprašymas ). Visi pateikti dokumentai turi didelę svarbą vertinant kandidatų tinkamumą ir motyvaciją. Terminai ir kontaktai Dokumentų pateikimo terminas iki 2018 m. birželio 9 d. įskaitytinai. Dokumentus prašome siųsti Atlygio ir skyrimo komitetui, el. paštu: temoje Atranka į AB Amber Grid valdybą. Kontaktinis asmuo: Mindaugas Vinkus, EPSO-G organizacijos vystymo vadovas (tel. Nr , el. paštas: Visų kandidatų į Bendrovės valdybos narius konfidencialumas bus užtikrintas. Kandidatų patvirtinimai Kandidatai, pateikę dokumentus dalyvauti atrankoje, laikomi: patvirtinusiais, kad jiems neatimta ir neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas bei per pastaruosius 5 metus kandidatas nėra atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų ėjimo; susipažinusiais su teisiniais įsipareigojimais, kylančiais tuo atveju, kai atrenkami ir paskiriami į valdybą, bei su jais sudaromos atitinkamos civilinės sutartys; išrinkimo į valdybą atveju, įsipareigojantys skirti pakankamai laiko ir dėmesio valdybos nario pareigų vykdymui valdybos suplanuotuose susitikimuose, Susirinkime, susitikimams su Bendrovės vadovaujančiais darbuotojais ir kt

9 Paskutinė dokumentų pateikimo data 2018 m. birželio 9 d. Atranką vykdo Valdybos narį, atsižvelgiant į Atlygio ir skyrimo komiteto rekomendacijas, renka Susirinkimas, kuriam valdyba yra atskaitinga. Valdybos nario atranką vykdo ir rekomendacijas dėl atrinktų kandidatų teikia Atlygio ir skyrimo komitetas. Esant poreikiui, gali būti įsigyjamos išorinės paslaugos atrankos procedūroms atlikti. Atrankos vykdymas Atranka bus vykdoma etapais: ETAPAI ETAPO APRAŠYMAS PATEIKIAMI DOKUMENTAI TERMINAI Atranka pagal gyvenimo Kandidatai pateikia CV, motyvacinius aprašyme (CV), laiškus, sutikimus kandidatuoti, I motyvaciniame laiške ir interesų deklaraciją, nepriklausomumo Iki ETAPAS kituose pateiktuose deklaraciją ir sutikimas tvarkyti dokumentuose nurodytus kandidato asmens duomenis. duomenis. II ETAPAS III ETAPAS IV ETAPAS Pokalbiai su atrinktais kandidatais, kurie geriausiai atitinka keliamus reikalavimus. Atrinktų kandidatų patikra remiantis Lietuvos Respublikos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo ir jį įgyvendinančių norminių teisės aktų nustatyta tvarka 9 Šio etapo metu iš kandidatų prašoma pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus (ID arba paso kopiją), išsilavinimą ir (ar) kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus ir (ar) kitus dokumentus, įrodančius, kad kandidatas atitinka taikomus bendruosius bei specialiuosius, nepriklausomumo kriterijus. Šio etapo metu iš kandidatų prašoma pateikti pažymas: kad nėra pripažintas neveiksniu ar ribotai veiksniu bet kurioje srityje arba jam taikomos priverčiamosios medicinos priemonės; per paskutinius 3 metus nebuvo įrašytas į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo ar narkomanijos; neturi psichinės veiklos sutrikimų, dėl kurių galėtų kilti grėsmė nacionaliniam saugumui užtikrinti strateginę reikšmę turinčios infrastruktūros saugai; pasirašytą sutikimą dėl asmens patikrinimo. Atlygio ir skyrimo komiteto Susirinkimui teikiamos rekomendacijos dėl atrinktų kandidatų *Pagal poreikį, šis terminas gali būti pratęstas iki ±5 dienų. Iki * Po Nuo

10 Priedas Nr. 1 Valdybos kompetencija Valdybos kompetencija nesiskiria nuo LR akcinių bendrovių įstatymu nustatytos valdybos kompetencijos, išskyrus papildomą kompetenciją, nustatytą bendrovės įstatų atitinkamuose straipsniuose. AB Amber Grid įstatuose nustatyta valdybos kompetencija Valdyba svarsto ir tvirtina: Bendrovės strategiją; Bendrovės veiklos planą ne trumpesniam nei 3 (trejų) metų laikotarpiui ir veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą Valdybos nustatytu periodiškumu; 10 (dešimties) metų gamtinių dujų perdavimo tinklo plėtros planą; pagal Įmonių grupės projektų valdymo politiką Valdybos kontroliuojamų Bendrovės projektų sąrašą; Bendrovės metinį biudžetą ir veiklos tikslus; paramos ir labdaros skyrimo tvarką; sandorių esminių sąlygų sąrašą (pagal sandorių tipus) ir sandorių, dėl kurių sudarymo sprendimą priima Valdyba, įskaitant Valdybos sprendimus dėl sandorių, kuriems reikalingas Susirinkimo pritarimas, sudarymo tvarką; informacijos, kuri laikoma Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, sąrašą ir tokios informacijos naudojimo (saugojimo) Bendrovėje principus; Bendrovės kaip nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbios įmonės saugumo planą; Generalinio direktoriaus pareiginius nuostatus, nustato jo atlyginimą, metinius veiklos tikslus, kitas darbo sutarties sąlygas, jį skatina ir skiria nuobaudas. svarsto Įmonių grupės dokumentus (gaires, politikas, tvarkas ir pan.) bei sprendžia dėl jų taikymo apimties Bendrovėje, kitus Bendrovės veiklą reglamentuojančius dokumentus. Valdyba priima sprendimus: Bendrovės atliktų skaičiavimų pagrindu nustatyti dujų perdavimo ir kitų valstybės reguliuojamų paslaugų kainas ir jų taikymo tvarką, kai to reikalauja galiojantys teisės aktai; išleisti obligacijas (išskyrus konvertuojamąsias obligacijas); dėl Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo, taip pat dėl jų nuostatų patvirtinimo ir keitimo, vadovų skyrimo bei atšaukimo; dėl Bendrovės dalyvavimo asociacijų ar bet kokios formos juridinių asmenų susivienijimų veikloje; 10

11 Bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve, o taip pat sprendimus dėl Bendrovės turimų akcijų (pajų, dalių) skaičiaus didinimo bei mažinimo ar kitokio šių akcijų (pajų, dalių) suteikiamų teisių pasikeitimo, tvirtina akcijų pasirašymo sutarčių pagrindines sąlygas; dėl Bendrovei priklausančio turto, įtraukto į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ir turto sąrašą, numatytą LR nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, perleidimo, įkeitimo, teisinio statuso keitimo, kitokio apsunkinimo ar disponavimo, jei tokio perleidžiamo turto vertė yra mažesnė arba lygi 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo; tvirtinti standartines iš tiesioginės dujų perdavimo sistemos operatoriaus veiklos kylančių sutarčių sąlygas, (prijungimo prie dujų sistemos, gamtinių dujų perdavimo paslaugų sutartis, gamtinių dujų balansavimo sutartis), ir priima sprendimus dėl sandorių sudarymo nukrypstant nuo tokių patvirtintų standartinių sutarčių sąlygų; įsigyti prekes, paslaugas ar darbus už didesnę kaip Eur sumą, o sprendimus įsigyti prekes, paslaugas ar darbus iš vienintelio teikėjo už didesnę kaip Eur sumą, išskyrus, jeigu Bendrovės technologinėms reikmėms ir balansavimui perkamos prekių biržoje kotiruotos prekės; įsigyti prekes, paslaugas ar darbus iš Patronuojančios bendrovės nepriklausomai nuo vertės; dėl turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip Eur, investavimo, perleidimo (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai); dėl bet kokių sandorių, kurių netinkamas vykdymas gali reikšti, jog Bendrovė galimai turės sumokėti netesybas, viršijančias Eur; dėl turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip Eur, nuomos, įkeitimo ar hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma); dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip Eur, įvykdymo laidavimo ar garantavimo; dėl turto įsigijimo ar sukūrimo už kainą, didesnę kaip Eur; dėl sudaromų piniginių lėšų skolinimosi sandorių, kurių suma yra didesnė kaip Eur, ir jų esminių sąlygų, taip pat dėl piniginių lėšų skolinimo, išskyrus atvejus, kai sandoriai vykdomi pagal Valdybos patvirtintą tvarką; dėl taikos sutarčių sudarymo ar ieškinio (priešieškinio, skundo) atsisakymo arba lygiaverčio procesinio veiksmo, kuriuo iš esmės užbaigiamas ginčas, atlikimo teisminiuose (arbitražo) ginčuose, kuriuose Bendrovei reiškiamas arba Bendrovė reiškia reikalavimą, didesnį kaip Eur; taip pat sprendimus dėl ieškinio (priešieškinio, skundo) pateikimo, kuriuo iniciuojamas ginčas su nacionaline kainas reguliuojančia institucija, nepriklausomai nuo vertės; dėl sutartinių netesybų netaikymo Bendrovės kontrahentams, jei tokių netesybų dydis yra didesnis kaip Eur; pradėti vykdyti naujo pobūdžio veiklą ar nutraukti konkrečią vykdomą veiklą, jeigu lėšos tokios veiklos vykdymui nėra numatytos patvirtintame metiniame Bendrovės biudžete arba sprendimas nutraukti konkrečią vykdomą veiklą yra daromas ne dėl privalomųjų teisės aktų reikalavimų, teismo ar arbitražo privalomo sprendimo vykdymo; 11

12 sudaryti bet kokius kitus sandorius (nepaminėtus šių Įstatų atskiruose punktuose), kurių suma yra didesnė kaip Eur, jei lėšos jiems nėra numatytos Bendrovės metiniame biudžete; atsižvelgdamas į centralizuotai Įmonių grupės mastu veikiančio vidaus audito metu nustatytus trūkumus ir pateiktas rekomendacijas, tvirtina veiksmų planą, skirtą trūkumams pašalinti ir rekomendacijoms įgyvendinti, svarsto šio veiksmų plano įgyvendinimo ataskaitas; dėl kituose teisės aktuose, šiuose Įstatuose, Susirinkimo ir Valdybos sprendimais Valdybos kompetencijai priskirtų klausimų; sudaryti dujų transportavimo tarp trečiųjų šalių, kurios nėra Europos Sąjungos valstybės narės, sutartis, išskyrus jeigu tokios paslaugos yra teikiamos pagal standartines sąlygas (gamtinių dujų perdavimo paslaugos sutartis, gamtinių dujų balansavimo sutartis, pajėgumų užsakymus ir kitus reguliuojamos veiklos sandorius), kurioms yra pritarusi (suderinusi) kompetentinga įgaliotoji institucija; Valdyba turi teisę svarstyti ir kitus klausimus, dėl kurių į Valdybą kreipiasi bent vienas Valdybos narys. Valdyba, prieš priimdama šioje ir žemiau dalyje nurodytus sprendimus dėl sandorių sudarymo, tvirtina esmines šių sandorių sąlygas bei įgalioja Generalinį direktorių arba kitą jo įgaliotą asmenį suderinti kitas (neesmines) tokių sandorių sąlygas sudarant atitinkamus sandorius ir kitus susitarimus ar dokumentus Bendrovės vardu. Valdyba priima sprendimus, kuriems reikalingas Susirinkimo pritarimas: dėl Bendrovės turimų akcijų (dalių, pajų) ar jų suteikiamų teisių ar kitokių juridinio asmens dalyvio teisių perleidimo, įkeitimo ar kitokio suvaržymo; dėl Bendrovės Kontroliuojamoms ir (ar) Asocijuotoms bendrovėms priklausančio turtinio komplekso ar esminių jų dalių perleidimo, jei perleidžiamo turto balansinė vertė yra didesnė nei 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo; dėl Bendrovei priklausančio turto, įtraukto į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ir turto sąrašą, numatytą LR nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, perleidimo, įkeitimo, teisinio statuso keitimo, kitokio apsunkinimo ar disponavimo, jei nurodytų įrenginių vertė yra didesnė nei 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo; dėl tiesiogiai ar netiesiogiai valdomų įmonių, kurioms priklauso aukščiau punkte nurodyti įrenginiai ar kurios juos vysto, valdo, naudoja ar jais disponuoja bet kokiais pagrindais, akcijų ar jų suteikiamų teisių perleidimo, kitokio disponavimo ar apsunkinimo, tokių įmonių įstatinio kapitalo didinimo, mažinimo ar kitokių veiksmų, galinčių pakeisti šių įmonių įstatinio kapitalo struktūrą (pvz., konvertuojamųjų obligacijų išleidimo) bei sprendimų dėl šiame punkte nurodytų įmonių reorganizavimo, atskyrimo, restruktūrizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ar kitokių veiksmų, keičiančių šiame punkte nurodytų įmonių teisinį statusą; dėl Bendrovės turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/5 Bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai), įkeitimo ar hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma); 12

13 dėl bet kokių sandorių, kuriais susitariama dėl netesybų, kurių bendra suma gali viršyti 1/5 Bendrovės įstatinio kapitalo; dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/5 Bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo; dėl turto įsigijimo už kainą, didesnę kaip 1/5 Bendrovės įstatinio kapitalo; dėl Bendrovės projektų teikimo pripažinti juos ypatingos valstybinės svarbos projektais ar valstybei svarbiais projektais, kaip šie projektai apibrėžti teisės aktuose. Valdyba, prieš priimdama šioje dalyje nurodytus sprendimus, turi gauti Susirinkimo pritarimą arba atidėti tokio sprendimo įsigaliojimą iki to momento, kai bus gautas reikalingas Susirinkimo pritarimas. Susirinkimo pritarimas nepanaikina Valdybos atsakomybės už priimtus sprendimus. Valdybos papildomos funkcijos, susijusios su Kontroliuojamomis bendrovėmis ir Asocijuotomis bendrovėmis: Valdyba priima sprendimus dėl juridinio asmens teisių ir pareigų realizavimo Kontroliuojamose ir Asocijuotose bendrovėse, dėl Bendrovės balsavimo tokių juridinių asmenų visuotiniuose akcininkų susirinkimuose; Valdyba priima sprendimus dėl Kontroliuojamų ir Asocijuotų bendrovių įstatų keitimo; gali teikti rekomendacijas dėl Įmonių grupės dokumentų įgyvendinimo Kontroliuojamose ir Asocijuotose bendrovėse; gali nustatyti Kontroliuojamų bendrovių veiklos ir valdymo gaires, taisykles, metinius finansinius planus, metinę turto grąžos normą, maksimalius skolinių įsipareigojimų dydžius, taip pat kitus jų veiklos parametrus. Valdybos kompetencija, susijusi su priežiūros funkcijų vykdymu: Valdyba atlieka šias priežiūros funkcijas: atsižvelgdama į AK nuomonę, pritaria arba nepritaria sandorių su susijusiomis šalimis sudarymui; prižiūri Generalinio direktoriaus veiklą, pateikia Susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus dėl Generalinio direktoriaus veiklos; svarsto, ar Generalinis direktorius tinka eiti pareigas, jeigu Bendrovė dirba nuostolingai; teikia siūlymus Generaliniam direktoriui atšaukti jo sprendimus, kurie prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, Įstatams, Susirinkimo ar Valdybos sprendimams; sprendžia kitus Įstatuose, taip pat Susirinkimo sprendimuose Valdybos kompetencijai priskirtus Bendrovės ir Generalinio direktoriaus veiklos priežiūros klausimus. Valdyba, atsižvelgdama į AK išvadą, priima sprendimą pritarti arba nepritarti Bendrovės sandoriams su susijusiomis šalims, jeigu šie sandoriai: sudaromi neįprastinėmis rinkos sąlygomis ir(ar); 13

14 negali būti priskiriami Bendrovės įprastai ūkinei veiklai ir(ar); daro reikšmingą įtaką Bendrovei, jos finansams, turtui ar įsipareigojimams. Sandoriai su susijusiais asmenimis laikomi darančiais reikšmingą įtaką Bendrovei, jos finansams, turtui ar įsipareigojimams, jeigu tokio sandorio bendra galima įtaka Bendrovei, išreikšta pinigais, viršija 1/10 Bendrovės įstatinio kapitalo. Valdyba, atsižvelgdama į AK nuomonę, nustato taisykles, kuriose detalizuojama, kaip yra vertinami ir nustatomi įstatuose nurodyti sandorių su susijusiais asmenimis vertinimo kriterijai. 14

15 Priedas Nr. 2 Kompetencijų matrica VALDYBOS SUDĖTIS Patronuojančios bendrovės deleguojamų valdybos narių Valdybos narys Nr.1 kompetencijos Valdybos narys Nr.2 Valdybos narys Nr.3 Nepriklausomų valdybos narių kompetencijos Valdybos narys Nr.4 Valdybo s narys Nr.5 KOMPETENCIJŲ SRITYS Strategijos, veiklos planavimo ir organizacij os vystymo Perdavimo veiklos gerinimo ir plėtros Veiklos efektyvumo, finansų kontrolės ir korporatyvi nio valdymo Įmonių ir projektų valdymo bei priežiūros Finansų valdymo ir audito Privalomieji reikalavimai Aukštasis universitetinis išsilavinimas Ne mažesnė nei 5 metų darbo patirtis vadovaujančioje pozicijoje (įmonės vadovo, valdymo ar priežiūros kolegialaus nario) Strateginių tikslų įgyvendinimo ir tvaraus įmonės vertės didinimo patirtis Įmonių valdysenos principų išmanymas ir gerosios korporatyvinio valdymo žinios bei patirtis Patirtis bendrovių veiklos, finansų ir rizikų valdyme Puikūs lyderystės, komandinio darbo ir bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis gebėjimai Labai geri lietuvių ir anglų kalbos įgūdžiai (raštu ir žodžiu) Komunikabilumas, gebėjimas aiškiai dėstyti mintis ir pristatyti susistemintą informaciją Specialiosios kompetencijos Įmonės strateginio planavimo, organizacijų vystymo ir (ar) organizacijos pokyčių įgyvendinimo patirtis 15

16 Nacionalinių ir regioninių strateginių energetikos tikslų išmanymas Verslo ir (ar) infrastruktūros plėtros planavimo ir vystymo patirtis Sektoriaus veiklos reguliavimo principų išmanymas Patirtis investicijų projektų vertimo bei finansavimo srityse - privaloma - privalumas 16

17 Priedas Nr. 3. Sutikimas kandidatuoti UAB EPSO-G Atlygio ir skyrimo komitetui prie Stebėtojų tarybos el. p. KANDIDATO Į AB AMBER GRID VALDYBOS NARIUS SUTIKIMAS KANDIDATUOTI [data], Vilnius Šiuo aš, [vardas pavardė], pareiškiu ir patvirtinu, kad sutinku kandidatuoti ir būti išrinktas AB Amber Grid valdybos nariu, bei teikiu atitikimą valdybos nariui keliamiems reikalavimas ir nepriklausomumą patvirtinančius dokumentus, tarp jų kandidato į AB Amber Grid valdybos narius interesų deklaraciją, joje nurodant visas aplinkybes, dėl kurių galėtų kilti mano ir AB Amber Grid interesų konfliktas ir dėl kurių valdybos nario funkcijų atlikimas negalėtų būti tinkamai įvykdomas, bei kandidato į AB Amber Grid valdybos narius nepriklausomumo deklaraciją, kuria patvirtinu savo nepriklausomumą bei atitikimą visiems nepriklausomumo kriterijams. Teikdamas (-a) dokumentus patvirtinu, kad: - esu nepriekaištingos reputacijos; - man neatimta ir neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas; - per pastaruosius 5 metus nesu atšauktas (-a) iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų ėjimo; - susipažinau su teisiniais įsipareigojimais, kylančiais tuo atveju, jei būčiau atrinktas (-a) ir paskirtas (-a) į valdybą, bei sudaryta atitinkama civilinė sutartis; - išrinkimo į valdybą atveju, įsipareigoju skirti pakankamai laiko ir dėmesio valdybos nario pareigų vykdymui valdybos suplanuotuose susitikimuose, visuotiniame akcininkų susirinkime, susitikimams su bendrovės vadovaujančiais darbuotojais ir kt. Pranešimus, susijusius su atranka, prašau siųsti šiais kontaktais: El.p. [...] Tel. Nr. [...] PRIDEDAMA: 1. Kandidato į AB Amber Grid valdybos narius interesų deklaracija (A dalis). 2. Kandidato į AB Amber Grid valdybos narius nepriklausomumo deklaracija (B dalis). 3. Gyvenimo aprašymas. 4. Motyvacinis laiškas. 5. Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo. (kandidato parašas, vardas, pavardė) 17

18 Priedas Nr. 4. Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo UAB EPSO-G el. p. KANDIDATO Į AMBER GRID VALDYBOS NARIUS SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO [data], Vilnius 1. Aš, [vardas pavardė], sutinku, kad UAB EPSO-G gautų ir tvarkytų iki AB Amber Grid valdybos nario paskyrimo šiuos mano, kaip kandidato, pateiktus asmens duomenis: 1.1. vardas, pavardė; 1.2. pašto adresas; 1.3. el. pašto adresas; 1.4. telefono numeris; 1.5. gimimo data; 1.6. mano nuotrauka; 1.7. darbo patirtis; 1.8. išsilavinimas; 1.9. bendravimo įgūdžiai; atsiliepimai / rekomendacijos apie mane; kandidato į Amber Grid valdybos narius interesų deklaracijoje (A dalis) pateikiami duomenys; kandidato į Amber Grid valdybos narius nepriklausomumo deklaracijoje (B dalis) pateikiami duomenys. 2. Sutinku, kad mano asmens duomenys būtų naudojami AB Amber Grid valdybos nario atrankai, siekiant patikrinti ar aš, kaip kandidatas, atitinku taikomus bendruosius bei specialiuosius reikalavimus ir nepriklausomumo kriterijus. 3. Taip pat sutinku, kad UAB EPSO-G gali pasitelkti tam tikrus duomenų tvarkytojus, kuriems gali būti perduoti mano asmens duomenys. Tokie duomenų tvarkytojai yra: duomenų centrų paslaugas teikiančios įmonės, el. pašto ar kitų informacinių technologijų infrastruktūrų paslaugas teikiančios įmonės, personalo atrankos paslaugas teikiantys asmenys ar kiti paslaugų teikėjai, kurių paslaugos susijusios su mano asmens duomenų saugojimu. 4. Man yra žinomos mano, kaip duomenų subjekto, teisės, nustatytos Europos parlamento ir tarybos reglamente (ES) 2016/ m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas). (kandidato parašas, vardas, pavardė) 18

SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas , įregistruota

SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas , įregistruota SKELBIMAS DĖL PRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas 302705528, įregistruota Juridinių asmenų registre adresu Šiaulių r. sav. Sutkūnų

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

Microsoft Word Priedas 2_ Valdybos nario veiklos sutartis_su atlygiu

Microsoft Word Priedas 2_ Valdybos nario veiklos sutartis_su atlygiu STANDARTINĖS SUTARTIES SĄLYGOS PATVIRTINTA AB Amber Grid visuotinio akcininkų susirinkimo 2019 m. balandžio [ ] d. sprendimu Nr. [ ] SUTARTIS DĖL AB AMBER GRID NEPRIKLAUSOMO VALDYBOS NARIO VEIKLOS VALDYBOJE

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

Įstatymas skelbtas: Žin., 2000, Nr Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMAS 2000 m. liepos 13 d. Nr. VII

Įstatymas skelbtas: Žin., 2000, Nr Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMAS 2000 m. liepos 13 d. Nr. VII Įstatymas skelbtas: Žin., 2000, Nr. 64-1914 Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMAS 2000 m. liepos 13 d. Nr. VIII-1835 Vilnius Nauja įstatymo redakcija nuo 2004 m.

Detaliau

Microsoft Word - Nasdaq Vilnius listinguojamų bendrovių valdysenos ataskaitos forma (galioja nuo 2019_01_15).docx

Microsoft Word - Nasdaq Vilnius listinguojamų bendrovių valdysenos ataskaitos forma (galioja nuo 2019_01_15).docx PRIIMTA AB Nasdaq Vilnius valdybos posėdyje 2015 m. kovo 16 d. Protokolo Nr. 15-120 Papildyta: 2019 m. sausio 15 d. Protokolo Nr.19-63 DĖL NASDAQ VILNIUS LISTINGUOJAMŲ BENDROVIŲ VALDYSENOS KODEKSO LAIKYMOSI

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 iki 2017-12-31 Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 107-2688, i. k. 0971010ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo fondo lėšų likutis, padengus Privatizavimo fondo įsipareigojimus,

Detaliau

Banko įstatai_lt

Banko įstatai_lt AB SEB BANKO ĮSTATAI Įstatų nauja redakcija, patvirtinta visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2015 m. rugsėjo 3 d. I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. AB SEB bankas (toliau Bankas) yra kredito

Detaliau

AB AMBER GRID TARPINIS PRANEŠIMAS UŽ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2017 M. BIRŽELIO 30 D. Vilnius 2017 M.

AB AMBER GRID TARPINIS PRANEŠIMAS UŽ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2017 M. BIRŽELIO 30 D. Vilnius 2017 M. Vilnius 2017 M. TURINYS 1. BENDROJI INFORMACIJA... 3 1.1. PAGRINDINIAI DUOMENYS... 3 1.2. BENDROVĖS VEIKLA... 3 1.3. ILGALAIKĖ BENDROVĖS STRATEGIJA... 8 1.4. DARBUOTOJAI... 8 1.5. TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS...

Detaliau

atlieka transporto priemonių poveikio susisiekimo komunikacijų inžineriniams statiniams tyrimus ir analizę; renka, apdoroja ir tvarko du

atlieka transporto priemonių poveikio susisiekimo komunikacijų inžineriniams statiniams tyrimus ir analizę; renka, apdoroja ir tvarko du 2 8.10. atlieka transporto priemonių poveikio susisiekimo komunikacijų inžineriniams statiniams tyrimus ir analizę; 8.11. renka, apdoroja ir tvarko duomenis apie susisiekimo komunikacijas; 8.12. atlieka

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

kompiuterių ir su jais susijusi veikla; techninės įrangos naudojimo konsultacijų teikimas; kitos programinės įrangos tiekimas ir n

kompiuterių ir su jais susijusi veikla; techninės įrangos naudojimo konsultacijų teikimas; kitos programinės įrangos tiekimas ir n 2 8.10. kompiuterių ir su jais susijusi veikla; 8.11. techninės įrangos naudojimo konsultacijų teikimas; 8.12. kitos programinės įrangos tiekimas ir naudojimosi konsultacijų teikimas; 8.13. teisinė veikla;

Detaliau

© dr. ASTA JAKUTYTĖ-SUNGAILIENĖ Adv. kontoros “Zabiela, Zabielaitė ir partneriai” advokatė MRU TF Civilinės justicijos instituto docentė

© dr. ASTA JAKUTYTĖ-SUNGAILIENĖ Adv. kontoros “Zabiela, Zabielaitė ir partneriai” advokatė MRU TF Civilinės justicijos instituto docentė Teisiniai mažosios bendrijos (MB) veiklos aspektai dr. ASTA JAKUTYTĖ-SUNGAILIENĖ Adv. kontoros Zabiela, Zabielaitė ir partneriai advokatė MRU TF Civilinės justicijos instituto docentė MB TEISINIS STATUSAS

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr , i. k ISTA0IX-1068 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr , i. k ISTA0IX-1068 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ Suvestinė redakcija nuo 2004-11-17 iki 2007-01-29 Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 91-3891, i. k. 1021010ISTA0IX-1068 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ ĮSTAIGŲ Į S T A T Y M A S 2002 m. rugsėjo 10 d. Nr.

Detaliau

VI_2013_pusmet

VI_2013_pusmet VALDYMO ĮMONIŲ PUSMEČIO ATASKAITOS TURINYS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. UAB MP PENSION FUNDS BALTIC 1.2. buveinė Savanorių pr. 349, Kaunas. 1.3. telefono (8 37)

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS Informacija atnaujinta 2014-10-31 Aktuali redakcija, galiojanti nuo 2014-11-01 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ ĮSTAIGŲ Į S T A T Y M A S 2002 m. rugsėjo 10 d. Nr. IX-1068 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand AB KLAIPĖDOS NAFTA 2017 M. 6 MĖN. NEAUDITUOTI FINANSINIAI REZULTATAI 2017 m. liepos 31 d. TURINYS Informacija apie Bendrovę Svarbiausi įvykiai Finansiniai rezultatai Kita informacija 2 INFORMACIJA APIE

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO PATVIRTINTA Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 5 d. sprendimu Nr. T1-348 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠILALĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO ĮSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Viešoji įstaiga

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2015-05-22 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau

Microsoft PowerPoint _3Q_ _LT.pps

Microsoft PowerPoint _3Q_ _LT.pps Preliminarūs 28 m. 9 mėnesių AB Invalda grupės rezultatai Vilnius, 28-11-28 Turinys Apie AB Invalda Įmonių grupė Svarbūs įvykiai Finansiniai rezultatai Informacija apie akcijas Akcininkų struktūra Prekyba

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS,

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, TURTO AREŠTO AKTŲ, TESTAMENTŲ, SUTARČIŲ, VEDYBŲ SUTARČIŲ, ĮGALIOJIMŲ, NEVEIKSNIŲ IR RIBOTAI VEIKSNIŲ ASMENŲ REGISTRŲ SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų

Detaliau

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1-209 PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE

Detaliau

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMAS 2006 m. liepos 13 d. Nr. X-764 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis, tikslas ir

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016 2023 m. VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m. Bendra strategijos vertė 2 486 600,00 Eur. Lėšos vietos

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

temos

temos 11-14 temos Pavedimo sutartis / Komiso sutartis / Distribucijos sutartis / Franšizės sutartis Dr. V. Mizaras. Prievolių teisė II Analizuojamos sutartys Pavedimo sutartis CK 6.756-6.765 str., įskaitant

Detaliau

GMC nuostatai_galutiniai_Senatui

GMC nuostatai_galutiniai_Senatui PATVIRTINTA Vilniaus universiteto senato 2016 m. rugsėjo 20 d. nutarimu Nr. S-2016-8-2 VILNIAUS UNIVERSITETO GYVYBĖS MOKSLŲ CENTRO NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vilniaus universiteto (toliau Universitetas)

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis PATVIRTINTA VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. P1-116 1 priedas NUOMOS SUTARTIS Nr. (data) Vilnius Nuomotojas valstybės įmonė Turto bankas, juridinio asmens kodas

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

PRIIMTI

PRIIMTI Patvirtinta KTU alumnų asociacijos visuotinio narių susirinkime 2015 m. gegužės 15 d. KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO ALUMNŲ ASOCIACIJA ĮSTATAI 1. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.1. Kauno technologijos universiteto

Detaliau

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 215 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę priemonę I. Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje

Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Informacinis pranešimas Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Kokie pokyčiai laukia? 2017 m. birželio 6 d. Lietuvos parlamentas priėmė naujojo Darbo kodekso pakeitimus, taip

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2016-05-31 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation #HRSavaitėLietuva VDI IR DARBDAVIŲ TEISĖS BEI PAREIGOS NAUJAJAME DARBO KODEKSE 2017 Kas atsitiko: 1. Naujas teisinis reiškinys, iš esmės keičiantis darbo teisinių santykių reguliavimą. 2. Dialogo arba

Detaliau

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

(Microsoft Word - Tarybos nari\370 rinkim\370 tvarka_suderinta )

(Microsoft Word - Tarybos nari\370 rinkim\370 tvarka_suderinta ) LIETUVOS GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJA (AGATA) PATVIRTINTA 2013 m. gruodžio 3 d. Konferencijos protokolu Nr. 1 TARYBOS NARIŲ RINKIMO BEI ATŠAUKIMO TVARKA 1. Bendrosios nuostatos 1.1. Lietuvos gretutinių

Detaliau

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS S K E L B I M A S Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skelbia

Detaliau

Microsoft PowerPoint _LE_Investuotoju mugei.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint _LE_Investuotoju mugei.ppt [Compatibility Mode] AB Lietuvos energija pokyčiai įgyvendinant nacionalinę elektros energetikos strategiją Vilnius, 2010-09-30 1 Aloyzas Koryzna Darius Grondskis Elektros energetikos sektoriaus pertvarkos tikslai 1. Didinti

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles L 189/50 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2014 6 27 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 654/2014 2014 m. gegužės 15 d. dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

Detaliau

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr SUKČIAVIMO PREVENCIJOS, NUSTATYMO IR TYRIMO TAISYKLĖS www.krka.biz Gyventi sveikai 3 4 5 6 8 9 10 11 Tikslai Aprėptis ir taikymas Nevienodų sąlygų taikymo ir sukčiavimo draudimas Sukčiavimo valdymo kontrolės

Detaliau

Telia Lietuva AB

Telia Lietuva AB 2018 M. 9 MĖNESIŲ VEIKLOS REZULTATAI Telia Lietuva, AB, įmonių grupė TELIA LIETUVA #VISAKOTINKLAS TELEKOMUNIKACIJŲ, IT IR TV PASLAUGOS IŠ VIENŲ RANKŲ TELIA LIETUVA TAI: Platus paslaugų spektras Labiausiai

Detaliau

JAR formų pildymo pavyzdžiai

JAR formų pildymo pavyzdžiai JAR-T formos pavyzdys 2016 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. v-4 JAR-T (Pildoma registruojant pakeitimus) Šiaulių m. budistų bendruomenė Dharma Taisyklė, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu* Vienasmenio

Detaliau

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 20160408 Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO

1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO 1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO IR KONTROLĖS SISTEMOS PLĖTOJIMO Estijos Respublikos

Detaliau

Microsoft Word - REG 0 NUOSTATAI doc

Microsoft Word - REG 0 NUOSTATAI doc PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. A1-25 REGIONINIŲ JAUNIMO ORGANIZACIJŲ TARYBŲ STIPRINIMO PROGRAMŲ FINANSAVIMO 2014 2015 METAIS KONKURSO

Detaliau

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS INFORMACIJA APIE SERTIFIKAVIMO INSTITUCIJOSE IR ENERGETIKOS ĮMONĖSE ATESTUOTUS ENERGETIKOS DARBUOTOJUS (215 M.) Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau Inspekcija), vadovaudamasi

Detaliau

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC”

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC” PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. Sp-53 REGISTRAVIMO ŽYMA VISUOMENINIO RINKIMŲ KOMITETO (pavadinimas) VEIKLOS SUTARTIS 1 (data) (sudarymo

Detaliau

BoS 2017 XX Final Report on Guidelines on Authorisations.docx

BoS 2017 XX Final Report on Guidelines on Authorisations.docx EBA/GL/2017/09 08/11/2017 Gairės dėl informacijos, pateiktinos prašymuose išduoti leidimą vykdyti mokėjimo įstaigų, elektroninių pinigų įstaigų veiklą ir įregistruoti informavimo apie sąskaitas paslaugų

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 06 07 C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) /... 2018 06 07 kuriuo iš dalies keičiamos Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 nuostatos dėl bendrosios

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO 9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS,

Detaliau

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skaidrumu ir atsakomybe. Mes, kaip duomenų tvarkytojas,

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2014 M. 3 MĖNESIŲ VEIKLOS REZULTATAI TEO LT, AB ĮMONIŲ GRUPĖ / PAGRINDINIAI ĮVYKIAI IR SKAIČIAI Pagrindiniai 2014 m. I ketv. įvykiai TEO įmonių grupės struktūra Veiklos skaičiai Darbuotojai / PAGRINDINIAI

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-100 VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemonių įgyvendinimo priežiūros komisijai MOTYVUOTA IŠVADA

Detaliau

AB LIETUVOS DRAUDIMAS MOKUMO IR FINANSINĖS PADĖTIES ATASKAITA 2018

AB LIETUVOS DRAUDIMAS MOKUMO IR FINANSINĖS PADĖTIES ATASKAITA 2018 AB LIETUVOS DRAUDIMAS MOKUMO IR FINANSINĖS PADĖTIES ATASKAITA 2018 TURINYS SANTRAUKA... 4 A VEIKLA IR REZULTATAI... 5 A.1. Veikla... 5 A.1.1. Bendrovės pavadinimas ir teisinė forma... 5 A.1.2. Priežiūros

Detaliau

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1104/2011/ES dėl Galileo programos pagrindu sukurtos pasaulinės navigacijos palydovų

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1104/2011/ES dėl Galileo programos pagrindu sukurtos pasaulinės navigacijos palydovų 2011 11 4 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 287/1 I (Įstatymo galią turintys teisės aktai) SPRENDIMAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 1104/2011/ES 2011 m. spalio 25 d. dėl Galileo programos

Detaliau

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas PATVIRTINTA Mažeikių r. Tirkšlių darželio Giliukas: Direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V1-8 METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRAŠAS I. SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS 1. Metinio

Detaliau

Microsoft Word - KTU Statuto projektas teikimui Seimui

Microsoft Word - KTU Statuto projektas teikimui Seimui Projektas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos Seimo 201 m. įstatymu Nr. TURINYS I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS... 3 II SKYRIUS. UNIVERSITETO VEIKLA... 4 PIRMASIS SKIRSNIS. UNIVERSITETO MISIJA, VERTYBĖS,

Detaliau

UAB Talentor Lietuva Perkūnkiemio g. 4A, LT Vilnius Tel.: Privatumo politika Duomenų apsaugos d

UAB Talentor Lietuva Perkūnkiemio g. 4A, LT Vilnius Tel.: Privatumo politika Duomenų apsaugos d Privatumo politika Duomenų apsaugos deklaracija ir informavimas PREAMBULĖ Svarbu: Mes konfidencialiai saugome Jūsų asmeninius duomenis ir vadovaujamės įstatyminėmis duomenų apsaugos nuostatomis. Mes norime

Detaliau

metinis_pranesimas_2011_LT

metinis_pranesimas_2011_LT 2011 M. KONSOLIDUOTASIS METINIS PRANEŠIMAS PATVIRTINTA 2012 m. kovo 23 d. AB Lietuvos dujos valdybos posėdyje PRITARTA 2012 m. balandžio 23 d. AB Lietuvos dujos visuotiniame akcininkų susirinkime Vilnius

Detaliau

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Bendrovėje įrengtas automatines ir neautomatines asmens

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS Projektas VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ, NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ, GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2 Suvestinė redakcija nuo 2010-06-30 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 22-696, i. k. 104505ANUTA00000001 Nauja redakcija nuo 2010-06-30: Nr. 03-58, 2010-05-25, Žin. 2010, Nr. 63-3141 (2010-05-31), i.

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informacija ir elektroninės formos: http://simap.europa.eu

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau