Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams Macropoxy 646 Multi-Purpose Epoxy - Additive M646A SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams Macropoxy 646 Multi-Purpose Epoxy - Additive M646A SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRS"

Transkriptas

1 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas Produkto kodas 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai Medžiagos panaudojimas Dažai arba su dažais susijusi medžiaga. Tik pramoniniam naudojimui. 1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją Sherwin-Williams Protective & Marine Tower Works Kestor Street Bolton BL2 2AL United Kingdom +44 (0) Asmens, atsakingo už šį SDL el. pašto adresas 1.4 Pagalbos telefono numeris Nacionalinis patariamasis organas/apsinuodijimų kontrolės Ir informacijos biuras Telefono numeris Tiekėjas Telefono numeris +(44) Darbo valandos Emergency contact available 24 hours a day 2 SKIRSNIS. Galimi pavojai 2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas Produkto apibrėžimas Mišinys Klasifikacija vadovaujantis Reglamentu (EK) Nr. 1272/2008 (CLP/GHS) Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 STOT RE 1, H372 Aquatic Chronic 3, H412 Remiantis 1272/2008 Reglamentu (EB) su papildymais produktas priskiriamas pavojingoms medžiagoms. Pilnas pirmiau nurodytų H teiginių tekstas pateiktas 16 skyriuje. Smulkesnės informacijos apie poveikį sveikatai ir simptomus žr. 11-me skyriuje. 2.2 Ženklinimo elementai Išleidimo data/peržiūrėjimo data 29, Spalis, 2018 Ankstesnio leidimo data 04, Rugsėjis, 2018 Versija 8 1/16

2 2 SKIRSNIS. Galimi pavojai Pavojaus piktrogramos Signalinis žodis Pavojingumo frazės Atsargumo frazės Prevencinės Atoveikis Sandėliavimas Pavojinga Degūs skystis ir garai. Sukelia smarkų akių dirginimą. Dirgina odą. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Kenkia organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai. Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Mūvėti apsaugines pirštines. Dėvėti apsauginius drabužius. Naudoti akių ar veido apsaugos priemones. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Neįkvėpti garų. PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų) Nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu. Netaikoma. Šalinimas Turinį ir konteinerį šalinkite laikantis visų vietos, regionio, nacionalinių ir tarptautinių reglamentų. Pavojingi ingredientai kvarcas bisfenolio A ir epichlorhidrino reakcijos produktas epoksidinė derva (vidutinė molekulinė masė = 700) Papildomi etiketės elementai XVII Priedas - Tam tikrų pavojingų cheminių medžiagų, jų mišinių ir gaminių gamybos, teikimo rinkai ir naudojimo apribojimai Specialūs pakuotės reikalavimai Netaikoma. Sudėtyje yra epoksidinių komponentų. Gali sukelti alerginę reakciją. TIK PRAMONINIAM NAUDOJIMUI Netaikoma. 2.3 Kiti pavojai Kiti neklasifikuojami pavojai Nežinoma. Mišinys gali jautrinti odą. Jis taip pat gali dirginti odą, o pakartotinas poveikis gali šį poveikį sustiprinti. 3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis 3.2 Mišinys Produkto/ingrediento pavadinimas Identifikatoriai % Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 [CLP] Tipas kvarcas EB CAS bisfenolio A ir EB epichlorhidrino CAS reakcijos produktas Indeksas epoksidinė derva (vidutinė molekulinė masė = 700) STOT RE 1, H372 (įkvėpimas) [1] [2] 10 - <25 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 2, H411 [1] Išleidimo data/peržiūrėjimo data 29, Spalis, 2018 Ankstesnio leidimo data 04, Rugsėjis, 2018 Versija 8 2/16

3 3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis 4-metilpentan-2-onas REACH # EB CAS Indeksas ksilenas REACH # EB CAS Indeksas Flam. Liq. 2, H225 Acute Tox. 4, H332 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335 EUH066 Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4, H312 Acute Tox. 4, H332 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335 STOT RE 2, H373 Asp. Tox. 1, H304 Pilnas pirmiau nurodytų H teiginių tekstas pateiktas 16 skyriuje. Pagal šiuo metu metu tiekėjo turimą informaciją produkte nėra papildomų sudėtinių medžiagų, kurios naudojamomis koncentracijomis būtų klasifikuojamos kaip pavojingos sveikatai ar aplinkai, būtų priskiriamos patvarioms, linkusioms akumuliuotis ir toksinėms medžiagos (PBTs), ar labai patvarioms ir stirpriai gyvuose audiniuose besikaupiančioms medžiagos (vpvbs), todėl šiame skyriuje duomenų apie tai pateikti nereikia. Tipas [1] Medžiaga, klasifikuojama kaip pavojinga sveikatai ar aplinkai [2] Medžiaga, kurios poveikis darbo vietoje yra ribojamas [3] Medžiaga atitinka PBD kriterijų pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIII priedą [4] Medžiaga atitinka vpvb kriterijų pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIII priedą [5] Lygiavertį susirūpinimą kelianti medžiaga [6] Papildomas atskleidimas dėl bendrovės taisyklių Leidžiamo poveikio darbo vietoje ribos, jei tokios yra, išvardytos 8-me skyriuje. 4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės 4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas Bendrybės Visais abejotinais atvejais arba neišnykstant simptomams kreipkitės medicininės pagalbos. Niekada nieko neduokite į burną netekusiam sąmonės asmeniui. Jei asmuo neteko sąmonės, paguldykite jį saugioje pozoje ir kreipkitės medicininės pagalbos. Patekimas į akis Išimti kontaktinius lęšius, pakėlus vokus, akis bent 10 min. plauti dideliu švaraus vandens kiekiu ir kreiptis į medicinos pagalbą. Įkvėpus Perneškite į gryną orą. Paguldykite asmenį ramioje šiltoje vietoje. Jei asmuo nekvėpuoja, jei kvėpuoja netolygiai ar kvėpavimas sustoja, darykite dirbtinį kvėpavimą arba apmokytas personalas turi užtikrinti dirbtinį kvėpavimą deguonimi. Susilietimas su oda Nurijimas Pirmąją pagalbą teikiančių asmenų apsaugos priemonės Nusivilkite suterštus drabužius ir nusiaukite. Kruopščiai nuplaukite odą muilu ir vandeniu arba naudokitės pripažinta odos valymo priemone. NENAUDOKITE tirpiklių ir skiediklių. [1] [2] [1] [2] Prarijus nedelsiant kreipkitės medicininės pagalbos ir parodykite šią pakuotę arba etiketę. Paguldykite asmenį ramioje šiltoje vietoje. NESKATINTI vėmimo. Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo. Suteikiančiam pagalbą asmeniui gali būti pavojinga daryti dirbtinį kvėpavimą burna. Prieš nusivilkdami užterštus rūbus, kruopščiai juos nuplaukite vandeniu arba mūvėkite pirštines. 4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas) Apie patį mišinį duomenų nėra. Klasifikacijai nustatyt naudota procedūra pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP/ GHS]. Smulkesnė informacija pateikta 2 ir 3 dalyse. Jei sudėtyje esančio tirpiklio garų koncentracija viršija nustatytą poveikio darbo vietoje ribą, tai gali sukelti neigiamą poveikį sveikatą, pavyzdžiui, gleivinių ir kvėpavimo takų dirginimą, o taip pat neigiamai paveikti inkstai, kepenys ir centrinė nervų sistema. Simptomai ir požymiai galvos skausmas, galvos svaigimas, nuovargis, raumenų silpnumas, mieguistumas ir, kraštutiniais atvejais, sąmonės netekimas. Prasiskverbę per odą tirpikliai gali sukelti kai kuriuos iš aukščiau minimų poveikių. Pakartotinai arba ilgą laiką Išleidimo data/peržiūrėjimo data 29, Spalis, 2018 Ankstesnio leidimo data 04, Rugsėjis, 2018 Versija 8 3/16

4 4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės susilietus sumišiniu iš odos gali būti pašalinti natūralūs riebalai; dėl to gali išsivystyti nealerginis kontaktinis dermatitas ir absorbcija per odą. Ištiškęs ir patekęs į akis skystis gali jas sudirginti ir sukelti grįžtamus pakenkimus. Prarijus gali sukelti pykinimą, viduriavimą ir vėmimą. Čia atsižvelgta, kai yra žinomas, į uždelstus ir tiesioginius poveikius bei lėtiniai komponentų sukeltus padarinius atsiradusius dėl trumpalaikio ir ilgalaikio poveikio prarijus, įkvėpus, susilietus su oda ir patekus į akis. Remiantis epoksido sudedamųjų dalių savybėmis ir įvertinant panašių mišinių toksikologinius duomenis, šis mišinys gali jautrinti ir dirginti odą. Jo sudėtyje yra mažos molekulinės masės epoksido sudėtinių dalių, kurios dirgina akis, gleivinę ir odą. Pakartotinai susilietus gali atsirasti odos dirginimas ir jautrinimas, gal būt sukeliant kryžminį jautrumą kitoms epopksidinėms dervoms. Venkite odos kontakto su mišiniu ir purslų, miglos arba garų poveikio. Sudėtyje yra bisfenolio A ir epichlorhidrino reakcijos produktas epoksidinė derva (vidutinė molekulinė masė = 700). Gali sukelti alerginę reakciją. 4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą Pastabos gydytojui Ypatingos procedūros Gydykite simptomiškai. Jei prarijote ar įkvėpėte didelį kiekį, nedelsdami kreipkitės į apsinuodijimų gydymo specialistą. Specifinio gydymo nėra. Žr. toksikologinę informaciją (11-as skyrius) 5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės 5.1 Gesinimo priemonės Tinkamos gesinimo priemonės Netinkamos gesinimo priemonės Rekomenduojama alkoholiui atsparios putos, anglies dioksidas, milteliai. Nenaudokite vandens srovės. 5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai Medžiagos ar mišinio keliami pavojai Pavojingi užsiliepsnojantys produktai Degant išsisikiria tiršti juodi dūmai. Sąlytis su skaidymosi produktais gali pakenkti sveikatai. Skilimo produktuose gali būti tokios medžiagos anglies monoksidas, anglies dioksidas, dūmai, azoto oksidai. 5.3 Patarimai gaisrininkams Specialūs apsauginiai veiksmai ugniagesiams Speciali apsauginė įranga gaisro gesintojams Vandeniu atvėsinkite šalia ugnies esančias pakuotes. Neišleiskite gaisro nuotekų į drenažus ar vandentakius Ugniagesiai turi naudotis teigiamo slėgio automatiniais kvėpavimo aparatais (SCBA) ir vilkėti pilnu apsauginių drabužių komplektu. 6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės 6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros Neteikiantiems pagalbos darbuotojams Pašalinkite ugnies šaltinius ir išvėdinkite patalpą. Stenkitės neįkvėpti garų ar rūko. Imkitės apsaugos priemonių, aprašytų 7-me ir 8-me skyriuose. Neleiskite įeiti pašaliniam ir apsaugos priemonių nenaudojančiam personalui. Pagalbos teikėjams Jei tvarkant išsiliejusią medžiagą reikalingi specialūs drabužiai, atsižvelkite į visą 8 skirsnyje pateiktą informaciją apie tinkamas ir netinkamas medžiagas. Taip pat žiūrėkite informaciją, pateiktą skyrelyje Avarijos likvidavime nedalyvaujančiam personalui. Išleidimo data/peržiūrėjimo data 29, Spalis, 2018 Ankstesnio leidimo data 04, Rugsėjis, 2018 Versija 8 4/16

5 6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės 6.2 Ekologinės atsargumo priemonės Neleiskite patekti į kanalizaciją arba vandentakius. Produktui užteršus ežerus, upes ar vandentakius, vadovaudamiesi vietos taisyklėmis praneškite atitinkamoms valdžios institucijoms. 6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės Sutabdykite ir surinkite išsiliejusią medžiagą nedegiomis sugeriančiomis medžiagomis, pvz., smėliu, žeme, vermikulitu, diatomitine žeme ir supilkite į konteinerį, kad ji vėliau, laikantis vietos taisyklių, būtų sunaikinta (žr. 13-ą Skyrių). Pageidautina valyti detergentu. Venkite naudoti tirpiklius. 6.4 Nuoroda į kitus skirsnius Avarinės pagalbos kontaktinė informacija pateikta 1 skirsnyje. Informacija apie tinkamas asmenines apsaugines priemones pateikta 8 skirsnyje. Papildoma informacija apie atliekų tvarkymą pateikta 13 skirsnyje. 7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas Šiame skyriuje pateiktoje informacijoje yra bendri patarimai ir nurodymai. Bet kokios vartotojui specifinės informacijos, pateikiamos poveikio scenarijuje (-uose), reiktų ieškoti 1 skyriuje pateiktoje 1-oje dalyja "Nustatyti naudojimo būdai". 7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės Neleiskite susidaryti ore degioms ar sprogioms garų koncentracijoms ir stenkitės, kad garų koncentracijos neviršytų leistinų darbo vietoje koncentracijų ribų. Be to, šį produktą galima vartoti tik tose vietose, iš kurių pašalinti visi atviri šviesos ir kiti ugnies šaltiniai. Elektros įranga turi būti izoliuota pagal atitinkamų standartų reikalavimus. Mišinys gali įgyti elektrostatinį krūvį perkeldami iš vieno konteinerio į kitą visada naudokite įžeminimo laidą. Operatoriai turi avėti antistatine avalyne ir vilkėti antistatiniais drabužiais, o grindys turi būti laidžios. Laikykite toli nuo karščio, kibirkščių ir ugnies. Negalima naudotis jokiais kibirkščiuojančiais įrankiais. Vengti patekimo ant odos ir į akis. Venkite įkvėpti dulkių, dalelių, purslų arba garų, atsirandančių naudojant šį mišinį. Venkite įkvėpti dulkių, susidarančių šlifavimo su smėliu metu. Plote, kur naudojama, saugoma ir apdorojama ši medžiaga turi būti draudžiama valgyti, gerti ir rūkyti. Naudokite tinkamas asmens apsaugos priemones (8-as skyrius). Niekada nenaudokite slėgio ištuštinant. Pakuotė nėra slėginis indas. Visada saugokite pakuotėse iš tokios pat medžiagos kaip ir originali pakuotė. Laikykitės darbuotojų sveikatos ir saugos įstatymų. Neleiskite patekti į kanalizaciją arba vandentakius. Informacija apie apsaugą nuo gaisro ir sprogimo Garai yra sunkesni už orą ir gali driektis pažemiu. Garai gali suformuoti ore sprogius mišinius. Operatoriams dirbant purškimo kabinose, nepriklausomai, purškimo metu, ar ne, bet kokiu atveju dalelėms ir tirpiklių garams kontroliuoti ventiliacijos nepakanka. Tokiais atvejais reikia naudoti suspaustu oru maitinamą respiratorių purškimo metu ir kol dalelės bei tirpiklio garų koncentracija nesumažės žemiau leidžiamų aplinkoje ribų. 7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus Laikyti, vadovaujantis vietos taisyklėmis. Pastabos dėl bendro sandėliavimo Laikykite nuošaliai nuo oksiduojančių medžiagų, stiprių šarmų, stiprių rūgščių. Papildoma informacija dėl sandėliavimo sąlygų Laikykitės etiketėje pateiktų nurodymų. Laikykite sausoje, vėsioje gerai vėdinamoje vietoje. Saugokite nuo karščio ir tiesioginės saulės šviesos. Saugokite nuo ugnies šaltinių. Rūkyti draudžiama. Pasirūpinkite, kad preparatas būtų nepasiekiamas pašaliniams asmenims. Konteinerius, kurie buvo atidaryti,reikia hermetiškai uždaryti ir laikyti vertikaliai, kad iš jų neišsilietų medžiaga. Užteršta absorbuojanti medžiaga gali sukelti tokį pat pavojų, kaip ir išsiliejęs produktas Išleidimo data/peržiūrėjimo data 29, Spalis, 2018 Ankstesnio leidimo data 04, Rugsėjis, 2018 Versija 8 5/16

6 7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas Store in closed original container at temperatures between 5 C ir 25 C. 7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai) Rekomendacijos Pramonės sektoriui būdingi sprendimai Nėra. Nėra. Laikantis tinkamos ūkvedybos standartų, reguliariai šalinant atliekas ir prižiūrint purškimo kabinų filtrus sumažėja savaiminio užsiliepsnojimo ir kitų gaisro pavojų rizika. Prieš naudodami šią medžiagą skaitykite Poveikio scenarijų (-us) (jeigu pateikta), kur nurodyta konkreti galutinė paskirtis, kontrolės priemonės ir papildomi AAP aspektai. 8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga Šiame skyriuje pateiktoje informacijoje yra bendri patarimai ir nurodymai. Bet kokios vartotojui specifinės informacijos, pateikiamos poveikio scenarijuje (-uose), reiktų ieškoti 1 skyriuje pateiktoje 1-oje dalyja "Nustatyti naudojimo būdai". 8.1 Kontrolės parametrai Poveikio darbo vietoje ribos Produkto/ingrediento pavadinimas Ribinės poveikio vertės kvarcas Lietuvos Higienos Normos HN 23 (Lietuva, 10/2007). IPRV 0.1 mg/m³ 8 valandos. Forma alveolinė 4-metilpentan-2-onas Lietuvos Higienos Normos HN 23 (Lietuva, 10/2007). IPRV 83 mg/m³ 8 valandos. IPRV 20 d/mln 8 valandos. TPRV 208 mg/m³ 15 minutės. TPRV 50 d/mln 15 minutės. ksilenas Lietuvos Higienos Normos HN 23 (Lietuva, 10/2007). Absorbuojamas pro odą. TPRV 450 mg/m³ 15 minutės. IPRV 50 d/mln 8 valandos. TPRV 100 d/mln 15 minutės. IPRV 200 mg/m³ 8 valandos. Rekuomenduojamos monitoringo (stebėsenos) procedūros DNEL/DMEL Jei šio produkto sudėtyje yra medžiagų, kurių poveikis turi būti ribojamas, gali reikėti atlikti personalo, darbo vietos oro ar biologinį monitoringą, siekiant nustatyti ventiliacijos ar kitų kontrolės priemonių efektyvumą ir/arba kvėpavimo apsaugos įrangos priemonių reikalingumą. Turi būti pateikta nuoroda į tokius stebėjimo standartus Europos Standartas EN 689 (Darbo vietos oras. Įkvepiamų chemikalų poveikio, lyginant su ribinėmis vertėmis, vertinimo rekomendacijos ir matavimo strategija) Europos Standartas EN (Darbo vietos oras. Cheminių ir biologinių veiksnių poveikio vertinimo metodikų taikymo ir naudojimo rekomendacijos) Europos Standartas EN 482 (Darbo vietos oras. Bendrieji cheminių medžiagų matavimo procedūrų atlikimo reikalavimai) Taip pat bus reikalaujama pateikti nuorodą į nacionalinius rekomendacinius dokumentus apie pavojingų medžiagų nustatymo metodus. Reikia visada reguliariai stebėti visas darbo zonas, taip pat ir tas, kurios gali būti nevienodai vėdinamos. Išleidimo data/peržiūrėjimo data 29, Spalis, 2018 Ankstesnio leidimo data 04, Rugsėjis, 2018 Versija 8 6/16

7 8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga Produkto/ingrediento pavadinimas Tipas Poveikis Vertė Populiacija Poveikis 4-metilpentan-2-onas DNEL Trumpalaikis 208 mg/m³ Darbininkai Sisteminis Įkvėpus DNEL Trumpalaikis 208 mg/m³ Darbininkai Vietinis Įkvėpus DNEL Ilgalaikis Įkvėpus 83 mg/m³ Darbininkai Sisteminis DNEL Ilgalaikis Įkvėpus 83 mg/m³ Darbininkai Vietinis DNEL Ilgalaikis Susilietus 11.8 mg/ Darbininkai Sisteminis su oda kg bw/parą DNEL Trumpalaikis mg/ Vartotojai Sisteminis Įkvėpus m³ DNEL Trumpalaikis Įkvėpus mg/ m³ Vartotojai Vietinis DNEL Ilgalaikis Įkvėpus 14.7 mg/m³ Vartotojai Sisteminis DNEL Ilgalaikis Įkvėpus 14.7 mg/m³ Vartotojai Vietinis DNEL Ilgalaikis Susilietus 4.2 mg/kg Vartotojai Sisteminis su oda bw/parą DNEL Ilgalaikis Prarijus 4.2 mg/kg Vartotojai Sisteminis bw/parą ksilenas DNEL Ilgalaikis Susilietus 180 mg/kg Darbininkai Sisteminis su oda bw/parą DNEL Ilgalaikis Susilietus 108 mg/kg Žmonės per Sisteminis su oda bw/parą aplinką DNEL Ilgalaikis Įkvėpus 77 mg/m³ Darbininkai Sisteminis DNEL Trumpalaikis 289 mg/m³ Darbininkai Sisteminis Įkvėpus DNEL Trumpalaikis Įkvėpus 289 mg/m³ Darbininkai Vietinis DNEL Ilgalaikis Įkvėpus 14.8 mg/m³ Žmonės per aplinką Sisteminis DNEL Trumpalaikis 174 mg/m³ Vartotojai Sisteminis Įkvėpus DNEL Trumpalaikis Įkvėpus 174 mg/m³ Vartotojai Vietinis PNEC Produkto/ingrediento pavadinimas Aplinkos apibūdinimas Vertė 4-metilpentan-2-onas Šviežias vanduo 0.6 mg/l - Jūros vanduo 0.06 mg/l - Nuotekų valymo įrenginiai 27.5 mg/l - Gėlo vandens nuosėdos 8.27 mg/kg dwt - Jūros vandens 0.83 mg/kg dwt - nuosėdos Dirvožemis 1.3 mg/kg dwt - ksilenas Šviežias vanduo mg/l - Jūros vanduo mg/l - Gėlo vandens nuosėdos mg/l - Nuotekų valymo 6.58 mg/l - įrenginiai Dirvožemis 2.31 mg/kg - Jūros vandens nuosėdos mg/l - Metodo apibūdinimas 8.2 Poveikio kontrolė Išleidimo data/peržiūrėjimo data 29, Spalis, 2018 Ankstesnio leidimo data 04, Rugsėjis, 2018 Versija 8 7/16

8 8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga Atitinkamos techninio valdymo priemonės Individualios apsaugos priemonės Higienos priemonės Akių ir (arba) veido apsaugą Odos apsaugą Rankų apsaugą Pirštinės Kūno apsauga Užtikrinkite tinkamą ventiliaciją. Jei tai yra praktiškai įmanoma, to reikia pasiekti naudojant vietinę ištraukiamąją ventiliaciją ir gerą bendrą trauką. Jei to negana, kad dalelių ir tirpiklio garų koncentracija būtų palaikoma žemiau OEL, reikia dėvėti tam tinkamus respiratorius. Vartotojams patariama atsižvelgti į šalyje nustatytas profesinio poveikio ribas ar ekvivalentiškas vertes. Pavartoję cheminius gaminius, prieš valgydami, rūkydami, naudodamiesi tualetu bei darbo laikotarpio pabaigoje plaukite rankas, dilbius ir veidą. Potencialiai užterštus drabužius reikia nusivilkti tam tikru būdu. Užterštų darbo drabužių negalima išnešti iš darbo vietos. Prieš naudodami išskalbkite suterštus drabužius. Užtikrinkite, kad šalia darbo vietos būtų įrengti akių plovimo įrenginiai ir saugos dušai. Naudokitės apsauginiais akiniais, skirtais apsisaugoti nuo skysčių purslų. Mūvėkite tinkamas pirštines, išbandytas pagal EN374. Nuo trumpalaikės ekspozicijos / aptaškymo apsaugančios pirštinės (trumpiau kaip 10 min.) Nitrilo >0,12 mm Nuo aptaškymo apsaugančias pirštines reikia nedelsiant pakeisti ant jų patekus cheminių medžiagų. Daugkartinei arba ilgalaikei ekspozicijai skirtos pirštinės (prasiskverbimo laikas >240 min.) Kai tarp 3 skyriuje nurodytų pavojingųjų sudedamųjų dalių yra šių Aromatinių tirpiklių (Ksileno, Tolueno), Alifatinių tirpiklių arba Mineralinės alyvos, naudokite Polivinilo alkoholio (PVA) pirštines, 0,2 0,3 mm Kitais atvejais naudokite Butilo pirštines >0,3 mm Ilgalaikei ekspozicijai arba išsiliejus (prasiskverbimo laikas >480 min.) Po pirštinėmis naudokite pirštines su PE sluoksniu Dėl įvairių sąlygų (pvz., temperatūros, trynimo) praktinė apsaugos nuo cheminių medžiagų pirštinių naudojimo trukmė gali būti daug trumpesnė už bandymais nustatytą prasiskverbimo trukmę. Naudojant šio tipo produktą reikalingų pirštinių tipo ar tipų rekomendacija pagrįsta informacija iš šio šaltinio Dervų su tirpikliais gamintojai ir Europos tirpiklių pramonės grupė (angl. European Solvents Industry Group, ESIG). Nėra vienos pirštinių medžiagos arba medžiagų derinio, kuris suteiktų neribotą apsaugą nuo tam tikro chemikalo arba jų derinio. Prasiskverbimo laikas turi būti ilgesnis nei produkto naudojimo laikas. Būtina laikytis pirštinių gamintojo pateiktų instrukcijų ir informacijos apie naudojimą, laikymą, priežiūrą ir keitimą. Pirštinės turi būti keičiamos reguliariai arba tada, kai pastebimas pirštinių medžiagos pažeidimas. Visada įsitikinkite, kad pirštinės neturi defektų ir jos laikomos bei naudojamos tinkamai. Pirštinių savybes ar efektyvumą gali sumažinti fizinis ir (arba) cheminis pažeidimas bei prasta priežiūra. Apsauginis kremas gali padėti apsaugoti atvirus odos plotus, bet jo negalima naudoti susilietus su medžiaga. Naudotojas privalo kontroliuoti, kad galutinis apsisprendimas pasirenkant pirštinių tipą darbui su šiuo produktu yra tinkamiausias ir jį priimant yra atsižvelgta į konkrečias naudojimo sąlygas, kurios pateiktos naudotojo atlikto rizikos vertinimo dokumente. Personalas turi dėvėti antistatinius drabužius iš natūralių pluoštų arba iš aukštoms temperatūroms atsparių sintetinių pluoštų. Prieš pradedant dirbti su šiuo produktu, asmens apsaugos įranga kūnui turi būti parinkta, priklausomai nuo planuojamos vykdyti užduoties ir su ja susijusios rizikos, bei gautas specialisto pritarimas. Jei yra užsidegimo nuo statinės elektros pavojus, dėvėkite antistatinius apsauginius rūbus. Siekiant geriausios apsaugos nuo statinių iškrovų, rūbų komplekte turi būti antistatinis kostiumas, batai ir pirštinės. Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie medžiagas, projektavimo reikalavimus ir bandymų metodus, žr. Europos standartą EN Išleidimo data/peržiūrėjimo data 29, Spalis, 2018 Ankstesnio leidimo data 04, Rugsėjis, 2018 Versija 8 8/16

9 8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga Kita odos apsauga Kvėpavimo organų apsaugą Atsižvelgiant į atliekamą užduotį ir susijusius pavojus prieš pradedant darbą su šiuo gaminiu reikia pasirinkti ir specialistas turi patvirtinti tinkamą avalinę ir papildomas odos apsaugos priemones. Naudokite gerai prigulantį respiratorių su kietųjų dalelių filtru, atitinkantį patvirtintus standartus, jei tai būtina, įvertinus riziką. Rekomenduojama A2P2 (EN14387). Respiratorių reikia pasirinkti remiantis žinomu ar numanomu dozės lygiu, produkto kenksmingumu ir pasirinkto respiratoriaus saugaus funkcionavimo apribojimais. Poveikio aplinkai kontrolė Neleiskite patekti į kanalizaciją arba vandentakius. Prieš naudodami šią medžiagą skaitykite Poveikio scenarijų (-us) (jeigu pateikta), kur nurodyta konkreti galutinė paskirtis, kontrolės priemonės ir papildomi AAP aspektai. Šiame saugos duomenų lape pateikta informacija nėra pavojaus vartotojo darbo vietoje įvertinimas, kurio reikalaujama pagal kitus sveikatos apsaugos ir darbo saugos norminius aktus. Šio produkto naudojimui darbo vietoje galioja nacionaliniai sveikatos apsaugos ir darbo saugos norminiai aktai. 9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės 9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes Išvaizda Fizikinė būsena Spalva Kvapas Kvapo atsiradimo slenkstis ph Lydimosi/užšalimo temperatūra Pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas Pliūpsnio temperatūra Garų slėgis Garų tankis Santykinis tankis Tirpumas Skystis. Nuo bespalvio iki šviesiai gelsvo. 113 C Garavimo greitis 1.62 (butylo acetatas = 1) Degumas (kietų medžiagų, dujų) Viršutinė (apatinė) degumo riba ar sprogstamumo ribinės vertės Pasiskirstymo koeficientas n- oktanolis/vanduo Savaiminio užsidegimo temperatūra Skilimo temperatūra Uždaros talpos 23 C [Pensky-Martens Closed Cup] LEL 1% (Xylene mixed isomers) UEL 7.5% (Methyl Isobutyl Ketone) 2.1 kpa [esant 20 C] 3.45 [Oras = 1] 1.61 Neaktualu ir (arba) netaikoma dėl produkto pobūdžio. Neaktualu ir (arba) netaikoma dėl produkto pobūdžio. Neaktualu ir (arba) netaikoma dėl produkto pobūdžio. Klampa Kinematinis (40 C) >0.205 cm 2 /s Sprogstamosios (sprogiosios) savybės Oksidacinės savybės eturima (neišbandyta). Neaktualu ir (arba) netaikoma dėl produkto pobūdžio. Neaktualu ir (arba) netaikoma dėl produkto pobūdžio. Tirpiklis. Neaktualu ir (arba) netaikoma dėl produkto pobūdžio. Neaktualu ir (arba) netaikoma dėl produkto pobūdžio. Normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingos reakcijos nevyksta. Normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingos reakcijos nevyksta. Išleidimo data/peržiūrėjimo data 29, Spalis, 2018 Ankstesnio leidimo data 04, Rugsėjis, 2018 Versija 8 9/16

10 10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas 10.1 Reaktingumas Specialių bandymų duomenų apie šio gaminio ar jo ingredientų reaktyvumą nėra Cheminis stabilumas Stabilus, jeigu laikomasi rekomenduojamų saugojimo ir naudojimo sąlygų (žr. Skyrių 7) Pavojingų reakcijų galimybė Normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingos reakcijos nevyksta Vengtinos sąlygos Veikiant aukštoms temperatūroms, gali susidaryti pavojingi skilimo produktai Nesuderinamos medžiagos Kad išvengtumėte stiprių egzoterminių reakcijų, laikykite nuošaliai nuo šių medžiagų oksiduojančių medžiagų, stiprių šarmų, stiprių rūgščių Pavojingi skilimo produktai Skilimo produktuose gali būti tokios medžiagos anglies monoksidas, anglies dioksidas, dūmai, azoto oksidai. Papildoma informacija apie tvarkymą ir darbuotojų apsaugą - žiūrėkite 7 skyrių TVARKYMAS IR LAIKYMAS bei 8 skyrių POVEIKIO KONTROLĖ/ASMENINĖ SAUGA. 11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija 11.1 Informacija apie toksinį poveikį Apie patį mišinį duomenų nėra. Klasifikacijai nustatyt naudota procedūra pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP/ GHS]. Smulkesnė informacija pateikta 2 ir 3 dalyse. Jei sudėtyje esančio tirpiklio garų koncentracija viršija nustatytą poveikio darbo vietoje ribą, tai gali sukelti neigiamą poveikį sveikatą, pavyzdžiui, gleivinių ir kvėpavimo takų dirginimą, o taip pat neigiamai paveikti inkstai, kepenys ir centrinė nervų sistema. Simptomai ir požymiai galvos skausmas, galvos svaigimas, nuovargis, raumenų silpnumas, mieguistumas ir, kraštutiniais atvejais, sąmonės netekimas. Prasiskverbę per odą tirpikliai gali sukelti kai kuriuos iš aukščiau minimų poveikių. Pakartotinai arba ilgą laiką susilietus sumišiniu iš odos gali būti pašalinti natūralūs riebalai; dėl to gali išsivystyti nealerginis kontaktinis dermatitas ir absorbcija per odą. Ištiškęs ir patekęs į akis skystis gali jas sudirginti ir sukelti grįžtamus pakenkimus. Prarijus gali sukelti pykinimą, viduriavimą ir vėmimą. Čia atsižvelgta, kai yra žinomas, į uždelstus ir tiesioginius poveikius bei lėtiniai komponentų sukeltus padarinius atsiradusius dėl trumpalaikio ir ilgalaikio poveikio prarijus, įkvėpus, susilietus su oda ir patekus į akis. Remiantis epoksido sudedamųjų dalių savybėmis ir įvertinant panašių mišinių toksikologinius duomenis, šis mišinys gali jautrinti ir dirginti odą. Jo sudėtyje yra mažos molekulinės masės epoksido sudėtinių dalių, kurios dirgina akis, gleivinę ir odą. Pakartotinai susilietus gali atsirasti odos dirginimas ir jautrinimas, gal būt sukeliant kryžminį jautrumą kitoms epopksidinėms dervoms. Venkite odos kontakto su mišiniu ir purslų, miglos arba garų poveikio. Sudėtyje yra bisfenolio A ir epichlorhidrino reakcijos produktas epoksidinė derva (vidutinė molekulinė masė = 700). Gali sukelti alerginę reakciją. Ūmus toksiškumas Produkto/ingrediento pavadinimas Rezultatas Rūšys Dozė Poveikis 4-metilpentan-2-onas LD50 Prarijus Žiurkė 2080 mg/kg - ksilenas LC50 Įkvėpus Dujos. Žiurkė 5000 d/mln 4 valandos LD50 Prarijus Žiurkė 4300 mg/kg - Ūmaus toksiškumo įvertinimas Susilietus su oda Įkvėpimas (dujos) Įkvėpimas (garai) Medžiagos įvedimo būdas Ūmaus toksiškumo ekvivalento (Acute Toxicity Equivalent - ATE) reikšmė mg/kg d/mln mg/l Išleidimo data/peržiūrėjimo data 29, Spalis, 2018 Ankstesnio leidimo data 04, Rugsėjis, 2018 Versija 8 10/16

11 11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija Sudirginimas/ėsdinimas Produkto/ingrediento pavadinimas bisfenolio A ir epichlorhidrino reakcijos produktas epoksidinė derva (vidutinė molekulinė masė = 700) Akys - Nestipriai dirgina Triušis milligrams Oda - Vidutiniškai dirginanti Triušis - 24 valandos 500 microliters Oda - Stipriai dirginantis Triušis - 24 valandos 2 milligrams 4-metilpentan-2-onas Akys - Vidutiniškai dirginanti Triušis - 24 valandos 100 microliters Akys - Stipriai dirginantis Triušis - 40 milligrams - Oda - Nestipriai dirgina Triušis - 24 valandos 500 milligrams - ksilenas Akys - Nestipriai dirgina Triušis - 87 milligrams - Akys - Stipriai dirginantis Triušis - 24 valandos - 5 milligrams Oda - Nestipriai dirgina Žiurkė - 8 valandos - 60 microliters Oda - Vidutiniškai dirginanti Triušis - 24 valandos 500 milligrams - Išvada/santrauka Jautrinimas Duomenų nėra Oda - Vidutiniškai dirginanti Triušis Percent - Nėra. Rezultatas Rūšys Rezultatas Poveikis Stebėjimas Išvada/santrauka Mutageniškumas Duomenų nėra Nėra. Kancerogeniškumas Duomenų nėra Toksiškumas reprodukcijai Duomenų nėra Teratogeniškumas Duomenų nėra STOT (vienkartinis poveikis) Produkto/ingrediento pavadinimas Kategorija Poveikio būdas Pažeidžiami organai 4-metilpentan-2-onas 3 kategorija Netaikoma. Kvėpavimo takų dirginimas ksilenas 3 kategorija Netaikoma. Kvėpavimo takų dirginimas STOT (kartotinis poveikis) Išleidimo data/peržiūrėjimo data 29, Spalis, 2018 Ankstesnio leidimo data 04, Rugsėjis, 2018 Versija 8 11/16

12 11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija Aspiracijos pavojus Produkto/ingrediento pavadinimas Produkto/ingrediento pavadinimas Kategorija Poveikio būdas Rezultatas Pažeidžiami organai kvarcas 1 kategorija Įkvėpus Neapibrėžta ksilenas 2 kategorija Neapibrėžta Neapibrėžta ksilenas PLAUČIŲ PAKENKIMO PAVOJUS PRARIJUS - 1 kategorija Kita informacija Nėra. 12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija 12.1 Toksiškumas Apie patį mišinį duomenų nėra. Neleiskite patekti į kanalizaciją arba vandentakius. Klasifikacijai nustatyt naudota procedūra pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]. Smulkesnė informacija pateikta 2 ir 3 dalyse. Produkto/ingrediento pavadinimas Rezultatas Rūšys Poveikis 4-metilpentan-2-onas Ūmus LC µg/l Šviežias vanduo Žuvis - Pimephales promelas 96 valandos lėtinis NOEC 78 mg/l Šviežias vanduo Dafnija - Daphnia magna 21 dienos lėtinis NOEC 168 mg/l Šviežias vanduo Žuvis - Pimephales promelas - 33 dienos Embrionas ksilenas Ūmus LC µg/l Jūros vanduo Vėžiagyviai - Palaemonetes pugio 48 valandos Ūmus LC µg/l Šviežias vanduo Žuvis - Pimephales promelas 96 valandos 12.2 Patvarumas ir skaidomumas Produkto/ingrediento pavadinimas Testas Rezultatas Dozė Inokuliantas Duomenų nėra Išvada/santrauka Produkto/ingrediento pavadinimas Nėra. Pusinio skilimo laikas vandenyje Fotolizė 4-metilpentan-2-onas - - Lengvai ksilenas - - Lengvai Gebėjimas biologiškai suskilti 12.3 Bioakumuliacijos potencialas Produkto/ingrediento pavadinimas LogPov BCF Potencialus bisfenolio A ir - 31 žemas epichlorhidrino reakcijos produktas epoksidinė derva (vidutinė molekulinė masė = 700) ksilenas to 25.9 žemas 12.4 Judumas dirvožemyje Išleidimo data/peržiūrėjimo data 29, Spalis, 2018 Ankstesnio leidimo data 04, Rugsėjis, 2018 Versija 8 12/16

13 12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija Grunto/Vandens pasiskirstymo koeficientas (KOC) Judrumas Nėra. Nėra PBT ir vpvb vertinimo rezultatai PBT vpvb 12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis Netaikoma. Netaikoma. 13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas 13.1 Atliekų tvarkymo metodai Gaminys Šalinimo metodai Pavojingos atliekos Europos atliekų katalogas (EWC) Atliekų tvarkymas Pakavimas Specialios saugumo priemonės Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Sekite, kad išpilta medžiaga nepasklistų į aplinką, kad nepatektų į gruntą, paviršiaus vandentakius, nutekamuosius bei kanalizacijos vamzdžius. Šalinimo metodai Reikia vengti atliekų susidarymo, ar kiek įmanoma jų sumažinti. Pakuotės atliekos turėtų būti perdirbtos. Svarstyti apie deginimą ar išmetimą į sąvartyną galima tik tada, kai perdirbti yra neįmanoma. Atliekų tvarkymas Pasinaudojant šiame saugos duomenų lape pateikta informacija reikia pasitarti su atitinkamomis atliekų tvarkymo institucijomis dėl tuščių konteinerių klasifikavimo. Tušti konteineriai turi būti sunaikinti arba perdirbti. Produktu užterštas talpykles sunaikinti remiantis vietos arba valstybinėmis teisės nuostatomis. Europos atliekų katalogas (EWC) Reikia vengti atliekų susidarymo, ar kiek įmanoma jų sumažinti. Šio produkto, jo tirpalų ar kitų jo formų atliekų šalinimas turi visais atvejais atitikti gamtos apsaugos reikalavimus bei vietos valdžios nustatytas atliekų tvarkymo taisykles. Likučius ir perdirbimui netinkamus produktus šalinkite pagal sutartį su atliekų tvarkymo licenciją turinčiu rangovu. Neapdorotų atliekų negalima šalinti su nuotekomis, išskyrus atvejus, kai jos visiškai atitinka visų valdžios institucijų keliamus reikalavimus. Taip. dažų ir lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų, atliekos * Neleiskite patekti į kanalizaciją arba vandentakius. Atliekas tvarkykite laikydamiesi federalinių, valstijos ir vietos taisyklių. Jei šis produktas sumaišomas su kitomis atliekomis, tada pirminis atliekų produkto kodas nebegalioja ir turi būti priskirtas kitas atitinkamas kodas. Norėdami sužinoti daugiau informacijos, kreipkitės į savo vietos atliekų tvarkymo instituciją. pakuotės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos * Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos. Su tuščiomis neišvalytomis ar neišskalautomis pakuotėmis reikia dirbti atsargiai. Tuščiose pakuotėse ar įdėkluose gali išlikti produkto likučių. Garai iš gaminio likučių pakuotės viduje gali sudaryti labai degią ar sprogią atmosferą. Nepjaustykite, nevirinkite ir nešlifuokite panaudotų pakuočių, jei jų vidus nėra gerai išvalytas. Sekite, kad išpilta medžiaga nepasklistų į aplinką, kad nepatektų į gruntą, paviršiaus vandentakius, nutekamuosius bei kanalizacijos vamzdžius. Išleidimo data/peržiūrėjimo data 29, Spalis, 2018 Ankstesnio leidimo data 04, Rugsėjis, 2018 Versija 8 13/16

14 14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą ADR/RID IMDG IATA 14.1 JT numeris UN1263 UN1263 UN JT teisingas krovinio pavadinimas DAŽAMS GIMININGA MEDŽIAGA PAINT RELATED MATERIAL PAINT RELATED MATERIAL 14.3 Transport Hazard Class(es)/ Label(s) Pakuotės grupė III III III 14.5 Pavojus aplinkai Ne. No. No. Papildoma informacija Tunelio kodas D/E Emergency schedules F-E, S-E Specialios atsargumo priemonės naudotojams Transportavimas vartotojo teritorijoje visada transportuoti uždarytoje, stovinčioje ir saugioje taroje. Pasirūpinti, kad produktą transportuojantys asmenys žinotų, ką daryti avarijos ar atsitiktinio išpylimo atveju Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL konvencijos II priedą ir IBC kodeksą Netaikoma. Įvairiarūšio transporto aprašai pateikiami informacijos tikslais ir neatsižvelgiant į talpyklų dydį. Konkrečios transporto rūšies (jūrų, oro ir kt.) aprašo pateikimas nereiškia, kad produktas yra tinkamai supakuotas tos rūšies transportui. Visų pakuočių tinkamumas turi būti patikrintas prieš vežant, o už taikomų taisyklių laikymąsi atsako tik produktą vežti pateikiantis asmuo. Pavojingus krovinius sukraunantys ir iškraunantys žmonės turi būti apmokyti apie visus tokių medžiagų keliamus pavojus ir visų veiksmų avarijų atveju. 15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą 15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai ES Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) XIV Priedas - Autorizuojamų medžiagų sąrašas XIV Priedas Neįrašytas nė vienas iš komponentų. XVII Priedas - Tam tikrų pavojingų cheminių medžiagų, jų mišinių ir gaminių gamybos, teikimo rinkai ir naudojimo apribojimai Netaikoma. Kiti ES teisės aktai VOC sudėtis (2010/75/EU) 12.1 m/m 196 g/l Išleidimo data/peržiūrėjimo data 29, Spalis, 2018 Ankstesnio leidimo data 04, Rugsėjis, 2018 Versija 8 14/16

15 15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą Seveso direktyva Šį produktą galima įtraukti į skaičiavimus, skirtus nustatyti, ar naudojimo vietai taikoma Seveso direktyva dėl didelių avarijų pavojaus. Nacionaliniai nuostatai 15.2 Cheminės saugos vertinimas Neatliktas cheminės medžiagos maugos įvertinimas. 16 SKIRSNIS. Kita informacija Pažymi informaciją, pasikeitusią nuo ankstesnio leidimo. Sutrumpinimai ir akronimai Pagrindiniai literatūros šaltiniai ir duomenų šaltiniai ATE = Apskaičiuotas ūmus toksiškumas CLP = Reglamentas dėl klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo Reglamentas (EB) ro. 1272/2008] DMEL = Išvestinė minimalaus poveikio vertė DNEL = Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė EUH teiginys = CLP-specifiniai teiginiai apie pavojų PBT = Patvari, biologiškai besikaupianti ir toksinė PNEC = Nuspėjama poveikio nesukelianti koncentracija RRN = REACH registracijos numeris vpvb = labai patvarių ir didelio biologinio kaupimosi Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 [CLP] ADR = Europos šalių sutartis dėl tarptautinio pavojingųjų krovinių vežimo kelių transportu IATA = Tarptautinė oro transporto asociacija IMDG = Tarptautinis pavojingų krovinių gabenimas jūra Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su pataisomis, padarytomis Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 2015/830 Direktyva 2012/18/ES, susiję pakeitimai ir papildymai Direktyva 2008/98/EB ir atitinkami daliniai pakeitimai bei papildymai Direktyva 2009/161/ES, susiję pakeitimai ir papildymai CEPE Guidelines Klasifikacijai nustatyt naudota procedūra pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS] Klasifikacija Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 STOT RE 1, H372 Aquatic Chronic 3, H412 Pagrindimas Remiantis bandymuose gautais duomenimis Skaičiavimo metodas Skaičiavimo metodas Skaičiavimo metodas Skaičiavimo metodas Skaičiavimo metodas Pilnas sutrumpintų H teiginių tekstas H225 H226 H304 H312 H315 H317 H319 H332 H335 H372 (įkvėpimas) H372 H373 H411 H412 Labai degūs skystis ir garai. Degūs skystis ir garai. Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. Kenksminga susilietus su oda. Dirgina odą. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Sukelia smarkų akių dirginimą. Kenksminga įkvėpus. Gali dirginti kvėpavimo takus. Ilgalaikis ar pakartotinis poveikis įkvėpus sukelia organų pažeidimus. Kenkia organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai. Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai. Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Išleidimo data/peržiūrėjimo data 29, Spalis, 2018 Ankstesnio leidimo data 04, Rugsėjis, 2018 Versija 8 15/16

16 16 SKIRSNIS. Kita informacija Pilnas klasifikacijų [CLP/ GHS, Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo] tekstas Atspausdinimo data Išleidimo data/ Peržiūrėjimo data Ankstesnio leidimo data Versija Pastaba skaitytojui Acute Tox. 4, H312 ŪMUS TOKSIŠKUMAS (odos) - 4 kategorija Acute Tox. 4, H332 ŪMUS TOKSIŠKUMAS (įkvėpimas) - 4 kategorija Aquatic Chronic 2, H411 ILGALAIKIS (LĖTINIS) PAVOJUS VANDENS APLINKAI - 2 kategorija Aquatic Chronic 3, H412 ILGALAIKIS (LĖTINIS) PAVOJUS VANDENS APLINKAI - 3 kategorija Asp. Tox. 1, H304 PLAUČIŲ PAKENKIMO PAVOJUS PRARIJUS - 1 kategorija EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. Eye Irrit. 2, H319 SMARKUS AKIŲ PAŽEIDIMAS IR AKIŲ SUDIRGINIMAS - 2 kategorija Flam. Liq. 2, H225 DEGIEJI SKYSČIAI - 2 kategorija Flam. Liq. 3, H226 DEGIEJI SKYSČIAI - 3 kategorija Skin Irrit. 2, H315 ODOS ĖSDINIMAS IR DIRGINIMAS - 2 kategorija Skin Sens. 1, H317 ODOS JAUTRINIMAS - 1 kategorija STOT RE 1, H372 SPECIFINIS TOKSIŠKUMAS KONKREČIAM ORGANUI - (įkvėpimas) KARTOTINIS POVEIKIS (įkvėpimas) - 1 kategorija STOT RE 1, H372 SPECIFINIS TOKSIŠKUMAS KONKREČIAM ORGANUI - KARTOTINIS POVEIKIS - 1 kategorija STOT RE 2, H373 SPECIFINIS TOKSIŠKUMAS KONKREČIAM ORGANUI - KARTOTINIS POVEIKIS - 2 kategorija STOT SE 3, H335 SPECIFINIS TOKSIŠKUMAS KONKREČIAM ORGANUI - VIENKARTINIS POVEIKIS (Kvėpavimo takų dirginimas) - 3 kategorija 29, Spalis, , Spalis, , Rugsėjis, 2018 Jeigu ankstesnio patvirtinimo datos nėra, susisiekite su savo tiekėju, kuris Jums suteiks daugiau informacijos. 8 Kiekvienas klientas ar šio saugos duomenų lapo (SDL) gavėjas turi atidžiai jį perskaityti ir peržiūrėti šaltinius, kai to reikia, kad žinotų ir suprastų šiame SDL pateiktus duomenis bei visus su produktu susijusius pavojus. Ši informacija teikiama sąžiningai ir manoma, kad ji yra tiksli nuo čia nurodytos įsigaliojimo datos. Tačiau jokių aiškiai išreikštų ar numanomų garantijų nesuteikiama. Čia pateikta informacija skirta tik pateikto pavidalo produktui. Pridėjus bet kokių medžiagų, produkto sudėtis ir su ja susiję pavojai bei rizika gali pasikeisti. Produktai nebus perpakuoti, modifikuoti ar uždažyti, jei to atskirai nenurodys gamintojas, įskaitant, be apribojimų, gamintojo nenurodytų produktų įtraukimą ar naudojimą, arba produktų pridėjimą tokiomis proporcijomis, kokių gamintojas nėra nurodęs. Reglamentavimo reikalavimai gali būti keičiami ir skirtis įvairiose vietovėse bei pagal skirtingas jurisdikcijas. Klientas, pirkėjas ar naudotojas turi užtikrinti, kad jo veikla atitiktų visus šalies, federalinius, valstijos, provincijos ar vietos teisės aktus. Gamintojas nekontroliuoja produkto naudojimo sąlygų. Klientas, pirkėjas ar naudotojas turi išsiaiškinti reikiamas sąlygas, kuriomis saugu naudoti produktą. Jei klientas, pirkėjas ar naudotojas nori naudoti produktą kitu tikslu, nei nurodyta atitinkamoje šio SDL dalyje, prieš tai jis turi pasitarti su tiekėju ir gauti rašytines naudojimo instrukcijas. Dėl tokios informacijos kaip gamintojo SDL gausos gamintojas negali būti atsakingas už SDL, gautus iš kitų šaltinių. Išleidimo data/peržiūrėjimo data 29, Spalis, 2018 Ankstesnio leidimo data 04, Rugsėjis, 2018 Versija 8 16/16

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1

Detaliau

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams Cleanser/Thinner No.5 C5 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišini

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams Cleanser/Thinner No.5 C5 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišini SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas Produkto kodas 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo

Detaliau

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su pataisomis, padarytomis Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 2015/830 - Lietuva Išleidimo data/ :

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su pataisomis, padarytomis Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 2015/830 - Lietuva Išleidimo data/ : Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su pataisomis, padarytomis Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 2015/830 - Lietuva Išleidimo data/ 11/22/2017 Ankstesnio leidimo data 4/20/2016 Peržiūrėjimo

Detaliau

\\fs\msdgen$\archives\sds_eu\lithuani\ pdf

\\fs\msdgen$\archives\sds_eu\lithuani\ pdf SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Mišinio prekinis pavadinimas arba įvardijimas Bike Wash Gaminio kodas 99560

Detaliau

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS MASTER NOVUS 15 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišin

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS MASTER NOVUS 15 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišin Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius

Detaliau

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS RUBBOL FACADE SPECIAL 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS RUBBOL FACADE SPECIAL 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius

Detaliau

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1

Detaliau

KROY universalus skiediklis 5081 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 2006/1907/EB Peržiūros data: Puslapis 1 / 7 1. PRODUKTO IR BENDROVĖS IDENTIFIKACIJA 1

KROY universalus skiediklis 5081 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 2006/1907/EB Peržiūros data: Puslapis 1 / 7 1. PRODUKTO IR BENDROVĖS IDENTIFIKACIJA 1 Puslapis 1 / 7 1. PRODUKTO IR BENDROVĖS IDENTIFIKACIJA 1.1 Gaminio identifikatorius: KROY UNIVERSALUS SKIEDIKLIS Kodas: 5081 1.2 Preparato naudojimas: Poliuretano / Akrilo dažai / Grunto tirpiklis. Tik

Detaliau

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1

Detaliau

viewPublishedDoc.aspx

viewPublishedDoc.aspx AGROPLUS Stimul Reglamentas (EB) Nr. 453/2010 ir Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 Formatas: ES Produkto Kodas (-ai) Produkto pavadinimas NP-0061-1-A AGROPLUS Stimul Rekomenduojama paskirtis: Naudojimo apribojimai.

Detaliau

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) Išleidimo data: 2017-06- 23 Peržiūrėta: Pakeičia lapą: Versija: 1.0 1 SKIRSNIS: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto forma : Mišinys Produkto

Detaliau

SDS

SDS SAUGOS DUOMENŲ LAPAI 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Pavadinimas Produkto Nr. REACH registracijos numeris Netaikoma 1.2. Medžiagos

Detaliau

Peržiūros data: Peržiūra: 15 Pakeitimų data: SAUGOS DUOMENŲ LAPAS FLEXANE 80/94L HARDENER 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir

Peržiūros data: Peržiūra: 15 Pakeitimų data: SAUGOS DUOMENŲ LAPAS FLEXANE 80/94L HARDENER 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas Produkto numeris X0023 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti

Detaliau

SDS

SDS SAUGOS DUOMENŲ LAPAI 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Pavadinimas Produkto Nr. REACH registracijos numeris Netaikoma 1.2. Medžiagos

Detaliau

Peržiūros data: Peržiūra: 6 Pakeitimų data: SAUGOS DUOMENŲ LAPAS ITW Performance Polymers ApS Products 1 SKIRSNIS. Medžiagos arb

Peržiūros data: Peržiūra: 6 Pakeitimų data: SAUGOS DUOMENŲ LAPAS ITW Performance Polymers ApS Products 1 SKIRSNIS. Medžiagos arb SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas Sinonimai; prekių ženklų pavadinimai Densit Binder,

Detaliau

viewPublishedDoc.aspx

viewPublishedDoc.aspx AGROPLUS Kukurūzams Pro Reglamentas (EB) Nr. 453/2010 ir Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 Formatas:ES Produkto Kodas (-ai) Produkto pavadinimas NP-0149-2-A AGROPLUS Kukurūzams Pro Rekomenduojama paskirtis:

Detaliau

EG-SDB

EG-SDB Katalogo Nr.: BO5002819 Puslapis 1 iš 6 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Kiti prekybinis pavadinimas BO 5002816, 20 kg BO 5002819,

Detaliau

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su pataisomis, padarytomis Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 2015/830 - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LA

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su pataisomis, padarytomis Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 2015/830 - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LA SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto Klampa arba Tipas ISO VG 32 Medžiagos panaudojimas Tepaline alyva

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) REACH II priedo 31 straipsnį Variantas: 3.0 Peržiūrėjimo data DOW

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) REACH II priedo 31 straipsnį Variantas: 3.0 Peržiūrėjimo data DOW 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS/PREPARATO IR BENDROVĖS PAVADINIMAS Prekinis pavadinimas : Įmonė : Dow Corning Europe S.A. rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C B-7180 Seneffe Belgium Tarnyba : Dow Corning

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal EB direktyvą 91/155/EEB ir jos vėlesnes pataisas Variantas: 1.1 Peržiūrėjimo data MOLYKOTE(R) PG-21 PLASTISLIP G

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal EB direktyvą 91/155/EEB ir jos vėlesnes pataisas Variantas: 1.1 Peržiūrėjimo data MOLYKOTE(R) PG-21 PLASTISLIP G 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS,PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Prekinis pavadinimas : Įmonė : Dow Corning S.A. rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C B-7180 Seneffe Belgium Tarnyba : Dow Corning Central Europe

Detaliau

Rehsfil0

Rehsfil0 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) su II Priedėliu 31 Straipsniu. 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius

Detaliau

EG-SDB

EG-SDB Puslapis 1 iš 8 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo

Detaliau

Napaka

Napaka SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES reglamentą 1907/2006 1 / 7 TOPLASUR UV plus Kontrolė nr.: 1 Išdavimo data: 28.5.2015 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius

Detaliau

Saugos duomenų lapas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus. Atnaujintas pagal (ES) 2015/830 reikalavimus PAKAVIMO DUJOS IR DUJŲ MIŠ

Saugos duomenų lapas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus. Atnaujintas pagal (ES) 2015/830 reikalavimus PAKAVIMO DUJOS IR DUJŲ MIŠ Sukurta: 2017.03.21 Versija Nr. 02 Peržiūrėta: 2019 03 21 1. MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos pavadinimas Pakavimo dujos ir dujų mišiniai (

Detaliau

sd356_-_WABCO_EaseTec™_M4_(LT)

sd356_-_WABCO_EaseTec™_M4_(LT) 2.0 Puslapis 1/6 * 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 830 503 020 4 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais Soudal Firecryl FR 1. Medžiagos arb

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais Soudal Firecryl FR 1. Medžiagos arb SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius:

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais Soudagum LM 1. Medžiagos arba mišin

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais Soudagum LM 1. Medžiagos arba mišin SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius:

Detaliau

Puslapis : 1 / 6 SKIRSNIS 01: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Prekybos ženklas: STRUKTURPULVER D40 0704-00 Gaminio numeris: Z07040 1.2 Medžiagos

Detaliau

Napaka

Napaka SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES reglamentą 1907/2006 ir jo atnaujinimus 1 / 10 GraviHEL 1K ACCELERATOR Kontrolė nr.:1/ 1 Pirma Patikrinimo data: 03-11-16 Išdavimo data:03-11-16 Išrašyta:08-06-17 1. Medžiagos

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Išleidimo data: Puslapis: 1 iš 11 Atnaujinimo data: Numeris: 0P3L0318V1 EPOKSIDINIS GRUNTAS SKIRSNIS:

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Išleidimo data: Puslapis: 1 iš 11 Atnaujinimo data: Numeris: 0P3L0318V1 EPOKSIDINIS GRUNTAS SKIRSNIS: Išleidimo data: 05.11.2012 Puslapis: 1 iš 11 1 SKIRSNIS: MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1. Medžiagos/mišinio pavadinimas 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

BS Dezon S SDL

BS Dezon S SDL 1. MEDŽIAGOS/ MIŠINIO IR BENDROVĖS/ ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS Produkto identifikatorius Medžiagos/ mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai Tiekėjas/ gamintojas Už saugos duomenų

Detaliau

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 FOLICUR EW250 1/9 Versija 2 / LT Peržiūrėjimo data:

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 FOLICUR EW250 1/9 Versija 2 / LT Peržiūrėjimo data: FOLICUR EW250 1/9 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Prekinis pavadinimas FOLICUR EW250 Produkto kodas (UVP) 04407040, 81711690 1.2

Detaliau

Saugos duomenų lapas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus. Atnaujintas pagal (ES) 2015/830 reikalavimus PAKAVIMO DUJOS IR DUJŲ MIŠ

Saugos duomenų lapas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus. Atnaujintas pagal (ES) 2015/830 reikalavimus PAKAVIMO DUJOS IR DUJŲ MIŠ Sukurta: 2017.03.21 Versija Nr.02 Peržiūrėta 2019 03 21 1. MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos pavadinimas Pakavimo dujos ir dujų mišiniai OC deguonis,

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Syngard 2 Cycle Engine Oil Atitinka reglamentą (ES) Nr. 453/ CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Preparat

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Syngard 2 Cycle Engine Oil Atitinka reglamentą (ES) Nr. 453/ CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Preparat 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Preparato pavadinimas : Syntetic Blend atitinka ISO L-EGO; JASO FD; API TC) Paskirtis: Syntetic Blend alyva skirta dvitakčiams benzininiams varikliams

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 su pakeitimais, padarytais Reglamente (ES) Nr. 2015/830 Soudagum Hydro 1. Medžia

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 su pakeitimais, padarytais Reglamente (ES) Nr. 2015/830 Soudagum Hydro 1. Medžia SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 su pakeitimais, padarytais Reglamente (ES) Nr. 2015/830 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto

Detaliau

Rehsfil0

Rehsfil0 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1. Produkto identifikatorius Prekinis pavadinimas : 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ

AKCINĖ BENDROVĖ AB Specializuota komplektavimo valdyba Pildyta: 2012 05 21 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS/PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS 1.1. Cheminės medžiagos/preparato pavadinimas MITTO C500 mūro mišinys. 1.2. Cheminės medžiagos/preparato

Detaliau

ERGON SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentus (EB) Nr.1907/2006 ir 453/2010 Peržiūr jimo data : Versija: SKIRSNIS : Medžiagos arba miš

ERGON SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentus (EB) Nr.1907/2006 ir 453/2010 Peržiūr jimo data : Versija: SKIRSNIS : Medžiagos arba miš pagal Reglamentus (EB) Nr.1907/2006 ir 453/2010 Peržiūr jimo data : 04-06-2014 Versija: 1.1 1 SKIRSNIS : Medžiagos arba mišinio ir bendrov s arba įmon s identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Išleidimo data: Puslapis: 1 iš 10 Atnaujinimo data: Numeris: 0P1L0318V1 AKRILINIS LAKAS MS PLUS 2:1 1 SKIRS

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Išleidimo data: Puslapis: 1 iš 10 Atnaujinimo data: Numeris: 0P1L0318V1 AKRILINIS LAKAS MS PLUS 2:1 1 SKIRS Išleidimo data: 04.05.2012 Puslapis: 1 iš 10 1 SKIRSNIS: MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1. Medžiagos/mišinio pavadinimas 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

Microsoft Word - VL_Belinka BASE_lt.doc

Microsoft Word - VL_Belinka BASE_lt.doc SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES reglamentą 1907/2006 1 / 8 BELINKA BASE D Kontrolė nr.:1 Išdavimo data:5.11.2013 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius

Detaliau

Ftalinė bešvininė bendro naudojimo emalė “Emaftal”

Ftalinė bešvininė bendro naudojimo emalė “Emaftal” Saugos duomenų lapas 1 psl. iš 6 1.CHEMIJOS PRODUKTO IR ĮMONĖS INDENTIFIKAVIMAS Produkto pavadinimas: Tirpiklis 649 Gamintojas: UAB Savingė, Gedimino 42, LT - 56126 Kaišiadorys. Tel. (8~346) 600 11, 600

Detaliau

MSDS41065_-_HeraCeram_Saphir_(LT)_1

MSDS41065_-_HeraCeram_Saphir_(LT)_1 Puslapis 1/6 1. S KIRSNI S. Me džia gos arba miši nio i r be ndrovės a rba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius - Pasteopaque, Dentine, Chromadentine, Incisal, Transpa, Increaser, Enhancer,

Detaliau

Napaka

Napaka SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES reglamentą 1907/2006 ir jo atnaujinimus 1 / 10 GraviHEL epoxy topcoat 500 Kontrolė nr.:3/ 1 Pirma Patikrinimo data: 02-07-16 Išdavimo data:02-07-16 Išrašyta:08-06-17 1. Medžiagos

Detaliau

147116_lt_LT

147116_lt_LT Puslapis 1/5 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 147116 CAS numeris 9000-70-8 EB numeris: 232-554-6 1.2 Medžiagos

Detaliau

Napaka

Napaka SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES reglamentą 1907/2006 ir jo atnaujinimus 1 / 9 GraviHEL PUR single coat 421 semi gloss Kontrolė nr.:3/ 1 Pirma Patikrinimo data: 02-07-16 Išdavimo data:02-07-16 Išrašyta:08-06-17

Detaliau

EG-SDB

EG-SDB Katalogo Nr.: j2104_sd Puslapis 1 iš 8 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 TILMOR EC240 1/10 Versija 8 / LT Peržiūrėjimo data:

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 TILMOR EC240 1/10 Versija 8 / LT Peržiūrėjimo data: TILMOR EC240 1/10 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Prekinis pavadinimas TILMOR EC240 Produkto kodas (UVP) 79047584 1.2 Medžiagos

Detaliau

Gipso-kartono-plokste-H2-tipas-SDS-Siniat

Gipso-kartono-plokste-H2-tipas-SDS-Siniat 1 Versija: 1 Puslapis: 1 iš 19 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas: Gipso kartono plokštė NIDA Vanduo, SYNIA

Detaliau

Automob. benzino (medžiaga) (USA rinkai) SDL ORLEN Lietuva

Automob. benzino (medžiaga) (USA rinkai)  SDL ORLEN  Lietuva 1 psl. iš 11 1 SKIRSNIS: MEDŽIAGOS IR ĮMONĖS PAVADINIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos pavadinimas: Automobilinis bešvinis benzinas EC Nr. 289-220-8 REACH registracijos Nr. 01-2119471335-39-0027

Detaliau

Mospilanas 20 SP SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES direktyvą 1907/2006 1/7 Paruošta Versija 6 Peržiūrėjimo data SKIRSNIS. Medžiag

Mospilanas 20 SP SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES direktyvą 1907/2006 1/7 Paruošta Versija 6 Peržiūrėjimo data SKIRSNIS. Medžiag pagal ES direktyvą 1907/2006 1/7 Paruošta 1996. 07.07 Versija 6 Peržiūrėjimo data 2012.07.11 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto

Detaliau

Microsoft Word - SDL. ST 7.04 PRE PAINT PRIMER.LT2018.doc

Microsoft Word - SDL. ST 7.04 PRE PAINT PRIMER.LT2018.doc 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius: ST 7.04 PRE PAINT PRIMER 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo

Detaliau

SDB_ _ELASTOSCHLAEMME 1K_LT_1

SDB_ _ELASTOSCHLAEMME 1K_LT_1 Puslapis 1/7 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 0000044500 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

ZUBATE00013_MSDS_LT-LT_ATE Cylinder Paste xx x xx

ZUBATE00013_MSDS_LT-LT_ATE Cylinder Paste xx x xx Puslapis 1/9 * 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 03.9902-05xx.x / 7000xx CN-Code 3403.9900 1.2 Medžiagos ar mišinio

Detaliau

AB Achema Saugos duomenų lapas pagal Reglamento Nr. 1907/2006/EB (REACH), priedą Nr. II su visais vėlesniais pakeitimais bei papildymais ir Komisijos

AB Achema Saugos duomenų lapas pagal Reglamento Nr. 1907/2006/EB (REACH), priedą Nr. II su visais vėlesniais pakeitimais bei papildymais ir Komisijos 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Mišinio prekinis pavadinimas: KF-FE, KF-LE, KF-MEC, KF- MEC07, KF-MEC13, KF-VIP. Mišinio sudėtinės

Detaliau

Dyzelino (medžiaga) SDL ORLEN Lietuva

Dyzelino (medžiaga) SDL ORLEN  Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 psl. iš 11 1 MIŠINIO IR ĮMONĖS PAVADINIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos pavadinimas: Dyzelinas EC Nr. 269-822-7 CAS Nr. 68334-30-5 REACH registracijos Nr. 01-2119484664-27-0051

Detaliau

1

1 1 SKIRSNIS. Medţiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. identifikatorius Aqua MarkerPen Blue Tūris 1.2. Medţiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Prekiniam pavadinimui

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Prekiniam pavadinimui SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Prekiniam pavadinimui arba įvardijimui Registracijos numeris Sinonimai Išleidimo

Detaliau

msds50-OTTOCOLL-S-16(LT))

msds50-OTTOCOLL-S-16(LT)) Puslapis 1/6 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos / mišinio panaudojimas Klijų gamyba 1.3 Išsami informacija apie saugos

Detaliau

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 PUMA UNIVERSAL EW144 1/11 Versija 3 / LT Peržiūrėjimo data:

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 PUMA UNIVERSAL EW144 1/11 Versija 3 / LT Peržiūrėjimo data: PUMA UNIVERSAL EW144 1/11 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Prekinis pavadinimas Produkto kodas (UVP) 06471331 PUMA UNIVERSAL EW144

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS PEMCO DIESEL G-8 5W-30 UHPD Atitinka reglamentą (ES) Nr. 453/ CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Prepara

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS PEMCO DIESEL G-8 5W-30 UHPD Atitinka reglamentą (ES) Nr. 453/ CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Prepara 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Preparato pavadinimas : variklinė alyva: Pemco Diesel G-8 5W-30 Alyva skirta galingų vilkikų varikliams bei kitiems sunkiai apkrautiems varikliams,

Detaliau

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija CVR No. DK Medžiagos grupė Psl. 1 iš 10 Produkto pavadinima

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija CVR No. DK Medžiagos grupė Psl. 1 iš 10 Produkto pavadinima Medžiagos grupė Psl. 1 iš 10 2019 m. vasario Saugos duomenų žiniaraštis pagal ES reg. 1907/2006 su pataisomis Pakeičia 2015 m. rugpjūtis mėn. redakciją SAUGOS DUOMENŲ LAPAS TREND 90 Redakcija: Skirsniai,

Detaliau

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) Išleidimo data: 2016-08- 09 Peržiūrėta: 2019-04-30 Pakeičia lapą: 2017-09-09 Versija: 2.0 1 SKIRSNIS: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto

Detaliau

Bayer_Puma Universal_Lithuanian

Bayer_Puma Universal_Lithuanian PUMA UNIVERSAL 1/12 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Prekinis pavadinimas PUMA UNIVERSAL Produkto kodas (UVP) 06471331, 85343572

Detaliau

Schleif-und_Polierpaste_LT

Schleif-und_Polierpaste_LT Puslapis 1/6 1 Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai Nėra

Detaliau

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking 1/13 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas: Prekinis pavadinimas: MISON N2 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo

Detaliau

Microsoft Word Carbolin.doc

Microsoft Word Carbolin.doc SAUGOS DUOMENŲ LAPAI Pagal 1907 / 2006 / ES, 31 str. Atspausdinta: 2010 08 10 Perdaryta: 2010 08 10 1 Chemin s medžiagos / preparato ir įmon s pavadinimas Produkto savyb s Pavadinimas: Aidol Carbolin Artikulas:

Detaliau

msds351-OTTOCOLL-M-570-Komp--A(LT))

msds351-OTTOCOLL-M-570-Komp--A(LT)) Puslapis 1/6 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos / mišinio panaudojimas Klijų gamyba 1.3 Išsami informacija apie saugos

Detaliau

EG-SDB

EG-SDB Katalogo Nr.: j6551_sd Puslapis 1 iš 8 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

msds762-OTTOCOLL®-M-580-Komp--A(LT))

msds762-OTTOCOLL®-M-580-Komp--A(LT)) Puslapis 1/7 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos / mišinio panaudojimas Klijų gamyba 1.3 Išsami informacija apie saugos

Detaliau

Saugos duomenų lapas: Neodimis ICP-standartinis tirpalas

Saugos duomenų lapas: Neodimis ICP-standartinis tirpalas Versija: 1.0 lt sukūrimo data: 21.09.2016 1 SKIRSNIS: medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos identifikavimas Neodimis ICP-standartinis tirpalas

Detaliau

1

1 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. identifikatorius Graphite Assembly Paste Aerozolis 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami

Detaliau

corQC Test System, Weak D Cells, Fetal Bleed Screening Test, corQC EXTEND, FMH RapidScreen

corQC Test System, Weak D Cells, Fetal Bleed Screening Test, corQC EXTEND, FMH RapidScreen MEDŽIAGOS SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 PSL. IŠ 5 1. IDENTIFIKACIJA Šis duomenų lapas yra skirtas toliau įvardytiems produktams: GAMINTOJAS: Immucor GTI Diagnostics, Inc. 20925 Crossroads Circle Waukesha, WI

Detaliau

1

1 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 lapas iš 5 lapų 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Preparato pavadinimas : transmisinė alyva ATF Dexron VI ( atitinka GENERAL MOTORS DEXRON VI, DEXRON III, DEXRON

Detaliau

untitled

untitled Page 1 of 9 Saugos duomenų lapas NCA030 Ceilcote 282AR Flakeline Grey Part A Versijos Nr. 2 Paskutinės peržiūros data 04/12/11 International Paint Ltd. Atitinka reglamento (EB) Nr.1907/2006 (REACH reglamentas)

Detaliau

Rostversiegelung_LT

Rostversiegelung_LT Puslapis 1/11 * 1 Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai Nėra

Detaliau

Puslapis 1/9 Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis Spausdinimo data: Versijos numeris 121 Peržiūrėta: *

Puslapis 1/9 Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis Spausdinimo data: Versijos numeris 121 Peržiūrėta: * Puslapis 1/9 * 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 090303 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami

Detaliau

untitled

untitled Page 1 of 9 Saugos duomenų lapas NCA330 CEILCOTE 652 LINING PART A Versijos Nr. 3 Paskutinės peržiūros data 31/01/12 International Paint Ltd. Atitinka reglamento (EB) Nr.1907/2006 (REACH reglamentas) II

Detaliau

07304_-_MOTIP_ZINC_REPAIR_SPRAY_(LT)

07304_-_MOTIP_ZINC_REPAIR_SPRAY_(LT) Puslapis 1/10 * 1 Cheminės medžiagos/preparato ir bendrovės/įmonės pavadinimas Duomenys apie produktą Gaminio numeris: 07304 Medžiagos / mišinio panaudojimas Dažai Gamintojas / tiekėjas MOTIP DUPLI B.V.

Detaliau

Fossheim Bygg AS 2.17 Kjemikallier Kjemiske produkter er eksempelvis whitesprit, maling, desinfeksjonsmidler, beisemidler, bremsevæske osv. De tre vik

Fossheim Bygg AS 2.17 Kjemikallier Kjemiske produkter er eksempelvis whitesprit, maling, desinfeksjonsmidler, beisemidler, bremsevæske osv. De tre vik Fossheim Bygg AS 2.17 Kjemikallier Kjemiske produkter er eksempelvis whitesprit, maling, desinfeksjonsmidler, beisemidler, bremsevæske osv. De tre viktigste eksponeringsveiene er innånding, hud og svelg.

Detaliau

SDBREZ748_-_Aerosol_Grundierfueller_mittelgrau_LT

SDBREZ748_-_Aerosol_Grundierfueller_mittelgrau_LT Puslapis 1/12 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: REZ748 S700029 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai

Detaliau

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking 1/16 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas: Prekinis pavadinimas: Carbon monoxide 2.0 Chemical, Carbon monoxide

Detaliau

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija CVR No. DK Medžiagos grupė 88C/ Psl. 1 iš 12 Produkt

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija CVR No. DK Medžiagos grupė 88C/ Psl. 1 iš 12 Produkt Medžiagos grupė 88C/8830-02 Psl. 1 iš 12 Saugos duomenų žiniaraštis pagal ES reg. 1907/2006 su pataisomis Pakeičia 2016 m. rugsėjo mėn. redakciją SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 8830-02, TRINEKSAPAK-ETILAS 250 g/l

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS parengtas pagal REACH Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 atnaujintas pagal Komisijos Reglamentą (ES) 2015/830 ELATUS ERA Versija Perži

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS parengtas pagal REACH Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 atnaujintas pagal Komisijos Reglamentą (ES) 2015/830 ELATUS ERA Versija Perži 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1. Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas : Sudarymo kodas : A19020T 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami

Detaliau

Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis Puslapis 1/11 Spausdinimo data: Versijos numeris 3 Peržiūrėta:

Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis Puslapis 1/11 Spausdinimo data: Versijos numeris 3 Peržiūrėta: Puslapis 1/11 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo

Detaliau

untitled

untitled Page 1 of 9 Saugos duomenų lapas QHA346 INTERLINE 344 PART B Versijos Nr. 2 Paskutinės peržiūros data 06/12/11 International Paint Ltd. Atitinka reglamento (EB) Nr.1907/2006 (REACH reglamentas) II priedo

Detaliau

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking 1/14 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas: Prekinis pavadinimas: Nitrogen dioxide 2.0 Papildoma identifikacija

Detaliau

MONSANTO Europe S.A./N.V. Puslapis: 1 / 11 Roundup Gel Max Versija: 1.0 Įsigaliojimo data: MONSANTO Europe S.A./N.V. Saugos duomenų lapas K

MONSANTO Europe S.A./N.V. Puslapis: 1 / 11 Roundup Gel Max Versija: 1.0 Įsigaliojimo data: MONSANTO Europe S.A./N.V. Saugos duomenų lapas K MONSANTO Europe S.A./N.V. Puslapis: 1 / 11 MONSANTO Europe S.A./N.V. Saugos duomenų lapas Komercinis produktas 1. PRODUKTO IR BENDROVĖS ĮVARDIJIMAS 1.1. Produkto identifikatorius Roundup Gel Max 1.1.1.

Detaliau

Saugos duomenų lapas: Jodo tirpalas

Saugos duomenų lapas: Jodo tirpalas Versija: 2.0 lt Pakeičia versiją: 17.11.2015 Versija: (1) sukūrimo data: 17.11.2015 Peržiūrėta: 16.05.2019 1 SKIRSNIS: medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Mišinio prekinis pavad

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Mišinio prekinis pavad SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Mišinio prekinis pavadinimas arba įvardijimas Registracijos numeris Sinonimai

Detaliau

sd LT

sd LT Puslapis 1/9 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 18730089000 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

000579_-_MOTIP_LEAK_DETECTOR_(LT)

000579_-_MOTIP_LEAK_DETECTOR_(LT) Puslapis 1/6 * 1 Cheminės medžiagos/preparato ir bendrovės/įmonės pavadinimas Duomenys apie produktą Gaminio numeris: 000579 Medžiagos / mišinio panaudojimas Preparatas Gamintojas / tiekėjas MOTIP DUPLI

Detaliau

1

1 Puslapis: 1 1. SKIRSNIS Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Pavadinimas Veiklioji medžiaga Linuronas Preparato forma Koncentruota suspensija (SC)

Detaliau

EU CLP SDS

EU CLP SDS Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr. 2015/830 SKIRSNIS 1: Medžiagos identifikacija / Mišinys ir įmonė / subjektas 1.1 Produkto identifikatorius BPOX21 Peržiūrėjimo data: 06/05/2019 Produkto pavadinimas:

Detaliau

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biocidinio produkto charakteristikų santrauka Produkto pavadinimas: Masodine 1:3 Produkto tipas (ai): PT 03 Veterinarinė higiena PT 03 Veterinarinė higiena PT 03 Veterinarinė higiena Autorizacijos liudijimo

Detaliau

SDBREZ11_S700400_-_Aerosol_SOLL_Universal_Prefilled_LT

SDBREZ11_S700400_-_Aerosol_SOLL_Universal_Prefilled_LT Puslapis 1/9 * 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: REZ11 S700400 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai

Detaliau

SV0013_-_TORO_PAINT_JUODA_MATT_500_ML_(LT)

SV0013_-_TORO_PAINT_JUODA_MATT_500_ML_(LT) Puslapis 1/12 * 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: SV0013 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

doc

doc Pramoniniai dažai Bendras tipas 2 komponentų epoksidas Bendras aprašymas Šiuos produktus rekomenduojama naudoti norint prailginti dažymo laikotarpį esant šaltam klimatui, drėgniems paviršiams ir darbams,

Detaliau

AMISTAR XTRA SC

AMISTAR XTRA SC Elatus Plus A5457H FUNGICIDAS Produkto forma: koncentruota emulsija Veikliosios medžiagos: benzovindiflupiras 00 g/l (0,25 %). Elatus Plus - plataus spektro, sisteminio veikimo, pirazolkarboksamidų cheminės

Detaliau

MSDS#tesa_4432#114#LT#28#

MSDS#tesa_4432#114#LT#28# Puslapis 1/6 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo

Detaliau