Banko įstatai_lt

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Banko įstatai_lt"

Transkriptas

1 AB SEB BANKO ĮSTATAI Įstatų nauja redakcija, patvirtinta visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2015 m. rugsėjo 3 d.

2 I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. AB SEB bankas (toliau Bankas) yra kredito įstaiga, kuri verčiasi indėlių bei kitų grąžintinų lėšų priėmimu iš neprofesionalių rinkos dalyvių ir jų skolinimu, taip pat kitų finansinių paslaugų teikimu ir prisiima su tuo susijusią riziką bei atsakomybę. Bankas įsteigtas neribotam laikui. 2. Banko pavadinimas AB SEB bankas. Banko teisinė forma akcinė bendrovė. Anglų, rusų kalba ar kitomis kalbomis vartojant Banko pavadinimą, jis rašomas lotyniškais rašmenimis ir nėra verčiamas, kaitomas. 3. Bankas registruotas Lietuvos Respublikoje. 4. Bankas verčiasi finansinių paslaugų teikimu ir kita veikla, be kurios neįmanoma teikti finansinių paslaugų ir kuri padeda teikti finansines paslaugas ar yra kitaip tiesiogiai susijusi su finansinių paslaugų teikimu. 5. Bankas yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo. Bankas neatsako už akcininkų prievoles, o akcininkai, jei kitaip nenustatyta įstatymuose, turi tik įsipareigojimą Bankui nustatyta tvarka sumokėti visų pasirašytų akcijų emisijos kainą. Banko įstatai gali būti keičiami įstatymų nustatyta tvarka. 6. Banko veiklos tikslai siekti pelno teikiant šiuose įstatuose nustatytas finansines paslaugas ir kiek įmanoma, kiek tai atitinka pagrindinį Banko tikslą, skatinti klientus, asmenis, galinčius tapti klientais, efektyviai naudotis finansinėmis paslaugomis, teikti aukštos kokybės paslaugas klientams, formuoti teigiamą Banko ir bankų sistemos įvaizdį, supažindinti visuomenę su finansinėmis ir su jomis susijusiomis paslaugomis, teikti materialinę ir kitokią pagalbą ar paramą atskiriems asmenims, remti tam tikras sritis, o pagrindinį dėmesį skirti socialinėms problemoms spręsti, švietimui, mokslui ir kultūrai. 7. Bankas, Banko darbuotojai ir bet kurie kiti asmenys, kurie žino Banko paslaptį sudarančią informaciją, privalo neribotą laiką neatskleisti tokios informacijos, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus. 8. Informacijos ir duomenų, laikomų Banko paslaptimi, sąrašą bei jų saugojimo ir pateikimo kitiems asmenims tvarką nustato Banko valdyba. 9. Bankas teikia kitiems subjektams dokumentus ir informaciją apie Banko teikiamas finansines paslaugas bei kitą Banko veiklą tik įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka. 10. Bankas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos bankų įstatymu, priežiūros institucijos priimtais teisės aktais ir šiais įstatais. Bankas savo veikloje taip pat vadovaujasi Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu ir kitais teisės aktais, jeigu Lietuvos Respublikos bankų įstatyme nenustatyta kitaip. Bankas dirba savarankiškai, laikydamasis investicijų apribojimų ir Banko veiklos riziką ribojančių normatyvų, kurių dydžius ir apskaičiavimo metodiką nustato įstatymai ir kiti teisės aktai. Bankas savo veiklą organizuoja ir įgyvendina Banko organų sprendimais. 11. Banko finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. 12. Bankas turi teisę įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka teikti paramą. 13. Jei šie įstatai prieštarauja imperatyvioms įstatymų ar kitų teisės aktų normoms arba kai kurių klausimų nereglamentuoja, turi būti taikomos įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatos. 14. Įstatuose gali būti vartojami sutrumpinimai: Susirinkimas Banko visuotinis akcininkų susirinkimas; Taryba Banko stebėtojų taryba; Valdyba Banko valdyba; Prezidentas Banko administracijos vadovas. 15. Bankas įregistruotas Lietuvos banke 1990 m. lapkričio 29 d. Banko veikla pertvarkyta, prijungus akcinę bendrovę banką HERMIS, kuri kaip juridinis asmuo nustatyta tvarka baigė savo veiklą, o jos teises, pareigas ir turtą perėmė Bankas. Prie Banko taip pat prijungta antrinė bendrovė AB SEB lizingas, kuri kaip juridinis asmuo nustatyta tvarka baigė savo veiklą, o jos teises, pareigas ir turtą teisės aktų nustatyta tvarka perėmė Bankas. 16. Ankstesnis Banko pavadinimas AB SEB Vilniaus bankas. II SKYRIUS. BANKO TEIKIAMOS FINANSINĖS PASLAUGOS 1. Banko teikiamos finansinės paslaugos yra: 1.1. indėlių ir kitų grąžintinų lėšų priėmimas; 1.2. skolinimas (įskaitant hipotekines paskolas); 1.3. finansinė nuoma (lizingas); 1.4. mokėjimo paslaugos; 1.5. kelionių čekių, vekselių ir kitų mokėjimo priemonių išdavimas ir administravimas, jei šios veiklos neapima 1.4 punkte nurodytos paslaugos; 2

3 1.6. finansinių laidavimų ir finansinių garantijų teikimas; 1.7. sandorių sudarymas savo ar kliento sąskaita dėl pinigų rinkos priemonių (čekių, vekselių, indėlių sertifikatų ir t.t.), užsienio valiutos, finansinių būsimųjų ir pasirinkimo sandorių, valiutos keitimo kurso nustatymo ir palūkanų normos nustatymo priemonių, viešosios apyvartos vertybinių popierių, tauriųjų metalų; 1.8. investicinės paslaugos; 1.9. finansinis tarpininkavimas (agento veikla); pinigų tvarkymas; kreditingumo vertinimo paslaugos; seifo kamerų nuoma; valiutos keitimas (grynaisiais pinigais); piniginių lėšų saugojimas ir administravimas; su vertybinių popierių emisijomis susijusių paslaugų teikimas; elektroninių pinigų leidimas; atsiskaitymų tarp kredito įstaigų įskaitymas (kliringas); finansinių priemonių saugojimas, apskaita ir valdymas klientų sąskaita, įskaitant turto saugojimą ir kitas su tuo susijusias paslaugas, tokias kaip pinigų ar finansinio užstato valdymas. 2. Šiame skyriuje išvardintas licencines finansines paslaugas Bankas teikia, jei turi įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka išduotą licenciją. III SKYRIUS. BANKO KAPITALAS 1. Banko kapitalą sudaro nuosavas ir skolintas kapitalas. 2. Banko nuosavą kapitalą sudaro: 2.1. įstatinis kapitalas (sumažintas supirktų savų akcijų verte); 2.2. atsargos kapitalas (atsargos rezervas); 2.3. kapitalo rezervas (emisinis skirtumas); 2.4. nepaskirstytasis pelnas arba nuostolis; 2.5. privalomasis rezervas arba rezervinis kapitalas; 2.6. ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo rezervas; 2.7. finansinio turto perkainojimo rezervas; 2.8. specialusis nepaskirstytasis rezervas; 2.9. bendrosios paskirties rezervas aktyvų nuostoliams dengti; kiti rezervai. 3. Banko skolintą kapitalą sudaro lėšos, kurias Bankas įsigijo nuosavybės teise pagal pasitikėtinės (subordinuotos) paskolos sutartį arba išleisdamas ne nuosavybės vertybinius popierius, kurie turi visus pasitikėtinės (subordinuotos) paskolos požymius. 4. Šio skyriaus punktuose (atėmus einamųjų metų tarpinio nepaskirstytojo pelno arba paskutinių praėjusių metų nepaskirstytojo pelno, dėl kurio dar nepriimtas eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas, sumą, jeigu audito įmonė nėra atlikusi atitinkamo laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinio audito ir priežiūros institucijai nepateikti duomenys, įrodantys, kad pelno suma yra teisinga ir iš jos atimti visi numatomi mokesčiai ar dividendai) nustatytų Banko nuosavo kapitalo dalių suma negali būti mažesnė už Bankų įstatymo nustatytą minimalų dydį. 5. Banko įstatinis kapitalas visų įregistruotų akcijų nominalių verčių suma. Banko įstatinis kapitalas yra ,20 EUR (du šimtai devyniasdešimt devyni milijonai penki šimtai šešiasdešimt trys tūkstančiai šeši šimtai šeši eurai 20 centų) ir yra padalintas į (penkiolika milijonų keturis šimtus keturiasdešimt vieną tūkstantį keturis šimtus dvidešimt tris) paprastąsias vardines akcijas. Vienos akcijos nominalioji vertė 19,40 EUR (devyniolika eurų 40 centų). 6. Banko akcijos yra nematerialios, fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. 7. Specialusis nepaskirstytasis rezervas sudaromas iš praėjusių finansinių metų pelno ir naudojamas Bankui savo vardu įsigyti savo išleistų akcijų. 8. Atskaitymai į bendrosios paskirties rezervą aktyvų nuostoliams dengti vykdomi Susirinkimo sprendimu. Esant Susirinkimo sprendimui, jo realizavimą organizuoja Banko Valdyba. Dengiama nuostolių suma negali viršyti tais metais, kurių finansinę atskaitomybę Susirinkimas tvirtina, patirtų nuostolių bei sudarytų atidėjinių Banko aktyvams. Nuostoliai dengiami pervedant lėšas iš bendrosios paskirties rezervo aktyvų nuostoliams dengti į nepaskirstytojo pelno sąskaitą. IV SKYRIUS. BANKO AKCININKAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS 3

4 1. Banko akcininkas yra asmuo, įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įsigijęs bent vieną Banko akciją. Visos Banko akcijos suteikia vienodas teises. Viena akcija suteikia vieną balsą. 2. Banko akcininkai turi šias turtines teises: 2.1. gauti Banko pelno dalį (dividendą); 2.2. gauti likviduojamo Banko turto dalį; 2.3. nemokamai gauti akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš Banko lėšų, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus; 2.4. kai akcininkas yra fizinis asmuo palikti testamentu visas ar dalį akcijų vienam ar keliems asmenims; 2.5. įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis parduoti ar kitokiu būdu perleisti visas ar dalį akcijų kitų asmenų nuosavybėn; 2.6. pirmumo teise įsigyti Banko išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai Susirinkimas įstatymų nustatyta tvarka nusprendžia atšaukti šią teisę visiems akcininkams; 2.7. įstatymų nustatytais būdais skolinti Bankui; 2.8. kitas įstatymuose nustatytas turtines teises. 3. Banko akcininkai turi šias neturtines teises: 3.1. dalyvauti Susirinkimuose; 3.2. pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti Susirinkimuose; 3.3. gauti Akcinių bendrovių įstatymo nurodytą informaciją apie Banką; 3.4. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti Bankui žalą, kuri susidarė dėl Prezidento ir Valdybos narių pareigų, nustatytų įstatymuose ir šiuose įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais; 3.5. kitas įstatymuose nustatytas neturtines teises. 4. Akcininkui raštu pareikalavus, Bankas ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti šių dokumentų kopijas: Banko įstatų, metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių, Banko metinių ir tarpinių pranešimų, auditoriaus išvadų ir audito ataskaitų, Susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti Susirinkimo sprendimai, Tarybos atsiliepimų ir pasiūlymų Susirinkimams, akcininkų sąrašų, Tarybos ir Valdybos narių sąrašų, kitų Banko dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat Tarybos ir Valdybos posėdžių protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti šių Banko organų sprendimai, jeigu šie dokumentai nėra susiję su Banko komercine paslaptimi, konfidencialia informacija. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų ir pateikę Bankui jo nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės paslapties, konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais Banko dokumentais. Banko dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams pateikiama sumokėjus atlyginimą, kurio dydis lygus šių dokumentų ir kitos informacijos pateikimo išlaidoms. 5. Akcija į dalis nedalijama. Jei viena akcija priklauso keliems savininkams, tai visi jos savininkai laikomi vienu akcininku. Akcininkui šiuo atveju atstovauja vienas iš akcijos savininkų pagal visų rašytinį įgaliojimą, patvirtintą notaro. Pagal akcininko prievoles akcijos savininkai atsako solidariai. 6. Akcijos pasirašomos, apmokamos ir perleidžiamos įstatymų nustatyta tvarka. V SKYRIUS. BANKO ORGANAI 1. Banko organai yra: Banko visuotinis akcininkų susirinkimas, Banko stebėtojų taryba, Banko valdyba ir Banko administracijos vadovas (Prezidentas). Banko valdymo organai yra Valdyba ir Prezidentas. 2. Banko valdymo organai privalo veikti tik Banko ir jo akcininkų naudai, laikytis įstatymų ir kitų teisės aktų ir vadovautis Banko įstatais. 3. Banko stebėtojų tarybos, valdymo organo narys privalo raštu pranešti kitiems Banko organų nariams apie sandorius su Banku per 10 (dešimt) dienų nuo kitų Banko organų pareikalavimo gavimo dienos. VI SKYRIUS. VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS 1. Susirinkime ar pakartotiniame Susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, buvę Banko akcininkais Susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje asmeniškai, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Susirinkime dalyvauti ir kalbėti turi teisę taip pat ir Tarybos nariai, Valdybos nariai, Prezidentas, išvadą ir ataskaitą parengęs auditorius, nors jie ir nėra Banko akcininkai. Asmenys, kuriems įstatymais nesuteikta teisė dalyvauti Susirinkime, gali dalyvauti jame, jei tai leidžia Susirinkimas. 2. Susirinkimo apskaitos diena yra penktoji darbo diena iki Susirinkimo arba penktoji darbo diena iki pakartotinio Susirinkimo. 3. Tik Susirinkimas: 4

5 3.1. keičia Banko įstatus, išskyrus įstatymuose nustatytas išimtis; 3.2. renka Tarybą ar pavienius jos narius; 3.3. atšaukia Tarybą ar pavienius jos narius; 3.4. renka ir atšaukia audito įmonę, nustato audito paslaugų apmokėjimo sąlygas; 3.5. tvirtina Banko metinių finansinių ataskaitų rinkinį; 3.6. nustato Banko išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą; 3.7. priima sprendimą: išleisti konvertuojamąsias obligacijas; atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos Banko akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų; konvertuoti Banko vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką; dėl pelno (nuostolių) paskirstymo; dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo; padidinti įstatinį kapitalą; sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus įstatymų numatytas išimtis; Bankui įsigyti savų akcijų; dėl Banko reorganizavimo ar atskyrimo ir tvirtina reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas; pertvarkyti Banką; likviduoti Banką, atšaukti Banko likvidavimą, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus; 3.8. renka ir atšaukia Banko likvidatorių, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus. 4. Susirinkimas gali spręsti ir kitus klausimus, jei pagal įstatymus ir įstatus tai nėra priskirta kitų Banko organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra Banko valdymo organų funkcijos. Susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems Banko organams spręsti jo kompetencijai priskirtų klausimų. 5. Susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų. Kvorumas nustatomas pagal akcininkų registravimo sąraše užfiksuotus duomenis. Susirinkimo pradžioje Susirinkimo pirmininkas paskelbia ar yra kvorumas. Nustačius, kad kvorumas yra, laikoma, kad kvorumas yra viso Susirinkimo metu. Jeigu kvorumo nėra, tai įstatymų nustatyta tvarka turi būti sušauktas pakartotinis Susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus tik pagal neįvykusio Susirinkimo darbotvarkę. Šiam Susirinkimui kvorumo reikalavimas netaikomas. 6. Jei įstatymų nustatytais atvejais akcininkas negali balsuoti priimant sprendimus atskirais klausimais, balsavimo rezultatai šiais atskirais klausimais nustatomi pagal Susirinkime dalyvaujančių ir turinčių balsavimo teisę, sprendžiant šį klausimą, akcininkų balsų skaičių. 7. Susirinkime dalyvaujantys akcininkai registruojami akcininkų registravimo sąraše. Šiame sąraše nurodomas balsų skaičius, kurį kiekvienam akcininkui suteikia jo turimos akcijos. Akcininkų registravimo sąrašą pasirašo Susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Jeigu Susirinkimo sekretorius nerenkamas, šį sąrašą pasirašo Susirinkimo pirmininkas. Jei visi Susirinkime dalyvaujantys akcininkai balsavo raštu, šį sąrašą pasirašo Prezidentas. 8. Asmuo, dalyvaujantis Susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be to, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti Susirinkime. Šis įstatų punktas netaikomas, kai balsuojama raštu. 9. Susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau akcininkų balsų negu prieš, jeigu įstatymai ar Banko įstatai nenustato didesnės daugumos. Jei akcininkas yra įregistruotas akcininkų registravimo sąraše ir jo balsai įtraukti skaičiuojant kvorumą, bet balsavime jis nedalyvauja, laikoma, kad jis nebalsavo. 10. Susirinkimo sprendimai šio skyriaus 3.1, 3.6, 3.7.1, , punktuose nustatytais klausimais ir kitais Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais priimami balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 2/3 visų Susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų. Susirinkimo sprendimai šio skyriaus punkte nustatytu klausimu priimami balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 3/4 visų Susirinkime dalyvaujančių ir turinčių balsavimo teisę sprendžiant šį klausimą akcininkų akcijų suteikiamų balsų. 11. Balsavimas Susirinkime yra atviras. Jeigu dėl kurio nors klausimo nors vienas akcininkas pageidauja slapto balsavimo ir tam pritaria ne mažiau kaip 1/10 balsų šiame Susirinkime turintys akcininkai, slaptas balsavimas tuo klausimu yra privalomas visiems akcininkams. Akcininkas gali balsuoti raštu užpildydamas balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas pasinaudoja savo teise balsuoti raštu, jis, susipažinęs su Susirinkimo darbotvarke bei sprendimų projektais, užpildo ir pateikia Bankui bendrąjį balsavimo biuletenį jame jis praneša Susirinkimui savo valią,,už ar,,prieš atskirai dėl kiekvieno sprendimo. Raštu iš anksto balsavę akcininkai laikomi dalyvaujančiais Susirinkime ir jų balsai įskaitomi į Susirinkimo kvorumą bei balsavimo rezultatus. Pakartotiniame Susirinkime galioja neįvykusio Susirinkimo bendrieji balsavimo biuleteniai. Akcininkas neturi teisės balsuoti Susirinkime svarstant sprendimą, dėl kurio jis iš anksto pareiškė savo valią raštu. 5

6 12. Susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi Taryba, Valdyba bei akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų. 13. Susirinkimas šaukiamas Valdybos sprendimu. Susirinkimas šaukiamas Prezidento sprendimu, kai yra ne daugiau kaip pusė šiuose įstatuose nurodyto Valdybos narių skaičiaus arba Valdyba šiuose įstatuose nustatytais atvejais ir terminais nesušaukia Susirinkimo. 14. Susirinkimas gali būti šaukiamas akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų, sprendimu, jei Valdyba ar šio skyriaus 13 punkte nurodytais atvejais Prezidentas nepriėmė sprendimo sušaukti Susirinkimo per 10 (dešimt) dienų nuo Susirinkimo iniciatorių paraiškos gavimo. 15. Susirinkimai yra eiliniai ir neeiliniai. 16. Eilinis Susirinkimas turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. 17. Neeilinis Susirinkimas turi būti sušauktas, jeigu: Tarybos narių lieka mažiau kaip 2/3 šiuose įstatuose nustatyto jų skaičiaus arba jų skaičius tampa mažesnis už įstatymuose nustatytą minimalų; Banko nuosavas kapitalas tampa mažesnis kaip 1/2 šiuose įstatuose nustatyto įstatinio kapitalo ir šis klausimas nebuvo svarstytas eiliniame Susirinkime; audito įmonė nutraukia sutartį su Banku ar dėl kitų priežasčių negali patikrinti Banko metinių finansinių ataskaitų; to reikalauja Susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turintys akcininkai, Taryba arba Valdyba; to reikalauja priežiūros institucija; reikia spręsti kitus Susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus; to reikia pagal įstatymus. 18. Banko organas, asmenys ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti Susirinkimą, pateikia Bankui informaciją ir dokumentus, reikalingus pranešimui apie Susirinkimo sušaukimą parengti. Pranešimą apie Susirinkimo sušaukimą Prezidentas privalo paskelbti šiuose įstatuose nurodytame šaltinyje arba kiekvienam akcininkui įteikti pasirašytinai ar išsiųsti registruotu laišku ne vėliau kaip likus 21 (dvidešimt vienai) dienai iki Susirinkimo dienos. Registruoti laiškai siunčiami paskutiniu akcininko nurodytu adresu. Jeigu šaukiamas pakartotinis Susirinkimas, akcininkams turi būti pranešta šiame punkte nustatytu būdu ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) dienoms iki šio Susirinkimo dienos. Apie dokumentus, įrodančius, kad akcininkams buvo pranešta apie Susirinkimo šaukimą, Prezidentas privalo informuoti akcininkus Susirinkimo pradžioje. Šie dokumentai turi būti pridėti prie Susirinkimo protokolo. 19. Pranešime apie Susirinkimo sušaukimą turi būti nurodyta įstatymų nustatyta informacija. 20. Susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šio skyriaus 18 punkte nustatytų terminų, jeigu visi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia balsavimo teisę, su tuo raštiškai sutinka. 21. Susirinkimas neturi teisės priimti sprendimų darbotvarkėje nepaskelbtais klausimais, išskyrus atvejus, kai jame dalyvauja visi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia balsavimo teisę, ir nė vienas akcininkas nebalsavo raštu. Pakartotiniame Susirinkime galioja tik neįvykusiojo Susirinkimo darbotvarkė. 22. Jeigu Susirinkimo darbotvarkė, nurodyta pranešime apie šaukiamą Susirinkimą, buvo pakeista, apie darbotvarkės pasikeitimus akcininkams turi būti pranešta tokiu pat būdu kaip apie Susirinkimo sušaukimą ne vėliau kaip likus 10 (dešimt) dienų iki Susirinkimo. 23. Prieš darbotvarkėje numatytų klausimų svarstymą ir balsavimą Susirinkimas išsprendžia procedūrinius klausimus išrenka Susirinkimo pirmininką, sekretorių, sprendžia kitus įstatymuose nurodytus klausimus. Prezidentas eina Susirinkimo pirmininko pareigas, kol Susirinkimas išrinks Susirinkimo pirmininką. Sekretorius gali būti nerenkamas, jei Susirinkime dalyvauja mažiau kaip 3 akcininkai. Susirinkimo pirmininkas ir sekretorius nerenkami, kai visi Susirinkime dalyvaujantys akcininkai balsavo raštu. 24. Susirinkimo eiga, balsavimų rezultatai, sprendimai ir kitos svarbios Susirinkimo aplinkybės protokoluojamos. 25. Susirinkimo protokolą pasirašo Susirinkimo pirmininkas ir sekretorius, kartu gali pasirašyti ir Susirinkimo įgalioti asmenys. Jei Susirinkimo sekretorius nerenkamas, protokolą pasirašo Susirinkimo pirmininkas. Jei visi dalyvaujantys Susirinkime akcininkai balsavo raštu, protokolą pagal gautus balsus surašo ir pasirašo Prezidentas. Protokolas turi būti surašytas ir pasirašytas ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo Susirinkimo dienos. 26. Prie Susirinkimo protokolo turi būti pridedamas Susirinkime dalyvavusių akcininkų registravimo sąrašas, įgaliojimai ir kiti dokumentai, patvirtinantys asmenų teisę balsuoti, iš anksto raštu balsavusių akcininkų bendrieji balsavimo biuleteniai, dokumentai, įrodantys, kad akcininkai buvo informuoti apie Susirinkimo sušaukimą, pastabos dėl Susirinkimo protokolo ir protokolą pasirašiusių asmenų išvada dėl šių pastabų. VII SKYRIUS. BANKO STEBĖTOJŲ TARYBA 6

7 1. Banko stebėtojų taryba yra kolegialus priežiūros organas, atliekantis Banko veiklos priežiūrą. Tarybai vadovauja jos pirmininkas. Banko Tarybą, sudaromą iš 8 (aštuonių) narių, renka Susirinkimas. Renkant Tarybos narius, kiekvienas akcininkas turi tokį balsų skaičių, kuris lygus balsų skaičiaus, kurį suteikia jam priklausančios akcijos, ir renkamų Tarybos narių skaičiaus sandaugai. Šiuos balsus akcininkai skirsto savo nuožiūra už vieną ar kelis kandidatus. Išrinkti bus daugiau balsų surinkę kandidatai. Jei kandidatų, surinkusių po lygiai balsų, yra daugiau nei laisvų vietų Taryboje, rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame kiekvienas akcininkas gali balsuoti tik už vieną iš lygų balsų skaičių surinkusių kandidatų. Taryba renkama 4 (ketveriems) metams. 2. Tarybos nariu gali būti tik veiksnus fizinis asmuo. Naujas Tarybos narys į laisvą vietą gali būti išrinktas Susirinkime bendra tvarka laikotarpiui, iki baigsis Tarybos kadencijos laikas. 3. Tarybos nariu negali būti: 3.1. Banko vadovas; 3.2. Banko valdybos narys; 3.3. asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų. 4. Tarybos narys gali būti perrenkamas kitai kadencijai. Kadencijų skaičius Tarybos nariams neribojamas. Tarybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 dienų raštu įspėjęs Banką. Už veiklą Taryboje jos nariams įstatymų nustatyta tvarka gali būti mokamos tantjemos. Tarybos nariai neturi teisės pavesti savo pareigas eiti kitiems asmenims. 5. Taryba ar jos nariai savo veiklą pradeda pasibaigus Tarybą ar jos narius išrinkusiam Susirinkimui ir savo funkcijas atlieka šio skyriaus 1 punkte nustatytą laiką arba iki bus išrinkta nauja Taryba, bet ne ilgiau kaip iki Tarybos kadencijos pabaigos metais vyksiančio eilinio Susirinkimo. 6. Pirmąjį Tarybos posėdį šaukia ir jo darbotvarkę pasiūlo Susirinkimo paskirtas Tarybos narys. Kitus posėdžius šaukia Tarybos pirmininkas. Tarybos posėdžiai taip pat gali būti šaukiami ne mažiau kaip 1/3 Tarybos narių sprendimu. Tarybos posėdžiai turi būti šaukiami Tarybos darbo reglamente nustatyta tvarka. 7. Tarybos pirmininką renka Taryba iš Tarybos narių tarpo. 8. Taryba veikia pagal jos patvirtintą darbo reglamentą. Tarybos nariai turi lygias teises. 9. Tarybos posėdis laikomas įvykusiu ir Taryba jame gali priimti sprendimus, kai Tarybos posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė jos narių. Iš anksto balsavę Tarybos nariai laikomi dalyvavusiais posėdyje. 10. Tarybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų negu prieš. Tarybos sprendimas atšaukti Valdybos narį gali būti priimtas, jei už jį balsuoja ne mažiau kaip 2/3 posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių. Jeigu Tarybos narys negali dalyvauti posėdyje, savo valią už ar prieš balsuojamą sprendimą, su kurio projektu jis yra susipažinęs gali pranešti raštu. Tarybos sprendimai taip pat gali būti priimami Tarybos nariams balsuojant apklausos būdu raštu, jei nė vienas iš Tarybos narių dėl to neprieštarauja. Balsavimo metu kiekvienas narys turi vieną balsą. Balsams,,už ir,,prieš pasidalijus po lygiai, lemia Tarybos pirmininko balsas. Jeigu Tarybos pirmininko nėra ar jis nedalyvauja priimant sprendimą, tai balsams pasidalijus po lygiai, sprendimas laikomas nepriimtu. Balsavimui raštu prilyginamas balsavimas telekomunikacijų galiniais įrenginiais, jeigu yra užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti parašą. 11. Tarybos posėdžiai turi būti protokoluojami įstatymų nustatyta tvarka. Surašytas Tarybos posėdžio protokolas ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas turi būti pateiktas susipažinti visiems, įskaitant ir nedalyvavusius posėdyje, Tarybos nariams, o jei tokios galimybės nėra nedelsiant, kai tik atsiranda galimybė. Kiekvienas Tarybos narys privalo raštu patvirtinti, kad susipažino su Tarybos protokolu, ir, jeigu nesutinka su priimtais sprendimais, nedelsiant raštu pareikšti protestą Tarybai. 12. Taryba: renka Valdybos narius ir atšaukia juos iš pareigų, teikia Valdybai siūlymus dėl Valdybos pirmininko kandidatūros. Nustatant Valdybos narių, užimančių kitas pareigas Banke, Prezidento ir jo pavaduotojų atlyginimus bei kitas darbo sutarties sąlygas turi būti gautas išankstinis Tarybos pritarimas. Jei Bankas dirba nuostolingai, Taryba privalo svarstyti, ar Valdybos nariai tinka eiti pareigas; prižiūri Valdybos ir Prezidento veiklą; priima Tarybos darbo reglamentą; tvirtina Banko veiklos planus; užtikrina, kad Banke būtų veiksminga vidaus kontrolės sistema; pateikia Susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus dėl Banko veiklos strategijos, metinių finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolių) paskirstymo projekto ir Banko metinio pranešimo, taip pat Valdybos bei Prezidento veiklos; tvirtina paskolų teikimo politiką ir nustato skolinimo, kuris gali būti atliekamas tik pritarus Tarybai, tvarką; teikia siūlymus Valdybai ir Prezidentui atšaukti jų sprendimus, kurie prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, šiems įstatams ar Susirinkimo sprendimams; nustato sandorius ir sprendimus, kurių sudarymui ar įgyvendinimui Banko valdymo organai turi gauti Tarybos pritarimą; 7

8 priima sprendimus, priskirtus Tarybos kompetencijai pagal Tarybos patvirtintas tvarkas, kurias pagal įstatymus, šiuos įstatus ir Susirinkimo sprendimus privalo priimti Taryba; svarsto ar sprendžia kitus klausimus, kuriuos pagal įstatymus ir šiuos įstatus, taip pat Susirinkimo sprendimus turi svarstyti ar spręsti Taryba. 13. Kiekvienas Tarybos narys privalo imtis visų galimų priemonių, kad Taryba spręstų jos kompetencijai priskirtus klausimus ir, kad sprendimai atitiktų teisės aktų nustatytus reikalavimus. Tarybos narys, nevykdantis šios pareigos ar kitų teisės aktų nustatytų pareigų ar jas vykdantis netinkamai, atsako taip, kaip Banko valdymo organų nariai pagal įstatymus, Banko įstatus, su Banku sudarytas sutartis. 14. Taryba neturi teisės įstatymų ir Banko įstatų jos kompetencijai priskirtų funkcijų pavesti ar perduoti vykdyti kitiems Banko organams. 15. Taryba turi teisę prašyti Valdybą ir Prezidentą pateikti dokumentus, susijusius su Banko veikla. VIII SKYRIUS. BANKO VALDYBA 1. Banko valdyba yra kolegialus Banko valdymo organas, kurį sudaro 5 (penki) nariai. Ji vadovauja Bankui, tvarko jo reikalus, atstovauja Banko interesams ir už Banko finansinių paslaugų vykdymą atsako pagal įstatymus. 2. Valdybos darbo tvarką nustato Valdybos darbo reglamentas. 3. Valdybą renka Taryba 4 (ketveriems) metams. Jeigu renkami pavieniai Valdybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios Valdybos kadencijos pabaigos. 4. Valdybos nariu gali būti tik veiksnus fizinis asmuo. Valdybos nario kadencijų skaičius neribojamas. Valdybos nariu negali būti Banko stebėtojų tarybos narys. Valdybos nariu taip pat negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų. 5. Valdyba iš savo narių renka Valdybos pirmininką. Už veiklą Valdyboje jos nariams įstatymų nustatyta tvarka gali būti mokamos tantjemos. 6. Valdybos nariai neturi teisės pavesti savo pareigų eiti kitiems asmenims. 7. Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 dienų raštu įspėjęs Banką. 8. Valdybos posėdžiai šaukiami periodiškai, bet ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Valdybos posėdžius šaukia Valdybos pirmininkas. Valdybos posėdžių šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas Valdybos narys. 9. Valdybos posėdis laikomas įvykusiu ir Valdyba jame gali priimti sprendimus, kai Valdybos posėdyje dalyvauja 2/3 ir daugiau Valdybos narių. Valdybos narys savo valią už ar prieš balsuojamą sprendimą, su kurio projektu jis susipažinęs gali pranešti balsuodamas iš anksto raštu. Iš anksto balsavę Valdybos nariai laikomi dalyvaujančiais posėdyje. Valdybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų už negu prieš. Valdybos sprendimai taip pat gali būti priimami Valdybos nariams balsuojant apklausos būdu raštu, jei nė vienas iš Valdybos narių dėl to neprieštarauja. Balsavimo metu kiekvienas Valdybos narys turi vieną balsą. Balsams,,už ir,,prieš pasidalijus po lygiai, lemia Valdybos pirmininko balsas. Jei Valdybos pirmininko nėra ar jis nedalyvauja priimant sprendimą, tai, balsams pasidalijus po lygiai, sprendimas laikomas nepriimtu. Balsavimui raštu prilyginamas balsavimas telekomunikacijų galiniais įrenginiais, jeigu yra užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti parašą. Valdybos narys neturi teisės balsuoti, kai sprendžiamas su jo veikla Valdyboje susijęs ar jo atsakomybės klausimas. 10. Valdyba svarsto ir tvirtina: Banko veiklos strategiją; Banko metinį pranešimą; Banko valdymo struktūrą, darbuotojų pareigybes, taip pat pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka; Banko filialų ir atstovybių nuostatus; Banko paskolų suteikimo tvarką, vadovaudamasi Tarybos patvirtinta paskolų teikimo politika; Banko garantijų ir laidavimų bei kitų įsipareigojimų prisiėmimo tvarką; paskolų ir kitų skolinių įsipareigojimų nurašymo tvarką. 11. Valdyba renka (skiria) ir atšaukia Prezidentą ir jo pavaduotojus. Valdyba nustato Prezidento atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas. 12. Valdyba nustato informaciją, kuri laikoma Banko komercine paslaptimi ir konfidencialia informacija. 13. Valdyba priima: sprendimus Bankui tapti kitų juridinių asmenų steigėju, dalyviu; sprendimus steigti Banko filialus, atstovybes ir kitus atskirus Banko filialų padalinius bei nutraukti jų veiklą; 8

9 13.3. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Banko įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai); sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Banko įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma); sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 Banko įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo; sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 Banko įstatinio kapitalo; sprendimus išleisti obligacijas; Valdybos darbo reglamentą; sprendimus kitais klausimais, kuriuos pagal įstatymus, Banko įstatus turi svarstyti ar spręsti Valdyba. 14. Valdyba nustato: Banko akcijų emisijos sąlygas; Banko obligacijų išleidimo tvarką. Kai Susirinkimas priima sprendimą dėl konvertuojamųjų obligacijų išleidimo, Valdyba turi teisę nustatyti papildomas jų išleidimo sąlygas bei tvirtinti obligacijų pasirašymo sutartis, kurias turi teisę pasirašyti Prezidentas arba jo įgaliotas asmuo; priėmimo į Banką dirbti tvarką ir atvejus, kada darbuotojai į Banką priimami Valdybai pritarus. 15. Valdyba vykdo Susirinkimo ir Tarybos priimtus sprendimus. 16. Valdyba analizuoja ir vertina Prezidento pateiktą medžiagą apie: Banko veiklos strategijos įgyvendinimą; Banko veiklos organizavimą; Banko finansinę būklę; ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas (prognozes), inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis. 17. Valdyba analizuoja, vertina Banko metinių finansinių ataskaitų rinkinį bei pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir kartu su Banko metiniu pranešimu teikia juos Tarybai bei Susirinkimui. Valdyba nustato Banke taikomus materialiojo turto nusidėvėjimo ir nematerialiojo turto amortizacijos skaičiavimo metodus. 18. Valdyba yra atsakinga už Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymo nuostatų įgyvendinimą Banke. 19. Valdyba sprendžia ir kitus Banko veiklos klausimus, jeigu jie pagal įstatymus arba šiuos įstatus nepriskirti kitų Banko organų kompetencijai. 20. Valdyba atsako už Susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku. 21. Valdyba privalo pateikti Tarybai jos prašomus su Banko veikla susijusius dokumentus. 22. Valdybos posėdžiai įstatymų nustatyta tvarka turi būti protokoluojami. Surašytas Valdybos posėdžio protokolas ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas turi būti pateiktas susipažinti visiems, įskaitant ir nedalyvavusius posėdyje, Valdybos nariams, o jei tokios galimybės nėra nedelsiant, kai tik atsiranda galimybė. Valdybos narys privalo raštu patvirtinti, kad susipažino su Valdybos protokolu, ir, jeigu nesutinka su priimtais sprendimais, nedelsiant raštu pareikšti protestą Valdybai. 23. Valdyba savo funkcijas atlieka šiuose įstatuose nustatytą laiką arba iki bus išrinkta ir pradės dirbti nauja Valdyba, bet ne ilgiau kaip iki Valdybos kadencijos pabaigos metais vyksiančio eilinio Susirinkimo. Taryba gali atšaukti visą Valdybą arba pavienius jos narius nesibaigus jų kadencijai. 24. Valdybos pirmininkas vadovauja Valdybos darbui, šaukia Valdybos posėdžius, atlieka kitas Valdybos darbo reglamente nurodytas funkcijas. 25. Valdybos pirmininkas tuo pačiu metu eina ir Prezidento pareigas. Kiti Valdybos nariai gali tuo pačiu metu eiti Prezidento pavaduotojų pareigas. Kai Valdybos pirmininkas ar kitas Valdybos narys eina Prezidento ar jo pavaduotojo pareigas ir veikia kaip Prezidentas ar jo pavaduotojas, jie įvardijami kaip Prezidentas ar jo pavaduotojas. Valdybos nariai gali eiti ir kitas pareigas Banke pagal su jais sudarytas sutartis. 26. Kiekvienas Valdybos narys privalo imtis visų galimų priemonių, kad Valdyba spręstų jos kompetencijai priskirtus klausimus ir kad sprendimai atitiktų teisės aktų nustatytus reikalavimus. Valdybos narys, nevykdantis šios pareigos ar kitų teisės aktų nustatytų pareigų ar jas vykdantis netinkamai, atsako pagal įstatymus, Banko įstatus, su Banku sudarytas sutartis. IX SKYRIUS. BANKO ADMINISTRACIJOS VADOVAS 1. Prezidentas yra vienasmenis Banko valdymo organas. Prezidentas turi ne mažiau kaip vieną pavaduotoją (toliau Prezidentas, Prezidento pavaduotojas administracijos vadovai). 2. Prezidentu, jo pavaduotoju turi būti fizinis asmuo. Prezidentu, jo pavaduotoju negali būti asmuo, kuris pagal įstatymus ar kitus teisės aktus neturi teisės eiti tokių pareigų. Prezidento pareigas eina Valdybos pirmininkas. 9

10 3. Su Prezidentu ir jo pavaduotoju sudaromos darbo sutartys. Darbo sutartį su Prezidentu Banko vardu pasirašo Valdybos įgaliotas Valdybos narys. Darbo sutartį su Prezidento pavaduotoju Banko vardu pasirašo Prezidentas. Prezidentas gavęs išankstinį Tarybos pritarimą nustato Prezidento pavaduotojo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas. Valdybai priėmus sprendimą atšaukti Prezidentą su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama. 4. Prezidentas: 4.1. organizuoja kasdieninę Banko veiklą; 4.2. priima į darbą ir atleidžia Banko darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas. Prezidentas turi teisę įgalioti kitą Banko darbuotoją atlikti šiame punkte nurodytus veiksmus; 4.3. nustato Banke taikomus turto nusidėvėjimo skaičiavimo normatyvus; 4.4. be atskiro įgaliojimo atstovauja Bankui santykiuose su kitais asmenimis, teisme bei arbitraže; 4.5. išduoda ir atšaukia įgaliojimus atstovauti Bankui bei prokūras; 4.6. leidžia įsakymus; 4.7. atlieka kitus veiksmus, reikalingus jo funkcijoms vykdyti, Banko organų sprendimams įgyvendinti bei Banko veiklai užtikrinti. 5. Prezidentas atsako už: 5.1. Banko veiklos organizavimą bei jo tikslų įgyvendinimą; 5.2. metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir Banko metinio pranešimo parengimą; 5.3. sutarties su audito įmone sudarymą; 5.4. informacijos ir dokumentų pateikimą Susirinkimui, Tarybai ir Valdybai įstatymų nustatytais atvejais ar jų prašymu; 5.5. Banko dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui; 5.6. Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalaujamų dokumentų pateikimą Lietuvos bankui ir Lietuvos centriniam vertybinių popierių depozitoriumui; 5.7. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytos informacijos viešą paskelbimą šiuose įstatuose nurodytame dienraštyje; 5.8. informacijos pateikimą akcininkams; 5.9. kitų įstatymuose bei teisės aktuose, šiuose įstatuose ir Prezidento pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą. 6. Prezidentas veikia Banko vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius, išskyrus išimtis, nustatytas šiuose įstatuose ar Banko organų sprendimuose. 7. Banko administracijos vadovai, nevykdantys teisės aktuose ar Banko įstatuose nustatytų pareigų ar jas vykdantys netinkamai, atsako pagal įstatymus, Banko įstatus, su Banku sudarytas sutartis. Kitų Banko darbuotojų atsakomybę už dėl jų kaltės Bankui padarytus nuostolius nustato Lietuvos Respublikos įstatymai. X SKYRIUS. SPRENDIMŲ DĖL BANKO FILIALŲ, ATSTOVYBIŲ, KITŲ ATSKIRŲ BANKO PADALINIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO PRIĖMIMO TVARKA, BANKO FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ VADOVŲ SKYRIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA 1. Bankas (turėdamas įstatymų nustatytais atvejais leidimus) turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka steigti filialus ir atstovybes tiek Lietuvos Respublikoje, tiek užsienyje. 2. Bankas taip pat turi teisę steigti kitus atskirus Banko filialų padalinius ir darbo vietas bei įrengti automatizuotus punktus. 3. Banko filialai neturintys juridinio asmens teisių Banko padaliniai Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje, veikiantys Banko vardu kitoje negu Banko buveinė vietoje ir teikiantys bent vieną finansinę paslaugą pagal savo nuostatus. 4. Banko atstovybės teritoriniai Banko padaliniai, atstovaujantys Bankui užsienyje ar Lietuvos Respublikoje, tačiau neteikiantys finansinių paslaugų ir neužsiimantys kita komercine ūkine veikla. Už atstovybių veiklą Bankas atsako visu savo turtu. 5. Banko filialų padaliniai Banko filialų teritoriniai padaliniai, veikiantys Banko filialo vardu kitoje negu filialo buveinė vietoje ir atliekantys jiems pavestas finansines paslaugas. Šie padaliniai steigiami (jų veikla nutraukiama) Banko valdybos sprendimu. Už filialų padalinių sandorius ir veiklą Bankas atsako visu savo turtu. 6. Sprendimus dėl Banko filialų, atstovybių, kitų atskirų Banko padalinių steigimo, sujungimo ir veiklos nutraukimo priima Valdyba. Banko filialų, atstovybių nuostatus tvirtina Valdyba. Kitų Banko filialų padalinių nuostatus tvirtina Prezidentas ar jo įgalioti asmenys. 7. Valdyba nustato Banko filialų ir atstovybių vadovų skyrimo tvarką ir tvirtina Prezidento pateiktas kandidatūras į Banko filialų ir atstovybių vadovų pareigas. 10

11 8. Banko filialai, atstovybės, kiti atskiri Banko filialų padaliniai veikia pagal įstatymus, kitus teisės aktus ir Banko įstatus, neviršydami Banko suteiktų įgalinimų, vadovaudamiesi savo nuostatais. Suteikiami įgalinimai nurodomi šių padalinių nuostatuose. 9. Banko filialų ir kitų atskirų Banko filialų padalinių atliekamos operacijos įtraukiamos į Banko balansą. XI SKYRIUS. BANKO KOMITETAI 1. Bankas turi nuolat veikiančius nestruktūrinius padalinius audito ir atitikties, rizikos, atlygio ir žmogiškųjų išteklių bei kitus banko vidaus dokumentuose patvirtintus komitetus. Audito ir atitikties, rizikos bei atlygio ir žmogiškųjų išteklių komitetų sudarymo ir veiklos tvarką bei kompetenciją nustato įstatymai ir kiti priežiūros institucijos priimti teisės aktai, šie įstatai, Tarybos patvirtinti komitetų nuostatai ir kiti Banko organų priimti dokumentai. 2. Audito ir atitikties komitetas užtikrina Banko vidaus kontrolės sistemos veiksmingumą, koordinuoja ir vertina vidaus audito padalinio darbą, užtikrina vidaus audito padalinio veiklos nepriklausomumą, svarsto ir vertina vidaus ir išorės audito patikrinimų rezultatus, svarsto kitus priežiūros institucijos teisės aktuose ir komiteto nuostatuose nustatytus klausimus. Taryba, vadovaudamasi įstatymais ir priežiūros institucijos teisės aktais, sudaro audito ir atitikties komitetą, nustato jo kompetenciją ir veiklos tvarką, tvirtina nuostatus bei kontroliuoja jo veiklą. 3. Rizikos komitetas pataria Banko organams dėl bendros esamos ir būsimos bankui priimtinos rizikos bei strategijos, padeda prižiūrėti, kaip ši strategija įgyvendinama Banke, tikrina, ar siūlant Banko klientams įsipareigojimų ir turto kainas visiškai atsižvelgta į Banko verslo modelį ir rizikos valdymo strategiją bei atlieka kitas komiteto nuostatuose nustatytas funkcijas. 4. Atlygio ir žmogiškųjų išteklių komitetas teikia pagalbą Tarybai svarstant atlygio, lyderystės, veiklos tęstinumo ir kitus personalo klausimus, o taip pat siūlo kandidatus į laisvas Banko organų narių vietas ir rekomenduoja atitinkamiems Banko organams juos svarstyti bei atlieka kitas teisės aktuose bei atlygio ir skyrimo komiteto nuostatuose nustatytas funkcijas. XII SKYRIUS. BANKO VEIKLOS VIDAUS KONTROLĖ 1. Banko veiklos vidaus kontrolės reikalavimus nustato įstatymai ir priežiūros institucijos teisės aktai. Banko veiklos vidaus kontrolę užtikrina patikima, tinkamai veikianti vidaus kontrolės sistema ir nepriklausoma, tinkamai veikianti vidaus audito tarnyba. Vidaus audito tarnybai vadovauja vidaus audito tarnybos vadovas. Vidaus audito tarnybos vadovu gali būti tik fizinis asmuo. 2. Vidaus audito tarnyba vidaus audito padalinys, nagrinėjantis ir vertinantis, ar vidaus kontrolės sistema tinkama ir veiksminga, kaip taikomos atskiros vidaus kontrolės procedūros, tikrinantis, ar prisiimta rizika neviršija Banko nustatytų rizikos limitų, atliekantis specialiuosius auditus, kurie neprieštarauja vidaus audito padalinio nuostatams, tikrinantis, ar laikomasi Lietuvos Respublikos ir Banko teisės aktų, sistemingai ir visapusiškai vertinantis ir skatinantis gerinti Banko rizikos valdymo, kontrolės ir priežiūros procesų veiksmingumą, taip pat atliekantis kitas jo nuostatuose nustatytas funkcijas. 3. Vidaus audito tarnybos funkcijas, sudarymo ir veiklos tvarką nustato vidaus audito komitetas. XIII SKYRIUS. BANKO PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA 1. Banko pranešimus skelbia ir platina Prezidentas pagal jam pateiktus dokumentus ir informaciją. Pranešimai, kurie įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais turi būti paskelbti viešai, skelbiami Vyriausybės nustatyta tvarka juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiems pranešimams skelbti Pranešimai taip pat gali būti įteikiami adresatui pasirašytinai arba išsiunčiami jam paštu (taip pat ir registruotu). Jei įstatymai ar kiti teisės aktai nustato tam tikrą skelbimo būdą, pranešimai turi būti skelbiami juose nurodytu būdu. 2. Įstatymų, kitų teisės aktų ar šių įstatų nustatytais atvejais pranešimai gali būti siunčiami ryšio priemonėmis (pvz. faksu, elektroniniu paštu). XIV SKYRIUS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 1. Šie įstatai įsigalioja, juos įregistravus įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka juridinių asmenų registre. 2. Priimti įstatų pakeitimai įsigalioja, kai jie įregistruojami įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka juridinių asmenų registre. 11

12 3. Susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo Susirinkimo įgaliotas asmuo. Banko visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo: Banko prezidentas Raimondas Kvedaras A.V. Įstatų pasirašymo data 2015 m. rugsėjo 3 d. 12

Įstatymas skelbtas: Žin., 2000, Nr Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMAS 2000 m. liepos 13 d. Nr. VII

Įstatymas skelbtas: Žin., 2000, Nr Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMAS 2000 m. liepos 13 d. Nr. VII Įstatymas skelbtas: Žin., 2000, Nr. 64-1914 Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMAS 2000 m. liepos 13 d. Nr. VIII-1835 Vilnius Nauja įstatymo redakcija nuo 2004 m.

Detaliau

kompiuterių ir su jais susijusi veikla; techninės įrangos naudojimo konsultacijų teikimas; kitos programinės įrangos tiekimas ir n

kompiuterių ir su jais susijusi veikla; techninės įrangos naudojimo konsultacijų teikimas; kitos programinės įrangos tiekimas ir n 2 8.10. kompiuterių ir su jais susijusi veikla; 8.11. techninės įrangos naudojimo konsultacijų teikimas; 8.12. kitos programinės įrangos tiekimas ir naudojimosi konsultacijų teikimas; 8.13. teisinė veikla;

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr , i. k ISTA0IX-1068 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr , i. k ISTA0IX-1068 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ Suvestinė redakcija nuo 2004-11-17 iki 2007-01-29 Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 91-3891, i. k. 1021010ISTA0IX-1068 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ ĮSTAIGŲ Į S T A T Y M A S 2002 m. rugsėjo 10 d. Nr.

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS Informacija atnaujinta 2014-10-31 Aktuali redakcija, galiojanti nuo 2014-11-01 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ ĮSTAIGŲ Į S T A T Y M A S 2002 m. rugsėjo 10 d. Nr. IX-1068 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

atlieka transporto priemonių poveikio susisiekimo komunikacijų inžineriniams statiniams tyrimus ir analizę; renka, apdoroja ir tvarko du

atlieka transporto priemonių poveikio susisiekimo komunikacijų inžineriniams statiniams tyrimus ir analizę; renka, apdoroja ir tvarko du 2 8.10. atlieka transporto priemonių poveikio susisiekimo komunikacijų inžineriniams statiniams tyrimus ir analizę; 8.11. renka, apdoroja ir tvarko duomenis apie susisiekimo komunikacijas; 8.12. atlieka

Detaliau

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft Word - mb lt _2_.doc BALANSAS Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Grynieji pinigai 18.510 Lėšos centriniame banke 33.881 52.390 Lėšos bankuose 107.869 Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

(Microsoft Word - Tarybos nari\370 rinkim\370 tvarka_suderinta )

(Microsoft Word - Tarybos nari\370 rinkim\370 tvarka_suderinta ) LIETUVOS GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJA (AGATA) PATVIRTINTA 2013 m. gruodžio 3 d. Konferencijos protokolu Nr. 1 TARYBOS NARIŲ RINKIMO BEI ATŠAUKIMO TVARKA 1. Bendrosios nuostatos 1.1. Lietuvos gretutinių

Detaliau

PRIIMTI

PRIIMTI Patvirtinta KTU alumnų asociacijos visuotinio narių susirinkime 2015 m. gegužės 15 d. KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO ALUMNŲ ASOCIACIJA ĮSTATAI 1. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.1. Kauno technologijos universiteto

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO PATVIRTINTA Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 5 d. sprendimu Nr. T1-348 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠILALĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO ĮSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Viešoji įstaiga

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 iki 2017-12-31 Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 107-2688, i. k. 0971010ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo fondo lėšų likutis, padengus Privatizavimo fondo įsipareigojimus,

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

VI_2013_pusmet

VI_2013_pusmet VALDYMO ĮMONIŲ PUSMEČIO ATASKAITOS TURINYS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. UAB MP PENSION FUNDS BALTIC 1.2. buveinė Savanorių pr. 349, Kaunas. 1.3. telefono (8 37)

Detaliau

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės.

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 ADMINISTRACIJOS PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS 4 : BALANSAS 5 PELNO (NUOSTOLIO)

Detaliau

Advokatas Andrius Kaluina Advokatų Vilio ir partnerių kontora AVIP Klaipėdos g. 3-2, Vilnius TEISINĖ IŠVADA Dėl Draudimo brokerių rūmų prezidiumo rink

Advokatas Andrius Kaluina Advokatų Vilio ir partnerių kontora AVIP Klaipėdos g. 3-2, Vilnius TEISINĖ IŠVADA Dėl Draudimo brokerių rūmų prezidiumo rink Advokatas Andrius Kaluina Advokatų Vilio ir partnerių kontora AVIP Klaipėdos g. 3-2, Vilnius TEISINĖ IŠVADA Dėl Draudimo brokerių rūmų prezidiumo rinkimų 2013 m. gegužės 9 d. įvykusiame Draudimo brokerių

Detaliau

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

Microsoft Word - Nasdaq Vilnius listinguojamų bendrovių valdysenos ataskaitos forma (galioja nuo 2019_01_15).docx

Microsoft Word - Nasdaq Vilnius listinguojamų bendrovių valdysenos ataskaitos forma (galioja nuo 2019_01_15).docx PRIIMTA AB Nasdaq Vilnius valdybos posėdyje 2015 m. kovo 16 d. Protokolo Nr. 15-120 Papildyta: 2019 m. sausio 15 d. Protokolo Nr.19-63 DĖL NASDAQ VILNIUS LISTINGUOJAMŲ BENDROVIŲ VALDYSENOS KODEKSO LAIKYMOSI

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC”

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC” PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. Sp-53 REGISTRAVIMO ŽYMA VISUOMENINIO RINKIMŲ KOMITETO (pavadinimas) VEIKLOS SUTARTIS 1 (data) (sudarymo

Detaliau

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas , įregistruota

SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas , įregistruota SKELBIMAS DĖL PRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas 302705528, įregistruota Juridinių asmenų registre adresu Šiaulių r. sav. Sutkūnų

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2 Suvestinė redakcija nuo 2010-06-30 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 22-696, i. k. 104505ANUTA00000001 Nauja redakcija nuo 2010-06-30: Nr. 03-58, 2010-05-25, Žin. 2010, Nr. 63-3141 (2010-05-31), i.

Detaliau

LLBAM VA 2013 Q1

LLBAM VA 2013 Q1 LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2013 m. I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

Microsoft Word Priedas 2_ Valdybos nario veiklos sutartis_su atlygiu

Microsoft Word Priedas 2_ Valdybos nario veiklos sutartis_su atlygiu STANDARTINĖS SUTARTIES SĄLYGOS PATVIRTINTA AB Amber Grid visuotinio akcininkų susirinkimo 2019 m. balandžio [ ] d. sprendimu Nr. [ ] SUTARTIS DĖL AB AMBER GRID NEPRIKLAUSOMO VALDYBOS NARIO VEIKLOS VALDYBOJE

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

Microsoft PowerPoint _3Q_ _LT.pps

Microsoft PowerPoint _3Q_ _LT.pps Preliminarūs 28 m. 9 mėnesių AB Invalda grupės rezultatai Vilnius, 28-11-28 Turinys Apie AB Invalda Įmonių grupė Svarbūs įvykiai Finansiniai rezultatai Informacija apie akcijas Akcininkų struktūra Prekyba

Detaliau

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx 2012 M. GRUODŽIO 31 D. ATSKIROS IR KONSOLIDUOTOS BANKO FINANSINĖS ATASKAITOS PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, PATEIKIAMOS KARTU SU

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

© dr. ASTA JAKUTYTĖ-SUNGAILIENĖ Adv. kontoros “Zabiela, Zabielaitė ir partneriai” advokatė MRU TF Civilinės justicijos instituto docentė

© dr. ASTA JAKUTYTĖ-SUNGAILIENĖ Adv. kontoros “Zabiela, Zabielaitė ir partneriai” advokatė MRU TF Civilinės justicijos instituto docentė Teisiniai mažosios bendrijos (MB) veiklos aspektai dr. ASTA JAKUTYTĖ-SUNGAILIENĖ Adv. kontoros Zabiela, Zabielaitė ir partneriai advokatė MRU TF Civilinės justicijos instituto docentė MB TEISINIS STATUSAS

Detaliau

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3)

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3) PATVIRTINTA: Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Direktoriaus 2011-05-19 įsakymu Nr. 1-119 KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS DĖSTYTOJŲ ATESTAVIMO BEI KONKURSŲ EITI PAREIGAS ORGANIZAVIMO

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras (toliau Įstaiga) finansinių

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO 9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS,

Detaliau

LIETUVOS BANKO VALDYBOS

LIETUVOS BANKO VALDYBOS Suvestinė redakcija nuo 2006-06-30 iki 2006-12-31 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2001, Nr. 7-223, i. k. 100505ANUTA00000172 LIETUVOS BANKO VALDYBOS N U T A R I M A S DĖL KAPITALO PAKANKAMUMO SKAIČIAVIMO TAISYKLIŲ

Detaliau

GMC nuostatai_galutiniai_Senatui

GMC nuostatai_galutiniai_Senatui PATVIRTINTA Vilniaus universiteto senato 2016 m. rugsėjo 20 d. nutarimu Nr. S-2016-8-2 VILNIAUS UNIVERSITETO GYVYBĖS MOKSLŲ CENTRO NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vilniaus universiteto (toliau Universitetas)

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta)

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta) Forma patvirtinta Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2014 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. DĮ-30 Forma suderinta Lietuvos banko 2013 m. gruodžio 31 d. raštu Nr. S 2013/(22.13-2203)-12-6013

Detaliau

Patvirtinta: UAB EPSO-G atlygio ir skyrimo komiteto sprendimu (protokolo Nr. ASK-18-7) Nepriklausomo valdybos nario į UAB EPSO-G įmonių gru

Patvirtinta: UAB EPSO-G atlygio ir skyrimo komiteto sprendimu (protokolo Nr. ASK-18-7) Nepriklausomo valdybos nario į UAB EPSO-G įmonių gru Patvirtinta: UAB EPSO-G atlygio ir skyrimo komiteto 2018-05-09 sprendimu (protokolo Nr. ASK-18-7) Nepriklausomo valdybos nario į UAB EPSO-G įmonių grupės bendrovės AB AMBER GRID valdybą ATRANKOS APRAŠAS

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS PATVIRTINTA Audito komiteto 0 m. lapkričio d. nutarimu Nr..-0.7.. REKOMENDACIJA AUDITORIAUS IŠVADA IR JOS MODIFIKAVIMAS PAGAL TARPTAUTINIUS AUDITO STANDARTUS Šios rekomendacijos tikslas pateikti auditoriaus

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

LLBAM VA 2010

LLBAM VA 2010 UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2010 m. I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos adresas:

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis PRIENŲ RAJONO VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLA Juridinių asmenų registras Kodas 191553816, Kauno g. 54, Veiverių mstl., Prienų r., Tel/faks.: (8~319) 68130 el.p. kucingis@langasiateiti.lt a/s LT 564010041100019920

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITIES VERTINIMO APRAŠYMAS 2018 m. rugsėjo 25 d. Turto

Detaliau

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 2013-03-20 Vilnius Juridinių asmenų registras Kodas 110052936 PVM mokėtojo kodas LT100529314

Detaliau

Foresta

Foresta Vilnius, 2010 m. balandžio 21 d. Asociacija Draudimo brokerių rūmai Algirdo g. 9A, Vilnius, Lietuva 2009 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys bei Auditoriaus išvada ir Audito ataskaita

Detaliau

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016

Detaliau

2 8. Švietimo įstaigos grupė bendrojo ugdymo mokykla. 9. Švietimo įstaigos tipas gimnazija. 10. Švietimo įstaigos pagrindinė paskirtis gimnazijos tipo

2 8. Švietimo įstaigos grupė bendrojo ugdymo mokykla. 9. Švietimo įstaigos tipas gimnazija. 10. Švietimo įstaigos pagrindinė paskirtis gimnazijos tipo 2 8. Švietimo įstaigos grupė bendrojo ugdymo mokykla. 9. Švietimo įstaigos tipas gimnazija. 10. Švietimo įstaigos pagrindinė paskirtis gimnazijos tipo gimnazija, skirta 7(6)-18 metų mokiniams mokytis pagal

Detaliau

SPRENDIMAS

SPRENDIMAS KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 11 POSĖDIS SPRENDIMAS DĖL KAUNO R. BATNIAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2014 m. spalio 30 d. Nr. TS-395 Kaunas Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS,

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, TURTO AREŠTO AKTŲ, TESTAMENTŲ, SUTARČIŲ, VEDYBŲ SUTARČIŲ, ĮGALIOJIMŲ, NEVEIKSNIŲ IR RIBOTAI VEIKSNIŲ ASMENŲ REGISTRŲ SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų

Detaliau

Buhalterio knyga Knyga parengta pagal 2015 m. sausio 1 d. galiojančius norminius aktus TURINYS LIETUVOS RESPUBLIKOS BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS P

Buhalterio knyga Knyga parengta pagal 2015 m. sausio 1 d. galiojančius norminius aktus TURINYS LIETUVOS RESPUBLIKOS BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS P Buhalterio knyga Knyga parengta pagal 2015 m. sausio 1 d. galiojančius norminius aktus BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir taikymas 9 2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo

Detaliau

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister 19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo ministerijos, [Finansuotojo pavadinimas] ir [Privataus subjekto

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 01 22 2013 02 04 INVESTICINIAI LAKŠTAI Su Brent naftos kaina susieti investiciniai lakštai Emisija SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 m. sausio

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 217 m. I III ketvirtis ISSN 2335-8335 (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis. Lietuvos bankas, 217 Gedimino pr. 6,

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905

Detaliau

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis PATVIRTINTA VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. P1-116 1 priedas NUOMOS SUTARTIS Nr. (data) Vilnius Nuomotojas valstybės įmonė Turto bankas, juridinio asmens kodas

Detaliau

Informacinis leidinys 2019 m. kovo 04 d. Nr VĮ Registrų centras. Informacinis leidinys Nr Puslapis 1

Informacinis leidinys 2019 m. kovo 04 d. Nr VĮ Registrų centras. Informacinis leidinys Nr Puslapis 1 Informacinis leidinys 2019 m. kovo 04 d. Nr. 2019-063 VĮ Registrų centras. Informacinis leidinys Nr.2019-063 Puslapis 1 Turinys 1. Juridinių asmenų vieši pranešimai... 3 1.1. Atskyrimas... 3 1.2. Dalyvių

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA ŠVENČIONIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švenčionių progimnazijos nuostatai (toliau Nuostatai) reglamentuoja Švenčionių progimnazijos (toliau progimnazijos) teisinę formą, priklausomybę,

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

MEDIO II SAA 08 Lt

MEDIO II SAA 08 Lt 2008 metų finansin atskaitomyb Turinys Informacija apie fondą 1 Nepriklausomo auditoriaus išvada UAB MP Pension Funds Baltic akcininkams 2 Balansas 4 Grynųjų aktyvų pokyčių ataskaita 5 Aiškinamasis raštas

Detaliau

APB APRANGA 2019 m. birželio 30 d. pasibaigusio šešių mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atskaito

APB APRANGA 2019 m. birželio 30 d. pasibaigusio šešių mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atskaito APB APRANGA m. birželio 30 d. pasibaigusio šešių mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atskaitomybė (NEAUDITUOTA) I N F O R M A C I J A A P I E Į M O N

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

Draft

Draft Rinkėjų sąrašas 1. Įvadas... 3 2. Registracijos sąlygos... 3 3. Rinkėjų sąrašo parengimas... 4 4. Balsuojančių paštu rinkėjų sąrašas... 5 5. Specialiųjų poreikių turinčių rinkėjų sąrašas... 6 6. Rinkėjų

Detaliau