ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO SALDUVĖ DIREKTORIAUS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITA BENDRA IFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ Šiaulių lopšelis-darželis Salduvė įregistruo

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO SALDUVĖ DIREKTORIAUS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITA BENDRA IFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ Šiaulių lopšelis-darželis Salduvė įregistruo"

Transkriptas

1 ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO SALDUVĖ DIREKTORIAUS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITA BENDRA IFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ Šiaulių lopšelis-darželis Salduvė įregistruotas Juridinių asmenų registre, kodas Lopšelio-darželio Salduvė įsteigimo data 1967 m. gegužės 15 d. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija Šiaulių miesto savivaldybės taryba. Adresas: Vilniaus g. 38d, LT-76253, Šiauliai. Telefonas: (8 41) , el. paštas: Interneto svetainė Teisinė forma biudžetinė savivaldybės įstaiga. Pagrindinės veiklos rūšys: ikimokyklinis ugdymas, kodas Darbo rėžimas penkiadienis. Darbo trukmė 10,5 val. Ugdymo forma dieninė švietimo įstaiga. Lopšelio-darželio pagrindinė paskirtis bendrosios paskirties vaikų lopšelis-darželis, teikiantis ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą. Direktorė Nijolė Korsakienė, vadybinis stažas 32 metai, III vadybinė kvalifikacinė kategorija. PATALPOS Naudojamos patalpos Plotas Visas plotas, m ,5 Grupių patalpų plotas ( valgomųjų, žaidimų 778,0 kambarių) Teritorija ha KOMPLEKTAVIMAS Lopšelyje-darželyje Salduvė sukomplektuotos 8 grupės m. rugsėjį grupių modelis buvo: 2 gr. ankstyvojo amžiaus (lopšelis 1,5-2 m.) 1 priešmokyklinio ugdymo grupė (6-7 m.) 2 gr. II-ojo jaunesniojo amžiaus gr. (3m.) 1 gr. (4 m.) vaikai, vidurinioji gr. 2 gr. vyresniojo amžiaus (5m.) UGDYTINIAI Vaikų skaičius 2014 rugsėjis 2014 gruodis Ikimokyklinio amžiaus vaikai (iš jų specialiųjų poreikių vaikų) 36 (iš jų specialiųjų poreikių vaikų) 30 Priešmokyklinio amžiaus vaikai 5 5 1

2 Bendras vaikų skaičius SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKAI Vaikų skaičius, kuriems per 2014 m. buvo rekomenduojama suteikti specialiojo pedagogo pagalba Vaikų skaičius, kuriems per 2014 m. buvo suteikta specialioji, pedagoginė pagalba VAIKŲ IŠLAIKYMAS ĮSTAIGOJE Vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. T-314 Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės švietimo įstaigose nustatytu tvarkos aprašu ir nuo 2013 m Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimu Nr. T-246 Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės švietimo įstaigos nustatyto tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimu. Informacija apie taikomas atlyginimo lengvatas už vaikų išlaikymą lopšelyje-darželyje: Bendras vaikų sk. įstaigoje Ugdytinių skaičius, kuriems taikoma mėnesinio atlyginimo už ugdymo aplinkos išlaikymą lengvata, kai vaikas auga socialinės rizikos šeimoje Vaikų, kuriems taikomos lengvatos ir mokestis dengiamas 100 %, dalis ( %) Ugdytinių skaičiu Šeima augina kurių tėvai nemok tris vienos dienos ir daugiau atlyginimo už vaikų maitinimo paslaugas, kai šeima gauna socialinę pašalpą Vaikų, kuriems taikomos lengvatos ir mokestis dengiamas 50 %, dalis ( %) Bendras vaikų Skaičius, kuriems taikomos nuolaidos Vaikų, kuriems taikomos lengvatos, dalis ( %) ,24 % ,7% 21 13,04% Šeima augina 3 ir daugiau Socialinės pašalpos gavėjai Socialinės rizikos šeima vaikų 50% lengvata 100% lengvata 100% lengvata Nemokamą maitinimą gauna (per 2014 m.): 1 Iš viso įstaigoje dirba 35 darbuotojai. DARBUOTOJAI 2

3 DARBUOTOJŲ ETATAI (2014-RUGSĖJIS) Pareigos Etatų skaičius 1 2 Direktorius 1 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 Auklėtojas 12 Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 1 Logopedas 1,2 Neformaliojo ugdymo mokytojas 1 Socialinis pedagogas 0,5 Ūkio dalies vedėjas 1 Raštinės (archyvo) vedėjas 1 Bendrosios praktikos slaugytojas 1 Vyr. virėjas 1 Virėjas 2 Pagalbinis darbininkas 0,5 Darbininkas 1,5 Kiemsargis 1 Valytojas 0,5 Auklėtojos padėjėjas 8 Iš viso: 35,2 1. Išsilavinimas. Lopšelyje-darželyje dirba 17 pedagogų: 2 vadovai 12 auklėtojų 1 priešmokyklinio ugdymo pedagogas 1 logopedas 1 neformaliojo ugdymo mokytojas PEDAGOGAI Visi pedagogai turi aukštąjį išsilavinimą, išskyrus 5 auklėtojas, kurios turi aukštesnįjį išsilavinimą Kvalifikacinės kategorijos: 2 vadovai turi III vadybinę kvalifikacinę kategoriją. Vyresniojo auklėtojo 13. Vyresniojo neformaliojo ugdymo mokytojo vyr. logopedo 1. 3

4 1.3. Kvalifikacinis tobulinimas. Per 2014 m. vadovai, pedagogai, specialistai (pedagogų tarybos nariai) tobulino savo kvalifikaciją. Pedagogai 5 ir daugiau dienų 3-4 dienas 1-2 dienas Nedalyvavo Vadovai 5 ir daugiau dienų 3-4 dienas 1-2 dienas Nedalyvavo Pedagogai dalyvavo Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro organizuojamuose seminaruose, Šiaulių miesto ikimokyklinių įstaigų atvirose veiklose, konferencijose. LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLA IR REZULTATAI VIZIJA. Moderni, nuolat atsinaujinanti, tradicijas puoselėjanti įstaiga, užtikrinanti lanksčias ir kokybiškas paslaugas šeimai atsižvelgiant į individualius vaiko poreikius ir amžiaus raidą. MISIJA. Pažinti, mylėti, globoti, ugdyti ir brandinti vaiką mokyklai, integruojant į visuomenę. 2.Prioritetinės veiklos kryptys: Etninės kultūros ir sveikos gyvensenos pradmenų integravimas į ugdomąją programą. 3. Svarbiausi ugdymo (-si) prioritetai: 3.1. Asmens individualių gabumų plėtojimas ir asmeninių poreikių tenkinimas. 3.2 Skatinti mokymosi motyvaciją padėti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams tinkamai pasirengti mokytis mokykloje pagal pradinio ugdymo programą Siekti įtraukti į Švietimo procesą ugdytinių tėvelius (meno darbų parodos, akcijos, sporto šventės, dalyvavimas ugdomojoje veikloje) Tenkinti vaikų (šeimos) saviraiškos poreikių ugdymą (šokių, krepšinio, vaidybos būreliai). 4. Vaikų pasiekimų vertinimas. Rengiami vaikų pasiekimų aprašai (rudenį, pavasarį). Vaikų žinių, patirties ir pažangos fiksavimas, atliekamas pagal parengtą ir patikslintą tvarkos aprašą. Kartą metuose atliekamas buvusių ugdytinių žinių patikrinimas, dalyvaujant Salduvės progimnazijos pradinių klasių ugdytinių pamokose M. VEIKLOS TIKSLAI Įgyvendinant 2014 metų veiklos planą, buvo siekiama atsižvelgiant į vaikų gebėjimus siekti kūrybiško ir kokybiško ugdymo, orientuoto į vaikų poreikio tenkinimą. Taip pat siekiama atnaujinti, parengti įstaigos materialinę-techninę bazę, tikslingai panaudojant skirtas asignavimų lėšas metų ugdymo iššūkis parengtas gabių vaikų atpažinimo ir gabumų puoselėjimo planas. 4

5 Skatiname ugdytinių kūrybinių gabumų plėtotę, organizuodami metodinių dienų savaitę darželio kiemelyje, tema Daug darbelių ir darbų padaryti aš galiu. Įsigijome naujų įrankių, darbinių įgūdžių tenkinimui (elektrinis grąžtas, plaktukai, kaltai, pjūkleliai). Organizavome sveikatingumo renginius, socialinę akciją Be patyčių m. gegužės 22 d. buvo suorganizuotas visuotinis tėvelių susirinkimas, kuriame dalyvavo šeimos centro gydytojas A. Jankauskas. Kartu su tėveliais gaminome paukšteliams inkilėlius, organizavome tėvų talkas lauke. Per 2014 metų vasarą renovavome Švelnukų grupės patalpas. Grupė suremontuota, nupirkta naujų baldelių, linoleumas m. rudenį atlikome Bitučių grupės prausyklos dalinį remontą (dėkojame Gretos Vėlyvytės mamai). Atnaujinome informacinių technologijų bazę įsigijome multimedijos informacinę sistemą. Pakeitėme visų grupių, kabinetų duris. Lauko teritorijoje sutvarkėme šaligatvius, nupjovėme senus, sutręšusius medžius. Analizavome m. strateginio veiklos plano tikslus. Deja nepavyko įgyvendinti svarbiausio tikslo renovuoti įstaigos stogo (šis strateginis tikslas perkeltas į 2015 metus). Darželio taryba pritarė 2% gyventojų pajamos lėšas leisti paskirti naujai konvekcinei krosnelei įsigyti. ANKSTYVASIS IKIMOKYKLINIS UGDYMAS Ikimokyklinis ugdymas organizuojamas pagal patvirtintą (2007m. ) ir papildytą (2012 m.) ikimokyklinio ugdymo programą Salduvės takeliu..., ir vadovaujantis pavyzdiniais ugdymo turinio išplanavimais, patvirtintais Pedagogų tarybos posėdyje Nr įsakymu Nr. K-2, bei integruojant Sveikatinamo planą patvirtintą Direktoriaus Įsakymu Nr. K-2. ir Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programos. Vaikų pasiekimai ir pažanga vertinami du kartus metuose: rudenį ir pavasarį. Vaikų vertinimą atlieka grupės pedagogės pasirinkdamos individualius vertinimo svertus ir metodiką. Gauti rezultatai aptariami Metodinės tėvų (globėjų) susirinkimuose, einamų metų gruodžio ir gegužės mėnesį. Ikimokyklinis ugdymas organizuojamas 7 grupėse (2 grupės skirtos ankstyvojo amžiaus vaikams).veikla su vaikais vyksta pagal patvirtintą, individualią programą Salduvės takeliu. Svarbiausi ugdymo prioritetai: vaikų socialinių, komunikacinių kompetencijų plėtojimas ir ugdymas auklėtojų, specialistų bendradarbiavimas su šeima, siekiant vaikų sėkmingos adaptacijos įvairių ugdymo metodų ir formų taikymas, dirbant su vaikais netradicinio vaikų ugdymo perspektyva m. Įstaigos metodinės grupės darbo plano turinyje buvo numatyta nusistatyti darbo su gabiais vaikais ugdymo gaires, supažindinti pedagogus su naujausia metodine literatūra, pravesti seminarus: Kaip pažinti gabų vaiką Vaiko gyvenimo įgūdžių ugdymas. Didelis dėmesys 2014 m. buvo skiriamas vaikų meninių gebėjimų puoselėjimui, iliustruojant Astridos Lingred pasakų herojus. PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS 2014 metais priešmokyklinio ugdymo grupė Bitutės ugdė 19 vaikų (viena ugdytinė Atėnė Lukavičiūtė, gimusi 2009 m.) Su priešmokyklinio amžiaus vaikais dirbama pagal Bendrąją 5

6 priešmokyklinio ugdymo programą Salduvės takeliu. Pagal sudarytą socialinių partnerių bendradarbiavimo sutartį. Priešmokyklines žinias apie gamtą gilina Šiaulių Juanųjų gamtininkų centro būrelyje Gamta ir buitis, vadovė Laima Jagminienė. Įstaigos direktorės pavaduotoja ugdymui Gražina Kriaučiūnienė nuolat stebi ir analizuoja pedagogų darbą su vaikais, rengiant juos mokyklai. Veiklos stebėjimo tikslas 2014 metų: stebėti, analizuoti, įsivertinti ugdomąją veiklą, konkretizuoti trūkumus, ieškoti optimalių sprendimo būdų. Tikrinama grupių dokumentacija, dienynų pildymą, dvišalės mokymo sutartis su tėvais, vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimą, vaikų užimtas lauke ir kt. Kasmet priešmokyklinio ugdymo pedagogai apsilanko Salduvės progimnazijoje ir stebi buvusius ugdytinius pamokų metu metų pedagogų posėdyje pranešimų skaitė apie vaikų pasirengimą mokyklai, progimnazijos direktorės pavaduotoja D. Zorienė. Svarbus priešmokyklinio ugdymo turinio organizavimo veiksnys yra tėvų įsitraukimas į institucinį, priešmokyklinį ugdymą. Tačiau šią veiklos sritį būtina tobulinti metų pavasarį į miesto mokyklas išlydėjome 30 ugdytinių. Vaikų pasirengimą ir brandą mokyklai vertiname pagal ugdymosi lygius ir bendrąsias kompetencijas METŲ PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ VERTINIMAS 2014 m. mokyklai parengėme 29 vaikus. Kompetencija Aukštas lygis Vidutinis lygis Žemas lygis Socialinė kompetencija Komunikavimo kompetencija Sveikatos saugojimo kompetencija Pažinimo kompetencija Meninė kompetencija SAVIVALDOS INSTITUCIJŲ VEIKLA Savivaldos institucijos lopšelio-darželio taryba, pedagogų taryba, tėvų (globėjų) komitetai veikė pagal lopšelio-darželio nuostatus, patvirtintus Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. Nr. T-315 sprendimu, kuriame aiškiai apibrėžta savivaldos institucijų veikla, atsakomybė, atsiskaitomybė. Lopšelio-darželio taryboje aptarėme įstaigos naujus nuostatus, darbo tvarkos taisykles. Supažindinome tarybos narius su vaikų komplektavimu, gavome pritarimą dėl padidinto vaikų skaičiaus kai kuriuose grupėse. Aptarėme 2% lėšų panaudojimo galimybes, tėvų paramą įsigyjant individualias ugdymo priemones, papildomų (mokamų) būrelių steigimą, vaikų išvykų organizavimą. Anketavome tėvus, tyrėme jų nuomonę dėl grupių aplinkos tobulinimo bei auklėtojų darbo kokybės. Nutarta tėvus aktyviai įtraukti į veiklą su vaikais. 6

7 Pristatytas 2014 metų biudžeto, spec. programos Valstybės biudžeto asignavimai bei jų panaudojimas, gerinant vaikų ugdymo paslaugas, bei grupių ir kitų aplinkos sąlygų tobulinimas. Pedagogų taryboje analizavome vaikų sveikatingumo rodiklius, buvusių ugdytinių adaptaciją mokykloje, papildomą vaikų ugdymą, integruojant kultūrinius ugdymo būdus. Mokslo metų pabaigoje aptarėme vaikų žinių ir gebėjimų rezultatus. Organizavome meno darbelių parodėlę (vaikų meninės kompetencijos ugdymas). Tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetai: nagrinėjo vaikų grupės aplinkos sąlygas, veiklos planus naujiems mokslo metams, aptarė darbo planus bei vaikų komplektavimą ir ugdymo (-si) kompetencijas. VAIKŲ MAITINIMAS 2014 metais vaikų maitinimo organizavimas vyko vadovaujantis naujomis rekomendacijomis bei Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964. Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo 2014 m. liepos 4 d. Nr. V-769. Vaikus maitiname 4 kartus per dieną. Už maitinimo paslaugas, vaiko išlaikymą ir ugdymo procesą tėvai moka mėnesinį atlyginimą., vadovaujantis Šiaulių miesto Savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. T-314 tvarkos aprašu Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės švietimo įstaigose nustatymas bei Šiaulių miesto tarybos sprendimu 2013 m. spalio 31 d. Nr. T-314 Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Darbe vadovaujamės Geros higienos praktikos taisyklėmis 2010 m. reikalavimais Nr. HN-75. Valgiaraštį sudaro bendrosios praktikos slaugytoja pagal SAM patvirtintą Pavyzdinių ikimokyklinių vaikų ugdymo įstaigų 20 dienų perspektyvinių valgiaraščių ir patiekalų rinkinys pasirinktą 15 dienų meniu. Vaikų maitinimų skaičius per dieną: 3 maitinimai 125 vaikai; 2 maitinimai 14 vaikų; 1 maitinimas 4 vaikai; 4 val. ugdomas (be maitinimo) 10 vaikų. Dalyvaujame ES remiamose programose Pienas vaikams ir Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose. Į vaikų maisto valgiaraštį įtraukiame sveikus ir maistingus produktus (medus, lašiša, varškės sūreliai, įvairių daržovių, salotos, daug vartojama vandens. GAUNAMI MAISTO PRODUKTAI IĮ ĮVAIRIŲ ŠALIŲ Šalių pavadinimai Maisto produktų rūšys Iš viso Lietuva Svogūnai, morkos, agurkai(marinuoti), sausi pusryčiai, vanilinis cukrus, kmynai, majonezas, bulvės jautiena, kiauliena, virta dešra, lašiniai, dešrelės, sviestas, 7 23

8 pienas, grietinė, sūris, varškė, kiaušiniai, cukrus, uogienė, medus. Ispanija Šviežūs agurkai, žuvis, paprika, 6 apelsinai, vynuogės Indija Apelsinai, krapai, alyvuogių 8 aliejus, vynuogės, kiviai, bananai, mandarinai. Lenkija Pekino salotos, kalafiorai, 18 pomidorai, česnakai, ryžiai, kakava, sausi pusryčiai, druska, lauro lapai, žalioji arbata, kalakutiena, paukštienos šlaunelės ir file, cukrus, obuoliai. Meksika Pipirai 1 Turkija Lauro lapai 1 Šri Lanka Juoda arbata 1 Vietnamas Cinamonas 1 Kinija Česnakas 1 Rusija Aliejus saulėgrąžų 1 Kanada Šaldytos uogos 1 Argentina Citrinos 1 Graikija Kiviai 1 MAISTO PRODUKTŲ SUVALGYMAS PER METUS Maisto produktų pavadinimas Kiekis (KG.) Varškė 700 Žuvis 223 Daržovių 5543,66 Vaisių 3190 Duonos 800 Sviesto 245 Sūrių 178,66 VAIKŲ SVEIKATA Kasmet analizuojami vaikų profilaktinai sveikatos patikrinimai. Tikriname grupių higieninę būklę, temperatūrinį rėžimą, dienos rėžimo laikymąsi, grupių vėdinimo sistemą m. vaikų lankomumo vidurkis sudarė 85 vaikai. Dominuoja šie sveikatos sutrikimai: regos sutrikimai 42 vaikai; nervų sistemos sutrikimai 27 vaikai; 8

9 kalbos sutrikimai 26 vaikai; širdies-kraujagyslių sistemos sutrikimai 19 vaikų; alerginiai susirgimai 9 vaikai. Įstaigą lanko 161 vaikai. Iš jų sveikų vaikų skaičius 62 vaikai. Informaciniuose grupių stenduose patalpinami straipsniai apie sveiką gyvenimo būdą, apie infekcines ligas šaltuoju metų laiku. Leidžiamas sveikatingumo laikraštis Sveikatos versmelė. Organizuojame sporto šventes, išvykas į gamtą, baseiną. ĮSTAIGOS MATERIALINĖ BAZĖ 2014 metais vykdėme grupių aplinkos sąlygų tobulinimą. Švelnukų grupėje atliktas pilnas remontas, nupirktas naujas linoleumas, įrengtos naujos miegamojo patalpos (nupirkta 18 stacionarių lovyčių). Trys grupės Bitutės Aitvarėliai Naminukai įsigijo naujas puošnias užuolaidas. Lauko teritorijoje įrengėme naują sporto komplektą, pašalinome senus, sutręšusius medžius, paklojome 50 m 2 šaligatvio plytelių. Atnaujinta informacinė technologinė bazė grupėse, kabinetuose. VEIKLOS ĮSIVERTINIMAS (AUDITAS) Įstaigoje veiklos įsivertinimui 2014 metais atliktas platusis vidaus auditas. Geriausiai įstaigoje įvertinta: 3 sritis. Parama ir pagalba vaikui ir šeimai. Silpniau įvertinta: 4 sritis. Parama ir pagalba vaikui ir šeimai 4.1.Vaiko teisių garantavimas ir atstovavimas vaiko teisėms. Per 2014 metus atliktas giluminis vidaus auditas šiems pagalbiniams rodikliams: Vaiko poreikių tenkinimas. Pagalbinis rodiklis Vaiko teisių atspindėjimas mokyklos veiklos dokumentuose. Gauti rezultatai parodė, kad vaiko teises atspindi visi peržiūrėti dokumentai, o pedagogai ir specialistai kasdieniame darbe privalo garantuoti vaiko teises. Pagalbinis rodiklis specialiųjų poreikių vaikų ugdymosi pažanga. Anketų ir apklausos duomenys parodė, kad yra požymių jog šiais vaikais specialistai ir pedagogai tinkamai dirba, bet yra ir taisytinų sričių: pedagogai siekia gauti tiesioginę specialisto pagalbą, pageidauja daugiau patarimų ir tiesioginio bendravimo veiklos metu. VAIKO GEROVĖS KOMISIJA 2014 m komisija dirba toliau, siekdama užtikrinti vaikų teises ir pareigas. Šiais mokslo metais aptarėme darbą komisijoje dėl vaikų iš socialinės rizikos šeimų. Į pokalbį pakvietėme ugdytinės Urtės Pociūtės mamą Eriką Pocienę, grupės pedagogę Albiną Rimkevičienę, logopedę Aliną Švirėnienę. Pokalbio metu apsikeitėme nuomonėmis apie ugdytinės pažangą ir nutarėme, kad mama Erika bendraus su logopede, kad galėtų ir namuose padėti Urtei. Dalyvavimas renginiuose, konkursuose, akcijose, projektuose. Dalyvavome dviratukų šventėje prie Talkšos ežero. Renginys skirtas Šiaulių miesto dienoms. Dalyvavo priešmokyklinio ugdymo pedagogė Daiva Seirackienė. Ugdytinis Orestas Domkus varžybų prizininkas. 9

10 Dalyvavome Šiaulių Jaunųjų gamtininkų centro renginyje skirtame Gyvūnų dienai. Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Daiva Seirackienė. Ugdytinis Gvidas Šukys su mama Greta Šukienė piešinių konkurse užėmė I- vietą. Dalyvavome Šiaulių miesto ikimokyklinių ugdymo įstaigų plenere Metų laikų mozaika-2014 (organizavo Šiaulių lopšelis-darželis Coliukė ) Pedagogės: Vilma Pakalniškytė, Albina Rimkevičienė, Daiva Šimaitienė. Dalyvavome respublikinėje ikimokyklinių įstaigų pedagogų kūrybos parodoje Kūrybos džiaugsmas Svetlana Gajauskienė, Daiva Seirackienė, Vilma Pakalniškytė, Svetlana Mažeikienė, Olga Skorikova, Dalyvavome tradiciniame Kalėdiniame krepšinio konkurse (organizavo Šiaulių lopšelis-darželis Trys nykštukai) pedagogė Daiva Šimaitienė. Organizavome ir pravedėme atviras veiklas Lopšelių-darželių Auksinis raktelis ir Saulutė pedagogėms tema: Tradicinių lietuviškų rankdarbių įtaka vaikų ugdymo procesui Dalyvavome Šiaulių kultūros centre organizuotoje kompozicijų parodoje Žiemos akimirkos Pedagogės Svetlana Gajauskienė, Svetlana Mažeikienė, Vilma Jankauskienė, Laima Visockienė. DALYVAVIMAS RENGINIUOSE, PROJEKTUOSE, PARODOSE Lopšelio-darželio šventės tradicijos, kalendoriniai renginiai, įtakojantys vaikų kultūrą, saviraišką, poreikių įgyvendinimą. Priešmokyklinukų tradicinė vakaronė seneliams ir močiutėms Liaudiškas šokių ir dainų rytmetys, skirtas 2014 m. etnokultūriniams metams paminėti Lietuvėlė, tu mana Užgavėnės Kaziuko mugės linksmybės. Akcija Pasidalink su manim... Pavasario šventė Šv.Velykos Paukštelių sutiktuvės Mamyčių diena Švelnios tavo rankos Kiemo šou 2014 Aš labai myliu tave, tėti Šiaulių mesto Profesinio rengimo centro buitinių paslaugų skyriaus moksleivių meninis renginys bendruomenės nariams. BENDRADARBIAVIMAS SU MIKRORAJONO SOCIALINIAIS PARTNERIAIS Tęsiamas bendradarbiavimas su šiais Šiaulių miesto socialiniais partneriais: 1. Salduvės progimnazija (moksleivių savanorystė, mokytojai darželio tarybos narei, buvusių ugdytinių žinių ir pasiekimų patikra, meniniai renginiai mokykloje ir lopšelyje-darželyje. 2. Jaunųjų gamtininkų centras. Priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai (20 vaikų) ugdosi centro būrelyje Gamta ir buitis. Būreliui vadovauja ir veiklos planą parengia būrelio vadovė Laima Jagminienė (žiūrėti darbo planą 2014 m.) 10

11 3. Rengiami bendri projektai su Buitinių paslaugų skyriaus moksleiviais Opa parodėlių organizavimas. 4. Mikrorajono biblioteka Varsa Popietė Atėję iš amžių užmaršties Renginys svečiuose tautodailininkė Danutė Janulytė Velykų bobutė moko dažyti kiaušinius Lopšelio-darželio ugdytiniai bibliotekos skaitytojai Auklėtojų kalėdiniai skaitymai bibliotekoje Vaikų-tėvų piešinių paroda Lopšelio-darželio pavaduotojos ugdymui Gražinos Kriaučiūnienės rankdarbių paroda Rinktinė dovana tėvui (Tėvo dienos proga). Bendradarbiaujame su miesto ikimokyklinėmis įstaigomis Ežerėlis Saulutė Žibutė Varpelis Auksinis raktelis. Rengiamos vaikų meninių darbelių parodos, auklėtojos dalinasi gerąja patirtimi per atviras veiklas, organizuojamas socialinės paramos akcijas, tėvų vaikų pozityvių santykių puoselėjimas, meniniai sportiniai renginiai, kultūros tradicinių papročių ugdymo veikla ir kt. Vykdėme šeimos, vaikų saviraiškos poreikių tenkinimą bei vaikų sveikatingumo skatinimą. Sudarėme galimybę vaikus lavinti papildomo ugdymo būreliuose. Įstaigoje dirba šie (mokami) būreliai: Šokių būrelis (vadovė Taisa Domeikienė) Krepšinio būrelis (vadovė Jolanta) Kartą per mėnesį (ketvirtadieniais) vaikai keliauja į Šiaulių miesto Sanatorinės mokyklos baseiną. DALYVAVIMAS RENGINIUOSE, PROJEKTUOSE, PARODOSE Auklėtojos, specialistai dalyvauja šalies, miesto renginiuose: Respublikinė ikimokyklinių įstaigų pedagogų meninė kultūros paroda Kūrybos džiaugsmas (dalyvavo 4 auklėtojos) Kūrybinių darbų konkursas Darni šeima laimingas vaikas Žaislų gaminimo paroda Arkliukas kūryboje Kalėdinės eglutės puošyba miesto bulvare Grupių auklėtojos kasmet rengia kasmetinius projektus (žiūrėti lankstinukus). Kasmet dalyvaujame miesto sveikatingumo projekte, kaip asociacijos Sveikatos želmenėliai nariai (2014 metais laimėtas projektas 500 lt). FINANSINIAI IŠTEKLIAI MOKINIO KREPŠELIO IR KITŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMAS PER 2014 METUS Viso tūkst. lt. Iš jų pagal lėšų šaltinius: Savivaldybės biudžeto lėšos Iš jų : Programų biudžeto įstaigų asignavimai Komunalinių paslaugų asignavimai 116,5 11

12 Pajamos už paslaugas 170,0 Valstybės biudžeto lėšos Viso darbo užmokestis Darbo užmokestis (PUG) MK Darbo užmokestis (IU) MK I U lėšos prekių ir paslaugų naudojimui Lt. spaudiniai 800 Lt kitos prekės 7100 Lt. kvalifikacija 1600 Lt. kitos paslaugos 3500 Lt. PUG lėšos prekių ir paslaugų naudojimui Lt. Spaudiniai 900 Lt. Kitos prekės 1100 Lt. Kvalifikacija 400 Lt. Kitos paslaugos 900 Lt. Spec. programa: Darbo už mokestis Lt. (virtuvės darbuotojams) Apranga ir avalynė 4000 Lt. Kitos prekės Lt. Aplinkos išlaikymo lėšos Lt. Mityba Lt. Paramos lėšos (GPM 2%) Kitos prekės 4000 Lt. VADOVO VEIKLOS PRIORITETAI, TIKSLAI IR INDĖLIS TOBULINANT ĮSTAIGOS ADMINISTRACIJĄ 2014 metų mano, kaip vadovės įstaigai prasmė ne vien vadybinės administracinės veiklos rezultatas, bet ir ugdymo proceso organizavimas bei grupių aplinkos tobulinimas, gretinant sąlygas prie namų sąlygų. Įtakojant vaikų ugdymo procesą, siekiu, kad pedagogai nuolat siektų savo profesinės kompetencijos (parengiau auklėtojų kokybiško darbo kriterijų lentelę). Svarbiausias vadybinis siekis organizuojant komandinį darbą suburti mokyklos bendruomenę bendram tikslui siekti: 1. tobulinti ugdymo procesą 2. gerinti grupių ir kitų erdvių (lauko) sąlygas 3. Integruoti sveikos gyvensenos pradmenis į ugdymo procesą (rytinė mankšta, higieniniai įgūdžiai, sveika ir kokybiška mityba). 4. Papildomo ugdymo pasiūla (būreliai) 5. Socialinių partnerių veikla. 6. Tinkamas vaikų parengimas mokyklai. 7. Vaiko ir šeimos poreikių tenkinimas. 8. Siekti ugdymo socialinių-kultūrinių sąlygų kaitos (viduje ir išorėje). 12

13 9. Tėvų įtraukimas į įstaigos valdymą ir veiklą. Įtakojant šiuos 2014 metų iššūkius: 1. Ugdymo proceso organizavimas (IKT įrengimas ir plėtra). 2. Grupių ( Aitvarėliai Bitutės Naminukai ) edukacinių kultūrinių sąlygų tobulinimas naujos ugdymo priemonės, žaislai, užuolaidos. 3. Meninių darbelių paroda. Vaikų tėvelių piešinių paroda Vanduo gyvybės šaltinis įstaigos koridoriuje. 4. Švelnukų grupės sąlygų modernizacija. Išmontuotos senos lovų spintos. Vaikams įrengtas naujas stacionarus miegamasis su naujomis lovytėmis. Grupės žaidimų plotas padidėja 6 m 2. Nupirkti modernūs baldai, naujas nešiojamas kompiuteris, naujas linoleumas, grotelės ant radiatorių ir kt. 5. Siuvama auklėtojų darbo apranga. 6. Parengiau sveikatingumo renginių planą spalio mėnesiui ( Vanduo gyvybės šaltinis ). 7. Socialinių partnerių plėtotė (baseino lankymas kartą į mėnesį). 8. Ruduo tulpių sodinimo akcija. 9. Grupių pavadinimų logotipai ant vaikų rūbų durelių. 10. Varpelio Saulutės grupių lovų, spintų, durų renovacija (pokyčius paskatino pedagogų išvyka į Šilutės lopšelį-darželį Pasaka. 11. Auklėtojų gerosios patirties sklaida mikrorajono ikimokyklinių įstaigų pedagogams (logopedė, kūno kultūra, veikla kambarėliuose) penktadienio veikla (2014 lapkritis). Savo vadybinę veikla ir funkcijas vykdau vadovaujantis direktoriaus pareigybės aprašu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. AP Supažindinu lopšelio-darželio bendruomenės narius su valstybine ir savivaldybės švietimo politikos vizija, veiklos kryptimis ir naujais iššūkiais (naujas iššūkis ŠMM yra numatoma nuo 2015 metų įteisinti priešmokyklinį ugdymą, apie tai informavau PT posėdyje 2014 m. rugsėjo 16 d. ) Esu atsakinga už lopšelio-darželio strateginio plano, metinio veiklos plano parengimą. Esu įstaigos įvaizdžio kuratorė. Kasmet rūpinuosi vidaus ir lauko teritorijos įvaizdžio gerinimui. Esu atsakinga už sveikatingumo renginių organizavimą bei auklėtojų-pedagogų, specialistų gerosios patirties sklaidą įstaigos viduje ir išorėje. Siekiant bendruomenės narių kokybiško darbo bei veiklos efektyvumo, dalyvauju rengiant veiklos savianalizės protokolą bei stebiu ugdymo programos uždavinių ir priemonių įgyvendinimą, dirbant su ugdytiniais grupėse, meno ir sporto salėse (žiūrėti protokolus). Koordinuoju darželio tarybos, tėvų komitetų veiklą. Dalyvauju ir teikiu pranešimus, ataskaitas bei veiklos tobulinimo iniciatyvas. Kasmet parengiu anketas tėveliams, su tikslu išsiaiškinti ugdytinių šeimos poreikius bei nuomonę apie vaikų ugdymą metų anketų tyrimų tikslas, išsiaiškinti tėvelių nuomonę bei pamąstymus apie pedagogo, kaip specialisto savybes bei vaikų kompetenciją ugdymo svarbą. (anketų aptarimas, pravestas darželio tarybos posėdyje 2014 m. spalio 15 d. ) METAIS KVALIFIKACIJOS KĖLIMAI SEMINARUOSE, KONFERENCIJOSE Lopšelis-darželis Pušelė lapkričio 14 d. tema Aš mokausi mylėti tave, žeme 13

14 Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centre lapkričio 19 d. tema Asmeninis tobulėjimas efektyviam gyvenimui dabartiniame pasaulyje. Radviliškio lopšelis-darželis Kregždutė lapkričio 28 d. Respublikinė ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų metodinė-praktinė konferencija, tema Vaiko gerovės link. Direktorė Nijolė Korsakienė 14

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai priedas IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJA DANUTĖS JATULĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. (data) Ignalina I SKYRIUS

Detaliau

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 2018-2019 M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas Grupė skirta mišraus 1. Atnaujinti Geros pradžios Ugdytojai:

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

Eil. Maisto produktų pirkimų kainos 2015 metais Produkto pavadinimas BVPŽ kodas Mato Prelimenaru s kiekis TVIRTINU: Kauno vaikų darželio Vaivorykštė D

Eil. Maisto produktų pirkimų kainos 2015 metais Produkto pavadinimas BVPŽ kodas Mato Prelimenaru s kiekis TVIRTINU: Kauno vaikų darželio Vaivorykštė D Eil. Maisto produktų pirkimų kainos 2015 metais Produkto pavadinimas BVPŽ kodas Mato Prelimenaru s kiekis TVIRTINU: Kauno vaikų darželio Vaivorykštė Direktorė Silvija Sipavičienė Vnt. kaina Eur su PVM

Detaliau

Eil. Maisto produktų pirkimų kainos 2014 metais Produkto pavadinimas BVPŽ Mato Prelim enarus TVIRTINU: Kauno vaikų darželio Vaivorykštė Direktorė Silv

Eil. Maisto produktų pirkimų kainos 2014 metais Produkto pavadinimas BVPŽ Mato Prelim enarus TVIRTINU: Kauno vaikų darželio Vaivorykštė Direktorė Silv Eil. Maisto produktų pirkimų kainos 2014 metais Produkto pavadinimas BVPŽ Mato Prelim enarus TVIRTINU: Kauno vaikų darželio Vaivorykštė Direktorė Silvija Sipavičienė Vnt. kaina su PVM Kaina su PVM kodas

Detaliau

Microsoft Word - Plan metod. ob doc

Microsoft Word - Plan metod. ob doc Vilniaus darželis mokykla Svaja 2016 2017 m.m. priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo metodinės grupės metinė veiklos programa 1 1.Tikslas: didinti mokymosi efektyvumą, užtikrinant įvairių gabumų ugdytinių

Detaliau

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra strateginių tikslų įgyvendinimo vertinimas.) 1 tikslas

Detaliau

Mėsa ir mėsos gaminiai

Mėsa ir mėsos gaminiai Mėsa ir mėsos gaminiai 1. Jautienos kumpis, žalias (be kaulo, odos, riebalų) kg 21,24 2. Kiaulienos kumpis, žalias (be kaulo, odos, riebalų) kg 14,82 3. Kiaulienos nugarinė, žalia kg 17,97 4. Vištienos

Detaliau

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro tarybos posėdžio 2019 m. kovo 1 d. protokolu Nr. V2-03

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS,

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, 290438420 2019 2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Detaliau

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201 PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. BENDRA INFORMACIJA APIE

Detaliau

(Microsoft Word - veiklos apra\305\241as06-07.doc)

(Microsoft Word - veiklos apra\305\241as06-07.doc) ! " # $ % & ' ( ) # ) & ' * + ) ", & -. - / 0 1 % " 2 ) # 3 & ' % * 4 & # & 5 * ) - 6 $ * % ( " / ) ' 3 / 7 2 8 9 1.1. mokyklos pavadinimas adresas- * % ( " / ) & 3 9 * $ 5 * % ) 6-9 % " 2 ) # 3 & ' '

Detaliau

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS 2017-2018 MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Rudnosiukas ikimokyklinės grupės ugdymo planas reglamentuoja

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos direktoriaus sausio mėn. 13 d. įsakymu Nr. V1-12 KLAIPĖDOS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLOS 2017 2020 M. STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2019 METŲ VEIKLOS

Detaliau

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. Maldėnai I SKYRIUS

Detaliau

Title

Title INFORMACIJA APIE NUSTATYTUS LAIMĖTOJUS IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTIS Prekių pirkimai I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. 1 Skirsnemunė I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS

Detaliau

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 2016 IR 2016 2017 MOKSLO METŲ PRADINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO

Detaliau

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro direktoriaus 2017

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

(Microsoft Word - Valgiara\232tis mokyklos naujas.docx)

(Microsoft Word - Valgiara\232tis mokyklos naujas.docx) T V I R T I N U Kauno raj. Rokų mokykla- darželis Direktorius Gintaras Ringys Patvirtinta 2016 m. rugsėjo 05 d. Kauno r. Rokų mokykla darželis 15 DIENŲ VALGIARAŠTIS 7-11 metų vaikams Įstaigos darbo laikas

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gimnazija (Ugdymo įstaigos pavadinimas) VISUOMENĖS SVEIKATOS

Detaliau

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO IR SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMŲ 2016-2017 MOKSLO

Detaliau

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita PRITARTA Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. 1-65 ŠIRVINTŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRO DIREKTORIAUS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. BENDRA INFORMACIJA APIE ŠVIETIMO CENTRĄ Širvintų

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. TS-6.114 ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO DIREKTORĖS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. Įstaigos pristatymas. Rokiškio

Detaliau

Mielieji, Jūsų nuomonė mums labai svarbi

Mielieji, Jūsų nuomonė mums labai svarbi susitarimu. UGDYMO KOKYBĖ KAUNO VAIKŲ DARŽELYJE VAIVORYKŠTĖ Įstaigos bendruomenės pedagogų, vaikų ir ugdytinių tėvų (globėjų) Pagarbūs vaiko ir pedagogo, auklėtojos padėjėjos santykiai: Kultūringas elgesys,

Detaliau

No Slide Title

No Slide Title Projektas Diagnozė: sveikatos virusas Lietuvos darželiuose 2013 sveikatingumo metų įgyvendinimo apžvalga Danutė Jakučiūnienė Asociacijos Sveikatos želmenėliai prezidentė Kai girdime žodį virusas jis asocijuojasi

Detaliau

1 priedas MĖSOS IR MĖSOS GAMINIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Eil Nr. Produktų pavadinimas Reikalavimai Mato vnt. Kiekiai per 12 mėn. 1 Kiaulienos k

1 priedas MĖSOS IR MĖSOS GAMINIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Eil Nr. Produktų pavadinimas Reikalavimai Mato vnt. Kiekiai per 12 mėn. 1 Kiaulienos k 1 priedas MĖSOS IR MĖSOS GAMINIŲ PIRKIMO Eil 1 Kiaulienos kumpis Vakuume, LST 1921 : 2003 Kg 900 2 Švieži lašiniai be odos Vakuume, LST 544 92 Kg 50 3 Jautienos kumpis Vakuume, TS 2008435 123 93 Kg 900

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo 28 d. protokolu Nr. MT-1 VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS

Detaliau

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M PRITARTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. A-338 PATVIRTINTA Kelmės r. Pakražančio gimnazijos direktoriaus 2016 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr.V-53 KELMĖS

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAUS 2016 M. ATASKAITA Ataskaitą parengė Edvinas Pečiukėnas

Detaliau

UKMERGĖS MENO MOKYKLA

UKMERGĖS MENO MOKYKLA UKMERGĖS MENO MOKYKLOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UKMERGĖS MENO MOKYKLOS STRATEGINIO PLANO 2015-2020 METAMS PATVIRTINIMO 2015 kovo 3 d. Nr.V-5 Ukmergė Pritarus Ukmergės rajono savivaldybės administracijos

Detaliau

EINAMOSIOS SAVAITĖS VALGIARAŠTIS I SAVAITĖ PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS PUSRYČIAI PUSRYČIAI PUSRYČIAI PUSRYČIAI PU

EINAMOSIOS SAVAITĖS VALGIARAŠTIS I SAVAITĖ PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS PUSRYČIAI PUSRYČIAI PUSRYČIAI PUSRYČIAI PU I SAVAITĖ AVIŽINIŲ DR.KOŠĖ GRIKIŲ KR.KOŠĖ MANŲ KR.KOŠĖ KEPTAS OMLETAS KUKURŪZŲ KR. APKEPAS ŠALDYTOS TRINTOS KAKAVA UOGIENĖ AGURKAS NATŪRALUS JOGURTAS 2% UOGOS MELISŲ ARBATA VAISIŲ IR/AR UOGŲ MELISŲ ARBATA

Detaliau

ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS VADOVO 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. Įstaigos pristatymas. Elektrėnų pradinė mokykla įsteigta 1991 m. Mokykloje vykdomas

ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS VADOVO 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. Įstaigos pristatymas. Elektrėnų pradinė mokykla įsteigta 1991 m. Mokykloje vykdomas ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS VADOVO 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. Įstaigos pristatymas. Elektrėnų pradinė mokykla įsteigta 1991 m. Mokykloje vykdomas pradinis ugdymas. Mokyklos Gilučių skyriuje vykdomas

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

LOPŠELIO-DARŽELIO ŽELMENĖLIS SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA SVEIKOS GYVENSENOS KULTŪRA NUO MAŽENS M. Klaipėda,

LOPŠELIO-DARŽELIO ŽELMENĖLIS SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA SVEIKOS GYVENSENOS KULTŪRA NUO MAŽENS M. Klaipėda, LOPŠELIO-DARŽELIO ŽELMENĖLIS SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA SVEIKOS GYVENSENOS KULTŪRA NUO MAŽENS 2019-2023 M. Klaipėda, 2019 1 TURINYS I.BENDROSIOS NUOSTATOS 3 II. SITUACIJOS ANALIZĖ 3 III. 2019-2023 M.M.

Detaliau

Projektas m

Projektas m 2018 2019 MOKSLO METŲ KAUNO PANEMUNĖS PRADINĖS MOKYKLOS UGDYMO PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 2018 2019 mokslo metų Kauno Panemunės pradinės mokyklos (toliau Mokyklos) ugdymo planas (toliau Ugdymo

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos

Detaliau

SPRENDIMAS

SPRENDIMAS KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 11 POSĖDIS SPRENDIMAS DĖL KAUNO R. BATNIAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2014 m. spalio 30 d. Nr. TS-395 Kaunas Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos tarybos nutarimu 2016 m. spalio 18d. protokolo Nr. 2 PATVIRTINTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos l.e. direktoriaus pareigas 2016 m.spalio19d. įsakymu Nr. V- 357

Detaliau

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu, eksperimentavimu ir kūryba, teise klysti, rasti savo

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. TS- KAUNO R. VILKIJOS GIMNAZIJA ANTANAS ŠVEDAS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. Vilkija I DALIS VADOVO ŽODIS KOMENTARAS (nurodomi

Detaliau

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V- TYTUVĖNŲ

Detaliau

Microsoft Word - BORUŽĖLĖS_NEFORMALIOJO UGDYMO programa docx

Microsoft Word - BORUŽĖLĖS_NEFORMALIOJO UGDYMO programa docx PATVIRTINTA Klaipėdos lopšelio-darželio Boružėlė direktoriaus 2014 m. spalio 9 d.įsakymu Nr.V1-38 PRITARTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus

Detaliau

SUDERINTA

SUDERINTA PRITARTA Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo kultūros ir sporto skyriaus vedėjo 2019 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. DS-ŠV-60 PATVIRTINTA Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus

Detaliau

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIREKTORIAUS 2016 METŲ ATASKAITA

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIREKTORIAUS 2016 METŲ ATASKAITA DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS 2016 METAI Darbuotojai Socialinių paslaugų centro darbuotojų išsilavinimas Išsilavinimas Socialiniai darbuotojai (%) Lankomosios priežiūros darbuotojai

Detaliau

2000 kcal mitybos planas moterims nuo 45 iki 65 met amžiaus* I diena Riebalai Angliavandeniai Sumuštiniai su olandišku s riu ir pomidorais Juoda duona 120 6,6 1,08 58,92 271,2 Olandiškas s ris 75 18,45

Detaliau

TVARKA

TVARKA 1 PATVIRTINTA Kauno Žiburio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. (1.3) V-73 KAUNO ŽIBURIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS ĮVADAS Kauno Žiburio pagrindinės

Detaliau

Slide 1

Slide 1 EKOLOGINIS UGDYMAS ĮGYVENDINANT GAMTOSAUGINIŲ MOKYKLŲ PROGRAMĄ MAŽEIKIŲ R. TIRKŠLIŲ DARŽELYJE GILIUKAS 2013 Kiekviena pradžia yra sunki, kad ir ką bepradėtumei, pirmieji žingsniai visad būna nedrąsiausi,

Detaliau

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL RADVILIŠKIO RAJONO KUTIŠKIŲ DAUGIAFUNKCIO CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2019

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL RADVILIŠKIO RAJONO KUTIŠKIŲ DAUGIAFUNKCIO CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2019 RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL RADVILIŠKIO RAJONO KUTIŠKIŲ DAUGIAFUNKCIO CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2019 m. kovo 27 d. Nr. T-1102 Radviliškis Vadovaudamasi

Detaliau

veiklos_planas_2016

veiklos_planas_2016 Patvirtinta direktoriaus 06-0-09 įsakymu Nr. (.3.)-V-34.)-V- VARĖNOS R. MERKNĖS VNCO KRĖVĖS GMNAZJOS 06 METŲ VEKLOS PLANO PREMONĖS, VEKSMA, VERTNMO KRTERJA 0.Žinių visuomenės plėtros programa 0.0.5 Ugdymo

Detaliau

Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų finansavimo tvarkos 1 priedas ROKIŠKIO R. JUODUPĖS LOPŠELIS

Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų finansavimo tvarkos 1 priedas ROKIŠKIO R. JUODUPĖS LOPŠELIS Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų finansavimo tvarkos 1 priedas ROKIŠKIO R. JUODUPĖS LOPŠELIS DARŽELIS (paraišką teikiančios įstaigos, organizacijos,

Detaliau

NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA

NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA PASVALIO R. PUMPĖNŲ GIMNAZIJOS IŠORINIO VERTINIMO TRUMPOJI ATASKAITA ĮŽANGA Vizito laikas 2018 m. vasario 26 kovo 1 d. Vizito tikslas mokyklų veiklos kokybės išorinis

Detaliau

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450)

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) 54275 El.p.rastine@vabalninko.birzai.lm.lt. GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO

Detaliau

metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ (t

metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ (t 2017-2019 metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIŲ IR PROUO KRITERIJŲ SUVTINĖ (tūkst. Eur) 21 Švietimo programa 01 Užtikrinti kokybišką ugdymą

Detaliau

Smalsučio strateginis m..xls

Smalsučio strateginis m..xls 1 2016-2018-ŲJŲ METŲ MARIJAMPOLĖS "SMALSUČIO" PRADINĖS MOKYKLOS MOKYKLOS PROGRAMOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS IR ASIGNAVIMAI tūkst. Eur Programos tikslo kodas Uždavinio kodas Priemonės kodas Priemonės

Detaliau

TVIRTINU Nemuno mokyklos direktorė Vesta Žiūraitienė KAUNO NEMUNO MOKYKLOS RENGINIŲ PLANAS 2018 M. GRUODŽIO MĖN. Diena Savaitės diena Val.

TVIRTINU Nemuno mokyklos direktorė Vesta Žiūraitienė KAUNO NEMUNO MOKYKLOS RENGINIŲ PLANAS 2018 M. GRUODŽIO MĖN. Diena Savaitės diena Val. TVIRTINU Nemuno mokyklos direktorė 2018-12-03 KAUNO NEMUNO MOKYKLOS RENGINIŲ PLANAS 2018 M. GRUODŽIO MĖN. Diena Savaitės diena Val. Renginio pavadinimas Vieta Dalyvauja Atsakingas Koordinatorius 01 Š 17.00

Detaliau

PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJ

PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJ PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJONO SVEIKIAUSIA MOKYKLA N U O S T A T A I 1. KONKURSO

Detaliau

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokytojų kūrybiškumas ir lyderystės gebėjimai sudaro sąlygas

Detaliau

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. ŠVIETIMO SEKTORIAUS PROFESINIS STANDARTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švietimo sektoriaus

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių Saulės pradinės mokyklos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-189 ŠIAULIŲ SAULĖS PRADINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS PL

PATVIRTINTA Šiaulių Saulės pradinės mokyklos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-189 ŠIAULIŲ SAULĖS PRADINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS PL PATVIRTINTA Šiaulių Saulės pradinės mokyklos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-189 ŠIAULIŲ SAULĖS PRADINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS Šiaulių Saulės

Detaliau

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS MOLĖTŲ PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 1. Veiklos tikslas ir prioritetai: 1.1. Tikslas švietimo pagalbos prieinamumo didinimas specialiųjų ugdymosi poreikių ir/ar psichologinių

Detaliau

Microsoft Word - IKIMOKYKLINČ IR PRIEŀMOKYKLINČ PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - IKIMOKYKLINÄŒ IR PRIEÅ€MOKYKLINÄŒ PEDAGOGIKA.docx IKIMOKYKLINĖ IR PRIEŠMOKYKLINĖ PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Studijų programa Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika skirta rengti pedagogus darbui su vaikais nuo gimimo iki 7 metų. Studijų programa yra

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA ŠVENČIONIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švenčionių progimnazijos nuostatai (toliau Nuostatai) reglamentuoja Švenčionių progimnazijos (toliau progimnazijos) teisinę formą, priklausomybę,

Detaliau

PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNI

PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNI PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNINĖS KULTŪROS UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS I.

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Biurų veikla ir perspektyvos teikiant sveikatos priežiūros paslaugas mokyklose Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė, Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos pirmininkė

Detaliau

Microsoft Word - darzelio-nuostatai.doc

Microsoft Word - darzelio-nuostatai.doc PATVIRTINTA Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2006 m. 12 mėn 01d. įsakymu Nr. A-500-1296- -(1.2.- KSD-1) VILNIAUS LOPŠELIO - DARŽELIO LIEPSNELĖ N U O S T A T A I ( Nauja

Detaliau

1 forma

1 forma PATVRTNTA Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Direktorė Janina Alkovska 2016m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. P-VĮ-14 VSUOMENĖS SVEKATOS PREŽŪROS VEKLOS PLANAS 2016-2017 m.m. Šalčininkų

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIE

PATVIRTINTA Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIE PATVIRTINTA direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO APRAŠAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pailgintos

Detaliau

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018-2019 M. M. UGDYMO PLANAS I. UGDYMO PLANO SUDARYMAS, PROGRAMŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno r. Piliuonos gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJOS SVEIKATOS UGDYMO IR

PATVIRTINTA Kauno r. Piliuonos gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJOS SVEIKATOS UGDYMO IR PATVIRTINTA Kauno r. Piliuonos gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr 1.3.-18-219 KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJOS SVEIKATOS UGDYMO IR STIPRINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 2019 M. I. PRIORITETAS

Detaliau

ĮSIVERTINIMO SUVESTINĖ

ĮSIVERTINIMO SUVESTINĖ Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos taisyklių 3 priedas (Institucijos, vykdančios mokytojų ir švietimo

Detaliau

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLANAS Pajamų pavadinimas Pajamos I. MOKESČIAI: 14281000 1. Pajamų ir pelno mokesčiai iš viso: 12951000 1.1. gyventojų

Detaliau

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / 2017 2018 M. M. Mokyklos pavadinimas: Alytaus Volungės pagrindinė mokykla pavadinimas, logotipas

Detaliau

KLAIPĖDOS SANTARVĖS PROGIMNAZIJA TVIRTINU Direktorė Laima Vaitonienė 2019 M. SAUSIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS Diena Savaitės diena Laikas Renginys ir jo

KLAIPĖDOS SANTARVĖS PROGIMNAZIJA TVIRTINU Direktorė Laima Vaitonienė 2019 M. SAUSIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS Diena Savaitės diena Laikas Renginys ir jo KLAIPĖDOS SANTARVĖS PROGIMNAZIJA TVIRTINU Direktorė Laima Vaitonienė 2019 M. SAUSIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS Diena Savaitės diena Laikas Renginys ir jo pavadinimas Atsakingas asmuo Dalyvauja Vieta 3-17 Ketvirtadienis

Detaliau

PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. R

PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. R PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. Rodiklis Reikalingi duomenys Duomenų šaltinis Rodiklio

Detaliau

PATVIRTINTA Palangos lopšelio-darželio "Nykštukas" direktoriaus 2016 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V1-23 LOPŠELIO- DARŽELIO" NYKŠTUKAS" NUMATOMŲ VYKDYTI

PATVIRTINTA Palangos lopšelio-darželio Nykštukas direktoriaus 2016 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V1-23 LOPŠELIO- DARŽELIO NYKŠTUKAS NUMATOMŲ VYKDYTI PATVIRTINTA Palangos lopšelio-darželio "Nykštukas" direktoriaus 2016 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V1-23 LOPŠELIO- DARŽELIO" NYKŠTUKAS" NUMATOMŲ VYKDYTI PREKIŲ, PASLAUGŲ AR DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS 2016

Detaliau

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2016-2017 M. M. Val vidurin s metodin taryba darb organizuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir ministro 2005 m. rugpj

Detaliau

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m.

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai 2014-2015 m. m. Pasirinkti šie veiklos rodikliai Atsakingi KVA

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Kauno Aušros gimnazijos s 2013 04-29 įsakymu Nr. V - 112 KAUNO AUŠROS GIMNAZIJA 2013 m. gegužės mėn. veiklos planas Eil Renginio Vieta Data ir laikas Dalyvauja Atsakingas Koordinatorius Nr.

Detaliau

3_Radisson Blu_knygute_pasirinkta_reverse_A5

3_Radisson Blu_knygute_pasirinkta_reverse_A5 Jūsų šventėms Ypatingas pasiūlymas rezervuojantiems iš anksto 10% nuolaida, užsakymams iki 2016 spalio 15 d. O kur švęsite Jūs? Dangiška vakarienė Delta salė 22 aukšte, maksimaliai talpina 50 asmenų Skybar

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. Įsakymu Nr. ISAK 970 BENDROJO LAVINIMO UGDYMO TURINIO FORMAVIMO, VERTINIMO, ATNAUJINIMO IR DIEGIMO STRATEGIJA I. BENDROSIOS

Detaliau

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai Eil. Nr. 2018 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai 11682 11930 1.1. Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) 10749

Detaliau

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurioje vaikai jaustųsi emociškai saugūs. Mes tai nevyriausybinė

Detaliau

JONAVOS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRO ŠVIETIMO DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO FILIALO ORGANIZUOJAMI RENGINIAI 2015 M. GRUODŽIO MĖN Nr.

JONAVOS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRO ŠVIETIMO DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO FILIALO ORGANIZUOJAMI RENGINIAI 2015 M. GRUODŽIO MĖN Nr. JONAVOS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRO ŠVIETIMO DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO FILIALO ORGANIZUOJAMI RENGINIAI 2015 M. GRUODŽIO MĖN. 2015-11-27 Nr. 1R- 482 EIL NR. RENGINIO PAVADINIMAS 1. Seminaras

Detaliau

smalsuciai_small

smalsuciai_small LOPŠELIS -DARŽELIS SMALSUČIAI PROJEKTAS AIKŠTELĖ KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS 1 ANKETŲ APIBENDRINIMAS 2 KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS SU VAIKAIS 3 KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS SU TĖVELIAIS IR PERSONALU 4 PASIŪLYMAI / DARŽELIO MAKETAS

Detaliau

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2016 m. lapkričio 24 d. Nr. T- Pakruojis

Detaliau

PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 20

PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 20 PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 2014 2018 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO 2018 METŲ

Detaliau

MARIJAMPOLĖS MENO M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DALIS PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V1-

MARIJAMPOLĖS MENO M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DALIS PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V1- MARIJAMPOLĖS MENO 2018-2019 M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DALIS PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus 2018-09-03 įsakymu Nr. V1-21 Marijampolės meno mokykla yra vaikų ir jaunimo ugdymo

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Neformalusis vaikų švietimas ir formalųjį švietimą papildantis ugdymas: kas, kaip, kodėl? Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 2019-04-30 Vilnius Pranešime vartojami trumpiniai NVŠ neformalusis vaikų

Detaliau

Šiaulių miesto lopšelių – darželių, mokyklų, ligoninių sąrašas (Ldvn/Ln) 2014 m

Šiaulių miesto lopšelių – darželių, mokyklų, ligoninių  sąrašas (Ldvn/Ln) 2014 m ŠIAULIŲ MUNICIPALINĖ APLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJA Gegužių g. 94, 783 Šiauliai. Tel. 8-41 514144, el.paštas matl@splius.lt, www.matl.lt TRIUKŠMO TYRIMAI ŠIAULIŲ MIESTO TRIUKŠMO PREVENCIJOS IR TYLIOSIOSE

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, p

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, p PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD1-2328 PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, pavardė) (Savivaldybės biudžetinių įstaigų* veiklos

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Alytaus šv. Benedikto gimnazijos tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. posėdyje (protokolo Nr. 5) PRITARTA Alytaus šv. Benedikto gimnazijos 2016 m. gruodžio 30 d. visuotiniame dalininkų susirinkime (protokolo

Detaliau

Funkcija

Funkcija PATVIRTINTA Jonavos r. Savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2013 m. sausio 25 Įsakymas Nr. V-2013-1 VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖS LIVIJOS GRINIOVOS VYKDANČIOS MOKINIŲ SVEIKATOS

Detaliau