ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS VADOVO 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. Įstaigos pristatymas. Elektrėnų pradinė mokykla įsteigta 1991 m. Mokykloje vykdomas

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS VADOVO 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. Įstaigos pristatymas. Elektrėnų pradinė mokykla įsteigta 1991 m. Mokykloje vykdomas"

Transkriptas

1 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS VADOVO 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. Įstaigos pristatymas. Elektrėnų pradinė mokykla įsteigta 1991 m. Mokykloje vykdomas pradinis ugdymas. Mokyklos Gilučių skyriuje vykdomas ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas Įstaigos pavadinimas, adresas: Elektrėnų pradinė mokykla - Taikos g. 15, Elektrėnai, Elektrėnų savivaldybė; Elektrėnų pradinės mokyklos Gilučių skyrius Gilučių kaimas, Gilučių seniūnija, Elektrėnų savivaldybė Įstaigos vadovas. Direktorė Virginija Stanislovaitienė, pedagoginis stažas 26, vadybinis stažas 10 metai, vadybinės kategorijos neturi Mokinių skaičius Elektrėnų pradinėje mokykloje Klasių komplektai Mokinių skaičius Spec. poreikių Nemokamą maitinimą gaunantys mokinių Pavėžėjami Ugdymo programas baigę Mokinių/vaikų skaičius 19 mokinių, 11 vaikų (9 ikimokyklinio ir 2 priešmokyklinio amžiaus) Mokinių skaičius Elektrėnų pradinės mokyklos Gilučių skyriuje Klasių/grupių Pavėžėjami komplektai Spec. poreikių Nemokamą maitinimą gaunantys 1/ PUG Ugdymo programas baigę Darbuotojų skaičius Administracijos Pedagoginis darbuotojai personalas (skaičius) Ūkinis-techninis personalas (etatai) ,5 techninis personalas + 1,8 pedagoginis personalas iš SB Pastabos: nurodykite, ar atitinka esamas darbuotojų skaičius savivaldybės tarybos ar Vyriausybės patvirtintus normatyvų reikalavimus Taip 1.5. Naudojamos patalpos Pastatai (nurodyti adresus): Plotas kv/metrais Taikos g. 15, Elektrėnai Gilučių kaimas, Gilučių seniūnija 2972,47 m² 172,47 m² 1

2 1.6. Biudžetas Skirtos lėšos (Lt) Valstybės MK ,00 Lt Nemokamas maitinimas ,50 Lt Savivaldybės ,00 Lt Patalpų nuoma Kitos lėšos (labdara, parama, fondai) Spec. lėšos ,57 Lt iš jų PUG tėvų užmokestis 2 080,00 Lt Projektinės lėšos: - švietimo programa (2 projektai) 1 500,00 Lt Labdara ir parama (2% GPM ir kt.) ,84 Lt 2. Įstaigos misija, tikslai, uždaviniai ir jų įgyvendinimas. MISIJA ugdyti laisvą, kūrybingą asmenybę, suteikti dorinės, socialinės brandos pradmenis, sudaryti sąlygas kiekvienam vaikui plėtoti savo gebėjimus pagal prigimtines galias, padėti jam pasirengti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą m. tikslų ir uždavinių įgyvendinimas: Tikslas efektyvinti pagalbą įvairių gebėjimų vaikams Uždaviniai: Tobulinti pamokos vadybą, bendrąsias ir profesines mokytojo kompetencijas Įgyvendinimo priemonės: Mokytojai, siekdami efektyvinti pagalbą įvairių gebėjimų vaikams ir gerinti ugdymo kokybę tobulino kompetencijas įvairiuose renginiuose, seminaruose, mokymuose vidutiniškai 8,3 dienas kiekvienas. Seminare visam mokyklos mokytojų kolektyvui Kaip tobulinti rašinį mokytojai gilino ir įtvirtino rašinių rašymo metodiką, mokėsi kūrybinio rašymo strategijų. Seminare visam mokyklos mokytojų kolektyvui Integralus mokymas per patyrimą mokymas mokytis mokytojai įgijo žinių apie mokėjimo mokytis kompetenciją ir ją pritaiko pamokose. Pedagogai dalyvavo seminaruose: Efektyvi komunikacija: komandos vaidmenys ir stadijos ; Karjeros kompetencijų ugdymas, pasitelkiant aktyvius teatro improvizacijos metodus, Mokyklos veiklos ir pamokos kokybės tobulinimas panaudojant IQES ONLINE Lietuva. Mokymasis bendradarbiaujant, Sėkminga pamoka, Integruotos pamokos ir mokymą aktyvinantys metodai, Mokyklos sėkmė. Nuo ko ji priklauso, dalijosi patirtimi. Grupė mokytojų lankėsi mokyklų įrangos, mokymo priemonių ir technologijų parodoje Mokykla ;2014 Litexpo rūmuose. Metodinės grupės užsiėmime IKT panaudojimas ugdymo procese mokytojai pasidalino gerąja darbo patirtimi dirbant su IKT technologijomis, įtvirtino IKT naudojimo kompetencijas. Mokytojai dalijosi gerąja darbo patirtimi vesdami pamokas Kolega kolegai ; dalyvavo gerosios patirties sklaidoje tema Kasdieninės veiklos organizavimas lopšelio-darželio bei priešmokyklinio ugdymo grupėje. Pedagogai dalyvavo seminarų: Pamokos kokybės vertinimas ir Geros mokyklos koncepcija diskusijose. Pedagogai dalyvavo edukacinėje kelionėje-programoje Kūrybiškumo ugdymas Krokuvos A. Mickevičiaus gimnazijoje ir pasidalino patirtimi. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui stebėjo ir aptarė pamokas pagal numatytus pamokos tobulinimo aspektus: pamokos uždavinio 2

3 Vykdyti ugdymo proceso analizę ir gautus duomenis panaudoti kokybės gerinimui formulavimas, vertinimo ir jo pamatavimo kriterijų nurodymas, individualizavimas ir diferencijavimas bei kompetencijos mokėjimo mokytis ugdymas. Mokyklos direktorius stebėjo pasaulio pažinimo pamokas antrose klasėse. Socialinis ir gamtamokslinis ugdymas 2 klasėje, išvados ir rekomendacijos pristatytos mokytojų tarybos posėdyje. Lapkričio-gruodžio mėnesį direktorius ir direktoriaus pavaduotojas ugdymui stebėjo pirmokų adaptaciją, skaitytas pranešimas mokytojų tarybos posėdyje Pirmų klasių mokinių prisitaikymą naujoje aplinkoje lydintys veiksniai. 2 mokytojai pristatė tyrimą ir skaitė pranešimą rajoninėje praktinėje konferencijoje ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams tema Augu kartu su knyga. Mokiniai dalyvavo edukaciniuose projektuose Mokausi iš kino ir Nariuotakojai mokykloje, aptarė. Direktorius ir direktoriaus pavaduotojas ugdymui dalyvavo projekto pristatyme Alternatyvus ugdymas: susitikimas su knygos Nuodugnus mokymasis: paprasta naujovė, galinti keisti mokymą autoriumi K. Eganu. Mintys ir idėjos pristatytos metodinės grupės susirinkime. Mokyklos direktorius dalyvavo apvalaus stalo diskusijoje Mokytojo rengimo kokybė socialinės partnerystės kontekste. Sutarties su LEU pasirašymas. Bendradarbiavimo galimybės aptartos mokytojų pasitarime. Tėvai (93), (100), būrelių vadovai (15), administracija (3) dalyvavo tyrime LEU atliekamame tyrime apie neformalųjį ugdymą. Dalis anketų duomenų pristatyta mokytojų tarybos posėdyje. 3 mokytojos dalyvavo savivaldybės pedagogų parengtų inovatyvių mokymo priemonių parodoje Ugdykime kitaip. Dalyvavome atviroje pamokoje Ąžuolyno pagrindinėje mokykloje. Stebėjome mokytojos ir mokinių darbą su interaktyvia lenta. Vyko daug integruotų, netradicinių pamokų: Muzikos pamoka, kurią vedė smuikininkas G.Dalinkevičius; Netradicinė muzikos pamoka meno mokykloje; Netradicinė muzikos pamoka Muzikos garsų pasaulyje mokykloje, kurioje dalyvavo besimokantys meno mokykloje; Netradicinė integruota gimtosios kalbos, šokio ir muzikos pamoka Fėjų pasakos. Pamoka vyko miesto viešojoje bibliotekoje. Vedė mokytoja, kompozitorė, autorė Neringa Lapinskienė; Integruotos gimtosios kalbos, pasaulio pažinimo ir muzikos pamokos Gyvoji tradicija, Pasakysiu Tau paslaptį (grupė Tarškalai ); Netradicinė pamoka mobiliame planetariume Medžių paslaptis; ir Povandeninis pasaulis ; Netradicinė pamoka Kurkime geresnį internetą ir kt. Dvi ketvirtokų klasės dalyvavo Nacionaliniuose mokinių pasiekimų tyrimuose (lietuvių kalba, matematika ir pasaulio pažinimas). Visos ketvirtos klasės dalyvavo veiksmo tyrime Standartizuotų testų taikymas mokyklose 2014 (skaitymas, rašymas, matematika). Nacionalinių tyrimų ir standartizuotų testų rezultatai aptarti su tėvais, metodinėje grupėje. Numatyti rezultatų tobulinimo taikiniai, kurie padės 3

4 Tobulinti pagalbos teikimą mokiniui tenkinant mokinių saviraiškos poreikius bendradarbiaujant su tėvais gerinti ugdymo kokybę. Du kartus metuose atlikta pusmečių pasiekimų ir lankomumo išsami analizė, numatyta, ką reikia tobulinti. Du kartus metuose vykdyta mokinių žinių, gebėjimų patikra. I pusmetį atliktas diagnostinis lietuvių kalbos ir matematikos vertinimas 2-4 klasėse. II-jį pusmetį 1-3 klasėse. Aptariant rezultatus numatytos pasiekimų gerinimo sritys. Lapkričio-gruodžio mėnesį stebėta pirmų klasių mokinių prisitaikymo naujoje aplinkoje lydintys veiksniai (adaptacija). Pirmokų adaptacijos sunkumai ir jų sprendimo būdai aptarti individualiai su kiekviena pirmokų mokytoja ir mokytojų tarybos posėdyje. Įvyko bendri susitikimai su Elektrėnų mokyklos darželio Žiogelis ir Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio Drugelis bendruomenėmis ir aptarti būsimų pirmokų adaptacijos klausimai, pasirengimas mokyklai. Su Elektrėnų Ąžuolyno pagrindinės mokyklos administracija ir mokytojais aptarta penktokų sėkmė, stebėta pamoka. Pakoreguotas Mokyklos ugdymo planas ir mokslo metams. Ilgalaikiai mokomųjų dalykų planai pakoreguoti pritaikant programą kiekvienai klasei pagal pateiktą klasės charakteristiką. Paruoštos 3 mokiniams individualizuotos ir 15 - pritaikytos programos: turinio apimtis, metodai ir reikalavimai mokymosi pasiekimams pritaikyti atsižvelgiant į atskirų mokinių gebėjimus ir poreikius, bei polinkius. Sudarytos sąlygos įvairių gebėjimų mokinių poreikių tenkinimui. Dalyvavome: - savivaldybės raštingiausio ketvirtoko konkurse; - savivaldybės 1-4 klasių meninio skaitymo konkurse; - savivaldybės dailyraščio konkurse; - savivaldybės ir respublikinėje matematikos olimpiadoje; - tarptautiniame matematikos konkurse Kengūra2014 ; - tarptautiniame kalbų (anglų k.) konkurse Kalbų kengūra 2014 ; - kompiuterinio raštingumo konkurse Mano draugas kompiuteris ; - projekte Aš moku ir žinau, kad galiu ; - šalies kūrybinio konkurso Lietuvos vaikai kuria pasaką baigiamajame šventiniame koncerte-apdovanojimuose Kaune; - nacionaliniame vaikų kūrybos dailės darbų konkurse Jūros pasakojimas ; - pradinių klasių mokinių rašto darbų Žiemos etiudai konkurso I etape. Kasmet keičiame stendą Mūsų geriausieji, kuriame talpiname geriausiai besimokančių mokinių nuotraukas; Gabiausiems mokiniams suorganizuota edukacinė-pažintinė išvyka į Trakus, Piratų laivą. Gabūs skatinami padėkomis, informacija apie pasiekimus patalpinama mokyklos internetinėje svetainėje ir mokykloje esančiame informaciniame stende tėvams. Įgyvendinta Gabių vaikų ir jaunimo ugdymo rėmimo programa Aš moku ir žinau, kad galiu, gautas finansavimas, išleista brošiūra Sukdamiesi mokslo metų ratu puoselėjame gražiausias vaikystės vertybes. 4

5 Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su VšĮ Meda Project, vykdome socialinį neformalaus ugdymo projektą EBRU - tapymas ant vandens (šeimoms su vaikais, pedagogai). Dalyvavome bendrame seminare su tėvų atstovais Mokytojų, tėvų, ir vaikų santykis. Kodėl geriausiais norais lieka tuščias arba prisvilęs puodas. Šeimos konsteliacija. Ką ji atskleidžia? 4 mokytojos dalyvavo respublikinėje konferencijoje Širvintose Klasės auklėtojas XXI amžiaus mokykloje. Susitikimas su prof. G. Vaitoška, skirtas šeimų metams pažymėti. Dalyvavome vaikų ir mokinių piešinių konkurse Mano šeima. Tėvai dalyvavo projektinėje veikloje: Organizuojant Kaziuko mugę mokykloje, renginyje Ausiu Rudenėliui margą kilimą ; projekte 100 dienų mokykloje ; renginiuose Vaikų Velykėlės ir Adveninė popietė (Gilučių skyriuje); organizuojant ir pravedant integruoto ugdymo dienas Oranžinė diena ir Obuoliuko šonas skaisčiai raudonas ; vedė pamokas Šeimos dienai paminėti; Reguliariai vedami teminiai klasės tėvų susirinkimai. Organizuotas 1-ų klasių mokinių tėvų susirinkimas, kuriame pristatyta pirmokų adaptacija mokykloje. Organizuotos paskaitos tėvams Vaikas nuo gimimo iki 12 metų. Rytų medicinos požiūris į sveikatą, Vaiko auklėjimo stiliaus stabilumas, asmenybė ir vaikų psichikos sveikata. Tikslas-ugdyti gebėjimų, vertybinių nuostatų, žinių, įgalinančių sėkmingai gyventi ir veikti visuomenėje visumą Uždaviniai: Įgyvendinimo priemonės: Stiprinti tautines Dalyvavome akcijoje Atmintis gyva, nes liudija, skirtoje Laisvės vertybes bei gynėjų dienai paminėti. nuostatas, Įgyvendinti projektai: pasididžiavimą dienų mokykloje ; gimtine - Šalis ta Lietuva vadinas ; - Gamtos paslaptys. Siekiant susipažinti su lankytinomis Lietuvos vietomis ir paskatinti grožėtis šalies gamta, surengėme nuotraukų paroda Keliaujame po Lietuvą. Tyrinėjant Saugaus pirmoko pasą, vyko diskusija pokalbis Aš Lietuvos pilietis. Ugdant mokinių patriotiškumą ir meninius gebėjimus, organizavome piešinių parodą Mano Lietuva. Skatinant vaikus skaityti, surengta akcija Skaitomiausia knyga mūsų mokykloje Bendradarbiaujant su EMPC pravestos edukacinės pamokos Pasimatuok profesiją. Kasmet įgyvendinamas tęstinis projektas Aš būsimas Lietuvos karys, kuriame dalyvauja 4-ųjų klasių. Organizuotas susitikimas su Kauno Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono kariais. Pravesta viktorina Profesijų pasaulyje. Organizuotos išvykos: - Į Trakų pilį; 5

6 - Į Rumšiškių Lietuvos liaudies buities muziejų; - Į Kernavę; - Į Vievio kelių muziejų; - Į Anykščius. Organizuotas renginys K. Donelaitis Lietuvai. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Šiaulių profesinio rengimo centro technologijų skyriumi, organizuota darbų paroda. Organizuota paroda Aš - tavo gimtinė vardu Lietuva. 1 4 klasėse pravestos integruotos pamokos, skirtos Vasario 16-jai ir Kovo 11-jai paminėti. Skatinti mokinius geriau pažinti tautines tradicijas ir ugdyti etnines vertybes Pažinti ES tautų kultūras, mokytis ugdytis multikultūrinėje aplinkoje Siekiant supažindinti mokinius su etnokultūros paveldu, organizuota riešinių paroda Iš močiutės skrynios. Gilinant tautinių tradicijų žinias, organizuota: - Kaziuko mugė ; - Užgavėnių šventė Žiema žiema, bėk iš kiemo ; - Popietė Vaikų Velykėlės (GS); - Popietė Velykėlės atvažiavo, kiaušinėlių atrideno ; - Popietė mokytojams Žolynėlių keliu. Lektore V. Kandrotienė; - Adventinė popietė (GS). Įgyvendinta pilietinio ir tautinio ugdymo rėmimo programa Atverkime močiutės skrynią. Įsigyti lietuvių liaudies instrumentai: skudučiai, lumzdeliai, kleketas. Akcentuojant adventinio laikotarpio rimtį ir susikaupimą organizuotas gero elgesio mėnuo Kokie mes esame... Sukurtas Adventinis kalendorius Šeimynėlės pirštinės. Dalyvavome šalies mokinių kūrybiniame konkurse Lietuvos vaikai kuria pasaką. Supažindinant vaikus su Kūčių ir Kalėdų papročiais ir valgiais, buvo organizuotos išvykos į Vievio malūną. Pravestos netradicinės edukacinės pamokos: - Pasakysiu tau paslaptį. Vedėjai muzikinė grupė Tarškalai ; - Gyvoji tradicija supažindinti su tarmėmis. Tęsiant mokinių supažindinimą su Europos Sąjungos šalimis, įgyvendinti projektai: - Europos diena, skirtas Lietuvos narystės ES 10-čiui; - Pažink Europos sąjungos šalis. Paminėta Europos kalbų diena. Mokiniai dalyvavo tarptautiniame konkurse Kalbų kengūra 2014 (anglų k.). Dalyvavome Elektrėnų viešosios bibliotekos ir Kultūros centro renginiuose: - Lai skrenda mažųjų europiečių svajonės ; - Čia - aš, čia - Europa ; - Miestas ant ratų ; - Europos vaikai. Siekiant supažindinti su Europos sąjungos tautų muzika, integruotą muzikos pamoką vedė smuikininkas G. Dalinkevičius. Tikslas- propaguoti sveiką gyvenimo būdą Uždaviniai: Įgyvendinimo priemonės: 6

7 Ugdyti mokinių pozityvų požiūrį į sveikatą ir sveiką aplinką Ugdyti sveikos gyvensenos nuostatas aktyvinant fizinį judėjimą Efektyvinant prevencinį darbą mokykloje, įgyvendintos: - Sveikatos ugdymo programa; - Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo programa; - Prevencinė ir intervencinė socialinių įgūdžių mokymo programa Antras žingsnis. Propaguojant pozityvų požiūrį į sveiką, sąžiningą aplinką, vykdytos akcijos: - Savaitė be patyčių ; - Tolerancijos diena ; - Papuoškime mokyklos kiemą žydinčiais žiedais. Skatinant prevenciją prieš smurtą, skaitytas pranešimas ir organizuotas seminaras mokytojams ir tėvams: - Gegužė mėnuo be smurto prieš vaikus ; - Vaiko auklėjimo stiliaus stabilumas, asmenybės ir vaikų psichikos sveikata ; Paminėta tarptautinė psichikos sveikatos diena, organizuota plakatų paroda Klasės geros nuotaikos receptas. Organizuotos integruoto ugdymo dienos: - Obuoliuko šonas skaisčiai raudonas ; - Oranžinė diena ; - Sveikuolių diena (įgyvendinant bendradarbiavimo sutartį su VšĮ Abromiškių reabilitacine ligonine). Siekiant pagilinti mokytojų žinias apie įvairių žolynų poveikį žmogaus organizmui pravesta popietė Žolynėlių keliu. Mokiniai įgijo sveikos mitybos įgūdžių dalyvaudami ES programose Pienas vaikams ir Vaisių vartojimo skatinimas mokykloje. Pravestos pamokėlės 1-4 klasių mokiniams: - Kas yra sveika mityba? ; - Dantukų ABC. Dalyvavome savivaldybės konferencijoje Sveika šeima sveikas vaikas. Dalyvavome vaikų ir jaunimo plakatų konkurse, skirtame pasaulinei nerūkymo dienai Rūkymas žudo. Dalyvavome aplinkosauginiame švietimo projekte Rūšiuoju atliekas saugai gamtą. Organizavome Rudens šventė Ausiu Rudenėliui margą kilimą, aptarti sveikos mitybos aspektai. Mokinių komanda dalyvavo savivaldybės viktorinoje Policija vaikams ir laimėjo pirmą vietą. Nuolat kuriama estetinė mokyklos aplinka: parodos, smulkus remontas. Nuolat vykdomos sveikatinimo veiklos metodinės konsultacijos mokytojams, vaikams ir jų tėvams Organizuota veiksminga ir turininga fizinių gebėjimų ugdymo veikla, ugdanti sveikos gyvensenos įgūdžius: - 2 sveikatingumo dienos (rudenį ir pavasarį); - Sportinės varžybos Mažoji olimpiada ; - 2 akcijos Judėk, sportuok, save ir draugą treniruok. Dalyvavome Lietuvos mokinių festivalio kvadrato varžybose. Dalyvavome Elektrėnų sav. konkurse Sveikos gyvensenos piramidė. Vyko ketvirtokų sportinis susitikimas su Vievio pradinės mokyklos 7

8 s. Dalyvavome projekte Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje. Atnaujintas sportinis inventorius. Išleistas stendas Gyvenk aktyviai ir būk sveikas. 3. Švietimo politikos išmanymas, mokyklos veiklos planavimas ir įgyvendinimas. Mokykla savo veiklą organizuoja vadovaudamasi metų strateginiu planu, kuriam pritarta Elektrėnų savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. TS 04. Strateginis planas patvirtintas mokyklos direktoriaus 2011 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. 1V 41. Pavedžiau darbo grupei parengti Elektrėnų pradinės mokyklos metų strateginio plano įgyvendinimo ataskaitą (2014 m. gruodžio 30 d. direktoriaus įsakymas Nr. 1V 50). Mokyklos strateginio plano įgyvendinimui kasmet rengiamas metinis veiklos planas. Sudariau darbo grupę metinio veiklos plano 2014 metams rengimui (direktoriaus įsakymas Nr. 1V 38), kuri plano projektą pristatė mokyklos tarybai ir mokytojų tarybai. Vadovaujantis Švietimo įstatymu mokyklos 2014 m. veiklos programa patvirtinta mokyklos direktoriaus įsakymu Nr.1V 3. Metinė programa įgyvendinta. Tobulinau kompetencijas mokyklos veiklos planavimo, veiklos tobulinimo srityje, įgijau žinių apie geros mokyklos kūrimą, dalyvavau Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centro organizuotame seminare Geros mokyklos koncepcija ( pažymėjimas Nr. SK - 714, Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centras). Mokytojų tarybos posėdyje aptariau Geros mokyklos koncepciją, siekdama, kad kiekvienas mokyklos bendruomenės narys būtų svarbus tiek planuojant mokyklos veiklą, tiek ją įgyvendinant. Taip pat tobulinau kompetencijas, įgijau teorinių ir praktinių žinių seminaruose, kursuose, mokymuose, įgytas žinias taikau įgyvendindama švietimo politiką. 4. Ugdymo turinio vadyba. Mokykla dirba vadovaudamasi ir mokslo metų ugdymo planu, suderintu Elektrėnų savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo įsakymu Nr. 09-1VA-74 ir patvirtintu mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. 1V 27. Mokyklos ugdymo planui parengti įsakymu Nr. 1V-25 sudariau darbo grupę, į kurią bendradarbiavimo pagrindais įtraukti mokytojai, mokyklos administracijos, mokyklos vaiko gerovės komisijos, tėvų atstovai. Ugdymo plano projektas suderintas mokyklos tarybos protokolu Nr. 13MT-3. Įgyvendinant ugdymo planą, pritaikant jį mokinių poreikiams patvirtintas ugdymo plano dalinis pakeitimas ( įsakymas Nr..1V 28). Dalyvavome Nacionalinio egzaminų centro projekto Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimo II etape veiksmo tyrime Standartizuotų testų taikymas mokyklose 2014 m.. Mūsų mokyklos 83 ketvirtokai atliko skaitymo, rašymo ir matematikos testus. Mokyklos ataskaita pristatyta mokyklos bendruomenei. Parengtas tobulinimo planas. Atrankos būdu dvi mūsų mokyklos ketvirtos klasės iš keturių pateko ir dalyvavo 2014 metų Nacionaliniame mokinių pasiekimų tyrime. Ataskaita aptarta mokytojų tarybos posėdyje. Dalyvavau ir subūriau grupę dalyvauti projekto Alternatyvusis ugdymas kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, vykdėme sklaidą mokykloje, inicijavau kartu su metodine grupe organizuoti netradicines pamokas bendradarbiaujant su Elektrėnų Versmės gimnazija, Yamaha muzikos mokykla ir kt. Sudariau darbo grupę Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo koregavimui ir patvirtinau Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo pakeitimą. Stiprinu, aptarusi su metodine grupe, IKT naudojimą pamokose, modernizuoju IKT bazę (pratęsiu Mokinukai.lt licencija, įsigytos skaitmeninės pamokos, komplektuojama Aktyvios klasės bazė) ją pritaikant ugdymo turinio tobulinimui, mokytojai pamokose naudoja IKT. 8

9 2014 m. didelį dėmesį skyrėme ugdymo kokybės gerinimui, tobulinant mokėjimo mokytis kompetencijos, raštingumo ugdymą. Tuo tikslu iniciavau mokytojų kolektyvui komandinius seminarus Integralus ugdymas per patyrimą - mokymasis mokytis, Kaip tobulinti rašinį. Užtikrinu metodinės veiklos, švietimo pagalbos organizavimą mokykloje. Vykdytas pagalbos mokiniui teikimo mokykloje stebėjimas, aptartos mokytojų, dirbančių su s, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių, pamokos, švietimo pagalbos specialistų veikla. Organizavau seminarą kolektyvui Vaiko auklėjimo stiliaus stabilumas, asmenybė ir vaikų psichikos sveikata. Įgyvendinamos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos Gilučių skyriuje. Mokykloje aktyviai veikia savivaldos institucijos: metodinė grupė, kurioje aptariami ugdymo klausimai, dalinamasi patirtimi ir kt. Mokytojų tarybos posėdžiuose aptarta pirmokų adaptacijos tyrimas, adaptacijos sunkumų sprendimo būdai, mokinių pasiekimų ir lankomumo situacija ir kt. Siekiant gerinti ugdymo kokybę taip pat vykdomas tėvų švietimas: įrengtas informacinis stendas, organizuota paskaita tėvams, vykdomi teminiai tėvų susirinkimai ir kitos veikos, įtraukiančios tėvus į ugdymo procesą, projektinę veiklą. Įgyvendinant Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarką du kartus vykdytas I IV klasių mokinių lietuvių kalbos ir matematikos pasiekimų diagnostinis vertinimas m. pirmą kartą mokykla aktyviai dalyvavo šalies mokinių konkurse Lietuvos vaikai kuria pasaką. Net 6, pasakų autoriai, pateko į finalą. Autorių ir jų mokytojų pavardės įrašytos į septintąją knygą Lietuvos vaikų pasakos. Nugalėtoja tapo A. Grinevičiūtės Pasaka apie bitutę darbštuolytę. Be šios, knygoje patalpintos dar 2 mūsų mokyklos mokinių pasakos. Savivaldybės pradinių klasių mokinių rašinių konkurse Žiemos etiudai užėmėme dvi I vietas, vieną II vietą, vieną III vietą ir vieną paskatinamąją. Savivaldybės matematikos olimpiadoje dalyvavo 4 ketvirtokai. Vienas 4a klasės mokinys dalyvavo respublikinėje matematikos olimpiadoje. Savivaldybės dailiojo rašto konkurse I vietą laimėjo 4 (1c, 2e, 3b ir 4a klasės ); II-ją vietą laimėjo 2 (2a ir 3a klasės ); III-ją vietą laimėjo vienas 4a klasės mokinys ir vienas 4a klasės mokinys gavo paskatinamąją vietą. Savivaldybės pradinių klasių meninio skaitymo konkurse I vietą laimėjo 3d klasės mokinys, III-ją vietą 3a klasės mokinė ir paskatinamąją 1c klasės mokinė. Antri metai dalyvaujame užsienio (anglų) kalbų projekte Kalbų kengūra Šiemet dalyvavo 20 III IV klasių mokinių. 8, t. y. 40 % dalyvavusių projekte, laimėjo prizines vietas šalyje: penki - Auksinės kengūros diplomus, vienas Sidabrinės kengūros diplomą ir du - Oranžinės kengūros diplomus. Mokyklos aktyviai dalyvavo tarptautiniame matematikos konkurse Kengūra Šiemet dalyvavo 73 I IV klasių, t. y. 20 % visų mokyklos mokinių. Į geriausiųjų savivaldybėje dešimtuką pateko 16 mokinių, t. y. 21 % dalyvavusių mokinių: 2 pirmokai, t. y. 14 %; 5 antrokai,t. y. 22 %, 5 trečiokai, t. y. 26 % ir 4 ketvirtokai, t. y. 24 %. Mokyklos sporto būrelis sėkmingai dalyvavo Lietuvos mokinių olimpinio festivalio savivaldybės (užimta pirma vieta)ir zoninėse varžybose Kaune antra vieta. Analizuoju kartu su mokyklos administracijos komanda (pavaduotojai ugdymui ir neformaliajam ugdymui) ugdymo turinio įgyvendinimo veiksmingumą, rezultatus aptariame su metodine grupe, vykdoma ugdomosios veiklos priežiūra, aptariama su mokytojais. Įgyvendinant ugdymo planą, išnaudojamos visos valandos, skirtos mokinių neformaliajam vaikų švietimui. Mokykloje įvairus ir platus neformaliosios veiklos pasirinkimas atitinka mokinių poreikius. Mokykloje veikia pailgintos dienos grupė, kurioje veikla vaikams organizuojama po pamokų. 5. Edukacinių aplinkų kūrimas ir tobulinimas. Edukacinių aplinkų ir mokinių poreikių tenkinimo komisija (sudaryta mokyklos direktoriaus įsakymas Nr. 1V 60), nuolat tiria mokinių, mokytojų poreikius, kuria mokyklos estetinę aplinką. Mokyklos atvirumas ir svetingumas vertinamas kaip viena iš stipriausių pusių. Mokyklos bendruomenės nariai didžiuojasi mokykla ir jaučiasi atsakingi už mokyklos 9

10 įvaizdžio stiprinimą. Nuolat atnaujinamos edukacinės aplinkos atitinka 1-4 klasių mokinių poreikius ir veiksmingai naudojamos mokinių ugdymui(si). Pamokos vyksta ne tik klasėse, bet ir mokyklos bibliotekoje, kompiuterių klasėje, mokyklos kieme, mokytojų kambaryje, kuriame sudarytos sąlygos naudotis multimedija, internetu, skaitmeninėmis programomis. Nuolat plečiamos IKT naudojimo galimybės: papildomai įsigytos skaitmeninės mokymo priemonės, pratęsta Mokinukai.lt licencija, komplektuojama Aktyvios klasės bazė. Sudarytos sąlygos vesti, dalyvauti netradicinėse pamokose, kurios vyksta už mokyklos ribų. Mokinių edukacinės programos, išvykos finansuojamos iš MK lėšų, skirtų mokinių pažintinei veiklai, ir tėvų lėšų. Skatinami gabiausieji mokyklos. Atnaujintas vadovėlių, mokomųjų ir ugdymo priemonių, grožinės literatūros fondas, įsigyta sportinio inventoriaus, Gilučių skyriaus jungtinė ikimokyklinio ugdymo grupė nuolat, atsižvelgiant į poreikį, aprūpinama ugdymo priemonėmis, žaislais, nupirktos lovytės ikimokyklinio amžiaus vaikams metais siekiau atnaujinti ir modernizuoti ugdomąją aplinką. Rėmėjų, 2 % GPM, SB ir MK lėšomis atlikti smulkūs remonto darbai klasėse, galerijoje, koridoriuose, valgykloje. Įsigyti nauji informaciniai stendai, laukiamojo baldai, mokykliniai suolai specialiojo pedagogo kabinete, žaliuzės kai kuriuose kabinetuose. Mokyklos erdves puošia mokinių darbai, bibliotekoje organizuojamos parodėlės. Mokyklos kiemas pavasarį pasipuošė atnaujintais gėlynais ir dekoratyviniais augalais. 6. Darbuotojų kompetencijos ir kvalifikacijos tobulinimas metais mokykloje mokinius ugdė 5 mokytojai metodininkai, 22 vyresnieji mokytojai, iš jų: ankstyvojo anglų kalbos mokymo vyresnysis mokytojas, tikybos vyresnysis mokytojas, šokio mokytojas metodininkas, muzikos vyresnysis mokytojas. Taip pat: pailgintos dienos grupės vyresnysis auklėtojas, priešmokyklinio ugdymo pedagogas, vyresnysis socialinis pedagogas, psichologas, vyresnysis specialusis pedagogas-logopedas, 4 mokytojo padėjėjai. Mokytojo kvalifikaciją turi 1 pedagogas (muzikos). Mokykloje dirba direktoriaus pavaduotojas ugdymui turintis II vadybinę kategoriją ir direktoriaus pavaduotojas neformaliajam ugdymui (0,5 etato) neturintis vadybinės kategorijos. Du pedagoginiai darbuotojai dirba antraeilėse pareigose metais aukštesnei kvalifikacinei kategorijai atestuotų pedagogų nebuvo. Pedagoginių darbuotojų kaitos nėra. Per 2014 metus kolektyvas dalyvavo seminaruose, kursuose, mokymuose, kėlė kvalifikaciją ir įgijo, patobulino kompetencijas. Vykdžiau darbuotojų kvalifikacijos kėlimo apskaitą. Vidutiniškai vienas pedagoginis darbuotojas per metus kvalifikacijos renginiuose dalyvavo 8,3 dienos. Kvalifikaciją kėlė ir direktoriaus pavaduotojas ūkiui, raštinės vedėjas, vyr. buhalteris, buhalteris, higienos įgūdžių mokymo programoje dalyvavo 6 mokyklos darbuotojai. Mokytojų kolektyvas dalyvavo seminaruose: Pavadinimas Dalyvių skaičius Vaiko auklėjimo stiliaus stabilumas, asmenybė ir vaikų psichikos 28 sveikata Mokytojų, tėvų ir vaikų santykis. Kodėl su geriausiais norais kartais 27 lieka "tuščias arba prisvilęs puodas". Šeimos konsteliacija. Ką ji atskleidžia? Integralus ugdymas per patyrimą - mokymasis mokytis 27 Kaip tobulinti rašinį 24 Treti metai pirmų klasių mokytojai (3) dalyvauja mokymuose taikyti ankstyvosios prevencijos programą Antras žingsnis. Pedagogai dalyvavo konferencijose: Mokyklos sėkmė. Nuo ko ji priklauso?, Virtualios erdvės iššūkiai patyčių prevencijai, Sveikas vaikas - sveika šeima (3), Augu kartu su knyga (2), kurioje mokytojai pasidalino savo patirtimi su savivaldybės pedagogais. Kvalifikaciją kėlė ir individualiai ar grupėmis pasirinktomis temomis. 10

11 7. Turto administravimas ir valdymas. Turto administravimą ir valdymą vykdau vadovaudamasi LR galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą ir finansinės atskaitomybės sudarymą. Kartu su darbo grupėmis, komisijomis, savivaldos institucijomis vykdau lėšų naudojimo kontrolę. Sudariau komisiją materialinių vertybių metinei inventorizacijai atlikti ( įsakymas Nr. 1V 48). Mokytojų tarybos ir mokyklos tarybos posėdžiuose pristačiau ataskaitą apie 2014 m. lėšų panaudojimą: MK lėšos be darbo užmokesčio ir soc. draudimo panaudotos tikslingai: Mokytojų kvalifikacijos tobulinimui (Litais) Vadovėliams ir mokymo priemonėms (Litais) Mokinių pažintinei veiklai (Litais) IKT naudojimui ir diegimui (Litais) planuota panaudota planuota panaudota planuota panaudota planuota panaudota Už tėvų mokestį Gilučių skyriaus jungtinės ikimokyklinio ugdymo grupės vaikams įsigyta ugdymo ir kitų priemonių, lovytės. Lėšos naudojamos vadovaujantis Elektrėnų savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimu TS 211 Dėl Užmokesčio dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigose, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo. SB ir specialiosios lėšos be darbo užmokesčio ir soc. draudimo panaudotos: Pavadinimas Išleista SB Išleista SP Šildymas 65842, ,30 Elektra 19398,49 0 Vanduo 6509,29 Vandentiekis ir kanalizacija 682,28 Ryšiai 898,16 0 Transportas 350,00 0 Spaudiniai 263,16 Kvalifikacija 729,40 Kitos prekės 4946, ,48 Kitos paslaugos 4543, ,51 Sveikatos patikrinimas 1118,20 Mityba 1747,80 Ilgalaikis turtas (kompiuteris, pramoninis šaldytuvas) Darbdavio socialinė pašalpa 600,00 Rėmėjų ir 2 % GPM lėšomis įrengtos kompiuterinės darbo vietos klasėse mokytojams. Taip pat lėšos panaudotos kopijavimo paslaugoms ir kopijavimo aparato techniniam aptarnavimui, įsigyti roletai langams. Gautos projektinės lėšos iš savivaldybės finansuojamų programų panaudotos tikslingai. 8. Mokyklos veiklos įsivertinimo organizavimas ir rezultatai. Mokyklos veiklos įsivertinimo grupė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ISAK 607 patvirtintomis Bendrojo lavinimo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijomis, 2014 metais atliko Ugdymas ir mokymasis srities veiklos rodiklio Mokėjimas mokytis giluminį auditą. Buvo įvertinta esama padėtis mokykloje, duomenys pristatyti mokyklos bendruomenei. Anketinėje apklausoje dalyvavo 30 mokytojų. Iš anketų rezultatų matosi, kad mokinys dažnai geba per pamokas savarankiškai atlikti pateiktas užduotis (82%), kartais pats pasirenka 11

12 užduočių atlikimo būdus (64%), dažnai žino informacijos šaltinius ir geba juos susirasti (73%). Džiugu, kad geba vertinti savo mokymosi rezultatus (70%), bando spręsti iškilusius mokymosi sunkumus (62%), tačiau tik kartais aptaria juos su savo mokytojomis ir tėvais. Pamokoje mokiniams sudaromos sąlygos įsivertinti savo veiklą, aptarti mokymosi proceso eigą, sunkumus ir išmokimus (68%). Pamokos metu mokinys vertinamas už gebėjimą spręsti problemas (84%). Mokytojai yra mokinio patarėjai (90%). Vidaus audito rodiklis Mokėjimas mokytis atitinka 4 vertinimo lygį metų gruodžio mėnesį prisijungėme prie QES ONLINE LIETUVA. Atliktas platusis auditas ir jo rezultatai pristatyti pedagogų posėdyje. Įvertintos stipriosios ir tobulintinos sritys: Geriausiai įvertinta: Mokyklos atvirumas ir svetingumas Ugdymo planai ir tvarkaraščiai Neformalusis vaikų švietimas Bendroji rūpinimosi s politika Socialinė pagalba Profesinis švietimas. Tobulintinos sritys: Mokymosi pasiekimų lūkesčiai Mokymosi motyvacija Mokymasis bendradarbiaujant Tėvų pagalba mokantis. Nuspręsta atlikti Pagalba mokiniui srities Tėvų pagalba mokantis veiklos rodiklio giluminį auditą. 9. Atlikti kontroliuojančių institucijų patikrinimai Elektrėnų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus vyresnysis inspektorius Jonas Chveduk , tikrinimo objektas Elektrėnų pradinė m mokykla. Pažeidimų nenustatyta Elektrėnų savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialistė Lina Viktoravičienė , Elektrėnų pradinės mokyklos 4 klasių skaitymo standartizuoto testo vykdymas. Išvada. Skaitymo standartizuotas testas vykdytas vadovaujantis tvarkomis Elektrėnų savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialistė Lina Viktoravičienė , 4 klasių rašymo standartizuoto testo vykdymas. Išvada. Rašymo standartizuotas testas vykdytas vadovaujantis tvarkomis Elektrėnų savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialistė Lina Viktoravičienė , 4 klasių Mokinio anketos pildymas. Išvada. Mokinio anketos pildymas organizuotas vadovaujantis tvarkomis Elektrėnų savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialistė Lina Viktoravičienė , 4 klasių matematikos standartizuoto testo vykdymas. Išvada. Matematikos standartizuotas testas vykdytas vadovaujantis tvarkomis Elektrėnų savivaldybės administracijos centralizuotas vidaus audito skyrius ataskaita Nr. AU1-4. Vidaus audito tikslas nustatyti ir įvertinti, ar Įstaigoje taikoma valdymo ir veiklos sistema garantuoja, kad visi tikslai ir uždaviniai bus įgyvendinti veiksmingai, racionaliai ir ekonomiškai, ar Įstaigoje vidaus kontrolė pakankama ir veiksminga, vykdant pavestas funkcijas. Išvada. <...> Dėl vidaus kontrolės funkcionavimo atitinkamose veiklos srityse atlikti vertinimai ir pastebėjimai ir išdėstyti vidaus audito ataskaitoje. Mokykloje visa rizika yra nustatyta ir valdoma, visos vidaus kontrolės procedūros yra aptartos ir aprašytos atitinkamose tvarkose ir 12

13 taisyklėse. Kontrolės procedūros yra vykdomos atsakingų darbuotojų, todėl vidaus kontrolė vertinama gerai. Rekomendacijų planas įgyvendintas Elektrėnų valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Maisto tvarkymo subjekto patikrinimo aktas Nr. 26VMĮP-57. Planinis patikrinimas Gilučių skyriuje. Išvada. Maisto tvarkymo skyrius atitiko higienos aktų keliamus reikalavimus Elektrėnų valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Maisto tvarkymo subjekto patikrinimo aktas Nr. 26VMĮP-58. Planinis patikrinimas Elektrėnų pradinėje mokykloje. Išvada. Vykdant mokinių maitinimą prisilaikoma galiojančių teisės aktų reikalavimų. Ieškoti finansinių galimybių virtuvės atnaujinimui, kadangi virtuvės grindų, kalies sienų, lubų dangos senos, susidėvėjusios Vilniaus visuomenės sveikatos centro Trakų skyrius patikrinimo aktas Nr. 25( ) Periodinis patikrinimas Elektrėnų pradinėje mokykloje. Tikrinta Elektrėnų pradinė mokykla vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 21:2011 Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai. Išvada. Patikrinimo metu Elektrėnų pradinėje mokykloje nustatyta Lietuvos higienos normos HN21:2011 Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai reikalavimų 6 punkto (Mokykloje turi būti sudaromos saugios ugdymo sąlygos) pažeidimas. Nurodymas: suremontuoti prie klasių esančius koridorius ir rūbinėles. Dėl 9.8 ir 9.9 papunkčiuose nurodytų pažeidimų kreipėmės į Elektrėnų savivaldybę dėl lėšų skyrimo, sąmatos sudarymo. 10. Problemos: - Reikalinga mokyklos pastato renovacija, vidaus remonto darbai (koridorių, rūbinėlių, laiptinių, virtuvės) siekiant mažinti šildymo išlaidas ir sudaryti higienos reikalavimus atitinkančias sąlygas. - Mokyklos kieme esanti žaidimų aikštelė neatitinka higienos normų (nesaugi danga). - Mokyklos teritoriją juosianti tvora atrodo apgailėtinai ir neatitinka savo paskirties. - Reikalinga sporto salė. - Didėjančios socialinės psichologinės problemos: tėvai išvyksta į užsienį, vaikai paliekami artimiesiems, ko pasekoje daugėja vaikų, turinčių emocijų, elgesio sutrikimo problemų, mažėja mokinių mokymosi motyvacija. Direktorė Virginija Stanislovaitienė Pastaba. Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS 56, 212 punktas numato, kad taryba tvirtina metinį savivaldybės biudžetinės įstaigos finansinių ataskaitų rinkinį. Kai savivaldybės tarybos posėdyje yra svarstomas savivaldybės biudžetinių įstaigų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimo klausimas, šių įstaigų vadovų veiklos ataskaitos gali būti pateiktos kartu su svarstomu klausimu. 13

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai priedas IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJA DANUTĖS JATULĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. (data) Ignalina I SKYRIUS

Detaliau

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201 PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. BENDRA INFORMACIJA APIE

Detaliau

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro tarybos posėdžio 2019 m. kovo 1 d. protokolu Nr. V2-03

Detaliau

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro direktoriaus 2017

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 2018-2019 M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas Grupė skirta mišraus 1. Atnaujinti Geros pradžios Ugdytojai:

Detaliau

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 2016 IR 2016 2017 MOKSLO METŲ PRADINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO

Detaliau

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra strateginių tikslų įgyvendinimo vertinimas.) 1 tikslas

Detaliau

Microsoft Word - Plan metod. ob doc

Microsoft Word - Plan metod. ob doc Vilniaus darželis mokykla Svaja 2016 2017 m.m. priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo metodinės grupės metinė veiklos programa 1 1.Tikslas: didinti mokymosi efektyvumą, užtikrinant įvairių gabumų ugdytinių

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo 28 d. protokolu Nr. MT-1 VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos direktoriaus sausio mėn. 13 d. įsakymu Nr. V1-12 KLAIPĖDOS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLOS 2017 2020 M. STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2019 METŲ VEIKLOS

Detaliau

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita PRITARTA Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. 1-65 ŠIRVINTŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRO DIREKTORIAUS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. BENDRA INFORMACIJA APIE ŠVIETIMO CENTRĄ Širvintų

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS,

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, 290438420 2019 2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. 1 Skirsnemunė I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS

Detaliau

veiklos_planas_2016

veiklos_planas_2016 Patvirtinta direktoriaus 06-0-09 įsakymu Nr. (.3.)-V-34.)-V- VARĖNOS R. MERKNĖS VNCO KRĖVĖS GMNAZJOS 06 METŲ VEKLOS PLANO PREMONĖS, VEKSMA, VERTNMO KRTERJA 0.Žinių visuomenės plėtros programa 0.0.5 Ugdymo

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M PRITARTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. A-338 PATVIRTINTA Kelmės r. Pakražančio gimnazijos direktoriaus 2016 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr.V-53 KELMĖS

Detaliau

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS 2017-2018 MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Rudnosiukas ikimokyklinės grupės ugdymo planas reglamentuoja

Detaliau

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V- TYTUVĖNŲ

Detaliau

UKMERGĖS MENO MOKYKLA

UKMERGĖS MENO MOKYKLA UKMERGĖS MENO MOKYKLOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UKMERGĖS MENO MOKYKLOS STRATEGINIO PLANO 2015-2020 METAMS PATVIRTINIMO 2015 kovo 3 d. Nr.V-5 Ukmergė Pritarus Ukmergės rajono savivaldybės administracijos

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

Projektas m

Projektas m 2018 2019 MOKSLO METŲ KAUNO PANEMUNĖS PRADINĖS MOKYKLOS UGDYMO PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 2018 2019 mokslo metų Kauno Panemunės pradinės mokyklos (toliau Mokyklos) ugdymo planas (toliau Ugdymo

Detaliau

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO IR SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMŲ 2016-2017 MOKSLO

Detaliau

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018-2019 M. M. UGDYMO PLANAS I. UGDYMO PLANO SUDARYMAS, PROGRAMŲ

Detaliau

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. Maldėnai I SKYRIUS

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos tarybos nutarimu 2016 m. spalio 18d. protokolo Nr. 2 PATVIRTINTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos l.e. direktoriaus pareigas 2016 m.spalio19d. įsakymu Nr. V- 357

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gimnazija (Ugdymo įstaigos pavadinimas) VISUOMENĖS SVEIKATOS

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, p

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, p PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD1-2328 PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, pavardė) (Savivaldybės biudžetinių įstaigų* veiklos

Detaliau

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI PATVIRTINTA direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. (toliau mokyklos) mokinių pažangos

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. Įsakymu Nr. ISAK 970 BENDROJO LAVINIMO UGDYMO TURINIO FORMAVIMO, VERTINIMO, ATNAUJINIMO IR DIEGIMO STRATEGIJA I. BENDROSIOS

Detaliau

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS PATVIRTINTA Gimnazijos direktoriaus 07 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-79 KELMĖS R. ŠAUKĖNŲ VLADO PŪTVIO PUTVINSKIO GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS 07/8 m.m. PRITARTA Gimnazijos tarybos posėdžio 07 m. birželio

Detaliau

Ugdymo planas

Ugdymo planas PRITARTA Kauno m. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2018 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 35-376 PATVIRTINTA Kauno A.Kačanausko muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 20 d. įsakymu

Detaliau

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurioje vaikai jaustųsi emociškai saugūs. Mes tai nevyriausybinė

Detaliau

PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNI

PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNI PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNINĖS KULTŪROS UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS I.

Detaliau

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu, eksperimentavimu ir kūryba, teise klysti, rasti savo

Detaliau

Smalsučio strateginis m..xls

Smalsučio strateginis m..xls 1 2016-2018-ŲJŲ METŲ MARIJAMPOLĖS "SMALSUČIO" PRADINĖS MOKYKLOS MOKYKLOS PROGRAMOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS IR ASIGNAVIMAI tūkst. Eur Programos tikslo kodas Uždavinio kodas Priemonės kodas Priemonės

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. TS- KAUNO R. VILKIJOS GIMNAZIJA ANTANAS ŠVEDAS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. Vilkija I DALIS VADOVO ŽODIS KOMENTARAS (nurodomi

Detaliau

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS MOLĖTŲ PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 1. Veiklos tikslas ir prioritetai: 1.1. Tikslas švietimo pagalbos prieinamumo didinimas specialiųjų ugdymosi poreikių ir/ar psichologinių

Detaliau

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / 2017 2018 M. M. Mokyklos pavadinimas: Alytaus Volungės pagrindinė mokykla pavadinimas, logotipas

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių Saulės pradinės mokyklos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-189 ŠIAULIŲ SAULĖS PRADINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS PL

PATVIRTINTA Šiaulių Saulės pradinės mokyklos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-189 ŠIAULIŲ SAULĖS PRADINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS PL PATVIRTINTA Šiaulių Saulės pradinės mokyklos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-189 ŠIAULIŲ SAULĖS PRADINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS Šiaulių Saulės

Detaliau

Microsoft Word - IKIMOKYKLINČ IR PRIEŀMOKYKLINČ PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - IKIMOKYKLINÄŒ IR PRIEÅ€MOKYKLINÄŒ PEDAGOGIKA.docx IKIMOKYKLINĖ IR PRIEŠMOKYKLINĖ PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Studijų programa Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika skirta rengti pedagogus darbui su vaikais nuo gimimo iki 7 metų. Studijų programa yra

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos

Detaliau

SUDERINTA

SUDERINTA PRITARTA Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo kultūros ir sporto skyriaus vedėjo 2019 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. DS-ŠV-60 PATVIRTINTA Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus

Detaliau

NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA

NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA PASVALIO R. PUMPĖNŲ GIMNAZIJOS IŠORINIO VERTINIMO TRUMPOJI ATASKAITA ĮŽANGA Vizito laikas 2018 m. vasario 26 kovo 1 d. Vizito tikslas mokyklų veiklos kokybės išorinis

Detaliau

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450)

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) 54275 El.p.rastine@vabalninko.birzai.lm.lt. GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO

Detaliau

metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ (t

metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ (t 2017-2019 metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIŲ IR PROUO KRITERIJŲ SUVTINĖ (tūkst. Eur) 21 Švietimo programa 01 Užtikrinti kokybišką ugdymą

Detaliau

Priedas Nr.15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIK

Priedas Nr.15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIK Priedas 15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIKLOS PLANAS 2018/2019m.m. VEIKLOS TURINYS 1. Tikslas Skatinti

Detaliau

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2 TURINYS I. ĮVADAS II. III. IV. 2012 METŲ VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ 2012 METŲ PROJEKTINĖ VEIKLA 2012 METŲ ŪKINĖS FINANSINĖS

Detaliau

PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJ

PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJ PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJONO SVEIKIAUSIA MOKYKLA N U O S T A T A I 1. KONKURSO

Detaliau

(Microsoft Word - veiklos apra\305\241as06-07.doc)

(Microsoft Word - veiklos apra\305\241as06-07.doc) ! " # $ % & ' ( ) # ) & ' * + ) ", & -. - / 0 1 % " 2 ) # 3 & ' % * 4 & # & 5 * ) - 6 $ * % ( " / ) ' 3 / 7 2 8 9 1.1. mokyklos pavadinimas adresas- * % ( " / ) & 3 9 * $ 5 * % ) 6-9 % " 2 ) # 3 & ' '

Detaliau

Priedas Nr.18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VE

Priedas Nr.18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VE Priedas 18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIKLOS PLANAS 2017/2018m.m. VEIKLOS TURINYS 1. Tikslas Skatinti

Detaliau

Mielieji, Jūsų nuomonė mums labai svarbi

Mielieji, Jūsų nuomonė mums labai svarbi susitarimu. UGDYMO KOKYBĖ KAUNO VAIKŲ DARŽELYJE VAIVORYKŠTĖ Įstaigos bendruomenės pedagogų, vaikų ir ugdytinių tėvų (globėjų) Pagarbūs vaiko ir pedagogo, auklėtojos padėjėjos santykiai: Kultūringas elgesys,

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAUS 2016 M. ATASKAITA Ataskaitą parengė Edvinas Pečiukėnas

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 20

PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 20 PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 2014 2018 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO 2018 METŲ

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA ŠVENČIONIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švenčionių progimnazijos nuostatai (toliau Nuostatai) reglamentuoja Švenčionių progimnazijos (toliau progimnazijos) teisinę formą, priklausomybę,

Detaliau

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis  _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

TVARKA

TVARKA 1 PATVIRTINTA Kauno Žiburio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. (1.3) V-73 KAUNO ŽIBURIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS ĮVADAS Kauno Žiburio pagrindinės

Detaliau

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen 1 2018-2019 MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamentuoja pradinio ir pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą

Detaliau

PATVIRTINTA Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos direktoriaus 2019 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. VI-35 JURBARKO NAUJAMIESČIO PROGIMNAZIJA 2019 M. VASARIO

PATVIRTINTA Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos direktoriaus 2019 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. VI-35 JURBARKO NAUJAMIESČIO PROGIMNAZIJA 2019 M. VASARIO PATVIRTINTA Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos direktoriaus 2019 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. VI-35 JURBARKO NAUJAMIESČIO PROGIMNAZIJA 2019 M. VASARIO MĖNESIO RENGINIŲ PLANAS 1. Posėdžiai, pasitarimai

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Neformalusis vaikų švietimas ir formalųjį švietimą papildantis ugdymas: kas, kaip, kodėl? Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 2019-04-30 Vilnius Pranešime vartojami trumpiniai NVŠ neformalusis vaikų

Detaliau

2017 metų veiklos planas

2017 metų veiklos planas PRITARTA Telšių r. Eigirdžių pagrindinės mokyklos mokyklos tarybos 2017 m. vasario 7 d. nutarimu Nr. 1 PATVIRTINTA Telšių r. Eigirdžių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. vasario 14 d. įsakymu Nr.

Detaliau

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2016-2017 M. M. Val vidurin s metodin taryba darb organizuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir ministro 2005 m. rugpj

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

MergedFile

MergedFile 1 PATVIRTINTA 2018 m. rugpjūčio 30 d. direktoriaus įsakymu Nr.1.3-228 KAUNO VIKTORO KUPREVIČIAUS PROGIMNAZIJOS 2018-2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Viktoro Kuprevičiaus

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Vidurinio ugdymo programos aprašas Individualus ugdymo planas Telšių Džiugo vidurinės mokykla Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Janina Šalkauskytė Svarbūs klausimai baigiantiems 10 klasę: Ko aš noriu? Ką

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno r. Piliuonos gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJOS SVEIKATOS UGDYMO IR

PATVIRTINTA Kauno r. Piliuonos gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJOS SVEIKATOS UGDYMO IR PATVIRTINTA Kauno r. Piliuonos gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr 1.3.-18-219 KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJOS SVEIKATOS UGDYMO IR STIPRINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 2019 M. I. PRIORITETAS

Detaliau

Funkcija

Funkcija PATVIRTINTA Jonavos r. Savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2013 m. sausio 25 Įsakymas Nr. V-2013-1 VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖS LIVIJOS GRINIOVOS VYKDANČIOS MOKINIŲ SVEIKATOS

Detaliau

PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. R

PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. R PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. Rodiklis Reikalingi duomenys Duomenų šaltinis Rodiklio

Detaliau

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 2008-01-09 ministro įsakymu Nr. ISAK- 43 VAIKŲ IR JAUNIMO KULTŪRINIO UGDYMO KONCEPCIJA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaikų ir jaunimo kultūrinio ugdymo

Detaliau

Microsoft Word - 7. balandis 2018

Microsoft Word - 7. balandis 2018 PILIUONOS GIMNAZIJOS RENGINIŲ PLANAS TVIRTINU 2018 m. BALANDŽIO MĖN. 2018-04-03 Direktorė Diena Val. Vieta Renginio / veiklos pavadinimas Atsakingas Vykdytojai Dalyviai / Pastabos vadovas 3 (A) 10.00 Viršužiglio

Detaliau

Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų finansavimo tvarkos 1 priedas ROKIŠKIO R. JUODUPĖS LOPŠELIS

Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų finansavimo tvarkos 1 priedas ROKIŠKIO R. JUODUPĖS LOPŠELIS Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų finansavimo tvarkos 1 priedas ROKIŠKIO R. JUODUPĖS LOPŠELIS DARŽELIS (paraišką teikiančios įstaigos, organizacijos,

Detaliau

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. ŠVIETIMO SEKTORIAUS PROFESINIS STANDARTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švietimo sektoriaus

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. TS-6.114 ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO DIREKTORĖS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. Įstaigos pristatymas. Rokiškio

Detaliau

ĮSIVERTINIMO SUVESTINĖ

ĮSIVERTINIMO SUVESTINĖ Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos taisyklių 3 priedas (Institucijos, vykdančios mokytojų ir švietimo

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

I

I Turinys I. 2014 2015 M.M. UGDYMO PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ... 3 II. BENDROJI DALIS... 5 III. UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMO BENDROSIOS NUOSTATOS... 7 IV. UGDYMO PLANO 2015 2017 M. M. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI...

Detaliau

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS PATVIRTINTA Kėdainių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. V-206 KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO

Detaliau

Microsoft Word - VšĮ Forumo licėjaus ugdymo planas docx

Microsoft Word - VšĮ Forumo licėjaus ugdymo planas docx VšĮ Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo licėjaus Forumas 206-207 mokslo metų ugdymo planas I. Bendrosios nuostatos. 206-207 m.m. VšĮ Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo licėjaus Forumas (toliau Licėjus) ugdymo

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Biurų veikla ir perspektyvos teikiant sveikatos priežiūros paslaugas mokyklose Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė, Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos pirmininkė

Detaliau

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI Liudmila Lobanova VGTU Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Inga Veževičienė VGTU Integracijos ir karjeros direkcija Vilnius 2005.02.25

Detaliau

0a42b357-f e-9243-dc7e2c5150b5

0a42b357-f e-9243-dc7e2c5150b5 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL 2019 2020 IR 2020 2021 MOKSLO METŲ PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS BENDROJO UGDYMO PLANO PATVIRTINIMO 2019 m. balandžio 15 d. Nr. V-413

Detaliau

Etninės kultūros olimpiada

Etninės kultūros olimpiada Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada: galimybės ir perspektyvos Daiva Briedienė Klaipėda 2014 03 14 Apžvalga: dalykinės olimpiados, konkursai Olimpiadų yra apie 20: lietuvių kalbos, matematikos,

Detaliau

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m.

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA 2017 2018 M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas 190138895 Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. 1. Už kurį laikotarpį pateikiate ataskaitą? (pasirinkite)

Detaliau

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO 2014 M. SAUSIO MĖN. RENGINIŲ PLANAS PATVIRTINTA Švietimo direktoriaus 2013-12-20 įsakymu Nr.1VT-66 Data, laikas Veiklos pavadinimas Atsakingas Dalyviai Vieta

Detaliau

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m.

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai 2014-2015 m. m. Pasirinkti šie veiklos rodikliai Atsakingi KVA

Detaliau

II

II PATVIRTINTA Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr.V1-260 6 priedas BIBLIOTEKOS IR SKAITYKLOS VEIKLOS PLANAS 2018 METAMS Tikslas: 1.Siekti,

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJA TVIRTINU Direktorius Eil. Nr. 1. Administracijos pasitarimai LAPKRIČIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS Nr.V4 4

VIEŠOJI ĮSTAIGA PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJA TVIRTINU Direktorius Eil. Nr. 1. Administracijos pasitarimai LAPKRIČIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS Nr.V4 4 VIEŠOJI ĮSTAIGA PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJA TVIRTINU Direktorius Eil. Nr. 1. Administracijos pasitarimai LAPKRIČIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 2016-11-04 Nr.V4 45 Alvydas Virbalis Užsiėmimo pavadinimas Laikas, vieta

Detaliau

1_II_et_P_Sav_mokymai

1_II_et_P_Sav_mokymai 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai Eil. Nr. 2018 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai 11682 11930 1.1. Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) 10749

Detaliau

7S-18_priedas

7S-18_priedas 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PATVIRTINTA Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos Direktoriaus 2019 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. V - 1 PRITARTA Akademijos Ugnės Karvelis Gimnazijos Tarybos 2019 m. vasario 7 d. Protokolo Nr. 2 KAUNO R. AKADEMIJOS

Detaliau

Dalyvavusių skaičius (pagal tyrimo metus)

Dalyvavusių skaičius (pagal tyrimo metus) INTERVENCIJOS, SIEKIANT MAŽINTI PSICHOAKTYVIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMĄ TARP JAUNIMO Klaipėda, 2015 TEMOS AKTUALUMAS Nesaikingas tabako, alkoholio ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimas kelia didelį susirūpinimą

Detaliau

Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų finansavimo tvarkos 1 priedas ROKIŠKIO R. JUODUPĖS LOPŠELIS

Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų finansavimo tvarkos 1 priedas ROKIŠKIO R. JUODUPĖS LOPŠELIS Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų finansavimo tvarkos 1 priedas ROKIŠKIO R. JUODUPĖS LOPŠELIS DARŽELIS (paraišką teikiančios įstaigos, organizacijos,

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Kauno Aušros gimnazijos s 2013 04-29 įsakymu Nr. V - 112 KAUNO AUŠROS GIMNAZIJA 2013 m. gegužės mėn. veiklos planas Eil Renginio Vieta Data ir laikas Dalyvauja Atsakingas Koordinatorius Nr.

Detaliau

Microsoft Word - BORUŽĖLĖS_NEFORMALIOJO UGDYMO programa docx

Microsoft Word - BORUŽĖLĖS_NEFORMALIOJO UGDYMO programa docx PATVIRTINTA Klaipėdos lopšelio-darželio Boružėlė direktoriaus 2014 m. spalio 9 d.įsakymu Nr.V1-38 PRITARTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus

Detaliau

ETNINĖ KULTŪRA -INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS

ETNINĖ KULTŪRA -INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS ETNINĖ KULTŪRA - INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS Egidija Kontrimienė Etikos mokytoja ekspertė Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras ETNINĖ KULTŪRA INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS (1) Etninė kultūra

Detaliau