LIETUVOS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO ASOCIACIJA (LSŠA)

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "LIETUVOS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO ASOCIACIJA (LSŠA)"

Transkriptas

1 2008 metų veiklos ataskaita BENDRA VEIKLOS CHARAKTERISTIKA I metais buvo toliau vykdoma parengta ir valdybos patvirtinta Asociacijos veiklos programa metams: 1. Įstatų peržiūrėjimas ir įteisinimas. 2. LSŠA narių inventorizacija 3. RIC ų ir Filialų klausimo išsprendimas a. žmonės b. turtas c. sutartys 4. LSŠA pajamų didinimas a. nario mokestis b. veikla, duodanti pelną 5. Veikla nariams: a. Suaugusiųjų švietimo savaitė b. bendri projektai c. atstovavimas 6. Bendradarbiavimas su valdžios institucijomis: a. LSŠA patalpos b. nacionalinės bei regioninės suaugusiųjų tęstinio mokymosi plėtros programų kūrimas a. ryšių užmezgimas ir galimo bendradarbiavimo aptarimas su LR Socialinės apsaugos ir darbo bei Kultūros ministerijomis II metais įvyko 6 valdybos posėdžiai. Vasario 28 d. Nr. 3 (33) 1. LSŠA veiklos ir finansinė ataskaita už 2007 metus. 2. Įstatų keitimo aptarimas. 3. Einamieji reikalai: - Teikiamų finansavimui projektų pristatymas. - Informacija apie susitikimą su Panevėžio Filialo ir RICo nariais. - Informacija apie Nacionalinės NVO Platformos veiklos eigą. - Ataskaita apie Šiaurės ir Baltijos šalių suaugusiųjų švietimo organizacijų tinklo atstovų susitikimą Osle.

2 - Patvirtinti parengtas LSŠA veiklos ir finansines ataskaitas už 2007 metus. - Konsultuotis su juristu dėl visų svarstytų įstatų koregavimo klausimų, taip pat ir dėl galimybės nutraukti sudarytas sutartis su RICais. - Pritarti visiems teikiamiems finansavimui projektams. - Susitikimas su Panevėžio regiono nariais buvo labai naudingas abiem pusėm. Susitikimo metu nutarta organizuoti regioninę konferenciją. - Pritarti Asociacijos dalyvavimui naujai susikūrusios Nacionalinės nevyriausybinių organizacijų Platformos vykdomose ir planuojamose veiklose. - Pritarti Šiaurės ir Baltijos šalių suaugusiųjų švietimo organizacijų tinklo atstovų pasiūlymui kitą susitikimą organizuoti Lietuvoje (2009 m. vasario mėn.). Pakviesti Suomijos Suaugusiųjų švietimo asociacijos generalinę sekretorę Eeva-inkeri Sirelius atvykti į vizito Vilnių š.m. gegužės mėn. Balandžio 18 d. Nr. 4 (34) 1. LSŠA metinės konferencijos organizavimas. 2. Finansavimo šaltinių LSŠA veiklai paieška. 3. LSŠA įstatų keitimo aptarimas. 4. Einamieji reikalai: m. Suaugusiųjų švietimo savaitės darbo grupės įkūrimas. - Informacija apie susitikimą Utenos regioniniame švietimo informaciniame mokymo centre. - VšĮ U.Savickas ir partneriai prašymo priimti į LSŠA narius svarstymas. - Susitikimo su Suomijos suaugusiųjų švietimo asociacijos generaline sekretore Eeva-inkeri Sirelius organizavimas. - Kvietimas dalyvauti Baltijos šalių Suaugusiųjų švietimo asociacijų valdybos narių susitikime Taline. - Nustatoma preliminari konferencijos data: 2008 m. pabaiga arba 2009 m. sausio antrą arba trečią savaitę.pagrindinis konferencijos darbotvarkės klausimas pakeistų Įstatų tvirtinimas. - naujame Europos struktūrinių fondų ir Lietuvos vyriausybės finansuojamų projektų periode dalyvauti kaip paslaugų teikėjai. - Prezidentas A.Bėkšta įsipareigoja surašyti Valdybos narių pasiūlymus į Įstatų keitimo projektą. Taip pat nuspręsta šiame etape valdybai nebeteikti dar kartą svarstyti. Generalinė sekretorė D.Cymbaliuk įpareigojama per gegužės mėn. suderinti tekstą su teisininku ir birželio mėn. el.paštu išsiųsti skaitymui LSŠA nariams ir Valdybai, o surinktas visų pastabas vėl svarstyti Valdyboje rudenį. - Sudaryti 2008 m. Suaugusiųjų švietimo savaitės darbo grupę iš šių valdybos narių: 1. V.Lukošūnienė (projekto vadovė)

3 2. D.Malinauskienė 3. A.Pelenienė - Susitikimas su Utenos regiono nariais buvo naudingas abiem pusėms. Naujasis Utenos kolegijos vadovas taip pat pažadėjo paramą ir aktyvų dalyvavimą LSŠA veiklose. Nariams struktūros keitimo problema nėra svarbi jiems svarbu turėti koordinuojantį organą ir vietą, kur galėtų susitikinėti. - Apsvarsčius VšĮ U.Savickas ir partneriai pateiktą prašymą ir kitus reikalingus dokumentus dėl priėmimo į LSŠA narius, nutarti jį patenkinti ir nuo minėtą organizaciją laikyti LSŠA nare. - Pritarti pasiūlymui susitikimą su Suomijos Suaugusiųjų švietimo asociacijos generaline sekretore Eeva-inkeri Sirelius organizuoti Vilniuje š.m. birželio 16 d. Įpareigoti generalinę sekretorę D.Cymbaliuk suderinti su E.- i.sirelius datą ir susitikimo programą. - Pritarti susitikimo su Latvijos ir Estijos Suaugusiųjų švietimo asociacijų valdybos narių susitikimo idėjai ir pasiūlyti susitikimo datą rugsėjo mėn. Įpareigoti generalinę sekretorę D.Cymbaliuk aptarti su kolegomis iš Baltijos šalių susitikimo datą ir programą. Balandžio 28 d. Nr. 5 (35) (Virtualus posėdis) - Molėtų švietimo centro prašymo priimti į LSŠA narius. - Apsvarsčius Molėtų švietimo centro pateiktą prašymą ir kitus reikalingus dokumentus dėl priėmimo į LSŠA narius, nutarti jį patenkinti ir nuo Centrą laikyti LSŠA nariu. Spalio 28 d. Nr. 6 (36) (Virtualus posėdis) - UAB Fiat Lux Personalo projektai ir UAB Nacionalinių projektų rengimas prašymai priimti į Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociaciją. - LSŠA Įstatų keitimas. - Apsvarsčius pateiktus prašymus, nutarta juos patenkinti ir nuo d. UAB Fiat Lux Personalo projektai ir UAB Nacionalinių projektų rengimas laikyti Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos narėmis. - Atsižvelgiant į valdybos narių pareikštas nuomones, dar kartą pakoreguoti įstatus ir galutinį sprendimą priimti kitame valdybos posėdyje. Lapkričio 06 d. Nr. 7 (37) (Virtualus posėdis) - UAB Kompetencijos gildija prašymas nutraukti narystę Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijoje.

4 - Apsvarsčius UAB Kompetencijos gildija pateiktą prašymą, nutarta jį patenkinti ir nuo narystę Asociacijoje laikyti nutraukta. Gruodžio 19 d. Nr. 8 (38) (Virtualus posėdis) - Visagino valstybinės kalbos centro prašymas dėl narystės Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijoje. - Apsvarsčius pateiktą prašymą su pridėtais dokumentais, nutarta jį patenkinti ir nuo 2008 m. gruodžio 19 d. Visagino valstybinės kalbos centrą laikyti LSŠA kolektyviniu nariu. III. Narystė: Per ataskaitinį laikotarpį LSŠA nariais buvo priimti: - Molėtų švietimo centras - UAB Fiat Lux Personalo projektai - UAB Nacionalinių projektų rengimas - Visagino valstybinės kalbos centras Per ataskaitinį laikotarpį narystę LSŠA savo prašymu nutraukė UAB Kompetencijos gildija. Iš viso LSŠA sudėtyje šiuo metu yra 38 kolektyviniai ir 75 individualūs nariai. Pagrindinės 2008 metų LSŠA veiklos sritys Suaugusiųjų mokytojų (andragogų) praktikų rengimo modelio kūrimas, jo išbandymas praktiškai ir andragogo praktiko kompetencijos įteisinimas: Nacionalinis projektas Andragogų praktikų tęstinio kvalifikacijos tobulinimo modelio sukūrimas ir įgyvendinimas (LSŠA projektą vykdančioji organizacija, projekto vadovė Vilija Lukošūnienė). Projektas įvykdytas 2008 m. rugsėjo mėn. Projektas buvo vykdomas įgyvendinant metų BDP 2.4 priemonę Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas. Projekte sukurtas suaugusiųjų mokytojų (andragogų) praktikų rengimo modelis, jis išbandytas praktiškai. Neformaliai įgytą andragogo praktiko kompetenciją pripažino VDU ir VPU Edukologijos katedros. Projekto trukmė: metai. Projektą finansavo: ESF ir Lietuvos Vyriausybė. Nacionalinis projektas Andragogų-praktikų kvalifikacijos kėlimas verslumo ugdymo kontekste (LSŠA projektą vykdančioji organizacija, projekto vadovė Dalia Cymbaliuk). Projektas įvykdytas 2008 m. rugsėjo mėn.

5 Projektas vykdomas įgyvendinant metų BDP 2.4 priemonę Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas. Projekto partneris: Vilniaus darbo rinkos mokymo ir konsultavimo tarnyba. Projekto tikslas - kelti Lietuvos andragogų praktikų, dirbančių neformaliojo švietimo srityje, kvalifikaciją ir suteikti jiems naujas andragogines kompetencijas. Projekte pasiekti visi planuoti rezultatai, iš kurių svarbiausias - sukurta neformaliojo suaugusiųjų švietimo verslumo ugdymo programa ir jos vykdymo metodika, kurios galės būti integruojamos į kitas programas kaip verslumo ugdymas. Projekto trukmė: metai. Projektą finansavo: ESF ir Lietuvos Vyriausybė. naujų ir geresnių suaugusiųjų mokymosi sąlygų bei priemonių paieška, gerosios patirties kaupimas ir dalijimasis; Projektas Kompetencijų pripažinimas - šeimos ir karjeros suderinimo galimybių plėtrai (Europos bendrijų iniciatyva EQUAL). Projekto vadovė Nijolė Butkevičienė. Projektas įvykdytas 2008 m. rugpjūčio mėn. Projekto vykdantysis partneris - VšĮ "Skudutiškio akademija". LSŠA projekte dalyvauja kaip partnerė, atsakinga už tarptautinio bendradarbiavimo koordinavimą bei andragogų - konsultantų kompetencijos didinimą, trečiasis partneris Molėtų rajono savivaldybė. Projekto tikslas - padidinti Utenos ir Vilniaus apskričių šeimų galimybes derinti šeimos ir profesini gyvenimą, sukurti Vystymo bendriją, kuri suvienijus interesus, išteklius, turimą informaciją ir gebėjimus, atliktų inovacinį kompetencijos ir galimybių įvertinimo ir panaudojimo darbo rinkoje projektą Molėtų rajone. Projekto tarptautiniai partneriai: Impresa Sociale e Sviluppo Locale (Italija), Centri Risorse per le Imprese Sociali (Italija), ATS Squinzanosociale (Italija), Familles Ruralles (Prancūzija) ir Agentúra EUROFORMES (Slovakija). Agentúra EUROFORMES. Svarbiausias projekto pasiekimas sukurta ir išbandyta Utenos ir Vilniaus regionuose šeimos verslumo kompetencijų vertinimo (įsivertinimo) metodika. Projekto trukmė: metai. Projektą finansavo: ESF ir Lietuvos Vyriausybė. Projektas Suaugusiųjų mokymo galimybių plėtra: andragoginės literatūros portfelis. Projektas įvykdytas 2008 m. vasario mėn. Projekto vykdytojas - Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija, partneriai - Pedagogų profesinės raidos centras ir Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija Pagrindinis projekto tikslas - gautos paramos lėšomis per dvejus metus išleisti aštuoniolika įvairaus pobūdžio suaugusiųjų mokymo literatūros leidinių, kurie pasieks visus Lietuvos regionus. Šia naujoviška literatūra bus aprūpintos įvairių tipų švietimo institucijos, teikiančios suaugusiųjų tęstinio mokymo paslaugas, bibliotekos, ja galės nuolat naudotis tiek andragogai praktikai, suinteresuotų aukštųjų mokyklų studentai, dėstytojai, mokytojai, tiek daugiau nei 100 tūkst. kasmet besimokančių suaugusiųjų.

6 LSŠA veiklos sritis - parengti metodines-praktines knygas, kurios bus naudojamos darbui su suaugusiais, dėl įvairių priežasčių anksti palikusiais švietimo sistemą. Projekto rezultatas daugiau kaip tiražu išleista aštuoniolikos leidinių Suaugusiųjų švietimo serija, kurią sudaro andragogikos teorijos knygos, skaitiniaivadovėliai ir metodinės praktinės knygos. Projekto trukmė: metai. Projektą finansavo: ESF ir Lietuvos Vyriausybė. Projektas Besimokančiųjų mokymosi gabumai/galimybės (EDUCAP) Koordinuojanti institucija: Neformalaus suaugusiųjų švietimo paramos punktas, Briuselis, Belgija. LSŠA - projekto partneris. Projekto tikslas dalintis ir keistis žiniomis bei patirtimi dėl suaugusiųjų mokymosi įstaigų nelankymo, motyvacijos stokos, mokslo metimo. Vykdant projektą tikimasi sukurti instrumentus/įrankius, kurie būtų patrauklūs suaugusiųjų švietėjams, įvertintų bei pagerintų mokymosi gebėjimus. Partneriai, įtraukdami besimokančiuosius, sukurs ir išbandys tuos įrankius. Bus sukurtas internetinis puslapis komentarams. Bendradarbiavimas, dalijimasis patirtimi, įrankių kūrimas bei instruktavimas skatins visų partnerių mokymosi procesą. Projekto trukmė: metai. Projektą finansuoja: ES Socrates fondo Grudtvig 2 programa. Projektas Analitiko Kompetencijų Tobulinimas ir jų Taikymas ORganizacijose žmonių išteklių potencialo plėtrai skatinti (AKTTOR). Projektą vykdė Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų institutas. Projekto partneriai: Vytauto Didžiojo universitetas, Klaipėdos pramonės, prekybos ir amatų rūmai, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija. Projekto tikslas: rengti specialistus, gebančius analizuoti organizacijos žmonių išteklių potencialo plėtrą bei parengti TPM (tęstinio profesinio mokymo) modelį šios plėtros įgyvendinimui. Projekto trukmė: metai. Projektas įgyvendintas. Projektą finansavo: ESF ir Lietuvos Vyriausybė. Projektas Pagrindinių kompetencijų neformalaus suaugusiųjų švietimo sistemoje nustatymo ir apibūdinimo metodai, padedantys sustiprinti NVO ir jų veiklą, vietinę demokratiją, bendruomenės vystymą(-si) ir darną. Projektas įvykdytas 2008 m. gruodžio mėn. Pagrindinis partneris Danijos Liberali suaaugusiųjų švietimo asociacija (LOF). Kiti partneriai - Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija, Baltarusijos piliečių švietimo asociacija (ACE) ir Švedijos neformalaus suaugusiųjų švietimo asociacija (SV). Projekto tikslas - sutvirtinti neformalaus suaugusiųjų švietimo ir NVO veiklos svarbą, kokybę ir teikiamą naudą, formuojant teigiamą viešąją nuomonę apie aktyvų dalyvavimą visuomeniniame gyvenime. Projekto trukmė: metai. Projektą finansavo Šiaurės Ministrų Taryba.

7 Bendradarbiavimas ir partnerystė nacionaliniame bei tarptautiniame lygiuose: Projektas NILE2 (Network Intercultural Learning in Europe) Tarptautinis tarpkultūrinio mokymo(si) tinklas. Projektas įgyvendintas 2008 m. spalio mėn. Projektas buvo skiriamas gerosios patirties, kaip organizuoti tarpkultūrinį mokymąsi ir skleisti jo idėjas, kaupimui, pasidalijimui, inovatyvių priemonių ieškojimui. Projekte dalyvavo 22 Europos šalys. Darbas vyko 4 darbo grupėse. LSŠA atstovai dirbo 3 darbo grupėje, kurios tema tarpkultūrinio bendravimo kompetencija institucijoje. LSŠA projekte atstovavo Vilija Lukošūnienė. Projekto svetainė: Projekto trukmė: metai. Projektą finansavo: Europos Komisijos Socrates programa. Projektas Andragogikos principų taikymas muziejų edukacinėms programoms rengti. Projektą įgyvendino Lietuvos muziejų asociacija ir Lietuvos suaugusiųjų švietimo Asociacija. Projekto tikslai: Tolimasis prisidėti prie naujų tikslinių grupių pritraukimo į muziejus panaudojant suaugusiųjų švietimo (andragogikos principus); Specifiniai: 1.Paruošti muziejų edukacinių programų rengėjus darbui su suaugusiųjų auditorija; 2.Paruošti muziejų edukacinių programų rengėjus panaudoti suaugusiųjų švietimo (andragogikos) principus suaugusiųjų ir kitų tikslinių grupių (vaikų, šeimų, neįgaliųjų) švietimo programoms rengti. Projekto trukmė 2008 metai gegužės gruodžio mėn. Projektą finansavo LR kultūros ministerija. Projektas Profesinio rengimo mokymo(si) turinio vertinimas ir tobulinima (REVIVE Reviewing and Reviving Existing VET Curriculum). Pagrindinis projekto vykdytojas - Vytauto Didžiojo universiteto Distancinių studijų centras, partneriai - didžiulę patirtį turinčios Lietuvos, Ispanijos, Vengrijos ir Slovakijos organizacijos. LSŠA veiklos sritis valorizacija ir informacijos sklaida. Pagrindinis REVIVE projekto tikslas užtikrinti e. mokymo(-si) turinio ir paslaugų kokybę, peržiūrint ir atnaujinant e. mokymo(-si) turinį, naudojant edukologinę ir technologinę metodikas ir derinant jas tarpusavy. Projekto trukmė m. Projektą finansuoja Leonardo da Vinci programa LSŠA įvaizdžio stiprinimas ir naujų veiklos krypčių bei perspektyvų paieška, siekiant sustiprinti organizacijos pozicijas NVO sektoriuje; Suaugusiųjų švietimo savaitė Kultūra + kalba = kultūrų dialogas

8 (lapkričio d.d.). Savaitės idėja aptarti kultūrų susikalbėjimo ir kalbų mokymosi bei perspektyvas susibūrimuose, seminaruose, gerosios patirties pasidalijimo renginiuose, susitikimuose ir diskusijose su valdžios atstovais ir socialiniais partneriais. Apdovanoti geriausius projektus ir metų Andragogą. Pagrindinis Savaitės tikslas skatinti suaugusiuosius kultūriniam dialogui pažįstant savąją ir kitokią kultūrą, puoselėjant savo ir mokantis kitų kalbų. Savaitės rėmėjai: Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija, Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas, Užsienio reikalų ministerija. Dalyvavimas NVO Platformos veikloje Vystomojo bendradarbiavimo idėjai įgyvendinti Lietuvoje. - Dalyvavimas projekte Lietuvos nevyriausybinių organizacijų ir jaunimo informavimas apie vystomąjį bendradarbiavimą (renginiai Suaugusiųjų švietimo savaitės metu, išleista brošiūra apie VB politiką Lietuvoje); - Dalyvavimas tarptautiniuose renginiuose. Tarptautinė veikla LSŠA yra Europos suaugusiųjų švietimo asociacijos narė nuo 1993 m. LSŠA naudojasi iš EAEA ateinančia informacija, kuri operatyviai skleidžiama tarp asociacijos narių. Spalio 20 d. įvyko EAEA Generalinė asamblėja, kurios metu buvo išrinkti nauji valdymo organai ir atsiskaityta už nuveiktus darbus. LSŠA atstovavo prezidentas Arūnas Bėkšta ir generalinė sekretorė Dalia Cymbaliuk. Šiaurės ir Baltijos šalių suaugusiųjų švietimo organizacijų tinklas (NO-BA) Vasario dienomis įvyko tinklo atstovų susitikimas Osle (Norvegija), kurio metu buvo aptarti šie pagrindiniai klausimai: - Pasidalijimas patirtimi, vykdant Nordplus programas; - Bendradarbiavimo su EAEA, ES, UNESCO, ICAE aptarimas ir naujų perspektyvų numatymas; LSŠA atstovavo generalinė sekretorė Dalia Cymbaliuk. Centrinės ir Rytų Europos suaugusiųjų švietimo organizacijų tinklas (CEE)

9 Rugsėjo dienomis įvyko tinklo atstovų susitikimas Balatonszpezde (Vengrija), kur buvo aptarti šie pagrindiniai klausimai: - Suaugusiųjų švietimo Veiksmų Plano-2007 įvykdymo aptarimas; - EAEA indėlis, įgyvendinant Veiksmų Planą. LSŠA atstovavo prezidentas Arūnas Bėkšta ir generalinė sekretorė Dalia Cymbaliuk. patirties ir informacijos sklaida. Nuolat vyko LSŠA veiklų pristatymas įvairiose institucijose renginių ir susitikimų metu. Taip pat per žiniasklaidos priemones. KITA VEIKLA vyko susitikimai su LSŠA regioniniais padaliniais: 1.Vasario 07 d. Panevėžyje 2. Kovo 05 d. - Alytuje 2.Balandžio 17 d. Utenoje 3.Birželio 11 d. Marijampolėje 4.Spalio 10 d. Kaune 5.Spalio 24 d. - Klaipėdoje Birželio 16 d. įvyko susitikimas su Suomijos Suaugusiųjų švietimo asociacijos generaline sekretore Eeva-inkeri Sirelius. Jo metu buvo aptartos suaugusiųjų švietimo tendencijos Europoje ir Lietuvoje, EAEA ryšiai su Baltijos šalimi, bei galimas Suomijos ir Lietuvos suaugusiųjų švietimo Asociacijų bendradarbiavimas. Rugsėjo 12 d. Asociacijos nariai Rumšiškėse pažymėjo mokslo metų šventę Andragogams Pievelių šnabždesiai. Išleistas LSŠA periodinis leidinys Savišvieta 2008/1. Jo pagrindinė dalis skirta projekto Andragogų praktikų tęstinio kvalifikacijos tobulinimo modelio sukūrimas ir įgyvendinimas vyksmui ir rezultatams. Gruodžio 9-10 d. LSŠA, remiant Lietuvos suaugusiųjų švietimo ir informavimo centrui, organizavo seminarą Mano diena: mokymosi praktika, kuriame buvo pristatytos projekto Suaugusiųjų mokymo galimybių plėtra: andragoginės literatūros portfelis įgyvendinimo metu išleistos metodinės praktinės knygos. Rėmėjai ir socialiniai partneriai:

10 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija Vokietijos liaudies aukštųjų mokyklų sąjungos tarptautinio bendradarbiavimo institutas (IIZ/DVV) Latvijos suaugusiųjų švietimo asociacija Estijos suaugusiųjų švietimo asociacija "Andras" Estijos neformalaus suaugusiųjų švietimo asociacija Norvegijos suaugusiųjų švietimo asociacija Suomijos suaugusiųjų švietimo asociacija Vokietijos suaugusiųjų švietimo institutas Vilnius, 2008, sausio 25 d. Ataskaitą parengė LSŠA generalinė sekretorė Dalia Cymbaliuk

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Lietuvos kaimo tinklo 2018 metų veiksmų planas

Detaliau

APROBUOTA: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: Kvalifikacijų ir p

APROBUOTA: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: Kvalifikacijų ir p APROBUOTA: ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. V1-28

Detaliau

Top margin 1

Top margin 1 EUROPOS KOMISIJOS PRANEŠIMAS SPAUDAI Programa visiems. ES finansavimo laukia 5 milijonai Briuselis, 2011 m. lapkričio 23 d. Pagal šiandien Europos Komisijos pasiūlytą naująją ES švietimo, mokymo, jaunimo

Detaliau

2 priedas

2 priedas 1 PRIEDAS Viešosios įstaigos.. Rietavo verslo informacijos centras (viešosios įstaigos pavadinimas) Eil. Nr. 2015 m. veiklos planas Priemonės pavadinimas* Priemonės aprašymas Įvykdymo terminas Rezultatas

Detaliau

UTENOJE LANKĖSI EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLĖTROS ORGANIZACIJOS EKSPERTAI

UTENOJE LANKĖSI EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLĖTROS ORGANIZACIJOS EKSPERTAI Utenos RVVG veiklos ataskaita už 2018 metus 2019-02-21 Kvietimai teikti projektų paraiškas Dalyvavimas Lietuvos VVG tinklo veikloje Kiti projektai Susitikimai Parodos Tarptautinis bendradarbiavimas Konferencijos,

Detaliau

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro direktoriaus 2017

Detaliau

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / 2017 2018 M. M. Mokyklos pavadinimas: Alytaus Volungės pagrindinė mokykla pavadinimas, logotipas

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

Logotypes, ppt and webbsites for Agoing abroad, two alternatives

Logotypes, ppt  and webbsites for Agoing abroad, two alternatives Keliaujame į užsienį moterų socialinio ir ekonominio aktyvumo skatinimas ir tinklaveika tarp ES ir Rytų Europos Rasa Baliulevičienė Rietavo verslo informacijos centro projektų administratorė 2015 liepos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation JAUNIMO UŽIMTUMO PRIEMONIŲ KOMUNIKACIJA 2015-03-26 Julija Kačanova Aivaras Vencevičius 2 INSTITUCIJOS Komunikacijos strategijų analizė ES ŠALYS Geroji užsienio šalių patirtis PASIŪLYMAI Išvados ir tolimesni

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga „Žingsnis“ Kas ta „Sniego gniūžtė“?

Lietuvos krikščioniškojo jaunimo  blaivybės sąjunga „Žingsnis“   Kas ta „Sniego gniūžtė“? Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga Žingsnis PIRMININKO IR VALDYBOS METINĖ VEIKLOS ATASKAITA LKJBS Žingsnis Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga (LKJBS) Žingsnis yra prevencinė

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation EKSPORTO PARTNERIŲ PAIEŠKA SKANDINAVIJOJE. RYŠIŲ UŽMEZGIMAS IR PALAIKYMAS Silvija Bisigirskytė www.kame.lt UAB Kamė UAB Kamė 1990 vonios baldus gaminančios UAB Raguvos Baldai & Co. dukterinė įmonė įkurta

Detaliau

ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Educatio

ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Educatio ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Education and Training ECVET ) tai viena iš Europoje taikomų

Detaliau

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2016-2017 M. M. Val vidurin s metodin taryba darb organizuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir ministro 2005 m. rugpj

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokytojų kūrybiškumas ir lyderystės gebėjimai sudaro sąlygas

Detaliau

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamosios gamybos įmonių, kurių apyvarta > 2 mln. Eur) švietimo

Detaliau

Ataskaita

Ataskaita VšĮ SOPA 2008 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2 VŠĮ SOPA 2008 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Turinys VšĮ SOPA 3 PROJEKTAI Karjeros konsultavimas neįgaliesiems: pažintis su Nyderlanduose taikoma metodika ir praktika 5 Sunkiai

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

ĮSIVERTINIMO SUVESTINĖ

ĮSIVERTINIMO SUVESTINĖ Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos taisyklių 3 priedas (Institucijos, vykdančios mokytojų ir švietimo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu, eksperimentavimu ir kūryba, teise klysti, rasti savo

Detaliau

Priedas Nr.15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIK

Priedas Nr.15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIK Priedas 15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIKLOS PLANAS 2018/2019m.m. VEIKLOS TURINYS 1. Tikslas Skatinti

Detaliau

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201 PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. BENDRA INFORMACIJA APIE

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

Priedas Nr.18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VE

Priedas Nr.18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VE Priedas 18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIKLOS PLANAS 2017/2018m.m. VEIKLOS TURINYS 1. Tikslas Skatinti

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Programos etwinning galimybės Erasmus+ KA2 projektuose Loreta Tarvydienė Vilnius, 2019-01-22 Tūkstančio mylių kelionė prasideda nuo vieno žingsnelio. Laozi (kinų filosofas) Programa etwinning Programa

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

PAGAL 2017 M. NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR MIESTO BENDRUOMENĖS ĮGALINIMO SRITIES PRIORITETUS FINANSUOJAMŲ IR NEFINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS Finans

PAGAL 2017 M. NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR MIESTO BENDRUOMENĖS ĮGALINIMO SRITIES PRIORITETUS FINANSUOJAMŲ IR NEFINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS Finans PAGAL 2017 M. NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR MIESTO BENDRUOMENĖS ĮGALINIMO SRITIES PRIORITETUS FINANSUOJAMŲ IR NEFINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS Finansuojamų projektų sąrašas Eil. Nr. Kvietimo Nr. Pareiškėjo

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis ( VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (toliau Organizacija) parengė 2019 m. Visuomenės švietimo

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation #HRSavaitėLietuva VDI IR DARBDAVIŲ TEISĖS BEI PAREIGOS NAUJAJAME DARBO KODEKSE 2017 Kas atsitiko: 1. Naujas teisinis reiškinys, iš esmės keičiantis darbo teisinių santykių reguliavimą. 2. Dialogo arba

Detaliau

PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA

PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA LIETUVOS ŠVIETIMO SISTEMA Lietuvoje yra 46 aukštosios mokyklos: - 23 kolegijos (10 iš jų privačios) - 23 universitetai (8 iš jų privatūs) 2012 M. PANEVĖŽIO

Detaliau

Microsoft Word - AGRI LT-TRA-00

Microsoft Word - AGRI LT-TRA-00 EUROPOS KOMISIJA ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS GENERALINIS DIREKTORATAS G direktoratas. Kaimo plėtros horizontalieji aspektai G.1. Kaimo plėtros nuoseklumas 2008 11 19 Briuselis JMC/ab/bm 2007 2013 M. KAIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS TIKSLAS VIEŠOSIOS POLITIKOS PRIORITETAS Lietuvai priešiškos šalys jau ilgą laiką

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos direktoriaus sausio mėn. 13 d. įsakymu Nr. V1-12 KLAIPĖDOS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLOS 2017 2020 M. STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2019 METŲ VEIKLOS

Detaliau

LIETUVOS TAUTINIO OLIMPINIO KOMITETO METŲ VEIKLOS PROGRAMA Patvirtinta LTOK Generalinės asamblėjos 2017 m. sausio 27 d. nutarimu Nr.6 Vilniu

LIETUVOS TAUTINIO OLIMPINIO KOMITETO METŲ VEIKLOS PROGRAMA Patvirtinta LTOK Generalinės asamblėjos 2017 m. sausio 27 d. nutarimu Nr.6 Vilniu LIETUVOS TAUTINIO OLIMPINIO KOMITETO 2017 2020 METŲ VEIKLOS PROGRAMA Patvirtinta LTOK Generalinės asamblėjos 2017 m. sausio 27 d. nutarimu Nr.6 Vilnius 2017 2 TURINYS I. LIETUVOS TAUTINIO OLIMPINIO KOMITETO

Detaliau

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas PATVIRTINTA Mažeikių r. Tirkšlių darželio Giliukas: Direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V1-8 METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRAŠAS I. SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS 1. Metinio

Detaliau

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai priedas IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJA DANUTĖS JATULĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. (data) Ignalina I SKYRIUS

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Tarptautinės studijos iššūkis visai akademinei bendruomenei Dr. Laura Sapranavičiūtė-Zabazlajeva, LSMU, TRSC, Užsieniečių studijų skyriaus vedėja 25 metų patirtis 682 studentai Tarptautinės studijos LSMU

Detaliau

Terminai

Terminai SVEIKI ATVYKĘ!!! 2014-02-04 susitikimo programa 14.00 14.05 Susitikimo tikslai 14.05 14.20 PUP rengiamos temos išbandymo su vaikais rezultatai. Darbas temos rengimo grupėse 14.20 14.40 Išvadų pristatymas

Detaliau

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurioje vaikai jaustųsi emociškai saugūs. Mes tai nevyriausybinė

Detaliau

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra Europos socialinio fondo agentūros 2019 2021 m. strateginis veiklos planas 1 2 Turinys Europos socialinio fondo agentūra. Misija, vizija, vertybės _ 3 Esamos situacijos įvertinimas: jėgų lauko analizė

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012 Lyderystė vardan mokymosi Eglė Pranckūnienė Mokyklų tobulinimo centras 2012 02 29 Įsivertinimas Ką aš labiausiai vertinu savo darbe? Kokios profesinės karjeros aš siekiu? Kaip man to pasiekti? Kokios galėčiau

Detaliau

1_II_et_P_Sav_mokymai

1_II_et_P_Sav_mokymai 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

Microsoft Word - Newsletter2_KeycomKit_LT

Microsoft Word - Newsletter2_KeycomKit_LT Naujienlaiškis Nº 2 / NOV 2009 www.keycompetenceskit.eu Partners of the Project: Associated Partner: Promoter: Projektas Pagrindinės suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą kompetencijos yra vykdomas pagal

Detaliau

7S-18_priedas

7S-18_priedas 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

PRIIMTI

PRIIMTI Patvirtinta KTU alumnų asociacijos visuotinio narių susirinkime 2015 m. gegužės 15 d. KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO ALUMNŲ ASOCIACIJA ĮSTATAI 1. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.1. Kauno technologijos universiteto

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. Įsakymu Nr. ISAK 970 BENDROJO LAVINIMO UGDYMO TURINIO FORMAVIMO, VERTINIMO, ATNAUJINIMO IR DIEGIMO STRATEGIJA I. BENDROSIOS

Detaliau

Neformaliojo vaikų švietimo aktualumas ir veiklos gairės

Neformaliojo vaikų švietimo aktualumas ir veiklos gairės Telšių rajono savivaldybės patirtis, įgyvendinant NVŠ lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarką Irena Daubarienė, Telšių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus

Detaliau

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos konferencijoje Kalbos, kultūra

Detaliau

Microsoft Word - VET-naujienos-55.doc

Microsoft Word - VET-naujienos-55.doc INFORMACINIS BIULETENIS NR. 55/ 2009 M. BIRŽELIS Skelbimai, naujienos Europos visą gyvenimą trunkančio profesinio orientavimo politikos tinklo renginys 2009 m. birželio 15 17 d. Prancūzijoje vyko tarptautinis

Detaliau

ĮVYKIŲ KALENDORIUS MOKSLINĖS, POLITINĖS KONFERENCIJOS, SEMINARAI, DISKUSIJOS SEIME NUO 2015 M. GEGUŽĖS 1 D. IKI RUGPJŪČIO 31 D. Gegužės 6 d. Seimo Eur

ĮVYKIŲ KALENDORIUS MOKSLINĖS, POLITINĖS KONFERENCIJOS, SEMINARAI, DISKUSIJOS SEIME NUO 2015 M. GEGUŽĖS 1 D. IKI RUGPJŪČIO 31 D. Gegužės 6 d. Seimo Eur ĮVYKIŲ KALENDORIUS MOKSLINĖS, POLITINĖS KONFERENCIJOS, SEMINARAI, DISKUSIJOS SEIME NUO 2015 M. GEGUŽĖS 1 D. IKI RUGPJŪČIO 31 D. Gegužės 6 d. Seimo Europos informacijos biure Seimo Biudžeto ir finansų komiteto,

Detaliau

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita PRITARTA Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. 1-65 ŠIRVINTŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRO DIREKTORIAUS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. BENDRA INFORMACIJA APIE ŠVIETIMO CENTRĄ Širvintų

Detaliau

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. ŠVIETIMO SEKTORIAUS PROFESINIS STANDARTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švietimo sektoriaus

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation STATYBA 2017 Ilgiausiai šalyje gyvuojanti paroda, kuri vietoje suburia verslo lyderius, įvairių sričių specialistus, architektus, kompanijų vadovus, mokymo įstaigas ir galutinius vartotojus, kurie ne tik

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO IR SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2004 M. KOVO

Detaliau

PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas ME

PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas ME PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas 191446312 2019 2021 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS MISIJA Marijampolės

Detaliau

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS

INVESTAVIMO  TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS 1996-2016 INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS FINANSINIS TURTAS LIETUVOS TENDENCIJOS 2016 M. LAPKRITIS Mlrd. eurų VIENAM GYVENTOJUI TENKANTIS TURTAS IŠAUGO 5,5 KARTO Šalies namu ūkių

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ALYTAUS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO CENTRAS TOLERANCIJA Asociacija Alytaus neformaliojo švietimo centras "Tolerancija" įregistruota VĮ Registrų centre 2015 m. lapkričio 03 d. Veikia pagal įstatus ir kitus Lietuvos

Detaliau

Švietimo programos priemonių aprašymas Eil. nr. Priemonė Tikslinės grupės Aprašymas Įgyvendinimo terminai ir tikslas (skaitinė reikšmė) Planas Faktas

Švietimo programos priemonių aprašymas Eil. nr. Priemonė Tikslinės grupės Aprašymas Įgyvendinimo terminai ir tikslas (skaitinė reikšmė) Planas Faktas Švietimo programos priemonių aprašymas (skaitinė reikšmė) 1. Nuolat atnaujinama informacija internetiniame puslapyje www.zaliasistaskas.lt apie pakuočių atliekų rūšiavimo svarbą. Tęstinė priemonė Organizacijos

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, p

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, p PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD1-2328 PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, pavardė) (Savivaldybės biudžetinių įstaigų* veiklos

Detaliau

2012 metų veiklos ataskaita

2012 metų veiklos ataskaita 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA VšĮ SOPA Socialinė įdarbinimo agentūra Mūsų misija VšĮ SOPA - socialinė įdarbinimo agentūra, kurios misija yra socialiai pažeidžiamų asmenų integracija į darbo rinką. Veikla

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Medicinos klasteris

Microsoft PowerPoint - Medicinos klasteris Tikslinės rinkos, apžvalga, planai Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos Ieva Druktenė Lietuvos turizmo statistika 2 mln. užsienio turistų 2,6 mln. vietinių turistų (2012 m.) 1 vieta

Detaliau

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016 2023 m. VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m. Bendra strategijos vertė 2 486 600,00 Eur. Lėšos vietos

Detaliau

LASF tarybos protokolas nr israsas

LASF tarybos protokolas nr israsas Lietuvos automobilių sporto federacija Išrašas LASF Tarybos posėdžio PROTOKOLAS Nr. 2012-16 2012.11.06 LASF Tarybos posėdis pradėtas 2012.11.06 d. 16.00 val. Lietuvos automobilių sporto federacijoje, Draugystės

Detaliau

Pareiškėjo pavadinimas: Vikaičių benruomenės centras Strategijos prioritetas, pagal kurį teikiamas vietos projektas: I prioritetas,,kaimo infrastruktū

Pareiškėjo pavadinimas: Vikaičių benruomenės centras Strategijos prioritetas, pagal kurį teikiamas vietos projektas: I prioritetas,,kaimo infrastruktū Pareiškėjo pavadinimas: Vikaičių benruomenės centras I prioritetas,,kaimo infrastruktūros modernizavimas 1.1. Priemonė Kaimo atnaujinimas ir plėtra, veiklos sritis 1.1.1. viešosios infrastruktūros sutvarkymas

Detaliau

UKMERGĖS MENO MOKYKLA

UKMERGĖS MENO MOKYKLA UKMERGĖS MENO MOKYKLOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UKMERGĖS MENO MOKYKLOS STRATEGINIO PLANO 2015-2020 METAMS PATVIRTINIMO 2015 kovo 3 d. Nr.V-5 Ukmergė Pritarus Ukmergės rajono savivaldybės administracijos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Daugiafunkcis sveikatinimo, ugdymo, kultūros ir užimtumo centro kompleksas 2015 m. liepos 8 d. Pristatymo turinys I. Projekto įgyvendinimo kontekstas ir vieta II. III. IV. Pagrindiniai duomenys apie projektą

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoriaus, kurio

Detaliau

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1-209 PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE

Detaliau

2018 metine ataskaita_11

2018 metine ataskaita_11 ŠVIETIMO MAINŲ PARAMOS FONDO veiklos apžvalga 2018 m. 2018 M. ŠVIETIMO MAINŲ PARAMOS FONDO VEIKLOS APŽVALGA Turinys 1. Įžanga 2. Programų įgyvendinimas: Erasmus+ Nordplus etwinning 3. Projektų įgyvendinimas:

Detaliau

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys NACIONALINIS EGZAMINŲ CENTRAS Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių tyrimų duomenys Dr. Rita Dukynaitė Vilnius, 2015-10-07 Esminiai akcentai iš tarptautinių tyrimų Lygmuo Lytis Socialinis, ekonominis,

Detaliau

Miglė Tuskienė Mokesčių ir ekonomikos vaidmuo užtikrinant minimalias pajamas

Miglė Tuskienė Mokesčių ir ekonomikos vaidmuo užtikrinant minimalias pajamas Miglė Tuskienė Mokesčių ir ekonomikos vaidmuo užtikrinant minimalias pajamas Ekonomikos augimas - esminė skurdo ir pajamų nelygybės mažinimo prielaida Tvariai auganti ekonomika Struktūrinės reformos Tvarūs

Detaliau

untitled

untitled EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2014 05 20 COM(2014) 284 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI dėl makroregioninių

Detaliau

PowerPoint pristatymas

PowerPoint pristatymas Lietuvos agroverslo tendencijos DNB Bankas 2015 m. gegužės 22 d. Agroverslas iki šiol buvo vienas iš atspariausių Lietuvos ūkio stuburo slankstelių 8,5 8,7 Maisto sektoriaus pridėtinė vertė, dalis BVP,

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS,

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, 290438420 2019 2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Detaliau

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m.

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai 2014-2015 m. m. Pasirinkti šie veiklos rodikliai Atsakingi KVA

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

TIC pavadinimas Paž. Nr. Mėnuo Palangos turizmo informacijos centras 2015 m. sausis Šalis Kodas Lank. sk. Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio v

TIC pavadinimas Paž. Nr. Mėnuo Palangos turizmo informacijos centras 2015 m. sausis Šalis Kodas Lank. sk. Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio v 2015 m. sausis Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio valstybės WORL 580 Australija ir Okeanija AOCT 0 Pietų ir Vidurio Amerika SCAM 0 Šiaurės Amerika NAMR 0 JAV USA 0 Azija ASIA 0 Izraelis IL 0 Japonija

Detaliau

II

II PATVIRTINTA Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr.V1-260 6 priedas BIBLIOTEKOS IR SKAITYKLOS VEIKLOS PLANAS 2018 METAMS Tikslas: 1.Siekti,

Detaliau

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakcija Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Detaliau

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Tai vienintelė Lietuvoje studijų programa, rengianti teatro mokytojus. Teatro ir kino pedagogika jungia dvi sudėtingas ir įdomias sritis teatro meną ir asmenybės

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo 28 d. protokolu Nr. MT-1 VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS

Detaliau

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO REKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 1. T v i r t i n u Myk

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO REKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 1. T v i r t i n u Myk MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO REKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 1. T v i r t i n u Mykolo Romerio universiteto Studijų programos komiteto

Detaliau

Microsoft Word - VEIKLOS ATASKAITA 2012m_I.doc

Microsoft Word - VEIKLOS ATASKAITA 2012m_I.doc PATVIRTINTA: Viešosios įstaigos Verslininkų namai 2013 m. balandžio mėn. 26 d. visuotiniame dalininkų susirinkime, protokolo Nr. DAL 01-01-02 2012 METŲ VEIKLOS A T A S K A I TA Kaunas 2013 m. TURINYS I.

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI Liudmila Lobanova VGTU Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Inga Veževičienė VGTU Integracijos ir karjeros direkcija Vilnius 2005.02.25

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Konkurencingumo lenktynės pačiame įkarštyje: Kaip nelikti ant atsarginių žaidėjų suolelio? Indrė Genytė-Pikčienė Vyriausioji analitikė Luminor 2018 m. lapkričio 26 d. Lietuvos ekonomikos šuolis didžiausias

Detaliau

Labdaros ir paramos fondas Dvasinės pagalbos jaunimi centras M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2014 m., Klaipėda

Labdaros ir paramos fondas Dvasinės pagalbos jaunimi centras M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2014 m., Klaipėda Labdaros ir paramos fondas Dvasinės pagalbos jaunimi centras 2015-2018 M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2014 m., Klaipėda ĮVADAS Labdaros ir paramos fondas Dvasinės pagalbos jaunimui centras - tai savanoriška,

Detaliau

f25e5c28-5e20-4e4a-9362-ac1c5be1853c

f25e5c28-5e20-4e4a-9362-ac1c5be1853c PATVIRTINTA Kauno Pilėnų progimnazijos direktoriaus 2018 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-55 KRIZIŲ VALDYMO KAUNO PILĖNŲ PROGIMNAZIJOJE REGLAMENTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Reglamentas dėl krizių valdymo

Detaliau

ISSN ANDRAGOGIKA, 2013, 1 (4) GERBIAMAS SKAITYTOJAU, Su malonumu pristatau Jums šį išskirtinį Andragogikos mokslo žurnalo numerį. Išskirtin

ISSN ANDRAGOGIKA, 2013, 1 (4) GERBIAMAS SKAITYTOJAU, Su malonumu pristatau Jums šį išskirtinį Andragogikos mokslo žurnalo numerį. Išskirtin ISSN 2029-6894. ANDRAGOGIKA, 2013, 1 (4) GERBIAMAS SKAITYTOJAU, Su malonumu pristatau Jums šį išskirtinį Andragogikos mokslo žurnalo numerį. Išskirtinį tuo, kad jis skirtas projekto Andragogikos bakalauro

Detaliau

NRD 8 priedas Lietuviu gestu kalbos tarpinst programa

NRD 8 priedas Lietuviu gestu kalbos tarpinst programa Strateginio planavimo metodik 8 priedas (Lietuv Respublik Vyriausyb s 2009 m. kovo 18 d. nutarimo Nr. 210 redakcija) (Koordinuojanči institucij informacij apie tarpinstitucin s įgyvendinimą pagal gautą

Detaliau