INFORMACIJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO LINIJOS KAUNAS LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA TIESIMO IR EKSPLOATACIJOS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "INFORMACIJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO LINIJOS KAUNAS LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA TIESIMO IR EKSPLOATACIJOS"

Transkriptas

1 INFORMACIJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO LINIJOS KAUNAS LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA TIESIMO IR EKSPLOATACIJOS LEISTINUMO POVEIKIO APLINKAI POŽIŪRIU 1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas (pavadinimas, adresas, tel.): Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerija, Gedimino pr. 17, LT-01505, Vilnius, tel. Nr.: ; , fakso Nr AB Lietuvos geležinkeliai pagal, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. spalio 16 d. įsakymu Nr Dėl įgaliojimo AB Lietuvos geležinkeliai suteikimo, suteiktus įgaliojimus, juridinio asmens kodas , registruota adresu Mindaugo g. 12, LT-03603, Vilnius, tel. Nr ; , fakso Nr , el. paštas: interneto svetainės adresas 2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas (pavadinimas, adresas, tel.): AECOM Infrastructure & Environment UK Limited, atstovaujama AECOM Infrastructure & Environment UK Limited filialo Lietuvos Respublikoje, juridinio asmens kodas , registruota adresu Vytenio g. 9, LT-03113, Vilnius, tel. Nr.: , fakso Nr , el. p. 3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas Lietuvos ir Latvijos valstybių siena tiesimas ir eksploatacija. 4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, savivaldybė, seniūnija, miestas ar kaimo gyvenamoji vietovė): Kauno m. sav. (Petrašiūnų sen.), Kauno r. sav. (Neveronių, Karmėlavos sen.), Jonavos r. sav. (Bukonių, Dumsių, Kulvos, Užusalių, Žeimių sen.), Kėdainių r. sav. (Šėtos, Truskavos sen.), Panevėžio r. sav. (Naujamiesčio, Paįstrio, Panevėžio, Ramygalos, Vadoklių, Upytės sen.), Pasvalio r. sav. (Joniškėlio apylinkių, Namišių, Pušaloto, Saločių, Vaškų sen.). 5. Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas (trumpai apibūdinama planuojama ūkinė veikla): Poveikio aplinkai vertinimo (toliau PAV) ataskaitoje įvertintos dvi planuojamos geležinkelio ir jo infrastruktūros objektų alternatyvos. Pasirinkta optimali planuojamos geležinkelio linijos alternatyva Nr. 1. Planuojamos geležinkelio linijos techninės charakteristikos nustatytos vadovaujantis 2014 m. lapkričio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1299/2014 dėl Europos Sąjungos geležinkelių sistemos infrastruktūros posistemio techninių sąveikų specifikacijų (TSS) punktu: planuojamo geležinkelio linija yra P2-F1 (keleivių ir krovinių vežimo mišrus eismas); ašies apkrova 22,5 t; gabaritas GC; geležinkelio linijos greitis km/h keleiviniams traukiniams, km/h prekiniams traukiniams; traukinio ilgis m; naudingas perono ilgis m. Planuojama įrengti geležinkelio linija bus elektrifikuota bei dvikelė, 1435 mm vėžės pločio, su stotimis Kaune ir Panevėžyje. Geležinkelio linijos aprūpinimui elektros energija kas 1 km yra numatoma įrengti transformatorines. Geležinkelio linijos elektrifikacijai numatomos pastatyti elektros traukos pastotės. Keleivinių traukinių eismas numatomas apytikriai nuo 6.00 iki val., 2 valandų intervalu. Prekinių traukinių eismas numatomas organizuoti nakties metu nuo iki 6.00 val. Sekmadieniais numatomi geležinkelio linijos tikrinimo bei priežiūros darbai, todėl keleivinių traukinių grafikas nustatomas skirtingai nei kitomis savaitės dienomis Šioje PAV ataskaitoje poveikis aplinkai dėl numatomo planuoti Lokomotyvų bei vagonų aptarnavimo centro (toliau LVAC) ir 1435 mm pločio vėžės kelyno veiklų nevertinamas. Šių objektų poveikis numatomas vertinti kitų projektų metu. Pradėjęs rengti LVAC ir 1435 mm

2 pločio vėžės kelyno projektus, planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, AB Lietuvos geležinkeliai ) visuomenę informuos nustatyta tvarka. 6. Priemonių, numatytų neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms likviduoti, aprašymas (nurodomos pagrindinės priemonės): 6.1 Aplinkos oras. Statybos laikotarpiu: naudojami automobilių keliai šalia gyvenamųjų vietovių turi būti įrengiami su kieta danga (asfaltbetonio, betono, kt. danga) dulkėtumui sumažinti; Turi būti užtikrinta, kad būtų naudojama tiktai statybos technika atitinkanti aplinkosauginius ir techninius reikalavimus. Eksploatacijos laikotarpiu: keleivių ir krovinių vežimui turi būti naudojami elektriniai traukiniai. 6.2 Paviršiniai vandenys. Statybos laikotarpiu: Tiltų statybas atlikti nekontaktuojant su vandens tėkme; Būtina atitinkamai pertvarkyti pažeistas melioracijos sistemas, vandens nuvedimo sprendinius; Draudžiama įrengti arčiau kaip 50 m už pakrantės apsaugos juostos statybos aikšteles. Pavojingų medžiagų, naftos produktų saugyklos, technikos aikštelės, kiti statybos objektai turėtų būti draudžiami įrengti vandens telkinių apsaugos zonose; Eksploatuojama tiktai statybos technika bei transporto priemonės atitinkančios aplinkosauginius ir techninius reikalavimus. Eksploatacijos laikotarpiu: Turi būti laikomasi visų reikalavimų riedmenims, infrastruktūrai bei eismo valdymui. 6.3 Žemės gelmės. Statybos laikotarpiu: Rengiant geležinkelio linijos techninį projektą turi būti atlikti geologiniai tyrinėjimai. Nustačius potencialias karstines vietoves, privalomas geležinkelio linijos konstrukcijos stiprinimas; Draudžiama vykdyti darbus vandenviečių sanitarinėse apsaugos zonose; Eksploatuojama tiktai statybos technika ir transporto priemonės atitinkančios aplinkosauginius ir techninius reikalavimus. Eksploatacijos laikotarpiu: Siekiant išvengti avarijų, turi būti laikomasi visų reikalavimų riedmenims, infrastruktūrai bei eismo valdymui; Siekiant apsaugoti požeminius vandenis bei vandenvietes nuo taršos turėtų būti draudžiama įrengti vandenviečių sanitarinėse apsaugos zonose geležinkelio liniją; Karstinėse teritorijose stiprinamos geležinkelio konstrukcijos. 6.4 Naudingosios iškasenos. Statybos laikotarpiu: Tais atvejais, kada dėl kitų trasos padėtį lemiančių aspektų vis tik planuojamas naudingųjų iškasenų telkinio kirtimas, prieš tiesiant geležinkelio liniją naudingųjų iškasenų telkinys nustatyta tvarka turi būti išeksploatuotas. Eksploatacijos laikotarpiu: Poveikis aplinkai nenumatomas. 6.5 Dirvožemis. Statybos laikotarpiu: Visas dirvožemis statybos teritorijoje prieš pradedant statybos darbus turi būti nuimamas ir sandėliuojamas atskirai nuo kitų medžiagų kaupuose, apsaugant nuo užteršimo bei lietaus ir paviršinių vandenų išplovimo. Eksploatacijos laikotarpiu: Siekiant išvengti dirvožemio taršos dėl avarijų, turi būti laikomasi visų reikalavimų riedmenims, infrastruktūrai bei eismo valdymui. 6.6 Kraštovaizdis. Statybos laikotarpiu: Rengiant geležinkelio linijos techninį projektą bei parenkant geležinkelio tiltų, triukšmo sienučių, kt. statinių konstrukcijas ir spalvas, turi būti atsižvelgiama į vietovei būdingą kraštovaizdį. Atitinkamai taikomi geležinkelio linijos apželdinimo sprendiniai. Eksploatacijos laikotarpiu: Želdinių įrengimas ir priežiūra. 6.7 Augalija. Statybos laikotarpiu: Naujų želdinių įrengimas, geležinkelio linijos apželdinimas. Eksploatacijos laikotarpiu: Siekiant išvengti traukinių avarijų, riktų ir kt. ekstremalių situacijų ir dėl minėtų veiksnių vandens užteršimo, geležinkelio linijos eksploataciniu laikotarpiu būtina laikytis visų reikalavimų riedmenims, infrastruktūrai bei eismo valdymui. 6.8 Gyvūnija. Statybos laikotarpiu: Būtina nepažeisti hidrologinio režimo; Siekiant išvengti upės šlaitų ir krantų pažeidimo (galimos erozijos ateityje) būtina baigus tilto statybos darbus sutvirtinti ir apželdinti šlaitus; Turi būti eksploatuojama tiktai statybos technika atitinkanti aplinkosauginius ir techninius reikalavimus; Vykdant statybos darbus šalia gyvūnijai svarbių saugomų teritorijų gali būti naudojamos laikinos triukšmo užtvaros. Eksploatacijos laikotarpiu: Siekiant išvengti traukinių avarijų, riktų ir kt. ekstremalių situacijų ir dėl minėtų veiksnių vandens užteršimo, būtina laikytis visų reikalavimų riedmenims, infrastruktūrai bei eismo valdymui; Turi būti įrengiamos žinduolių, roplių, varliagyvių, vėžiagyvių praginos žalieji tiltai; Siekiant išvengti žinduolių, roplių, varliagyvių žūties bei sužeidimų traukinio pervažiavimo ar numušimo metu, visa geležinkelio linija aptveriama tvora. 6.9 Kultūros paveldo vertybės. Statybos laikotarpiu: Numatoma pertvarkyti kelius prie kultūros paveldo vertybių. Eksploatacijos laikotarpiu: Triukšmo mažinimo priemonių įrengimas Saugomos teritorijos. Statybos laikotarpiu: Būtina nepažeisti saugomų teritorijų hidrologinio režimo; Siekiant išvengti upės šlaitų ir krantų pažeidimo (galimos erozijos ateityje)

3 būtina baigus tilto statybos darbus sutvirtinti ir apželdinti šlaitus; Būtina nepažeisti upės vagos; Siekiant išvengti taršos turi būti naudojama tiktai statybos technika atitinkanti aplinkosauginius ir techninius reikalavimus; Vykdant statybos darbus turėtų būti naudojamos laikinos triukšmo užtvaros. Eksploatacijos laikotarpiu: Siekiant išvengti traukinių avarijų, riktų ir kt. ekstremalių situacijų ir dėl minėtų veiksnių vandens užteršimo, būtina laikytis visų reikalavimų riedmenims, infrastruktūrai bei eismo valdymui Visuomenės sveikata. Siekiant sumažinti triukšmo lygį turi būti ribojami statybos darbai poilsio ir švenčių laikotarpiu; Vykdant statybos darbus turi būti naudojamos laikinos triukšmo užtvaros; Naudojamos bei diegiamos vibracijos mažinimo priemonės ir technologijos. Eksploatacijos laikotarpiu: Triukšmą slopinančių sienelių, pylimų, vibracijos mažinimo priemonių įrengimas ties gyvenamosiomis teritorijomis. 7. Pateiktos poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvados (nurodoma ar pritarė visi PAV subjektai): 7.1. Kauno visuomenės sveikatos centras (Nuo 2016 m. balandžio 1 dienos Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas) raštu Nr (8.38) Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos pritarė PAV programai. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas raštu Nr (17.8.4) Dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos pritarė planuojamos ūkinės veiklos galimybėms pasirinktoje vietoje Panevėžio visuomenės sveikatos centras (Nuo 2016 m. balandžio 1 dienos Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas) raštu Nr. S-(7.53.)-1838 Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos pateikė išvada, kad PAV programą derina. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas raštu Nr ( ) pritarė PAV ataskaitai bei planuojamos ūkinės veiklos galimybėms Kauno miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius raštu Nr Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos pritarė PAV programai. Kauno miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius raštu Nr Dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos pritarė PAV ataskaitai ir planuojamai ūkinei veiklai Kauno rajono savivaldybės administracija raštu Nr. SD-1309 Dėl Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas Lietuvos ir Latvijos valstybių siena poveikio aplinkai vertinimo programos pritarė PAV programai. Kauno rajono savivaldybės administracija raštu Nr. SD-2291 Dėl Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas Lietuvos ir Latvijos valstybių siena poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos derinimo pritarė PAV ataskaitai ir planuojamai ūkinei veiklai 7.5. Jonavos rajono savivaldybės administracija raštu Nr. 6B Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos derinimo pritarė PAV programai. Jonavos rajono savivaldybės administracija raštu Nr. 6B Dėl pritarimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai pateikė išvadą, kad pritaria PAV ataskaitai ir planuojamai ūkinei veiklai Kėdainių rajono savivaldybės administracija raštu Nr. AS-2379 Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos pateikė išvadą, kad PAV programai pastabų neturi. Kėdainių rajono savivaldybės administracija raštu Nr. AS-1137 Dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos pritarė PAV ataskaitai ir planuojamai ūkinei veiklai su sąlyga, kad bus atsižvelgta į šias pastabas: Ataskaitoje nurodyta, kad Runeikių miško telmologinis draustinis yra Jonavos rajono savivaldybės teritorijoje, nors priklauso Kėdainių rajono savivaldybei; Ataskaitoje nėra nurodyti rengėjų telefono numeriai Panevėžio rajono savivaldybės administracija raštu Nr. (8.11)-SD Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos pritarė PAV programai. Panevėžio rajono savivaldybės administracija raštu Nr. (8.9)-SD Dėl pritarimo pateikė išvada, kad pritaria PAV ataskaitoje išnagrinėtai planuojamai ūkinei veiklai Panevėžio miesto savivaldybės administracija raštu Nr (4.10) Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos pateikė išvadą, kad pastabų ir pasiūlymų dėl PAV programos neturi. Panevėžio miesto savivaldybės administracija raštu Nr (4.12) Dėl Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas Lietuvos ir Latvijos valstybių siena poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos pritarė PAV ataskaitai ir planuojamai ūkinei veiklai.

4 7.9. Pasvalio rajono savivaldybės administracija raštu Nr. ARB-1290 Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos pritarė PAV programai. Pasvalio rajono savivaldybės administracija raštu Nr. ARB-2177 Dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos pritarė PAV ataskaitai ir planuojamai ūkinei veiklai Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba raštu Nr Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos pritarė PAV programai. Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba raštu Nr Dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos pritarė PAV ataskaitai ir planuojamai ūkinei veiklai Panevėžio apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba raštu Nr. V4-805 Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos pritarė PAV programai. Panevėžio apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba raštu Nr. V Dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos pritarė PAV ataskaitai ir planuojamai ūkinei veiklai Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno skyrius raštu Nr. (1.29.-K)2K-787 Dėl Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialiojo plano rengimo ir poveikio aplinkai vertinimo programos pateikė išvadą, kad PAV ataskaitoje būtina išnagrinėti poveikį kultūros paveldo objektui (unikalus kodas kultūros vertybių registre 2010). Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno skyrius raštu Nr. (1.29.-K)2K-1264 Dėl Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialiojo plano plano poveikio aplinkai vertinimo pritarė PAV ataskaitai ir planuojamai ūkinei veiklai Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio skyrius raštu Nr. (9.38.-P)2P-182 Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos pateikė išvadą, kad PAV programą derina. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio skyrius raštu Nr. (9.38.-P)2P-101 Dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos pritarė PAV ataskaitai ir planuojamai ūkinei veiklai Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos raštu Nr. (4) Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos pritarė PAV programai. Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos raštu Nr. (4) Dėl poveikio aplinkai vertinimo išvados pateikė išvadą, kad planuojama ūkinė veikla žemės gelmių naudojimo ir apsaugos aspektu parinktoje vietoje yra galima Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos raštu Nr. (4)-V pritarė PAV programai su pastabomis. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos raštu Nr. (4)-V3-1700(7.21) Dėl Europinio standartinio geležinkelio linijos Kaunas Lietuvos ir Latvijos valstybių siena poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos pateikė išvadą, kad pritaria PAV ataskaitos kokybei ir neprieštarauja, kad būtų įgyvendinama planuojama Europinio standartinio geležinkelio linija Kaunas Lietuvos ir Latvijos valstybių siena (toliau Geležinkelio linija) laikantis šių sąlygų: Nestatyti Geležinkelio linijos pagal alternatyvos Nr. 2 variantą; Geležinkelio tilto per Neries upę atramų nestatyti vandenyje; Neries upės šlaitus ir krantų pažeidimus baigus geležinkelio tilto statybos darbus sutvirtinti ir apželdinti; Paviršines nuotekas ties Neries upe, Lepšynės mišku ir Grūžių mišku nuo planuojamos Geležinkelio linijos surinkti ir prieš išleidžiant į aplinką apvalyti paviršinių nuotekų valymo įrenginiuose arba išleisti į įrengtus žolėtus griovius, infiltracinius šulinius; Statybos darbai, statybos atliekos, statybos aikštelės ir statybų medžiagų sandėliavimo teritorijos neįrengti saugomose teritorijose ir su ja besiribojančiose teritorijose; Neries upės vagoje (vandenyje) nevykdyti statybos darbų nuo balandžio 1 d. iki gegužės 31 d. ir nuo rugsėjo 1 d. iki spalio 31 d.; Neries upės vagoje vykdant statybos darbus nepažeisti hidrologinio režimo, naudoti nešmenis stabdančias priemones; Gyvūnų migracijai užtikrinti PAV ataskaitoje nustatytose vietose įrengti pralaidas, praginas bei žaliuosius tiltus. Statant naujus geležinkelio viadukus ir tiltus neurbanizuotose teritorijose pritaikyti gyvūnų migracijai. Pritaikytų gyvūnų migracijai perėjų aplinką natūralizuoti (apželdinti natūraliomis medžiagomis, įrengti patrauklias buveines (šakų ar kelmų krūvas) ir kt.).didelio diametro tunelių perėjų po keliu plotis turi būti didesnis nei 30 m, minimalus aukštis ne

5 mažesnis kaip 3 m. Tunelinėse perėjose, kuriose yra aukštas gruntinio vandens lygis, turi būti įrengti vandens nuvedimo (drenavimo) įrenginiai; Biologinės įvairovės apsaugos priemonių projektavime ir įdiegime (statyboje) turi dalyvauti ekologijos, aplinkotyros ar biologijos išsilavinimą turintys specialistai. Aukščiau išvardintos sąlygos turi būti vykdomos planuojamos ūkinės veiklos užsakovo lėšomis Aplinkos apsaugos agentūra raštu Nr. (15.9)-A Dėl Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas Lietuvos ir Latvijos valstybių siena statybos poveikio aplinkai vertinimo programos tvirtinimo PAV programą patvirtino. 8. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas (nurodoma, kada ir kokiose visuomenės informavimo priemonėse buvo skelbimai, kada vyko viešas supažindinimas, kaip buvo atsižvelgta į visuomenės pasiūlymus): Visuomenė apie parengtą PAV programą buvo informuota Kauno miesto savivaldybės administracijos Panemunės seniūnijos skelbimų lentoje ( ), Petrašiūnų seniūnijos skelbimų lentoje ( ), Kauno rajono savivaldybės administracijos Garliavos apylinkių seniūnijos skelbimų lentoje ( ), Karmėlavos seniūnijos skelbimų lentoje ( ), Rokų seniūnijos skelbimų lentoje ( ), Neveronių seniūnijos skelbimų lentoje ( ), Jonavos rajono savivaldybės administracijos Bukonių seniūnijos skelbimų lentoje ( ), Dumsių seniūnijos skelbimų lentoje ( ), Jonavos miesto seniūnijos skelbimų lentoje ( ), Kulvos seniūnijos skelbimų lentoje ( ), Ruklos seniūnijos skelbimų lentoje ( ), Šilų seniūnijos skelbimų lentoje ( ), Upninkų seniūnijos skelbimų lentoje ( ), Užusalių seniūnijos skelbimų lentoje ( ), Žeimių seniūnijos skelbimų lentoje ( ), Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Šėtos seniūnijos skelbimų lentoje ( ), Truskavos seniūnijos skelbimų lentoje ( ), Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Naujamiesčio seniūnijos skelbimų lentoje ( ), Paįstrio seniūnijos skelbimų lentoje ( ), Ramygalos seniūnijos skelbimų lentoje ( ), Panevėžio seniūnijos skelbimų lentoje ( ), Smilgių seniūnijos skelbimų lentoje ( ), Upytės seniūnijos skelbimų lentoje ( ), Vadoklių seniūnijos skelbimų lentoje ( ), Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Joniškėlio miesto seniūnijos skelbimų lentoje ( ), Joniškėlio apylinkių seniūnijos skelbimų lentoje ( ), Namišių seniūnijos skelbimų lentoje ( ), Pasvalio apylinkių seniūnijos skelbimų lentoje ( ), Pasvalio miesto seniūnijos skelbimų lentoje ( ), Pumpėnų seniūnijos skelbimų lentoje ( ), Pušaloto seniūnijos skelbimų lentoje ( ), Saločių seniūnijos skelbimų lentoje ( ), Vaškų seniūnijos skelbimų lentoje ( ), respublikiniame laikraštyje Lietuvos aidas ( ), laikraštyje Kauno diena ( ), laikraštyje Jonavos naujienos ( ), laikraštyje Kėdainių mugė ( ), laikraštyje Sekundė ( ), laikraštyje Darbas ( ), Kauno miesto savivaldybės internetiniame tinklalapyje ( ), Kauno rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje ( ), Jonavos rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje ( ), Kėdainių rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje ( ), Panevėžio rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje ( ), Panevėžio miesto savivaldybės internetiniame tinklalapyje ( ), Pasvalio rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje ( ), PAV dokumentų rengėjo Aecom Infrastructure & Environment UK Limited, atstovaujama URS Infrastructure & Environment UK Limited filialo Lietuvos Respublikoje, internetinėje svetainėje ( ), taip pat planuojamos ūkinės veiklos organizatorius AB Lietuvos geležinkeliai internetinėje svetainėje ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos internetiniame tinklalapyje Aplinkos apsaugos agentūra savo tinklalapyje paskelbė visuomenei apie parengtą PAV programą. Suinteresuotos visuomenės pasiūlymų dėl PAV programos nebuvo gauta. Informacija apie visuomenės viešą supažindinimą su PAV ataskaita buvo skelbiama: Kauno miesto savivaldybės administracijos Panemunės seniūnijos skelbimų lentoje ( ), Petrašiūnų seniūnijos skelbimų lentoje ( ), Kauno rajono savivaldybės administracijos Garliavos apylinkių seniūnijos skelbimų lentoje ( ), Karmėlavos seniūnijos skelbimų lentoje ( ), Rokų seniūnijos skelbimų lentoje (2015-

6 12-21), Neveronių seniūnijos skelbimų lentoje ( ), Jonavos rajono savivaldybės administracijos Bukonių seniūnijos skelbimų lentoje ( ), Jonavos miesto seniūnijos skelbimų lentoje ( ), Kulvos seniūnijos skelbimų lentoje ( ), Ruklos seniūnijos skelbimų lentoje ( ), Šilų seniūnijos skelbimų lentoje ( ), Upninkų seniūnijos skelbimų lentoje ( ), Užusalių seniūnijos skelbimų lentoje ( ), Žeimių seniūnijos skelbimų lentoje ( ), Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Šėtos seniūnijos skelbimų lentoje ( ), Truskavos seniūnijos skelbimų lentoje ( ), Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Naujamiesčio seniūnijos skelbimų lentoje ( ), Paįstrio seniūnijos skelbimų lentoje ( ), Ramygalos seniūnijos skelbimų lentoje ( ), Panevėžio seniūnijos skelbimų lentoje ( ), Smilgių seniūnijos skelbimų lentoje ( ), Upytės seniūnijos skelbimų lentoje ( ), Vadoklių seniūnijos skelbimų lentoje ( ), Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Joniškėlio apylinkių seniūnijos skelbimų lentoje ( ), Joniškėlio miesto seniūnijos skelbimų lentoje ( ), Namišių seniūnijos skelbimų lentoje ( ), Pumpėnų seniūnijos skelbimų lentoje ( ), Pušaloto seniūnijos skelbimų lentoje ( ), Saločių seniūnijos skelbimų lentoje ( ), Vaškų seniūnijos skelbimų lentoje ( ), respublikiniame laikraštyje Lietuvos aidas ( ), aikraštyje Kauno diena ( ), laikraštyje Jonavos naujienos ( ), laikraštyje Kėdainių mugė ( ), laikraštyje Sekundė ( ), laikraštyje Darbas ( ), Kauno miesto savivaldybės skelbimų lentoje ( ) ir internetiniame tinklalapyje ( ), Kauno rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje ( ), Jonavos rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje ( ), Kėdainių rajono savivaldybės skelbimų lentoje ( ) ir internetiniame tinklalapyje ( ), Panevėžio rajono savivaldybės skelbimų lentoje ( ) ir internetiniame tinklalapyje ( ), Panevėžio miesto savivaldybės skelbimų lentoje ( ) ir internetiniame tinklalapyje ( ), Pasvalio rajono savivaldybės skelbimų lentoje ( ) ir internetiniame tinklalapyje ( ), PAV dokumentų rengėjo Aecom Infrastructure & Environment UK Limited, atstovaujama URS Infrastructure & Environment UK Limited filialo Lietuvos Respublikoje, internetinėje svetainėje ( ), taip pat planuojamos ūkinės veiklos organizatorius AB Lietuvos geležinkeliai internetinėje svetainėje ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos internetiniame tinklalapyje ir Agentūros internetiniame tinklalapyje ( ). Kauno rajono savivaldybės administracijos Garliavos apylinkių seniūnijos skelbimų lentoje ( ), Karmėlavos seniūnijos skelbimų lentoje ( ), Rokų seniūnijos skelbimų lentoje ( ), Neveronių seniūnijos skelbimų lentoje ( ), respublikiniame laikraštyje Lietuvos aidas ( ), laikraštyje Savaitraštis Kaunui ( ), Kauno rajono savivaldybės skelbimų lentoje ( ) ir internetiniame tinklalapyje ( ), PAV dokumentų rengėjo Aecom Infrastructure & Environment UK Limited, atstovaujama URS Infrastructure & Environment UK Limited filialo Lietuvos Respublikoje, internetinėje svetainėje ( ), taip pat planuojamos ūkinės veiklos organizatorius AB Lietuvos geležinkeliai internetinėje svetainėje ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos internetiniame tinklalapyje ir Agentūros internetiniame tinklalapyje ( ). Visuomenės susirinkimai dėl PAV ataskaitos įvyko: , val., Panevėžio miesto savivaldybės administracijos posėdžių salėje, Laisvės a. 20, Panevėžyje. Viešajame susirinkime dalyvavo planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus atstovai, PAV dokumentų rengėjo atstovai, Panevėžio miesto savivaldybės atstovai, Lietuvos Respublikos Seimo narė, suinteresuotos visuomenės atstovai , val., Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Didžiojoje posėdžių salėje, Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalyje. Viešajame susirinkime dalyvavo planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus atstovai, PAV dokumentų rengėjo atstovai, Pasvalio rajono savivaldybės atstovai, Lietuvos Respublikos Seimo narys, suinteresuotos visuomenės atstovai , val., Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Posėdžių salėje, J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiuose. Viešajame susirinkime dalyvavo planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus atstovai, PAV dokumentų rengėjo atstovai, Kėdainių rajono savivaldybės atstovai, suinteresuotos visuomenės atstovai.

7 , val., Jonavos rajono savivaldybės administracijos J. Ralio salėje, Žeimių g. 13, Jonavoje. Viešajame susirinkime dalyvavo planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus atstovai, PAV dokumentų rengėjo atstovai, suinteresuotos visuomenės atstovai , val., Kauno miesto savivaldybės administracijos Mažojoje salėje, Laisvės al. 96, Kaune. Viešajame susirinkime dalyvavo planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus atstovai, PAV dokumentų rengėjo atstovai, suinteresuotos visuomenės atstovai , val., Neveronių seniūnijos kultūros centro salėje, Kertupio g. 18, Neveronių k., Kauno r. sav. Viešajame susirinkime dalyvavo planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus atstovai, PAV dokumentų rengėjo atstovai, Kauno rajono savivaldybės atstovai, suinteresuotos visuomenės atstovai. Buvo gauti suinteresuotos visuomenės pasiūlymai dėl PAV ataskaitos į kuriuos buvo atsižvelgta Aplinkos apsaugos agentūra savo tinklalapyje paskelbė visuomenei apie gautą PAV ataskaitą. Per nustatytą terminą pasiūlymų dėl PAV ataskaitos iš suinteresuotos visuomenės negauta , val., įvyko PAV ataskaitos svarstymo posėdis Aplinkos apsaugos agentūroje, A Juozapavičiaus g. 9, Vilnius. Posėdyje dalyvavo planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus atstovai, PAV dokumentų rengėjo atstovai, PAV subjektų atstovai ir suinteresuotos visuomenės atstovai ( protokolas Nr. A7-5). 9. Atsakingos institucijos sprendimo pobūdis (planuojama ūkinė veikla leistina/neleistina), priėmimo data ir su juo siejamos sąlygos, pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant sprendimą: Aplinkos apsaugos agentūros raštu Nr. (28.1)-A priimtas sprendimas: planuojama ūkinė veikla Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas Lietuvos ir Latvijos valstybių siena tiesimas ir eksploatacija leistina pagal parengtą PAV ataskaitą ir joje numatytą alternatyvą Nr. 1, įgyvendinus PAV ataskaitoje numatytas aplinkosaugines priemones, įvykdžius minėto sprendimo 10 punkte nustatytas sąlygas Su sprendimu siejamos sąlygos: Planuojamos ūkinės veiklos (toliau PŪV) užsakovas ar PAV dokumentų rengėjas, gavęs atsakingos institucijos sprendimą dėl PŪV leistinumo pasirinktoje vietoje, per 10 darbo dienų turi apie tai pranešti visuomenei Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka ir raštu informuoti Agentūrą apie atliktą visuomenės supažindinimą Vykdomos veiklos metu paaiškėjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai už PAV ataskaitoje pateiktus arba teisės aktuose nustatytus rodiklius, PŪV užsakovas privalės nedelsiant taikyti papildomas poveikį aplinkai mažinančias priemones Planuojamos Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas Lietuvos ir Latvijos valstybių siena tiesimas ir eksploatacija galima laikantis sprendimo punkte nustatytų sąlygų, įgyvendinus PAV ataskaitoje ir sprendimo 6 punkte numatytas aplinkosaugines priemones PŪV užsakovas privalo užtikrinti, kad PAV ataskaitoje numatytos triukšmo ir vibracijos mažinimo priemonės bus įrengtos iki planuojamo geležinkelio linijos eksploatacijos pradžios, PAV ataskaitoje nurodyto efektyvumo. Rengiant planuojamo geležinkelio techninius projektus, kuriais būtų keičiami geležinkelio linijos techniniai parametrai, triukšmo mažinimo priemonės turi būti atitinkamai tikslinamos PŪV užsakovas privalo užtikrinti, kad Saugomose teritorijose neigiamo poveikio mažinimo priemonės turi būti įrengtos iki geležinkelio statybos ir eksploatacijos pradžios Rengiant planuojamos geležinkelio linijos techninius projektus, parengti geležinkelio želdinių planą, tikslinti/konkretizuoti PAV ataskaitoje numatytų praginų ir žaliųjų tiltų įrengimo vietas, bei konkretizuoti automobilių kelių pertvarkymo sprendinius. Užtikrinti kelių, kuriais planuojamos geležinkelio linijos statybos metu bus vykdomas sunkiasvorių krovininių transporto priemonių judėjimas, tinkamą eksploataciją, pritaikant jų konstrukciją ir dangas sunkiasvorių krovininių transporto priemonių judėjimui.

8 Rengiant planuojamo geležinkelio techninius projektus, kuriais būtų keičiami geležinkelio linijos paviršinio vandens tvarkymo, atliekų tvarkymo, kt. susiję techniniai parametrai, atitinkamai turi būti tikslinamos ir poveikio aplinkai mažinimo priemonės PŪV užsakovas privalo užtikrinti, kad teritorijų, esančių planuojamo geležinkelio gretimybėje, kurios šiuo metu neurbanizuotos (tačiau teritorijų planavimo dokumentais numatomų urbanizuoti) konversijos į urbanizuotas teritorijas atveju, bus įgyvendintos PAV ataskaitoje numatytos rekomenduojamos triukšmo ir vibracijos mažinimo priemonės Reikalavimai monitoringui: PŪV užsakovas privalo užtikrinti, kad bus vykdomas PAV ataskaitoje numatytų neigiamo poveikio aplinkai mažinimo priemonių efektyvumui nustatyti monitoringas pagal PAV ataskaitoje numatyto monitoringo metmenis parengtą monitoringo programą. Monitoringo programa turi būti rengiama vadovaujantis Ūkio subjekto monitoringo nuostatais patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-546,,Dėl Ūkio subjekto monitoringo nuostatų patvirtinimo Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos raštu Nr. (4) informavo Agentūrą, kad tiek atlikti ir numatomi geologiniai tyrimai, tiek konstrukcijų stiprinimo projektiniai sprendiniai gali tik sumažinti planuojamos ūkines veiklos reikšmingą neigiamą poveiki aplinkai dėl karstinių reiškinių, tačiau negali padėti šio poveikio išvengti. Atsižvelgiant į tai, monitoringo programoje būtina numatyti periodinius geležinkelio trasos apylinkių, patenkančių į Šiaurės Lietuvos karstinio rajono ribas, nustatytas 2008 m. gruodžio 4 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-655 Dėl Šiaurės Lietuvos karstinio rajono ribų ir intensyvaus karsto žemių grupių nustatymo, inžinerinius geologinius tyrimus, karstinių reiškinių atsiradimo tikimybei nustatyti. Jeigu minėtų tyrimų rezultatai parodytų karstinių reiškinių atsiradimo tikimybę, numatyti geležinkelio konstrukcijų stiprinimą ar kitas priemones Atsižvelgiant į tarpvalstybinių konsultacijų rezultatus, PŪV užsakovui įvertinti 2016 m. lapkričio 24 d. Latvijos aplinkos apsaugos biuro rašte Nr. 3-01/1507 Latvijos Respublikos gamtos apsaugos agentūros pateiktą pasiūlymą, kad Mūšos upės slėnis po tiltu per Mūšą būtų numatytas kaip gyvūnų perėja Statybų darbų metu susidarysiančias statybinės atliekas tvarkyti vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis LR Aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 722 Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo ir Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis LR Aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo. Visos atliekos pagal galimybę turi būti perduodamos atliekų tvarkytojams, turintiems teisę tvarkyti šias atliekas. Rengiant planuojamos geležinkelio linijos techninius projektus nurodyti tikslūs atliekų kiekius Užtikrinti, kad prieš tiesiant geležinkelio liniją, PAV ataskaitoje nurodyti planuojamos geležinkelio linijos kertami naudingųjų iškasenų telkiniai nustatyta tvarka būtų išeksploatuoti Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant sprendimą: PAV ataskaitai buvo naudojami Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialiojo plano duomenys (patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. sausio 11 d. nutarimu Nr. 31 Dėl Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialiojo plano patvirtinimo ir žemės paėmimo visuomenės poreikiams Europinio standarto geležinkelio linijai Kaunas Lietuvos ir Latvijos valstybių siena nutiesti procedūros pradžios ) PAV ataskaitoje kaip racionaliausia ir optimali alternatyva įvardinta Alternatyva Nr. 1. Šioje alternatyvoje nurodytas Lietuvos ir Latvijos valstybių sienos kirtimo taškas buvo numatytas tarpvalstybinių konsultacijų metu ir atitiko 2016 m. rugpjūčio 24 d. Latvijos ministrų kabineto patvirtintą sprendinį PAV ataskaitą nagrinėję ir išvadas pateikę PŪV poveikio aplinkai vertinimo subjektai, vadovaudamiesi PAV įstatymo 9 straipsnio 4 dalimi, pritarė PAV ataskaitai ir neprieštaravo dėl PŪV galimybių.

9 PAV ataskaitos rengėjas pagal Aplinkos ministerijos nustatytą tvarką tinkamai informavo visuomenę apie PŪV. PAV ataskaita buvo pataisyta pagal visuomenės pastabas ir pasiūlymus. Suinteresuota visuomenė buvo supažindinta su patikslintais sprendiniais, dėl patikslintos ataskaitos sprendinių visuomenė prieštaravimų nepateikė Pagal PAV ataskaitoje pateiktą informaciją, naudojant poveikį aplinkai mažinančias priemones nurodytas sprendimo 6 punkte ir vykdant sprendimo 10 punkte nustatytas sąlygas, PŪV įgyvendinimas nesukels reikšmingo neigiamo poveikio saugomoms teritorijoms, gyvūnijai ir augalijai, aplinkos orui, vandeniui, dirvožemiui, kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei, visuomenės sveikatai bei šių aplinkos komponentų tarpusavio sąveikai Pagal PAV ataskaitoje pateiktą informaciją, planuojama geležinkelio linija bus elektrifikuota, t. y. lokomotyvai su vidaus degimo varikliais nebus naudojami, geležinkelio transporto priemonių teršalų emisija į orą nenumatoma. Geležinkelio linijos eksploataciniu laikotarpiu neigiamas poveikis aplinkos orui nenumatomas. Kadangi geležinkelio linijos ir jos infrastruktūros objektų (stočių, terminalų, kt.) statyba numatoma atvirose teritorijose, neapribotose tankiai užstatytais aukštais pastatais, pastatų kanjono efektas neplanuojamas, oro tarša iš statybinės technikos išsisklaidys ir neviršys ribinių verčių PAV ataskaitoje apskaičiuoti prognozuojami triukšmo lygiai ties artimiausia gyvenamąja aplinka taikant PAV ataskaitoje numatytas triukšmo mažinimo priemones, visais paros laikotarpiais neviršys Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje nustatytų didžiausių leidžiamų triukšmo dydžių Pagal PAV ataskaitoje pateiktą informaciją, taikant PAV ataskaitoje numatytas vibracijos mažinimo priemones, PŪV sukeliama vibracija neviršys Lietuvos higienos normos HN 50:2003 Visą žmogaus kūną veikianti vibracija: didžiausi leidžiami dydžiai ir matavimo reikalavimai gyvenamuosiuose bei visuomeniniuose pastatuose nustatytų didžiausių leidžiamų dydžių. 10. Susipažinti su išsamesne informacija apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo, galima: AECOM Infrastructure & Environment UK Limited, atstovaujama AECOM Infrastructure & Environment UK Limited filialo Lietuvos Respublikoje, juridinio asmens kodas , registruota adresu Vytenio g. 9, LT-03113, Vilnius, tel. Nr.: , fakso Nr , internetinėje svetainėje Aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje

Det_pl_ir_jo_spr

Det_pl_ir_jo_spr 8.1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 8.1.1. ĮVADAS Detaliojo plano organizatorius: Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė, tel. 8-44179201, faks. 8-44151517.

Detaliau

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode] Daugiaaukštės lengvųjų automobilių saugyklos Sukilėlių pr. 19 b projektiniai pasiūlymai Bendri duomenys Uždaroji akcinė bendrovė EKSPLOIT Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos

Detaliau

Neoficialus įstatymo tekstas Įstatymas skelbtas: Žin., 2004, Nr LIETUVOS RESPUBLIKOS GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO KODEKSO PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJI

Neoficialus įstatymo tekstas Įstatymas skelbtas: Žin., 2004, Nr LIETUVOS RESPUBLIKOS GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO KODEKSO PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJI Neoficialus įstatymo tekstas Įstatymas skelbtas: Žin., 2004, Nr. 72-2487 LIETUVOS RESPUBLIKOS GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO KODEKSO PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJIMO IR TAIKYMO ĮSTATYMAS 2004 m. balandžio 22 d. Nr.

Detaliau

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS KITOS PASKIRTIES ( GYVENAMOSIOS TERITORIJOS, MAŽAAUKŠČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBOS ) SKLYPO, KADASTRINIS NR. 8840/0002:382 PAGRYNIŲ K., ŠILUTĖS SEN., ŠILUTĖS R. SAV. DETALUSIS PLANAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Detaliau

UAB Tectum group Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus raj. Planavimo organizatorius: Zenon Balcevič, Miroslav Balcevič Planuojamos teritorijos ad

UAB Tectum group Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus raj. Planavimo organizatorius: Zenon Balcevič, Miroslav Balcevič Planuojamos teritorijos ad UAB Tectum group Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus raj. Planavimo organizatorius: Zenon Balcevič, Miroslav Balcevič Planuojamos teritorijos adresas: Chodkevičiaus g. 29, Bajorų k., Avižienių sen.,

Detaliau

Eil. Nr. Įmonės kodas 2015 M. PLANUOJAMŲ TIKRINTI ŪKIO SUBJEKTŲ SĄRAŠAS Įmonės pavadinimas ir adresas Struktūrinio (teritorinio) padalinio pavadinimas

Eil. Nr. Įmonės kodas 2015 M. PLANUOJAMŲ TIKRINTI ŪKIO SUBJEKTŲ SĄRAŠAS Įmonės pavadinimas ir adresas Struktūrinio (teritorinio) padalinio pavadinimas Eil. Nr. Įmonės kodas 2015 M. PLANUOJAMŲ TIKRINTI ŪKIO SUBJEKTŲ SĄRAŠAS Įmonės pavadinimas ir adresas Struktūrinio (teritorinio) padalinio pavadinimas Planinio tikrinimo data (ketv., mėnuo) Tikrinama veikla

Detaliau

Microsoft Word - T_164_priedas.doc

Microsoft Word - T_164_priedas.doc PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T-164 SAUGOTINŲ ŽELDINIŲ, AUGANČIŲ NE MIŠKO ŽEMĖJE, APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS ŠIAULIŲ RAJONE TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2016-05-31 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

Microsoft Word - PP_Viršelis

Microsoft Word - PP_Viršelis Įmonės kodas 135900576, Gedimino g. 47-311, 44242 Kaunas, tel.+370 37 206356, faks.+370 37 201070, www.svbcentras.lt, el. paštas: infosvb@takas.lt PROJEKTO PAVADINIMAS: Prieauglio tvarto ir skysto mėšlo

Detaliau

A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S

A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S PASTATO IR SKLYPO BENDRIEJI RODIKLIAI SKLYPO PLOTAS 0,1253 ha UŽSTATYMO PLOTAS 744.19

Detaliau

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIEŽIŪRA IR PLĖTRA 2019 2035 METAIS MAGISTRALINIAI KELIAI km Rekonstravimas, kapitalinis remontas (vidutiniškai per metus 12 km) 234 mln. 167,1 2019 2035 Paprastasis remontas

Detaliau

AM_zemes_gelmiu_naudojimo_planu_rengimo_aktualijos_2015_03_10_skaidyta

AM_zemes_gelmiu_naudojimo_planu_rengimo_aktualijos_2015_03_10_skaidyta ŽEMĖS GELMIŲ NAUDOJIMO PLANO RENGIMO AKTUALIJOS LIETUVOS KARJERŲ ASOCIACIJA LIETUVOS DURPIŲ ĮMONIŲ ASOCIACIJA LIETUVOS PRAMONINKŲ KONFEDERACIJA Dr. Ginutis Juozapavičius,UAB GJ Magma Dr. Tatjana Kuzavinienė,

Detaliau

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIEŽIŪRA IR PLĖTRA 2019 2035 METAIS LĖŠŲ POREIKIS IKI 2035 METŲ Strategijoje numatytiems tikslams iki 2035 m. pasiekti reikia apie 11 mlrd. eurų. Trūkstamas finansavimas gali

Detaliau

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 011 M. KOVO D. ĮSAKYMO NR. V-199 DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:011 ELEKTROMAGNETINIS

Detaliau

sprendiniu konkretizavimo stadija e3

sprendiniu konkretizavimo stadija e3 III. SPRENDINIŲ KONKRETIZAVIMO STADIJA 3.1. BENDRIEJI DUOMENYS Planavimo organizatorius Vytautas Glodenis, Medžiotojų g. 3, Panevėžys. Detaliojo plano rengėjas UAB Palangos projektas, projekto vadovas

Detaliau

Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO A

Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO A Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. PAŽINTINIAI OBJEKTO DUOMENYS

Detaliau

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon 2016-12-09 adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Aušra Mažulienė, tel. 8 (382) 30 271, el. paštas ausra.mazuliene@sirvintos.lt II.1. Pirkimo pavadinimas: PROJEKTO DRUŽŲ K.V. (BUV.

Detaliau

Microsoft Word - InfApieSpr-tinklapiui.doc

Microsoft Word - InfApieSpr-tinklapiui.doc INFORMACIJA apie priimtą sprendimą dėl Pakruojo rajono Petrašiūnų III dolomito telkinyje planuojamos veiklos leistinumo poveikio aplinkai požiūriu 1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovai. AB Dolomitas,

Detaliau

Dokumento Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Vandens telkinių apsauga APR- VTA 10 4 priedas VANDENS APSAUG

Dokumento Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Vandens telkinių apsauga APR- VTA 10 4 priedas VANDENS APSAUG Dokumento Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Vandens telkinių apsauga APR- VTA 10 4 priedas VANDENS APSAUGOS PRIEMONIŲ TAIKYMO REKOMENDACIJOS 1 lentelė. Apsaugos

Detaliau

Nutarimas skelbtas: Žin., 2002, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS IR TAURAGĖS APSKRIČIŲ

Nutarimas skelbtas: Žin., 2002, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS IR TAURAGĖS APSKRIČIŲ Nutarimas skelbtas: Žin., 2002, Nr. 93-3999 Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS IR TAURAGĖS APSKRIČIŲ PASIRENGIMO POTVYNIAMS IR POTVYNIO PADARINIAMS ŠALINTI

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS INFORMACIJA ATRANKAI DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI PRIVALOMO VERTINIMO Naujo 52000m 3 naftos rezervuaro statyba Akcinės bendrovės ORLEN Lietuva, Vamzdynų ir terminalo operacijų padalinio

Detaliau

Title of Presentation

Title of Presentation Lietuvos pažeistų durpynų tvarkymas, įgyvendinant Tyrulių pelkės paukščių apsaugai svarbios teritorijos (PAST) atkūrimo darbus Tyruliai-Life LIFE12 NAT/LT/001186 Projekto rezultatai ir šios teritorijos

Detaliau

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11 UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k.183843314, PVM mokėtojo kodas LT838433113, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, tel. (8 389) 63 641, faks. (8 389)

Detaliau

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2010 m. balandžio 26 d. pasirašė projekto,,viešosios vandens turizmo infrastruktūros

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2010 m. balandžio 26 d. pasirašė projekto,,viešosios vandens turizmo infrastruktūros Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2010 m. balandžio 26 d. pasirašė projekto,,viešosios vandens turizmo infrastruktūros sukūrimas saugomose teritorijose" (toliau Projektas)

Detaliau

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL DVIEJŲ ŽEMĖS SKLYPŲ SUFORMAVIMO, TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMŲ NUSTATYMO VĖJO JĖGAINĖMS PASTATYTI PA

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL DVIEJŲ ŽEMĖS SKLYPŲ SUFORMAVIMO, TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMŲ NUSTATYMO VĖJO JĖGAINĖMS PASTATYTI PA PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL DVIEJŲ ŽEMĖS SKLYPŲ SUFORMAVIMO, TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMŲ NUSTATYMO VĖJO JĖGAINĖMS PASTATYTI PAKRUOJO R. SAV., PAKRUOJO SEN., AKMENĖLIŲ IR PAKRUOJO

Detaliau

Alytaus regiono uždaryto Pagirmuonių sąvartyno aplinkos monitoringo 2017 m. ataskaita Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS RE

Alytaus regiono uždaryto Pagirmuonių sąvartyno aplinkos monitoringo 2017 m. ataskaita Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS RE Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS REGIONO UŽDARYTO PAGIRMUONIŲ SĄVARTYNO APLINKOS MONITORINGO 2017 M. ATASKAITA I BENDROJI DALIS 1. Informacija apie ūkio subjektą: 1.1. teisinis

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS Suvestinė redakcija nuo 2016-04-12 Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-12-29, i. k. 2015-20869 PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS

Detaliau

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau SAM)

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau SAM) SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau SAM) 2018 2020 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių

Detaliau

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio 11 25 d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją laboratoriją, rezultatų apžvalga Vilnius, 2017 m. Turinys Įžanga... 3

Detaliau

PATVIRTINTA AB Lietuvos geležinkeliai generalinio direktoriaus pavaduotojo Geležinkelių infrastruktūros direkcijos direktoriaus 2016 m. spalio 11 d. į

PATVIRTINTA AB Lietuvos geležinkeliai generalinio direktoriaus pavaduotojo Geležinkelių infrastruktūros direkcijos direktoriaus 2016 m. spalio 11 d. į PATVIRTINTA AB Lietuvos geležinkeliai generalinio direktoriaus pavaduotojo Geležinkelių infrastruktūros direkcijos direktoriaus 2016 m. spalio 11 d. įsakymu Į(DI)-265 (AB Lietuvos geležinkeliai generalinio

Detaliau

OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINI

OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINI OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI ADRESAS: KLAIPĖDOS M., ŠILUTĖS PL. 107

Detaliau

VEIVERIŲ MIESTELIO BENDRASIS PLANAS SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMAS BENDROJO PLANAVIMO ORGANIZATORIUS PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKT

VEIVERIŲ MIESTELIO BENDRASIS PLANAS SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMAS BENDROJO PLANAVIMO ORGANIZATORIUS PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKT VEIVERIŲ MIESTELIO BENDRASIS PLANAS SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMAS BENDROJO PLANAVIMO ORGANIZATORIUS PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS BENDROJO PLANO RENGĖJAS KAUNO SĮ KAUNO PLANAS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 204 STRAIPSNIO IR XIX SKYRIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 204 STRAIPSNIO IR XIX SKYRIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2008 M. BALANDŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 1V-148 DĖL REGIONINIŲ CENTRŲ KOMPLEKSINĖS PLĖTROS INVESTICINIŲ

Detaliau

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui LAKD TNT skyriaus vedėjas Evaldas Petrikas Reglamentavimas Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

UAB Studija 33, Įm. kodas: PVM kodas: LT A.s. LT AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel

UAB Studija 33, Įm. kodas: PVM kodas: LT A.s. LT AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel UAB Studija 33, Įm. kodas: 30024086 PVM kodas: LT000079663 A.s. LT86 7044 0600 0496 3883 AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel.: (8-46) 30063 Faks.: (8-46) 30062 www.s33.lt ; info@s33.lt

Detaliau

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Žirm n g.9 -, 9 Vilnius Tel.: (8~5) 7 8 ; Faks.: (8~5) 8 Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Statinio grup UAB ARGINTA INVESTMENT DIDMENIN S PREKYBOS PASTATO, NALŠIOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PARDAVIMO IR NUOMOS NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRČIAI

Detaliau

EN

EN LT LT LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2010.8.26 KOM(2010) 430 galutinis KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI dėl programos Forest Focus įgyvendinimo pagal 2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento

Detaliau

Projektas

Projektas Aplinkos apsaugos agentūrai ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA 1. Informacija apie ūkio subjektą: 1.1. teisinis statusas: juridinis asmuo juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2015-05-22 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

Atmintinė prekinių vagonų savininkams Gerbiami prekinių vagonų savininkai Siekdami pagerinti teikiamų paslaugų, susijusių su privačių 1520 mm pločio v

Atmintinė prekinių vagonų savininkams Gerbiami prekinių vagonų savininkai Siekdami pagerinti teikiamų paslaugų, susijusių su privačių 1520 mm pločio v Atmintinė prekinių vagonų savininkams Gerbiami prekinių vagonų savininkai Siekdami pagerinti teikiamų paslaugų, susijusių su privačių 1520 mm pločio vėžės prekinių vagonų įregistravimu, perregistravimu,

Detaliau

Microsoft Word - stendas triuksmo I

Microsoft Word - stendas triuksmo I Balandžio 25-oji Tarptautinė triukšmo suvokimo diena Kada nors žmonija bus priversta nugalėti triukšmą taip pat ryžtingai, kaip cholerą ir marą, - XIX amžiaus vokiečių mikrobiologas R. Kochas.. Istorija

Detaliau

LIETUVOS ITS POLITIKA IR ĮGYVENDINIMAS: STATUS QUO IR ESMINIAI POKYČIAI FORMUOJANT ITS DARBOTVARKĘ GRAŽVYDAS JAKUBAUSKAS Konferencija Intelektinės tra

LIETUVOS ITS POLITIKA IR ĮGYVENDINIMAS: STATUS QUO IR ESMINIAI POKYČIAI FORMUOJANT ITS DARBOTVARKĘ GRAŽVYDAS JAKUBAUSKAS Konferencija Intelektinės tra LIETUVOS ITS POLITIKA IR ĮGYVENDINIMAS: STATUS QUO IR ESMINIAI POKYČIAI FORMUOJANT ITS DARBOTVARKĘ GRAŽVYDAS JAKUBAUSKAS Konferencija Intelektinės transporto sistemos ir išmaniosios technologijos transporte

Detaliau

Statytojas VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statinio projekto pavadinimas KROKUVOS GATVĖS ATKARPOS NUO GIEDRAIČIŲ G. IKI DAUGĖLIŠKIO G. STATYBOS PROJEKTAS

Statytojas VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statinio projekto pavadinimas KROKUVOS GATVĖS ATKARPOS NUO GIEDRAIČIŲ G. IKI DAUGĖLIŠKIO G. STATYBOS PROJEKTAS Statytojas VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statinio projekto pavadinimas KROKUVOS GATVĖS ATKARPOS NUO GIEDRAIČIŲ G. IKI DAUGĖLIŠKIO G. STATYBOS PROJEKTAS Statinio projekto Nr. Statinio projekto etapas Statinio

Detaliau

Š Krovininio transporto manevravimo trajektorijos STATINIŲ SĄRAŠAS 1a Esamas gamyklos pastatas Vandens surinkimo latakas 1b Prist

Š Krovininio transporto manevravimo trajektorijos STATINIŲ SĄRAŠAS 1a Esamas gamyklos pastatas Vandens surinkimo latakas 1b Prist 68746.8 47933.7 Š Krovininio transporto manevravimo trajektorijos STATINIŲ SĄRAŠAS a Esamas gamyklos pastatas Vandens surinkimo latakas b Pristatoma gamyklos dalis Esamas gamyklos kiemas 8,85 i=7,5% G

Detaliau

Slide 1

Slide 1 STUDIJOS RENGIMO PAGRINDAS informacija Galimybių studija rengiama vadovaujantis užsakovo pateikta užduotimi. Klaipėdos miesto Atgimimo aikštės ir gretimybių raidos galimybių studijos dalys: visuomenė nuomonė

Detaliau

PROJEKTO PAVADINIMAS Siurblinės pastato, Tatamiškių g. 26, Sausgalvių k., Šilutės r. sav., rekonstravimo projektas. OBJEKTO ADRESAS Šilutės r. Sav. Ši

PROJEKTO PAVADINIMAS Siurblinės pastato, Tatamiškių g. 26, Sausgalvių k., Šilutės r. sav., rekonstravimo projektas. OBJEKTO ADRESAS Šilutės r. Sav. Ši PROJEKTO PAVADINIMAS Siurblinės pastato, Tatamiškių g. 26, Sausgalvių k., Šilutės r. sav., rekonstravimo projektas. OBJEKTO ADRESAS Šilutės r. Sav. Šilutės sen. Sausgalvių k. Reg. Nr.: 44/1299769 Daikto

Detaliau

PATVIRTINTA AB Lietuvos geležinkeliai generalinio direktoriaus pavaduotojogeležinkelių infrastruktūros direkcijos direktoriaus 2014 m. balandžio 12 d.

PATVIRTINTA AB Lietuvos geležinkeliai generalinio direktoriaus pavaduotojogeležinkelių infrastruktūros direkcijos direktoriaus 2014 m. balandžio 12 d. PATVIRTINTA AB Lietuvos geležinkeliai generalinio direktoriaus pavaduotojogeležinkelių infrastruktūros direkcijos direktoriaus 2014 m. balandžio 12 d. potvarkiu Nr. PV(DI)-59 (AB Lietuvos geležinkeliai

Detaliau

PAŽYMA

PAŽYMA LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2017-06-29 Nr. 4D-2017/2-465 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo

Detaliau

Geografische Lage

Geografische Lage TRIUKŠMO LYGIO POKYČIAI IR VALDYMO PRIEMONĖS VILNIAUS MIESTE SĮ Vilniaus planas Aplinkotyrininkė Agnė Eigminienė 2018-05-04 PAGRINDINIAI TRIUKŠMO ŠALTINIAI VILNIAUS MIESTE Autotransportas Geležinkelių

Detaliau

VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA S P R E N D I M A S DĖL VALSTYBINĖJE TARNYBOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ, KURIŲ METINIŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ SU

VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA S P R E N D I M A S DĖL VALSTYBINĖJE TARNYBOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ, KURIŲ METINIŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ SU VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA S P R E N D I M A S DĖL VALSTYBINĖJE TARNYBOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ, KURIŲ METINIŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ SUVESTINIAI DUOMENYS YRA VIEŠI, DETALAUS PAREIGYBIŲ SĄRAŠO

Detaliau

Informacija apie priimtą sprendimą dėl Žvaginių naftos gavybos aikštelės įrengimo ir eksploatacijos galimybių poveikio

Informacija apie priimtą sprendimą dėl Žvaginių naftos gavybos aikštelės įrengimo ir eksploatacijos galimybių poveikio Informacija apie priimtą sprendimą dėl ūkio sodybos statinių (pritaikant kaimo turizmo reikmėms) statybos žemės sklype kad. Nr. 5544/0004:281 Dovilų mstl., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. galimybių 2016-10-27

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL VALSTYBINĖS APLINKOS APSAUGOS INSPEKCIJOS IR JŪRINIŲ TYRIMŲ CENTRO REORGANIZAVIMO, REORGANIZAVIMO PROJEKTO PATVIRTINIMO IR REORGANIZAVIMO KOMISIJOS

Detaliau

Microsoft Word - Plano aiskinamasis rastas 04-14

Microsoft Word - Plano aiskinamasis rastas 04-14 KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS RINGAUDŲ SENIŪNIJOS KAIMO GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ TERITORIJŲ RIBŲ NUSTATYMO IR AKADEMIJOS SENIŪNIJOS AKADEMIJOS MIESTELIO TERITORIJOS RIBŲ KEITIMO PLANAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. ĮVADAS

Detaliau

VALSTYBINĖS REIKŠMĖS MAGISTRALINIO KELIO A16 VILNIUS-PRIENAI-MARIJAMPOLĖ RUOŽO VILNIUS- TRAKAI NUO SANKRYŽOS SU GUNKLIŠKIŲ GATVE IKI SANKRYŽOS SU SAVA

VALSTYBINĖS REIKŠMĖS MAGISTRALINIO KELIO A16 VILNIUS-PRIENAI-MARIJAMPOLĖ RUOŽO VILNIUS- TRAKAI NUO SANKRYŽOS SU GUNKLIŠKIŲ GATVE IKI SANKRYŽOS SU SAVA ĮVADAS Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (toliau SPAV) yra ruošiamo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos dalies valstybinės reikšmės magistralinio kelio A16 Vilnius-Prienai-Marijampolė ruožo

Detaliau

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377,

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr. 121-5484 Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, 2004-11-03, Žin., 2004, Nr. 162-5917 (2004-11-06) DĖL

Detaliau

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS  UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA RAMUNĖ STAŠEVIČIŪTĖ ARCHITEKTĖ KU DOCENTĖ 2018.10.18, KLAIPĖDA UNIVERSALUS DIZAINAS TAI TOKS GAMINIŲ IR APLINKOS KŪRIMAS (PROJEKTAVIMAS),

Detaliau

APLINKOS APSAUGOS DALIS TURINYS Nr. 1. TEKSTO DOKUMENTAI Inventoriaus Nr. Psl. Laida 1. Projekto sudėties žiniaraštis 3 O 2. Aiškinamasis raštas 4-12

APLINKOS APSAUGOS DALIS TURINYS Nr. 1. TEKSTO DOKUMENTAI Inventoriaus Nr. Psl. Laida 1. Projekto sudėties žiniaraštis 3 O 2. Aiškinamasis raštas 4-12 TURINYS Nr. 1. TEKSTO DOKUMENTAI Inventoriaus Nr. Psl. Laida 1. Projekto sudėties žiniaraštis 3 O 2. Aiškinamasis raštas 4-12 O 3. Atliekų tvarkymo kiekių lentelė 13 O Esamos medinės perdangos konstrukcijos

Detaliau

OBJEKTAS: GYVENAMO NAMO REKONSTRUKCIJA

OBJEKTAS: GYVENAMO NAMO REKONSTRUKCIJA UAB ŠARŪNO KIAUNĖS PROJEKTAVIMO STUDIJA ALEKSOTO G. -2, KAUNAS Direktorius Šarūnas Kiaunė kiaunes@yahoo.com 8 687 52 29-2 OBJEKTAS: STATYBOS VIETA: BYLA: TOMAS: STADIJA: KATEGORIJA: STATYTOJAS: PROJEKTO

Detaliau

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201 PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. BENDRA INFORMACIJA APIE

Detaliau

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDACIJŲ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČI

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDACIJŲ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČI VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDACIJŲ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE ĮGYVENDINIMO

Detaliau

sausis vasaris kovas balandis gegužė birželis rugsėjis spalis lapkritis gruodis PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vid

sausis vasaris kovas balandis gegužė birželis rugsėjis spalis lapkritis gruodis PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vid PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu 1-467 LIETUVOS RESPUBLIKOS PAVOJINGŲJŲ OBJEKTŲ, KURIUOSE PAVOJINGŲJŲ

Detaliau

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMAS 2006 m. liepos 13 d. Nr. X-764 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis, tikslas ir

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFES

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFES LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STA

STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STA STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STATYBOS RŪŠIS Statinio rekonstravimas STATINIO KATEGORIJA

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Daugiafunkcis sveikatinimo, ugdymo, kultūros ir užimtumo centro kompleksas 2015 m. liepos 8 d. Pristatymo turinys I. Projekto įgyvendinimo kontekstas ir vieta II. III. IV. Pagrindiniai duomenys apie projektą

Detaliau

Title of Presentation

Title of Presentation Lietuvos pažeistų durpynų tvarkymas, nt Tyrulių paukščių apsaugai svarbių teritorijų (PAST) atkūrimo darbus (www.tyruliai-life.lt) NR. LIFE12 NAT/LT/001186 Parengė: projekto asistentė J. Liaudanskytė projekto

Detaliau

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informacija ir elektroninės formos: http://simap.europa.eu

Detaliau

DANUTEI

DANUTEI VIETINIO (PRIEMIESTINIO) SUSISIEKIMO AUTOBUSŲ EISMO TVARKARAŠČIAI IŠ AUTOBUSŲ STOTIES 7 ANYKŠČIAI PER TROŠKŪNUS 6.45; 9.00; 11.00; 16.00 8.15; 9.35; 11.30; 13.35; 18.35 5 ALANTĖS 5.50 p.; 16.55 p. 7.40

Detaliau

Ziniarasciai

Ziniarasciai PIRKIMO DOKUMENTAI DARBŲ PIRKIMAS IV skyrius 2014 m. gegužės mėn. TURINYS 1 skirsnis. Bendrosios kainodaros nuostatos... 2 1.1. Žiniaraščių pildymas... 2 1.2. Darbų kainos... 3 1.3. Atliktų darbų įvertinimas...

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

Slide 1

Slide 1 DAUGIABUČIŲ NAMŲ MODERNIZAVIMO PROGRAMA VALIUS SERBENTA VILNIUS 2008 BŪSTO IR URBANISTINĖS PLĖTROS AGENTŪRA Švitrigailos g. 7, Vilnius, Lietuva Tel. +3705 262 9853 Fax. +3705 262 2154 El.p. v.serbenta@bkagentura.lt

Detaliau

KOMPLEKSAS STADIJA TOMAS METAI U PP I 2016 OBJEKTAS: ALYTAUS NAUJOSIOS G. REKONSTRAVIMAS NUO NAUJOSIOS IR PUTINŲ G. SANKRYŽOS IKI GELEŽINKELIO

KOMPLEKSAS STADIJA TOMAS METAI U PP I 2016 OBJEKTAS: ALYTAUS NAUJOSIOS G. REKONSTRAVIMAS NUO NAUJOSIOS IR PUTINŲ G. SANKRYŽOS IKI GELEŽINKELIO KOMPLEKSAS STADIJA TOMAS METAI U-1270-1 PP I 2016 OBJEKTAS: ALYTAUS NAUJOSIOS G. REKONSTRAVIMAS NUO NAUJOSIOS IR PUTINŲ G. SANKRYŽOS IKI GELEŽINKELIO VIADUKO STATYTOJAS: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Detaliau

METINIO PLANO PRIEMONIŲ VYKDYMO DALIS v3

METINIO PLANO PRIEMONIŲ VYKDYMO DALIS v3 Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos 2014 metų veiklos plano vykdymo ataskaitos 1 priedas VALSTYBINĖ KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJA PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS INFORMACIJA

Detaliau

Vinter-workshop 2013

Vinter-workshop 2013 SEMINARAS DIRVOŽEMIS IR ŽMOGUS skirtas Tarptautiniams dirvožemio metams paminėti Gediminas Čyžius UAB DGE Baltic Soil and Environment Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija 2015 m. balandžio 30 d.,

Detaliau

Microsoft Word - Keit_infES.doc

Microsoft Word - Keit_infES.doc PATVIRTINTA Šilutės rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus 2007-10-10 įsakymu Nr. A1-1005 INFORMACIJOS APIE PROGNOZUOJAMĄ ARBA SUSIDARIUSIĄ EKSTREMALIĄ SITUACIJĄ AR EKSTREMALŲ ĮVYKĮ PRIĖMIMO

Detaliau

PATVIRTINTA AB,,Lietuvos geležinkeliai generalinio direktoriaus pavaduotojo- Geležinkelių infrastruktūros direkcijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 9 d

PATVIRTINTA AB,,Lietuvos geležinkeliai generalinio direktoriaus pavaduotojo- Geležinkelių infrastruktūros direkcijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 9 d PATVIRTINTA AB,,Lietuvos geležinkeliai generalinio direktoriaus pavaduotojo- Geležinkelių infrastruktūros direkcijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 9 d. potvarkiu Nr. PV(DI)-158 VIEŠOSIOS GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪROS

Detaliau

PROJEKTĄ IŠ DALIES FINANSUOJA EUROPOS SOCIALINIS FONDAS PROJEKTĄ ĮGYVENDINA PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA PROJEKTĄ RENGIA UAB ATAMIS Pr

PROJEKTĄ IŠ DALIES FINANSUOJA EUROPOS SOCIALINIS FONDAS PROJEKTĄ ĮGYVENDINA PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA PROJEKTĄ RENGIA UAB ATAMIS Pr PROJEKTĄ IŠ DALIES FINANSUOJA EUROPOS SOCIALINIS FONDAS PROJEKTĄ ĮGYVENDINA PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA PROJEKTĄ RENGIA UAB ATAMIS Projektas Nr. VP-13-723 SPL Panevėžio miesto želdynų

Detaliau

UAB VIA PROJECTA Lukiškių g , Vilnius, Lietuva Tel.: ; El. paštas: Statytojas (užsakovas) VILNIAUS MIESTO SAVIVALDY

UAB VIA PROJECTA Lukiškių g , Vilnius, Lietuva Tel.: ; El. paštas: Statytojas (užsakovas) VILNIAUS MIESTO SAVIVALDY UAB VIA PROJECTA Lukiškių g. 3-409, Vilnius, Lietuva Tel.: 865565992; El. paštas: info@viaprojecta.lt Statytojas (užsakovas) VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statytojo (užsakovo) adresas Projekto pavadinimas

Detaliau

ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT Vilnius TEL FAKS WWW cowi.lt STATYTOJAS PROJEKTO PAVADINIMAS PROJEKTO

ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT Vilnius TEL FAKS WWW cowi.lt STATYTOJAS PROJEKTO PAVADINIMAS PROJEKTO ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT-4 Vilnius TEL +370-5-0760 FAKS +370-5-4777 WWW cowi.lt STATYTOJAS PROJEKTO PAVADINIMAS PROJEKTO NUMERIS ETAPAS BYLOS ŽYMUO Varėnos rajono savivaldybės administracija

Detaliau

Microsoft Word - XIII SKYRIUS Kulturos pav ter.doc

Microsoft Word - XIII SKYRIUS Kulturos pav ter.doc TURINYS I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS...2 II SKYRIUS. NUORODOS...2 III SKYRIUS. SANTRUMPOS... 3 IV SKYRIUS. ŽINIOS APIE BENDROVĘ...4 V SKYR1US. KOKYBĖS VALDYMO SISTEMA... 4 I SKIRSNIS. KOKYBĖS VALDYMO

Detaliau

Esamos padėties analizė. Koncepcija Archbalt Žemės sklypo Pamario g. 11, Klaipėdoje, DETALUSIS PLANAS ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ KONCEPCIJA Planavimo org

Esamos padėties analizė. Koncepcija Archbalt Žemės sklypo Pamario g. 11, Klaipėdoje, DETALUSIS PLANAS ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ KONCEPCIJA Planavimo org Esamos padėties analizė. Koncepcija Archbalt Žemės sklypo Pamario g. 11, Klaipėdoje, DETALUSIS PLANAS ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ KONCEPCIJA Planavimo organizatorius UAB "Kopų žuvėdra" 2011 m. Žemės sklypo

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau

Sistem PVSV santrauka

Sistem PVSV santrauka UAB SISTEM VYKDOMOS IR PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS BILIŪNO G. 1, ŠLIENAVOS K., SAMYLŲ SEN., KAUNO R. SAV POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS Ūkinės veiklos organizatorius: UAB SISTEM PVSV

Detaliau

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO DAŽNIŲ (KANALŲ) NAUDOJIMO TERMINO PRATĘSIMO TEO LT, AB 2014 m. lapkričio 28 d. 1V-1663 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos

Detaliau

PROJEKTAS ŠIAULIAI-RADVILIŠKIS ATKARPOS MODERNIZACIJA IR ELEKTRIFIKACIJA I ETAPAS INFORMACIJA ATRANKAI DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS, ŠIAULIAI- RADVI

PROJEKTAS ŠIAULIAI-RADVILIŠKIS ATKARPOS MODERNIZACIJA IR ELEKTRIFIKACIJA I ETAPAS INFORMACIJA ATRANKAI DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS, ŠIAULIAI- RADVI PROJEKTAS ŠIAULIAI-RADVILIŠKIS ATKARPOS MODERNIZACIJA IR ELEKTRIFIKACIJA I ETAPAS INFORMACIJA ATRANKAI DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS, ŠIAULIAI- RADVILIŠKIS ATKARPOS MODERNIZACIJA IR ELEKTRIFIKACIJA I

Detaliau

Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON-2018-MN KULTŪROS IR VERSLO CENTRAS JUOZAPAVIČIAUS IR RINKT

Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON-2018-MN KULTŪROS IR VERSLO CENTRAS JUOZAPAVIČIAUS IR RINKT Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON28MN YPATINGAS STATINYS. Statytojas VŠĮ Maskvos kultūros ir verslo centras Maskvos namai Vilniuje", įm.k. 36439

Detaliau

atlieka transporto priemonių poveikio susisiekimo komunikacijų inžineriniams statiniams tyrimus ir analizę; renka, apdoroja ir tvarko du

atlieka transporto priemonių poveikio susisiekimo komunikacijų inžineriniams statiniams tyrimus ir analizę; renka, apdoroja ir tvarko du 2 8.10. atlieka transporto priemonių poveikio susisiekimo komunikacijų inžineriniams statiniams tyrimus ir analizę; 8.11. renka, apdoroja ir tvarko duomenis apie susisiekimo komunikacijas; 8.12. atlieka

Detaliau

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai Eil. Nr. 2018 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai 11682 11930 1.1. Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) 10749

Detaliau

Microsoft Word - DBU programa ir planas.rtf

Microsoft Word - DBU programa ir planas.rtf PATVIRTINTA UAB Druskininkų butų ūkio direktoriaus 2017 m. balandžio mėn. 3 d. įsakymu Nr.22 UAB DRUSKININKŲ BUTŲ ŪKIO KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2017-2019 METAMS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Druskininkų

Detaliau

Objektas: Pastato sandėlio (un. nr ) griovimo ir naujo sandėlio Kuršelių g. 18, Vytaučių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., staty

Objektas: Pastato sandėlio (un. nr ) griovimo ir naujo sandėlio Kuršelių g. 18, Vytaučių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., staty Objektas: Pastato sandėlio (un. nr. 4400-0812-5973) griovimo ir naujo sandėlio Kuršelių g. 18, Vytaučių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., statybos projektas Adresas: Kuršelių g. 18, Vytaučių k.,

Detaliau

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , ,

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , , Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas 2009.08.21 80.809,85 2009.09.08 2.977,87 2009.09.24 46.339,2 2009.09.29 23.829,94 2009.10.30 333,06 2009.11.03 3.909,87 2009.11.23 1.303,29 2010.05.11 59.892,55 2010.06.02

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS TRANSPORTO AVARIJŲ IR INCIDENTŲ TYRIMO SKYRIUS JŪRŲ LAIVŲ AVARIJŲ IR INCIDENTŲ, ĮVYKUSIŲ 2014 METAIS, AP

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS TRANSPORTO AVARIJŲ IR INCIDENTŲ TYRIMO SKYRIUS JŪRŲ LAIVŲ AVARIJŲ IR INCIDENTŲ, ĮVYKUSIŲ 2014 METAIS, AP LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS TRANSPORTO AVARIJŲ IR INCIDENTŲ TYRIMO SKYRIUS JŪRŲ LAIVŲ AVARIJŲ IR INCIDENTŲ, ĮVYKUSIŲ 2014 METAIS, APŽVALGA 2015-04-17 NR. TA-7 2 APŽVALGOS TURINYS 1. Įvadas...3

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gimnazija (Ugdymo įstaigos pavadinimas) VISUOMENĖS SVEIKATOS

Detaliau

Funkcija

Funkcija PATVIRTINTA Jonavos r. Savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2013 m. sausio 25 Įsakymas Nr. V-2013-1 VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖS LIVIJOS GRINIOVOS VYKDANČIOS MOKINIŲ SVEIKATOS

Detaliau