UAB Tectum group Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus raj. Planavimo organizatorius: Zenon Balcevič, Miroslav Balcevič Planuojamos teritorijos ad

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "UAB Tectum group Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus raj. Planavimo organizatorius: Zenon Balcevič, Miroslav Balcevič Planuojamos teritorijos ad"

Transkriptas

1 UAB Tectum group Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus raj. Planavimo organizatorius: Zenon Balcevič, Miroslav Balcevič Planuojamos teritorijos adresas: Chodkevičiaus g. 29, Bajorų k., Avižienių sen., Vilniaus raj. Teritorijų planavimo dokumentas: Žemės sklypo kad. Nr. 4103/0300:1005, esančio Chodkevičiaus g. 29, Bajorų k., Avižienių sen., Vilniaus raj. detalusis planas Vilnius 2014

2 AIŠKINAMASIS RAŠTAS DETALIOJO PLANO SPRENDINIAI BENDRIEJI DUOMENYS Planavimo organizatorius: Zenon Balcevič, Miroslav Balcevič Teritorijų planavimo dokumentas: žemės sklypo kad. Nr. 4103/0300:1005, kad Nr. 4103/0300:275, esančio J. K. Chodkevičiaus g. 29, Bajorų k. Avižienių sen. Vilniaus raj. detalusis planas Detaliojo plano rengėjas: UAB Tectum group Planavimo tikslai: nekeičiant žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0300:1005) pagrindinės žemės naudojimo paskirties padalyti sklypą į sklypus. Planuoti kitos paskirties: gyvenamosios teritorijos vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G/G1), inžinerinės infrastruktūros susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams (I/I2) žemės sklypus. Nustatyti sklypų ribas ir plotus vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės valdybos sprendimu Nr Nustatyti gyvenamųjų teritorijų statybos reglamentus naujai statomų/rekonstruojamų statinių: iki dviejų aukštų (iki 10 m) gyvenamojo namo statybos. Pateikti Bajorų kaimo susisiekimo schemą. Nustatyti J. K. Chodkevičiaus gatvės raudonąsias linijas, teritoriją tarp gatvės raudonųjų linijų formuoti atskiru inžinerinės infrastruktūros susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams (I/I2) žemės sklypu. Numatyti nuotekų valymą planuojamoje teritorijoje. Laikytis žemės naudojimo bei statybų apribojimų esamų ir projektuojamų objektų sanitarinės apsaugos zonose reikalavimų. Planavimo dokumentai: Žemės sklypo 0,7290 ha kad. Nr. 4103/0300:1005, esančio Chodkevičiaus g. 29, Bajorų k. Avižienių sen. Vilniaus raj., detalusis planas parengtas vadovaujantis Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr , išduotomis , Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu ir kitais privalomaisiais ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, bei žemiau išvardytomis sąlygomis: Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. SSp ; Planavimo sąlygos detaliojo planavimo dokumentui rengi Nr. Sp ;

3 Kelių planavimo sąlygos detaliojo planavimo dokumentui rengi Nr. DPS-709/13; Vilniaus visuomenės sveikatos centro planavimo sąlygos detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. (12-22) ; Vietinio ūkio skyriaus sąlygos; Ištrauka iš Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano; Ištrauka iš Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio specialiojo plano; Ištrauka iš Vilniaus rajono vandentvarkos plėtros specialiojo plano; Ištrauka iš Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos inžinerinės infrastruktūros tinklų ir susisiekimo sistemos plėtros specialiojo plano (projektas); Lesto technikinės planavimo sąlygos Nr. TS ESAMOS TERITORIJOS BŪKLĖS APŽVALGA IR CHARAKTERISTIKA Planuojama teritorija 0,7290 ha ploto žemės sklypas kad. Nr. 4103/0300:1005, esantis J. K. Chodkevičiaus g. 29, Bajorų k. Avižienių sen. Vilniaus raj. Žemės sklypas nuosavybės teise priklauso: - Zenonui Baturo; - Miroslavui Balcevič. Pagal VĮ Registrų Centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo duomenis žemės sklypas kad. Nr. 4103/0300:1005 suformuotas atliekant kadastrinius matavimus. Jo pagrindinė naudojimo paskirtis kita (individualiems namams/statiniams statyti ir eksploatuoti). Žemės sklypui taikomos Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343: VI. Elektros linijų apsaugos zonos; Sklype yra įregistruotas servitutas: tarnaujantis daiktas servitutas-teisė tiesti požemines, antžemines komunikacijas. Pagal Vilniaus rajono bendrojo plano sprendinius nagrinėjamas žemės sklypas yra priskirtas U tipo zonai - vyraujančios kitos paskirties žemės, įtakojamos Vilniaus miesto aglomeracinio proceso. Aglomeruotas intensyvus ir dispersinis užstatymas, įvairaus pobūdžio rekreacija, tausojantis miškų ūkis ir konservacija. Prioritetas suteikiamas aglomeruotos su miestu plėtros suvaldymui. Numatoma žymi kitos paskirties žemės plėtra, konvertuojant žemės ūkio paskirties žemę į kitą paskirtį. Prognozuojamas kitos paskirties žemės dominavimas iki % visos zonos ar atskiro kaimo teritorijos. Galimi visi kitos paskirties žemės naudojimo būdai. Žemės naudojimo zonų dalys, patenkančios į gamtinį karkasą, (Ug pazonės) vystomos laikantis gamtinio karkaso nuostatų reikalavimų žemės naudojimui. Ug pazonėms siūlomas tik mažaaukštis užstatymas, gyvenamojo, visuomeninio, komercinio, inžinerinės infrastruktūros, bendro ir rekreacinio žemės naudojimo būdų.

4 Laikomasi gamtinio karkaso tvarkymo krypčių reglamentų, pateiktų 4 skyriuje, teritorijoms su indeksais T,M,S, 2E3S-3A plane). Kitos paskirties užstatytinų teritorijų naudojimo būdai: gyvenamosioms teritorijoms, visuomeninės paskirties teritorijoms, pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijoms, komercinės paskirties objektų teritorijoms, inžinerinės infrastruktūros teritorijoms, bendro naudojimo teritorijoms, rekreacinėms teritorijoms, teritorijoms krašto apsaugai, atliekų saugojimo, rūšiavimo teritorijoms. Planuojama teritorija iš vakarų pusės ribojasi su vietinės reikšmės keliu, iš kurio planuojamas įvažiavimas į Siaurąją gatvę bei projektuojamą servitutinį kelią, vedančius link naujai suformuotų sklypų. Žemės sklypuose nėra saugomų teritorijų. Teritorijos reljefas gana lygus. Sklypuose vertingų želdinių nėra. Planuojamojoje teritorijoje nėra valstybei priklausančių melioracijos sistemų bei įrenginių. Planuojamajame žemės sklype yra anksčiau projektuoti/statyti statiniai. GRETIMYBĖS Kaimyninių žemės sklypų kadastriniai numeriai bei savininkų pavardės: - Sklypas kad. Nr. 4103/0300:2500 nuosavybės teise priklauso ROMUALDUI LYSIONOK; - Sklypas kad. Nr. 4103/0300:8374 nuosavybės teise priklauso ROMUALDUI LYSIONOK; - Sklypas kad. Nr. 4103/0300:275 nuosavybės teise priklauso MIROSLAVUI BALCEVIČ; - Sklypas kad. Nr. 4103/0300:273 nuosavybės teise priklauso ČESLAVAI BATURO; - Sklypas kad. Nr. 4103/0300:1004 nuosavybės teise priklauso EVELINAI SILEVIČIENEI ir ANDRIUI SILEVIČIUI. TERITORIJOS IŠPLANAVIMO PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI Planavimo tikslas - nekeičiant žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0300:1005) pagrindinės žemės naudojimo paskirties padalyti sklypą į sklypus. Planuoti kitos paskirties gyvenamosios teritorijos vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1) žemės sklypus. Nustatyti sklypų ribas ir plotus, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą. Žemės sklypą planuojama sujungti padalyti į 8 sklypus, iš jų į: - 6 kitos paskirties sklypus: gyvenamosios teritorijos vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G/G1); - 2 sklypus skirtus susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams (I/I2). Per sklypus Nr. 1, 2, 6, 7 numatomas kelio ir inžinerinių tinklų servitutas.

5 Pagal LR Aplinkos ministro įsakymą Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo priedą, kur mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos sklypų želdiniams skirta 25% nuo viso sklypo ploto - kiekviename iš naujai formuojamų žemės sklypų numatoma 25% privalomųjų želdynų. Teritorijoje numatoma nutiesti požeminę elektros kabelio liniją, kuriai pagal Specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343, nustatomos apsaugos zonos po 1 metrą nuo linijos konstrukcijų kraštinių taškų. Numatoma įrengti vietinius inžnerinius tinklus. Vandens gręžinį planuojama įrengti bendrą 6 kitos paskirties sklypams 3 sklypui priklausančioje teritorijoje teritorijoje, kuriai numatytas inžinerinių tinklų servitutas (S5) gręžinio apsaugos zona 5 m (pagal Specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343). Nuotekų valymo sistemą planuojama įrengti kiekviename iš naujai suformuotų sklypų. Pagrindinis sklypų užstatymas komponuojamas taip, kad užstatymo linija būtų atsitraukusi 5 m nuo I/I2 sklypų Nr. 1 ir Nr. 2. Nuo vidinio servituto ribų S3, S4 po 3 m. Užstatymo ribos planuojamos lygiagrečiai sklypo riboms. Užstatymo ribos planuojamos lygiagrečiai sklypų ar servitutų riboms. Užstatymo ribos nuo sklypo ribos atitraukiamos 3 m. Numatytos pastatų vietos apibrėžiamos užstatyti leistinu plotu, kuriame pagal statytojo pageidavimus gali būti keičiama pastatų padėtis. Naujas užstatymas numatomas mažaaukštis, iki 2 aukštų, remiantis Vilniaus rajono bendrojo plano sprendiniais. Užstatymo tankumas sklype nustatytas vadovaujantis STR :2005 Vienbučiai gyvenamieji pastatai 9 priedu, Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu. Užstatymo tankumas nurodomas procentais. Užstatymo intensyvumas sklype nustatytas remiantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais, užstatymo intensyvumo (UI) reglamentų lentele, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu. Numatomam naujam užstatymui statybos zona numatoma pagal STR :2004 Gyvenamieji pastatai 1 priedą bei planavimo sąlygas detaliojo planavimo dokumentui rengti. Privalomas automobilių parkavimas 1-2 automobiliams numatomas sklypo ribose, remiantis STR :1999 Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos (10 lentelė). Gaisrinės technikos privažiavimai tikslinami techninio projekto metu vadovaujantis STR :2004 Gyvenamieji pastatai gaisrinės saugos reikalavimais. Detaliojo plano sprendiniai nenustato apribojimų ar nepatogumų gretimoms teritorijoms. Žemės sklypams Nr. 4, 5, 7, 8 nustatomas teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimas: žemės sklypų naudojimo būdas gyvenamoji teritorija (G); žemės sklypų naudojimo pobūdis vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1); leistinas pastatų aukštis (nuo žemės paviršiaus) 10 m; leistinas žemės sklypų užstatymo tankumas 28%; leistinas žemės sklypų užstatymo intensyvumas 0,4; statinių statybos zona naujo užstatymo statybos zona lygiagreti sklypo riboms; susisiekimo sistemos organizavimas įvažiavimas į sklypus numatomas iš Siaurosios gatvės bei naujai projektuojamo servitutinio kelio; teritorijos apželdinimas pagal LR Aplinkos ministro įsakymą Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo priedą, kur mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos sklypų želdiniams skirta 25% nuo viso sklypo ploto; sklype nr. 7 numatomas servitutas S4, skirtas kelio (su apsisukimo aikštele) ir inžinerinių tinklų klojimui;

6 Žemės sklypams Nr. 3, 6 nustatomas teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimas: žemės sklypų naudojimo būdas gyvenamoji teritorija (G); žemės sklypų naudojimo pobūdis vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1); leistinas pastatų aukštis (nuo žemės paviršiaus) 10 m; leistinas žemės sklypų užstatymo tankumas 27%; leistinas žemės sklypų užstatymo intensyvumas 0,4; statinių statybos zona naujo užstatymo statybos zona lygiagreti sklypo riboms; susisiekimo sistemos organizavimas įvažiavimas į sklypus numatomas iš Siaurosios gatvės bei naujai projektuojamo servitutinio kelio; teritorijos apželdinimas pagal LR Aplinkos ministro įsakymą Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo priedą, kur mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos sklypų želdiniams skirta 25% nuo viso sklypo ploto; sklype nr. 6 numatomas servitutas S3, skirtas kelio ir inžinerinių tinklų klojimui; Žemės sklypui Nr. 1, 2 nustatomas teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimas: žemės sklypų naudojimo būdas inžinerinės infrastruktūros teritorija (I); žemės sklypų naudojimo pobūdis susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams (I2); žemės sklype Nr. 1 ir Nr. 2 numatomas servitutas S1 ir S2 kelio ir inžinerinių tinklų servitutas. KITI TERITORIJOS TVARKYMO, NAUDOJIMO PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI Projektuojamų sklypų optimaliausiam panaudojimui taikomi tvarkymo reglamentai, kuriuos nusako projektuojama tikslinė žemės paskirtis, aplinkosauginiai faktoriai ir esama urbanistinė situacija. TRANSPORTO SPRENDIMAI Privažiavimo keliai projektuojami vadovaujantis kelių projektavimo sąlygomis detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. DPS-709/13, išduotomis Privažiavimas prie sklypų organizuojamas esamais keliais ir gatvėmis. Patekimas į sklypus numatomas iš J. K. Chodkevičiaus gatvės. Sklypuose Nr. 6, 7 planuojami kelio ir inžinerinių tinklų servitutai, iš kurių ir numatomas įvažiavimas į sklypus (Nr. 6, 7, 8) šių sklypų savininkai privalo vadovautis Civilinio kodekso IV knygos VII skyriaus nuostatomis. Normatyvinis automobilių parkavimas - planuojamuose žemės sklypuose. Esamo kelio apsaugos zona (J. K. Chodkevičiaus g.) - 16 m tarp raudonųjų linijų. Planuojamos veiklos bei transporto srautų poveikis (triukšmo ir oro taršos), bei šio poveikio pakitimai realizuojant planavimo sprendinius bus minimalūs, nežymūs esamai teritorijai ir teritorijoms, besiribojančioms su planuojama teritorija. Kaip kompensacinės priemonės veiks priklausomieji želdynai, kurių sklypuose numatyta iki 25 procentų bendro sklypo ploto (jų vieta tiksinama techniniame projekte), bei tvoros ar sienelės, atitvaros, kurios bus projektuojamas techninio projektavimo stadijoje.

7 APLINKOSAUGINIAI SPRENDINIAI Remiantis LR AM ministro įsakymu Nr. D1-694, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos sklype priklausomieji želdynai užims ne mažiau 25% sklypo ploto. Vaikų žaidimo ir poilsio aikštelės bus įrengiamos privačiuose sklypuose. Susidariusios atliekos bus tvarkomos pagal Atliekų tvarkymo įstatymą ir Statybinių atliekų tvarkymo įstatymą. Buitinių atliekų surinkimo rūšiuojant vietos aikštelėms įrengti numatomos sklype Nr. 6 atitinkamai servituto S3 ribose (vieta pažymėta pagrindiniame brėžinyje) gali būti koreguojama techninio projekto metu. Dėl šiukšlių išvežimo turi būti pasirašyta sutartis su atliekų tvarkymo įmone. Specifinių atliekų susidarymas nenumatomas. Komunalines atliekas tvarkys komunalines atliekas tvarkančios ir utilizuojančios įmonės. Statinių, teršiančių aplinką, statyba neplanuojama. Planuojama veikla neigiamo poveikio aplinkai, kraštovaizdžiui, augmenijai ir gyvūnijai neturi. Vykdant statybos darbus reljefas bus keičiamas nežymiai. ŽELDINIAI IR JŲ TVARKYMAS Visi projektuojami želdiniai detalaus plano ribose reikšmingi kaip estetinę, sanitarinę, apsaugos nuo triukšmo ir išmetamųjų oro teršalų, mikroklimato reguliavimo funkcijas atliekanti zona; želdiniai bus formuojami naujuose sklypuose pagal individualius savininkų poreikius. Planuojamos teritorijos ribose auga 17 lapuočių medžių. Medžiai auga privačioje namų valdoje, todėl jie nėra saugomi. Pagal Lietuvos Respublikos nutarimą Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašo 3.11 punktą medžiai nėra priskiriami saugotiniems, jei jie nėra didesnio kaip 20 cm skersmens stiebio 1,3 m aukštyje ir jei jie auga privačiose namų valdose ir mėgėjiškų sodų teritorijų individualiuose sodo sklypuose. Planuojamajame sklype augančios obelys nėra saugomos. Medžiai trukdantys inžinerinių tinklų tiesimui ir statyboms bus kertami. Tačiau teritorijoje atsiras kitų želdinių pagal Priklausomųjų želdynų normų nustatymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-694, sklype numatoma 25% priklausomųjų želdynų. INŽINERINIAI TINKLAI Vandens tiekimas ir nuotekos Prie planuojamo sklypo nėra nutiesti centralizuoti vandentiekio ir nuotekų tinklai, todėl detaliojo plano inžinerinės dalies sprendiniuose numatomos vietinės vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo bei valymo sistemos. Vandenį numatoma tiekti iš 3 sklype planuojamo įrengti vandens gręžinio. Vandens gręžinio apsaugos zona 5 m. Vidutinis geriamo vandens poreikis visai teritorijai (6 sklypams) 4,8 m 3 /parą. Projektuojami biologiniai nuotekų valymo įrenginiai išvalytos nuotekos bus infiltruojamos į gruntą. Buitinių nuotekų kiekis prilyginamas vandens suvartojimui be vandens kiekio, reikalingo teritorijos želdynų priežiūrai. Pagal patvirtintą Vilniaus rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialųjį planą, šią teritoriją numatyta prijungti prie Vilniaus miesto centralizuotų tinklų. Šiuo metu galimybių prisijungti prie jų nėra, tačiau šalia sklypo nutiesus centralizuotus tinklus bus prie jų prijungiami vietiniai tinklai.

8 Elektra Techninio projekto metu turi būti tikslinami vandens ir nuotekų kiekiai. Inžineriniams tinklams ir įrenginiams numatomos servitutinės zonos. Elektros energija tiekiama pagal AB LESTO išduotas technines sąlygas Nr. TS Pagal elektros energijos tiekimo patikimumą objektui priskiriama III kategorija. Sklype Nr. 1 anksčiau suprojektuota modulinė transformatorinė (MT), derinimo su AB LESTO Nr.: 41010/13/2332, su reikiamos galios transformatoriumi ir 10kV kabelinę liniją nuo MT Vš-229 iki MT. Pagal LR energetikos ministro 2010 m. kovo 29 d. įsakymo Nr "Elektros tinklų apsaugos taisyklių" II p. (6.7) MT apsaugos zona - 10 m. Naujai projektuojamuose sklypuose numatoma tiesti 0,4 kv el. kabelį, taip pat planuojamos 4 kabelinės spintos. Projektuojamos KS užmaitinamos nuo sklype Nr. 1 projektuojamos MT. Kabelinės spintos su apskaitos moduliais bei trasos (0,4 kv įtampos kab.) planuojamos tiesti žemės sklypų dalyse, kuriose yra nustatytas kelio ir inžinerinių tinklų servitutas. Visų inžinerinių tinklų apsaugos juostose ūkinė veikla turi būti griežtai vykdoma laikantis apribojimų, nustatytų Specialiose žemės ir miško naudojimo sąlygose (Žin., 1992 Nr ). HIGIENOS REIKALAVIMAI Planuojamos teritorijos būsimi pastatai nepatenka į apsaugos zonas, nustatytas LR Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu patvirtintomis Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis (Žin., 1992, Nr ). Projektuojamųjų namų nepertraukiamos insoliacijos trukmė sklypuose privalo atitikti normatyvinius STR :2004 Gyvenamieji pastatai reikalavimus. Tikslūs pastatų tūriai, formos, aukštingumas ir išdėstymas sklype nustatomi techninio projekto metu vadovaujantis galiojančiomis insoliacijos normomis. Aplinkinėse teritorijose judriųjų radijo ryšių sistemų bazių nėra. Teritorija nepatenka į radiotechninių objektų skleidžiamos elektromagnetinės spinduliuotės sanitarines apsaugos zonas. Detaliojo plano sprendiniai nenustato apribojimų ar nepatogumų gretimoms teritorijoms. PRIEŠGAISRINIAI REIKALAVIMAI Pagal LR AM Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymą Dėl gaisrinės saugos normų teritorijų planavimo dokumentams rengti patvirtinimo, gaisro plitimas į gretimus pastatus ribojamas užtikrinant saugius atstumus tarp pastatų lauko sienų (priešgaisrinis atstumas), numatomiems pastatams nustatant statybos zoną, ribą ir linijas, pagal pastatams keliamus priešgaisrinių atstumų reikalavimus leidžiama pasirinkti I atsparumo ugniai laipsnį. Tarp dviejų I atsparumo ugniai laipsnio pastatų minimalus atstumas yra 6 m. Konkretūs priešgaisrinių atstumų tarp pastatų reikalavimai ir taikymo sąlygos turi būti tikslinami rengiant statinių techninius projektus.

9 1 pav. Artimiausias vandens telkinys Bajorai patenka į (Vilniaus APGV 3-osios komandos) bevandenį rajoną. Artimiausias vandens telkinys: Mėtų gatvėje esanti kūdra (vandens paėmimo kiekis ne mažesnis kaip 10 l/s nepertraukiamai 3 val., t.y., kūdroje yra daugiau vandens negu 108 m³ tikslinta keliu iki jos apie 750 m). Prie pastatų turi būti užtikrintas priešgaisrinių automobilių privažiavimas. Sklype nr. 7 planuojama 12,5x12,5 m apsisukimo aikštelė.

10 Teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo ataskaita I. POVEIKIS TERITORIJOS VYSTYMO DARNAI IR PLANUOJAMAI VEIKLAI: 1. Rezultatai, kurių tikimasi įgyvendinus sprendinius Pakeisti žemės paskirtį, sudalinti sklypą į 8 sklypus, iš jų 6 nustatyti naudojimo būdą mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos teritorija G1 bei nustatyti statybos reglamentus ir sklypo tvarkymo režimą. Pastatų aukštingumas iki 2 aukštų, užstatymo tankumo procentas (priklausomai nuo sklypų ploto) 27/28%, užstatymo intensyvumas ne didesnis nei 0,4. 2. Poveikis planuojamos teritorijos plėtrai Kadangi sprendiniai neprieštarauja Vilniaus rajono bendrojo plano sprendiniams, tad poveikis teritorijos plėtrai numatomas teigiamas - bus sutvarkyta nenaudojama teritorija. 3. Poveikio efekto prognozė Teigiamas ir ilgalaikis, skatinantis visos teritorijos, jos architektūros ir infrastruktūros vystymąsi. 4. Tiesioginio ir konkretaus netiesioginio sprendinio poveikis Teigiamas, nes bus sutvarkyta ir apgyvendinta nenaudojama teritorija. 5. Sritys, kurios patirs teigiamą konkretaus sprendinio įgyvendinimo poveikį Ypač teigiamas poveikis urbanistiniu aspektu, nes atsiradus naujiems sklypams, bus tvarkomi keliai ir privažiavimai prie sklypų, plečiama inžinerinė infrastruktūra, prižiūrima teritorija. 6. Sritys, kurios patirs neigiamą konkretaus sprendinio įgyvendinimo poveikį Nėra sričių kurios galėtų patirti neigiamą konkretaus sprendinio įgyvendinimo poveikį. II. POVEIKIS EKONOMINEI APLINKAI 7. Sprendinių įgyvendinimo poveikis atskirų apskričių, savivaldybių ar vietovių ekonominei plėtrai - padidins ar sumažins regionų skirtumus Padidins Avižienių seniūnijos patrauklumą, skatins investuoti ir toliau plėstis. 8. Sprendinių įgyvendinimo poveikis bendriems pramonės, žemės ūkio ir kitų ūkio sektorių struktūros pokyčiams, jiems skirtų teritorijų fondui Nežymiai sumažės žemės ūkio paskirties žemės. 9. Sprendinių įgyvendinimo poveikis teritorijos gamtinių išteklių fondui ir jo racionaliam naudojimui Nuotekos bus valomos vietiniuose valymo įrenginiuose, o nutiesus miesto tinklus pajungtos prie centralizuotų tinklų, todėl neigiamo poveikio aplinkai neturėtų būti. 10. Sprendinių poveikis bendroms investicijų ir verslo sąlygoms Bus investuojama į gyvenamųjų pastatų statybą ir gatvių bei inžinerinių tinklų tiesimą, tokiu būdu bus skatinamas aptarnavimo sferos vystymasis. 11. Sprendinių įgyvendinimo poveikis gamybos sąnaudų pokyčiams Sprendinių įgyvendinimo poveikio esamoms gamybos sąnaudoms nėra. 12. Sprendinių įgyvendinimo poveikis gamybos pajėgumų panaudojimui Sprendinių įgyvendinimo poveikio nėra. 13. Sprendinių įgyvendinimo poveikis įmonių konkurencingumui vidaus ar užsienio rinkose Teigiamas, padidės konkurencija tarp atskirų prekių ir paslaugų tiekėjų. 14. Sprendinių įgyvendinimo poveikis valstybės ar savivaldybių biudžetams (pajamos ar išlaidos gali padidėti, sumažėti ar kita)

11 Gyvenamųjų pastatų statybos poveikis visos teritorijos infrastruktūrai ir susisiekimo sistemai nedidelis, bet objekto statytojai dalyvaudami sistemos kūrime sumažins savivaldybės išlaidas. III. POVEIKIS SOCIALINEI APLINKAI 15. Sprendinių įgyvendinimo poveikis atskirų regionų ar rajonų bendrai socialinei būklei Nežymiai teigiamas. Padidės darbo jėgos poreikis. Padidės gyventojų skaičius. 16. Sprendinių įgyvendinimo poveikis gyventojų užimtumui Sprendinių poveikis nežymiai teigiamas. Padidės darbo jėgos poreikis, kas paskatins gyentojų užimtumą. 17. Sprendinių įgyvendinimo poveikis vietos savivaldos ir vietos bendruomenės raidai Teigiamas, kadangi bus sutvarkyta nenaudojama teritorija, sutvarkyta infrastruktūra. 18. Sprendinių įgyvendinimo poveikis švietimui, kultūrai ir sveikatos apsaugai Sprendinių įgyvendinimo poveikio nenumatoma. 19. Sprendinių įgyvendinimo poveikis atskiroms socialines grupėms (socialiai pažeidžiamiems asmenims, jaunimui, jaunoms šeimoms, vaikams, pagyvenusiems ir kitiems asmenims) Sprendinių įgyvendinimo poveikis teigiamas sudaromos palankios sąlygos jaunų šeimų aprūpinimui gyvenamuoju plotu. 20. Sprendinių įgyvendinimo poveikis žmonėms ir jų sveikatai Sprendiniai iki minimumo turėtų sumažinti įvairios taršos, ypač transporto taršos neigiamą įtaką gyventojų sveikatai. IV. POVEIKIS GAMTINEI APLINKAI IR KRAŠTOVAIZDŽIUI 21. Sprendinių įgyvendinimo poveikis planuojamos teritorijos oro kokybei Nežymus neigiamas poveikis aplinkai šaltuoju metu laiku, jei bus šildomi namai kietuoju kuru. 22. Sprendinių įgyvendinimo poveikis planuojamos teritorijos paviršinių ir požeminių vandenų kokybei Lietaus vandens kiekis nuo naujai įrengiamų kietų dangų nebus didelis ir susigers į veją. 23. Sprendinių įgyvendinimo poveikis dirvožemio ištekliams ir žemės ūkio naudmenoms Dėl žemės ūkio paskirties pakeitimo į gyvenamąją sumažės dirvožemio ištekliai. 24. Sprendinių įgyvendinimo poveikis ekosistemoms ir biologinei įvairovei Nežymiai teigiamas. Sklypuose privaloma įrengti privalomuosius želdynus - 25% sklypų ploto bus medžiai, krūmai, veja. Tai praturtins teritorijos ekosistemą. 25. Sprendinių įgyvendinimo poveikis saugomoms gamtos vertybėms Teritorijoje nėra saugomų gamtos vertybių. 26. Sprendinių įgyvendinimo poveikis gamtinei rekreacinei aplinkai Nežymiai teigiamas. Sklypuose planuojama sutvarkyti gerbūvį. 27. Sprendinių įgyvendinimo poveikis kraštovaizdžio ekologinei pusiausvyrai Įgyvendinant detaliojo plano sprendimus kraštovaizdis taps labiau urbanizuotu, visgi ekologinė pusiausvyra turėtų būti išlaikyta. 28. Sprendinių įgyvendinimo poveikis kraštovaizdžio estetinei kokybei Teigiamas. Sklypuose numatomi naujos statybos statiniai, sutvarkyta aplinka tai tik padidins urbanistinio kraštovaizdžio estetinę kokybę. 29. Sprendinių įgyvendinimo poveikis kultūros paveldo objektams Kultūros paveldo objektų sklype nėra, todėl poveikio nėra.

12 TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMO LENTELĖ 1. Teritorijų planavimo dokumento organizatorius Zenon Balcevič, Miroslav Balcevič 2. Teritorijų planavimo dokumento rengėjas UAB Tectum group 3. Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: žemės sklypo kad. Nr. 4103/0300:1005, esančio J. K. Chodkevičiaus g. 29, Bajorų k. Avižienių sen. Vilniaus raj., detalusis planas 4. Ryšys su planuojamai teritorijai galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais: Vilniaus rajono savivaldybės bendrasis planas; Vilniaus rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas. 5. Ryšys su patvirtintais ilgalaikiais ar vidutinės trukmės strateginio planavimo dokumentais: Vilniaus rajono strateginis plėtros planas. 6. Status quo situacija: Sklypo kad. Nr. 4103/0300:1005 pagrindinė žemės naudojimo paskirtis kita: gyvenamosios teritorijos. Žemės sklypai suformuoti atlikus kadastrinius matavimus. 7. Tikslas, kurio siekiama įgyvendinti teritorijų planavimo sprendinius: nekeičiant žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties padalyti sklypą į sklypus. Planuoti kitos paskirties: gyvenamosios teritorijos vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos. Nustatyti sklypų ribas ir plotus, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą. 8. Galimo sprendinių poveikio vertinimas (pateikiamas apibendrintas poveikio aprašymas ir įvertinimas): Sprendinių poveikis teritorijos ekonominei, socialinei aplinkai nežymiai teigiamas. Sprendinių poveikis teritorijos plėtrai bei estetinei kokybei teigiamas, kadangi ji bus sutvarkyta. 9. Vertinimo aspektai Teigiamas (trumpalaikis, ilgalaikis) poveikis Sprendinio poveikis: teritorijos vystymo darnai ir (ar) planuojamai veiklos sričiai Teigiamas ilgalaikis planingas ir vientisas teritorijos vystymas. ekonominei aplinkai Teigiamas trumpalaikis statybos metu bus sukurtos naujos darbo vietos. Teigiamas ilgalaikis - įgyvendinus detaliojo plano sprendinius bus sutvarkyta dalis apleistos sklypo teritorijos, atsiras vienbučiai gyvenamieji namai. Bus sukurta nauja investicijų plotmė. Neigiamas (trumpalaikis, ilgalaikis) poveikis Neigiamas ilgalaikis nežymiai padidės transporto kiekis, nežymiai padidės ir jo keliamas triukšmas ir automobilių keliama tarša.

13 socialinei aplinkai Teigiamas ilgalaikis vietos bendruomenė didės. Manoma, kad naujai suprojektuotuose sklypuose kursis jaunos šeimos nežymiai gali keistis teritorijos gyventojų amžiaus vidurkis jis bus jaunesnis. Sveikatos apsaugai, švietimui ir kultūrai detaliojo plano sprendinių įtaka bus nežymi nežymiai padidės poreikis šios srities specialistams, įvertinant tai, kad kiekviename naujai suprojektuotame sklype įsikurs vidutiniškai keturių asmenų šeima. Manoma, kad tai prisidės prie investicijų pritraukimo į Bajorų kaimą. Gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui Teigiamas ilgalaikis Sprendinių įgyvendinimas padidins kraštovaizdžio estetinę kokybę (sklypo teritoriją numatomą apželdinti pagal Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašą). Neigiamas trumpalaikis - statybų metu statybų technika, statybų darbai darkys kraštovaizdį. P. V. Lina Stankienė

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS KITOS PASKIRTIES ( GYVENAMOSIOS TERITORIJOS, MAŽAAUKŠČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBOS ) SKLYPO, KADASTRINIS NR. 8840/0002:382 PAGRYNIŲ K., ŠILUTĖS SEN., ŠILUTĖS R. SAV. DETALUSIS PLANAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Detaliau

sprendiniu konkretizavimo stadija e3

sprendiniu konkretizavimo stadija e3 III. SPRENDINIŲ KONKRETIZAVIMO STADIJA 3.1. BENDRIEJI DUOMENYS Planavimo organizatorius Vytautas Glodenis, Medžiotojų g. 3, Panevėžys. Detaliojo plano rengėjas UAB Palangos projektas, projekto vadovas

Detaliau

Det_pl_ir_jo_spr

Det_pl_ir_jo_spr 8.1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 8.1.1. ĮVADAS Detaliojo plano organizatorius: Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė, tel. 8-44179201, faks. 8-44151517.

Detaliau

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode] Daugiaaukštės lengvųjų automobilių saugyklos Sukilėlių pr. 19 b projektiniai pasiūlymai Bendri duomenys Uždaroji akcinė bendrovė EKSPLOIT Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos

Detaliau

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

UAB Studija 33, Įm. kodas: PVM kodas: LT A.s. LT AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel

UAB Studija 33, Įm. kodas: PVM kodas: LT A.s. LT AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel UAB Studija 33, Įm. kodas: 30024086 PVM kodas: LT000079663 A.s. LT86 7044 0600 0496 3883 AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel.: (8-46) 30063 Faks.: (8-46) 30062 www.s33.lt ; info@s33.lt

Detaliau

Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO A

Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO A Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. PAŽINTINIAI OBJEKTO DUOMENYS

Detaliau

A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S

A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S PASTATO IR SKLYPO BENDRIEJI RODIKLIAI SKLYPO PLOTAS 0,1253 ha UŽSTATYMO PLOTAS 744.19

Detaliau

VEIVERIŲ MIESTELIO BENDRASIS PLANAS SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMAS BENDROJO PLANAVIMO ORGANIZATORIUS PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKT

VEIVERIŲ MIESTELIO BENDRASIS PLANAS SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMAS BENDROJO PLANAVIMO ORGANIZATORIUS PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKT VEIVERIŲ MIESTELIO BENDRASIS PLANAS SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMAS BENDROJO PLANAVIMO ORGANIZATORIUS PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS BENDROJO PLANO RENGĖJAS KAUNO SĮ KAUNO PLANAS

Detaliau

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 011 M. KOVO D. ĮSAKYMO NR. V-199 DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:011 ELEKTROMAGNETINIS

Detaliau

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL DVIEJŲ ŽEMĖS SKLYPŲ SUFORMAVIMO, TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMŲ NUSTATYMO VĖJO JĖGAINĖMS PASTATYTI PA

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL DVIEJŲ ŽEMĖS SKLYPŲ SUFORMAVIMO, TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMŲ NUSTATYMO VĖJO JĖGAINĖMS PASTATYTI PA PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL DVIEJŲ ŽEMĖS SKLYPŲ SUFORMAVIMO, TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMŲ NUSTATYMO VĖJO JĖGAINĖMS PASTATYTI PAKRUOJO R. SAV., PAKRUOJO SEN., AKMENĖLIŲ IR PAKRUOJO

Detaliau

OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINI

OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINI OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI ADRESAS: KLAIPĖDOS M., ŠILUTĖS PL. 107

Detaliau

OBJEKTAS: GYVENAMO NAMO REKONSTRUKCIJA

OBJEKTAS: GYVENAMO NAMO REKONSTRUKCIJA UAB ŠARŪNO KIAUNĖS PROJEKTAVIMO STUDIJA ALEKSOTO G. -2, KAUNAS Direktorius Šarūnas Kiaunė kiaunes@yahoo.com 8 687 52 29-2 OBJEKTAS: STATYBOS VIETA: BYLA: TOMAS: STADIJA: KATEGORIJA: STATYTOJAS: PROJEKTO

Detaliau

Microsoft Word - PP_Viršelis

Microsoft Word - PP_Viršelis Įmonės kodas 135900576, Gedimino g. 47-311, 44242 Kaunas, tel.+370 37 206356, faks.+370 37 201070, www.svbcentras.lt, el. paštas: infosvb@takas.lt PROJEKTO PAVADINIMAS: Prieauglio tvarto ir skysto mėšlo

Detaliau

MB JVPI Projekto pavadinimas Statytojas PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAS. ZUJŪNŲ G. 1, VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB RIVONA Statybos adresas ZUJŪNŲ G. 1

MB JVPI Projekto pavadinimas Statytojas PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAS. ZUJŪNŲ G. 1, VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB RIVONA Statybos adresas ZUJŪNŲ G. 1 Projekto pavadinimas Statytojas PRKYBOS PSKIRIS PSS. ZUJŪNŲ., ILNIUS. UB RION Statybos adresas ZUJŪNŲ., ILNIUS. Statybos rūšis NUJ SYB Naudojimo paskirtis PRKYBOS Statinio kategorija YPINS Projekto etapas

Detaliau

Įmonės atestato Nr.3305 Turgaus g.5, Šilutė; tel./faks , tel , SKLYPO, ŠILUTĖS R.SAV., ŠILUTĖS

Įmonės atestato Nr.3305 Turgaus g.5, Šilutė; tel./faks , tel , SKLYPO, ŠILUTĖS R.SAV., ŠILUTĖS Įmonės atestato Nr.3305 Turgaus g.5, Šilutė; tel./faks. 8 441 51443, tel. 8 441 61644, 61645 deltosprojektai@siltec.lt SKLYPO, ŠILUTĖS R.SAV., ŠILUTĖS M., M.JANKAUS G.3 DETALUSIS PLANAS Planavimo organizatorius:

Detaliau

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIŲ GYVENAMŲJŲ N

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIŲ GYVENAMŲJŲ N OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALAS TARP ARIMŲ, TOLMINKIEMIO IR VĖLUVOS GATVĖS

Detaliau

Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON-2018-MN KULTŪROS IR VERSLO CENTRAS JUOZAPAVIČIAUS IR RINKT

Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON-2018-MN KULTŪROS IR VERSLO CENTRAS JUOZAPAVIČIAUS IR RINKT Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON28MN YPATINGAS STATINYS. Statytojas VŠĮ Maskvos kultūros ir verslo centras Maskvos namai Vilniuje", įm.k. 36439

Detaliau

Paslaugų paskirties pastato Subačiaus g. 77, Vilniaus m. rekonstravimo projektas Projektiniai pasiūlymai TURINYS 1. Titulinis lapas 1 psl. 2. Turinys

Paslaugų paskirties pastato Subačiaus g. 77, Vilniaus m. rekonstravimo projektas Projektiniai pasiūlymai TURINYS 1. Titulinis lapas 1 psl. 2. Turinys Paslaugų paskirties pastato Subačiaus g. 77, Vilniaus m. rekonstravimo projektas Projektiniai pasiūlymai TURINYS 1. Titulinis lapas 1 psl. 2. Turinys 2 psl. 3. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Daugiafunkcis sveikatinimo, ugdymo, kultūros ir užimtumo centro kompleksas 2015 m. liepos 8 d. Pristatymo turinys I. Projekto įgyvendinimo kontekstas ir vieta II. III. IV. Pagrindiniai duomenys apie projektą

Detaliau

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT Vilnius, tel. (5) , faks. (5) , el.p. NEKILN

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT Vilnius, tel. (5) , faks. (5) , el.p. NEKILN VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS  UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA RAMUNĖ STAŠEVIČIŪTĖ ARCHITEKTĖ KU DOCENTĖ 2018.10.18, KLAIPĖDA UNIVERSALUS DIZAINAS TAI TOKS GAMINIŲ IR APLINKOS KŪRIMAS (PROJEKTAVIMAS),

Detaliau

Kompl. Nr Daugiabučio gyvenamojo namo (6.3) Taikos g. 157B (skl.kad.nr.0101/0028:0050), Vilniuje, Lapas Lapų PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI DOKUMENTŲ I

Kompl. Nr Daugiabučio gyvenamojo namo (6.3) Taikos g. 157B (skl.kad.nr.0101/0028:0050), Vilniuje, Lapas Lapų PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI DOKUMENTŲ I Kompl. Nr.8-0 Daugiabučio gyvenamojo namo (6.) Taikos g. 7B (skl.kad.nr.00/008:000), Vilniuje, Lapas Lapų PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI DOKUMENTŲ IR BRĖŽINIŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS Eilės Brėžinio žymuo nr. Projekto

Detaliau

UAB Archestra, įm.k , Švitrigailos g. 11K-208, LT-03228, Vilnius, tel.nr.: Vizualizacija: Statinio projekto p

UAB Archestra, įm.k , Švitrigailos g. 11K-208, LT-03228, Vilnius, tel.nr.: Vizualizacija: Statinio projekto p U rchestra, įm.k. 300726445, Švitrigailos g. 11K-208, LT-03228, Vilnius, info@archestra.lt, tel.nr.: 8 612 16476 Vizualizacija: Statinio projekto pavadinimas: Statytojas: Statinio kategorija: Statybos

Detaliau

Š Krovininio transporto manevravimo trajektorijos STATINIŲ SĄRAŠAS 1a Esamas gamyklos pastatas Vandens surinkimo latakas 1b Prist

Š Krovininio transporto manevravimo trajektorijos STATINIŲ SĄRAŠAS 1a Esamas gamyklos pastatas Vandens surinkimo latakas 1b Prist 68746.8 47933.7 Š Krovininio transporto manevravimo trajektorijos STATINIŲ SĄRAŠAS a Esamas gamyklos pastatas Vandens surinkimo latakas b Pristatoma gamyklos dalis Esamas gamyklos kiemas 8,85 i=7,5% G

Detaliau

Microsoft Word - T_164_priedas.doc

Microsoft Word - T_164_priedas.doc PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T-164 SAUGOTINŲ ŽELDINIŲ, AUGANČIŲ NE MIŠKO ŽEMĖJE, APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS ŠIAULIŲ RAJONE TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

AM_zemes_gelmiu_naudojimo_planu_rengimo_aktualijos_2015_03_10_skaidyta

AM_zemes_gelmiu_naudojimo_planu_rengimo_aktualijos_2015_03_10_skaidyta ŽEMĖS GELMIŲ NAUDOJIMO PLANO RENGIMO AKTUALIJOS LIETUVOS KARJERŲ ASOCIACIJA LIETUVOS DURPIŲ ĮMONIŲ ASOCIACIJA LIETUVOS PRAMONINKŲ KONFEDERACIJA Dr. Ginutis Juozapavičius,UAB GJ Magma Dr. Tatjana Kuzavinienė,

Detaliau

R G viesinimas.pdf

R G viesinimas.pdf Dviejų butų gyvenamojo namo (6.2.) Vilniaus m. sav., Vaivorykštės g. 9, rekonstravimo projektas. PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI OBJEKTAS: Dviejų buto gyvenamasis namas (6.2.) UŽSAKOVAS STATYBOS VIETA: PROJEKTO

Detaliau

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Žirm n g.9 -, 9 Vilnius Tel.: (8~5) 7 8 ; Faks.: (8~5) 8 Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Statinio grup UAB ARGINTA INVESTMENT DIDMENIN S PREKYBOS PASTATO, NALŠIOS

Detaliau

Esamos padėties analizė. Koncepcija Archbalt Žemės sklypo Pamario g. 11, Klaipėdoje, DETALUSIS PLANAS ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ KONCEPCIJA Planavimo org

Esamos padėties analizė. Koncepcija Archbalt Žemės sklypo Pamario g. 11, Klaipėdoje, DETALUSIS PLANAS ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ KONCEPCIJA Planavimo org Esamos padėties analizė. Koncepcija Archbalt Žemės sklypo Pamario g. 11, Klaipėdoje, DETALUSIS PLANAS ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ KONCEPCIJA Planavimo organizatorius UAB "Kopų žuvėdra" 2011 m. Žemės sklypo

Detaliau

1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 2017 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų,

1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 2017 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų, 1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 217 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų, kuriose nekilnojamojo turto kainos yra skirtingos. segmente,

Detaliau

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL DVIEJŲ MIŠKO ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ PAKRUOJO R. SAV., KLOVAINIŲ SEN., BERŽINIŲ K., PAVERTI

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL DVIEJŲ MIŠKO ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ PAKRUOJO R. SAV., KLOVAINIŲ SEN., BERŽINIŲ K., PAVERTI Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL DVIEJŲ MIŠKO ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ PAKRUOJO R. SAV., KLOVAINIŲ SEN., BERŽINIŲ K., PAVERTIMO KITOMIS NAUDMENOMIS 2013 m. spalio 16 d. Nr. T-

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2016-05-31 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PARDAVIMO IR NUOMOS NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRČIAI

Detaliau

Microsoft Word - Komercinio transporto postas titulinis2

Microsoft Word - Komercinio transporto postas titulinis2 SUPAPRASTINTO PROJEKTO PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS TVIRTINU: E. T. Statytojas/ Užsakovas E. T. Statinio projekto pavadinimas PASLAUGŲ PASKIRTIES PASTATO - PATIKROS POSTO ( 7.4.) J. TIŠKEVIČIAUS G. 26, VILNIUJE,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFES

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFES LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STA

STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STA STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STATYBOS RŪŠIS Statinio rekonstravimas STATINIO KATEGORIJA

Detaliau

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11 UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k.183843314, PVM mokėtojo kodas LT838433113, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, tel. (8 389) 63 641, faks. (8 389)

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 204 STRAIPSNIO IR XIX SKYRIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 204 STRAIPSNIO IR XIX SKYRIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2008 M. BALANDŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 1V-148 DĖL REGIONINIŲ CENTRŲ KOMPLEKSINĖS PLĖTROS INVESTICINIŲ

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS 1.1. Objektas. Vieno buto gyvenamojo namo Pušyno g. 23, Radailių k., Sendvario sen.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS 1.1. Objektas. Vieno buto gyvenamojo namo Pušyno g. 23, Radailių k., Sendvario sen. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS 1.1. Objektas. Vieno buto gyvenamojo namo Pušyno g. 23, Radailių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., statybos projektas 1.2. Statytojas.

Detaliau

TURINYS:

TURINYS: Verslo liudijimas Nr. QD114821-1, Piniava, Panevėžio sen., Panevėžio r. tel.(45) 465765 OBJEKTO NR. 116-10-2010-3 UŽSAKOVAS Roma Lebedevienė, Gintaras Lebedevas OBJEKTAS Žemės sklypas (6613/0003:400) ADRESAS

Detaliau

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIO GYVENAMOJO N

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIO GYVENAMOJO N OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIO GYVENAMOJO NAMO, KAUNO R. SAV., KARMĖLAVOS SEN., NAUJASODŽIO K.,

Detaliau

ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT Vilnius TEL FAKS WWW cowi.lt STATYTOJAS PROJEKTO PAVADINIMAS PROJEKTO

ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT Vilnius TEL FAKS WWW cowi.lt STATYTOJAS PROJEKTO PAVADINIMAS PROJEKTO ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT-4 Vilnius TEL +370-5-0760 FAKS +370-5-4777 WWW cowi.lt STATYTOJAS PROJEKTO PAVADINIMAS PROJEKTO NUMERIS ETAPAS BYLOS ŽYMUO Varėnos rajono savivaldybės administracija

Detaliau

PROJEKTĄ IŠ DALIES FINANSUOJA EUROPOS SOCIALINIS FONDAS PROJEKTĄ ĮGYVENDINA PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA PROJEKTĄ RENGIA UAB ATAMIS Pr

PROJEKTĄ IŠ DALIES FINANSUOJA EUROPOS SOCIALINIS FONDAS PROJEKTĄ ĮGYVENDINA PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA PROJEKTĄ RENGIA UAB ATAMIS Pr PROJEKTĄ IŠ DALIES FINANSUOJA EUROPOS SOCIALINIS FONDAS PROJEKTĄ ĮGYVENDINA PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA PROJEKTĄ RENGIA UAB ATAMIS Projektas Nr. VP-13-723 SPL Panevėžio miesto želdynų

Detaliau

Slide 1

Slide 1 ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VANDENTVARKOS VEIKLOS EFEKTYVINIMO GAIRĖS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VADOVYBEI IR SAVIVALDYBĖS KOMITETAMS Direktorius Vaidas Litinskas Vandentvarkos ūkis 2014 metais

Detaliau

MONETA Lietuvos banko kompleksas Žirmūnų g. 151, Vilniuje Aiškinamasis raštas

MONETA Lietuvos banko kompleksas Žirmūnų g. 151, Vilniuje Aiškinamasis raštas MONETA Lietuvos banko kompleksas Žirmūnų g. 151, Vilniuje Aiškinamasis raštas Turinys Įvadas... 3 Urbanistinė idėja... 3 Architektūrinė idėja... 4 Pastato funkcinis suplanavimas... 5 Pastato medžiagiškumas...

Detaliau

PROJEKTO PAVADINIMAS Siurblinės pastato, Tatamiškių g. 26, Sausgalvių k., Šilutės r. sav., rekonstravimo projektas. OBJEKTO ADRESAS Šilutės r. Sav. Ši

PROJEKTO PAVADINIMAS Siurblinės pastato, Tatamiškių g. 26, Sausgalvių k., Šilutės r. sav., rekonstravimo projektas. OBJEKTO ADRESAS Šilutės r. Sav. Ši PROJEKTO PAVADINIMAS Siurblinės pastato, Tatamiškių g. 26, Sausgalvių k., Šilutės r. sav., rekonstravimo projektas. OBJEKTO ADRESAS Šilutės r. Sav. Šilutės sen. Sausgalvių k. Reg. Nr.: 44/1299769 Daikto

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

Gyvenamųjų namų kvartalo S. Lozoraičio g. 17, Vilniuje projekto konkursas Aiškinamasis raštas

Gyvenamųjų namų kvartalo S. Lozoraičio g. 17, Vilniuje projekto konkursas Aiškinamasis raštas 008800 Gyvenamųjų namų kvartalo S. Lozoraičio g. 17, Vilniuje projekto konkursas Aiškinamasis raštas 00. TURINYS 01 - Idėja 02 - Urbanistiniai sprendiniai 03 - Teritorijos sutvarkymas 04 - Architektūra

Detaliau

Projekto pavadinimas ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAS PANERIŲ G. 49, VILNIUJE. II ETAPAS Statytojas UAB STAMECHA Statinio adresas Statybos rūšis PA

Projekto pavadinimas ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAS PANERIŲ G. 49, VILNIUJE. II ETAPAS Statytojas UAB STAMECHA Statinio adresas Statybos rūšis PA rojekto pavadinimas ADMINISTRAINĖS ASKIRTIES ASTATAS ANERIŲ G. 49, VILNIUJE. II ETAAS Statytojas UA STAMEHA Statinio adresas Statybos rūšis ANERIŲ G. 49, VILNIUS (Žemės skl. Kad.Nr. 11/55:91 Vilniaus m.

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2015-05-22 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

Microsoft Word - Moletu_Raj_Koncepcija_7_Redakcija doc

Microsoft Word - Moletu_Raj_Koncepcija_7_Redakcija doc 6. MOLĖTŲ RAJONO SUSISIEKIMO SISTEMA Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane yra nustatyta trijų lygmenų integracijos ašių hierarchija (6.1 pav.). 6.1 pav. Ištrauka iš LR teritorijos bendrojo

Detaliau

Microsoft Word - Plano aiskinamasis rastas 04-14

Microsoft Word - Plano aiskinamasis rastas 04-14 KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS RINGAUDŲ SENIŪNIJOS KAIMO GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ TERITORIJŲ RIBŲ NUSTATYMO IR AKADEMIJOS SENIŪNIJOS AKADEMIJOS MIESTELIO TERITORIJOS RIBŲ KEITIMO PLANAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. ĮVADAS

Detaliau

Ziniarasciai

Ziniarasciai PIRKIMO DOKUMENTAI DARBŲ PIRKIMAS IV skyrius 2014 m. gegužės mėn. TURINYS 1 skirsnis. Bendrosios kainodaros nuostatos... 2 1.1. Žiniaraščių pildymas... 2 1.2. Darbų kainos... 3 1.3. Atliktų darbų įvertinimas...

Detaliau

Slide 1

Slide 1 STUDIJOS RENGIMO PAGRINDAS informacija Galimybių studija rengiama vadovaujantis užsakovo pateikta užduotimi. Klaipėdos miesto Atgimimo aikštės ir gretimybių raidos galimybių studijos dalys: visuomenė nuomonė

Detaliau

KOMPLEKSAS STADIJA TOMAS METAI U PP I 2016 OBJEKTAS: ALYTAUS NAUJOSIOS G. REKONSTRAVIMAS NUO NAUJOSIOS IR PUTINŲ G. SANKRYŽOS IKI GELEŽINKELIO

KOMPLEKSAS STADIJA TOMAS METAI U PP I 2016 OBJEKTAS: ALYTAUS NAUJOSIOS G. REKONSTRAVIMAS NUO NAUJOSIOS IR PUTINŲ G. SANKRYŽOS IKI GELEŽINKELIO KOMPLEKSAS STADIJA TOMAS METAI U-1270-1 PP I 2016 OBJEKTAS: ALYTAUS NAUJOSIOS G. REKONSTRAVIMAS NUO NAUJOSIOS IR PUTINŲ G. SANKRYŽOS IKI GELEŽINKELIO VIADUKO STATYTOJAS: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Detaliau

Dokumento Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Vandens telkinių apsauga APR- VTA 10 4 priedas VANDENS APSAUG

Dokumento Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Vandens telkinių apsauga APR- VTA 10 4 priedas VANDENS APSAUG Dokumento Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Vandens telkinių apsauga APR- VTA 10 4 priedas VANDENS APSAUGOS PRIEMONIŲ TAIKYMO REKOMENDACIJOS 1 lentelė. Apsaugos

Detaliau

Objektas: Pastato sandėlio (un. nr ) griovimo ir naujo sandėlio Kuršelių g. 18, Vytaučių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., staty

Objektas: Pastato sandėlio (un. nr ) griovimo ir naujo sandėlio Kuršelių g. 18, Vytaučių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., staty Objektas: Pastato sandėlio (un. nr. 4400-0812-5973) griovimo ir naujo sandėlio Kuršelių g. 18, Vytaučių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., statybos projektas Adresas: Kuršelių g. 18, Vytaučių k.,

Detaliau

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMAS 2006 m. liepos 13 d. Nr. X-764 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis, tikslas ir

Detaliau

Užsakovas

Užsakovas Užsakovas UAB,,Paupio turtas Objektas Daugiabučių pastatų Paupio g. 50 ir Aukštaičių g. 19 Vilniuje kompleksas. Stadija Informacija atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo būtinumo 2017 1 UŽSAKOVAS: UAB,,Paupio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

Microsoft Word - TDP_Virselis

Microsoft Word - TDP_Virselis Projektavimo stadija TECHNINIS PROJEKTAS Kompleksas ALYTAUS PUTINŲ GIMNAZIJOS SPORTO AIKŠTYNO ĮRENGIMAS IR REKONSTRAVIMAS PRITAIKANT ALYTAUS MIESTO BENDRUOMENĖS POREIKIAMS Projekto pavadinimas PUTINŲ GIMNAZIJOS

Detaliau

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon 2016-12-09 adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Aušra Mažulienė, tel. 8 (382) 30 271, el. paštas ausra.mazuliene@sirvintos.lt II.1. Pirkimo pavadinimas: PROJEKTO DRUŽŲ K.V. (BUV.

Detaliau

Kražiai pirmą kartą minimi 1253 m metais, kai Mindaugas dovanojo Ordinui dalį Žemaitijos su Kražiais

Kražiai pirmą kartą minimi 1253 m metais, kai Mindaugas dovanojo Ordinui dalį Žemaitijos su Kražiais Panevėžio rajono savivaldybė Smilgiai SMILGIŲ MIESTELIO BENDRASIS PLANAS KONCEPCIJA BENDROJO PLANAVIMO ORGANIZATORIUS BENDROJO PLANO RENGĖJAS PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS KAUNO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2017/2-644 Vilnius SK

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2017/2-644 Vilnius SK LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2017-07-21 Nr. 4D-2017/2-644 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

DARBOTVARKĖ

DARBOTVARKĖ VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 2019 m. rugpjūčio 27 d. (ANTRADIENIS) posėdžio Nr. 6 d a r b o t v a r k ė Eil. Nr. Proj. reg. Nr. Reg. data Pagrindinio komiteto pavadinimas SPRENDIMO PROJEKTO PAVADINIMAS

Detaliau

Microsoft Word - TDP_Virselis

Microsoft Word - TDP_Virselis Projektavimo stadija TECHNINIS PROJEKTAS Kompleksas ALYTAUS PANEMUNĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS SPORTO AIKŠTYNO ĮRENGIMAS IR REKONSTRAVIMAS PRITAIKANT ALYTAUS MIESTO BENDRUOMENĖS POREIKIAMS Projekto pavadinimas

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

Microsoft Word - XIII SKYRIUS Kulturos pav ter.doc

Microsoft Word - XIII SKYRIUS Kulturos pav ter.doc TURINYS I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS...2 II SKYRIUS. NUORODOS...2 III SKYRIUS. SANTRUMPOS... 3 IV SKYRIUS. ŽINIOS APIE BENDROVĘ...4 V SKYR1US. KOKYBĖS VALDYMO SISTEMA... 4 I SKIRSNIS. KOKYBĖS VALDYMO

Detaliau

UAB SIMPER Karaliaus Mindaugo pr. 66-1, Kaunas kodas tel./faks el.p. Statytojas (Užsakova

UAB SIMPER Karaliaus Mindaugo pr. 66-1, Kaunas kodas tel./faks el.p.   Statytojas (Užsakova UAB SIMPER Karaliaus Mindaugo pr. 66-, 4435 Kaunas kodas 362734 tel./faks. +37 37 295636 el.p. info@simper.lt www.simper.lt Statytojas (Užsakovas) Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, įm.k. 32536989

Detaliau

Valstybės įmonė Šakių miškų urėdija 2014 m. VEIKLOS ATASKAITA

Valstybės įmonė Šakių miškų urėdija 2014 m. VEIKLOS ATASKAITA Valstybės įmonė Šakių miškų urėdija 2014 m. VEIKLOS ATASKAITA Šakiai 2014 TURINYS 1. Veikla ir valdymas... 3 2. Veiklos strategija ir tikslai... 4 2.1. Lietuvos Respublikos teritorijos miškingumo didinimas...

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ 2016-04-29 Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (X)

Detaliau

Microsoft Word - Aiskinamasisi_rastas_viesai_ekspozicijai_2013.doc

Microsoft Word - Aiskinamasisi_rastas_viesai_ekspozicijai_2013.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA VALSTYBINö SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VĮ VALSTYBöS ŽEMöS FONDAS KRAŠTOTVARKOS IR TERITORIJŲ PLANAVIMO SKYRIUS PROJEKTAS: VALSTYBINIŲ

Detaliau

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! J. K. C h odke!! Mišri gyvenamoji teritorija g. Gyvenamoji mažaaukštė ir komercijos teritorija! Gyvenamoji daugiaaukšt

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! J. K. C h odke!! Mišri gyvenamoji teritorija g. Gyvenamoji mažaaukštė ir komercijos teritorija! Gyvenamoji daugiaaukšt J K h odke Mišri teritorija yvenamoji mažaaukštė ir komercijos teritorija yvenamoji daugiaaukštė ir komercijos teritorija glynlaukio yvenamoji daugiaaukštė teritorija Svarstyklių vičiaus g yvenamoji mažaaukštė

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

VALSTYBINĖS REIKŠMĖS MAGISTRALINIO KELIO A16 VILNIUS-PRIENAI-MARIJAMPOLĖ RUOŽO VILNIUS- TRAKAI NUO SANKRYŽOS SU GUNKLIŠKIŲ GATVE IKI SANKRYŽOS SU SAVA

VALSTYBINĖS REIKŠMĖS MAGISTRALINIO KELIO A16 VILNIUS-PRIENAI-MARIJAMPOLĖ RUOŽO VILNIUS- TRAKAI NUO SANKRYŽOS SU GUNKLIŠKIŲ GATVE IKI SANKRYŽOS SU SAVA ĮVADAS Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (toliau SPAV) yra ruošiamo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos dalies valstybinės reikšmės magistralinio kelio A16 Vilnius-Prienai-Marijampolė ruožo

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1 BENDRI DUOMENYS Kauno miesto savivaldybės administracija (kodas: ) (toliau Užsakovas), užsakymu parengtas Naugardiškių

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1 BENDRI DUOMENYS Kauno miesto savivaldybės administracija (kodas: ) (toliau Užsakovas), užsakymu parengtas Naugardiškių AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1 BENDRI DUOMENYS Kauno miesto savivaldybės administracija (kodas: 188764867) (toliau Užsakovas), užsakymu parengtas Naugardiškių parko sutvarkymo (rekonstravimo) projektiniai pasiūlymai

Detaliau

Projektuotojas UAB KUBINIS METRAS, Į. K Projekto pavadinimas Statybos vieta Projekto Nr. Projektavimo stadija Statinio pavadinimas Statinio

Projektuotojas UAB KUBINIS METRAS, Į. K Projekto pavadinimas Statybos vieta Projekto Nr. Projektavimo stadija Statinio pavadinimas Statinio Projektuotojas UAB KUBINIS MTRAS, Į. K. 058598 Projekto pavadinimas Statybos vieta Projekto Nr. Projektavimo stadija Statinio pavadinimas Statinio kategorija Bylos žymuo VIJŲ BUTŲ GYVNAMOJO NAMO IŠAGŲ

Detaliau

Microsoft Word - Misionieriu sodai AISKINAMASIS.doc

Microsoft Word - Misionieriu sodai AISKINAMASIS.doc 322626 Misionierių sodai gyvenamosios paskirties pastatas su požemine automobilių stovėjimo aikštele Subačiaus g. 26, 28, Vilniuje AIŠKINAMASIS RAŠTAS Konkursinis projektas parengtas vadovaujantis LAS,

Detaliau

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio 11 25 d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją laboratoriją, rezultatų apžvalga Vilnius, 2017 m. Turinys Įžanga... 3

Detaliau

Sistem PVSV santrauka

Sistem PVSV santrauka UAB SISTEM VYKDOMOS IR PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS BILIŪNO G. 1, ŠLIENAVOS K., SAMYLŲ SEN., KAUNO R. SAV POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS Ūkinės veiklos organizatorius: UAB SISTEM PVSV

Detaliau

TURINYS 1. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIUS PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS RENGĖJAS...

TURINYS 1. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIUS PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS RENGĖJAS... TURINYS 1. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIUS... 3 2. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS RENGĖJAS... 3 3. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ANALIZĖ... 3 3.1.

Detaliau

INFORMACIJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO LINIJOS KAUNAS LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA TIESIMO IR EKSPLOATACIJOS

INFORMACIJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO LINIJOS KAUNAS LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA TIESIMO IR EKSPLOATACIJOS INFORMACIJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO LINIJOS KAUNAS LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA TIESIMO IR EKSPLOATACIJOS LEISTINUMO POVEIKIO APLINKAI POŽIŪRIU 1. Planuojamos

Detaliau

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2010 m. balandžio 26 d. pasirašė projekto,,viešosios vandens turizmo infrastruktūros

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2010 m. balandžio 26 d. pasirašė projekto,,viešosios vandens turizmo infrastruktūros Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2010 m. balandžio 26 d. pasirašė projekto,,viešosios vandens turizmo infrastruktūros sukūrimas saugomose teritorijose" (toliau Projektas)

Detaliau

Medienos ruošos VĮ miškų urėdijose praktiniai organizaciniai aspektai

Medienos ruošos VĮ miškų urėdijose praktiniai organizaciniai aspektai GENERALINĖS MIŠKŲ URĖDIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS GENERALINIS MIŠKŲ URĖDAS BENJAMINAS SAKALAUSKAS VILNIUS 2013m. spalio 10 d. 1 Lietuvos Respublikos Seimo patvirtinta Nacionalinės energetikos strategija

Detaliau

UŽSAKOVAS OBJEKTAS K.M. DVIBUČIO GYVENAMOJO NAMO MALŪNŲ G. 1, VILNIUJE, KITOS PASKIRTIES PATALPŲ NR. 11 PASKIRTIES KEITIMO Į PASLAUGŲ (TATUIRUOČIŲ STU

UŽSAKOVAS OBJEKTAS K.M. DVIBUČIO GYVENAMOJO NAMO MALŪNŲ G. 1, VILNIUJE, KITOS PASKIRTIES PATALPŲ NR. 11 PASKIRTIES KEITIMO Į PASLAUGŲ (TATUIRUOČIŲ STU UŽSAKOVAS OBJEKTAS K.M. DVIBUČIO GYVENAMOJO NAMO MALŪNŲ G. 1, VILNIUJE, KITOS PASKIRTIES PATALPŲ NR. 11 PASKIRTIES KEITIMO Į PASLAUGŲ (TATUIRUOČIŲ STUDIJA) PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI STATYBOS VIETA Malūnų

Detaliau

PROJEKTAS

PROJEKTAS TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2017-2019 M. PATVIRTINIMO 2017 m. vasario d. Nr. T1- Telšiai Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PAT

Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PAT Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS 3400 3800 MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PATVIRTINIMO 2019 m. d. Nr. 1V- Vilnius Vadovaudamasis

Detaliau

Microsoft Word - ALYTAUS namo 10kV kiekiai.doc

Microsoft Word - ALYTAUS namo 10kV kiekiai.doc Poz., eil. Nr. TS Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato vnt. Kiekis Papildomi duomenys 1 2 3 4 5 6 7 TS1 1. MT ĮRENGINIAI Tranzitinė modulinė transformatorinė pastotis MT-10/0,4 su vienu

Detaliau

Statytojas VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statinio projekto pavadinimas KROKUVOS GATVĖS ATKARPOS NUO GIEDRAIČIŲ G. IKI DAUGĖLIŠKIO G. STATYBOS PROJEKTAS

Statytojas VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statinio projekto pavadinimas KROKUVOS GATVĖS ATKARPOS NUO GIEDRAIČIŲ G. IKI DAUGĖLIŠKIO G. STATYBOS PROJEKTAS Statytojas VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statinio projekto pavadinimas KROKUVOS GATVĖS ATKARPOS NUO GIEDRAIČIŲ G. IKI DAUGĖLIŠKIO G. STATYBOS PROJEKTAS Statinio projekto Nr. Statinio projekto etapas Statinio

Detaliau

Tyrimu projektas

Tyrimu projektas Birutė Lisauskaitė (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Jono Nepomuko g. Nr. 132, Trakai, te. 8 620 12404, e-paštas elearai@takas.lt Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos (adresas pašto korespondencijai

Detaliau

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 1 REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS 1. Savivaldybės strateginio tikslo/strateginių

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS Projektas VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ, NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ, GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė B I O P R O J E K T A S S. Daukanto g. 19, LT Kazlų Rūda STATYTOJAS AB PIENO ŽVAIGŽDĖS PROJEKTUOTOJAS SUTARTIES PAVADIN

Uždaroji akcinė bendrovė B I O P R O J E K T A S S. Daukanto g. 19, LT Kazlų Rūda STATYTOJAS AB PIENO ŽVAIGŽDĖS PROJEKTUOTOJAS SUTARTIES PAVADIN Uždaroji akcinė bendrovė B I O P R O J E K T S S. Daukanto g. 9, -6943 Kazlų Rūda STTYTOJS B PIENO ŽVIGŽDĖS PROJEKTUOTOJS SUTRTIES DINIMS PROJEKTO DINIMS PROJEKTO NUMERIS UB BIO B PIENO ŽVIGŽDĖS FILILO

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui LAKD TNT skyriaus vedėjas Evaldas Petrikas Reglamentavimas Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT

Detaliau

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai Eil. Nr. 2018 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai 11682 11930 1.1. Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) 10749

Detaliau