VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA"

Transkriptas

1 VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA N U T A R I M A S DĖL GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO VEIKLOS LYGINAMOSIOS ANALIZĖS APRAŠO PATVIRTINIMO 20 m. liepos 29 d. Nr. O3-28 Vilnius Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau Komisija), vadovaudamasi Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Komisijos 2006 m. gruodţio 2 d. nutarimu Nr. O3-92 (Ţin., 2006, Nr , 20, Nr ), 28 punktu, n u t a r i a:. Patvirtinti Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos lyginamosios analizės aprašą (pridedama). 2. Nustatyti, kad Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos lyginamosios analizės aprašas taikomas skaičiuojant 20 metų ir vėlesnių metų lyginamuosius rodiklius. Komisijos pirmininkė Diana Korsakaitė

2 2 PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 20 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-28 NAUJA REDAKCIJA nuo (TAR, 204, Nr ) GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ LYGINAMOSIOS ANALIZĖS APRAŠAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų lyginamosios analizės aprašu (toliau Aprašas) siekiama sudaryti prielaidas įgyvendinti Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo (toliau Įstatymas) 9 straipsnio dalies 6 punkto nuostatą ir uţtikrinti patikimą bei kokybišką geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą abonentams ir vartotojams maţiausiomis sąnaudomis. 2. Aprašas nustato lyginamuosius geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų prieţiūros ir vartotojų aptarnavimo veiklos efektyvumo rodiklius (toliau Rodikliai), duomenų, reikalingų Rodikliams apskaičiuoti, teikimo tvarką, Rodiklių apskaičiavimo ir įvertinimo tvarką, Rodiklių viešo skelbimo tvarką. 3. Apraše nustatyti Rodikliai taikomi visiems ūkio subjektams, Įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įgijusiems teisę vykdyti geriamojo vandens tiekimą ir (arba) teikti nuotekų tvarkymo paslaugas (toliau Ūkio subjektas). 4. Apraše vartojamos šios sąvokos: 4.. Lyginamoji analizė Ūkio subjekto veiklos rodiklių palyginimas su kitų vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, vykdančių atitinkamą veiklą ir pagal iš anksto ţinomus kriterijus priskirtų atitinkamai vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų grupei, rodikliais, siekiant nustatyti Ūkio subjekto būtinąsias sąnaudas Normatyvinis pagrindinės veiklos darbuotojų skaičius darbuotojų skaičius, reikalingas Ūkio subjekto geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrai aptarnauti Geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų grupė (toliau Grupė) du ar daugiau Ūkio subjektų, kurių teikiamų geriamojo vandens tiekimo paslaugų pardavimo kiekiai yra panašūs Kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėţtos Įstatyme ir kituose geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose. II SKYRIUS ŪKIO SUBJEKTŲ SKIRSTYMAS Į GRUPES 5. Ūkio subjektai pagal ataskaitinio laikotarpio teikiamų geriamojo vandens tiekimo paslaugų pardavimo kiekius skirstomi į penkias Grupes: 5.. I Grupė (paslaugų pardavimai nuo 750 tūkst. m 3 per metus); 5.2. II Grupė (paslaugų pardavimai nuo 50 iki 7500 tūkst. m 3 per metus); 5.3. III Grupė (paslaugų pardavimai nuo 90 iki 500 tūkst. m 3 per metus); 5.4. IV Grupė (paslaugų pardavimai nuo 50 iki 900 tūkst. m 3 per metus); 5.5. V Grupė (paslaugų pardavimai nuo 20 iki 500 tūkst. m 3 per metus). 6. Ūkio subjektai, kurių pagrindinė veikla yra ne tik geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų

3 tvarkymas, į Grupes neskirstomi ir į lyginamąją analizę netraukiami. 3 III SKYRIUS LYGINAMIEJI GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO, NUOTEKŲ TVARKYMO BEI ATSISKAITOMŲJŲ APSKAITOS PRIETAISŲ PRIEŢIŪROS IR VARTOTOJŲ APTARNAVIMO VEIKLOS EFEKTYVUMO RODIKLIAI 7. Derinant Ūkio subjektų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas, būtinosios sąnaudos skaičiuojamos vadovaujantis šiais Rodikliais: 7.. elektros energijos sąnaudų rodikliai: 7... elektros energijos suvartojimas vandeniui išgauti ir pristatyti; elektros energijos suvartojimas vandeniui paruošti; elektros energijos suvartojimas nuotekoms surinkti; elektros energijos suvartojimas nuotekoms valyti; 7.2. darbo uţmokesčio sąnaudų rodikliai: darbo intensyvumo indeksas. Rodiklis skaičiuojamas geriamojo vandens gavybos, ruošimo ir pristatymo, nuotekų surinkimo, valymo, nuotekų dumblo tvarkymo bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų prieţiūros ir vartotojų aptarnavimo veiklai; bendras darbo intensyvumo indeksas; paslaugų pagal sutartis vertė, tenkanti vienam normatyviniam veiklos darbuotojui per metus. Rodiklis skaičiuojamas geriamojo vandens gavybos, ruošimo ir pristatymo, nuotekų surinkimo, valymo bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų prieţiūros ir vartotojų aptarnavimo veiklai; normatyvinių geriamojo vandens gavybos, ruošimo ir pristatymo, nuotekų surinkimo, valymo, nuotekų dumblo tvarkymo bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų prieţiūros ir vartotojų aptarnavimo veiklos darbuotojų skaičius, tenkantis vienam administracijos darbuotojui; vidutinis vieno darbuotojo darbo uţmokestis; 7.3. einamojo remonto ir eksploatacinių medţiagų sąnaudų rodikliai. Rodikliai skaičiuojami geriamojo vandens gavybos, ruošimo ir pristatymo, nuotekų surinkimo ir valymo veikloms: geriamojo vandens gavybos veikloje patirtų einamojo remonto ir eksploatacinių medţiagų sąnaudų dalis geriamojo vandens gavybos veikloje naudojamam siurbliui; geriamojo vandens ruošimo veikloje patirtų einamojo remonto ir eksploatacinių medţiagų sąnaudų dalis geriamojo vandens ruošimui naudojamai darbo mašinai; geriamojo vandens pristatymo veikloje patirtų einamojo remonto ir eksploatacinių medţiagų sąnaudų dalis kilometrui poţeminio geriamojo vandens tinklo su geriamojo vandens pakėlimo siurbliais; nuotekų surinkimo veikloje patirtų einamojo remonto ir eksploatacinių medţiagų sąnaudų dalis kilometrui nuotekų tinklo su nuotekų pakėlimo siurbliais; nuotekų valymo veikloje patirtų einamojo remonto ir eksploatacinių medţiagų sąnaudų dalis nuotekų valyme naudojamai darbo mašinai; 7.4. remonto darbų pagal sutartis sąnaudų rodikliai. Rodikliai skaičiuojami geriamojo vandens gavybos, ruošimo ir pristatymo, nuotekų surinkimo ir valymo veiklai: geriamojo vandens gavybos veikloje patirtų remonto darbų pagal sutartis sąnaudų dalis geriamojo vandens gavybos veikloje naudojamam siurbliui; geriamojo vandens ruošimo veikloje patirtų remonto darbų pagal sutartis sąnaudų dalis geriamojo vandens ruošimui naudojamai darbo mašinai; geriamojo vandens pristatymo veikloje patirtų remonto darbų pagal sutartis sąnaudų dalis kilometrui poţeminio geriamojo vandens tinklo su geriamojo vandens pakėlimo siurbliais; nuotekų surinkimo veikloje patirtų remonto darbų pagal sutartis sąnaudų dalis kilometrui nuotekų tinklo su nuotekų pakėlimo siurbliais; nuotekų valymo veikloje patirtų remonto darbų pagal sutartis sąnaudų dalis nuotekų valyme naudojamai darbo mašinai.

4 8. Elektros energijos sąnaudų rodikliai: 8.. elektros energijos suvartojimas geriamojo vandens gavybos ir pristatymo veikloje (ES vt ). Rodiklis parodo elektros energijos faktinį suvartojimą m 3 geriamojo vandens patiekti (išgauti ir pristatyti) į 00 m aukštį. Bendras geriamojo vandens pakėlimo aukštis visuose gręţiniuose ir pakėlimo stotyse apskaičiuojamas remiantis svertiniu vidurkiu. Rodiklis skaičiuojamas pagal formulę: ES vt 4 EEvt (), Q H /00 vp vg,vp EE vt aktyvinės elektros energijos suvartojimas geriamajam vandeniui išgauti ir pristatyti (kwh); Q vp pristatyto geriamojo vandens kiekis (m 3 ); H vg, vp vidutinis svertinis geriamojo vandens pakėlimo aukštis gręţiniuose ir pakėlimo stotyse (m). Vidutinis svertinis geriamojo vandens pakėlimo aukštis gręţiniuose ir pakėlimo stotyse apskaičiuojamas pagal formulę: H vg.vp ( Q H ) ( Q 2 H )... ( Q 2 n H n ) (.), Q n Q pirmo pakėlimo stotyse pristatyto geriamojo vandens kiekis (m 3 ); H pirmo pakėlimo stočių vidutinis svertinis geriamojo vandens pakėlimo aukštis gręţiniuose ir pakėlimo stotyse (m). Šis rodiklis apskaičiuojamas pagal. formulę, naudojant tik pirmo pakėlimo stotyse pristatyto geriamojo vandens kiekį ir pakėlimo aukštį; Q 2 antro pakėlimo stotyse pristatyto geriamojo vandens kiekis (m 3 ); H 2 antro pakėlimo stočių vidutinis svertinis geriamojo vandens pakėlimo aukštis gręţiniuose ir pakėlimo stotyse (m). Šis rodiklis apskaičiuojamas pagal. formulę, naudojant tik antro pakėlimo stotyse pristatyto geriamojo vandens kiekį ir pakėlimo aukštį; Q n trečiojo ir paskesnio pakėlimo stotyse pristatyto geriamojo vandens kiekis (m 3 ); H n trečiojo ir paskesnio pakėlimo stočių vidutinis svertinis geriamojo vandens pakėlimo aukštis gręţiniuose ir pakėlimo stotyse (m). Šis rodiklis apskaičiuojamas pagal. formulę, naudojant trečiojo ir paskesnio pakėlimo stotyse pristatyto geriamojo vandens kiekį ir pakėlimo aukštį; 8.2. elektros energijos suvartojimas geriamajam vandeniui paruošti (ES vr ). Rodiklis parodo elektros energijos faktinį suvartojimą m 3 geriamojo vandens paruošti. Rodiklis skaičiuojamas pagal formulę: EE vr ES vr (2), Qvr EE vr aktyvinės elektros energijos suvartojimas ruošiant geriamąjį vandenį (kwh); Q vr paruošto geriamojo vandens kiekis (m 3 ); 8.3. elektros energijos suvartojimas nuotekoms surinkti (ES ns ). Rodiklis parodo elektros energijos faktinį suvartojimą m 3 nuotekų pakelti į 00 m aukštį. Bendras nuotekų pakėlimo aukštis visose nuotekų perpumpavimo stotyse apskaičiuojamas remiantis svertiniu vidurkiu. Rodiklis skaičiuojamas pagal formulę: ES ns EE ns (3), Q H / 00 ns ns

5 5 EE ns aktyvinės elektros energijos suvartojimas nuotekoms surinkti (kwh); Q ns per nuotekų siurblines pratekėjęs nuotekų kiekis (m 3 ); H ns vidutinis svertinis nuotekų pakėlimo aukštis nuotekų perpumpavimo stotyse (m). Šis rodiklis apskaičiuojamas pagal 8.. punkte nurodytą svertinio vidurkio skaičiavimo formulę; 8.4. elektros energijos suvartojimas nuotekoms valyti (ES nv ). Rodiklis parodo elektros energijos faktinį suvartojimą, tenkantį vienai tonai išvalytų teršalų. Rodiklis skaičiuojamas pagal formulę: EE nv ES nv (4), (U U 2 ) Qnv 000 EE nv aktyvinės elektros energijos suvartojimas nuotekoms valyti (kwh); U atitekančių nuotekų uţterštumas pagal BDS 7 (mg/l); U2 išleidţiamų nuotekų uţterštumas pagal BDS 7 (mg/l); Q nv išvalytų nuotekų kiekis (tūkst. m 3 ). 9. Darbo uţmokesčio sąnaudų rodikliai: 9.. darbo intensyvumo indeksas (DI vg, DI vr, DI vp, DI ns, DI nv, DI dt, DI pv ). Rodiklis parodo normatyvinį konkrečios veiklos darbuotojų skaičiaus santykį su konkrečioje veikloje faktiškai dirbančių darbuotojų skaičiumi. Rodiklis skaičiuojamas pagal formulę: ND DIvg, vr, vp, ns, nv, dt, pv (5), FD ND normatyvinis geriamojo vandens gavybos, ruošimo ir pristatymo, nuotekų surinkimo ir valymo, nuotekų dumblo tvarkymo bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų prieţiūros ir vartotojų aptarnavimo veiklos darbuotojų skaičius (ţm.); FD faktinis geriamojo vandens gavybos, ruošimo ir pristatymo, nuotekų surinkimo ir valymo, nuotekų dumblo tvarkymo bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų prieţiūros ir vartotojų aptarnavimo veiklos darbuotojų skaičius (ţm.). Darbuotojų skaičius pagal normatyvą skaičiuojamas pagal Aprašo priedą; 9.2. bendras darbo intensyvumo indeksas (DI). Rodiklis palygina, kiek darbuotojų pagal normatyvą ir faktiškai vykdo darbus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veikloje. Rodiklis skaičiuojamas pagal formulę: FPVD NPVD DI (6), NPVD normatyvinis geriamojo vandens gavybos, ruošimo ir pristatymo, nuotekų surinkimo ir valymo, nuotekų dumblo tvarkymo bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų prieţiūros ir vartotojų aptarnavimo veiklos darbuotojų skaičius (ţm.); FPVD faktinis geriamojo vandens gavybos, ruošimo ir pristatymo, nuotekų surinkimo ir valymo, nuotekų dumblo tvarkymo, atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų prieţiūros ir vartotojų aptarnavimo veiklos, netiesioginės veiklos ir administracijos darbuotojų skaičius (ţm.). Ūkio subjekto būtinosioms sąnaudoms nustatyti, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrai aptarnauti reikalingas darbuotojų skaičius nustatomas vadovaujantis Aprašo 9.2 rodikliu, jei reikia, darbuotojų skaičius atskirose Ūkio subjekto veiklose koreguojamas pagal Aprašo 9. punkte apskaičiuotus rodiklius; 9.3. paslaugų pagal sutartis vertė, tenkanti vienam normatyviniam geriamojo vandens gavybos, ruošimo ir pristatymo, nuotekų surinkimo ir valymo bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų

6 prieţiūros ir vartotojų aptarnavimo veiklos darbuotojui per metus (PV vg, PV vr, PV vp, PV ns, PV nv, PV pv ). Rodiklis leidţia įvertinti Ūkio subjekto darbo organizavimą, gebėjimą savo jėgomis atlikti eilinius ūkio darbus, taip pat nustato geriamojo vandens gavybos, ruošimo ir pristatymo, nuotekų surinkimo ir valymo bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų prieţiūros ir vartotojų aptarnavimo veiklos darbuotojų intensyvumą, t. y. parodo, kiek iš išorės Ūkio subjekto perkamų paslaugų tenka vienam Ūkio subjekto geriamojo vandens gavybos, ruošimo ir pristatymo, nuotekų surinkimo ir valymo bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų prieţiūros ir vartotojų aptarnavimo veiklos darbuotojui. Didesnis rodiklis reiškia, kad, esant optimaliam geriamojo vandens gavybos, ruošimo ir pristatymo, nuotekų surinkimo ir valymo bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų prieţiūros ir vartotojų aptarnavimo veiklos darbuotojų skaičiui (NPVD), Ūkio subjektas daugiau paslaugų perka iš išorės. Rodiklis naudojamas, jei reikia koreguoti darbuotojų skaičių atskirose Ūkio subjekto veiklose. Rodiklis skaičiuojamas pagal formulę: PS PV vg (7), ND PS paslaugų pagal sutartis sąnaudos geriamojo vandens gavybos, ruošimo ir pristatymo, nuotekų surinkimo, valymo bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų prieţiūros ir vartotojų aptarnavimo veikloje tūkst. Lt (tūkst. Eur); 9.4. normatyvinių geriamojo vandens gavybos, ruošimo ir pristatymo, nuotekų surinkimo ir valymo, nuotekų dumblo tvarkymo bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų prieţiūros ir vartotojų aptarnavimo veiklos darbuotojų skaičius, tenkantis vienam administracijos darbuotojui (ADI). Rodiklis parodo, kiek tiesioginės veiklos darbuotojų aptarnauja vienas administracijos darbuotojas, ir leidţia įvertinti administracijos darbuotojų poreikį. Rodiklis skaičiuojamas pagal formulę: NPVD ADI (8), FAD FAD faktinis administracijos darbuotojų skaičius (ţm.). Prie administracijos darbuotojų priskiriami darbuotojai, uţtikrinantys bendrą Ūkio subjekto veiklą, kurie su konkrečiais verslo vienetais ir paslaugomis neturi nei tiesioginio, nei netiesioginio sąsajumo, tačiau uţtikrina Ūkio subjekto organizacinės veiklos nepertraukiamumą, saugumą, stabilumą; 9.5. vidutinis vieno geriamojo vandens gavybos, ruošimo ir pristatymo, nuotekų surinkimo ir valymo, nuotekų dumblo tvarkymo, atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų prieţiūros ir vartotojų aptarnavimo veiklos, netiesioginės veiklos ir administracijos darbuotojo darbo uţmokestis (DU vid ). Rodiklis skaičiuojamas pagal formulę: DU / DU vid (9), FPVD DU faktinis metinis geriamojo vandens gavybos, ruošimo ir pristatymo, nuotekų surinkimo ir valymo, nuotekų dumblo tvarkymo, atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų prieţiūros ir vartotojų aptarnavimo veiklos, netiesioginės veiklos ir administracijos darbuotojų darbo uţmokesčio fondas tūkst. Lt (tūkst. Eur). 0. Einamojo remonto ir eksploatacinių medţiagų sąnaudų rodikliai: 0.. geriamojo vandens gavybos veikloje patirtų einamojo remonto ir eksploatacinių medţiagų sąnaudų dalis, tenkanti vienam geriamojo vandens gavyboje naudojamam siurbliui (RDV vg ). Rodiklis skaičiuojamas pagal formulę: RDS vg RDVvg (0), VGS 6

7 7 RDS vg einamojo remonto ir eksploatacinių medţiagų sąnaudos geriamojo vandens gavybos veikloje tūkst. Lt (tūkst. Eur); VGS geriamojo vandens gavybai naudojamų siurblių skaičius (vnt.); 0.2. geriamojo vandens ruošimo veikloje patirtų einamojo remonto ir eksploatacinių medţiagų sąnaudų dalis, tenkanti vienai geriamojo vandens ruošimui naudojamai darbo mašinai (RDV vr ). Rodiklis skaičiuojamas pagal formulę: RDS vr RDVvr (), VRĮ RDS vr einamojo remonto ir eksploatacinių medţiagų sąnaudos geriamojo vandens ruošimo veikloje tūkst. Lt (tūkst. Eur); VRĮ geriamojo vandens ruošimui naudojamų darbo mašinų skaičius (vnt.), t. y. atskiri technologiniai įrenginiai (nugeleţinimo filtrai, dezinfekavimo, aeravimo įrenginiai ir pan.); 0.3. geriamojo vandens pristatymo veikloje patirtų einamojo remonto ir eksploatacinių medţiagų sąnaudų dalis, tenkanti vienam kilometrui poţeminio geriamojo vandens tinklo su geriamojo vandens pakėlimo siurbliais (RDV vp ). Rodiklis skaičiuojamas pagal formulę: RDS vp RDVvp (2), VT ( VPS' ) RDS vp einamojo remonto ir eksploatacinių medţiagų sąnaudos geriamojo vandens pristatymo veikloje tūkst. Lt (tūkst. Eur); VT poţeminių geriamojo vandens tinklų ilgis, išskyrus technologinius vamzdynus (km); VPS geriamojo vandens pakėlimo siurblių dalis, tenkanti vienam kilometrui poţeminio geriamojo vandens tinklo, skaičiuojama pagal formulę: VPS VPS ' (2.), VT VPS geriamojo vandens pakėlimo stotyse instaliuotų siurblių skaičius (vnt.) nuotekų surinkimo veikloje patirtų einamojo remonto ir eksploatacinių medţiagų sąnaudų dalis, tenkanti vienam kilometrui nuotekų tinklo su nuotekų pakėlimo siurbliais (RDV ns ). Rodiklis skaičiuojamas pagal formulę: RDS ns RDVns (3), NT ( NPS' ) RDS ns einamojo remonto ir eksploatacinių medţiagų sąnaudos nuotekų surinkimo veikloje tūkst. Lt (tūkst. Eur); NT nuotekų tinklų ilgis, išskyrus technologinius vamzdynus (km); NPS nuotekų pakėlimo siurblių dalis, tenkanti vienam kilometrui nuotekų tinklo, skaičiuojama pagal formulę: NPS NPS ' (3.), NT NPS nuotekų perpumpavimo stotyse instaliuotų siurblių skaičius (vnt.); 0.5. nuotekų valymo veikloje patirtų einamojo remonto ir eksploatacinių medţiagų sąnaudų

8 dalis, tenkanti vienai nuotekoms valyti naudojamai darbo mašinai (RDV nv ). Rodiklis skaičiuojamas pagal formulę: RDS nv RDVnv (4), NVĮ RDS nv einamojo remonto ir eksploatacinių medţiagų sąnaudos nuotekų valymo veikloje tūkst. Lt (tūkst. Eur); NVĮ nuotekų valymo veikloje naudojamų darbo mašinų skaičius (vnt.), t. y. atskiri technologiniai įrenginiai (grotos, smėliagaudės, nuotekų nusodintuvai, aeraciniai rezervuarai, orapūtės, siurbliai ir pan) punktuose apibrėţti Rodikliai parodo einamojo remonto ir eksploatacinių medţiagų sąnaudų, reikalingų geriamojo vandens gavybos, ruošimo ir pristatymo, nuotekų surinkimo ir valymo, turtui aptarnauti, vertę ir leidţia įvertinti Ūkio subjekto turto būklę.. Remonto darbų pagal sutartis sąnaudų rodikliai:.. geriamojo vandens gavybos veikloje patirtų remonto darbų pagal sutartis sąnaudų dalis, tenkanti vienam geriamajam vandeniui išgauti naudojamam siurbliui (PDV vg ). Rodiklis skaičiuojamas pagal formulę: PDS vg PDVvg (5), VGS PDS vg remonto darbų pagal sutartis sąnaudos geriamojo vandens gavybos veikloje tūkst. Lt (tūkst. Eur);.2. geriamojo vandens ruošimo veikloje patirtų remonto darbų pagal sutartis sąnaudų dalis, tenkanti vienai geriamajam vandeniui ruošti naudojamai darbo mašinai (PDV vr ). Rodiklis skaičiuojamas pagal formulę: PDS vr PDVvr (6), VRĮ PDS vr remonto darbų pagal sutartis sąnaudos geriamojo vandens ruošimo veikloje tūkst. Lt (tūkst. Eur);.3. geriamojo vandens pristatymo veikloje patirtų remonto darbų pagal sutartis sąnaudų dalis, tenkanti vienam kilometrui poţeminio geriamojo vandens tinklo su vandens pakėlimo siurbliais (PDV vp ). Rodiklis skaičiuojamas pagal formulę: PDS (7), vp PDVvp VT ( VPS' ) PDS vp remonto darbų pagal sutartis sąnaudos geriamojo vandens pristatymo veikloje tūkst. Lt (tūkst. Eur);.4. nuotekų surinkimo veikloje patirtų remonto darbų pagal sutartis sąnaudų dalis, tenkanti vienam kilometrui nuotekų tinklo su nuotekų pakėlimo siurbliais (PDV ns ). Rodiklis skaičiuojamas pagal formulę: 8 PDS ns PDVns (8), NT ( NPS' ) PDS ns remonto darbų pagal sutartis sąnaudos nuotekų surinkimo veikloje tūkst. Lt (tūkst.

9 9 Eur);.5. nuotekų valymo veikloje patirtų remonto darbų pagal sutartis sąnaudų dalis, tenkanti vienai nuotekoms valyti naudojamai darbo mašinai (PDV nv ). Rodiklis skaičiuojamas pagal formulę: PDS nv PDVnv (9), NVĮ PDS nv remonto darbų pagal sutartis sąnaudos nuotekų valymo veikloje tūkst. Lt (tūkst. Eur). Rodikliai parodo perkamų remonto darbų pagal sutartis sąnaudų, reikalingų geriamojo vandens gavybos, ruošimo ir pristatymo, nuotekų surinkimo ir valymo, veiklos turtui aptarnauti, vertę ir leidţia įvertinti Ūkio subjekto turto būklę. IV SKYRIUS RODIKLIŲ NUSTATYMO PRINCIPAI 2. Rodikliams nustatyti naudojami apibendrinti Ūkio subjektų duomenys. Rodiklių bazei sudaryti naudojami Ūkio subjektų, kurių pagrindinė veikla yra tik geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas, duomenys. 3. Ūkio subjektai duomenis uţ praėjusį ataskaitinį laikotarpį teikia pagal Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos 2 4 priedus iki kiekvienų metų geguţės d. INFOLEX PASTABA: vadovaujantis nutarimu Nr. O3-943 (TAR, 204, Nr ) nustatyta, kad Aprašo 3 punktas įsigalioja 206 m. sausio d. 4. Atskirų Grupių vidutiniai Rodikliai skaičiuojami taikant geometrinį vidurkį, eliminuojant ekstremalias (didţiausią ir maţiausią) vertes. V SKYRIUS RODIKLIŲ TAIKYMAS IR SKELBIMAS 5. Rodikliai taikomi Ūkio subjektams rengiant ir Komisijai vertinant geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų projektus Įstatymo nustatyta tvarka. 6. Ūkio subjektų, realizuojančių maţiau nei 20 tūkst. m 3 geriamojo vandens per metus, veiklos efektyvumas bei sąnaudų pagrįstumas vertinamas palyginus Ūkio subjekto veiklą su V grupės Ūkio subjektų veikla. 7. Įvertinus Grupės vidutinius Rodiklius ir nustačius, kad Ūkio subjekto Rodiklis yra blogesnis nei Grupės, kuriai priklauso Ūkio subjektas, vidutinis Rodiklis, Ūkio subjekto būtinosios sąnaudos perskaičiuojamos įvertinus Grupės vidutinį Rodiklį bei atsiţvelgiant į Ūkio subjekto veiklos specifiką, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybę bei teikiamas paslaugas, sąnaudų atsiradimo prieţastis ir būtinybę, Ūkio subjektui taip pat nustatomos siektinos veiklos efektyvumo uţduotys. Jei Ūkio subjekto Rodiklis yra geresnis nei Grupės, kuriai priklauso Ūkio subjektas, vidutinis Rodiklis, Ūkio subjekto būtinosios sąnaudos nedidinamos pagal Grupės vidutinį Rodiklį, bet Ūkio subjektui, atsiţvelgiant į anksčiau minėtus faktus ir įvertinus geriausią Grupės rodiklio vertę, gali būti nustatomos siektinos veiklos efektyvumo uţduotys. 8. Komisija, atlikusi teikiamų duomenų analizę ir nustačiusi Rodiklius, juos skelbia viešai ne vėliau kaip iki kiekvienų metų liepos d. VI SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10 9. Komisija, atsiţvelgdama į situaciją rinkoje, gali: 9.. nustatyti 9.3, ir..5 punktuose nurodytų Rodiklių reikšmes taip, kad šios atitiktų praėjusio ataskaitinio laikotarpio Rodiklių reikšmes, įvertinus atitinkamo laikotarpio infliacijos (defliacijos) įtaką, jei apskaičiuojama, kad šio ataskaitinio laikotarpio atitinkamų Rodiklių pokytis, palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, viršija infliacijos (defliacijos) įtaką: I v S perskn Sn ; 00 (20), S persk n perskaičiuotas, įvertinus atitinkamo laikotarpio infliacijos įtaką, nagrinėjamojo laikotarpio Rodiklis; S n- praėjusio ataskaitinio laikotarpio Rodiklis; I v infliacija (defliacija, proc.), suskaičiuota įvertinus Lietuvos statistikos departamento paskelbtų atitinkamų laikotarpių metinių vartotojų kainų indeksų pokytį; 9.2. esant motyvuotam Komisijos sprendimui, nustatyti tam tikriems Ūkio subjektams papildomus Rodiklius bei jų ribines vertes ir įpareigoti Ūkio subjektus laikytis nustatytų ribinių Rodiklių verčių. 20. Asmenys, paţeidę Aprašo reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 2. Komisijos veiksmai ar neveikimas, įgyvendinant Aprašą, gali būti skundţiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis. 0

11 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų lyginamosios analizės aprašo priedas DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS PAGAL NORMATYVĄ SKAIČIAVIMAS. Darbuotojų, aptarnaujančių geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, normatyvai: Geriamojo vandens gavyba Vidutinis per parą pakeliamo geriamojo vandens kiekis (tūkst. m 3 /parą) vienoje vandenvietėje (Q g ) > 8 Normatyvinis darbuotojų skaičius vandenvietėms aptarnauti (NvgD g ) 2,5 2,8 2,95 3,05 3,5 3,25 3,35 Gręţiniuose dirbančių geriamojo vandens pakėlimo siurblių skaičius (vnt.) Normatyvinis darbuotojų skaičius gręţiniuose dirbantiems siurbliams aptarnauti (NvgD s ) 2, ,5 5 5,7 6,3 6,8 8,2 Vandentiekio bokštų ir rezervuarų skaičius (vnt.) Normatyvinis darbuotojų skaičius bokštams ir rezervuarams aptarnauti (NvgD br ) 2,7 3 3,3 3,6 3,9 4,2 4,5 4,8 5, 5,4 Geriamojo vandens ruošimas Vidutinis per parą aeravimu paruošto geriamojo vandens kiekis (tūkst. m 3 /parą) viename aeravimo įrenginyje (Q ae ) Vidutinis per parą kitais metodais paruošto geriamojo vandens kiekis (tūkst. m 3 /parą) (Q km ) Normatyvinis darbuotojų skaičius geriamojo vandens ruošykloms aptarnauti (NvrD r ) 2 3, 3,6 3,8 4 4,2 4,3 Geriamojo vandens ruošimo įrenginiuose dirbančių darbo mašinų skaičius (orapūtės, filtrai, siurbliai ir kt.) (vnt.) Normatyvinis darbuotojų skaičius geriamojo vandens ruošimo įrenginiuose dirbančioms darbo mašinoms aptarnauti (NvrD įr ),3 2 2,5 3 3,5 4 Vidutinis per parą dezinfekuoto chloru geriamojo vandens kiekis (tūkst. m 3 /parą) viename dezinfekavimo įrenginyje (Q ch ) Normatyvinis darbuotojų skaičius dezinfekavimo chloru dirbančioms darbo mašinoms aptarnauti (NvrD ch ) 2 3, 3,6 3,8 4,2 4,3 4,6 Normatyvinis darbuotojų skaičius dezinfekavimo natrio hipochloritu dirbančioms darbo mašinoms aptarnauti (NvrD nhip ) Normatyvinis darbuotojų skaičius dezinfekavimo natrio hipochloritu dirbančioms darbo mašinoms aptarnauti yra lygus natrio hipochlorito dezinfekavimo dirbančių darbo mašinų skaičiui Geriamojo vandens pristatymas Geriamojo vandens pakėlimo stotyse dirbančių siurblių skaičius (vnt.) Normatyvinis darbuotojų skaičius geriamojo vandens pakėlimo stotyse dirbantiems siurbliams

12 aptarnauti (NvpD s ),3 2 2,5 3 3,5 4 Vidutinis vandentiekio ilgis (km) (I v ) Normatyvinis darbuotojų skaičius vandentiekio tinklams priţiūrėti (NvpD t ) 3,6 7,3 2, 8, 26,7 39, 58, 80,6 Vidutinis geriamojo vandens tiekimas per parą (tūkst. m 3 /parą) (Q t ) Normatyvinis dispečerių skaičius geriamojo vandens pakėlimo stotyse (NvpD dis ) ,3 4,4 4,7 5 Normatyvinis geriamojo vandens laboratorijos darbuotojų skaičius (NvpD lab ) 2 2,5 3,5 4, ,5 Nuotekų surinkimas Vidutinis per parą perpumpuotų nuotekų kiekis (tūkst. m 3 ) vienoje nuotekų perpumpavimo stotyje (Q n ) > 8 Normatyvinis darbuotojų skaičius nuotekų perpumpavimo stotims aptarnauti (NnsD np ) 2,5 2,55 2,7 2,8 3 3,25 3,5 Vidutinis nuotekų tinklų ilgis (km) (I n ) Normatyvinis darbuotojų skaičius nuotekų tinklams priţiūrėti (NnsD t ) 2,3 5, 9, 4,5 22,7 35,2 58, 80,6 Normatyvinis nuotekų laboratorijos darbuotojų skaičius (NnsD lab ) 2 2,5 3,5 4 4,5 4,8 5 Normatyvinis nuotekų laboratorijos darbuotojų skaičius skaičiuojamas nuo vidutinio mechaniškai išvalytų nuotekų kiekio vienuose valymo įrenginiuose (Q mv ) Nuotekų valymas Vidutinis per parą mechaniškai išvalytų nuotekų kiekis (tūkst. m 3 /parą) vienuose valymo įrenginiuose (Q mv ), Normatyvinis grotas aptarnaujančių darbuotojų skaičius (NnvD gr ) 0,6,3 2,6 2,7 3 3, Normatyvinis smėliagaudes aptarnaujančių darbuotojų skaičius (NnvD sm ) 0,3 0,7 0,9,8 2,2 2,6 2,7 Normatyvinis pirminius sėsdintuvus aptarnaujančių darbuotojų skaičius (NnvD prsės ) 0,2 0,5 0,8,6,9 2,2 2,2 Normatyvinis antrinius sėsdintuvus aptarnaujančių darbuotojų skaičius (NnvD ansės ) 0,2 0,5 0,7,4,7,8,9 Normatyvinis metatankus aptarnaujančių darbuotojų skaičius (NnvD met ) 0,4 0,9,2 2,4 2,6 2,9 2,9 Normatyvinis aeratorius aptarnaujančių darbuotojų skaičius (NnvD ae ) 0,5,3 2,5 2,8 3 3, Normatyvinis dumblo perpumpavimo stoties darbuotojų skaičius (NnvD d ) 0,4 0,8, 2,3 2,8 3 3, Normatyvinis sėsdintuvus aptarnaujančių darbuotojų skaičius (NnvD sės ) 0,3 0,6 0,8,7,8 2 2 Normatyvinis chloravimo darbo mašinų aptarnaujančių darbuotojų skaičius (NnvD ch ) 2,2 2,7 5,5 6 6,7 6,9 Vidutinis per parą biologiškai išvalytų nuotekų kiekis (tūkst. m 3 /parą) vienuose valymo įrenginiuose (Q bv ),

13 3 Normatyvinis aeratorius aptarnaujančių darbuotojų skaičius (NnvD bae ) 0,6 0,98,26 2,55 2,78 3,04 3,2 Normatyvinis antrinius sėsdintuvus aptarnaujančių darbuotojų skaičius (NnvD bansės ) 0,2 0,5 0,7,43,65,84,88 Normatyvinis sėsdintuvus aptarnaujančių darbuotojų skaičius (NnvD bsės ) 0,27 0,6 0,8,7,8 2 2,04 Vidutinis per parą azoto ir fosforo valymo įrenginiuose išvalytų nuotekų kiekis (tūkst. m 3 /parą) vienuose valymo įrenginiuose (Q afv ), Normatyvinis geleţies ir aliuminio druskų įrenginius aptarnaujančių darbuotojų skaičius (NnvD feal ) 0,95 2,5 3, ,4 8,8 Filtracinių laukų plotas (ha) 2, Normatyvinis filtracinius laukus aptarnaujančių darbuotojų skaičius (NnvD fl ) 0,2 0,3 0,5 0,7,4 2 2,5 Nuotekų dumblo tvarkymas Vidutinis per parą susidaręs nuotekų dumblo kiekis (tonos/parą) vienuose valymo įrenginiuose (Q d ) Normatyvinis nuotekų dumblo aikšteles aptarnaujančių darbuotojų skaičius (NdtD a ) 2,5 3,5 3,5 3,6 3,9 4 4, Normatyvinis nuotekų dumblo tvarkymo įrenginius aptarnaujančių darbuotojų skaičius (NdtD įr ) 2 4,5 5,7 6,8 9, 9,6 0 Normatyvinis reagentų ruošėjų skaičius (NdtD rea ) 5 6,3 7,2 8, 9 9,3 9,6 Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų prieţiūros ir vartotojų aptarnavimo veikla Įvadinių apskaitos prietaisų skaičius daugiabučiuose namuose, individualiuose namuose, abonentų objektuose normatyvinis atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų prieţiūros ir vartotojų aptarnavimo veiklos darbuotojas (NpvD į ) per mėnesį patikrina 420 įvadinių apskaitos prietaisų Butų skaičius normatyvinis atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų prieţiūros ir vartotojų aptarnavimo veiklos darbuotojas (NpvD b ) per mėnesį patikrina 720 butų 2. Normatyvinio geriamojo vandens gavybos, ruošimo ir pristatymo, nuotekų surinkimo, valymo, nuotekų dumblo tvarkymo bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų prieţiūros ir vartotojų aptarnavimo veiklai darbuotojų skaičiaus (NPVD) skaičiavimas: 2.. normatyvinis geriamojo vandens gavybos veiklos darbuotojų skaičius (NvgD) skaičiuojamas pagal formulę: NvgD = NvgD g + NvgD s + NvgD br () 2... NvgD g priklauso nuo Q g reikšmės. Ataskaitinio laikotarpio vidutinis per parą pakeliamo geriamojo vandens kiekis vienoje vandenvietėje Q g skaičiuojamas pagal formulę: išgauto poţeminio geriamojo vandens kiekis (tūkst. m 3 ) / 365 (2) vandenviečių skaičius (vnt.) 2... jei Q g reikšmė yra maţesnė uţ pirmąją Q g reikšmę, darbuotojų skaičiaus normatyvas (NvgD g ) skaičiuojamas pagal formulę: Q g * pirmoji NvgD g reikšmė (3) pirmoji Q g reikšmė jei Q g reikšmė yra didesnė uţ pirmąją Q g reikšmę, bet maţesnė uţ antrąją Q g reikšmę, darbuotojų skaičiaus normatyvas (NvgD g ) skaičiuojamas pagal formulę:

14 4 pirmoji NvgD g reikšmė + antroji NvgD g reikšmė (4) 2 Kitų intervalų reikšmės skaičiuojamos atitinkamai pagal 4 formulę; jei Q g reikšmė yra didesnė uţ paskutiniąją Q g reikšmę, darbuotojų skaičiaus normatyvas (NvgD g ) skaičiuojamas pagal formulę: Q g * paskutinė NvgD g reikšmė (5) paskutinė Q g reikšmė Suskaičiuota NvgD g reikšmė dauginama iš vandenviečių skaičiaus; NvgD s priklauso nuo gręţiniuose dirbančių geriamojo vandens pakėlimo siurblių skaičiaus. NvgD s skaičiuojama pagal punktus; NvgD br priklauso nuo vandentiekio bokštų ir rezervuarų skaičiaus. NvgD br skaičiuojama pagal punktus; 2.2. normatyvinis geriamojo vandens ruošimo veiklos darbuotojų skaičius (NvrD) skaičiuojamas pagal formulę: NvrD = NvrD r + NvrD įr + NvrD ch + NvrD nhip (6) NvrD r priklauso nuo Q ae ir Q km reikšmių; ataskaitinio laikotarpio vidutinis per parą aeravimu paruošto vandens kiekis viename aeravimo įrenginyje Q ae skaičiuojamas pagal formulę: metinis aeruoto geriamojo vandens kiekis (tūkst. m 3 ) / 365 (7) vandens geriamojo aeravimo įrenginių skaičius (vnt.) ataskaitinio laikotarpio vidutinis per parą paruošto geriamojo vandens kiekis kitais metodais Q km skaičiuojamas pagal formulę: metinis kitais metodais paruošto geriamojo vandens kiekis (tūkst. m 3 ) (8) 365 NvrD r skaičiuojamas pagal punktus. Pagal aeruoto ir kitais metodais paruošto geriamojo vandens kiekius suskaičiuotos NvrD r reikšmės sudedamos ir padauginamos iš aeravimo įrenginių skaičiaus NvrD įr priklauso nuo geriamojo vandens ruošimo įrenginiuose dirbančių darbo mašinų skaičiaus. NvrD įr skaičiuojama pagal punktus; NvrD ch priklauso nuo vidutinio per parą dezinfekuoto chloru geriamojo vandens kiekio viename dezinfekavimo įrenginyje Q ch. Ataskaitinio laikotarpio vidutinis per parą dezinfekuoto chloru geriamojo vandens kiekis viename dezinfekavimo įrenginyje skaičiuojamas pagal formulę: metinis dezinfekuoto chloru geriamojo vandens kiekis (tūkst. m 3 ) / 365 (9) dezinfekavimo chloru darbo mašinų skaičius (vnt.) NvrD ch skaičiuojama pagal punktus. Suskaičiuota NvrD ch reikšmė dauginama iš dezinfekavimo chloru dirbančių darbo mašinų skaičiaus; 2.3. normatyvinis geriamojo vandens pristatymo veiklos darbuotojų skaičius (NvpD) skaičiuojamas pagal formulę: NvpD = NvpD s + NvpD t + NvpD dis + NvpD lab (0) NvpD s priklauso nuo geriamojo vandens pakėlimo stotyse dirbančių siurblių skaičiaus. NvpD s skaičiuojama pagal punktus; NvpD t priklauso nuo vidutinio vandentiekio ilgio I v. Ataskaitinio laikotarpio vidutinis vandentiekio ilgis skaičiuojamas pagal formulę:

15 5 poţeminių vandentiekio tinklų ilgis (km) () vandentiekių skaičius (vnt.) NvpD t skaičiuojama pagal punktus. Suskaičiuota NvpD t reikšmė dauginama iš vandentiekių skaičiaus; NvpD dis priklauso nuo vidutinio geriamojo vandens tiekimo per parą Q t. Ataskaitinio laikotarpio vidutinis geriamojo vandens tiekimas per parą skaičiuojamas pagal formulę: patiekto geriamojo vandens kiekis (tūkst. m 3 ) (2) 365 NvpD dis skaičiuojama pagal punktus; NvpD lab priklauso nuo vidutinio geriamojo vandens tiekimo per parą Q t ir skaičiuojama pagal punktus; 2.4. normatyvinis nuotekų surinkimo veiklos darbuotojų skaičius (NnsD) skaičiuojamas pagal formulę: NnsD = NnsD np + NnsD t + NnsD lab (3) NnsD np priklauso nuo vidutinio per parą perpumpuotų nuotekų kiekio vienoje nuotekų perpumpavimo stotyje Q n. Ataskaitinio laikotarpio vidutinis per parą perpumpuotų nuotekų kiekis vienoje nuotekų perpumpavimo stotyje skaičiuojamas pagal formulę: surinktų buitinių ir gamybinių nuotekų kiekis (tūkst. m 3 ) / 365 (4) nuotekų perpumpavimo stočių skaičius (vnt.) NnsD np skaičiuojamas pagal punktus. Suskaičiuota NnsD np reikšmė dauginama iš nuotekų perpumpavimo stočių skaičiaus; NnsD t priklauso nuo vidutinio nuotekų tinklų ilgio I n. Ataskaitinio laikotarpio vidutinis nuotekų tinklų ilgis skaičiuojamas pagal formulę: nuotekų tinklų ilgis (km) (5) kanalizacijos sistemų skaičius (vnt.) NnsD t skaičiuojamas pagal punktus. Suskaičiuota NnsD t reikšmė dauginama iš kanalizacijos sistemų skaičiaus; NnsD lab priklauso nuo vidutinio per parą mechaniškai išvalytų nuotekų kiekio vienuose valymo įrenginiuose Q mv. Ataskaitinio laikotarpio vidutinis per parą mechaniškai išvalytų nuotekų kiekis vienuose valymo įrenginiuose skaičiuojamas pagal formulę: metinis mechaninio valymo įrenginiuose išvalytų nuotekų kiekis (tūkst. m 3 ) + metinis biologinio valymo įrenginiuose išvalytų nuotekų kiekis (tūkst. m 3 ) + metinis azoto, fosforo valymo įrenginiuose išvalytų nuotekų kiekis (tūkst. m 3 ) / 365 (6) mechaninio valymo įrenginių skaičius (vnt.) + biologinio valymo įrenginių skaičius (vnt.) + azoto, fosforo valymo įrenginių skaičius (vnt.) NnsD lab skaičiuojamas pagal punktus; 2.5. normatyvinis nuotekų valymo veiklos darbuotojų skaičius (NnvD) skaičiuojamas pagal formulę: NnvD = NnvD gr + NnvD sm + NnvD prsės + NnvD ansės + NnvD met + NnvD ae + NnvD d + (7) NnvD sės + NnvD ch + NnvD bae + NnvD bansės + NnvD bsės + NnvD feal + NnvD fl NnvD gr priklauso nuo vidutinio per parą mechaniškai išvalytų nuotekų kiekio vienuose valymo įrenginiuose Q mv. Ataskaitinio laikotarpio vidutinis per parą mechaniškai išvalytų nuotekų kiekis vienuose valymo įrenginiuose skaičiuojamas pagal 6 formulę; jei Q mv reikšmė yra maţesnė uţ pirmąją Q mv reikšmę, darbuotojų skaičiaus normatyvas (NnvD gr ) yra pirmoji Q mv reikšmė; jei Q mv reikšmė yra didesnė uţ pirmąją Q mv reikšmę, bet maţesnė uţ antrąją Q mv reikšmę, darbuotojų skaičiaus normatyvas (NnvD gr ) skaičiuojamas pagal formulę:

16 pirmoji NnvD gr reikšmė + antroji NnvD gr reikšmė (8) 2 Kitų intervalų reikšmės skaičiuojamos atitinkamai pagal 8 formulę; jei Q mv reikšmė yra didesnė uţ paskutiniąją Q mv reikšmę, darbuotojų skaičiaus normatyvas (NnvD gr ) skaičiuojamas pagal formulę: Q mv * paskutinė NnvD gr reikšmė (9) paskutinė Q mv reikšmė NnvD sm, NnvD prsės, NnvD ansės, NnvD met, NnvD ae, NnvD d, NnvD sės, NnvD ch priklauso nuo vidutinio per parą mechaniškai išvalytų nuotekų kiekio vienuose valymo įrenginiuose Q mv. Ataskaitinio laikotarpio vidutinis per parą mechaniškai išvalytų nuotekų kiekis vienuose valymo įrenginiuose skaičiuojamas pagal 6 formulę. NnvD sm, NnvD prsės, NnvD ansės, NnvD met, NnvD ae, NnvD d, NnvD sės, NnvD ch skaičiuojami pagal punktus ir suskaičiuotos reikšmės dauginamos iš mechaninio valymo įrenginių, biologinio valymo įrenginių ir azoto, fosforo valymo įrenginių skaičiaus; NnvD bae, NnvD bansės, NnvD bsės priklauso nuo vidutinio per parą biologiškai išvalytų nuotekų kiekio vienuose valymo įrenginiuose Q bv. Ataskaitinio laikotarpio vidutinis per parą biologiškai išvalytų nuotekų kiekis vienuose valymo įrenginiuose skaičiuojamas pagal formulę: metinis biologinio valymo įrenginiuose išvalytų nuotekų kiekis (tūkst. m 3 ) + metinis azoto, fosforo valymo įrenginiuose išvalytų nuotekų kiekis (tūkst. m 3 ) / 365 (20) biologinio valymo įrenginių skaičius (vnt.) + azoto, fosforo valymo įrenginių skaičius (vnt.) NnvD bae, NnvD bansės, NnvD bsės skaičiuojami pagal punktus ir suskaičiuotos reikšmės dauginamos iš biologinio valymo įrenginių ir azoto, fosforo valymo įrenginių skaičiaus; NnvD feal priklauso nuo vidutinio per parą azoto ir fosforo valymo įrenginiuose išvalytų nuotekų kiekio vienuose valymo įrenginiuose Q afv. Ataskaitinio laikotarpio vidutinis per parą azoto ir fosforo valymo įrenginiuose išvalytų nuotekų kiekis vienuose valymo įrenginiuose skaičiuojamas pagal formulę: metinis azoto, fosforo valymo įrenginiuose išvalytų nuotekų kiekis (tūkst. m 3 ) / 365 (2) azoto, fosforo valymo įrenginių skaičius (vnt.) NnvD feal skaičiuojamas pagal punktus ir suskaičiuota reikšmė dauginama iš azoto, fosforo valymo įrenginių skaičiaus; NnvD fl priklauso nuo filtracinių laukų ploto. NnvD fl skaičiuojamas pagal punktus; 2.6. normatyvinis nuotekų dumblo tvarkymo veiklos darbuotojų skaičius (NdtD) skaičiuojamas pagal formulę: 6 NdtD = NdtD a + NdtD įr + NdtD rea (22) NdtD a priklauso nuo vidutinio per parą susidariusio nuotekų dumblo kiekio vienuose valymo įrenginiuose Q d. Ataskaitinio laikotarpio vidutinis per parą susidariusio nuotekų dumblo kiekis vienuose valymo įrenginiuose skaičiuojamas pagal formulę: (atitekančių į nuotekų valymo įrenginius nuotekų koncentracija pagal BDS 7 (mgo 2 /l) *2 išleidţiamų nuotekų koncentracija pagal BDS 7 (mgo 2 /l)) * išvalytų nuotekų kiekis (tūkst. m 3 )/000) / 365 nuotekų valymo įrenginių skaičius (vnt.) (23) NdtD a skaičiuojamas pagal punktus ir suskaičiuota reikšmė dauginama iš azoto, fosforo valymo įrenginių skaičiaus;

17 NdtD įr priklauso nuo vidutinio per parą susidariusio nuotekų dumblo kiekio vienuose valymo įrenginiuose Q d. NdtD įr skaičiuojamas pagal punktus ir suskaičiuota reikšmė dauginama iš azoto, fosforo valymo įrenginių skaičiaus; NdtD rea priklauso nuo vidutinio per parą susidariusio nuotekų dumblo kiekio vienuose valymo įrenginiuose Q d. NdtD rea skaičiuojamas pagal punktus ir suskaičiuota reikšmė dauginama iš azoto, fosforo valymo įrenginių skaičiaus; 2.7. normatyvinis atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų prieţiūros ir vartotojų aptarnavimo veiklos darbuotojų skaičius (NpvD) skaičiuojamas pagal formulę: NpvD = (NpvD įv + NpvD b ) 3 3 apskaitos prietaisai tikrinami vieną kartą per ketvirtį; NpvD įv skaičiuojamas pagal formulę: (24) įvadinių apskaitos prietaisų skaičius (25) NpvD b skaičiuojamas pagal formulę: butų skaičius (26) normatyvinis geriamojo vandens gavybos, ruošimo ir pristatymo, nuotekų surinkimo, valymo, nuotekų dumblo tvarkymo bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų prieţiūros ir vartotojų aptarnavimo veiklos darbuotojų skaičius (NPVD) skaičiuojamas pagal formulę: NPVD = NvgD + NvrD + NvpD + NnsD + NnvD + NdtD + NpvD (27)

dok

dok VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS N U T A R I M A S DĖL 2006 M. GRUODŽIO 21 D. NUTARIMO NR. O3-92 DĖL GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS

Detaliau

1 priedas UAB "ROKIŠKIO VANDENYS" (Ūkio subjekto pavadinimas) KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI (Bendrovės skaičia

1 priedas UAB ROKIŠKIO VANDENYS (Ūkio subjekto pavadinimas) KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI (Bendrovės skaičia 1 priedas KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI (Bendrovės skaičiavimai) Vandens tiekimas Nuotekų Eil.Nr. Rodikliai Apskaitos veikla gavyba (su ruošimu) pristatymas surinkimas

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA N U T A R I M A S DĖL ATSKIRŲ ENERGIJOS IR KURO RŪŠIŲ SĄNAUDŲ NORMATYVŲ BŪSTUI ŠILDYTI IR ŠALTAM VANDENIUI PAŠILDYTI 2003 m. gruodţio 22 d. Nr. O3-116

Detaliau

Slide 1

Slide 1 ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VANDENTVARKOS VEIKLOS EFEKTYVINIMO GAIRĖS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VADOVYBEI IR SAVIVALDYBĖS KOMITETAMS Direktorius Vaidas Litinskas Vandentvarkos ūkis 2014 metais

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2016-05-31 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO ŠILUMOS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos pirmininkė Inga Žilienė 2016-03-18 PAŽYMA DĖL AKCINĖS BENDROVĖS

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS Projektas VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ, NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ, GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2015-05-22 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

MergedFile

MergedFile VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2015 M. SAUSIO 15 D. NUTARIMO NR. O3-3 DĖL ELEKTROS ENERGIJOS PERDAVIMO, SKIRSTYMO

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO ŠILUMOS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos pirmininkė Inga Žilienė 2016-03-17 PAŽYMA DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS

Detaliau

Ziniarasciai

Ziniarasciai PIRKIMO DOKUMENTAI DARBŲ PIRKIMAS IV skyrius 2014 m. gegužės mėn. TURINYS 1 skirsnis. Bendrosios kainodaros nuostatos... 2 1.1. Žiniaraščių pildymas... 2 1.2. Darbų kainos... 3 1.3. Atliktų darbų įvertinimas...

Detaliau

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius,

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, 2017 1 UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA BIOKURO RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2017 M. I KETV. Vilnius, 2017 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370 5 213 5270 El.

Detaliau

Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr.

Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr. Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr. Palyginamosioms sąnaudos pagal naują Aprašo projektą

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

Microsoft Word - Biokuro ataskaita 2018 m IV ketv

Microsoft Word - Biokuro ataskaita 2018 m IV ketv BIOKURO RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 M. IV KETV. Vilnius, 2019 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370 5 213 5270 El.

Detaliau

final_Duju_rinkos_stebesesnos_ataskaita_2011_I_ketv

final_Duju_rinkos_stebesesnos_ataskaita_2011_I_ketv Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija GAMTINIŲ DUJŲ RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2011 M. I KETV. Vilnius, 2011 2 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Algirdo g. 27, LT-03219

Detaliau

PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės "Kauno vandenys" generalinio direktoriaus 2018 m. sausio 15 d. įsakymu Nr UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS

PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės Kauno vandenys generalinio direktoriaus 2018 m. sausio 15 d. įsakymu Nr UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės "Kauno vandenys" generalinio direktoriaus 2018 m. sausio 15 d. įsakymu 2-04 UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "KAUNO VANDENYS" 2018 METŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS 1 2 Maitinimo

Detaliau

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio 11 25 d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją laboratoriją, rezultatų apžvalga Vilnius, 2017 m. Turinys Įžanga... 3

Detaliau

VEIKLOS PLANAS (Projektas) Parengė: AB Klaipėdos vanduo ekonomikos sk. viršininkė Eglė Alonderienė Tel.: El.paštas: egle.alon

VEIKLOS PLANAS (Projektas) Parengė: AB Klaipėdos vanduo ekonomikos sk. viršininkė Eglė Alonderienė Tel.: El.paštas: egle.alon 2016-2018 VEIKLOS PLANAS (Projektas) Parengė: AB Klaipėdos vanduo ekonomikos sk. viršininkė Eglė Alonderienė Tel.: +370 611 38749 El.paštas: egle.alonderiene@vanduo.lt 2016 2 1. AB KLAIPĖDOS VANDUO VYKDOMA

Detaliau

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos 36 priedas (Ūkio subjekto pavadinimas

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos 36 priedas (Ūkio subjekto pavadinimas Geriamojo vandens tiekimo ir tvarkymo bei tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos 36 priedas (Ūkio subjekto pavadinimas) 20 m. d. KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI

Detaliau

Microsoft Word - O3-217_RedakcijaNr_2.doc

Microsoft Word - O3-217_RedakcijaNr_2.doc ALTYBIĖ AIŲ IR EERGETIO OTROLĖ OIIJA UTARIA DĖL UOTEŲ ALYO AIO UŽ ADIDĖJUIĄ IR ECIFIĘ TARŠĄ AIČIAIO TARO ARAŠO ATIRTIIO 2011 m. lieos 29 d. r. O3-217 ilnius adovaudamasi Lietuvos Resublikos geriamojo vandens

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMAS 2006 m. liepos 13 d. Nr. X-764 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis, tikslas ir

Detaliau

ŠIAULIŲ MUNICIPALINĖ APLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJA Gegužių g. 94, Šiauliai. Įmonės kodas Tel. : +370 (41) ; el.p.:

ŠIAULIŲ MUNICIPALINĖ APLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJA Gegužių g. 94, Šiauliai. Įmonės kodas Tel. : +370 (41) ; el.p.: ŠIAULIŲ MUNICIPALINĖ APLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJA Gegužių g. 94, 78365 Šiauliai. Įmonės kodas 145412194. Tel. : +370 (41) 51 41 44; el.p.: matl@splius.lt; www.matl.lt. ŠIAULIŲ MUNICIPALINIS PAVIRŠINIŲ

Detaliau

DERINIMO PAŽYMA „DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2011 M

DERINIMO PAŽYMA „DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2011 M DERIIO PAŽYA DĖL VALSTYBIĖS AIŲ IR EERGETIOS OTROLĖS OISIJOS 2011. LIEPOS 29 D. UTARIO R. O3-217 DĖL UOTEŲ VALYO AIOS UŽ PADIDĖJUSIĄ IR SPECIFIĘ TARŠĄ SAIČIAVIO TVAROS APRAŠO PATVIRTIIO PAEITIO r. Pastabas

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11 UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k.183843314, PVM mokėtojo kodas LT838433113, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, tel. (8 389) 63 641, faks. (8 389)

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA DUJŲ IR ELEKTROS DEPARTAMENTAS DUJŲ SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narys Vygantas Vaitkus Komisijos narys Darius Biekša Komisijos narys

Detaliau

Microsoft Word - TS docx

Microsoft Word - TS docx Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBöS TARYBA DöL UAB PAKRUOJO VANDENTIEKIS 2018 M. METINöS VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2019 m. balandžio 30 d. Nr. T- Pakruojis Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

Komisijos suderintos Bazines kainos_ xls

Komisijos suderintos Bazines kainos_ xls Lapas iš Informacija atnaujinta 0-0-0 UAB,,Aukštaitijos UAB,,Rokiškio UAB,,Trakų UAB,,Šilalės UAB,,Palangos UAB,,Eišiškių komunalinis ūkis UAB,,Tauragės UAB,,Nemėžio komunalininkas UAB,,Raseinių 0-0- OE-

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖT

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖT VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO TARIFO SCHEMA, PATIEKTOS PRODUKCIJOS

Detaliau

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

LIETUVOS ŽEMĖTVARKOS IR HIDROTECHNIKOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ KL

LIETUVOS ŽEMĖTVARKOS IR HIDROTECHNIKOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ KL LIETUVOS ŽEMĖTVARKOS IR HIDROTECHNIKOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ KLAUSIMAI Programos žymuo: E-026-16-LŽHIS Programos pavadinimas:

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL UAB LIETUVOS ENERGIJOS TIEKIMAS VISUOMENINIŲ ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO T

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL UAB LIETUVOS ENERGIJOS TIEKIMAS VISUOMENINIŲ ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO T VALSYBIĖ KAIŲ IR EERGEIKOS KOROLĖS KOMISIJA UARIMAS DĖL UAB LIEUVOS EERGIJOS IEKIMAS VISUOMEIIŲ ELEKROS EERGIJOS KAIŲ IR JŲ AIKYMO VARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 30 d. r. O3E-418 Vilnius Vadovaudamasi

Detaliau

ĮSTAIGA

ĮSTAIGA Tauragės raj. Ţygaičių gimnazija Įmonės kodas 190469660, Ţygaičių mstl. Ţygaičių gatvė 17 2012 m.gruodţio 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Tauragės raj. Ţygaičių gimnazija

Detaliau

UAB GA Joniškis Nepriklausomo auditoriaus išvada bei šilumos reguliuojamos veiklos ataskaitos už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d.

UAB GA Joniškis Nepriklausomo auditoriaus išvada bei šilumos reguliuojamos veiklos ataskaitos už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d. UAB GA Joniškis Nepriklausomo auditoriaus išvada bei šilumos reguliuojamos veiklos ataskaitos už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d. UAB GA Joniškis Bendrovės kodas: 302880253, adresas: Jogailos

Detaliau

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS INFORMACIJA APIE SERTIFIKAVIMO INSTITUCIJOSE IR ENERGETIKOS ĮMONĖSE ATESTUOTUS ENERGETIKOS DARBUOTOJUS (215 M.) Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau Inspekcija), vadovaudamasi

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ

AKCINĖ BENDROVĖ UAB Energijos parkas REGULIAVIMO APSKAITOS SISTEMOS APRAŠAS I SKYRIUS BENDROJI DALIS 1. UAB Energijos parkas (toliau Bendrovė) tai nepriklausomas šilumos gamintojas, iš biodujų kogeneracinėse jėgainėse

Detaliau

Visuomenės informavimo ataskaita_2019

Visuomenės informavimo ataskaita_2019 APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA ATASKAITA Visuomenės informavimas apie nuotekų ir dumblo tvarkymą pagal 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos Nr. 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo 16 straipsnį Nuotekų

Detaliau

Microsoft Word - elektra-stebesena_2017_III.docx

Microsoft Word - elektra-stebesena_2017_III.docx ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 217 METŲ III KETVIRTĮ Vilnius, 218 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1 LT-8223 Vilnius Tel. +37 5 213 5166 Faks. +37 5 213

Detaliau

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand AB KLAIPĖDOS NAFTA 2017 M. 6 MĖN. NEAUDITUOTI FINANSINIAI REZULTATAI 2017 m. liepos 31 d. TURINYS Informacija apie Bendrovę Svarbiausi įvykiai Finansiniai rezultatai Kita informacija 2 INFORMACIJA APIE

Detaliau

Microsoft Word _Obeliu_valymo_ireng_PAV atranka

Microsoft Word _Obeliu_valymo_ireng_PAV atranka AB Vilniaus degtinė AB VILNIAUS DEGTINĖ OBELIŲ SPIRITO VARYKLOS NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ REKONSTRAVIMO IR VEIKLOS J. VIENOŽINSKIO G. 3, AUDRONIŲ K., OBELIŲ SEN., ROKIŠKIO R. POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

Detaliau

Det_pl_ir_jo_spr

Det_pl_ir_jo_spr 8.1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 8.1.1. ĮVADAS Detaliojo plano organizatorius: Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė, tel. 8-44179201, faks. 8-44151517.

Detaliau

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 1 REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS 1. Savivaldybės strateginio tikslo/strateginių

Detaliau

Google reklama internete

Google reklama internete 1 priedas Herbas arba prekių ženklas (Tiekėjo pavadinimas) (Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS I SKYRIUS 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO 2010-07-20 I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data Linkuvos pensionatas yra biudţetinė įstaiga, juridinių

Detaliau

Alytaus regiono uždaryto Pagirmuonių sąvartyno aplinkos monitoringo 2017 m. ataskaita Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS RE

Alytaus regiono uždaryto Pagirmuonių sąvartyno aplinkos monitoringo 2017 m. ataskaita Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS RE Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS REGIONO UŽDARYTO PAGIRMUONIŲ SĄVARTYNO APLINKOS MONITORINGO 2017 M. ATASKAITA I BENDROJI DALIS 1. Informacija apie ūkio subjektą: 1.1. teisinis

Detaliau

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016

Detaliau

Microsoft Word - Dokumentas1

Microsoft Word - Dokumentas1 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-803 Regio Invest LT+ projektų finansavimo

Detaliau

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS KITOS PASKIRTIES ( GYVENAMOSIOS TERITORIJOS, MAŽAAUKŠČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBOS ) SKLYPO, KADASTRINIS NR. 8840/0002:382 PAGRYNIŲ K., ŠILUTĖS SEN., ŠILUTĖS R. SAV. DETALUSIS PLANAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Detaliau

Microsoft Word - PP_Viršelis

Microsoft Word - PP_Viršelis Įmonės kodas 135900576, Gedimino g. 47-311, 44242 Kaunas, tel.+370 37 206356, faks.+370 37 201070, www.svbcentras.lt, el. paštas: infosvb@takas.lt PROJEKTO PAVADINIMAS: Prieauglio tvarto ir skysto mėšlo

Detaliau

ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 METŲ IV KETVIRTĮ Vilnius, 2019

ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 METŲ IV KETVIRTĮ Vilnius, 2019 ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 METŲ IV KETVIRTĮ Vilnius, 2019 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1 LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

Microsoft PowerPoint - ptz-seminaras_ _Manto dalis.ppt [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - ptz-seminaras_ _Manto dalis.ppt [Read-Only] PROJEKTO UŽTERŠTŲ TERITORIJŲ POVEIKIO VERTINIMAS REZULTATAI Antanas Marcinonis,, Mantas Riauka UAB GROTA 2011 10 19 Geologin s s aplinkos tarša Potencialių taršos židinių inventorizavimo rezultatai Potencialių

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 011 M. KOVO D. ĮSAKYMO NR. V-199 DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:011 ELEKTROMAGNETINIS

Detaliau

é

é LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL PROJEKTŲ, KURIEMS NESKIRIAMA PARAMA PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007 2013 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES KAIMO TURIZMO VEIKLOS SKATINIMAS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Hidraulinių bandymų reglamentavimas ir praktika LR teisės aktai reglamentuojantys hidraulinius bandymus 1. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisykles (patv. 2012-10-29 d. įs. Nr.1-211); 823.

Detaliau

Microsoft PowerPoint _LE_Investuotoju mugei.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint _LE_Investuotoju mugei.ppt [Compatibility Mode] AB Lietuvos energija pokyčiai įgyvendinant nacionalinę elektros energetikos strategiją Vilnius, 2010-09-30 1 Aloyzas Koryzna Darius Grondskis Elektros energetikos sektoriaus pertvarkos tikslai 1. Didinti

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

2katalog 2011_NV

2katalog 2011_NV NV TIPO INDIVIDUALIŲJŲ NAMŲ BUITINIŲ NUOTEKŲ BIOLOGINIO VALYMO ĮRENGINIAI UAB TRAIDENIS buitinių nuotekų biologinio valymo pratekamojo NV tipo įrenginiai tenkina ES Direktyvos 89/106/EEC reikalavimus ir

Detaliau

PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas ME

PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas ME PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas 191446312 2019 2021 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS MISIJA Marijampolės

Detaliau

Visuomenės informavimo ataskaita_2016

Visuomenės informavimo ataskaita_2016 APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA ATASKAITA Visuomenės informavimas apie nuotekų ir dumblo tvarkymą pagal 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos Nr. 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo 16 straipsnį Lietuva,

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

PATVIRTINTA Gretutinių teisių asociacijos Greta 2018 m. spalio 14 d. Visuotinio narių susirinkimo sprendimu GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJA GRETA ATLYGIN

PATVIRTINTA Gretutinių teisių asociacijos Greta 2018 m. spalio 14 d. Visuotinio narių susirinkimo sprendimu GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJA GRETA ATLYGIN PATVIRTINTA Gretutinių teisių asociacijos Greta 2018 m. spalio 14 d. Visuotinio narių susirinkimo sprendimu GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJA GRETA ATLYGINIMO ATLIKĖJAMS IR FONOGRAMŲ GAMINTOJAMS PASKIRSTYMO

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS PEG-11 (MĖNESINĖS),

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS PEG-11 (MĖNESINĖS), Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS PEG-11 (MĖNESINĖS) ELEKTROS ENERGIJOS PERDAVIMO PEP-11 (MĖNESINĖS) ELEKTROS

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. spalio 30 d. įsakymu Nr.

Detaliau

Projektas

Projektas Aplinkos apsaugos agentūrai ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA 1. Informacija apie ūkio subjektą: 1.1. teisinis statusas: juridinis asmuo juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

Detaliau

STATISTIKOS DEPARTAMENTO

STATISTIKOS DEPARTAMENTO Įsakymas netenka galios 2015-03-20: Lietuvos statistikos departamentas, Įsakymas Nr. DĮ-354, 2014-12-16, paskelbta TAR 2014-12-16, i. k. 2014-19823 Dėl Verslo paslaugų įmonės veiklos statistinės ataskaitos

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

TURINYS 1. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIUS PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS RENGĖJAS...

TURINYS 1. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIUS PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS RENGĖJAS... TURINYS 1. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIUS... 3 2. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS RENGĖJAS... 3 3. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ANALIZĖ... 3 3.1.

Detaliau

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL RADVILIŠKIO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TARNYBOJE ATLIKTO FINANSINIO

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL RADVILIŠKIO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TARNYBOJE ATLIKTO FINANSINIO RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL RADVILIŠKIO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TARNYBOJE ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2009 m. kovo 20 d. Nr.

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2 Suvestinė redakcija nuo 2010-06-30 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 22-696, i. k. 104505ANUTA00000001 Nauja redakcija nuo 2010-06-30: Nr. 03-58, 2010-05-25, Žin. 2010, Nr. 63-3141 (2010-05-31), i.

Detaliau

PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų

PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų iki durų) (toliau Programa) organizatorius yra Philips

Detaliau

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 215 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę priemonę I. Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv. KAUNO DAILĖS GIMNAZIJA Įstaigos kodas 190994793, Dainavos g. 1, Kaunas 2014 m. kovo 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kauno dailės gimnazija (toliau - gimnazija) yra valstybės

Detaliau

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 01 22 2013 02 04 INVESTICINIAI LAKŠTAI Su Brent naftos kaina susieti investiciniai lakštai Emisija SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 m. sausio

Detaliau

Microsoft PowerPoint - SGdujos_ZaliosiosInovacijos_2016.pptx

Microsoft PowerPoint - SGdujos_ZaliosiosInovacijos_2016.pptx Žaliosios inovacijos suslėgtų gamtinių dujų gamybos technologiniuose procesuose Informacinis renginys: Žaliosios pramonės inovacijų programos įgyvendinimas 2016 m. rugsėjo 29 d., Vilnius Apie mus UAB SG

Detaliau

UAB Utenos vandenys PASAULINIO SUSITARIMO PAŽANGOS ATASKAITA 2018

UAB Utenos vandenys PASAULINIO SUSITARIMO PAŽANGOS ATASKAITA 2018 UAB Utenos vandenys PASAULINIO SUSITARIMO PAŽANGOS ATASKAITA 2018 Turinys Apie įmonę... 3 Vadovo žodis... 5 Žmogaus teisės... 6 Darbuotojų teisės... 9 Aplinkos apsauga... 11 Kova su korupcija... 22 2 Apie

Detaliau

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS Suvestinė redakcija nuo 2016-04-01 iki 2017-05-29 Sprendimas paskelbtas: TAR 2017-06-05, i. k. 2017-09558 Nauja redakcija nuo 2016-04-01: Nr. TS-105, 2016-03-24, paskelbta TAR 2016-03-30, i. k. 2016-06584

Detaliau

PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės Direktoriaus 2011 m. gruodţio 12 d. įsakymu Nr. V-119 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TAURAGĖS LIGONINĖS MAŢOS VE

PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės Direktoriaus 2011 m. gruodţio 12 d. įsakymu Nr. V-119 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TAURAGĖS LIGONINĖS MAŢOS VE PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės Direktoriaus 2011 m. gruodţio 12 d. įsakymu Nr. V-119 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TAURAGĖS LIGONINĖS MAŢOS VERTĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TVARKOS APRAŠAS I. BENDROSIOS

Detaliau

`

` 218 METŲ ENERGETIKOS IR GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO BEI NUOTEKŲ TVARKYMO SEKTORIŲ APŽVALGA 2 TURINYS 1. PAGRINDINIAI ENERGETIKOS IR GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO BEI NUOTEKŲ TVARKYMO SEKTORIŲ RODIKLIAI... 3

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS INFORMACIJA ATRANKAI DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI PRIVALOMO VERTINIMO Naujo 52000m 3 naftos rezervuaro statyba Akcinės bendrovės ORLEN Lietuva, Vamzdynų ir terminalo operacijų padalinio

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 4 GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr m d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 4 GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr m d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr.... 20 m....... d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio

Detaliau

STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STA

STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STA STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STATYBOS RŪŠIS Statinio rekonstravimas STATINIO KATEGORIJA

Detaliau

UAB “Šilutės polderiai “

UAB “Šilutės polderiai “ UAB Šilutės polderiai AIŠKINAMASIS RAŠTAS I Bendra informacija apie įmonę UAB Šilutės polderiai įregistruota 1990 m. lapkričio mėn. 15 d. Pakeisti bendrovės įstatai įregistruoti VĮ Registrų centro Klaipėdos

Detaliau

Ūkio subjektai 2014 Svencioniu RA (kor).xlsx

Ūkio subjektai 2014 Svencioniu RA (kor).xlsx Eil. Nr. LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS VILNIAUS REGIONO APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO ŠVENČIONIŲ RAJONO AGENTŪROS 2014 METŲ ŪKIO SUBJEKTŲ PATIKRINIMŲ PLANAS Tikrinamo ūkio subjekto pavadinimas,

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006 M.

Detaliau

LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 33-1600, i. k. 11220LPISAK0000DI-4 LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Žirm n g.9 -, 9 Vilnius Tel.: (8~5) 7 8 ; Faks.: (8~5) 8 Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Statinio grup UAB ARGINTA INVESTMENT DIDMENIN S PREKYBOS PASTATO, NALŠIOS

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO ĮKAINIUI 2011 m. spalio 27 d. Nr. T- Pakruojis Vad

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO ĮKAINIUI 2011 m. spalio 27 d. Nr. T- Pakruojis Vad Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO ĮKAINIUI 2011 m. spalio 27 d. Nr. T- Pakruojis Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo

Detaliau