Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K.

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K."

Transkriptas

1 Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K. M. IR BANKO LUMINOR BANK AB GINČO NAGRINĖJIMO 2018 m. spalio 3 d. Nr Vilnius Lietuvos bankas gavo V. M. (toliau pareiškėjas), atstovaujančio savo ir K. M. (toliau abu kartu pareiškėjai arba kredito gavėjai) interesams, kreipimąsi su prašymu išnagrinėti tarp kredito gavėjų ir banko Luminor Bank AB (toliau bankas) kilusį ginčą. N u s t a t y t a: 2018 m. vasario 5 d. bankas informavo pareiškėją priėmęs teigiamą sprendimą dėl kredito suteikimo ir el. paštu pateikė pareiškėjui Standartinės informacijos apie kreditą formą su siūlomomis kredito sutarties sąlygomis. Tą pačią dieną banko darbuotoja pareiškėjui el. paštu atsiuntė kredito sutarties projektą ir banko Su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito teikimo taisykles (toliau Taisyklės) bei nurodė, jog sutarties pasirašymo data ir numeris bus sugeneruoti rytojaus data m. vasario 6 d. kredito gavėjai su banku sudarė Kreditavimo sutartį Nr. (duomenys neskelbtini) (toliau Kreditavimo sutartis). Jos pagrindu bankas įsipareigojo suteikti kredito gavėjams Eur kreditą, kurio paskirtis butui su rūsiu, unikalus numeris (duomenys neskelbtini), adresas (duomenys neskelbtini), pirkti. Kreditavimo sutartyje taip pat įtvirtinta, kad jos vykdymas užtikrinamas hipotekos sutartimi įkeičiant nekilnojamąjį turtą, kuriam pirkti suteikiamas kreditas, t. y. butą, esantį (duomenys neskelbtini), be to, nustatyta ir maksimaliąja hipoteka (įkeitimu) užtikrinama suma ,71 Eur. Kreditavimo sutartis patvirtinta kredito gavėjų ir banko darbuotojos parašais. Tą pačią dieną pareiškėjas el. paštu kreipėsi į Kreditavimo sutartį banko vardu pasirašiusią banko darbuotoją ir nurodė: kai atėjome pasirašyti sutarties, Jūs sakėte, kad jos turinys nebuvo keistas. Dabar namie skaitydamas sutartį radau, kad 18 punkte yra atsiradusi nauja sąlyga. 1 Pareiškėjas paprašė banko darbuotojos paaiškinti, kodėl Kreditavimo sutarties tekste atsirado nesuderinta sąlyga ir kaip apskaičiuojama nurodyta maksimaliosios hipotekos suma m. vasario 7 d. banko darbuotoja pareiškėjui el. paštu nurodė, kad hipoteka užtikrinamos sumos apibūdinimas pateikiamas Taisyklių 1 skyriaus (x) punkte: maksimaliąja hipoteka užtikrinama suma tai suma, kurią sudaro netesybos ir nuostoliai, banko patirti dėl hipoteka užtikrinto įsipareigojimo nevykdymo. Tą pačią dieną (2018 m. vasario 7 d.) Vilniaus miesto 15-ajame notaro biure kredito gavėjai su banku sudarė notarinę Sutartinės hipotekos maksimaliosios hipotekos (toliau Hipotekos sutartis) sutartį (Notarinio registro Nr. (duomenys neskelbtini)), joje įtvirtinta, kad kredito gavėjų įsipareigojimai, kylantys iš Kreditavimo sutarties, užtikrinami įkeičiant nekilnojamąjį turtą butą, esantį (duomenys neskelbtini). Hipotekos sutarties 12 punkte nurodyta: šalys susitaria papildomai prie aukščiau aprašytos sutartinės hipotekos nustatyti maksimaliąją hipoteką, kuria yra užtikrinamas netesybų ir kreditoriaus nuostolių, patirtų dėl užtikrintos prievolės 1 Kreditavimo sutarties 18 punkte yra įtvirtinta maksimaliąja hipoteka užtikrinama suma ,71 Eur.

2 2 neįvykdymo ir / ar netinkamo vykdymo kreditoriui, atlyginimas: ,71 Eur. Apie Hipotekos sutarties sudarymą pareiškėjas el. paštu informavo banką m. kovo 31 d. pareiškėjas pateikė bankui pretenziją ir nurodė, kad 2018 m. vasario 5 d. banko darbuotoja atsiuntė kredito sutarties projektą ir paaiškino, kad keisis tik sutarties data ir numeris, o sutarties projekto 18 punkte, kuriame nurodyta maksimaliąja hipoteka (įkeitimu) užtikrinama suma, jokia pinigų suma nebuvo nurodyta. Tačiau, kredito gavėjams pasirašius Kreditavimo sutartį, pareiškėjas teigė pamatęs, kad jos 18 punkte yra nurodyta ,71 Eur suma. Pareiškėjo teigimu, nors, kaip informavo banko darbuotoja, maksimaliosios hipotekos apibrėžimas yra nurodytas Taisyklėse, tačiau nėra nurodytas jos apskaičiavimo metodas, be to, nėra nurodyta didžiausia ar mažiausia galima maksimaliosios hipotekos suma, todėl, nors ir turėjo galimybę susipažinti su Taisyklėmis ir aktyviai derino kredito sutarties sąlygas, pareiškėjas nurodė nesitikėjęs naujų sutarties sąlygų. Pareiškėjo nuomone, Kreditavimo sutarties 18 punkto sąlyga yra siurprizinė, nes yra nepakankamai aiški ir nebuvo atskleista, be to, bankas iki šiol nėra nurodęs, kaip apskaičiuojamas maksimaliosios hipotekos dydis. Remdamasis pretenzijoje nurodytais motyvais, pareiškėjas bankui nurodė laikantis, kad nebuvo tinkamai supažindintas su banko siūlomomis kredito sutarties sąlygomis, o siurprizinės sąlygos negali būti galiojančios m. balandžio 17 d. bankas pateikė pareiškėjui atsakymą į pretenziją ir nurodė patikrinęs informaciją bei nustatęs, kad pareiškėjui susipažinti buvo pateiktos Taisyklės, kuriose numatyta, kad pareiškėjo pareiga grąžinti kreditą bankui yra užtikrinama maksimaliąja hipoteka, be to, jose yra numatytas punktas maksimalios hipotekos dydžiui. Bankas teigė, kad maksimaliosios hipotekos sumą apskaičiuoja, kai yra žinoma kredito sutarties sudarymo data, nustatytas kredito grąžinimo grafikas ir palūkanos. Bankas paaiškino, kad, remdamasis minėta informacija, negali sutikti su pareiškėjo teiginiu, kad apie Kreditavimo sutarties 18 punkto sąlygą kredito gavėjai nebuvo informuoti. Kredito gavėjai nesutiko su banko pozicija, todėl pareiškėjas, atstovaujantis tiek savo, tiek kitos kredito gavėjos pagal Kreditavimo sutartį interesams, kreipėsi į Lietuvos banką su prašymu išnagrinėti tarp jų ir banko kilusį ginčą ir rekomenduoti bankui, vykdant Kreditavimo sutartį, netaikyti 18 punkto nuostatos, kurioje nustatyta maksimaliąja hipoteka užtikrinama suma. Kreipimesi, be kitų bankui teiktose pretenzijose nurodytų aplinkybių, teigiama, kad pasirašant Kreditavimo sutartį bankas pateikė naują, šalių nesuderintą sąlygą. Pareiškėjo teigimu, apie maksimaliosios hipotekos sumos įrašymą, pasirašant Kreditavimo sutartį, banko darbuotoja neinformavo, bankas apie tai, kad pasirašant Kreditavimo sutartį joje bus nurodyta maksimaliosios hipotekos suma, neįspėjo iš anksto, taigi nesupažindino kredito gavėjų su minėta sąlyga ir nesuteikė galimybės su ja sutikti arba nesutikti. Pareiškėjo teigimu, tai, kad Kreditavimo sutartyje vietoj 0 Eur maksimaliosios hipotekos įrašyta ,71 Eur suma, kredito gavėjai sužinojo tik pasirašę sutartį, todėl šią sąlygą laiko siurprizine, pažeidžiančia vartotojo teisę būti supažindintam su visomis sutarties sąlygomis prieš ją pasirašant. Lietuvos banke buvo gautas banko atsiliepimas dėl pareiškėjo kreipimosi motyvų ir reikalavimo pagrįstumo, jame bankas nurodė, kad pareiškėjas buvo informuotas, kad prievolės pagal Kreditavimo sutartį vykdymas bus užtikrintas maksimaliąja hipoteka, todėl bankas nesutinka su pareiškėjo kreipimosi reikalavimais. Atsiliepime teigiama, kad Lietuvos Respublikos su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymo (toliau SNTSKĮ) 7 straipsnio 8 dalyje įtvirtinta kredito davėjo pareiga, pateikiant kredito gavėjui įpareigojantį pasiūlymą suteikti kreditą, gavėjo prašymu neatlygintinai pateikti ir kredito sutarties projekto kopiją, tačiau projekto pateikimas, banko nuomone, nereiškia, kad turi būti pateikiama galutinė sutarties versija ir ji negali būti keičiama. Be to, banko nuomone, projekto pateikimas neatleidžia kredito gavėjo nuo pareigos tinkamai susipažinti su galutine pasirašomos sutarties versija. Bankas savo atsikirtimus taip pat grindė aplinkybe, kad, prieš sudarant Kreditavimo sutartį, įteikė Taisykles, kurių 16 skyriuje išdėstyti turto hipotekos (įkeitimo) principai, o 16.3 papunktyje numatyta, kad turto, nurodyto sutartyje, paprastosios hipotekos sutartimis bus užtikrinama pagrindinė kredito gavėjo prievolė pagal sutartį ir iš jos atsirandančios palūkanos, o

3 3 maksimaliosios hipotekos sutartimis bus užtikrinamo netesybos ir nuostoliai, kuriuos bankas gali patirti dėl prievolių pagal sutartį nevykdymo. Banko Teigimu, Taisyklių 16.3 papunkčio nuostata buvo pakartota Kreditavimo sutarties 17.1 papunktyje, nurodant prievolės užtikrinimo priemones ir įvardijant, kad hipotekos sutartimi bus užtikrinama pagrindinė kredito gavėjo prievolė pagal sutartį, iš jos atsirandančios palūkanos, netesybos ir nuostoliai, kuriuos bankas gali patirti dėl prievolių pagal sutartį nevykdymo. Atsiliepime teigiama, kad, pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso straipsnį, sutartis turi būti aiškinama atsižvelgiant į tai, kokią prasmę jai tokiomis pat aplinkybėmis būtų suteikę analogiški šalims protingi asmenys, o Civilinio kodekso straipsnio 1 dalis, kurioje įtvirtintas netikėtų (siurprizinų) sutarties sąlygų negaliojimas, gali būti taikoma tik nustačius dvi sąlygas: 1) standartines sąlygas parengusi šalis neįvykdė Civilinio kodekso straipsnio 2 dalyje nurodytos pareigos, t. y. nesudarė tinkamos galimybės kitai šaliai susipažinti su standartinėmis sąlygomis; 2) sąlygos, su kuriomis prisijungusi šalis aiškiai nesutinka, yra netikėtos, t. y. tokios, kurių ji negalėjo protingai tikėtis būsiant sutartyje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. vasario 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K /2018). Banko nuomone, šiuo atveju šalių ketinimai buvo aiškūs, šalys susitarė, kad netesybas ir kitus galimus banko nuostolius dėl netinkamo Kreditavimo sutarties vykdymo užtikrins maksimaliąja hipoteka, be to, kredito gavėjams buvo įteiktos Taisyklės bei kredito sutarties projektas, todėl Kreditavimo sutarties 18 punkto sąlyga negali būti laikoma siurprizine. Bankas taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad 2018 m. vasario 6 d., pastebėjęs maksimaliosios hipotekos sumą, pareiškėjas kreipėsi į banką ir paprašė paaiškinimo m. vasario 7 d. bankas atsakė, iš ko sudaryta maksimaliosios hipotekos suma, ir tą pačią dieną kredito gavėjai pasirašė Hipotekos sutartį. Banko teigimu, sužinojęs apie, pareiškėjo manymu, siurprizinę sąlygą, pareiškėjas jos neginčijo, neinicijavo Kreditavimo sutarties pakeitimo, priešingai, kredito gavėjai vykdė Kreditavimo sutartį ir pasirašė Hipotekos sutartį, todėl laikytina, kad visos Kreditavimo sutarties sąlygos buvo suprantamos, tinkamai atskleistos ir šalys įsipareigojo jų laikytis. Be to, banko teigimu, net ir Kreditavimo sutarties 18 punkto pakeitimas nagrinėjamu atveju neturėtų teisinės reikšmės, nes maksimalioji hipoteka yra įtvirtinta ir Hipotekos sutartyje, kuri nėra nuginčyta. K o n s t a t u o j a m a: Vadovaujantis Vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų neteisminio sprendimo procedūros Lietuvos banke taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2012 m. sausio 26 d. nutarimu Nr , 45 punktu, vartojimo ginčai Lietuvos banke nagrinėjami laikantis rungimosi, ginčų nagrinėjimo operatyvumo, koncentracijos, ekonomiškumo ir bendradarbiavimo principų. Nagrinėdamas ginčą Lietuvos bankas atlieka pateiktų įrodymų vertinimą, kurio pagrindu priimamas sprendimas. Atsižvelgiant į ginčo šalių paaiškinimus ir pateiktus įrodymus, darytina išvada, kad šalių ginčas kilo dėl to, ar bankas tinkamai atskleidė kredito gavėjams Kreditavimo sutarties 18 punkto (maksimaliąja hipoteka užtikrinama suma) nuostatą ir pagrįstai atsisako laikyti minėtą nuostatą netikėta (siurprizine) ir netaikyti jos vykdant Kreditavimo sutartį. Civilinio kodekso 1.2 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtintas vienas iš svarbiausių civiliniuose santykiuose galiojančių principų sutarties laisvės principas. Šis principas, detalizuotas Civilinio kodekso straipsnyje, suteikia teisę civilinių teisinių santykių subjektams laisvai spręsti, sudaryti jiems konkrečią sutartį ar jos nesudaryti, savarankiškai spręsti dėl sutarties turinio ir formos, išskyrus atvejus, kai tam tikras sutarties sąlygas (jų turinį) nustato imperatyviosios teisės normos arba tam tikrų sąlygų reikalauja viešoji tvarka, sąžiningumo, protingumo, teisingumo principai, gera moralė. Civilinio kodekso 6.4 straipsnyje nustatyta, kad kreditorius ir skolininkas privalo elgtis sąžiningai, protingai ir teisingai tiek prievolės atsiradimo ir egzistavimo, tiek ir jos vykdymo ar pasibaigimo metu. Civilinio kodekso 6.38 straipsnyje įtvirtinti prievolių vykdymo principai: 1) prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar

4 4 sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, vadovaujantis protingumo kriterijais; 2) jeigu vienai iš šalių prievolės vykdymas kartu yra ir profesinė veikla, ši šalis turi vykdyti prievolę taip pat pagal tai profesinei veiklai taikomus reikalavimus; 3) kiekviena šalis turi atlikti savo pareigas kuo ekonomiškiau ir vykdydama prievolę bendradarbiauti su kita šalimi (šalių pareiga kooperuotis). Analogiški reikalavimai nustatyti ir sutarčių vykdymui. Pavyzdžiui, pagal Civilinio kodekso straipsnio 1 dalį, kiekviena sutarties šalis turėdama sutartinių santykių, privalo elgtis sąžiningai. Šalys privalo elgtis sąžiningai ir esant ikisutartiniams santykiams (Civilinio kodekso straipsnio 1 dalis), jos privalo atskleisti viena kitai joms žinomą informaciją, turinčią esminės reikšmės sutarčiai sudaryti (Civilinio kodekso straipsnio 4 dalis). Nagrinėjamu atveju pareiškėjas kelia reikalavimą rekomenduoti bankui netaikyti Kreditavimo sutarties 18 punkto nuostatų vykdant sutartinius įsipareigojimus, nes, jo nuomone, minėta sąlyga yra netikėta (siurprizinė). Civilinio kodekso straipsnio, kuriuo pareiškėjas grindžia savo reikalavimą, 1 dalyje įtvirtinta, kad negalioja netikėtos (siurprizinės) sutarčių standartinės sąlygos, t. y. tokios, kurių kita šalis negalėjo protingai tikėtis būsiant sutartyje. Netikėtomis (siurprizinėmis) nelaikomos sutarties sąlygos, su kuriomis šalis aiškiai sutiko, kai jos tai šaliai buvo tinkamai atskleistos. Sprendžiant, ar sąlyga yra netikėta (siurprizinė), svarbu atsižvelgti ir į jos turinį, formuluotę ir išraiškos būdą (Civilinio kodekso straipsnio 2 dalis). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad, sprendžiant, ar konkreti sutarties sąlyga gali būti pripažinta siurprizine, turi būti vertinama, ar pagal sąlygos turinį, formuluotę ir išraiškos būdą sąlyga yra pakankamai aiški ir ar ji šaliai buvo pakankamai atskleista. Be to, turi būti atsižvelgiama į prisijungusios sutarties šalies patirtį, susiklosčiusius šalių santykius, kitas aplinkybes, kaip pat teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijus (Civilinio kodekso 1.5 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. lapkričio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-518/2008; 2014 m. sausio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-114/2014). Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad Civilinio kodekso straipsnio 1 dalis gali būti taikoma tik tada, kai yra dvi sąlygos: 1) standartines sutarties sąlygas parengusi šalis neįvykdė Civilinio kodekso straipsnio 2 dalyje nurodytos pareigos, t. y. nesudarė tinkamos galimybės kitai šaliai susipažinti su standartinėmis sąlygomis; 2) sąlygos, su kuriomis prisijungusi šalis aiškiai nesutinka, yra netikėtos, t. y. tokios, kurių ji negalėjo protingai tikėtis būsiant sutartyje. Atsižvelgiant į kilusio ginčo pobūdį ir šalių sudarytos Kreditavimo sutarties esmę ir sudarymo datą, pažymėtina, kad tarp šalių sudarytai sutarčiai taikytinas 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojęs SNTSKĮ, kuris nustato su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito teikimo sąlygas, informavimo apie šias sąlygas reikalavimus, kredito davėjo, kredito tarpininko ir tarpusavio skolininko platformos operatoriaus pareigas bei atsakomybę vykdant šiame įstatyme nustatytą veiklą. Kadangi vykstant ginčo šalių deryboms ir sudarant Kreditavimo sutartį buvo įsigaliojęs specialus reglamentavimas, taikomas kredito sutartims, pagal kurias kredito gavėjų įsipareigojimų vykdymas užtikrinamas nekilnojamojo turto hipoteka arba su nekilnojamuoju turtu susijusia teise, vertinant pareiškėjo reikalavimų pagrįstumą ir tai, ar bankas (kredito davėjas) tinkamai informavo pareiškėją apie Kreditavimo sutarties sąlygas, taikytinos ne tik bendrosios Civilinio kodekso, bet ir SNTSKĮ nuostatos. SNTSKĮ 7 straipsnyje įtvirtinta, kad kredito davėjas iki kredito sutarties sudarymo pateikia kredito gavėjui jam pritaikytą standartinę informaciją apie kreditą, leidžiančią palyginti skirtingus kredito davėjų pasiūlymus suteikti kreditą, įvertinti jų pasekmes ir priimti informacija pagrįstą sprendimą dėl kredito sutarties sudarymo (1 dalis), o pateikdamas kredito gavėjui įpareigojantį pasiūlymą suteikti kreditą kredito gavėjo prašymu, kartu ir neatlygintinai pateikia kredito sutarties projekto kopiją (8 dalis). Pagal SNTSKĮ 10 straipsnį, prieš sudarant kredito sutartį kredito davėjas privalo žodžiu arba raštu popieriuje ar kitoje patvarioje laikmenoje pateikti kredito gavėjui tinkamus paaiškinimus apie siūlomas kredito sutarties sąlygas ir papildomas kredito teikimo paslaugas, kad šis galėtų įvertinti, ar siūloma kredito sutartis ir papildomos paslaugos atitinka jo poreikius ir finansinę padėtį. Tokie paaiškinimai, be kita ko, apima ikisutartinės informacijos,

5 5 nurodytos SNTSKĮ 7 ir 9 straipsniuose, turinio paaiškinimus ir siūlomų finansinių produktų ypatybių paaiškinimus. Sprendžiant, ar ginčo atveju galima laikyti nustatytomis abi Civilinio kodekso straipsnio 1 daliai taikyti būtinas sąlygas, kaip minėta, vertintina, ar bankas tinkamai informavo kredito gavėjus apie Kreditavimo sutarties 18 punkto sąlygą ir ar kredito gavėjai šią sąlygą galėjo protingai tikėtis būsiant Kreditavimo sutartyje. Kaip matyti iš bylos duomenų, 2018 m. vasario 5 d. bankas pareiškėją informavo priėmęs teigiamą sprendimą dėl kredito suteikimo ir el. paštu atsiuntė Standartinės informacijos apie kreditą formą (SNTSKĮ 7 straipsnio 1 dalis). Tą pačią dieną banko darbuotoja pareiškėjui atsiuntė Taisykles ir sutarties projektą (SNTSKĮ 7 straipsnio 8 dalis). Kaip matyti iš pateiktos projekto kopijos, projekto 17 punkte buvo įtvirtinta įsipareigojimų užtikrinimo priemonė nekilnojamojo turto hipoteka, ir nurodyta, kad įsipareigojimai bus užtikrinami hipotekos sutartimi, kuria užtikrinama pagrindinė kredito gavėjo prievolė pagal sutartį, iš jos atsirandančios palūkanos, netesybos ir nuostoliai, kuriuos bankas gali patirti dėl prievolių pagal sutartį nevykdymo. Sutarties projekto 18 punktas ( maksimaliąja hipoteka / įkeitimu užtikrinama suma ), kaip matyti iš pateikto sutarties projekto, nebuvo užpildytas, t. y. sutarties projekte nenurodyta bent orientacinė maksimaliosios hipotekos suma ir nepaaiškinta, kaip ji bus nustatoma. Pareiškėjui kartu su sutarties projektu susipažinti buvo pateiktos kredito sutarčių sudedamąja dalimi esančios Taisyklės. Taisyklių 1 dalies (x) punkte maksimaliąja hipoteka užtikrinama suma apibrėžiama kaip suma, kurią sudaro netesybos ir nuostoliai, banko patirti dėl hipoteka užtikrinto įsipareigojimo nevykdymo. Taisyklių 16 skyriaus (turto hipoteka), kurio nuostatos taikomos, jei sutartyje nurodyta, jog kredito gavėjo įsipareigojimų pagal sutartį įvykdymas turi būti užtikrintas turto hipoteka (Taisyklių 16.1 papunktis), 16.3 papunktyje nustatyta, kad turto, nurodyto sutartyje, paprastosios hipotekos sutartimis bus užtikrinama pagrindinė kredito gavėjo prievolė pagal sutartį ir iš jos atsirandančios palūkanos, o maksimalios hipotekos sutartimis užtikrinamos netesybos ir nuostoliai, kuriuos bankas gali patirti dėl prievolių pagal sutartį nevykdymo. Atsižvelgiant į sudarytos Kreditavimo sutarties pobūdį ir į sutarties projekte nurodytas sąlygas, kredito gavėjai, būdami pakankamai protingi ir apdairūs, turėjo pagrindo manyti, kad sutarčiai bus taikomas Taisyklių 16.1 papunktis ir bus sudaromos paprastosios ir maksimalios hipotekos sutartys. Tai reiškia, kad nėra pagrindo teigti, jog kredito gavėjai negalėjo susipažinti su sutarties standartinėmis sąlygomis ir neturėjo pagrindo tikėtis Kreditavimo sutartyje būsiant sąlygą, kurioje bus nurodyta maksimalios hipotekos suma. Vis dėlto Lietuvos bankas sutinka su pareiškėjo teiginiais, kad bankas, prieš sudarant Kreditavimo sutartį, nepaaiškino, kaip apskaičiuojamas maksimalios hipotekos dydis. Pažymėtina, kad iš banko pateiktų duomenų taip pat nėra aišku, kaip apskaičiuojamas maksimalios hipotekos dydis, nes, banko teigimu, ši suma apskaičiuojama ir įrašoma į sutartį tą dieną, kai vykdomas sutarties pasirašymas ir bankas šią sumą apskaičiavo įvertindamas maksimalią galimų delspinigių sumą <...> bei galimus patirti nuostolius, kurių dydis yra nustatytas vadovaujantis banko patirtimi ir istoriniais dokumentais. Pažymėtina, kad teisės aktai nedraudžia kredito sutarties užtikrinti sudarant maksimalios hipotekos sutartį, taip pat nedraudžia bankui apskaičiuoti maksimalios hipotekos dydžio, tačiau tai, kad bankas apskaičiuoja maksimalios hipotekos dydį sutarties sudarymo dieną, remdamasis maksimalia galima delspinigių suma ir galimais nuostoliais, nėra įtvirtinta Taisyklėse, taip pat nebuvo nurodyta Standartinės informacijos apie kreditą formoje ir sutarties projekte, todėl manytina, kad kredito gavėjai, susipažinę su Taisyklių nuostatomis, turėjo pagrindo tikėtis, kad Kreditavimo sutartyje bus nurodyta maksimaliąja hipoteka užtikrinama suma, tačiau prieš sudarant sutartį bankas nepateikė tinkamo paaiškinimo apie jos apskaičiavimo būdą ir jos dydį, o tai kelia pagrįstų abejonių dėl tinkamo supažindinimo su ginčijama Kreditavimo sutarties sąlyga. Pažymėtina, kad vertinant, ar Kreditavimo sutarties 18 punkte nurodyta suma gali būti pripažinta netikėta (siurprizine) sąlyga pagal Civilinio kodekso straipsnio 1 dalį, svarbu įvertinti ne tik ikisutartinius šalių santykius, bet ir tolimesnius šalių veiksmus, susijusius su kredito sutarties sudarymo momentu ir jos vykdymu. Kaip minėta, Lietuvos banko vertinimu, kredito

6 6 gavėjai turėjo pagrindo tikėtis, kad Kreditavimo sutartyje bus įtvirtinta maksimali hipoteka, tačiau sutiktina su tuo, jog kredito gavėjai nebuvo tinkamai informuoti apie tai, kokiu būdu ji bus apskaičiuota. Šiame kontekste atkreiptinas dėmesys į tai, kad civiliniuose teisiniuose santykiuose taikomas protingumo principas reiškia, kad, esant sutarties laisvei ir asmenų lygiateisiškumui, kiekvienas asmuo privalo rūpintis savo teisėmis ir pareigomis, prieš atlikdamas bet kokį veiksmą, apsvarstyti galimas tokio veiksmo teisines pasekmes. Prieš sudarydamas sandorį, asmuo turi įsitikinti, kokias pareigas pagal sandorį įgis ir kokias praras. Atsižvelgtina į tai, kad pareiškėjai pasirašė kiekviename Kreditavimo sutarties lape ir tuo patvirtino, kad jiems buvo sudaryta galimybė susipažinti su ikisutartine informacija iki pasirašant sutartį ir su ja jie susipažino, taip pat kad sutarties sąlygos buvo individualiai aptartos, jos yra aiškios, suprantamos, kredito gavėjai su jomis susipažino ir sutinka (Kreditavimo sutarties 24 punkto c ir d papunkčiai). Lietuvos banko vertinimu, kredito gavėjai, būdami pakankamai rūpestingi ir atidūs, turėjo galimybę susipažinti su, jų teigimu, netikėta (siurprizine) sutarties sąlyga, dar prieš sudarant Kreditavimo sutartį galėjo užduoti banko darbuotojai klausimų, susijusių su maksimalios hipotekos apskaičiavimo būdu, gauti informaciją apie ginčijamą Kreditavimo sutarties nuostatą ir, nesutikdami su ja, inicijuoti sutarties sąlygų pakeitimą arba sutarties nepasirašyti, tačiau Kreditavimo sutartis buvo pasirašyta ir šalių atžvilgiu įgijo įstatymo galią (Civilinio kodekso straipsnis). Nors, kaip matyti iš pateiktų duomenų, tą pačią dieną, kai buvo sudaryta Kreditavimo sutartis, pareiškėjui kilo abejonių dėl maksimalios hipotekos dydžio ir jos apskaičiavimo būdo, dėl to pareiškėjas kreipėsi į banką, tačiau kredito gavėjai toliau vykdė pagal Kreditavimo sutartį ir Taisykles prisiimtus įsipareigojimus ir 2018 m. vasario 7 d. Vilniaus miesto 15-ajame notaro biure sudarė notarinės formos Hipotekos sutartį. Hipotekos sutarties 12 punkte (maksimaliosios hipotekos, kuria yra užtikrinamas netesybų ir kreditoriaus nuostolių, patirtų dėl užtikrintos prievolės neįvykdymo ir (ar) netinkamo vykdymo, kreditoriui atlyginimas, suma) nustatyta, kad šalys susitaria papildomai prie aukščiau aprašytos sutartinės hipotekos nustatyti maksimaliąją hipoteką, kuria yra užtikrinamas netesybų ir kreditoriaus nuostolių, patirtų dėl užtikrintos prievolės neįvykdymo ir/ar netinkamo vykdymo kreditoriui, atlyginimas: ,71 Eur. Pažymėtina, kad, pagal Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 1 straipsnį, notarams suteikiama teisė juridiškai įtvirtinti neginčijamas fizinių ir juridinių asmenų ar kitų organizacijų ir jų padalinių subjektines teises ir juridinius faktus, užtikrinti šių asmenų ir valstybės teisėtų interesų apsaugą. Notaras yra valstybės įgaliotas asmuo, atliekantis Notariato įstatymo nustatytas funkcijas, užtikrinančias, kad civiliniuose santykiuose nebūtų neteisėtų sandorių ir dokumentų (Notariato įstatymo 2 straipsnis). Tokie notarų veiklos ypatumai lemia tai, kad jiems taikomi didesnio atidumo, atsargumo ir rūpestingumo reikalavimai, savo funkcijas notarai turi vykdyti tiksliai laikydamiesi notarų veiklą ir teisinius santykius, su kuriais susijęs atliekamas notarinis veiksmas, reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų, o jeigu notarinio veiksmo atlikimas prieštarauja įstatymams ar neatitinka jų reikalavimų, atsisakyti atlikti tokį veiksmą (Notariato įstatymo 40 straipsnio 1 dalis). Taigi notarams valstybė yra suteikusi svarbius įgaliojimus vykdant Notariato įstatymo nustatytas funkcijas. Sandorį tvirtinančiam notarui privalomas objektyviai maksimalus atidumo standartas, nustatomas taikant protingumo kriterijų, siekiant užtikrinti, kad civiliniuose teisiniuose santykiuose nebūtų neteisėtų sandorių ir dokumentų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-419/2007). Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad tokia notaro funkcijų samprata suponuoja išvadą, jog notaras nenagrinėja asmenų ginčų, nenustatinėja ginčytinų aplinkybių, o tuo atveju, jei dėl asmenų teisių ar juridinių faktų kyla abejonių ar nesutarimų, privalo atsisakyti tvirtinti tokias teises ar faktus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/2011). Notaras gali tvirtinti tam tikras teises ar faktus tik tokiu atveju, jei dėl jų turinio ir teisėtumo jam nekyla abejonių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gruodžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-643/2013). Atsižvelgiant į nurodytą teisinį reglamentavimą, konstatuotina, kad analogiška, kaip ir nurodyta Kreditavimo sutartyje, maksimalioji hipoteka nagrinėjamu atveju buvo įtvirtinta sudarant

7 7 notarinės formos sandorį. Atsižvelgiant į notarams nustatytus elgesio standartus ir sandorių sudarymo procedūrą, taip pat Notariato įstatymo 30 straipsnį, kuriame įtvirtinta notaro pareiga išaiškinti atliekamų notarinių veiksmų prasmę ir pasekmes asmenims, kurie nori juos atlikti, vertinant tai kartu su aplinkybe, jog nėra duomenų, jog notarinės formos Hipotekos sutartis būtų nuginčyta, laikytina, kad sudarant notarinės formos sutartį notarui nekilo abejonių dėl jos turinio ar atitikties šalių valiai ar įstatymų nuostatoms, o įkaito davėjai (kredito gavėjai) sudarydami notarinės formos Hipotekos sutartį sutiko su iš Hipotekos sutarties kylančiomis teisinėmis pasekmėmis, taigi pripažino sutinkantys ir su maksimalios hipotekos dydžiu. Lietuvos banko vertinimu, nustatytos aplinkybės patvirtina, kad kredito gavėjai ginčijamą Kreditavimo sutarties nuostatą iš esmės patvirtino sudarydami Hipotekos sutartį, todėl ginčijama nuostata negali būti laikoma netikėta (siurprizine). Kartu pažymėtina ir tai, kad Civilinio kodekso straipsnio 1 dalyje imperatyviai įtvirtinta, kad hipotekos sandoris turi būti notarinės formos, o pagal Civilinio kodekso 1.93 straipsnio 3 punktą, įstatymų reikalaujamos notarinės formos nesilaikymas sandorį daro negaliojantį. Sudarytos Kreditavimo sutarties esmė lėmė tai, kad pareiškėjai, vadovaudamiesi Kreditavimo sutarties ir Taisyklių nuostatomis, turėjo pareigą sudaryti reikiamos formos hipotekos sutartį Kreditavimo sutartyje nurodytomis sąlygomis, ir pateikti sandorį patvirtinančius dokumentus iki kredito išmokėjimo, tačiau pati Kreditavimo sutartis savaime nesuteikia hipotekos kreditoriui (bankui) teisės kreiptis į notarą dėl notaro vykdomojo įrašo atlikimo Civilinio kodekso straipsnyje nustatyta tvarka. Atsižvelgiant į tai, pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju, net ir tenkinus pareiškėjo reikalavimą bei rekomendavus bankui Kreditavimo sutarties 18 punkto sąlygą laikyti netikėta (siurprizine) ir netaikyti jos vykdant Kreditavimo sutartį, tai nepakeistų šalių tarpusavio teisių ir pareigų, nes kredito gavėjų įsipareigojimai ir banko teisės, susijusios su turto įkeitimu, yra įtvirtinti notarinės formos Hipotekos sutartyje, kuri nėra nuginčyta teisės aktų nustatyta tvarka. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Lietuvos banko valdybos 2012 m. sausio 26 d. nutarimo Nr Dėl Vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų neteisminio sprendimo procedūros Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo 2 punktu ir šiuo nutarimu patvirtintų Vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų neteisminio sprendimo procedūros Lietuvos banke taisyklių 59.3 papunkčiu, n u s p r e n d ž i u: Atmesti V. M. ir K. M. reikalavimą. Lietuvos banko sprendimas dėl ginčo esmės yra rekomendacinio pobūdžio ir teismui neskundžiamas. Vartotojui ir finansų rinkos dalyviui išlieka teisė dėl ginčo sprendimo kreiptis į teismą arba kitą ginčų nagrinėjimo instituciją įstatymų nustatyta tvarka. Kreipimasis į teismą po Lietuvos banko sprendimo dėl ginčo esmės priėmimo nelaikomas šio sprendimo apskundimu. Direktorius Mindaugas Šalčius

Ginčo byla Nr. 2017-00724 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. N. IR ADB COMPENSA VIENNA INSURANCE GROUP GINČO NAGRINĖJIMO

Detaliau

G L v SEB bankas nuasmeninta

G L v SEB bankas nuasmeninta Ginčo byla Nr. 2018-00589 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL G. L. IR AB SEB BANKO GINČO NAGRINĖJIMO 2018 m. birželio 27

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR Ginčo byla Nr. 2017-00665 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR AB LIETUVOS DRAUDIMAS GINČO NAGRINĖJIMO 2017 m. liepos

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL K. R. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL K. R. IR Ginčo byla Nr. 2017-01197 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL K. R. IR IF P&C INSURANCE AS GINČO NAGRINĖJIMO 2017 m. lapkričio

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL E. I. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL E. I. IR Ginčo byla Nr. 2019-00163 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL E. I. IR ADB COMPENSA VIENNA INSURANCE GROUP GINČO NAGRINĖJIMO

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL N. J. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL N. J. IR Ginčo byla Nr. 2016-00757 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL N. J. IR UAB PZU LIETUVA GYVYBĖS DRAUDIMAS GINČO NAGRINĖJIMO

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS,

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, TURTO AREŠTO AKTŲ, TESTAMENTŲ, SUTARČIŲ, VEDYBŲ SUTARČIŲ, ĮGALIOJIMŲ, NEVEIKSNIŲ IR RIBOTAI VEIKSNIŲ ASMENŲ REGISTRŲ SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ar sankcijos už nesąžiningų sąlygų naudojimą efektyvios? Dr. Danguolė Bublienė Nesąžiningų sąlygų kontrolės būdai Teisinių gynybos priemonių Preventyvi (NSD 7 str.) Ultrapreventyvi Abstrakti Atsitiktinė

Detaliau

KONSTITUCINIS TEISMAS [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUS

KONSTITUCINIS TEISMAS [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUS 253 [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUSAS] 8.3. KONSTITUCINIO TEISMO ĮGALIOJIMAI 8.3.1. Konstitucinio Teismo įgaliojimai

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respu

MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respu MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A1 2017-03-29 SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: 2017 m. birželio

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS IR ALYTAUS PATAISOS NAMŲ ADMINISTRACIJĄ

Detaliau

_sprendima_S-182_( )

_sprendima_S-182_( ) Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL N. R. 2018-08-24 SKUNDO 2018 m. spalio 26

Detaliau

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Saugome Jūsų pasaulį 1. Sutarties sąvokos 1.1. Užsakovas šią apsaugos sutartį su Vykdytoju sudaręs ir joje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo. Sąvoka Užsakovas taip pat

Detaliau

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO 9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS,

Detaliau

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis PATVIRTINTA VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. P1-116 1 priedas NUOMOS SUTARTIS Nr. (data) Vilnius Nuomotojas valstybės įmonė Turto bankas, juridinio asmens kodas

Detaliau

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister 19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo ministerijos, [Finansuotojo pavadinimas] ir [Privataus subjekto

Detaliau

REIKALAVIMO PERLEIDIMO SUTARTIS

REIKALAVIMO PERLEIDIMO SUTARTIS WWW. Žiemos naujienlaiškis 2013 m. gruodis Šiame numeryje publikuojami straipsniai: 1. Solidarioji ir subsidiarioji prievolė: skirtumai ir panašumai 2. Fizinio asmens bankroto sąlygos Šiame numeryje publikuojami

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

REIKALAVIMO PERLEIDIMO SUTARTIS

REIKALAVIMO PERLEIDIMO SUTARTIS WWW. Meteorų lietumi pasipuošusio rugpjūčio naujienlaiškis 2013 m. - Skolų pirkimas; - Ikiteisminis ir teisminis skolų išieškojimas; - Bankroto bylos inicijavimas ir iškėlimas įmonės kreditoriaus vardu;

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

Posėdis: ______________

Posėdis: ______________ Byla Nr. 15/99-34/99-42/2000 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS N U T A R I M A S Dėl Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 26 straipsnio 3 ir 4 dalių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai

Detaliau

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvarkymo principus ir sąlygas Jums dalyvaujant apklausoje

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2018-07-12 Nr. 4D-2018/1-750 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC”

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC” PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. Sp-53 REGISTRAVIMO ŽYMA VISUOMENINIO RINKIMŲ KOMITETO (pavadinimas) VEIKLOS SUTARTIS 1 (data) (sudarymo

Detaliau

NAUJA REDAKCIJA nuo

NAUJA REDAKCIJA nuo (asmens vardas, pavardė) Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1R-124 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai ar jos teritoriniam skyriui

Detaliau

VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS

VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMOJO DRAUDIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

Microsoft Word - Asmenų prašymų pasiūlymų ir skundų nagrinĊjimo tvarkos aprašas

Microsoft Word - Asmenų praÅ¡ymų pasiÅ«lymų ir skundų nagrinÄŠjimo tvarkos apraÅ¡as PATVIRTINTA Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2007 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-37 (Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2014 m. birželio 18 d. įsakymo

Detaliau

Sanaudu apskaitos taisykles

Sanaudu apskaitos taisykles LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA GINČŲ TARP ŪKIO SUBJEKTŲ, TEIKIANČIŲ ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ TINKLUS IR (AR) PASLAUGAS, SPRENDIMO KOMISIJA SPRENDIMAS DĖL SPLIUS, UAB, UAB CGATES, UAB INIT IR

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Jonavos vandenys (toliau

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr SUKČIAVIMO PREVENCIJOS, NUSTATYMO IR TYRIMO TAISYKLĖS www.krka.biz Gyventi sveikai 3 4 5 6 8 9 10 11 Tikslai Aprėptis ir taikymas Nevienodų sąlygų taikymo ir sukčiavimo draudimas Sukčiavimo valdymo kontrolės

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoje Sąvoka mokėjimo sąskaita Galimas taupomosios sąskaitos,

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

Microsoft Word Priedas 2_ Valdybos nario veiklos sutartis_su atlygiu

Microsoft Word Priedas 2_ Valdybos nario veiklos sutartis_su atlygiu STANDARTINĖS SUTARTIES SĄLYGOS PATVIRTINTA AB Amber Grid visuotinio akcininkų susirinkimo 2019 m. balandžio [ ] d. sprendimu Nr. [ ] SUTARTIS DĖL AB AMBER GRID NEPRIKLAUSOMO VALDYBOS NARIO VEIKLOS VALDYBOJE

Detaliau

AB DNB banko paslaugų teikimo taisykles

AB DNB banko paslaugų teikimo taisykles Luminor Bank AB paslaugų teikimo bendrosios taisyklės (D) Šios Banko paslaugų teikimo bendrosios taisyklės (D) yra taikomos Šalių santykiams dėl Paslaugų teikimo pagal Sutartis tarp Banko (dabartinis pavadinimas

Detaliau

Byla Nr

Byla Nr Byla Nr. 18/2012 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGAUS EISMO AUTOMOBILIŲ KELIAIS ĮSTATYMO 25 STRAIPSNIO 4 DALIES (2010 M. BALANDŽIO

Detaliau

1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAU

1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAU 1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos 2019-01-25 Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI (toliau Įsigyjančioji organizacija)

Detaliau

_sprendimas_S-229 ( )

_sprendimas_S-229 ( ) Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL D. B. 2017-09-06 SKUNDO 2017 m. lapkričio

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

NAUDOJIMOSI SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALU TAISYKLĖS AB Klaipėdos nafta, 2016 m. PROJEKTAS PRIEDAS Nr. 1 BENDROJO TERMINALO NAUDOJIMO SUTARTIS Ak

NAUDOJIMOSI SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALU TAISYKLĖS AB Klaipėdos nafta, 2016 m. PROJEKTAS PRIEDAS Nr. 1 BENDROJO TERMINALO NAUDOJIMO SUTARTIS Ak AB Klaipėdos nafta, 2016 m. PRIEDAS Nr. 1 BENDROJO TERMINALO NAUDOJIMO SUTARTIS Akcinė bendrovė Klaipėdos nafta (toliau Operatorius), juridinio asmens kodas 110648893, buveinės adresas Burių g. 19, Klaipėda,

Detaliau

Aptarnavimo ir skundu nagrinejimo tvarkos aprasas_2017

Aptarnavimo ir skundu nagrinejimo tvarkos aprasas_2017 Dokumento tipas: Tvarkos aprašas Rengėjas: Juridinio skyriaus viršininkė Gražina Beigo Patvirtinta: Gyvybės draudimo UAB BONUM PUBLICUM valdybos 2017 m. balandžio 4 d. protokolu Nr. 2017-07 Įsigalioja:

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-1099 18, 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Projekto

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2016-12-23 Nr. 4D-2015/2-1506 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

PAŽYMA

PAŽYMA LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJĄ IR VALSTYBINĘ MOKESČIŲ INSPEKCIJĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2019 m. balandžio

Detaliau

sprendimas Nr. S-43-( )

sprendimas Nr. S-43-( ) Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: komisijos pirmininkės komisijos narių MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL UAB

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL MIŠKO DARBŲ SĄUGOS TAISYKLIŲ DT 1-96 GALIMO PRIEŠTARAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL MIŠKO DARBŲ SĄUGOS TAISYKLIŲ DT 1-96 GALIMO PRIEŠTARAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL MIŠKO DARBŲ SĄUGOS TAISYKLIŲ DT 1-96 GALIMO PRIEŠTARAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO 1 DALIES 1 PUNKTUI TYRIMO 2016-03-24

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

Microsoft Word - Perfetti van Melle Spa ir Chupa Chups S.A. Nr_A doc

Microsoft Word - Perfetti van Melle Spa ir Chupa Chups S.A. Nr_A doc Administracinė byla Nr. A 502-1070/2009 Procesinio sprendimo kategorija 20 (S) LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS N U T A R T I S LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU 2009 m. spalio 1 d. Vilnius Lietuvos

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendradarbiavimas civilinėse ir komercinėse bylose Jurisdikcija

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2017/2-644 Vilnius SK

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2017/2-644 Vilnius SK LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2017-07-21 Nr. 4D-2017/2-644 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m.

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m. LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m. sausio 11 d. Nr. (18)SN-231)SP-5 Vilnius Lygių galimybių

Detaliau

PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės Direktoriaus 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V m. birželio 11 d. įsakymo Nr. V- 65 redak

PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės Direktoriaus 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V m. birželio 11 d. įsakymo Nr. V- 65 redak PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės Direktoriaus 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V-119 2013 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. V- 65 redakcija 2013 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V- 141 redakcija

Detaliau

Administracinė byla Nr

Administracinė byla Nr Dokumentas atspausdintas iš teismų praktikos paieškos sistemos INFOLEX. Praktika (www.teismupraktika.lt) Kortelė: 1694794_RegNr_eA-691-1062/2019 http://www.infolex.lt/tp/1694794 Administracinė byla Nr.

Detaliau

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo LIETUVOS BANKO VALDYBA N U T A R I M A S DĖL ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, PRANEŠIMŲ NAGRINĖJIMO IR ASMENŲ APTARNAVIMO LIETUVOS BANKE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2014 m. gegužes 8 d. Nr. 03-76 Vilnius Vadovaudamasi

Detaliau

Paslaugų teikimo aprašymas

Paslaugų teikimo aprašymas NACIONALINĖ ŽEMĖS TARNYBA PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS TVIRTINU: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktorė Daiva Gineikaitė 2015-06-30 NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į ŽEMĘ (MIŠKĄ IR VANDENS

Detaliau

PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės "Kauno vandenys" generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROV

PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės Kauno vandenys generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROV PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės "Kauno vandenys" generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. 2-136 UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "KAUNO VANDENYS" ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx)

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx) Versta iš angliško vertimo iš danų k. Neoficialus vertimo tekstas Žiniasklaidos atsakomybės įstatymas 1 dalis Taikymo sritys 1 straipsnis. Šis įstatymas taikomas šioms žiniasklaidos priemonėms: 1) nacionaliniams,

Detaliau

Sprendimas Nr. S-27 ( )

Sprendimas Nr. S-27 ( ) MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL M. L. 2017-12-08 SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: 2018 m. vasario 9

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 iki 2017-12-31 Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 107-2688, i. k. 0971010ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo fondo lėšų likutis, padengus Privatizavimo fondo įsipareigojimus,

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMU NR. T-20 PATVIRTINTŲ PANEMUNĖS PAPLŪDIMIO PA

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMU NR. T-20 PATVIRTINTŲ PANEMUNĖS PAPLŪDIMIO PA LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMU NR. T-20 PATVIRTINTŲ PANEMUNĖS PAPLŪDIMIO PASTATO PREKYBOS PAVILJONO A.SMETONOS AL. 4, KAUNE, NUOMOS

Detaliau

ŠILALĖS KREDITO UNIJOS BENDROSIOS PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šios Šilalės kredito unijos (toliau Unija) Bendrosios paslaugų

ŠILALĖS KREDITO UNIJOS BENDROSIOS PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šios Šilalės kredito unijos (toliau Unija) Bendrosios paslaugų ŠILALĖS KREDITO UNIJOS BENDROSIOS PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šios Šilalės kredito unijos (toliau Unija) Bendrosios paslaugų teikimo taisyklės (toliau Bendrosios taisyklės) kartu

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-100 VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 06 07 C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) /... 2018 06 07 kuriuo iš dalies keičiamos Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 nuostatos dėl bendrosios

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Kauno miesto savivaldybės kontrolieriaus 2018 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. V-20 KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS ETIKOS KODEKSAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno miesto

Detaliau

Konstitucinis Teismas

Konstitucinis Teismas Byla Nr. 70/06 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. GRUODŽIO 24 D. NUTARIMO NR. 1698 DĖL PRITARIMO AKCINĖS BENDROVĖS ALITA VALSTYBEI NUOSAVYBĖS

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

ECB rekomendacinio dokumento bankams apie neveiksnias paskolas priedas: prudencinis atidėjinių neveiksnioms pozicijoms dengti minimumas

ECB rekomendacinio dokumento bankams apie neveiksnias paskolas priedas: prudencinis atidėjinių neveiksnioms pozicijoms dengti minimumas ECB rekomendacinio dokumento bankams apie neveiksnias paskolas priedas: prudencinis atidėjinių neveiksnioms pozicijoms dengti minimumas 2017 m. spalio mėn. Turinys 1 Įvadas 2 2 Bendra koncepcija 3 2.1

Detaliau

01F02 Versija:01 UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas Tomo g. 2, LT Klaipėda. Tel. (8 46) Faks. (8 46)

01F02 Versija:01 UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas Tomo g. 2, LT Klaipėda. Tel. (8 46) Faks. (8 46) UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas163743744. Tomo g. 2, LT- 91245 Klaipėda. Tel. (8 46) 300106. Faks. (8 46) 310105. PVM mokėtojo kodas LT637437415. LR juridinių asmenų registras,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO TYRIMAI REIKALAUJANT PATEIKTI INFORMACIJĄ APIE AMŽIŲ

Detaliau

VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLI

VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLI VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2018 m. rugsėjo 13 d. Nr. V-111 Vilnius

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-121 (Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus

Detaliau

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx PATVIRTINTA Valstybės įmonės Valstybinė miškų urėdija direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. ĮS-392 VĮ VALSTYBINĖ MIŠKŲ URĖDIJA DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2012-06-08 Nr. 4D-2012/4-377 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2012-03-12 gavo daugiabučių namų savininkų

Detaliau

ISSN (Online) ISSN (Print). TEISĖ DOI: PRIEVOLIŲ VYKDYMO TERMINAI IR JŲ PAS

ISSN (Online) ISSN (Print). TEISĖ DOI:   PRIEVOLIŲ VYKDYMO TERMINAI IR JŲ PAS ISSN 2424-6050 (Online) ISSN 1392-1274 (Print). TEISĖ 2018 106 DOI: https://doi.org/10.15388/teise.2018.106.11653 PRIEVOLIŲ VYKDYMO TERMINAI IR JŲ PASIBAIGIMO TEISINIAI PADARINIAI Artūras Driukas Vilniaus

Detaliau

PAŽYMA

PAŽYMA LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2017-06-29 Nr. 4D-2017/2-465 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo

Detaliau