LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS"

Transkriptas

1 LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS 2003 M. KOVO 28 D. ĮSAKYMO NR. 3R-32 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PATENTŲ REGISTRO DUOMENŲ IR DUOMENŲ APIE EUROPOS PATENTŲ IŠPLĖTIMĄ LIETUVOS RESPUBLIKOJE SKELBIMO PAKEITIMO 2011 m. gruodžio 1 d. Nr. 3R-64 Vilnius 1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro 2003 m. kovo 28 d. įsakymą Nr. 3R-32 Dėl Lietuvos Respublikos patentų registro duomenų ir duomenų apie Europos patentų išplėtimą Lietuvos Respublikoje skelbimo (Žin., 2003, Nr ) ir išdėstau jį nauja redakcija: LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PATENTŲ REGISTRO DUOMENŲ IR DUOMENŲ APIE EUROPOS PATENTŲ IŠPLĖTIMĄ (ĮSIGALIOJIMĄ) LIETUVOS RESPUBLIKOJE SKELBIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos patentų įstatymu (Žin., 1994, Nr ; 2011, Nr ) ir Lietuvos Respublikos Patentų registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 19 d. nutarimu Nr Dėl Lietuvos Respublikos patentų registro įsteigimo ir Lietuvos Respublikos patentų registro nuostatų patvirtinimo (Žin., 2002, Nr ; 2006, Nr ): 1. T v i r t i n u Lietuvos Respublikos patentų registro duomenų ir duomenų apie Europos patentų išplėtimą (įsigaliojimą) Lietuvos Respublikoje skelbimo tvarkos aprašą (pridedama). 2. P a v e d u: 2.1. Išradimų skyriui nuo 2003 m. gegužės 26 d. vadovaujantis šio įsakymo 1 punktu patvirtintu tvarkos aprašu skelbti Lietuvos Respublikos patentų registro duomenis ir duomenis apie Europos patentų išplėtimą (įsigaliojimą) Lietuvos Respublikoje Valstybinio patentų biuro oficialiame biuletenyje; 2.2. Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiajam pramoninės nuosavybės informacijos specialistui kontroliuoti šio įsakymo vykdymą. 2. P a v e d u Teisės ir tarptautinių reikalų skyriui šį įsakymą paskelbti Valstybės žiniose ir Valstybinio patentų biuro interneto tinklalapyje. 3. Šis įsakymas įsigalioja nuo Lietuvos Respublikos patentų įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 2011, Nr ) įsigaliojimo dienos. DIREKTORIUS RIMVYDAS NAUJOKAS

2 PATVIRTINTA Valstybinio patentų biuro direktoriaus 2003 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. 3R-32 (Valstybinio patentų biuro direktoriaus 2011 m. gruodžio d. įsakymo Nr. 3R-64 redakcija) LIETUVOS RESPUBLIKOS PATENTŲ REGISTRO DUOMENŲ IR DUOMENŲ APIE EUROPOS PATENTŲ IŠPLĖTIMĄ (ĮSIGALIOJIMĄ) LIETUVOS RESPUBLIKOJE SKELBIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Lietuvos Respublikos patentų registro duomenų ir duomenų apie Europos patentų išplėtimą (įsigaliojimą) Lietuvos Respublikoje skelbimo tvarkos aprašas (toliau aprašas) nustato Lietuvos Respublikos patentų registro duomenų ir duomenų apie Europos patentų išplėtimą (įsigaliojimą) skelbimo Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro oficialiame biuletenyje (toliau Valstybinio patentų biuro oficialus biuletenis) tvarką. 2. Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras Lietuvos Respublikos patentų registro duomenis ir duomenis apie Europos patentų išplėtimą (įsigaliojimą) Lietuvos Respublikoje kas mėnesį skelbia Valstybinio patentų biuro oficialiame biuletenyje vadovaudamasis Lietuvos Respublikos patentų įstatymu (Žin., 1994, Nr ; 2011, Nr ), Lietuvos Respublikos patentų registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 19 d. nutarimu Nr Dėl Lietuvos Respublikos patentų registro nuostatų įsteigimo ir Lietuvos Respublikos patentų registro nuostatų patvirtinimo (Žin., 2002, Nr ; 2006, Nr ), kitais teisės aktais ir Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos standartais. Valstybinio patentų biuro oficialus biuletenis skelbiamas elektronine forma Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro oficialaus biuletenio skelbimo elektronine forma tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinio patentų biuro direktoriaus 2009 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. 3R-17 Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro oficialaus biuletenio skelbimo elektronine forma (Žin., 2009, Nr ), nustatyta tvarka. 3. Skelbiami Valstybinio patentų biuro oficialiame biuletenyje duomenys gali būti teikiami tarptautiniams kompiuterių tinklams tik Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų ir Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių numatytais atvejais. 4. Lietuvos Respublikos patentų registro duomenys ir duomenys apie Europos patentų išplėtimą (įsigaliojimą) Lietuvos Respublikoje, vadovaujantis Lietuvos Respublikos patentų įstatymu ir šiuo aprašu, skelbiami šiuose Valstybinio patentų biuro oficialaus biuletenio skyriuose: 4.1. BB1A Patento paraiškos, paskelbtos pagal Lietuvos Respublikos patentų įstatymo 26 straipsnį ; 4.2. FD9A Patento paraiškos, atšauktos pagal Lietuvos Respublikos patentų įstatymo 26 straipsnį ; 4.3. FG9A Patentai, paskelbti pagal Lietuvos Respublikos patentų įstatymo 28 straipsnį ; 4.4. MM9A Patentai, panaikinti pagal Lietuvos Respublikos patentų įstatymo 36 straipsnį ; 4.5. MK9A Patentai, kurių galiojimo terminas pasibaigęs pagal Lietuvos Respublikos patentų įstatymo 36 straipsnį ; 4.6. PC9A Teisės į patento paraišką ar patentą perdavimas pagal Lietuvos Respublikos patentų įstatymo 42 straipsnį ; 4.7. QB9A Licencijos suteikimas pagal Lietuvos Respublikos patentų įstatymo 45, 48, 49, 50 straipsnius ;

3 4.8. QA9A Viešosios licencijos paskelbimas pagal Lietuvos Respublikos patentų įstatymo 46 straipsnį ; 4.9. QC9A Viešosios licencijos panaikinimas pagal Lietuvos Respublikos patentų įstatymo 46 straipsnį ; PD9A, TA9A, TC9A, TH9A Patento pakeitimai pagal Lietuvos Respublikos patentų įstatymo 30 ir 61 straipsnius ; MA9A Patentai, kurių atsisakyta pagal Lietuvos Respublikos patentų įstatymo 62 straipsnį ; MG9A Patentai, pripažinti negaliojančiais pagal Lietuvos Respublikos patentų įstatymo 63 straipsnį ; BB1A Tarptautinės patento paraiškos, paskelbtos pagal Lietuvos Respublikos patentų įstatymo 66 straipsnį ; ND1A Paraiškos papildomos apsaugos liudijimui gauti, paskelbtos pagal Lietuvos Respublikos patentų įstatymo 37 straipsnį ; ND1A Papildomos apsaugos liudijimai, paskelbti pagal Lietuvos Respublikos patentų įstatymo 37 straipsnį ; ND1A Sprendimai neišduoti papildomos apsaugos liudijimo, paskelbti pagal Lietuvos Respublikos patentų įstatymo 37 straipsnį ; ND1A Papildomos apsaugos liudijimai, panaikinti pagal Lietuvos Respublikos patentų įstatymo 37 straipsnį ; ND1A Papildomos apsaugos liudijimai, pripažinti negaliojančiais pagal Lietuvos Respublikos patentų įstatymo 37 straipsnį ; NF9A Teisių atkūrimas pagal Lietuvos Respublikos patentų įstatymo 33 straipsnį ; TK9A Atitaisymai ; BB1D Europos patento paraiškos, paskelbtos pagal Lietuvos Respublikos patentų įstatymo 68 straipsnį ; FG9D Europos patentai, paskelbti pagal Lietuvos Respublikos patentų įstatymo 71 straipsnį ; BB1D Europos patento paraiškos, paskelbtos pagal Lietuvos Respublikos patentų įstatymo 78 straipsnį ; FG4D Europos patentai, paskelbti pagal Lietuvos Respublikos patentų įstatymo 79 straipsnį ; MG9D Europos patentai, laikomi negaliojančiais pagal Lietuvos Respublikos patentų įstatymo 71 straipsnio 5 dalį ; MM9D Europos patentų išplėtimo Lietuvos Respublikoje panaikinimas pagal Lietuvos Respublikos patentų įstatymo 75 straipsnį ; MF9D Europos patentai, pripažinti negaliojančiais pagal Lietuvos Respublikos patentų įstatymo 71 ir 79 straipsnius ; MG4D Europos patentai, laikomi ab initio negaliojančiais pagal Lietuvos Respublikos patentų įstatymo 79 straipsnio 5 dalį ; MM4D Europos patentų galiojimo Lietuvos Respublikoje panaikinimas pagal Lietuvos Respublikos patentų įstatymo 81 straipsnį ; PD9D, DC9D, TH9A Europos patento pakeitimai, paskelbti pagal Lietuvos Respublikos patentų įstatymo 71 ir 79 straipsnius ; PC9D Teisės į patentą perdavimas pagal Lietuvos Respublikos patentų įstatymo 42 straipsnį ; QB9D Licencijos suteikimas pagal Lietuvos Respublikos patentų įstatymo 45, 48, 49, 50 straipsnius ; QA9D Viešosios licencijos paskelbimas pagal Lietuvos Respublikos patentų įstatymo 46 straipsnį ; QC9D Viešosios licencijos panaikinimas pagal Lietuvos Respublikos patentų

4 įstatymo 46 straipsnį ; ND9D Paraiškos papildomos apsaugos liudijimui gauti, paskelbtos pagal Lietuvos Respublikos patentų įstatymo 37 straipsnį ; ND9D Papildomos apsaugos liudijimai, paskelbti pagal Lietuvos Respublikos patentų įstatymo 37 straipsnį ; ND9D Papildomos apsaugos liudijimai, panaikinti pagal Lietuvos Respublikos patentų įstatymo 37 straipsnį ; ND9D Papildomos apsaugos liudijimai, pripažinti negaliojančiais pagal Lietuvos Respublikos patentų įstatymo 37 straipsnį ; NF9D Teisių atkūrimas pagal Lietuvos Respublikos patentų įstatymo 33 straipsnį; TH9D, TK9D Atitaisymai. II SKYRIUS. LIETUVOS RESPUBLIKOS PATENTŲ REGISTRO DUOMENYS I SKIRSNIS. PATENTO PARAIŠKOS PASKELBIMAS 5. Valstybinio patentų biuro oficialaus biuletenio skyriuje BB1A I Patento paraiškos, paskelbtos pagal Lietuvos Respublikos patentų įstatymo 26 straipsnį skelbiami šie 5.1. (13) II A III ; 5.2. (21) Paraiškos numeris; 5.3. (22) Paraiškos padavimo data; 5.4. (30) Prioriteto paraiškos numeris, data, valstybės kodas IV ; 5.5. (51) Tarptautinės patentų klasifikacijos indeksai; 5.6. (54) Išradimo pavadinimas; 5.7. (57) Išradimo referatas; 5.8. (62) Paraiškos, iš kurios dokumentas išskirtas, numeris; 5.9. (71) Pareiškėjo pavadinimas arba vardas, pavardė, adresas, valstybės kodas; (72) Išradėjo vardas, pavardė, valstybės kodas; (74) Atstovo vardas, pavardė, patentinio patikėtinio liudijimo numeris (jeigu yra), adresas, valstybės kodas. II SKIRSNIS. PATENTO PARAIŠKOS ATŠAUKIMAS 6. Valstybinio patentų biuro oficialaus biuletenio skyriuje FD9A Patento paraiškos, atšauktos pagal Lietuvos Respublikos patentų įstatymo 26 straipsnį skelbiami šie 6.1. (21) Paraiškos numeris; 6.2. paraiškos atšaukimo data. III SKIRSNIS. PATENTO PASKELBIMAS 7. Valstybinio patentų biuro oficialaus biuletenio skyriuje FG9A Patentai, paskelbti pagal Lietuvos Respublikos patentų įstatymo 28 straipsnį skelbiami šie 7.1. (11) Patento numeris; 7.2. (13) B; 7.3. (21) Paraiškos numeris; 7.4. (22) Paraiškos padavimo data; 7.5. (30) Prioriteto paraiškos numeris, data, valstybės kodas; 7.6. (41) Paraiškos paskelbimo data; 7.7. (51) Tarptautinės patentų klasifikacijos indeksai; 7.8. (54) Išradimo pavadinimas;

5 7.9. (57) Išradimo apibrėžtis; (62) Paraiškos, iš kurios dokumentas išskirtas, numeris; (72) Išradėjo vardas, pavardė, valstybės kodas; (73) Savininko pavadinimas arba vardas, pavardė, adresas, valstybės kodas; (74) Atstovo vardas, pavardė, patentinio patikėtinio liudijimo numeris (jeigu yra), adresas, valstybės kodas; (85) Tarptautinės paraiškos nacionalinio lygio pradžios data; (86) Tarptautinės paraiškos padavimo duomenys (paraiškos numeris, paraiškos padavimo data). IV SKIRSNIS. PATENTO PANAIKINIMAS, NEPRATĘSUS PATENTO GALIOJIMO 8. Valstybinio patentų biuro oficialaus biuletenio skyriuje MM9A Patentai, panaikinti pagal Lietuvos Respublikos patentų įstatymo 36 straipsnį skelbiami šie 8.1. (11) Patento numeris; 8.2. panaikinimo data. V SKIRSNIS. PATENTO GALIOJIMO TERMINO PASIBAIGIMAS 9. Valstybinio patentų biuro oficialaus biuletenio skyriuje MK9A Patentai, kurių galiojimo terminas pasibaigęs pagal Lietuvos Respublikos patentų įstatymo 36 straipsnį skelbiami šie 9.1. (11) Patento numeris; 9.2. patento galiojimo termino data. VI SKIRSNIS. TEISĖS Į PATENTO PARAIŠKĄ AR PATENTĄ PERDAVIMAS 10. Valstybinio patentų biuro oficialaus biuletenio skyriuje PC9A Teisės į patento paraišką ar patentą perdavimas pagal Lietuvos Respublikos patentų įstatymo 42 straipsnį skelbiami šie (11) Patento numeris; (13) B; (51) Tarptautinės patentų klasifikacijos indeksai; (54) Išradimo pavadinimas; (73) Savininko pavadinimas arba vardas, pavardė, adresas, valstybės kodas; sutarties įrašymo data. VII SKIRSNIS. LICENCIJOS SUTEIKIMAS 11. Valstybinio patentų biuro oficialaus biuletenio skyriuje QB9A Licencijos suteikimas pagal Lietuvos Respublikos patentų įstatymo 45, 48, 49, 50 straipsnius skelbiami šie (11) Patento numeris; (13) B; (51) Tarptautinės patentų klasifikacijos indeksai; (54) Išradimo pavadinimas; licenciato pavadinimas arba vardas, pavardė, adresas, valstybės kodas; licencijos rūšis (išimtinė ar neišimtinė); licencijos galiojimo teritorija, jeigu ji yra tam tikra Lietuvos Respublikos teritorijos dalis; licencijos termino pasibaigimo data; sutarties įrašymo data.

6 VIII SKIRSNIS. VIEŠOSIOS LICENCIJOS PASKELBIMAS 12. Valstybinio patentų biuro oficialaus biuletenio skyriuje QA9A Viešosios licencijos paskelbimas pagal Lietuvos Respublikos patentų įstatymo 46 straipsnį skelbiami šie (11) Patento numeris; (13) B; (51) Tarptautinės patentų klasifikacijos indeksai; (54) Išradimo pavadinimas; (73) Savininko pavadinimas arba vardas, pavardė, adresas, valstybės kodas; licencijos rūšis (neišimtinė); licencijos įrašymo data. IX SKIRSNIS. VIEŠOSIOS LICENCIJOS ATŠAUKIMAS 13. Valstybinio patentų biuro oficialaus biuletenio skyriuje QC9A Viešosios licencijos panaikinimas pagal Lietuvos Respublikos patentų įstatymo 46 straipsnį skelbiami šie (11) Patento numeris; (13) B; (51) Tarptautinės patentų klasifikacijos indeksai; (54) Išradimo pavadinimas; (73) Savininko pavadinimas arba vardas, pavardė, adresas, valstybės kodas; licencijos rūšis (neišimtinė); licencijos atšaukimo data. X SKIRSNIS. PATENTO PAKEITIMAI 14. Valstybinio patentų biuro oficialaus biuletenio skyriuje PD9A, TA9A, TC9A, TH9A Patento pakeitimai pagal Lietuvos Respublikos patentų įstatymo 30 ir 61 straipsnius skelbiami šie (11) Patento numeris; (13) B; (51) Tarptautinės patentų klasifikacijos indeksai; (54) Išradimo pavadinimas; (57) Išradimo apibrėžtis, jeigu pasikeitė išradimo apibrėžties tekstas; (72) Išradėjo vardas, pavardė, valstybės kodas, jeigu pasikeitė išradėjų sudėtis arba išradėjo duomenys; (73) Savininko pavadinimas arba vardas, pavardė, adresas, valstybės kodas, jeigu pasikeitė savininko duomenys; (74) Atstovo vardas, pavardė, patentinio patikėtinio liudijimo numeris (jeigu yra), adresas, valstybės kodas, jeigu pasikeitė atstovo duomenys; pakeitimo įrašymo data. XI SKIRSNIS. PATENTO ATSISAKYMAS 15. Valstybinio patentų biuro oficialaus biuletenio skyriuje MA9A Patentai, kurių atsisakyta pagal Lietuvos Respublikos patentų įstatymo 62 straipsnį skelbiami šie (11) Patento numeris; (57) Išradimo apibrėžties punktai, kurių atsisakyta; patento ar apibrėžties punktų atsisakymo data.

7 XII SKIRSNIS. PATENTO PRIPAŽINIMAS NEGALIOJANČIU TEISMO SPRENDIMU 16. Valstybinio patentų biuro oficialaus biuletenio skyriuje MG9A Patentai, pripažinti negaliojančiais pagal Lietuvos Respublikos patentų įstatymo 63 straipsnį skelbiami šie (11) Patento numeris; (57) Pripažinti negaliojančiais išradimo apibrėžties punktai, jeigu pripažinti negaliojančiais ne visi apibrėžties punktai; teismo sprendimo data. XIII SKIRSNIS. TARPTAUTINĖS PATENTO PARAIŠKOS PASKELBIMAS 17. Valstybinio patentų biuro oficialaus biuletenio skyriuje BB1A Tarptautinės patento paraiškos, paskelbtos pagal Lietuvos Respublikos patentų įstatymo 66 straipsnį skelbiami šie (13) A; (21) Paraiškos numeris; (22) Paraiškos padavimo data; (30) Prioriteto paraiškos numeris, data, valstybės kodas; (51) Tarptautinės patentų klasifikacijos indeksai; (54) Išradimo pavadinimas; (57) Išradimo apibrėžtis; (62) Paraiškos, iš kurios dokumentas išskirtas, numeris; (71) Pareiškėjo pavadinimas arba vardas, pavardė, adresas, valstybės kodas; (72) Išradėjo vardas, pavardė, valstybės kodas; (74) Atstovo vardas, pavardė, patentinio patikėtinio liudijimo numeris (jeigu yra), adresas, valstybės kodas; (85) Tarptautinės paraiškos nacionalinio lygio pradžios data; (86) Tarptautinės paraiškos padavimo duomenys (paraiškos numeris, paraiškos padavimo data). XIV SKIRSNIS. PARAIŠKOS PAPILDOMOS APSAUGOS LIUDIJIMUI GAUTI PASKELBIMAS 18. Valstybinio patentų biuro oficialaus biuletenio skyriuje ND1A Paraiškos papildomos apsaugos liudijimui gauti, paskelbtos pagal Lietuvos Respublikos patentų įstatymo 37 straipsnį skelbiami šie (21) Paraiškos numeris; (22) Paraiškos padavimo data; (54) Išradimo pavadinimas; (68) Patento numeris; (71) Pareiškėjo pavadinimas arba vardas, pavardė, adresas, valstybės kodas; (92) Pirmojo leidimo pateikti produktą į rinką numeris ir išdavimo data; (95) Produkto pavadinimas; prašymo pratęsti papildomos apsaugos liudijimo galiojimo terminą padavimo data. XV SKIRSNIS. PAPILDOMOS APSAUGOS LIUDIJIMO PASKELBIMAS 19. Valstybinio patentų biuro oficialaus biuletenio skyriuje ND1A Papildomos apsaugos liudijimai, paskelbti pagal Lietuvos Respublikos patentų įstatymo 37 straipsnį skelbiami šie

8 19.1. (11) Liudijimo numeris; (21) Paraiškos numeris; (22) Paraiškos padavimo data; (41) Paraiškos paskelbimo data; (24) Liudijimo įsigaliojimo data; (54) Išradimo pavadinimas; (68) Patento numeris; (73) Savininko pavadinimas arba vardas, pavardė, adresas, valstybės kodas; (74) Atstovo vardas, pavardė, patentinio patikėtinio liudijimo numeris (jeigu yra), adresas, valstybės kodas; (92) Pirmojo leidimo pateikti produktą į rinką numeris ir išdavimo data; (95) Produkto pavadinimas; (94) Liudijimo galiojimo terminas; papildomos apsaugos liudijimo galiojimo termino pratęsimo padavimo data. XVI SKIRSNIS. SPRENDIMO NEIŠDUOTI PAPILDOMOS APSAUGOS LIUDIJIMO PASKELBIMAS 20. Valstybinio patentų biuro oficialaus biuletenio skyriuje ND1A Sprendimai neišduoti papildomos apsaugos liudijimo, paskelbti pagal Lietuvos Respublikos patentų įstatymo 37 straipsnį skelbiami šie (21) Paraiškos numeris; (22) Paraiškos padavimo data; (54) Išradimo pavadinimas; (68) Patento numeris; (71) Pareiškėjo pavadinimas arba vardas, pavardė, adresas, valstybės kodas; (92) Pirmojo leidimo pateikti produktą į rinką numeris ir išdavimo data; (95) Produkto pavadinimas; Valstybinio patentų biuro sprendimo data. XVII SKIRSNIS. PAPILDOMOS APSAUGOS LIUDIJIMO PANAIKINIMAS 21. Valstybinio patentų biuro oficialaus biuletenio skyriuje ND1A Papildomos apsaugos liudijimai, panaikinti pagal Lietuvos Respublikos patentų įstatymo 37 straipsnį skelbiami šie (11) Liudijimo numeris; panaikinimo data. XVIII SKIRSNIS. PAPILDOMOS APSAUGOS LIUDIJIMO PRIPAŽINIMAS NEGALIOJANČIU 22. Valstybinio patentų biuro oficialaus biuletenio skyriuje ND1A Papildomos apsaugos liudijimai, pripažinti negaliojančiais pagal Lietuvos Respublikos patentų įstatymo 37 straipsnį skelbiami šie (11) Liudijimo numeris; teismo sprendimo data. XIX SKIRSNIS. TEISIŲ ATKŪRIMAS 23. Valstybinio patentų biuro oficialaus biuletenio skyriuje NF9A Teisių atkūrimas pagal Lietuvos Respublikos patentų įstatymo 33 straipsnį, skelbiami šie (21) Paraiškos numeris;

9 23.2. (11) Patento numeris (jeigu yra); teisių atkūrimo data. XX SKIRSNIS. ATITAISYMAI 24. Valstybinio patentų biuro oficialaus biuletenio skyriuje TK9A Atitaisymai skelbiami šie (11) Patento arba papildomos apsaugos liudijimo numeris; (15) Atitaisymas; (51) Tarptautinės patentų klasifikacijos indeksai; (54) Išradimo pavadinimas; (58) Atitaisymo data; klaidingos informacijos paskelbimo metai, biuletenio numeris, puslapis. III SKYRIUS. DUOMENYS APIE EUROPOS PATENTŲ IŠPLĖTIMĄ ARBA ĮSIGALIOJIMĄ PAGAL EUROPOS PATENTŲ KONVENCIJĄ LIETUVOS RESPUBLIKOJE I SKIRSNIS. EUROPOS PATENTO PARAIŠKOS IŠPLĖTIMO PASKELBIMAS 25. Valstybinio patentų biuro oficialaus biuletenio skyriuje BB1D Europos patento paraiškos, paskelbtos pagal Lietuvos Respublikos patentų įstatymo 68 straipsnį skelbiami šie (11) Europos patento paraiškos paskelbimo numeris; (30) Prioriteto paraiškos numeris, data, valstybės kodas; (51) Tarptautinės patentų klasifikacijos indeksai; (54) Išradimo pavadinimas; (62) Paraiškos, iš kurios dokumentas išskirtas, numeris; (71) Pareiškėjo pavadinimas arba vardas, pavardė, adresas, valstybės kodas; (72) Išradėjo vardas, pavardė, valstybės kodas; (74) Atstovo vardas, pavardė, patentinio patikėtinio liudijimo numeris (jeigu yra), adresas, valstybės kodas; (86) Tarptautinės paraiškos padavimo duomenys (paraiškos numeris, paraiškos padavimo data); (87) Tarptautinės paraiškos paskelbimo duomenys (paskelbimo numeris, paskelbimo data); (96) Europos patento paraiškos padavimo duomenys (paraiškos numeris, paraiškos padavimo data); (97) Europos patento paraiškos paskelbimo data. II SKIRSNIS. EUROPOS PATENTO IŠPLĖTIMO PASKELBIMAS 26. Valstybinio patentų biuro oficialaus biuletenio skyriuje FG9D Europos patentai, paskelbti pagal Lietuvos Respublikos patentų įstatymo 71 straipsnį skelbiami šie (11) Europos patento numeris; (13) T; (30) Prioriteto paraiškos numeris, data, valstybės kodas; (51) Tarptautinės patentų klasifikacijos indeksai; (54) Išradimo pavadinimas; (57) Išradimo apibrėžtis; (62) Paraiškos, iš kurios dokumentas išskirtas, numeris;

10 26.8. (72) Išradėjo vardas, pavardė, valstybės kodas; (73) Savininko pavadinimas arba vardas, pavardė, adresas, valstybės kodas; (74) Atstovo vardas, pavardė, patentinio patikėtinio liudijimo numeris (jeigu yra), adresas, valstybės kodas; (86) Tarptautinės paraiškos padavimo duomenys (paraiškos numeris, paraiškos padavimo data); (87) Tarptautinės paraiškos paskelbimo duomenys (paskelbimo numeris, paskelbimo data); (96) Europos patento paraiškos padavimo duomenys (paraiškos numeris, paraiškos padavimo data); (97) Europos patento paraiškos paskelbimo data. III SKIRSNIS. EUROPOS PATENTO PARAIŠKOS PAGAL EUROPOS PATENTŲ KONVENCIJĄ PASKELBIMAS 27. Valstybinio patentų biuro oficialaus biuletenio skyriuje BB1D Europos patentų paraiškos, paskelbtos pagal Lietuvos Respublikos patentų įstatymo 78 straipsnį skelbiami šie (11) Europos patento paraiškos paskelbimo numeris; (30) Prioriteto paraiškos numeris, data, valstybės kodas; (51) Tarptautinės patentų klasifikacijos indeksai; (54) Išradimo pavadinimas; (62) Paraiškos, iš kurios dokumentas išskirtas, numeris; (71) Pareiškėjo pavadinimas arba vardas, pavardė, adresas, valstybės kodas; (72) Išradėjo vardas, pavardė, valstybės kodas; (74) Atstovo vardas, pavardė, patentinio patikėtinio liudijimo numeris (jeigu yra), adresas, valstybės kodas; (86) Tarptautinės paraiškos padavimo duomenys (paraiškos numeris, paraiškos padavimo data); (87) Tarptautinės paraiškos paskelbimo duomenys (paskelbimo numeris, paskelbimo data); (96) Europos patento paraiškos padavimo duomenys (paraiškos numeris, paraiškos padavimo data); (97) Europos patento paraiškos paskelbimo data. IV SKIRSNIS. EUROPOS PATENTO, ĮSIGALIOJANČIO PAGAL EUROPOS PATENTŲ KONVENCIJĄ, PASKELBIMAS 28. Valstybinio patentų biuro oficialaus biuletenio skyriuje FG4D Europos patentai, paskelbti pagal Lietuvos Respublikos patentų įstatymo 79 straipsnį skelbiami šie (11) Europos patento paskelbimo numeris; (13) T; (30) Prioriteto paraiškos numeris, data, valstybės kodas; (51) Tarptautinės patentų klasifikacijos indeksai; (54) Išradimo pavadinimas; (57) Išradimo apibrėžtis; (62) Paraiškos, iš kurios dokumentas išskirtas, numeris; (72) Išradėjo vardas, pavardė, valstybės kodas; (73) Savininko pavadinimas arba vardas, pavardė, adresas, valstybės kodas; (74) Atstovo vardas, pavardė, patentinio patikėtinio liudijimo numeris (jeigu yra), adresas, valstybės kodas; (86) Tarptautinės paraiškos padavimo duomenys (paraiškos numeris, paraiškos

11 padavimo data); (87) Tarptautinės paraiškos paskelbimo duomenys (paskelbimo numeris, paskelbimo data); (96) Europos patento paraiškos padavimo duomenys (paraiškos numeris, paraiškos padavimo data); (97) Europos patento paraiškos paskelbimo data. V SKIRSNIS. EUROPOS PATENTO IŠPLĖTIMO LIETUVOS RESPUBLIKOJE PRIPAŽINIMAS NEGALIOJANČIU 29. Valstybinio patentų biuro oficialaus biuletenio skyriuje MG9D Europos patentai, laikomi negaliojančiais pagal Lietuvos Respublikos patentų įstatymo 71 straipsnio 5 dalį skelbiami šie (11) Europos patento numeris; pripažinimo negaliojančiu data. VI SKIRSNIS. EUROPOS PATENTO IŠPLĖTIMO LIETUVOS RESPUBLIKOJE PANAIKINIMAS NEPRATĘSUS PATENTO GALIOJIMO 30. Valstybinio patentų biuro oficialaus biuletenio skyriuje MM9D Europos patentų išplėtimo Lietuvos Respublikoje panaikinimas pagal Lietuvos Respublikos patentų įstatymo 75 straipsnį skelbiami šie (11) Europos patento numeris; panaikinimo data. VII SKIRSNIS. EUROPOS PATENTO PRIPAŽINIMAS NEGALIOJANČIU 31. Valstybinio patentų biuro oficialaus biuletenio skyriuje MF9D Europos patentai, pripažinti negaliojančiais pagal Lietuvos Respublikos patentų įstatymo 71 ir 79 straipsnius skelbiami šie (11) Europos patento numeris; pripažinimo negaliojančiu data. VIII SKIRSNIS. EUROPOS PATENTO PRIPAŽINIMAS NEGALIOJANČIU AB INITIO 32. Valstybinio patentų biuro oficialaus biuletenio skyriuje MG4D Europos patentai, laikomi ab initio negaliojančiais pagal Lietuvos Respublikos patentų įstatymo 79 straipsnio 5 dalį skelbiami šie (11) Europos patento numeris; pripažinimo negaliojančiu data. IX SKIRSNIS. EUROPOS PATENTO GALIOJIMO LIETUVOS RESPUBLIKOJE PANAIKINIMAS NEPRATĘSUS PATENTO GALIOJIMO 33. Valstybinio patentų biuro oficialaus biuletenio skyriuje MM4D Europos patentų galiojimo Lietuvos Respublikoje panaikinimas pagal Lietuvos Respublikos patentų įstatymo 81 straipsnį skelbiami šie (11) Europos patento numeris; panaikinimo data.

12 X SKIRSNIS. EUROPOS PATENTO PAKEITIMAI 34. Valstybinio patentų biuro oficialaus biuletenio skyriuje PD9D, DC9D, TH9A Europos patento pakeitimai pagal Lietuvos Respublikos patentų įstatymo 71 ir 79 straipsnius skelbiami šie (11) Europos patento numeris; (13) T; (46) Apibrėžties vertimo paskelbimo data; (51) Tarptautinės patentų klasifikacijos indeksai; (54) Išradimo pavadinimas, jeigu pasikeitė išradimo pavadinimas; (57) Išradimo apibrėžtis, jeigu pasikeitė išradimo apibrėžties tekstas; (72) Išradėjo vardas, pavardė, valstybės kodas, jeigu pasikeitė išradėjų sudėtis arba išradėjo duomenys; (73) Savininko pavadinimas arba vardas, pavardė, adresas, valstybės kodas, jeigu pasikeitė savininko duomenys; (74) Atstovo vardas, pavardė, patentinio patikėtinio liudijimo numeris (jeigu yra), adresas, valstybės kodas, jeigu pasikeitė atstovo duomenys; pakeitimo įrašymo data. XI SKIRSNIS. TEISĖS Į EUROPOS PATENTĄ PERDAVIMAS 35. Valstybinio patentų biuro oficialaus biuletenio skyriuje PC9D Teisės į patentą perdavimas pagal Lietuvos Respublikos patentų įstatymo 42 straipsnį skelbiami šie (11) Europos patento numeris; (13) T; (51) Tarptautinės patentų klasifikacijos indeksai; (54) Išradimo pavadinimas; (73) Savininko pavadinimas arba vardas, pavardė, adresas, valstybės kodas; sutarties įrašymo data. XII SKIRSNIS. LICENCIJOS SUTEIKIMAS 36. Valstybinio patentų biuro oficialaus biuletenio skyriuje QB9D Licencijos suteikimas pagal Lietuvos Respublikos patentų įstatymo 45, 48, 49, 50 straipsnius skelbiami šie (11) Europos patento numeris; (13) T; (51) Tarptautinės patentų klasifikacijos indeksai; (54) Išradimo pavadinimas; licenciato pavadinimas arba vardas, pavardė, adresas, valstybės kodas; licencijos rūšis (išimtinė ar neišimtinė); licencijos termino pasibaigimo data; sutarties įrašymo data. XIII SKIRSNIS. VIEŠOSIOS LICENCIJOS PASKELBIMAS 37. Valstybinio patentų biuro oficialaus biuletenio skyriuje QA9D Viešosios licencijos paskelbimas pagal Lietuvos Respublikos patentų įstatymo 46 straipsnį skelbiami šie (11) Europos patento numeris; (13) B;

13 37.3. (51) Tarptautinės patentų klasifikacijos indeksai; (54) Išradimo pavadinimas; (73) Savininko pavadinimas arba vardas, pavardė, adresas, valstybės kodas; licencijos rūšis (neišimtinė); licencijos įrašymo data. XIV SKIRSNIS. VIEŠOSIOS LICENCIJOS ATŠAUKIMAS 38. Valstybinio patentų biuro oficialaus biuletenio skyriuje QC9D Viešosios licencijos panaikinimas pagal Lietuvos Respublikos patentų įstatymo 46 straipsnį skelbiami šie (11) Europos patento numeris; (13) B; (51) Tarptautinės patentų klasifikacijos indeksai; (54) Išradimo pavadinimas; (73) Savininko pavadinimas arba vardas, pavardė, adresas, valstybės kodas; licencijos rūšis (neišimtinė); licencijos atšaukimo data. XV SKIRSNIS. PARAIŠKOS PAPILDOMOS APSAUGOS LIUDIJIMUI GAUTI PASKELBIMAS 39. Valstybinio patentų biuro oficialaus biuletenio skyriuje ND9D Paraiškos papildomos apsaugos liudijimui gauti, paskelbtos pagal Lietuvos Respublikos patentų įstatymo 37 straipsnį skelbiami šie (21) Paraiškos numeris; (22) Paraiškos padavimo data; (54) Išradimo pavadinimas; (68) Patento numeris; (71) Pareiškėjo pavadinimas arba vardas, pavardė, adresas, valstybės kodas; (92) Pirmojo leidimo pateikti produktą į rinką numeris ir išdavimo data; (95) Produkto pavadinimas prašymo pratęsti papildomos apsaugos liudijimo galiojimo terminą padavimo data. XVI SKIRSNIS. PAPILDOMOS APSAUGOS LIUDIJIMO PASKELBIMAS 40. Valstybinio patentų biuro oficialaus biuletenio skyriuje ND9D Papildomos apsaugos liudijimai, paskelbti pagal Lietuvos Respublikos patentų įstatymo 37 straipsnį skelbiami šie (11) Liudijimo numeris; (21) Paraiškos numeris; (22) Paraiškos padavimo data; (41) Paraiškos paskelbimo data; (24) Liudijimo įsigaliojimo data; (54) Išradimo pavadinimas; (68) Patento numeris; (73) Savininko pavadinimas arba vardas, pavardė, adresas, valstybės kodas; (74) Atstovo vardas, pavardė, patentinio patikėtinio liudijimo numeris (jeigu yra), adresas, valstybės kodas; (92) Pirmojo leidimo pateikti produktą į rinką numeris ir išdavimo data; (95) Produkto pavadinimas; (94) Liudijimo galiojimo terminas;

14 papildomos apsaugos liudijimo galiojimo termino pratęsimo data. XVII SKIRSNIS. PAPILDOMOS APSAUGOS LIUDIJIMO PANAIKINIMAS 41. Valstybinio patentų biuro oficialaus biuletenio skyriuje ND9D Papildomos apsaugos liudijimai, panaikinti pagal Lietuvos Respublikos patentų įstatymo 37 straipsnį skelbiami šie (11) Liudijimo numeris; panaikinimo data. XVIII SKIRSNIS. PAPILDOMOS APSAUGOS LIUDIJIMO PRIPAŽINIMAS NEGALIOJANČIU 42. Valstybinio patentų biuro oficialaus biuletenio skyriuje ND9D Papildomos apsaugos liudijimai, pripažinti negaliojančiais pagal Lietuvos Respublikos patentų įstatymo 37 straipsnį skelbiami šie 42.1 (11) Liudijimo numeris; teismo sprendimo data. XIX SKIRSNIS. TEISIŲ ATKŪRIMAS 43. Valstybinio patentų biuro oficialaus biuletenio skyriuje NF9D Teisių atkūrimas pagal Lietuvos Respublikos patentų įstatymo 33 straipsnį, skelbiami šie (11) Europos patento numeris; teisių atkūrimo data. XX SKIRSNIS. ATITAISYMAI 44. Valstybinio patentų biuro oficialaus biuletenio skyriuje TH9D, TK9D Atitaisymai skelbiami šie 44.1 (11) Europos patento arba papildomos apsaugos liudijimo numeris; (15) Atitaisymas; (54) Išradimo pavadinimas; (48) Atitaisymo data; klaidingos informacijos paskelbimo metai, biuletenio numeris, puslapis. I Kodas pagal WIPO standartą ST.17. II Kodas pagal WIPO standartą ST.9. III Kodas pagal WIPO standartą ST.16: A paskelbta patento paraiška; B išduotas patentas; T Europos patento išradimo pavadinimas arba išradimo apibrėžties vertimas į valstybinę kalbą. IV Valstybės kodas pagal WIPO standartą ST.3.

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1994, Nr , i. k ISTA000I-372 Nauja redakcija nuo

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1994, Nr , i. k ISTA000I-372 Nauja redakcija nuo Suvestinė redakcija nuo 2015-10-28 iki 2017-06-30 Įstatymas paskelbtas: Žin. 1994, Nr. 8-120, i. k. 0941010ISTA000I-372 Nauja redakcija nuo 2012-02-03: Nr. XI-1261, 2010-12-23, Žin. 2011, Nr. 4-127 (2011-01-10),

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS 2014 M. GEGUŽĖS 19 D. ĮSAKYMO NR. 3R-25

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS 2014 M. GEGUŽĖS 19 D. ĮSAKYMO NR. 3R-25 LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS 014 M. GEGUŽĖS 19 D. ĮSAKYMO NR. 3R-5 DĖL PRAŠYMŲ ATLIKTI PAIEŠKAS EUROPOS PATENTŲ TARNYBOJE

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS Įsakymas netenka galios 2015-11-24: Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras, Įsakymas Nr. 3R-72, 2015-11-20, paskelbta TAR 2015-11-23, i. k. 2015-18546 Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio patentų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2015-03-27 iki 2016-08-17 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 68-3519, i. k. 1122213ISAK002B-240 VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

Projekto lyginamasis variantas

Projekto lyginamasis variantas 1. PMĮ 5 straipsnio 7-10 dalys ir jų apibendrinti paaiškinimai (komentarai) 7. Lietuvos vieneto, nuolatinių buveinių pagal šio straipsnio 9 dalyje nustatytą formulę apskaičiuota apmokestinamojo pelno iš

Detaliau

Draft

Draft Rinkėjų sąrašas 1. Įvadas... 3 2. Registracijos sąlygos... 3 3. Rinkėjų sąrašo parengimas... 4 4. Balsuojančių paštu rinkėjų sąrašas... 5 5. Specialiųjų poreikių turinčių rinkėjų sąrašas... 6 6. Rinkėjų

Detaliau

VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS

VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMOJO DRAUDIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

E525USER

E525USER VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS NAUJA KVALIFIKACIJA SERTIFIKAVIMO SKYRIAUS ATLIEKAMO ENERGETIKOS SEKTORIAUS ENERGETIKOS OBJEKTUS, ĮRENGINIUS ĮRENGIANČIŲ IR (AR) EKSPLOATUOJANČIŲ DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO (SERTIFIKAVIMO)

Detaliau

Augalų Veislių Apsaugos Įstatymas 2001 M. Lapkričio 22 D. NR. IX-618

Augalų Veislių Apsaugos Įstatymas 2001 M. Lapkričio 22 D. NR. IX-618 Neoficialus įstatymo tekstas Įstatymas skelbtas: Žin., 2001, Nr. 104-3701 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUGALŲ VEISLIŲ APSAUGOS ĮSTATYMAS 2001 m. lapkričio 22 d. Nr. IX-618 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

Įmonių bankroto ir restruktūrizavimo procesų eiga

Įmonių bankroto ir restruktūrizavimo procesų eiga AUDITO, APSKAITOS, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO VALDYMO TARNYBA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS ĮMONIŲ BANKROTO IR RESTRUKTŪRIZAVIMO BEI FIZINIŲ ASMENŲ BANKROTO PROCESŲ 2019 M. SAUSIO KOVO

Detaliau

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI ANTRINĖS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMO KLAUSIMAIS NAGRINĖJIMAS

Detaliau

Microsoft Word - XIII SKYRIUS Kulturos pav ter.doc

Microsoft Word - XIII SKYRIUS Kulturos pav ter.doc TURINYS I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS...2 II SKYRIUS. NUORODOS...2 III SKYRIUS. SANTRUMPOS... 3 IV SKYRIUS. ŽINIOS APIE BENDROVĘ...4 V SKYR1US. KOKYBĖS VALDYMO SISTEMA... 4 I SKIRSNIS. KOKYBĖS VALDYMO

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 iki 2017-12-31 Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 107-2688, i. k. 0971010ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo fondo lėšų likutis, padengus Privatizavimo fondo įsipareigojimus,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL SKRYDŽIŲ VALDYMO ELEKTRONIKOS SPECIALISTŲ LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2008 m. liepos 4 d. Nr. 4R-135 Vilnius Vadovaudamasis

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VĮ Ignalinos miškų urėdijos miškų urėdo 2014 m. sausio 31d. įsakymu Nr.1-1-26 VĮ IGNALINOS MIŠKŲ URĖDIJOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS II. SUPAPRASTINTŲ

Detaliau

1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO

1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO 1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO IR KONTROLĖS SISTEMOS PLĖTOJIMO Estijos Respublikos

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemonių įgyvendinimo priežiūros komisijai MOTYVUOTA IŠVADA

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA Teisės akto projekto lydraštis Nr. G-3004 LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA Biu

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA Teisės akto projekto lydraštis Nr. G-3004 LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA Biu LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA Teisės akto projekto lydraštis 2018-03-19 Nr. G-3004 LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA Biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius,

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation IBM-Lietuvos tyrimų centras bendras projektas Lietuvos mokslo ir žinių visuomenei Tomas Deržanauskas UAB Lietuvos tyrimų centras 2011 m. spalio 18d. Vilnius IBM tarp pasaulinių inovatorių lyderių IBM jungia

Detaliau

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2016 2018 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR JOS PRIEMONIŲ

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006 M.

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2013 M. GEGUŽĖS 21 D. ĮSAKYMO NR. 1V-447 DĖL U

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2013 M. GEGUŽĖS 21 D. ĮSAKYMO NR. 1V-447 DĖL U LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2013 M. GEGUŽĖS 21 D. ĮSAKYMO NR. 1V-447 DĖL UŽSIENIO KALBŲ MOKĖJIMO TIKRINIMO PRIIMANT Į VALSTYBĖS

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas , įregistruota

SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas , įregistruota SKELBIMAS DĖL PRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas 302705528, įregistruota Juridinių asmenų registre adresu Šiaulių r. sav. Sutkūnų

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

temos

temos 11-14 temos Pavedimo sutartis / Komiso sutartis / Distribucijos sutartis / Franšizės sutartis Dr. V. Mizaras. Prievolių teisė II Analizuojamos sutartys Pavedimo sutartis CK 6.756-6.765 str., įskaitant

Detaliau

ŠALČININKŲ DARBO BIRŽOS, ŠIRVINTŲ DARBO BIRŽOS, ŠVENČIONIŲ DARBO BIRŽOS, TRAKŲ DARBO BIRŽOS, VILNIAUS DARBO BIRŽOS IR UKMERGĖS DARBO BIRŽOS REORGANIZA

ŠALČININKŲ DARBO BIRŽOS, ŠIRVINTŲ DARBO BIRŽOS, ŠVENČIONIŲ DARBO BIRŽOS, TRAKŲ DARBO BIRŽOS, VILNIAUS DARBO BIRŽOS IR UKMERGĖS DARBO BIRŽOS REORGANIZA Projektas ALYTAUS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, KAUNO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, KLAIPĖDOS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, MARIJAMPOLĖS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, PANEVĖŽIO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, ŠIAULIŲ TERITORINĖS

Detaliau

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAU

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAU CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAUDOJIMO TAISYKLIŲ 2001 m. gruodžio 27 d. Nr. 109 Vilnius

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS Į S A K Y M A S DĖL MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ, PRIEKABŲ IR ŠIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ SUDEDAMŲJŲ DALIŲ ATITIKTIES ĮVERTINIMO ATLIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

Microsoft Word - Paslauga _leidimai išvezti iš LR_ Į-29 AP-15.doc

Microsoft Word - Paslauga _leidimai išvezti iš LR_ Į-29 AP-15.doc PATVIRTINTA Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. Į-29 KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS

Detaliau

EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDI

EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDI EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDIO 4 CU 9 DIGIT 6 TELECOM 14 CODEC 84 TEISĖS AKTAI IR

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2017/2-644 Vilnius SK

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2017/2-644 Vilnius SK LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2017-07-21 Nr. 4D-2017/2-644 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. D METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. D METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. D1-873 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 5 PRIORITETO APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ

Detaliau

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V1-236 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

Microsoft Word - DBU programa ir planas.rtf

Microsoft Word - DBU programa ir planas.rtf PATVIRTINTA UAB Druskininkų butų ūkio direktoriaus 2017 m. balandžio mėn. 3 d. įsakymu Nr.22 UAB DRUSKININKŲ BUTŲ ŪKIO KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2017-2019 METAMS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Druskininkų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2016-05-31 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

PAS30008

PAS30008 PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V1-307 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYM

LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYM LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYMAS 2017 m. lapkričio 21 d. Nr. XIII-771 Vilnius 1 straipsnis.

Detaliau

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. Pareiškėjas Įrašomas tikslus pareiškėjo pavadinimas

Detaliau

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005 L 330/30 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 12 10 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1259/2013 2013 m. lapkričio 20 d. kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005,

Detaliau

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI ĮSTAIGA PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Malūno g. 4, Zarasai, LT-32129, tel. (8 385) 52465, faks. (8 385) 516

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI ĮSTAIGA PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Malūno g. 4, Zarasai, LT-32129, tel. (8 385) 52465, faks. (8 385) 516 ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI ĮSTAIGA PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Malūno g. 4, Zarasai, LT-32129, tel. (8 385) 52465, faks. (8 385) 51617 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,

Detaliau

G L v SEB bankas nuasmeninta

G L v SEB bankas nuasmeninta Ginčo byla Nr. 2018-00589 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL G. L. IR AB SEB BANKO GINČO NAGRINĖJIMO 2018 m. birželio 27

Detaliau

Buhalterio knyga Knyga parengta pagal 2015 m. sausio 1 d. galiojančius norminius aktus TURINYS LIETUVOS RESPUBLIKOS BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS P

Buhalterio knyga Knyga parengta pagal 2015 m. sausio 1 d. galiojančius norminius aktus TURINYS LIETUVOS RESPUBLIKOS BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS P Buhalterio knyga Knyga parengta pagal 2015 m. sausio 1 d. galiojančius norminius aktus BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir taikymas 9 2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo

Detaliau

INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respu

INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respu INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 2015 m. birželio 2 d. įsakymo

Detaliau

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx)

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx) Versta iš angliško vertimo iš danų k. Neoficialus vertimo tekstas Žiniasklaidos atsakomybės įstatymas 1 dalis Taikymo sritys 1 straipsnis. Šis įstatymas taikomas šioms žiniasklaidos priemonėms: 1) nacionaliniams,

Detaliau

PATVIRTINTA Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. TV- 78 INFORMACIJOS APIE PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO VEIKLĄ IR BYLAS T

PATVIRTINTA Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. TV- 78 INFORMACIJOS APIE PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO VEIKLĄ IR BYLAS T PATVIRTINTA Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. TV- 78 INFORMACIJOS APIE PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO VEIKLĄ IR BYLAS TEIKIMO VIEŠOSIOS INFORMACIJOS RENGĖJAMS TAISYKLĖS I

Detaliau

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3)

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3) PATVIRTINTA: Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Direktoriaus 2011-05-19 įsakymu Nr. 1-119 KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS DĖSTYTOJŲ ATESTAVIMO BEI KONKURSŲ EITI PAREIGAS ORGANIZAVIMO

Detaliau

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s 2013 12 21 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 351/1 I (Įstatymo galią turintys teisės aktai) REGLAMENTAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1350/2013 2013 m. gruodžio 11 d. kuriuo

Detaliau

FR0389pub.fdd (Published)

FR0389pub.fdd (Published) Pildyti tik didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis F R 0 3 8 9 Forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 00 m. birželio 6 d. įsakymu Nr.

Detaliau

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETI

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETI KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS

Detaliau

PAGAL 2007 M. KONVENCIJĄ DĖL VAIKŲ IŠLAIKYMO BYLAS TVARKANČIŲ PAREIGŪNŲ PRAKTINIS VADOVAS

PAGAL 2007 M. KONVENCIJĄ DĖL VAIKŲ IŠLAIKYMO BYLAS TVARKANČIŲ PAREIGŪNŲ PRAKTINIS VADOVAS PAGAL 2007 M. KONVENCIJĄ DĖL VAIKŲ IŠLAIKYMO BYLAS TVARKANČIŲ PAREIGŪNŲ PRAKTINIS VADOVAS PAGAL 2007 M. KONVENCIJĄ DĖL VAIKŲ IŠLAIKYMO BYLAS TVARKANČIŲ PAREIGŪNŲ PRAKTINIS VADOVAS Paskelbė Hagos tarptautinės

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

Nematerialiojo turto BV pokyti

Nematerialiojo turto BV pokyti NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ Plėtros darbai Programinė įranga ir jos licencijos Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje) 2 4 5 laikotarpio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMO NR. IX-1826 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 IR 13 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. d. Nr. Vilnius 1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Detaliau

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles L 189/50 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2014 6 27 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 654/2014 2014 m. gegužės 15 d. dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

Detaliau

Turinys I skyrius. CIVILINĖ TEISĖ KAIP TEISĖS ŠAKA Civilinės teisės samprata Privatinė teisė ir civilinė teisė Civilinės teis

Turinys I skyrius. CIVILINĖ TEISĖ KAIP TEISĖS ŠAKA Civilinės teisės samprata Privatinė teisė ir civilinė teisė Civilinės teis I skyrius. CIVILINĖ TEISĖ KAIP TEISĖS ŠAKA 19 1.1 Civilinės teisės samprata 19 1.1.1 Privatinė teisė ir civilinė teisė 19 1.1.2 Civilinės teisės reglamentuojami santykiai 20 1.1.2.1 Civilinio teisinio

Detaliau

Kudirka

Kudirka Lietuvos Respublikos Konstitucijos egzaminas V-VII klasės Pirmas etapas 1. Lietuvos Respublikos Konstitucijos įvadinėje dalyje minimas Lietuvos valstybės sukūrimas. Kelintame amžiuje buvo sukurta Lietuvos

Detaliau

Slide 10

Slide 10 EUROSTARS 2 su inovacijomis sparčiau į rinką Daiva Keršienė Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra 2019-06-19 Atsakykite į klausimus... Poreikis ko jūsų klientams/vartotojams reikia? Sprendimas koks

Detaliau

Profesinio orientavimo projektas Studentų ugdymas karjerai studento karjeros sėkmės link (Nr. EG ) Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR

Profesinio orientavimo projektas Studentų ugdymas karjerai studento karjeros sėkmės link (Nr. EG ) Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR INFORMACIJA Darbo rinkoje egzistuoja įvairios į(si)darbinimo formos, todėl jaunam žmogui lengva pasimesti ir susipainioti tarp terminų ir įdarbinimo formų. Todėl

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Retransliavimo veiklos teisėtumo aspektai Advokatas Darius Miniotas XVIII LKTA konferencija 2014 m. birželio 12 d. Pagrindiniai teisiniai reikalavimai Retransliavimas visuomenės informavimo audiovizualinėmis

Detaliau

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMAS 2006 m. liepos 13 d. Nr. X-764 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis, tikslas ir

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Vytauto Didžiojo universiteto, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Agronomijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. vasario 28 d. posėdžio Nr. 137 ATVIRO KONKURSO Į AGRONOMIJOS

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx PATVIRTINTA Valstybės įmonės Valstybinė miškų urėdija direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. ĮS-392 VĮ VALSTYBINĖ MIŠKŲ URĖDIJA DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

Sertifikavimo įstaiga UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ VERSLO ALJANSAS ENERGETIKOS OBJEKTUS, ĮRENGINIUS ĮRENGIANČIŲ IR (AR) EKSPLOATUOJANČIŲ DARBUOTOJŲ SERTIF

Sertifikavimo įstaiga UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ VERSLO ALJANSAS ENERGETIKOS OBJEKTUS, ĮRENGINIUS ĮRENGIANČIŲ IR (AR) EKSPLOATUOJANČIŲ DARBUOTOJŲ SERTIF UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ VERSLO ALJANSAS ENERGETIKOS OBJEKTUS, ĮRENGINIUS ĮRENGIANČIŲ IR (AR) EKSPLOATUOJANČIŲ DARBUOTOJŲ SERTIFIKAVIMO (ATESTAVIMO) TVARKOS APRAŠAS Suderinta: 2019 m. vasario 18 d. Nr.

Detaliau

Microsoft Word - Taisykles .doc

Microsoft Word - Taisykles .doc Neoficialus įsakymo tekstas Skelbtas: Žin., 2008, Nr. 75-2976 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PARAMOS TEIKIMO BIČIŲ LAIKYTOJAMS UŽ PAPILDOMĄ BIČIŲ MAITINIMĄ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGOS PAGRINDŲ KONVENCIJA

TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGOS PAGRINDŲ KONVENCIJA TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGOS PAGRINDŲ KONVENCIJA Europos Tarybos valstybės narės ir kitos šią tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvenciją pasirašiusios valstybės, manydamos, kad Europos Tarybos tikslas yra

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS,

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, TURTO AREŠTO AKTŲ, TESTAMENTŲ, SUTARČIŲ, VEDYBŲ SUTARČIŲ, ĮGALIOJIMŲ, NEVEIKSNIŲ IR RIBOTAI VEIKSNIŲ ASMENŲ REGISTRŲ SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų

Detaliau

untitled

untitled EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2013 11 26 COM(2013) 818 final 2013/0405 (NLE) Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo nustatomos 2014 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos Juodojoje jūroje

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2019) 122 final ANNEX 2 PRIEDAS prie Pasiūlymo dėl TARYBOS SPRENDIMO dėl pozicijos, kurios Europos Sąjunga

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2019) 122 final ANNEX 2 PRIEDAS prie Pasiūlymo dėl TARYBOS SPRENDIMO dėl pozicijos, kurios Europos Sąjunga EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2019 03 07 COM(2019) 122 final ANNEX 2 PRIEDAS prie Pasiūlymo dėl TARYBOS SPRENDIMO dėl pozicijos, kurios Europos Sąjunga turi laikytis Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos

Detaliau

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377,

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr. 121-5484 Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, 2004-11-03, Žin., 2004, Nr. 162-5917 (2004-11-06) DĖL

Detaliau

Leidimų atlikti archeologinius tyrimus išdavimo tvarkos aprašo 2 priedas Andrius Milius (tyrėjo vardas, pavardė) (adresas pa

Leidimų atlikti archeologinius tyrimus išdavimo tvarkos aprašo 2 priedas Andrius Milius (tyrėjo vardas, pavardė) (adresas pa Leidimų atlikti archeologinius tyrimus išdavimo tvarkos aprašo 2 priedas Andrius Milius (tyrėjo vardas, pavardė) starchprojektai@gmail.com (adresas pašto korespondencijai siųsti, telefonas, el. pašto adresas)

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905

Detaliau