PATVIRTINTA Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo komisijos 2019 m. gegužės 27 d

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "PATVIRTINTA Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo komisijos 2019 m. gegužės 27 d"

Transkriptas

1 PATVIRTINTA Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo komisijos 2019 m. gegužės 27 d. protokolu Nr. (2.29.)-6-19/297 (patikslinta Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo komisijos 2019 m. birželio 13 d. protokolu Nr. (2.29.)-6-19/339) VALSTYBĖS ĮMONĖ REGITRA Valstybės įmonė, Liepkalnio g. 97, Vilnius, tel. (8 5) , el. p. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas VĮ REGITRA PANEVĖŽIO FILIALO ADMINISTRACINIŲ NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ IR AIKŠTELIŲ NUOMOS SKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU PIRKIMO SĄLYGOS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Perkančioji organizacija valstybės įmonė Regitra (toliau Įmonė arba Perkančioji organizacija) (įmonės kodas , Liepkalnio g. 97, LT Vilnius, tel. (8 5) , el. p. numato išsinuomoti administracinės paskirties negyvenamąsias patalpas ir aikšteles Įmonės Panevėžio filialo veiklai vykdyti. 2. Patalpų nuomos skelbiamų derybų būdu pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo (toliau Tvarkos aprašas), Įmonės generalinio direktoriaus 2019 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. (1.1E)-V-83 Dėl Panevėžio filialo administracinių negyvenamųjų patalpų ir aikštelių nuomos skelbiamų derybų būdu organizavimo ir šiomis VĮ Regitra Panevėžio filialo administracinių negyvenamųjų patalpų ir aikštelių nuomos skelbiamų derybų būdu pirkimo sąlygomis (toliau Pirkimo sąlygos). 3. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų. 4. Pirkimą organizuoja Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo komisija, patvirtinta Įmonės generalinio direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V-21 Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo komisijos sudarymo (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais)(toliau Komisija). 5. Pirkimo sąlygose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Tvarkos apraše ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme. 6. Perkančioji organizacija yra pridėtinės vertės mokesčio (toliau PVM) mokėtoja. 7. Pirkimo sąlygos, jų paaiškinimai, pakeitimai bei papildymai skelbiami Įmonės interneto svetainėje 8. Kandidatai likus ne mažiau 6 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos turi teisę elektroniniu paštu (temoje nurodant Dėl Panevėžio filialo administracinių negyvenamųjų patalpų ir aikštelių nuomos pirkimo sąlygų ) pateikti Perkančiajai organizacijai prašymą dėl papildomos, su pirkimo dokumentais susijusios, informacijos ir (ar) Pirkimo sąlygų paaiškinimų. Prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą. Vėliau gauti prašymai nenagrinėjami. Puslapis 1 iš 35

2 9. Perkančioji organizacija Pirkimo sąlygų 8 punkte nurodytus prašymus išnagrinėja ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jų gavimo dienos. 10. Perkančioji organizacija likus ne mažiau 3 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, išskyrus Pirkimo sąlygų 11 punkte numatytą atvejį, savo iniciatyva turi teisę raštu paaiškinti ir (ar) patikslinti Pirkimo sąlygas. 11. Perkančioji organizacija ne vėliau kaip paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną savo iniciatyva turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. 12. Bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva nutraukti pradėtas pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių dėl kurių pirkimas tampa nenaudingas, negalimas ar neteisėtas, arba dėl pirkimo kainos ar kitų sąlygų nesutarimo. 13. Pateikdamas pasiūlymą kandidatas sutinka su visais pirkimo dokumentuose nustatytais reikalavimais ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga. 14. Kandidatai atsako už rūpestingą visų pirkimo dokumentų išnagrinėjimą, įskaitant visus paaiškinimus, pakeitimus ir papildymus, taip pat už patikimos ir teisingos informacijos apie visas sąlygas bei įsipareigojimus, galinčius turėti įtakos pasiūlymo kainai, pateikimą. 15. Išlaidos, susijusios su dalyvavimu derybose, kandidatams nekompensuojamos. 16. Tiesioginį ryšį su kandidatais įgaliotas palaikyti Administravimo departamento Turto valdymo skyriaus vyresnysis specialistas, papildomai vykdantis skyriaus vadovo funkcijas Darius Zabukas, el. paštas tel. (8 5) II SKYRIUS PIRKIMO OBJEKTAS 17. Pirkimo objektą sudaro (toliau kartu Turtas): administracinės paskirties negyvenamosios patalpos (toliau atskirai Patalpos); transporto priemonių tapatumo nustatymo patalpa (toliau atskirai Tapatumo nustatymo patalpa); garažas lengviesiems automobiliams ir motociklams (toliau atskirai Garažas); transporto priemonių stovėjimo aikštelė (toliau atskirai Stovėjimo aikštelė); A1, A2, A, BE, C1, C, D1, D, C1E, D1E, CE, DE kategorijų praktikos egzaminų aikštelė (toliau atskirai Egzaminų aikštelė). 18. Pirkimo objektas į atskiras dalis neskaidomas. 19. Pirkimo objekto vieta Panevėžys, Panevėžio miesto savivaldybė. 20. Numatoma pirkimo objekto naudojimo paskirtis transporto priemonių registracijos (su tapatumo nustatymu), vairuotojų egzaminavimo, vairuotojo pažymėjimų išdavimo ir keitimo paslaugoms teikti. 21. Pirkimo objektas privalo atitikti Pirkimo sąlygų 1 priede (A alternatyva) arba Pirkimo sąlygų 2 priede (B alternatyva) nustatytus reikalavimus, išskyrus Pirkimo sąlygų 22 punkte nustatytą išimtį. 22. Pirkimo sąlygų 1 priede ir Pirkimų sąlygų 2 priede nustatyti Patalpų, Stovėjimo aikštelės ir Egzaminų aikštelės plotų dydžiai yra preliminarūs ir perkančiajai organizacijai priimtiniausio dydžio. Kandidatai gali teikti siūlymus ir dėl didesnių ir (arba) mažesnių Patalpų, Stovėjimo aikštelės ir Egzaminų aikštelės ploto nuomos, kurių tinkamumą perkančioji organizacija nustato įvertinusi Patalpų, Stovėjimo aikštelės ir Egzaminų aikštelės formą, išdėstymą ir galimybę pritaikyti Įmonės Panevėžio filialo veiklai vykdyti. 23. Nuomos terminas (nuomos trukmė) 5 metai su galimybe šalių susitarimu pratęsti nuomos terminą papildomai 5 metams. 24. Pageidaujama Turto nuomos pradžia nuo 2019 m. gruodžio 16 d., jeigu derybų netu nesusitariama dėl vėlesnės Turto nuomos pradžios. 25. Pageidaujama nuomos sutarties sudarymo data ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo laimėtojo paskelbimo dienos. Puslapis 2 iš 35

3 III SKYRIUS PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TVARKA 26. Kandidatas, siekiantis būti pakviestas dalyvauti derybose dėl Turto nuomos, pateikia Komisijai pasiūlymą, užpildytą pagal Pirkimo sąlygų 3 priede pateiktą formą. 27. Pasiūlymas turi galioti 6 mėnesius nuo pasiūlymo pateikimo dienos. Pasiūlymo galiojimas privalo būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantu arba Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo draudimu (toliau pasiūlymo galiojimo užtikrinimas), kuriame nurodyta suma turi būti ne mažesnė kaip 20000,00 (dvidešimt tūkstančių) eurų. Esminės užtikrinimo sąlygos yra šios: užtikrinimo suma, besąlygiškumas (sutikimas sumokėti užtikrinimo sumą ne ginčo tvarka per nustatytą terminą), Perkančiosios organizacijos ir kandidato rekvizitai, galiojimo laikas, sutikimas sumokėti užtikrinimo sumą ne ginčo tvarka per nustatytą terminą, užtikrinimas tinkamai pasirašytas ir patvirtintas. 28. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas turi galioti ne trumpiau nei pats pasiūlymas. Iki pasibaigiant pasiūlymų galiojimo laikotarpiui Perkančioji organizacija gali prašyti kandidatų pratęsti pasiūlymų galiojimo ir pasiūlymo užtikrinimo galiojimo laikotarpius iki konkrečiai nurodyto laiko. Kandidatas gali atmesti tokį prašymą, neprarasdamas teisės į savo pasiūlymo galiojimo užtikrinimo grąžinimą.pasiūlymo galiojimo užtikrinimas taikomas, jeigu: laimėtoju pripažintas kandidatas, kuriam pasiūlyta sudaryti sutartį, neatvyksta sudaryti sutarties sutartu laiku; laimėtoju pripažintas kandidatas, kuriam pasiūlyta sudaryti sutartį, atsisako sudaryti sutartį derybose sutartomis sąlygomis. 29. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas, kandidato prašymu grąžinamas, kai: pasibaigia pasiūlymo užtikrinimo galiojimo laikas; derybos su kandidatu laikomos neįvykusiomis; įsigalioja pirkimo sutartis; nutraukiamos pirkimo procedūros. 30. Kandidatas kartu su pasiūlymu turi pateikti: Turto, kurį siūloma nuomoti, nuosavybės teisę patvirtinančio dokumento kopiją; ne senesnį nei 2 (dviejų) mėnesių (skaičiuojant nuo Pirkimo sąlygų patvirtinimo dienos) Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą; kadastro duomenų bylos kopiją; pastato, kuriame yra siūlomos išsinuomoti Patalpos, energetinio efektyvumo klasę patvirtinančio dokumento kopiją. Jei pastatas yra rekonstruojamas ar nebaigtas statyti, kandidatas turi pateikti pasirašytą laisvos formos deklaraciją, kurioje nurodo Patalpų perdavimo akto pasirašymo dienai numatomą suteikti pastato energetinio efektyvumo klasę ir patvirtina, kad iki Patalpų perdavimo priėmimo akto pasirašymo dienos pateiks pastato energetinio efektyvumo sertifikatą, patvirtinantį nurodytą energetinio efektyvumo klasę; Patalpų, Stovėjimo aikštelės ir Egzaminų aikštelės planus; įgaliojimą, suteikiantį teisę asmeniui derėtis dėl nekilnojamųjų daiktų nuomojimo, pateikti pasiūlymą bei nuomojamų nekilnojamųjų daiktų dokumentus ir (ar) sudaryti Turto nuomos sutartį ar kitaip disponuoti nekilnojamaisiais daiktais, kai šis asmuo nėra nekilnojamojo turto savininkas; bendraturčių, jeigu yra, sprendimą (sutikimą) išnuomoti nekilnojamuosius daiktus; kreditoriaus sutikimą dėl nekilnojamojo daikto išnuomojimo, jeigu šis nekilnojamasis daiktas yra įkeistas; raštišką patvirtinimą, kad siūlomas išnuomoti Turtas nėra areštuotas, teisme dėl jo nėra ginčų, taip pat nėra kitų trečiųjų asmenų teisių ar pretenzijų į jį; Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantą arba Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo draudimą. Kartu su pasiūlymo laidavimo draudimo raštu kandidatas turi pateikti ir pasirašyto draudimo liudijimo (poliso) kopiją bei Puslapis 3 iš 35

4 mokestinio pavedimo kopiją, įrodančią, kad draudimo įmoka už šį išduotą pasiūlymo laidavimo draudimo raštą yra sumokėta. 31. Kandidatai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali, jei tokia yra. Pasiūlyme nurodyta Turto nuomos kaina negali būti konfidenciali. 32. Kandidato pasiūlymas bei kiti dokumentai pateikiami lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą. Vertimo patvirtinimas laikomas tinkamu, jei vertimas yra patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu arba kandidato vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jei turi). 33. Pagal Pirkimo sąlygų 3 priede pateiktą formą užpildytas pasiūlymas kartu su Pirkimo sąlygų 30 punkte išvardintais dokumentais (toliau dokumentai) pateikiami užklijuotame voke su užrašu Skelbiamoms deryboms dėl Panevėžio filialo turto nuomos, nurodomi kandidato vardas, pavardė, adresas ir telefono numeris arba įmonės pavadinimas, adresas ir telefono numeris. 34. Kandidatas turi teisę pateikti alternatyvius ir (ar) skirtingus pasiūlymus. Alternatyvus pasiūlymas, tai pasiūlymas, kuris atitinka pirkimo objektui keliamus reikalavimus ir suteikia galimybę kandidatui pateikti kelis atskirus pasiūlymus dėl to paties pirkimo objekto (dėl tų pačių patalpų patalpų ir aikštelių nuomos). Skirtingas pasiūlymas, tai pasiūlymas, kuris atitinka pirkimo objektui keliamus reikalavimus ir suteikia galimybę kandidatui pateikti kelis atskirus pasiūlymus dėl kelių pirkimo objektų (dėl skirtingais adresais esančių ir (ar) pažymėtų skirtingais unikaliais numeriais patalpų ir aikštelių nuomos). Visi pasiūlymai turi atitikti Pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus, taip pat turi būti pateikiami atksiruose vokuose kartu su Pirkimo sąlygų 30 punkte išvardintais dokumentais ant kiekvieno voko romėniškais skaitmenimis nurodant pasiūlymo eilės numerį. 35. Pasiūlymai turi būti pateikti iki 2019 m. birželio 25 d. 15 val. 00 min. Vėliau pateikti pasiūlymai nenagrinėjami. 36. Pasiūlymai gali būti pateikti per kurjerį arba tiesiogiai atvykus į Įmonę darbo dienomis ir darbo valandomis (pirmadieniais ketvirtadieniais nuo 7.30 val. iki val., penktadieniais nuo 7.30 iki val., pietų pertrauka nuo val. iki val.) adresu Liepkalnio g. 97, Vilnius, 3 aukšto 305 kab. 37. Jeigu Komisija Pirkimo sąlygų punktuose nurodytą (-us) voką (-us) gauna pasibaigus skelbime nustatytam pasiūlymų pateikimo terminui, šie dokumentai grąžinami juos pateikusiam kandidatui. IV SKYRIUS KANDIDATŲ ATRANKA DERYBOMS IR KVIETIMAS DERĖTIS 38. Perkančioji organizacija, gavusi kandidato pasiūlymą ir dokumentus, patikrina, ar gauti dokumentai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus. 39. Kandidatų pateiktus pasiūlymus su dokumentais nagrinėja ir vertina Komisija. Pasiūlymai nagrinėjami ir vertinami konfidencialiai, nedalyvaujant pasiūlymus pateikusių kandidatų atstovams. 40. Perkančioji organizacija visiems kandidatams, kurių pasiūlymai neatmesti, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pasiūlymo ir dokumentų pateikimo termino pabaigos vienu metu išsiunčia kvietimą derėtis dėl kainos ir kitų sąlygų. V SKYRIUS DERYBŲ VYKDYMO TVARKA 41. Derybos su kiekvienu kandidatu vykdomos atskirai. 42. Derybos yra protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas, jos nariai ir kandidatas, su kuriuo derėtasi, arba jo įgaliotas atstovas. 43. Derybos su kandidatu laikomos įvykusiomis ir pasibaigusiomis, kai galutinai susitariama dėl kainos ir (ar) pirkimo sąlygų, ir kai derybų rezultatai atitinka pirkimo dokumentus. 44. Derybos su kandidatu laikomos neįvykusiomis, kai: Puslapis 4 iš 35

5 44.1. nesutariama dėl kainos ir (ar) pirkimo sąlygų (įskaitant Turto nuomos sutarties (pagal Pirkimo sąlygų 4 priede pateiktą sutarties projekto formą) projekto nuostatas); derybų rezultatai neatitinka pirkimo dokumentų. 45. Perkančioji organizacija, atsižvelgdama į derybų rezultatus, sudaro pasiūlymų eilę ir visiems derybose dalyvavusiems kandidatams išsiunčia informaciją apie derybų rezultatus. 46. Perkančioji organizacija gali nesiderėti ir sudaryti Patalpų ir aikštelės nuomos sutartį su pirminį pasiūlymą pateikusiu kandidatu, taip pat kandidato pirminį pasiūlymą vertinti kaip galutinį, kai jis neatvyksta į derybas. VI SKYRIUS PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI 47. Komisijos neatmesti kandidatų pasiūlymai (kartu su derybų metu sutartais patikslinimais ir (ar) pakeitimais) vertinami pagal šiuos kriterijus: Eil. Vertinimo kriterijus Lyginamojo svorio Nr. vertinimo balai 1. Patalpų išdėstymas mieste: A alternatyva. Patalpos yra vienoje vietoje ir transporto 20 priemonių registracijos, vairuotojų egzaminavimo ir vairuotojo pažymėjimų išdavimo, keitimo paslaugos gali būti teikiamos vienoje vietoje 1.2. B alternatyva. Patalpos yra skirtingose vietose ir transporto 0 priemonių registracijos paslaugos gali būti teikiamos vienoje vietoje, o vairuotojų egzaminavimo ir vairuotojo pažymėjimų išdavimo, keitimo paslaugos kitoje vietoje. 2. Tapatumo nustatymo patalpos vieta: Dokumentų priėmimo, išdavimo, darbo operacijų, klientų 5 laukimo salės dalis, kurioje aptarnaujami klientai, ribojasi su Tapatumo nustatymo patalpa 2.2. Dokumentų priėmimo, išdavimo, darbo operacijų, klientų 0 laukimo salės dalis, kurioje aptarnaujami klientai, nesiriboja su Tapatumo nustatymo patalpa 3. Egzaminų aikštelės ilgis: Ilgis yra 150 m ir daugiau Ilgis yra nuo 135 m iki 149,99 m Ilgis yra nuo 130 m iki 134,99 m 0 4. Egzaminų aikštelės plotis: Plotis yra 30 m ir daugiau Plotis yra nuo 20 m iki 29,99 m 0 5. Pastato, kuriame yra siūlomos išsinuomoti Patalpos, 0-5 energetinio efektyvumo klasė * : 5.1. A ir aukštesnė B arba C Žemesnė kaip C 0 Balų suma (Bmax): 0-50 * Jeigu kandidato pasiūlymas yra teikiamas pagal B alternatyvą, tai energetinio efektyvumo klasė vertinama pagal pasiūlytą žemesnio energetinio efektyvumo pastatą, išskyrus pastatą, kuriame yra Tapatumo nustatymo patalpa (jei ši patalpa yra kitame pastate nei nuomojamos Patalpos). Puslapis 5 iš 35

6 48. Laimėtoju pripažįstamas tas kandidatas, kurio pasiūlymas pripažįstamas ekonomiškai naudingiausiu. Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant kandidato pasiūlytos kainos balus (A) ir vertinimo kriterijų balus (B): S = A + B 49. Pasiūlymo kainos balai (A) apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos (suderėtos) kainos (Amin) ir vertinamo pasiūlymo (suderėto) kainos (Ap) santykį padauginant iš vertinimui skirto maksimalaus galimo balo (M=100 Bmax): A= Amin / Ap Vertinimo kriterijų balai (B) apskaičiuojami sudedant atskirų Pirkimo sąlygų 47 punkte nurodytų vertinimo kriterijų balus. VII SKYRIUS PATALPŲ NUOMOS SUTARTIES SUDARYMAS 51. Laimėtoju pripažintas kandidatas bus kviečiamas sudaryti Turto nuomos sutartį pagal Pirkimo sąlygų 4 priede pateiktą sutarties projekto formą. Dėl Turto nuomos sutarties projekto nuostatų, išskyrus Pirkimo sąlygų 1 priede arba Pirkimo sąlygų 2 priede nustatytus reikalavimus, su atrinktais kandidatais bus galima derėtis derybų metu. 52. Perkančiajai organizacijai priėmus sprendimą dėl derybas laimėjusio kandidato, nebebus priimtas joks reikalavimas pakeisti suderėtą pasiūlymo kainą (įkainius) ir (ar) kitas derybų metu sutartas sąlygas (įskaitant Turto nuomos sutarties projekto nuostatas), grindžiamas kandidato klaidomis ar praleidimais. 53. Jeigu kandidatas, kuriam pasiūlyta sudaryti sutartį, neatvyksta sudaryti sutarties sutartu laiku, atsisako sudaryti sutartį derybose sutartomis sąlygomis arba pirmenybės teisę įsigyti turtą realizuoja šią teisę turintys asmenys ir dėl to kandidatas negali sudaryti sutarties su perkančiąja organizacija, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti sutartį. Tokiu atveju Perkančioji organizacija siūlo sudaryti nuomos sutartį antrajam kandidatui, kurio pasiūlymas pagal derybų rezultatus yra geriausias po atsisakiusiojo sudaryti sutartį. VIII SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 54. Kitos Pirkimo organizavimo sąlygos ir nuostatos, neaptartos šiose Pirkimo sąlygose, organizuojamos ir vykdomos Tvarkos aprašo nustatyta tvarka. 55. Kiekvienas pirkimu suinteresuotas kandidatas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė Tvarkos aprašo nuostatų ir pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, turi teisę pareikšti pretenziją perkančiajai organizacijai. 56. Pretenzija turi būti pareikšta raštu per 5 darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos informacijos apie priimtą sprendimą raštu išsiuntimo kandidatams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą dienos. 57. Pretenzija, pateikta praleidus Pirkimo sąlygų 56 punkte nustatytą terminą, grąžinama ją pateikusiam kandidatui. 58. Kandidatas perkančiosios organizacijos sprendimus ar sprendimus dėl išnagrinėtų pretenzijų gali apskųsti teismui. Puslapis 6 iš 35

7 Puslapis 7 iš 35 VĮ Regitra Panevėžio filialo administracinių negyvenamųjų patalpų ir aikštelių nuomos skelbiamų derybų būdu pirkimo sąlygų 1 priedas REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI (A ALTERNATYVA) 1. Pirkimo objektą turi sudaryti: m 2 ploto administracinės paskirties negyvenamosios patalpos (toliau atskirai Patalpos) transporto priemonių registracijos, vairuotojų egzaminavimo, vairuotojo pažymėjimų išdavimo ir keitimo paslaugoms teikti; m 2 (plius m 2 3-ims darbo vietoms, jei dokumentų priėmimo, išdavimo, darbo operacijų, klientų laukimo salės dalis, kurioje aptarnaujami klientai, nesiriboja su transporto priemonių tapatumo nustatymo patalpa) ploto transporto priemonių tapatumo nustatymo patalpa (toliau atskirai Tapatumo nustatymo patalpa); m 2 ploto garažas lengviesiems automobiliams ir motociklams (toliau atskirai Garažas); m 2 ploto ( vietų) transporto priemonių stovėjimo aikštelė (toliau atskirai Stovėjimo aikštelė) arba dvi transporto priemonių stovėjimo aikštelės, kurių vienos plotas turi būti m 2, o kitos m 2 ; 1.5. ne mažiau kaip 2600 m 2 ploto A1, A2, A, BE, C1, C, D1, D, C1E, D1E, CE, DE kategorijų praktikos egzaminų aikštelė (toliau atskirai Egzaminų aikštelė). 2. Transporto priemonių registracijos, vairuotojų egzaminavimo, vairuotojo pažymėjimų išdavimo ir keitimo paslaugos būtų teikiamos tame pačiame pastate (išskyrus Tapatumo nustatymo patalpą, kuri gali būti ir kitame pastate). 3. Patalpų, Tapatumo nustatymo patalpos, Stovėjimo aikštelės ir Egzaminų aikštelės (transporto priemonių priemonių registracijos, vairuotojų egzaminavimo ir vairuotojo pažymėjimų išdavimo, keitimo paslaugų teikimui) eksplikacija (1 lentelė): Eil. Nr. Aprašymas 1. Patalpos: m² ploto dokumentų priėmimo, išdavimo ir klientų laukimo salė (tik I aukšte), kurioje: dokumentų priėmimui ir klientų aptarnavimui m² ploto. Turi būti įrengtos darbo vietos, skirtos aptarnauti klientus, bei kasa. Darbo vietų išdėstymas: jei dokumentų priėmimo, išdavimo, klientų laukimo salės dalis, kurioje aptarnaujami klientai, ribojasi su Tapatumo nustatymo patalpa, tai 8 darbo vietos iš 11 darbo vietų nuo šios patalpos turi būti atskirtos mobiliomis pertvaromis; jei dokumentų priėmimo, išdavimo, darbo operacijų, klientų laukimo salės dalis, kurioje aptarnaujami klientai, nesiriboja su Tapatumo nustatymo patalpa, tai 8 darbo vietos turi būti įrengtos dokumentų priėmimo, išdavimo ir klientų laukimo salėje, o 3 darbo vietos Tapatumo nustatymo patalpoje. Atstumas nuo klientų aptarnavimo patalpos iki Tapatumo nustatymo patalpos turi būti ne daugiau kaip 25 m; m² ploto klientų laukimo salė, kurioje planuojame įrengti sėdimas vietas klientams bei stalą dokumentų pildymui m 2 ploto teorijos egzaminų salė (9 darbo vietų egzaminuojamiesiems ir 1 egzaminuotojo darbo vieta. I arba II aukšte); m 2 pokalbių su klientais patalpa stiklinėmis sienomis (įėjimas iš klientų laukimo salės. Tik I aukšte); m² transporto priemonių registravimo vyresniojo specialisto darbo kabinetas (tik I aukšte); m² egzaminų vyresniojo specialisto darbo kabinetas (I arba II aukšte);

8 m² valstybinio numerio ženklų sandėlis (tik I aukšte); m² klientų WC (moterų) pritaikytas žmonėms su negalia (tik I aukšte); m² klientų WC (vyrų) pritaikytas žmonėms su negalia (tik I aukšte); m² ūkinių prekių sandėlis (I arba II aukšte); m 2 vyr. ūkvedžio kabinetas (I arba II aukšte); m² archyvo patalpa (I arba II aukšte); m² ryšių įrangos patalpa (I arba II aukšte); m² direktoriaus kabinetas (I arba II aukšte); m² administratorės kabinetas (I arba II aukšte. Turi būti tame pačiame aukšte kaip ir direktoriaus kabinetas); m² egzaminuotojų kabinetas (I arba II aukšte); m² poilsio patalpa su virtuvėle (karštas ir šaltas vanduo, kanalizacija plautuvei pajungti. I arba II aukšte); m² darbuotojų (moterų) persirengimo patalpa su WC ir dušu (pritaikyta žmonėms su negalia. I arba II aukšte); m² darbuotojų (vyrų) persirengimo patalpa su WC ir dušu (pritaikyta žmonėms su negalia. I arba II aukšte); m² valytojo patalpa (I arba II aukšte) m² ploto Tapatumo nustatymo patalpa (plius m 2 3-ims darbo vietoms, jei dokumentų priėmimo, išdavimo, darbo operacijų, klientų laukimo salės dalis, kurioje aptarnaujami klientai, nesiriboja su Tapatumo nustatymo patalpa). Tapatumo nustatymo patalpa gali būti ir modulinio tipo. Joje turi tilpti 4-ios transporto priemonės, statomos viena šalia kitos, arba 4-ios transporto priemonės dvejomis eilėmis, po 2-i viena už kitos. Tapatumo nustatymo patalpa turi būti uždara, su įrengta ventiliacijos sistema, šildoma, įrengtas patalpos apšvietimas, 8 arba 4 vartai su elektromechanine pavara transporto priemonėms įvažiuoti ir išvažiuoti, durys (ne vartuose, o atskiros) klientams ir darbuotojams. Lauke prie Tapatumo nustatymo patalpos klientams su negalia turi būti įrengtas mygtukas specialistui iškviesti. Atstumas nuo klientų aptarnavimo patalpos iki Tapatumo nustatymo patalpos turi būti ne didesnis kaip 25 m. 3. Prie Tapatumo nustatymo patalpos turi būti įrengta (paženklinta) vieta sunkiasvorių transporto priemonių tapatumo nustatymui, nutolusi ne daugiau kaip 25 m nuo Tapatumo nustatymo patalpos ir ne mažesnio kaip 100 m 2 ploto. Jeigu Tapatumo nustatymo patalpa ribojasi su Stovėjimo aikštele, vieta sunkiasvorių transporto priemonių tapatumo nustatymui gali būti įrengta (paženklinta) Stovėjimo aikštelėje m 2 ploto Garažas 2-iems lengviesiems automobiliams ir 3-ims motociklams. Garažas turi būti su automatiniais garažo vartais, LED apšvietimu ir įrengtomis apsaugos ir gaisro signalizacijos sistemomis, Garažas nuo Patalpų turi būti nutolęs ne daugiau kaip 200 m m² ploto ( vietų) Stovėjimo aikštelė arba dvi transporto priemonių stovėjimo aikštelės, kurių vienos plotas turi būti m 2, o kitos m 2. Stovėjimo aikštelėje (-ėse) būtų statomos darbuotojų, Įmonės klientų ir Įmonės transporto priemonės. Stovėjimo aikštelė (-ės) turi būti skirta tik Įmonės Panevėžio filialo darbuotojų ir klientų poreikiams tenkinti, todėl ji turi būti aptverta bei įrengti vartai ar kelio užtvarai su elektromechaninėmis pavaromis. Transporto priemonių stovėjimo aikštelė turi būti prie (greta) įėjimo į Patalpas, o jei yra siūlomos dvi stovėjimo aikštelės, tai m 2 ploto stovėjimo aikštelė turi būti prie (greta) įėjimo į Patalpas, o m 2 ploto nuo Patalpų turi būti nutolusi ne daugiau kaip 150 m. Turi būti įrengtas LED Stovėjimo aikštelės apšvietimas. Žmonėms su negalia skirtos transporto priemonių statymo vietos turi būti pažymėtos kelio ženklais ir kelio ženklinimu bei būti kuo arčiau pagrindinio įėjimo. Žmonių su negalia transporto Puslapis 8 iš 35

9 priemonių statymo vietų skaičius 3 4. Taip pat turi būti įrengtas 4 6 vietų stovas dviračių statymui bei prirakinimui. Įvažiavimo į Stovėjimo aikštelę (-es) ir Stovėjimo aikštelės (-ių) danga turi būti asfaltuota arba grįsta trinkelėmis ir skirta intensyviam transporto srautui (įskaitant ir krovininių transporto priemonių) bei paženklintomis transporto priemonių statymo vietomis. 6. Ne mažiau kaip 2600 m 2 ploto Egzaminų aikštelė. Įvažiavimo į Egzaminų aikštelę ir Egzaminų aikštelės danga turi būti asfaltuota ir skirta intensyviam transporto priemonių srautui (įskaitant ir krovininių transporto priemonių) su nuolydžiu (neturi kauptis vanduo). Egzaminų aikštelėje turi būti įrengtas LED apšvietimas. Egzaminų aikštelė turi būti stačiakampio formos ir ne mažiau kaip 20 m pločio ir ne mažiau kaip 130 m ilgio. Praktikos egzaminų aikštelė nuo nuomojamų patalpų turi būti nutolusi ne daugiau kaip 150 m. 4. Reikalavimai Patalpoms (2 lentelė): Eil. Nr. Aprašymas 1. klientai į dokumentų priėmimo, išdavimo, klientų laukimo salę turi patekti per tambūrą. 2. darbuotojams patekti į patalpas turi būti įrengtas atskiras (tarnybinis) įėjimas, prie kurio sumontuotas apsauginės signalizacijos valdymo pultas. 3. pastatas, kuriame bus nuomojamos Patalpos, turi būti lengvai pasiekiamoje nuo gatvės vietoje, Panevėžio mieste, ne toliau kaip 1 km atstumu nuo visuomeninio transporto stotelės ir be eismo apribojimų krovininio transporto privažiavimui prie pastato iš kitų miesto kvartalų ar mikrorajonų. 4. patalpos turi būti pritaikytos žmonėms su negalia (įskaitant patekimą į pačias patalpas, taip pat į II aukštą, jei siūlomos patalpos yra I ir II aukštuose). 5. patalpos turi būti naujos ar naujai suremontuotos (t. y. nenaudotos po remonto) ir tinkamos Panevėžio filialo veiklai vykdyti, t. y. įrengtas LED apšvietimas, sienos nudažytos, grindys su kieta, neslidžia danga (plytelės ar kita danga, skirta intensyviam žmonių srautui). Teorijos egzaminų salė ir klientų laukimo erdvė prie jos turi būti su vaikščiojimo triukšmą slopinančia gumine arba kilimine danga, pritaikyta intensyviam žmonių srautui. Patekimui į teorijos egzaminų salę ir išėjimui turi būti įrengtos atskiros (dvejos) durys su tambūrais, skirtinguose salės kampuose, toje pačioje sienoje. 6. patalpose turi būti įrengta rekuperacinė vėdinimo sistema, vėsinimo (kondicionavimo) sistemos, elektros instaliacija ir apsauginė bei gaisro signalizacija. 7. patalpose turi būti įrengti elektros, šilumos arba dujų ir vandens tiekimo apskaitos prietaisai. 8. patalpų (išskyrus Tapatumo nustatymo patalpą ir Garažą) pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis administracinė. 9. patekimas į tarnybines zonas atskiriančios durys (tame tarpe ir tarnybinio įėjimo) privalo būti valdomos praėjimo kontrolės sistema, ribojančia asmenų patekimą; 10. ryšių patalpoje turi būti įrengtos dvi atskiros optinės duomenų perdavimo linijos, ryšys tarp tinklo taškų turi būti realizuojamas dviem nepriklausomomis fizinėmis ryšio linijomis ir turi turėti du VĮ Regitra ryšio tiekėjo (pagal galiojančią sutartį AB Telia ) galinės įrangos komplektus. Viena iš šių ryšio linijų yra skirta rezervinio ryšio užtikrinimui, fiksuoto telefono ryšio ISDN linija, komutacinė spinta ne mažiau 12U, joje ne mažiau kaip viena lentynėlė, komutacinė panelė 24 vietų, maitinimo panelė 8 rozečių, šukos laidams. Patalpose turi būti sukomutuotas vidinis kompiuterinis tinklas, kiekvienai darbo vietai ne mažiau kaip po 6 kompiuterinio tinklo rozetes, kurios pajungtos ne prastesniais kaip 5e kategorijos kabeliais. Kiekvienai darbo vietai turi būti įrengtos ne mažiau kaip 10 elektros tinklo rozečių. Puslapis 9 iš 35

10 VĮ Regitra Panevėžio filialo administracinių negyvenamųjų patalpų ir aikštelių nuomos skelbiamų derybų būdu pirkimo sąlygų 2 priedas REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI (B ALTERNATYVA) 1. Pirkimo objektą turi sudaryti: m 2 ploto administracinės paskirties negyvenamosios patalpos (toliau atskirai Patalpos) transporto priemonių registracijos, vairuotojų egzaminavimo, vairuotojo pažymėjimų išdavimo ir keitimo paslaugoms teikti; m 2 (plius m 2 3-ioms darbo vietoms, jei dokumentų priėmimo, išdavimo, darbo operacijų, klientų laukimo salės dalis, kurioje aptarnaujami klientai, nesiriboja su transporto priemonių tapatumo nustatymo patalpa) ploto transporto priemonių tapatumo nustatymo patalpa (toliau atskirai Tapatumo nustatymo patalpa); m 2 ploto garažas lengviesiems automobiliams ir motociklams (toliau atskirai Garažas); m 2 ploto ( vietų) transporto priemonių stovėjimo aikštelė (toliau atskirai Stovėjimo aikštelė); 1.5. ne mažiau kaip 2600 m 2 ploto A1, A2, A, BE, C1, C, D1, D, C1E, D1E, CE, DE kategorijų praktikos egzaminų aikštelė (toliau atskirai Egzaminų aikštelė). 2. Transporto priemonių priemonių registracijos paslaugos būtų teikiamos viename pastate (išskyrus Tapatumo nustatymo patalpą, kuria gali būti ir kitame pastate), o vairuotojų egzaminavimo ir vairuotojo pažymėjimų išdavimo, keitimo paslaugos teikiamos kitame pastate (gali būti ir kitu adresu). 3. Dalies Patalpų, Tapatumo nustatymo patalpos ir Stovėjimo aikštelės (transporto priemonių priemonių registracijos paslaugų teikimui) eksplikacija (1 lentelė): Eil. Nr. Aprašymas 1. Patalpos: m² ploto dokumentų priėmimo, išdavimo ir klientų laukimo salė (tik I aukšte), kurioje: dokumentų priėmimui ir klientų aptarnavimui m² ploto. Turi būti įrengtos darbo vietos, skirtos aptarnauti klientus, bei kasa. Darbo vietų išdėstymas: jei dokumentų priėmimo, išdavimo, klientų laukimo salės dalis, kurioje aptarnaujami klientai, ribojasi su Tapatumo nustatymo patalpa, tai 8 darbo vietos iš 11 darbo vietų nuo šios patalpos turi būti atskirtos mobiliomis pertvaromis; jei dokumentų priėmimo, išdavimo, darbo operacijų, klientų laukimo salės dalis, kurioje aptarnaujami klientai, nesiriboja su Tapatumo nustatymo patalpa, tai 8 darbo vietos turi būti įrengtos dokumentų priėmimo, išdavimo ir klientų laukimo salėje, o 3 darbo vietos Tapatumo nustatymo patalpoje. Atstumas nuo klientų aptarnavimo patalpos iki Tapatumo nustatymo patalpos turi būti ne daugiau kaip 25 m; m² ploto klientų laukimo salė, kurioje planuojame įrengti sėdimas vietas klientams bei stalą dokumentų pildymui m 2 pokalbių su klientais patalpa stiklinėmis sienomis (įėjimas iš klientų laukimo salės. Tik I aukšte); m² transporto priemonių registravimo vyresniojo specialisto darbo kabinetas (tik I aukšte); m² valstybinio numerio ženklų sandėlis (tik I aukšte); m² klientų WC (moterų) pritaikytas žmonėms su negalia (tik I aukšte); m² klientų WC (vyrų) pritaikytas žmonėms su negalia (tik I aukšte); Puslapis 10 iš 35

11 m² ūkinių prekių sandėlis (I arba II aukšte); m 2 vyr. ūkvedžio kabinetas (I arba II aukšte); m² archyvo patalpa (I arba II aukšte); m² ryšių įrangos patalpa (I arba II aukšte); m² direktoriaus kabinetas (I arba II aukšte); m² administratorės kabinetas (I arba II aukšte. Turi būti tame pačiame aukšte kaip ir direktoriaus kabinetas); m² poilsio patalpa su virtuvėle (karštas ir šaltas vanduo, kanalizacija plautuvei pajungti. I arba II aukšte); m² darbuotojų (moterų) persirengimo patalpa su WC ir dušu (pritaikyta žmonėms su negalia. I arba II aukšte); m² darbuotojų (vyrų) persirengimo patalpa su WC ir dušu (pritaikyta žmonėms su negalia. I arba II aukšte); m² valytojo patalpa (I arba II aukšte) m² ploto Tapatumo nustatymo patalpa (plius m 2 3-ioms darbo vietoms, jei dokumentų priėmimo, išdavimo, darbo operacijų, klientų laukimo salės dalis, kurioje aptarnaujami klientai, nesiriboja su Tapatumo nustatymo patalpa). Tapatumo nustatymo patalpa gali būti ir modulinio tipo. Joje turi tilpti 4-ios transporto priemonės, statomos viena šalia kitos, arba 4-ios transporto priemonės dvejomis eilėmis, po 2-i viena už kitos. Tapatumo nustatymo patalpa turi būti uždara, su įrengta ventiliacijos sistema, šildoma, įrengtas patalpos apšvietimas, 8 arba 4 vartai su elektromechanine pavara transporto priemonėms įvažiuoti ir išvažiuoti, durys (ne vartuose, o atskiros) klientams ir darbuotojams. Lauke prie Tapatumo nustatymo patalpos klientams su negalia turi būti įrengtas mygtukas specialistui iškviesti. Atstumas nuo klientų aptarnavimo patalpos iki Tapatumo nustatymo patalpos turi būti ne didesnis kaip 25 m. 3. Prie Tapatumo nustatymo patalpos turi būti įrengta (paženklinta) vieta sunkiasvorių transporto priemonių tapatumo nustatymui, nutolusi ne daugiau kaip 25 m nuo Tapatumo nustatymo patalpos ir ne mažesnio kaip 100 m 2 ploto. Jeigu Tapatumo nustatymo patalpa ribojasi su Stovėjimo aikštele, vieta sunkiasvorių transporto priemonių tapatumo nustatymui gali būti įrengta (paženklinta) Stovėjimo aikštelėje m² ploto (60 70 vietų) m² Stovėjimo aikštelė turi būti prie (greta) įėjimo į Patalpas. Stovėjimo aikštelėje būtų statomos darbuotojų ir Įmonės klientų transporto priemonės. Stovėjimo aikštelė turi būti skirta tik Įmonės Panevėžio filialo darbuotojų ir klientų poreikiams tenkinti, todėl ji turi būti aptverta bei įrengti vartai ar kelio užtvarai su elektromechaninėmis pavaromis. Turi būti įrengtas LED Stovėjimo aikštelės apšvietimas. Žmonėms su negalia skirtos transporto priemonių statymo vietos turi būti pažymėtos kelio ženklais ir kelio ženklinimu bei būti kuo arčiau pagrindinio įėjimo. Žmonių su negalia transporto priemonių statymo vietų skaičius 2 3. Taip pat turi būti įrengtas 4 6 vietų stovas dviračių statymui bei prirakinimui. Įvažiavimo į Stovėjimo aikštelę ir Stovėjimo aikštelės danga turi būti asfaltuota arba grįsta trinkelėmis ir skirta intensyviam transporto srautui (įskaitant ir krovininių transporto priemonių) bei paženklintomis transporto priemonių statymo vietomis. 4. Likusios dalies Patalpų, Stovėjimo aikštelės ir Egzaminų aikštelės (vairuotojų egzaminavimo ir vairuotojo pažymėjimų išdavimo, keitimo paslaugų teikimui) eksplikacija (2 lentelė): Eil. Nr. Aprašymas 1. Patalpos: m² ploto dokumentų priėmimo, išdavimo, klientų laukimo salė (tik I aukšte): Puslapis 11 iš 35

12 m 2 ploto teorijos egzaminų salė (9 darbo vietos egzaminuojamiesiems ir 1 egzaminuotojo darbo vieta. I arba II aukšte); m 2 pokalbių su klientais patalpa stiklinėmis sienomis (tik I aukšte); m² egzaminų vyresniojo specialisto darbo kabinetas (I arba II aukšte); m² ryšių įrangos patalpa (I arba II aukšte); m² egzaminuotojų kabinetas (I arba II aukšte); m² poilsio patalpa su virtuvėle (karštas ir šaltas vanduo, kanalizacija plautuvei pajungti. I arba II aukšte); m² klientų WC (moterų) pritaikytas žmonėms su negalia (tik I aukšte); m² klientų WC (vyrų) pritaikytas žmonėms su negalia (tik I aukšte); m² darbuotojų (moterų) persirengimo patalpa su WC ir dušu (pritaikyta žmonėms su negalia. I arba II aukšte); m² darbuotojų (vyrų) persirengimo patalpa su WC ir dušu (pritaikyta žmonėms su negalia. I arba II aukšte); m² ūkinių prekių sandėlis (I arba II aukšte); m² archyvo patalpa (I arba II aukšte); m² valytojo patalpa (I arba II aukšte) m² ploto (30 40 vietų) Stovėjimo aikštelė arba dvi aikštelės, kurių vienos plotas turi būti m 2, o kitos m 2, turi būti prie (greta) Patalpų. Šioje aikštelėje būtų statomos darbuotojų, Įmonės klientų ir Įmonės transporto priemonės. Stovėjimo aikštelė (-ės) turi būti skirta tik Įmonės Panevėžio filialo darbuotojų ir klientų poreikiams tenkinti, todėl ji turi būti aptverta bei įrengti vartai ar kelio užtvarai su elektromechaninėmis pavaromis. Stovėjimo aikštelė turi būti prie (greta) įėjimo į Patalpas, o jei yra siūlomos dvi stovėjimo aikštelės, tai m 2 ploto stovėjimo aikštelė turi būti prie (greta) įėjimo į Patalpas, o m 2 ploto nuo Patalpų turi būti nutolusi ne daugiau kaip 150 m. Įrengtas LED Stovėjimo aikštelės apšvietimas. Žmonėms su negalia skirtos transporto priemonių statymo vietos turi būti pažymėtos kelio ženklais ir kelio ženklinimu bei būti kuo arčiau pagrindinio įėjimo. Žmonių su negalia transporto priemonių statymo vietų skaičius 2 3. Taip turi būti įrengtas 4 6 vietų stovas dviračių statymui bei prirakinimui. Įvažiavimo į Stovėjimo aikštelę ir Stovėjimo aikštelės danga turi būti asfaltuota arba grįsta trinkelėmis ir skirta intensyviam transporto srautui (įskaitant ir krovininių transporto priemonių) bei paženklintomis transporto priemonių statymo vietomis. 3. ne mažiau kaip 2600 m 2 ploto Egzaminų aikštelė. Įvažiavimo į Egzaminų aikštelę ir Egzaminų aikštelės danga danga turi būti asfaltuota ir skirta intensyviam transporto priemonių srautui (įskaitant ir krovininių transporto priemonių) su nuolydžiu (neturi kauptis vanduo). Egzaminų aikštelėje turi būti įrengtas LED apšvietimas. Egzaminų aikštelė turi būti stačiakampio formos ir ne mažiau kaip 20 m pločio ir ne mažiau kaip 120 m ilgio. Egzaminų aikštelė nuo Patalpų turi būti nutolusi ne daugiau kaip 150 m m 2 ploto Garažas 2-iems lengviesiems automobiliams ir 3-ims motociklams. Garažas turi būti su automatiniais garažo vartais, LED apšvietimu ir įrengtomis apsaugos ir gaisro signalizacijos sistemomis, Garažas nuo Patalpų turi būti nutolęs ne daugiau kaip 200 m. 5. Reikalavimai Patalpoms (3 lentelė): Eil. Nr. Aprašymas 1. klientai į dokumentų priėmimo, išdavimo, klientų laukimo salę turi patekti per tambūrą. 2. darbuotojams patekti į patalpas turi būti įrengtas atskiras (tarnybinis) įėjimas, prie kurio sumontuotas apsauginės signalizacijos valdymo pultas. Puslapis 12 iš 35

13 3. pastatas, kuriame bus nuomojamos patalpos, turi būti lengvai pasiekiamoje nuo gatvės vietoje, Panevėžio mieste, ne toliau kaip 1 km atstumu nuo visuomeninio transporto stotelės ir be eismo apribojimų krovininio transporto privažiavimui prie pastato iš kitų miesto kvartalų ar mikrorajonų. 4. patalpos turi būti pritaikytos žmonėms su negalia (įskaitant patekimą į pačias patalpas, taip pat į II aukštą, jei siūlomos patalpos yra I ir II aukštuose). 5. patalpos turi būti naujos ar naujai suremontuotos (t. y. nenaudotos po remonto) ir tinkamos Panevėžio filialo veiklai vykdyti, t. y. įrengtas LED apšvietimas, sienos nudažytos, grindys su kieta, neslidžia danga (plytelės ar kita danga, skirta intensyviam žmonių srautui). Teorijos egzaminų salė ir klientų laukimo erdvė prie jos turi būti su vaikščiojimo triukšmą slopinančia gumine arba kilimine danga, pritaikyta intensyviam žmonių srautui. Patekimui į teorijos egzaminų salę ir išėjimui turi būti įrengtos atskiros (dvejos) durys su tambūrais, skirtinguose salės kampuose, toje pačioje sienoje. 6. patalpose turi būti įrengta rekuperacinė vėdinimo sistema, vėsinimo (kondicionavimo) sistemos, elektros instaliacija ir apsauginė bei gaisro signalizacija; 7. patalpose turi būti įrengti elektros, šilumos arba dujų ir vandens tiekimo apskaitos prietaisai. 8. patalpų (išskyrus Tapatumo nustatymo patalpą) pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis administracinė. 9. patekimas į tarnybines zonas atskiriančios durys (tame tarpe ir tarnybinio įėjimo) privalo būti valdomos praėjimo kontrolės sistema, ribojančia asmenų patekimą; 10. ryšių patalpoje turi būti įrengtos dvi atskiros optinės duomenų perdavimo linijos, ryšys tarp tinklo taškų turi būti realizuojamas dviem nepriklausomomis fizinėmis ryšio linijomis ir turi turėti du VĮ Regitra ryšio tiekėjo (pagal galiojančią sutartį AB Telia ) galinės įrangos komplektus. Viena iš šių ryšio linijų yra skirta rezervinio ryšio užtikrinimui, fiksuoto telefono ryšio ISDN linija, komutacinė spinta ne mažiau 12U, joje ne mažiau kaip viena lentynėlė, komutacinė panelė 24 vietų, maitinimo panelė 8 rozečių, šukos laidams. Patalpose turi būti sukomutuotas vidinis kompiuterinis tinklas, kiekvienai darbo vietai ne mažiau kaip po 6 kompiuterinio tinklo rozetes, kurios pajungtos ne prastesniais kaip 5e kategorijos kabeliais. Kiekvienai darbo vietai turi būti įrengtos ne mažiau kaip 10 elektros tinklo rozečių. Puslapis 13 iš 35

14 (Pasiūlymo forma) VĮ Regitra Panevėžio filialo administracinių negyvenamųjų patalpų ir aikštelių nuomos skelbiamų derybų būdu pirkimo sąlygų 3 priedas Valstybės įmonei Regitra Kandidato duomenys: Kandidato ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė / asmens teisinė forma, pavadinimas Fizinio / juridinio asmens kodas Gyvenamosios vietos / buveinės adresas Kontaktinio asmens telefono numeris Kontaktinio asmens el. pašto adresas PASIŪLYMAS (data) (vieta) Siūlomų išsinuomoti patalpų ir aikštelių duomenys: Turto adresas Patalpų (neįskaitant Tapatumo nustatymo patalpos) plotas Tapatumo nustatymo patalpos plotas Stovėjimo aikštelės plotas Egzaminų aikštelės plotas Siūlomų išsinuomoti patalpų ir aikštelių įkainiai: Eur be PVM 1 m² administracinės paskirties negyvenamųjų patalpų nuomos įkainis per mėnesį 1 m² Tapatumo nustatymo patalpos nuomos įkainis per mėnesį 1 m² Garažo nuomos įkainis per mėnesį 1 m² Stovėjimo aikštelės nuomos įkainis per mėnesį 1 m² Egzaminų aikštelės nuomos įkainis per mėnesį Eur su PVM Bendra viso Turto nuomos kaina per mėnesį Eur be PVM Eur su PVM Puslapis 14 iš 35

15 Pažymime, kad be nuomos kainos, nuomininkas taip pat turės sumokėti šiuos mokesčius, rinkliavas ir (ar) su Turto eksploatavimu bei išlaikymu susijusias išlaidas: Eil. Nr. Mokesčio, rinkliavos ir (ar) su Turto eksploatavimu bei išlaikymu susijusių išlaidų pavadinimas Mokesčio, rinkliavos ir (ar) su Turto eksploatavimu bei išlaikymu susijusių išlaidų dydis (eurais per 1 (vieną) mėnesį) Pažymime, kad į Turto nuomos kainą yra įskaičiuotos šios išlaidos: Pažymime, kad siūlome šią Turto išdėstymo alternatyvą: A alternatyvą / B alternatyvą (nereikalingą išbraukti). Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose. Patvirtiname, kad siūlomas išnuomoti Turtas atitinka šiuos reikalavimus: A alternatyva (lenteles pildyti tuo atveju, jeigu siūloma A alternatyva): 1 lentelė: Eil. Nr. Reikalaujama reikšmė Siūloma reikšmė (pildo kandidatas, nurodydamas reikšmę) 1. Patalpos: m² ploto dokumentų priėmimo, išdavimo ir klientų laukimo salė (tik I aukšte), kurioje: dokumentų priėmimui ir klientų aptarnavimui m² ploto. Turi būti įrengtos darbo vietos, skirtos aptarnauti klientus, bei kasa. Darbo vietų išdėstymas: jei dokumentų priėmimo, išdavimo, klientų laukimo salės dalis, kurioje aptarnaujami klientai, ribojasi su Tapatumo nustatymo patalpa, tai 8 darbo vietos iš 11 darbo vietų nuo šios patalpos turi būti atskirtos mobiliomis pertvaromis; jei dokumentų priėmimo, išdavimo, darbo operacijų, klientų laukimo salės dalis, kurioje aptarnaujami klientai, nesiriboja su Tapatumo nustatymo patalpa, tai 8 darbo vietos turi būti įrengtos dokumentų priėmimo, išdavimo ir klientų laukimo salėje, o 3 darbo vietos Tapatumo nustatymo patalpoje. Atstumas nuo klientų aptarnavimo Puslapis 15 iš 35

16 patalpos iki Tapatumo nustatymo patalpos turi būti ne daugiau kaip 25 m; m² ploto klientų laukimo salė, kurioje planuojame įrengti sėdimas vietas klientams bei stalą dokumentų pildymui m 2 ploto teorijos egzaminų salė (9 darbo vietų egzaminuojamiesiems ir 1 egzaminuotojo darbo vieta. I arba II aukšte); m 2 pokalbių su klientais patalpa stiklinėmis sienomis (įėjimas iš klientų laukimo salės. Tik I aukšte); m² transporto priemonių registravimo vyresniojo specialisto darbo kabinetas (tik I aukšte); m² egzaminų vyresniojo specialisto darbo kabinetas (I arba II aukšte); m² valstybinio numerio ženklų sandėlis (tik I aukšte); m² klientų WC (moterų) pritaikytas žmonėms su negalia (tik I aukšte); m² klientų WC (vyrų) pritaikytas žmonėms su negalia (tik I aukšte); m² ūkinių prekių sandėlis (I arba II aukšte); m 2 vyr. ūkvedžio kabinetas (I arba II aukšte); m² archyvo patalpa (I arba II aukšte); m² ryšių įrangos patalpa (I arba II aukšte); m² direktoriaus kabinetas (I arba II aukšte); m² administratorės kabinetas (I arba II aukšte. Turi būti tame pačiame aukšte kaip ir direktoriaus kabinetas); m² egzaminuotojų kabinetas (I arba II aukšte); m² poilsio patalpa su virtuvėle (karštas ir šaltas vanduo, kanalizacija plautuvei pajungti. I arba II aukšte); m² darbuotojų (moterų) persirengimo patalpa su WC ir dušu (pritaikyta žmonėms su negalia. I arba II aukšte); m² darbuotojų (vyrų) persirengimo patalpa su WC ir dušu (pritaikyta žmonėms su negalia. I arba II aukšte); m² valytojo patalpa (I arba II aukšte) m² ploto Tapatumo nustatymo patalpa (plius m 2 3-ims darbo vietoms, jei dokumentų priėmimo, Puslapis 16 iš 35

17 išdavimo, darbo operacijų, klientų laukimo salės dalis, kurioje aptarnaujami klientai, nesiriboja su Tapatumo nustatymo patalpa). Tapatumo nustatymo patalpa gali būti ir modulinio tipo. Joje turi tilpti 4-ios transporto priemonės, statomos viena šalia kitos, arba 4-ios transporto priemonės dvejomis eilėmis, po 2-i viena už kitos. Tapatumo nustatymo patalpa turi būti uždara, su įrengta ventiliacijos sistema, šildoma, įrengtas patalpos apšvietimas, 8 arba 4 vartai su elektromechanine pavara transporto priemonėms įvažiuoti ir išvažiuoti, durys (ne vartuose, o atskiros) klientams ir darbuotojams. Lauke prie Tapatumo nustatymo patalpos klientams su negalia turi būti įrengtas mygtukas specialistui iškviesti. Atstumas nuo klientų aptarnavimo patalpos iki Tapatumo nustatymo patalpos turi būti ne didesnis kaip 25 m. 3. Prie Tapatumo nustatymo patalpos turi būti įrengta (paženklinta) vieta sunkiasvorių transporto priemonių tapatumo nustatymui, nutolusi ne daugiau kaip 25 m nuo Tapatumo nustatymo patalpos ir ne mažesnio kaip 100 m 2 ploto. Jeigu Tapatumo nustatymo patalpa ribojasi su Stovėjimo aikštele, vieta sunkiasvorių transporto priemonių tapatumo nustatymui gali būti įrengta (paženklinta) Stovėjimo aikštelėje m 2 ploto Garažas 2-iems lengviesiems automobiliams ir 3-ims motociklams. Garažas turi būti su automatiniais garažo vartais, LED apšvietimu ir įrengtomis apsaugos ir gaisro signalizacijos sistemomis, Garažas nuo Patalpų turi būti nutolęs ne daugiau kaip 200 m m² ploto ( vietų) Stovėjimo aikštelė arba dvi transporto priemonių stovėjimo aikštelės, kurių vienos plotas turi būti m 2, o kitos m 2. Stovėjimo aikštelėje (- ėse) būtų statomos darbuotojų, Įmonės klientų ir Įmonės transporto priemonės. Stovėjimo aikštelė (-ės) turi būti skirta tik Įmonės Panevėžio filialo darbuotojų ir klientų poreikiams tenkinti, todėl ji turi Puslapis 17 iš 35

18 būti aptverta bei įrengti vartai ar kelio užtvarai su elektromechaninėmis pavaromis. Transporto priemonių stovėjimo aikštelė turi būti prie (greta) įėjimo į Patalpas, o jei yra siūlomos dvi stovėjimo aikštelės, tai m 2 ploto stovėjimo aikštelė turi būti prie (greta) įėjimo į Patalpas, o m 2 ploto nuo Patalpų turi būti nutolusi ne daugiau kaip 150 m 2. Turi būti įrengtas LED Stovėjimo aikštelės apšvietimas. Žmonėms su negalia skirtos transporto priemonių statymo vietos turi būti pažymėtos kelio ženklais ir kelio ženklinimu bei būti kuo arčiau pagrindinio įėjimo. Žmonių su negalia transporto priemonių statymo vietų skaičius 3 4. Taip pat turi būti įrengtas 4 6 vietų stovas dviračių statymui bei prirakinimui. Įvažiavimo į Stovėjimo aikštelę (-es) ir Stovėjimo aikštelės (-ių) danga turi būti asfaltuota arba grįsta trinkelėmis ir skirta intensyviam transporto srautui (įskaitant ir krovininių transporto priemonių) bei paženklintomis transporto priemonių statymo vietomis. 6. Ne mažiau kaip 2600 m 2 ploto Egzaminų aikštelė. Įvažiavimo į Egzaminų aikštelę ir Egzaminų aikštelės danga turi būti asfaltuota ir skirta intensyviam transporto priemonių srautui (įskaitant ir krovininių transporto priemonių) su nuolydžiu (neturi kauptis vanduo). Egzaminų aikštelėje turi būti įrengtas LED apšvietimas. Egzaminų aikštelė turi būti stačiakampio formos ir ne mažiau kaip 20 m pločio ir ne mažiau kaip 130 m ilgio. Praktikos egzaminų aikštelė nuo nuomojamų patalpų turi būti nutolusi ne daugiau kaip 150 m. 2 lentelė: Eil. Nr. Reikalaujama reikšmė Siūloma reikšmė (pildo kandidatas, nurodydamas reikšmę) 1. klientai į dokumentų priėmimo, išdavimo, klientų laukimo salę turi patekti per tambūrą. 2. darbuotojams patekti į patalpas turi būti įrengtas atskiras (tarnybinis) įėjimas, prie kurio sumontuotas apsauginės signalizacijos valdymo pultas. Puslapis 18 iš 35

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/235 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ KAVOS PARDAVIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-1

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/303 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ UŽKANDŽIŲ IR ŠALTŲ

Detaliau

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-121 (Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus

Detaliau

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageidaujamos išsinuomoti patalpos yra apie 300 kv. m, iš

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos valgyklos nuomos konkurso organizavimo ir vykdymo komisijos 2017 m. gegužės 11 d. protokolo nutar

PATVIRTINTA Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos valgyklos nuomos konkurso organizavimo ir vykdymo komisijos 2017 m. gegužės 11 d. protokolo nutar PATVIRTINTA Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos valgyklos nuomos konkurso organizavimo ir vykdymo komisijos 2017 m. gegužės 11 d. protokolo nutarimu Nr. D2-19 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

techninės ekspertizes salygos

techninės ekspertizes salygos KAUNO NEĮGALIOJO JAUNIMO UŽIMTUMO CENTRAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Juridinių asmenų registras, kodas 135135553. Danų g.15, LT-45262 Kaunas, tel./faks. (8~37) 49 04 15, el. p. nju@takas.lt, www.nju.lt

Detaliau

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS Suvestinė redakcija nuo 2016-04-01 iki 2017-05-29 Sprendimas paskelbtas: TAR 2017-06-05, i. k. 2017-09558 Nauja redakcija nuo 2016-04-01: Nr. TS-105, 2016-03-24, paskelbta TAR 2016-03-30, i. k. 2016-06584

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAU

1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAU 1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos 2019-01-25 Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI (toliau Įsigyjančioji organizacija)

Detaliau

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI ĮSTAIGA PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Malūno g. 4, Zarasai, LT-32129, tel. (8 385) 52465, faks. (8 385) 516

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI ĮSTAIGA PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Malūno g. 4, Zarasai, LT-32129, tel. (8 385) 52465, faks. (8 385) 516 ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI ĮSTAIGA PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Malūno g. 4, Zarasai, LT-32129, tel. (8 385) 52465, faks. (8 385) 51617 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,

Detaliau

Pirkimo salygos telefono ir interneto 2011

Pirkimo salygos telefono  ir interneto 2011 PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-121 (Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

PAS30008

PAS30008 PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V1-307 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, Vilnius, tel. (8 5) , faks. (8 5) , el. p. Ats

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, Vilnius, tel. (8 5) , faks. (8 5) , el. p. Ats VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 268 8202, faks. (8 5) 268 8311, el. p. info@registrucentras.lt. Atsisk. sąsk. LT944010042400050387 AB DNB bankas, banko

Detaliau

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra generalinio direktoriaus 2018 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-18/106 (pakeista 2019 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. (1.1E)-V-27) VALSTYBINIO REGISTRACIJOS NUMERIO DERINIO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

Tipinės konkurso sąlygos

Tipinės konkurso sąlygos UAB PAINA IR KO Uždaroji akcinė bendrovė; Buveinės adresas: Pašilės g. 45, Varinės km., Ukmergės raj.; Įmonės kodas 110846971; PVM mokėtojo kodas LT108469716;; Tel.: 834060455; El.paštas: info@paina.lt

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

Microsoft Word - V 14 Viesuju pirkimu taisykles (1)

Microsoft Word - V 14 Viesuju pirkimu taisykles (1) PATVIRTINTA Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. V- 14 PANEVĖŽIO VYTAUTO MIKALAUSKO MENŲ GIMNAZIJOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS

Detaliau

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V1-236 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

124

124 APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS NE MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS ĮRANKIAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2012 m. gruodžio 20 d. Nr. Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mėgėjų

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

Google reklama internete

Google reklama internete 1 priedas Herbas arba prekių ženklas (Tiekėjo pavadinimas) (Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio

Detaliau

VP taisykles_NEC_2016_paskelbimui

VP taisykles_NEC_2016_paskelbimui PATVIRTINTA Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. 3.1.-P1-299 (Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus 2016 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. (1.3.)-V1-45 redakcija) NACIONALINIO

Detaliau

I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybi

I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybi I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Detaliau

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Žirm n g.9 -, 9 Vilnius Tel.: (8~5) 7 8 ; Faks.: (8~5) 8 Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Statinio grup UAB ARGINTA INVESTMENT DIDMENIN S PREKYBOS PASTATO, NALŠIOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VĮ Ignalinos miškų urėdijos miškų urėdo 2014 m. sausio 31d. įsakymu Nr.1-1-26 VĮ IGNALINOS MIŠKŲ URĖDIJOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS II. SUPAPRASTINTŲ

Detaliau

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės_2015

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės_2015 ŠIAULIŲ UNIVERSITETO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS PATVIRTINTA Šiaulių universiteto Rektoriaus 2014 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-489 TURINYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS II. SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

Paslaugų teikimo aprašymas

Paslaugų teikimo aprašymas NACIONALINĖ ŽEMĖS TARNYBA PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS TVIRTINU: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktorė Daiva Gineikaitė 2015-06-30 NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į ŽEMĘ (MIŠKĄ IR VANDENS

Detaliau

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis PATVIRTINTA VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. P1-116 1 priedas NUOMOS SUTARTIS Nr. (data) Vilnius Nuomotojas valstybės įmonė Turto bankas, juridinio asmens kodas

Detaliau

viesuju_pirkimu_2012_02_03

viesuju_pirkimu_2012_02_03 PATVIRTINTA Kretingos Marijono Daujoto vidurinės mokyklos direktoriaus 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. V1 132 SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Perkančiosios organizacijos

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno A. Kačanausko muzikos mokyklos direktoriaus 2014 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. 1-1 KAUNO ALEKSANDRO KAČANAUSKO MUZIKOS MOKYKLOS SUPAPR

PATVIRTINTA Kauno A. Kačanausko muzikos mokyklos direktoriaus 2014 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. 1-1 KAUNO ALEKSANDRO KAČANAUSKO MUZIKOS MOKYKLOS SUPAPR PATVIRTINTA Kauno A. Kačanausko muzikos mokyklos direktoriaus 2014 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. 1-1 KAUNO ALEKSANDRO KAČANAUSKO MUZIKOS MOKYKLOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS I. BENDROSIOS

Detaliau

VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLI

VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLI VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2018 m. rugsėjo 13 d. Nr. V-111 Vilnius

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2015-03-27 iki 2016-08-17 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 68-3519, i. k. 1122213ISAK002B-240 VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905

Detaliau

LSU sup.pirk.taisykles.2015

LSU sup.pirk.taisykles.2015 PATVIRTINTA Lietuvos sporto universiteto Rektoriaus 2015 m. sausio 8 d. įsakymu Nr ISAK 7 /B LIETUVOS SPORTO UNIVERSITETO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS II. SUPAPRASTINTŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PARDAVIMO IR NUOMOS NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRČIAI

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

SUPAPRASTINTU VIESUJU PIRKIMU TAISYKLES

SUPAPRASTINTU VIESUJU PIRKIMU TAISYKLES PATVIRTINTA Kaišiadorių specialiosios mokyklos direktoriaus 2015 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. V-14 KAIŠIADORIŲ SPECIALIOSIOS MOKYKLOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS PATVIRTINTA Žydų kultūros paveldo kelio asociacijos pirmininko 2016 m. 10 03 d. įsakymu Nr.2016-10/3 ŽYDŲ KULTŪROS PAVELDO KELIO ASOCIACIJOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS I. BENDROSIOS

Detaliau

SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas , įregistruota

SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas , įregistruota SKELBIMAS DĖL PRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas 302705528, įregistruota Juridinių asmenų registre adresu Šiaulių r. sav. Sutkūnų

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. spalio 30 d. įsakymu Nr.

Detaliau

(Microsoft Word Naujosios Akmen\353s autobus\370 parko ma\376os vert\353s pirkim\370 aprasas GAL)

(Microsoft Word Naujosios Akmen\353s autobus\370 parko ma\376os vert\353s pirkim\370 aprasas GAL) PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės Naujosios Akmenės autobusų parko direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. 89 UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS NAUJOSIOS AKMENĖS AUTOBUSŲ PARKAS MAŽOS VERTĖS

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYM

LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYM LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYMAS 2017 m. lapkričio 21 d. Nr. XIII-771 Vilnius 1 straipsnis.

Detaliau

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 NAUJA REDAKCIJA nuo 2017 01 01 (Šaltinis INFOLEX) INFOLEX PASTABA:

Detaliau

Konkurso sąlygų pavyzdys

Konkurso sąlygų pavyzdys UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "PAINA IR KO" ĮMONĖS KODAS 110846971, PVM MOKĖTOJO KODAS - LT108469716 PAŠILĖS G. 45, VARINĖS KM., UKMERGĖS RAJ. TEL.: +370 340 60455, EL.P.: INFO@PAINA.LT KONKURSO SĄLYGOS 8 AŠIŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Pastoviosios viešojo nuomos konkurso komisijos 2017 m. balandžio 12 d. protokolu Nr. 01 VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJOS VALSTYBĖS ILGALAIKIO MA

PATVIRTINTA Pastoviosios viešojo nuomos konkurso komisijos 2017 m. balandžio 12 d. protokolu Nr. 01 VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJOS VALSTYBĖS ILGALAIKIO MA PATVIRTINTA Pastoviosios viešojo nuomos konkurso komisijos 2017 m. balandžio 12 d. protokolu Nr. 01 VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJOS VALSTYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO (VIETŲ PATALPOSE KAVOS APARATAMS IR

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS PATVIRTINTA Kauno tautinės kultūros centro direktoriaus

KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS PATVIRTINTA Kauno tautinės kultūros centro direktoriaus KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS PATVIRTINTA Kauno tautinės kultūros centro direktoriaus 2015 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V-10 (1.3) (Kauno

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI ANTRINĖS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMO KLAUSIMAIS NAGRINĖJIMAS

Detaliau

VPT: Skelbimo spausdinimas

VPT: Skelbimo spausdinimas I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006 M.

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų

PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų iki durų) (toliau Programa) organizatorius yra Philips

Detaliau

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3)

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3) PATVIRTINTA: Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Direktoriaus 2011-05-19 įsakymu Nr. 1-119 KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS DĖSTYTOJŲ ATESTAVIMO BEI KONKURSŲ EITI PAREIGAS ORGANIZAVIMO

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

ŠALČININKŲ DARBO BIRŽOS, ŠIRVINTŲ DARBO BIRŽOS, ŠVENČIONIŲ DARBO BIRŽOS, TRAKŲ DARBO BIRŽOS, VILNIAUS DARBO BIRŽOS IR UKMERGĖS DARBO BIRŽOS REORGANIZA

ŠALČININKŲ DARBO BIRŽOS, ŠIRVINTŲ DARBO BIRŽOS, ŠVENČIONIŲ DARBO BIRŽOS, TRAKŲ DARBO BIRŽOS, VILNIAUS DARBO BIRŽOS IR UKMERGĖS DARBO BIRŽOS REORGANIZA Projektas ALYTAUS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, KAUNO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, KLAIPĖDOS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, MARIJAMPOLĖS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, PANEVĖŽIO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, ŠIAULIŲ TERITORINĖS

Detaliau

PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės Direktoriaus 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V m. birželio 11 d. įsakymo Nr. V- 65 redak

PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės Direktoriaus 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V m. birželio 11 d. įsakymo Nr. V- 65 redak PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės Direktoriaus 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V-119 2013 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. V- 65 redakcija 2013 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V- 141 redakcija

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

Projektas

Projektas INFORMACIJA APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS Paslaugų pirkimai I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Lietuvos Respublikos

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2015-05-22 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS S K E L B I M A S Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skelbia

Detaliau

NAUJA REDAKCIJA nuo

NAUJA REDAKCIJA nuo (asmens vardas, pavardė) Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1R-124 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai ar jos teritoriniam skyriui

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 3 priedas (Pavyzdinė Pirminės vietos projekto par

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 3 priedas (Pavyzdinė Pirminės vietos projekto par Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 3 priedas (Pavyzdinė Pirminės vietos projekto paraiškos, teikiamos pagal dvisektorę VPS, forma) PIRMINĖ

Detaliau

Microsoft Word - Taisykles _2_.doc

Microsoft Word - Taisykles _2_.doc PATVIRTINTA Akcinės bendrovės Lietuvos pašto generalinio direktoriaus 2011 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. 1-66 (2012 m. kovo 20 d. redakcija) AKCINĖS BENDROVĖS LIETUVOS PAŠTO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2016-05-31 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

Microsoft Word - VPT doc

Microsoft Word - VPT doc PATVIRTINTA ITC Direktoriaus 2008 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. V1-121 ŠVIETIMO INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ CENTRO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švietimo informacinių technologijų

Detaliau

Tipinės konkurso sąlygos

Tipinės konkurso sąlygos AKCINĖ BENDROVĖ KLOVAINIŲ SKALDA Akcinė bendrovė; Buveinės adresas: Gamyklos g. 2,, Beržinių kaimas LT-83209 Pakruojo rajonas; Įmonės kodas 167901031; PVM mokėtojo kodas LT679010314; Tel.: +370 421 44

Detaliau

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informacija ir elektroninės formos: http://simap.europa.eu

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 iki 2017-12-31 Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 107-2688, i. k. 0971010ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo fondo lėšų likutis, padengus Privatizavimo fondo įsipareigojimus,

Detaliau

Adresatas

Adresatas VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2017-12- 21 Nr. (18.18-31-1E)RM-39010 INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL ATNAUJINTO LEIDINIO 2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO

Detaliau

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx PATVIRTINTA Valstybės įmonės Valstybinė miškų urėdija direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. ĮS-392 VĮ VALSTYBINĖ MIŠKŲ URĖDIJA DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO DALIS PARAMAI VILNIUS 2019 2 Turinys ĮVADAS... 4 1. Kas gali pasinaudoti teise sumokėto pajamų mokesčio dalimi paremti subjektą, turintį teisę gauti paramą?... 4 2. Kas yra laikomas

Detaliau

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS KAUNO KLINIKŲ GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MOKAMŲ IMUNOPROFILAKTIKOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMO

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS KAUNO KLINIKŲ GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MOKAMŲ IMUNOPROFILAKTIKOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMO LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS KAUNO KLINIKŲ GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MOKAMŲ IMUNOPROFILAKTIKOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO 2019 m. birželio 19 d. Nr. V- 570 Kaunas Vadovaudamasis

Detaliau

Microsoft Word - Supaprastintos viesuju pirkimu taisykles 2015

Microsoft Word - Supaprastintos viesuju pirkimu taisykles 2015 PATVIRTINTA VĮ Lietuvos paminklai direktoriaus 2015 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. Į-1 VALSTYBĖS ĮMONĖS LIETUVOS PAMINKLAI SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS II. SUPAPRASTINTŲ

Detaliau

Microsoft Word - Asmenų prašymų pasiūlymų ir skundų nagrinĊjimo tvarkos aprašas

Microsoft Word - Asmenų praÅ¡ymų pasiÅ«lymų ir skundų nagrinÄŠjimo tvarkos apraÅ¡as PATVIRTINTA Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2007 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-37 (Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2014 m. birželio 18 d. įsakymo

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS (Viešoji įstaiga, Studentų g. 11, Akademijos mstl., Kauno r., tel.: 837 752300, faks.: 837 397500, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, į.k.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016 2023 m. VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m. Bendra strategijos vertė 2 486 600,00 Eur. Lėšos vietos

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

OBJEKTAS: GYVENAMO NAMO REKONSTRUKCIJA

OBJEKTAS: GYVENAMO NAMO REKONSTRUKCIJA UAB ŠARŪNO KIAUNĖS PROJEKTAVIMO STUDIJA ALEKSOTO G. -2, KAUNAS Direktorius Šarūnas Kiaunė kiaunes@yahoo.com 8 687 52 29-2 OBJEKTAS: STATYBOS VIETA: BYLA: TOMAS: STADIJA: KATEGORIJA: STATYTOJAS: PROJEKTO

Detaliau

DAINAVOS

DAINAVOS DALININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAS DĖL VIEŠO KONKURSO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKO DIREKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI ORGANIZAVIMO IR VIEŠOJO KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2017 m.

Detaliau