TRANSPORTO PRIEMONĖS MOKESČIO DYDŽIO NUSTATYMO KRITERIJŲ PARENGIMO PASLAUGOS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "TRANSPORTO PRIEMONĖS MOKESČIO DYDŽIO NUSTATYMO KRITERIJŲ PARENGIMO PASLAUGOS"

Transkriptas

1 Transporto priemonės mokesčio dydžio nustatymo kriterijų, pagrindžiant juos kitų šalių patirtimi ir statistiniais duomenimis ir pasiūlymų dėl transporto priemonių apmokestinimo Lietuvoje, pagrindžiant siūlomų tarifų dydžius ir planuojamus pasiekti rezultatus, parengimo paslaugos G a l utinė ataskaita Skirta: LR užsienio reikalų ministerijai LR aplinkos ministerijai Parengė: UAB, UAB Business Government Innovation Didžioji g. 25-6, LT Vilnius, Lietuva Tel Fax m. liepa

2 2 TURINYS 1. ĮVADAS TYRIMO KONTEKSTAS Taršos mažinimo tikslai ir ES nuostatos dėl kelių transporto priemonių apmokestinimo Nacionaliniai teršalų išmetimo mažinimo tikslai ir kelių transporto tarša ES nuostatos dėl kelių transporto priemonių apmokestinimo Dabartinis kelių transporto priemonių apmokestinimas Lietuvoje KITŲ ES VALSTYBIŲ NARIŲ TAIKOMI MOKESČIAI TRANSPORTO PRIEMONĖMS Lengviesiems automobiliams (M 1) taikomas registracijos mokestis Lengviesiems automobiliams (M 1) taikomas naudojimo mokestis Krovininėms transporto priemonėms (N) taikomi mokesčiai Mokesčių pajamų panaudojimas ir taikomų mokesčių struktūra ALTERNATYVOS KAIP PAKEISTI IR (AR) TOBULINTI DABAR TAIKOMĄ TRANSPORTO PRIEMONIŲ APMOKESTINIMO SISTEMĄ Mokesčio dydžio nustatymo kriterijų identifikavimas Optimalios alternatyvos pasirinkimo principai Alternatyva Nr. 1. Išmetamu CO 2 kiekiu grindžiamas lengvųjų automobilių (M 1) tarifas su pereinamuoju laikotarpiu Kriterijai, lemiantys tarifo dydį Alternatyvos poveikis Alternatyva Nr. 2. Išmetamu CO 2 kiekiu grindžiamas lengvųjų automobilių (M 1) tarifas be pereinamojo laikotarpio Kriterijai, lemiantys tarifo dydį Alternatyvos poveikis Alternatyva Nr. 3. Variklio tūriu paremtas lengvųjų automobilių (M 1) mokesčio tarifas Kriterijai, lemiantys tarifo dydį Alternatyvos poveikis Alternatyva Nr. 4. Euro emisijos klase paremtas lengvųjų automobilių (M 1) mokesčio tarifas Kriterijai, lemiantys tarifo dydį Alternatyvos poveikis Geriausios alternatyvos identifikavimas Mokesčio surinkimo variantai Mokestinės naštos kelių transporto priemonėms pasikeitimas PAPILDOMAI GALIMOS FINANSINĖS IR EKONOMINĖS PRIEMONĖS, KURIOS SKATINTŲ MAŽIAU TARŠIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ NAUDOJIMĄ ES šalyse taikomos papildomos finansinės ir ekonominės priemonės Lietuvai siūlomos papildomos finansinės ir ekonominės priemonės, skatinančios mažiau taršių transporto priemonių naudojimą IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS PRIEDAI... 81

3 3 1. ĮVADAS Nacionalinėje reformų darbotvarkėje yra ES suformuluotos rekomendacijos Lietuvai dėl automobilių mokesčio įvedimo 1. Vienas pagrindinių automobilių apmokestinimo efektų taršos sumažėjimas. Transporto keliamos taršos mažinimas svarbus tiek nacionaliniu gyvenimo kokybės požiūriu, tiek ir tarptautiniu požiūriu, atsižvelgiant į nustatytas teršalų išmetimo nacionalines ribas. Apmokestinus transporto priemones, įgyvendinamas principas teršėjas moka, o tai skatina atsakingesnę transporto priemonių naudotojų elgseną priimant sprendimus dėl automobilio įsigijimo ar keitimo. ES valstybėse narėse šalia degalų akcizo, kuris kai kurių ekonomistų traktuojamas kaip aplinkosauginis mokestis, bei kelių naudotojų mokesčių yra taikomi transporto priemonės registracijos ir transporto priemonės naudojimo mokesčiai. Šiuo metu Lietuvoje transporto priemonių registravimo mokestis yra labai mažas ir skirtas administracinėms sąnaudoms padengti. Asmeniniais tikslais naudojamos transporto priemonės ekologiniu naudojimo mokesčiu Lietuvoje nėra apmokestinamos, o komerciniais tikslais naudojamų transporto priemonių mokestis už aplinkos teršimą (ekologinis naudojimo mokestis) yra menkas ir savo apimtimi neatitinka tarptautinės praktikos. Sunkiesiems krovininiams automobiliams (N 3) taip pat taikomas periodinis mokestis už Lietuvos Respublikoje įregistruotas krovinines transporto priemones (moka fiziniai ir juridiniai asmenys), kuris yra diferencijuotas pagal automobilio masę ir pakabos tipą. Šio tyrimo tikslas pateikti kelis galimus (veiksmingus ir efektyvius) transporto priemonių apmokestinimo variantus. Tyrimo rezultatai naudotini kaip pagrindas rengiant pasiūlymus dėl LR mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo, kuris reglamentuoja taršos šaltinių apmokestinimą ir tik iš dalies įgyvendina teršėjas moka principą, pakeitimo. Siekiant parengti galimas transporto priemonių apmokestinimo alternatyvas, tyrimo metu išanalizuotos tarptautinėje praktikoje taikomos apmokestinimo sistemos ir papildomos priemonės, skatinančios naudoti mažiau taršias transporto priemones. Alternatyvos vertinamos aplinkosauginiu, ekonominiu ir socialiniu požiūriu. Geriausios alternatyvos nustatymui taikomas sąnaudų ir naudos analizės metodas. Tyrimo rezultatais bus remiamasi rengiant pasiūlymus dėl LR mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatų pakeitimo, todėl šiam įstatymui skiriamas pagrindinis dėmesys. Kiti įstatymai ir jų pagrindu taikomi mokesčiai nagrinėjami kaip tyrimo kontekstas, o pasiūlymai atspindi studijos ekspertų nuomonę, bet detaliau neanalizuojami. Tyrimas atliktas pagal UAB ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos 2015 m. gegužės 7 d. pasirašytą sutartį Nr ESD, kurios paslaugų gavėjas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija. Atlikdami tyrimą, teršalų emisijų klausimais UAB bendradarbiavo su UAB AF-Consult ekspertais. Už konstruktyvų bendradarbiavimą ir pateiktus pasiūlymus tyrimo ataskaitai dėkojame LR užsienio reikalų ministerijai, LR aplinkos ministerijai, LR finansų ministerijai, LR susisiekimo ministerijai, LR energetikos ministerijai, VĮ Regitra bei užsienio šalių ekspertams, pasidalinusiems savo patirtimi. Tyrimo ataskaitą redagavo lietuvių kalbos redaktorė Daina Julija Lyderienė. 1 Lietuva: 2014 m. Nacionalinė reformų darbotvarkė.

4 4 Tyrimo ataskaitoje naudojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme 2 ir Valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininko įsakyme Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo 3 naudojamas sąvokas: lengvasis automobilis M 1 klasės transporto priemonė keleiviams vežti, turinti ne daugiau kaip 8 sėdimas vietas keleiviams ir 1 sėdimą vietą vairuotojui; lengvasis krovininis automobilis N 1 klasės transporto priemonė kroviniams vežti, kurios techniškai leistina pakrautos transporto priemonės (bendroji) masė ne didesnė kaip 3,5 t ir kuri atitinka nustatytas papildomas sąlygas (pavyzdžiui, salonas nuo krovinių skyriaus turi būti atskirtas pertvara, užtikrinančia krovinio nepatekimą į keleivių saloną staigiai stabdant); krovininis automobilis N 2 klasės transporto priemonė kroviniams vežti, kurios techniškai leistina pakrautos transporto priemonės (bendroji) masė didesnė kaip 3,5 t, tačiau ne didesnė kaip 12 t; sunkusis krovininis automobilis N 3 klasės transporto priemonė kroviniams vežti, kurios techniškai leistina pakrautos transporto priemonės (bendroji) masė didesnė kaip 12 t. Vilkiko bendrąja mase vadinama paties vilkiko techniškai leistina pakrautos transporto priemonės (bendroji) masė ir balniniam sujungimui tenkanti pakrautos puspriekabės masės dalis. Kategorija N įvardijamos N 1, N 2, N 3 klasės krovininės transporto priemonės. 2 Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas (Žin., 2000, Nr ; 2007, Nr ). 3 Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymas Nr. 2B-479 Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo (Žin., 2008, Nr ).

5 5 2. TYRIMO KONTEKSTAS 2.1. Taršos mažinimo tikslai ir ES nuostatos dėl kelių transporto priemonių apmokestinimo Nacionaliniai teršalų išmetimo mažinimo tikslai ir kelių transporto tarša Aplinkos oro taršos valdymą tarptautiniu lygiu reglamentuoja JT Tolimųjų oro teršalų pernašų konvencija ir jos (8) protokolai. Protokole dėl eutrofikacijos, rūgštėjimo ir pažemio ozono (taip vadinamame Geteborgo protokole) nustatyti nacionaliniai ir Europos Sąjungoje išmetamo teršalų (SO 2, NO X, NMLOJ (nemetaniniai lakieji organiniai junginiai) ir NH 3) kiekio metiniai limitai, kurie buvo perkelti į ES teisę. Nors Lietuva šiuo metu limitų neviršija, siekiant toliau mažinti tarpvalstybinę taršą ir taršos daromą didžiulį neigiamą poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai, siekiama išmetamų teršalų kiekius toliau mažinti: Lietuvai iki 2020 m. nustatyta sumažinti (lyginant su 2005 m. išmestu kiekiu) išmetamą SO 2 kiekį 55 proc., NO x 48 proc., kietųjų dalelių (KD 2,5) 20 proc., NH 3 10 proc. ir NMLOJ (nemetaniniai lakieji organiniai junginiai) 32 proc. 4 Lietuvai pasiūlyta iki 2030 m. sumažinti (lyginant su 2005 m. išmestu kiekiu): SO 2 kiekį 72 proc., NO x 55 proc., kietųjų dalelių (KD 2,5) 54 proc., NH 3 10 proc., NMLOJ (nemetaniniai lakieji organiniai junginiai) 57 proc. 5 Lietuvos nacionalinėje klimato kaitos strategijoje taip pat keliamas tikslas iki 2030 m. sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį 40 proc., lyginant su 1990 m. Taršos mažinimo tikslai ir padaryta pažanga apibendrinta lentelėje (1 lentelė). Matyti, kad kelių transporto taršos mažinimas aktualiausias siekiant nacionalinių išmetamų azoto oksidų (NO x), anglies dioksido (CO 2) ir NMLOJ kiekių mažinimo tikslų, kadangi transporto dalis šių medžiagų išmetamame kiekyje yra nemaža, ypač azoto oksidų atveju. Išmetamą azoto oksidų kiekį sumažintų perėjimas prie naujesnių Euro emisijos klasių, tad čia svarbus vaidmuo tenka ir mokestinėms paskatoms. Išmetamo CO 2 kiekio mažinimo tikslas šiuo metu yra pasiektas, nes išmetamas CO 2 kiekis labai smarkiai krito metais, sugriuvus iš sovietinių laikų paveldėtai ir rinkos ekonomikos poreikių neatitinkančiai pramonei. Visgi, pagal vidutinį naujų 2013 metais Lietuvoje registruotų automobilių išmetamą CO 2 kiekį vienam kilometrui, Lietuva viršija ES-27 vidurkį 6, todėl kelių transporto išmetamo CO 2 mažėjimas taip pat turi būti vienas iš tikslų m. priimtas sprendimas dėl Geteborgo protokolo pakeitimų m. pabaigoje Europos Komisijos pateiktas pasiūlymų rinkinys dėl aplinkos oro politikos peržiūros, kuriame pateikti taršos sumažinimo tikslai ES ir Valstybėms narėms iki 2030 m. 6 Remiantis EUROSTAT duomenimis, vidutinis naujų automobilių išmetamas CO 2 kiekis Lietuvoje 2013 metais sudarė 139,9 g/km, o ES-27 vidurkis buvo 127 g/km.

6 6 1 lentelė. Keliami nacionaliniai tikslai ir padaryta pažanga Anglies dioksidas (CO2) Sieros dioksidas (SO2) Azoto oksidai (NOx) Kietosios dalelės KD2,5 Amoniakas (NH3) Nemetano lakieji organiniai junginiai (NMLOJ) Taršos mažinimo tikslai Padaryta pažanga 2012 m. Visi sektoriai Kelių transportas kelių Iki 2020, Iki 2030, Iki 2030, 2012, 2012, 2012, 2012, transportui lyginant lyginant lyginant lyginant lyginant lyginant lyginant tekusi su 2005 su 2005 su 1990 su 2005 su 1990 su 2005 su 1990 taršos dalis -40% -55,6% -23,1% 18,9% -55% -72% -15,5% -78,4% 0,1% -48% -55% -7,5% -7,6% 46,9% -20% -54% 7,5% -9,5% 4,8% -10% -10% -3,0% 60,7% 0,4% -32% -57% -12,7% -42,4% 12,0% Šaltinis: skaičiavimai, remiantis Eurostat ir strateginio planavimo dokumentų informacija. Aplinkos apsaugos agentūros duomenimis, bendrą dabartinę Lietuvos būklę oro sektoriuje reikia vertinti kaip patenkinamą arba gerą (išskyrus situaciją dėl kai kurių teršalų didžiuosiuose miestuose), kadangi šiuo metu į atmosferą išmetami pagrindinių teršalų kiekiai neviršija nustatytų reikalavimų, tačiau yra realus pavojus, kad augant ekonomikai, šalies ūkiui ir gyvenimo lygiui, o ypač gamybai ir transportui (tai yra vienos svarbiausių veikiančių jėgų aplinkos oro sektoriuje), apkrova aplinkai gali didėti. Daugeliui oro teršalų būdinga tai, kad jie gali išlikti ore gana ilgą laiką ir oro masės juos perneša toli nuo kilmės šaltinių. Dėl į atmosferą išmetamų teršalų prastėja miestų oro kokybė, susidaro troposferinis ozonas, rūgštėja dirvožemis ir paviršinis vanduo, vyksta eutrofikacija. Tai daro neigiamą įtaką pirmiausia žmonių sveikatai, be to, žemės ūkio produktyvumui, biologinei įvairovei, miškų būklei ir pan. Nuo 2008 metų didėja bendri kietųjų dalelių išmetimai ir 2013 metais buvo fiksuotas didžiausias nuo pat 2000 metų išmetimų kiekis (26,8 tūkst. tonų), todėl šio teršalo išmetimų prevencijai turi būti skiriamas didesnis dėmesys. Ypač ši problema aktuali miestuose m. vidutinė paros KD10 koncentracija tam tikruose mikrorajonuose Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose viršijo ribinę vertę atitinkamai 43, 44 ir 49 dienas, t. y. šiuose miestuose buvo viršyta leistina 35 dienų per metus riba. Svarbiausi šio teršalo šaltiniai yra kietojo kuro (medienos, durpių, akmens anglies) kūrenimas, teršalų išmetimas iš transporto sektoriaus (ypač iš dyzelinių variklių) bei transporto nuo kelio sukeltos dulkės (kelių transportui tenkanti taršos dalis pagal kiekvieną analizuojamą teršalą nurodyta aukščiau pateiktoje 1 lentelėje) ES nuostatos dėl kelių transporto priemonių apmokestinimo Šalia degalų akcizo ir kelių naudotojų mokesčių ES valstybėse narėse įprastai yra taikomi transporto priemonės registracijos mokestis 7 ir transporto priemonės naudojimo mokestis 8. Registracijos ir 7 Registracijos mokestis apima visų rūšių mokesčius, kurie šiuo metu siejami su transporto priemonės įregistravimu, neatsižvelgiant į tai, kaip jie vadinami (mokestis, akcizas, aplinkos bonus-malus schema ar pan.),

7 7 naudojimo mokesčių taikymas šalyse ES lygmeniu nėra suderinti, todėl kyla su tuo susijusių problemų. Šios problemos identifikuojamos trijose srityse. Tarp jų išskiriamos dvi ekonominės sritys vidinės rinkos funkcionavimo, pvz.: dėl mokesčių ES mastu nesuderinamumo gali būti taikomi dvigubi automobilių registracijos mokesčiai, kurie įvardijami kaip kliūtis laisvam judėjimui Europos Sąjungoje, ir automobilių industrijos funkcionavimo, pvz.: skirtingos automobilių registracijos ir naudojimo mokesčių sistemos ir taikomi skirtingi standartai neleidžia automobilių gamybos industrijai pilnai išnaudoti vieningos rinkos teikiamų privalumų ar masinės automobilių, pasižyminčių vienodomis techninėmis specifikacijomis, gamybos galimybių. Trečioji, ne mažiau svarbi sritis, kurioje automobilių registracijos ir naudojimo mokesčių nesuderinamumas ES šalyse kelia problemų aplinkosauginė tvaraus vystymosi sritis. Vieningos transporto priemonių apmokestinimo sistemos nebuvimas neleidžia efektyviai siekti aplinkosauginių tikslų 9. Siekiant suderinti automobilių registracijos ir naudojimo mokesčius ES šalyse, sudarant sąlygas integraliam aplinkosauginių ir ekonominių tikslų siekimui, Europos Komisija 2005 metais paskelbė komunikatą, kuriame nurodomi nesuderinamumo problemos sprendimo būdai, siūlomi šalims narėms 10. Lengviesiems automobiliams (M 1) taikytinos nuostatos 2005 m. komunikatu Europos Komisija siūlo palaipsniui panaikinti registracijos mokesčius, juos pakeičiant metiniais ekologiško naudojimo mokesčiais 11. Registracijos mokesčiai pasižymi didesne dvigubo apmokestinimo rizika, be to, diferencijuotas naudojimo mokestis paprastai paskatina automobilių parko atnaujinimą, priešingai nei registracijos mokestis, dėl kurio naujo automobilio įsigijimas yra atidėliojamas 12. Europos Komisijos pasiūlymas numato, kad į mokesčio apskaičiavimo bazę turėtų būti įtrauktas CO 2 išmetimo faktorius, tačiau Valstybės narės taip pat galėtų pasirinkti į mokesčio apskaičiavimo bazę įtraukti ir kitus teršalus 13. Tarp kitų teršalų svarbus vaidmuo tenka dyzelinių automobilių išmetamoms kietosioms dalelėms. Dyzeliniai automobiliai išmeta mažiau CO 2, todėl pastaruoju metu dyzelinių automobilių įsigijimas buvo netgi skatinamas. Tačiau pastarieji tyrimai 14 atskleidė dyzelinių automobilių išmetamų kietųjų dalelių (ypač KD 2,5) daromą didžiulę žalą sveikatai. Todėl Europos Sąjunga vis labiau griežtina reikalavimus dyzelinių automobilių teršalų emisijoms 15, o taip pat reikalavimus naujų modelių testavimui. Atsižvelgiant į dyzelinių automobilių keliamą taršą kietosiomis dalelėmis, kai kurios Valstybės narės (pvz., Švedija) dyzeliniams automobiliams taiko didesnį mokesčio tarifą už tą patį CO 2 emisijos kiekį, lyginant su benzininiais automobiliais. Papildomai, kai kurios tačiau neapima mokesčių, renkamų transporto priemonės registracijos administracinėms išlaidoms arba techninės apžiūros išlaidoms padengti. 8 Naudojimo mokesčiai apima visų rūšių mokesčius, susijusius su automobilio naudojimu Valstybės narės teritorijoje, neatsižvelgiant į tai, kaip jie vadinami, išskyrus kelių rinkliavas, vinjetes ir degalų akcizą. 9 KOM(2005) 261 galutinis. 10 KOM(2005) 261 galutinis. 11 KOM(2005) 261 galutinis. 12 Baudouin Lamine and Erki Lõhmuste (2014), Do the Baltic States need to tax passenger cars more? Economic Analysis from European Commission s Directorate-General for Economic and Financial Affairs. 13 KOM(2005) 261 galutinis. 14 Pvz.: COMEAP (2009). Long-Term Exposure to Air Pollution: Effect on Mortality. The Committee on the Medical Effects of Air Pollutants. 15 Pvz.:

8 8 Valstybės narės, pavyzdžiui, Didžioji Britanija, bei vietos valdžia ketina riboti dyzelinių automobilių patekimą į didelių miestų centrus 16. Nors Europos Komisija atsiėmė savo pasiūlymus, išdėstytus 2005 m. Europos Komisijos komunikate 17, dėl lengviesiems automobiliams taikytinų mokesčių, išsakyti pasiūlymai suteikė impulsą diskusijoms ir vienašaliams Valstybių narių veiksmams dėl šiame komunikate išdėstytų idėjų įdiegimo į automobilių mokesčių sistemas 18 (tokie pavyzdžiai yra pateikti šios ataskaitos dalyje 3. KITŲ ES VALSTYBIŲ NARIŲ TAIKOMI MOKESČIAI TRANSPORTO PRIEMONĖMS ) metais pateiktuose harmonizavimo pasiūlymuose akcentuojama, kad mokesčio tarifo diferencijavimas turėtų būti grindžiamas ne technologiniais parametrais, kaip variklio tūris ar variklio galia, o objektyviais veikimo rezultatais, kaip CO 2 emisijos kiekis 19. Taip pat ribos, nuo kurių taikomas mažesnis mokestis arba nulinis tarifas, turėtų būti reguliariai griežtinamos, tokiu būdu palaikant nuolatinį spaudimą pirkti vis mažiau aplinką teršiančias transporto priemones. Tokiu būdu siekiama automobilių naudojimo mokestį tiesiogiai susieti su aplinkosauginių tikslų įgyvendinimu, skatinant pirkti mažiau taršias transporto priemones ir taip padedant automobilių gamintojams lengviau įgyvendinti nuostatas, ribojančias vidutinį naujo automobilių parko išmetamo CO 2 kiekį. Krovininiams automobiliams (N) taikytinos nuostatos Krovininių automobilių atveju ES lygiu taip pat siekiama mokesčių dydį susieti su keliama tarša ir kitais transporto keliamais išoriniais kaštais, pvz., grūstimis m. Europos Parlamentas ir Taryba paragino Europos Komisiją parengti pranešimą apie visuotinai taikomą, skaidrų ir visapusišką modelį transporto išoriniams kaštams, tokiems kaip tarša ir grūstys, įvertinti, kuris būtų pagrindu apskaičiuojant mokesčius už naudojimąsi infrastruktūra. Tikslas yra nustatyti tokius transporto priemonėms taikytinus mokesčių tarifus, kurie geriau atspindėtų tikruosius transporto priemonių naudojimo kaštus, susijusius su tarša, grūstimis ir klimato kaita. Todėl taikomas mokesčių dydis turėtų skirtis priklausomai nuo Euro emisijos klasės, nukeliauto atstumo ir kitų aktualių veiksnių 20. Praktikoje šiuo metu krovininiam kelių transportui taikomi mokesčiai atspindi labai skirtingą Valstybių narių požiūrį. Kai kurios šalys remiasi įvairių apmokestinimo priemonių (kuro ir transporto priemonių mokesčiai) deriniu. Kitose šalyse mokesčių derinys taip pat apima kelių naudotojų mokesčius, taikomus greitkelius naudojantiems vežėjams ir skirtus infrastruktūros sąnaudoms padengti. Kelių naudotojų mokesčiai gali būti pagal laiką skaičiuojamos rinkliavos (pvz., Eurovinjetė ), dažnai įvedamos kaip pereinamojo laikotarpio sistema, arba kelių mokesčiai, skaičiuojami pagal atstumą (angl. tolls) 21, apmokestinant atskiras kelio atkarpas arba visą pirminį tinklą. Esami kelių mokesčiai laikomi nepakankamai veiksmingais, t. y. jie neužtikrina krovininio kelių transporto išorinių kaštų internalizavimo. Šią padėtį taisyti siūloma 2008 m. Europos Komisijos pateiktais pasiūlymais Pvz.: 17 KOM(2005) 261 galutinis. 18 Šaltinis: 19 COM(2012) 756 final. 20 Šaltinis: 21 KOM(2008) 436 galutinis. 22 KOM(2008) 436 galutinis.

9 Dabartinis kelių transporto priemonių apmokestinimas Lietuvoje Tyrimo rezultatais bus remiamasi rengiant pasiūlymus dėl LR mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatų pakeitimo, todėl šiam įstatymui skiriamas pagrindinis dėmesys. Kiti įstatymai ir jų pagrindu taikomi mokesčiai nagrinėjami kaip tyrimo kontekstas, o pasiūlymai atspindi ekspertų nuomonę, bet detaliau neanalizuojami. Šiuo metu Lietuvoje kelių transporto priemonių registravimo mokestis yra labai mažas ir skirtas administracinėms sąnaudoms padengti (t. y. ekologinis registravimo mokestis su diferencijuotu tarifu nėra taikomas). Kaip pavaizduota paveiksle (Pav. 1), asmeniniais tikslais naudojami lengvieji automobiliai (M 1) su aplinkos teršimu sietinais mokesčiais šiuo metu nėra apmokestinti (neskaitant degalų akcizo, kuris bent iš dalies taip pat galėtų būti priskirtas aplinkosauginiams mokesčiams). Tuo tarpu ūkinei komercinei veiklai naudojami lengvieji automobiliai (M 1), kaip ir kitos ūkinei komercinei veiklai naudojamos kelių transporto priemonės, yra apmokestinami mokesčiu už aplinkos teršimą, kurio dydis priklauso nuo sunaudotų degalų kiekio. Tarifas yra nustatytas vienai tonai sunaudotų degalų ir sudaro 7 Eur už 1 toną benzino arba suskystintų naftos dujų, 8 Eur už 1 toną dyzelino ir 6 Eur už 1 toną suslėgtų gamtinių dujų 23. Tai gana mažas tarifas, lyginant su degalų akcizo tarifu 24. Be to, nuo mokesčio už aplinkos teršimą yra atleidžiami fiziniai ir juridiniai asmenys, teršiantys iš transporto priemonių, naudojamų žemės ūkio veiklai, jei jų pajamos iš šios veiklos sudaro daugiau kaip 50 procentų visų gaunamų pajamų. 23 Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas. 24 Pavyzdžiui, taikomas 434,43 Eur akcizo tarifas už 1000 litrų bešvinio benzino, 330,17 Eur akcizo tarifas už 1000 litrų dyzelinių degalų.

10 10 Ekologinis registravimo mokestis Ekologinis naudojimo mokestis Kelių naudotojo mokestis (vinjetė) Netaikomas naudojant asmeniniais tikslais Lengvieji automobiliai (M 1) Netaikomas Apmokestinami ūkinei komercinei veiklai naudojami automobiliai (LR mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas) Netaikomas Lengvieji krovininiai automobiliai (N 1) Krovininiai automobiliai (N 2) Sunkieji krovininiai automobiliai (N 3) Netaikomas Netaikomas Netaikomas Apmokestinami ūkinei komercinei veiklai naudojami automobiliai (LR mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas) Apmokestinami ūkinei komercinei veiklai naudojami automobiliai (LR mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas) Renkamas mokestis už įregistruotas krovinines transporto priemones (LR kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymas) Taikomas (LR kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymas ir LR Vyriausybės nutarimas Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo ) Pav. 1. Dabartinis kelių transporto priemonių apmokestinimas Lietuvoje Šaltinis: sudaryta. Pastaba: M 2 ir M 3 klasės transporto priemonių (autobusai), L kategorijos transporto priemonių (mopedai, motociklai ir jiems prilyginamos transporto priemonės) apmokestinimas tyrimo metu nebuvo analizuojamas. Sunkiesiems krovininiams automobiliams (N 3) taikomas periodinis mokestis už įregistruotas krovinines transporto priemones, kuris yra diferencijuotas pagal automobilio masę ir pakabos tipą. Nors pagal teisės aktus šis mokestis nėra siejamas su tarša, tačiau dėl masės kriterijaus (tiesiogiai susijusi su tarša) taikymo apskaičiuojant mokestį ir periodinio mokėjimo, jis iš dalies gali būti traktuojamas kaip ekologinis naudojimo mokestis. Autobusai (pradedant turinčiais 8 sėdimąsias vietas keleiviams ir vieną sėdimąją vietą vairuotojui) ir krovininės kelių transporto priemonės (N) ir jų junginiai (pradedant lengvosiomis krovininėmis transporto priemonėmis iki 3,5 tonos N 1) už važiavimą magistraliniais A1 A18 automobilių keliais taip pat yra apmokestinami kelių naudotojo mokesčiu (vinjete). Vinjetę galima įsigyti dienai, savaitei, mėnesiui ir metams. Metinis tarifas svyruoja nuo 304 Eur (8 sėdimąsias vietas keleiviams turintys autobusai, krovininės transporto priemonės iki 3,5 tonos (N 1), žemės ūkio veiklos subjektams priklausančios transporto priemonės) iki 1071 Eur (krovininės kelių transporto priemonės (N 3) ir jų junginiai nuo 12 tonų didžiausios leidžiamos masės, esant Euro 0, I, II, III emisijos klasėms). Taip pat yra tam tikra tarifo variacija priklausomai nuo Euro emisijos klasės, pvz., Euro IV ir mažiau taršios

11 11 krovininės kelių transporto priemonės (N) ir jų junginiai nuo 12 tonų didžiausios leidžiamos masės apmokestinami nebe 1071 Eur metiniu tarifu (taikomu Euro 0, I, II, III emisijos klasėms), o 753 Eur metiniu tarifu. Dabartinio apmokestinimo keliamos problemos Nacionalinėje reformų darbotvarkėje yra ES suformuluotos rekomendacijos Lietuvai dėl automobilių mokesčio įvedimo 25. Europos automobilių gamintojų asociacijos 2014 metų duomenimis 26, lengvieji automobiliai (M 1) apmokestinami naudojimo mokesčiu 22 ES šalyse. Dažniausiai naudojamas mokesčio nustatymo kriterijus išmetamas CO 2 kiekis. Lietuvoje asmeniniais tikslais naudojami automobiliai ekologiniu naudojimo mokesčiu šiuo metu nėra apmokestinami, o komerciniais tikslais naudojamų priemonių mokestis už aplinkos teršimą yra menkas ir savo apimtimi neatitinka tarptautinės praktikos. Apmokestinus transporto priemones, įgyvendinamas principas teršėjas moka. Pavyzdžiui 27, Euro 4 klasės lengvasis automobilis (M 1) su 2 litrų dyzeliniu varikliu nuvažiavęs 1000 kilometrų mieste dėl taršos padaro 13,8 euro žalos, o atitinkamo benzininio lengvojo automobilio (M 1) padaryta žala lygi 6,4 euro (detaliau žr. 33 puslapyje pateiktą 21 lentelę). Vienas pagrindinių automobilių apmokestinimo efektų taršos mažinimas. Pagal automobilių taršą diferencijuoti mokesčio tarifai, priimant sprendimus dėl automobilio įsigijimo ar keitimo, skatintų rinktis mažiau taršius automobilius. Transporto keliamos taršos mažinimas svarbus tiek nacionaliniu gyvenimo kokybės požiūriu, tiek ir tarptautiniu požiūriu, atsižvelgiant į nustatytas teršalų išmetimo nacionalines ribas. Pavyzdžiui, palyginimui su kitomis ES šalimis galime pasiremti naujų įsigyjamų automobilių išmetamų CO 2 kiekių duomenimis, kurie rodo, kad Lietuvoje CO 2 išmetimai yra vieni didžiausių Europos Sąjungoje (Pav. 2), o automobilių parkas bene seniausias visoje Europos Sąjungoje (tiesa, neseniai įvykdyto automobilių, kuriems nėra atlikta techninė apžiūra ar nėra apdrausti privalomuoju draudimu, automatinio išregistravimo mastai leidžia manyti, kad situacija yra kiek geresnė, tačiau išlieka nepriimtina). Tai lemia pernelyg didelę lengvųjų automobilių (M 1) keliamą taršą įvairiais teršalais (žr. 6 puslapyje pateiktoje 1 lentelėje nurodytus teršalus). 25 Lietuva: 2014 m. Nacionalinė reformų darbotvarkė edition of the Tax Guide issued by the European Automobile Manufacturers Association (ACEA) 27 Remiantis Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos, kitų tarptautinių programų paramos ir/ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodikoje (Centrinė projektų valdymo agentūra) pateiktomis atskirų teršalų daromos žalos vertėmis.

12 12 Danija; 112,7 Lenkija; 141,4 Didžioji Britanija; 128,3 Čekija; 134,6 Švedija; 133,3 Latvija; 147,1 Estija; 146,9 Lietuva; 139,9 ES-27; Pav. 2. Vidutinis naujų automobilių išmetamas CO2 kiekis, g/km (2013 m.) Šaltinis: sudaryta, remiantis Eurostat. Dar viena pakankamai didelė problema Lietuvoje, kurią galėtų padėti spręsti ekologinis naudojimo mokestis (mokestis už aplinkos teršimą) eksploatuoti netinkamų transporto priemonių utilizavimas. Pirma, didesniuose miestuose seni netinkami eksploatuoti automobiliai yra paliekami tiesiog kiemuose. Tokius automobilius sudėtinga surinkti dėl neišspręstų nuosavybės klausimų, neaiškiai apibrėžtų įvairių institucijų galių ir funkcijų 28. Antra, praktika rodo, kad seni automobiliai ardomi nesilaikant reikalavimų, kartu ne pagal reikalavimus šalinamos ir susidariusios atliekos. Lietuvoje kasmet išardoma tūkst. tonų senų automobilių, o juos ardant susidaro apie tūkst. tonų nevertingų atliekų (plastiko, gumos, stiklo, salono apdailos ir kitokių automobilinių dalių) 29. Senus automobilius praktikoje superka ne tik tokių automobilių tvarkymui reikalingus leidimus turinčios įmonės, bet ir nelegalūs ardytojai, kurie vertingas dalis priduoda į antrinę rinką, metalą parduoda, o nevertingas atliekas šalina nesilaikydami reikalavimų 30. Užsienio šalių patirtis rodo, kad paskatas utilizuoti nebetinkamas naudoti transporto priemones galima būtų sustiprinti ekologiniu naudojimo mokesčiu (mokesčiu už aplinkos teršimą). Kai kuriose užsienio šalyse (pvz., Suomijoje 31 ) automobilio galutinis išregistravimas panaikina prievolę mokėti metinį naudojimo mokestį, o toks galutinis išregistravimas atliekamas tik perdavus automobilį eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymui reikalingus leidimus turinčiai įmonei. 28 Šaltinis: 29 Šaltinis: 30 Šaltinis: 31 Šaltinis:

13 13 3. KITŲ ES VALSTYBIŲ NARIŲ TAIKOMI MOKESČIAI TRANSPORTO PRIEMONĖMS Siekiant pasiūlyti Lietuvai taikytiną mokesčio alternatyvą, tikslinga pasinaudoti gerąja užsienio praktika. Analizei buvo pasirinktos 7 ES šalys: Lenkija, Estija, Latvija, Švedija, Danija, Čekija, Didžioji Britanija. Toliau pateiktoje lentelėje yra apibendrinta ekologinių registracijos ir naudojimo mokesčių taikymo praktika šiose šalyse. 2 lentelė. Analizuotuose užsienio šalyse lengviesiems automobiliams (M 1) taikomų registracijos ir naudojimo mokesčių nustatymo kriterijai Šalis Registracijos mokesčio kriterijai Naudojimo mokesčio kriterijai Lenkija Iš dalies galima priskirti automobilio pirmą Netaikomas. kartą įregistravimo šalyje akcizo mokestį, kurio tarifas padidėja variklio tūriui viršijus 2000 cm 3. Estija Netaikomas. Netaikomas. Latvija CO 2 kiekis. Nesant duomenų: automobilio amžius ir variklio tūris. Maksimali masė; variklio tūris; variklio galia. Švedija Netaikomas. CO 2 kiekis; kuro tipas (dyzeliniams automobiliams taikomas didesnis tarifas už tą patį išmetamą CO 2 kiekį). Euro 4 netenkinantiems automobiliams: Danija Kaina; kuro naudojimo efektyvumas (matuojamas nuvažiuojamais km/l); automobilio komplektacija. automobilio masė ir kuro tipas. Kuro naudojimo efektyvumas (km/l); kuro tipas. Čekija Euro emisijos klasė. Variklio tūris cm 3 ir amžius (mokestis taikomas tik verslo tikslais naudojamiems automobiliams). Didžioji Britanija Netaikomas. Iš dalies registravimo mokesčio esmę atitinka pirmiesiems metams taikomas naudojimo mokesčio tarifas, kuris yra labiau diferencijuotas, nei vėlesniems metams taikomas tarifas. CO 2 kiekis; kuro tipas (alternatyviu kuru 32 varomiems automobiliams taikomas šiek tiek mažesnis tarifas). Iki 2001 m. kovo 1 d. registruotiems automobiliams: variklio tūris. Šaltinis: sudaryta, remiantis: 2014 edition of the Tax Guide issued by the European Automobile Manufacturers Association (ACEA); PwC (2014), 2014 Global Automotive Tax Guide. Matyti, kad Didžioji Britanija iš lentelėje pateiktų valstybių geriausiai atitinka ES rekomendacijas nėra taikomas registracijos mokestis, kurio Europos Komisija siūlo palaipsniui atsisakyti 33, o taikomas naudojimo mokestis yra paremtas išmetamu anglies dvideginio (CO 2) kiekiu. Vis dėlto, Didžiojoje Britanijoje taikomas tarifas neatsižvelgia į dyzelinių automobilių keliamą taršą kietosiomis dalelėmis, ir tokia situacija jau kelia problemų. Šia prasme gerąja praktika laikytinas Švedijoje taikomas naudojimo mokestis, kurio tarifas dyzeliniams automobiliams yra didesnis už tą patį išmetamą CO 2 kiekį. Toliau pateikiama platesnė užsienio šalių praktikos apžvalga ir analizė atskirai pagal mokesčių tipus. 32 Šalia benzininių ir dyzelinių automobilių, išskiriama trečioji grupė alternatyviu kuru varomi automobiliai (biodyzelinu, suskystintomis naftos dujomis (LPG) varomi automobiliai, hibridiniai ir tik elektra varomi automobiliai bei kitos rečiau pasitaikančios modifikacijos) m. Komisija pasiūlė panaikinti registracijos mokesčius ir integruoti juos pajamų požiūriu neutraliu būdu į esamus naudojimo mokesčius.

14 Lengviesiems automobiliams (M1) taikomas registracijos mokestis Iš analizuojamų 7 užsienio valstybių ekologinis registracijos mokestis (arba bent jau pagal savo esmę jam artimas mokestis) taikomas 4 valstybėse. Pats paprasčiausias mokesčio variantas taikomas Lenkijoje. Pirmą kartą šalyje registruojamiems automobiliams yra taikomas akcizo mokestis, kuris skaičiuojamas nuo automobilio kainos 34. Kai varikio tūris viršija 2000 cm 3, akcizo tarifas yra 18,6 proc. automobilio kainos, kai tūris nesiekia 2000 cm 3, taikomas 3,1 proc. tarifas 35. Taip pat reikia pažymėti, kad Lenkijoje šalia minėto mokesčio nėra taikomas naudojimo mokestis. Čekijoje taikomas labiau diferencijuotas registracijos mokesčio tarifas, priklausantis nuo Euro emisijos klasės 36. Šis mokestis buvo įvestas 2009 metais. Euro 1 emisijos klasės reikalavimų neatitinkantiems automobiliams taikomas CZK (363 Eur 37 ) mokestis. Automobiliams, atitinkantiems Euro 1 klasės reikalavimus taikomas 5000 CZK (181 Eur) mokestis, Euro 2 klasės 3000 CZK (109 Eur) mokestis. Automobiliams, atitinkantiems bent Euro 3 klasės reikalavimus, taikomas nulinis tarifas. Tai reiškia, kad automobiliams, pagamintiems apie 2001 metus ir vėliau, mokestis nėra taikomas. Be to, naudojimo mokestis yra taikomas tik verslo tikslais naudojamiems automobiliams, vadinasi, apie 2001 metus ir vėliau pagamintų automobilių naudojimas asmeniniais tikslais aplinkosauginiais mokesčiais nėra apmokestinamas. Pakankamai sudėtingas ir diferencijuotas registracijos mokesčio tarifas taikomas Danijoje. Registracijos mokestis priklauso nuo registruojamo automobilio kainos, tačiau jo suma koreguojama 38 atsižvelgiant į kuro suvartojimą ir tam tikrus kitus veiksnius 39. Kaip nurodyta 3 lentelėje, automobilio kainos daliai iki ,1 Eur 40 taikomas 105 proc. tarifas. Tačiau, jeigu automobilis su vienu litru benzino įveikia 17 km, apmokestinama suma mažinama 536,6 Eur, taip nurodyta suma mažinant už kiekvieną papildomą kilometrą. 3 lentelė. Danijoje lengviesiems automobiliams (M 1) taikomi registracijos mokesčio tarifai Proc. DKK Eur Tarifas, taikomas kainos daliai iki DKK (10 798,1 Eur) 105% Tarifas, taikomas likusiai kainos daliai 180% Apmokestinamos vertės koregavimas atsižvelgiant į degalų suvartojimą: Benzinas Kiekvienam nuvažiuojamam km/l virš 16 km/l apmokestinama vertė mažinama ,6 Kiekvienam trūkstamam km/l iki 16 km/l apmokestinama vertė didinama ,1 Dyzelinas Kiekvienam nuvažiuojamam km/l virš 17,5 km/l apmokestinama vertė mažinama ,6 34 Šaltinis: 35 PwC (2014), 2014 Global Automotive Tax Guide) edition of the Tax Guide issued by the European Automobile Manufacturers Association (ACEA). 37 Konvertavimui į Eur taikytas Lietuvos banko skelbiamo oficialaus EUR/CZK valiutos keitimo kurso nuo 2015 metų pradžios iki skaičiavimų atlikimo dienos vidurkis (27,565 kronos už vieną eurą). 38 Korekcijų dydis nėra didelis, atsižvelgiama, pvz., į oro pagalvių skaičių, automagnetolos turėjimą, kadangi šie komponentai didina automobilio kainą edition of the Tax Guide issued by the European Automobile Manufacturers Association (ACEA). 40 Konvertavimui į Eur taikytas Lietuvos banko skelbiamo oficialaus EUR/DKK valiutos keitimo kurso nuo 2015 metų pradžios iki skaičiavimų atlikimo dienos vidurkis (7,455 kronos už vieną eurą).

15 15 Proc. DKK Eur Kiekvienam trūkstamam km/l iki 18 km/l apmokestinama vertė didinama ,1 Šaltinis: sudaryta, remiantis: 2014 edition of the Tax Guide issued by the European Automobile Manufacturers Association (ACEA); PwC (2014), 2014 Global Automotive Tax Guide. Taip pat apmokestinama vertė yra koreguojama, atsižvelgiant į automobilio komplektaciją. Reikia paminėti, kad mažiau kaip 2000 kg sveriantys elektromobiliai iki 2015 m. pabaigos nuo registracijos mokesčio yra atleidžiami. Labiausiai ES planus atitinkančiu registracijos mokesčiu galėtų būti laikomas Latvijoje taikomas mokestis, kurio tarifas nuo 2010 metų yra grindžiamas išmetamu CO 2 kiekiu (nepaisant to, vadovaujantis Europos Komisijos siūlymais jo palaipsniui turėtų būti atsisakyta). Latvijoje registruojamiems naujiems, o taip pat Latvijoje pirmą kartą registruojamiems naudotiems lengviesiems automobiliams, kurių pirmosios registracijos data vėlesnė nei 2009 m. sausio 1 d., taikomas su išmetamu CO 2 kiekiu susietas mokesčio tarifas 41 : 4 lentelė. Registracijos mokesčio tarifai (Eur), Latvijoje taikomi registruojant naujus lengvuosius automobilius (M 1), o taip pat Latvijoje pirmą kartą registruojant naudotus lengvuosius automobilius (M 1), kurių pirmosios registracijos data vėlesnė nei 2009 m. sausio 1 d. Išmetamas CO 2 kiekis, g/km 1-am CO 2 gramui taikomas tarifas, Eur Apytikslė bendra mokesčio suma, Eur Iki 120 g 0,43 Iki 52 Eur 121 g 170 g 1, Eur 241 Eur 171 g 220 g 2, Eur 469 Eur 221 g 250 g 3, Eur 890 Eur 251 g 300 g 4, Eur 1281 Eur 301 g 350 g 5, Eur 1992 Eur Virš 351g 7,11 Virš 2496 Eur Šaltinis: sudaryta, remiantis: 2014 edition of the Tax Guide issued by the European Automobile Manufacturers Association (ACEA); PwC (2014), 2014 Global Automotive Tax Guide. Latvijoje pirmą kartą registruojamiems naudotiems lengviesiems automobiliams, kurių pirmosios registracijos data ankstesnė nei 2009 metai, yra taikomas su automobilio amžiumi ir variklio tūriu susietas mokesčio tarifas: 5 lentelė. Registracijos mokesčio tarifai, Latvijoje taikomi registruojant naudotus lengvuosius automobilius (M 1), kurių pirmosios registracijos data ankstesnė nei 2009 m. sausio 1 d., Eur Automobilio amžius, metais Iki 3001 cm cm cm cm 3 Virš 4500 cm ,0 534,0 676,0 818,0 960, ,0 541,0 683,0 825,0 968, ,0 548,0 690,0 832,0 975, ,0 555,0 697,0 840,0 982, ,0 569,0 711,0 854,0 996, ,0 583,0 726,0 868,0 1010, ,0 612,0 754,0 896,0 1039, ,0 640,0 783,0 925,0 1067, ,0 669,0 811,0 953,0 1096, ,0 697,0 840,0 982,0 1124, ,0 726,0 868,0 1010,0 1153,0 41 PwC (2014), 2014 Global Automotive Tax Guide.

16 16 Automobilio amžius, metais Iki 3001 cm cm cm cm 3 Virš 4500 cm ,0 754,0 896,0 1039,0 1181, ,0 783,0 925,0 1067,0 1209,0 Šaltinis: sudaryta, remiantis: 2014 edition of the Tax Guide issued by the European Automobile Manufacturers Association (ACEA); PwC (2014), 2014 Global Automotive Tax Guide. Pavyzdžiui, ši tarifų lentelė būtų taikoma laidos Volkswagen Passat su benzininiu 1984 cm 3 varikliu ir išmetamu 202 g/km CO 2 kiekiu 42. Jeigu šio Volkswagen Passat amžius būtų 12 metų, mokestis sudarytų 157 Eur. Tuo tarpu laidos Toyota Avensis su benzininiu 1794 cm 3 varikliu ir išmetamu 171 g/km CO 2 kiekiu atveju, jeigu toks automobilis būtų 11 metų amžiaus, registracijos mokestis sudarytų 142,0 Eur. Jeigu šiems automobiliams būtų taikoma išmetamu CO 2 kiekiu pagrįstų tarifų lentelė (kuri taikoma tik po 2009 m. sausio 1 d. registruotiems automobiliams), laidos Volkswagen Passat su benzininiu 1984 cm 3 varikliu ir išmetamu 202 g/km CO 2 kiekiu 43 būtų apmokestintas 430,26 Eur registracijos mokesčiu, o laidos Toyota Avensis su benzininiu 1794 cm 3 varikliu ir išmetamu 171 g/km CO 2 kiekiu 364,23 Eur mokesčiu. Tad abiejų automobilių atveju mokestis būtų daug didesnis nei taikant amžiumi ir variklio tūriu pagrįstą lentelę. Aplinkosauginiu požiūriu tai nėra pagrįsta, nes tokios pačios taršos senesni automobiliai apmokestinami mažiau nei naujesni. Vis dėlto, tokią situaciją galima pagrįsti socialiniu požiūriu, nes naujesnių automobilių savininkų pajamos įprastai yra didesnės, todėl jie pajėgūs sumokėti didesnius mokesčius. Kaip minėta, Europos Komisija yra pateikusi siūlymus palaipsniui panaikinti registracijos mokesčius, juos pakeičiant metiniais ekologiniais naudojimo mokesčiais 44. Toks siūlymas grindžiamas tuo, kad diferencijuotas naudojimo mokestis paprastai paskatina automobilių parko atnaujinimą, priešingai nei registracijos mokestis, dėl kurio naujo automobilio įsigijimas yra atidėliojamas 45. Todėl Lietuvai, šiuo metu netaikančiai ekologinio registracijos mokesčio, tikslingiau būtų iš karto orientuotis tik į ekologinį naudojimo mokestį Lengviesiems automobiliams (M1) taikomas naudojimo mokestis Iš analizuojamų 7 ES valstybių ekologinis naudojimo mokestis yra taikomas 5 valstybėse, tiesa, vienoje iš jų (Čekijoje) toks mokestis yra taikomas tik verslo tikslais naudojamiems automobiliams. Pats paprasčiausias mokesčio variantas taikomas Čekijoje. Lengviesiems automobiliams taikoma mokesčio skaičiavimo bazė variklio darbinis tūris cm 3. Detalūs mokesčio tarifai pateikiami 6 lentelėje. 6 lentelė. Čekijoje lengviesiems automobiliams (M 1) taikomi naudojimo mokesčio tarifai Variklio darbinis tūris Mokestis, CZK Mokestis, Eur 46 < ,55 42 Techninių charakteristikų ir išmetamo kiekio šaltinis: 43 Techninių charakteristikų ir išmetamo kiekio šaltinis: 44 KOM(2005) 261 galutinis. 45 Baudouin Lamine and Erki Lõhmuste (2014), Do the Baltic States need to tax passenger cars more? Economic Analysis from European Commission s Directorate-General for Economic and Financial Affairs. 46 Konvertavimui į Eur taikytas Lietuvos banko skelbiamo oficialaus EUR/CZK valiutos keitimo kurso nuo 2015 metų pradžios iki skaičiavimų atlikimo dienos vidurkis (27,55 CZK už vieną eurą).

17 17 Variklio darbinis tūris Mokestis, CZK Mokestis, Eur , , , ,66 > ,44 Šaltinis: sudaryta, remiantis: 2014 edition of the Tax Guide issued by the European Automobile Manufacturers Association (ACEA); PwC (2014), 2014 Global Automotive Tax Guide. Papildoma mokesčio tarifo diferenciacija vykdoma atsižvelgiant į automobilių amžių: Pirmuosius 36 mėnesius nuo pirmosios transporto priemonės įregistravimo datos mokestis mažinamas 48 %. (t. y. transporto priemonės, pirmą kartą registruotos ne anksčiau nei prieš trejus metus moka 48 % mažesnį naudojimo mokestį); Kitus 36 mėnesius (t. y. per 3 6 metus nuo pirmosios transporto priemonės registravimo datos) mokamas 40 % mažesnis mokestis; Tolesnius 36 mėnesius (t. y. per 6 9 metus nuo pirmosios transporto priemonės registravimo datos) mokamas 25 % mažesnis mokestis; Transporto priemonėms, kurios pirmą kartą buvo registruotos iki 1989 m. gruodžio 31 d., taikomas 25 % padidintas mokestis (galioja nuo 2009 m., pereinamuoju laikotarpiu 2008 m. taikytas 15 % didesnis mokestis). Pagrindinis šio mokesčio tikslas surinkti lėšų Čekijos kelių infrastruktūros palaikymui ir vystymui. Tačiau analitiniuose straipsniuose pastebima, kad surenkama 5,2 mlrd. CZK (189 mln. Eur) suma (2012 metų duomenys) yra nepakankama iškeltiems tikslams pasiekti. Iš mokesčio surinkimo gaunamos lėšos atitenka Valstybiniam transporto infrastruktūros fondui. Sudėtingesnis mokesčio variantas taikomas Latvijoje. Lengviesiems automobiliams, pirmą kartą registruotiems po 2005 m. sausio 1 d., taikomas su maksimalia mase, variklio tūriu ir variklio galia susietas mokesčio tarifas 47. Tarifo dedamosios pateiktos 7 lentelėje: 7 lentelė. Po 2005 m. sausio 1 d. registruotiems lengviesiems automobiliams (M 1) Latvijoje taikomos naudojimo mokesčio tarifo dedamosios Maksimali masė Eur Variklio tūris Eur Variklio galia Eur Iki 1,500 kg 14,23 Iki 1500 cm3 8,54 iki 55kW 8,54 Nuo 1,501 kg iki 1,800 kg 29,88 Nuo 1501 cm3 iki 2000 cm3 21,34 Nuo 56kW iki 92kW 21,34 Nuo 1,801 kg iki 2,100 kg 51,22 Nuo 2001 cm3 iki 2500 cm3 34,15 Nuo 93kW iki 129kW 34,15 Nuo 2,101 kg iki 2,600 kg 65,45 Nuo 2501 cm3 iki 3000 cm3 51,22 Nuo 130kW iki 166kW 51,22 Nuo 2,601 kg iki 3,000 kg 78,26 Nuo 3001 cm3 iki 3500 cm3 85,37 Nuo 167kW iki 203kW 85,37 Nuo 3,001 kg iki 3,500 kg 91,06 Nuo 3501 cm3 iki 4000 cm3 149,4 Nuo 204kW iki 240kW 149,4 Virš 3,501 kg 102,45 Nuo 4001 cm3 iki 5000 cm3 213,43 Nuo 241kW iki 300kW 213,43 Virš 5000 cm3 277,46 Virš 300kW 277,46 Šaltinis: sudaryta, remiantis: 2014 edition of the Tax Guide issued by the European Automobile Manufacturers Association (ACEA); PwC (2014), 2014 Global Automotive Tax Guide. 47 PwC (2014), 2014 Global Automotive Tax Guide.

18 18 Pavyzdžiui, anksčiau paminėto laidos Volkswagen Passat su benzininiu 1984 cm 3 varikliu ir išmetamu 202 g/km CO 2 kiekiu 48 maksimali masė yra 1900 kg, o variklio galia 87 kw. Vadinasi, už masę būtų taikomas 51,22 Eur tarifas, už variklio tūrį 21,34 Eur, o už galią taip pat 21,34 Eur. Bendra mokesčio suma 93,9 Eur per metus (greta jau sumokėto 157 Eur registracijos mokesčio). O anksčiau minėto laidos Toyota Avensis su benzininiu 1794 cm 3 varikliu ir išmetamu 171 g/km CO 2 kiekiu maksimali masė yra 1820 kg, o galia 95 kw. Bendra naudojimo mokesčio suma lygi 51, , ,15 = 106,71 Eur, t. y. šis automobilis naudojimo mokesčiu apmokestinamas daugiau nei gerokai daugiau CO 2 išmetantis minėtas Volkswagen Passat. Anksčiau registruotiems lengviesiems automobiliams taikomas mokesčio tarifas yra susietas su leidžiama maksimalia mase 49 (8 lentelė). 8 lentelė. Prieš 2005 m. sausio 1 d. registruotiems lengviesiems automobiliams (M 1) Latvijoje taikomi naudojimo mokesčio tarifai Maksimali masė Eur Iki 1,500 kg 35,57 Nuo 1501 kg iki 1800 kg 75,41 Nuo 1801 kg iki 2100 kg 128,06 Nuo 2101 kg iki 2600 kg 162,21 Nuo 2601 kg iki 3000 kg 196,36 Nuo 3001 kg iki 3500 kg 226,24 Virš 3501 kg 256,12 Šaltinis: sudaryta, remiantis: 2014 edition of the Tax Guide issued by the European Automobile Manufacturers Association (ACEA); PwC (2014), 2014 Global Automotive Tax Guide. Pavyzdžiui, laidos Volkswagen Passat su išmetamu 202 g/km CO 2 kiekiu 50 ir 1900 kg maksimalia mase, pirmą kartą registruotam prieš 2005 m. sausio 1 d., būtų taikomas 128,06 Eur metinis mokestis. Lygiai toks pats metinis mokestis būtų taikomas ir laidos Toyota Avensis su išmetamu 171 g/km CO 2 kiekiu ir 1820 kg maksimalia mase, pirmą kartą registruotam prieš 2005 m. sausio 1 d. Tad abiejų šių automobilių savininkams būtų palankiau, jei automobilis pirmą kartą būtų registruotas po 2005 m. sausio 1 d. Reikia pažymėti, kad Latvijoje naudojimo mokesčio tarifui taikomi kriterijai neatitinka ES harmonizavimo pasiūlymų, kuriuose akcentuojama, kad mokesčio tarifo diferencijavimas turėtų būti grindžiamas ne technologiniais parametrais, kaip variklio tūris ar variklio galia, o objektyviais veikimo rezultatais, kaip išmetamas CO 2 kiekis 51. Danijoje naudojimo mokesčiu apmokestinami lengvieji automobiliai, pirmą kartą registruoti po 1997 m. liepos 1 d. Mokesčio tarifas priklauso nuo kuro sunaudojimo ir naudojamo kuro rūšies Techninių charakteristikų ir išmetamo kiekio šaltinis: 49 Dar vadinama techniškai leistina pakrautos transporto priemonės (bendrąja) mase. 50 Techninių charakteristikų ir išmetamo kiekio šaltinis: 51 COM(2012) 756 final edition of the Tax Guide issued by the European Automobile Manufacturers Association (ACEA).

19 19 9 lentelė. Benzininiams lengviesiems automobiliams (M 1) Danijoje taikomi naudojimo mokesčio tarifai 1 litru nuvažiuojamas km skaičius Per pusmetį Per metus DKK Eur 53 DKK Eur Ne mažiau 20, , ,8 Mažiau nei 12,5, bet ne mažiau 11, , ,5 Mažiau nei 9,1, bet ne mažiau 8, , ,9... Mažiau nei 4, , ,2 Šaltinis: sudaryta, remiantis: 2014 edition of the Tax Guide issued by the European Automobile Manufacturers Association (ACEA); PwC (2014), 2014 Global Automotive Tax Guide. 10 lentelė. Dyzeliniams lengviesiems automobiliams (M 1) Danijoje taikomi naudojimo mokesčio tarifai 1 litru nuvažiuojamas km skaičius Per pusmetį Per metus DKK Eur DKK Eur Ne mažiau 32, , ,2 Mažiau nei 25,0, bet ne mažiau 22, , ,6 Mažiau nei 17,3, bet ne mažiau 16, , ,7 Mažiau nei 12,5, bet ne mažiau 11, , ,8 Mažiau nei 9,4, bet ne mažiau 8, , ,7... Mažiau nei 5, , ,4 Šaltinis: sudaryta, remiantis: 2014 edition of the Tax Guide issued by the European Automobile Manufacturers Association (ACEA); PwC (2014), 2014 Global Automotive Tax Guide. Pavyzdžiui, laidos Volkswagen Passat su benzininiu 1984 cm 3 varikliu ir išmetamu 202 g/km CO 2 kiekiu 54 su vienu litru benzino nuvažiuoja 11,8 km, vadinasi, mokestis sudarytų 587,5 Eur per metus. Tos pačios laidos Volkswagen Passat su dyzeliniu 1896 cm 3 varikliu ir išmetamu 149 g/km CO 2 kiekiu su vienu litru dyzelino nuvažiuoja 16,2 km, tad mokestis sudarytų 780,7 Eur per metus. Nors dyzelinio automobilio išmetamas CO 2 kiekis mažesnis, tačiau didesniu mokesčiu atsižvelgiama į dyzelinių automobilių keliamą taršą kietosiomis dalelėmis. Dar geriau EK pateiktus pasiūlymus atitinka Švedijoje taikomas mokesčio tarifas. Automobiliams, tenkinantiems bent Euro 4 emisijos klasę, taikomas mokesčio tarifas priklauso nuo išmetamo CO 2 kiekio: 53 Konvertavimui į Eur taikytas Lietuvos banko skelbiamo oficialaus EUR/DKK valiutos keitimo kurso nuo 2015 metų pradžios iki skaičiavimų atlikimo dienos vidurkis (7,45 DKK už vieną eurą). 54 Techninių charakteristikų ir išmetamo kiekio šaltinis:

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio 11 25 d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją laboratoriją, rezultatų apžvalga Vilnius, 2017 m. Turinys Įžanga... 3

Detaliau

Microsoft PowerPoint - SGdujos_ZaliosiosInovacijos_2016.pptx

Microsoft PowerPoint - SGdujos_ZaliosiosInovacijos_2016.pptx Žaliosios inovacijos suslėgtų gamtinių dujų gamybos technologiniuose procesuose Informacinis renginys: Žaliosios pramonės inovacijų programos įgyvendinimas 2016 m. rugsėjo 29 d., Vilnius Apie mus UAB SG

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 11 11 COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiekti tvarią žvejybos pajėgumų ir žvejybos galimybių pusiausvyrą

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pagrindiniai Lietuvos ateities iššūkiai Klaudijus Maniokas ESTEP valdybos pirmininkas Trys akcentai Pripažinti ir nepripažinti iššūkiai: konsensuso link Struktūrinių apirbojimų sprendimas: intervencijos

Detaliau

EN

EN LT LT LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2010.8.26 KOM(2010) 430 galutinis KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI dėl programos Forest Focus įgyvendinimo pagal 2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento

Detaliau

Galutine ataskaita_

Galutine ataskaita_ ENERGETIKOS KOMPLEKSINIŲ TYRIMŲ LABORATORIJA NACIONALINIŲ IŠMETAMŲ Į ATMOSFERĄ ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ KIEKIO PROGNOZIŲ RENGIMO METODINIŲ GAIRIŲ PARENGIMAS Galutinė ataskaita Dr. I. Konstantinavičiūtė

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Naujų ir naudotų automobilių įsigijimas iš ES, jų tiekimas, deklaravimas, PVM sąskaitų faktūrų išrašymas. PVMĮ pakeitimai nuo 2019 metų VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2019 m. Seminaro

Detaliau

Zona_2009

Zona_2009 2009 m. oro kokyb s tyrimų zonoje apžvalga Oro kokyb s vertinimui ir valdymui Lietuvos teritorijoje išskirtos Vilniaus ir Kauno aglomeracijos bei zona (likusi Lietuvos teritorija be Vilniaus ir Kauno miestų).

Detaliau

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0)

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0) Penktasis kasmetinis tyrimas Lietuvos verslo pažeidžiamumas energijos išteklių kainų pokyčiams ir BEVI indeksas Rokas Kasperavičius, partneris Jonas Vainius Raulynaitis, patarėjas Vilnius 2015 TURINYS

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

Product Summary: Food

Product Summary: Food Transportui taikomi ES ŽVP kriterijai Žalieji viešieji pirkimai (ŽVP) yra savanoriškai taikoma priemonė. Šiame dokumente išdėstomi transportui taikomi parengti ŽVP kriterijai. Pridedamoje Techninėje informacinėje

Detaliau

Verification Opinion Template

Verification Opinion Template Nepriklausomos pagrįsto patikinimo patikros ataskaitos išvada apyvartinių taršos leidimų prekybos ES ATLPS metinių ataskaitų teikimas DUOMENYS APIE VEIKLOS VYKDYTOJĄ Veiklos vykdytojo pavadinimas: VĮ Visagino

Detaliau

PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos virš

PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos virš PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 147 (Valstybinės

Detaliau

European Commission

European Commission EUROPOS KOMISIJA TEMINĖ APŽVALGA 2013 m. birželio 11 d., Briuselis Dažnai užduodami klausimai Bendras Europos dangus. Komisija imasi Europos oro erdvės pralaidumo didinimo veiksmų Kas yra Bendras Europos

Detaliau

MOKINTIS SĄLYGOS GERIAUSIOS VAIRAVIMO MOKYMO PASLAUGŲ KATALOGAS PRIEMONĖS, KAD JŪSŲ ĮMONĖS DARBAS NESUSTOTŲ

MOKINTIS SĄLYGOS GERIAUSIOS VAIRAVIMO MOKYMO PASLAUGŲ KATALOGAS PRIEMONĖS, KAD JŪSŲ ĮMONĖS DARBAS NESUSTOTŲ VAIRAVIMO MOKYMO PASLAUGŲ KATALOGAS PRIEMONĖS, KAD JŪSŲ ĮMONĖS DARBAS NESUSTOTŲ 01 Informacija apie įmonės veiklą Profesinis periodinis krovinių vežėjų mokymas (EU 95) Profesinis pradinis krovinių vežėjų

Detaliau

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 20160408 Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

Veiksmų programų administravimo

Veiksmų programų administravimo (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2015 m. gegužės 19 d. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Seminaras: Kokybės vadybos iniciatyvos viešajam sektoriui" Metodai kokybiškiems viešojo sektoriaus sprendimams sąnaudų ir naudos analizės pagrindai Jonas Jatkauskas Viešosios politikos ekspertas UAB BGI

Detaliau

Medienos ruošos VĮ miškų urėdijose praktiniai organizaciniai aspektai

Medienos ruošos VĮ miškų urėdijose praktiniai organizaciniai aspektai GENERALINĖS MIŠKŲ URĖDIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS GENERALINIS MIŠKŲ URĖDAS BENJAMINAS SAKALAUSKAS VILNIUS 2013m. spalio 10 d. 1 Lietuvos Respublikos Seimo patvirtinta Nacionalinės energetikos strategija

Detaliau

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 25.11.2014 B8-0286/7 7 1 dalis 1. ragina valstybes nares ir Komisiją d ti tvarias pastangas įgyvendinti esamas taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi kaip visa apimančios strategijos dalį naikinti

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart 2019 2 22 L 51 I/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/316 2019 m. vasario 21 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties

Detaliau

Miglė Tuskienė Mokesčių ir ekonomikos vaidmuo užtikrinant minimalias pajamas

Miglė Tuskienė Mokesčių ir ekonomikos vaidmuo užtikrinant minimalias pajamas Miglė Tuskienė Mokesčių ir ekonomikos vaidmuo užtikrinant minimalias pajamas Ekonomikos augimas - esminė skurdo ir pajamų nelygybės mažinimo prielaida Tvariai auganti ekonomika Struktūrinės reformos Tvarūs

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS I SKYRIUS 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS

Detaliau

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 215 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę priemonę I. Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 8589 final ANNEX 1 PRIEDAS prie Komisijos įgyvendinimo reglamento dėl duomenų patikros ir tikrintojų ak

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 8589 final ANNEX 1 PRIEDAS prie Komisijos įgyvendinimo reglamento dėl duomenų patikros ir tikrintojų ak EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 12 19 C(2018) 8589 final ANNEX 1 PRIEDAS prie Komisijos įgyvendinimo reglamento dėl duomenų patikros ir tikrintojų akreditavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą

Detaliau

Slide 1

Slide 1 DAUGIABUČIŲ NAMŲ MODERNIZAVIMO PROGRAMA VALIUS SERBENTA VILNIUS 2008 BŪSTO IR URBANISTINĖS PLĖTROS AGENTŪRA Švitrigailos g. 7, Vilnius, Lietuva Tel. +3705 262 9853 Fax. +3705 262 2154 El.p. v.serbenta@bkagentura.lt

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

Slide 1

Slide 1 ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VANDENTVARKOS VEIKLOS EFEKTYVINIMO GAIRĖS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VADOVYBEI IR SAVIVALDYBĖS KOMITETAMS Direktorius Vaidas Litinskas Vandentvarkos ūkis 2014 metais

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

2014 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2016 metai, Vilnius

2014 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2016 metai, Vilnius 2014 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2016 metai, Vilnius 2 Turinys Santrauka... 3 Pagrindiniai 2014 m. ekonominiai ir energetiniai rodikliai... 4 Pirminės

Detaliau

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Konkurencingumo lenktynės pačiame įkarštyje: Kaip nelikti ant atsarginių žaidėjų suolelio? Indrė Genytė-Pikčienė Vyriausioji analitikė Luminor 2018 m. lapkričio 26 d. Lietuvos ekonomikos šuolis didžiausias

Detaliau

METINIO PLANO PRIEMONIŲ VYKDYMO DALIS v3

METINIO PLANO PRIEMONIŲ VYKDYMO DALIS v3 Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos 2014 metų veiklos plano vykdymo ataskaitos 1 priedas VALSTYBINĖ KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJA PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS INFORMACIJA

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

2015 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita

2015 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2016 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2018 m., Vilnius Turinys 1. Santrauka... 1 2. Pagrindiniai 2016 m. ekonominiai ir energetiniai rodikliai... 2 3. Pirminės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

Linas Agro Group Presentation

Linas Agro Group Presentation AB LINAS AGRO GROUP VERTIKALIAI INTEGRUOTA ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRAMONĖS GRUPĖ Tomas Tumėnas, finansų direktorius VIETA MAISTO PRODUKTŲ GAMYBOS GRANDINĖJE Tarptautinė vertikaliai integruota įmonių grupė.

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Taryba

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Taryba Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Tarybai MI 82 COMPET 40 MAP 5 TELECOM 37 Tarybos išvadų dėl

Detaliau

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2 Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. rugpjūčio 17 d. (OR. en) 11651/17 AGRILEG 150 DENLEG 63 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos gavimo data: 2017 m. rugpjūčio 24 d. kam: Komisijos dok.

Detaliau

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , ,

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , , Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas 2009.08.21 80.809,85 2009.09.08 2.977,87 2009.09.24 46.339,2 2009.09.29 23.829,94 2009.10.30 333,06 2009.11.03 3.909,87 2009.11.23 1.303,29 2010.05.11 59.892,55 2010.06.02

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006 M.

Detaliau

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis ( VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (toliau Organizacija) parengė 2019 m. Visuomenės švietimo

Detaliau

1

1 8-19/31/17-1604.15.15 ENERGETIKOS KOMPLEKSINIŲ TYRIMŲ LABORATORIJA LIETUVOS ENERGETIKOS SEKTORIAUS PLĖTROS TYRIMAS 1 DALIS TECHNINĖ EKONOMINĖ ENERGETIKOS SEKTORIAUS PLĖTROS ANALIZĖ SANTRAUKA Dr. A. Galinis

Detaliau

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui LAKD TNT skyriaus vedėjas Evaldas Petrikas Reglamentavimas Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT

Detaliau

FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m.

FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1K-243 Dėl darbo grupės sudarymo,

Detaliau

Alytaus regiono uždaryto Pagirmuonių sąvartyno aplinkos monitoringo 2017 m. ataskaita Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS RE

Alytaus regiono uždaryto Pagirmuonių sąvartyno aplinkos monitoringo 2017 m. ataskaita Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS RE Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS REGIONO UŽDARYTO PAGIRMUONIŲ SĄVARTYNO APLINKOS MONITORINGO 2017 M. ATASKAITA I BENDROJI DALIS 1. Informacija apie ūkio subjektą: 1.1. teisinis

Detaliau

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo 1 Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka nuo 2013 metų sausio 1 dienos Darbo santykiai Darbu otojas 15 proc. 6 proc. 3 proc. 0 proc*. Ne PVM objektas Darbd avys (Drau dėjas) A klasė 3 proc. 27,8 proc. +

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SG Dujos Kelias pirmyn 29TH SEPTEMBER 2014, EU DIRECTIVE ON THE DEPLOYMENT OF AN ALTERNATIVE FUELS INFRASTRUCTURE SETS THE RULES FOR ENSURING MINIMUM COVERAGE OF REFUELING POINTS FOR ALTERNATIVE FUELS

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2016-05-31 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA 2010 Karolis Šerpytis CPO VEIKLOS REZULTATŲ IR FINANSINĖS NAUDOS VALSTYBEI VERTINIMO ATASKAITA Centrinė perkančioji organizacija 1 TURINYS Santrauka... 2 1. CPO veiklos rezultatų vertinimas... 3 1.1. Pirkimų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA Biudetinè staiga, Gedimino pr. 38,01104 Vilnius. Tel. (8 706)64715, faks. (8 706)64 820, el. p.

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA Biudetinè staiga, Gedimino pr. 38,01104 Vilnius. Tel. (8 706)64715, faks. (8 706)64 820, el. p. LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA Biudetinè staiga, Gedimino pr. 38,01104 Vilnius. Tel. (8 706)64715, faks. (8 706)64 820, el. p. info@enmin.lt, enmin.lrv.lt Duomenys kaupiarni ir saugomi Juridiniq

Detaliau

PowerPoint-præsentation

PowerPoint-præsentation Sveiki atvykę į HCS Faktai apie HCS Šeimos įmonė 500 darbuotojų Finansinis įvertinimas AAA Apyvarta 2017 TDKK 1.663.169 ISO 14001:2015 sertifikatas ISO 9001:2015 sertifikatas DS/OHSAS 18001 sertifikatas

Detaliau

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės 03.3.2-LVPA-K-832 Eco-inovacijos LT projektų finansavimo

Detaliau

VKTI atask 1 priedas - metinio plano igyvend T

VKTI atask 1 priedas - metinio plano igyvend T Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos 2013 m. veiklos ataskaitos 1 priedas VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS 2013 METŲ VEIKLOS PLANO

Detaliau

untitled

untitled EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2013 11 26 COM(2013) 818 final 2013/0405 (NLE) Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo nustatomos 2014 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos Juodojoje jūroje

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA BIOKURO RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2017 M. I KETV. Vilnius, 2017 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370 5 213 5270 El.

Detaliau

Sausio mėnesio rinkos apžvalga metai elektros energijos rinkoje pasižymėjo kainų kritimu: Elektros perdavimo jungčių pajėgumas ir efek

Sausio mėnesio rinkos apžvalga metai elektros energijos rinkoje pasižymėjo kainų kritimu: Elektros perdavimo jungčių pajėgumas ir efek Sausio mėnesio rinkos apžvalga 2015 02 24 2015 metai elektros energijos rinkoje pasižymėjo kainų kritimu: Elektros perdavimo jungčių pajėgumas ir efektyvus Rygos šiluminių elektrinių veikimas sausį Nord

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS Projektas VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ, NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ, GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ

Detaliau

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377,

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr. 121-5484 Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, 2004-11-03, Žin., 2004, Nr. 162-5917 (2004-11-06) DĖL

Detaliau

ŠIAULIŲ MUNICIPALINĖ APLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJA Gegužių g. 94, Šiauliai. Įmonės kodas Tel. : +370 (41) ; el.p.:

ŠIAULIŲ MUNICIPALINĖ APLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJA Gegužių g. 94, Šiauliai. Įmonės kodas Tel. : +370 (41) ; el.p.: ŠIAULIŲ MUNICIPALINĖ APLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJA Gegužių g. 94, 78365 Šiauliai. Įmonės kodas 145412194. Tel. : +370 (41) 51 41 44; el.p.: matl@splius.lt; www.matl.lt. ŠIAULIŲ MUNICIPALINIS PAVIRŠINIŲ

Detaliau

COM(2018)37/F1 - LT

COM(2018)37/F1 - LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 01 18 COM(2018) 37 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI IR EUROPOS CENTRINIAM BANKUI Pirmoji pažangos ataskaita dėl neveiksnių

Detaliau

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand AB KLAIPĖDOS NAFTA 2017 M. 6 MĖN. NEAUDITUOTI FINANSINIAI REZULTATAI 2017 m. liepos 31 d. TURINYS Informacija apie Bendrovę Svarbiausi įvykiai Finansiniai rezultatai Kita informacija 2 INFORMACIJA APIE

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ KIEKIS LIETUVOJE 2017 M. IR TENDENCIJOS M. Klimato kaita veikia visus pasaulio regionus. Dėl besikeičianči

ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ KIEKIS LIETUVOJE 2017 M. IR TENDENCIJOS M. Klimato kaita veikia visus pasaulio regionus. Dėl besikeičianči ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ KIEKIS LIETUVOJE 217 M. IR TENDENCIJOS 199-217 M. Klimato kaita veikia visus pasaulio regionus. Dėl besikeičiančio klimato šyla oro ir vandenynų temperatūra, tirpsta kalnų

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO ŠILUMOS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos pirmininkė Inga Žilienė 2016-03-18 PAŽYMA DĖL AKCINĖS BENDROVĖS

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS 1996-2016 INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS FINANSINIS TURTAS LIETUVOS TENDENCIJOS 2016 M. LAPKRITIS Mlrd. eurų VIENAM GYVENTOJUI TENKANTIS TURTAS IŠAUGO 5,5 KARTO Šalies namu ūkių

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos ekonomikos raida: naujausios tendencijos ir iššūkiai Pristato Nerijus Černiauskas Makroekonomikos ir prognozavimo skyrius Ekonomikos departamentas 2017 m. spalio 16 d. Turinys I. Realusis sektorius

Detaliau

Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motocikl

Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motocikl Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motociklas tapo dar universalesnis. Galima sakyti, kad šis

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2018) 329 final 2018/0164 (CNS) Pasiūlymas TARYBOS DIREKTYVA kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2018) 329 final 2018/0164 (CNS) Pasiūlymas TARYBOS DIREKTYVA kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 05 25 COM(2018) 329 final 2018/0164 (CNS) Pasiūlymas TARYBOS DIREKTYVA kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB nuostatos dėl galutinės valstybių narių tarpusavio

Detaliau

Linas Agro Group Presentation

Linas Agro Group Presentation AB LINAS AGRO GROUP FINANSŲ IR VEIKLOS APŽVALGA UŽ 2014 2015 FINANSINIUS METUS Tomas Tumėnas, finansų direktorius VIETA MAISTO PRODUKTŲ GAMYBOS GRANDINĖJE Tarptautinė vertikaliai integruota įmonių grupė.

Detaliau

719347LT

719347LT ASAMBLEA PARLAMENTARIA EURO LATINOAMERICANA EUROPOS IR LOTYNŲ AMERIKOS PARLAMENTINö ASAMBLöJA REZOLIUCIJA Europos Sąjungos ir Lotynų Amerikos energetikos politika remiantis Politinių reikalų, saugumo ir

Detaliau

untitled

untitled EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2014 05 20 COM(2014) 284 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI dėl makroregioninių

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO AUTOBUSAIS STATISTINĖS ATASKAIT

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO AUTOBUSAIS STATISTINĖS ATASKAIT Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO AUTOBUSAIS STATISTINĖS ATASKAITOS TA-02 (KETVIRTINĖS) FORMOS PATVIRTINIMO 2014 m.

Detaliau

Krasta Auto Vilnius Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D MINI Cooper Countryman automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Baz

Krasta Auto Vilnius Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D MINI Cooper Countryman automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Baz Krasta Auto Vilnius Pasiūlymo data: 2019-04-12 Pasiūlymo nr.: D-225496 MINI Cooper Countryman automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) Bazinė automobilio kaina 29 889,99 Papildomų priedų kaina

Detaliau

Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir dar

Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir dar Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lietuvos socialinis modelis Valstybinio

Detaliau

Microsoft Word - Biokuro ataskaita 2018 m IV ketv

Microsoft Word - Biokuro ataskaita 2018 m IV ketv BIOKURO RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 M. IV KETV. Vilnius, 2019 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370 5 213 5270 El.

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ PALYGINIMO INFORMACINĖS

Detaliau

Atmintinė prekinių vagonų savininkams Gerbiami prekinių vagonų savininkai Siekdami pagerinti teikiamų paslaugų, susijusių su privačių 1520 mm pločio v

Atmintinė prekinių vagonų savininkams Gerbiami prekinių vagonų savininkai Siekdami pagerinti teikiamų paslaugų, susijusių su privačių 1520 mm pločio v Atmintinė prekinių vagonų savininkams Gerbiami prekinių vagonų savininkai Siekdami pagerinti teikiamų paslaugų, susijusių su privačių 1520 mm pločio vėžės prekinių vagonų įregistravimu, perregistravimu,

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 366 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKAL

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 366 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKAL EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 07 28 COM(2015) 366 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI dėl Europos Sąjungos

Detaliau

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIEŽIŪRA IR PLĖTRA 2019 2035 METAIS LĖŠŲ POREIKIS IKI 2035 METŲ Strategijoje numatytiems tikslams iki 2035 m. pasiekti reikia apie 11 mlrd. eurų. Trūkstamas finansavimas gali

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2018/  m. gruodžio 11 d. - dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių e

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2018/  m. gruodžio 11 d. - dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių e L 328/82 2018 12 21 DIREKTYVOS EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2018/2001 2018 m. gruodžio 11 d. dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją (nauja redakcija) (Tekstas svarbus

Detaliau

final_Duju_rinkos_stebesesnos_ataskaita_2011_I_ketv

final_Duju_rinkos_stebesesnos_ataskaita_2011_I_ketv Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija GAMTINIŲ DUJŲ RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2011 M. I KETV. Vilnius, 2011 2 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Algirdo g. 27, LT-03219

Detaliau

Vietiniu ištekliu panaudojimas didinant energetini ir ekonomini sauguma

Vietiniu ištekliu panaudojimas didinant energetini ir ekonomini sauguma Durpės Lietuvos energetikoje kaip realu? Giedrius Kavaliauskas, 2015.04.29, Kaunas Vietiniai ištekliai - durpės Pelkės Lietuvoje, % 2% 1% Naturalios pelkės Klaipeda Kaunas 44% 28% Nusausintos žemės ūkiui

Detaliau

Verification Opinion Template

Verification Opinion Template priklausomos pagrįsto patikinimo patikros ataskaitos išvada apyvartinių taršos leidimų prekybos DUOMENYS APIE VEIKLOS VYKDYTOJĄ Veiklos vykdytojo pavadinimas: "Lietuvos energijos gamyba" AB Įrenginio pavadinimas:

Detaliau

FR0389pub.fdd (Published)

FR0389pub.fdd (Published) Pildyti tik didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis F R 0 3 8 9 Forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 00 m. birželio 6 d. įsakymu Nr.

Detaliau

Google reklama internete

Google reklama internete 1 priedas Herbas arba prekių ženklas (Tiekėjo pavadinimas) (Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 06 07 C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) /... 2018 06 07 kuriuo iš dalies keičiamos Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 nuostatos dėl bendrosios

Detaliau