PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T1-242 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T1-242 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras"

Transkriptas

1 PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T1-242 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras Savivaldybės biudžetinė įstaiga Vytauto Didžiojo a. 6, LT Pasvalys Tel./faks. (8 451) , tel. (8 451) El. paštas Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2015 metų ataskaita Pasvalys, 2016 m. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Įmonės kodas Bankas DnB NORD Banko kodas A.s. Nr. LT

2 TURINYS Įvadas Bendroji dalis Pagrindinių stebėsenos rodiklių savivaldybėje analizė ir interpretavimas ( šviesoforas ) Specialioji dalis Atrinktų stebėsenos rodiklių savivaldybėje analizė ir interpretavimas ( šviesoforas ) Socialinės rizikos šeimų skaičius Sergamumas tuberkulioze Mirtingumas nuo cerebrovaskulinių, kraujotakos ir piktybinių navikų sistemos ligų Prevencinės programos...20 Apibendrinimas...23 Rekomendacijos...24

3 2 ĮVADAS 2015 metų Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaita parengta vadovaujantis naujai sukurtu savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos modeliu. Pagrindinis visuomenės sveikatos stebėsenos savivaldybėje dokumentas sveikatos metų programa (toliau LSP). LSP nustato nacionalinius sveikatinimo veiklos tikslus ir uždavinius, siekiamus sveikatos lygio rodiklius, kurie būtini siekiant įgyvendinti pažangos strategiją,,lietuva LSP iškeltas 1 strateginis tikslas ir 4 tikslai bei jų uždaviniai, kurių įgyvendinimo savivaldybėse stebėsenai parengtas baigtinis pagrindinių rodiklių sąrašas. Jį sudaro 51 unifikuotas, geriausiai apibūdinantis LSP siekinius. Rodiklių sąrašas sudarytas remiantis sveikatos programos projekte, strateginiuose sveikatos dokumentuose pateikiamais rodikliais, Europos pagrindinių sveikatos rodiklių (ECHI) sąrašu, taip pat remiantis patirtimi vykdant visuomenės sveikatos stebėseną (Higienos instituto patirtis, duomenų bazėse pateikiama informacija, sveikatos apsaugos ministro įsakymai) bei 4 Anglijos savivaldos lygyje renkamų rodiklių rinkiniais, taip pat specialistų įžvalgomis. Rodiklio leidžia kasmet vertinti pokyčių kryptį ir aprėptį savivaldybėje; kasmet vertinti s atitiktį išsikeltam savivaldybės siekiniui; palyginti savivaldybės reikšmę su ir (ar) ES vidurkiu. Pagal LR sveikatos apsaugos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymą Nr. V 1387, Dėl bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų pakeitimo patvirtinti nauji rodikliai, kuriais vadovaujantis buvo rengiama stebėsenos ataskaita. Pateikiami rodikliai iš Valstybės deleguotų savivaldybėms visuomenės sveikatos stebėsenos pagrindinių rodiklių sąrašo, kurie atspindi, kaip įgyvendinami sveikatos programos tikslai. Šioje ataskaitoje pateikiami rodikliai naudingi tuo, kad parodo, kokia Pasvalio rajono savivaldybės pozicija buvo prieš LSP įgyvendinimą ir kokius tikslus realu iškelti ir įgyvendinti per programos įgyvendinimo laiką. Kai kurių įsakymo projekte numatytų rodiklių šioje ataskaitoje nėra jiems ketinama rengti skaičiavimo metodologijas ir vykdyti jų stebėseną, patvirtinus rodiklių sąrašą ministro įsakymu. Ataskaitoje naudotas vidutinis 2015 m. skaičius, visa informacija parengta vadovaujantis oficialiu statistikos šaltiniu Higienos instituto Sveikatos informacijos centro (HI SIC) parengtu leidiniu Visuomenės sveikatos būklė savivaldybėse 2015 m. ir Savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitų rašymo metodinėmis rekomendacijomis 2015 m.

4 3 1. BENDROJI DALIS PAGRINDINIŲ STEBĖSENOS RODIKLIŲ SAVIVALDYBĖJE ANALIZĖ IR INTERPRETAVIMAS ( ŠVIESOFORAS ) Pagrindinio rodiklių sąrašo (toliau PRS) analizė ir interpretavimas ( šviesoforo kūrimas) atliekamas palyginant praėjusių metų Pasvalio rajono savivaldybės rodiklius su vidurkiu. Vadovaujantis šviesoforo principu, visos 60 savivaldybių suskirstytos į 5 grupes (po 12 savivaldybių kiekvienoje grupėje): - 12 savivaldybių, kuriose stebimas atspindi geriausią situaciją, priskiriamos savivaldybių su geriausiais rodikliais grupei ir žymimos žalia spalva; - 12 savivaldybių, kuriose stebimas rodo prasčiausią situaciją, priskiriamos savivaldybių su prasčiausiais rodikliais grupei ir žymimos raudona spalva; - likusių 36 savivaldybių s žymimos geltona spalva. Šių savivaldybių rodikliai interpretuojami kaip atitinkantys vidurkį. PRS analizės ir interpretavimo tikslas įvertinti, kokia esama sveikatos ir sveikatą lemiančių veiksnių situacija savivaldybėje, įvertinant sveikatos programos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo kontekste, ir kokių priemonių reikia imtis, siekiant stiprinti savivaldybės sveikatą ir mažinti sveikatos netolygumus. Remiantis profilio rodikliais ir jų interpretavimo rezultatais ( šviesoforas ir santykis), išskirtos trys pagrindinės Pasvalio rajono savivaldybės probleminės sritys, kurių rodikliai jau daugelį metų yra žymiai prastesni už vidurkį.

5 4 Pateikiamoje lentelėje pavaizduoti visi LSP 2015 metų Pasvalio rajono savivaldybės rodikliai ir jų lyginimas su vidurkiu: jei savivaldybė yra viena iš 12 savivaldybių, kuriose stebimas geriausias, žymima žalia spalva; jei savivaldybė yra viena iš 12 savivaldybių, kuriose stebimas prasčiausias, žymima raudona spalva. jei savivaldybė yra viena iš 36 vidutinių savivaldybių žymima geltona spalva. Savivaldybės savivaldybė/liet uva SRATEGINIS TIKSLAS PASIEKTI, KAD 2023 M. ŠALIES GYVENTOJAI BŪTŲ SVEIKESNI IR GYVENTŲ ILGIAU, PAGERĖTŲ GYVENTOJŲ SVEIKATA IR SUMAŽĖTŲ SVEIKATOS NETOLYGUMAI Vidutinė tikėtina gyvenimo 72,2 74,51 69,1 81,96 0,96 trukmė Išvengiamas mirtingumas 35,44 34,4 1,0 1 TIKSLAS SUKURTI SAUGESNĘ SOCIALINĘ APLINKĄ, MAŽINTI SVEIKATOS NETOLYGUMUS IR SOCIALINĘ ATSKIRTĮ 1.1. SUMAŽINTI SKURDO LYGĮ IR NEDARBĄ Mirtingumas dėl savižudybių (X60-X84) Standartizuotas mirtingumo dėl savižudybių (X60-X84) Mokyklinio amžiaus vaikų, nesimokančių mokyklose, skaičius ,3 30, ,81 0,63 18,91 30, ,4 0,62 50,13 60,23 27,58 130,18 0,83 Socialinės rizikos šeimų skaičius 1 8,45 3,36 0 8,45 2,5 000 Ilgalaikio nedarbo lygis 4,89 2,52 0,56 9,02 1,9 Gyventojų skaičiaus pokytis ,13-11,26-21,69-5,49 1, SUMAŽINTI SOCIALINĘ EKONOMINĘ GYVENTOJŲ DIFERENCIACIJĄ ŠALIES IR BENDRUOMENIŲ LYGMENIU 131,24 110, ,72 1,2 Mirtingumas dėl išorinių priežasčių (V00 Y89) Standartizuotas mirtingumo dėl išorinių priežasčių (V00 Y89) Mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą mokyklose, skaičius Socialinės pašalpos gavėjų skaičius Sergamumas tuberkulioze (A15- A19) ,59 109, ,86 1,2 316,69 219,53 72,79 496,44 1,4 48,98 38,11 8,14 93,19 1,3 115,8 41, ,8 2,7 2 TIKSLAS - SUKURTI SVEIKATAI PALANKIĄ FIZINĘ DARBO IR GYVENAMĄJĄ APLINKĄ 2.1. KURTI SAUGIAS DARBO IR SVEIKAS BUITIES SĄLYGAS, DIDINTI PREKIŲ IR PASLAUGŲ VARTOTOJŲ SAUGUMĄ 0 1,02 0 3,0 0 Asmenų, žuvusių ar sunkiai sužalotų dėl nelaimingų atsitikimų darbe,

6 5 skaičius darbingo amžiaus Asmenų, susižalojusių dėl nukritimo (W00-W19) skaičius 65+ m. amžiaus grupėje ,7 138,97 26,04 197,63 0,9 Darbingo amžiaus asmenų, pirmą kartą pripažintų neįgaliais, skaičius Sergamumas žarnyno infekcinėmis ligomis (A00-A08) ,9 68,87 44,8 126,3 1,1 49,79 72,77 7,3 115,66 0, KURTI PALANKIAS SĄLYGAS SAUGIAI LEISTI LAISVALAIKĮ 15,44 5, ,96 3,1 Mirtingumas dėl atsitiktinio paskendimo (W65-W74) Standartizuotas mirtingumo dėl atsitiktinio paskendimo (W65-W74) Mirtingumas dėl nukritimo (W00- W19) Standartizuotas mirtingumo dėl nukritimo (W00-W19) ,62 4, ,42 3,2 7,72 13, ,7 0,5 7,44 13,8 0 37,65 0, MAŽINTI AVARINGUMĄ IR TRAUMŲ KELIŲ EISMO ĮVYKIUOSE SKAIČIŲ Mirtingumas dėl eismo įvykių (V00- V99) Standartizuotas mirtingumo dėl eismo įvykių (V00-V99) Pėsčiųjų mirtingumas dėl eismo įvykių (V00-V09) Eismo įvykiuose patirtų traumų (V00-V99) skaičius gyv. 30,88 10, ,88 2,9 30,24 10, ,24 2,9 3,86 3, , ,92 65,68 27,36 129,94 1, MAŽINTI ORO, VANDENS IR DIRVOŽEMIO UŽTERŠTUMĄ, TRIUKŠMĄ Į atmosferą iš stacionarių taršos šaltinių išmestų teršalų kiekis, tenkantis 1 kvadratiniam kilometrui Viešai tiekiamo geriamojo vandens prieinamumas vartotojams, proc. Nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas vartotojams, proc FORMUOTI SVEIKĄ GYVENSENĄ IR JOS KULTŪRĄ 3.1. SUMAŽINTI ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ, TABAKO VARTOJIMĄ, NETEISĖTĄ NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMĄ IR PRIEINAMUMĄ Mirtingumas dėl priežasčių, susijusių su narkotikų vartojimu , ,99 0 Standartizuotas mirtingumo dėl priežasčių, susijusių su narkotikų 0 5, ,08 0 vartojimu, Mirtingumas dėl priežasčių, susijusių su alkoholio vartojimu ,6 25,2 0 60,37 1,5 Standartizuotas mirtingumo dėl priežasčių, susijusių su alkoholio vartojimu, ,31 24, ,14 1,5

7 Nusikalstamos veikos, susijusios su disponavimu narkotinėmis medžiagomis ir jų kontrabanda (nusikaltimai) Gyventojų skaičius, tenkantis vienai licencijai verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais Gyventojų skaičius, tenkantis vienai licencijai verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais 6 15,44 65, ,95 0,2 135,64 173,48 31,81 276,02 0,7 130,19 149,7 17,15 270,43 0, SKATINTI SVEIKOS MITYBOS ĮPROČIUS 32,48 32,03 9,68 1,0 Kūdikių, išimtinai žindytų iki 6 mėn. amžiaus, dalis 4 TIKSLAS UŽTIKRINTI KOKYBIŠKĄ IR EFEKTYVIĄ SVEIKATOS PRIEŽIŪRĄ, ORIENTUOTĄ Į GYVENTOJŲ POREIKIUS 4.1. UŽTIKRINTI SVEIKATOS SISTEMOS TVARUMĄ IR KOKYBĘ, PLĖTOJANT SVEIKATOS TECHNOLOGIJAS, KURIŲ EFEKTYVUMAS PAGRĮSTAS MOKSLO ĮRODYMAIS Išvengiamų hospitalizacijų skaičius gyv. Išvengiamų hospitalizacijų dėl diabeto ir jo komplikacijų skaičius gyv. 41,22 33,62 20,91 70,51 1,2 6,85 6,94 5,1 11,96 0, PLĖTOTI SVEIKATOS INFRASTUKTŪRĄ IR GERINTI SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ KOKYBĘ, SAUGĄ, PRIEINAMUMĄ IR Į PACIENTĄ ORIENTUOTĄ SVEIKATOS PRIEŽIŪRĄ Slaugytojų, tenkančių vienam gydytojui, skaičius Šeimos medicinos paslaugas teikiančių gydytojų skaičius Apsilankymų pas gydytojus skaičius, tenkantis 1 gyventojui Savivaldybei pavaldžių stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų pacientų pasitenkinimo lygis balais Sergamumas vaistams atsparia tuberkulioze Sergamumas ŽIV ir lytiškai plintančiomis ligomis (B20-B24, A50-A64) ,96 2,14 1 4,11 1,8 3,09 7,1 2,83 11,18 0,4 5,97 8,34 6,5 10,8 0,7 19,62 18,77 17,4 20,0 1,04 0 3, ,36 0 0,77 3,59 0 9,02 0, PAGERINTI MOTINOS IR VAIKO SVEIKATĄ Kūdikių (vaikų iki 1 m. amžiaus) 3,5 4, ,85 0,8 mirtingumas gyvų gimusių 2 metų amžiaus vaikų MMR1 (tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina, 1 dozė) skiepijimo apimtys 89,25 94,15 87, ,9 1 metų amžiaus vaikų DTP3 (difterijos, stabligės, kokliušo vakcina 3 dozės) skiepijimų apimtys Paauglių (15 17 m.) gimdymų skaičius ,92 93,48 81, ,9 8,43 5, ,22 1,4

8 Mokinių dantų ėduonies intensyvumo indeksas 7 3,63 3,44 1,08 8,31 1, STIPRINTI LĖTINIŲ NEINFEKCINIŲ LIGŲ PREVENCIJĄ IR KONTROLĘ 1076,93 811,97 372, ,15 1,32 Mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų (I00-I99) Standartizuotas mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų (I00-I99) Mirtingumas nuo cerebrovaskulinių ligų (I60-I69) ,28 831,46 486, ,48 1,2 301,08 196,01 67,81 500,75 1,5 Standartizuotas mirtingumo nuo cerebrovaskulinių ligų (I60- I69) Mirtingumas nuo piktybinių navikų (C00-C97) ,66 202,52 72,55 436,25 1,3 397,58 287,38 205,1 411,89 1,4 Standartizuotas mirtingumo nuo piktybinių navikų (C00-C97) Sergamumas II tipo cukriniu diabetu (E11) ,08 287,93 176,06 376,58 1,2 48,2 42,6 19,07 93,01 1, PREVENCINĖS PROGRAMOS: 28,05 48,4 17,28 73,55 0,5 Tikslinės populiacijos dalis (proc.), dalyvavusi atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio prevencinėje programoje m. Tikslinės populiacijos dalis (proc.), dalyvavusi gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinėje programoje m. Tikslinės populiacijos dalis (proc.), dalyvavusi storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos prevencinėje programoje m. Tikslinės populiacijos dalis (proc.), dalyvavusi širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupės prevencinėje programoje 2015 m. Tikslinės populiacijos (6 14 m.) dalis, dalyvavusi vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programoje, proc. 31,28 50,24 27,64 70,01 0,6 31,04 50,44 16,7 63,69 0,6 24,87 37,42 10,01 54,13 0,6 10,65 19,98 2,51 64,85 0,5 14 rodiklių s patenka į geriausių savivaldybių kvintilių grupę žaliąją zoną. Mirtingumo/standartizuoto mirtingumo dėl savižudybių (X60-X84) Mokyklinio amžiaus vaikų, nesimokančių mokyklose, skaičius Asmenų, žuvusių ar sunkiai sužalotų dėl nelaimingų atsitikimų darbe, skaičius darbingo amžiaus Sergamumas žarnyno infekcinėmis ligomis (A00-A08) Mirtingumas/standartizuotas mirtingumas dėl nukritimo (W00-W19)

9 8 Mirtingumas/standartizuotas dėl priežasčių, susijusių su narkotikų vartojimu Nusikalstamos veikos, susijusios su disponavimu narkotinėmis medžiagomis ir jų kontrabanda (nusikaltimai) Slaugytojų, tenkančių vienam gydytojui, skaičius Savivaldybei pavaldžių stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų pacientų pasitenkinimo lygis balais Sergamumas vaistams atsparia tuberkulioze Sergamumas ŽIV ir lytiškai plintančiomis ligomis (B20-B24, A50-A64) s patenka į prasčiausių savivaldybių kvintilių grupę raudonają zoną Socialinės rizikos šeimų skaičius Ilgalaikio nedarbo lygis Mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą mokyklose, skaičius Sergamumas tuberkulioze (A15-A19) Mirtingumas/standartizuotas mirtingumas dėl atsitiktinio paskendimo Mirtingumas/standartizuotas mirtingumas dėl eismo įvykių Mirtingumas/standartizuotas mirtingumas dėl priežasčių, susijusių su alkoholio vartojimu Šeimos medicinos paslaugas teikiančių gydytojų skaičius Mirtingumas/standartizuotas mirtingumas nuo cerebrovaskulinių ligų (I60-I69) Mirtingumas/standartizuotas mirtingumas nuo piktybinių navikų (C00-C97) Prevencinės programos dėl krūties vėžio, gimdos kaklelio piktybinių navikų, storosios žarnos vėžio, širdies ir kraujagyslių, vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis. Kiti likę 35 rodikliai patenka į vidurkį atitinkančią kvintilių grupę geltonąją zoną.

10 9 Pirmame lentelės stulpelyje pateikiamas pagrindinių rodiklių sąrašas, (toliau PRS). PRS suskirstyti pagal sveikatos programoje numatomus įgyvendinti tikslus ir uždavinius. Antrame stulpelyje pateikiama Pasvalio rajono savivaldybės, trečiame atitinkamo vidurkio, ketvirtame mažiausia tarp visų savivaldybių, penktame didžiausia tarp visų savivaldybių, šeštame savivaldybės interpretavimas (s savivaldybėje santykis su vidurkio reikšme ir savivaldybės vietos tarpe visų savivaldybių pavaizdavimas pagal ( šviesoforo principą). STRATEGINIS TIKSLAS PASIEKTI, KAD 2025 METAIS ŠALIES GYVENTOJAI BŪTŲ SVEIKESNI IR GYVENTŲ ILGIAU, PAGERĖTŲ GYVENTOJŲ SVEIKATA IR SUMAŽĖTŲ SVEIKATOS NETOLYGUMAI Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė Savivaldybės 72,2 74,51 69,1 81,96 0,96 savivaldybė/ Lietuva Remiantis statistikos duomenimis 2016 metų pradžioje, Pasvalio rajono savivaldybėje gyveno gyventojas, 612 mažiau nei praeitais metais metų pradžioje gyveno Didžioji dalis gyvena kaime, gyventojai (68 proc.), mieste 8092 (32 proc.) Vertinant vyrų ir moterų demografinę situaciją Pasvalio rajone pastebėta, kad rajone gyvena mažiau vyrų nei moterų metų pradžioje Pasvalio rajone buvo užregistruota vyrai (47,17 proc. Pasvalio rajono ) ir moterys (52,83 proc.) metais rajone užregistruota pensinio amžiaus ir tai sudarė 24,5 proc. visų užregistruotų 2016 metų pradžioje. Daugiausia Pasvalio rajone buvo užregistruota darbingo amžiaus , tai sudaro 60,3 proc. visų Pasvalio rajone. i Pasvalio rajone gyvena iki 15 metų amžiaus (15 proc.). Siekiant strateginio sveikatos programos tikslo pasiekti, kad 2025 metais šalies gyventojai būtų sveikesni ir gyventų ilgiau, pagerėtų sveikata ir sumažėtų sveikatos netolygumai, šiuo metu galima vertinti vieną esminį rodiklį vidutinę tikėtiną gyvenimo trukmę. vidutinės gyvenimo trukmės ilgėjimas visų pirma yra siejamas su nuosekliu ankstyvųjų (iki 65 m. amžiaus) mirčių skaičiaus mažėjimu, taip pat su sveiko gyvenimo trukmės ilgėjimu, atitolinus ligų atsiradimą ir jų lemiamas mirtis. Lyginant Pasvalio rajono savivaldybės vidutinę tikėtiną gyvenimo trukmę su vidurkiu, Pasvalio rajono savivaldybėje ji trumpesnė 2,3 metais. Pasvalio rajonas patenka tarp 36 savivaldybių, kuriose stebimas rodo patenkinamą situaciją. Pasvalio rajono vidutinė gyvenimo trukmė yra trumpesnė už šalies vidurkį beveik 6 proc. vidurkis yra 74,5 metai.

11 SUKURTI SVEIKATAI PALANKIĄ FIZINĘ DARBO IR GYVENAMĄJĄ APLINKĄ KURTI SAUGIAS DARBO IR SVEIKAS BUITIES SĄLYGAS, DIDINTI PREKIŲ IR PASLAUGŲ VARTOTOJŲ SAUGUMĄ. Asmenų, žuvusių ar sunkiai sužalotų dėl nelaimingų atsitikimų darbe, skaičius darbingo amžiaus Asmenų, susižalojusių dėl nukritimo (W00-W19) skaičius 65+ m. amžiaus grupėje Darbingo amžiaus asmenų, pirmą kartą pripažintų neįgaliais, skaičius Sergamumas žarnyno infekcinėmis ligomis (A00-A08) Savivaldybės 0 1,02 0 3, ,7 138,97 26,04 197,63 0,9 72,9 68,87 44,8 126,3 1,1 49,79 72,77 7,3 115,66 0,7 KURTI PALANKIAS SĄLYGAS SAUGIAI LEISTI LAISVALAIKĮ. Savivaldybės Mirtingumas dėl atsitiktinio paskendimo (W65-W74) Standartizuotas mirtingumo dėl atsitiktinio paskendimo (W65-W74) Mirtingumas dėl nukritimo (W00- W19) Standartizuotas mirtingumo dėl nukritimo (W00-W19) ,44 5,03 68,96 3,1 3,1 15,62 4, ,42 3,2 7,72 13, ,7 0,5 7,44 13,8 0 37,65 0,5 MAŽINTI AVARINGUMĄ IR TRAUMŲ KELIŲ EISMO ĮVYKIUOSE SKAIČIŲ. Savivaldybės Mirtingumas dėl transporto įvykių (V00-V99) Standartizuotas mirtingumo dėl transporto įvykių (V00-V99) Pėsčiųjų mirtingumas dėl transporto įvykių (V00-V09) Transporto įvykiuose patirtų traumų (V00-V99) skaičius gyv. 30,88 10, ,88 2,9 30,24 10, ,24 2,9 3,86 3, , ,92 65,68 27,36 129,94 1,3 savivaldybė /Lietuva savivaldyb ė/lietuva savivaldy bė/lietuv a 2015 metais Pasvalio rajono savivaldybėje eismo įvykiuose žuvo 8 (aštuoni) Pasvalio rajono savivaldybės gyventojai, 5 vyrai ir 3 moterys. Lyginant duomenis su 2014 metų duomenimis,

12 11 eismo įvykiuose žuvo 3 gyventojais daugiau nei 2014 metais. Pasvalio rajono savivaldybė patenka tarp 12 savivaldybių, kuriose stebimas rodo prasčiausią situaciją, priskiriamos savivaldybių su prasčiausiais rodikliais grupei. Lyginant m. ir Pasvalio rajono savivaldybės vidurkį, mirtingumo transporto įvykiuose nuo 2010 metų yra didžiausias siekia 30,88/ gyv. FORMUOTI SVEIKĄ GYVENSENĄ IR JOS KULTŪRĄ. SUMAŽINTI ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ, TABAKO VARTOJIMĄ, NETEISĖTĄ NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMĄ IR PRIEINAMUMĄ. Mirtingumas dėl priežasčių, susijusių su narkotikų vartojimu Standartizuotas mirtingumo dėl priežasčių, susijusių su narkotikų vartojimu, Mirtingumas dėl priežasčių, susijusių su alkoholio vartojimu Standartizuotas mirtingumo dėl priežasčių, susijusių su alkoholio vartojimu, Nusikalstamos veikos, susijusios su disponavimu narkotinėmis medžiagomis ir jų kontrabanda (nusikaltimai) Gyventojų skaičius, tenkantis vienai licencijai verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais Gyventojų skaičius, tenkantis vienai licencijai verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais Savivaldybės 0 5, , , , ,6 25,2 0 60,37 1,5 36,31 24, ,14 1,5 15,44 65, ,95 0,2 135,64 173,48 31,81 276,02 0,7 130,19 149,7 17,15 270,43 0,8 savivaldybė/ Lietuva Neteisėtas narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimas turi įtakos psichikos ir elgesio sutrikimams, apsinuodijimams, užkrečiamųjų ligų ir įgyto imuninio nepakankamumo sindromo (ŽIV ir AIDS) plitimui, nusikalstamumo, traumų ir savižudybių didėjimui bei su tuo susijusiam mirtingumui. Pagal nusikalstamų veikų, susijusių su disponavimu narkotinėmis medžiagomis ir jų kontrabanda, rodiklį Pasvalio rajonas patenka tarp 36 savivaldybių, kuriose stebima patenkinama situacija. Mirtingumas dėl priežasčių, susijusių su narkotikų vartojimu gyv. patenka tarp 12 savivaldybių, kuriuose vertinamas labai gerai, tačiau mirtingumas dėl priežasčių, susijusių su alkoholio vartojimu, patenka tarp 12 savivaldybių ir vertinamas kaip vienas iš blogiausių.

13 SKATINTI SVEIKOS MITYBOS ĮPROČIUS. Kūdikių, išimtinai žindytų iki 6 mėn. amžiaus, dalis (proc.) Savivaldybės 12 32,48 32,03 9,68-1,0 savivaldybė/ Lietuva PSO rekomenduoja kūdikius iki 6 mėn. maitinti vien motinos pienu. Maitinimas krūtimi naudingas ne tik kūdikiui (aprūpina visomis reikiamomis maistinėmis medžiagomis, vandeniu, antikūniais, hormonais ir antioksidantais, saugo nuo virškinimo sutrikimų, ligų), bet ir motinai. Vertinant Pasvalio rajono savivaldybės rodiklį su rodikliu, Pasvalys (32,48 proc.) patenka tarp 36 savivaldybių, kurių rodikliai interpretuojami kaip atitinkantys vidurkį (32,03 proc.). UŽTIKRINTI KOKYBIŠKĄ IR EFEKTYVIĄ SVEIKATOS PRIEŽIŪRĄ, ORIENTUOTĄ Į GYVENTOJŲ POREIKIUS. UŽTIKRINTI SVEIKATOS SISTEMOS TVARUMĄ IR KOKYBĘ, PLĖTOJANT SVEIKATOS TECHNOLOGIJAS, KURIŲ EFEKTYVUMAS PAGRĮSTAS MOKSLO ĮRODYMAIS. Išvengiamų hospitalizacijų skaičius gyv. Išvengiamų hospitalizacijų dėl diabeto ir jo komplikacijų skaičius gyv. Savivaldybės 41,22 33,62 20,91 70,51 1,2 6,85 6,94 5,1 11,96 0,9 savivaldybė/ Lietuva Išvengiama hospitalizacija tai hospitalizacija, kurios galima išvengti imantis prevencinių priemonių ir (ar) laiku teikiant reikiamą ambulatorinę sveikatos priežiūrą. Išvengiamų hospitalizacijų skaičiuojamas netiesiogiai vertinant ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą bei kokybę. Išvengiamų hospitalizacijų dėl diabeto ir jo komplikacijų Lietuvoje 2015 m. buvo (33,6/1000 gyv.). Pasvalio rajonas patenka tarp 36 savivaldybių, kurių vertinamas kaip atitinkantis vidurkį, todėl atskirai nagrinėti šio nepasirinkome. PLĖTOTI SVEIKATOS INFRASTUKTŪRĄ IR GERINTI SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ KOKYBĘ, SAUGĄ, PRIEINAMUMĄ IR Į PACIENTĄ ORIENTUOTĄ SVEIKATOS PRIEŽIŪRĄ. Slaugytojų, tenkančių vienam gydytojui, skaičius Šeimos medicinos paslaugas teikiančių gydytojų skaičius Apsilankymų pas gydytojus skaičius, tenkantis 1 gyventojui Savivaldybės 3,96 2,14 1 4,11 1,8 3,09 7,1 2,83 11,18 0,4 5,97 8,34 6,5 10,8 0,7 savivaldybė/ Lietuva

14 13 Savivaldybei pavaldžių stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų pacientų pasitenkinimo lygis balais Sergamumas vaistams atsparia tuberkulioze Sergamumas ŽIV ir lytiškai plintančiomis ligomis (B20-B24, A50-A64) ,62 18, ,04 0 3, ,36 0 0,77 3,59 0 9,02 0,2 Nors sveikatos priežiūros poreikiams patenkinti dabartinis aprūpinimas gydytojais yra pakankamas, gydytojai šalyje yra pasiskirstę labai netolygiai: miestuose dirba didžioji visų gydytojų dalis daugiau kaip 73 proc., o rajonuose suteikiama 60 proc. visų rajono gyventojams reikalingų sveikatos priežiūros paslaugų. Pasvalio rajone 2015 metais dirbo 170 slaugos specialistų. Lyginant slaugytojų, tenkančių vienam gydytojui, skaičių su Panevėžio apskritimi, Pasvalio rajone 1-am gydytojui tenka 3,96 slaugytojos, o vidutiniškai Lietuvoje 1-am gydytojui tenka 2 slaugytojos. Pasvalys patenka tarp 12 savivaldybių, kuriose stebimas atspindi geriausią situaciją. Lyginant apsilankymų pas gydytojus skaičių, tenkantį vienam gyventojui, su ir Panevėžio apskrities duomenimis, nustatyta, kad Pasvalio rajono gyventojai rečiau lankosi pas gydytojus, negu ar Panevėžio apskrities gyventojai. Dar vienas, apibūdinantis personalo prieinamumą ir jo pasiskirstymą visoje šalyje šeimos gydytojų skaičius. Iš viso 2015 m. Lietuvoje sveikatos apsaugos ministerijos ir savivaldybių įstaigose, privačiose įstaigose ir kitose žinybinėse įstaigose dirbo šeimos gydytojai (7,1/ gyv.). Pasvalio rajono savivaldybėje dirba 8 (aštuoni) šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai, kai tuo tarpu Prienų rajono savivaldybė rodiklį viršija beveik 3 kartus, čia gyv. tenka 9,7 šeimos gydytojas. PAGERINTI MOTINOS IR VAIKO SVEIKATĄ. Savivaldyb ės Kūdikių (vaikų iki 1 m. amžiaus) mirtingumas gyvų gimusių 2 metų amžiaus vaikų MMR1 (tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina, 1 dozė) skiepijimo apimtys 1 metų amžiaus vaikų DTP3 (difterijos, stabligės, kokliušo vakcina 3 dozės), skiepijimų apimtys Paauglių (15 17 m.) gimdymų skaičius Mokinių dantų ėduonies intensyvumo indeksas 3,5 4, ,85 0,8 89,25 94,15 87, ,9 87,92 93,48 81, ,9 8,43 5, ,22 1,4 3,63 3,44 1,08 8,31 1,0 savivaldybė/ Lietuva Sustiprinti motinos ir vaiko sveikatą pirmaeilis valstybės ir sveikatos sistemos uždavinys. Kūdikių ir vaikų mirtingumas ir sergamumas tai pagrindiniai vaikų sveikatos rodikliai, atspindintys šalies sveikatos sistemos efektyvumą. Vaikų sveikatos rodikliai ES šalyse gerėja, tačiau ryškėja sveikatos, socialiniai ir ekonominiai netolygumai. Tai turi didelę įtaką vaikų sveikatai ir gyvenimo kokybei m. Lietuvoje mirė 132 kūdikiai (4,2/1000 gyvų gimusių kūdikių), 14 kūdikių daugiau nei pernai metais metais Pasvalio rajono savivaldybėje mirė vienas kūdikis,

15 14 Pasvalio rajono savivaldybė patenka į 12 savivaldybių, kuriose stebimas atspindi geriausią situaciją. Didžiausi rodikliai buvo Varėnos, Švenčionių ir Biržų rajono savivaldybėse buvo net 3 kartus didesnis nei. 2. SPECIALIOJI DALIS ATRINKTŲ STEBĖSENOS RODIKLIŲ SAVIVALDYBĖJE ANALIZĖ IR INTERPRETAVIMAS ( ŠVIESOFORAS ) SOCIALINĖS RIZIKOS ŠEIMŲ SKAIČIUS 1000 GYVENTOJŲ Pagrindinis žmonių gyvenimo šaltinis yra darbo pajamos. Šalies socialinės apsaugos sistema užtikrina socialinę rimtį, bet ne visiems gyventojams suteikia pasitikėjimą ateitimi. Naujausiais statistikos departamento duomenimis, Lietuvoje pernai žemiau skurdo rizikos ribos gyveno apie 610 tūkst. asmenų, kurie sudarė 20,6 proc. visų šalies. Lietuvoje beveik penktadalis asmenų patiria skurdo riziką, materialinius nepriteklius arba gyvena šeimose, kuriose nėra dirbančių asmenų. Tokie asmenys neturi galimybės skirti pakankamai lėšų kokybiškoms gyvenimo sąlygoms sudaryti ir sveikatai gerinti. Socialinės apsaugos sistemos tvarumas, skurdas ir nedarbas, stresas darbe ir buityje turi įtakos tiek lėtinių neinfekcinių ligų, tiek traumų, ypač savižudybių, skaičiaus dinamikai. Sukurti saugesnę socialinę aplinką, sveikatos netolygumų ir socialinės atskirties mažinimą yra pagrindinis valstybės ir savivaldybių institucijų, nevyriausybinių organizacijų ir verslo indėlis į sveikatos gerinimą. Įgyvendinant pirmą LSP tikslą sukurti saugesnę socialinę aplinką, mažinti sveikatos netolygumus ir socialinę atskirtį iškelti 2 uždaviniai: 1. Sukurti saugesnę socialinę aplinką, mažinti sveikatos netolygumus ir socialinę atskirtį; 2. Sumažinti skurdo lygį ir nedarbą. TIKSLAS SUKURTI SAUGESNĘ SOCIALINĘ APLINKĄ, MAŽINTI SVEIKATOS NETOLYGUMUS IR SOCIALINĘ ATSKIRTĮ. SUMAŽINTI SKURDO LYGĮ IR NEDARBĄ. Savivaldybės Mirtingumas dėl savižudybių (X60-X84) ,3 30, ,81 0,63 Standartizuotas mirtingumo 18,91 30, ,4 0,62 dėl savižudybių (X60-X84) Mokyklinio amžiaus vaikų, 50,13 60,23 27,58 130,18 0,83 nesimokančių mokyklose, skaičius Socialinės rizikos šeimų 8,45 3,36 0 8,45 2,5 skaičius Ilgalaikio nedarbo lygis 4,89 2,52 0,56 9,02 1,9 Gyventojų skaičiaus pokytis ,13-11,26-21,69-5,49 1,4 savivaldybė/ Lietuva 2015 metų pabaigoje Pasvalio rajone gyveno 219 socialinės rizikos šeimos, kuriose augo 560 vaikų. Prie socialinės rizikos šeimų priskiriamos šeimos, kuriose auga vaikai iki 18 metų ir kuriose

16 15 bent vienas iš tėvų piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis, toksinėmis medžiagomis, yra priklausomas nuo azartinių lošimų, dėl turimos negalios, skurdo, socialinių įgūdžių stokos negali ir nemoka tinkamai prižiūrėti vaikų, naudoja prieš juos psichologinę, fizinę ar seksualinę prievartą, o gaunamą valstybės paramą panaudoja ne šeimos interesams. Remiantis statistikos departamento duomenimis, socialinės rizikos šeimų skaičius ir juose augančių vaikų skaičius nežymiai, nuo 2012 metų, mažėja ne tik Pasvalio rajone, bet ir visoje Lietuvoje. Tačiau metais Pasvalio rajono socialinės rizikos šeimų skaičiaus prasčiausias tarp visų savivaldybių. Socialinės rizikos šeimų skaičius, tenkantis 1000 tarp šalies savivaldybių, svyruoja nuo 1,1 Vilniaus rajono savivaldybėje iki 8,5 Pasvalio rajono savivaldybėje (1 pav). Daugiausiai socialinės rizikos šeimų 1000-iui tenka Utenos apskrities (5,13/1000 gyv.) ir Tauragės apskrities (5,0/1000 gyv.) gyventojams. Didieji šalies miestai linkę mažiau būti socialinės rizikos atskirtyje. 1 pav. Socialinės rizikos šeimų skaičius Pasvalio r. sav. ir Lietuvoje, 1000 gyv m. Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras Vertinant pagal apskritis, didžiausias socialinės rizikos šeimų skaičius 1000 gyv. tenka Utenos apskr. (5,13/1000 gyv.). Pagal savivaldybes daugiausiai socialinės rizikos šeimų gyvena būtent Pasvalio rajone (8,5/1000 gyv.), 2 pav. 2 pav. Socialinės rizikos šeimų skaičius Panevėžio apskrityje, 2015 metais, 1000 gyv. Šaltinis: statistikos departamentas

17 SERGAMUMAS TUBERKULIOZE (A15-A19) GYV. Tuberkuliozė TB tai infekcinė liga, kurią sukelia tuberkuliozės mikobakterija, perduodama oro lašeliniu būdu. Pagrindinis TB šaltinis žmogus, sergantis atvira plaučių TB. Infekcija dažniausiai pažeidžia plaučius, bet taip pat gali pažeisti ir kitus žmogaus organus ar audinius: smegenis, inkstus, kaulus ir stuburą. Negydomas TB sergantis žmogus gali mirti. SUMAŽINTI SOCIALINĘ EKONOMINĘ GYVENTOJŲ DIFERENCIACIJĄ ŠALIES IR BENDRUOMENIŲ LYGMENIU. Savivaldybės savivaldybė/ Mirtingumas dėl išorinių priežasčių (V01 Y98) Standartizuotas mirtingumo dėl išorinių priežasčių (V01 Y98) Mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą mokyklose, skaičius Socialinės pašalpos gavėjų skaičius Sergamumas tuberkulioze (A15-A19) Lietuva 131,24 110, ,72 1,2 130,59 109, ,86 1,2 316,69 219,53 72,79 496,44 1,4 48,98 38,11 8,14 93,19 1,3 115,8 41, ,8 2,7 Vertinant metų sergamumą tuberkulioze, sergamumas Lietuvoje po truputį mažėja metais sergamumo siekė 44,3/ , o 2015 metais 41,86/ Iš viso Lietuvoje 2015 m. užregistruotas 1216 naujų tuberkuliozės atvejų, iš jų 36 asmenims įkalinimo įstaigose. Pasvalio rajono savivaldybės patenka tarp 12 savivaldybių, kurių rodikliai rodo blogą situaciją. Lyginant ir Pasvalio rajono duomenis, iš pateikto 3 pav., matyti, kad Pasvalio rajono savivaldybėje sergamumas tuberkulioze buvo didžiausias 2010 metais metais sergamumas tuberkulioze padidėjo ir siekė net 115,8 atvejus ( ), šis išlieka didžiausias visoje Lietuvoje.

18 17 3 pav. Sergamumas tuberkulioze (A15-A19), metais ( iui ) Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras s sergamumas tuberkulioze 2015 m. Panevėžio apskrityje buvo užfiksuotas Rokiškio rajone 25,14 atvejo ( ). s sergamumas užregistruotas Pasvalio r. sav. 115,8 atvejo ( gyv.) (4 pav.). Lyginant m. Pasvalio rajono duomenis su Respublikos ir Panevėžio apskrities duomenimis, pastebima, kad vidurkis buvo viršytas apie 2 3 kartus. Lietuvoje visoms savivaldybėms sergamumas tuberkulioze yra aktuali problema, kadangi visose savivaldybėse (išskyrus Neringos sav.) 2015 m. buvo registruojami nauji šios ligos atvejai metais Pasvalio rajono savivaldybėje užregistruota 30 naujų tuberkuliozės atvejų, o 2014 metais, 22 nauji atvejai. 4 pav. Sergamumas tuberkulioze (A15-A19) 2015 metais ( iui.) Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras Nagrinėjant sergamumą tuberkulioze Pasvalio rajone pagal lytį, tuberkulioze serga daugiau vyrai nei moterys. Lyginant sergamumą tuberkulioze miesto ir kaimo teritorijoje, Pasvalio rajone daugiau sergančių mieste (20) nei kaime (10).

19 MIRTINGUMAS NUO KRAUJOTAKOS, PIKTYBINIŲ NAVIKŲ IR CEREBROVASKULINIŲ LIGŲ GYV. Dar vienas Pasvalio rajono savivaldybės, kuris patenka tarp 12 savivaldybių, kuriose rodo prastą situaciją yra mirtingumas nuo cerebrovaskulinių ligų (I60-I69). Nuo šių ligų, kurioms priklauso smegenų infarktas, intracerebrinis kraujavimas, smegenų arterijų užsikimšimas ir kt. ligos 2015 m. Lietuvoje mirė žmonės (mirtingumo 196,0/ gyv.), 184 gyventojais daugiau nei 2014 metais. s mirtingumo buvo Utenos rajono savivaldybėje, kurios buvo daugiau nei 2,5 karto didesnis nei. STIPRINTI LĖTINIŲ NEINFEKCINIŲ LIGŲ PREVENCIJĄ IR KONTROLĘ. Savivaldybės Mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų (I00-I99) Standartizuotas mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų (I00-I99) Mirtingumas nuo cerebrovaskulinių ligų (I60-I69) Standartizuotas mirtingumo nuo cerebrovaskulinių ligų (I60-I69) Mirtingumas nuo piktybinių navikų (C00-C97) Standartizuotas mirtingumo nuo piktybinių navikų (C00- C97) Sergamumas II tipo cukriniu diabetu (E11) savivaldybė/ Lietuva 1076,93 811,97 372, ,15 1,32 997,28 831,46 486, ,48 1,2 301,08 196,01 67,81 500,75 1,5 279,66 202,52 72,55 436,25 1,3 397,58 287,38 205,1 411,89 1,4 357,08 287,93 176,06 376,58 1,2 48,2 42,6 19,07 93,01 1,13 Pateiktame 5 pav., matyti, kad dėl kraujotakos sistemos ligų 2015 m. mirė 279 Pasvalio rajono gyventojai (mirtingumo 1076,93/ gyv.), 43 gyventojais daugiau nei praėjusiais metais. s mirtingumas dėl kraujotakos sistemos ligų buvo 2011 m., siekė 1158,9/ gyv. 5 pav. Mirtingumas pagal priežastis Pasvalio rajone m gyv. Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras

20 19 Tiek sergamumas, tiek mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų Lietuvoje jau daugelį metų išlieka aktualia problema. Daugiausia nuo kraujotakos sistemos ligų miršta vyresnio amžiaus (55 75 m.) žmonės (6 pav.). Pagal lytį miršta daugiau moterų (971) nei vyrų (676). 6 pav. Mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų Pasvalio rajone per m gyv. Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras Vertinant mirtingumo rodiklį nuo piktybinių navikų, Pasvalio rajono savivaldybė patenka tarp 12 savivaldybių, kurių rodikliai vertinami prastesni nei. Piktybiniai navikai yra viena iš svarbiausių mirties priežasčių Lietuvoje po kraujotakos sistemos ligų, 7 pav. Pasvalyje 2015 m. nuo šių ligų mirė 103 gyventojai, (mirtingumo 397,58/ gyv.) t. y. 40 daugiau nei pernai. Daugiausia miršta senyvo m. amžiaus gyventojai. Pagal lytį m. Pasvalio rajone mirė daugiau vyrų (311) nei moterų (227). 7 pav. Mirtingumas nuo piktybinių navikų Pasvalio rajone per m gyv. Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras Pateiktame 8 pav. matyti, kad 2015 metais nuo cerebrovaskulinių ligų mirė 78 asmenys, 301,08/ gyv., 11 daugiau nei 2014 metais.

21 20 8 pav. Mirtingumas nuo cerebrovaskulinių ligų (I60-I69) Pasvalio rajone per m gyv. Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras Iš žemiau pateikto 9 pav. galima matyti, kad nuo cerebrovaskulinių ligų per m. mirė 400 asmenų, didžioji dalis mirusiųjų buvo senyvo daugiau kaip 75 metų amžiaus. Pagal lytį miršta daugiau moterų (264) nei vyrų (136). 9 pav. Mirtingumas nuo cerebrovaskulinių ligų (I60-I69) Pasvalio rajone pagal amžių per m. Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras

22 PREVENCINIŲ PROGRAMŲ VYKDYMAS PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE 2015 METAIS Savivaldybės savivaldybė/ Lietuva Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programoje gali dalyvauti moterys nuo 50 iki 69 metų. Kiekviena tokio amžiaus moteris nemokamai pasitikrinti dėl krūties vėžio gali vieną kartą per dvejus metus. Tikslinės populiacijos dalis (proc.), dalyvavusi atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio prevencinėje programoje m. 28,05 48,4 17,28 73,55 0,5 Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių finansavimo programa skirta moterims nuo 25 iki 60 metų. Programos priemonės taikomos vieną kartą per trejus metus. Tikslinės populiacijos dalis (proc.), dalyvavusi gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinėje programoje m. 31,28 50,24 27,64 70,01 0,6 Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programa skirta vyrų nuo 50 iki 75 metų amžiaus ir vyrų nuo 45 metų, kurių tėvai ar broliai yra sirgę prostatos vėžiu, susirgimų prevencijai. Programoje nurodyto amžiaus vyrai gali dalyvauti vieną kartą per dvejus metus. Tikslinės populiacijos dalis (proc.), dalyvavusi storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos prevencinėje programoje m. 31,04 50,44 16,7 63,69 0,6 Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programoje gali dalyvauti vyrai nuo 40 iki 55 metų ir moterys nuo 50 iki 65 metų. Programos priemonės taikomos vieną kartą per metus. Tikslinės populiacijos dalis (proc.), dalyvavusi širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupės prevencinėje programoje 2015 m. 24,87 37,42 10,01 54,13 0,6 Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programa skirta vaikų nuo 6 iki 14 metų nuolatinių krūminių dantų kramtomųjų paviršių ėduonies prevencijai. Padengtų silantais dantų kontrolė atliekama po 3 mėn., vėliau kiekvieno profilaktinio tikrinimosi metu. Jei silantas iškrenta, procedūra kartojama. Tikslinės populiacijos (6 14 m.) dalis, dalyvavusi vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programoje, proc. 10,65 19,98 2,51 64,85 0,5

23 22 TIKSLINĖS POPULIACIJOS DALIS (PROC.), DALYVAVUSI ATRANKINĖS MAMOGRAFINĖS PATIKROS DĖL KRŪTIES VĖŽIO PREVENCINĖJE PROGRAMOJE M. Krūties vėžio ankstyvosios diagnostikos programa yra skirta moterims nuo 50 iki 69 metų amžiaus imtinai. Šio amžiaus moterims kartą per 2 metus nemokamai gali būti atliekamas mamografinis tyrimas. Pasvalio rajono savivaldybės moterų patenka tarp raudonosios zonos, tai reiškia, kad, palyginus su visų savivaldybių rodikliais, šia programa pasinaudojo nedidelė dalis 28,05 proc. moterų. Kai tuo tarpu Vilniaus rajono savivaldybės siekė net 73,6 proc. moterų. TIKSLINĖS POPULIACIJOS DALIS (PROC.), DALYVAVUSI GIMDOS KAKLELIO PIKTYBINIŲ NAVIKŲ PREVENCINĖJE PROGRAMOJE M. Lentelėje pateikiamos Pasvalio rajono savivaldybėje vykdomos prevencijos programos. Iš viso Lietuvoje m (50,2 proc.) tikslinės populiacijos moterų buvo atliktas gimdos kaklelio citologinis tepinėlis. Pasvalio rajono savivaldybės moterų patenka tarp raudonosios zonos, tai reiškia, kad, palyginus su visų savivaldybių rodikliais, šia programa pasinaudojo nedidelė dalis 31,3 proc. moterų, šiek tiek daugiau nei pernai metais (28 proc.). i šia prevencine programa tarp visų šalies savivaldybių pasinaudojo Pasvalio r. sav. (31,3 proc.), daugiausiai Visagino sav. moterys (70,0 proc.) TIKSLINĖS POPULIACIJOS DALIS (PROC.), DALYVAVUSI STOROSIOS ŽARNOS VĖŽIO ANKSTYVOSIOS DIAGNOSTIKOS PREVENCINĖJE PROGRAMOJE M. Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa skirta metų amžiaus asmenims, kuriems vieną kartą per 2 metus gali būti atliekamas slapto kraujavimo testas. Iš viso m. šis tyrimas buvo atliktas asmenims. Tai sudarė 50,4 proc. tikslinės populiacijos (29,2 proc. punktais daugiau, nei m.). Pasvalio rajono savivaldybės buvo mažesnis nei, šia programa pasinaudojo nedidelė dalis (31 proc.). Pasvalio r.. Daugiausiai buvo ištirta Alytaus miesto (71,9 proc.). TIKSLINĖS POPULIACIJOS DALIS (PROC.), DALYVAVUSI ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ LIGŲ DIDELĖS RIZIKOS GRUPĖS PREVENCINĖJE PROGRAMOJE 2015 M. Širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupės prevencinė programa yra skirta vyrams nuo 40 iki 55 metų ir moterims nuo 50 iki 65 metų.. Iš viso 2015 m. tokios paslaugos buvo suteiktos asmenims. Tai sudarė 37,4 proc. tikslinės populiacijos. Pasvalio rajono savivaldybėje šia programa pasinaudojo 25 proc., šiek tiek mažesnis nei (37,4 proc.). Pasvalys papuola tarp 10 savivaldybių, kuriose situacija yra prastesnė nei. Šiaulių m. (54,1 proc.), o mažiausia Švenčionių r. savivaldybėse (10,0 proc.). TIKSLINĖS POPULIACIJOS (6 14 M.) DALIS, DALYVAVUSI VAIKŲ KRŪMINIŲ DANTŲ DENGIMO SILANTINĖMIS MEDŽIAGOMIS PROGRAMOJE, (PROC.), 2015 M. Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programa. Šioje programoje dalyvavo tik 10,65 proc. Pasvalio rajono vaikų, šiek tiek daugiau nei 2014 metais, (7,43 proc.). yra 19,98 proc. Šis svyravo nuo 6,9 proc. (Plungės r. sav.) iki 64,8 proc. (Druskininkų sav.).

24 23 APIBENDRINIMAS 2015 metų Pasvalio rajono socialinės rizikos šeimų skaičiaus patenka į raudoną poziciją ir užima prasčiausią vietą tarp visų savivaldybių. Tai reiškia, kad socialinės rizikos šeimų skaičius viršija vidurkį 10 proc. Pasvalio rajono savivaldybėje 2015 metais registruota 219 socialinės rizikos šeimų, kuriose augo 560 vaikų. Jau daugelį metų viršija šalies vidurkį metais buvo registruotos 223 socialinės rizikos šeimos. Socialinės rizikos šeimų skaičius nežymiai sumažėjo. Sergamumo tuberkulioze Pasvalio rajono savivaldybės patenka tarp 12 savivaldybių, kurių rodikliai rodo blogą situaciją. Lyginant ir Pasvalio rajono duomenis, matyti, kad Pasvalio rajono savivaldybėje sergamumas tuberkulioze buvo didžiausias 2010 metais metais sergamumas tuberkulioze padidėjo ir siekė net 115,8 atvejus ( ), šis išlieka didžiausias visoje Lietuvoje. Dar vienas Pasvalio rajono savivaldybės, kuris patenka tarp 12 savivaldybių, kuriose rodo prastą situaciją yra mirtingumas nuo cerebrovaskulinių ligų (I60-I69). Nuo šių ligų, kurioms priklauso smegenų infarktas, intracerebrinis kraujavimas, smegenų arterijų užsikimšimas ir kt. ligos Pasvalio rajono savivaldybėje 2015 metais nuo cerebrovaskulinių ligų mirė 78 asmenys, 301,08/ gyv., t. y. 11 daugiau nei 2014 m. Vertinant mirtingumo rodiklį nuo piktybinių navikų, Pasvalio rajono savivaldybė patenka tarp 12 savivaldybių, kurių rodikliai yra prastesni nei. Pasvalyje 2015 m. nuo šių ligų mirė 103 gyventojai, (mirtingumo 397,58/ gyv.) t. y. 40 daugiau nei pernai. Tikslinės populiacijos dalis (proc.), dalyvavusi gimdos kaklelio piktybinių navikų, krūties vėžio, storosios žarnos vėžio, širdies ir kraujagyslių ligų bei vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programose rodikliai interpretuojami kaip mažesni už vidurkį ir patenka tarp 12 savivaldybių, kurių rodikliai vertinami kaip prasčiausi. Vertinant mirtingumo rodiklį dėl savižudybių, 2015 metais Pasvalio rajonas patenka tarp 12 savivaldybių su geriausiais rezultatais, 19,3/ gyv., o 2014 metais Pasvalio rajonas užėmė prasčiausią poziciją visų savivaldybių atžvilgiu, siekė 71,9/ gyv. Nuo 2010 metų Pasvalio rajono savivaldybėje bedarbių skaičius mažėja, tačiau nedarbo lygis išlieka vienas aukščiausių ne tik Panevėžio apskrityje, bet ir Lietuvoje. Pasvalio rajono savivaldybės 2015 m. siekė 4,89/100 darbingo amžiaus, 2,52/100 darbingo amžiaus metais Pasvalio rajono savivaldybėje eismo įvykiuose žuvo 8 (aštuoni) Pasvalio rajono savivaldybės gyventojai, 5 vyrai ir 3 moterys. Lyginant duomenis su 2014 metų duomenimis, eismo įvykiuose žuvo 3 gyventojais daugiau. Pasvalio rajono savivaldybė patenka tarp 12 savivaldybių, kuriose stebimas rodo prasčiausią situaciją, priskiriamos savivaldybių su prasčiausiais rodikliais grupei. Lyginant m. ir Pasvalio rajono savivaldybės vidurkį, mirtingumo transporto įvykiuose nuo 2010 metų yra didžiausias siekia 30,88/ gyv.

25 24 REKOMENDACIJOS 1. Siekiant mažinti socialinės rizikos šeimų skaičių: skatinti socialinės rizikos šeimų narius aktyviai dalyvauti sprendžiant iškilusias problemas, socialiniams darbuotojams socialinių paslaugų teikimą nukreipiant į socialinės rizikos šeimų konsultavimą ir mokymą spręsti iškilusias problemas, o ne į greitą problemos sprendimą; teikti psichologinę ar kitą pagalbą socialinės rizikos šeimoms, ypač jose augantiems vaikams; skatinti socialinės rizikos šeimų motyvavimą siekiant integruotis į darbo rinką; ieškoti bendradarbiavimo būdų kaip pagerinti socialinių darbuotojų bendradarbiavimo galimybes su įvairiomis institucijomis; užtikrinti socialinių darbuotojų saugumą, vykstant į socialinės rizikos šeimas sprendžiant priklausomybių, smurto artimoje aplinkoje ir pan. problemas; ugdyti socialinių darbuotojų savisaugos įgūdžius, teikti psichologinę pagalbą nuo dažnai patiriamo streso ar profesinio perdegimo, rengti specialius mokymus; gerinti socialinių darbuotojų darbo sąlygas, užtikrinti konfidencialumą konsultuojant socialinės rizikos šeimas, teikiant konsultuojamąjį ugdymą; 2. Siekiant mažinti Pasvalio rajono mirtingumą nuo kraujotakos, piktybinių navikų ir cerebrovaskulinių sistemos ligų: plėtoti asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros sektorių bendradarbiavimą, siekiant aukštesnių profilaktinių patikrų rezultatų; ieškoti bendradarbiavimo būdų, kaip pasiekti aukštesnių profilaktinių patikrų rezultatų; efektyviau organizuoti ir vykdyti širdies ir kraujagyslių ligų, krūties vėžio, gimdos kaklelio piktybinių navikų, storosios žarnos vėžio prevencines programas; tęsti fizinio aktyvumo populiarinimą bei mokymus, įtraukti kuo daugiau darbingo amžiaus žmonių; skatinti gyventojus aktyviai dalyvauti Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro, bendruomenių, bendrojo ugdymo, neformaliojo gydymo įstaigų, švietimo ir sporto įstaigų organizuojamose įvairiuose sveikatinimo veiklos renginiuose. 3. Siekiant sumažinti tuberkulioze sergančiųjų skaičių: taikyti priemones, kuriomis siekiama kuo ankščiau nustatyti ir sustabdyti ligą (visuomenės informuotumas, ankstyvoji diagnostika ir gydymas); taikyti priemones, kuriomis siekiama sustabdyti ligos progresavimą ir neigiamas pasekmes (gydymas, reabilitacija ir kt.) didinti rizikos grupių asmenų motyvaciją tirtis ir gydytis nuo tuberkuliozės. Informuoti rizikos grupių asmenis bei jų šeimos narius apie tuberkuliozės profilaktiką, apsisaugojimo priemones. 4. Siekiant didinti tikrinimąsi dėl nemokamų prevencinių programų: Pasvalio rajono pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigose įdiegti lanksčią informavimo sistemą (priminimai žinute, elektroniniu paštu, skambučiai telefonu), kuri informuotų gyventojus apie jiems priskirtą konkretų vizito laiką pasitikrinti pagal tam tikrą nemokamą prevencinę programą. didinti Valstybinių profilaktinių programų įgyvendinimo mastą ir profilaktiniam pasitikrinimui pakviesti kuo daugiau nustatyto amžiaus grupės.

26 25 ieškoti bendradarbiavimo būdų tarp asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros sektorių, kaip pasiekti aukštesnių Valstybinių profilaktinių programų įgyvendinimo rodiklių. 5. Numatant 2017 m. savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos prioritetus, atsižvelgti į stebėsenos ataskaitos išvadas ir rekomendacijas. 6. Savivaldybės administracijai rekomenduojame parengti sveikatos stebėsenos ataskaitos rekomendacijų įgyvendinimo priemonių planą.

PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T1-273 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras

PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T1-273 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T1-273 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras Savivaldybės biudžetinė įstaiga Vytauto Didžiojo a.

Detaliau

Microsoft Word Visuomenes sveikatos bukle Vilniaus rajone_galutine

Microsoft Word Visuomenes sveikatos bukle Vilniaus rajone_galutine VISUOMENĖS SVEIKATOS BŪKLĖ VILNIAUS RAJONE 2014 M. VILNIUS 2015 M. TURINYS 1. ĮVADAS... 3 2. BENDROJI DALIS... 4 2.1. PAGRINDINIŲ STEBĖSENOS RODIKLIŲ SAVIVALDYBĖJE ANALIZĖ IR INTERPRETAVIMAS ( ŠVIESOFORAS

Detaliau

Sveikatinimo plėtros prognozavimas naudojant konvergencijos ir sveikatinimo veiksnių modelius

Sveikatinimo plėtros prognozavimas naudojant konvergencijos ir sveikatinimo veiksnių modelius SVEIKATOS SISTEMOS EKONOMIKOS AKTUALIJOS IR SVEIKATOS GERINIMO PERSPEKTYVOS Prof. Gediminas Černiauskas Mykolo Romerio universitetas 2012 m. spalio 24 d. 1 Milijonai litų Lietuva sugeba balansuoti sveikatos

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAUS 2016 M. ATASKAITA Ataskaitą parengė Edvinas Pečiukėnas

Detaliau

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 1 REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS 1. Savivaldybės strateginio tikslo/strateginių

Detaliau

Microsoft PowerPoint - HI diskusijai2010_03_05 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - HI diskusijai2010_03_05 [Compatibility Mode] Vaikų sveikatos stebėsenos vykdymas ir perspektyvos savivaldybėse Neringa Tarvydienė Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė 1 2010-03-05, Vilnius Vaikų sveikatos stebėsenos

Detaliau

PRITARTA Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. d. sprendimu Nr. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS METŲ PROGR

PRITARTA Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. d. sprendimu Nr. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS METŲ PROGR PRITARTA Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. d. sprendimu Nr. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2009 2011 METŲ PROGRAMOS 2010 METŲ ATASKAITA I. ĮVADAS Alytaus miesto savivaldybės

Detaliau

DEMOGRAFINĖ IR SOCIALINĖ-EKONOMINĖ SITUACIJA PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖJE 2015 M. GYVENTOJŲ SKAIČIUS Lietuvoje jau daugelį metų dėl neigiamos natūra

DEMOGRAFINĖ IR SOCIALINĖ-EKONOMINĖ SITUACIJA PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖJE 2015 M. GYVENTOJŲ SKAIČIUS Lietuvoje jau daugelį metų dėl neigiamos natūra DEMOGRAFINĖ IR SOCIALINĖ-EKONOMINĖ SITUACIJA PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖJE 215 M. GYVENTOJŲ SKAIČIUS Lietuvoje jau daugelį metų dėl neigiamos natūralios gyventojų kaitos bei didelės emigracijos gyventojų

Detaliau

„PowerPoint“ pateiktis

„PowerPoint“ pateiktis Klaipėdos rajono savivaldybės gyventojų sveikatos būklės rodiklių tendencijos Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo laikotarpiu ( nuo 199 m. kovo 11 d. iki 218 m. kovo 11 d.) L. Kaveckienė Sveikatos apsaugos

Detaliau

2010 m. vakcinomis valdomu ligu epidemiologines situacijos apzvalga Lietuvoje

2010 m. vakcinomis valdomu ligu epidemiologines situacijos apzvalga Lietuvoje VAKCINOMIS VALDOMŲ LIGŲ EIPIDEMIOLOGINĖS SITUACIJOS APŽVALGA LIETUVOJE 2010 metai UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ IR AIDS CENTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA Vilnius 2011 Parengė Imunoprofilaktikos

Detaliau

Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Aušros g. 42A, LT Kaunas Tel. (8-37) Faksas (8-37) El. paštas

Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Aušros g. 42A, LT Kaunas Tel. (8-37) Faksas (8-37) El. paštas Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Aušros g. 42A, LT-44158 Kaunas Tel. (8-37) 45 47 17 Faksas (8-37) 33 32 4 El. paštas info@kaunovsb.lt www.kaunovsb.lt Visuomenės sveikatos stebėsena

Detaliau

65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje

65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje 65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje Projekto vadovė: dr. Laura Nedzinskienė Atsakinga vykdytoja: Vaida Aguonytė, Jolanta Valentienė Tyrimo dalyvės: dr. Aušra Beržanskytė, Eimantė

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gimnazija (Ugdymo įstaigos pavadinimas) VISUOMENĖS SVEIKATOS

Detaliau

INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies

INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M. 2017 m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies gyventojui teko 12,3 litro suvartoto absoliutaus (100

Detaliau

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS ALYTAUS RAJONO MOKSLEIVIŲ SERGAMUMAS 2015 METŲ SAUSIO- BIRŽELIO MĖNESIŲ LAIKOTARPIU Parengė: A

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS ALYTAUS RAJONO MOKSLEIVIŲ SERGAMUMAS 2015 METŲ SAUSIO- BIRŽELIO MĖNESIŲ LAIKOTARPIU Parengė: A ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS ALYTAUS RAJONO MOKSLEIVIŲ SERGAMUMAS 2015 METŲ SAUSIO- BIRŽELIO MĖNESIŲ LAIKOTARPIU Parengė: Alytaus rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro

Detaliau

1 forma

1 forma PATVRTNTA Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Direktorė Janina Alkovska 2016m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. P-VĮ-14 VSUOMENĖS SVEKATOS PREŽŪROS VEKLOS PLANAS 2016-2017 m.m. Šalčininkų

Detaliau

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 6, LT Joniškis, tel. (8 426) , faks.

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 6, LT Joniškis, tel. (8 426) , faks. JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 6, LT-84147 Joniškis, tel. (8 426) 605 37, faks. (8 426) 605 36, el. p. joniskis.sveikata@gmail.com.

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Biurų veikla ir perspektyvos teikiant sveikatos priežiūros paslaugas mokyklose Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė, Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos pirmininkė

Detaliau

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stebėsenos

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė 2010 m. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveika

Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė 2010 m. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveika Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė 2010 m. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu

Detaliau

III

III PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2011 m. kovo 24 d. Nr. T-87 Pakruojis

Detaliau

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PLANUOJAMI MASTAI 2011 METAMS

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PLANUOJAMI MASTAI 2011 METAMS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ VARTOJIMO NETOLYGUMAI Jonas Narbutas direktorius 213-12-11 44,6 59,5 68,2 68,8 82,6 86,2 79,1 72,6 81,1 93,1 97,2 9,4 85,6 87 96,3 98,4 99 17,8 16,4 111,4 111,6 16,5

Detaliau

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 PRIORITETINĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTROS KRYPTYS 1) Plėsti socialines paslaugas šeimoms ir jose augantiems vaikams. 2) Gerinti

Detaliau

PRITARTA Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio d. sprendimu Nr. TS- VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS ASMENS S

PRITARTA Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio d. sprendimu Nr. TS- VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS ASMENS S PRITARTA Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio d. sprendimu Nr. TS- VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO VADOVO 2017 M. VEIKLOS ATASKAITA

Detaliau

VILNIAUS UNIVERSITETO ONKOLOGIJOS INSTITUTO VĖŽIO KONTROLĖS IR PROFILAKTIKOS CENTRAS VĖŽIO REGISTRAS Vėžys Lietuvoje 2010 metais ISSN

VILNIAUS UNIVERSITETO ONKOLOGIJOS INSTITUTO VĖŽIO KONTROLĖS IR PROFILAKTIKOS CENTRAS VĖŽIO REGISTRAS Vėžys Lietuvoje 2010 metais ISSN VILNIAUS UNIVERSITETO ONKOLOGIJOS INSTITUTO VĖŽIO KONTROLĖS IR PROFILAKTIKOS CENTRAS VĖŽIO REGISTRAS Vėžys Lietuvoje 2010 metais ISSN 2029-6274 ISSN 2029-6274 Informacinį leidinį sudarė: Giedrė Smailytė

Detaliau

LIGONIŲ KASOS: 2009-ųjų APŽVALGA

LIGONIŲ KASOS: 2009-ųjų APŽVALGA LIGONIŲ KASOS: 2009-ųjų APŽVALGA 2010 metai IŠSAUGOTAS SVEIKATOS SISTEMOS FINANSINIS TVARUMAS IR IŠVENGTA SKOLŲ Algis SASNAUSKAS Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktorius

Detaliau

VILNIUS, 2017

VILNIUS, 2017 VILNIUS, 2017 Higienos instituto Sveikatos informacijos centras Didžioji g. 22, LT 01128 Vilnius Tel. (8 5) 277 3302 Faksas (8 5) 262 4663 www.hi.lt Leidinį parengė: Žilvinė Našlėnė, zilvine.naslene@hi.lt

Detaliau

Kiekvienos įstaigos klaidingų atvejų skaičius (procentas) pagal kiekvieną specialųjį rodiklį

Kiekvienos įstaigos klaidingų atvejų skaičius (procentas) pagal kiekvieną specialųjį rodiklį 2016 M. KLINIKINIO KODAVIMO STEBĖSENOS REZULTATŲ VERTINIMO ATASKAITOS priedas Kiekvienos įstaigos (procentas) pagal kiekvieną specialųjį rodiklį Respublikos lygmens ligoninė VšĮ Klaipėdos Jūrininkų ligoninė

Detaliau

Lietuvoje 2016 m. atsitiktinai paskendo (W65 W74) 190 asmenų, iš jų 156 vyrai ir 34 moterys. Vyrai (11,8/ gyv.) daugiau nei 5 kartus dažniau sk

Lietuvoje 2016 m. atsitiktinai paskendo (W65 W74) 190 asmenų, iš jų 156 vyrai ir 34 moterys. Vyrai (11,8/ gyv.) daugiau nei 5 kartus dažniau sk Lietuvoje 216 m. atsitiktinai paskendo (W6 W74) 19 asmenų, iš jų 16 vyrai ir 4 moterys. Vyrai (11,8/1 gyv.) daugiau nei kartus dažniau skendo, nei moterys (2,2/1 gyv.). 2 216 m. nepaskendo nei vienas 7-ių

Detaliau

Funkcija

Funkcija PATVIRTINTA Jonavos r. Savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2013 m. sausio 25 Įsakymas Nr. V-2013-1 VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖS LIVIJOS GRINIOVOS VYKDANČIOS MOKINIŲ SVEIKATOS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos ir jos regionų ekonomikos evoliucija: kur esame ir kas laukia toliau? Aurelijus Dabušinskas, Lietuvos banko Ekonomikos departamento direktorius 2019 m. kovo 21 d. Lietuvos ūkio augimas išlieka

Detaliau

2016 M. KLINIKINIO KODAVIMO STEBĖSENOS REZULTATŲ VERTINIMO ATASKAITA

2016 M. KLINIKINIO KODAVIMO STEBĖSENOS REZULTATŲ VERTINIMO ATASKAITA VALSTYBINĖ LIGONIŲ KASA PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2016 M. KLINIKINIO KODAVIMO STEBĖSENOS REZULTATŲ VERTINIMO ATASKAITA 2017 m. kovo 27 d. Nr. 7K-427 Vilnius Turinys 1. Įvadas... 1 2. Bendrųjų

Detaliau

(Microsoft Word - mokiniu sergamumo analiz\ )

(Microsoft Word - mokiniu sergamumo analiz\ ) ŠIAULIŲ MIESTO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZö 212/13 M. Šiauliai, 212 Pagal mokyklų visuomen s sveikatos priežiūros specialisčių pateiktus duomenis

Detaliau

Microsoft PowerPoint - JPSPPM mokymai_2015_10_08_09_3 dalis_AS [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - JPSPPM mokymai_2015_10_08_09_3 dalis_AS [Compatibility Mode] Projektas JAUNIMUI PALANKIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO MODELIO SUKŪRIMAS Finansuojamas pagal 2009 2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programą Nr. LT11 Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos

Detaliau

PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJ

PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJ PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJONO SVEIKIAUSIA MOKYKLA N U O S T A T A I 1. KONKURSO

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Ernesto_epidemiolog_indik-UNODC

Microsoft PowerPoint - Ernesto_epidemiolog_indik-UNODC Narkotinių ir psichotropinių medžiag iagų vartojimo ir narkomanijos paplitimo nustatymas, informacinių sistemų plėtra Pranešėjas: ERNESTAS JASAITIS Data: 2008 m. gegužės 30 d. NACIONALINĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS

Detaliau

sveik sveik isakymas.docx

sveik sveik isakymas.docx LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL MOKINIŲ, MOKYTOJŲ IR VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ KONKURSO SVEIKUOLIŲ SVEIKUOLIAI

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai Eil. Nr. 2018 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai 11682 11930 1.1. Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) 10749

Detaliau

Dalyvavusių skaičius (pagal tyrimo metus)

Dalyvavusių skaičius (pagal tyrimo metus) INTERVENCIJOS, SIEKIANT MAŽINTI PSICHOAKTYVIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMĄ TARP JAUNIMO Klaipėda, 2015 TEMOS AKTUALUMAS Nesaikingas tabako, alkoholio ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimas kelia didelį susirūpinimą

Detaliau

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDACIJŲ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČI

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDACIJŲ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČI VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDACIJŲ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE ĮGYVENDINIMO

Detaliau

DANTŲ ĖDUONIS IR PERIODONTO LIGOS Rekomendacijos bendrosios sveikatos priežiūros specialistams Svarbiausios EFP ir ORCA organizuotos 2016 m. Perio dar

DANTŲ ĖDUONIS IR PERIODONTO LIGOS Rekomendacijos bendrosios sveikatos priežiūros specialistams Svarbiausios EFP ir ORCA organizuotos 2016 m. Perio dar DANTŲ ĖDUONIS IR PERIODONTO LIGOS Rekomendacijos bendrosios sveikatos priežiūros specialistams Svarbiausios EFP ir ORCA organizuotos 2016 m. Perio darbo grupės žinutės apie dantų ėduonies ir periodonto

Detaliau

Išgelbėtos gyvybės valstybei leidžia sutaupyti milijonus litų atsiliepti skambučiai. Virš 6 milijonų bandymų prisiskambinti. Šiuos skaičius, k

Išgelbėtos gyvybės valstybei leidžia sutaupyti milijonus litų atsiliepti skambučiai. Virš 6 milijonų bandymų prisiskambinti. Šiuos skaičius, k Išgelbėtos gyvybės valstybei leidžia sutaupyti milijonus litų 277 038 atsiliepti skambučiai Virš 6 milijonų bandymų prisiskambinti Šiuos skaičius, kalbėdama apie 2011- uosius metus, įvardija Lietuvos telefoninių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. kovo 27 d įsakymo Nr. V-445 redakcija)

Detaliau

ITC ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ik

ITC ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ik ITC ISSN 2345-0991 LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas 1 2 3 4 5 6

Detaliau

Microsoft Word - Kontrabandos tyrimo apzvalga 2010+gk.doc

Microsoft Word - Kontrabandos tyrimo apzvalga 2010+gk.doc Įvadas Gyventojų požiūrio į kontrabandą ir nelegalių prekių vartojimą tyrimo rezultatai Šio tyrimo tikslas yra išsiaiškinti žmonių požiūrį į cigarečių, alkoholinių gėrimų, degalų ir kuro kontrabandą ir

Detaliau

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ APKLAUSOS ŽALINGI ĮPROČIAI DUOMENŲ ANALIZĖ Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro special

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ APKLAUSOS ŽALINGI ĮPROČIAI DUOMENŲ ANALIZĖ Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro special AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ APKLAUSOS ŽALINGI ĮPROČIAI DUOMENŲ ANALIZĖ Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistai 2016 metai, Naujoji Akmenė TURINYS Įvadas...3

Detaliau

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO LIGONINĖS 2012 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2013 m. baland

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO LIGONINĖS 2012 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2013 m. baland PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO LIGONINĖS 2012 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2013 m. balandžio 18 d. Nr. T-122 Pakruojis Vadovaudamasi Lietuvos

Detaliau

PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. R

PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. R PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. Rodiklis Reikalingi duomenys Duomenų šaltinis Rodiklio

Detaliau

Klaipėdos miesto suaugusiųjų žmonių gyvensenos ypatumai Dainora Bielskytė, visuomenės sveikatos specialistė, Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biu

Klaipėdos miesto suaugusiųjų žmonių gyvensenos ypatumai Dainora Bielskytė, visuomenės sveikatos specialistė, Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biu Klaipėdos miesto suaugusiųjų žmonių gyvensenos ypatumai Dainora Bielskytė, visuomenės sveikatos specialistė, Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras Tyrimo vykdytojas: UAB Eurotela Įvadas Daug įvairiausių

Detaliau

Vilniaus krašto 2019 m. mokymų planas Eil. Nr. Mokymų pradžios ir Registracijos vieta ir Grupės kodas Programos pavadinimas ir trukmė (val.) Mokymų vi

Vilniaus krašto 2019 m. mokymų planas Eil. Nr. Mokymų pradžios ir Registracijos vieta ir Grupės kodas Programos pavadinimas ir trukmė (val.) Mokymų vi 1 12.8 Pacientų, turinčių limfotakos sutrikimų ir sergančių onkologinėmis ligomis, limfodrenažinis masažas (80 val.) 2019-08-19 2019-08-30 Eimantas Pocius, 9-10 V2019T12.8-2 13821 170 Eur 2 1.152 Saugus

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIO 2017 M. GRUODŽIO 22 D. POTVARKIO NR. A3-241

Detaliau

XVII Vyriausybės programos įgyvendinimo plano vykdymo pažanga

XVII Vyriausybės programos įgyvendinimo plano vykdymo pažanga 1 VYRIAUSYBĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PLANO, PATVIRTINTO VYRIAUSYBĖS 217 M. KOVO 13 D. NUTARIMU NR. 167, VYKDYMO 218 METAIS PAŽANGOS ATASKAITA 219-3-6 Vilnius Vyriausybės kanceliarija, siekdama informuoti

Detaliau

Alkoholis, jo poveikis paauglio organizmui ir elgesiui, vartojimo priežastys ir pasekmės Justinos Jurkšaitės (I e) nuotr.

Alkoholis, jo poveikis paauglio organizmui ir elgesiui, vartojimo priežastys ir pasekmės Justinos Jurkšaitės (I e) nuotr. Alkoholis, jo poveikis paauglio organizmui ir elgesiui, vartojimo priežastys ir pasekmės Justinos Jurkšaitės (I e) nuotr. Paauglystė svarbus gyvenimo laikotarpis, kuris tęsiasi nuo fizinio lytinio brendimo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIO 2017 M. GRUODŽIO 22 D. POTVARKIO NR. A3-241

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2007-2013 metų ES struktūrinės paramos poveikio Lietuvos miestams ir miesteliams vertinimo rezultatų pristatymas Neringa Viršilienė, ESTEP vertinimo grupės vadovė, vertinimo ekspertė Mindaugas Sereičikas,

Detaliau

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS MOLĖTŲ PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 1. Veiklos tikslas ir prioritetai: 1.1. Tikslas švietimo pagalbos prieinamumo didinimas specialiųjų ugdymosi poreikių ir/ar psichologinių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIO 2017 M. GRUODŽIO 22 D. POTVARKIO NR. A3-241

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIO 2017 M. GRUODŽIO 22 D. POTVARKIO NR. A3-241

Detaliau

PATVIRTINTA Biržų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 8 d. sprendimu Nr. T-136 BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 M. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANAS I S

PATVIRTINTA Biržų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 8 d. sprendimu Nr. T-136 BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 M. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANAS I S PATVIRTINTA Biržų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 8 d. sprendimu Nr. T-136 BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 M. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANAS I SKYRIUS ĮVADAS 1. Bendra informacija. Siekiant sklandaus

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. TS-6.114 ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO DIREKTORĖS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. Įstaigos pristatymas. Rokiškio

Detaliau

Sveikatos rastingumo tyrimas-2012

Sveikatos rastingumo tyrimas-2012 LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA SVEIKATOS MOKYMO IR LIGŲ PREVENCIJOS CENTRAS VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS FAKULTETO VISUOMENĖS SVEIKATOS INSTITUTAS LIETUVOS GYVENTOJŲ SVEIKATOS RAŠTINGUMO

Detaliau

Microsoft Word - Biokuro ataskaita 2018 m IV ketv

Microsoft Word - Biokuro ataskaita 2018 m IV ketv BIOKURO RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 M. IV KETV. Vilnius, 2019 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370 5 213 5270 El.

Detaliau

PRANEŠIMO PAVADINIMAS PRANEŠIMO PAVADINIMAS

PRANEŠIMO PAVADINIMAS PRANEŠIMO PAVADINIMAS Ekonomiškai efektyvių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo pagal Vilniaus TLK savivaldybes 2017 m. analizė www.vilniaustlk.lt Ekonomiškai efektyvios asmens sveikatos priežiūros paslaugos Ambulatorinės

Detaliau

DANTŲ ĖDUONIS IR PERIODONTO LIGOS Jau daugiau nei 200 metų ColgatePalmolive yra pasaulinis burnos priežiūros lyderis, siekiantis gerinti burnos sveika

DANTŲ ĖDUONIS IR PERIODONTO LIGOS Jau daugiau nei 200 metų ColgatePalmolive yra pasaulinis burnos priežiūros lyderis, siekiantis gerinti burnos sveika DANTŲ ĖDUONIS IR PERIODONTO LIGOS Jau daugiau nei 200 metų ColgatePalmolive yra pasaulinis burnos priežiūros lyderis, siekiantis gerinti burnos sveikatą visame pasaulyje. Įmonė gamina pastas ir rankinius

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA BIOKURO RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2017 M. I KETV. Vilnius, 2017 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370 5 213 5270 El.

Detaliau

INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS PRIE VRM Gauta Nr. 8R 1868 LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL STATI

INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS PRIE VRM Gauta Nr. 8R 1868 LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL STATI INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS PRIE VRM Gauta 2017 05 22 Nr. 8R 1868 LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL STATISTINIŲ RODIKLIŲ, SUSIJUSIŲ SU SMURTU ARTIMOJE APLINKOJE,

Detaliau

Microsoft Word - TS docx

Microsoft Word - TS docx Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBöS TARYBA SPRENDIMAS DöL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO RAJONO PIRMINöS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2019 m. kovo 28 d. Nr. T-

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA ŠVENČIONIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švenčionių progimnazijos nuostatai (toliau Nuostatai) reglamentuoja Švenčionių progimnazijos (toliau progimnazijos) teisinę formą, priklausomybę,

Detaliau

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m.

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA 2017 2018 M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas 190138895 Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. 1. Už kurį laikotarpį pateikiate ataskaitą? (pasirinkite)

Detaliau

Microsoft Word - TS docx

Microsoft Word - TS docx Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBöS TARYBA SPRENDIMAS DöL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO RAJONO PIRMINöS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO DIREKTORIAUS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS 2019 m. kovo 28 d. Nr. T-

Detaliau

2018

2018 2018 NARKOTINIŲ MEDŽIAGŲ TYRIMO KLAIPĖDOS RAJONO VAIKŲ UGDYMO ĮSTAIGŲ IR ATVIRŲ JAUNIMO ERDVIŲ APLINKOSE REZULTATAI ĮVADAS Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos patvirtintoje, Klaipėdos rajono savivaldybės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos gyventojų nuomonė apie teisėsaugą ir viešojo saugumo būklės vertinimas Dr. Eglė Vileikienė Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo politikos departamentas 2016.02.12 Tyrimo metodika Reprezentatyvi

Detaliau

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS S K E L B I M A S Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skelbia

Detaliau

Kas trukdo efektyviau spręsti jaunimo narkotikų vartojimo problemas

Kas trukdo efektyviau spręsti jaunimo narkotikų vartojimo problemas Jaunimas ir alkoholis Dr. Aurelijus Veryga Kauno medicinos universitetas Nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės koalicija Nacionalinė sveikatos taryba www.jaunimo-centras.lt Problemos aktualumo nesuvokimas

Detaliau

TVIEŠOSIOS

TVIEŠOSIOS VIEŠOJI ĮSTAIGA PRIENŲ LIGONINĖ 2015 M. VEIKLOS ATASKAITA VšĮ Prienų ligoninės direktorė Jūratė Milaknienė PRIENAI 2016 LIGONINĖS MISIJA Teikti prieinamas, mokslu ir pažangiausiomis technologijomis pagrįstas,

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemonių įgyvendinimo priežiūros komisijai MOTYVUOTA IŠVADA

Detaliau

ŠIAULIŲ APYGARDOS PROBACIJOS TARNYBA Biudžetinė įstaiga, Tilžės g. 198, Šiauliai, tel./faks. (8 41) , el. p. Duomenys ka

ŠIAULIŲ APYGARDOS PROBACIJOS TARNYBA Biudžetinė įstaiga, Tilžės g. 198, Šiauliai, tel./faks. (8 41) , el. p. Duomenys ka ŠIAULIŲ APYGARDOS PROBACIJOS TARNYBA Biudžetinė įstaiga, Tilžės g. 198, 76203 Šiauliai, tel./faks. (8 41) 50 42 10, el. p. rastine@sapt.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr.

Detaliau

Projekto lyginamasis variantas LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2017 M.

Projekto lyginamasis variantas LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2017 M. Projekto lyginamasis variantas LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 217 M. LAPKRIČIO 14 D. ĮSAKYMO NR. V-1291,,DĖL 214 22 METŲ

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ligita Valalytė /Užimtumo tarnybos direktorė 2018/10/25 Darbo rinkos tendencijos 2018 m. sausio 1 d. registruota 152481 darbo neturinčių Nuo 2010 m. kylanti Lietuvos ekonomika 2017 m. skatino darbo jėgos

Detaliau

Palanki aplinka vaikams ir jaunimui: iššūkiai ir galimybės Galutinė tyrimo ataskaita 2013 m. birželio 3 d. (2013 m. liepos 24 d. redakcija) Pagal 2012

Palanki aplinka vaikams ir jaunimui: iššūkiai ir galimybės Galutinė tyrimo ataskaita 2013 m. birželio 3 d. (2013 m. liepos 24 d. redakcija) Pagal 2012 Palanki aplinka vaikams ir jaunimui: iššūkiai ir galimybės Galutinė tyrimo ataskaita 2013 m. birželio 3 d. (2013 m. liepos 24 d. redakcija) Pagal 2012 m. gruodžio 20 d. pagrindinę sutartį Nr. 517-12-PEST

Detaliau

ketv. darbo su nuteistaisiais ATASKAITA nauja.xlsx

ketv. darbo su nuteistaisiais ATASKAITA nauja.xlsx ŠIAULIŲ APYGARDOS PROBACIJOS TARNYBA Biudžetinė įstaiga, Tilžės g. 198, 76203 Šiauliai, tel./faks. (8 41) 50 42 10, el. p. srpi@srpi.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188779189

Detaliau

( ketv. did\376ioji nuteist\370j\370.xlsx)

( ketv. did\376ioji nuteist\370j\370.xlsx) ŠIAULIŲ APYGARDOS PROBACIJOS TARNYBA Biudžetinė įstaiga, Tilžės g. 198, 76203 Šiauliai, tel./faks. (8 41) 50 42 10, el. p. srpi@srpi.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188779189

Detaliau

2014–05–22 NVO susitikimo protokolas

2014–05–22 NVO susitikimo protokolas Nevyriausybinių organizacijų, atstovaujančių neįgalių vaikų ir jų šeimų interesus, susitikimas Susitikimo protokolas 5/22/2014 Nevyriausybinių organizacijų, atstovaujančių neįgalių vaikų ir jų šeimų interesus,

Detaliau

ALKOHOLIO VARTOJIMO IR RŪKYMO PREVENCIJOS PRIEMONIŲ POREIKIO IR TAIKYMO JAUNIMO TIKSLINĖSE GRUPĖSE GALIMYBIŲ TYRIMAS Parengė: Rūta Baltrušaitytė Narko

ALKOHOLIO VARTOJIMO IR RŪKYMO PREVENCIJOS PRIEMONIŲ POREIKIO IR TAIKYMO JAUNIMO TIKSLINĖSE GRUPĖSE GALIMYBIŲ TYRIMAS Parengė: Rūta Baltrušaitytė Narko ALKOHOLIO VARTOJIMO IR RŪKYMO PREVENCIJOS PRIEMONIŲ POREIKIO IR TAIKYMO JAUNIMO TIKSLINĖSE GRUPĖSE GALIMYBIŲ TYRIMAS Parengė: Rūta Baltrušaitytė Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Strategijos,

Detaliau

Lietuvos regionų apžvalga 2018 metai

Lietuvos regionų apžvalga 2018 metai Lietuvos regionų apžvalga 2018 metai 2019 m. balandžio 05 d. A n o t a c i j a Apžvalgoje informacija apie Lietuvos regionų ekonomikos rodiklius, jų tarpusavio palyginimas. Daugiau informacijos ieškokite

Detaliau

SIŪLOMO ĮRAŠYTI Į KOMPENSAVIMO SĄRAŠUS VAISTINIO PREPARATO FARMAKOEKONOMINĖS VERTĖS NUSTATYMO PROTOKOLAS (data) Vertinimas pirminis patiksl

SIŪLOMO ĮRAŠYTI Į KOMPENSAVIMO SĄRAŠUS VAISTINIO PREPARATO FARMAKOEKONOMINĖS VERTĖS NUSTATYMO PROTOKOLAS (data) Vertinimas pirminis patiksl SIŪLOMO ĮRAŠYTI Į KOMPENSAVIMO SĄRAŠUS VAISTINIO PREPARATO FARMAKOEKONOMINĖS VERTĖS NUSTATYMO PROTOKOLAS 2017-11-27 (data) Vertinimas pirminis patikslintas Vilnius (sudarymo vieta) Paskutinio vertinimo

Detaliau

MAPPING & UNDERSTANDING EXCLUSION IN EUROPE

MAPPING & UNDERSTANDING EXCLUSION IN EUROPE MAPPING & UNDERSTANDING EXCLUSION IN EUROPE 1 1 SANTRAUKA Ši ataskaita Siekis nustatyti ir suprasti atskirties mastą ir pobūdį: institucinės, prievartinės ir bendruomeninės paslaugos ir praktika Europoje

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pagrindiniai Lietuvos ateities iššūkiai Klaudijus Maniokas ESTEP valdybos pirmininkas Trys akcentai Pripažinti ir nepripažinti iššūkiai: konsensuso link Struktūrinių apirbojimų sprendimas: intervencijos

Detaliau

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS MEDICINOS AKADEMIJA Visuomenės sveikatos fakultetas Sveikatos vadybos katedra Kristina Lazaravičienė GIMDOS KA

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS MEDICINOS AKADEMIJA Visuomenės sveikatos fakultetas Sveikatos vadybos katedra Kristina Lazaravičienė GIMDOS KA LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS MEDICINOS AKADEMIJA Visuomenės sveikatos fakultetas Sveikatos vadybos katedra Kristina Lazaravičienė GIMDOS KAKLELIO VĖŽIO ATRANKINĖS PATIKROS PROGRAMOS VYKDYMAS:

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Valstybinės energetikos inspekcijos vartotojams teikiamų paslaugų kokybės, prieinamumo ir pasitenkinimo tyrimas užsakovas vykdytojas Kovas, 2016 metodologija 2 Tyrimo metodologija Visuomenės nuomonės ir

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Presentation1

Microsoft PowerPoint - Presentation1 Danutė Povilėnaitė Reumatologijos centras Vilnius 2012-12-05 Įvadas Amiloidozės tai baltymų struktūros pokyčių ligos, kai įprastas tirpus baltymas virsta nenormaliu netirpiu fibriliniu baltymu, kuris deponuojasi

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA VALSTYBINĖ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TARNYBA PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS (institucijos ar įstaigos pavadinimas) 2008 METŲ TARNYBAI PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS ANALIZĖ 2009 m. kovo 6 d. VD

Detaliau