01F02 Versija:01 UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas Tomo g. 2, LT Klaipėda. Tel. (8 46) Faks. (8 46)

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "01F02 Versija:01 UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas Tomo g. 2, LT Klaipėda. Tel. (8 46) Faks. (8 46)"

Transkriptas

1 UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas Tomo g. 2, LT Klaipėda. Tel. (8 46) Faks. (8 46) PVM mokėtojo kodas LT LR juridinių asmenų registras, tvarkytoja - VĮ Registrų centras. AB DnB NORD bankas. Atsiskaitomoji sąskaita LT Šilutės rajono savivaldybės Merui Virgilijui Pozingiui Nr.(1.10)-2R-290 Kopija: Šilutės rajono savivaldybės Administracijos direktorei Idai Vasiljevienei DĖL NAMUDINIO KOMPOSTAVIMO ĮRANGOS PERDAVIMO ES remiamo biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo projekto (VP3-3.2-AM-01-V Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas veiklos Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra, sukuriant biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūrą ir/ar atliekų naudojimo energijai gauti pajėgumus ) apimtyje KRATC šiuo metu vykdo namudinio kompostavimo įrangos pirkimą ir artimiausiu metu planuoja perduoti Šilutės rajono savivaldybei vnt. namudinio kompostavimo konteinerių, kurie turi būti išdalinti gyventojams ir kitiems atliekų turėtojams. Klaipėdos miesto ir Neringos savivaldybėse konteinerių padalinimą 2010 m. atliko mūsų bendrovė, todėl turi tam tikrą patirtį tokių užduočių vykdyme. Siekdami papildyti informaciją, pateiktą Klaipėdos regiono plėtros tarybos posėdyje š.m. balandžio 4 d. ir norėdami, kad konteinerių perdavimas savivaldybei praeitų kaip galima sklandžiau ir greičiau siūlome sekančią darbo tvarką: 1. Sudaryti tarp Šilutės rajono savivaldybės ir KRATC turto patikėjimo sutartį, kurios pagrindu KRATC minėtus konteinerius kaip turtą patikėtų Šilutės rajono savivaldybei. Sutarties projektas pridedamas. Šiuo tikslu siūlome artimiausio savivaldybės Tarybos posėdyje priimti sprendimą dėl konteinerių priėmimo Savivaldybės žinion. Sprendimu įgalioti Administracijos direktorių sutartį pasirašyti bei nurodyti bendrovę ar instituciją (pvz.: savivaldybę aptarnaujančią komunalinių atliekų surinkimo bendrovę arba vietinę rinkliavą renkančią instituciją, seniūno instituciją), kuri tampa atsakinga už tolimesnį konteinerių

2 paskirstymą, kuri surinks gyventojų prašymus, pasirašys panaudos sutartis ir išdalins konteinerius gyventojams. 2. Savivaldybės administracijos direktorius savo įsakymu patvirtina Kompostavimo konteinerių suteikimo sąlygas, gyventojo pildomą Prašymo formą ir Biodegraduojamų atliekų kompostavimo konteinerio panaudos sutarties tarp gyventojo ir minėtos institucijos arba atliekų surinkimo bendrovės tipinę formą ir paveda surinkti pareiškimus iš gyventojų bei sudaryti panaudos sutartis. Kompostavimo konteinerių suteikimo sąlygos, pareiškimų priėmimo tvarka ir terminai paskelbiami vietinėje spaudoje. 3. Mūsų manymu, konteinerių padalinimą, pareiškimų surinkimą ir panaudos sutarčių pasirašymą geriausiai būtų patikėti seniūnams. 4. Atsižvelgiant į tai, kad pirmosios konteinerių partijos regioną gali pasiekti balandžiogegužės mėn., Tarybos sprendimą ir sutartį dėl konteinerių reiktų turėti kaip galima greičiau.. 5. Ateityje reiktų aptartį klausimą apie tai, kas duotų ataskaitą KRATC apie konteinerių naudojimą, apie sukompostuotų atliekų kiekį, bent jau paskirti už tai atsakingą pareigūną. Informaciją surinkti būtų galima ir anketos pagalba, kuria galėtų parengti mūsų bendrovė. Šią informaciją būtų tikslinga įvesti į savivaldybių AM teikiamą metinę atliekų ataskaitą. 6. Prašome raštu pranešti apie priimtus sprendimus bei sutarties pasirašymo sąlygas. PRIEDAI; 1. Turto patikėjimo sutarties tarp savivaldybės ir UAB KRATC projektas, 2. Kompostavimo konteinerių suteikimo sąlygos, - 1 lapas, 3. Prašymo forma, - 1 lapas, 4. Biodegraduojamų atliekų kompostavimo konteinerio panaudos sutartis, - 2 lapai, 5. Pridedamų dokumentų elektroninės kopijos, - 1 CD. Direktorius Šarūnas Reikalas A.Piepalius, tel.: 8 (46) , 2

3 TURTO PATIKĖJIMO SUTARTIS <Data> Nr. <Dokumento numeris> Sutarties sudarymo vieta savivaldybė, kodas, buveinės adresas g., LT-, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus, veikiančio pagal savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio d. sprendimą Nr. (toliau vadinama Patikėtiniu), ir UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras, buveinės adresas Tomo g. 2, LT Klaipėda, kodas , atstovaujama bendrovės direktoriaus Šarūno Reikalo, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau vadinamas), sudarė šią sutartį (toliau vadinama Patikėtoju sutartis). I. SUTARTIES OBJEKTAS IR DALYKAS 1. Šia sutartimi Patikėtojas patikėjimo teise perduoda Patikėtiniui namudinio kompostavimo konteinerius, kurių bendra įsigijimo vertė ,00 Lt, šios sutarties galiojimo laikotarpiui, o Patikėtinis įsipareigoja tą turtą valdyti, naudoti ir juo disponuoti Patikėtojo interesais: 1.1. namudinio kompostavimo konteineriai KOMP 620 vnt., 620 litrų talpos, vnt. įsigijimo vertė Lt, bendra įsigijimo vertė Lt; 2. Patikėjimo objektas Patikėtojo Patikėtiniui perduotas turtas, skirtas valdyti, naudoti ir disponuoti juo šioje sutartyje numatytais tikslais ir sąlygomis. 3. Patikėtinis priima iš Patikėtojo turtą ir jį grąžina Patikėtojui pagal šalių pasirašytą turto priėmimo perdavimo aktą. II. SUTARTIES ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 4. Patikėtinis įsipareigoja: 4.1. priimti Patikėtojo jam perduodamą Patikėjimo objektą ir jį valdyti, naudoti bei juo disponuoti Patikėtojo vardu ir interesais; 4.2. Patikėtojo perduotą patikėjimo objektą valdyti, naudoti, juo disponuoti, sudaryti galimybę naudotis turtu tretiesiems asmenims; 4.3. užtikrinti Patikėjimo objekto atskyrimą nuo savo turto; 4.4. užtikrinti Patikėjimo objekto tinkamą apskaitą, apsaugą ir priežiūrą; 4.5. nurodyti Patikėjimo teisės faktą tretiesiems asmenims. 5. Patikėtojas įsipareigoja: 5.1. kartu su perduodamu Patikėjimo objektu pateikti Patikėtiniui visus tinkamam Patikėjimo objekto valdymui, naudojimui, disponavimui juo Naudos gavėjo vardu ir interesais reikalingus dokumentus; 5.2. užtikrinti Patikėjimo objekto atskyrimą nuo kito savo turto; 5.3. atlyginti Patikėtiniui dėl sutarties vykdymo patirtas išlaidas. 6. Patikėtojas turi teisę bet kuriuo sutarties galiojimo laikotarpio momentu pareikalauti grąžinti Patikėtiniui perduotą Patikėjimo objektą, o Patikėtinis turi atitinkamą pareigą per 3 (tris) kalendorines dienas sudaryti sąlygas Patikėtojui ar jo įgaliotiems asmenims savo jėgomis ir sąskaita pasiimti perduotą Patikėjimo objektą. III. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR ATLEIDIMO NUO JOS SĄLYGOS 7. Patikėtinis atsako už Patikėjimo objekto praradimą ar sugadinimą, atsiradusius šio objekto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo metu, išskyrus tuos atvejus, kai šie nuostoliai ar sugadinimas atsirado dėl Patikėtojo ar Naudos gavėjo veiksmų arba nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių. 8. Patikėtinis atlygina visus Patikėtojo ar Naudos gavėjo patirtus nuostolius, atsiradusius dėl Patikėtinio įsipareigojimų, nustatytų šia sutartimi, nevykdymo ar netinkamo vykdymo. 9. Patikėtinis atsako už jo kitam asmeniui atlikti pavestus veiksmus kaip už savo paties veiksmus. 10. Patikėtojas atlygina visus Patikėtinio patirtus nuostolius, atsiradusius dėl Patikėtojo įsipareigojimų, nustatytų šia sutartimi, nevykdymo ar netinkamo vykdymo. IV. SUTARTIES GALIOJIMAS, PAKEITIMAS IR NUTRAUKIMAS 3

4 11. Šalys susitaria, kad sutartis įsigalioja nuo patikėjimo objekto perdavimo momento. 12. Visi šios sutarties pakeitimai ir papildymai galioja, jeigu jie yra sudaryti raštu ir pasirašyti abiejų šalių. 13. Jeigu Patikėtinis ketina nutraukti šią sutartį savo noru, jis privalo apie tai informuoti Patikėtoją ne vėliau kaip prieš 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų iki nutraukimo. Tokiu atveju Patikėtinis turi sudaryti Patikėtojui galimybę per šį terminą pasiimti perduotą patikėjimo objektą. 14. Patikėtojas turi teisę vienašališkai nutraukti šią sutartį bet kuriuo jos galiojimo laikotarpio momentu, pranešęs apie tokį savo ketinimą Patikėtiniui prieš 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų iki nutraukimo. Patikėtojas turi teisę nedelsdamas nutraukti šią sutartį, jeigu Patikėtinis neužtikrina perduoto patikėjimo objekto saugumo, nesilaiko valdymo, naudojimo ir disponavimo juo sąlygų ar nesilaiko kitų savo įsipareigojimų pagal šią sutartį. 15. Sutartis laikoma nutrūkusia ir tais atvejais, kai: Patikėtojas atsisako sutarties dėl to, kad Patikėtinis nebegali pats vykdyti sutarties. Šiuo atveju nėra taikoma sutarties nuostata, numatanti pareigą Patikėtiniui įspėti Patikėtoją apie ketinimą nutraukti sutartį ne vėliau kaip prieš 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų Patikėtinis: bankrutuojantis ar likviduojamas, restruktūrizuojamas; nebegali pats vykdyti sutarties. 16. Ši sutartis galioja 5 metus. 17. Pasibaigus sutarties galiojimo terminui, šalių susitarimu sutartis gali būti pratęsiama. V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 18. Visi su šia sutartimi susiję ginčai sprendžiami derybų būdu. Nesusitarus ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 19. Visi dėl šios sutarties reikalingi pranešimai turi būti raštiški ir išsiųsti paštu arba faksu žemiau nurodytais šalių adresais. Apie numatomą adresų pasikeitimą šalys įsipareigoja pranešti viena kitai ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų iki šių duomenų pasikeitimo. 20. Sudaryti 2 (du) originalūs sutarties egzemplioriai lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Šalių adresai korespondencijai Patikėtinis Adresas korespondencijai Telefono numeriai Fakso numeriai Elektroninio pašto adresai savivaldybė Patikėtojas UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras Adresas korespondencijai Tomo g. 2, LT Klaipėda Telefono numeriai (8 46) , Fakso numeriai (8 46) Elektroninio pašto adresai Šalių parašai PATIKĖTINIS savivaldybė Kodas Savivaldybės administracijos direktorius PATIKĖTOJAS UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras Tomo g. 2, LT Klaipėda Kodas Direktorius Šarūnas Reikalas A. V. A. V. 4

5 PATVIRTINTA rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. balandžio d. įsakymu Nr. BIODEGRADUOJAMŲ ATLIEKŲ KOMPOSTAVIMO KONTEINERIO PANAUDOS SUTARTIS NR. Sutarties sudarymo vieta 2012 m. balandžio d. rajono savivaldybė, įmonės kodas, adresas, atstovaujama Seniūno, veikiančio pagal rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. balandžio d. įsakymą Nr. (toliau Panaudos Davėjas) iš vienos pusės ir (vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruota gyvenamoji vieta), (toliau Panaudos gavėjas) iš kitos pusės, vadovaudamiesi rajono komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių ir rajono savivaldybės atliekų tvarkymo plano m. nuostatomis sudarėme šią sutartį. Toliau sutartyje abi šalys bendrai vadinamos Šalimis. 1. SUTARTIES OBJEKTAS 1.1. Šia sutartimi Šalys susitaria dėl neterminuotos daiktų panaudos, t.y. Panaudos Davėjas neatlygintinai perduoda Panaudos Gavėjui daiktus laikinai valdyti ir naudotis jais, o Panaudos Gavėjas daiktus priima, įsipareigoja valdyti ir naudotis daiktais, atsižvelgiant į šios Sutarties nuostatas Panaudai perduodamas daiktai, biodegraduojamų atliekų kompostavimo konteineris: Konteinerio rūšis ir talpa 620 litrų biodegraduojamų atliekų konteineris KOMP 620 Konteinerių Konteinerių Konteinerių būklė kiekis inventorizaciniai numeriai 1 vnt. nenaudotas 1.3. Biodegraduojamų atliekų kompostavimo konteineris pastatomas adresu: 1.4. Sutarties pasirašymo metu perdavė, o Panaudos Gavėjas pareiškia, kad priėmė 1.2.p. nurodytus daiktus. Ši Sutartis kartu yra laikoma ir daiktų priėmimo perdavimo aktu Panaudos Davėjas pareiškia, kad daiktai priklauso jam nuosavybės teise. Daiktai yra neareštuoti, neįkeisti, trečiųjų asmenų pretenzijų ar ginčų dėl daiktų nėra. 2. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 2.1. Pagal šią sutartį Panaudos Davėjas įsipareigoja pasibaigus ar nutrūkus šios sutarties galiojimui, priimti iš Panaudos Gavėjo panaudai suteiktus daiktus Pagal šią sutartį Panaudos Gavėjas įsipareigoja: be Panaudos Davėjo raštiško sutikimo neperleisti šia sutartimi įgytų teisių ir pareigų tretiesiems asmenims ar kitaip jų nesuvaržyti; be Panaudos Davėjo raštiško sutikimo nekeisti daiktų pastatymo vietos; visiškai atlyginti Panaudos Davėjui nuostolius, susijusius su daikto pabloginimu arba jo praradimu, jeigu tai įvyksta dėl Panaudos Gavėjo kaltės; pranešti Panaudos Davėjui per 3 (tris) kalendorines dienas apie biodegraduojamų atliekų kompostavimo konteinerių dingimą ar sugadinimą; konteinerių stovėjimo vietoje griežtai laikytis sanitarijos, higienos ir ekologinių reikalavimų. Tiesiogiai atsakyti kontroliuojančioms institucijoms dėl šių reikalavimų nesilaikymo ar netinkamo laikymosi; 5

6 2.3. Panaudos Gavėjas užtikrina, kad: suteikti panaudai biodegraduojamų atliekų kompostavimo konteineris būtų naudojamas pagal paskirtį biodegraduojamų atliekų kompostavimui; biodegraduojamų atliekų kompostavimas būtų vykdomas pagal Panaudos Davėjo parengtas instrukcijas, patalpintas UAB KRATC adresu: Konteineriui esant Panaudos Gavėjo teritorijoje, Panaudos Gavėjas prisiima visišką materialinę atsakomybę už konteinerio tinkamą techninę būklę ir jų saugumą. Konteinerį sugadinus, Panaudos Gavėjas atlygina Panaudos Davėjui remonto išlaidas. Konteineriui dingus iš Panaudos Gavėjo teritorijos, pastarasis atlygina Panaudos Davėjui padarytą žalą, kuri Šalių susitarimu yra lygi 212,96 Lt (įskaitant 21 % PVM). 3. SUTARTIES NUTRAUKIMO TVARKA, ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 3.1. Ši sutartis gali būti bet kurios iš Šalių nutraukta, pranešus apie tai kitai Šaliai ne vėliau nei prieš 5 (penkias) kalendorines dienas: pasibaigus Panaudos Gavėjo prievolei naudotis rajono savivaldybės atliekų tvarkymo sistema; Panaudos Davėjui praradus teisę teikti atliekų tvarkymo paslaugas rajono savivaldybės teritorijoje esantiems atliekų turėtojams; 3.2. Sutartis laikoma pasibaigusia suėjus pranešime apie Sutarties nutraukimą nurodytam terminui Panaudos Davėjas turi teisę vienašališkai sustabdyti Sutarties vykdymą ir atsiimti Panaudos Gavėjui perduotus konteinerius, jeigu Panaudos Gavėjas tyčia ar dėl neatsargumo blogina konteinerių būklę, savo veiksmais ar neveikimui kelia žalos padarymo grėsmę konteineriams Panaudos Gavėjas konteinerius privalo grąžinti Panaudos Davėjui ne vėliau nei kitą dieną po Sutarties pasibaigimo ar po pranešimo iš Panaudos Davėjo apie Sutarties stabdymą 3.2 punkte nustatyta tvarka gavimo Jeigu Panaudos Gavėjas tyčia ar dėl neatsargumo blogina konteinerio būklę, savo veiksmais ar neveikimui kelia žalos padarymo grėsmę konteineriui. Sutarties vykdymas atnaujinamas tik po to, kai Panaudos Gavėjas sumoka Panaudos Davėjui 212,96 Lt (įskaitant 21 % PVM) dydžio depozitą galimiems Panaudos Davėjo nuostoliams užtikrinti. 4. BENDROS SUTARTIES NUOSTATOS 4.1. Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėmis, šia sutartimi ir kitais norminiais aktais Šalių ginčai, kilę vykdant šią sutartį, sprendžiami derybų keliu, o neišsprendus - ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo datos ir galioja iki visiško šios sutarties sąlygų įvykdymo Ši sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai. 5. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI IR PARAŠAI PANAUDOS DAVĖJAS tel. el. paštas: a/s bankas PANAUDOS GAVĖJAS (pareigos, vardas pavardė, parašas) A.V. ( vardas pavardė, parašas) 6

7 (Asmens vardas, pavardė) (Adresas, telefonas) rajono savivaldybės seniūnijos Seniūnui ( arba jį atitinkančiam rinkliavos ar mokesčio administratoriui, arba atliekų vežėjui) PRAŠYMAS 2012 m. d. Prašau suteikti neatlygintinai (panaudai) vieną kompostavimo konteinerį. Patvirtinu, kad: esu susimokėjęs Vietinę rinkliavą nustatytais terminais TAIP NE ; esu individualaus namo / kotedžo / sodo valdos savininkas / nuomininkas; esu deklaravęs gyvenamąją vietą tuo adresu, kuriuo prašau suteikti kompostavimo konteinerį ; (nurodyti gatvę, namo Nr.) šeimos narių skaičius, deklaravusių gyvenamąją vietą tame pačiame objekte, iš jų nepilnamečių (pateikiama pažyma iš savivaldybės Gyvenamosios vietos (nurodyti skaičių) (tinkamą pabraukti) (nurodyti skaičių) deklaravimo tarnybos apie šeimos sudėtį); šeimoje gyvena pensininkų, neįgaliųjų (pateikiamos pažymėjimų kopijos); (nurodyti skaičių) (nurodyti skaičių) šeima yra socialiai remtina, t. y. gauna socialinę pašalpą (pateikiama pažyma iš savivaldybės administracijos Socialinio departamento Socialinės paramos skyriaus). PRIDEDAMA: Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija; Pensininko pažymėjimo kopija; Neįgaliojo pažymėjimo kopija; Pažyma iš savivaldybės administracijos Gyvenamosios vietos deklaravimo tarnybos; Pažyma iš savivaldybės administracijos Socialinio departamento Socialinės paramos skyriaus; Pažyma iš sodininkų bendrijos, patvirtinanti, kad pareiškėjas nėra skolingas už Vietinę rinkliavą už laikotarpį nuo mokestinės prievolės pradžios iki Kiti dokumentai. Patvirtinu, kad pateikti duomenys yra teisingi. ( Pareiškėjo parašas) ( Pareiškėjo vardas, pavardė) 7

8 KOMPOSTAVIMO KONTEINERIŲ SUTEIKIMO SĄLYGOS Kompostavimo konteineriai pirmumo teise bus suteikiami fiziniams asmenims, atitinkantiems šiuos reikalavimus: 1. Turi būti Palangos m. savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą mokėtojas, t.y. registruotas vietinės rinkliavos duomenų arba kitame savivaldybėje veikiančiame paslaugos gavėjų registre; 2. Turi būti sumokėjęs vietinę rinkliavą arba kitą mokestį nustatytais terminais t. y. turi būti neskolingas; 3. Turi būti individualaus namo / kotedžo / sodo valdos savininkas / nuomininkas; 4. Turi būti deklaravęs gyvenamąją vietą nekilnojamojo turto objekte, kuriam yra prašomas kompostavimo konteineris; 5. Turi atitikti bent vieną žemiau išvardytą, socialinę šeimos padėtį apibūdinantį kriterijų: 5.1. Asmenų, deklaravusių gyvenamąją vietą nekilnojamojo turto objekte, kuriam prašomas konteineris, skaičius ne mažiau kaip 2 asmenys, iš jų nepilnamečių 1; 5.2. Ne mažiau kaip vienas asmuo, deklaravęs gyvenamąją vietą nekilnojamojo turto objekte, kuriam prašomas konteineris, sulaukęs pensijinio amžiaus; 5.3. Ne mažiau kaip vienas asmuo, deklaravęs gyvenamąją vietą nekilnojamojo turto objekte, kuriam prašomas konteineris, su negalia; 5.4. Būti socialiai remiama šeima, t. y. bent vienas asmuo, deklaravęs gyvenamąją vietą nekilnojamojo turto objekte, kuriam prašomas konteineris, turi būti socialinės pašalpos gavėju. Įvertinus gausų pareiškėjų kiekį, kompostavimo konteineriai bus paskirstyti pagal pirmumo kreipimąsi. Pareiškėjas, norintis gauti konteinerį pateikia užpildytą nustatytos formos prašymą adresu: (nurodomas subjektas, jo pilnas adresas, telefonas, faksas, elektroninis paštas įstaigos, kuri įgaliota priimti pareiškimą) (prašymo forma pridedama). 8

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis PATVIRTINTA VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. P1-116 1 priedas NUOMOS SUTARTIS Nr. (data) Vilnius Nuomotojas valstybės įmonė Turto bankas, juridinio asmens kodas

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS Nr. 201 - - Utena UAB Utenos komunalininkas, vykdantis Utenos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus funkcijas, toliau vadinama

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageidaujamos išsinuomoti patalpos yra apie 300 kv. m, iš

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/235 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ KAVOS PARDAVIMO

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Saugome Jūsų pasaulį 1. Sutarties sąvokos 1.1. Užsakovas šią apsaugos sutartį su Vykdytoju sudaręs ir joje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo. Sąvoka Užsakovas taip pat

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-1

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/303 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ UŽKANDŽIŲ IR ŠALTŲ

Detaliau

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO 9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS,

Detaliau

NAUDOJIMOSI SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALU TAISYKLĖS AB Klaipėdos nafta, 2016 m. PROJEKTAS PRIEDAS Nr. 1 BENDROJO TERMINALO NAUDOJIMO SUTARTIS Ak

NAUDOJIMOSI SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALU TAISYKLĖS AB Klaipėdos nafta, 2016 m. PROJEKTAS PRIEDAS Nr. 1 BENDROJO TERMINALO NAUDOJIMO SUTARTIS Ak AB Klaipėdos nafta, 2016 m. PRIEDAS Nr. 1 BENDROJO TERMINALO NAUDOJIMO SUTARTIS Akcinė bendrovė Klaipėdos nafta (toliau Operatorius), juridinio asmens kodas 110648893, buveinės adresas Burių g. 19, Klaipėda,

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS,

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, TURTO AREŠTO AKTŲ, TESTAMENTŲ, SUTARČIŲ, VEDYBŲ SUTARČIŲ, ĮGALIOJIMŲ, NEVEIKSNIŲ IR RIBOTAI VEIKSNIŲ ASMENŲ REGISTRŲ SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų

Detaliau

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister 19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo ministerijos, [Finansuotojo pavadinimas] ir [Privataus subjekto

Detaliau

124

124 APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS NE MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS ĮRANKIAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2012 m. gruodžio 20 d. Nr. Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mėgėjų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PARDAVIMO IR NUOMOS NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRČIAI

Detaliau

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2016 m. lapkričio 24 d. Nr. T- Pakruojis

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

Microsoft Word Priedas 2_ Valdybos nario veiklos sutartis_su atlygiu

Microsoft Word Priedas 2_ Valdybos nario veiklos sutartis_su atlygiu STANDARTINĖS SUTARTIES SĄLYGOS PATVIRTINTA AB Amber Grid visuotinio akcininkų susirinkimo 2019 m. balandžio [ ] d. sprendimu Nr. [ ] SUTARTIS DĖL AB AMBER GRID NEPRIKLAUSOMO VALDYBOS NARIO VEIKLOS VALDYBOJE

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006 M.

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS Suvestinė redakcija nuo 2016-04-01 iki 2017-05-29 Sprendimas paskelbtas: TAR 2017-06-05, i. k. 2017-09558 Nauja redakcija nuo 2016-04-01: Nr. TS-105, 2016-03-24, paskelbta TAR 2016-03-30, i. k. 2016-06584

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 4 GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr m d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 4 GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr m d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr.... 20 m....... d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio

Detaliau

PATVIRTINTA Pastoviosios viešojo nuomos konkurso komisijos 2017 m. balandžio 12 d. protokolu Nr. 01 VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJOS VALSTYBĖS ILGALAIKIO MA

PATVIRTINTA Pastoviosios viešojo nuomos konkurso komisijos 2017 m. balandžio 12 d. protokolu Nr. 01 VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJOS VALSTYBĖS ILGALAIKIO MA PATVIRTINTA Pastoviosios viešojo nuomos konkurso komisijos 2017 m. balandžio 12 d. protokolu Nr. 01 VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJOS VALSTYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO (VIETŲ PATALPOSE KAVOS APARATAMS IR

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Bendrovėje įrengtas automatines ir neautomatines asmens

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-100 VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto infrastruktūros direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 28 d. potvarkiu Nr. PP-81 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ POLITECHNIKA VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

Detaliau

GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ATMINTINĖ

GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ATMINTINĖ GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ATMINTINĖ AR ŽINAI? 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojęs Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas įpareigojo asmenis, įtrauktus į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą

Detaliau

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJI

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJI ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJIMO SUTARTIES PATVIRTINIMO 2018 m. sausio 29 d. Nr.

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

Microsoft Word - Taisykles .doc

Microsoft Word - Taisykles .doc Neoficialus įsakymo tekstas Skelbtas: Žin., 2008, Nr. 75-2976 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PARAMOS TEIKIMO BIČIŲ LAIKYTOJAMS UŽ PAPILDOMĄ BIČIŲ MAITINIMĄ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės "Kauno vandenys" generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROV

PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės Kauno vandenys generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROV PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės "Kauno vandenys" generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. 2-136 UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "KAUNO VANDENYS" ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2015-03-27 iki 2016-08-17 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 68-3519, i. k. 1122213ISAK002B-240 VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės materialiojo turto viešo nuomos konkurso organizavimo komisijos 2013 m. birželio 18 d. protokolu Nr. 2 TURTO NUOMOS KONKURSO SĄL

PATVIRTINTA Valstybės materialiojo turto viešo nuomos konkurso organizavimo komisijos 2013 m. birželio 18 d. protokolu Nr. 2 TURTO NUOMOS KONKURSO SĄL PATVIRTINTA Valstybės materialiojo turto viešo nuomos konkurso organizavimo komisijos 2013 m. birželio 18 d. protokolu Nr. 2 TURTO NUOMOS KONKURSO SĄLYGOS PATALPŲ, ESANČIŲ PASTATE VILNIUJE, KATEDROS A.

Detaliau

VS-EXPRESS 24/7 PASLAUGŲ SUTARTIS Nr. SPECIALIOSIOS SA LYGOS PASLAUGU TEIKE JAS: UAB VS Fitness, juridinio asmens kodas , registruotas buvein

VS-EXPRESS 24/7 PASLAUGŲ SUTARTIS Nr. SPECIALIOSIOS SA LYGOS PASLAUGU TEIKE JAS: UAB VS Fitness, juridinio asmens kodas , registruotas buvein VS-EXPRESS 24/7 PASLAUGŲ SUTARTIS Nr. SPECIALIOSIOS SA LYGOS PASLAUGU TEIKE JAS: UAB VS Fitness, juridinio asmens kodas 302484535, registruotas buveinės adresas Šilutės pl. 29, Klaipėda, PVM mokėtojo kodas:

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos valgyklos nuomos konkurso organizavimo ir vykdymo komisijos 2017 m. gegužės 11 d. protokolo nutar

PATVIRTINTA Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos valgyklos nuomos konkurso organizavimo ir vykdymo komisijos 2017 m. gegužės 11 d. protokolo nutar PATVIRTINTA Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos valgyklos nuomos konkurso organizavimo ir vykdymo komisijos 2017 m. gegužės 11 d. protokolo nutarimu Nr. D2-19 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS

Detaliau

VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS

VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMOJO DRAUDIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc Žaidimo Pirkite bet kurį PALMOLIVE produktą parduotuvėse Drogas ir laimėkite SPA Vilnius dovanų kuponą! rengimo taisyklės: 1. ŽAIDIMO UŽSAKOVAS, ORGAIZATORIUS IR PRIZŲ KOORDINATORIUS 1.1. Žaidimo užsakovas

Detaliau

FR0389pub.fdd (Published)

FR0389pub.fdd (Published) Pildyti tik didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis F R 0 3 8 9 Forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 00 m. birželio 6 d. įsakymu Nr.

Detaliau

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO DALIS PARAMAI VILNIUS 2019 2 Turinys ĮVADAS... 4 1. Kas gali pasinaudoti teise sumokėto pajamų mokesčio dalimi paremti subjektą, turintį teisę gauti paramą?... 4 2. Kas yra laikomas

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

4. LAIKINOJI DRAUDIMO APSAUGA UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas Konstitucijos pr. 7, Vilnius GYVYBĖS DRAUDIMo TAISYKLėS NR. 305 GYVYBĖS DRAUDIMAS GARA

4. LAIKINOJI DRAUDIMO APSAUGA UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas Konstitucijos pr. 7, Vilnius GYVYBĖS DRAUDIMo TAISYKLėS NR. 305 GYVYBĖS DRAUDIMAS GARA 4. LAIKINOJI DRAUDIMO APSAUGA UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas Konstitucijos pr. 7, Vilnius GYVYBĖS DRAUDIMo TAISYKLėS NR. 305 GYVYBĖS DRAUDIMAS GARANTIJA PLIUS 1. BENDROJI DALIS Šiose gyvybės draudimo

Detaliau

Adresatas

Adresatas VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2017-12- 21 Nr. (18.18-31-1E)RM-39010 INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL ATNAUJINTO LEIDINIO 2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO

Detaliau

PATVIRTINTA AB Lietuvos geležinkeliai generalinio direktoriaus pavaduotojo-geležinkelių infrastruktūros direkcijos direktoriaus 2019 m. gegužės 7 d. į

PATVIRTINTA AB Lietuvos geležinkeliai generalinio direktoriaus pavaduotojo-geležinkelių infrastruktūros direkcijos direktoriaus 2019 m. gegužės 7 d. į PATVIRTINTA AB Lietuvos geležinkeliai generalinio direktoriaus pavaduotojo-geležinkelių infrastruktūros direkcijos direktoriaus 2019 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. ĮS(DI)-93 NAUDOJIMOSI VIEŠĄJA GELEŽINKELIŲ

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL SUAUGUSIO ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTI

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL SUAUGUSIO ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTI VILNIAUS AJONO SAVIVALDYBĖS TAYBA SPENDIMAS DĖL SUAUGUSIO ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POEIKIO NUSTATYMO I SKYIMO TVAKOS APAŠO PATVITINIMO 2018 m. spalio 26 d. Nr. T3-340 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIE

PATVIRTINTA Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIE PATVIRTINTA direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO APRAŠAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pailgintos

Detaliau

AB DNB banko paslaugų teikimo taisykles

AB DNB banko paslaugų teikimo taisykles Luminor Bank AB paslaugų teikimo bendrosios taisyklės (D) Šios Banko paslaugų teikimo bendrosios taisyklės (D) yra taikomos Šalių santykiams dėl Paslaugų teikimo pagal Sutartis tarp Banko (dabartinis pavadinimas

Detaliau

VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLI

VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLI VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2018 m. rugsėjo 13 d. Nr. V-111 Vilnius

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

G L v SEB bankas nuasmeninta

G L v SEB bankas nuasmeninta Ginčo byla Nr. 2018-00589 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL G. L. IR AB SEB BANKO GINČO NAGRINĖJIMO 2018 m. birželio 27

Detaliau

PAS30008

PAS30008 PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V1-307 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M.

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-07-23 iki 2011-02-03 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 106-4364, i. k. 1072055ISAK000VA-66 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

Atmintinė prekinių vagonų savininkams Gerbiami prekinių vagonų savininkai Siekdami pagerinti teikiamų paslaugų, susijusių su privačių 1520 mm pločio v

Atmintinė prekinių vagonų savininkams Gerbiami prekinių vagonų savininkai Siekdami pagerinti teikiamų paslaugų, susijusių su privačių 1520 mm pločio v Atmintinė prekinių vagonų savininkams Gerbiami prekinių vagonų savininkai Siekdami pagerinti teikiamų paslaugų, susijusių su privačių 1520 mm pločio vėžės prekinių vagonų įregistravimu, perregistravimu,

Detaliau

ŠILALĖS KREDITO UNIJOS BENDROSIOS PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šios Šilalės kredito unijos (toliau Unija) Bendrosios paslaugų

ŠILALĖS KREDITO UNIJOS BENDROSIOS PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šios Šilalės kredito unijos (toliau Unija) Bendrosios paslaugų ŠILALĖS KREDITO UNIJOS BENDROSIOS PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šios Šilalės kredito unijos (toliau Unija) Bendrosios paslaugų teikimo taisyklės (toliau Bendrosios taisyklės) kartu

Detaliau

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETI

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETI KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS

Detaliau

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 NAUJA REDAKCIJA nuo 2017 01 01 (Šaltinis INFOLEX) INFOLEX PASTABA:

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 iki 2017-12-31 Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 107-2688, i. k. 0971010ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo fondo lėšų likutis, padengus Privatizavimo fondo įsipareigojimus,

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. spalio 30 d. įsakymu Nr.

Detaliau

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo 1 Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka nuo 2013 metų sausio 1 dienos Darbo santykiai Darbu otojas 15 proc. 6 proc. 3 proc. 0 proc*. Ne PVM objektas Darbd avys (Drau dėjas) A klasė 3 proc. 27,8 proc. +

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016 2023 m. VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m. Bendra strategijos vertė 2 486 600,00 Eur. Lėšos vietos

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Jonavos vandenys (toliau

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2016-05-31 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

PATVIRTINTA 2018 m. gegužės 17 d. Klaipėdos Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V-115 KLAIPĖDOS ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVAR

PATVIRTINTA 2018 m. gegužės 17 d. Klaipėdos Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V-115 KLAIPĖDOS ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVAR PATVIRTINTA 2018 m. gegužės 17 d. Klaipėdos Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V-115 KLAIPĖDOS ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Savivaldybės

Detaliau

PATVIRTINTA Elektrėnų sav. Vievio pradinės mokyklos Direktoriaus įsakymu Nr. 18V- 72 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO ELEKTRĖNŲ SAV. VIEVIO PRADINĖJ

PATVIRTINTA Elektrėnų sav. Vievio pradinės mokyklos Direktoriaus įsakymu Nr. 18V- 72 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO ELEKTRĖNŲ SAV. VIEVIO PRADINĖJ PATVIRTINTA Elektrėnų sav. Vievio pradinės mokyklos Direktoriaus 2018-05-23 įsakymu Nr. 18V- 72 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO ELEKTRĖNŲ SAV. VIEVIO PRADINĖJE MOKYKLOJE TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Asmens

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ 2016-04-29 Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (X)

Detaliau

PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSI

PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSI PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 01-07-63 NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSITETO BIBLIOTEKOS PASLAUGOMIS TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

Profesinio orientavimo projektas Studentų ugdymas karjerai studento karjeros sėkmės link (Nr. EG ) Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR

Profesinio orientavimo projektas Studentų ugdymas karjerai studento karjeros sėkmės link (Nr. EG ) Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR INFORMACIJA Darbo rinkoje egzistuoja įvairios į(si)darbinimo formos, todėl jaunam žmogui lengva pasimesti ir susipainioti tarp terminų ir įdarbinimo formų. Todėl

Detaliau

NAUJA REDAKCIJA nuo

NAUJA REDAKCIJA nuo (asmens vardas, pavardė) Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1R-124 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai ar jos teritoriniam skyriui

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

Microsoft Word - Veiklos aprašas copy.docx

Microsoft Word - Veiklos aprašas copy.docx PRIEŽIŪROS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS NAUDOJAMOS SĄVOKOS Priežiūra namuose- tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime.

Detaliau

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC”

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC” PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. Sp-53 REGISTRAVIMO ŽYMA VISUOMENINIO RINKIMŲ KOMITETO (pavadinimas) VEIKLOS SUTARTIS 1 (data) (sudarymo

Detaliau

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-121 (Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus

Detaliau

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvarkymo principus ir sąlygas Jums dalyvaujant apklausoje

Detaliau

GPAIS vartotojo vadovas savivaldybėms GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2

GPAIS vartotojo vadovas savivaldybėms GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2 GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2 1.1 PRISIJUNGIMAS PRIE IŠORINIO PORTALO... 2 2. Savivaldybių ir regiono plėtros tarybų ataskaitos...

Detaliau

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMAS 2006 m. liepos 13 d. Nr. X-764 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis, tikslas ir

Detaliau

1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAU

1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAU 1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos 2019-01-25 Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI (toliau Įsigyjančioji organizacija)

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau