LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO"

Transkriptas

1 Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr , i. k ISAK000V-435 Nauja redakcija nuo : Nr. V-642, , paskelbta TAR , i. k LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL TARPTAUTINIŲ UŽSIENIO KALBŲ EGZAMINŲ ĮVERTINIMŲ ĮSKAITYMO IR ATITIKMENŲ VALSTYBINIŲ UŽSIENIO KALBŲ BRANDOS EGZAMINŲ ĮVERTINIMAMS NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. kovo 16 d. Nr. V-435 Vilnius Vadovaudamasis Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2017 metais tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. V-900 Dėl Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2017 metais tvarkos aprašo patvirtinimo, 15 punktu: Preambulės pakeitimai: Nr. V-98, , paskelbta TAR , i. k T v i r t i n u Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašą (toliau vadinama Aprašas) (pridedama). 2. N u s t a t a u, kad: 2.1. Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti vadovaujasi šiuo įsakymu vykdydama bendrą stojančiųjų į aukštąsias mokyklas priėmimą; 2.2. bet kuris iš Aprašo 1 priede nurodytų tarptautinių užsienio kalbų egzaminų, išlaikytas ne žemesniu kaip B1 lygiu pagal, gali būti prilyginamas vienam valstybiniam brandos egzaminui, kuris, vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 52 straipsnio 1 dalimi, yra privalomas stojant į aukštosios mokyklos pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas. ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS GINTARAS STEPONAVIČIUS

2 PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-435 TARPTAUTINIŲ UŽSIENIO KALBŲ EGZAMINŲ ĮVERTINIMŲ ĮSKAITYMO IR ATITIKMENŲ VALSTYBINIŲ UŽSIENIO KALBŲ BRANDOS EGZAMINŲ ĮVERTINIMAMS NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybiniams užsienio kalbos brandos egzaminams nustatymo tvarkos aprašas (toliau aprašas) reglamentuoja tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir šių egzaminų atitikmenų valstybiniams užsienio kalbų brandos egzaminams nustatymą asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ir dalyvaujantiems bendrajame priėmime į Lietuvos aukštąsias mokyklas. Punkto pakeitimai: Nr. V-74, , paskelbta TAR , i. k Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas. Punkto pakeitimai: Nr. V-153, , Žin., 2012, Nr ( ), i. k ISAK000V-153 Nr. V-74, , paskelbta TAR , i. k II. TARPTAUTINIAI UŽSIENIO KALBŲ EGZAMINAI IR JŲ ĮVERTINIMŲ ĮSKAITYMO PRINCIPAI 3. Bendrajame priėmime į aukštąsias mokyklas dalyvaujantiems asmenims tarptautinių užsienio kalbų egzaminų, kurių įvertinimai įskaitomi vietoje valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų, sąrašas pateikiamas aprašo 1 priede. Asmenų, dalyvaujančių bendrajame priėmime į aukštąsias mokyklas, terminuoti tarptautinių užsienio kalbų egzaminų sertifikatai turi galioti iki einamųjų metų rugsėjo 1 dienos. Įvertinimai įskaitomi tų tarptautinių užsienio kalbų egzaminų, kurie išlaikyti ne žemesniu kaip B1 lygiu pagal. Punkto pakeitimai: Nr. V-74, , paskelbta TAR , i. k Nr. V-209, , paskelbta TAR , i. k Nr. V-227, , paskelbta TAR , i. k Asmuo prašymo dalyvauti bendrajame priėmime formoje, tam skirtoje vietoje, nurodo išlaikyto tarptautinio užsienio kalbos egzamino pavadinimą, kuris nurodytas tarptautinio užsienio kalbos egzamino sertifikate. Sertifikato originalą (ir jo priedą FCE, CAE ir CPE egzamino atveju) stojantysis turi pateikti į bet kurį iš bendrojo priėmimo punktų Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendram priėmimui organizuoti (toliau LAMA BPO) nustatytais terminais. 5. Jei asmens vidurinį išsilavinimą liudijančiame dokumente yra išlaikyto užsienio kalbos brandos egzamino, tačiau prašyme dalyvauti bendrajame priėmime jis taip pat nurodo išlaikyto atitinkamo tarptautinio užsienio kalbos egzamino pavadinimą, imamas tas egzamino, kuris yra palankesnis stojančiajam. III. TARPTAUTINIŲ UŽSIENIO KALBŲ EGZAMINŲ ĮVERTINIMŲ ATITIKMENŲ NUSTATYMAS 6. Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų atitikmenų nustatymas atitinkamiems valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams vykdomas vadovaujantis Tarptautinių

3 2 užsienio kalbų egzaminų įvertinimų atitikmenų atitinkamų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams lentelėmis, pateikiamomis aprašo 2 priede. 7. Bendrajame priėmime į aukštąsias mokyklas dalyvaujantiems stojantiesiems tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimą pagal pateiktus aprašo 2 priede lentelės duomenis įskaito LAMA BPO. IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 8. Neteko galios nuo Punkto naikinimas: Nr. V-209, , paskelbta TAR , i. k Punkto pakeitimai: Nr. V-153, , Žin., 2012, Nr ( ), i. k ISAK000V Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų, kurių įvertinimai įskaitomi vietoje valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų, sąrašas gali būti papildytas kitais tarptautiniais užsienio kalbų egzaminais. atstovas, siekiantis tarptautinį užsienio kalbos egzaminą įtraukti į Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų, kurių įvertinimai įskaitomi vietoje valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų, sąrašą, Švietimo ir mokslo ministerijai pateikia prašymą ir informaciją, patvirtinančią, kad: 9.1. tarptautinio užsienio kalbos egzamino rezultatai konvertuojami į lygius pagal ; 9.2. tarptautinio užsienio kalbos egzamino rezultatai pripažįstami ir įskaitomi, stojant į Europos Sąjungos valstybių narių aukštąsias mokyklas; 9.3. tarptautinis užsienio kalbos egzaminas tikrina visus keturis kalbinius gebėjimus (skaitymo, klausymo, rašymo ir kalbėjimo); 9.4. tarptautinio užsienio kalbos egzamino atstovas užtikrina egzamino užduočių slaptumą ir vertinimo skaidrumą. Punkto pakeitimai: Nr. V-227, , paskelbta TAR , i. k

4 Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašo 1 priedas TARPTAUTINIŲ UŽSIENIO KALBŲ EGZAMINŲ, KURIŲ ĮVERTINIMAI ĮSKAITOMI VIETOJE VALSTYBINIŲ UŽSIENIO KALBŲ BRANDOS EGZAMINŲ, SĄRAŠAS Eil. Nr. Tarptautinio užsienio kalbos egzamino pavadinimas Tarptautinio užsienio kalbos egzamino pavadinimo santrumpa Atitikmuo kalbinės kompetencijos lygiui pagal Bendruosius Europos kalbų Įskaitomas tarptautinio užsienio kalbos egzamino Tarptautinio užsienio kalbos egzamino atstovas Lietuvoje 1. Kembridžo anglų kalbos egzaminas: pažengusiųjų lygis (angl. Cambridge English: Advanced / C1 Advanced) CAE B2 C2 A, B, C arba B2 lygio sertifikatas (angl. A, B, C arba Level B2 Certificate) UAB Kalba.lt 2. Kembridžo anglų kalbos egzaminas: profesionalų lygis (angl. Cambridge English: Proficiency / C2 Proficiency) CPE C1 C2 A, B, C arba C1 lygio sertifikatas (angl. A, B, C arba Level C1 Certificate) UAB Kalba.lt

5 2 3. Kembridžo anglų kalbos egzaminas: pirmas lygis (angl. Cambridge English: First / B2 First) 4. Kembridžo anglų kalbos egzaminas: parengiamasis lygis (angl. Cambridge English: Preliminary / B1 Preliminary) 5 Tarptautinė anglų kalbos testavimo sistema: akademinis ir bendrinis modulis FCE FCE for Schools PET C1 B1 A2 B2 A, B, C arba B1 lygio sertifikatas (angl. A, B, C arba Level B1 Certificate) Išlaikyta (angl. Pass) Išlaikyta su pagyrimu (angl. Pass with Merit) UAB Kalba.lt UAB Kalba.lt PET for Schools Išlaikyta su išskirtiniu pagyrimu (angl. Pass with Distinction) IELTS A2 C2 4,0 ir daugiau Britų taryba (angl. International English Language Testing System: Academic Module ir General Training Module)

6 3 6 Pearson Edexcel pradinio lygio 3 pakopos sertifikatas pagal tarptautinę anglų kalbos sistemą, skirtą kalbantiesiems kitomis kalbomis (toliau ESOL) (BEKM B1) PTE (B1) B1 Išlaikyta (angl. Pass) Išlaikyta su pagyrimu (angl. Pass with Merit) Išlaikyta su išskirtiniu pagyrimu (angl. Pass with Distinction) UAB AMES kalbų akademija (angl. Pearson Edexcel Entry Level Certificate in ESOL International Entry 3 (CEF B1)) 7 Pearson Edexcel pirmo lygio sertifikatas pagal tarptautinę ESOL sistemą (BEKM B2) PTE (B2) B2 Išlaikyta (angl. Pass) Išlaikyta su pagyrimu UAB AMES kalbų akademija (angl. Pearson Edexcel Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2)) 8 Pearson Edexcel antro lygio sertifikatas pagal tarptautinę ESOL sistemą (BEKM C1) (angl. Pearson Edexcel Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1)) 9 Pearson Edexcel trečio lygio sertifikatas pagal tarptautinę ESOL sistemą (BEKM C2) (angl. Pass with Merit) Išlaikyta su išskirtiniu pagyrimu (angl. Pass with Distinction) PTE (C1) C1 Išlaikyta (angl. Pass) Išlaikyta su pagyrimu (angl. Pass with Merit) Išlaikyta su išskirtiniu pagyrimu (angl. Pass with Distinction) PTE (C2) C2 Išlaikyta (angl. Pass) Išlaikyta su pagyrimu UAB AMES kalbų akademija UAB AMES kalbų akademija (angl. Pearson Edexcel Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2)) (angl. Pass with Merit) Išlaikyta su išskirtiniu pagyrimu (angl. Pass with Distinction)

7 4 10 Anglų kaip užsienio kalbos testas (vykdomas internetu) TOEFL Ibt A2 C Studijų užsienyje informacijos centras (angl. Test of English as a Foreign Language Internet-based Test (TOEFL Ibt)) 11 Anglų kalbos testas tarptautiniam bendravimui (angl. Test of English for International Communication (TOEIC)) TOEIC A2 C1 Klausymas ir skaitymas (angl. Listening and Reading): Kalbėjimas ir rašymas (angl.speaking and Writing): Studijų užsienyje informacijos centras 12 Mokymosi išteklių tinklo pradinio lygio 3 pakopos sertifikatas pagal tarptautinę ESOL sistemą (BEKM B1) (angl. LRN Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (CEF B1)) 13 Mokymosi išteklių tinklo pirmo lygio sertifikatas pagal tarptautinę ESOL sistemą (BEKM B2) LRN (B1) B1 Išlaikyta (angl. Pass) Išlaikyta su pagyrimu (angl. Merit) Išlaikyta su išskirtiniu pagyrimu (angl. Distinction) LRN (B2) B2 Išlaikyta (angl. Pass) Išlaikyta su pagyrimu Mokymosi išteklių tinklas Mokymosi išteklių tinklas (angl. LRN Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2)) (angl. Merit) Išlaikyta su išskirtiniu pagyrimu (angl. Distinction)

8 5 14 Mokymosi išteklių tinklo antro lygio sertifikatas pagal tarptautinę ESOL sistemą (BEKM C1) (angl. LRN Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1)) 15 Mokymosi išteklių tinklo trečio lygio sertifikatas pagal tarptautinę ESOL sistemą (BEKM C2) LRN (C1) C1 Išlaikyta (angl. Pass) Išlaikyta su pagyrimu (angl. Merit) Išlaikyta su išskirtiniu pagyrimu (angl. Distinction) LRN (C2) C2 Išlaikyta (angl. Pass) Išlaikyta su pagyrimu Mokymosi išteklių tinklas Mokymosi išteklių tinklas (angl. LRN Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2)) 16 Mokymosi išteklių tinklo Tarptautinis anglų kalbos kompetencijos vertinimas (IELCA CEF B1 C2) (angl. Merit) Išlaikyta su išskirtiniu pagyrimu (angl. Distinction) IELCA (B1 C2) B1 C Mokymosi išteklių tinklas (angl. LRN International English Language Competency Assessment (IELCA CEF B1 C2)) 17 Prancūzų kalbos mokėjimo diplomas DELF B1 B Prancūzų institutas Lietuvoje (pranc. Diplôme d'études en langue française)

9 6 18 Prancūzų kalbos mokėjimo diplomas DELF B2 B Prancūzų institutas Lietuvoje (pranc. Diplôme d'études en langue française) 19 Aukštesnio lygio prancūzų kalbos mokėjimo diplomas DALF C1 C Prancūzų institutas Lietuvoje (pranc. Diplôme approfondi de langue française) 20 Aukštesnio lygio prancūzų kalbos mokėjimo diplomas DALF C2 C Prancūzų institutas Lietuvoje (pranc. Diplôme approfondi de langue française) 21 Prancūzų kalbos žinių patikrinimo testas TCF A1 C2 B1 C2 Prancūzų institutas Lietuvoje (pranc. Test de connaissance du français) 22 Vokietijos Kultūros ministrų konferencijos antrosios pakopos vokiečių kalbos diplomas DSD II B2 C1 B2 C1 Centrinė užsienio švietimo sistemos valdyba (ZfA) (vok. Das Deutsche Sprachdiplom II der Kultusministerkonferenz)

10 7 23 Vokietijos Kultūros ministrų konferencijos pirmosios pakopos vokiečių kalbos diplomas (vok. Das Deutsche Sprachdiplom I der Kultusministerkonferenz) 24 B1 lygio Goethe s instituto pažymėjimas DSD I A2 B1 B1 Centrinė užsienio švietimo sistemos valdyba (ZfA) Goethe-Zertifikat B1 B Goethe-Institut Vilnius (vok. Goethe-Zertifikat B1) 25 B2 lygio Goethe s instituto pažymėjimas Goethe-Zertifikat B2 B Goethe-Institut Vilnius (vok. Goethe-Zertifikat B2) 26 C1 lygio Goethe s instituto pažymėjimas Goethe-Zertifikat C1 C Goethe-Institut Vilnius (vok. Goethe-Zertifikat C1) 27 C2 lygio Goethe s instituto pažymėjimas: Didysis vokiečių kalbos diplomas Goethe-Zertifikat C2 C Goethe-Institut Vilnius (vok. Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom)

11 28 Vokiečių kaip užsienio kalbos testas TestDaf B2 C1 Nuo TDN 3 iki 8 TDN 5 Vytauto Didžiojo universiteto Germanistikos ir romanistikos katedra (vok. Der Test Deutsch als Fremdsprache) Priedo pakeitimai: Nr. V-153, , Žin., 2012, Nr ( ), i. k ISAK000V-153 Nr. V-74, , paskelbta TAR , i. k Nr. V-209, , paskelbta TAR , i. k Nr. V-227, , paskelbta TAR , i. k Nr. V-296, , paskelbta TAR , i. k

12 9 Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašo 2 priedas TARPTAUTINIŲ UŽSIENIO KALBŲ EGZAMINŲ ĮVERTINIMŲ ATITIKMENYS ATITINKAMŲ VALSTYBINIŲ UŽSIENIO KALBŲ BRANDOS EGZAMINŲ ĮVERTINIMAMS 1. Kembridžo anglų kalbos egzaminas: pažengusiųjų lygis (angl. Cambridge English: Advanced) d.: 1.1. Tarptautinį užsienio kalbos egzaminą laikiusiesiems iki 2014 m. gruodžio 31 Tarptautinio užsienio kalbos egzamino B2 lygio pažymėjimas (angl. Level B2 Certificate) pagal Bendruosius Europos kalbų egzamino įvertinimo B2 68 A, B, C C Tarptautinį užsienio kalbos egzaminą laikiusiesiems nuo 2015 m. sausio 1 d.: Tarptautinio užsienio kalbos egzamino B2 lygio pažymėjimas (angl. Level B2 Certificate) pagal Bendruosius Europos kalbų egzamino įvertinimo B2 36 B2 lygio pažymėjimas B2 56

13 Tarptautinio užsienio kalbos egzamino (angl. Level B2 Certificate) B2 lygio pažymėjimas (angl. Level B2 Certificate) pagal Bendruosius Europos kalbų egzamino įvertinimo B2 lygio pažymėjimas B2 76 (angl. Level B2 Certificate) B2 96 A, B, C C1, C Kembridžo anglų kalbos egzaminas: profesionalų lygis (angl. Cambridge English: Proficiency) d.: 2.1. Tarptautinį užsienio kalbos egzaminą laikiusiesiems iki 2014 m. gruodžio 31 Tarptautinio užsienio kalbos egzamino C1 lygio pažymėjimas (angl. Level C1 Certificate) Kalbos mokėjimo lygis pagal Bendruosius Europos kalbų C1 100 A, B, C C2 100 d.: 2.2. Tarptautinį užsienio kalbos egzaminą laikiusiesiems nuo 2015 m. sausio 1

14 11 Tarptautinio užsienio kalbos egzamino C1 lygio pažymėjimas (angl. Level C1 Certificate) Kalbos mokėjimo lygis pagal Bendruosius Europos kalbų C1, C2 100 A, B, C Kembridžo anglų kalbos egzaminas: pirmas lygis (angl. Cambridge English: First (FCE)) d.: 3.1. Tarptautinį užsienio kalbos egzaminą laikiusiesiems iki 2014 m. gruodžio 31 Tarptautinio užsienio kalbos egzamino B1 lygio pažymėjimas Kalbos mokėjimo lygis pagal Bendruosius Europos kalbų (angl. Level B1 Certificate) B C B2 36 B B2 56 A C Tarptautinį užsienio kalbos egzaminą laikiusiesiems nuo 2015 m. sausio 1 d.: Tarptautinio užsienio kalbos egzamino B1 lygio pažymėjimas Kalbos mokėjimo lygis pagal Bendruosius Europos kalbų (angl. Level B1 Certificate) B B1 lygio pažymėjimas (angl. Level B1 Certificate) B C B2 36

15 12 C B2 56 B B2 76 B B2 96 A C Kembridžo anglų kalbos egzaminas: parengiamasis lygis (angl. Cambridge English: Preliminary (PET)) pagal Išlaikyta (angl. Pass) B1 16 Išlaikyta su pagyrimu (angl. Pass with Merit) B1 26 Išlaikyta su išskirtiniu pagyrimu (angl. Pass with Distinction) B Tarptautinė anglų kalbos testavimo sistema: akademinis ir bendrinis modulis (angl. International English Language Testing System (IELTS)) pagal 4.0 B B B B B B C C Pearson Edexcel pradinio lygio 3 pakopos sertifikatas pagal tarptautinę anglų kalbos sistemą, skirtą kalbantiesiems kitomis kalbomis (toliau ESOL) (BEKM B1) (angl. Pearson Edexcel Entry Level Certificate in ESOL International Entry 3 (CEF B1)) pagal Išlaikyta (angl. Pass) B1 16

16 13 pagal Išlaikyta su pagyrimu (angl. Pass with Merit) B1 26 Išlaikyta su išskirtiniu pagyrimu (angl. Pass with Distinction) B Pearson Edexcel pirmo lygio sertifikatas pagal tarptautinę ESOL sistemą (BEKM B2) (angl. Pearson Edexcel Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2)) pagal Išlaikyta (angl. Pass) B2 56 Išlaikyta su pagyrimu (angl. Pass with Merit) B2 76 Išlaikyta su išskirtiniu pagyrimu (angl. Pass with Distinction) B Pearson Edexcel antro lygio sertifikatas pagal tarptautinę ESOL sistemą (BEKM C1) (angl. Pearson Edexcel Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1)) pagal Išlaikyta (angl. Pass) C1 100 Išlaikyta su pagyrimu (angl. Pass with Merit) C1 100 Išlaikyta su išskirtiniu pagyrimu (angl. Pass with Distinction) C Pearson Edexcel trečio lygio sertifikatas pagal tarptautinę ESOL sistemą (BEKM C2) (angl. Pearson Edexcel Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2)) pagal Išlaikyta (angl. Pass) C2 100 Išlaikyta su pagyrimu (angl. Pass with Merit) C2 100 Išlaikyta su išskirtiniu pagyrimu (angl. Pass with Distinction) C Anglų kaip užsienio kalbos testas (vykdomas internetu) (angl. Test of English as a Foreign Language Internet-based Test (TOEFL ibt))

17 14 pagal Bendruosius Europos kalbų B B B B B B B B B B B B B B B C Anglų kalbos testas tarptautiniam bendravimui (angl. Test of English for International Communication (TOEIC)) Klausymas ir skaitymas (angl. Listening and Reading) Kalbėjimas ir rašymas (angl. Speaking and Writing) Klausymas ir skaitymas (angl. Listening and Reading) Kalbėjimas ir rašymas (angl. Speaking and Writing) Klausymas ir skaitymas (angl. Listening and Reading) Kalbėjimas ir rašymas (angl. Speaking and Writing) Klausymas ir skaitymas (angl. Listening and Reading) Kalbėjimas ir rašymas (angl. Speaking and Writing) pagal B1 16 B1 26 B1 35 B2 56

18 15 Klausymas ir skaitymas (angl. Listening and Reading) Kalbėjimas ir rašymas (angl. Speaking and Writing) Klausymas ir skaitymas (angl. Listening and Reading) Kalbėjimas ir rašymas (angl. Speaking and Writing) Klausymas ir skaitymas (angl. Listening and Reading) Kalbėjimas ir rašymas (angl. Speaking and Writing) B2 76 B2 96 C Mokymosi išteklių tinklo pradinio lygio 3 pakopos sertifikatas pagal tarptautinę ESOL sistemą (BEKM B1) (angl. LRN in ESOL International Entry 3 (CEF B1)) pagal Išlaikyta (angl. Pass) B1 16 Išlaikyta su pagyrimu (angl. Merit) B1 26 Išlaikyta su išskirtiniu pagyrimu (angl. Distinction) B Mokymosi išteklių tinklo pirmo lygio sertifikatas pagal tarptautinę ESOL sistemą (BEKM B2) (angl. LRN Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2)) pagal Išlaikyta (angl. Pass) B2 56 Išlaikyta su pagyrimu (angl. Merit) B2 76 Išlaikyta su išskirtiniu pagyrimu (angl. Distinction) B Mokymosi išteklių tinklo antro lygio sertifikatas pagal tarptautinę ESOL sistemą (BEKM C1) (angl. LRN Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1))

19 16 pagal Išlaikyta (angl. Pass) C1 100 Išlaikyta su pagyrimu (angl. Merit) C1 100 Išlaikyta su išskirtiniu pagyrimu (angl. Distinction) C Mokymosi išteklių tinklo trečio lygio sertifikatas pagal tarptautinę ESOL sistemą (BEKM C2) (angl. LRN Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2)) pagal Išlaikyta (angl. Pass) C2 100 Išlaikyta su pagyrimu (angl. Merit) C2 100 Išlaikyta su išskirtiniu pagyrimu (angl. Distinction) C Mokymosi išteklių tinklo Tarptautinis anglų kalbos kompetencijos vertinimas (IELCA CEF B1 C2) (angl. LRN International English Language Competency Assessment (IELCA CEF B1 C2)) pagal B B B B B B C C Prancūzų kalbos mokėjimo diplomas (pranc. Diplôme d'études en langue française)

20 17 pagal 50 59,5 B ,5 B ,5 B ,5 B B Prancūzų kalbos mokėjimo diplomas (pranc. Diplôme d études en langue française) pagal 50 54,5 B ,5 B ,5 B ,5 B ,5 B ,5 B ,5 B ,5 B B Aukštesnio lygio prancūzų kalbos mokėjimo diplomas (pranc. Diplôme approfondi de langue française) pagal Bendruosius Europos kalbų C Aukštesnio lygio prancūzų kalbos mokėjimo diplomas (pranc. Diplôme approfondi de langue française) pagal Bendruosius Europos kalbų

21 18 pagal Bendruosius Europos kalbų C Prancūzų kalbos žinių patikrinimo testas (pranc. Test de connaissance du français) Bendras rezultatas Papildomos užduotys: Kalbėjimas / Rašymas pagal Bendruosius Europos kalbų Valstybinio brandos egzamino įvertinimo Abi dalys įvertintos B1 lygiu B taškai Viena dalis įvertinta B1 lygiu, kita įvertinta B2, C1 ar C2 aukštesniu lygiu B1 35 Abi dalys įvertintos B2 lygiu B taškai Viena dalis įvertinta B1 lygiu, kita įvertinta B2, C1 ar B2 58 C2 lygiu Abi dalys įvertintos B2 lygiu B2 70 Viena dalis įvertinta B2 lygiu, kita įvertinta C1 ar C2 B2 80 lygiu Abi dalys įvertintos C1 ar C2 lygiu B2 89 Abi dalys įvertintos B1 lygiu B taškai (C1 C2) Viena dalis įvertinta B1 lygiu, kita įvertinta B2, C1 ar B2 77 C2 lygiu Abi dalys įvertintos B2 lygiu B2 89 Viena dalis įvertinta B2 lygiu, kita įvertinta C1 ar C2 C1 100

22 19 lygiu Abi dalys įvertintos C1 ar C2 lygiu C Vokietijos Kultūros ministrų konferencijos antrosios pakopos vokiečių kalbos diplomas (vok. Das Deutsche Sprachdiplom II der Kultusministerkonferenz) Visos keturios kalbinės veiklos rūšys įvertintos B2 lygiu Trys kalbinės veiklos rūšys įvertintos B2 lygiu ir viena kalbinės veiklos rūšis įvertinta C1 lygiu Dvi kalbinės veiklos rūšys įvertintos B2 lygiu ir dvi kalbinės veiklos rūšys įvertintos C1 lygiu Viena kalbinės veiklos rūšis įvertinta B2 lygiu ir trys kalbinės veiklos rūšys įvertintos C1 lygiu Visos keturios kalbinės veiklos rūšys įvertintos C1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų B2 50 B2 64 B2 79 B2 100 C Vokietijos Kultūros ministrų konferencijos pirmosios pakopos vokiečių kalbos diplomas (vok. Das Deutsche Sprachdiplom I der Kultusministerkonferenz) Visos keturios kalbinės veiklos rūšys įvertintos B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų B B1 lygio Goethe s instituto pažymėjimas (vok. Goethe Zertifikat B1) Išlaikyti visi keturi egzamino moduliai (kiekvienas modulis įvertintas ne mažiau negu 60 taškų) pagal Bendruosius Europos kalbų

23 20 Bendras keturių modulių rezultatas B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B2 lygio Goethe s instituto pažymėjimas (vok. Goethe-Zertifikat B2) pagal Bendruosius Europos kalbų 60 B B B B B B B B B2 49

24 21 69 B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B C1 lygio Goethe s instituto pažymėjimas (vok. Goethe-Zertifikat C1) pagal Bendruosius Europos kalbų C1 100

25 27. C2 lygio Goethe s instituto pažymėjimas: Didysis vokiečių kalbos diplomas (vok. Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom) 22 Išlaikyti visi keturi egzamino moduliai (kiekvienas modulis įvertintas ne mažiau negu 60 taškų) pagal Bendruosius Europos kalbų Bendras keturių modulių rezultatas C Vokiečių kaip užsienio kalbos testas (vok. Der Test Deutsch als Fremdsprache) Visos keturios kalbinės veiklos sritys įvertintos TDN 3 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų B2 50 Trys kalbinės veiklos sritys įvertintos TDN 3 lygiu ir viena kalbinės veiklos sritis įvertinta TDN 4 lygiu B2 60 Dvi kalbinės veiklos sritys įvertintos TDN 3 lygiu ir dvi kalbinės veiklos sritys įvertintos TDN 4 lygiu B2 70 Viena kalbinės veiklos sritis įvertinta TDN 3 lygiu ir trys kalbinės veiklos sritys įvertintos TDN 4 lygiu B2 80 Visos keturios kalbinės veiklos sritys įvertintos TDN 4 lygiu B2 90 Trys kalbinės veiklos sritys įvertintos TDN 4 lygiu ir viena kalbinės veiklos sritis įvertinta TDN 5 lygiu B2 100 Dvi kalbinės veiklos sritys įvertintos TDN 4 lygiu ir dvi kalbinės veiklos sritys įvertintos TDN B2 100

26 23 5 lygiu Viena kalbinės veiklos sritis įvertinta TDN 4 lygiu ir trys kalbinės veiklos sritys įvertintos TDN 5 lygiu C1 100 Visos keturios kalbinės veiklos sritys įvertintos TDN 5 lygiu C1 100 Priedo pakeitimai: Nr. V-153, , Žin., 2012, Nr ( ), i. k ISAK000V-153 Nr. V-74, , paskelbta TAR , i. k Nr. V-209, , paskelbta TAR , i. k Nr. V-227, , paskelbta TAR , i. k Pakeitimai: 1. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas Nr. V-153, , Žin., 2012, Nr ( ), i. k ISAK000V-153 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-435 "Dėl Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo 2. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas Nr. V-74, , paskelbta TAR , i. k Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-435 Dėl Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo 3. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas Nr. V-209, , paskelbta TAR , i. k Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-435 Dėl Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo 4. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas Nr. V-443, , paskelbta TAR , i. k Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-435 Dėl Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo 5. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas Nr. V-227, , paskelbta TAR , i. k

27 24 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-435 Dėl Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo 6. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas Nr. V-642, , paskelbta TAR , i. k Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-435 Dėl Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo 7. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas Nr. V-98, , paskelbta TAR , i. k Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-435 Dėl Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo 8. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas Nr. V-296, , paskelbta TAR , i. k Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-435 Dėl Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo

TUKE_isakymas_2015.docx

TUKE_isakymas_2015.docx LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2011 M. KOVO 16 D. ĮSAKYMO NR. V-435 DĖL TARPTAUTINIŲ UŽSIENIO KALBŲ EGZAMINŲ ĮVERTINIMŲ ĮSKAITYMO IR ATITIKMENŲ

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2011 M. KOVO 16 D. ĮSAKYMO

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2011 M. KOVO 16 D. ĮSAKYMO Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2011 M. KOVO 16 D. ĮSAKYMO NR. V-435 DĖL TARPTAUTINIŲ UŽSIENIO KALBŲ EGZAMINŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2013 M. GEGUŽĖS 21 D. ĮSAKYMO NR. 1V-447 DĖL U

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2013 M. GEGUŽĖS 21 D. ĮSAKYMO NR. 1V-447 DĖL U LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2013 M. GEGUŽĖS 21 D. ĮSAKYMO NR. 1V-447 DĖL UŽSIENIO KALBŲ MOKĖJIMO TIKRINIMO PRIIMANT Į VALSTYBĖS

Detaliau

STUDENTŲ PRIĖMIMO Į KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETĄ 2017 M. TAISYKLĖS

STUDENTŲ PRIĖMIMO Į KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETĄ 2017 M. TAISYKLĖS PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto senato 2018 m. lapkričio 21 d. nutarimu Nr. V3S48 (pakeista Kauno technologijos universiteto senato 2019 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. V3S39) STUDENTŲ PRIĖMIMO

Detaliau

Kalbų mokėjimo lygis Vidurinio ugdymo įstaigose Eurydice tinklo ataskaita Europos nacionalinių testų rezultatų apžvalga mokslo metai Švietim

Kalbų mokėjimo lygis Vidurinio ugdymo įstaigose Eurydice tinklo ataskaita Europos nacionalinių testų rezultatų apžvalga mokslo metai Švietim Kalbų mokėjimo lygis Vidurinio ugdymo įstaigose Eurydice tinklo ataskaita Europos nacionalinių testų rezultatų apžvalga 2014 2015 mokslo metai Švietimas ir mokymas Kalbų mokėjimo lygis vidurinio ugdymo

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA STUDENTŲ PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS UNIVERSITETĄ 2019 METAIS TAISYKLĖS I SKYRIUS PRIĖMIMAS Į PIRMOSIOS PAKOPOS STUDIJAS PATVIRTINTA Senato 2019 m. vasario 7 d. nutarimu Nr. 11-42 1. Studijų programų sąrašas.

Detaliau

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal individualius ugdymosi planus. (Pagal vidurinio ugdymo

Detaliau

Brandos egzaminai 2012m. Paruošė Klaipėdos Vėtrungės gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Pragulbeckienė

Brandos egzaminai 2012m. Paruošė Klaipėdos Vėtrungės gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Pragulbeckienė Brandos egzaminai 2012m. Paruošė Klaipėdos Vėtrungės gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Pragulbeckienė BRANDOS EGZAMINAI valstybiniai ir mokykliniai :lietuvių kalbos; tik valstybiniai: biologijos,

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA LMTA rektoriaus 2019 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 91-SĮ LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS VYKDOMO STOJAMOJO EGZAMINO Į KINO MENO (SPECIALIZACIJA DRAMATURGIJA) STUDIJŲ PROGRAMĄ ORGANIZAVIMO

Detaliau

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m.

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m. BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 2012 M. BENDROSIOS NUOSTATOS Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (toliau Aprašas) reglamentuoja vidurinio ugdymo programos dalykų brandos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

TestDaF-Broschuere_litauisch.indd

TestDaF-Broschuere_litauisch.indd Jūsų studijos aukštojoje mokykloje prasideda su TestDaFu Visai nesvarbu, kur ir ką Jūs ruošiatės studijuoti: vokiečių kalbos kaip užsienio kalbos testo (TestDaF) sertifikatą pripažįsta visos Vokietijos

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Vidurinio ugdymo programos aprašas Individualus ugdymo planas Telšių Džiugo vidurinės mokykla Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Janina Šalkauskytė Svarbūs klausimai baigiantiems 10 klasę: Ko aš noriu? Ką

Detaliau

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS Kaimo kultūros institutas Kalbų centras STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS Dalyko kodas: KIKAB03E Pavadinimas lietuvių kalba: Verslo vokiečių kalbos pagrindai (B2 4 lygis) Pavadinimas

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Vytauto Didžiojo universiteto, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Agronomijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. vasario 28 d. posėdžio Nr. 137 ATVIRO KONKURSO Į AGRONOMIJOS

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Rusijos švietimo sistemai priklausančių vidurinio ugdymo kvalifikacijų dalykų atitikmenų nustatymas ir pažymių pervedimas Pažymiai pervedami iš dalykų

Rusijos švietimo sistemai priklausančių vidurinio ugdymo kvalifikacijų dalykų atitikmenų nustatymas ir pažymių pervedimas Pažymiai pervedami iš dalykų Rusijos švietimo sistemai priklausančių vidurinio ugdymo kvalifikacijų dalykų atitikmenų nustatymas ir pažymių pervedimas Pažymiai pervedami iš dalykų įvertinimų, nurodytų atestate (Аттeстат o срeднeм

Detaliau

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos konferencijoje Kalbos, kultūra

Detaliau

BRANDOS EGZAMINAI- 2009

BRANDOS EGZAMINAI- 2009 BRANDOS EGZAMINAI-2017 ATMINTINĖ 2017 m. ABITURIENTUI Parengė vadovaudamasi 2017 m. BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠU direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Sabūnienė II. BRANDOS EGZAMINAI

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS Įsakymas netenka galios 2015-11-24: Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras, Įsakymas Nr. 3R-72, 2015-11-20, paskelbta TAR 2015-11-23, i. k. 2015-18546 Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio patentų

Detaliau

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen 1 2018-2019 MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamentuoja pradinio ir pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą

Detaliau

KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS SKELBIMAS APIE DARBUOTOJŲ ATRANKAS 2018 m. lapkričio 14 d. Klaipėda Klaipėdos apskrities vyri

KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS SKELBIMAS APIE DARBUOTOJŲ ATRANKAS 2018 m. lapkričio 14 d. Klaipėda Klaipėdos apskrities vyri KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS SKELBIMAS APIE DARBUOTOJŲ ATRANKAS 2018 m. lapkričio 14 d. Klaipėda Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (toliau Klaipėdos aps.

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAG

Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAG Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAGNOSTINIŲ IR STANDARTIZUOTŲ TESTŲ) ORGANIZAVIMO, VYKDYMO

Detaliau

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS Nr. T-33

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS Nr. T-33 KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. vasario 6 d. Nr. T-33 Kaunas Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto Lietuvos socialinių tyrimų centro Vytauto Didžiojo universiteto Sociologijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. gegužės 8 d. posėdžio nutarimu Nr.

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto Lietuvos socialinių tyrimų centro Vytauto Didžiojo universiteto Sociologijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2017 m. birželio 6 d. posėdžio nutarimu

Detaliau

VILNIAUS UNIVERSITETO STUDENTŲ ATSTOVYBĖ Vilnius University Students Representation PIRMOS PASKAITOS APKLAUSOS APIBENDRINIMAS FAKULTETUOSE 2011m. RUDE

VILNIAUS UNIVERSITETO STUDENTŲ ATSTOVYBĖ Vilnius University Students Representation PIRMOS PASKAITOS APKLAUSOS APIBENDRINIMAS FAKULTETUOSE 2011m. RUDE VILNIAUS UNIVERSITETO STUDENTŲ ATSTOVYBĖ Vilnius University Students Representation PIRMOS PASKAITOS APKLAUSOS APIBENDRINIMAS FAKULTETUOSE 2011m. RUDENS SEMESTRAS Studentai, susipažinę su Vilniaus universiteto

Detaliau

NAFTOS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO SRIČIŲ BEI BENDRŲJŲ IR SPECIALIŲJŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ SĄRAŠAS VEIKLOS SRITIS: NAFTOS PRODU

NAFTOS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO SRIČIŲ BEI BENDRŲJŲ IR SPECIALIŲJŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ SĄRAŠAS VEIKLOS SRITIS: NAFTOS PRODU NAFTOS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO SRIČIŲ BEI BENDRŲJŲ IR SPECIALIŲJŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ SĄRAŠAS VEIKLOS SRITIS: NAFTOS PRODUKTŲ VARTOJIMAS (2 priedas) Eil. Nr. Energetikos darbuotojo

Detaliau

Projektas

Projektas 1 PRIEDAS PATVIRTINTA Vytauto Didžiojo universiteto Menotyros mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. gegužės 28 d. posėdžio nutarimu Nr.1 ATVIRO KONKURSO Į MENOTYROS MOKSLO KRYPTIES DOKTORANTŪROS

Detaliau

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI PATVIRTINTA direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. (toliau mokyklos) mokinių pažangos

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

(Microsoft Word - pasiekim\370 tvarka 2018.doc)

(Microsoft Word - pasiekim\370 tvarka 2018.doc) PATVIRTINTA Druskininkų Ryto gimnazijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V1 283 (Druskininkų Ryto gimnazijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. V1-326 redakcija) DRUSKININKŲ

Detaliau

VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTI

VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTI VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTIZUOTUS VERTINIMO ĮRANKIUS ATASKAITOS PRIEDAS MOKYKLOMS,

Detaliau

PROBLEMOS ANALIZĖ ŠVIETIMO Pagrindiniai klausimai: Kodėl reikia keisti mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo sistemą? Kaip vertinami mokini

PROBLEMOS ANALIZĖ ŠVIETIMO Pagrindiniai klausimai: Kodėl reikia keisti mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo sistemą? Kaip vertinami mokini PROBLEMOS ANALIZĖ ŠVIETIMO Pagrindiniai klausimai: Kodėl reikia keisti mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo sistemą? Kaip vertinami mokinių mokymosi pasiekimai ir pažanga Lietuvos bendrojo

Detaliau

1_II_et_P_Sav_mokymai

1_II_et_P_Sav_mokymai 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimu Nr. T-405 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO P

PATVIRTINTA Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimu Nr. T-405 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO P PATVIRTINTA Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimu Nr. T-405 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016 2020 METŲ BENDRASIS PLANAS I SKYRIUS

Detaliau

7S-18_priedas

7S-18_priedas 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

CE ATITIKTIES DEKLARACIJA Gamintojas arba jo įgaliotas atstovas Europos Sąjungoje: BASE PROTECTION SRL, oficiali būstinė adresu Via dell'unione Europe

CE ATITIKTIES DEKLARACIJA Gamintojas arba jo įgaliotas atstovas Europos Sąjungoje: BASE PROTECTION SRL, oficiali būstinė adresu Via dell'unione Europe CE ATITIKTIES DEKLARACIJA Gamintojas arba jo įgaliotas atstovas Europos Sąjungoje: BASE PROTECTION SRL, oficiali būstinė adresu Via dell'unione Europea 61, 76121 Barletta, Italija pareiškia, kad toliau

Detaliau

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS METŲ BENDROJO PLANO

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS METŲ BENDROJO PLANO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016 2020 METŲ BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO 2016 m. gruodžio 1 d. Nr. T-405 Šiauliai

Detaliau

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr NUSTATYTA Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus visuotinio dalininkų susirinkimo 2019 m. kovo 6 d. protokolu Nr. 3-3 MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GENEROLO POVILO PLECHAVIČIAUS KADETŲ LICĖJŲ KRITERIJŲ IR

Detaliau

Projektas

Projektas Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Kauno technologijos universiteto Klaipėdos universiteto Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų krypties doktorantūros komiteto 2019 m. gegužės 10

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS Suvestinė redakcija nuo 2016-04-12 Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-12-29, i. k. 2015-20869 PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

Vadybos(administravimo) koncepcijų realizavimas praktikoje

Vadybos(administravimo) koncepcijų realizavimas praktikoje ISSN 1648 2603 (print) ISSN 2029-2872 (online) VIEŠOJI POLITIKA IR ADMINISTRAVIMAS PUBLIC POLICY AND ADMINISTRATION 2013, T. 12, Nr. 1 / 2013, Vol. 12, No 1, p. 148 153 Viešojo administravimo studijų krypties

Detaliau

PAS30008

PAS30008 PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V1-307 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Senato 2017 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr UŽSIENIO VALSTYBIŲ PILIEČIŲ PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS UNIVERSITETĄ 2018 IR 2019 METAIS TAISYKL

PATVIRTINTA Senato 2017 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr UŽSIENIO VALSTYBIŲ PILIEČIŲ PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS UNIVERSITETĄ 2018 IR 2019 METAIS TAISYKL PATVIRTINTA Senato 2017 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 11-30 UŽSIENIO VALSTYBIŲ PILIEČIŲ PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS UNIVERSITETĄ 2018 IR 2019 METAIS TAISYKLĖS I skyrius PRIĖMIMAS Į PIRMOSIOS PAKOPOS STUDIJAS

Detaliau

Ugdymo planas

Ugdymo planas PRITARTA Kauno m. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2018 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 35-376 PATVIRTINTA Kauno A.Kačanausko muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 20 d. įsakymu

Detaliau

PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJ

PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJ PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJONO SVEIKIAUSIA MOKYKLA N U O S T A T A I 1. KONKURSO

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto rektoriaus 2015 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. A KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO EGZAMINŲ RAŠTU ORGAN

PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto rektoriaus 2015 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. A KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO EGZAMINŲ RAŠTU ORGAN PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto rektoriaus 2015 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. A-202-3 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO EGZAMINŲ RAŠTU ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Microsoft Word - Biologija_reglamentas_Senatui_red.doc

Microsoft Word - Biologija_reglamentas_Senatui_red.doc VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO SU GAMTOS TYRIMŲ CENTRU, INOVATYVIOS MEDICINOS CENTRU, AGDER UNIVERSITETU (NORVEGIJA) IR LATVIJOS UNIVERSITETU BIOLOGIJOS MOKSLO KRYPTIES MOKSLO DOKTORANTŪROS REGLAMENTAS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3)

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3) PATVIRTINTA: Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Direktoriaus 2011-05-19 įsakymu Nr. 1-119 KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS DĖSTYTOJŲ ATESTAVIMO BEI KONKURSŲ EITI PAREIGAS ORGANIZAVIMO

Detaliau

Microsoft Word - VšĮ Forumo licėjaus ugdymo planas docx

Microsoft Word - VšĮ Forumo licėjaus ugdymo planas docx VšĮ Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo licėjaus Forumas 206-207 mokslo metų ugdymo planas I. Bendrosios nuostatos. 206-207 m.m. VšĮ Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo licėjaus Forumas (toliau Licėjus) ugdymo

Detaliau

Projektas m

Projektas m 2018 2019 MOKSLO METŲ KAUNO PANEMUNĖS PRADINĖS MOKYKLOS UGDYMO PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 2018 2019 mokslo metų Kauno Panemunės pradinės mokyklos (toliau Mokyklos) ugdymo planas (toliau Ugdymo

Detaliau

Projektas

Projektas 1 priedas PATVIRTINTA Vytauto Didžiojo universiteto su Mykolo Romerio universitetu, Aleksandro Stulginskio universitetu, Klaipėdos universitetu, Šiaulių universitetu Vadybos mokslo krypties doktorantūros

Detaliau

STATISTIKOS DEPARTAMENTO

STATISTIKOS DEPARTAMENTO Įsakymas netenka galios 2015-03-20: Lietuvos statistikos departamentas, Įsakymas Nr. DĮ-354, 2014-12-16, paskelbta TAR 2014-12-16, i. k. 2014-19823 Dėl Verslo paslaugų įmonės veiklos statistinės ataskaitos

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį m

A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį m A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį mokymą(si) ar net jį išbandę. Jis taikomas ne tik išsivysčiusiose

Detaliau

MOKINTIS SĄLYGOS GERIAUSIOS VAIRAVIMO MOKYMO PASLAUGŲ KATALOGAS PRIEMONĖS, KAD JŪSŲ ĮMONĖS DARBAS NESUSTOTŲ

MOKINTIS SĄLYGOS GERIAUSIOS VAIRAVIMO MOKYMO PASLAUGŲ KATALOGAS PRIEMONĖS, KAD JŪSŲ ĮMONĖS DARBAS NESUSTOTŲ VAIRAVIMO MOKYMO PASLAUGŲ KATALOGAS PRIEMONĖS, KAD JŪSŲ ĮMONĖS DARBAS NESUSTOTŲ 01 Informacija apie įmonės veiklą Profesinis periodinis krovinių vežėjų mokymas (EU 95) Profesinis pradinis krovinių vežėjų

Detaliau

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL SKRYDŽIŲ VALDYMO ELEKTRONIKOS SPECIALISTŲ LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2008 m. liepos 4 d. Nr. 4R-135 Vilnius Vadovaudamasis

Detaliau

PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. R

PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. R PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. Rodiklis Reikalingi duomenys Duomenų šaltinis Rodiklio

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2 Suvestinė redakcija nuo 2010-06-30 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 22-696, i. k. 104505ANUTA00000001 Nauja redakcija nuo 2010-06-30: Nr. 03-58, 2010-05-25, Žin. 2010, Nr. 63-3141 (2010-05-31), i.

Detaliau

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS PATVIRTINTA Gimnazijos direktoriaus 07 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-79 KELMĖS R. ŠAUKĖNŲ VLADO PŪTVIO PUTVINSKIO GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS 07/8 m.m. PRITARTA Gimnazijos tarybos posėdžio 07 m. birželio

Detaliau

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018-2019 M. M. UGDYMO PLANAS I. UGDYMO PLANO SUDARYMAS, PROGRAMŲ

Detaliau

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS Suvestinė redakcija nuo 2016-04-01 iki 2017-05-29 Sprendimas paskelbtas: TAR 2017-06-05, i. k. 2017-09558 Nauja redakcija nuo 2016-04-01: Nr. TS-105, 2016-03-24, paskelbta TAR 2016-03-30, i. k. 2016-06584

Detaliau

Microsoft Word - svetainei.prof. mokymas..doc

Microsoft Word - svetainei.prof. mokymas..doc ir įsigyti paklausią specialybę Sveikatos statistiko mokymo programa Mokymo trukmė 4 sav., 160 val. Skirta asmenims, norintiems dirbti sveikatos statistikais įvairiose sveikatos priežiūros įstaigose. Sveikatos

Detaliau

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V1-236 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

1kursas-TV_bak_n_i_v_2011.xls

1kursas-TV_bak_n_i_v_2011.xls Studijų sritis - socialiniai mokslai 210,0 kredit. 21,0 kredit. I kursas Auditoriniai užsiėmimai Savarank.d. Atsiskaitymas 1 semestras 1 PP Teisės istorija TFIK 6 6 162 26 4 2 6 38 23,5 124 76,5 e 2 SP

Detaliau

veiklos_planas_2016

veiklos_planas_2016 Patvirtinta direktoriaus 06-0-09 įsakymu Nr. (.3.)-V-34.)-V- VARĖNOS R. MERKNĖS VNCO KRĖVĖS GMNAZJOS 06 METŲ VEKLOS PLANO PREMONĖS, VEKSMA, VERTNMO KRTERJA 0.Žinių visuomenės plėtros programa 0.0.5 Ugdymo

Detaliau

Sertifikavimo įstaiga UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ VERSLO ALJANSAS ENERGETIKOS OBJEKTUS, ĮRENGINIUS ĮRENGIANČIŲ IR (AR) EKSPLOATUOJANČIŲ DARBUOTOJŲ SERTIF

Sertifikavimo įstaiga UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ VERSLO ALJANSAS ENERGETIKOS OBJEKTUS, ĮRENGINIUS ĮRENGIANČIŲ IR (AR) EKSPLOATUOJANČIŲ DARBUOTOJŲ SERTIF UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ VERSLO ALJANSAS ENERGETIKOS OBJEKTUS, ĮRENGINIUS ĮRENGIANČIŲ IR (AR) EKSPLOATUOJANČIŲ DARBUOTOJŲ SERTIFIKAVIMO (ATESTAVIMO) TVARKOS APRAŠAS Suderinta: 2019 m. vasario 18 d. Nr.

Detaliau

Mokiniu_asmens_duomenu_tvarkymo_taisykles_2018

Mokiniu_asmens_duomenu_tvarkymo_taisykles_2018 VILNIAUS R. MARIJAMPOLIO MEILĖS LUKŠIENĖS GIMNAZIJA PATVIRTINTA Gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V1-87 MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.1. (toliau Gimnazija)

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15d.įsakymu Nr. V IR MOKSLO METŲ PAGRIN

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15d.įsakymu Nr. V IR MOKSLO METŲ PAGRIN PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15d.įsakymu Nr. V-417 2019 2020 IR 2020 2021 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO

Detaliau

Programų sistemų inžinerija Saulius Ragaišis, VU MIF

Programų sistemų inžinerija Saulius Ragaišis, VU MIF Programų sistemų inžinerija 2014-02-12 Saulius Ragaišis, VU MIF saulius.ragaisis@mif.vu.lt SWEBOK evoliucija Nuo SWEBOK Guide to the Software Engineering Body of Knowledge, 2004 Version. IEEE, 2004. prie

Detaliau

LT LT KALBOS IŠŠŪKIŲ VADOVAS SLAPTIESIEMS AGENTAMS

LT LT KALBOS IŠŠŪKIŲ VADOVAS SLAPTIESIEMS AGENTAMS LT LT KALBOS IŠŠŪKIŲ VADOVAS SLAPTIESIEMS AGENTAMS ĮVEIK VISUS 50+1 KALBOS IŠŠŪKIUS IR TAPK GERIAUSIU(-IA) AGENTU(-E) LABAS, AGENTE, kaip slaptasis(-oji) agentas(-ė), dirbantis(-i) tarptautiniu mastu,

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo 28 d. protokolu Nr. MT-1 VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS

Detaliau

TAURAGĖS ŠALTINIO PROGIMNAZIJA Integruota anglų-vokiečių kalbų pamoka Mano šeima, My family-meine Familie Anglų kalbos mokytoja metodininkė Lina Valuc

TAURAGĖS ŠALTINIO PROGIMNAZIJA Integruota anglų-vokiečių kalbų pamoka Mano šeima, My family-meine Familie Anglų kalbos mokytoja metodininkė Lina Valuc TAURAGĖS ŠALTINIO PROGIMNAZIJA Integruota anglų-vokiečių kalbų pamoka Mano šeima, My family-meine Familie Anglų kalbos mokytoja metodininkė Lina Valuckienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė Vaiva Janonienė,

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA

PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA LIETUVOS ŠVIETIMO SISTEMA Lietuvoje yra 46 aukštosios mokyklos: - 23 kolegijos (10 iš jų privačios) - 23 universitetai (8 iš jų privatūs) 2012 M. PANEVĖŽIO

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2019) 122 final ANNEX 2 PRIEDAS prie Pasiūlymo dėl TARYBOS SPRENDIMO dėl pozicijos, kurios Europos Sąjunga

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2019) 122 final ANNEX 2 PRIEDAS prie Pasiūlymo dėl TARYBOS SPRENDIMO dėl pozicijos, kurios Europos Sąjunga EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2019 03 07 COM(2019) 122 final ANNEX 2 PRIEDAS prie Pasiūlymo dėl TARYBOS SPRENDIMO dėl pozicijos, kurios Europos Sąjunga turi laikytis Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos

Detaliau

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETI

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETI KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUV

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUV Suvestinė redakcija nuo 2016-07-02 Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21227 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS M 1:5 000 KONTROLINIŲ ŽEMĖS

Detaliau

Foresta

Foresta Vilnius, 2010 m. balandžio 21 d. Asociacija Draudimo brokerių rūmai Algirdo g. 9A, Vilnius, Lietuva 2009 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys bei Auditoriaus išvada ir Audito ataskaita

Detaliau

PATVIRTINTA Utenos kolegijos direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 17 d. Įsakymu Nr. V-151 (Aktuali redakcija: Utenos kolegijos direktoriaus 2015 m. vasario

PATVIRTINTA Utenos kolegijos direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 17 d. Įsakymu Nr. V-151 (Aktuali redakcija: Utenos kolegijos direktoriaus 2015 m. vasario PATVIRTINTA Utenos kolegijos direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 17 d. Įsakymu Nr. V-151 (Aktuali redakcija: Utenos kolegijos direktoriaus 2015 m. vasario 18 d. Įsakymu Nr. V-24) STUDIJŲ KOKYBĖS VALDYMO SISTEMOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ

Detaliau

02-17 P R O J E K T A S IR MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO PLANAI BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 20

02-17 P R O J E K T A S IR MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO PLANAI BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 20 02-17 P R O J E K T A S 2019 2020 IR 2020 2021 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO PLANAI BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 2019 2020 ir 2020 2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m.

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA 2017 2018 M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas 190138895 Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. 1. Už kurį laikotarpį pateikiate ataskaitą? (pasirinkite)

Detaliau

Microsoft Word - Ikainiai_ nuo

Microsoft Word - Ikainiai_ nuo PATVIRTINTA Kelmės kredito unijos Valdybos 2017 m. spalio 18 d. sprendimu Nr. 17-35 KELMĖS KREDITO UNIJOS TAIKOMI ĮKAINIAI Galioja nuo 2018 m. sausio 1 d. PAVADINIMAS Fiziniams asmenims Juridiniams asmenims

Detaliau

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V- TYTUVĖNŲ

Detaliau

BZN Start straipsnis

BZN Start straipsnis Lilija Šmeliova ir Roma Žilionytė. Asmeninio albumo nuotr. Ilgalaikio makiažo meistrės Lilija Šmeliova (44) ir Roma Žilionytė (39) prieš kelerius metus nusprendė, kad jau pats metas dalytis savo patirtimi.

Detaliau

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS PATVIRTINTA Žydų kultūros paveldo kelio asociacijos pirmininko 2016 m. 10 03 d. įsakymu Nr.2016-10/3 ŽYDŲ KULTŪROS PAVELDO KELIO ASOCIACIJOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS I. BENDROSIOS

Detaliau

Verification Opinion Template

Verification Opinion Template Nepriklausomos pagrįsto patikinimo patikros ataskaitos išvada apyvartinių taršos leidimų prekybos ES ATLPS metinių ataskaitų teikimas DUOMENYS APIE VEIKLOS VYKDYTOJĄ Veiklos vykdytojo pavadinimas: VĮ Visagino

Detaliau

06 Mokiniu ir mokytoju mobilumo poveikis mokyklai

06 Mokiniu ir mokytoju mobilumo poveikis mokyklai Mokinių ir mokytojų mobilumo poveikis mokyklai. Vitalis Balsevičius Šiaulių Didždvario gimnazija 2011-10-07 Šiaulių Didždvario gimnazija Vilniaus 188, Šiauliai www.dg.su.lt didzdvaris@dg.su.lt Tarptautinis

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 885/  m. rugpjūčio 13 d. - kuriuo nustatomos valgomųjų ybiškių ir kario lapų i

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 885/  m. rugpjūčio 13 d. - kuriuo nustatomos valgomųjų ybiškių ir kario lapų i L 242/20 KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 885/2014 2014 m. rugpjūčio 13 d. kuriuo nustatomos valgomųjų ybiškių ir kario lapų iš Indijos importo specialiosios sąlygos ir panaikinamas Įgyvendinimo

Detaliau