Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba"

Transkriptas

1 Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto Produkto kodas SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai Dangų ir rašalų profesionalus naudojimas Įvardyti naudojimo būdai Nerekomenduojami naudojimo būdai Priežastis Visi Kita Panaudojimas 1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją International Farg AB Holmedalen 3 Aspereds Industriomrade SE Angered Sweden Tel +46 (0) Fax +46 (0) Asmens, atsakingo už šį SDL el. pašto adresas Nacionaliniai kontaktiniai duomenys International Paint Ltd (Ll Sadolin), SC Western Ship Yard, Klaipeda, Lithuania Tel Fax Pagalbos telefono numeris Nacionalinis patariamasis organas/apsinuodijimų kontrolės Ir informacijos biuras (Naudoti tik licencijuotiems medicinos specialistams) Telefono numeris Tiekėjas Telefono numeris arba SKIRSNIS. Galimi pavojai 2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas Produkto apibrėžimas Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4, H332 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Repr. 2, H361d (Negimęs vaikas) STOT RE 1, H372 Mišinys The product is classified as hazardous according to Regulation SEA RG.-11/12/ Pilnas pirmiau nurodytų H teiginių tekstas pateiktas 16 skyriuje. Smulkesnės informacijos apie poveikį sveikatai ir simptomus žr. 11-me skyriuje. Versija 3 1/15

2 2 SKIRSNIS. Galimi pavojai 2.2 Ženklinimo elementai Pavojaus piktrogramos Signalinis žodis Pavojingumo frazės Atsargumo frazės Prevencinės Atoveikis Sandėliavimas Šalinimas Pavojingi ingredientai Papildomi etiketės elementai Pavojinga Degūs skystis ir garai. Kenksminga įkvėpus. Sukelia smarkų akių dirginimą. Dirgina odą. Įtariama, kad kenkia negimusiam vaikui. Kenkia organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai. stirenas Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos įspėjimai. Mūvėti apsaugines pirštines. Naudoti akių ar veido apsaugos priemones. Dėvėti apsauginius drabužius. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Neįkvėpti dujų, garų ar aerozolio. ĮKVĖPUS Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų) Nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu ar čiurkšle. PATEKUS ANT ODOS Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant. Laikyti vėsioje vietoje. Turinį ir konteinerį šalinkite laikantis visų vietos, regionio, nacionalinių ir tarptautinių reglamentų. Kai ventiliacija nepakankama, naudokitės tinkamu respiratoiumi. XVII Priedas - Tam tikrų pavojingų cheminių medžiagų, jų mišinių ir gaminių gamybos, teikimo rinkai ir naudojimo apribojimai Netaikoma. 2.3 Kiti pavojai Kiti neklasifikuojami pavojai Nežinoma. 3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis 3.2 Mišiniai Mišinys Klasifikacija Produkto/ingrediento Identifikatoriai % svorio Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 [CLP] Nota (-os) Tipas Versija 3 2/15

3 3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis stirenas EB CAS Indeksas Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4, H332 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Repr. 2, H361d (Negimęs vaikas) STOT RE 1, H372 (klausos organai) D [1] [2] N,N-dimetilanilinas EB CAS Indeksas Acute Tox. 3, H301 Acute Tox. 3, H311 Acute Tox. 3, H331 Eye Irrit. 2, H319 Carc. 2, H351 Aquatic Chronic 2, H411 Pilnas pirmiau nurodytų H teiginių tekstas pateiktas 16 skyriuje. - [1] [2] Pagal šiuo metu metu tiekėjo turimą informaciją produkte nėra papildomų sudėtinių medžiagų, kurios naudojamomis koncentracijomis būtų klasifikuojamos kaip pavojingos sveikatai ar aplinkai, būtų priskiriamos patvarioms, linkusioms akumuliuotis ir toksinėms medžiagos (PBTs), ar labai patvarioms ir stirpriai gyvuose audiniuose besikaupiančioms medžiagos (vpvbs), todėl šiame skyriuje duomenų apie tai pateikti nereikia. Tipas [1] Medžiaga, klasifikuojama kaip pavojinga sveikatai ar aplinkai [2] Medžiaga, kurios poveikis darbo vietoje yra ribojamas [3] Medžiaga atitinka PBD kriterijų pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIII priedą [4] Medžiaga atitinka vpvb kriterijų pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIII priedą [5] Lygiavertį susirūpinimą kelianti medžiaga Leidžiamo poveikio darbo vietoje ribos, jei tokios yra, išvardytos 8-me skyriuje. 4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės 4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas Bendrybės Patekimas į akis Įkvėpimas Susilietimas su oda Nurijimas Pirmąją pagalbą teikiančių asmenų apsaugos priemonės Nota (-os) Visais abejotinais atvejais arba neišnykstant simptomams kreipkitės medicininės pagalbos. Niekada nieko neduokite į burną netekusiam sąmonės asmeniui. Jei asmuo neteko sąmonės, paguldykite jį saugioje pozoje ir kreipkitės medicininės pagalbos. Išimti kontaktinius lęšius, pakėlus vokus, akis bent 10 min. plauti dideliu švaraus vandens kiekiu ir kreiptis į medicinos pagalbą. Perneškite į gryną orą. Paguldykite asmenį ramioje šiltoje vietoje. Jei asmuo nekvėpuoja, jei kvėpuoja netolygiai ar kvėpavimas sustoja, darykite dirbtinį kvėpavimą arba apmokytas personalas turi užtikrinti dirbtinį kvėpavimą deguonimi. Nusivilkite suterštus drabužius ir nusiaukite. Kruopščiai nuplaukite odą muilu ir vandeniu arba naudokitės pripažinta odos valymo priemone. NENAUDOKITE tirpiklių ir skiediklių. Prarijus nedelsiant kreipkitės medicininės pagalbos ir parodykite šią pakuotę arba etiketę. Paguldykite asmenį ramioje šiltoje vietoje. NESKATINTI vėmimo. Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo. Jei įtariama, kad garų dar yra likę, gelbėtojas privalo dėvėti tinkamą kaukę arba naudotis autonominiu kvėpavimo aparatu. Suteikiančiam pagalbą asmeniui gali būti pavojinga daryti dirbtinį kvėpavimą burna. 4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas) Galimas ūmus poveikis sveikatai Patekimas į akis Sukelia smarkų akių dirginimą. Įkvėpimas Kenksminga įkvėpus. Versija 3 3/15

4 4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės Susilietimas su oda Nurijimas Dirgina odą. Viršytos ekspozicijos požymiai/simptomai Patekimas į akis Įkvėpimas Susilietimas su oda Nurijimas Dirgina burną, gerklę ir skrandį. Poveikio sukelti simptomai gali būti tokie skausmas ar dirginimas ašarojimas paraudimas Poveikio sukelti simptomai gali būti tokie galvos skausmas mieguistumas/nuovargis galvos sukimasis/svaigimas raumenų silpnumas sąmonės praradimas smažėjęs vaisiaus svoris padažnėjusios vaisiaus mirtys skeleto vystymosi sutrikimai Poveikio sukelti simptomai gali būti tokie dirginimas paraudimas smažėjęs vaisiaus svoris padažnėjusios vaisiaus mirtys skeleto vystymosi sutrikimai Poveikio sukelti simptomai gali būti tokie smažėjęs vaisiaus svoris padažnėjusios vaisiaus mirtys skeleto vystymosi sutrikimai 4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą Pastabos gydytojui Ypatingos procedūros 5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės Gydykite simptomiškai. Jei prarijote ar įkvėpėte didelį kiekį, nedelsdami kreipkitės į apsinuodijimų gydymo specialistą. Specifinio gydymo nėra. 5.1 Gesinimo priemonės Tinkamos gesinimo priemonės Netinkamos gesinimo priemonės Naudokite sausu chemikalus, CO₂, putas ar purkškite vandeniu. Nenaudokite vandens srovės. 5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai Medžiagos ar mišinio keliami pavojai Pavojingi terminio skaidymosi produktai Degūs skystis ir garai. Ugnyje ar įkaitinus padidėja slėgimas, ir konteineris gali sprogti, sukeldamas naujų sprogimų riziką. Medžiagai patekus į nutekamuosius vamzdžius kyla gaisro ar sprogimo grėsmė. Skilimo produktuose gali būti tokios medžiagos anglies dioksidas anglies monoksidas metalo oksidas / oksidai 5.3 Patarimai gaisrininkams Specialūs apsauginiai veiksmai ugniagesiams Kilus gaisrui, skubiai evakuokite visus žmones iš incidento vietos. Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo. Jei tai atlikti nepavojinga nepavojinga, atitraukite pakuotes su medžiaga nuo ugnies. Purškite vandeniu šalia ugnies esančius konteinerius, kad jie atvėstų. Versija 3 4/15

5 5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės Speciali apsauginė įranga gaisro gesintojams 6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės Gaisrininkai privalo naudotis atitinkama apsaugos įranga ir autonominiu kvėpavimo aparatu (SCBA) su visą veidą dengiančia kauke, užtikrinančią teigiamą slėgį. Europos standartą EN 469 atitinkantys gaisrininkų drabužiai (įskaitant šalmus, apsauginius batus ir pirštines) užtikrins bazinį apsaugos lygį cheminių medžiagų avarijose. 6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros Neteikiantiems pagalbos darbuotojams Pagalbos teikėjams Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo. Evakuokite žmones iš gretimų plotų. Neleiskite įeiti pašaliniam ir apsaugos priemonių nenaudojančiam personalui. Nelieskite ir nevaikščiokite po pralietą medžiagą. Išjunkite visus uždegimo šaltinius. Pavojingame plote negali būti jokio kibirkščiavimo, rūkymo ar liepsnos. Stenkitės neįkvėpti garų ar rūko. Užtikrinkite tinkamą ventiliaciją. Kai ventiliacija nepakankama, naudokitės tinkamu respiratoiumi. Naudokite tinkamas asmenines apsaugines priemones. Jei tvarkant išsiliejusią medžiagą reikalingi specialūs drabužiai, atsižvelkite į visą 8 skirsnyje pateiktą informaciją apie tinkamas ir netinkamas medžiagas. Taip pat žiūrėkite informaciją, pateiktą skyrelyje Avarijos likvidavime nedalyvaujančiam personalui. 6.2 Ekologinės atsargumo priemonės Sekite, kad išpilta medžiaga nepasklistų į aplinką, kad nepatektų į gruntą, paviršiaus vandentakius, nutekamuosius bei kanalizacijos vamzdžius. Jei aplinka (kanalizacija, vandentakiai, dirva arba oras) buvo užteršta šiuo produktu, praneškite atitinkamoms valdžios institucijoms. 6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės Nedidelis išsiliejimas Didelis išsiliejimas Jei nerizikinga, sustabdykite nutekėjimą. Pašalinkite konteinerius iš išsiliejimo vietos. Naudokite kibirkščių nesukeliančius įrankius bei nuo sprogimo apsaugotą įrangą. Jei tirpus vandeyje, praskieskite vandeniu ir nušluostykite. Pasirinktinai, jei tirpi vandenyje, absorbuokite sausa inertiška medžiaga ir patalpinkite į tinkamą atliekų šalinimo talpą. Šalinkite pagal sutartį su atliekų tvarkymo licenciją turinčiu rangovu. Jei nerizikinga, sustabdykite nutekėjimą. Pašalinkite konteinerius iš išsiliejimo vietos. Naudokite kibirkščių nesukeliančius įrankius bei nuo sprogimo apsaugotą įrangą. Prie išpiltos medžiagos priartėkite pavėjui. Neleiskite patekti į nutekamuosius vamzdžius, vandentakius, rūsius ar uždaras patalpas. Nuplaukite išsiliejusią medžiagą į uždarą nuotekų valymo sistemą arba elkitės kaip toliau nurodyta. Sutabdykite ir surinkite išsiliejusią medžiagą nedegiomis sugeriančiomis medžiagomis, pvz., smėliu, žeme, vermikulitu, diatomitine žeme ir supilkite į konteinerį, kad ji vėliau, laikantis vietos taisyklių, būtų sunaikinta. Šalinkite pagal sutartį su atliekų tvarkymo licenciją turinčiu rangovu. Užteršta absorbuojanti medžiaga gali sukelti tokį pat pavojų, kaip ir išsiliejęs produktas 6.4 Nuoroda į kitus skirsnius Avarinės pagalbos kontaktinė informacija pateikta 1 skirsnyje. Informacija apie tinkamas asmenines apsaugines priemones pateikta 8 skirsnyje. Papildoma informacija apie atliekų tvarkymą pateikta 13 skirsnyje. 7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas Šiame skyriuje pateiktoje informacijoje yra bendri patarimai ir nurodymai. Bet kokios vartotojui specifinės informacijos, pateikiamos poveikio scenarijuje (-uose), reiktų ieškoti 1 skyriuje pateiktoje 1-oje dalyja "Nustatyti naudojimo būdai". 7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės Apsaugos priemonės Naudokite tinkamas asmens apsaugos priemones (8-as skyrius). Vengti poveikio prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. Venkite poveikio nėštumo metu. Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos įspėjimai. Sekite, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Neįkvėpkite garų ar miglos. Neprarykite. Naudokite tik esant tinkamai ventiliacijai. Kai ventiliacija nepakankama, naudokitės tinkamu respiratoiumi. Neikite į sandėlius ir uždaras patalpas, jeigu jos tinkamai neišvėdintos. Laikykite originaliame inde ar kitame tam tikslui pripažintame tinkamu inde, pagamintame iš suderinamos medžiagos; jei nenaudojate, indą sandariai uždarykite. Saugokite ir naudokite toli nuo karščio, kibirkščių, atviros liepsnos ar Versija 3 5/15

6 7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas Patarimas dėl bendros darbo higienos kito ugnies šaltinio. Naudokite apsaugotus nuo sprogimo elektros (ventiliacijos, apšvietimo ir medžiagų apdorojimo) įrangą. Naudoti tik kibirkščių nekeliančius įrankius. Imkitės saugos priemonių elektrostatinėms iškrovoms išvengti. Tuščios pakuotės yra pavojingos dėl jose esančių produkto likučių. Nenaudokite pakuotės pakartotinai. Plote, kur naudojama, saugoma ir apdorojama ši medžiaga turi būti draudžiama valgyti, gerti ir rūkyti. Prieš valgydami, gerdami ir rūkydami darbuotojai privalo plauti rankas. Prieš įeidami į valgymui skirtas zonas, nusivilkite užterštus drabužius ir nusiimkite apsaugines priemones. Taip pat susipažinkite su 8 skirsnyje pateikta papildoma informacija apie higienos priemones. 7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus Saugokite pagal vietos taisyklių reikalavimus. Saugokite atskiroje tam pritaikytoje vietoje. Laikykite originalioje pakuotėje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių, sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje patalpoje, atokiau nuo nesuderinamų medžiagų (žiūr. 10 dalį) bei maisto ir gėrimų. Laikyti užrakintą. Pašalinkite visus ugnies šaltinius. Garai yra sunkesni už orą ir gali driektis pažemiu. Atskirkite nuo oksiduojančių medžiagų. Iki naudojant konteinerius laikykite sandariai uždarytus ir užplombuotus. Konteinerius, kurie buvo atidaryti,reikia hermetiškai uždaryti ir laikyti vertikaliai, kad iš jų neišsilietų medžiaga. Nelaikykite pakuotėse be etikečių. Naudoti tinkamą pakuotę aplinkos taršai išvengti. 7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai) Rekomendacijos Pramonės sektoriui būdingi sprendimai Poveikio darbo vietoje ribos 8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga Šiame skyriuje pateiktoje informacijoje yra bendri patarimai ir nurodymai. Informacija pateikiama remiantis tipinėmis numatomomis produkto naudojimo sritimis. Tvarkant palaidą medžiagą ar naudojant kitaip, dėl ko gali gerokai padidėti poveikis darbuotojams, pačiai medžiagai ar aplinkai, gali prireikti papildomų priemonių. 8.1 Kontrolės parametrai Produkto/ingrediento Ribinės poveikio vertės stirenas Lietuvos Higienos Normos HN 23 (Lietuva, 10/2007). Absorbuojamas pro odą. TPRV 200 mg/m³ 15 minutės. TPRV 50 d/mln 15 minutės. IPRV 90 mg/m³ 8. IPRV 20 d/mln 8. N,N-dimetilanilinas Lietuvos Higienos Normos HN 23 (Lietuva, 10/2007). Absorbuojamas pro odą. TPRV 10 mg/m³ 15 minutės. TPRV 2 d/mln 15 minutės. IPRV 5 mg/m³ 8. IPRV 1 d/mln 8. Rekuomenduojamos monitoringo (stebėsenos) procedūros DNEL/DMEL Jei šio produkto sudėtyje yra medžiagų, kurių poveikis turi būti ribojamas, gali reikėti atlikti personalo, darbo vietos oro ar biologinį monitoringą, siekiant nustatyti ventiliacijos ar kitų kontrolės priemonių efektyvumą ir/arba kvėpavimo apsaugos įrangos priemonių reikalingumą. Turi būti pateikta nuoroda į tokius stebėjimo standartus Europos Standartas EN 689 (Darbo vietos oras. Įkvepiamų chemikalų poveikio, lyginant su ribinėmis vertėmis, vertinimo rekomendacijos ir matavimo strategija) Europos Standartas EN (Darbo vietos oras. Cheminių ir biologinių veiksnių poveikio vertinimo metodikų taikymo ir naudojimo rekomendacijos) Europos Standartas EN 482 (Darbo vietos oras. Bendrieji cheminių medžiagų matavimo procedūrų atlikimo reikalavimai) Taip pat bus reikalaujama pateikti nuorodą į nacionalinius rekomendacinius dokumentus apie pavojingų medžiagų nustatymo metodus. Versija 3 6/15

7 8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga DNEL/DMEL nenustatytos. PNEC PNEC nenustatytos. 8.2 Poveikio kontrolė Atitinkamos techninio valdymo priemonės Individualios apsaugos priemonės Higienos priemonės Akių ir (arba) veido apsaugą Odos apsaugą Rankų apsaugą Kūno apsauga Kita odos apsauga Kvėpavimo organų apsaugą Poveikio aplinkai kontrolė Naudokite tik esant tinkamai ventiliacijai. Naudokitės uždaromis darbo zonomis, vietinėmis ištraukiamosios ventiliacijos sistemomis ar kitomis techninėmis kontrolės priemonėmis, kad ore esančių teršalų poveikis darbuotojui neviršytų rekomenduojamų arba nustatytų ribų. Techninės kontrolės priemonės taip pat reikalingos palaikyti dujų, garų ar dulkių koncentraciją žemiau bet kokios sprogumo ribos. Naudokite apsaugotą nuo sprogimo ventiliacijos įrangą. Pavartoję cheminius gaminius, prieš valgydami, rūkydami, naudodamiesi tualetu bei darbo laikotarpio pabaigoje plaukite rankas, dilbius ir veidą. Potencialiai užterštus drabužius reikia nusivilkti tam tikru būdu. Prieš naudodami išskalbkite suterštus drabužius. Užtikrinkite, kad šalia darbo vietos būtų įrengti akių plovimo įrenginiai ir saugos dušai. Privaloma naudoti patvirtintą standartą atitinkančias akių apsaugos priemones, jei rizikos įvertinimas parodė kad tai yra būtina siekiant išvengti skysčio purslų, miglos, dujų ar dulkių poveikio. Jei galimas kontaktas, turi būti naudojama toliau nurodyta apsauga, išskyrus tuos atvejus, kai įvertinimo rezultatai nurodo aukštesnį apsaugos lygį akiniai nuo chemikalų purslų. Naudokite cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias EN 374 standartą Apsauginės pirštinės nuo chemikalų ir mikroorganizmų. Rekomenduojama Viton arba Nitrilo pirštinės. Jei yra ilgalaikio ar dažnai pasikartojančio sąlyčio galimybė, rekomenduojama mūvėti 6-os apsaugos klasės pirštines (pagal standartą EN 374 pralaidumo laikas daugiau nei 480 minučių). Kai tikėtinas tik trumpalaikis sąlytis, rekomenduojama mūvėti 2-os arba aukštesnės apsaugos klasės pirštines (pagal standartą EN 374 pralaidumo laikas daugiau nei 30 minučių). Naudotojas privalo kontroliuoti, kad galutinis apsisprendimas pasirenkant pirštinių tipą darbui su šiuo produktu yra tinkamiausias ir jį priimant yra atsižvelgta į konkrečias naudojimo sąlygas, kurios pateiktos naudotojo atlikto rizikos vertinimo dokumente. PASTABA renkantis pirštines, svarbu atsižvelgti ne tik į tai, kur ir kokiam tikslui ir kaip ilgai jos bus naudojamos, bet ir į šiuos dalykus kiti chemikalai, su kuriais galima susidurti, fiziniai reikalavimai (apsauga nuo įpjovimo / pradūrimo, lankstumas, šiluminė apsauga), galima kūno reakcija į pirštinių medžiagą, pirštinių gamintojo nurodymai / specifikacijos. Apsauginis kremas gali padėti apsaugoti atvirus odos plotus, bet jo negalima naudoti susilietus su medžiaga. Prieš pradedant dirbti su šiuo produktu, asmens apsaugos įranga kūnui turi būti parinkta, priklausomai nuo planuojamos vykdyti užduoties ir su ja susijusios rizikos, bei gautas specialisto pritarimas. Jei yra užsidegimo nuo statinės elektros pavojus, dėvėkite antistatinius apsauginius rūbus. Siekiant geriausios apsaugos nuo statinių iškrovų, rūbų komplekte turi būti antistatinis kostiumas, batai ir pirštinės. Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie medžiagas, projektavimo reikalavimus ir bandymų metodus, žr. Europos standartą EN Atsižvelgiant į atliekamą užduotį ir susijusius pavojus prieš pradedant darbą su šiuo gaminiu reikia pasirinkti ir specialistas turi patvirtinti tinkamą avalinę ir papildomas odos apsaugos priemones. Naudokitės gerai prigulančiu, orą gryninančiu ar oru maitinamu respiratoriumi, atitinkančiu aprobuotų standartų reikalavimus, jei rizikos įvertinimas parodė, kad toks yra reikalingas. Respiratorių reikia pasirinkti remiantis žinomu ar numanomu dozės lygiu, produkto kenksmingumu ir pasirinkto respiratoriaus saugaus funkcionavimo apribojimais. Reikia tikrinti emisijas iš ventiliacijos arba darbo proceso įrangos, kad būtų užtikrintas jų atititikimas aplinkosaugos teisės aktų reikalavimams. Kai kuriais atvejais, siekiant sumažinti emisiją iki priimtino lygio, gali tekti įrengti garų plautuvus, filtrus ar modifikuoti darbo proceso įrangą. Versija 3 7/15

8 Išvaizda Fizikinė būsena Lydimosi/užšalimo temperatūra 9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės 9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes Spalva Kvapas Kvapo atsiradimo slenkstis ph Pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas Pliūpsnio temperatūra Garavimo greitis Degumas (kietų medžiagų, dujų) Viršutinė (apatinė) degumo riba ar sprogstamumo ribinės vertės Garų slėgis Garų tankis Santykinis tankis Tirpumas Pasiskirstymo koeficientas n- oktanolis/vanduo Savaiminio užsidegimo temperatūra Skilimo temperatūra Skystis. Smėlio spalvos. Saldokas. Netaikoma. Mažiausia žinoma vertė 145 C (293 F) (stirenas). Uždaros talpos 32 C Didžiausios žinomos ribos ŽEMUTINIS 0.9% VIRŠUTINIS 6.8% (stirenas) 1.23 Netirpi tokiose medžiagose šaltas vanduo. Klampa Kinematinis (kambario temperatūra) 2816 mm 2 /s Sprogstamosios (sprogiosios) savybės Oksidacinės savybės 9.2 Kita informacija Papildomos informacijos nėra. 10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas 10.1 Reaktingumas Specialių bandymų duomenų apie šio gaminio ar jo ingredientų reaktyvumą nėra Cheminis stabilumas Produktas yra stabilus Pavojingų reakcijų galimybė Normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingos reakcijos nevyksta Vengtinos sąlygos Venkite bet kokių ugnies šaltinių (kibirkšties ar liepsnos). Nedidinkite slėgio konteineriuose, jų nepjaustykite, nelydykite, nelituokite, negręžkite, nelaikykite karštyje arba šalia ugnies Nesuderinamos medžiagos Reaguoja arba nesuderinama su šiomis medžiagomis oksiduojančios medžiagos 10.6 Pavojingi skilimo produktai Normaliomis saugojimo ir naudojimo sąlygomis pavojingų skilimo produktų neturėtų susidaryti. Versija 3 8/15

9 10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas Produkto/ingrediento Rezultatas Rūšys Dozė Poveikis stirenas LC50 Įkvėpimas Dujos. Žiurkė 2770 d/mln 4 LC50 Įkvėpimas Garai Žiurkė mg/m³ 4 LD50 Oralinis Žiurkė 2650 mg/kg - N,N-dimetilanilinas LD50 Odos Triušis 1770 mg/kg - LD50 Oralinis Žiurkė 951 mg/kg - Ūmaus toksiškumo įvertinimas Oralinis Odos Įkvėpimas (dujos) Įkvėpimas (garai) Sudirginimas/ėsdinimas Produkto/ingrediento Mutageniškumas Kancerogeniškumas Toksiškumas reprodukcijai Teratogeniškumas stirenas Akys - Nestipriai dirgina Žmogus - 50 parts per - million Akys - Vidutiniškai dirginanti Triušis milligrams Akys - Stipriai dirginantis Triušis milligrams Oda - Nestipriai dirgina Triušis milligrams Oda - Vidutiniškai dirginanti Triušis Percent - N,N-dimetilanilinas Akys - Vidutiniškai dirginanti Triušis milligrams Akys - Vidutiniškai dirginanti Triušis - 20 milligrams - Oda - Nestipriai dirgina Triušis milligrams Oda - Nestipriai dirgina Triušis milligrams - Jautrinimas STOT (vienkartinis poveikis) STOT (kartotinis poveikis) Medžiagos įvedimo būdas Ūmaus toksiškumo ekvivalento (Acute Toxicity Equivalent - ATE) reikšmė mg/kg mg/kg d/mln mg/l Rezultatas Rūšys Rezultatas Poveikis Stebėjimas Produkto/ingrediento Kategorija Poveikio būdas Pažeidžiami organai stirenas 1 kategorija Neapibrėžta klausos organai Versija 3 9/15

10 11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija Aspiracijos pavojus Informacija apie tikėtinus poveikio būdus Galimas ūmus poveikis sveikatai Patekimas į akis Sukelia smarkų akių dirginimą. Įkvėpimas Kenksminga įkvėpus. Susilietimas su oda Dirgina odą. Nurijimas Dirgina burną, gerklę ir skrandį. Su fizinėmis, cheminėmis ir toksinėmis savybėmis susiję simptomai Patekimas į akis Įkvėpimas Susilietimas su oda Nurijimas Poveikio sukelti simptomai gali būti tokie skausmas ar dirginimas ašarojimas paraudimas Poveikio sukelti simptomai gali būti tokie galvos skausmas mieguistumas/nuovargis galvos sukimasis/svaigimas raumenų silpnumas sąmonės praradimas smažėjęs vaisiaus svoris padažnėjusios vaisiaus mirtys skeleto vystymosi sutrikimai Poveikio sukelti simptomai gali būti tokie dirginimas paraudimas smažėjęs vaisiaus svoris padažnėjusios vaisiaus mirtys skeleto vystymosi sutrikimai Poveikio sukelti simptomai gali būti tokie smažėjęs vaisiaus svoris padažnėjusios vaisiaus mirtys skeleto vystymosi sutrikimai Uždelstas, ūmus ir lėtinis poveikis dėl trumpalaikio ir ilgalaikio sąlyčio su medžiaga (mišiniu) Trumpalaikis poveikis Galimi tiesioginiai padariniai Galimi uždelsti padariniai Ilgalaikis poveikis Galimi tiesioginiai padariniai Galimi uždelsti padariniai Galimas lėtinis poveikis sveikatai Bendrybės Kancerogeniškumas Mutageniškumas Teratogeniškumas Poveikis vystymuisi Kenkia organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Įtariama, kad kenkia negimusiam vaikui. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Versija 3 10/15

11 11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija Poveikis vaisingumui Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Kita informacija 12.1 Toksiškumas stirenas N,N-dimetilanilinas 12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija Produkto/ingrediento Rezultatas Ūmus EC µg/l Šviežias vanduo Dumbliai - Pseudokirchneriella subcapitata 72 Ūmus EC µg/l Šviežias vanduo Dumbliai - Pseudokirchneriella subcapitata 96 Ūmus EC to 7400 µg/l Šviežias vanduo Dafnija - Daphnia magna 48 Ūmus LC µg/l Šviežias vanduo Vėžiagyviai - Hyalella azteca 48 Ūmus LC mg/l Šviežias vanduo Žuvis - Lepomis macrochirus 96 lėtinis NOEC 63 µg/l Šviežias vanduo Dumbliai - Pseudokirchneriella subcapitata 96 Ūmus EC µg/l Šviežias Dumbliai - Chlorella pyrenoidosa 72 vanduo Ūmus EC to 3.1 mg/l Šviežias Dafnija - Daphnia magna 48 vanduo Ūmus LC µg/l Šviežias Žuvis - Pimephales promelas 96 vanduo lėtinis NOEC µg/l Šviežias Dumbliai - Chlorella pyrenoidosa 72 vanduo Rūšys Poveikis 12.2 Patvarumas ir skaidomumas 12.3 Bioakumuliacijos potencialas Produkto/ingrediento LogPov BCF Potencialus stirenas žemas N,N-dimetilanilinas žemas 12.4 Judumas dirvožemyje Grunto/Vandens pasiskirstymo koeficientas (KOC) Judrumas 12.5 PBT ir vpvb vertinimo rezultatai PBT Netaikoma. vpvb Netaikoma Kitas nepageidaujamas poveikis Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Versija 3 11/15

12 13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas Šiame skyriuje pateiktoje informacijoje yra bendri patarimai ir nurodymai. Bet kokios vartotojui specifinės informacijos, pateikiamos poveikio scenarijuje (-uose), reiktų ieškoti 1 skyriuje pateiktoje 1-oje dalyja "Nustatyti naudojimo būdai" Atliekų tvarkymo metodai Gaminys Šalinimo metodai Pavojingos atliekos Europos atliekų katalogas (EWC) Reikia vengti atliekų susidarymo, ar kiek įmanoma jų sumažinti. Šio produkto, jo tirpalų ar kitų jo formų atliekų šalinimas turi visais atvejais atitikti gamtos apsaugos reikalavimus bei vietos valdžios nustatytas atliekų tvarkymo taisykles. Likučius ir perdirbimui netinkamus produktus šalinkite pagal sutartį su atliekų tvarkymo licenciją turinčiu rangovu. Neapdorotų atliekų negalima šalinti su nuotekomis, išskyrus atvejus, kai jos visiškai atitinka visų valdžios institucijų keliamus reikalavimus. Produkto klasifikacija gali atitikti pavojingoms atliekoms taikomus kriterijus. Code number EWC * Atliekų išskirstymas dažų ir lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų, atliekos Pakavimas Šalinimo metodai Specialios saugumo priemonės 14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą Produktu užterštas talpykles sunaikinti remiantis vietos arba valstybinėmis teisės nuostatomis. Šios medžiagos atliekos ir jos pakuotė turi būti šalinamos kaip pavojingos atliekos. Šalinkite pagal sutartį su atliekų tvarkymo licenciją turinčiu rangovu. Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos. Su tuščiomis neišvalytomis ar neišskalautomis pakuotėmis reikia dirbti atsargiai. Tuščiose pakuotėse ar įdėkluose gali išlikti produkto likučių. Garai iš gaminio likučių pakuotės viduje gali sudaryti labai degią ar sprogią atmosferą. Nepjaustykite, nevirinkite ir nešlifuokite panaudotų pakuočių, jei jų vidus nėra gerai išvalytas. Sekite, kad išpilta medžiaga nepasklistų į aplinką, kad nepatektų į gruntą, paviršiaus vandentakius, nutekamuosius bei kanalizacijos vamzdžius. ADR/RID IMDG IATA 14.1 JT numeris UN1263 UN1263 UN JT teisingas krovinio DAŽAI DAŽAI DAŽAI 14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s) Pakuotės grupė III III III 14.5 Pavojus aplinkai Ne. Ne. Ne. Papildoma informacija Specialios sąlygos 640 (E) - - Tunelio kodas (D/E) Versija 3 12/15

13 14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą Tarptautinis jūra vežamų pavojingų krovinių (IMDG) kodeksas), Atskyrimo grupė Netaikoma Specialios atsargumo priemonės naudotojams Transportavimas vartotojo teritorijoje visada transportuoti uždarytoje, stovinčioje ir saugioje taroje. Pasirūpinti, kad produktą transportuojantys asmenys žinotų, ką daryti avarijos ar atsitiktinio išpylimo atveju Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL konvencijos II priedą ir IBC kodeksą 15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą 15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai ES Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) XIV Priedas - Autorizuojamų medžiagų sąrašas XIV Priedas Didelį susirūpinimą keliančios medžiagos Neįrašytas nė vienas iš komponentų. XVII Priedas - Tam tikrų pavojingų cheminių medžiagų, jų mišinių ir gaminių gamybos, teikimo rinkai ir naudojimo apribojimai Netaikoma. Kiti ES teisės aktai Europos medžiagų inventorius Specialūs pakuotės reikalavimai Tara su vaikams neįveikiamais tvirtinimais Neapibrėžta. Netaikoma. Taktilinis perspėjimas apie pavojų Netaikoma. Produkto/ingrediento Kancerogeninis poveikis Mutageninis poveikis Poveikis vystymuisi stirenas - - Repr. 2, H361d - (Negimęs vaikas) N,N-dimetilanilinas Carc. 2, H Ozoną ardančios medžiagos (1005/2009/ES) Į sąrašą neįrašyta. Sutikimas, apie kurį pranešama iš anksto (PIC) (649/2012/EU) Į sąrašą neįrašyta. Poveikis vaisingumui Nacionaliniai nuostatai Produkto/ingrediento N,N-dimetilanilinas Nuorodos Sąrašo Pavadinimas sąraše Klasifikacija Pastabos Poveikio darbo vietoje vertės (Lietuva) N,N-dimetilanilinas Carc. K - Atitinka reglamento (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą ir Reglamentą (EK) Nr. 1272/2008 (KŽP) Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymas, 2006 m. gegužės 25 d. Nr. X-615 Versija 3 13/15

14 15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą 15.2 Cheminės saugos vertinimas 16 SKIRSNIS. Kita informacija Pažymi informaciją, pasikeitusią nuo ankstesnio leidimo. Atspausdinimo data Neatliktas cheminės medžiagos maugos įvertinimas. Sutrumpinimai ir akronimai ATE = Apskaičiuotas ūmus toksiškumas CLP = Reglamentas dėl klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo Reglamentas (EB) ro. 1272/2008] DMEL = Išvestinė minimalaus poveikio vertė DNEL = Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė EUH teiginys = CLP-specifiniai teiginiai apie pavojų PBT = Patvari, biologiškai besikaupianti ir toksinė PNEC = Nuspėjama poveikio nesukelianti koncentracija RRN = REACH registracijos numeris lpsb = Labai patvari ir stipriai biologiškai besikaupianti Klasifikacijai nustatyt naudota procedūra pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS] Klasifikacija Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4, H332 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Repr. 2, H361d (Negimęs vaikas) STOT RE 1, H372 Pilnas sutrumpintų H teiginių tekstas Pilnas klasifikacijų [CLP/ GHS, Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo] tekstas 31/05/2017 Pagrindimas Remiantis bandymuose gautais duomenimis Skaičiavimo metodas Skaičiavimo metodas Skaičiavimo metodas Skaičiavimo metodas Skaičiavimo metodas H226 Degūs skystis ir garai. H301 Toksiška prarijus. H311 Toksiška susilietus su oda. H315 Dirgina odą. H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. H331 Toksiška įkvėpus. H332 Kenksminga įkvėpus. H351 Įtariama, kad sukelia vėžį. H361d (Negimęs vaikas) Įtariama, kad kenkia negimusiam vaikui. H372 (klausos organai) Kenkia organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai. (klausos organai) H372 Kenkia organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai. H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Acute Tox. 3, H301 ŪMUS TOKSIŠKUMAS (oralinis) - 3 kategorija Acute Tox. 3, H311 ŪMUS TOKSIŠKUMAS (odos) - 3 kategorija Acute Tox. 3, H331 ŪMUS TOKSIŠKUMAS (įkvėpimas) - 3 kategorija Acute Tox. 4, H332 ŪMUS TOKSIŠKUMAS (įkvėpimas) - 4 kategorija Aquatic Chronic 2, H411 ILGALAIKIS PAVOJUS VANDENS APLINKAI - 2 kategorija Carc. 2, H351 KANCEROGENIŠKUMAS - 2 kategorija Eye Irrit. 2, H319 SMARKUS AKIŲ PAŽEIDIMAS IR AKIŲ SUDIRGINIMAS - 2 kategorija Flam. Liq. 3, H226 DEGIEJI SKYSČIAI - 3 kategorija Repr. 2, H361d (Negimęs vaikas) TOKSINIS POVEIKIS REPRODUKCIJAI (Negimęs vaikas) - 2 kategorija Skin Irrit. 2, H315 ODOS ĖSDINIMAS IR DIRGINIMAS - 2 kategorija STOT RE 1, H372 (klausos organai) SPECIFINIS TOKSIŠKUMAS KONKREČIAM ORGANUI - KARTOTINIS POVEIKIS (klausos organai) - 1 kategorija STOT RE 1, H372 SPECIFINIS TOKSIŠKUMAS KONKREČIAM ORGANUI - KARTOTINIS POVEIKIS - 1 kategorija Versija 3 14/15

15 16 SKIRSNIS. Kita informacija Išleidimo data/ Peržiūrėjimo data Ankstesnio leidimo data Versija Pastaba skaitytojui 31/05/ /06/ SVARBI PASTABA šiame duomenų lape nurodyta informacija (kuri gali būti keičiama) nėra išsami, ji pateikta tinkamai ir laikoma tikslia nuo jos pateikimo dienos. Prieš naudodamas gaminį, naudotojas privalo patikrinti, ar šis duomenų lapas susijęs su naudojamuoju gaminiu. Pagal šią informaciją, ar gaminys tinkamas naudoti atitinkamiems naudotojo tikslams, turi apsispręsti pats naudotojas. Jei naudotojas gaminį naudoja kitiems tikslams nei nurodyta saugos duomenų lape, tokiu atveju jis prisiima visą galimą riziką. GAMINTOJO ATSAKOMYBĖS NEPRISIĖMIMAS gamintojas nekontroliuoja ir gali nežinoti elgesio su gaminiu, jo laikymo, taikymo srities, naudojimo ir utilizavimo sąlygų, būdų ir veiksnių. Todėl gamintojas neprisiima atsakomybės už nepageidaujamus reiškinius dirbant su gaminiu, jį laikant, jį naudojant, netinkamai naudojant ar išmetant. Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, gamintojas aiškiai atsiriboja nuo atsakomybės už nuostolius, žalą ir (arba) išlaidas, atsiradusias arba kokiu nors būdu susijusias su gaminio laikymu, elgesiu su juo, naudojimu arba išmetimu. Naudotojas yra atsakingas už saugų elgesį su gaminiu, jo laikymą, naudojimą ir išmetimą. Naudotojai privalo laikytis visų galiojančių sveikatos ir saugos įstatymų. Jei nesusitarta kitaip, visus gaminius pateikiame laikydamiesi standartinių verslo nuostatų ir sąlygų, apimančių atsakomybės apribojimą. Prašome laikytis šios arba susijusios sutarties, sudarytos su AkzoNobel (arba jos filialu), sąlygų. AkzoNobel 0029eu p;e4w0 p Versija 3 15/15

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1

Detaliau

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1

Detaliau

\\fs\msdgen$\archives\sds_eu\lithuani\ pdf

\\fs\msdgen$\archives\sds_eu\lithuani\ pdf SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Mišinio prekinis pavadinimas arba įvardijimas Bike Wash Gaminio kodas 99560

Detaliau

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su pataisomis, padarytomis Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 2015/830 - Lietuva Išleidimo data/ :

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su pataisomis, padarytomis Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 2015/830 - Lietuva Išleidimo data/ : Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su pataisomis, padarytomis Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 2015/830 - Lietuva Išleidimo data/ 11/22/2017 Ankstesnio leidimo data 4/20/2016 Peržiūrėjimo

Detaliau

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su pataisomis, padarytomis Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 2015/830 - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LA

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su pataisomis, padarytomis Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 2015/830 - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LA SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto Klampa arba Tipas ISO VG 32 Medžiagos panaudojimas Tepaline alyva

Detaliau

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS MASTER NOVUS 15 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišin

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS MASTER NOVUS 15 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišin Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius

Detaliau

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS RUBBOL FACADE SPECIAL 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS RUBBOL FACADE SPECIAL 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius

Detaliau

SDS

SDS SAUGOS DUOMENŲ LAPAI 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Pavadinimas Produkto Nr. REACH registracijos numeris Netaikoma 1.2. Medžiagos

Detaliau

Peržiūros data: Peržiūra: 15 Pakeitimų data: SAUGOS DUOMENŲ LAPAS FLEXANE 80/94L HARDENER 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir

Peržiūros data: Peržiūra: 15 Pakeitimų data: SAUGOS DUOMENŲ LAPAS FLEXANE 80/94L HARDENER 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas Produkto numeris X0023 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti

Detaliau

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams Macropoxy 646 Multi-Purpose Epoxy - Additive M646A SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRS

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams Macropoxy 646 Multi-Purpose Epoxy - Additive M646A SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRS SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas Produkto kodas 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo

Detaliau

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) Išleidimo data: 2017-06- 23 Peržiūrėta: Pakeičia lapą: Versija: 1.0 1 SKIRSNIS: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto forma : Mišinys Produkto

Detaliau

Peržiūros data: Peržiūra: 6 Pakeitimų data: SAUGOS DUOMENŲ LAPAS ITW Performance Polymers ApS Products 1 SKIRSNIS. Medžiagos arb

Peržiūros data: Peržiūra: 6 Pakeitimų data: SAUGOS DUOMENŲ LAPAS ITW Performance Polymers ApS Products 1 SKIRSNIS. Medžiagos arb SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas Sinonimai; prekių ženklų pavadinimai Densit Binder,

Detaliau

Rehsfil0

Rehsfil0 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) su II Priedėliu 31 Straipsniu. 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius

Detaliau

viewPublishedDoc.aspx

viewPublishedDoc.aspx AGROPLUS Stimul Reglamentas (EB) Nr. 453/2010 ir Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 Formatas: ES Produkto Kodas (-ai) Produkto pavadinimas NP-0061-1-A AGROPLUS Stimul Rekomenduojama paskirtis: Naudojimo apribojimai.

Detaliau

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams Cleanser/Thinner No.5 C5 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišini

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams Cleanser/Thinner No.5 C5 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišini SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas Produkto kodas 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo

Detaliau

EG-SDB

EG-SDB Katalogo Nr.: BO5002819 Puslapis 1 iš 6 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Kiti prekybinis pavadinimas BO 5002816, 20 kg BO 5002819,

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal EB direktyvą 91/155/EEB ir jos vėlesnes pataisas Variantas: 1.1 Peržiūrėjimo data MOLYKOTE(R) PG-21 PLASTISLIP G

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal EB direktyvą 91/155/EEB ir jos vėlesnes pataisas Variantas: 1.1 Peržiūrėjimo data MOLYKOTE(R) PG-21 PLASTISLIP G 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS,PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Prekinis pavadinimas : Įmonė : Dow Corning S.A. rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C B-7180 Seneffe Belgium Tarnyba : Dow Corning Central Europe

Detaliau

viewPublishedDoc.aspx

viewPublishedDoc.aspx AGROPLUS Kukurūzams Pro Reglamentas (EB) Nr. 453/2010 ir Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 Formatas:ES Produkto Kodas (-ai) Produkto pavadinimas NP-0149-2-A AGROPLUS Kukurūzams Pro Rekomenduojama paskirtis:

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) REACH II priedo 31 straipsnį Variantas: 3.0 Peržiūrėjimo data DOW

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) REACH II priedo 31 straipsnį Variantas: 3.0 Peržiūrėjimo data DOW 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS/PREPARATO IR BENDROVĖS PAVADINIMAS Prekinis pavadinimas : Įmonė : Dow Corning Europe S.A. rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C B-7180 Seneffe Belgium Tarnyba : Dow Corning

Detaliau

SDS

SDS SAUGOS DUOMENŲ LAPAI 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Pavadinimas Produkto Nr. REACH registracijos numeris Netaikoma 1.2. Medžiagos

Detaliau

KROY universalus skiediklis 5081 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 2006/1907/EB Peržiūros data: Puslapis 1 / 7 1. PRODUKTO IR BENDROVĖS IDENTIFIKACIJA 1

KROY universalus skiediklis 5081 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 2006/1907/EB Peržiūros data: Puslapis 1 / 7 1. PRODUKTO IR BENDROVĖS IDENTIFIKACIJA 1 Puslapis 1 / 7 1. PRODUKTO IR BENDROVĖS IDENTIFIKACIJA 1.1 Gaminio identifikatorius: KROY UNIVERSALUS SKIEDIKLIS Kodas: 5081 1.2 Preparato naudojimas: Poliuretano / Akrilo dažai / Grunto tirpiklis. Tik

Detaliau

EG-SDB

EG-SDB Puslapis 1 iš 8 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo

Detaliau

Napaka

Napaka SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES reglamentą 1907/2006 1 / 7 TOPLASUR UV plus Kontrolė nr.: 1 Išdavimo data: 28.5.2015 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius

Detaliau

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 FOLICUR EW250 1/9 Versija 2 / LT Peržiūrėjimo data:

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 FOLICUR EW250 1/9 Versija 2 / LT Peržiūrėjimo data: FOLICUR EW250 1/9 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Prekinis pavadinimas FOLICUR EW250 Produkto kodas (UVP) 04407040, 81711690 1.2

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais Soudagum LM 1. Medžiagos arba mišin

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais Soudagum LM 1. Medžiagos arba mišin SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius:

Detaliau

Puslapis : 1 / 6 SKIRSNIS 01: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Prekybos ženklas: STRUKTURPULVER D40 0704-00 Gaminio numeris: Z07040 1.2 Medžiagos

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais Soudal Firecryl FR 1. Medžiagos arb

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais Soudal Firecryl FR 1. Medžiagos arb SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius:

Detaliau

Saugos duomenų lapas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus. Atnaujintas pagal (ES) 2015/830 reikalavimus PAKAVIMO DUJOS IR DUJŲ MIŠ

Saugos duomenų lapas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus. Atnaujintas pagal (ES) 2015/830 reikalavimus PAKAVIMO DUJOS IR DUJŲ MIŠ Sukurta: 2017.03.21 Versija Nr. 02 Peržiūrėta: 2019 03 21 1. MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos pavadinimas Pakavimo dujos ir dujų mišiniai (

Detaliau

sd356_-_WABCO_EaseTec™_M4_(LT)

sd356_-_WABCO_EaseTec™_M4_(LT) 2.0 Puslapis 1/6 * 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 830 503 020 4 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo

Detaliau

BS Dezon S SDL

BS Dezon S SDL 1. MEDŽIAGOS/ MIŠINIO IR BENDROVĖS/ ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS Produkto identifikatorius Medžiagos/ mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai Tiekėjas/ gamintojas Už saugos duomenų

Detaliau

147116_lt_LT

147116_lt_LT Puslapis 1/5 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 147116 CAS numeris 9000-70-8 EB numeris: 232-554-6 1.2 Medžiagos

Detaliau

Automob. benzino (medžiaga) (USA rinkai) SDL ORLEN Lietuva

Automob. benzino (medžiaga) (USA rinkai)  SDL ORLEN  Lietuva 1 psl. iš 11 1 SKIRSNIS: MEDŽIAGOS IR ĮMONĖS PAVADINIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos pavadinimas: Automobilinis bešvinis benzinas EC Nr. 289-220-8 REACH registracijos Nr. 01-2119471335-39-0027

Detaliau

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 TILMOR EC240 1/10 Versija 8 / LT Peržiūrėjimo data:

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 TILMOR EC240 1/10 Versija 8 / LT Peržiūrėjimo data: TILMOR EC240 1/10 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Prekinis pavadinimas TILMOR EC240 Produkto kodas (UVP) 79047584 1.2 Medžiagos

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 su pakeitimais, padarytais Reglamente (ES) Nr. 2015/830 Soudagum Hydro 1. Medžia

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 su pakeitimais, padarytais Reglamente (ES) Nr. 2015/830 Soudagum Hydro 1. Medžia SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 su pakeitimais, padarytais Reglamente (ES) Nr. 2015/830 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto

Detaliau

Rehsfil0

Rehsfil0 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1. Produkto identifikatorius Prekinis pavadinimas : 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami

Detaliau

Mospilanas 20 SP SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES direktyvą 1907/2006 1/7 Paruošta Versija 6 Peržiūrėjimo data SKIRSNIS. Medžiag

Mospilanas 20 SP SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES direktyvą 1907/2006 1/7 Paruošta Versija 6 Peržiūrėjimo data SKIRSNIS. Medžiag pagal ES direktyvą 1907/2006 1/7 Paruošta 1996. 07.07 Versija 6 Peržiūrėjimo data 2012.07.11 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto

Detaliau

Gipso-kartono-plokste-H2-tipas-SDS-Siniat

Gipso-kartono-plokste-H2-tipas-SDS-Siniat 1 Versija: 1 Puslapis: 1 iš 19 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas: Gipso kartono plokštė NIDA Vanduo, SYNIA

Detaliau

ERGON SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentus (EB) Nr.1907/2006 ir 453/2010 Peržiūr jimo data : Versija: SKIRSNIS : Medžiagos arba miš

ERGON SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentus (EB) Nr.1907/2006 ir 453/2010 Peržiūr jimo data : Versija: SKIRSNIS : Medžiagos arba miš pagal Reglamentus (EB) Nr.1907/2006 ir 453/2010 Peržiūr jimo data : 04-06-2014 Versija: 1.1 1 SKIRSNIS : Medžiagos arba mišinio ir bendrov s arba įmon s identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto

Detaliau

MSDS41065_-_HeraCeram_Saphir_(LT)_1

MSDS41065_-_HeraCeram_Saphir_(LT)_1 Puslapis 1/6 1. S KIRSNI S. Me džia gos arba miši nio i r be ndrovės a rba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius - Pasteopaque, Dentine, Chromadentine, Incisal, Transpa, Increaser, Enhancer,

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ

AKCINĖ BENDROVĖ AB Specializuota komplektavimo valdyba Pildyta: 2012 05 21 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS/PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS 1.1. Cheminės medžiagos/preparato pavadinimas MITTO C500 mūro mišinys. 1.2. Cheminės medžiagos/preparato

Detaliau

Saugos duomenų lapas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus. Atnaujintas pagal (ES) 2015/830 reikalavimus PAKAVIMO DUJOS IR DUJŲ MIŠ

Saugos duomenų lapas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus. Atnaujintas pagal (ES) 2015/830 reikalavimus PAKAVIMO DUJOS IR DUJŲ MIŠ Sukurta: 2017.03.21 Versija Nr.02 Peržiūrėta 2019 03 21 1. MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos pavadinimas Pakavimo dujos ir dujų mišiniai OC deguonis,

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Syngard 2 Cycle Engine Oil Atitinka reglamentą (ES) Nr. 453/ CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Preparat

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Syngard 2 Cycle Engine Oil Atitinka reglamentą (ES) Nr. 453/ CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Preparat 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Preparato pavadinimas : Syntetic Blend atitinka ISO L-EGO; JASO FD; API TC) Paskirtis: Syntetic Blend alyva skirta dvitakčiams benzininiams varikliams

Detaliau

Microsoft Word - VL_Belinka BASE_lt.doc

Microsoft Word - VL_Belinka BASE_lt.doc SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES reglamentą 1907/2006 1 / 8 BELINKA BASE D Kontrolė nr.:1 Išdavimo data:5.11.2013 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius

Detaliau

Napaka

Napaka SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES reglamentą 1907/2006 ir jo atnaujinimus 1 / 10 GraviHEL 1K ACCELERATOR Kontrolė nr.:1/ 1 Pirma Patikrinimo data: 03-11-16 Išdavimo data:03-11-16 Išrašyta:08-06-17 1. Medžiagos

Detaliau

Ftalinė bešvininė bendro naudojimo emalė “Emaftal”

Ftalinė bešvininė bendro naudojimo emalė “Emaftal” Saugos duomenų lapas 1 psl. iš 6 1.CHEMIJOS PRODUKTO IR ĮMONĖS INDENTIFIKAVIMAS Produkto pavadinimas: Tirpiklis 649 Gamintojas: UAB Savingė, Gedimino 42, LT - 56126 Kaišiadorys. Tel. (8~346) 600 11, 600

Detaliau

SDB_ _ELASTOSCHLAEMME 1K_LT_1

SDB_ _ELASTOSCHLAEMME 1K_LT_1 Puslapis 1/7 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 0000044500 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Išleidimo data: Puslapis: 1 iš 10 Atnaujinimo data: Numeris: 0P1L0318V1 AKRILINIS LAKAS MS PLUS 2:1 1 SKIRS

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Išleidimo data: Puslapis: 1 iš 10 Atnaujinimo data: Numeris: 0P1L0318V1 AKRILINIS LAKAS MS PLUS 2:1 1 SKIRS Išleidimo data: 04.05.2012 Puslapis: 1 iš 10 1 SKIRSNIS: MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1. Medžiagos/mišinio pavadinimas 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

Microsoft Word - SDL. ST 7.04 PRE PAINT PRIMER.LT2018.doc

Microsoft Word - SDL. ST 7.04 PRE PAINT PRIMER.LT2018.doc 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius: ST 7.04 PRE PAINT PRIMER 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo

Detaliau

msds50-OTTOCOLL-S-16(LT))

msds50-OTTOCOLL-S-16(LT)) Puslapis 1/6 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos / mišinio panaudojimas Klijų gamyba 1.3 Išsami informacija apie saugos

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Išleidimo data: Puslapis: 1 iš 11 Atnaujinimo data: Numeris: 0P3L0318V1 EPOKSIDINIS GRUNTAS SKIRSNIS:

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Išleidimo data: Puslapis: 1 iš 11 Atnaujinimo data: Numeris: 0P3L0318V1 EPOKSIDINIS GRUNTAS SKIRSNIS: Išleidimo data: 05.11.2012 Puslapis: 1 iš 11 1 SKIRSNIS: MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1. Medžiagos/mišinio pavadinimas 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

Dyzelino (medžiaga) SDL ORLEN Lietuva

Dyzelino (medžiaga) SDL ORLEN  Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 psl. iš 11 1 MIŠINIO IR ĮMONĖS PAVADINIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos pavadinimas: Dyzelinas EC Nr. 269-822-7 CAS Nr. 68334-30-5 REACH registracijos Nr. 01-2119484664-27-0051

Detaliau

EG-SDB

EG-SDB Katalogo Nr.: j2104_sd Puslapis 1 iš 8 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

Napaka

Napaka SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES reglamentą 1907/2006 ir jo atnaujinimus 1 / 10 GraviHEL epoxy topcoat 500 Kontrolė nr.:3/ 1 Pirma Patikrinimo data: 02-07-16 Išdavimo data:02-07-16 Išrašyta:08-06-17 1. Medžiagos

Detaliau

ZUBATE00013_MSDS_LT-LT_ATE Cylinder Paste xx x xx

ZUBATE00013_MSDS_LT-LT_ATE Cylinder Paste xx x xx Puslapis 1/9 * 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 03.9902-05xx.x / 7000xx CN-Code 3403.9900 1.2 Medžiagos ar mišinio

Detaliau

1

1 1 SKIRSNIS. Medţiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. identifikatorius Aqua MarkerPen Blue Tūris 1.2. Medţiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo

Detaliau

untitled

untitled Page 1 of 9 Saugos duomenų lapas NCA030 Ceilcote 282AR Flakeline Grey Part A Versijos Nr. 2 Paskutinės peržiūros data 04/12/11 International Paint Ltd. Atitinka reglamento (EB) Nr.1907/2006 (REACH reglamentas)

Detaliau

Napaka

Napaka SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES reglamentą 1907/2006 ir jo atnaujinimus 1 / 9 GraviHEL PUR single coat 421 semi gloss Kontrolė nr.:3/ 1 Pirma Patikrinimo data: 02-07-16 Išdavimo data:02-07-16 Išrašyta:08-06-17

Detaliau

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) Išleidimo data: 2016-08- 09 Peržiūrėta: 2019-04-30 Pakeičia lapą: 2017-09-09 Versija: 2.0 1 SKIRSNIS: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto

Detaliau

Microsoft Word Carbolin.doc

Microsoft Word Carbolin.doc SAUGOS DUOMENŲ LAPAI Pagal 1907 / 2006 / ES, 31 str. Atspausdinta: 2010 08 10 Perdaryta: 2010 08 10 1 Chemin s medžiagos / preparato ir įmon s pavadinimas Produkto savyb s Pavadinimas: Aidol Carbolin Artikulas:

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS PEMCO DIESEL G-8 5W-30 UHPD Atitinka reglamentą (ES) Nr. 453/ CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Prepara

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS PEMCO DIESEL G-8 5W-30 UHPD Atitinka reglamentą (ES) Nr. 453/ CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Prepara 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Preparato pavadinimas : variklinė alyva: Pemco Diesel G-8 5W-30 Alyva skirta galingų vilkikų varikliams bei kitiems sunkiai apkrautiems varikliams,

Detaliau

untitled

untitled Page 1 of 9 Saugos duomenų lapas NCA330 CEILCOTE 652 LINING PART A Versijos Nr. 3 Paskutinės peržiūros data 31/01/12 International Paint Ltd. Atitinka reglamento (EB) Nr.1907/2006 (REACH reglamentas) II

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Prekiniam pavadinimui

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Prekiniam pavadinimui SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Prekiniam pavadinimui arba įvardijimui Registracijos numeris Sinonimai Išleidimo

Detaliau

Bayer_Puma Universal_Lithuanian

Bayer_Puma Universal_Lithuanian PUMA UNIVERSAL 1/12 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Prekinis pavadinimas PUMA UNIVERSAL Produkto kodas (UVP) 06471331, 85343572

Detaliau

1

1 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. identifikatorius Graphite Assembly Paste Aerozolis 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami

Detaliau

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija CVR No. DK Medžiagos grupė Psl. 1 iš 10 Produkto pavadinima

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija CVR No. DK Medžiagos grupė Psl. 1 iš 10 Produkto pavadinima Medžiagos grupė Psl. 1 iš 10 2019 m. vasario Saugos duomenų žiniaraštis pagal ES reg. 1907/2006 su pataisomis Pakeičia 2015 m. rugpjūtis mėn. redakciją SAUGOS DUOMENŲ LAPAS TREND 90 Redakcija: Skirsniai,

Detaliau

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 PUMA UNIVERSAL EW144 1/11 Versija 3 / LT Peržiūrėjimo data:

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 PUMA UNIVERSAL EW144 1/11 Versija 3 / LT Peržiūrėjimo data: PUMA UNIVERSAL EW144 1/11 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Prekinis pavadinimas Produkto kodas (UVP) 06471331 PUMA UNIVERSAL EW144

Detaliau

corQC Test System, Weak D Cells, Fetal Bleed Screening Test, corQC EXTEND, FMH RapidScreen

corQC Test System, Weak D Cells, Fetal Bleed Screening Test, corQC EXTEND, FMH RapidScreen MEDŽIAGOS SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 PSL. IŠ 5 1. IDENTIFIKACIJA Šis duomenų lapas yra skirtas toliau įvardytiems produktams: GAMINTOJAS: Immucor GTI Diagnostics, Inc. 20925 Crossroads Circle Waukesha, WI

Detaliau

Schleif-und_Polierpaste_LT

Schleif-und_Polierpaste_LT Puslapis 1/6 1 Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai Nėra

Detaliau

AB Achema Saugos duomenų lapas pagal Reglamento Nr. 1907/2006/EB (REACH), priedą Nr. II su visais vėlesniais pakeitimais bei papildymais ir Komisijos

AB Achema Saugos duomenų lapas pagal Reglamento Nr. 1907/2006/EB (REACH), priedą Nr. II su visais vėlesniais pakeitimais bei papildymais ir Komisijos 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Mišinio prekinis pavadinimas: KF-FE, KF-LE, KF-MEC, KF- MEC07, KF-MEC13, KF-VIP. Mišinio sudėtinės

Detaliau

Fossheim Bygg AS 2.17 Kjemikallier Kjemiske produkter er eksempelvis whitesprit, maling, desinfeksjonsmidler, beisemidler, bremsevæske osv. De tre vik

Fossheim Bygg AS 2.17 Kjemikallier Kjemiske produkter er eksempelvis whitesprit, maling, desinfeksjonsmidler, beisemidler, bremsevæske osv. De tre vik Fossheim Bygg AS 2.17 Kjemikallier Kjemiske produkter er eksempelvis whitesprit, maling, desinfeksjonsmidler, beisemidler, bremsevæske osv. De tre viktigste eksponeringsveiene er innånding, hud og svelg.

Detaliau

msds762-OTTOCOLL®-M-580-Komp--A(LT))

msds762-OTTOCOLL®-M-580-Komp--A(LT)) Puslapis 1/7 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos / mišinio panaudojimas Klijų gamyba 1.3 Išsami informacija apie saugos

Detaliau

untitled

untitled Page 1 of 9 Saugos duomenų lapas QHA346 INTERLINE 344 PART B Versijos Nr. 2 Paskutinės peržiūros data 06/12/11 International Paint Ltd. Atitinka reglamento (EB) Nr.1907/2006 (REACH reglamentas) II priedo

Detaliau

msds351-OTTOCOLL-M-570-Komp--A(LT))

msds351-OTTOCOLL-M-570-Komp--A(LT)) Puslapis 1/6 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos / mišinio panaudojimas Klijų gamyba 1.3 Išsami informacija apie saugos

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS parengtas pagal REACH Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 atnaujintas pagal Komisijos Reglamentą (ES) 2015/830 ELATUS ERA Versija Perži

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS parengtas pagal REACH Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 atnaujintas pagal Komisijos Reglamentą (ES) 2015/830 ELATUS ERA Versija Perži 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1. Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas : Sudarymo kodas : A19020T 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami

Detaliau

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking 1/13 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas: Prekinis pavadinimas: MISON N2 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo

Detaliau

Saugos duomenų lapas: Neodimis ICP-standartinis tirpalas

Saugos duomenų lapas: Neodimis ICP-standartinis tirpalas Versija: 1.0 lt sukūrimo data: 21.09.2016 1 SKIRSNIS: medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos identifikavimas Neodimis ICP-standartinis tirpalas

Detaliau

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking 1/16 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas: Prekinis pavadinimas: Carbon monoxide 2.0 Chemical, Carbon monoxide

Detaliau

1

1 Puslapis: 1 1. SKIRSNIS Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Pavadinimas Veiklioji medžiaga Linuronas Preparato forma Koncentruota suspensija (SC)

Detaliau

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija CVR No. DK Medžiagos grupė 88C/ Psl. 1 iš 12 Produkt

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija CVR No. DK Medžiagos grupė 88C/ Psl. 1 iš 12 Produkt Medžiagos grupė 88C/8830-02 Psl. 1 iš 12 Saugos duomenų žiniaraštis pagal ES reg. 1907/2006 su pataisomis Pakeičia 2016 m. rugsėjo mėn. redakciją SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 8830-02, TRINEKSAPAK-ETILAS 250 g/l

Detaliau

EG-SDB

EG-SDB Katalogo Nr.: j6551_sd Puslapis 1 iš 8 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

000579_-_MOTIP_LEAK_DETECTOR_(LT)

000579_-_MOTIP_LEAK_DETECTOR_(LT) Puslapis 1/6 * 1 Cheminės medžiagos/preparato ir bendrovės/įmonės pavadinimas Duomenys apie produktą Gaminio numeris: 000579 Medžiagos / mišinio panaudojimas Preparatas Gamintojas / tiekėjas MOTIP DUPLI

Detaliau

1

1 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 lapas iš 5 lapų 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Preparato pavadinimas : transmisinė alyva ATF Dexron VI ( atitinka GENERAL MOTORS DEXRON VI, DEXRON III, DEXRON

Detaliau

MONSANTO Europe S.A./N.V. Puslapis: 1 / 11 Roundup Gel Max Versija: 1.0 Įsigaliojimo data: MONSANTO Europe S.A./N.V. Saugos duomenų lapas K

MONSANTO Europe S.A./N.V. Puslapis: 1 / 11 Roundup Gel Max Versija: 1.0 Įsigaliojimo data: MONSANTO Europe S.A./N.V. Saugos duomenų lapas K MONSANTO Europe S.A./N.V. Puslapis: 1 / 11 MONSANTO Europe S.A./N.V. Saugos duomenų lapas Komercinis produktas 1. PRODUKTO IR BENDROVĖS ĮVARDIJIMAS 1.1. Produkto identifikatorius Roundup Gel Max 1.1.1.

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Mišinio prekinis pavad

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Mišinio prekinis pavad SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Mišinio prekinis pavadinimas arba įvardijimas Registracijos numeris Sinonimai

Detaliau

MSDS#tesa_4432#114#LT#28#

MSDS#tesa_4432#114#LT#28# Puslapis 1/6 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Parengtas pagal Europos Komisijos ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus Atnaujintas pagal Europos Komisij

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Parengtas pagal Europos Komisijos ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus Atnaujintas pagal Europos Komisij Puslapis 1 iš 15 1 skirsnis. MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1. Produkto identifikatorius Medžiagos pavadinimas: Stabdžių skystis DOT 3, DOT 4 Registracijos Nr. (pagal REACH): atlikta

Detaliau

Saugos duomenų lapas: Jodo tirpalas

Saugos duomenų lapas: Jodo tirpalas Versija: 2.0 lt Pakeičia versiją: 17.11.2015 Versija: (1) sukūrimo data: 17.11.2015 Peržiūrėta: 16.05.2019 1 SKIRSNIS: medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius

Detaliau

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking 1/14 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas: Prekinis pavadinimas: Nitrogen dioxide 2.0 Papildoma identifikacija

Detaliau

Puslapis 1/9 Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis Spausdinimo data: Versijos numeris 121 Peržiūrėta: *

Puslapis 1/9 Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis Spausdinimo data: Versijos numeris 121 Peržiūrėta: * Puslapis 1/9 * 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 090303 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami

Detaliau

Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis Puslapis 1/11 Spausdinimo data: Versijos numeris 3 Peržiūrėta:

Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis Puslapis 1/11 Spausdinimo data: Versijos numeris 3 Peržiūrėta: Puslapis 1/11 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo

Detaliau

DRE-C _LT

DRE-C _LT Puslapis 1/7 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: DRE-C16998150 CAS numeris 80-35-3 EB numeris: 201-272-5 1.2 Medžiagos

Detaliau

EU CLP SDS

EU CLP SDS Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr. 2015/830 SKIRSNIS 1: Medžiagos identifikacija / Mišinys ir įmonė / subjektas 1.1 Produkto identifikatorius BPOX21 Peržiūrėjimo data: 06/05/2019 Produkto pavadinimas:

Detaliau

sdb_Z STIHL_-_STIHL_Specialusis_valiklis_Varioclean_(LT)LT

sdb_Z STIHL_-_STIHL_Specialusis_valiklis_Varioclean_(LT)LT Puslapis 1/9 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 0000 881 9400 (500ml) / 0000 881 9409 (5l) UFI: 92E0-30PQ-500F-D952

Detaliau

sd LT

sd LT Puslapis 1/9 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 18730089000 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biocidinio produkto charakteristikų santrauka Produkto pavadinimas: Masodine 1:3 Produkto tipas (ai): PT 03 Veterinarinė higiena PT 03 Veterinarinė higiena PT 03 Veterinarinė higiena Autorizacijos liudijimo

Detaliau

Fibro Insekticidas/Akaricidas Veiklioji medžiaga: parafino aliejus 797 g/l (93,4 %). Koncentruota emulsija Fibro insekticidas/akaricidas, naudojamas b

Fibro Insekticidas/Akaricidas Veiklioji medžiaga: parafino aliejus 797 g/l (93,4 %). Koncentruota emulsija Fibro insekticidas/akaricidas, naudojamas b Fibro Insekticidas/Akaricidas Veiklioji medžiaga: parafino aliejus 797 g/l (93,4 %). Koncentruota emulsija Fibro insekticidas/akaricidas, naudojamas bulvėms nuo amarų platinamų nepersistentinių virusų

Detaliau

07304_-_MOTIP_ZINC_REPAIR_SPRAY_(LT)

07304_-_MOTIP_ZINC_REPAIR_SPRAY_(LT) Puslapis 1/10 * 1 Cheminės medžiagos/preparato ir bendrovės/įmonės pavadinimas Duomenys apie produktą Gaminio numeris: 07304 Medžiagos / mišinio panaudojimas Dažai Gamintojas / tiekėjas MOTIP DUPLI B.V.

Detaliau

SV0013_-_TORO_PAINT_JUODA_MATT_500_ML_(LT)

SV0013_-_TORO_PAINT_JUODA_MATT_500_ML_(LT) Puslapis 1/12 * 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: SV0013 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

Rostversiegelung_LT

Rostversiegelung_LT Puslapis 1/11 * 1 Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai Nėra

Detaliau