Buinevicius LIŠTIA

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Buinevicius LIŠTIA"

Transkriptas

1 TERŠALŲ EMISIJŲ MAŽINIMO PRIEMONĖS VIDUTINĖS GALIOS KURĄ DEGINANTIEMS ĮRENGINIAMS Dr. Kęstutis Buinevičius Kauno technologijos universitetas Enerstena Mokslinių tyrimų centras Žemės paviršius spinduliuoja energiją Atmosfera spinduliuoja energiją Saulės spinduliai šildo Žemės paviršių Šiltnamio efektą sukeliančios dujos sugeria iš Žemės paviršiaus išskiriamą šilumą Be šiltnamio efektą sukeliančių dujų 18 laipsnių! Dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų +15 laipsnių! 1

2 Dėl šiltnamioefektąsukeliančiųdujų temperatūra kyla Ir jos atmosferoje lieka 100 metų Dėl dulkių ir kietųjų dalelių temperatūra krenta Pasauliniai klimato duomenys 2

3 Vidutinės metinės oro temperatūros kitimas Lietuvoje (Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba) Vandenynų srovės 3

4 KURĄ DEGINANČIŲ ĮRENGINIŲ TARŠĄ REGLAMENTUOJA Vidutinės galios kurą deginantiems įrenginiams (VDĮ) nuo 1 iki 50 MW galingumo: Dabar galioja LAND kol įsigalios nauji reikalavimai Nuo 2018 gruodžio 20 d. nauji reikalavimai pagal direktyvą 2015/2193 IŠMETAMŲ TERŠALŲ IŠ VIDUTINIŲ KURĄ DEGINANČIŲ ĮRENGINIŲ NORMOS (AM 2017 RUGSĖJO 19 D.) 7 Sąvokos esamas kurą deginantis įrenginys kurą deginantis įrenginys, pradėtas eksploatuoti iki 2018 m. gruodžio 20 d., arba leidimas išduotas iki 2017 gruodžio 19d. ; naujas kurą deginantis įrenginys kurą deginantis įrenginys, kuris pradėtas eksploatuoti vieneri metai po direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę datos; 8 4

5 Kuro rūšis Esamas įrenginys Naujas įrenginys LAND Dujinis kuras 1 MW< Skystasis kuras 1 MW<20 20 MW< Kietasis kuras 1 MW<20 20 MW< Deginant biokurą mg/nm 3 Kurą deginančio įrenginio nominali šiluminė galia, MW NO x, mg/nm 3 Dujinis kuras Skystasis kuras Biomasė Kietasis kuras DIREKTYVA 2015/ MW 5 > MW > MW > MW 5 >5 (1) 500 mg/nm 3 įrenginių, kurių bendra šiluminė galia yra nuo 1 MW iki 5 MW (1) (1) 300 NOx susidaro 3 keliais Azoto oksidai 3 5

6 Kure esančio azoto konversija į NOx Pirminiai NOx koncentracijos mažinimo metodai Žemas oro pertekliaus koeficientas Oro laipsniavimas Papildomas oras į kūryklą Mažų NO x degikliai Technologiniai degikliai Maišyto degimo tipo degikliai Viršliepsninis oras Į kūryklą Degimo modifikacija Dūmų recirkuliacija Mažų NO x degikliai Oro pašildymo sumažinimas Antrinis NO x išdeginimas Į kūryklą (papildomas degimas) Mažų NO x degikliai 6

7 Mažas oro perteklius Mažas oro perteklius yra palyginti paprastai ir lengvai įgyvendinama azoto oksidų emisijoms mažinti priemonė. Degimo zonoje, sumažinus deguonies kiekį iki minimalaus kiekio reikiamo pilnam degimui užtikrinti, sumažėja kuro azoto transformacija į kuro NOX bei terminių NOX susidarymas. Nauji dideli kurą deginantys įrenginiai aprūpinti plataus spektro matavimo ir kontrolės įrangą, kuri leidžia palaikyti optimalų degimui reikalingą oro kiekį. Ekonomiškiausias režimas pasiekiamas tada, kai oro kiekis yra galimai mažesnis, tačiau nepilno degimo produktų (pvz. CO) koncentracija dar maža. Skaičiavimai rodo, kad sumažinus deguonies koncentraciją dūmuose 1 %, katilo efektyvumas padidėja apytikriai 0,68 %. Tačiau degiklius suderinti darbui tokiu režimu negalima nes, bent kiek pasikeitus sąlygoms, gali atsirasti nepilno degimo produktai

8 Degiklių valdymas pagal nepilno degimo produktų atsiradimo ribą leidžia sutaupyti nemažas lėšas. Be kuro taupymo, yra ir kiti teigiami efektai: - ženkliai sumažėja NOx koncentracija, pvz. nuo 200 mg/m3 (dirbant gamtinėmis dujomis) galima tikėtis sumažinti koncentraciją iki mg/m3; - sumažėja elektros sąnaudos traukai ir pūtimui, nes sumažėja srautai ir katilo aerodinaminis pasipriešinimas; - dėl mažesnio oro pertekliaus liepsna pilniau užpildo pakurą, pagerėja šilumos mainai kūrykloje. 15 Oro laipsniavimas NOx kiekio sumažinimas oro laipsniavimu grindžiamas dviejų atskirtų degimo zonų katile sudarymu, pirminėje degimo zonoje yra deguonies trūkumas, o antrinėje degimo zonoje oro perteklius, siekiant užtikrinti visišką kuro sudegimą. Pirminėn degimo zonon tiekiama % stechiometriškai reikalingo oro, dėl to slopinamas kure esančio azoto virtimas į NO X. Dėl sumažėjusios pikinės degimo temperatūros, šioje zonoje, taip pat sumažėja ir terminių NO X susidarymas. Antrinėje zonoje % oro paduodama virš degimo zonos, degimas užbaigiamas dėlto padidėjusioje liepsnos dalyje. Taigi santykinai žemos temperatūros antrinė degimo pakopa apriboja terminių NOx susidarymą. 16 8

9 Laipsninio degimo schema 17 Oro laipsniavimo technologijoms būdingi esminiai trūkumai: didelio kiekio anglies monoksido (CO) susidarymas, jei oro įvedimo kanalai nėra gerai išdėstyti; dėl sumažėjusio degimo kameros tūrio, tarp degimo zonos ir pirmo šilumokaičio, gali susidaryti daugiau suodžių ir atitinkamai sumažėti katilo naudingumo koeficientas; keičiantis katilo našumui sunku išlaikyti reikiamą laipsniavimą ne visada įmanoma perskirstyti netolugiai orą per degiklius gali riboti degiklių pralaidumas ir gali nepavykti išgauti reikalingo oro netolygumo; oro greitis degiklyje gali tapti per didelis nestabili liepsna; Metodo negalima pritaikyti, jeigu degikliai išdėstyti vienu aukštu;; 18 9

10 Mažų NOx degikliai Mažų NO X degikliai (LNB) pakeičia oro ir kuro įvedimą vėlindami susimaišymą, sumažindami deguonies prieinamumą ir sumažindami pikinę liepsnos temperatūrą. Tai atitinkamai sumažina kuro azoto virtimą į NO X ir terminių NO X formavimąsį, išlaikant aukštą degimo efektyvumą. Užtikrinamas geras kuro išpurškimas ir aerodinaminės mažų NOx degiklių savybės leidžia suderinti pilną kuro išdegimą ir mažas NOx koncentracijas. Mažų NO x degikliai, pagal naudojamus NO x sumažinimo būdus, yra skirstomi į šias pagrindines grupes: su oro laipsniavimu; su degimo produktų recirkuliacija; su kuro laipsniavimu; nauji mišraus tipo Ultra žemų NO X degikliai. Mažų NO x degikliuose gali būti naudojami ir keli paminėti NO x sumažinimo būdai

11 Mažų NOx degikliuose naudojami keli NOx sumažinimo būdai 21 Mažų NOx degikliai skiriami į klases priklausomai nuo NOx koncentracijos, deginant gamtines dujas : - Iki 120 mg/m3 - Iki 100 mg/m3 - Iki 80 mg/m3 Tačiau yra ir super mažų NOx degikliai, užtikrinantys 45 mg/m3 Buitiniuose katiluose, dujinėse viryklėse naudojami dar žemesnių NOx emisijų degikliai, pvz mg/m3 Pagrindinė kliūtis įrengti tokius degiklius senuose katiluose lownox degiklių liepsna yra didesnės apimties didesnis skersmuo ir ilgis. Todėl dažnai pasitaiko, kad diegiant lownox degiklį,tenka sumažinti katilo galią kad į esamą kūryklą tilptų liepsna 22 11

12 Dūmų recirkuliacija Skiriami du degimo produktų recirkuliavimo principai: - vidinė recirkuliacija - vyksta degiklyje, recirkuliuojant degimo produktus tiesiogiai iš liepsnos ar kūryklos; - išorinė recirkuliacija - degimo produktai gražinami į degimo zoną per katilo išorę. Recirkuliuojant degimo produktus į kūryklą, degimo zonoje sumažėja deguonies kiekis ir taip pat yra atšaldomas fakelas, tokiu būdu kiek pristabdomas kuro azoto oksidavimas ir sumažinamas terminių NOx susidarymas. Dalis išmetamųjų dujų (20 30 % apie oC ar žemesnės temperatūros) yra paimama iš dūmtakių už katilo ir tiekiama į katilą. Recirkuliuojamos išmetamosios dujos gali būti maišomos su į degiklius tiekiamu oru arba tiekiamos atskirai įrengtais kanalais degiklius ar tiesiogiai į kūryklą. Specialios paskirties degikliai yra suprojektuoti darbui su recirkuliuojančiais dūmais. 23 Dūmų recirkuliacija: su degimui tiekiamu oru arba per atskirą kanalą degiklyje 24 12

13 NOx mažinimo metodų efektyvumas deginant biokurą. KTU stendas 20 Antriniai NOx koncentracijos mažinimo metodai AntrinėspriemonėsnaudojamosjaususiformavusiųNO x pašalinimuiiš iš degimo produktų: Selektyvus katalitinis valymas(skv); Selektyvus nekatalitinis valymas(snkv). AntriniamNO x kiekiosumažinimuiį išmetamųjųdujųsrautą įpurškiama: Amoniakogaraiarbatirpalas, Karbamidoarkitokomponentotirpalas, Komponentų mišinio tirpalas, 13

14 Selektyvinis nekatalitinis valymas SNCR technologiją sudaro dvi pagrindinės dalys: reagentų (amoniako, karbamido) saugojimo ir išgarinimo įrengimai; reagentų įpurškimo ir dozavimo į katilą įrengimai. Šioje technologijoje esminį vaidmenį vaidina temperatūrinė zona į kurią įterpiami reagentai ir reagentų prabūvimo laikas šioje zonoje (optimalus 0,2 0,5 s). Kaip minėta aukščiau, naudojant amoniaką, jis turi būti įpurškiamas į C temperatūros zoną (optimali C) o naudojant karbamidą C temperatūros zoną (optimali C). Jei didelis kurą deginantis įrenginys (DKDĮ) dirba pastovia apkrova, tai padaryti nėra sunku, tačiau, keičiantis apkrovai, keičiasi ir temperatūrinių zonų išsidėstymas katilo tūryje todėl yra projektuojamos kelių laipsnių reagentų įpurškimo sistemos, kurios leidžia net kintant apkrovoms reagentus įterpti reikiamoje temperatūroje. 27 NO x mažinama vykstant reakcijoms su amoniaku: 4 NO + 4 NH 3 + O 2 4 N H 2 O; 6 NO NH 3 7 N H 2 O; arba su karbamidu: 4 NO + 2 (NH 2 ) 2 CO + 2 H 2 O + O 2 4 N H 2 O +2 CO 2 ; 6 NO (NH 2 ) 2 CO + 4 H 2 O 7 N H 2 O + 4 CO 2. Jei kaip redukcijos agentas naudojamas amoniakas, jis saugojamas kaip vandeninis tirpalas esant 10 6 Pa slėgiui ir 20 o C temperatūrai

15 Amoniako įpurškimo SNCR schema 29 Katalitinis valymas nuo NOx 30 15

16 Katalizatoriai gaminami iš skirtingų medžiagų: sunkiųjų metalų oksidų (TiO 2 kartu su V, Mo, Cu, Cr). Šių katalizatorių darbui užtikrinti reikalinga C degimo produktų temperatūra; ceolitų. Šių katalizatorių darbui užtikrinti reikalinga C degimo produktų temperatūra; geležies oksidų; aktyvintos anglies. Šių katalizatorių darbui užtikrinti reikalinga C degimo produktų temperatūra. Aktyvuotos anglies katalizatoriai gali būti pritaikomi tik kartu su nusierinimo technologijomis kai montuojami technologinės linijos uodegoje. 31 NO X emisijų mažinimo būdai NOx mažinimo metodų efektyvumas 32 16

17 SO2 susidarymas susidaro degant kure esančiai sierai ar jos junginiams - H2S formos, sieros organinių junginių formos. Degimo metu šie junginiai suyra į paprastesnius, dažniausiai į H2S, pastarasis pradeda oksiduotis esant Tf 770K, o degimas baigiasi esant Tf=Tmax. Pagrindinė sieros masė oksiduojasi į SO2, likusi į SO3, labai korozijos požiūriu agresyvų komponentą. Sieros vandenilio oksidavimas supaprastintai gali būti pavaizduotas tokia reakcijų grandine: H2S + O2 HS + HO2, HS + O2 SO + OH, SO + O2 SO2 + O, Iš koncentracijų keitimosi fakele matosi, kad SO2 atsiranda esant Tf 800K, maksimumą pasiekia išdegus sieros vandeniliui esant Tmax ir lieka pastovi, nes SO2 termiškai patvarus junginys. Priimta laikyti, kad SO2 koncentracija priklauso tik nuo sieros kiekio kure ir nepriklauso nuo fakelo temperatūros ar kitų faktorių. SO2 susidarymas SO2 [ mg/m 3 (3% O2) ] ,5 1 1,5 2 S kiekis, % 17

18 SO2 susidarymas SO2, [ mg/m 3 (3 % O2) ] ,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 S kiekis, % (1) Kuro rūšis Esamas įrenginys Naujas įrenginys Dujinis kuras 1 MW<50 Nenormuojama 35 1 Skystasis kuras Kietasis kuras Dujinis kuras Skystasis kuras Biomasė Kietasis kuras Vertė netaikoma, jei deginama tik mediena; (2) 300 mg/nm 3, kai deginami šiaudai; Kurą deginančio įrenginio nominali šiluminė galia, MW 1 MW<20 20 MW<50 1 MW<20 20 MW<50 DIREKTYVA 2015/ MW 5 >5 Nenormuojama 1 MW > MW 5 >5 1 MW 5 >5 (3) 1100 mg/nm 3, kai vardinė šiluminė galia nuo 5 MW iki 20 MW LAND (1)(2) SO 2, mg/nm 3 1 Deginant mažo kaloringumo dujas, gazifikacijos būdu gautas iš atliekų perdirbimo, kokso krosnių dujas, aukštakrosnių dujas mg/nm 3 2 Dūmavamzdžiams katilams mg/nm 3 Nenormuojama (1)(2) 200 (1) (3)

19 Dūmų valymas nuo SOx Regeneraciniai metodai Šlapias metodas Wellman - Lord metodas Magnio oksido metodas Sieros pašalinimo iš išmetamųjų dūmų metodai Neregeneraciniai metodai Sausas metodas Sausas metodas Aktyvuotos anglies metodas Sorbento įpurškimo metodas Pusiau sausas metodas Šlapias metodas Lašelių išdžiovinimo metodas NID metodas Kalkių/klinties skruberis Jūros vandens skruberis Amoniako skruberis Vandenilio peroksido skruberis Natrio hidroksido skruberis Dūmų valymas nuo SOx. Šlapias metodas 19

20 SO2 + H2O H2SO3 CaCO3 + H2SO3 CaSO3 + CO2 + H2O CaSO3 + ½ O2 + 2 H2O CaSO4 2 H2O CaCO3 + SO2 + ½ O2 + 2 H2O CaSO4 2 H2O + CO2 CaSO3 + ½ H2O CaSO3 ½ H2O Pirma ir antra reakcijos yra bendros visiems drėgniesiems dūmų nusierinimo metodams. Trečia reakcija rodo priverstinį kalcio sulfito oksidavimą ir gipso susidarymą. Esant priverstinei oksidacijai, oras tiekiamas į absorberio apačią, kad oksiduoti kalcio sulfitą iki kalcio sulfato (pasiekiamas > 99 % oksidacijos laipsnio). 39 Dūmų valymas nuo SOx. Pusiau sausas metodas Ca(OH2) + SO2 CaSO3 + H2O CaSO3 + 1/2O2 + 1/2H2O CaSO4 1/2H2O 20

21 Dūmų valymas nuo SOx. Modifikuotas pusiau sausas metodas 42 21

22 Dūmų valymas nuo SOx. Sausas metodas - sorbento įpurškimas į degimo zoną Sausasis metodas 44 22

23 Kietųjų dalelių susidarymas Deginant kurą, susidaro kietosios dalelės, kurių kilmės šaltiniai yra: nepilnai sudegusi kuro dalis, susidariusi iš organinės kuro daliesnesudegę angliavandeniliai, kokso dalelės, anglies dariniai - suodžiai nedegios - neorganinės kuro dalies pelenai deginant verdančio sluoksnio kūryklose įkrovos/smėlio dalelės Nepilno degimo produktai susidaro iš nesudegusių angliavandenilių, kurie nespėjo sudegti kuro dalelėms būnant liepsnoje, t.y. greito liepsnos atšaldymo pasekmė. Didžiausia nesudegusių angliavandenilių dalis susidaro esant oro trūkumui tam tikroje liepsnos zonoje, taip pat esant pernelyg dideliam kuro lašeliui dėl blogo kuro išpurškimo. 23

24 (1) Kuro rūšis Esamas įrenginys Naujas įrenginys Dujinis kuras 1 MW<50 Nenormuojama 20 1 Skystasis kuras Kietasis kuras Dujinis kuras Skystasis kuras Biomasė Kietasis kuras Kurą deginančio įrenginio nominali šiluminė galia, MW 1 MW<20 20 MW<50 1 MW<20 20 MW< DIREKTYVA 2015/ MW 5 >5 Nenormuojama 1 MW 5 50 > MW 5 >5 1 MW 5 >5 LAND Ribinės vertės laikymosi kontrolė privaloma, kai nustatoma viršyta CO ribinė vertė 50 mg/nm 3, kai bendra įrenginių šiluminė galia yra nuo 1 iki 5 MW; (2) 30 mg/nm 3, kai bendra įrenginių šiluminė galia yra nuo 5 iki 20 MW; (3) 50 mg/nm 3, kai įrenginių vardinė šiluminė galia yra nuo 5 iki 20 MW KD, mg/nm Nenormuojama (3) 20 (1)(2) (3) 20 (1)(2) 24

25 CO 2 Vol, %; O 2 Vol, %; Slėgis, hpa 20,0 Matavimas prieš multicikloną Slegis O2 CO2 Kietosios daleles Temp CO Temperatūra, C; Kietosios dalelės, mg/m 3 ; CO, ppm 160,00 15,0 140,00 120,00 10,0 100,00 5,0 80,00 0,0 60,00 40,00-5,0 Ardyno judinimas apie 50 s Katilo penumatinis valymas apie 50 s 20,00-10,0 0,00 10:35:0610:36:0710:37:0710:38:1210:39:1410:40:1310:41:1310:42:1310:43:1510:44:1610:45:1710:46:1810:47:1910:48:2010:49:21 Su dūmais išnešama pelenų dalis Eil., Nr. Biokuro katilo pakuros tipas Katilo pade liekanti pelenų dalis, % Su dūmais išnešama pelenų dalis, % 1 Ardynas Verdantis sluoksnis Dulkių degikliai

26 Mažo efektyvumo dūmų valymo nuo kietųjų dalelių įrenginiai Didelio efektyvumo dūmų valymo nuo kietųjų dalelių metodai 26

27 Kondensaciniai ekonomaizeriai biokuro katilams 53 Dviejų laukų elektrostatinis filtras 27

28 Buitinių katilų elektrostatiniai filtrai 28

29 Rankovinis filtras Rankovinių filtrų investiciniai kaštai yra mažesni už elektrostatinių filtrų kaštus, tačiau eksploatacinės išlaidos yra nemažos, kadangi jas įtakoja filtruojančios medžiagos rūšis, filtro tipas, eksploatacija ir filtro valymas. Filtruojanti medžiaga turi būti keičiama kas 2-5 metus, o filtruojančios medžiagos pakeitimo išlaidos siekia iki 10 % investicinių kaštų. Trūkumai deginančio įrenginio paleidimo metu gali atsirasti filtro užsikimšimo pavojus vandens kondensacija, suodžiai, pelenai ir dervos gali užlipinti filtro mikroangas karšti pelenai ir karštų dujų srautas sykiu su nesudegusia anglimi gali užkimšti ir pažeisti filtrą

30 Dūmų valymo nuo kietųjų dalelių įrenginių efektyvumas Multiciklonai mg/m3 Kondensacinis ekonomaizeris mg/m3 Elektrostatinis filtras 5 20 mg/m3 Audeklinis/rankovinis 0,5-10 mg/m3 Dėkoju už dėmesį 30

Lietuvos energetikos instituto

Lietuvos energetikos instituto LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTO ŠILUMINIŲ ĮRENGIMŲ TYRIMO IR BANDYMŲ LABORATORIJA AKREDITAVIMO SRITIS (Lanksti sritis) 1(11) puslapis 1. Membraniniai dujų skaitikliai, kurių didžiausias debitas Q max 16

Detaliau

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio 11 25 d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją laboratoriją, rezultatų apžvalga Vilnius, 2017 m. Turinys Įžanga... 3

Detaliau

SUDERINTA

SUDERINTA UAB ŠILUTĖS ŠILUMOS TINKLAI Verslo g.12, LT-99116 Šilutė Tel. 8 441 62144, E.paštas: info @silutesst.lt T E C H N I N Ė U Ž D U O T I S N r. 18-05 JUKNAIČIŲ KATILINĖS SUSIDĖVĖJUSIŲ KATILŲ KEITIMAS IŠDUOTA:

Detaliau

BIOKURO KATILŲ IR EKONOMAIZERIŲ EKSPLOATAVIMO TECHNINIAI, EKONOMINIAI IR TEISINIAI ASPEKTAI. EKSPLOATACIJOS METU IŠKYLANTIS KLAUSIMAI: Pakuros darbo v

BIOKURO KATILŲ IR EKONOMAIZERIŲ EKSPLOATAVIMO TECHNINIAI, EKONOMINIAI IR TEISINIAI ASPEKTAI. EKSPLOATACIJOS METU IŠKYLANTIS KLAUSIMAI: Pakuros darbo v BIOKURO KATILŲ IR EKONOMAIZERIŲ EKSPLOATAVIMO TECHNINIAI, EKONOMINIAI IR TEISINIAI ASPEKTAI. EKSPLOATACIJOS METU IŠKYLANTIS KLAUSIMAI: Pakuros darbo valdymas. Pradžioje kuro padavimo zonoje ant ardyno

Detaliau

PowerPoint design manual

PowerPoint design manual Biokuro kogeneracinės elektrinės Technologiniai ir ekonominiai duomenys Daniška patirtis Martynas Nagevičius Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidentas martynas@nagevicius.lt

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTERIJA

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTERIJA EFEKTYVUS ENERGIJOS IŠTEKLIŲ IR ENERGIJOS VARTOJIMAS 1. PASTATUOSE ĮRENGTŲ ŠILDYMO SISTEMŲ SU KATILAIS, NAUDOJANČIAIS NEATSINAUJINANTĮ KIETĄJĮ ARBA SKYSTĄJĮ KURĄ, ORO KONDICIONAVIMO SISTEMŲ IR JŲ ELEMENTŲ

Detaliau

Vietiniu ištekliu panaudojimas didinant energetini ir ekonomini sauguma

Vietiniu ištekliu panaudojimas didinant energetini ir ekonomini sauguma Durpės Lietuvos energetikoje kaip realu? Giedrius Kavaliauskas, 2015.04.29, Kaunas Vietiniai ištekliai - durpės Pelkės Lietuvoje, % 2% 1% Naturalios pelkės Klaipeda Kaunas 44% 28% Nusausintos žemės ūkiui

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 8589 final ANNEX 1 PRIEDAS prie Komisijos įgyvendinimo reglamento dėl duomenų patikros ir tikrintojų ak

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 8589 final ANNEX 1 PRIEDAS prie Komisijos įgyvendinimo reglamento dėl duomenų patikros ir tikrintojų ak EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 12 19 C(2018) 8589 final ANNEX 1 PRIEDAS prie Komisijos įgyvendinimo reglamento dėl duomenų patikros ir tikrintojų akreditavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą

Detaliau

Zona_2009

Zona_2009 2009 m. oro kokyb s tyrimų zonoje apžvalga Oro kokyb s vertinimui ir valdymui Lietuvos teritorijoje išskirtos Vilniaus ir Kauno aglomeracijos bei zona (likusi Lietuvos teritorija be Vilniaus ir Kauno miestų).

Detaliau

NORVEGIŠKAS PAVASARIS 1 PUSLAPIS PASIŪLYMAS NUO

NORVEGIŠKAS PAVASARIS 1 PUSLAPIS PASIŪLYMAS NUO NORVEGIŠKAS PAVASARIS 1 PUSLAPIS PASIŪLYMAS NUO 2018.03.01-2018.04.30 NORVEGIŠKAS PAVASARIS Kalendorinio pavasario pradžia dar nereiškia, kad žiema jau pasitraukė. Norvegai tai gerai žino ir visada pasirengę

Detaliau

55 C 35 C Logatherm WPL 31 A A ++ A + A B C D E F G A + A db kw kw 64 db /2013

55 C 35 C Logatherm WPL 31 A A ++ A + A B C D E F G A + A db kw kw 64 db /2013 55 C 35 C A B C D E F G 28 30 27 28 29 31 db kw kw 64 db 2015 811/2013 A B C D E F G 2015 811/2013 Duomenys atitinka Reglamentų (ES) 811/2013 ir (ES) 813/2013 reikalavimus. Gaminio parametrai Simbolis

Detaliau

Microsoft PowerPoint - SGdujos_ZaliosiosInovacijos_2016.pptx

Microsoft PowerPoint - SGdujos_ZaliosiosInovacijos_2016.pptx Žaliosios inovacijos suslėgtų gamtinių dujų gamybos technologiniuose procesuose Informacinis renginys: Žaliosios pramonės inovacijų programos įgyvendinimas 2016 m. rugsėjo 29 d., Vilnius Apie mus UAB SG

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS I SKYRIUS 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS

Detaliau

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS INFORMACIJA APIE SERTIFIKAVIMO INSTITUCIJOSE IR ENERGETIKOS ĮMONĖSE ATESTUOTUS ENERGETIKOS DARBUOTOJUS (215 M.) Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau Inspekcija), vadovaudamasi

Detaliau

KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema

KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema Development of VET Training on Energy Efficient Stoves and Fireplaces ENEFFIS No. 2016-1-LT01-KA202-023161 KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema Parengė: VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras Asociacija

Detaliau

Galutine ataskaita_

Galutine ataskaita_ ENERGETIKOS KOMPLEKSINIŲ TYRIMŲ LABORATORIJA NACIONALINIŲ IŠMETAMŲ Į ATMOSFERĄ ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ KIEKIO PROGNOZIŲ RENGIMO METODINIŲ GAIRIŲ PARENGIMAS Galutinė ataskaita Dr. I. Konstantinavičiūtė

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO ŠILUMOS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos pirmininkė Inga Žilienė 2016-03-17 PAŽYMA DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS

Detaliau

D1991 Green Energy/IT

D1991 Green Energy/IT Pasyvaus namo standarto pranašumai Aidas Vaičiulis 2019.04.10 Kaunas Page 1 EU info: Europos Sąjungos įstatymų leidėjai 2017 metų gruodžio 19 dieną priėmė bendrą susitarimą dėl pastatų energinio naudingumo

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA N U T A R I M A S DĖL ATSKIRŲ ENERGIJOS IR KURO RŪŠIŲ SĄNAUDŲ NORMATYVŲ BŪSTUI ŠILDYTI IR ŠALTAM VANDENIUI PAŠILDYTI 2003 m. gruodţio 22 d. Nr. O3-116

Detaliau

Microsoft Word - Ch-vert-1-09.doc

Microsoft Word - Ch-vert-1-09.doc PATVIRTINTA Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus 009 m. birželio 6 d. įsakymu (..)-V-98 009 m. EMIJS VALSTYBINI BRANDS EGZAMIN UÞDUTIES VERTINIM INSTRUKIJA Kiekvienas I dalies klausimas vertinamas

Detaliau

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11 UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k.183843314, PVM mokėtojo kodas LT838433113, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, tel. (8 389) 63 641, faks. (8 389)

Detaliau

Šiame sąsiuvinyje Jūs rasite keleto dalykų užduotis bei mokinio anketą

Šiame sąsiuvinyje Jūs rasite keleto dalykų užduotis bei mokinio anketą Pagrindinės formulės Mechanika v v0 v = s/ t, a =, F = ma, F = mg, F Vg n = ρ sk, = Fs, N =, η = 100 %. t t v Šiluma m ρ =, Q = cm t, Q = λm, Q = Lm, Q = qm, η = 100 %. V Q Elektrodinamika q U l I =, I

Detaliau

1

1 8-19/31/17-1604.15.15 ENERGETIKOS KOMPLEKSINIŲ TYRIMŲ LABORATORIJA LIETUVOS ENERGETIKOS SEKTORIAUS PLĖTROS TYRIMAS 1 DALIS TECHNINĖ EKONOMINĖ ENERGETIKOS SEKTORIAUS PLĖTROS ANALIZĖ SANTRAUKA Dr. A. Galinis

Detaliau

Microsoft Word - MOKSLINIS DARBAS.doc

Microsoft Word - MOKSLINIS DARBAS.doc VIEŠOJI ĮSTAIGA RESPUBLIKINIS ENERGETIKŲ MOKYMO CENTRAS Jeruzalės g. 21, LT-08420 Vilnius Įmonės kodas 111966614 PASTATUOSE ĮRENGTŲ ŠILDYMO KATILŲ, NAUDOJANČIŲ NEATSINAUJINANTĮ KIETĄJĮ ARBA SKYSTĄJĮ KURĄ,

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO ŠILUMOS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos pirmininkė Inga Žilienė 2016-03-18 PAŽYMA DĖL AKCINĖS BENDROVĖS

Detaliau

Bioduju rinka LT ir jos pletra

Bioduju rinka LT ir jos pletra Biodujų rinka Lietuvoje ir jos plėtra Biodujų asociacijos prezidentas Virginijus Štiormer Biodujų ir energijos gamyba Lietuvoje v Nors Lietuvoje biodujų energetika plėtojama daugiau kaip 15 metų,, per

Detaliau

Verification Opinion Template

Verification Opinion Template Nepriklausomos pagrįsto patikinimo patikros ataskaitos išvada apyvartinių taršos leidimų prekybos ES ATLPS metinių ataskaitų teikimas DUOMENYS APIE VEIKLOS VYKDYTOJĄ Veiklos vykdytojo pavadinimas: VĮ Visagino

Detaliau

Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr.

Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr. Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr. Palyginamosioms sąnaudos pagal naują Aprašo projektą

Detaliau

VIEŠO NAUDOJIMO CENTRINĖ TYRIMŲ LABORATORIJA Estijos aplinkos tyrimų centras Aplinkos oro kokybės vertinimo tyrimo Vilniaus Lazdynų seniūnijoje ataska

VIEŠO NAUDOJIMO CENTRINĖ TYRIMŲ LABORATORIJA Estijos aplinkos tyrimų centras Aplinkos oro kokybės vertinimo tyrimo Vilniaus Lazdynų seniūnijoje ataska CENTRINĖ TYRIMŲ LABORATORIJA Estijos aplinkos tyrimų centras Aplinkos oro kokybės vertinimo tyrimo Vilniaus Lazdynų seniūnijoje ataskaita 2018 m. spalio mėn. 2018 m. Talinas Projekto pavadinimas Aplinkos

Detaliau

Slide 1

Slide 1 ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VANDENTVARKOS VEIKLOS EFEKTYVINIMO GAIRĖS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VADOVYBEI IR SAVIVALDYBĖS KOMITETAMS Direktorius Vaidas Litinskas Vandentvarkos ūkis 2014 metais

Detaliau

Lietuvos žemės ūkio unuversitetas

Lietuvos žemės ūkio unuversitetas 0 ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS Žemės ūkio inžinerijos fakultetas Profesinės saugos ir inžinerijos vadybos katedra Jūratė Nadzeikienė Aplinkos apsaugos inžinerija Mokomoji knyga AKADEMIJA 2012 1

Detaliau

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS TRANSPORTO INŽINERIJOS FAKULTETAS TRANSPORTO TECHNOLOGINIŲ ĮRENGINIŲ KATEDRA Jevgenij Kibickij GAMTINIŲ DUJŲ

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS TRANSPORTO INŽINERIJOS FAKULTETAS TRANSPORTO TECHNOLOGINIŲ ĮRENGINIŲ KATEDRA Jevgenij Kibickij GAMTINIŲ DUJŲ VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS TRANSPORTO INŽINERIJOS FAKULTETAS TRANSPORTO TECHNOLOGINIŲ ĮRENGINIŲ KATEDRA Jevgenij Kibickij GAMTINIŲ DUJŲ IR BENZINO NAUDOJIMO KIBIRKŠTINIO UŽDEGIMO VARIKLYJE

Detaliau

Oxygen X-Air C200 brošiūra (5)

Oxygen X-Air C200 brošiūra (5) ŠVARUS ORAS NAMUOSE SVEIKOS GYVENSENOS PAGRINDAS Mūsų sveikata priklauso nuo aplinkos, kurioje gyvename. Sportas bei aktyvumas, sveika mityba ir kitos pastangos nueis perniek, jei kvėpuosime užterštu oru.

Detaliau

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/  m. gruodžio 19 d. - dėl išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio s

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/  m. gruodžio 19 d. - dėl išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio s 2018 12 31 L 334/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/2066 2018 m. gruodžio 19 d. dėl išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio

Detaliau

Krematoriumo įrengimas Vilniaus laidotuvių rūmuose Olandų g. 22, Vilniuje POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROGRAMA Planuojamos ūkinės veiklos organizatori

Krematoriumo įrengimas Vilniaus laidotuvių rūmuose Olandų g. 22, Vilniuje POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROGRAMA Planuojamos ūkinės veiklos organizatori POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROGRAMA Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas): PAV programos rengėjas: UAB Vilniaus laidojimo rūmai Ritualas UAB AF-Consult 2015 m. Kontaktiniai asmenys: Rūta

Detaliau

Alytaus regiono uždaryto Pagirmuonių sąvartyno aplinkos monitoringo 2017 m. ataskaita Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS RE

Alytaus regiono uždaryto Pagirmuonių sąvartyno aplinkos monitoringo 2017 m. ataskaita Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS RE Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS REGIONO UŽDARYTO PAGIRMUONIŲ SĄVARTYNO APLINKOS MONITORINGO 2017 M. ATASKAITA I BENDROJI DALIS 1. Informacija apie ūkio subjektą: 1.1. teisinis

Detaliau

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui LAKD TNT skyriaus vedėjas Evaldas Petrikas Reglamentavimas Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Biomasės energetikos plėtra Lietuvoje Lietuvos biomasės energetikos asociacija LITBIOMA Prezidentas Virginijus Ramanauskas Asociacija LITBIOMA Lietuvos biomasės energetikos asociacija LITBIOMA įsteigta

Detaliau

ŠIAULIŲ MUNICIPALINĖ APLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJA Gegužių g. 94, Šiauliai. Įmonės kodas Tel. : +370 (41) ; el.p.:

ŠIAULIŲ MUNICIPALINĖ APLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJA Gegužių g. 94, Šiauliai. Įmonės kodas Tel. : +370 (41) ; el.p.: ŠIAULIŲ MUNICIPALINĖ APLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJA Gegužių g. 94, 78365 Šiauliai. Įmonės kodas 145412194. Tel. : +370 (41) 51 41 44; el.p.: matl@splius.lt; www.matl.lt. ŠIAULIŲ MUNICIPALINIS PAVIRŠINIŲ

Detaliau

INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1.3_Aukšto slėgio Air and Vacuum Components

INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1.3_Aukšto slėgio Air and Vacuum Components INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1._Aukšto slėgio Air and Vacuum Components 1 INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ Orpūtės / oro siurbliai

Detaliau

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 011 M. KOVO D. ĮSAKYMO NR. V-199 DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:011 ELEKTROMAGNETINIS

Detaliau

Microsoft Word - Liuminescencija_teorija

Microsoft Word - Liuminescencija_teorija 2. BOLOGNŲ OBJEKTŲ LUMNESCENCJA. 2.1 Įvadas. Liuminescencijos reiškinys Daugelis fotofizikinių ir fotocheminių vyksmų yra šviesos sąveikos su bioobjektu pasekmės. Vienas iš pagrindinių šviesos emisijos

Detaliau

Microsoft Word - KLOM.doc

Microsoft Word - KLOM.doc Aptarnavimo instrukcija Valdymas ir duomenų vaizdavimas Pagrindinis jungiklis Pagrindinis jungiklis yra skirtas katilo įjungimui ar išjungimui. Jis yra katilo valdymo skydelyje (pozicija 6, pav. 1). Pirmąjį

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Rekomendacijos dėl Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos varto

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Rekomendacijos dėl Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos varto EUROPOS KOMISIJA Briuselis, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Rekomendacijos dėl Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos direktyvos

Detaliau

doc

doc Pramoniniai dažai Bendras tipas 2 komponentų epoksidas Bendras aprašymas Šiuos produktus rekomenduojama naudoti norint prailginti dažymo laikotarpį esant šaltam klimatui, drėgniems paviršiams ir darbams,

Detaliau

PARAIŠKA TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI Nr. T-P.6-4/2015 PAKEISTI [1] [7] [3] [0] [4] [5] [1] [6] [8] (Juridinio asmens kodas) A

PARAIŠKA TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI Nr. T-P.6-4/2015 PAKEISTI [1] [7] [3] [0] [4] [5] [1] [6] [8] (Juridinio asmens kodas) A PARAIŠKA TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI Nr. T-P.6-4/2015 PAKEISTI [1] [7] [3] [0] [4] [5] [1] [6] [8] (Juridinio asmens kodas) AB Vilniaus degtinė filialas Obelių spirito varykla,

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Seminaras: Kokybės vadybos iniciatyvos viešajam sektoriui" Metodai kokybiškiems viešojo sektoriaus sprendimams sąnaudų ir naudos analizės pagrindai Jonas Jatkauskas Viešosios politikos ekspertas UAB BGI

Detaliau

KONFERENCIJOS PROGRAMA Šilumos energetika ir technologijos 2017 Kauno technologijos universitetas sausio Konferenciją organizuoja Kauno technolo

KONFERENCIJOS PROGRAMA Šilumos energetika ir technologijos 2017 Kauno technologijos universitetas sausio Konferenciją organizuoja Kauno technolo KONFERENCIJOS PROGRAMA Šilumos energetika ir technologijos 2017 Kauno technologijos universitetas sausio 26-27 Konferenciją organizuoja Kauno technologijos universiteto Mechanikos inžinerijos ir dizaino

Detaliau

Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 5441

Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 5441 Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 7/2009 Prašome saugoti! Saugos nuorodos Saugumo nuorodos

Detaliau

Verification Opinion Template

Verification Opinion Template priklausomos pagrįsto patikinimo patikros ataskaitos išvada apyvartinių taršos leidimų prekybos DUOMENYS APIE VEIKLOS VYKDYTOJĄ Veiklos vykdytojo pavadinimas: "Lietuvos energijos gamyba" AB Įrenginio pavadinimas:

Detaliau

Microsoft Word - KRS_2012_metine_Babenai

Microsoft Word - KRS_2012_metine_Babenai UAB Grota Gamtos tyrimų centras Geologijos ir geografijos institutas Hidrogeologijos sektorius Babėnų buitinių atliekų sąvartyno teritorijos aplinkos monitoringas Ataskaita apie 2012 metų stebėjimo rezultatus

Detaliau

Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija

Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija Garso izoliavimas SMŪGIO GARSO IZOLIAVIMAS Smūgio garso izoliavimo rodiklis nusako tarpaukštinės

Detaliau

Sausio mėnesio rinkos apžvalga metai elektros energijos rinkoje pasižymėjo kainų kritimu: Elektros perdavimo jungčių pajėgumas ir efek

Sausio mėnesio rinkos apžvalga metai elektros energijos rinkoje pasižymėjo kainų kritimu: Elektros perdavimo jungčių pajėgumas ir efek Sausio mėnesio rinkos apžvalga 2015 02 24 2015 metai elektros energijos rinkoje pasižymėjo kainų kritimu: Elektros perdavimo jungčių pajėgumas ir efektyvus Rygos šiluminių elektrinių veikimas sausį Nord

Detaliau

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės 03.3.2-LVPA-K-832 Eco-inovacijos LT projektų finansavimo

Detaliau

Turinys 1. PAV atrankos ataskaita ir priedai lapų PAV atrankos ataskaita...52 lapai 1 priedas. Kvalifikacijos dokumentai...11 lapų 2 priedas. NT

Turinys 1. PAV atrankos ataskaita ir priedai lapų PAV atrankos ataskaita...52 lapai 1 priedas. Kvalifikacijos dokumentai...11 lapų 2 priedas. NT Turinys 1. PAV atrankos ataskaita ir priedai...151 lapų PAV atrankos ataskaita...52 lapai 1 priedas. Kvalifikacijos dokumentai...11 lapų 2 priedas. NT registro duomenys, sklypų planai...23 lapai 4 priedas.

Detaliau

MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkryt

MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkryt MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkrytis 0.1 bar (10 kpa) ASV-PV balansinis ventilis su m

Detaliau

Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio , Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel:

Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio , Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel: Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio 131-211, Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel: +370 5 2 715444; tel./faksas: +370 5 2 715445; mob. tel.:

Detaliau

European Commission

European Commission EUROPOS KOMISIJA TEMINĖ APŽVALGA 2013 m. birželio 11 d., Briuselis Dažnai užduodami klausimai Bendras Europos dangus. Komisija imasi Europos oro erdvės pralaidumo didinimo veiksmų Kas yra Bendras Europos

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS Projektas VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ, NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ, GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/ m. balandžio 28 d. - kuriuo iš dalies keičiamas ir taisomas Reglamentas (ES) Nr. 10/

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/ m. balandžio 28 d. - kuriuo iš dalies keičiamas ir taisomas Reglamentas (ES) Nr. 10/ L 113/18 2017 4 29 KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/752 2017 m. balandžio 28 d. kuriuo iš dalies keičiamas ir taisomas Reglamentas (ES) Nr. 10/2011 dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su

Detaliau

Medienos ruošos VĮ miškų urėdijose praktiniai organizaciniai aspektai

Medienos ruošos VĮ miškų urėdijose praktiniai organizaciniai aspektai GENERALINĖS MIŠKŲ URĖDIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS GENERALINIS MIŠKŲ URĖDAS BENJAMINAS SAKALAUSKAS VILNIUS 2013m. spalio 10 d. 1 Lietuvos Respublikos Seimo patvirtinta Nacionalinės energetikos strategija

Detaliau

Techninis aprašymas RLV-KDV H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu

Techninis aprašymas RLV-KDV H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu Taikymas Vožtuve yra integruotas slėgio perkryčio reguliatorius, užtikrinantis

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. vasario 14 d. (OR. en) 6223/17 ADD 1 ENV 126 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos gavimo data: 2017

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. vasario 14 d. (OR. en) 6223/17 ADD 1 ENV 126 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos gavimo data: 2017 Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. vasario 14 d. (OR. en) 6223/17 ADD 1 ENV 126 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos gavimo data: 2017 m. vasario 8 d. kam: Tarybos generaliniam sekretoriatui

Detaliau

KLAUSIMYNAS OZONO SL ARDANCIU, FLUORINTU

KLAUSIMYNAS OZONO SL ARDANCIU, FLUORINTU PATVIRTINTA Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. AV-22 APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMŲ OZONO SLUOKSNĮ ARDANČIAS MEDŽIAGAS IR FLUORINTAS ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIAS

Detaliau

Product Summary: Food

Product Summary: Food Transportui taikomi ES ŽVP kriterijai Žalieji viešieji pirkimai (ŽVP) yra savanoriškai taikoma priemonė. Šiame dokumente išdėstomi transportui taikomi parengti ŽVP kriterijai. Pridedamoje Techninėje informacinėje

Detaliau

ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ KIEKIS LIETUVOJE 2017 M. IR TENDENCIJOS M. Klimato kaita veikia visus pasaulio regionus. Dėl besikeičianči

ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ KIEKIS LIETUVOJE 2017 M. IR TENDENCIJOS M. Klimato kaita veikia visus pasaulio regionus. Dėl besikeičianči ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ KIEKIS LIETUVOJE 217 M. IR TENDENCIJOS 199-217 M. Klimato kaita veikia visus pasaulio regionus. Dėl besikeičiančio klimato šyla oro ir vandenynų temperatūra, tirpsta kalnų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2016-09-22 iki 2017-04-24 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 55-2766, i. k. 113301MISAK00D1-389 LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS

Detaliau

NAUJOVĖ Celiuliazė Beta gliukozidazė Individuali produkto koncepcija mažesniam klampumui ir geresniam substrato panaudojimui pasiekti Kitos gliukanazė

NAUJOVĖ Celiuliazė Beta gliukozidazė Individuali produkto koncepcija mažesniam klampumui ir geresniam substrato panaudojimui pasiekti Kitos gliukanazė NAUJOVĖ Celiuliazė Beta gliukozidazė Individuali produkto koncepcija mažesniam klampumui ir geresniam substrato panaudojimui pasiekti Kitos gliukanazės Ksilanazės Beta-ksilozidazė Arabinofuranozidazė Beta-galaktozidazė

Detaliau

Ataskaita

Ataskaita 2014 m. specialiojo plano sprendinių keitimas (TPD reg. Nr. 00112000609) Planavimo organizatorius: Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius Specialiojo plano rengėjas: Leidinio data 2014

Detaliau

Projektas

Projektas Aplinkos apsaugos agentūrai ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA 1. Informacija apie ūkio subjektą: 1.1. teisinis statusas: juridinis asmuo juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

Detaliau

Microsoft Word - BABENU SAVARTYNAS 2011_I pusm aplinkos monit.

Microsoft Word - BABENU SAVARTYNAS 2011_I pusm aplinkos monit. BABĖNŲ SĄVARTYNO APLINKOS MONITORINGO 2011 M. I PUSMEČIO ATASKAITA I. BENDROJI DALIS 1. Ūkio objekto teisinė forma, pavadinimas ir adresas: VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras (adresas: Statybininkų

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

Prezentacja programu PowerPoint

Prezentacja programu PowerPoint TIENS DiCHO II kartos prietaisas vaisiams ir daržovėms valyti (ozonatorius) PROBLEMOS, KURIAS SUKELIA APLINKOS TARŠA PARAZITAI MIKROORGANIZMAI BAKTERIJOS Švieži vaisiai ir daržovės yra spalvingi ir skanūs,

Detaliau

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0)

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0) Penktasis kasmetinis tyrimas Lietuvos verslo pažeidžiamumas energijos išteklių kainų pokyčiams ir BEVI indeksas Rokas Kasperavičius, partneris Jonas Vainius Raulynaitis, patarėjas Vilnius 2015 TURINYS

Detaliau

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2018/  m. gruodžio 11 d. - dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių e

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2018/  m. gruodžio 11 d. - dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių e L 328/82 2018 12 21 DIREKTYVOS EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2018/2001 2018 m. gruodžio 11 d. dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją (nauja redakcija) (Tekstas svarbus

Detaliau

Microsoft Word - Tigras2New1.doc

Microsoft Word - Tigras2New1.doc 1 Gerbiamas pirkėjau, Dėkojame Jums, kad pasirinkote firmos PROTHERM dujinį pakabinamą katilą ir tapote jo savininku. Norint, kad Jūsų įsigytas katilas dirbtų optimaliai būtiną laikytis nurodymų išdėstytų

Detaliau

Saugos duomenų lapas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus. Atnaujintas pagal (ES) 2015/830 reikalavimus PAKAVIMO DUJOS IR DUJŲ MIŠ

Saugos duomenų lapas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus. Atnaujintas pagal (ES) 2015/830 reikalavimus PAKAVIMO DUJOS IR DUJŲ MIŠ Sukurta: 2017.03.21 Versija Nr. 02 Peržiūrėta: 2019 03 21 1. MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos pavadinimas Pakavimo dujos ir dujų mišiniai (

Detaliau

(Microsoft Word - PRODUKT\330 KATALOGAS InoWood LT docx)

(Microsoft Word - PRODUKT\330 KATALOGAS InoWood LT docx) PRODUKTŲ KATALOGAS ------------ Būk modernus, šiuolaikiškas, stilingas --------- Medžio-plastiko kompozito (WPC angl. wood-plastic composite) gaminiai - tai šiuolaikiškas bei stilingas sprendimas Jūsų

Detaliau

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS 2008 M. GRUODŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 1V-1160 DĖL RADIJO DAŽNIŲ NAUDOJIMO

Detaliau

Microsoft Word - 30KKZ_LT.doc

Microsoft Word - 30KKZ_LT.doc LIŪTAS - 1 - Gerbiamas pirkėjau, Dėkojame Jums, kad pasirinkote firmos PROTHERM kombinuotą pastatomą kondensacinį katilą LIŪTAS 30 KKZ ir tapote jo savininku. Norint, kad Jūsų įsigytas katilas dirbtų optimaliai

Detaliau

Layout 1

Layout 1 Kvalifikacijos kėlimo kursų programos Pneumatika Pneumatikos pagrindai mašinų operatoriams P100 Suteikite savo mašinų operatoriams įgūdžių optimalaus darbinio slėgio nustatymui, oro pratekėjimų (nuostolių)

Detaliau

TRANSPORTO PRIEMONĖS MOKESČIO DYDŽIO NUSTATYMO KRITERIJŲ PARENGIMO PASLAUGOS

TRANSPORTO PRIEMONĖS MOKESČIO DYDŽIO NUSTATYMO KRITERIJŲ PARENGIMO PASLAUGOS Transporto priemonės mokesčio dydžio nustatymo kriterijų, pagrindžiant juos kitų šalių patirtimi ir statistiniais duomenimis ir pasiūlymų dėl transporto priemonių apmokestinimo Lietuvoje, pagrindžiant

Detaliau

Microsoft PowerPoint - ptz-seminaras_ _Manto dalis.ppt [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - ptz-seminaras_ _Manto dalis.ppt [Read-Only] PROJEKTO UŽTERŠTŲ TERITORIJŲ POVEIKIO VERTINIMAS REZULTATAI Antanas Marcinonis,, Mantas Riauka UAB GROTA 2011 10 19 Geologin s s aplinkos tarša Potencialių taršos židinių inventorizavimo rezultatai Potencialių

Detaliau

viewPublishedDoc.aspx

viewPublishedDoc.aspx AGROPLUS Stimul Reglamentas (EB) Nr. 453/2010 ir Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 Formatas: ES Produkto Kodas (-ai) Produkto pavadinimas NP-0061-1-A AGROPLUS Stimul Rekomenduojama paskirtis: Naudojimo apribojimai.

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas LT Trumpas pradžios vadovas

G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas LT Trumpas pradžios vadovas G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas Trumpas pradžios vadovas 2 Turinys Saugos ir įspėjimų informacija 2 Pakuotės turinys 3 Gaminio apžvalga 3 Gaminio savybės 3 Baterijos patikrinimas 4 Įjungimas

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Hidraulinių bandymų reglamentavimas ir praktika LR teisės aktai reglamentuojantys hidraulinius bandymus 1. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisykles (patv. 2012-10-29 d. įs. Nr.1-211); 823.

Detaliau

Fizinio aktyvumo skatinimo darbo vietoje intervencijos ekonominis įvertinimas Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Laima Dobilienė

Fizinio aktyvumo skatinimo darbo vietoje intervencijos ekonominis įvertinimas Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Laima Dobilienė Fizinio aktyvumo skatinimo darbo vietoje intervencijos ekonominis įvertinimas Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Laima Dobilienė Fizinio aktyvumo skatinimo darbo vietoje intervencijos svarba ekonominiu

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija Lietuvos šilumos ūkio apžvalga Vytautas Stasiūnas Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas 2009 m. sausio 23 d. Viešbutis Reval Hotel Lietuva h Europos šalys,

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Sisteminės kontrolės priemonės moderniam šilumos tiekimui Vytautas Deksnys KTU multisensorinių sistemų laboratorija Tel. 8698 48828, 0037037 300541 Vytautas.Deksnys@ktu.lt Paskirtis Priemonės yra skirtos

Detaliau

Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdieny

Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdieny Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdienybe. Jau parengtame statybos techniniame reglamente

Detaliau

Mechaninės sėjamosios EcoLine, ProfiLine ir MasterLine

Mechaninės sėjamosios EcoLine, ProfiLine ir MasterLine Mechaninės sėjamosios EcoLine, ProfiLine ir MasterLine EcoLine Lengva ir tiksli Ideali mažo ir vidutinio dydžio ūkiams, EcoLine sėjamoji gali būti naudojama tik kaip sėjamoji paskui traktorių arba kombinuojama

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal EB direktyvą 91/155/EEB ir jos vėlesnes pataisas Variantas: 1.1 Peržiūrėjimo data MOLYKOTE(R) PG-21 PLASTISLIP G

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal EB direktyvą 91/155/EEB ir jos vėlesnes pataisas Variantas: 1.1 Peržiūrėjimo data MOLYKOTE(R) PG-21 PLASTISLIP G 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS,PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Prekinis pavadinimas : Įmonė : Dow Corning S.A. rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C B-7180 Seneffe Belgium Tarnyba : Dow Corning Central Europe

Detaliau

EN

EN LT LT LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2010.8.26 KOM(2010) 430 galutinis KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI dėl programos Forest Focus įgyvendinimo pagal 2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento

Detaliau

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos ventiliatorius Gaminio

Detaliau

Geniox_qiuckguide_LT.indd

Geniox_qiuckguide_LT.indd Ventiliatoriai Oro ruo šimo įrenginiai Oro paskirstymo gaminiai Priešgaisrinė sauga Oro užuolaidos ir šildytuvai Ventiliatoriai tuneliams Ventiliatoriai Oro ruo šimo įrenginiai Oro paskirstymo gaminiai

Detaliau

Autorinė sutartis Nr

Autorinė sutartis Nr UAB INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PASAULIS GENERALINIS DIREKTORIUS TOMAS LEVINSKAS SAULĖS ELEKTRINĖS ĮDIEGIMO KOMERCINIS PASIŪLYMAS 2012.08.21 Kaunas UAB Informacinių technologijų pasaulis Generalinis direktorius

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2016-05-31 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai Eil. Nr. PATVIRTINTA AB LESTO 2011 m. rugpjūčio 26 d. Elektros tinklo tarnybos direktoriaus-generalinio direktoriaus pavaduotojo nurodymu Nr. 365 TRANSFORMATORIŲ PASTOČIŲ (SKIRSTOMŲJŲ PUNKTŲ) 10 kv SEMI

Detaliau

Microsoft PowerPoint - ikaitinti_kunai02.ppt

Microsoft PowerPoint - ikaitinti_kunai02.ppt Šviesos šaltiniai Nekoherentiniai šviesos šaltiniai. Šviesos šaltinių rūšys. Absoliučiai juodo kūno spinduliavimas. Kaitinimo lempos. Dujų išlydžio lempos. Šviestukų veikimo fizikiniai principai ir technologijos.

Detaliau