VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Pra

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Pra"

Transkriptas

1 VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Prapiestis Studijų pakopa: Studijų rūšis: Studijų forma: Vykdymo kalba: Studijų sritis: Studijų kryptis: Suteikiamas laipsnis: Suteikiama profesinė kvalifikacija: Studijų programos tikslas(-ai): Studijų rezultatai: pirmosios pakopos studijų vientisosios nuolatinė lietuvių socialiniai mokslai teisė teisės magistras nėra Suteikti studentams pakankamai žinių apie teisės principus ir normas, reguliuojančias visas svarbiausias žmogaus socialinio gyvenimo sritis, ir išugdyti jų gebėjimus iki tokio lygio, kad absolventai gebėtų greitai surasti tas normas įvairiuose teisės šaltiniuose, suprastų teisės normų, kaip socialinio elgesio reguliatorių, prasmę, efektyviai pritaikytų jas realiame gyvenime kylantiems ginčams išspręsti, analizuotų šių ginčų atsiradimo priežastis, jų sprendimo būdus, apibendrintų ir įvertintų tokios analizės metu gaunamus rezultatus, teiktų pasiūlymus dėl teisinio reguliavimo, ginčų sprendimo procedūrų ir būdų tobulinimo. Bendrosios kompetencijos 1. Analitinis ir kritinis mąstymas: gebėjimas analizuoti, įžvelgti sąsajas ir etiškai vertinti informaciją: 1.1. Gebės suvokti ir aiškinti teisės normų prasmę bei teisingai jas taikyti teisiniams sprendimams pagrįsti Gebės analizuoti ir etiškai vertinti teismų praktiką. 2. Komunikaciniai gebėjimai: gebėjimas bendrauti žodžiu ir raštu: 2.1. Gebės perteikti sudėtingas žinias profesionalų ir ne profesionalų auditorijoms Gebės pagrįstai ir sklandžiai dėstyti nuomonę. 2.. Gebės raštu ir žodžiu argumentuotai, kritiškai ir logiškai dėstyti savo idėjas.. Gebėjimas mokytis ir savarankiškumas: išlaikys profesinę kompetenciją, profesinės veiklos laikotarpiu, tobulinant kvalifikaciją:.1. Gebės savarankiškai plėtoti mokslines idėjas, taikant įgytas bendrąsias ir specializuotas žinias.

2 .2. Gebėti inovatyviai ir integraliai taikyti įgytas žinias praktinėje veikloje. 4. Tarpasmeniniai gebėjimai: darbas grupėje vadovaujantis bendražmogiškomis vertybėmis: 4.1. Gebės dirbti komandoje, planuoti laiką ir organizuoti darbą Gebės gerbti įvairias nuomones ir grupėje ieškoti bendro sutarimo. Dalykinės kompetencijos 5. Fundamentalios teisės mokslo žinios: teisės kaip mokslo disciplinos suvokimas: 5.1. Žinos pagrindines teisės mokslo teorijas Įgis žinių apie teisės mokslo esmę, jos paskirtį ir istorinę raidą. 5.. Žinos esmines ir naujausias teisės mokslo tendencijas šiuolaikiniame kontekste. 6. Esminės teisės šakų žinios: teisiniai institutai skirtinguose reguliavimo kontekstuose: 6.1. Žinos bendruosius teisės šakų principus Supras teisinių institutų turinį nacionaliniame, ES ir tarptautiniame reguliavimo kontekste. 6.. Žinos ES teisines sistemas, tarptautinės viešosios ir privatinės teisės principus ir svarbiausius teisinius institutus. 7. Teisės tyrėjo kompetencija: mokslinio tyrimo metodų žinojimas ir jų taikymas profesinėje veikloje, tarpdalykinis mąstymas: 7.1. Žinos mokslinio tyrimo metodų taikymo galimybės teisiniams uždaviniams spręsti Gebės savarankiškai analizuoti įvairius tekstus vertinant jų teisinį pobūdį. 7.. Gebės kelti ir atskleisti hipotezes, tyrimo uždavinius ir tikslus Gebės identifikuoti kilusią teisinę problemą ir parikti tinkamą sprendimo būdą Gebės sistemiškai analizuoti ES, tarptautines ir nacionalines teisės normas Gebės integruoti skirtingų mokslų sričių žinias atliekant savarankišką mokslinį tyrimą (tarpdalykinis mąstymas) Mokės analizuoti ir vertinti žmogaus ir socialinių institucijų elgesį, veiklą teisės normų požiūriu. 8. Teisės žinių ir gebėjimų taikymo profesinėje veikloje kompetencija: gebėjimas teikti teisines paslaugas: 8.1. Gebės gilinti bei tobulinti praktinėje profesinėje veikloje dalykines žinias, pasirenkant (atsirenkant reikalingą) teorinę ir praktinę medžiagą Gebės teikti kvalifikuotas teisines konsultacijas, rekomendacijas ir išvadas remiantis įgyta kompetencija teisės mokslų srityje. 8.. Mokės dirbti ir naudotis teisinės informacijos duomenų bazėmis ir kitais teisės mokslo šaltiniais. 9. Etiškumo laikymasis: profesinė elgsena kitų sričių specialistų ir skirtingų kultūrų atžvilgiu: 9.1. Gebės etiškai bendrauti ir bendradarbiauti su teisės ir kitų sričių specialistais Gebės korektiškai, atsižvelgiant į įvairias kultūras, interpretuoti, analizuoti teisinius tekstus, teisei reikšmingus duomenis bei formuluoti išvadas. Studijų trukmė 5 (metais): Kreditų : 00

3 Srautas: Teisė (S) (variantas) 1-7 sem.; 210 kred. Baudžiamoji justicija (šaka) 8-10 sem.; 90 kred. Darbo ir socialinė teisė (šaka) 8-10 sem.; 90 kred. Finansų ir mokesčių teisė (šaka) 8-10 sem.; 90 kred. Privatinė teisė: civilinis procesas (šaka) 8-10 sem.; 90 kred. Privatinė teisė: įmonių ir kapitalo rinkų teisė (šaka) 8-10 sem.; 90 kred. Struktūra: Privatinė teisė: intelektinės nuosavybės ir konkurencijos teisė (šaka) 8-10 sem.; 90 kred. Taikomoji jurisprudencija (šaka) 8-10 sem.; 90 kred. Tarptautinė ir Europos Sąjungos teisė: Europos Sąjungos teisė (šaka) 8-10 sem.; 90 kred. Tarptautinė ir Europos Sąjungos teisė: Tarptautinė teisė (šaka) 8-10 sem.; 90 kred. Viešoji teisė (šaka) 8-10 sem.; 90 kred. Teisė / Teisė (S) (variantas) Kreditų : k., 1 (2017/18 m.m. rudens) semestras [nuo iki ] pavadinimas Privalomieji dalykai 0 Ekonomikos įvadas (mikro- ir makroekonomika) 5 64 E PS BUS Lotynų kalbos pagrindai 2 E PS BUS Politikos teorija ir politinės sistemos 2 E PS BUS Teisės istorija 8 80 E PS SKp Teisės teorija 8 80 E PS SKp Teisininko profesija 2 E PS SKp 1 k., 2 (2017/18 m.m. pavasario) semestras [nuo iki ] pavadinimas Iš viso 1 semestre: 0 Privalomieji dalykai 0 Administracinė teisė 5 64 E PS SKp Filosofija 5 48 E PS BUS Konstitucinė teisė 6 80 E PS SKp Logikos įvadas 5 48 E PS BUS Politinių ir teisinių teorijų istorija 5 64 E PS SKp Romėnų privatinė teisė 4 64 E PS SKp Iš viso 2 semestre: 0

4 2 k., (2018/19 m.m. rudens) semestras [nuo iki ] pavadinimas Privalomieji dalykai 0 Baudžiamoji teisė. Bendroji I/II d E PS SKp Civilinė teisė. Bendroji 6 64 E PS SKp Europos Sąjungos teisės pagrindai 6 64 E PS SKp Tarptautinė viešoji teisė 7 80 E PS SKp Užsienio kalba (profesinė) I/II d Į PS SKp 2 k., 4 (2018/19 m.m. pavasario) semestras [nuo iki ] pavadinimas Iš viso semestre: 0 Privalomieji dalykai 0 Baudžiamoji teisė. Bendroji II/II d E PS SKp Civilinė teisė. Daiktinė teisė 6 64 E PS SKp Darbo teisė I/II d E PS SKp Kursinis darbas 16 E PS SKp Užsienio kalba (profesinė) II/II d E PS SKp Viešųjų finansų teisė 5 48 E PS SKp k., 5 (2019/20 m.m. rudens) semestras [nuo iki ] pavadinimas Iš viso 4 semestre: 0 Privalomieji dalykai 0 Baudžiamoji teisė. Specialioji I/II d E PS SKp Baudžiamojo proceso teisė I/II d E PS SKp Civilinė teisė. Prievolių teisė I/II d E PS SKp Civilinio proceso teisė I/II d E PS SKp Darbo teisė II/II d E PS SKp Kursinis darbas 8 E PS SKp Iš viso 5 semestre: 0

5 k., 6 (2019/20 m.m. pavasario) semestras [nuo iki ] pavadinimas Privalomieji dalykai 27 Aplinkos teisė 2 E PS SKp Baudžiamoji teisė. Specialioji II/II d E PS SKp Baudžiamojo proceso teisė II/II d E PS SKp Civilinė teisė. Prievolių teisė II/II d E PS SKp Civilinio proceso teisė II/II d E PS SKp Kriminologija 4 2 E PS SKp Pasirenkamieji dalykai Baudžiamosios atsakomybės realizavimo 2 E PS SKp Konstitucinė priežiūra 2 E PS SKp Lietuvos konstitucionalizmo istorija 2 E PS SKp Pagrindinės šiuolaikinio pasaulio teisinės sistemos 2 E PS SKp Retorika ir teisinė kalba 2 E PS SKp Tarptautinių santykių istorija 2 E PS SKp Teisės sociologija 2 E PS SKp 4 k., 7 (2020/21 m.m. rudens) semestras [nuo iki ] pavadinimas Iš viso 6 semestre: 0 Privalomieji dalykai 24 Administracinio proceso teisė 5 2 E PS SKp Civilinė teisė. Šeimos ir paveldėjimo teisė 6 64 E PS SKp Kursinis darbas 8 E PS SKp Profesinė praktika 5 4 Į PS SK Socialinės apsaugos teisė 5 2 E PS SK Pasirenkamieji dalykai 6 Administracinio proceso inscenizacija 2 E PS SK Atsakomybė už aplinkos teisės pažeidimus 2 E PS SK Baudžiamojo proceso inscenizacija 2 E PS SK Civilinio proceso inscenizacija 2 E PS SK Gyventojų užimtumo teisinis reguliavimas 2 E PS SK Kriminalistika 2 E PS SK Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumai 2 E PS SK

6 Tarptautinių organizacijų teisė 2 E PS SK Viktimologija 2 E PS SK Iš viso 7 semestre: 0 Teisė (S) / Baudžiamoji justicija (šaka) Kreditų : 90 4 k., 8 (2020/21 m.m. pavasario) semestras [nuo iki ] pavadinimas Įrodymai ir įrodinėjimas baudžiamajame procese 5 48 E PS SK Nusikaltimų kvalifikavimo 5 48 E PS SK Profesinė praktika 10 4 Į PS SK Bausmių vykdymo teisės 5 2 E PS SK Kaltinimas ir gynyba 5 48 E PS SK Europos Sąjungos prieglobsčio teisė 5 2 E PS SK Moksliniai įrodymai baudžiamajame procese 5 2 E PS SK Procesinė prievarta baudžiamajame procese 5 2 E PS SK Procesinių dokumentų rengimas 5 2 E PS SK Socialinės partnerystės teisinio reguliavimo 5 2 E PS SK Sutarčių rengimas: praktiniai aspektai 5 2 E PS SK Sveikatos teisė 5 2 E PS SK Tarptautinė privatinė teisė: kolizinės normos 5 2 E PS SK 5 2 E PS SK Teisės teorijos praktikumas 5 2 E PS SK 5 k., 9 (2021/22 m.m. rudens) semestras [nuo iki ] pavadinimas Iš viso 8 semestre: 0 Baudžiamoji atsakomybė už atskiras nusikaltimų rūšis Tarptautinė ir Europos Sąjungos baudžiamoji teisė 5 48 E PS SK E PS SK

7 Tarptautinė teisinė pagalba baudžiamosiose bylose 5 2 E PS SK Bausmių skyrimo 5 2 E PS SK Nusikaltimų tyrimo metodika 5 2 E PS SK Baudžiamoji politika 5 2 E PS SK Baudžiamojo proceso formos ypatumai 5 2 E PS SK Darbo sutarties teorinės ir praktinės 5 2 E PS SK Lyginamoji baudžiamojo proceso teisė 5 2 E PS SK Mediacija, taikomasis tarpininkavimas 5 2 E PS SK Socialinių mokslų metodologija 5 2 E PS SK 5 2 E PS SK Teisinių paslaugų veiklos vystymas ir rinkodara 5 2 E PS SK Vartotojų teisių apsauga 5 2 E PS SK Viešųjų pirkimų teisė 5 2 E PS SK Žiniasklaidos teisė 5 2 E PS SK 5 k., 10 (2021/22 m.m. pavasario) semestras [nuo iki ] pavadinimas Iš viso 9 semestre: 0 Privalomieji dalykai 4 Magistro seminaras 4 16 Į PS SK Baigiamasis darbas arba(ir) baigiamieji egzaminai 26 Magistro baigiamasis darbas (kryptis: teisė) E PS SK Baudžiamoji teisė ir baudžiamasis procesas (baigiamasis egzaminas) Iš viso 10 semestre: E PS SK Teisė (S) / Darbo ir socialinė teisė (šaka) Kreditų : 90 4 k., 8 (2020/21 m.m. pavasario) semestras [nuo iki ] pavadinimas Profesinė praktika 10 4 Į PS SK

8 Socialinės partnerystės teisinio reguliavimo 5 2 E PS SK Tarptautinė ir Europos Sąjungos darbo teisė 5 48 E PS SK Europos Sąjungos prieglobsčio teisė 5 2 E PS SK Moksliniai įrodymai baudžiamajame procese 5 2 E PS SK Procesinė prievarta baudžiamajame procese 5 2 E PS SK Procesinių dokumentų rengimas 5 2 E PS SK Sutarčių rengimas: praktiniai aspektai 5 2 E PS SK Sveikatos teisė 5 2 E PS SK Tarptautinė privatinė teisė: kolizinės normos 5 2 E PS SK 5 2 E PS SK Teisės teorijos praktikumas 5 2 E PS SK Atsakomybės darbo teisėje 5 2 E PS SK Sporto teisė 5 2 E PS SK 5 k., 9 (2021/22 m.m. rudens) semestras [nuo iki ] pavadinimas Iš viso 8 semestre: 0 Tarptautinė ir Europos Sąjungos socialinės apsaugos teisė 5 2 E PS SK Užimtumo politika ir jos teisinis reguliavimas 5 2 E PS SK Viešoji tarnyba E PS SK Darbo ir tarnybos ginčai 5 2 E PS SK Darbo sutarties teorinės ir praktinės 5 2 E PS SK Baudžiamoji politika 5 2 E PS SK Baudžiamojo proceso formos ypatumai 5 2 E PS SK Lyginamoji baudžiamojo proceso teisė 5 2 E PS SK Mediacija, taikomasis tarpininkavimas 5 2 E PS SK Socialinių mokslų metodologija 5 2 E PS SK 5 2 E PS SK Teisinių paslaugų veiklos vystymas ir rinkodara 5 2 E PS SK Vartotojų teisių apsauga 5 2 E PS SK

9 Viešųjų pirkimų teisė 5 2 E PS SK Žiniasklaidos teisė 5 2 E PS SK 5 k., 10 (2021/22 m.m. pavasario) semestras [nuo iki ] pavadinimas Iš viso 9 semestre: 0 Privalomieji dalykai 4 Magistro seminaras 4 16 Į PS SK Baigiamasis darbas arba(ir) baigiamieji egzaminai 26 Magistro baigiamasis darbas (kryptis: teisė) E PS SK Darbo ir socialinės apsaugos teisė (baigiamasis egzaminas) Iš viso 10 semestre: E PS SK Teisė (S) / Finansų ir mokesčių teisė (šaka) Kreditų : 90 4 k., 8 (2020/21 m.m. pavasario) semestras [nuo iki ] pavadinimas Atskirų mokesčių teisinis reguliavimas 5 48 E PS SK Mokesčių teisės 5 48 E PS SK Profesinė praktika 10 4 Į PS SK Europos Sąjungos prieglobsčio teisė 5 2 E PS SK Moksliniai įrodymai baudžiamajame procese 5 2 E PS SK Procesinė prievarta baudžiamajame procese 5 2 E PS SK Procesinių dokumentų rengimas 5 2 E PS SK Socialinės partnerystės teisinio reguliavimo 5 2 E PS SK Sutarčių rengimas: praktiniai aspektai 5 2 E PS SK Sveikatos teisė 5 2 E PS SK Tarptautinė privatinė teisė: kolizinės normos 5 2 E PS SK 5 2 E PS SK Teisės teorijos praktikumas 5 2 E PS SK Finansų rinkų teisinis reguliavimas 5 48 E PS SK

10 Tarptautinis apmokestinimas 5 2 E PS SK Viešųjų funkcijų finansavimo teisinio reguliavimo Iš viso 8 semestre: E PS SK 5 k., 9 (2021/22 m.m. rudens) semestras [nuo iki ] pavadinimas Apmokestinimo teorijos: kritinė analizė 5 2 E PS SK Europos Sąjungos finansų teisė E PS SK Mokesčių administravimas ir mokestiniai ginčai 5 2 E PS SK Finansinės apskaitos ir audito teisinis reguliavimas 5 2 E PS SK Tarptautinė prekybos teisė 5 2 E PS SK Baudžiamoji politika 5 2 E PS SK Baudžiamojo proceso formos ypatumai 5 2 E PS SK Darbo sutarties teorinės ir praktinės 5 2 E PS SK Lyginamoji baudžiamojo proceso teisė 5 2 E PS SK Mediacija, taikomasis tarpininkavimas 5 2 E PS SK Socialinių mokslų metodologija 5 2 E PS SK 5 2 E PS SK Teisinių paslaugų veiklos vystymas ir rinkodara 5 2 E PS SK Vartotojų teisių apsauga 5 2 E PS SK Viešųjų pirkimų teisė 5 2 E PS SK Žiniasklaidos teisė 5 2 E PS SK Iš viso 9 semestre: 0 5 k., 10 (2021/22 m.m. pavasario) semestras [nuo iki ] pavadinimas Privalomieji dalykai 4 Magistro seminaras 4 16 Į PS SK Baigiamasis darbas arba(ir) baigiamieji egzaminai 26 Magistro baigiamasis darbas (kryptis: teisė) E PS SK

11 Finansų ir mokesčių teisė (baigiamasis egzaminas) Iš viso 10 semestre: E PS SK Teisė (S) / Privatinė teisė: civilinis procesas (šaka) Kreditų : 90 4 k., 8 (2020/21 m.m. pavasario) semestras [nuo iki ] pavadinimas Intelektinės nuosavybės teisė 5 48 E PS SK Konkurencijos teisė 5 48 E PS SK Profesinė praktika 10 4 Į PS SK Arbitražas 5 2 E PS SK Vykdymo teisė 5 2 E PS SK Europos Sąjungos prieglobsčio teisė 5 2 E PS SK Moksliniai įrodymai baudžiamajame procese 5 2 E PS SK Procesinė prievarta baudžiamajame procese 5 2 E PS SK Procesinių dokumentų rengimas 5 2 E PS SK Socialinės partnerystės teisinio reguliavimo 5 2 E PS SK Sutarčių rengimas: praktiniai aspektai 5 2 E PS SK Sveikatos teisė 5 2 E PS SK Tarptautinė privatinė teisė: kolizinės normos 5 2 E PS SK 5 2 E PS SK Teisės teorijos praktikumas 5 2 E PS SK 5 k., 9 (2021/22 m.m. rudens) semestras [nuo iki ] pavadinimas Iš viso 8 semestre: 0 Įrodymai ir įrodinėjimas civiliniame procese 5 48 E PS SK Lyginamoji civilinė teisė E PS SK Tarptautinis ir Europos Sąjungos civilinis procesas 5 48 E PS SK

12 Nemokumo teisė 5 2 E PS SK Notariatas 5 2 E PS SK Baudžiamoji politika 5 2 E PS SK Baudžiamojo proceso formos ypatumai 5 2 E PS SK Darbo sutarties teorinės ir praktinės 5 2 E PS SK Lyginamoji baudžiamojo proceso teisė 5 2 E PS SK Mediacija, taikomasis tarpininkavimas 5 2 E PS SK Socialinių mokslų metodologija 5 2 E PS SK 5 2 E PS SK Teisinių paslaugų veiklos vystymas ir rinkodara 5 2 E PS SK Vartotojų teisių apsauga 5 2 E PS SK Viešųjų pirkimų teisė 5 2 E PS SK Žiniasklaidos teisė 5 2 E PS SK 5 k., 10 (2021/22 m.m. pavasario) semestras [nuo iki ] pavadinimas Iš viso 9 semestre: 0 Privalomieji dalykai 4 Magistro seminaras 4 16 Į PS SK Baigiamasis darbas arba(ir) baigiamieji egzaminai 26 Magistro baigiamasis darbas (kryptis: teisė) E PS SK Civilinė teisė ir civilinis procesas (baigiamasis egzaminas) Iš viso 10 semestre: E PS SK Teisė (S) / Privatinė teisė: įmonių ir kapitalo rinkų teisė (šaka) Kreditų : 90 4 k., 8 (2020/21 m.m. pavasario) semestras [nuo iki ] pavadinimas Intelektinės nuosavybės teisė 5 48 E PS SK Konkurencijos teisė 5 48 E PS SK Profesinė praktika 10 4 Į PS SK

13 Draudimo teisė 5 2 E PS SK Vežimų teisė 5 2 E PS SK Europos Sąjungos prieglobsčio teisė 5 2 E PS SK Moksliniai įrodymai baudžiamajame procese 5 2 E PS SK Procesinė prievarta baudžiamajame procese 5 2 E PS SK Procesinių dokumentų rengimas 5 2 E PS SK Socialinės partnerystės teisinio reguliavimo 5 2 E PS SK Sutarčių rengimas: praktiniai aspektai 5 2 E PS SK Sveikatos teisė 5 2 E PS SK Tarptautinė privatinė teisė: kolizinės normos 5 2 E PS SK 5 2 E PS SK Teisės teorijos praktikumas 5 2 E PS SK 5 k., 9 (2021/22 m.m. rudens) semestras [nuo iki ] pavadinimas Iš viso 8 semestre: 0 Finansų rinkų teisinis reguliavimas 5 48 E PS SK Įmonių teisė 5 48 E PS SK Lyginamoji civilinė teisė E PS SK Deliktų teisė 5 2 E PS SK Reklamos teisė ir apsauga nuo nesąžiningos komercinės veiklos 5 2 E PS SK Baudžiamoji politika 5 2 E PS SK Baudžiamojo proceso formos ypatumai 5 2 E PS SK Darbo sutarties teorinės ir praktinės 5 2 E PS SK Lyginamoji baudžiamojo proceso teisė 5 2 E PS SK Mediacija, taikomasis tarpininkavimas 5 2 E PS SK Socialinių mokslų metodologija 5 2 E PS SK 5 2 E PS SK Teisinių paslaugų veiklos vystymas ir rinkodara 5 2 E PS SK Vartotojų teisių apsauga 5 2 E PS SK

14 Viešųjų pirkimų teisė 5 2 E PS SK Žiniasklaidos teisė 5 2 E PS SK 5 k., 10 (2021/22 m.m. pavasario) semestras [nuo iki ] pavadinimas Iš viso 9 semestre: 0 Privalomieji dalykai 4 Magistro seminaras 4 16 Į PS SK Baigiamasis darbas arba(ir) baigiamieji egzaminai 26 Magistro baigiamasis darbas (kryptis: teisė) E PS SK Civilinė teisė ir civilinis procesas (baigiamasis egzaminas) Iš viso 10 semestre: E PS SK Teisė (S) / Privatinė teisė: intelektinės nuosavybės ir konkurencijos teisė (šaka) Kreditų : 90 4 k., 8 (2020/21 m.m. pavasario) semestras [nuo iki ] pavadinimas Intelektinės nuosavybės teisė 5 48 E PS SK Konkurencijos teisė 5 48 E PS SK Profesinė praktika 10 4 Į PS SK Europos Sąjungos ir JAV lyginamoji konkurencijos teisė 5 2 E PS SK Tarptautinė privatinė teisė: kolizinės normos 5 2 E PS SK Europos Sąjungos prieglobsčio teisė 5 2 E PS SK Moksliniai įrodymai baudžiamajame procese 5 2 E PS SK Procesinė prievarta baudžiamajame procese 5 2 E PS SK Procesinių dokumentų rengimas 5 2 E PS SK Socialinės partnerystės teisinio reguliavimo 5 2 E PS SK Sutarčių rengimas: praktiniai aspektai 5 2 E PS SK Sveikatos teisė 5 2 E PS SK 5 2 E PS SK

15 Teisės teorijos praktikumas 5 2 E PS SK 5 k., 9 (2021/22 m.m. rudens) semestras [nuo iki ] pavadinimas Iš viso 8 semestre: 0 Europos Sąjungos pramoninės nuosavybės teisė 5 48 E PS SK Lyginamoji civilinė teisė E PS SK Valstybė, rinkos ir konkurencija 5 48 E PS SK Privatus konkurencijos teisės įgyvendinimas 5 2 E PS SK Reklamos teisė ir apsauga nuo nesąžiningos komercinės veiklos 5 2 E PS SK Baudžiamoji politika 5 2 E PS SK Baudžiamojo proceso formos ypatumai 5 2 E PS SK Darbo sutarties teorinės ir praktinės 5 2 E PS SK Lyginamoji baudžiamojo proceso teisė 5 2 E PS SK Mediacija, taikomasis tarpininkavimas 5 2 E PS SK Socialinių mokslų metodologija 5 2 E PS SK 5 2 E PS SK Teisinių paslaugų veiklos vystymas ir rinkodara 5 2 E PS SK Vartotojų teisių apsauga 5 2 E PS SK Viešųjų pirkimų teisė 5 2 E PS SK Žiniasklaidos teisė 5 2 E PS SK 5 k., 10 (2021/22 m.m. pavasario) semestras [nuo iki ] pavadinimas Iš viso 9 semestre: 0 Privalomieji dalykai 4 Magistro seminaras 4 16 Į PS SK Baigiamasis darbas arba(ir) baigiamieji egzaminai 26 Magistro baigiamasis darbas (kryptis: teisė) E PS SK Civilinė teisė ir civilinis procesas (baigiamasis egzaminas) Iš viso 10 semestre: E PS SK

16 Teisė (S) / Taikomoji jurisprudencija (šaka) Kreditų : 90 4 k., 8 (2020/21 m.m. pavasario) semestras [nuo iki ] pavadinimas Europos ius commune Lietuvos teisinėje sistemoje 5 48 E PS SK Profesinė praktika 10 4 Į PS SK Teisinis argumentavimas 5 2 E PS SK Ekonominė teisės analizė 5 2 E PS SK Teisinių institucijų veiklos ir jos teisinio reguliavimo 5 2 E PS SK Europos Sąjungos prieglobsčio teisė 5 2 E PS SK Moksliniai įrodymai baudžiamajame procese 5 2 E PS SK Procesinė prievarta baudžiamajame procese 5 2 E PS SK Procesinių dokumentų rengimas 5 2 E PS SK Socialinės partnerystės teisinio reguliavimo 5 2 E PS SK Sutarčių rengimas: praktiniai aspektai 5 2 E PS SK Sveikatos teisė 5 2 E PS SK Tarptautinė privatinė teisė: kolizinės normos 5 2 E PS SK 5 2 E PS SK Teisės teorijos praktikumas 5 2 E PS SK 5 k., 9 (2021/22 m.m. rudens) semestras [nuo iki ] pavadinimas Iš viso 8 semestre: 0 Jurisprudencijos 5 48 E PS SK Teisėkūros 5 48 E PS SK Teisės tyrimų metodologija E PS SK Bioteisė 5 2 E PS SK Rinkimų ir politinių partijų veiklos teisė 5 2 E PS SK

17 Baudžiamoji politika 5 2 E PS SK Baudžiamojo proceso formos ypatumai 5 2 E PS SK Darbo sutarties teorinės ir praktinės 5 2 E PS SK Lyginamoji baudžiamojo proceso teisė 5 2 E PS SK Mediacija, taikomasis tarpininkavimas 5 2 E PS SK Socialinių mokslų metodologija 5 2 E PS SK 5 2 E PS SK Teisinių paslaugų veiklos vystymas ir rinkodara 5 2 E PS SK Vartotojų teisių apsauga 5 2 E PS SK Viešųjų pirkimų teisė 5 2 E PS SK Žiniasklaidos teisė 5 2 E PS SK 5 k., 10 (2021/22 m.m. pavasario) semestras [nuo iki ] pavadinimas Iš viso 9 semestre: 0 Privalomieji dalykai 4 Magistro seminaras 4 16 Į PS SK Baigiamasis darbas arba(ir) baigiamieji egzaminai 26 Magistro baigiamasis darbas (kryptis: teisė) E PS SK Teisinio argumentavimo teorija (baigiamasis egzaminas) Iš viso 10 semestre: E PS SK Teisė (S) / Tarptautinė ir Europos Sąjungos teisė: Europos Sąjungos teisė (šaka) Kreditų : 90 4 k., 8 (2020/21 m.m. pavasario) semestras [nuo iki ] pavadinimas Europos Sąjungos konstitucinė teisė 5 48 E PS SK Profesinė praktika 10 4 Į PS SK Žmogaus teisės Europoje 5 48 E PS SK Europos Sąjungos prieglobsčio teisė 5 2 E PS SK Europos Sąjungos vidaus rinkos reguliavimas 5 2 E PS SK

18 Moksliniai įrodymai baudžiamajame procese 5 2 E PS SK Procesinė prievarta baudžiamajame procese 5 2 E PS SK Procesinių dokumentų rengimas 5 2 E PS SK Socialinės partnerystės teisinio reguliavimo 5 2 E PS SK Sutarčių rengimas: praktiniai aspektai 5 2 E PS SK Sveikatos teisė 5 2 E PS SK Tarptautinė privatinė teisė: kolizinės normos 5 2 E PS SK 5 2 E PS SK Teisės teorijos praktikumas 5 2 E PS SK 5 k., 9 (2021/22 m.m. rudens) semestras [nuo iki ] pavadinimas Iš viso 8 semestre: 0 Europos Sąjungos materialinė teisė E PS SK Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika 5 48 E PS SK Tarptautinių sutarčių teisė 5 48 E PS SK Europos Sąjungos išorinių santykių teisė 5 2 E PS SK Tarptautinė prekybos teisė 5 2 E PS SK Baudžiamoji politika 5 2 E PS SK Baudžiamojo proceso formos ypatumai 5 2 E PS SK Darbo sutarties teorinės ir praktinės 5 2 E PS SK Lyginamoji baudžiamojo proceso teisė 5 2 E PS SK Mediacija, taikomasis tarpininkavimas 5 2 E PS SK Socialinių mokslų metodologija 5 2 E PS SK 5 2 E PS SK Teisinių paslaugų veiklos vystymas ir rinkodara 5 2 E PS SK Vartotojų teisių apsauga 5 2 E PS SK Viešųjų pirkimų teisė 5 2 E PS SK Žiniasklaidos teisė 5 2 E PS SK Iš viso 9 semestre: 0

19 5 k., 10 (2021/22 m.m. pavasario) semestras [nuo iki ] pavadinimas Privalomieji dalykai 4 Magistro seminaras 4 16 Į PS SK Baigiamasis darbas arba(ir) baigiamieji egzaminai 26 Magistro baigiamasis darbas (kryptis: teisė) E PS SK Tarptautinė viešoji, tarptautinė privatinė ir ES teisė (baigiamasis egzaminas) Iš viso 10 semestre: E PS SK Teisė (S) / Tarptautinė ir Europos Sąjungos teisė: Tarptautinė teisė (šaka) Kreditų : 90 4 k., 8 (2020/21 m.m. pavasario) semestras [nuo iki ] pavadinimas Europos Sąjungos konstitucinė teisė 5 48 E PS SK Profesinė praktika 10 4 Į PS SK Žmogaus teisės Europoje 5 48 E PS SK Europos Sąjungos prieglobsčio teisė 5 2 E PS SK Moksliniai įrodymai baudžiamajame procese 5 2 E PS SK Procesinė prievarta baudžiamajame procese 5 2 E PS SK Procesinių dokumentų rengimas 5 2 E PS SK Socialinės partnerystės teisinio reguliavimo 5 2 E PS SK Sutarčių rengimas: praktiniai aspektai 5 2 E PS SK Sveikatos teisė 5 2 E PS SK Tarptautinė privatinė teisė: kolizinės normos 5 2 E PS SK 5 2 E PS SK Teisės teorijos praktikumas 5 2 E PS SK Humanitarinės teisės ir humanitarinės veiklos Lietuvos Respublikos užsienio politikos ir nacionalinio saugumo teisiniai pagrindai Iš viso 8 semestre: E PS SK 5 2 E PS SK

20 5 k., 9 (2021/22 m.m. rudens) semestras [nuo iki ] pavadinimas Diplomatinė ir konsulinė teisė 5 48 E PS SK Europos Sąjungos materialinė teisė E PS SK Tarptautinių sutarčių teisė 5 48 E PS SK Tarptautinė jūrų teisė 5 2 E PS SK Tarptautinė prekybos teisė 5 2 E PS SK Baudžiamoji politika 5 2 E PS SK Baudžiamojo proceso formos ypatumai 5 2 E PS SK Darbo sutarties teorinės ir praktinės 5 2 E PS SK Lyginamoji baudžiamojo proceso teisė 5 2 E PS SK Mediacija, taikomasis tarpininkavimas 5 2 E PS SK Socialinių mokslų metodologija 5 2 E PS SK 5 2 E PS SK Teisinių paslaugų veiklos vystymas ir rinkodara 5 2 E PS SK Vartotojų teisių apsauga 5 2 E PS SK Viešųjų pirkimų teisė 5 2 E PS SK Žiniasklaidos teisė 5 2 E PS SK 5 k., 10 (2021/22 m.m. pavasario) semestras [nuo iki ] pavadinimas Iš viso 9 semestre: 0 Privalomieji dalykai 4 Magistro seminaras 4 16 Į PS SK Baigiamasis darbas arba(ir) baigiamieji egzaminai 26 Magistro baigiamasis darbas (kryptis: teisė) E PS SK Tarptautinė viešoji, tarptautinė privatinė ir ES teisė (baigiamasis egzaminas) Iš viso 10 semestre: E PS SK

21 Teisė (S) / Viešoji teisė (šaka) Kreditų : 90 4 k., 8 (2020/21 m.m. pavasario) semestras [nuo iki ] pavadinimas Profesinė praktika 10 4 Į PS SK Viešasis administravimas ir viešojo intereso teisinė apsauga Viešųjų funkcijų finansavimo teisinio reguliavimo 5 48 E PS SK 5 48 E PS SK Finansų įstaigos: statutinė teisė ir jurisprudencija 5 2 E PS SK Municipalinė teisė 5 2 E PS SK Sutartys su viešuoju elementu 5 2 E PS SK Sveikatos teisė 5 2 E PS SK Teisinių institucijų veiklos ir jos teisinio reguliavimo 5 2 E PS SK Europos Sąjungos prieglobsčio teisė 5 2 E PS SK Moksliniai įrodymai baudžiamajame procese 5 2 E PS SK Procesinė prievarta baudžiamajame procese 5 2 E PS SK Procesinių dokumentų rengimas 5 2 E PS SK Socialinės partnerystės teisinio reguliavimo 5 2 E PS SK Sutarčių rengimas: praktiniai aspektai 5 2 E PS SK Tarptautinė privatinė teisė: kolizinės normos 5 2 E PS SK 5 2 E PS SK Teisės teorijos praktikumas 5 2 E PS SK Iš viso 8 semestre: 0 5 k., 9 (2021/22 m.m. rudens) semestras [nuo iki ] pavadinimas Teisėkūros E PS SK Viešoji tarnyba 5 48 E PS SK Viešojo administravimo jurisprudencija 5 48 E PS SK

22 Duomenų apsaugos teisė 5 2 E PS SK Mokesčių administravimas ir mokestiniai ginčai 5 2 E PS SK Teritorijų planavimo ir statybos teisė 5 2 E PS SK Valstybinis ūkio reguliavimas 5 2 E PS SK Viešosios paslaugos 5 2 E PS SK Baudžiamoji politika 5 2 E PS SK Baudžiamojo proceso formos ypatumai 5 2 E PS SK Darbo sutarties teorinės ir praktinės 5 2 E PS SK Lyginamoji baudžiamojo proceso teisė 5 2 E PS SK Mediacija, taikomasis tarpininkavimas 5 2 E PS SK Socialinių mokslų metodologija 5 2 E PS SK 5 2 E PS SK Teisinių paslaugų veiklos vystymas ir rinkodara 5 2 E PS SK Vartotojų teisių apsauga 5 2 E PS SK Viešųjų pirkimų teisė 5 2 E PS SK Žiniasklaidos teisė 5 2 E PS SK 5 k., 10 (2021/22 m.m. pavasario) semestras [nuo iki ] pavadinimas Iš viso 9 semestre: 0 Privalomieji dalykai 4 Magistro seminaras 4 16 Į PS SK Baigiamasis darbas arba(ir) baigiamieji egzaminai 26 Magistro baigiamasis darbas (kryptis: teisė) E PS SK Viešoji teisė (baigiamasis egzaminas) 8 6 E PS SK Iš viso 10 semestre: 0 1 Atsiskaitymo forma: Į-įskaita, E-egzaminas 2 Dėstymo kalba: nurodoma tik tuo atveju, jei dėstoma ne lietuvių kalba Lavinimo : BUL-bendrojo universitetinio lavinimo, SK-studijų krypties, SKp-studijų krypties pagrindų Studijų programos komitetas: Prof. dr. Jonas Prapiestis komiteto pirmininkas; Prof. dr. Daiva Petrylaitė; Doc. dr. Remigijus Merkevičius; Doc. dr. Haroldas Šinkūnas; Andrius Namavičius (Užsienio reikalų ministerijos Teisės ir tarptautinių sutarčių departamento direktorius) - socialinis partneris; Paulius Bareika studentų atstovas.

1kursas-TV_bak_n_i_v_2011.xls

1kursas-TV_bak_n_i_v_2011.xls Studijų sritis - socialiniai mokslai 210,0 kredit. 21,0 kredit. I kursas Auditoriniai užsiėmimai Savarank.d. Atsiskaitymas 1 semestras 1 PP Teisės istorija TFIK 6 6 162 26 4 2 6 38 23,5 124 76,5 e 2 SP

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

Mediacija gegužės penktadieniai.pdf_didelis

Mediacija gegužės penktadieniai.pdf_didelis I šeštadienis (2019-08-31) Mediacijos pagrindai Mokymų dieną veda CEDR (Didžioji Britanija) akredituota mediatorė doc. dr. Agnė Tvaronavičienė Ginčo samprata ir sprendimo būdų įvairovė Mediacijos samprata

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS

ALEKSANDRO STULGINSKIO  UNIVERSITETAS Programos kodas Dėstomoji kalba Studijų sritis ir kryptis (šaka) Studijų pakopa Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis MIŠKŲ IR EKOLOGIJOS FAKULTETAS Antrosios pakopos studijų programa LAUKINIŲ GYVŪNŲ IŠTEKLIAI

Detaliau

LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS SENATAS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS STUDIJŲ PROGRAMŲ REGLAMENTO NAUJOS REDAKCIJOS PATVIR

LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS SENATAS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS STUDIJŲ PROGRAMŲ REGLAMENTO NAUJOS REDAKCIJOS PATVIR LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS SENATAS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS STUDIJŲ PROGRAMŲ REGLAMENTO NAUJOS REDAKCIJOS PATVIRTINIMO 219 m. balandžio 24 d. Nr. 9-SN Vilnius Vadovaudamasis

Detaliau

temos

temos 11-14 temos Pavedimo sutartis / Komiso sutartis / Distribucijos sutartis / Franšizės sutartis Dr. V. Mizaras. Prievolių teisė II Analizuojamos sutartys Pavedimo sutartis CK 6.756-6.765 str., įskaitant

Detaliau

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoja Verslo technologijų katedra, Tel.: 8 (5) 2744882,

Detaliau

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO REKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 1. T v i r t i n u Myk

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO REKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 1. T v i r t i n u Myk MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO REKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 1. T v i r t i n u Mykolo Romerio universiteto Studijų programos komiteto

Detaliau

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Tai vienintelė Lietuvoje studijų programa, rengianti teatro mokytojus. Teatro ir kino pedagogika jungia dvi sudėtingas ir įdomias sritis teatro meną ir asmenybės

Detaliau

VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė:

VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė: VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė: Jolanta Jurkevičiūtė m. Tyrimo tikslas išsiaiškinti

Detaliau

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal individualius ugdymosi planus. (Pagal vidurinio ugdymo

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Aktyvaus mokymosi metodai teisinio ugdymo paskaitose.pptx

Microsoft PowerPoint - Aktyvaus mokymosi metodai teisinio ugdymo paskaitose.pptx AKTYVAUS MOKYMOSI METODAI TEISINIO UGDYMO PASKAITOSE DOC. DR. ROMAS PRAKAPAS EDUKOLOGIJOS KATEDRA KOKYBĖ KAIP ŠIANDIENOS AKTUALIJA Mokslo ir studijų sistema orientuojama į kūrybingos, išsilavinusios, orios,

Detaliau

Microsoft Word - IKIMOKYKLINČ IR PRIEŀMOKYKLINČ PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - IKIMOKYKLINÄŒ IR PRIEÅ€MOKYKLINÄŒ PEDAGOGIKA.docx IKIMOKYKLINĖ IR PRIEŠMOKYKLINĖ PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Studijų programa Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika skirta rengti pedagogus darbui su vaikais nuo gimimo iki 7 metų. Studijų programa yra

Detaliau

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS Agronomijos fakultetas Žemdirbystės katedra STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS Dalyko kodas: AFŽEB07E Pavadinimas lietuvių kalba: Mokslinių tyrimų metodika Pavadinimas anglų kalba:

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

Merkevičius, Remigijus Baudžiamasis procesas: įtariamojo samprata : monografija TURINYS Autoriaus žodis 11 Įžanga 19 Santrumpų paaiškinimai 24 I dalis

Merkevičius, Remigijus Baudžiamasis procesas: įtariamojo samprata : monografija TURINYS Autoriaus žodis 11 Įžanga 19 Santrumpų paaiškinimai 24 I dalis Merkevičius, Remigijus Baudžiamasis procesas: įtariamojo samprata : monografija TURINYS Autoriaus žodis 11 Įžanga 19 Santrumpų paaiškinimai 24 I dalis. Įtariamojo statusą lemiančių konstitucinių pradų

Detaliau

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETO Mechanikos inžinerijos krypties studijų programų išorinio išsamiojo vertinimo IŠVADOS Ekspertų grupės vadovas: nariai: prof. habil. dr. Jonas Vobolis dr. Andrius Čapas

Detaliau

VILNIAUS UNIVERSITETO STUDENTŲ ATSTOVYBĖ Vilnius University Students Representation PIRMOS PASKAITOS APKLAUSOS APIBENDRINIMAS FAKULTETUOSE 2011m. RUDE

VILNIAUS UNIVERSITETO STUDENTŲ ATSTOVYBĖ Vilnius University Students Representation PIRMOS PASKAITOS APKLAUSOS APIBENDRINIMAS FAKULTETUOSE 2011m. RUDE VILNIAUS UNIVERSITETO STUDENTŲ ATSTOVYBĖ Vilnius University Students Representation PIRMOS PASKAITOS APKLAUSOS APIBENDRINIMAS FAKULTETUOSE 2011m. RUDENS SEMESTRAS Studentai, susipažinę su Vilniaus universiteto

Detaliau

Projektas „Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais gr

Projektas „Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais gr Studijų programos aprašas Studijų programos pavadinimas Informatika Aukštojo mokslo institucija (-os), padalinys (-iai) Vilniaus universitetas, Matematikos ir informatikos fakultetas, Informatikos katedra

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012 Lyderystė vardan mokymosi Eglė Pranckūnienė Mokyklų tobulinimo centras 2012 02 29 Įsivertinimas Ką aš labiausiai vertinu savo darbe? Kokios profesinės karjeros aš siekiu? Kaip man to pasiekti? Kokios galėčiau

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Tarptautinės studijos iššūkis visai akademinei bendruomenei Dr. Laura Sapranavičiūtė-Zabazlajeva, LSMU, TRSC, Užsieniečių studijų skyriaus vedėja 25 metų patirtis 682 studentai Tarptautinės studijos LSMU

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Retransliavimo veiklos teisėtumo aspektai Advokatas Darius Miniotas XVIII LKTA konferencija 2014 m. birželio 12 d. Pagrindiniai teisiniai reikalavimai Retransliavimas visuomenės informavimo audiovizualinėmis

Detaliau

Turinys I skyrius. CIVILINĖ TEISĖ KAIP TEISĖS ŠAKA Civilinės teisės samprata Privatinė teisė ir civilinė teisė Civilinės teis

Turinys I skyrius. CIVILINĖ TEISĖ KAIP TEISĖS ŠAKA Civilinės teisės samprata Privatinė teisė ir civilinė teisė Civilinės teis I skyrius. CIVILINĖ TEISĖ KAIP TEISĖS ŠAKA 19 1.1 Civilinės teisės samprata 19 1.1.1 Privatinė teisė ir civilinė teisė 19 1.1.2 Civilinės teisės reglamentuojami santykiai 20 1.1.2.1 Civilinio teisinio

Detaliau

Posėdis: ______________

Posėdis: ______________ Byla Nr. 15/99-34/99-42/2000 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS N U T A R I M A S Dėl Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 26 straipsnio 3 ir 4 dalių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

Testo klausimai iš civilinės teisės

Testo klausimai iš civilinės teisės Mokomasis testo pavyzdys Prie testo klausimų pridedamoje atsakymų lentelėje pažymėkite teisingo atsakymo variantą (A, B, C arba D). Visiškai teisingas yra tik vienas atsakymas. Galioja tik lentelėje pažymėti

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

PAS30008

PAS30008 PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V1-307 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS Dalyko kodas: IFEB B029 Pavadinimas lietuvių kalba: Atsinaujinančiosios energetikos sistemos. Pavadinimas anglų kalba: Renewable energy systems. Dalyko apimtis: 6 kreditai, 160 valandos,

Detaliau

PRANEŠIMŲ TEMOS

PRANEŠIMŲ TEMOS VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS PENKTOJI TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ KONFERENCIJA GLOBALIZACIJOS ĮTAKA TEISEI: SIENAS PERŽENGIANTI PROCESINĖ TEISĖ DATA: 2014 m. balandžio 25 d. VIETA: Vytauto

Detaliau

STUDIJŲ DALYKO (MODULIO) APRAŠAS Dalyko (modulio) pavadinimas KRIMINOLOGIJOS TEORIJOS Kodas Dėstytojas (-ai) Koordinuojantis: prof. dr. Aleksandras Do

STUDIJŲ DALYKO (MODULIO) APRAŠAS Dalyko (modulio) pavadinimas KRIMINOLOGIJOS TEORIJOS Kodas Dėstytojas (-ai) Koordinuojantis: prof. dr. Aleksandras Do STUDIJŲ DALYKO (MODULIO) APRAŠAS Dalyko (modulio) pavadinimas KRIMINOLOGIJOS TEORIJOS Kodas Dėstytojas (-ai) Koordinuojantis: prof. dr. Aleksandras Dobryninas Kitas (-i): doc. dr. Gintautas Sakalauskas

Detaliau

KONSTITUCINIS TEISMAS [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUS

KONSTITUCINIS TEISMAS [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUS 253 [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUSAS] 8.3. KONSTITUCINIO TEISMO ĮGALIOJIMAI 8.3.1. Konstitucinio Teismo įgaliojimai

Detaliau

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS MOKYKLINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIES VERTINIMO INSTRUKCIJA

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS MOKYKLINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIES VERTINIMO INSTRUKCIJA Projektas PATVRTNTA Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus 08 m. lapkričio d. įsakymu Nr. (..)-V- LETUVŲ KALBOS R LTERATŪROS VALSTYBNO BRANDOS EGZAMNO UŽDUOTES VERTNMO KRTERJA. Literatūrinio rašinio

Detaliau

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V1-236 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI Liudmila Lobanova VGTU Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Inga Veževičienė VGTU Integracijos ir karjeros direkcija Vilnius 2005.02.25

Detaliau

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377,

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr. 121-5484 Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, 2004-11-03, Žin., 2004, Nr. 162-5917 (2004-11-06) DĖL

Detaliau

Vadybos(administravimo) koncepcijų realizavimas praktikoje

Vadybos(administravimo) koncepcijų realizavimas praktikoje ISSN 1648 2603 (print) ISSN 2029-2872 (online) VIEŠOJI POLITIKA IR ADMINISTRAVIMAS PUBLIC POLICY AND ADMINISTRATION 2013, T. 12, Nr. 1 / 2013, Vol. 12, No 1, p. 148 153 Viešojo administravimo studijų krypties

Detaliau

ĮVYKIŲ KALENDORIUS MOKSLINĖS, POLITINĖS KONFERENCIJOS, SEMINARAI, DISKUSIJOS SEIME NUO 2015 M. GEGUŽĖS 1 D. IKI RUGPJŪČIO 31 D. Gegužės 6 d. Seimo Eur

ĮVYKIŲ KALENDORIUS MOKSLINĖS, POLITINĖS KONFERENCIJOS, SEMINARAI, DISKUSIJOS SEIME NUO 2015 M. GEGUŽĖS 1 D. IKI RUGPJŪČIO 31 D. Gegužės 6 d. Seimo Eur ĮVYKIŲ KALENDORIUS MOKSLINĖS, POLITINĖS KONFERENCIJOS, SEMINARAI, DISKUSIJOS SEIME NUO 2015 M. GEGUŽĖS 1 D. IKI RUGPJŪČIO 31 D. Gegužės 6 d. Seimo Europos informacijos biure Seimo Biudžeto ir finansų komiteto,

Detaliau

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS Kaimo kultūros institutas Kalbų centras STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS Dalyko kodas: KIKAB03E Pavadinimas lietuvių kalba: Verslo vokiečių kalbos pagrindai (B2 4 lygis) Pavadinimas

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-100 VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA

PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA LIETUVOS ŠVIETIMO SISTEMA Lietuvoje yra 46 aukštosios mokyklos: - 23 kolegijos (10 iš jų privačios) - 23 universitetai (8 iš jų privatūs) 2012 M. PANEVĖŽIO

Detaliau

BIUDŽETO PROGRAMŲ IR JŲ SĄMATŲ

BIUDŽETO PROGRAMŲ IR JŲ SĄMATŲ SUDERINTA Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis 19 m. sausio 5 d. PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 19 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. 1R-69 LIETUVOS RESPUBLIKOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

SUDERINTA:

SUDERINTA: SUDERINTA: SHMF l. e. p. dekanas prof. dr. Rimantas Balsys TVIRTINU: L. e. p. studijų prorektorė prof. dr. Leta Dromantienė 2018 / 2019 S. M. PAVASARIO SEMESTRO PIRMOSIOS PAKOPOS NUOLATINIŲ STUDIJŲ TVARKARAŠTIS

Detaliau

PALŪKANŲ, IŠMOKĖTŲ 2018 IR VĖLESNIAIS METAIS, APMOKESTINIMAS Palūkanos Palūkanų apmokestinimas (gyventojams) Palūkanų priskyrimas A ir B klasėms Palūk

PALŪKANŲ, IŠMOKĖTŲ 2018 IR VĖLESNIAIS METAIS, APMOKESTINIMAS Palūkanos Palūkanų apmokestinimas (gyventojams) Palūkanų priskyrimas A ir B klasėms Palūk PALŪKANŲ, IŠMOKĖTŲ 2018 IR VĖLESNIAIS METAIS, APMOKESTINIMAS Palūkanos Palūkanų apmokestinimas (gyventojams) Palūkanų priskyrimas A ir B klasėms Palūkanos už vartojimo kreditą, suteiktą per tarpusavio

Detaliau

1 Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbia atrankas į laisvas aukštesnes statutinių valstybės tarnautojų pareigas: 1. KLAIPĖDO

1 Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbia atrankas į laisvas aukštesnes statutinių valstybės tarnautojų pareigas: 1. KLAIPĖDO 1 Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbia atrankas į laisvas aukštesnes statutinių valstybės tarnautojų pareigas: 1. KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO KRETINGOS

Detaliau

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamosios gamybos įmonių, kurių apyvarta > 2 mln. Eur) švietimo

Detaliau

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija 2010 3 30 Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 83/389 EUROPOS SĄJUNGOS PAGRINDINIŲ TEISIŲ CHARTIJA (2010/C 83/02) 2010 3 30 Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 83/391 Europos Parlamentas, Taryba

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

~ ~ ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL ALYTAUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ TIKSLINIMO PAGAL PRIEMONĘ "SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBA

~ ~ ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL ALYTAUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ TIKSLINIMO PAGAL PRIEMONĘ SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBA ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL ALYTAUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ TIKSLINIMO PAGAL PRIEMONĘ "SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBANČIŲJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS" 2011 m. lapkričio 3

Detaliau

ŠIFRAS PRETENDENTŲ Į PROKURORUS EGZAMINO TEORINĖS DALIES TESTAS Pasirinkite, Jūsų nuomone, teisingiausią vieną iš pateiktų atsakymų į klausimą variant

ŠIFRAS PRETENDENTŲ Į PROKURORUS EGZAMINO TEORINĖS DALIES TESTAS Pasirinkite, Jūsų nuomone, teisingiausią vieną iš pateiktų atsakymų į klausimą variant PRETENDENTŲ Į PROKURORUS EGZAMINO TEORINĖS DALIES TESTAS Pasirinkite, Jūsų nuomone, teisingiausią vieną iš pateiktų atsakymų į klausimą variantų ir jį pažymėkite apibraukdami Neaiškūs žymėjimai, keli pažymėti

Detaliau

Etninės kultūros olimpiada

Etninės kultūros olimpiada Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada: galimybės ir perspektyvos Daiva Briedienė Klaipėda 2014 03 14 Apžvalga: dalykinės olimpiados, konkursai Olimpiadų yra apie 20: lietuvių kalbos, matematikos,

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Valstybinės energetikos inspekcijos vartotojams teikiamų paslaugų kokybės, prieinamumo ir pasitenkinimo tyrimas užsakovas vykdytojas Kovas, 2016 metodologija 2 Tyrimo metodologija Visuomenės nuomonės ir

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

2019_1.pdf

2019_1.pdf ISSN 2351-6364 (online). TEISĖS PROBLEMOS. 2019. Nr. 1(97) Dr. Rūta PETKUVIENĖ Vilniaus apygardos teismas TEISINĖS PAREIGOS DEKLARUOTI ĮSIGYTĄ TURTĄ IR GAUTAS PAJAMAS VYKDYMO VERTINIMAS PAGAL TEISMŲ PRAKTIKĄ

Detaliau

1 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Šnipiškės, Žalgirio g. Tadas Dapkus tel

1 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Šnipiškės, Žalgirio g. Tadas Dapkus tel 1 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Šnipiškės, Žalgirio g. Tadas Dapkus tel. +370 650 41 890 Dapkus@vilniaus-turtas.lt Objekto informacija Objektas BUTAS Adresas Vilniaus m. sav., Šnipiškės, Žalgirio g. Plotas

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

Vadovu sarasas__ir moksliniai interesai_internetui. doc

Vadovu sarasas__ir moksliniai interesai_internetui. doc 2010-2011 m. m. bakalauro ir magistro baigiamųjų darbų vadovai ir jų mokslinių interesų sritys Edukologijos katedra Kūno kultūra priešmokyklinis Meninis vaiko doc. dr. Aušrin Gumuliauskien 1 - - - - 2

Detaliau

STEPS projektas ir jo aktualumas Lietuvoje

STEPS projektas ir jo aktualumas Lietuvoje STEPS projektas ir jo aktualumas Dr. Rima Vaitkienė Sveikatos apsaugos ministerijos ES reikalų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėjo pavaduotoja STEPS projektas STEPS: angl. Strengthening Engagement in

Detaliau

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS MOLĖTŲ PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 1. Veiklos tikslas ir prioritetai: 1.1. Tikslas švietimo pagalbos prieinamumo didinimas specialiųjų ugdymosi poreikių ir/ar psichologinių

Detaliau

PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas ME

PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas ME PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas 191446312 2019 2021 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS MISIJA Marijampolės

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto Lietuvos socialinių tyrimų centro Vytauto Didžiojo universiteto Sociologijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. gegužės 8 d. posėdžio nutarimu Nr.

Detaliau

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS TIKSLAS VIEŠOSIOS POLITIKOS PRIORITETAS Lietuvai priešiškos šalys jau ilgą laiką

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

DocHdl1tmpTarget

DocHdl1tmpTarget Europos teisminių institucijų, nagrinėjančių civilines ir komercines bylas, tinklas Civilinis teisingumas šalia jūsų Sveiki atvykę į mūsų interneto svetainę tai nauja iniciatyva, palengvinsianti visų Europos

Detaliau

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles L 189/50 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2014 6 27 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 654/2014 2014 m. gegužės 15 d. dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

Detaliau

1 k. PATALPA Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus g. Domantas Grikšas tel

1 k. PATALPA Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus g. Domantas Grikšas tel 1 k. PATALPA Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus g. Domantas Grikšas tel. +370 673 22322 domantas@vilniaus-turtas.lt Objekto informacija Objektas PATALPA Adresas Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

Ataskaita

Ataskaita VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA AR UŽTIKRINAMA VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGA 2019 m. liepos 16 d. Nr. VA-4 SANTRAUKA Audito svarba Kiekvienas fizinis asmuo vartotojas, nes savo poreikiams patenkinti perka prekių

Detaliau

ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS MIŠKININKYSTĖS STUDIJŲ KRYPTIES ANTROSIOS PAKOPOS STUDIJŲ PROGRAMOS LAUKINIŲ GYVŪNŲ IŠTEKLIAI IR JŲ VALDYMAS (val

ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS MIŠKININKYSTĖS STUDIJŲ KRYPTIES ANTROSIOS PAKOPOS STUDIJŲ PROGRAMOS LAUKINIŲ GYVŪNŲ IŠTEKLIAI IR JŲ VALDYMAS (val ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS MIŠKININKYSTĖS STUDIJŲ KRYPTIES ANTROSIOS PAKOPOS STUDIJŲ PROGRAMOS LAUKINIŲ GYVŪNŲ IŠTEKLIAI IR JŲ VALDYMAS (valstybinis kodas - 621D55001) SAVIANALIZĖS SUVESTINĖ

Detaliau

MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respu

MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respu MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A1 2017-03-29 SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: 2017 m. birželio

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

Microsoft Word - ICOMOS CHARTIJOS KNYGA 2016 (Repaired)_RED_02_SVARUS.docx

Microsoft Word - ICOMOS CHARTIJOS KNYGA 2016 (Repaired)_RED_02_SVARUS.docx Kultūros paveldas šiuolaikiniame pasaulyje: tarptautiniai kultūros paveldo apsaugos principai ICOMOS dokumentuose 1965 2014 metais ŠVIETIMO IR MOKYMO GAIRĖS PAMINKLŲ, ANSAMBLIŲ IR VIETŲ BEI VIETOVIŲ KONSERVAVIMO

Detaliau

SKLYPAS Vilniaus m. sav., Užupis, Darbo g. Antanas Kudarauskas tel

SKLYPAS Vilniaus m. sav., Užupis, Darbo g. Antanas Kudarauskas tel SKLYPAS Vilniaus m. sav., Užupis, Darbo g. Antanas Kudarauskas tel. +370 685 84631 antanas@vilniaus-turtas.lt Objekto informacija Objektas SKLYPAS Adresas Vilniaus m. sav., Užupis, Darbo g. Plotas 12 m2

Detaliau

PATVIRTINTA Utenos kolegijos direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 17 d. Įsakymu Nr. V-151 (Aktuali redakcija: Utenos kolegijos direktoriaus 2015 m. vasario

PATVIRTINTA Utenos kolegijos direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 17 d. Įsakymu Nr. V-151 (Aktuali redakcija: Utenos kolegijos direktoriaus 2015 m. vasario PATVIRTINTA Utenos kolegijos direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 17 d. Įsakymu Nr. V-151 (Aktuali redakcija: Utenos kolegijos direktoriaus 2015 m. vasario 18 d. Įsakymu Nr. V-24) STUDIJŲ KOKYBĖS VALDYMO SISTEMOS

Detaliau

Microsoft Word - red_2014 M VEIKLOS ATASKAITA _su izanga_ - po pastabu.doc

Microsoft Word - red_2014 M  VEIKLOS ATASKAITA _su izanga_ - po pastabu.doc 2014 metų veiklos apžvalga Įžangos žodis Globalizacija ir demokratija į teismų ir šalies teisinę sistemą atnešė daugiau atvirumo, įvairovės, tačiau šie pozityvūs dalykai gali sąlygoti ir nelygybę, konfliktus,

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto Lietuvos socialinių tyrimų centro Vytauto Didžiojo universiteto Sociologijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2017 m. birželio 6 d. posėdžio nutarimu

Detaliau

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis  _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pagrindiniai Lietuvos ateities iššūkiai Klaudijus Maniokas ESTEP valdybos pirmininkas Trys akcentai Pripažinti ir nepripažinti iššūkiai: konsensuso link Struktūrinių apirbojimų sprendimas: intervencijos

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

INFORMACIJA BESIRUOŠIANTIEMS CIVILINĖS TEISĖS IR CIVILINIO PROCESO BAKALAURO BAIGIAMAJAM EGZAMINUI 1. Kompleksinis civilinės teisės ir civilinio proce

INFORMACIJA BESIRUOŠIANTIEMS CIVILINĖS TEISĖS IR CIVILINIO PROCESO BAKALAURO BAIGIAMAJAM EGZAMINUI 1. Kompleksinis civilinės teisės ir civilinio proce INFORMACIJA BESIRUOŠIANTIEMS CIVILINĖS TEISĖS IR CIVILINIO PROCESO BAKALAURO BAIGIAMAJAM EGZAMINUI 1. Kompleksinis civilinės teisės ir civilinio proceso baigiamasis bakalauro egzaminas raštu yra organizuojamas

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation #HRSavaitėLietuva VDI IR DARBDAVIŲ TEISĖS BEI PAREIGOS NAUJAJAME DARBO KODEKSE 2017 Kas atsitiko: 1. Naujas teisinis reiškinys, iš esmės keičiantis darbo teisinių santykių reguliavimą. 2. Dialogo arba

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Baudžiamoji teisė Baudžiamoji teisė kas tai? Baudžiamoji teisė tai teisės šaka, kuri veikia tik tada, kai kitos teisės šakos nebeveikia. Kai civilinė teisė nebesugeba paveikti žmonių taip, kad jie gerbtų

Detaliau

Microsoft Word - AGRI LT-TRA-00

Microsoft Word - AGRI LT-TRA-00 EUROPOS KOMISIJA ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS GENERALINIS DIREKTORATAS G direktoratas. Kaimo plėtros horizontalieji aspektai G.1. Kaimo plėtros nuoseklumas 2008 11 19 Briuselis JMC/ab/bm 2007 2013 M. KAIMO

Detaliau

II

II PATVIRTINTA Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr.V1-260 6 priedas BIBLIOTEKOS IR SKAITYKLOS VEIKLOS PLANAS 2018 METAMS Tikslas: 1.Siekti,

Detaliau

Konstitucinis Teismas

Konstitucinis Teismas Byla Nr. 14/2015-1/2016-2/2016-14/2016-15/2016 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO KODEKSO 189 1 STRAIPSNIO 1 DALIES ATITIKTIES

Detaliau

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos konferencijoje Kalbos, kultūra

Detaliau

VADOVĖLIO VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠAI 1. MEDŽIAGOS TINKAMUMAS VERTYBINĖMS NUOSTATOMS UGDYTI(S) Vertinimo kriterijai 1.1. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga

VADOVĖLIO VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠAI 1. MEDŽIAGOS TINKAMUMAS VERTYBINĖMS NUOSTATOMS UGDYTI(S) Vertinimo kriterijai 1.1. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga VADOVĖLIO VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠAI 1. MEDŽIAGOS TINKAMUMAS VERTYBINĖMS NUOSTATOMS UGDYTI(S) 1.1. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga atitinka pagrindines demokratijos vertybes ir principus (asmens ir tautos

Detaliau

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr SUKČIAVIMO PREVENCIJOS, NUSTATYMO IR TYRIMO TAISYKLĖS www.krka.biz Gyventi sveikai 3 4 5 6 8 9 10 11 Tikslai Aprėptis ir taikymas Nevienodų sąlygų taikymo ir sukčiavimo draudimas Sukčiavimo valdymo kontrolės

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. "J ( /* '<* ) Vil

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. J ( /* '<* ) Vil IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. "J ( /* '

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau