LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS VETERINARIJOS AKADEMIJA Veterinarijos fakultetas Deimantė Masaitė LSMU VA Veterinarinės maisto saugos studentų

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS VETERINARIJOS AKADEMIJA Veterinarijos fakultetas Deimantė Masaitė LSMU VA Veterinarinės maisto saugos studentų"

Transkriptas

1 LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS VETERINARIJOS AKADEMIJA Veterinarijos fakultetas Deimantė Masaitė LSMU VA Veterinarinės maisto saugos studentų mitybos įpročių analizė Analysis of LSMU VA veterinarian food safety students eating habits Veterinarinės maisto saugos ištęstinių studijų MAGISTRO BAIGIAMASIS DARBAS Darbo vadovas: prof. dr. Gintarė Zaborskienė Maisto saugos ir kokybės katedra KAUNAS, 2017

2 DARBAS ATLIKTAS MAISTO SAUGOS IR KOKYBĖS KATEDROJE PATVIRTINIMAS APIE ATLIKTO DARBO SAVARANKIŠKUMĄ Patvirtinu, kad įteikiamas magistro baigiamasis darbas LSMU VA Veterinarinės maisto saugos studentų mitybos įpročių analizė. 1. Yra atliktas mano paties/pačios; 2. Nebuvo naudotas kitame universitete Lietuvoje ir uţsienyje; 3. Nenaudojau šaltinių, kurie nėra nurodyti darbe, ir pateikiu visą panaudotos literatūros sąrašą Deimantė Masaitė (data) (autoriaus vardas, pavardė) (parašas) PATVIRTINIMAS APIE ATSAKOMYBĘ UŢ LIETUVIŲ KALBOS TAISYKLINGUMĄ ATLIKTAME DARBE Patvirtinu lietuvių kalbos taisyklingumą atliktame darbe Deimantė Masaitė (data) (autoriaus vardas, pavardė) (parašas) MAGISTRO BAIGIAMOJO DARBO VADOVO IŠVADOS DĖL DARBO GYNIMO Gintarė Zaborskienė (data) (darbo vadovo vardas, pavardė) (parašas) MAGISTRO BAIGIAMASIS DARBAS APROBUOTAS KATEDROJE/KLINIKOJE Mindaugas Malakauskas (aprobacijos data) (katedros/instituto vedėjo/jos vardas, (parašas) pavardė) 1) 2) Magistro baigiamojo darbo recenzentai (vardas, pavardė) Magistro baigiamųjų darbų gynimo komisijos įvertinimas: (parašai) (data) (gynimo komisijos sekretorės (-iaus) vardas, pavardė) (parašas)

3 TURINYS SANTRAUKA... 4 SUMMARY... 5 SANTRUMPOS... 6 ĮVADAS LITERATŪROS APŢVALGA Sveika mityba, jos principai pagal PSO rekomendacijas ir mokslininkus Mitybos ir sveikatos problemų sąsajos analizė Studentų mitybos įpročių svarba savijautai ir pasiekimams TYRIMO METODAI IR MEDŢIAGA Tyrimo vieta ir objektas Tyrimo metodas Statistinė duomenų analizė TYRIMO REZULTATAI Bakalauro studentų mitybos įpročių analizė Magistrantūros studentų mitybos įpročių analizė REZULTATŲ APTARIMAS IŠVADOS REKOMENDACIJOS LITERATŪROS SĄRAŠAS PRIEDAI

4 analizė. SANTRAUKA Darbo pavadinimas: LSMU VA Veterinarinės maisto saugos studentų mitybos įpročių Magistro darbas buvo atliktas Lietuvos sveikatos mokslų universitete, Veterinarijos akademijoje, Maisto saugos ir kokybės katedroje, per m. laikotarpį. Darbo apimtis - 48 puslapiai, pateikta 43 paveikslai ir 1 priedas. Darbo tikslas: išanalizuoti, palyginti ir įvertinti bakalauro ir magistrantūros studijų studentų, studijuojančių Veterinarinę maisto saugą, mitybos įpročius. Darbo metodika. Tyrimo objektu pasirinkta LSMU VA Veterinarinės maisto saugos bakalauro ir magistrantūros dieninių studijų studentai, siekiant įvertinti jų valgymo įpročių analizę. Duomenys buvo renkami panaudojant anketinę apklausą, duomenų analizė atlikta statistiniu duomenų analizės metodu. Rezultatai ir išvados. Apklausoje dalyvavo įvairių kursų 102 bakalauro ir 103 magistrantūros studijų studentai. Atlikus apklausos analizę, nustatyta, jog pusė studentų savo mitybą vertina vidutiniškai ir pripaţįsta, kad didţiausią neigiamą įtaką jų sveikatai turi nesubalansuota ir nesveika mityba. Daugiau bakalaurai (p = ) savo mitybą vertina labai gerai, didesnė dalis magistrantų savo mitybą vertina blogai (p = ). Didesnė dalis bakalaurų nurodo, jog taip maitindamiesi jaučiasi puikiai (p = ), kai tuo tarpu daugiau magistrantų įvardija, jog jaučiasi tik gerai (p = 0.004). Daugiau magistrantai laikosi rekomendacijų ir valgo 3-5 kartus per dieną (p = 0.005). Maisto produktus daţniausiai bakalaurai (p = ) renkasi pagal skonines ir juslines savybes, o ne sveikatinamąsias. Daugiau magistrantai stengiasi laikytis mitybos specialistų rekomendacijų (p = ). Studentai pripaţįsta, jog turi sveikatos pakitimų dėl nesubalansuotos mitybos: vitaminų ir mineralinių medţiagų trūkumas, nutukimas, padidėjęs cholesterolio kiekis, kraujotakos sutrikimai, cukrinis diabetas. Pasirinkus veterinarinės maisto saugos magistrantūros studijas, studentų nuomonė apie mitybą labiau motyvuota sveikos mitybos atţvilgiu. 70 proc. magistrantūros studijų studentų teigia, jog pasikeitė poţiūris į mitybą, pradėjus studijuoti LSMU, o bakalauro studijų studentų - 50 proc. (p = ). Daugiau magistrantų teigia, jog pradėjus studijuoti universitete įgijo daugiau ţinių apie sveiką mitybą, lyginant su bakalaurais (p = ). Studentams rekomenduojama labiau domėtis sveika mityba. Norint jaustis puikiai, itin svarbu subalansuota mityba. Svarbu maitintis mitybos specialistų rekomenduojamu laiku. Vartoti daug vaisių, darţovių, ţuvies ir vengti daug cukraus turinčių produktų, alkoholio. Daugiau vartoti namuose gamintą maistą, o ne naudotis greito maisto uţkandinių paslaugomis. Labiau gilintis į studijų teikiamas ţinias apie sveiką mitybą, teikti ţinias kitiems. Raktiniai ţodţiai: sveika mityba, subalansuota mityba, mitybos problemos. 4

5 SUMMARY Final thesis theme: analysis of LSMU VA veterinarian food safety students eating habits. Final thesis was made in Lithuanian university of health sciences, Veterinary Academy, Food safety and quality department, during the period of The scope of work - 48 pages, 43 images and 1 appendix. Final thesis objective: make analysis, compare and evaluate bachelor and master studies students who are studying Veterinarian food safety eating habits. Final thesis method. Research object is LSMU VA Veterinarian food safety department bachelor and master studies students. Data was collected based on questionnaire, data analysis was made using statistical data analysis method trying to evaluate eating habits of LSMU VA Veterinarian food safety department bachelor and master studies`students. Results and conclusions. 102 bachelor degree and 103 master degree students attended questionnaire. After analyzing the data it was found that half of the students rate their diet on average and admit that major negative impact to their health has unbalanced and unhealthy diet. More bachelor students (p = ) rate their diet very well, significant part of master students rate their diet bad (p = ). More bachelor students indicate that they feel very well by having such diet (p = ) meanwhile significant number of master students indicate that they feel just well (p = 0.004). More master students follow recommendations and eat 3-5 times per day (p = 0.005). Bachelor students usualy select food (p = ) according to taste and sensory features but not nutritiousness. More master students follow recommendations of specialists (p = ). Students admit that they have some health disorders due to unbalanced diet: lack of vitamins and minerals, overweight, higher cholesterol, circulatory disorders, diabetes. Students who chose veterinarian food safety master studies have positive attitude regarding healthy diet. 70% of master students and 50% of bachelor students (p = ) claim that their attitude to healthy diet changed after they started studying at LSMU. More master students claim that after they started studying at the university they got more knowledge regarding healthy diet comparing to bachelor students (p = ). For students it is recommended to pay more attention at healthy diet. Healthy diet is a must for better health. It is important to eat according to specialist recommendations at recommended time. As well it is important to eat more fruits, vegetables, fish and avoid products that have high number of sugar and alcohol. It is recommended to eat more home made products instead of fast food in different restaurants. It is recommended to get deeper knowledge in healthy diet and spread this knowledge to others. Key words: healthy diet, balanced diet, diet issues. 5

6 SANTRUMPOS LSMU Lietuvos sveikatos mokslų universitetas; VA Veterinarijos akademija; PSO Pasaulinė sveikatos organizacija; EBK Europos Bendrijų komisija; SMG sveikos mitybos gairės; MS - metabolinis sindromas; IŠL - išeminė širdies liga; CD cukrinis diabetas; KMI - kūno masės indeksas. 6

7 ĮVADAS Su maistu ţmogus turi gauti maistines medţiagas: angliavandenius, baltymus, riebalus, biologiškai aktyvias medţiagas mineralines medţiagas ir vitaminus. Remiantis sveikos mitybos taisyklėmis ir principais, su maistu reikia gauti visų išvardintų medţiagų tinkamus kiekius, kurie priklauso nuo amţiaus, fizinio aktyvumo, lyties [1]. Sveikai besimaitinantis organizmas gauna visas jam reikalingas medţiagas idealiam svoriui palaikyti, taip pat kontroliuoja energijos poreikį organizmui. Sveika mityba - tai vienas pagrindinių sveikatą saugančių gyvensenos veiksnių bei ligų profilaktikos elementų, kuris net proc. turi įtakos pilnaverčiam ţmogaus gyvenimui [2]. Subalansuotumas vienas svarbiausių sveikos mitybos aspektų, kuris tiesiogiai nulemia organizmo vystymąsi ir augimą. Tai tinkamas maistinių medţiagų: angliavandenių, baltymų riebalų, vitaminų ir mineralinių medţiagų kiekis bei jų tarpusavio santykis. Jis yra svarbus dėl to, kad net ir būtina maisto medţiaga, jei jos vartojama per daug, turi neigiamos įtakos sveikatai. Pasaulinė sveikatos organizacija (PSO) yra pateikusi paros maistinių medţiagų ir energijos normų rekomendacijas, laikantis jų, nepriaugama nereikalingo antsvorio, ir sumaţinama mirtinų ligų tikimybė bei pagerinama bendra organizmo būklė [3]. A. Barzda ir kt.(2014) teigia, kad atlikta pakankamai mokslinių tyrimų, kurie įrodo, kad nesveika, neteisinga mityba nulemia didelę dalį lėtinių neinfekcinių ligų atsiradimo atvejų, ypač kraujotakos sistemos ir onkologinių, sudarančių didţiausią Lietuvos gyventojų mirtingumo dalį, atsiradimui ir vis daţniau pripaţįstama įprastu šių ligų rizikos faktoriumi [4]. Mityba lemia fizinį ir protinį ţmogaus vystymąsi, sveikatą bei ilgaamţiškumą. Remiantis V. Mildaţienės ir Z. Naučienės (2015) atliktais tyrimais teigiama, kad Lietuvoje gyventojų mityba nėra sveika ir subalansuota. Nesveikas maistas tapo daugelio vartotojų kasdienine dalimi. Kas antras Lietuvos gyventojas nesveiką maistą vartoja bent kartą per savaitę ar daţniau, o ypač mokiniai ir studentai [5]. Moksleiviams tapus studentais, visiškai pasikeičia jų gyvenimo sąlygos. Tai daţniausiai turi didelės įtakos jų mitybos įpročiams. Studijų metais kuriasi gyvenimo būdo įpročiai, vėliau lemiantys asmens sveikatos būklę. Šiame gyvenimo tarpe, Lietuvoje ir pasaulyje, nustatytas daţniausias nesveiko maisto naudojimas [6]. Studentai daugiau nei pusė savo dienos laiko praleidţia studijų vietose. Daţnai valgo tik 2 3 kartus per dieną, uţkandţiauja, nes daug laiko praleidţia prie kompiuterio ir neatsitraukia nuo darbų, daţnai persivalgo. Tokia neracionali mityba nulemia virškinimo sutrikimus, nutukimą, kraujagyslių ir onkologinių ligų vystymąsi. Daţnai studentai skundţiasi nuovargiu, 7

8 emociniu nestabilumu, maţėjančiu darbingumu ir tingumu. Taigi, be galo svarbu atkreipti dėmesį į studijuojančių ţmonių mitybos įpročius bei sąlygas maitintis sveikai [7]. Sveikos visuomenės kūrimasis paremtas informacijos apie sveiką mitybą ir sveikų maisto produktų vartojimą skaida. Svarbu, kad su maistu būtų gaunamas reikalingas visų maistinių medţiagų kiekis ir išlaikytas rekomenduojamas maistinių medţiagų santykis paros maisto davinyje. Jei mityba bus sveika, padės ne tik išsaugoti sveikatą, bet ir ją stiprinti. Apţvelgus Lietuvoje atliktus tyrimus, pastebima, kad daţniausiai tiriami ir analizuojami studentų mitybos įpročių daţniai. Pasigendama mokslinių darbų, kurie analizuotų sąsajas tarp nesveiko maisto vartojimo ir tiriamųjų sveikatos ir fizinės būklės. Darbo tema yra nauja ir originali, nes šiuo tyrimu siekiama įvertinti LSMU VA veterinarinės maisto saugos studijuojančių studentų mitybos įpročius. Kyla klausimas, ar studentai pasirinkę veterinarinės maisto saugos studijas yra patys motyvuoti sveikos mitybos atţvilgiu. Ar jų poţiūris keičiasi studijuojant, toliau renkantis magistrantūros studijas. Darbo tikslas: išanalizuoti, palyginti ir įvertinti bakalauro ir magistrantūros studijų studentų, studijuojančių Veterinarinę maisto saugą, mitybos įpročius. Darbo uţdaviniai: 1. Sudaryti studentų mitybos įpročių ir savijautos vertinimui apklausos anketą. 2. Įvertinti I-IV kurso bakalauro dieninių studijų studentų, studijuojančių Veterinarinę maisto saugą, mitybos įpročius, mitybos poveikį savijautai, pateikti rekomendacijas. 3. Įvertinti I-II kurso magistrantūros dieninių studijų studentų, studijuojančių Veterinarinę maisto saugą, mitybos įpročius, savijautą. 4. Atlikti tyrimų rezultatų palyginamąją analizę, suformuluoti išvadas, pateikti rekomendacijas studentams dėl mitybos įpročių gerinimo. 8

9 1. LITERATŪROS APŢVALGA 1.1. Sveika mityba, jos principai pagal PSO rekomendacijas ir mokslininkus Mityba yra kasdienis ţmogaus gyvenimo elementas, atitinkantis fiziologinius organizmo poreikius, lemiamas sveikos mitybos taisyklių ir rekomenduojamų principų laikymosi aspektu [8]. A. Abaravičius ir kt. (2011) teigia, kad tinkama mityba aprūpina ţmogaus organizmą energija ir būtinomis maisto medţiagomis. Ţmogus nuolat turi gauti visų svarbiausių maisto medţiagų, kad palaikytų tinkamą organizmo funkcionavimą, sveikatą, fizinį aktyvumą. Kad gautų visų reikiamų medţiagų, turi proporcingai vartoti augalinius ir gyvūninius maisto produktus. Augaliniuose produktuose gausu vitaminų C ir B, folio rūgšties, mikroelementų, maisto skaidulų, baltymų, angliavandenių ir t.t. Gyvūniniuose produktuose gausu baltymų, kalcio, geleţies, įvairių vitaminų ir t.t. [9]. V. Jurevičienė ir kt. (2009) rašo, sveikos gyvensenos ir mitybos pagrindą sudaro racionali mityba. Autoriai nurodo, kad tokia mityba pailgina gyvenimo trukmę, neleidţia išsivystyti įvairioms ligoms, taikoma kaip gydymo priemonė, skatina fizinio ir protinio ţmogaus aktyvumo vystymąsi [10]. Racionali mityba yra grindţiama moksliškai. Jos pagrindą sudaro racionalus maisto balansas, kuris lemia gaunamą tinkamą maisto medţiagų ir vitaminų bei mineralų kiekį. Tai būtina normaliam organizmo veiklos funkcionavimui. Racionali mityba nulemia protinę ir fizinę ţmogaus raidą, saugo sveikatą [10]. Nustatyta, kad informacijos sklaida apie mitybą ir jos poveikį fiziniam ir protiniam vystymuisi parsidėjo XX a. pabaigoje. Tokias programas, kuriose analizuojama mityba Europoje, koordinuoja ir vykdo Europos Bendrijos komisija (EBK), Pasaulinė sveikatos organizacija (PSO). Didelį įnašą teikia šalių mokslininkai, nagrinėdami ir atlikdami įvairius tyrimus [11]. Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) įvardina mitybą kaip vieną iš lemiamų sveikatos veiksnių ir nuolat atnaujina sveikos mitybos rekomendacijas, viešina naujausius mokslinius tyrimus šioje srityje. Sudarė sveikos mitybos gaires (SMG) tai visuomenei paprastai ir populiariai pateikta informacija apie maisto produktų grupių santykį paros maisto davinyje. SMG padeda pasirinkti maisto produktus, kad mityba būtų optimali ir įvairiapusė. Šios rekomendacijos visuomenei padeda tinkamai pasirinkti maisto produktus ir pilnai apsirūpinti reikiamu medţiagų kiekiu, tokiu būdu sumaţinti lėtinių neinfekcinių ligų riziką [12]. 9

10 Remiantis PSO rekomendacijomis, per parą gauti daugiau nei 25 g skaidulinių maisto medţiagų. Geriausi skaidulinių medţiagų šaltiniai yra rupiai maltų grūdų duona, sėlenos, darţovės, ypač ankštinės, vaisiai. Nepakankamai vartojant skaidulinių medţiagų, didėja tikimybė susirgti storosios ţarnos vėţiu, nutukimu, II tipo cukriniu diabetu. Nuolat vartojant daugiau angliavandenių, nei reikia mūsų organizmui, tik dalis jų deponuojami glikogeno pavidalu. Kita dalis paverčiama riebalais, kurie kaupiasi mūsų organizme. Racionalioje mityboje baltymai turi sudaryti proc. paros davinio vertės (arba 0,75 g baltymų 1 kg kūno svorio). Esant baltymų pertekliui, apsunkinama inkstų funkcija, spartėja kalcio šalinimas, gali kilti alergijos pavojus. Baltymų stoka taip pat neigiamai veikia organizmą: lėtėja medţiagų apykaita, maţėja organizmo atsparumas infekcijoms, silpnėja sąlyginiai refleksai, atsparumas stresinėmis situacijomis, lėtėja gijimo procesai [11]. Riebalai didina maisto davinio energinę vertę, todėl vartojant riebų maistą gresia pavojus nutukti. Sočiosios ir trans riebalų rūgštys sukelia dislipidemijas, didina aterosklerozės ir išeminės širdies ligos riziką. [11]. Visavertėje mityboje visada turi būti tinkamas vitaminų, mineralų ir vandens kiekis. Sveikos mitybos piramidė padeda pasirinkti maisto produktus, kad mityba būtų sveika. Ji iliustruoja racionalios mitybos įvairovę ir nurodo maisto produktų grupių santykį paros maisto davunyje (1 pav). 1 pav. Mitybos piramidė [13]. Lietuvos sveikos mitybos piramidėje maisto produktai sugrupuoti į 6 grupes, kurios išdėstytos skirtinguose piramidės aukštuose. Tai parodo kiek tam tikrų produktų 10

11 rekomenduojama suvartoti per parą. Sveikos mitybos piramidėje porcija tai santykinis produkto kiekis (pavyzdţiui, duonos riekė, vaisius, indelis salotų, stiklinė pieno ir panašiai), o ne absoliutus produkto kiekis ar tūris. Mitybos piramidės tikslas produkto kiekio suvartojimo rekomendacijos per parą. Vis daţniau mitybos piramidţių apačioje nurodomos 8 stiklinės vandens [13]. L. Dubois et al. (2011) teigia, jog geriausiai maistinių medţiagų svarbą iliustruojantis pavyzdys dietologų bei mitybos specialistų rekomendacijos valgyti 3 5 kartus per dieną, išdalinus paroje gaunamas kalorijas į atskirus valgymus, bei paskirstant maistines medţiagas, atsiţvelgiant į paros laiką. Skrandţio sienelės išsitempia, kai valgoma retai, kad 6-8 val., tada labai išalkstama ir per daug valgoma. Sienelės nejuda laisvai ir nesimaišo su skrandţio sultimis, dirginama skrandţio gleivinė. Valgant labai išalkus skubama ir maistas blogai sukramptomas ir sutrinamas. Remiantis mitybos specialistų rekomendacijomis valgymai turi būti paskirstyti į pusryčius apie 8 val., pietus apie 14 val. ir vakarienę apie 18 val. Tarpuose rekomenduojami priešpiečiai ir pavakariai. Nerekomenduojama riboti organizmui reikiamų maisto medţiagų, laikytis dietos [14]. EBK specialistai nustatė sveikos mitybos principus: Saikingumas pirmasis sveikos mitybos principas, jis yra pagrindinis, kadangi net ir reikiama organizmui medţiaga gali būti kenksminga, jei jos vartojama per daug. Įvairumas antrasis sveikos mitybos principas. Nustatyta, kad su maistu reikia gautu 40 įvairių maisto medţiagų, todėl reikia vartoti kuo įvairesnį maistą. Vartojant ir augalinius, ir gyvūninius maisto produktus bus patenkinami organizmo poreikiai šioms medţiagoms. Subalansavimas trečiasis mitybos principas. Tai reikiamas angliavandenių, baltymų, riebalų vitaminų ir mineralinių medţiagų santykis, kuris nulemia reikiamą energijos kiekį organizme. Maisto medţiagų poreikis priklauso nuo ţmogaus amţiaus, lyties, atliekamo darbo sunkumo [15]. Svarbus sveikos mitybos komponentas yra mitybos reţimas. R. Stukas išskiria du mitybos reţimo komponentus: maisto pasiskirstymą valgio metu ir valgymų skaičių per parą. Maitinimosi laikas gali būti įvairus, tačiau rekomenduojama, kad tarp valgymų būtų išlaikomas 5 6 val. tarpas. Racionalios mitybos reţimą reguliuoja alkio jausmas, kuris išnyksta po min. nuo valgymo pradţios [16]. Rekomenduojama gauti ne vienodą kiekį medţiagų ir energijos skirtingų valymo metu. Tai turi priklausyti nuo valgymo skaičiaus per parą ir paros laiko, kada valgoma. Mitybos įpročių gerinimas yra ne vien individo, bet ir visuomenės problema, todėl jos sprendimas reikalauja visą populiaciją, daugelį sektorių ir disciplinų apimančio poţiūrio. 11

12 2007 m. PSO ir Europos Sąjungos taryba patvirtino Baltąją knygą,,europos strategija su mityba, antsvoriu ir nutukimu susijusioms problemoms spęsti, Baltoji knyga,,kartu sveikatos labui, m. [17] ir Ţalioji knyga Sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo skatinimas: antsvorio, nutukimo ir chroniškų ligų prevencija Europos Sąjungoje [18]. Sveikos mitybos skatinimą numato ir PSO strateginės veiklos dokumento Sveikata 21 vienuoliktas tikslas sveikesnis gyvenimas: pasiekti sveikesnės elgsenos mitybos srityje, uţtikrinti sveiko maisto būvimą ir jo prieinamumą ţmogui. PSO vis labiau rekomenduoja vartoti vaisius ir darţoves, kaip priemonės stabdyti nutukimui ir lėtinėms neinfekcinėms, reikšmę. Vienos mitybos ir neinfekcinių ligų konferencijoje, vykusioje 2013 m., konstatuota, kad nepaisant tam tikro progreso, pasiekto įgyvendinant nacionalines maisto ir mitybos politikas, lieka daug neišspręstų klausimų: didelis sergamumas ir mirtingumas nuo lėtinių neinfekcinių ligų, plintantis nutukimas ir su juo susijusios sveikatos problemos, didelė populiacijos dalis, nesilaikanti sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo rekomendacijų [19]. Nuo 2007 m., kai buvo pradėtas įgyvendinti PSO Europos maisto ir mitybos politikos veiksmų planas, buvo priimta daug kitų svarbių dokumentų: Europos neinfekcinių ligų profilaktikos ir kontrolės strategijos įgyvendinimo veiksmų planas m. Siekiant atkreipti dėmesį į socialinius gyvensenos netolygumus ir paskatinti visuomenės narių suinteresuotumą sveikai gyventi bei aktyviai dalyvauti sveikatinimo veikloje, šalies strateginiuose dokumentuose Lietuvos paţangos strategijoje Lietuva 2030 (2012) ir Lietuvos sveikatos metų programoje (2014) išskirtinis dėmesys skiriamas kiekvieno piliečio sveikos gyvensenos formavimuisi: pabrėţiama, kad siekiant sveikesnės visuomenės būtina stiprinti sveikos gyvensenos įgūdţių formavimą šeimoje, švietimo ir mokslo institucijose, darbo vietose ir bendruomenėje; skatinti sveikos mitybos įpročius didinant visuomenės informuotumą apie sveiką ir subalansuotą mitybą; uţtikrinti optimalų fizinį aktyvumą; ugdyti nepalankias nuostatas ţalingų įpročių atţvilgiu. Šių siekinių realizavimas tampa svarbia prielaida įgyvendinant Lietuvos paţangos strategijoje pateikiamą savarankiškos, sveikos, savimi pasitikinčios, kūrybingos ir iniciatyvios visuomenės viziją [20].Apibendrinant galima teigti, kad sveika mityba tai kokybiško gyvenimo rodiklis. Ją turi sudaryti subalansuotas maistas. Remiantis mitybos specialistų sudaryta mitybos piramide, kasdienai būtina rinktis atitinkamus maisto produktus ir nustatytas jų norma. Itin svarbu laikytis mitybos principų ir mitybos reţimo Mitybos ir sveikatos problemų sąsajos analizė Mityba labai veikia ţmogaus sveikatą. Lėtinės neinfekcinės ligos sudaro didţiąją dalį pasaulio gyventojų mirčių. Širdies ir kraujagyslių ligos bei piktybiniai navikai sudaro itin didelį 12

13 procentą visų ligų pasaulyje. Viena svarbiausių sveikatos problemų vis daţniau įvardijama nutukimas, nes jo paplitimas auga labai sparčiai. Per paskutinius du dešimtmečius nutukimas pasaulyje išaugo tris kartus, daugiau nei pusė Europos šalių suaugusiųjų turi nutukimo problemų. Šiuo metu nustatyta, kad pasaulyje 300 milijonų ţmonių yra nutukę, 750 milijonų turi antsvorio, o tai viršija skaičių ţmonių, stokojančių maisto ir turinčių maţesnę nei normali kūno masę [21] m. širdies ir kraujagyslių ligos bei piktybiniai navikai sąlygojo 69,4 proc. Lietuvos vyrų ir 83 proc. moterų mirčių. Remiantis mitybos tyrimų duomenimis, pastaruoju metu Lietuvoje pastebima nedidelė nutukimo maţėjimo tendencija,, tačiau dar yra gana daug nutukusių ţmonių 11,3 % vyrų ir 15,2 % moterų [22]. Šių ligų atsiradimas priklauso nuo daugelio veiksnių, tarp kurių svarbi reikšmė tenka mitybai. Visuomenės sveikatai racionali mityba, jos laikymasis ir sveikos mitybos principų pritaikymas, turi labai didelę reikšmę. Tai akcentuoja PSO bei Europos Komisijos priimti dokumentai. Netaisyklinga mityba daţnai minima kaip Lietuvos gyventojų sveikatos blogėjimo prieţastimi. Netaisyklingos mitybos principai yra daţniausi rizikos veiksniai, turintys didelės įtakos Lietuvos gyventojų sergamumui ir mirtingumui. Daţniausiai pasitaiko šios mitybos klaidos: per didelis maisto kiekis, vienu metu vartojami tarpusavyje nederantys produktai, per daug naudojama konservuotų, virtų, chemiškai ar kitaip apdorotų produktų, per didelę maisto dalį sudaro gyvulinės kilmės produktai, nereguliarus maitinimosi reţimas, per maţai kramtomas maistas, per daug vartojama druskos, cukraus, riebalų [23]. Švedijos visuomenės sveikatos nacionalinio instituto mokslininkai nurodo, kad būsimo gyvenimo trukmė gali sutrumpėti 3,7 % dėl nutukimo, 9,1 % dėl kai kurių netinkamos mitybos įpročių (4,5 % dėl blogos mitybos, 3,5 % dėl vaisių ir darţovių nepakankamo vartojimo, 1,1 % dėl sočiųjų riebalų turinčių maisto produktų per didelio vartojimo) ir 1,4 % dėl fizinio pasyvumo [24]. Organizme atsiradęs per didelis riebalinio audinio kiekis vadinamas nutukimu, daţnai tai trukdo organizmui tinkamai funkcionuoti, gali sukelti pavojų sveikatai ir gyvybei. Tik labai maţas procentas ţmonių nutunka dėl kitokių prieţasčių nei nesveika mityba. Maţai judant, vartojant daug saldaus ir riebaus maisto greitai nutunkama. Kūno masės indeksas (KMI) patikimai nustato nutukimo laipsnį, gali nustatyti kada organizmas per daug turi riebalinio audinio arba priešingai per maţai. Vaikams ir paaugliams KMI svyruoja priklausomai nuo amţiaus ir lyties [25]. Nustatyta, kad kūno svorį nulemia keletas veiksnių. Didelę įtaką turi paveldimumas, dėl kurio organizmas paveldi polinkį kaupti medţiagų rezervą ir tukti. Tėvai taip pat daţnai perduoda ir savo gyvenimo būdą, todėl yra tendencija, kad nutukusių tėvų vaikai taip pat daţnai 13

14 turi šią problemą. Nutukimui įtakos turi ir lėtesnė medţiagų apykaita, maţas fizinis aktyvumas, neracionali mityba, psichiniai faktoriai. Nutukimas gali atsirasti ir sergant kai kuriomis ligomis: hipotireoze, insulinoma, Kušingo sindromu [26]. Tačiau B. Cara et al. (2012) pagrindinę nutukimo prieţastį įvardina disbalansą tarp su maistu gautos ir fizinei veiklai išeikvotos energijos. Pasikeitusi gyvensena siejama su nutukusių ţmonių skaičiaus augimu. Šiuolaikinė maisto pramonė pateikia ţmogui gausybę perdirbtų didelės energinės vertės produktų, kuriuose yra daug riebalų, cukraus, druskos ir maţai maistinių skaidulų. Išaugusi globalizacija keičia išstumia tradicinius maisto ruošimo būdus. Ţmonės vis daţniau renkasi greitai paruošiamą maistą, pusgaminius, valgo viešojo maitinimo įstaigose, daţnai uţkandţiauja, todėl su maistu gauna daug energijos. Energijos fizinei veiklai eikvojama maţiau. Pramonėje, statybose, ţemės ūkyje išnyko sunkus fizinis darbas, nes daug gamybinių procesų buvo mechanizuoti ir automatizuoti. Į darbą dauguma ţmonių vyksta nuosavu automobiliu ar viešuoju transportu, kadangi daţnai tarp gyvenamosios vietos ir darbovietės yra dideli atstumai. Laisvalaikio metu ţmonės daug laiko praleidţia prie televizoriaus ar kompiuterio. Taigi šiuolaikinė visuomenė gyvena aplinkoje, skatinančioje nutukimo plitimą. Nutukimo epidemija yra susijusi su aplinkos ir socialiniais pokyčiais, sveikatai palankios ţemės ūkio, maisto pramonės, transporto, miestų planavimo ir švietimo politikos stoka [27]. Nutukimas iššaukia daugelį kitų ligų. Medikai vis daţniau pamini metabolinį sindromą. Tai plačiai paplitusi su nutukimu siejama patologija, kuri išsivysčiusiose šalyse nustatoma apie proc. gyventojų. Šis sutrikimas aptinkamas pas 40 proc. vyresnių nei 60 metų ţmonių. K. Piotrowicz et al. (2016) atliktų tyrimų duomenimis JAV šis skaičius siekia net mln. Per pastarąjį dešimtmetį metabolinis sindromas virto didele problema ir realia grėsme [28]. Mokslininkai nustatė, kad apie 30 proc. visų gyventojų turi įgimtą metabolinį nutukimo sindromą. Šiuo metu šis sindromas nustatytas apie 20 proc. visų planetos gyventojų ir šis skaičius nuolat auga. Tačiau gydymo procesas yra gana ilgas ir sudėtingas [27]. Esant metaboliniam sindromui, sutrinka medţiagų apykaita, riebalai kaupiasi kepenyse, ilgainiui jos suriebėja, vystosi jų uţdegimas, kuriam progresuojant, gali išsivystyti kepenų fibrozė ir galiausiai cirozė, o tulţies pūslėje ir inkstuose gali formuotis akmenys. Prie metabolinio sindromo atsiradimo prisideda netinkama mityba. Jei anksčiau ţmonės daugiau vaikščiojo pėsčiomis, o, norint gauti ir pasigaminti maisto, reikėdavo įdėti daugiau pastangų, tai dabar maisto turima ir jo suvartojama kur kas daugiau nei reikia, o jam gaminti bei gauti sunaudojama maţiau energijos [27]. Nutukimas ir nesubalansuota mityba sudaro pagrindą kitom ligom atsirasti. Padidėjusi cholesterolio koncentracija kraujyje laikoma vienu pagrindinių išeminės širdies ligos (IŠL) rizikos veiksnių. Nustatyta, kad didţiausią poveikį lipidų apykaitai turi su maistu gaunami 14

15 riebalai. Nutukusiems ţmonėms būna didesnė trigliceridų ir maţesnė DTL cholesterolio koncentracija, jiems daţnai padidėja arterinis kraujo spaudimas, sutrinka angliavandenių apykaita ir gali atsirasti cukrinis diabetas. Be to, nutukimas skatina uţdegimą ir didina kraujo krešumo sistemos aktyvumą. Dėl šių prieţasčių nutukę ţmonės daţniau serga IŠL. Beveik pusei suaugusių Lietuvos gyventojų nustatomas padidėjęs arterinis kraujo spaudimas. Jis daţniau padidėja nutukusiems asmenims, taip pat tiems, kurių maiste yra per daug natrio ir per maţai kalio. Klinikinių tyrimų metaanalizės duomenimis, sumaţinus kūno svorį 5 kg, sistolinis kraujospūdis sumaţėja 4,4 mm Hg, o diastolinis 3,6 mm Hg. Be to, sumaţėjus svoriui, padidėja arterinės hipertenzijos gydymo efektyvumas [29]. Piktybiniai navikai uţima antrą vietą tarp išsivysčiusių šalių gyventojų mirties prieţasčių, konkuruodami su širdies ir kraujagyslių ligomis. Išsivysčiusiose šalyse mitybos veiksniai lemia apie 30 proc. vėţio atvejų. Pakeitus mitybą, kasmet būtų galima išvengti 3 4 milijonų vėţio atvejų. Mityba veikia karcinogenezę visuose jos etapuose: pradiniame, progresavimo ir metastazių [29] m. Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja priėmė rezoliuciją, kurioje pripaţino, kad cukrinis diabetas (CD) yra sunki ir visuomenei brangiai kainuojanti liga, todėl valstybės turi aktyvinti CD profilaktiką, gerinti sergančiųjų gydymą ir prieţiūrą. Apie 90 proc. visų CD atvejų sudaro II tipo CD, kuriuo daţniausiai serga vidutinio ir vyresnio amţiaus ţmonės m. šia liga Europoje sirgo 56 mln. ţmonių. Prognozuojama, kad 2035 m. ja sirgs beveik 69 mln. ţmonių. Didėjantis II tipo CD paplitimas yra susijęs su nutukimo epidemija. Antsvoris ir nutukimas keletą kartų padidina CD riziką [30]. Osteoporozė - liga, kai maţėja kaulų tankis, todėl jie greičiau lūţta. Senstant pasaulio gyventojų populiacijai, osteoporozės paplitimas didėja, nes kaulų audinio nykimas yra susijęs su amţiumi. Dėl osteoporozės kaulai lūţta apie 15 proc. vyresnio amţiaus vyrų. Nors genetiniai veiksniai turi svarbią įtaką osteoporozės rizikai, tačiau tam didelę įtaką taip pat turi mitybos ir fizinio aktyvumo įpročiai [31]. Dantų ėduonis tai lėtinė liga, labiausiai paplitusi tarp vaikų, paauglių ir suaugusių gyventojų. Net 90 proc. suaugusių ţmonių dantys būna paţeisti ėduonies. Liga atsiranda, kai dantų apnašose esančios bakterijos, skaidydamos su maistu gautus angliavandenius, išskiria rūgštis, kurios išplauna kalcio jonus iš kietųjų danties audinių. Bloga burnos higiena ir daţnas maisto, turinčio daug angliavandenių, ypač cukraus, vartojimas yra dantų ėduonies rizikos veiksniai [31]. Ţmogui būti sveikam vienas efektyviausių būdų yra sveikatos prieţiūra. Sveikatos ugdymas leidţia suformuoti teisingus praktinius įgūdţius, sistemingai, tinkamomis priemonėmis leidţia stiprinti sveikatą. Nuolatinis rūpintis sveikata išlaiko organizmą stiprų net kritinėse 15

16 situacijose. Naudojimasis naujausia visuomenei teikiama informacija apie sveikatos išsaugojimą ir stiprinimą leidţia išlaikyti sveikatą optimalią. Sveikos gyvensenos įgūdţių ugdymas tai vienas svarbiausių sveikatos ugdymo komponentų. Jis įtrauktas į kiekvieną sveikatos ugdymo strategiją ir yra pagrindinis kintamasis tiriant sveikatos ugdymo strategijų sėkmę [32]. Visuomenė turi padėti individui pasirinkti sveiką gyvenseną, priimdama ilgalaikius politinius įsipareigojimus, skatindama viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimą. Įvairių vyriausybinių sektorių, bendruomenių, ţiniasklaidos ir privataus sektoriaus bendradarbiavimas yra būtinas, kad antsvorio ir nutukimo profilaktika prasidėtų nuo vaikystės ir tęstųsi visą gyvenimą m. Stambule organizuojamoje PSO Europos ministrų konferencijoje buvo patvirtinta pirmoji pasaulyje Europos kovos su nutukimu chartija. Jos esmė kova su nutukimu ir jo maţinimo strategija Europoje. Pagrindinis tikslas nutukimo epidemijos sustabdymas iki 2017 metų [33] m. liepos mėnesį vyko PSO organizuota Europos sveikatos apsaugos ministrų Vienos konferencija, skirta mitybai ir neinfekcinėms ligoms. Svarbiausios konferencijos temos buvo vaikų nutukimas ir socialiniai nutukimo paplitimo skirtumai [19]. Apibendrinant galima teigti, jog ţmogaus sveikatos rodiklis yra jo mityba. Netaisyklinga mityba iššaukia daugelį ligų ir padidina šalių mirtingumo rodiklius. Netaisyklinga mityba, mitybos principų nesilaikymas daţnai yra nutukimo ir kitų neinfekcinių ligų atsiradimo prieţastys Studentų mitybos įpročių svarba savijautai ir pasiekimams Studijų laikotarpis tai gyvenimo etapas, kuris pateikia daug naujų įspūdţių ir išmėginimų. Jis formuoja gyvensenos pokyčius ir nusistovėjimą. Studentų gyvensena ir mitybos būdas vis labiau skatina mokslinių tyrimų atlikimą. Studijų laikotarpis susijęs su protiniu ir fiziniu aktyvumu, kuris priklausomas nuo visavertės ir racionalios mitybos. Daţnai pasirenkami netinkami gyvensenos įpročiai, kurie neigiamai veikia ateitį [34]. Studijų pradţia yra susijusi su gyvenamosios aplinkos pasikeitimu, naujų gyvensenos įpročių atsiradimu [35]. Pirmieji studijų metai ypač didelių permainų laikotarpis jaunuolių gyvenime, kada studentai palieka tėvų namus ir pradeda savarankišką gyvenimą. Šis etapas labai svarbus jų gyvenimo būdo kūrimui, savijautos ir sveikatos puoselėjimui. Susiformavę įpročiai turės įtakos ir tolimesniems gyvenimo tarpsniams. R. Stukas ir kt (2009) teigia, kad studijuojant dėl laiko trūkumo studentai nespėja laiku pavalgyti. Įtempti studijų metai verčia studentus vartoti nesveiką 16

17 maistą, mityba tampa neracionali, atsiranda organizmo funkcijų sutrikimai, pradeda trūkti medţiagų [36]. Pirmaisiais studijų metais pasikeičia studentų gyvensena, sumaţėja fizinis krūvis ir padidėja protinė veikla, dienotvarkė tampa itin įtempta. Išlaikyti sveiką gyvenimo būdą ir fizinį aktyvumą darosi sudėtinga. Tik subalansuota mityba, sportas ir aktyvus gyvenimo būdas, studentams gali padėti išlaikyti visavertį gyvenimo tempą [37]. H. Rheeet et al. (2012) teigimu jauni ţmonės daţnai savo mitybą vertina teigiamai, tačiau nemaţa dalis jaunuolių nurodo ir įvairių negalavimų: skausmą ar psichosomatinių nusiskundimų [38]. Šie skausmai gali būti susiję su psichosocialiniu stresu ir įtampa, taip pat su nesveika mityba ir sporto stoka. Bloga savijauta gali turėti reikšmės studentų mokymosi rezultatams, jų ateities planams ir gyvenimo kokybei [39]. Daţnai vyresnių studijų studentai skundţiasi įvairiais organų ir sistemų funkciniais sutrikimais, prasta imunine būkle, kenčia nuo fizinio ir dvasinio būvio nedarnos, kurios prieţastys bioenergijos stoka, neteisingas jos paskirstymas organizme. Tai atsiranda dėl fizinio aktyvumo stygiaus, nesuderintos mitybos ir nesveikos gyvensenos. Kai kurie autoriai nurodo, kad dauguma aukštesnio kurso studentų yra vidutinio fizinio pajėgumo, turi per didelį svorį. Neabejojama, kad studentų sveikatai nemaţą poveikį sveikatai turi mokymosi sąlygos, protinio darbo krūviai, itin didelę reikšmę turi nesveika mityba [40]. Pirmieji studijų metai yra pereinamasis laikotarpis, kuio metu būtina diegti racionalios gyvensenos būdą [41]. Uţsienio mokslininkų tyrimai rodo, kad tarp studentų įvairiose šalyse gana plačiai paplitę kenksmingi sveikatai įpročiai: alkoholio, tabako, psichotropinių medţiagų vartojimas, fizinis pasyvumas, nesveika mityba, nesaugus seksas. Pabrėţiamas stresas, kylantis iš socialinio ir finansinio studentų paţeidţiamumo [42]. Remiantis E. Grinienės (2008) atliktų tyrimų duomenimis Lietuvoje studentai daţnai jaučiasi nepastovios būsenos, studijos tampa neįdomios, daţnai neţino, ką daryti [43]. V. Ivaškienė (2009) savo tyrimais taip pat įrodo, kad studentai stresuoja dėl pasikeitusio gyvenimo būdo ir tai tampa aktualia problema. Studentams sunku prisitaikyti prie pasikeitusio gyvenimo tempo ir tai didina streso atsiradimo galimybę. Daţnai studentai pradeda rūkyti vartoti alkoholį ar nesveiką maistą [44]. Paradoksalu, tačiau tyrimai įrodo, kad sveikos gyvensenos būdo taikymo savo gyvenime nevykdo ir būsimieji medikai ar visuomenės sveikatos specialistai. Medicinos studijų krypties pasirinkimas turėtų motyvuoti šiuo klausimu [45]. P. Tamošauskas (2011) įvertinęs studentų fizinį aktyvumą ir nutukimo grėsmę, teigia, jog fizinis aktyvumas maţas, o nutukimo grėsmė išaugusi. Reguliariai mankštinasi tik kas penktas studentas, 36 proc. mankštinasi tik kartą per mėnesį. Dauguma studentų laisvalaikį leidţia 17

18 pasyviai, neturi noro, valios ir energijos domėtis kitomis laisvalaikio praleidimo formomis. Pastebima, kad dauguma studentų ţino sveikos gyvensenos naudingumą, tačiau nėra linkusi keisti savo gyvenimo būdo [46]. KMI tai vienas iš rodiklių, kuris nustato sveikos gyvensenos vykdymo naudą, įvertina kūno svorio proporcijas. Kai kūno svoris viršija rekomenduojamą, kyla sveikatos sutrikimų pavojius, tokių kaip padidėjęs cholesterolio kiekis, aterosklerozė, insulto ar infarkto rizika, cukrinis diabetas, almenligė ir t.t. Remiantis Lietuvos mokslininkų atliktais tyrimais galima teigti, kad didţiosios dalies studentų KMI atitinka normą (18,5 24,99). Taip pat svarbu pabrėţti, kad per paskutiniuosius 15 metų studentų, kurių KMI normalus, skaičius maţėja. Daugėja antsvorį turinčių studentų skaičius [47]. S. Poteliūnienė ir L. Viraliūnaitė (2010) pasigenda reguliarių studentų mitybos įpročių kas antras studentas nevalgo pusryčių, reguliariai maitinasi tik kas penktas studentas [48]. Manoma, kad nesveiką mitybą sąlygoja informuotumo stoka, laiko trūkumas, studentų valgyklų meniu, kavos ir energetinių gėrimų padidėjęs vartojimas [49]. Racionalus mitybos reţimas nusako maisto suvartojimo kiekius ir valgymo skaičius per parą. Tinkamiausias toks mitybos reţimas, kada pirmoje dienos pusėje suvartojama daugiausia maisto medţiagų ir maţinama antroje dienos pusėje. Racionaliausias toks reţimas, kai per pusryčius ir pietus ţmogus gauna daugiau nei du trečdalius paros maisto davinio kalorijų, o vakarienei maţiau nei trečdalį. Suaugusiam ţmogui, o ypač jaunam, reikėtų valgyti 3 4 kartus per dieną: pusryčius, priešpiečius arba pavakarius, pietus ir vakarienę. Virškinimas paremtas įgytomis, refleksinėmis reakcijomis, kaip pvz. seilių išsiskyrimas tam tikru metu. Įgavus tokį refleksą, numatytu laiku gausiai išsiskiria seilės ir maistas gerai suvirškinamas. Kada sutrinka toks mitybos ritmas, sutrinka ir virškinimo sistema, tai neigiamai veikia sveikatą ir savijautą. Ištirta, kad nereguliariai besimaitinantys ţmonės daţnai serga virškinamojo trakto sutrikimais [50]. Uţimtumas studijų laiku sutrikdo mitybos reţimą ir studentams sunku maitintis reguliariai. Ši mitybos problema aktuali daugumoje šalių. Su maistu ţmogus turi gauti apie 40 maisto medţiagų, todėl mitybos įvairumas yra labai svarbus, o ypač protiškai dirbantiems ţmonėms. Didelis maisto produktų asortimentas leidţia organizmą aprūpinti visomis maistinėmis medţiagomis. Itin svarbu vartoti daug augalinio maisto: vaisių darţovių, grūdinių kultūrų produktų. Maisto įvairumas yra vienas iš sveikos mitybos principų. Dauguma studentų renkasi maistą atsiţvelgiant į jo skonines, o ne sveikatinamąsias savybes, vaisių ir darţovių vartojimas tarp respondentų nėra populiarus. Nustatyta, kad studentai vartoja per maţai ţuvies produktų ir daţnai persūdo jau paruoštą maistą [51]. 18

19 Studentų mityboje daug riebalų turinčio maisto produktų. E. Grinienės ir P. Zachovajevo (2012) atliktame tyrime dalyvavusių studentų riebalų suvartojimas ţymiai viršijo rekomenduojamus kiekius. Daugelis studentų vartoja greitą maistą. Pastebėta, kad tokios mitybos vedėjai yra pasyvūs ir skundţiasi bloga savijauta. Tai, savo ruoţtu, padidina šių asmenų susirgimo lėtinėmis ligomis riziką, protinį aktyvumą ir blogina mokymosi rezultatus [52]. Dietologai studentams itin rekomenduoja laikytis mitybos reţimo. Negaunant energijos tik didėja protinis nuovargis, todėl net ir didţiulės pastangos gali būti bevertės. Itin svarbu pavalgyti pusryčius. Pusryčiaujant reikėtų vengti pernelyg daug cukraus turinčių produktų. Naudinga pusryčiams rinktis košes, kiaušinius. Svarbu nepasikliauti tik uţkandţiavimu. Taupant laiką daţnai atsisakoma pietų ir nuolat uţkandţiaujama. Uţkandţiai gali trumpam numalšinti alkį, tačiau iš jų naudos maţa, ypač jei uţkandţiams pasirenkami saldainiai, sausainiai ar bulvių traškučiai. Reguliarūs valgymai turėtų sumaţinti uţkandţiavimo poreikį [53]. Įtemptai protiškai dirbant, itin norisi cukraus. Tačiau juo piktnaudţiauti nederėtų. Cukrus tik suaktyvina gliukozės kiekį kraujyje ir apkrauna kasos ir kepenų veiklą. Papildomas dėmesys turi būti skiriamas produktams, kuriuose yra daugiau energijos teikiančių ir atminties procesus veikiančių medţiagų. Norint paspartinti energijos gamybos reakcijas, svarbu gauti pakankamai B grupės vitaminų. Pavyzdţiui, vitaminas B 12 padeda raudoniesiems kraujo kūneliams pernešti deguonį į ląsteles, o vitaminas B 6 svarbus nervų sistemos veiklai. B grupės vitaminų yra kiaušiniuose, mėsoje, pieno produktuose, kepenėlėse, mielėse. Nervų sistemos veiklai ir atminčiai gerinti taip pat būtinos ir omega-3 riebalų rūgštys. Jų galima gauti iš riešutų, riebios ţuvies, linų sėmenų aliejaus. Tinkamas cinko kiekis svarbus ne tik atminčiai, bet ir imunitetui palaikyti. Jo galite gauti iš veršienos, lapinių darţovių, jautienos, jūros gėrybių [53]. Apibendrinant galima teigti, kad pasikeitus studentų gyvenimo būdui, daţnai keičiasi ir jo mityba. Nesveikas mitybos būdas, vienas iš veiksnių, kurio pagalba studentai bando išvengti stresinių situacijų. Mitybos reţimo nesilaikymas, sumaţėjęs fizinis aktyvumas, maisto balanso stoka neigiamai veikia studentų produktyvumą. Jie tampa pasyvūs, daţnai serga įvairiomis ligomis. 19

20 2. TYRIMO METODAI IR MEDŢIAGA 2.1. Tyrimo vieta ir objektas Tyrimas buvo atliktas LSMU Veterinarijos akademijoje, Maisto saugos ir kokybės katedroje, metais. Tyrimo objektu pasirinkta LSMU VA Veterinarinės maisto saugos bakalauro ir magistrantūros dieninių studijų studentai, siekiant įvertinti jų mitybos įpročių analizę. Apklausoje dalyvavo 102 bakalauro studijų studentai, iš jų 70 proc. moterys ir 30 proc. vyrai (2 pav.). 2 pav. Bakalauro studijų studentų pasiskirstymas pagal lytį (N=102) Tyrimo rezultatų analizei objektyvumo suteikia bakalaurų pasiskirstymas pagal kurso studijas, į anketos klausimus atsakė: I kurso 18 proc., II 23 proc., III 24 proc., IV 26 proc. Įvertinama visų kursų bakalauro studijų studentų nuomonė (3 pav.). 3 pav. Bakalauro studijų studentų pasiskirstymas pagal kurso studijas (N=102) Apklausoje dalyvavo 103 magistrantūros studijų studentai, iš jų 62 proc. moterys ir 38 proc. vyrai (4 pav.). 20

21 4 pav. Magistrantūros studijų studentų pasiskirstymas pagal lytį (N=103) Į anketos klausimus atsakė: I kurso 11 proc., II 26 proc., III 37 proc., IV 20 proc. Įvertinama visų kursų magistrantūros studijų studentų nuomonė (5 pav.). 5 pav. Magistrantūros studijų studentų pasiskirstymas pagal kurso studijas (N=103) 2.2. Tyrimo metodas Duomenys buvo renkami panaudojant anketinę apklausą. Anketinės apklausos metodas pasirinktas atsiţvelgiant į dr. K. Kardelio metodologijos pasirinkimo rekomendacijas. Pasak mokslininko, tikslinga nustatyti ir anketos (klausimyno) informacijos patikimumą. Šiuo atveju galimi du būdai. Pirmasis būdas pateikti tą patį klausimą skirtingose klausimyno vietose ta pačia arba kiek pakeista forma. Kitas būdas pakartoti tyrimą su tais pačiais tiriamaisiais, t. y. pateikti tą patį klausimyną antrą kartą tiems patiems respondentams ir palyginti rezultatus. Šiame darbe pasirinktas pirmas variantas, kaip labiau tinkamas tikslinei auditorijai ir labiau tinkamas tirti pasirinktą objektą. Anketa sudaryta iš 21 klausimo (1 priedas). Klausimai sudaryti remiantis moksline literatūra, susisteminta šiame darbe. Anketos klausimams buvo pateikti galimi atsakymų 21

22 variantai, iš kurių tiriamieji galėjo pasirinkti labiausiai tinkamus atsakymus. Pateikiant anketą respondentams suteikta visa išsami informacija apie šį tyrimą, nurodant tyrimo temą, autorių, tikslą, metodus. Respondentai buvo uţtikrinti, jog bus išsaugotas jų anonimiškumas, konfidencialumas ir tyrimo duomenys bus pristatomi apibendrintai ir tik moksliniais tikslais. Anketos klausimai buvo suskirstyti į grupes: 1. Sociodemografiniai duomenys; 2. Mitybos įpročius vertinantys klausimai; 3. Klausimai apie sveikatą; 4. LSMU VA Veterinarinės maisto saugos studijų pasirinkimo klausimai Statistinė duomenų analizė Tyrimo metu gauti duomenys buvo apibendrinti, naudojantis Microsoft Excel 2010 programa. Grafiniam tyrimo rezultatų pavaizdavimui naudota Microsoft Excel 2010 programa. Tyrimo rezultatai pateikiami paveiksluose. Gautų duomenų analizė atlikta naudojant SPSS (Statistical Package for the Social Science) 21.0 versiją, statistiškai reikšmingi duomenys, kai p < 0,05, r = nuo -1 iki 1. Atlikta apibendrinamoji rezultatų analizė, kuria buvo siekiama įvertinti atsakymų pasiskirstymų daţnį, atlikti duomenų palyginamąją analizę su kitų autorių publikuotais duomenimis. 22

23 3. TYRIMO REZULTATAI 3.1. Bakalauro studijų studentų mitybos įpročių analizė Atlikus tyrimą nustatyta, jog pusė bakalauro studijų studentų savo mitybos sveikumą vertina vidutiniškai, trečdalis (32 proc.) gerai, 12 proc. labai gerai, maţiausia dalis (6 proc.) blogai (6 pav.). 6 pav. Bakalauro studijų studentų nuomonės pasiskirstymas (proc.) į klausimą Kaip vertinate savo mitybą? (N=102) Mitybos specialistai rekomenduoja valgyti 3 4 kartus per dieną: pusryčius, priešpiečius arba pavakarius, pietus ir vakarienę. Ypač tai svarbu jaunam organizmui. Tyrimo rezultatai parodė, jog nemaţa dalis bakalauro studijų studentų valgo pagal specialistų rekomendacijas: 42 proc. bakalaurų valgo 3 kartus per dieną, 32 proc. 4-5 kartus per dieną, tačiau taip pat yra studentų, kurie valgo 1-2 kartus per dieną ( 19 proc.) arba visą dieną uţkandţiauja (4 proc.) (7 pav.). 7 pav. Bakalauro studijų studentų nuomonės pasiskirstymas (proc.) į klausimą Kiek kartų per dieną valgote? (N=102) Daugiau nei pusė bakalauro studijų studentų, maitindamiesi 3 kartus per dieną, jaučiasi gerai (59 proc.), 19 proc maitinasi 5 kartus per dieną ir jaučiasi puikiai. Studentai, kurie 23

24 maitinasi 1-2 kartus per dieną arba visą dieną uţkandţiauja, jaučiasi pakankamai gerai (14 proc.), blogai (5 proc.) ir labai blogai (2 proc.), ( 8 pav.). 8 pav. Bakalauro studijų studentų nuomonės pasiskirstymas (proc.) į klausimą Kaip jaučiatės taip maitindamasi (-s)? (N=102) Sveikai maitinantis itin svarbu maisto paruošimas. Pusė bakalauro studijų studentų valgo namuose pagamintą maistą ( 49 proc.), trečdalis (28 proc.) viešojo maitinimo įstaigose. Šie studentai teigia, kad jaučiasi puikiai. Pastebima, jog tik 5 proc. bakalauro studijų studentų renkasi ekologiškus, sveikus produktus. Taip pat 8 proc. vis tik renkasi nesveiką greitą maistą. Pripaţįsta, kad maitinasi nesveikai ir jų savijauta yra bloga. ( 9 pav.). 9 pav. Bakalauro studijų studentų nuomonės pasiskirstymas (proc.) į klausimą Kokį maistą dažniau valgote? (N=102) Trečdalis (31 proc.) bakalauro studijų studentų laikosi mitybos specialistų rekomendacijų ir valgo tam tikru laiku pusryčius, pietus ir vakarienę. Jų savijauta labai gera. 31 proc. valgo tik tada, kai turi laisvo laiko, tokia situacija organizmui sukelia stresą ir signalizuoja kaupti maisto atsargas, tokiu būdu apsisaugant, nuo ilgą laiko tarpą negaunamo maisto trūkumo. 20 proc. studentų nevalgo pusryčių, kas taip pat itin neigiamai veikia organizmą, rytą organizmas turi gauti daugiausia energijos visos dienos poreikiams, todėl jaučiasi blogai (10 pav.). 24

25 10 pav. Bakalauro studijų studentų nuomonės pasiskirstymas (proc.) į klausimą Kokie Jūsų mitybos įpročiai? (N=102) Maisto įvairumas ypač svarbus daug protiškai dirbantiems ţmonėms. Įvairiai mitybai turi būti didelis maisto produktų asortimentas. Reikia kasdien valgyti įvairių grupių maisto produktus, tačiau kuo daugiau įvairių darţovių, vaisių, uogų ir grūdų produktų. Įvertinus bakalauro studijų studentų mitybą, galima teigti, jog ji pakankamai įvairi: 23 proc. daugiausia vartoja mėsos produktus, 23 proc. vaisius ir darţoves, 15 proc. duonos gaminius, 17 proc. pieno produktus ( 11 pav.). 11 pav. Bakalauro studijų studentų nuomonės pasiskirstymas (proc.) į klausimą Kokius maisto produktus vartojate dažniausiai? (N=102) Tačiau, kad ir koks įvairus studentų maisto racionas, jį taip pat papildo, netinkami sveikai mitybai komponentai. 29 proc. studentų savo mitybą papildo saldţiais konditeriniais gaminiais, kurie itin skatina nutukimo procesą. 25 proc. vartoja koncervuotą maistą, kuriame vertingų maistinių medţiagų išlikę labai maţai. 22 proc. vartoja saldţius ir 18 proc. alkoholinius gėrimus, kurie sveikatai sukelia itin sunkių pasekmių ( 12 pav.). 25

26 12 pav. Bakalauro studijų studentų nuomonės pasiskirstymas (proc.) į klausimą Jūsų mitybos racioną papildo? (N=102) Maisto įvairumas ir sveikumas yra vienas iš sveikos mitybos principų. Dauguma tyrimų įrodyta, jog studentai renkasi maistą, atsiţvelgiant į jo skonines, o ne į sveikatinamąsias savybes. Šis tyrimas taip pat tai patvirtina. 38 proc. bakalauro studijų studentų maistą renkasi pagal skonines ir juslines savybes. Taip pat pagal kainą (20 proc.) (13 pav.). 13 pav. Bakalauro studijų studentų nuomonės pasiskirstymas (proc.) į klausimą Pagal kokius kriterijus renkatės maisto produktus? (N=102) Didţioji dauguma (88 proc.) bakalauro studijų studentų teigia, jog skaito maisto produktų etiketes (14 pav.). 14 pav. Bakalauro studijų studentų nuomonės pasiskirstymas (proc.) į klausimą Ar skaitote maisto produktų etiketes? (N=102) 26

27 Tačiau daugiausia jose ieško galiojimo laiko (30 proc.), o ne vertingos informacijos apie gaminio mitybinę vertę (15 pav.). 15 pav. Bakalauro studijų studentų nuomonės pasiskirstymas (proc.) į klausimą Kokios informacijos ieškote maisto produktų etiketėse? (N=102) Didţioji dauguma bakalauro studijų studentų pripaţįsta, jog didţiausią neigiamą įtaką jų mityboje daro nesubalansuota mityba (31 proc.) ir nereguliarus valgymas (32 proc.). Taip pat įprotis vartoti alkoholį (13 proc.), per didelis maisto kiekis (13 proc.) (16 pav.). Visi šie rodikliai įrodo, jog daţnai studentų mityba yra nesveika. 16 pav. Bakalauro studijų studentų nuomonės pasiskirstymas (proc.) į klausimą Kaip manote, kas turi didžiausią neigiamą įtaką Jūsų mityboje? (N=102) Beveik visi apklausti bakalauro studijų studentai teigia, jog ţino nesveikos mitybos neigiamą įtaką sveikatai ( 17 pav.). Pripaţįsta, jog turi sveikatos problemų susijusių su nesveika mityba. 26 proc. studentų turi vitaminų ir mineralinių medţiagų trūkumą organizme, jų mityba nesubalansuota, daţniausiai maitinasi 1-2 kartus per dieną. 13 proc. yra nutukę, jų mityboje daug riebaus maisto, kurį vartoja 3 kartus per dieną. 10 proc. turi kraujotakos sutrikimus ir 9 proc.- padidėjusį cholesterolio kiekį. Šių studentų mityba nesubalansuota, per daug vartojama riebaus ir nesveiko maisto uţkandinėse pagaminto maisto ( 18 pav.). 27

28 17 pav. Bakalauro studijų studentų nuomonės pasiskirstymas (proc.) į klausimą Ar žinote kokius sveikatos sutrikimus sukelia nesveika mityba? (N=102) 18 pav. Bakalauro studijų studentų nuomonės pasiskirstymas (proc.) į klausimą Kokius sveikatos sutrikimus, susijusius su mityba, turėjote? (N=102) Apklausti bakalauro studijų studentai teigia, jog studijuoti LSMU Veterinarinę maisto saugą pasirinko todėl, kad domisi sveika gyvensena ir mityba (32 proc.), dirbant profesinėje srityje norėtų vartotojams uţtikrinti saugų ir sveiką maistą (31 proc.) (19 pav.). 19 pav. Bakalauro studijų studentų nuomonės pasiskirstymas (proc.) į klausimą Kodėl pasirinkote studijuoti LSMU Veterinarinę maisto saugą? (N=102) Pasirinkus studijas itin svarbu suvokti jų prasmę. Pusė apklaustų bakalauro studijų studentų teigia, jog pradėjus studijuoti LSMU pasikeitė jų poţiūris į mitybos įpročius (20 pav.). Trečdalis 28

29 (31 proc.) teigia, jog pradėjo sveikiau maitintis, 22 proc. daugiau laiko skiria maisto kokybės ir sudėties analizei. Tačiau buvo ir tokių nuomonių, jog pradėjus studijas, pradėjo maitintis nesveiku maistu (7 proc.), sutriko įprastas valgymo laikas (8 proc.) (21 pav.). 20 pav. Bakalauro studijų studentų nuomonės pasiskirstymas (proc.) į klausimą Ar pradėjus studijuoti LSMU pasikeitė Jūsų mitybos įpročiai? (N=102) 21 pav. Bakalauro studijų studentų nuomonės pasiskirstymas (proc.) į klausimą Kaip pasikeitė Jūsų mitybos įpročiai? (N=102) Sveikai maitinantis itin svarbu maisto kokybė, gamybos principai. Apklausa parodė, jog daugiausia bakalauro studijų studentai valgo namuose (71 proc.) arba viešose maitinimo įstaigose (19 proc.), jų savijauta yra labai gera. Yra dalis studentų, kurie valgo greito maisto uţkandinėse ( 9 proc.), jie skundţiasi nutukimu ir kraujotakos sutrikimais (22 pav.). 22 pav. Bakalauro studijų studentų nuomonės pasiskirstymas (proc.) į klausimą Kur dažniausiai valgote? (N=102) 29

30 Būnant universitete studentai daţniausiai valgo kavinėse Pieno tyrimai arba Ramunė. 21 proc. valgo atsineštą naminį maistą. Dalis studentų valgo parduotuvėje pirktą maistą (11 proc.) arba greito maisto uţkandinėje (8 proc.) (23 pav.). 23 pav. Bakalauro studijų studentų nuomonės pasiskirstymas (proc.) į klausimą Kur dažniausiai valgote būnant universitete? (N=102) 80 proc. LSMU bakalauro studijų studentų teigia, jog pradėjus studijuoti universitete įgijo daugiau ţinių apie sveiką mitybą. Tačiau yra ir tokių studentų, kurie teigia, jog neįgijo (13 proc.) (24 pav.). 24 pav. Bakalauro studijų studentų nuomonės pasiskirstymas (proc.) į klausimą Ar jaučiate, kad pradėjus studijuoti universitete įgijote daugiau žinių apie sveiką mitybą? (N=102) 3.2. Magistrantūros studijų studentų mitybos įpročių analizė Didţioji dalis magistrantūros studijų studentų (48 proc.) savo mitybos sveikumą vertina vidutiniškai, 34 proc.- gerai, 9 proc. labai gerai, tačiau yra dalis studentų (7 proc.), kurie savo mitybą vertina blogai (25 pav.). 30

31 25 pav. Magistrantūros studijų studentų nuomonės pasiskirstymas (proc.) į klausimą Kaip vertinate savo mitybą? (N=103) 41 proc. magistrantų valgo 4-5 kartus, 36 proc.- 3 kartus. Galima daryti prielaidą, jog didţioji dauguma studentų maitinasi tiek kartų, kiek rekomenduoja mitybos specialistai. Tačiau yra dalis studentų, kurie visą dieną uţkandţiauja (13 proc.) arba valgo 1-2 kartus (9 proc.) ( 26 pav.). 26 pav. Magistrantūros studijų studentų nuomonės pasiskirstymas (proc.) į klausimą Kiek kartų per dieną valgote? (N=103) Daugiau nei pusė (68 proc.) magistrantūros studijų studentų teigia, kad maitindamiesi 4-5 kartus jaučiasi gerai, 13 proc. puikiai, 16 proc. pakankamai gerai, jie maitinasi 3 kartus per dieną ( 27 pav.). 31

32 27 pav. Magistrantūros studijų studentų nuomonės pasiskirstymas (proc.) į klausimą Kaip jaučiatės taip maitindamasi (-s)? (N=103) 45 proc. magistrantų daţniausiai valgo maistą pagamintą namuose, 26 proc. viešojo maitinimo įstaigose pagamintą maistą, jų savijauta labai gera Tačiau yra dalis studentų, kurie maitinasi šaldyta pagaminta ir atvėsusia produkcija ( 9 proc.) arba nesveiku maistu ( 6 proc.) ir dėl to jaučiasi blogai ar net labai blogai (28 pav.). 28 pav. Magistrantūros studijų studentų nuomonės pasiskirstymas (proc.) į klausimą Kokį maistą dažniau valgote? (N=103) Trečdalis (34 proc.) magistrantų laikosi mitybos specialistų rekomendacijų ir valgo pusryčius, pietus ir vakarienę, tačiau kitas trečdalis studentų (38 proc.) valgo tik tada, kai turi laisvo laiko, tokiu būdu išbalansuodami savo organizmo funkcijas (29 pav.). 32

33 29 pav. Magistrantūros studijų studentų nuomonės pasiskirstymas (proc.) į klausimą Kokie Jūsų mitybos įpročiai? (N=103) Tyrimo rezultatai parodė, jog studentų mityba yra įvairi: 23 proc. daţniausiai valgo vaisius ir darţoves, 21 proc. mėsos produktus, 14 proc. ţuvį ( 30 pav.). 30 pav. Magistrantūros studijų studentų nuomonės pasiskirstymas (proc.) į klausimą (N=103) Kokius maisto produktus vartojate dažniausiai? Magistrantūros studijų studentų mitybą papildo ir nesveiki produktai: 32 proc. vartoja saldţius gėrimus, 22 proc. konservuotą maistą, 23 proc. saldţius konditerinius gaminius, 18 proc- alkoholį (31 pav.). Šie maisto produktai savo sudėtyje turi labai daug cukraus, kuris gali sukelti įvairias sveikatos problemas. Sveikatos specialistai šių maisto produktų nerekomenduoja vartoti. 33

34 31 pav. Magistrantūros studijų studentų nuomonės pasiskirstymas (proc.) į klausimą Jūsų mitybos racioną papildo? (N=103) Kaip ir bakalaurai, magistrantūros studijų studentai daţniausiai maisto produktus renkasi pagal skonines ir juslines savybes (33 proc.), taip pat svarbi kaina (28 proc.) (32 pav.). 32 pav. Magistrantūros studijų studentų nuomonės pasiskirstymas (proc.) į klausimą Pagal kokius kriterijus renkatės maisto produktus? (N=103) Dauguma magistrantų skaito maisto produktų etiketes (89 proc.) (33 pav.). Daţniausiai magistrantai etiketėse ieško maisto produkto sudėties ( 27 proc.), galiojimo laiko (23 proc.) ir mitybinės vertės (21 proc.) (34 pav.). 33 pav. Magistrantūros studijų studentų nuomonės pasiskirstymas (proc.) į klausimą Ar skaitote maisto produktų etiketes? (N=103) 34

35 34 pav. Magistrantūros studijų studentų nuomonės pasiskirstymas (proc.) į klausimą Kokios informacijos ieškote maisto produktų etiketėse? (N=103) Magistrantai pripaţįsta, jog didţiausią neigiamą poveikį jų mitybai turi nereguliarus valgymas (35 proc.) ir nesubalansuota mityba (31 proc.), todėl jie jaučiasi blogai, kai kurie įvardija kraujotakos sutrikimus ir nutukimą. Maţesnė dalis taip pat įvardina alkoholio vartojimą (14 proc.) ir per didelį maisto kiekį (11 proc.) (35 pav.). 35 pav. Magistrantūros studijų studentų nuomonės pasiskirstymas (proc.) į klausimą Kaip manote, kas turi didžiausią neigiamą įtaką Jūsų mityboje? (N=103) 91 proc. magistrantų ţino, kokius sveikatos sutrikimus sukelia nesveika mityba (36 pav). Pripaţįsta, jog nesveika mityba turi įtakos ir jų sveikatai. 21 proc. teigia, jog susidūrė su vitaminų ir mineralinių medţiagų trūkumu, nes maitinasi 1-2 kartus per dieną, padidėjusiu cholesterolio kiekiu (10 proc.) ir kraujotakos sutrikimais (11 proc.), nes vartoja per daug riebaus ir greito maisto uţkandinėse pagaminto maisto (37 pav.). 35

36 36 pav. Magistrantūros studijų studentų nuomonės pasiskirstymas (proc.) į klausimą Ar žinote kokius sveikatos sutrikimus sukelia nesveika mityba? (N=103) 37 pav. Magistrantūros studijų studentų nuomonės pasiskirstymas (proc.) į klausimą Kokius sveikatos sutrikimus, susijusius su mityba, turėjote? (N=103) Trečdalis magistrantų studijas LSMU pasirinko, nes domisi sveika gyvensena ir mityba, 27 proc. nori uţtikrinti saugų ir sveiką maistą vartotojams. Yra ir tokių, kurie studijas renkasi tik tam, kad turėtų aukštąjį išsilavinimą (14 proc.) (38 pav.). 38 pav. Magistrantūros studijų studentų nuomonės pasiskirstymas (proc.) į klausimą Kodėl pasirinkote studijuoti LSMU Veterinarinę maisto saugą? (N=103) 71 proc. magistrantų teigia, jog pradėjus studijuoti LSMU pasikeitė jų mitybos įpročiai (39 pav.). Dauguma pradėjo sveikiau maitintis ar daugiau laiko skiria maisto kokybės ir sudėties 36

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 6, LT Joniškis, tel. (8 426) , faks.

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 6, LT Joniškis, tel. (8 426) , faks. JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 6, LT-84147 Joniškis, tel. (8 426) 605 37, faks. (8 426) 605 36, el. p. joniskis.sveikata@gmail.com.

Detaliau

MAITINKIS SVEIKAI, SUMAŽINK GRĖSMĘ SUSIRGTI VĖŽIU

MAITINKIS SVEIKAI, SUMAŽINK GRĖSMĘ SUSIRGTI VĖŽIU MAITINKIS SVEIKAI, SUMAŽINK GRĖSMĘ SUSIRGTI VĖŽIU Mūsų mityba gali padidinti vėžio išsivystymo grėsmę. Patikimų mokslinių įrodymų duomenimis apie 30 proc. vėžio atvejų išsivysčiusiose šalyse ir 20 proc.

Detaliau

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stebėsenos

Detaliau

Klaipėdos miesto suaugusiųjų žmonių gyvensenos ypatumai Dainora Bielskytė, visuomenės sveikatos specialistė, Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biu

Klaipėdos miesto suaugusiųjų žmonių gyvensenos ypatumai Dainora Bielskytė, visuomenės sveikatos specialistė, Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biu Klaipėdos miesto suaugusiųjų žmonių gyvensenos ypatumai Dainora Bielskytė, visuomenės sveikatos specialistė, Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras Tyrimo vykdytojas: UAB Eurotela Įvadas Daug įvairiausių

Detaliau

PRITARTA Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. d. sprendimu Nr. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS METŲ PROGR

PRITARTA Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. d. sprendimu Nr. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS METŲ PROGR PRITARTA Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. d. sprendimu Nr. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2009 2011 METŲ PROGRAMOS 2010 METŲ ATASKAITA I. ĮVADAS Alytaus miesto savivaldybės

Detaliau

12919-Sveikos mitybos rekomend.indd

12919-Sveikos mitybos rekomend.indd VILNIAUS UNIVERSITETAS NARKOTIKŲ KONTROLĖS DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SVEIKATOS MOKYMO IR LIGŲ PREVENCIJOS CENTRAS LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS SVEIKOS GYVENSENOS REKOMENDACIJOS

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gimnazija (Ugdymo įstaigos pavadinimas) VISUOMENĖS SVEIKATOS

Detaliau

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS ALYTAUS RAJONO MOKSLEIVIŲ SERGAMUMAS 2015 METŲ SAUSIO- BIRŽELIO MĖNESIŲ LAIKOTARPIU Parengė: A

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS ALYTAUS RAJONO MOKSLEIVIŲ SERGAMUMAS 2015 METŲ SAUSIO- BIRŽELIO MĖNESIŲ LAIKOTARPIU Parengė: A ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS ALYTAUS RAJONO MOKSLEIVIŲ SERGAMUMAS 2015 METŲ SAUSIO- BIRŽELIO MĖNESIŲ LAIKOTARPIU Parengė: Alytaus rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro

Detaliau

DANTŲ ĖDUONIS IR PERIODONTO LIGOS Jau daugiau nei 200 metų ColgatePalmolive yra pasaulinis burnos priežiūros lyderis, siekiantis gerinti burnos sveika

DANTŲ ĖDUONIS IR PERIODONTO LIGOS Jau daugiau nei 200 metų ColgatePalmolive yra pasaulinis burnos priežiūros lyderis, siekiantis gerinti burnos sveika DANTŲ ĖDUONIS IR PERIODONTO LIGOS Jau daugiau nei 200 metų ColgatePalmolive yra pasaulinis burnos priežiūros lyderis, siekiantis gerinti burnos sveikatą visame pasaulyje. Įmonė gamina pastas ir rankinius

Detaliau

1 forma

1 forma PATVRTNTA Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Direktorė Janina Alkovska 2016m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. P-VĮ-14 VSUOMENĖS SVEKATOS PREŽŪROS VEKLOS PLANAS 2016-2017 m.m. Šalčininkų

Detaliau

VAIKŲ, VARTOJANČIŲ NARKOTINES IR PSICHOTROPINES MEDŽIAGAS VARTOJIMO NUSTATYMO ORGANIZAVIMAS Atmintinė ugdymo įstaigų darbuotojams ir jose dirbantiems

VAIKŲ, VARTOJANČIŲ NARKOTINES IR PSICHOTROPINES MEDŽIAGAS VARTOJIMO NUSTATYMO ORGANIZAVIMAS Atmintinė ugdymo įstaigų darbuotojams ir jose dirbantiems VAIKŲ, VARTOJANČIŲ NARKOTINES IR PSICHOTROPINES MEDŽIAGAS VARTOJIMO NUSTATYMO ORGANIZAVIMAS Atmintinė ugdymo įstaigų darbuotojams ir jose dirbantiems visuomenės sveikatos specialistams Vilnius, 2011 Atpažinti

Detaliau

Alkoholis, jo poveikis paauglio organizmui ir elgesiui, vartojimo priežastys ir pasekmės Justinos Jurkšaitės (I e) nuotr.

Alkoholis, jo poveikis paauglio organizmui ir elgesiui, vartojimo priežastys ir pasekmės Justinos Jurkšaitės (I e) nuotr. Alkoholis, jo poveikis paauglio organizmui ir elgesiui, vartojimo priežastys ir pasekmės Justinos Jurkšaitės (I e) nuotr. Paauglystė svarbus gyvenimo laikotarpis, kuris tęsiasi nuo fizinio lytinio brendimo

Detaliau

Mityba ir mitybos įpročiai: mitai ir mokslu grįsta realybė

Mityba ir mitybos įpročiai:  mitai ir mokslu grįsta realybė Pažvelkime į maistą kaip į sveikatai poveikį darantį išorinės aplinkos veiksnį Prof.dr.(HP) Rimantas Stukas Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų instituto Visuomenės sveikatos katedra

Detaliau

Prezentacja programu PowerPoint

Prezentacja programu PowerPoint TIENS KALCIS KALCIS Kalcis yra gyvybiškai svarbus cheminis elementas, kuris palaiko tinkamą žmogaus organizmo funkcionavimą KALCIO VAIDMUO ŽMOGAUS ORGANIZME Kalcis reikalingas normaliai kaulų būklei palaikyti

Detaliau

2014 m. kovo 14 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 274/2014, kuriuo taisoma Reglamento (ES) Nr. 432/2012 dėl tam tikrų leidžiamų vartoti teiginių apie

2014 m. kovo 14 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 274/2014, kuriuo taisoma Reglamento (ES) Nr. 432/2012 dėl tam tikrų leidžiamų vartoti teiginių apie LT 2014 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 83/1 II (Įstatymo galios neturintys teisės aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 274/2014 2014 m. kovo 14 d. kuriuo taisoma Reglamento (ES)

Detaliau

(Microsoft Word - mokiniu sergamumo analiz\ )

(Microsoft Word - mokiniu sergamumo analiz\ ) ŠIAULIŲ MIESTO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZö 212/13 M. Šiauliai, 212 Pagal mokyklų visuomen s sveikatos priežiūros specialisčių pateiktus duomenis

Detaliau

Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė 2010 m. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveika

Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė 2010 m. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveika Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė 2010 m. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu

Detaliau

DANTŲ ĖDUONIS IR PERIODONTO LIGOS Rekomendacijos bendrosios sveikatos priežiūros specialistams Svarbiausios EFP ir ORCA organizuotos 2016 m. Perio dar

DANTŲ ĖDUONIS IR PERIODONTO LIGOS Rekomendacijos bendrosios sveikatos priežiūros specialistams Svarbiausios EFP ir ORCA organizuotos 2016 m. Perio dar DANTŲ ĖDUONIS IR PERIODONTO LIGOS Rekomendacijos bendrosios sveikatos priežiūros specialistams Svarbiausios EFP ir ORCA organizuotos 2016 m. Perio darbo grupės žinutės apie dantų ėduonies ir periodonto

Detaliau

INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies

INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M. 2017 m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies gyventojui teko 12,3 litro suvartoto absoliutaus (100

Detaliau

CL2008L0100LT bi_cp 1..1

CL2008L0100LT bi_cp 1..1 2008L0100 LT 18.11.2008 000.001 1 Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį B KOMISIJOS DIREKTYVA 2008/100/EB 2008 m. spalio 28 d. iš dalies keičianti

Detaliau

Maisto lipidų pernaša ir jos sutrikimai. Audinių lipoproteinlipazės. Alimentinė lipemija. Akvilė Gaupšaitė Igr.

Maisto lipidų pernaša ir jos sutrikimai. Audinių lipoproteinlipazės. Alimentinė lipemija. Akvilė Gaupšaitė Igr. Maisto lipidų pernaša ir jos sutrikimai. Audinių lipoproteinlipazės. Alimentinė lipemija. Akvilė Gaupšaitė Igr. Lipidai žmogaus organizme Maisto lipidai: o 1. Daugiausia trigliceridų (TAG) ~90 % o 2. Fosfolipidai;

Detaliau

III

III PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2011 m. kovo 24 d. Nr. T-87 Pakruojis

Detaliau

Funkcija

Funkcija PATVIRTINTA Jonavos r. Savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2013 m. sausio 25 Įsakymas Nr. V-2013-1 VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖS LIVIJOS GRINIOVOS VYKDANČIOS MOKINIŲ SVEIKATOS

Detaliau

ORIGINALŪS STRAIPSNIAI VISUOMENĖS SVEIKATA IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ, NELANKANČIŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ, MITYBOS YPATUMAI Roma Bartkevičiūtė

ORIGINALŪS STRAIPSNIAI VISUOMENĖS SVEIKATA IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ, NELANKANČIŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ, MITYBOS YPATUMAI Roma Bartkevičiūtė IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ, NELANKANČIŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ, MITYBOS YPATUMAI Roma Bartkevičiūtė 1, 2, Albertas Barzda 1, 2, Ignė Baltušytė 1, Rimantas Stukas 2, Sandra Bartkevičiūtė 2 1 Sveikatos

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAUS 2016 M. ATASKAITA Ataskaitą parengė Edvinas Pečiukėnas

Detaliau

65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje

65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje 65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje Projekto vadovė: dr. Laura Nedzinskienė Atsakinga vykdytoja: Vaida Aguonytė, Jolanta Valentienė Tyrimo dalyvės: dr. Aušra Beržanskytė, Eimantė

Detaliau

PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJ

PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJ PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJONO SVEIKIAUSIA MOKYKLA N U O S T A T A I 1. KONKURSO

Detaliau

EN

EN LT LT LT EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA Briuselis, 2008.6.27 COM(2008) 393 galutinis KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI DĖL TARYBOS DIREKTYVOS 89/398/EEB DĖL VALSTYBIŲ NARIŲ ĮSTATYMŲ, SUSIJUSIŲ

Detaliau

Sveikatinimo plėtros prognozavimas naudojant konvergencijos ir sveikatinimo veiksnių modelius

Sveikatinimo plėtros prognozavimas naudojant konvergencijos ir sveikatinimo veiksnių modelius SVEIKATOS SISTEMOS EKONOMIKOS AKTUALIJOS IR SVEIKATOS GERINIMO PERSPEKTYVOS Prof. Gediminas Černiauskas Mykolo Romerio universitetas 2012 m. spalio 24 d. 1 Milijonai litų Lietuva sugeba balansuoti sveikatos

Detaliau

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ APKLAUSOS ŽALINGI ĮPROČIAI DUOMENŲ ANALIZĖ Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro special

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ APKLAUSOS ŽALINGI ĮPROČIAI DUOMENŲ ANALIZĖ Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro special AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ APKLAUSOS ŽALINGI ĮPROČIAI DUOMENŲ ANALIZĖ Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistai 2016 metai, Naujoji Akmenė TURINYS Įvadas...3

Detaliau

Microsoft Word - B.A.R.F final.docx

Microsoft Word - B.A.R.F final.docx B.A.R.F anglų kalba Biologically Appropriate Raw Food t.y Biologiškai Tinkamas Žalias Maistas. B.A.R.F maisto filosofija ir sudėtis yra labai paprasta tai subalansuotas maistas, sudarytas iš žalios mėsos

Detaliau

rp_ IS_2

rp_ IS_2 Page 1 of 5 Pagrindinė informacija Juodoji aromatizuota arbata su miško uogomis Exemption Flags Exempt from Artwork Exempt from NEP Reporting Produkto pavadinimas Country Lipton Brand Name Forest Fruits

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS TIKSLAS VIEŠOSIOS POLITIKOS PRIORITETAS Lietuvai priešiškos šalys jau ilgą laiką

Detaliau

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0)

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0) Penktasis kasmetinis tyrimas Lietuvos verslo pažeidžiamumas energijos išteklių kainų pokyčiams ir BEVI indeksas Rokas Kasperavičius, partneris Jonas Vainius Raulynaitis, patarėjas Vilnius 2015 TURINYS

Detaliau

ILNIAUS PEDAGOGINIS UNIVERSITETAS

ILNIAUS  PEDAGOGINIS  UNIVERSITETAS VILNIAUS PEDAGOGINIS UNIVERSITETAS PEDAGOGIKOS IR PSICHOLOGIJOS FAKULTETAS EDUKOLOGIJOS KATEDRA Ina MEIDIENĖ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŢIŪROS SPECIALISTŲ KOMPETENCIJŲ RAIŠKA ORGANIZUOJANT MOKINIŲ SVEIKATINIMO

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Undinė Diana Tumavičienė Kauno Juozo Grušo meno vidurinė mokykla Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Pasaulinė sveikatos organizacija yra priėmusi tokį sveikatos apibrėţimą: Sveikata yra visiškos fizinės,

Detaliau

VILNIAUS MIESTO MOKINIŲ GYVENSENA IR SVEIKATA 2014 M.

VILNIAUS MIESTO MOKINIŲ GYVENSENA IR SVEIKATA 2014 M. VILNIAUS MIESTO MOKINIŲ GYVENSENA IR SVEIKATA 2014 M. TARPTAUTINIS MOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ GYVENSENOS IR SVEIKATOS TYRIMAS (HBSC) Tyrimo tikslas geriau pažinti jaunų žmonių gyvenseną, elgseną ir sveikatą.

Detaliau

Microsoft Word - Kontrabandos tyrimo apzvalga 2010+gk.doc

Microsoft Word - Kontrabandos tyrimo apzvalga 2010+gk.doc Įvadas Gyventojų požiūrio į kontrabandą ir nelegalių prekių vartojimą tyrimo rezultatai Šio tyrimo tikslas yra išsiaiškinti žmonių požiūrį į cigarečių, alkoholinių gėrimų, degalų ir kuro kontrabandą ir

Detaliau

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Respublikos 68, LT Panevėžys, tel.(8 45) , el.

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Respublikos 68, LT Panevėžys, tel.(8 45) , el. PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Respublikos 68, LT 35158 Panevėžys, tel.(8 45) 46146, el. p. info@panevezysvsb.lt Duomenys kaupiami ir saugomi

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Biurų veikla ir perspektyvos teikiant sveikatos priežiūros paslaugas mokyklose Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė, Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos pirmininkė

Detaliau

EGZAMINO PROGRAMOS MINIMALIUS REIKALAVIMUS ILIUSTRUOJANTYS PAVYZDŽIAI Egzamino programos minimalūs reikalavimai I. METODOLOGINIAI BIOLOGIJOS KLAUSIMAI

EGZAMINO PROGRAMOS MINIMALIUS REIKALAVIMUS ILIUSTRUOJANTYS PAVYZDŽIAI Egzamino programos minimalūs reikalavimai I. METODOLOGINIAI BIOLOGIJOS KLAUSIMAI EGZAMINO PROGRAMOS MINIMALIUS REIKALAVIMUS ILIUSTRUOJANTYS PAVYZDŽIAI Egzamino programos minimalūs reikalavimai I. METODOLOGINIAI BIOLOGIJOS KLAUSIMAI Minimalius reikalavimus iliustruojantys pavyzdžiai

Detaliau

Sveikatos rastingumo tyrimas-2012

Sveikatos rastingumo tyrimas-2012 LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA SVEIKATOS MOKYMO IR LIGŲ PREVENCIJOS CENTRAS VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS FAKULTETO VISUOMENĖS SVEIKATOS INSTITUTAS LIETUVOS GYVENTOJŲ SVEIKATOS RAŠTINGUMO

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

SERGANČIŲJŲ CUKRINIU DIABETU MOKYMO PROGRAMA Skirta slaugytojams diabetologams 2015 PATVIRTINTA: LIETUVOS SLAUGYTOJŲ DIABETOLOGIŲ DRAUGIJOS LIETUVOS E

SERGANČIŲJŲ CUKRINIU DIABETU MOKYMO PROGRAMA Skirta slaugytojams diabetologams 2015 PATVIRTINTA: LIETUVOS SLAUGYTOJŲ DIABETOLOGIŲ DRAUGIJOS LIETUVOS E SERGANČIŲJŲ CUKRINIU DIABETU MOKYMO PROGRAMA Skirta slaugytojams diabetologams 2015 PATVIRTINTA: LIETUVOS SLAUGYTOJŲ DIABETOLOGIŲ DRAUGIJOS LIETUVOS ENDOKRINOLOGŲ DRAUGIJOS Lietuvos endokrinologų draugija

Detaliau

Mitybos planą sudarė Andrius Pauliukevičius PASTABOS 1. MAISTO KIEKIAI: 2. VALGYMŲ SKAIČIUS IR LAIKAS: Nurodytas produktų

Mitybos planą sudarė Andrius Pauliukevičius   PASTABOS 1. MAISTO KIEKIAI: 2. VALGYMŲ SKAIČIUS IR LAIKAS: Nurodytas produktų Mitybos planą sudarė Andrius Pauliukevičius www.andriuspauliukevicius.lt PASTABOS 1. MAISTO KIEKIAI: 2. VALGYMŲ SKAIČIUS IR LAIKAS: Nurodytas produktų svoris reiškia jų sausą svorį ir tai yra svoris prieš

Detaliau

Milupa straipsniai_koses_update

Milupa straipsniai_koses_update Kokį poveikį košės daro mano mažyliui? Grūdiniai augalai yra labai svarbi suaugusiųjų ir vaikų mitybos dalis. Jie suteikia energijos, papildo organizmą vertingaisiais B grupės vitaminais (tiaminu, riboflavinu

Detaliau

1 Nuostatos „Saikingas alkoholio vartojimas yra kasdienio gyvenimo dalis” vertinimas

1 Nuostatos „Saikingas alkoholio vartojimas yra kasdienio gyvenimo dalis” vertinimas Tyrimo rezultatai Parengė: Valstybinio psichikos sveikatos Priklausomybės ligų skyriaus Vyriausioji specialistė Lina Ignatavičiūtė 1 Turinys 1. Tiriamųjų tam tikrų alkoholinių gėrimų vartojimo dažnio vertinimas...

Detaliau

Ibuprofen Art 31 CMDh agreement Annexes

Ibuprofen Art 31 CMDh agreement Annexes II priedas Mokslinės išvados ir pagrindas keisti rinkodaros leidimų sąlygas 355 Mokslinės išvados ir pagrindas keisti rinkodaros leidimų sąlygas Ibuprofenas yra nesteroidinis vaistas nuo uždegimo (NVNU),

Detaliau

Dalyvavusių skaičius (pagal tyrimo metus)

Dalyvavusių skaičius (pagal tyrimo metus) INTERVENCIJOS, SIEKIANT MAŽINTI PSICHOAKTYVIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMĄ TARP JAUNIMO Klaipėda, 2015 TEMOS AKTUALUMAS Nesaikingas tabako, alkoholio ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimas kelia didelį susirūpinimą

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kauno Rokų vidurinė mokykla Neformalaus ugdymo poreikių 5-12 klasėse tyrimas Tyrimą atliko: pavaduotoja D. Klimavičienė psichologė A. Andriuškienė Tyrimo ataskaitą parengė: A. Andriuškienė 2013-05-21 Tyrimo

Detaliau

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis ( VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (toliau Organizacija) parengė 2019 m. Visuomenės švietimo

Detaliau

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ ATASKAITA M. Kuršėnai, 2015

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ ATASKAITA M. Kuršėnai, 2015 ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ ATASKAITA 2014-2015 M. Kuršėnai, 2015 TURINYS I. ĮVADAS...3 II. ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BENDROJO

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T1-242 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras

PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T1-242 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T1-242 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras Savivaldybės biudžetinė įstaiga Vytauto Didžiojo a.

Detaliau

„This research is funded by the European Social Fund under the Global Grant masure“

„This research is  funded by the European Social Fund under  the Global Grant masure“ VERSLUMO KOMPETENCIJOS POREIKIS IR RAIŠKA VEIKLOJE Tarptautinė konferencija - 2015 SUAUGUSIŲJŲ BENDRŲJŲ KOMPETENCIJŲ MOKSLINIAI TYRIMAI IR PLĖTRA/ RESEARCH AND DEVELOPMENT OF KEY COMPETENCES FOR ADULTS

Detaliau

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450)

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) 54275 El.p.rastine@vabalninko.birzai.lm.lt. GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO

Detaliau

1 priedas MĖSOS IR MĖSOS GAMINIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Eil Nr. Produktų pavadinimas Reikalavimai Mato vnt. Kiekiai per 12 mėn. 1 Kiaulienos k

1 priedas MĖSOS IR MĖSOS GAMINIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Eil Nr. Produktų pavadinimas Reikalavimai Mato vnt. Kiekiai per 12 mėn. 1 Kiaulienos k 1 priedas MĖSOS IR MĖSOS GAMINIŲ PIRKIMO Eil 1 Kiaulienos kumpis Vakuume, LST 1921 : 2003 Kg 900 2 Švieži lašiniai be odos Vakuume, LST 544 92 Kg 50 3 Jautienos kumpis Vakuume, TS 2008435 123 93 Kg 900

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation IBM-Lietuvos tyrimų centras bendras projektas Lietuvos mokslo ir žinių visuomenei Tomas Deržanauskas UAB Lietuvos tyrimų centras 2011 m. spalio 18d. Vilnius IBM tarp pasaulinių inovatorių lyderių IBM jungia

Detaliau

VILNIUS, 2017

VILNIUS, 2017 VILNIUS, 2017 Higienos instituto Sveikatos informacijos centras Didžioji g. 22, LT 01128 Vilnius Tel. (8 5) 277 3302 Faksas (8 5) 262 4663 www.hi.lt Leidinį parengė: Žilvinė Našlėnė, zilvine.naslene@hi.lt

Detaliau

VMI TOLERANCIJOS KORUPCIJAI INDEKSO 2018 M. TYRIMO REZULTATAI BEI M. REZULTATŲ LYGINAMOJI ANALIZĖ 2018 m. III ketvirtį Valstybinėje mokesčių

VMI TOLERANCIJOS KORUPCIJAI INDEKSO 2018 M. TYRIMO REZULTATAI BEI M. REZULTATŲ LYGINAMOJI ANALIZĖ 2018 m. III ketvirtį Valstybinėje mokesčių VMI TOLERANCIJOS KORUPCIJAI INDEKSO 2018 M. TYRIMO REZULTATAI BEI 2016 2018 M. REZULTATŲ LYGINAMOJI ANALIZĖ 2018 m. III ketvirtį Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Detaliau

ANKETA

ANKETA ANKETA Sveiki, Kartu su Lietuvos lstybiniu psichikos sveikatos centru atliekame anoniminį šalies gyventojų tyrimą, kurio tikslas ištirti gyventojų nuostatas alkoholio vartojimo atţvilgiu. Mums yra svarbūs

Detaliau

VILNIAUS UNIVERSITETO ONKOLOGIJOS INSTITUTO VĖŽIO KONTROLĖS IR PROFILAKTIKOS CENTRAS VĖŽIO REGISTRAS Vėžys Lietuvoje 2010 metais ISSN

VILNIAUS UNIVERSITETO ONKOLOGIJOS INSTITUTO VĖŽIO KONTROLĖS IR PROFILAKTIKOS CENTRAS VĖŽIO REGISTRAS Vėžys Lietuvoje 2010 metais ISSN VILNIAUS UNIVERSITETO ONKOLOGIJOS INSTITUTO VĖŽIO KONTROLĖS IR PROFILAKTIKOS CENTRAS VĖŽIO REGISTRAS Vėžys Lietuvoje 2010 metais ISSN 2029-6274 ISSN 2029-6274 Informacinį leidinį sudarė: Giedrė Smailytė

Detaliau

Slide 1

Slide 1 RACIONALUS VAISTŲ VARTOJIMAS Med. Dr. Romualdas Basevičius INDIVIDUALIOS LIGONIO SĄLYGOS: VIDINĖS: Amžius Lytis Gretutiniai susirgimai IŠORINĖS: Vaistų dozės Vaistų skaičius Vartojimo laikas Darbo ir mitybos

Detaliau

Lithuanian Journal of Statistics 2016, vol. 55, No 1, pp Lietuvos statistikos darbai 2016, 55 t., Nr. 1, p. ŠIR

Lithuanian Journal of Statistics 2016, vol. 55, No 1, pp Lietuvos statistikos darbai 2016, 55 t., Nr. 1, p.   ŠIR Lithuanian Journal of Statistics 2016, vol. 55, No 1, pp. 52-60 Lietuvos statistikos darbai 2016, 55 t., Nr. 1, 52-60 p. www.statisticsjournal.lt. ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ RIZIKOS VEIKSNIŲ STATISTINĖ ANALIZĖ

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T1-273 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras

PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T1-273 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T1-273 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras Savivaldybės biudžetinė įstaiga Vytauto Didžiojo a.

Detaliau

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 25.11.2014 B8-0286/7 7 1 dalis 1. ragina valstybes nares ir Komisiją d ti tvarias pastangas įgyvendinti esamas taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi kaip visa apimančios strategijos dalį naikinti

Detaliau

Microsoft PowerPoint - JPSPPM mokymai_2015_10_08_09_3 dalis_AS [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - JPSPPM mokymai_2015_10_08_09_3 dalis_AS [Compatibility Mode] Projektas JAUNIMUI PALANKIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO MODELIO SUKŪRIMAS Finansuojamas pagal 2009 2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programą Nr. LT11 Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno r. Piliuonos gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJOS SVEIKATOS UGDYMO IR

PATVIRTINTA Kauno r. Piliuonos gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJOS SVEIKATOS UGDYMO IR PATVIRTINTA Kauno r. Piliuonos gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr 1.3.-18-219 KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJOS SVEIKATOS UGDYMO IR STIPRINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 2019 M. I. PRIORITETAS

Detaliau

Management of psychosocial risks in European workplaces - evidence from the second European survey of enterprises on new and emerging risks (ESENER-2)

Management of psychosocial risks in European workplaces - evidence from the second European survey of enterprises on new and emerging risks (ESENER-2) Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra Psichosocialinės rizikos valdymas Europos darbo vietose. Antrosios Europos įmonių apklausos apie naują ir kylančią riziką (ESENER-2) duomenys Europos rizikos

Detaliau

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA 2010 Karolis Šerpytis CPO VEIKLOS REZULTATŲ IR FINANSINĖS NAUDOS VALSTYBEI VERTINIMO ATASKAITA Centrinė perkančioji organizacija 1 TURINYS Santrauka... 2 1. CPO veiklos rezultatų vertinimas... 3 1.1. Pirkimų

Detaliau

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2016 2018 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR JOS PRIEMONIŲ

Detaliau

VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė:

VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė: VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė: Jolanta Jurkevičiūtė m. Tyrimo tikslas išsiaiškinti

Detaliau

STEPS projektas ir jo aktualumas Lietuvoje

STEPS projektas ir jo aktualumas Lietuvoje STEPS projektas ir jo aktualumas Dr. Rima Vaitkienė Sveikatos apsaugos ministerijos ES reikalų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėjo pavaduotoja STEPS projektas STEPS: angl. Strengthening Engagement in

Detaliau

Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Aušros g. 42A, LT Kaunas Tel. (8-37) Faksas (8-37) El. paštas

Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Aušros g. 42A, LT Kaunas Tel. (8-37) Faksas (8-37) El. paštas Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Aušros g. 42A, LT-44158 Kaunas Tel. (8-37) 45 47 17 Faksas (8-37) 33 32 4 El. paštas info@kaunovsb.lt www.kaunovsb.lt Visuomenės sveikatos stebėsena

Detaliau

moksliniai tyrimai SUAUGUSIŲ LIETUVOS ŽMONIŲ FAKTINĖS MITYBOS TYRIMAS IR VERTINIMAS FOOD CONSUMPTION SURVEY IN ADULT LITHUANIAN POPULATION Albertas Ba

moksliniai tyrimai SUAUGUSIŲ LIETUVOS ŽMONIŲ FAKTINĖS MITYBOS TYRIMAS IR VERTINIMAS FOOD CONSUMPTION SURVEY IN ADULT LITHUANIAN POPULATION Albertas Ba SUAUGUSIŲ LIETUVOS ŽMONIŲ FAKTINĖS MITYBOS TYRIMAS IR VERTINIMAS FOOD CONSUMPTION SURVEY IN ADULT LITHUANIAN POPULATION Albertas Barzda 1, Roma Bartkevičiūtė 1,3, Jonas Algis Abaravičius 2, Rimantas Stukas

Detaliau

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Colvasone 2 mg/ml, injekcinis tirpalas 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS 1 ml yra: veikliosios medžiagos: deksametazono (natrio fosfato)

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

Microsoft PowerPoint - HI diskusijai2010_03_05 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - HI diskusijai2010_03_05 [Compatibility Mode] Vaikų sveikatos stebėsenos vykdymas ir perspektyvos savivaldybėse Neringa Tarvydienė Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė 1 2010-03-05, Vilnius Vaikų sveikatos stebėsenos

Detaliau

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis  _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamosios gamybos įmonių, kurių apyvarta > 2 mln. Eur) švietimo

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos ekonomikos raida: naujausios tendencijos ir iššūkiai Pristato Nerijus Černiauskas Makroekonomikos ir prognozavimo skyrius Ekonomikos departamentas 2017 m. spalio 16 d. Turinys I. Realusis sektorius

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos gyventojų nuomonė apie teisėsaugą ir viešojo saugumo būklės vertinimas Dr. Eglė Vileikienė Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo politikos departamentas 2016.02.12 Tyrimo metodika Reprezentatyvi

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Bandžiusių nusižudyti merginų išgyvenimai Jolanta Jarmolovičiūtė IV Vilniaus traumų psichologijos konferencija 2013 m. kovo 22 d. Problemos aktualumas 1 pav. 0-19 metų amžiaus moterų mirtingumo nuo savižudybių

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr.

Detaliau

KODĖL SVARBU VARTOTI VITAMINĄ D? Vitamino D trūkumas yra plačiai paplitęs reiškinys. Teigiama, kad žiemą šio vitamino nepakanka daugiau kaip 80 proc.

KODĖL SVARBU VARTOTI VITAMINĄ D? Vitamino D trūkumas yra plačiai paplitęs reiškinys. Teigiama, kad žiemą šio vitamino nepakanka daugiau kaip 80 proc. KODĖL SVARBU VARTOTI VITAMINĄ D? Vitamino D trūkumas yra plačiai paplitęs reiškinys. Teigiama, kad žiemą šio vitamino nepakanka daugiau kaip 80 proc. mūsų planetos gyventojų. Lietuva ne išimtis saulėtų

Detaliau

PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PAPLITIMAS LIETUVOJE 2004, 2008 ir 2012 METAIS Vilnius 2013

PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PAPLITIMAS LIETUVOJE 2004, 2008 ir 2012 METAIS Vilnius 2013 PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PAPLITIMAS LIETUVOJE 2004, 2008 ir 2012 METAIS Vilnius 2013 Leidinys parengtas įgyvendinant Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento 2013 2015 m. strateginio

Detaliau

BYLOJE DĖL UAB „FARMAX BALTIC“ SIA LIETUVOS RESPUBLIKOS REKLAMOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMO

BYLOJE DĖL UAB „FARMAX BALTIC“ SIA LIETUVOS RESPUBLIKOS REKLAMOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMO Išrašas VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA NUTARIMAS BYLOJE DĖL UAB BIOKLINIKA LIETUVOS RESPUBLIKOS REKLAMOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMO 2014-07-31

Detaliau

ALKOHOLIO VARTOJIMO IR RŪKYMO PREVENCIJOS PRIEMONIŲ POREIKIO IR TAIKYMO JAUNIMO TIKSLINĖSE GRUPĖSE GALIMYBIŲ TYRIMAS Parengė: Rūta Baltrušaitytė Narko

ALKOHOLIO VARTOJIMO IR RŪKYMO PREVENCIJOS PRIEMONIŲ POREIKIO IR TAIKYMO JAUNIMO TIKSLINĖSE GRUPĖSE GALIMYBIŲ TYRIMAS Parengė: Rūta Baltrušaitytė Narko ALKOHOLIO VARTOJIMO IR RŪKYMO PREVENCIJOS PRIEMONIŲ POREIKIO IR TAIKYMO JAUNIMO TIKSLINĖSE GRUPĖSE GALIMYBIŲ TYRIMAS Parengė: Rūta Baltrušaitytė Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Strategijos,

Detaliau

Pofsajungu_gidas_Nr11.pdf

Pofsajungu_gidas_Nr11.pdf 2 p. 3 p. 4 p. Šiame straipsnyje pristatoma profsąjungų svarba ir galimos jų veiklos kryptys, kovojant su diskriminacija darbo rinkoje. Ši profesinių sąjungų veiklos sritis reikšminga ne tik socialiai

Detaliau

Apklausa "Gimnazistų mityba pamokų metu“

Apklausa Gimnazistų mityba pamokų metu“ Apklausos tikslas - išsiaiškinti kur gimnazistai dažniausia pietauja pamokų metu, kokia jų nuomonė apie gimnazijos valgyklos maisto kokybę, aptarnavimą bei aplinką. Apklausoje dalyvavo 129 mokiniai. Kita:

Detaliau

Kas trukdo efektyviau spręsti jaunimo narkotikų vartojimo problemas

Kas trukdo efektyviau spręsti jaunimo narkotikų vartojimo problemas Jaunimas ir alkoholis Dr. Aurelijus Veryga Kauno medicinos universitetas Nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės koalicija Nacionalinė sveikatos taryba www.jaunimo-centras.lt Problemos aktualumo nesuvokimas

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pagrindiniai Lietuvos ateities iššūkiai Klaudijus Maniokas ESTEP valdybos pirmininkas Trys akcentai Pripažinti ir nepripažinti iššūkiai: konsensuso link Struktūrinių apirbojimų sprendimas: intervencijos

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos konferencijoje Kalbos, kultūra

Detaliau

Zarasų miesto vietos plėtros strategija m. 5 priedas ZARASŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS TERITORIJOS SITUACIJOS IR GYVENTOJŲ POREIKIŲ NUSTAT

Zarasų miesto vietos plėtros strategija m. 5 priedas ZARASŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS TERITORIJOS SITUACIJOS IR GYVENTOJŲ POREIKIŲ NUSTAT Zarasų miesto vietos plėtros strategija 2016-2022 m. 5 priedas ZARASŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS TERITORIJOS SITUACIJOS IR GYVENTOJŲ POREIKIŲ NUSTATYMO TYRIMAS Tyrimo ataskaita 2015 m. Turinys 1 pav.

Detaliau

2019

2019 2019 Apklausą atliko: VALANTIEJIENĖ Sandra Apklausos tyrimo ataskaitą parengė: VALANTIEJIENĖ Sandra MAČIULYTĖ Ona Siūlymus ir pastabas teikė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Bendrojo ugdymo departamento

Detaliau

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 1 REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS 1. Savivaldybės strateginio tikslo/strateginių

Detaliau

I. EKSPORTO RAIDA LIETUVOS PREKIŲ EKSPORTAS 2019 M. I KETV. Apžvalga Paskelbta: Pirmame šių metų ketvirtyje bendro prekių eksporto vertės m

I. EKSPORTO RAIDA LIETUVOS PREKIŲ EKSPORTAS 2019 M. I KETV. Apžvalga Paskelbta: Pirmame šių metų ketvirtyje bendro prekių eksporto vertės m I. EKSPORTO RAIDA LIETUVOS PREKIŲ EKSPORTAS 2019 M. I KETV. Apžvalga Paskelbta: 2019.05.30 Pirmame šių metų ketvirtyje bendro prekių eksporto vertės metinis augimas sudarė 7,7%. Iš viso eksportuota prekių

Detaliau