IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS"

Transkriptas

1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra generalinio direktoriaus 2018 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-18/106 (pakeista 2019 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. (1.1E)-V-27) VALSTYBINIO REGISTRACIJOS NUMERIO DERINIO SUDARYMO, REZERVAVIMO IR PRISKYRIMO REGISTRUOJAMOMS TRANSPORTO PRIEMONĖMS TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. tvarkos aprašas (toliau Aprašas) nustato valstybinio registracijos numerio derinio ir laikinųjų valstybinio numerio ženklų, skirtų motorinėms transporto priemonėms, priekaboms, savivaldžių automobilių bandymams ženklinti (toliau laikinasis numerio ženklas), derinių tvarką valstybės įmonėje Regitra (toliau Įmonė). 2. Šis Aprašas nustato Lietuvos Respublikoje akredituotų ir reziduojančių užsienio valstybių diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų, tarptautinių organizacijų atstovybių, Europos Sąjungos, NATO, kitų tarptautinių organizacijų, institucijų ir įstaigų, jų personalo ir jų šeimos narių, turinčių Užsienio reikalų ministerijos Valstybinio ir diplomatinio protokolo departamento išduotus galiojančius A, B ir E kategorijos akreditacijos pažymėjimus, vardu registruojamoms transporto priemonėms registracijos numerio ženklų išdavimo tvarką tiek, kiek to nereglamentuoja Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymas Nr. V-119/1V-317 Dėl Lietuvos Respublikoje akredituotų ir reziduojančių užsienio valstybių diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų, tarptautinių organizacijų atstovybių, Europos Sąjungos, NATO, kitų tarptautinių organizacijų, institucijų ir įstaigų, jų personalo ir jų šeimos narių, turinčių Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Valstybinio ir diplomatinio protokolo departamento išduotus galiojančius A, B ir E kategorijos akreditacijos pažymėjimus, transporto priemonių registravimo patvirtinimo. 3. Apraše vartojamos sąvokos: 3.1. Derinys skaitmenų ar skaitmenų ir raidžių junginys; 3.2. Numatomų skirti derinių sąrašas Apraše nustatyta tvarka sudaromas per artimiausius šešis mėnesius numatomuose išduoti bendrojo naudojimo, istorinių transporto priemonių, elektromobilių numerių ženkluose naudotinų derinių sąrašas; 3.3. Numerio ženklas (-ai) plokštelė arba plokštelių rinkinys, kuriuose yra išspaustas derinys. Ši sąvoka neapima lentelių su registracijos numeriu (toliau lentelė) Registracijos numeris transporto priemonės registracijos metu priskirtas derinys, kurio duomenys įrašyti Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme ir Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklėse, patvirtintose vidaus reikalų ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 260 Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo (toliau Taisyklės), vartojamas sąvokas. II SKYRIUS DERINIŲ SUDARYMO TVARKA 4. Deriniai gali būti sudaromi šiais būdais: 4.1. automatinėmis priemonėmis, kai deriniai įrašomi bendrojo naudojimo, lengvųjų automobilių taksi, išvežamų iš Lietuvos Respublikos transporto priemonių, galingųjų keturračių, istorinių transporto priemonių, elektromobilių numerio ženkluose bei laikinuosiuose numerio

2 ženkluose. Automatinėmis priemonėmis sudaromi deriniai turi atitikti Aprašo 25.2 papunktyje nustatytus priimtinumo kriterijus; 4.2. į Įmonę besikreipiančio asmens (toliau pareiškėjas) pageidavimu, kai sudaromas pareiškėjo pageidaujamas registracijos numerio derinys (toliau vardinis registracijos numeris). 5. Deriniai turi būti unikalūs (nesutampantys). 6. Deriniuose skaitmenų sekos sudaromos didėjimo tvarka, nuo 01 iki 99, nuo 001 iki 999, nuo 0001 iki 9999 ir nuo iki Automatinėmis priemonėmis sudaromuose deriniuose raidžių sekos sudaromos abėcėlės tvarka iš lietuvių kalbos abėcėlėje esančių lotynų abėcėlės raidžių. Kai derinį sudaro daugiau nei viena raidė, deriniuose abėcėlės tvarka pirmiausia keičiama paskutinė derinio raidė, po to priešpaskutinė derinio raidė ir t.t. 8. Už vardinio registracijos numerio ar pareiškėjo pasirinkto derinio iš Numatomų skirti derinių sąrašo išdavimą mokama Įmonės generalinio direktoriaus įsakymu nustatyta kaina. III SKYRIUS DERINIO REZERVAVIMO TVARKA 9. Susipažinti su Numatomų skirti derinių sąrašu pareiškėjas gali Įmonės padaliniuose, Įmonės interneto svetainėje ir elektroninėje transporto priemonių registravimo sistemoje eketris (toliau eketris). Numatomų skirti derinių sąrašas peržiūrimas ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius ir, esant Įmonės poreikiui, gali būti papildomas naujais deriniais. Informacija apie Numatomų skirti derinių sąrašo papildymą paskelbiama Įmonės interneto svetainėje likus ne mažiau kaip mėnesiui iki jo paskelbimo. 10. Susipažinti su Įmonės padaliniuose paruoštų išduoti numerio ženklų sąrašu pareiškėjas gali Įmonės padaliniuose registruodamas transporto priemonę ir eketris. 11. Pareiškėjas, norėdamas rezervuoti derinį iš Numatomų skirti derinių sąrašo, Įmonės padaliniuose paruoštų išduoti numerio ženklų sąrašo, Aprašo 1 priede nurodytų Retų, išskirtinių ir paklausių derinių sąrašų ar vardinį registracijos numerį, turi pateikti Aprašo 2 priede nustatytos formos prašymą: per eketris; bet kuriame transporto priemones registruojančiame Įmonės padalinyje. 12. Kartu su prašymu pareiškėjas turi pateikti: savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (kreipiantis tiesiogiai atvykus į Įmonės padalinį); kai kreipiasi pareiškėjo atstovas, jis privalo pateikti savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (kreipiantis tiesiogiai atvykus į Įmonės padalinį) ir Lietuvos Respublikоs civilinio kodekso straipsnio 2 dalies nuostatas atitinkantį atstovavimą patvirtinantį dokumentą, išskyrus atvejus, kai dokumentas yra sudarytas elektroninių ryšių priemonėmis. Jei atstovas yra įgaliotas asmuo, jis turi pateikti Lietuvos Respublikоs civilinio kodekso nustatyta tvarka įformintą įgaliojimą, kuriame nurodytas pavedimas konkretiems veiksmams atlikti. Fizinio asmens duotas įgaliojimas turi būti įregistruotas Įgaliojimų registre, o juridinio asmens patvirtintas jo vadovo parašu ir juridinio asmens antspaudu (jeigu juridinis asmuo antspaudą privalo turėti). 13. Dokumentai pateikiami valstybine kalba. Nevalstybine kalba pateikti dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą. Vertimai turi būti patvirtinti juos išvertusio vertėjo parašu (taip pat vertimų biuro antspaudu, jei vertimas atliktas vertimų biure). Užsienyje išduoti dokumentai turi būti teisės aktų nustatyta tvarka legalizuoti. 14. Derinys laikomas rezervuotu nuo pareiškėjo prašymo gavimo Įmonėje momento. Įmonei per 1valandą negavus informacijos apie Įmonės generalinio direktoriaus įsakymu nustatyto dydžio įmokos už rezervuotą derinį apmokėjimo patvirtinimą, jo rezervacija panaikinama. 15. Vardinis registracijos numeris laikomas rezervuotu nuo pareiškėjo prašymo gavimo Įmonėje momento. Aprašo V skyriuje nustatyta tvarka patvirtinus vardinio registracijos numerio priimtinumą ir pareiškėjui per 3 kalendorines dienas nuo vardinio registracijos numerio priimtinumo

3 patvirtinimo nesumokėjus Įmonės generalinio direktoriaus įsakymu nustatyto dydžio įmokos už rezervuojamą vardinį registracijos numerį, jo rezervacija panaikinama. 16. Numerio ženklai paruošiami išduoti Pareiškėjo prašyme nurodytame Įmonės padalinyje ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Aprašo 14 ar 15 punkte nurodytos įmokos duomenų gavimo eketris ir saugomi vienus metus nuo numerio ženklų paruošimo išduoti dienos. 17. Pareiškėjas informuojamas apie paruoštus išduoti numerio ženklus pareiškėjo prašyme nurodytais elektroniniais ryšiais ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų paruošimo, išsiunčiant Aprašo 3 priede nustatytos formos pranešimą. 18. Pareiškėjas, norėdamas numerio ženklus priskirti registruojamai transporto priemonei kitame nei jie yra saugomi Įmonės padalinyje, bet kuriame transporto priemones registruojančiame Įmonės padalinyje turi pateikti Aprašo 4 priede nustatytos formos prašymą ir sumokėti Įmonės generalinio direktoriaus įsakymu nustatyto dydžio įmoką už numerio ženklų perdavimą iš vieno Įmonės padalinio į kitą. Likus mažiau nei 14 kalendorinių dienų iki numerio ženklų saugojimo termino pabaigos, pareiškėjas, norėdamas numerio ženklus priskirti registruojamai transporto priemonei kitame nei jie yra saugomi Įmonės padalinyje, kartu su Aprašo 4 priede nustatytos formos prašymu privalo pateikti Įmonės generalinio direktoriaus 2014 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-90 Dėl Valstybinio registracijos numerio ženklų ir (arba) transporto priemonių registracijos dokumentų saugojimo ir grąžinimo pareiškėjui patvirtinimo 1 priede patvirtintą prašymo formą dėl numerio ženklų saugojimo. 19. Numerio ženklai perduodami išduoti Pareiškėjo prašyme nurodytame kitame Įmonės padalinyje ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Aprašo 18 punkte nurodyto prašymo gavimo dienos. 20. Pareiškėjas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas informuojamas apie kitame Įmonės padalinyje paruoštus išduoti numerio ženklus Pareiškėjo prašyme nurodytais elektroniniais ryšiais, išsiunčiant Aprašo 5 priede nustatytos formos pranešimą. 21. Rezervuoti deriniai ir (ar) vardiniai registracijos numeriai į kitus derinius ir (ar) vardinius registracijos numerius nėra keičiami ir už jų rezervavimą sumokėtos įmokos negrąžinamos. IV SKYRIUS DERINIO PRISKYRIMAS REGISTRUOJAMAI TRANSPORTO PRIEMONEI 22. Pareiškėjo registruojamai transporto priemonei lietuvių kalbos abėcėlėje esančių lotynų abėcėlės raidžių ir skaitmenų didėjimo tvarka priskiriami Įmonės padalinyje esantys numerio ženklai. 23. Pareiškėjas, registruodamas transporto priemonę, taip pat gali priskirti: pasirinktą numerio ženklą iš Įmonės padalinyje, kuriame registruojama transporto priemonė, paruoštų išduoti numerio ženklų; jo vardu Įmonės padalinyje, kuriame registruojama transporto priemonė, saugomą numerio ženklą; pasirinktą numerio ženklą iš Įmonės padaliniuose paruoštų išduoti numerio ženklų, kai transporto priemonė registruojama per eketris. 24. Pareiškėjas, pageidaudamas skirti numerio ženklą kitam asmeniui, pateikia Aprašo 6 priede nustatytos formos prašymą. V SKYRIUS VARDINIO REGISTRACIJOS NUMERIO SUDARYMO TVARKA 25. Įmonė, gavusi pareiškėjo prašymą rezervuoti vardinį registracijos numerį šio Aprašo 11 punkte nustatyta tvarka, vertina vardinio registracijos numerio priimtinumą vadovaudamasi šiais kriterijais: lietuvių kalbos abėcėlėje esančių lotynų abėcėlės raidžių ir skaitmenų junginio eiliškumas negali būti sudarytas iš: trijų raidžių ir trijų skaitmenų (išskyrus 000); dviejų raidžių (kai pirmoji raidė E ) ir keturių skaitmenų (išskyrus 0000); dviejų raidžių ir trijų skaitmenų (išskyrus 000);

4 dviejų skaitmenų (išskyrus 00) ir trijų raidžių; trijų skaitmenų (išskyrus 000) ir dviejų raidžių; vienos raidės H, P ar T ir penkių skaitmenų (išskyrus 00000); vienos raidės P ir keturių skaitmenų (išskyrus 0000); keturių skaitmenų (išskyrus 0000) ir vienos raidės H ; šešių skaitmenų, kurių pirmieji du skaitmenys nuo 01 iki 99, o trečiasis skaitmuo nuo 1 iki keturių skaitmenų (išskyrus 0000) ir dviejų raidžių; keturių skaitmenų (išskyrus 0000) ir vienos raidės; dviejų raidžių ir dviejų skaitmenų (išskyrus 00) raidžių ir (ar) skaičių derinys ar jo dalis negali sutapti su: vulgarizmais, žargonais, keiksmažodžiais, išskyrus atvejus, kai šis derinys ar jo dalis yra registruotas prekių ženklas ir yra gautas šio prekių ženklo savininko sutikimas; nacionaliniais ir tarptautiniais prekių ženklais, juridinio asmens pavadinimu, išskyrus atvejus, kai juridinis asmuo su tuo sutinka (turi būti laikomasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.42 straipsnio 1 dalies nuostatų); nacistinės Vokietijos, SSRS valstybių, nacistinių ar komunistinių organizacijų pavadinimais, nacistinių ar komunistinių vadovų pavardėmis, jų santrumpomis lietuvių ir užsienio kalbomis; žodžiais, kurie gali būti suvokiami kaip niekinimas, neapykantos skatinimas ar kurstymas diskriminuoti žmonių grupes ar joms priklausančius asmenis, taip pat su neigiamas asociacijas keliančiais žodžiais. 26. Vardinio registracijos numerio priimtinumą pagal Aprašo 25.2 papunktyje nustatytus kriterijus ne vėliau kaip per 3 darbo dienas įvertina Įmonės generalinio direktoriaus įsakymu patvirtinta komisija. 27. Vertinant, ar pareiškėjo pageidaujamas vardinis registracijos numeris atitinka Aprašo 25.2 papunkčio nuostatas, rekomenduojama atsižvelgti į raidžių ir skaitmenų, skaitmenų ir raidžių derinių reikšmes, santrumpų atitikmenis (pavyzdžiui: skaitmuo 1 gali būti skaitomas kaip raidė I, skaitmuo 2 gali būti skaitomas kaip skiemuo DU, TU (anglų k.), skaitmuo 3 gali būti skaitomas kaip raidė Z rusiškoje abėcėlėje; skaitmuo 4 gali būti skaitomas kaip raidė A arba kaip žodžiai, garsai: FOUR, FOR, FO (anglų k.); skaitmuo 5 gali būti skaitomas kaip raidė S ; skaitmuo 6 gali būti skaitomas kaip raidė G ; skaitmuo 7 gali būti skaitomas kaip raidė T, skaitmuo 8 gali būti skaitomas kaip raidė B arba kaip skiemuo EIT (anglų k.), skaitmuo 0 gali būti skaitomas kaip raidė O ir kita). Taip pat pageidaujamas vardinis registracijos numeris vertinamas skaitant iš dešinės pusės į kairę. 28. Tuo atveju, kai pateikiami kelių pareiškėjų prašymai sudaryti ir skirti vienodą vardinį registracijos numerį, pirmumą turi pareiškėjas, kurio prašymas pateiktas anksčiau. 29. Pareiškėjas, pateikdamas prašymą rezervuoti vardinį registracijos numerį, patvirtina, kad prašomas rezervuoti vardinis registracijos numeris atitinka šiame Aprašo skyriuje nustatytus priimtinumo kriterijus. V SKYRIUS NUMERIO ŽENKLŲ PAKEITIMO, NUMERIO ŽENKLŲ DUBLIKATŲ IR LENTELIŲ IŠDAVIMO TVARKA 30. Pareiškėjas (transporto priemonės savininkas ar transporto priemonės valdytojas), norėdamas užsakyti numerio ženklų dublikatą, pakeisti transporto priemonės registravimo metu išduotus numerio ženklus arba užsakyti naujus numerio ženklus vietoj Įmonėje nustatyta tvarka sunaikintų (šiuo atveju gali kreiptis tik paskutinis šiuo registracijos numeriu paženklintos transporto priemonės valdytojas arba transporto priemonės savininkas, arba asmuo, kurio prašymu numerio ženklai buvo palikti saugoti), bet kuriame transporto priemones registruojančiame Įmonės padalinyje pateikia Aprašo 7 priede nustatytos formos prašymą, Aprašo 12 punkte nurodytus dokumentus ir sumoka Įmonės generalinio direktoriaus įsakymu nustatyto dydžio įmoką.

5 Tais atvejais, kai kreipiamasi dėl numerio ženklo dublikato arba keičiamas tik vienas numerio ženklas, kuris buvo pagamintas pagal techninius reikalavimus, galiojusius iki 2018 m. balandžio 3 d., Įmonė išduoda abiejų numerio ženklų dublikatus arba keičia abu numerio ženklus, o anksčiau išduotas numerio ženklas (-ai) privalo būti grąžintas (-i) Įmonei. 31. Keičiami numerio ženklai arba numerio ženklų dublikatai paruošiami išduoti pareiškėjo prašyme nurodytame Įmonės padalinyje ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pareiškėjo prašymo gavimo Įmonėje momento ir saugomi vienus metus nuo jų paruošimo išduoti dienos. Pasibaigus numerio ženklų saugojimo terminui, numerio ženklai perduodami sunaikinti. Nauji numerio ženklai vietoj Įmonėje nustatyta tvarka sunaikintų turi būti priskiriami pareiškėjo registruojamai transporto priemonei. 32. Pareiškėjas, atsiimdamas paruoštus išduoti keičiamus numerio ženklus arba numerio ženklo dublikatą turi pasirašyti Aprašo 8 priede nustatytos formos įteikimo aktą. 33. Pareiškėjas, teikdamas prašymą dėl numerio ženklų pakeitimo arba juos atsiimdamas, privalo Įmonei grąžinti anksčiau išduotą (-us) numerio ženklą (-us). Tuo atveju, kai pareiškėjas kreipiasi į Įmonę dėl numerio ženklų pakeitimo ir grąžina tik vieną numerio ženklą (kai numerio ženklus sudaro dviejų plokštelių rinkinys), jam išduodamas numerio ženklo dublikatas. 34. Pareiškėjui, negrąžinusiam anksčiau išduoto (-ų) numerio (-ių) ženklo (-ų), numerio ženklo dublikatas arba keičiami numerio ženklai neišduodami. 35. Pareiškėjas (transporto priemonės savininkas, transporto priemonės valdytojas, asmuo, kurio vardu numerio ženklai yra rezervuoti arba palikti saugoti), norėdamas užsakyti lentelę per eketris arba bet kuriame transporto priemones registruojančiame Įmonės padalinyje, turi pateikti Aprašo 9 priede nustatytos formos prašymą, Aprašo 12 punkte nurodytus dokumentus ir sumokėti Įmonės generalinio direktoriaus įsakymu nustatyto dydžio įmoką. 36. Lentelė paruošiama išduoti Pareiškėjo prašyme nurodytame Įmonės padalinyje ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pareiškėjo prašymo gavimo Įmonėje momento ir saugomi vienus metus nuo jų paruošimo išduoti dienos. Pasibaigus lentelės saugojimo terminui, lentelė perduodama sunaikinti. 37. Pareiškėjas, atsiimdamas paruoštą išduoti lentelę prašyme nurodytame Įmonės padalinyje, turi pasirašyti Aprašo 10 priede nustatytos formos įteikimo aktą. 38. Pareiškėjui Aprašo 31, 34 ir 36 punktuose nurodytais atvejais neatsiėmus paruoštų išduoti keičiamų numerio ženklų, numerio ženklų dublikato ar lentelės iki jų saugojimo termino pabaigos ar negrąžinus anksčiau išduoto (-ų) numerio (-ių) ženklo (-ų), įmoka, sumokėta už numerio ženklų ar lentelės pagaminimą, negrąžinama. VI SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 39. Numerio ženklai Įmonėje saugomi, vadovaujantis Valstybinio registracijos numerio ženklų ir (arba) transporto priemonių registracijos dokumentų saugojimo ir grąžinimo pareiškėjui tvarkos aprašu, patvirtintu Įmonės generalinio direktoriaus 2014 liepos 1 d. įsakymu Nr. V-90 Dėl valstybinio registracijos numerio ženklų ir (arba) transporto priemonių registracijos dokumentų saugojimo ir grąžinimo pareiškėjui patvirtinimo.

6 Valstybinio registracijos numerio derinio sudarymo, rezervavimo ir priskyrimo registruojamoms transporto priemonėms 1 priedas Retais laikytini deriniai: 1) sudaryti iš vienos raidės H arba dviejų raidžių ir šių skaitmenų: 0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, , 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, , 2222, 3333, 4444, 5555, 6666, 7777, 8888, ) sudaryti iš vienos raidės H ir šių skaitmenų: 00001, 00002, 00003, 00004, 00005, 00006, 00007, 00008, , 20000, 30000, 40000, 50000, 60000, 70000, 80000, 90000, 11111, 22222, 33333, 44444, 55555, 66666, 77777, 88888, RETŲ, IŠSKIRTINIŲ IR PAKLAUSIŲ DERINIŲ SĄRAŠAI Retų derinių sąrašas Išskirtinių derinių sąrašas Paklausių derinių sąrašas Išskirtiniais laikytini deriniai: 1) sudaryti iš dviejų arba trijų raidžių ir šių skaitmenų: 001, 007, 111, 555, 666, 777, 888, 999 2) sudaryti iš trijų vienodų raidžių ir šių skaitmenų: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, , 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, , 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999 Paklausiais laikytini deriniai: 1) sudaryti iš dviejų arba trijų raidžių ir šių skaitmenų: 002, 003, 004, 005, 006, 008, 009, 010, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, , 333, 444

7 (Prašymo rezervuoti derinį forma) 2 priedas Prašymas Nr. XXXX, YYYY-MM-DD HH:MM 1 iš 1 V A L S T Y B Ė S Į M O N Ė (pareiškėjo vardas, pavardė, asmens kodas (gimimo data - kai asmuo užsienio gyventojas), telefono numeris ir/arba elektroninio pašto adresas) Valstybės įmonės Regitra (filialo, grupės, posto pavadinimas) Prašau rezervuoti šį numerio ženklo derinį: PRAŠYMAS DĖL DERINIO REZERVAVIMO YYYY-MM-DD, HH:MM Nr. XXXX Numerio ženklo (-ų) tipas, formatas (-ai): Tipas XXX, formatas X, matmenys XXX mm x XXX mm. (derinys) Numerio ženklą (-us) atsiimsiu: (atsiėmimo būdas) (padalinys / pristatymo adresas) *PRIDEDAMA. (atstovavimą patvirtinantis dokumentas (kai dokumentus teikia pareiškėjo atstovas) ir dokumentas yra sudarytas ne elektroninių ryšių priemonėmis) * - nurodoma, kai teikiamas atstovavimą patvirtinantis dokumentas. Esu susipažinęs, kad pagaminti numerio ženklai VI Regitra padalinyje bus saugomi ne ilgiau kaip vienus metus nuo numerio ženklų paruošimo išduoti dienos. Per šį laikotarpį nepriskyrus numerio ženklų registruojamai transporto priemonei arba nepateikus naujo prašymo toliau saugoti numerio ženklus, numerio ženklai sunaikinami, o sumokėta įmoka negrąžinama. ** Patvirtinu, kad prašomas rezervuoti vardinis registracijos numeris atitinka, patvirtinto VĮ Regitra generalinio direktoriaus įsakymu, V skyriuje nustatytus priimtinumo kriterijus. ** - kai teikiamas prašymas rezervuoti vardinį registracijos numerį. Pareiškėjas Tarnybinės žymos Sprendimą priėmė: Įmokos už paslaugas: Už numerio ženklo derinio rezervavimą 00,00 Eur (įmokos kodas) Prašymas Nr. XXXX, YYYY-MM-DD HH:MM Mokėtina suma: 00,00 Eur

8 (Pranešimo forma) 3 priedas VALSTYBĖS ĮMONĖ REGITRA Valstybės įmonė, Liepkalnio g. 97, Vilnius, tel. (8 5) , el. p. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas [adresas] [dokumento data] Nr. [dokumento registracijos numeris] DĖL PARUOŠTŲ IŠDUOTI VALSTYBINIO REGISTRACIJOS NUMERIO ŽENKLŲ Pranešame, kad numerio ženklai [rezervuoti numerio ženklai] yra paruošti išduoti VĮ Regitra [padalinys, padalinio adresas] ir bus saugomi iki [saugojimo termino pabaiga data tekstu]. Norėdami priskirti numerio ženklus registruojamai transporto priemonei arba pratęsti numerio ženklų saugojimo terminą, turėtumėte kreiptis į VĮ Regitra iki [saugojimo termino pabaiga data tekstu]. Norėtume priminti, kad iki nurodyto termino nepriskyrus numerio ženklų registruojamai transporto priemonei arba nepratęsus numerio ženklų saugojimo termino, numerio ženklai bus sunaikinami, o sumokėta įmoka negrąžinama. Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į VĮ Regitra padalinį arba Informacijos centrą elektroniniu paštu ar tel

9 4 priedas (Prašymo atsiimti numerio ženklus kitame padalinyje forma) Prašymas Nr.XXXX, YYYY-MM-DD HH:MM V A L S T Y B Ė S Į M O N Ė (pareiškėjo vardas, pavardė, asmens kodas (gimimo data - kai asmuo užsienio gyventojas), telefono numeris ir/arba elektroninio pašto adresas) Valstybės įmonės Regitra (filialo, grupės, posto pavadinimas) PRAŠYMAS DĖL NUMERIO ŽENKLŲ ATSIĖMIMO KITAME PADALINYJE YYYY-MM-DD, HH:MM Nr. XXXX Prašau persiųsti numerio ženklus: Numerio ženklą (-us) atsiimsiu: (padalinys) (registracijos numeris) *PRIDEDAMA. (atstovavimą patvirtinantis dokumentas (kai dokumentus teikia pareiškėjo atstovas) ir dokumentas yra sudarytas ne elektroninių ryšių priemonėmis) * - nurodoma, kai teikiamas atstovavimą patvirtinantis dokumentas Pareiškėjas Tarnybinės žymos Sprendimą priėmė: (pareigos, vardas, pavardė) Įmokos už paslaugas: Už valstybinio registracijos numerio ženklų persiuntimą 00,00 Eur (įmokos kodas) Prašymas Nr.XXXX, YYYY-MM-DD HH:MM Mokėtina suma: 00,00 Eur

10 (Pranešimo forma) 5 priedas VALSTYBĖS ĮMONĖ REGITRA Valstybės įmonė, Liepkalnio g. 97, Vilnius, tel. (8 5) , el. p. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas [adresas] [dokumento data] Nr. [dokumento registracijos numeris] DĖL NUMERIO ŽENKLŲ ATSIĖMIMO Pranešame, kad į VĮ Regitra padalinį [padalinys, padalinio adresas] Jūsų pageidavimu pristatyti numerio ženklai yra paruošti išduoti ir bus saugomi iki [saugojimo termino pabaiga data tekstu]. Norėdami priskirti numerio ženklus registruojamai transporto priemonei arba pratęsti numerio ženklų saugojimo terminą, turėtumėte kreiptis į VĮ Regitra iki [saugojimo termino pabaiga data tekstu]. Norėtume priminti, kad iki nurodyto termino nepriskyrus numerio ženklų registruojamai transporto priemonei arba nepratęsus numerio ženklų saugojimo termino, numerio ženklai bus sunaikinami, o sumokėta įmoka negrąžinama. Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į VĮ Regitra padalinį [padalinys, padalinio adresas] arba Informacijos centrą elektroniniu paštu ar tel Jeigu numerio ženklai buvo atsiimti iki šio pranešimo gavimo, šį pranešimą laikykite negaliojančiu.

11 6 priedas (Prašymo skirti numerio ženklus kitam asmeniui forma) (forma pildoma didžiosiomis raidėmis) (asmens vardas, pavardė) (juridinio asmens atstovo vardas (vardai), pavardė) ( - - ) (asmens kodas (gimimo data)) Telefono Nr. El. pašto adresas: (kontaktiniai duomenys) (pateiktas asmens dokumentas (pavadinimas, Nr., dokumentą išdavusi šalis) Valstybės įmonei Regitra PRAŠYMAS - - (prašymo pateikimo data) pabraukti): Prašau registruotos transporto priemonės / saugomus numerio ženklus (reikalinga skirti žemiau nurodyto asmens vardu registruojamai transporto priemonei arba jo vardu palikti saugoti: (asmens vardas, pavardė, asmens kodas (gimimo data)/ juridinio asmens pavadinimas, įmonės kodas) (prašymą pateikusio asmens vardas, pavardė ir parašas)

12 7 priedas (Prašymo dėl numerio ženklų dublikato užsakymo, numerio ženklų pakeitimo ar naujų numerio ženklų užsakymo forma) Prašymas Nr. XXXX, YYYY-MM-DD HH:MM V A L S T Y B Ė S Į M O N Ė (pareiškėjo vardas, pavardė, asmens kodas (gimimo data - kai asmuo užsienio gyventojas), telefono numeris ir/arba elektroninio pašto adresas) Valstybės įmonės Regitra (filialo, grupės, posto pavadinimas) Prašau (vieną tinkamą variantą pažymėti ): PRAŠYMAS DĖL NUMERIO ŽENKLO UŽSAKYMO YYYY-MM-DD, HH:MM Nr. XXXX užsakyti numerio ženklų dublikatą; pakeisti transporto priemonės registravimo metu išduotus numerio ženklus; užsakyti naujus numerio ženklus vietoj nustatyta tvarka sunaikintų. Numerio ženklo (-ų) tipas, formatas (-ai): Tipas XXX, formatas X, matmenys XXX mm x XXX mm. Numerio ženklą(-us) atsiimsiu: (atsiėmimo būdas) (numerio ženklas) (padalinys / pristatymo adresas) *PRIDEDAMA. (atstovavimą patvirtinantis dokumentas (kai dokumentus teikia pareiškėjo atstovas ir dokumentas yra sudarytas ne elektroninių ryšių priemonėmis) * - nurodoma, kai teikiamas atstovavimą patvirtinantis dokumentas Pareiškėjas Tarnybinės žymos Sprendimą priėmė: VNŽ tipas/ numerio ženklas(-ai) / grąžintas/ negrąžintas/ plokštelių kiekis vnt

13 Įmokos už paslaugas: Už numerio ženklų išdavimą 00,00 Eur (įmokos kodas) Prašymas Nr. XXXX, YYYY-MM-DD HH:MM Už duomenų tvarkymą 00,00 Eur (įmokos kodas) Mokėtina suma: 00,00 Eur

14 (Įteikimo akto forma) 8 priedas V A L S T Y B Ė S Į M O N Ė Valstybės įmonės Regitra (filialo, grupės, posto pavadinimas) NUMERIO ŽENKLŲ ĮTEIKIMO AKTAS YYYY-MM-DD, HH:MM Nr. XXXX Įteikti numerio ženklai: (registracijos numeris) Numerio ženklų (-ių) tipas, formatas (-ai): Tipas XXX, formatas X, matmenys XXX mm x XXX mm. Numerio ženklų tipas/ registracijos numeris / grąžintas/ negrąžintas/ plokštelių kiekis vnt. * - rašoma, kai grąžina valstybinio registracijos numerio ženklą (-us). **Primename, kad numerio ženklo plokštelės dublikatas vienam numerio ženklų rinkiniui išduodamas tik vieną kartą. ** - rašoma, kai užsakomas numerio ženklo plokštelės dublikatas. Numerio ženklus įteikė: Numerio ženklus gavo:

15 (Prašymo dėl lentelės užsakymo forma) 9 priedas Prašymas Nr. XXXX, YYYY-MM-DD HH:MM V A L S T Y B Ė S Į M O N Ė (pareiškėjo vardas, pavardė, asmens kodas (gimimo data - kai asmuo užsienio gyventojas), telefono numeris ir/arba elektroninio pašto adresas, adresas korespondencijai) Valstybės įmonės Regitra (filialo, grupės, posto pavadinimas) PRAŠYMAS DĖL LENTELĖS SU REGISTRACIJOS NUMERIU IŠDAVIMO YYYY-MM-DD, HH:MM Nr. XXXX Prašau išduoti lentelę su registracijos numeriu: (registracijos numeris) Lentelę atsiimsiu: (atsiėmimo būdas) (padalinys / pristatymo adresas) *PRIDEDAMA. (atstovavimą patvirtinantis dokumentas (kai dokumentus teikia pareiškėjo atstovas) ir dokumentas yra sudarytas ne elektroninių ryšių priemonėmis) * - nurodoma, kai teikiamas atstovavimą patvirtinantis dokumentas. Patvirtinu, kad esu susipažinęs su Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo nuostatomis ir suprantu, kad lentelė su registracijos numeriu yra skirta tvirtinti transporto priemonės gale gerai matomoje vietoje tais atvejais, kai prie transporto priemonės galinės dalies pritvirtintas dviratis (dviračiai) uždengia numerio ženklą. Lentelė nepakeičia numerio ženklo ir negali būti naudojama vietoj jo. Pareiškėjas ** Tarnybinės žymos ** - nurodoma, kai prašymas teikiamas ne elektroninio ryšio priemonėmis. Sprendimą priėmė:

16 Įmokos už paslaugas: Už lentelės su valstybiniu numeriu išdavimą 00,00 Eur (įmokos kodas) Prašymas Nr. XXXX, YYYY-MM-DD HH:MM Už duomenų tvarkymą 00,00 Eur (įmokos kodas) Mokėtina suma: 00,00 Eur

17 (Įteikimo akto forma) 10 priedas Prašymas Nr. XXXX, YYYY-MM-DD HH:MM 1 iš 1 V A L S T Y B Ė S Į M O N Ė Valstybės įmonei Regitra (filialo, grupės, posto pavadinimas) LENTELĖS SU REGISTRACIJOS NUMERIU ĮTEIKIMO AKTAS YYYY-MM-DD, HH:MM Nr. XXXX Įteikta lentelė su registracijos numeriu (registracijos numeris) Lentelę įteikė: Lentelę gavo:

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2015-03-27 iki 2016-08-17 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 68-3519, i. k. 1122213ISAK002B-240 VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/235 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ KAVOS PARDAVIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 NAUJA REDAKCIJA nuo 2017 01 01 (Šaltinis INFOLEX) INFOLEX PASTABA:

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo LIETUVOS BANKO VALDYBA N U T A R I M A S DĖL ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, PRANEŠIMŲ NAGRINĖJIMO IR ASMENŲ APTARNAVIMO LIETUVOS BANKE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2014 m. gegužes 8 d. Nr. 03-76 Vilnius Vadovaudamasi

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-1

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/303 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ UŽKANDŽIŲ IR ŠALTŲ

Detaliau

PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSI

PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSI PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 01-07-63 NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSITETO BIBLIOTEKOS PASLAUGOMIS TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 (2012 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. VA-16 redakcija) (2012 m.

Detaliau

Microsoft Word - Asmenų prašymų pasiūlymų ir skundų nagrinĊjimo tvarkos aprašas

Microsoft Word - Asmenų praÅ¡ymų pasiÅ«lymų ir skundų nagrinÄŠjimo tvarkos apraÅ¡as PATVIRTINTA Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2007 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-37 (Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2014 m. birželio 18 d. įsakymo

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

Tiesioginio-debeto-paslaugos-duomenu-apsikeitimo-formatu-aprasas

Tiesioginio-debeto-paslaugos-duomenu-apsikeitimo-formatu-aprasas TIEIOGINIO DEBETO PALAUGO DUOMENŲ APIKEITIMO FORMATŲ APRAŠA Tarp banko ir kliento yra keičiamasi tokio tipo failais: utikimai mokėti tiesioginio debeto būdu, priimti įmonėje (failo plėtinys.dse). o Banko

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2007

Detaliau

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V1-236 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905

Detaliau

Paslaugų teikimo aprašymas

Paslaugų teikimo aprašymas NACIONALINĖ ŽEMĖS TARNYBA PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS TVIRTINU: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktorė Daiva Gineikaitė 2015-06-30 NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į ŽEMĘ (MIŠKĄ IR VANDENS

Detaliau

PAS30008

PAS30008 PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V1-307 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS Į S A K Y M A S DĖL MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ, PRIEKABŲ IR ŠIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ SUDEDAMŲJŲ DALIŲ ATITIKTIES ĮVERTINIMO ATLIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ PALYGINIMO INFORMACINĖS

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto infrastruktūros direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 28 d. potvarkiu Nr. PP-81 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ POLITECHNIKA VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr NUSTATYTA Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus visuotinio dalininkų susirinkimo 2019 m. kovo 6 d. protokolu Nr. 3-3 MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GENEROLO POVILO PLECHAVIČIAUS KADETŲ LICĖJŲ KRITERIJŲ IR

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

Adresatas

Adresatas VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2017-12- 21 Nr. (18.18-31-1E)RM-39010 INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL ATNAUJINTO LEIDINIO 2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO

Detaliau

VĮ LIETUVOS ORO UOSTŲ PALANGOS FILIALO TRANSPORTO PRIEMONIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ ĮVAŽIAVIMO, IŠVAŽIAVIMO IR STOVĖJIMO JOSE TAISYKLĖS 1. Taisyklėse naud

VĮ LIETUVOS ORO UOSTŲ PALANGOS FILIALO TRANSPORTO PRIEMONIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ ĮVAŽIAVIMO, IŠVAŽIAVIMO IR STOVĖJIMO JOSE TAISYKLĖS 1. Taisyklėse naud VĮ LIETUVOS ORO UOSTŲ PALANGOS FILIALO TRANSPORTO PRIEMONIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ ĮVAŽIAVIMO, IŠVAŽIAVIMO IR STOVĖJIMO JOSE TAISYKLĖS 1. Taisyklėse naudojamos sąvokos 1.1. Šiose Valstybės įmonės Lietuvos

Detaliau

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 3 priedas (Pavyzdinė Pirminės vietos projekto par

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 3 priedas (Pavyzdinė Pirminės vietos projekto par Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 3 priedas (Pavyzdinė Pirminės vietos projekto paraiškos, teikiamos pagal dvisektorę VPS, forma) PIRMINĖ

Detaliau

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO DALIS PARAMAI VILNIUS 2019 2 Turinys ĮVADAS... 4 1. Kas gali pasinaudoti teise sumokėto pajamų mokesčio dalimi paremti subjektą, turintį teisę gauti paramą?... 4 2. Kas yra laikomas

Detaliau

PATVIRTINTA Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos direktoriaus 2015 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. ĮV-13 NAUDOJIMOSI VILNIAUS APSKR

PATVIRTINTA Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos direktoriaus 2015 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. ĮV-13 NAUDOJIMOSI VILNIAUS APSKR PATVIRTINTA Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos direktoriaus 2015 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. ĮV-13 NAUDOJIMOSI VILNIAUS APSKRITIES ADOMO MICKEVIČIAUS VIEŠĄJA BIBLIOTEKA TAISYKLĖS

Detaliau

124

124 APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS NE MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS ĮRANKIAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2012 m. gruodžio 20 d. Nr. Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mėgėjų

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc Žaidimo Pirkite bet kurį PALMOLIVE produktą parduotuvėse Drogas ir laimėkite SPA Vilnius dovanų kuponą! rengimo taisyklės: 1. ŽAIDIMO UŽSAKOVAS, ORGAIZATORIUS IR PRIZŲ KOORDINATORIUS 1.1. Žaidimo užsakovas

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS,

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, TURTO AREŠTO AKTŲ, TESTAMENTŲ, SUTARČIŲ, VEDYBŲ SUTARČIŲ, ĮGALIOJIMŲ, NEVEIKSNIŲ IR RIBOTAI VEIKSNIŲ ASMENŲ REGISTRŲ SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAU

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAU CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAUDOJIMO TAISYKLIŲ 2001 m. gruodžio 27 d. Nr. 109 Vilnius

Detaliau

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V-52.1 6 priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS (įstaigos kodas 190140622) I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

JAR formų pildymo pavyzdžiai

JAR formų pildymo pavyzdžiai JAR-T formos pavyzdys 2016 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. v-4 JAR-T (Pildoma registruojant pakeitimus) Šiaulių m. budistų bendruomenė Dharma Taisyklė, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu* Vienasmenio

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvarkymo principus ir sąlygas Jums dalyvaujant apklausoje

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Jonavos vandenys (toliau

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

Atmintinė prekinių vagonų savininkams Gerbiami prekinių vagonų savininkai Siekdami pagerinti teikiamų paslaugų, susijusių su privačių 1520 mm pločio v

Atmintinė prekinių vagonų savininkams Gerbiami prekinių vagonų savininkai Siekdami pagerinti teikiamų paslaugų, susijusių su privačių 1520 mm pločio v Atmintinė prekinių vagonų savininkams Gerbiami prekinių vagonų savininkai Siekdami pagerinti teikiamų paslaugų, susijusių su privačių 1520 mm pločio vėžės prekinių vagonų įregistravimu, perregistravimu,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2016-12-23 Nr. 4D-2015/2-1506 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI ANTRINĖS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMO KLAUSIMAIS NAGRINĖJIMAS

Detaliau

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS S K E L B I M A S Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skelbia

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-07-23 iki 2011-02-03 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 106-4364, i. k. 1072055ISAK000VA-66 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. Pareiškėjas Įrašomas tikslus pareiškėjo pavadinimas

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA Teisės akto projekto lydraštis Nr. G-3004 LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA Biu

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA Teisės akto projekto lydraštis Nr. G-3004 LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA Biu LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA Teisės akto projekto lydraštis 2018-03-19 Nr. G-3004 LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA Biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius,

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau

kompiuterių ir su jais susijusi veikla; techninės įrangos naudojimo konsultacijų teikimas; kitos programinės įrangos tiekimas ir n

kompiuterių ir su jais susijusi veikla; techninės įrangos naudojimo konsultacijų teikimas; kitos programinės įrangos tiekimas ir n 2 8.10. kompiuterių ir su jais susijusi veikla; 8.11. techninės įrangos naudojimo konsultacijų teikimas; 8.12. kitos programinės įrangos tiekimas ir naudojimosi konsultacijų teikimas; 8.13. teisinė veikla;

Detaliau

Aptarnavimo ir skundu nagrinejimo tvarkos aprasas_2017

Aptarnavimo ir skundu nagrinejimo tvarkos aprasas_2017 Dokumento tipas: Tvarkos aprašas Rengėjas: Juridinio skyriaus viršininkė Gražina Beigo Patvirtinta: Gyvybės draudimo UAB BONUM PUBLICUM valdybos 2017 m. balandžio 4 d. protokolu Nr. 2017-07 Įsigalioja:

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS 2014 M. GEGUŽĖS 19 D. ĮSAKYMO NR. 3R-25

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS 2014 M. GEGUŽĖS 19 D. ĮSAKYMO NR. 3R-25 LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS 014 M. GEGUŽĖS 19 D. ĮSAKYMO NR. 3R-5 DĖL PRAŠYMŲ ATLIKTI PAIEŠKAS EUROPOS PATENTŲ TARNYBOJE

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Keleivių išgabenamų prekių apmokestinimas PVM VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2013 m. Seminaro planas Teisės aktai (42 str.) Prekių išgabenimas iš Europos Sąjungos teritorijos (41 str.

Detaliau

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETI

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETI KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS

Detaliau

PRIIMTI

PRIIMTI Patvirtinta KTU alumnų asociacijos visuotinio narių susirinkime 2015 m. gegužės 15 d. KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO ALUMNŲ ASOCIACIJA ĮSTATAI 1. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.1. Kauno technologijos universiteto

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. spalio 30 d. įsakymu Nr.

Detaliau

PATVIRTINTA Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1

PATVIRTINTA Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1 PATVIRTINTA Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-221 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO SALANTŲ GIMNAZIJOJE TAISYKLĖS

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006 M.

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMEN

PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMEN PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis PATVIRTINTA VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. P1-116 1 priedas NUOMOS SUTARTIS Nr. (data) Vilnius Nuomotojas valstybės įmonė Turto bankas, juridinio asmens kodas

Detaliau

ŠALČININKŲ DARBO BIRŽOS, ŠIRVINTŲ DARBO BIRŽOS, ŠVENČIONIŲ DARBO BIRŽOS, TRAKŲ DARBO BIRŽOS, VILNIAUS DARBO BIRŽOS IR UKMERGĖS DARBO BIRŽOS REORGANIZA

ŠALČININKŲ DARBO BIRŽOS, ŠIRVINTŲ DARBO BIRŽOS, ŠVENČIONIŲ DARBO BIRŽOS, TRAKŲ DARBO BIRŽOS, VILNIAUS DARBO BIRŽOS IR UKMERGĖS DARBO BIRŽOS REORGANIZA Projektas ALYTAUS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, KAUNO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, KLAIPĖDOS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, MARIJAMPOLĖS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, PANEVĖŽIO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, ŠIAULIŲ TERITORINĖS

Detaliau

PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos virš

PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos virš PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 147 (Valstybinės

Detaliau

4. LAIKINOJI DRAUDIMO APSAUGA UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas Konstitucijos pr. 7, Vilnius GYVYBĖS DRAUDIMo TAISYKLėS NR. 305 GYVYBĖS DRAUDIMAS GARA

4. LAIKINOJI DRAUDIMO APSAUGA UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas Konstitucijos pr. 7, Vilnius GYVYBĖS DRAUDIMo TAISYKLėS NR. 305 GYVYBĖS DRAUDIMAS GARA 4. LAIKINOJI DRAUDIMO APSAUGA UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas Konstitucijos pr. 7, Vilnius GYVYBĖS DRAUDIMo TAISYKLėS NR. 305 GYVYBĖS DRAUDIMAS GARANTIJA PLIUS 1. BENDROJI DALIS Šiose gyvybės draudimo

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-172 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSIT

PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-172 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSIT PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-172 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

Detaliau

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx PATVIRTINTA Valstybės įmonės Valstybinė miškų urėdija direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. ĮS-392 VĮ VALSTYBINĖ MIŠKŲ URĖDIJA DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas , įregistruota

SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas , įregistruota SKELBIMAS DĖL PRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas 302705528, įregistruota Juridinių asmenų registre adresu Šiaulių r. sav. Sutkūnų

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS KAUNO KLINIKŲ GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MOKAMŲ IMUNOPROFILAKTIKOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMO

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS KAUNO KLINIKŲ GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MOKAMŲ IMUNOPROFILAKTIKOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMO LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS KAUNO KLINIKŲ GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MOKAMŲ IMUNOPROFILAKTIKOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO 2019 m. birželio 19 d. Nr. V- 570 Kaunas Vadovaudamasis

Detaliau

http://www3.lrs.lt/c-bin/eu/getfmt?c1=e&c2=44241 Autentiškas vertimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Vertimo, dokumentacijos ir informacijos centras TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2201/2003

Detaliau

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL SKRYDŽIŲ VALDYMO ELEKTRONIKOS SPECIALISTŲ LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2008 m. liepos 4 d. Nr. 4R-135 Vilnius Vadovaudamasis

Detaliau

PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės "Kauno vandenys" generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROV

PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės Kauno vandenys generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROV PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės "Kauno vandenys" generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. 2-136 UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "KAUNO VANDENYS" ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

atlieka transporto priemonių poveikio susisiekimo komunikacijų inžineriniams statiniams tyrimus ir analizę; renka, apdoroja ir tvarko du

atlieka transporto priemonių poveikio susisiekimo komunikacijų inžineriniams statiniams tyrimus ir analizę; renka, apdoroja ir tvarko du 2 8.10. atlieka transporto priemonių poveikio susisiekimo komunikacijų inžineriniams statiniams tyrimus ir analizę; 8.11. renka, apdoroja ir tvarko duomenis apie susisiekimo komunikacijas; 8.12. atlieka

Detaliau

Microsoft Word - Nutarimas_Nuostatai_

Microsoft Word - Nutarimas_Nuostatai_ VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA NUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2011 M. LIEPOS 29 D. NUTARIMO NR. O3-229 DĖL SKATINIMO KVOTŲ PASKIRSTYMO AUKCIONŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL SUAUGUSIO ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTI

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL SUAUGUSIO ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTI VILNIAUS AJONO SAVIVALDYBĖS TAYBA SPENDIMAS DĖL SUAUGUSIO ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POEIKIO NUSTATYMO I SKYIMO TVAKOS APAŠO PATVITINIMO 2018 m. spalio 26 d. Nr. T3-340 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

Forma patvirtinta Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus 2003 m

Forma patvirtinta Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus 2003 m Vardas Pavardė Asmens kodas Gyvenamoji vieta Telefono /el. pašto adresas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos skyriui/tarnybai Forma patvirtinta Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos

Detaliau

2009 m. liepos 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 637/2009, nustatantis įgyvendinimo taisykles dėl žemės ūkio augalų ir daržovių veislių pavadinimų

2009 m. liepos 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 637/2009, nustatantis įgyvendinimo taisykles dėl žemės ūkio augalų ir daržovių veislių pavadinimų L 191/10 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 7 23 KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 637/2009 2009 m. liepos 22 d. nustatantis įgyvendinimo taisykles dėl žemės ūkio augalų ir daržovių veislių pavadinimų

Detaliau

PATVIRTINTA Pastoviosios viešojo nuomos konkurso komisijos 2017 m. balandžio 12 d. protokolu Nr. 01 VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJOS VALSTYBĖS ILGALAIKIO MA

PATVIRTINTA Pastoviosios viešojo nuomos konkurso komisijos 2017 m. balandžio 12 d. protokolu Nr. 01 VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJOS VALSTYBĖS ILGALAIKIO MA PATVIRTINTA Pastoviosios viešojo nuomos konkurso komisijos 2017 m. balandžio 12 d. protokolu Nr. 01 VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJOS VALSTYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO (VIETŲ PATALPOSE KAVOS APARATAMS IR

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M.

Detaliau

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m.

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m. BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 2012 M. BENDROSIOS NUOSTATOS Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (toliau Aprašas) reglamentuoja vidurinio ugdymo programos dalykų brandos

Detaliau