VADUVOS DARŽELIS MOKYKLA

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "VADUVOS DARŽELIS MOKYKLA"

Transkriptas

1 KAUNO PRANO MAŠIOTO PRADINĖ MOKYKLA PRITARTA Mokyklos tarybos posėdyje 2018 m. gruodžio 17 d. protokolas Nr. MP-2 PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2019 m. vasario d. Įsakymu Nr. SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA AUKIME SVEIKI ( m.) Kaunas 2019 m.

2 2 T U R I N Y S 1. Bendrosios nuostatos Situacijos analizė SSGG analizės suvestinė Programos tikslas, uždaviniai, siektinas rezultatas Ištekliai Programos veiklos priemonių planas m Programos vertinimas Baigiamosios nuostatos....16

3 3 1. BENDROSIOS NUOSTATOS Kauno P.Mašioto pradinės mokyklos sveikatos stiprinimo programa Aukime sveiki m. (toliau programa) bus patvirtinta 2019 m. Programa sudaryta atsižvelgiant į Kauno Prano Mašioto pradinės mokyklos m. strateginį planą, mokyklos veiklos ir ugdymo planus, pradinio ugdymo bendrąsias programas, Geros mokyklos ir Netradicinio ugdymo koncepcijas, Kauno miesto savivaldybės strateginį planą iki 2022 m. ĮSTAIGOS VIZIJA Mokykla GERA mokykla antrieji VAIKO NAMAI. Taikomas VISOS DIENOS MOKYKLOS integruoto ugdymo modelis, netradiciniai ugdymo(si) metodai. Bendruomenė besimokanti organizacija. Pasitikėjimo, pagarbos ir tolerancijos KULTŪROS židinys. Mokymosi aplinka: šiuolaikiška, dinamiška ir atvira. Darbuotojai įvairiapusiškos asmenybės. Įgalinanti lyderystė ir vadyba. ĮSTAIGOS MISIJA Mokyklos misija išugdyti laisvą, savarankišką, kūrybišką, atsakingą, saugų, sveiką ir laimingą, besimokantį vaiką Ateities pilietį. Ugdymosi rezultatai ir jų pasiekimo procesai vertinami kaip asmenybės ūgtis. Lygiavertiškai ir integraliai ugdomos bendrosios ir dalykinės kompetencijos. Mokyklos veiklos rezultatai mokinių asmenybės brandą, individualias galimybes atitinkantys mokymosi pasiekimai ir inė mokymosi pažanga. Mokyklos sveikatos stiprinimo programoje Aukime sveiki m. pateikta sveikatos stiprinimo mokykloje situacijos, sveikatos priežiūros specialistės atlikto tyrimo, SSSG analizės, numatytas bendruomenės sveikatos stiprinimo tikslas, uždaviniai, ištekliai, priemonės, laukiami rezultatai ir programos vertinimas metams. Programa parengta siekiant formuoti vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius visos bendruomenės pastangomis siekiama sukurti integruotą, visa apimančią sveikatos stiprinimo sistemą bei sveikatai palankią aplinką. Ši programa bus vykdoma remiantis pagrindiniais formalaus ir neformalaus ugdymo ir prevencijos principais. Programą įgyvendins Kauno Prano Mašioto mokyklos bendruomenė: administracija, pedagogai ir kiti ugdymo procese dalyvaujantys specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, ugdytiniai ir jų tėvai (globėjai). Programos įgyvendinimui bus pasitelkiami Kauno Prano Mašioto mokyklos socialiniai partneriai. Sveikatingumo ugdymo programos veiklą koordinuos sveikatos stiprinimo grupė. ( įsakymo Nr. V-90)

4 4 2. SITUACIJOS ANALIZĖ Mokykla įkurta 1992 m. Kaune, Šilainių mikrorajone. Prano Mašioto vardu pavadinta 1996 m. Teikiamas pradinis išsilavinimas. Šiuo metu mokosi 346 mokiniai. Mokinių skaičiaus vidurkis klasėse 29 mokiniai. Išugdyta 1612 mokinių, XXII laidos: 2018 m. mokyklą baigė aukštesniuoju lygmeniu 7,9%, pagrindiniu 87,6%, patenkinamu 4,5% vaikų. Mokiniai tęsia mokymąsi Kauno jėzuitų, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, Jono Pauliaus II-ojo, J.Grušo gimnazijoje, Tado Ivanausko ir Jurgio Dobkevičiaus progimnazijose. 77 vaikai auga daugiavaikėse šeimose, 46 vaikų tėvai išsituokę, 3 mokinių vienas iš tėvų miręs, 6 mokiniai gauna nemokamą maitinimą, 56 mokiniai yra švietimo pagalbos gavėjai. Daugumos šeimų socialinė-ekonominė padėtis gera. Mokykla Visos dienos integruoto ugdymo mokykla (iš 40 Lietuvos mokyklų, dalyvaujančių ŠMM pilotiniame projekte), kurioje veikia ~20 neformalaus ugdymo būrelių papildančių privalomąjį ugdymą 1-oji muzikos mokykla. Kūno kultūros pamokos vyksta netradicinėse aplinkose: baseine, gimnastikos salėje, teniso aikštyne, kovos menų užsiėmimuose. Taikomi Valdorfo pedagogikos, kurie akcentuoja holistinį ir integruotą mokinių mokymą, elementai. Glaudūs santykiai su J. ir P. Mašiotų palikimo puoselėtojų draugija, didelis socialinių partnerių ratas. Integruotas mokymasis sistemingai, 2-3 k. per mėnesį, organizuojamas muziejuose, parkuose, išvykose. Didelis dėmesys skiriamas patirtiniam mokinių ugdymui(si), tėvų švietimui ir įtraukimui į mokyklos kultūros puoselėjimą. Tėvams organizuojami susitikimai su sveikatą stiprinančių institucijų specialistais. Vyksta aktyvus bendradarbiavimas su klasių ir mokyklos tėvų komitetais. Šiandienos mokyklai keliami dideli uždaviniai: privalu išugdyti išsilavinusius, kūrybingus, dorus, socialiai atsakingus žmones, suteikti žinių ir įgūdžių apie sveiką gyvenimo būdą. Vaikų sveikata ir požiūris į sveikatos ugdymą apima įvairias sveikatos sritis. Tai fizinis aktyvumas ir kūno kultūra, sveika mityba, tabako alkoholio ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo bei nelaimingų atsitikimų, traumų, streso, prievartos, patyčių prevencija, rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymas, užkrečiamųjų ligų prevencija, meninė terapija ( keramika, šokis, dailės ir muzikos terapija). Norint organizuoti kokybišką bendrąjį sveikatos lavinimą turime atsižvelgti į ugdytinių, bendruomenės poreikius ir galimybes, sudaryti sąlygas ir prisiimti atsakomybę. Sėkmingam visapusiškos raidos pamatui ir harmoningam vystymuisi svarbi vaiko pažintinių procesų, fizinio kūno ir kilnios dvasios darna tai pamatas, ant kurio klojamas tolesnis vaiko gyvenimas. Niekam nekelia abejonių, kad tik sveikas, fiziškai ir emociškai pakankamai subrendęs vaikas galės sėkmingai ugdytis ir mokytis mokykloje. Pedagoginio darbo praktika, glaudus ryšys su priešmokyklinio ugdymo Mašiotukai šeštadienine mokyklėle, atlikti brandumo mokyklai tyrimai ir mokykliniai dokumentai rodo, kad

5 5 vaikų fizinė branda ir sveikata yra viena iš probleminių vaikų ugdymo(si) sričių. Mokyklinė 6-7 m. vaikų branda yra žemesnio lygio nei kitos raidos sritys, tokios kaip vaiko intelektinė branda, pažintinių procesų išlavėjimo lygis, įvairūs mokymosi pradžiai reikalingi mokėjimai ir įgūdžiai bei noras mokytis. Šią, gana prastą, vaikų sveikatos bei fizinio brandumo padėtį turėtų pakeisti kryptingas, nuoseklus ir bendras pradinio ugdymo, mokyklos specialistų, prevencinės veiklos, vaiko gerovės komisijos darbo grupių darbas. Šiuo tikslu mūsų įstaiga siekia parengti nuoseklią sveikatos ugdymo programą ir toliau tęsti aktyvų dalyvavimą sveikos gyvensenos projektuose. Juk sveika ir saugi gyvensena, formuojama nuo pat mažens, auga, tvirtėja, tampa įpročiu, o vėliau gyvenimo būdu. Todėl vienas mūsų programos uždavinių nuo mažens įtvirtinti sveiką ir saugią gyvenseną, fizinę emocinę pusiausvyrą. Įstaigoje didelis dėmesys skiriamas saugios, patrauklios, vaikų fizinį aktyvumą skatinančios aplinkos kūrimui, klasių ir kitų edukacinių erdvių turtinimui. Pagal poreikį ir galimybes atnaujinamas ir papildomas sportinis inventorius, kuriamos naujos ugdytinių aktyvumą ir sveikatinimą skatinančios erdvės m. įrengtas modernus sporto aikštynas. Mokyklos teritorijoje įrengtos vaikų poilsio ir žaidimų aikštelės. Mokykloje sudarytos palankios sąlygos neformaliam ugdymui. Mokyklos koridoriuose ir kiekvienoje klasėje įrengtos poilsio ir laisvalaikio erdvės mokiniams ir bendruomenei. Mokykloje dirba 40 darbuotojų. Iš jų 25 pedagogai ir 1 mokytojo padėjėjas. Teikiama pagalba 56 specialiųjų poreikių mokiniams. 4 mokiniai mokosi pagal pritaikytas bendrąsias programas. Logopedo pagalba teikiama 32 pradinių klasių mokiniams. Specialiojo pedagogo pagalba teikiama 5 ugdytiniams, pradinių klasių mokytojams ir mokinių šeimoms, mokyklos vadovams. Psichologinė pagalba, skirta PPT (Pedagoginės psichologinės tarnybos), teikiama 5 vaikams, jų tėvams, mokytojams. Papildomai psichologinė pagalba teikiama 16 mokinių ir / arba mokinių tėvams, klasių mokytojoms. Šviečiamoji, prevencinė psichologinė pagalba teikiama visiems mokykloms mokiniams, klasių mokytojams. Mokykla bendradarbiauja su Pozityvaus auklėjimo konsultantų asociacija (PAKA) ir įgyvendina STEP (Sisteminis efektyvaus vaiko auklėjimo įgūdžių lavinimas) tėvų grupes, skirtas mokykloje besimokančių vaikų tėvų tėvystės įgūdžių lavinimui ir šeimos psichologinės sveikatos stiprinimui. Mokykla bendradarbiauja su Girstučio baseinu, Kauno Starto sporto mokykla, VS FITNESS, J. Poškaičio kovinio sporto klubu, Neodentos klinika: ten vyksta pamokos visiems mokyklos mokiniams pagal tvarkaraštį. Vaikai yra ugdomi pagal Pradinio ugdymo bendrąją programą (2008 m.); Tarptautines programas,,zipio draugai, Obuolio draugai ; Socialinių įgūdžių programas,,antrasis žingsnis ir

6 6 Įveikiame kartu ; Gyvenimo įgūdžių programą; Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos; Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programą. Mokyklos pedagogai dalyvauja Kauno miesto gabių mokinių ugdymo, sveikos gyvensenos ir IKT diegimo, ankstyvojo anglų kalbos ugdymo iniciatyvinėse grupėse. Į ugdomąją veiklą integruojami ilgalaikiai įstaigos projektai: Erasmus Jaunasis europietis ; Būk saugus, Olimpinė savaitė Tarpklasinės estafetės; Šokių fiesta; Gamtamokslinių bandymų mugė. Kasmet, kiekvieną mėnesį pagal mokyklos veiklos planus vyksta pažintinės ir kultūrinės, patirtinės, netradicinės veiklos organizavimas, skiriamas kultūrinei, etninei, meninei, sportinei, pažintinei, prevencinei, socialinei, praktinei, kūrybinei veiklai. Įstaiga yra sukaupusi vaiko sveikatos puoselėjimo ir saugojimo įgūdžių ugdymo patirtį. 1. Nuo 2015 m. kasmet dalyvaujama respublikiniame sveikatos ugdymo veiklų konkurseakcijoje Sveikatos fiesta m. dalyvauta respublikiniame projekte Sveikata visus metus, kur baigiamojoje konferencijoje pasidalinta patirtimi. 3. Ugdytiniai, pedagogai ir bendruomenė aktyvūs respublikos, miesto, seniūnijos organizuojamų renginių dalyviai. Savo aktyvia veikla propaguoja sveiką gyvenseną kaip gyvenimo būdą nuo mažens. 4. Nuolat dalyvaujama tarptautiniame mokinių, mokytojų ir sveikatos priežiūros specialistų konkurse Sveikuolių sveikuoliai : 2012m.III etapo I vietos laimėtojai m. I etapo III vietos laimėtojai. 2017m. I etapo II vietos laimėtojai m. dalyvauta respublikinio švietimo įstaigų bendruomenių ekologinio švietimo projekte,,saulėto oranžinio traukinio kelionė per Lietuvą m. mokykla dalyvavo respublikiniame ekologiniame konkurse "Mano žalioji palangė" ir vienos klasės mokiniai tapo laureatais m. spalio mėn. dalyvauta Olimpinėje savaitėje m. rudenį kiekvieną klasė įsirengė eko daržą. Mokiniai turės galimybę auginti ir stebėti prieskonius, vaistažoles, diskutuoti apie jų paskirtį. 9. Mokykloje taikomos natūralios vaikų sveikatą stiprinančios priemonės: ugdymosi procesas pagal visos dienos mokyklos modelį nuo 7.00 iki val., organizuojamos ilgosios pertraukos (po 30 min.) Šias pertraukas vaikai leidžia aktyviai: žaidžia futbolą, krepšinį, naudojasi universalia sporto aikštele, karstynėmis, žaidžia lauko šachmatais, vaikšto ant kojūkų ir t.t. Mokykloje organizuojamas tausojamasis maitinimas. Vaikai

7 7 maitinami du kartus per dieną šiltu maistu. Mokykloje teikiama nemokamo maitinimo paslauga. Dalyvaujama ES ir valstybės remiamose programose,,pienas vaikams,,,vaisių vartojimo skatinimo. Mokykloje užtikrinama saugi aplinka. Teritorija aptverta ir apsodinta visžaliais augalais, įrengtas įvairių medžių parkas ir gėlynas, ribojamas patekimas į mokyklos teritoriją, kuri stebima vaizdo kameromis. Bendradarbiaudami pedagogai ir personalas užtikrina saugią ir sveiką ugdymosi aplinką. Vyksta netradicinės kūno kultūros pamokos: plaukimo ir gimnastikos, kovos menų, teniso aikštyne m. mokyklos sveikatos priežiūros specialistė atliko mokinių sveikatos būklės tyrimą. Gauti šie rezultatai: VAIKŲ KŪNO MASĖS PASISKIRSTYMAS KAUNO PRANO MAŠIOTO PRADINĖJE MOKYKLOJE (2018/2019 M.M) 16% 10% Normalus svoris Nutukimas 2% Antsvoris 72% Mažas svoris KAUNO PRANO MAŠIOTO PRADINĖS MOKYKLOS VAIKŲ TURINČIŲ SUTRIKUSIĄ REGĄ DALIS (2018/2019 M.M.) 44% 56% Sveikos akys Sutrikusi rega

8 8 KAUNO PRANO MAŠIOTO PRADINĖS MOKYKLOS VAIKŲ KPI INDEKSO DALIS (2018/2019 M.M.) 27% 12% 14% Sveiki dantys Labai žemas KPI Žemas KPI Vidutinis KPI 15% 10% Aukštas KPI Labai aukštas KPI 22% KPI indeksas tai - dantų ėduonies intensyvumo rodiklis, kuris rodo, kiek ėduonies pažeistų dantų tenka vienam gyventojui. Ėduonies pažeisti dantys gali būti: negydyti, plombuoti ir išrauti dėl karieso. Todėl ėduonies intensyvumui išreikšti yra naudojamas KPI indeksas, rodantis K kariozinių, P plombuotų ir I dėl karieso išrautų dantų skaičių, tenkantį vienam asmeniui. Beveik visi mokyklos mokiniai (99%) priskiriami parengiamajai fizinio ugdymo grupei ir gali dalyvauti ugdymo veikloje be jokių apribojimų. 3. STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ Stiprybės Aukšta pedagoginė darbuotojų kompetencija 25% Gera mokymo kokybė 15% Bendruomenės narių bendradarbiavimas 14% Aukšti mokinių mokymosi rezultatai 14% Materialinės bazės gerėjimas 12% Didelis mokinių užimtumas, visos dienos mokykla 10% Estetiška, saugi ir jauki mokyklos aplinka 10%. Silpnybės Didelis mokinių skaičius klasėse 22% Tolerancijos, kultūros ir pagarbos stoka tarp mokytojų ir tėvų 18% Dalies mokinių mokymosi motyvacijos stoka 17% Nepilnas mokymo kabinetų aprūpinimas mokymo priemonėmis 17% Patalpų stoka 13% Padidėjusi darbuotojų kaita 13%

9 9 Galimybės IKT naudojimas ugdyme 37% Dalyvavimas projektuose, edukacinėse programose, dalijimasis gerąja patirtimi 22% Ugdymo procesas netradicinėje aplinkoje 19% Visapusiškas apsirūpinimas technologijomis 11% Aktyvinti partnerystės ryšius su kitomis mokyklomis, skatinti patirties sklaidą 11% Grėsmės/pavojai Tėvų kišimasis į ugdymo procesą, asmeniškumo iškėlimas, nepagrįsti reikalavimai mokytojams 37% Tėvų lūkesčiai neatitinka vaikų gebėjimų 15% Mokytojų kaita 16% Per daug dokumentacijos -16% Konkurencijos grėsmė 16% 4. PROGRAMOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI, SIEKTINAS REZULTATAS Programos tikslas Stiprinti mokinių ir kitų bendruomenės narių fizinę, protinę, dvasinę sveikatą, gilinti sveikatos žinias bei formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, bendromis mokytojų, medikų, šeimos bei visuomenės pastangomis, kurti integruotą, visa apimančią sveikatos stiprinimo sistemą bei sveikatai palankią aplinką. Programos uždaviniai Sudaryti optimalias sąlygas ugdytinių fizinei bei psichinei sveikatai stiprinti. Kurti aplinką skatinančią įgyti įvairios fizinės veiklos patirtį, padedant įvaldyti judėjimo įgūdžius, lavinant fizines kūno galias. Formuoti ugdytinių nuostatą sveikai gyventi, jaustis atsakingam už savo bei kitų sveikatą, formuoti emociškai stiprią ir psichologiškai atsparią asmenybę, skatinti norą pažinti save. Pritaikyti mokyklos aplinką aktyviam ugdytinių laisvalaikio leidimui ir sveikatos stiprinimui ir saugojimui. Didinti bendruomenės narių kompetenciją sveikatos stiprinimo ir saugojimo klausimais. Stiprinti vaikų sveikatą formuojant kasdieninio judėjimo poreikį. Kaupti, sisteminti ir analizuoti žinias bei patirtį ugdytinių sveikatos stiprinimo klausimais, skleisti jas įstaigos bendruomenėje ir už jos ribų. Siektinas rezultatas: Taikys sveikos gyvensenos pagrindus, kasdieninis judėjimas, organizmo grūdinimas, sveika mityba ir emocinis intelektas.

10 10 Išsiugdys socialinių įgūdžių ir psichologinio atsparumo pagrindus psichoaktyvių medžiagų, alkoholio ir tabako vartojimui. Mokiniai gebės įvertinti prievartą, nuo jos atsiriboti bei apsaugoti kitus. 5. IŠTEKLIAI Žmogiškieji ištekliai: programą įgyvendins visa bendruomenė: administracija, pedagogai, neformaliojo ugdymo pedagogai, pagalbos vaikui specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, ugdytiniai ir jų tėvai, sveikatos ugdymo specialistai. Bus pasitelkiami socialiniai partneriai. Organizuojami kvalifikaciniai seminarai visai bendruomenei. Finansiniai ištekliai: mokinio krepšelio, savivaldybės biudžeto, tėvų, pajamų mokesčio lėšos, specialiųjų programų, visuomenės sveikatos programų rėmimo bei kitos paramos lėšos. Materialiniai ištekliai: mokyklos patalpos, kiemas, socialinių partnerių teritorija ir patalpos. Informacinės technologijos, mokomoji medžiaga, literatūra, videofilmai. 6. PROGRAMOS VEIKLOS PRIEMONIŲ PLANAS 1-a veiklos sritis. SVEIKATOS STIPRINIMO VEIKLOS VALDYMO STRUKTŪRA, POLITIKA IR KOKYBĖS GARANTAVIMAS Tikslas - užtikrinti sveikatą stiprinančios mokyklos veiklos planavimą ir įgyvendinimą. Uždaviniai - diegti sveikatos stiprinimą įgyvendinimą ir vertinimą. mokykloje, tobulinant sveikatos stiprinimo procesų Rodiklis Priemonė Data Atsakingi asmenys Sudaryta sveikatos stiprinimo veiklą grupė gruodis Direktorius veiklos informaciją įstaigos bendruomenei pateikti du kartus per metus. rugsėjis/birželis grupė Planuoti sveikatos stiprinimo priemones metinės veiklos planuose Reguliariai supažindinti personalą su vaikų sveikatos problemomis, rizikos veiksniais, profilaktinėmis priemonėmis, jas aptarti rugpjūtis spalis grupė. Pedagogai Sveikatos priežiūros specialistas

11 Parengti sveikatos priežiūros veiklos planą ir įtraukti į metinį įstaigos veiklos planą Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais rugpjūtis rugpjūtis grupė Mokyklos vadovas Studentų praktikos organizavimas mokykloje Kuo daugiau bendruomenės narių įtraukti į sveikatos stiprinimo veiklos vertinimą. 2 kartus per mokslo metus rugsėjis/birželis Mokyklos vadovas grupė Laukiamas rezultatas bendruomenės švietimas ir įsitraukimas, proceso integracija. 2 a veiklos sritis. PSICHOLOGINĖ APLINKA Tikslas tolerancijos, pagarbos ir pasitikėjimo kultūros ugdymas tarp bendruomenės narių. Uždavinys - kurti ir puoselėti gerus mokyklos bendruomenės narių tarpusavio santykius. Rodiklis Priemonė Data Atsakingi asmenys Kasmet mokytojų metodinėje grupėje aptarti vaikų adaptacijos procesus Dalyvauti seminaruose streso, krizių valdymo, bendravimo įgūdžių tobulinimo klau simais. (www. pedagogas.lt VIP narystė) Bendradarbiauti organizuojant prevencinius renginius tėvams su Kauno pedagogine psichologine tarnyba spalis 2 k. per mokslo metus Psichologas Administracija, pedagogai, logopedai, spec. pedagogas, psichologas tėvai Mokyklos vadovai Anketinių apklausų, susirinkimų ir individualių pokalbių metu išsiaiškinti tėvų poreikius ir sveikatos ugdymo lūkesčius Bendradarbiauti su tėvais, dirbančiais sveikatos saugojimo ir stiprinimo srityje: priešgaisrinės apsaugos tarnyboje, policijoje, sveikatingumo klubuose ir t.t. du kartus per metus grupė Administracija, pedagogai, tėvai

12 Glaudžiai bendradarbiauti su Vaiko gerovės komisija, Kauno pedagogine ir psichologine tarnyba Dalyvauti Savaitė be patyčių veiklose Dalyvauti Pasaulinės psichikos sveikatos dienos minėjime. Kovas Spalis grupė Pedagogai. Vaiko gerovės komisija Pedagogai, mokiniai, psichologas Pedagogai, mokiniai, psichologas Dalyvauti Tarptautinės tolerancijos dienos minėjime. Lapkritis Pedagogai, mokiniai Psichologas Vesti psichikos sveikatos, psichologinio atsparumo stiprinimo, socialinių įgūdžių ugdymo, smurto ir prievartos prevencijos užsiėmimus mokyklos mokiniams ir kitiems bendruomenės nariams. Pagal poreikį Psichologas, logopedė, visuomenės sveikatos specialistė Laukiams rezultatas- nariai bendradarbiaus siekdami bendrų sveikatos stiprinimo ir saugojimo tikslų, bus tenkinami vaikų, tėvų ir darbuotojų lūkesčiai. 3-a veiklos sritis. FIZINĖ APLINKA Tikslas užtikrinti sveikatos saugos reikalavimus atitinkančią ugdymosi aplinką. Uždavinys - prižiūrėti ir puoselėti mokyklos patalpas ir teritoriją, skatinti sveikai maitintis, formuoti vaikų geriamojo vandens vartojimo įgūdžius, judėti ir naudotis sportiniu inventoriumi. Rodiklis Priemonė Data Atsakingi asmenys Papildyti lauko ir vidaus edukacines aplinkas šiuolaikiškomis, saugiomis ir estetiškomis ugdymosi priemonėmis. Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ūkiui Nuolat renovuoti klasių ir poilsio erdvių patalpas. Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ūkiui, tėvai

13 Pritaikyti papildomas patalpas ugdomajai veiklai, įrengti papildomus kabinetus dailei, muzikai ir anglų kalbai. Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ūkiui Dalyvauti respublikiniuose tarptautiniuose projektuose ir programose, siekiant pritraukti papildomų lėšų edukacinėms aplinkoms gerinti. 1k. x m. Mokyklos vadovai Išnaudoti visas galimybes vaikams būti gryname ore, užtikrinant saugą Pagal galimybes dalyvauti miesto, savivaldybės fizinį aktyvumą skatinančiuose renginiuose Užtikrinti fizinį vaikų aktyvumą ir užimtumą netradicinėse kūno kultūros pamokose ir per pertraukas Mokiniams ir mokytojams organizuoti rytines mankštas. m. 1 k. x sav. Mokyklos taryba Sveikatos stiprinimo veiklą mokykloje organizuojanti darbo grupė Bendruomenė, socialiniai partneriai. Sveikatos gyvensenos būrelio vadovė Organizuoti sveikatingumo savaites, sveikatos dienas. kartą per ketvirtį Sveikatos stiprinimo veiklą mokykloje organizuojanti darbo grupė Organizuoti Kauno m. Šilainių mikrorajono sveikatinimo renginius. gegužė - birželis Sveikatos stiprinimo veiklą mokykloje organizuojanti darbo grupė

14 Dalyvauti ES ir valstybės remiamose programose Pienas vaikams ir Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose Rengti trumpalaikius projektus, paskaitas, diskusijas, pramogas sveikai mitybai populiarinti ir emociniam intelektui formuoti Atsakingas asmuo grupė Laukiamas rezultatas mokyklos edukacinės erdvės taps jaukios ir saugios, bendruomenės nariai aktyviai dalyvaus sveikatinimo renginiuose, plėsis projektinė veikla tarp mokyklos veiklos partnerių. 4-a veiklos sritis. ŽMOGIŠKIEJI IR MATERIALIEJI IŠTEKLIAI Tikslas racionaliai naudoti mokyklos išteklius sveikatos stiprinimui ir ugdymui. Uždavinys sutelkti mokyklos bendruomenę sveikatinimo veiklai, tobulinant jos narių kompetenciją, racionaliai panaudojant turimus materialinius išteklius. Rodiklis Priemonė Data Atsakingi asmenys Skatinti dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose įtraukiant visus bendruomenės narius. grupė Dalyvauti tarptautinėje programose Zipio draugai, Įveikiame kartu, Obuolio draugai, Antras žingsnis. Pedagogai Maksimaliai išnaudoti įvairių specialistų kompetenciją įgyvendinant sveikatos stiprinimo priemones. grupė Pasitelkti tėvų bendruomenės narius vykdant sveikatingumo darbo grupės veiklą Veiklą pristatyti parodose, renginiuose, įstaigos internetinėje svetainėje. įvykus renginiui grupė, bendruomenės nariai grupė

15 Sveikos gyvensenos įgūdžių tobulinimui naudoti informacines technologijas (interaktyvias lentas ) Palaikyti glaudų ryšį su institucijomis teikiančiomis pagalbą vaikui ir šeimai, pedagogams (pedagogine psichologine tarnyba, pirminės sveikatos priežiūros centru, visuomenės sveikatos centru) Pedagogai grupė, vaiko gerovės komisija Laukiamas rezultatas bus sudarytos tinkamos sąlygos vaikų, tėvų ir darbuotojų sveikatos saugojimo kompetencijai tobulinti, ugdymosi erdvės bus aprūpintos šiuolaikiškomis priemonėmis ir metodine medžiaga, bus užtikrintas sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymosi plėtojimas (mokykla šeima - socialiniai partneriai), veiklos įvairiapusiškumas. 5-a veiklos sritis. SVEIKATOS UGDYMAS Tikslas užtikrinti sveikatos ugdymo kokybę. Uždavinys - plėtoti sveikatos ugdymo procesus. Rodiklis Priemonė Data Atsakingi asmenys Individualizuoti ir diferencijuoti ugdymą pagal vaikų sveikatos stiprinimo poreikius ir patirtį Organizuoti tradicinius sveikatą stiprinančius mokyklos renginius ( Šokių fiesta, prevencinis renginys sporto šventė Būk saugus,,, Olimpinė savaitė Tarpklasinės sportinės estafetės) Į ilgalaikius ugdymo planus įtraukti įvairias sveikatinimo ugdymo temas (mitybos, judėjimo, žalingų įpročių, saugos, lytiškumo, psichinės sveikatos) Analizuoti ir diskutuoti su tėvais apie planines sveikatinimo priemones, prevencinės pagalbos mokinio šeimai organizavimas Rugsėjis, vasaris, kovas. rugpjūčio mėn. Rugsėjis, vasaris. grupė, pedagogai grupė, pedagogai Pedagogai Pedagogai Laukiamas rezultatas vaikų ugdymas bus individualizuojamas ir diferencijuojamas, atitiks jų poreikius bei galimybes. ir saugojimo temų įvairovę leis pakankamai skirti dėmesio fizinei, psichinei, emocinei sveikatai.

16 6-a veiklos sritis. SVEIKATĄ STIPRINANČIOS MOKYKLOS VEIKLOS SKLAIDA IR TĘSTINUMO LAIDAVIMAS Tikslas skleisti mokyklos sveikatos stiprinimo patirtį vietos bendruomenei. Uždavinys - skatinti gerosios patirties sklaidą mokykloje ir už jo ribų. 16 Rodiklis Priemonė Data Atsakingi asmenys grupė metiniuose veiklos planuose numatyti patirties sklaidos ir tęstinumo priemones Įstaigos internetinėje svetainėje, klasių stenduose talpinti informaciją apie sveikatos stiprinimo veiklą. Mokyklos vadovai grupė. Pedagogai Plėtoti ryšius su kitomis sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo įstaigomis. Mokyklos vadovai Rengti informacinę medžiagą apie sveikatinimo veiklos patirtį, dalintis gerąja darbo patirtimi su kitomis įstaigomis. Pagalbos mokiniui specialistai Laukiamas rezultatas mokykla bendradarbiaujanti, sukaupusi sveikatinimo patirtį, įstaiga. Pedagogai domėsis naujovėmis, bendradarbiaus, skleis gerąją darbo patirtį. VI. PROGRAMOS VERTINIMAS Sveikatos saugojimo ir stiprinimo veiklos vertinimas bus atliekamas kasmet mokslo metų pabaigoje, remiantis sveikatos stiprinančių mokyklų veiklos vertinimo rodikliais. Vykdant programos vertinimą bus naudojami kiekybinio ir kokybinio pobūdžio tyrimo metodai: stebėjimas, apklausos, interviu, pokalbiai, filmuota medžiaga, foto nuotraukos, aptarimas,. Vertinimą atliks grupė. Vertinimo rezultatais pateikiami mokyklos bendruomenės susirinkimuose, skelbiami interneto svetainėje. Vertinimą pagal vertinimo rodiklius atliks sveikatos stiprinimo grupė. VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS Apie programos vykdymą bus atsiskaitoma mokyklos posėdžių ir susirinkimų metu, įstaigos internetinėje svetainėje. Atsižvelgiant į bendruomenės poreikius, programa gali būti koreguojama.

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai priedas IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJA DANUTĖS JATULĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. (data) Ignalina I SKYRIUS

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gimnazija (Ugdymo įstaigos pavadinimas) VISUOMENĖS SVEIKATOS

Detaliau

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro direktoriaus 2017

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo 28 d. protokolu Nr. MT-1 VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS

Detaliau

Microsoft Word - Plan metod. ob doc

Microsoft Word - Plan metod. ob doc Vilniaus darželis mokykla Svaja 2016 2017 m.m. priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo metodinės grupės metinė veiklos programa 1 1.Tikslas: didinti mokymosi efektyvumą, užtikrinant įvairių gabumų ugdytinių

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

Mielieji, Jūsų nuomonė mums labai svarbi

Mielieji, Jūsų nuomonė mums labai svarbi susitarimu. UGDYMO KOKYBĖ KAUNO VAIKŲ DARŽELYJE VAIVORYKŠTĖ Įstaigos bendruomenės pedagogų, vaikų ir ugdytinių tėvų (globėjų) Pagarbūs vaiko ir pedagogo, auklėtojos padėjėjos santykiai: Kultūringas elgesys,

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Biurų veikla ir perspektyvos teikiant sveikatos priežiūros paslaugas mokyklose Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė, Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos pirmininkė

Detaliau

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201 PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. BENDRA INFORMACIJA APIE

Detaliau

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 2016 IR 2016 2017 MOKSLO METŲ PRADINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Neformalusis vaikų švietimas ir formalųjį švietimą papildantis ugdymas: kas, kaip, kodėl? Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 2019-04-30 Vilnius Pranešime vartojami trumpiniai NVŠ neformalusis vaikų

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 2018-2019 M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas Grupė skirta mišraus 1. Atnaujinti Geros pradžios Ugdytojai:

Detaliau

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro tarybos posėdžio 2019 m. kovo 1 d. protokolu Nr. V2-03

Detaliau

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS MOLĖTŲ PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 1. Veiklos tikslas ir prioritetai: 1.1. Tikslas švietimo pagalbos prieinamumo didinimas specialiųjų ugdymosi poreikių ir/ar psichologinių

Detaliau

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS 2017-2018 MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Rudnosiukas ikimokyklinės grupės ugdymo planas reglamentuoja

Detaliau

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO IR SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMŲ 2016-2017 MOKSLO

Detaliau

LOPŠELIO-DARŽELIO ŽELMENĖLIS SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA SVEIKOS GYVENSENOS KULTŪRA NUO MAŽENS M. Klaipėda,

LOPŠELIO-DARŽELIO ŽELMENĖLIS SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA SVEIKOS GYVENSENOS KULTŪRA NUO MAŽENS M. Klaipėda, LOPŠELIO-DARŽELIO ŽELMENĖLIS SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA SVEIKOS GYVENSENOS KULTŪRA NUO MAŽENS 2019-2023 M. Klaipėda, 2019 1 TURINYS I.BENDROSIOS NUOSTATOS 3 II. SITUACIJOS ANALIZĖ 3 III. 2019-2023 M.M.

Detaliau

PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJ

PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJ PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJONO SVEIKIAUSIA MOKYKLA N U O S T A T A I 1. KONKURSO

Detaliau

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu, eksperimentavimu ir kūryba, teise klysti, rasti savo

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAUS 2016 M. ATASKAITA Ataskaitą parengė Edvinas Pečiukėnas

Detaliau

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / 2017 2018 M. M. Mokyklos pavadinimas: Alytaus Volungės pagrindinė mokykla pavadinimas, logotipas

Detaliau

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra strateginių tikslų įgyvendinimo vertinimas.) 1 tikslas

Detaliau

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita PRITARTA Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. 1-65 ŠIRVINTŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRO DIREKTORIAUS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. BENDRA INFORMACIJA APIE ŠVIETIMO CENTRĄ Širvintų

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

Funkcija

Funkcija PATVIRTINTA Jonavos r. Savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2013 m. sausio 25 Įsakymas Nr. V-2013-1 VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖS LIVIJOS GRINIOVOS VYKDANČIOS MOKINIŲ SVEIKATOS

Detaliau

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokytojų kūrybiškumas ir lyderystės gebėjimai sudaro sąlygas

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos tarybos nutarimu 2016 m. spalio 18d. protokolo Nr. 2 PATVIRTINTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos l.e. direktoriaus pareigas 2016 m.spalio19d. įsakymu Nr. V- 357

Detaliau

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 2008-01-09 ministro įsakymu Nr. ISAK- 43 VAIKŲ IR JAUNIMO KULTŪRINIO UGDYMO KONCEPCIJA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaikų ir jaunimo kultūrinio ugdymo

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. Įsakymu Nr. ISAK 970 BENDROJO LAVINIMO UGDYMO TURINIO FORMAVIMO, VERTINIMO, ATNAUJINIMO IR DIEGIMO STRATEGIJA I. BENDROSIOS

Detaliau

TVARKA

TVARKA 1 PATVIRTINTA Kauno Žiburio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. (1.3) V-73 KAUNO ŽIBURIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS ĮVADAS Kauno Žiburio pagrindinės

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Alytaus šv. Benedikto gimnazijos tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. posėdyje (protokolo Nr. 5) PRITARTA Alytaus šv. Benedikto gimnazijos 2016 m. gruodžio 30 d. visuotiniame dalininkų susirinkime (protokolo

Detaliau

UKMERGĖS MENO MOKYKLA

UKMERGĖS MENO MOKYKLA UKMERGĖS MENO MOKYKLOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UKMERGĖS MENO MOKYKLOS STRATEGINIO PLANO 2015-2020 METAMS PATVIRTINIMO 2015 kovo 3 d. Nr.V-5 Ukmergė Pritarus Ukmergės rajono savivaldybės administracijos

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. Maldėnai I SKYRIUS

Detaliau

Projektas m

Projektas m 2018 2019 MOKSLO METŲ KAUNO PANEMUNĖS PRADINĖS MOKYKLOS UGDYMO PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 2018 2019 mokslo metų Kauno Panemunės pradinės mokyklos (toliau Mokyklos) ugdymo planas (toliau Ugdymo

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių Saulės pradinės mokyklos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-189 ŠIAULIŲ SAULĖS PRADINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS PL

PATVIRTINTA Šiaulių Saulės pradinės mokyklos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-189 ŠIAULIŲ SAULĖS PRADINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS PL PATVIRTINTA Šiaulių Saulės pradinės mokyklos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-189 ŠIAULIŲ SAULĖS PRADINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS Šiaulių Saulės

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno r. Piliuonos gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJOS SVEIKATOS UGDYMO IR

PATVIRTINTA Kauno r. Piliuonos gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJOS SVEIKATOS UGDYMO IR PATVIRTINTA Kauno r. Piliuonos gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr 1.3.-18-219 KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJOS SVEIKATOS UGDYMO IR STIPRINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 2019 M. I. PRIORITETAS

Detaliau

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen 1 2018-2019 MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamentuoja pradinio ir pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą

Detaliau

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M PRITARTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. A-338 PATVIRTINTA Kelmės r. Pakražančio gimnazijos direktoriaus 2016 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr.V-53 KELMĖS

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos direktoriaus sausio mėn. 13 d. įsakymu Nr. V1-12 KLAIPĖDOS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLOS 2017 2020 M. STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2019 METŲ VEIKLOS

Detaliau

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl edupro.lt Ežero g. 8-1 77141 Šiauliai Tel./faksas: (8 41) 552 469 Mob. 8 647 43544 VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, plėtoti ir įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą programos

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS,

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, 290438420 2019 2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Detaliau

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2016-2017 M. M. Val vidurin s metodin taryba darb organizuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir ministro 2005 m. rugpj

Detaliau

Slide 1

Slide 1 EKOLOGINIS UGDYMAS ĮGYVENDINANT GAMTOSAUGINIŲ MOKYKLŲ PROGRAMĄ MAŽEIKIŲ R. TIRKŠLIŲ DARŽELYJE GILIUKAS 2013 Kiekviena pradžia yra sunki, kad ir ką bepradėtumei, pirmieji žingsniai visad būna nedrąsiausi,

Detaliau

1 forma

1 forma PATVRTNTA Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Direktorė Janina Alkovska 2016m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. P-VĮ-14 VSUOMENĖS SVEKATOS PREŽŪROS VEKLOS PLANAS 2016-2017 m.m. Šalčininkų

Detaliau

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m.

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai 2014-2015 m. m. Pasirinkti šie veiklos rodikliai Atsakingi KVA

Detaliau

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. ŠVIETIMO SEKTORIAUS PROFESINIS STANDARTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švietimo sektoriaus

Detaliau

Microsoft Word - IKIMOKYKLINČ IR PRIEŀMOKYKLINČ PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - IKIMOKYKLINÄŒ IR PRIEÅ€MOKYKLINÄŒ PEDAGOGIKA.docx IKIMOKYKLINĖ IR PRIEŠMOKYKLINĖ PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Studijų programa Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika skirta rengti pedagogus darbui su vaikais nuo gimimo iki 7 metų. Studijų programa yra

Detaliau

PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNI

PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNI PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNINĖS KULTŪROS UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS I.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. 1 Skirsnemunė I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS

Detaliau

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m.

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA 2017 2018 M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas 190138895 Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. 1. Už kurį laikotarpį pateikiate ataskaitą? (pasirinkite)

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012 Lyderystė vardan mokymosi Eglė Pranckūnienė Mokyklų tobulinimo centras 2012 02 29 Įsivertinimas Ką aš labiausiai vertinu savo darbe? Kokios profesinės karjeros aš siekiu? Kaip man to pasiekti? Kokios galėčiau

Detaliau

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurioje vaikai jaustųsi emociškai saugūs. Mes tai nevyriausybinė

Detaliau

Microsoft Word - BORUŽĖLĖS_NEFORMALIOJO UGDYMO programa docx

Microsoft Word - BORUŽĖLĖS_NEFORMALIOJO UGDYMO programa docx PATVIRTINTA Klaipėdos lopšelio-darželio Boružėlė direktoriaus 2014 m. spalio 9 d.įsakymu Nr.V1-38 PRITARTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus

Detaliau

(Microsoft Word - veiklos apra\305\241as06-07.doc)

(Microsoft Word - veiklos apra\305\241as06-07.doc) ! " # $ % & ' ( ) # ) & ' * + ) ", & -. - / 0 1 % " 2 ) # 3 & ' % * 4 & # & 5 * ) - 6 $ * % ( " / ) ' 3 / 7 2 8 9 1.1. mokyklos pavadinimas adresas- * % ( " / ) & 3 9 * $ 5 * % ) 6-9 % " 2 ) # 3 & ' '

Detaliau

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠ

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠ Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠKOS FORMA INFORMACIJA APIE NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA ŠVENČIONIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švenčionių progimnazijos nuostatai (toliau Nuostatai) reglamentuoja Švenčionių progimnazijos (toliau progimnazijos) teisinę formą, priklausomybę,

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. TS-6.114 ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO DIREKTORĖS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. Įstaigos pristatymas. Rokiškio

Detaliau

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Tai vienintelė Lietuvoje studijų programa, rengianti teatro mokytojus. Teatro ir kino pedagogika jungia dvi sudėtingas ir įdomias sritis teatro meną ir asmenybės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos

Detaliau

No Slide Title

No Slide Title Projektas Diagnozė: sveikatos virusas Lietuvos darželiuose 2013 sveikatingumo metų įgyvendinimo apžvalga Danutė Jakučiūnienė Asociacijos Sveikatos želmenėliai prezidentė Kai girdime žodį virusas jis asocijuojasi

Detaliau

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450)

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) 54275 El.p.rastine@vabalninko.birzai.lm.lt. GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO

Detaliau

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V- TYTUVĖNŲ

Detaliau

metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ (t

metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ (t 2017-2019 metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIŲ IR PROUO KRITERIJŲ SUVTINĖ (tūkst. Eur) 21 Švietimo programa 01 Užtikrinti kokybišką ugdymą

Detaliau

Microsoft PowerPoint - 2.pptx

Microsoft PowerPoint - 2.pptx KAS LEMIA MOKINIŲ PASIEKIMUS? KAUNO MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ IŠORINIO VERTINIMO REZULTATAI monika.bilotiene@nmva.smm.lt KAUNO M. VADOVŲ KONFERENCIJA 2016 08 29 Valstybinė švietimo 2013 2022 metų

Detaliau

SUDERINTA

SUDERINTA PRITARTA Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo kultūros ir sporto skyriaus vedėjo 2019 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. DS-ŠV-60 PATVIRTINTA Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus

Detaliau

PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 20

PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 20 PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 2014 2018 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO 2018 METŲ

Detaliau

Dalyvavusių skaičius (pagal tyrimo metus)

Dalyvavusių skaičius (pagal tyrimo metus) INTERVENCIJOS, SIEKIANT MAŽINTI PSICHOAKTYVIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMĄ TARP JAUNIMO Klaipėda, 2015 TEMOS AKTUALUMAS Nesaikingas tabako, alkoholio ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimas kelia didelį susirūpinimą

Detaliau

MergedFile

MergedFile 1 PATVIRTINTA 2018 m. rugpjūčio 30 d. direktoriaus įsakymu Nr.1.3-228 KAUNO VIKTORO KUPREVIČIAUS PROGIMNAZIJOS 2018-2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Viktoro Kuprevičiaus

Detaliau

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS PATVIRTINTA Gimnazijos direktoriaus 07 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-79 KELMĖS R. ŠAUKĖNŲ VLADO PŪTVIO PUTVINSKIO GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS 07/8 m.m. PRITARTA Gimnazijos tarybos posėdžio 07 m. birželio

Detaliau

NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA

NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA PASVALIO R. PUMPĖNŲ GIMNAZIJOS IŠORINIO VERTINIMO TRUMPOJI ATASKAITA ĮŽANGA Vizito laikas 2018 m. vasario 26 kovo 1 d. Vizito tikslas mokyklų veiklos kokybės išorinis

Detaliau

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stebėsenos

Detaliau

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI PATVIRTINTA direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. (toliau mokyklos) mokinių pažangos

Detaliau

veiklos_planas_2016

veiklos_planas_2016 Patvirtinta direktoriaus 06-0-09 įsakymu Nr. (.3.)-V-34.)-V- VARĖNOS R. MERKNĖS VNCO KRĖVĖS GMNAZJOS 06 METŲ VEKLOS PLANO PREMONĖS, VEKSMA, VERTNMO KRTERJA 0.Žinių visuomenės plėtros programa 0.0.5 Ugdymo

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIE

PATVIRTINTA Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIE PATVIRTINTA direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO APRAŠAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pailgintos

Detaliau

II

II PATVIRTINTA Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr.V1-260 6 priedas BIBLIOTEKOS IR SKAITYKLOS VEIKLOS PLANAS 2018 METAMS Tikslas: 1.Siekti,

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Tarptautinės studijos iššūkis visai akademinei bendruomenei Dr. Laura Sapranavičiūtė-Zabazlajeva, LSMU, TRSC, Užsieniečių studijų skyriaus vedėja 25 metų patirtis 682 studentai Tarptautinės studijos LSMU

Detaliau

2017 metų veiklos planas

2017 metų veiklos planas PRITARTA Telšių r. Eigirdžių pagrindinės mokyklos mokyklos tarybos 2017 m. vasario 7 d. nutarimu Nr. 1 PATVIRTINTA Telšių r. Eigirdžių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. vasario 14 d. įsakymu Nr.

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

Labdaros ir paramos fondas Dvasinės pagalbos jaunimi centras M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2014 m., Klaipėda

Labdaros ir paramos fondas Dvasinės pagalbos jaunimi centras M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2014 m., Klaipėda Labdaros ir paramos fondas Dvasinės pagalbos jaunimi centras 2015-2018 M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2014 m., Klaipėda ĮVADAS Labdaros ir paramos fondas Dvasinės pagalbos jaunimui centras - tai savanoriška,

Detaliau

PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. R

PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. R PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. Rodiklis Reikalingi duomenys Duomenų šaltinis Rodiklio

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PATVIRTINTA Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos Direktoriaus 2019 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. V - 1 PRITARTA Akademijos Ugnės Karvelis Gimnazijos Tarybos 2019 m. vasario 7 d. Protokolo Nr. 2 KAUNO R. AKADEMIJOS

Detaliau

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS PATVIRTINTA Kėdainių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. V-206 KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO

Detaliau

Pareiškėjo pavadinimas: Vikaičių benruomenės centras Strategijos prioritetas, pagal kurį teikiamas vietos projektas: I prioritetas,,kaimo infrastruktū

Pareiškėjo pavadinimas: Vikaičių benruomenės centras Strategijos prioritetas, pagal kurį teikiamas vietos projektas: I prioritetas,,kaimo infrastruktū Pareiškėjo pavadinimas: Vikaičių benruomenės centras I prioritetas,,kaimo infrastruktūros modernizavimas 1.1. Priemonė Kaimo atnaujinimas ir plėtra, veiklos sritis 1.1.1. viešosios infrastruktūros sutvarkymas

Detaliau

PATVIRTINTA Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos direktoriaus 2019 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. VI-35 JURBARKO NAUJAMIESČIO PROGIMNAZIJA 2019 M. VASARIO

PATVIRTINTA Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos direktoriaus 2019 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. VI-35 JURBARKO NAUJAMIESČIO PROGIMNAZIJA 2019 M. VASARIO PATVIRTINTA Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos direktoriaus 2019 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. VI-35 JURBARKO NAUJAMIESČIO PROGIMNAZIJA 2019 M. VASARIO MĖNESIO RENGINIŲ PLANAS 1. Posėdžiai, pasitarimai

Detaliau

PATVIRTINTA:

PATVIRTINTA: PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m.... mėn.... d. įsakymu Nr. ISAK -... MOKYKLŲ TOBULINIMO PROGRAMA + (MTP+) I. BENDROSIOS NUOSTATOS IR SĄVOKOS 1. Mokyklų tobulinimo programa

Detaliau

Priedas Nr.15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIK

Priedas Nr.15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIK Priedas 15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIKLOS PLANAS 2018/2019m.m. VEIKLOS TURINYS 1. Tikslas Skatinti

Detaliau

1 Gruzdžių vaikų socializacijos centro VADOVO METŲ VEIKLOS ATASKAITA Gruzdžiai 2019 m. I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINI

1 Gruzdžių vaikų socializacijos centro VADOVO METŲ VEIKLOS ATASKAITA Gruzdžiai 2019 m. I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINI 1 Gruzdžių vaikų socializacijos centro VADOVO METŲ VEIKLOS ATASKAITA Gruzdžiai 2019 m. I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS Gruzdžių vaikų socializacijos centras (toliau Centras)

Detaliau

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 PRIORITETINĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTROS KRYPTYS 1) Plėsti socialines paslaugas šeimoms ir jose augantiems vaikams. 2) Gerinti

Detaliau

PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA

PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA LIETUVOS ŠVIETIMO SISTEMA Lietuvoje yra 46 aukštosios mokyklos: - 23 kolegijos (10 iš jų privačios) - 23 universitetai (8 iš jų privatūs) 2012 M. PANEVĖŽIO

Detaliau

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI Liudmila Lobanova VGTU Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Inga Veževičienė VGTU Integracijos ir karjeros direkcija Vilnius 2005.02.25

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Undinė Diana Tumavičienė Kauno Juozo Grušo meno vidurinė mokykla Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Pasaulinė sveikatos organizacija yra priėmusi tokį sveikatos apibrėţimą: Sveikata yra visiškos fizinės,

Detaliau

PRITARTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos tarybos 2017 m. lapkričio 14 d. nutarimu (protokolo Nr.9) PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progi

PRITARTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos tarybos 2017 m. lapkričio 14 d. nutarimu (protokolo Nr.9) PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progi PRITARTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos tarybos 2017 m. lapkričio 14 d. nutarimu (protokolo Nr.9) PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 16 d. įsakymu

Detaliau