VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, Vilnius, tel. (8 5) , faks. (8 5) , el. p. Ats

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, Vilnius, tel. (8 5) , faks. (8 5) , el. p. Ats"

Transkriptas

1 VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, Vilnius, tel. (8 5) , faks. (8 5) , el. p. Atsisk. sąsk. LT AB DNB bankas, banko kodas 40100, PVM kodas LT Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas PATVIRTINTA Valstybės įmonės Registrų centro viešojo pirkimo komisijos 2016 m. gegužės 12 d. sprendimu (protokolas Nr. KP-95(1)) ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS, VYKDANT PIRKIMĄ CVP IS PRIEMONĖMIS GOSIGN.LT PORTALO MODERNIZAVIMAS IR PRIEŽIŪRA I. BENDROSIOS NUOSTATOS... 2 II. PIRKIMO OBJEKTAS... 5 III. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI... 5 IV. ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE V. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS VI. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS VII. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS VIII. SUSIPAŽINIMO SU PASIŪLYMAIS PROCEDŪROS IX. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS X. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS XI. PASIŪLYMŲ EILĖ IR SPRENDIMAS DĖL PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMO XII. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA XIII. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS PRIEDAI: 1. Pasiūlymo forma. 2. Tiekėjo deklaracijos forma. 3. Techninė specifikacija. 4. Viešojo pirkimo-pardavimo sutarties projektas.

2 2 I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.1. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau perkančioji organizacija) numato įsigyti GOSIGN.LT portalo modernizavimo ir priežiūros paslaugas Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei šiomis atviro konkurso sąlygomis (toliau konkurso sąlygos) Konkurso sąlygose vartojamos pagrindinės sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme Išankstinis skelbimas apie numatomą pirkimą nebuvo paskelbtas Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau CVP IS) adresu: Pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS ir valstybės įmonės Registrų centro interneto svetainėje Perkančioji organizacija yra pridėtinės vertės mokesčio (toliau PVM) mokėtoja Visos pirkimo sąlygos nustatytos pirkimo dokumentuose, kuriuos sudaro: skelbimas apie pirkimą; konkurso sąlygos (kartu su priedais); pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai), taip pat atsakymai į tiekėjų klausimus (jeigu bus); kita CV IS priemonėmis pateikta informacija Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis, pasiekiamomis adresu Pirkime gali dalyvauti tik CVP IS registruoti tiekėjai (nemokama registracija adresu Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis perkančiosios organizacijos pranešimus gaus prie pirkimo prisijungę tiekėjai (pranešimus gaus tas tiekėjo CVP IS naudotojas, kuris paspaudė Priimti kvietimą. Kiti tiekėjo CVP IS naudotojai pranešimus gaus, jeigu jie tiekėjo pasiūlymo lango meniu eilutėje Priskirti naudotojo teises bus įtraukti į šį pirkimą). Tiekėjų prisijungimas prie pirkimo vykdomas taip: naujausių skelbimų sąraše spaudžiama ant pirkimo pavadinimo, pirkimo lange spaudžiama Prisijungti, įvedami prisijungimo prie CVP IS duomenys, spaudžiama Priimti kvietimą Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti: - pirkimo objekto klausimais Saulius Kvedaravičius, Informacinių technologijų centro Infrastruktūros valdymo departamento viršininkas, telefonas pasiteirauti (370 5) , el. p. - bendrųjų pirkimo procedūrų klausimais Regina Kastickienė, Viešųjų pirkimų ir turto administravimo skyriaus vyresnioji specialistė, telefonas pasiteirauti , el. p Perkančioji organizacija nustato tokius šiam pirkimui taikomus terminus:

3 3 Eil. Data (jei reikia, Nr. laikas) / dienų skaičius Pastabos Prašymo paaiškinti pirkimo 12 dienų iki pasiūlymų dokumentus pateikimo pateikimo termino pabaigos perkančiajai organizacijai terminas Terminas, per kurį perkančioji 5 darbo dienos nuo dalyvio organizacija privalo raštu pateikto prašymo išnagrinėti prašymus gavimo dienos paaiškinti pirkimo dokumentus Terminas, per kurį perkančioji Ne vėliau kaip 1 darbo dieną organizacija, išnagrinėjusi nuo sprendimo priėmimo tiekėjo prašymus paaiškinti dienos pirkimo dokumentus, privalo paaiškinimus, patikslinimus paskelbti CVP IS ir išsiųsti CVP IS susirašinėjimo priemonėmis Terminas, iki kurio 6 dienos iki pasiūlymų Visi paaiškinimai, perkančioji organizacija turi pateikimo termino pabaigos patikslinimai skelbiami išsiųsti galutinius pirkimo dokumentų paaiškinimus ir patikslinimus CVP IS ir išsiunčiami CVP IS susirašinėjimo priemonėmis Pasiūlymų pateikimo terminas 2016 m. liepos 4 d. 9 val. 00 Perkančioji organizacija min. turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą, apie tai paskelbdama Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka CVP IS bei išsiųsdama pranešimą CVP IS susirašinėjimo priemonėmis Susipažinimo su pasiūlymais 2016 m. liepos 4 d. 9 val. 00 Perkančioji organizacija, posėdis min. pratęsusi pasiūlymų pateikimo terminą, atitinkamai nukelia ir susipažinimo su pasiūlymais posėdžio dieną ir laiką, apie tai paskelbdama Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka CVP IS ir išsiųsdama pranešimą CVP IS susirašinėjimo priemonėmis Pasiūlymo galiojimo terminas 2016 m. spalio 3 d Terminas, per kurį perkančioji Ne vėliau kaip per 3 darbo organizacija privalo dienas nuo sprendimo informuoti dalyvius apie priėmimo dienos

4 kvalifikacijos patikrinimo rezultatus Terminas, per kurį perkančioji organizacija privalo informuoti kiekvieną suinteresuotą dalyvį apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį Terminas, per kurį perkančioji organizacija, dalyviui raštu paprašius, privalo jam nurodyti Viešųjų pirkimų įstatymo 41 straipsnio 2 dalyje nustatytą informaciją Pretenzijos perkančiajai organizacijai pateikimo terminas Terminas, per kurį perkančioji organizacija privalo išnagrinėti tiekėjo pretenziją ir priimti motyvuotą sprendimą Terminas, per kurį perkančioji organizacija privalo, išnagrinėjusi tiekėjo pretenziją, apie priimtą sprendimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems dalyviams Ieškinio teismui (išskyrus ieškinį dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia) pateikimo terminas Pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminas (toliau atidėjimo terminas), per kurį negali būti sudaroma pirkimo sutartis 4 Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos Ne vėliau kaip per 15 dienų nuo dalyvio raštu pateikto prašymo gavimo dienos Ne vėliau kaip per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos, per 10 dienų nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus, jeigu Viešųjų pirkimų įstatymas nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos Ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo sprendimo priėmimo dienos Ne vėliau kaip per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos 15 dienų, skaičiuojant nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti pirkimo sutartį išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos suinteresuotiems dalyviams Pretenziją pateikęs tiekėjas ir suinteresuoti dalyviai taip pat informuojami apie anksčiau praneštų pirkimo procedūrų terminų pasikeitimą, jei tokie pakeitimai buvo.

5 5 dienos, išskyrus išimtis, numatytas Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 9 dalyje II. PIRKIMO OBJEKTAS 2.1. Pirkimo objektas GOSIGN.LT portalo modernizavimas ir priežiūra (toliau paslaugos) Reikalavimai paslaugoms nustatyti techninėje specifikacijoje (konkurso sąlygų 3 priedas) Paslaugos turi būti teikiamos valstybės įmonėje Registrų centre, Vinco Kudirkos g. 18-3, Vilniuje Pirkimo objektas į dalis neskaidomas, todėl pasiūlymas turi būti teikiamas visam nurodytam paslaugų kiekiui. III. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI 3.1. Tiekėjas, teikiantis pasiūlymą, turi atitikti lentelės dalyje Kvalifikacijos reikalavimai nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus ir kvalifikacijai įrodyti pateikti lentelės dalyje Kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai nurodytus dokumentus. Tiekėjo, neatitinkančio šių reikalavimų, pasiūlymas atmetamas. Eil. Nr. Kvalifikacijos reikalavimai Kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo, dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, Bendrieji reikalavimai Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas. Jeigu tiekėjui buhalterinės apskaitos paslaugas teikia kitas juridinis asmuo, tiekėjas turi pateikti dokumentus dėl buhalterinę apskaitą tvarkančio juridinio asmens darbuotojų, kurie surašo ir turi teisę pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, teistumo. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentai išduotas anksčiau, tačiau juose nurodyta, kad jis galioja susipažinimo su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais dieną, toks dokumentas yra priimtinas (pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos).

6 6 nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, arba dėl kitų valstybių tiekėjų nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis (fizinis asmuo), turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais nėra sudaręs taikos sutarties (tiekėjo ir kreditorių susitarimą tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti), sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma, kurią tiekėjui (juridiniam asmeniui) pateikė jo dalyvis (fizinis asmuo), turintis balsų daugumą dalyvių susirinkime arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas. Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodyta, kad jis galioja susipažinimo su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais dieną, toks dokumentas yra priimtinas PASTABA: Tuo atveju, jeigu tiekėjo dalyvio, turinčio balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, nėra, arba balsų daugumą turi juridinis asmuo, pateikiama laisvos formos tiekėjo deklaracija, ar kiti dokumentai, patvirtinantys, nurodytas aplinkybes (pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos arba dokumentai elektroninėje formoje). 1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti šiam kvalifikacijos reikalavimui nurodytų dokumentų. Perkančioji organizacija duomenis tikrina Registrų centro informacinėje sistemoje paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną, nurodytą skelbime. Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, pateikia Valstybės įmonės Registrų centro išduotą išrašą ar šios įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo išduotą išrašą iš teismo sprendimo, jei toks yra.

7 Tiekėjui nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus. Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotą pažymą. Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 2) Jei atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų, pateikiama Tiekėjo deklaracija (konkurso sąlygų 2 priedas), arba priesaikos oficiali deklaracija, patvirtinanti, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia susitarimo su kreditoriais, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia susitarimo su kreditoriais arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši (pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos arba dokumentai elektroninėje formoje). 1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti šiam kvalifikacijos reikalavimui nurodytų dokumentų. Perkančioji organizacija duomenis tikrina Registrų centro informacinėje sistemoje paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną, nurodytą skelbime. Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, pateikia Valstybės įmonės Registrų centro išduotą išrašą ar šios įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo išduotą išrašą iš teismo sprendimo, jei toks yra. Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotą pažymą.

8 Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo arba juridinis asmuo, dėl kurio per pastaruosius 5 metus nėra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, išskyrus šių konkurso sąlygų šios lentelės 1 punkte išvardytas veikas Tiekėjas nėra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, kurį perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Šiame punkte vartojama sąvoka rimtas profesinis pažeidimas suprantama kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieneri metai, kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 2) Jei atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų, pateikiama Tiekėjo deklaracija (konkurso sąlygų 2 priedas) arba priesaikos oficiali deklaracija, patvirtinanti, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia susitarimo su kreditoriais, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia susitarimo su kreditoriais arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši (pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos arba dokumentai elektroninėje formoje). Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija). Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodyta, kad jis galioja susipažinimo su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais dieną, toks dokumentas yra priimtinas. Tiekėjo deklaracija (konkurso sąlygų 2 priedas) (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).

9 9 aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. Jeigu tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, nėra baustas už leidimą dirbti nelegalų darbą, jeigu nuo administracinės nuobaudos paskyrimo praėjo daugiau kaip vieni metai, arba tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, nėra baustas už leidimą dirbti nelegaliai trečiųjų šalių piliečiams, jeigu nuo nuobaudos paskyrimo praėjo daugiau kaip vieni metai Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo arba tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, per pastaruosius 5 metus nėra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už Lietuvos Respublikoje nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių darbą. Tiekėjo deklaracija (konkurso sąlygų 2 priedas) (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija). Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma fiziniams asmenims apie jų teistumą (neteistumą), juridiniams asmenims pažyma apie teismo priimtus sprendimus, teismo išduotas išrašas iš teismo sprendimo, jei toks yra, arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko,

10 Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 eurų. kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos pažyma, išduota ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas (pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos). Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas. Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodyta, kad jis galioja susipažinimo su elektroniniais pasiūlymais dieną, toks dokumentas yra priimtinas. Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių socialinio draudimo įmokų mokėjimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija duomenis tikrina Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinėje sistemoje ( menys/) paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną, nurodytą skelbime apie pirkimą. Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, kuris, pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotą dokumentą, arba pateikia valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje jis yra registruotas, kompetentingos valstybės

11 Tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai vykdyti. 11 institucijos išduotą pažymą. Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodyta, kad jis galioja susipažinimo su elektroniniais pasiūlymais dieną, toks dokumentas yra priimtinas (pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos) Teisė verstis veikla Tiekėjo (juridinio asmens) galiojanti prieiga (prieigos raktas) prie elektroninio sertifikuoto valstybės įmonės Registrų centro Juridinių asmenų registro išrašo ar kiti dokumentai, patvirtinantys tiekėjo teisę verstis ta ūkine veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai vykdyti, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotas dokumentas ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla (pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos) Ekonominė ir finansinė būklė Tiekėjo vidutinės metinės pajamos, susijusios su informacinių technologijų paslaugų teikimu, per pastaruosius 3 Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtinti dokumentai, t. y. atitinkamų metų išrašai iš statistinių ataskaitų apie pajamas iš (trejus) finansinius metus arba per laiką informacinių technologijų paslaugų per nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas veiklą vykdė mažiau nei 3 finansinius metus) ne mažesnės kaip EUR. pastaruosius 3 finansinius metus (jeigu tiekėjas veiklą vykdė mažiau nei 3 finansinius metus, tikrinami duomenys nuo įregistravimo datos) (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija) Techninis ir profesinis pajėgumas Tiekėjas per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas veiklą vykdė mažiau nei 3 metus, tikrinami duomenys nuo įregistravimo datos) turi būti sėkmingai įvykdęs ar vykdo bent 1 sutartį, kurios vykdymo apimtyje sukurta/kuriama ar modernizuota/modernizuojama informacinė sistema (IS) (tiekėjas turi būti atlikęs analizę, projektavimą, konstravimą, testavimą, įdiegimą ir bandomąją eksploataciją): - kuri teikia viešai prieinamas ne žemesnio nei 4 brandos lygio elektronines paslaugas; Sutarčių sąrašas apie tiekėjo sėkmingai įvykdytas sutartis, atitinkančias nurodytus reikalavimus, kuriame turi būti nurodyta: sutarčių pasirašymo ir įvykdymo datos, bendros sutarčių vertės eurais, užsakovai (sudariusio sutartį pavadinimas, adresas, telefonas, kontaktinis asmuo), atliktos veiklos (suteiktos paslaugos), naudotos technologijos, užsakovų pažymos apie nurodytų sutarčių įvykdymą (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija). Pastabos: 1. Perkančioji organizacija, norėdama įsitikinti arba siekdama pasitikslinti pateiktą informaciją, atskiru prašymu gali paprašyti pateikti vykdytų sutarčių kopijas arba išrašus

12 12 - kurioje sukurta posistemė vartotojų autentifikavimui panaudojant priemones, paremtas viešuoju raktu (angl. Public Key Infrastructure, PKI) arba analogiškomis informacinių sistemų naudotojų trečių šalių autentifikavimo priemonėmis; - kuri turi integracijas su ne mažiau kaip 5 informacinėmis sistemomis (sąveikos lygis ne mažesnis kaip periodiniai automatizuoti duomenų mainai), iš kurių bent 1 informacinė sistema yra įmonės, įstaigos ar organizacijos išorinių elektroninių paslaugų teikimo sistema; - kurioje naudotojo sąsaja interneto naršyklė; - kuri vienu metu gali aptarnauti ne mažiau kaip 500 sistemos vidinių naudotojų; - kuri veiktų virtualioje techninėje infrastruktūroje ir būtų realizuota galimybė sukurtą informacinę sistemą perkelti į kitą nutolusį virtualios infrastruktūros duomenų centrą, neatliekant esminių programinių komponentų perkūrimo ar konfigūravimo darbų; - kurios kūrimui yra naudojamos Web ((X)HTML, CSS, JavaScript, XML, XSLT, AJAX) arba lygiavertės technologijos; - kur sistemos ir kitų sistemų sąsajos yra įgyvendintos tinklinių paslaugų (angl. Web services) technologijų, teikiamų SOAP protokolu ir vykdomų keičiantis XML formato pranešimais ar lygiaverčių technologijų pagrindu Tiekėjas per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas veiklą vykdė mažiau nei 3 metus, tikrinami duomenys nuo įregistravimo datos) turi būti sėkmingai įvykdęs ar vykdo bent 1 sutartį, kurios vykdymo apimtyje sukurta/kuriama ar modernizuota/modernizuojama IS (tiekėjas turi būti atlikęs analizę, projektavimą, konstravimą, testavimą, įdiegimą ir bandomąją eksploataciją): - kuri vienu metu gali aptarnauti ne mažiau kaip 500 sistemos vidinių naudotojų; iš sutarčių bei projekto objektą apibūdinančius dokumentus (pvz., techninę užduotį, perdavimo-priėmimo aktus). Perkančioji organizacija, siekdama patikslinti informaciją apie vykdytą sutartį, pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo susisiekti su tiekėjo nurodytu užsakovo atstovus; 2. viena įvykdyta sutartis gali tenkinti vieną ir daugiau arba visus šios lentelės punktuose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus. Žr. lentelės Techninis ir profesinis pajėgumas reikalavimai punktą.

13 13 - kuri skirta rinkti, kaupti, apdoroti ir saugoti duomenis naudojamus organizacijos/įmonės/įstaigos teikiamų paslaugų veikloje; - kurioje buvo realizuotas veiklos proceso sekų (angl. workflow) konstravimas, koregavimas ir šalinimas. Turi būti realizuota galimybė informacinėje sistemoje tvarkyti procesų žingsnius bei jų vykdymo tikrinimo taisykles; - kuri turi integracijas su ne mažiau kaip 5 informacinių sistemų (sąveikos lygis ne mažesnis kaip periodiniai automatizuoti duomenų mainai), iš kurių bent 1 informacinė sistema yra įmonės, įstaigos ar organizacijos išorinių elektroninių paslaugų teikimo sistema; - kurioje naudotojų grafinė sąsaja buvo sukurta atitinkanti ergonomikos reikalavimus, nurodytus nurodytus LST EN ISO :2011 arba lygiaverčiame standarte; - kurioje būtų realizuotas funkcionalumas pildyti elektroninių dokumentų formas neturint tiesioginio ryšio su internetu ( offline režimu). Šių elektroninių dokumentų formų pildymas turi būti realizuotas Windows, Android, Mac OS X operacinių sistemų pagrindu veikiančiose darbo vietose; - kuri turėtų įdiegtą elektroninių dokumentų formų konvertavimo, pasirašymo bei apdorojimo funkcionalumą pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos patvirtintą elektroninių dokumentų specifikaciją PDF-LT-V1.0; - kuri veiktų virtualioje techninėje infrastruktūroje, ir būtų realizuota galimybė sukurtą informacinę sistemą perkelti į kitą nutolusį virtualios infrastruktūros duomenų centrą, neatliekant esminių programinių komponentų perkūrimo ar konfigūravimo darbų Tiekėjas privalo siūlyti kvalifikuotus ekspertus/specialistus, atsakingus už sutarties vykdymą, turinčius būtinas žinias ir patirtį, kurie tenkintų nurodytus minimalius reikalavimus: 1. Projekto vadovas 1. Ekspertų/specialistų sąrašas ir kiekvieno jų gyvenimo aprašymai (CV). Ekspertų/specialistų specifinė patirtis tam tikroje srityje turi būti pagrindžiama nurodant įgyvendintus projektus, kurių aprašymai pateikiami atskiroje laisvos formos lentelėje.

14 14 Kvalifikacija ir kompetencija: aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas technologijų arba fizinių, arba socialinių mokslų srityje; ne trumpesnė kaip 5 metų patirtis IT projektų valdymo srityje; praktinė patirtis per pastaruosius 3 metus vadovaujant ne mažiau kaip 1 sėkmingai vykdytam (užbaigtam) projektui informacinių technologijų (IT) srityje; turi būti kvalifikuotas IT vadybos ir projektų valdymo srityje. 2. IS analitikas Kvalifikacija ir kompetencija: aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas technologijų arba fizinių mokslų srityje; ne trumpesnė kaip 3 metų patirtis IS analizės ir specifikavimo srityje; ne trumpesnė kaip 3 metų patirtis naudojant UML arba lygiavertę notaciją; ne trumpesnė kaip 3 metų patirtis sistemų analizės srityje naudojant vartotojo panaudojimo atvejus (Use cases); per pastaruosius 3 metus patirtis IS analitiko pareigose ne mažiau kaip 1 sėkmingai įgyvendintame IS projekte, kuris atitinka punkte pateiktus reikalavimus; turi būti kvalifikuotas UML (Unified Modeling Language) arba lygiavertės modeliavimo kalbos srityje. 3. Duomenų bazių programuotojas Kvalifikacija ir kompetencija: aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas technologijų arba fizinių mokslų srityje; ne trumpesnė nei 3 metų patirtis IS projektavimo ir kūrimo srityje; dalyvavimas bent 1 projekte, kuriant IS duomenų bazes ir panaudojant Oracle duomenų bazių ar lygiavertę valdymo sistemą; turi būti kvalifikuotas IS duomenų bazių programavimo ir administravimo srityje. 4. IS testavimo specialistas Projektų aprašymai gali būti pateikti (tačiau aiškiai išskirti) gyvenimo aprašyme, nurodant projektus, kuriuose dalyvavo, projektų vykdymo datą. 2. Kiekvieno eksperto/specialisto gyvenimo aprašyme (CV) nurodytų diplomų, pažymėjimų, kvalifikacijos sertifikatų, rekomendacijų ar lygiaverčių dokumentų kopijos. 3. Ekspertų/specialistų rašytiniai sutikimai, tiekėjui laimėjus konkursą, teikti nurodytas paslaugas. 4. Papildomai ekspertų/specialistų kvalifikaciją ir patirtį pagrindžiantys dokumentai: 1. Projekto vadovas: galiojančio sertifikato PMP, arba CompTIA Project+, arba Prince2 arba kito lygiaverčio tarptautiniu mastu pripažįstamo sertifikato, arba lygiaverčio dokumento kopija; - Certification of Competency in Business Analysis (CCBA) arba kito lygiaverčio tarptautiniu mastu pripažįstamo sertifikato, arba lygiaverčio dokumento kopija. 2. IS analitikas galiojančio OMG Certified UML sertifikato arba kito lygiaverčio sertifikato, arba lygiaverčio dokumento kopija. 3. Duomenų bazės programuotojas galiojančio Oracle Database SQL Certified Professional arba Oracle Database Administrator Certified Professional sertifikato arba kito lygiaverčio sertifikato, arba lygiaverčio dokumento kopija. 4. IS testavimo specialistas galiojančio ISTQB Certified Tester, Foundation arba ISEB Fundation Certificate in Software Testing sertifikato arba kito lygiaverčio tarptautiniu mastu pripažįstamo sertifikato, arba lygiaverčio dokumento kopija. 5. Programuotojas galiojančio Oracle Certified Professional Java Programmer arba Oracle Certified Programmer sertifikato arba kito lygiaverčio tarptautiniu mastu pripažįstamo sertifikato, arba lygiaverčio dokumento kopija. 6. Sistemų integravimo specialistas galiojančio Oracle Certified Professional Java Programmer arba Oracle Certified Programmer sertifikato arba kito lygiaverčio tarptautiniu mastu pripažįstamo sertifikato, arba lygiaverčio dokumento kopija. Pastabos:

15 15 Kvalifikacija ir kompetencija: aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas technologijų arba fizinių mokslų srityje; ne trumpesnė nei 2 metų patirtis projektuose, kurie apima IS testavimą; dalyvavimas per pastaruosius 3 metus testuotojo pozicijoje bent 1 IS projekte, kuriame buvo naudojama tiekėjo šiame pirkime siūlomi naudoti technologiniai sprendimai; turi būti kvalifikuotas IS testavimo srityje. 5. Programuotojas Kvalifikacija ir kompetencija: aukštasis universitetinis išsilavinimas technologijų arba fizinių mokslų srityje; ne mažesnė nei 5 metų patirtis, kuriant IS; dalyvavimas per pastaruosius 3 metus ne mažiau kaip 1 IS projekte, kuriame buvo naudojama tiekėjo šiame pirkime siūloma naudoti technologiniai sprendimai; turi būti kvalifikuotas programavimo srityje. 6. Sistemų integravimo specialistas Kvalifikacija ir kompetencija: aukštasis universitetinis išsilavinimas technologijų arba fizinių mokslų srityje; ne mažesnė nei 5 metų patirtis, kuriant IS; dalyvavimas ne mažiau kaip 1 IS projekte, diegiant kvalifikuotą stacionarų ir mobilų elektroninį parašą, pagrįstą atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba standartus; turi būti kvalifikuotas programavimo srityje Tiekėjo veiklos kokybės valdymo sistema turi atitikti tarptautinio ISO 9001:2008 (arba LST EN ISO 9001:2008) arba lygiaverčio standarto reikalavimus. 1. Skaičiuojant ir vertinant eksperto patirties trukmę, tuo pačiu laikotarpiu vykdytų skirtingų sutarčių trukmės nesumuojamos, t. y. jei ekspertas nuo 2015 m. vasario 1 d. iki 2016 m. vasario 1 d. vykdė 3 skirtingas sutartis, vertinama, kad jis įgijo 1 m. darbo patirtį. 2. Mokymo kursų išklausymo pažymėjimai nevertinami. Nepriklausomos institucijos išduoto galiojančio sertifikato arba lygiaverčio dokumento kopija, patvirtinanti, kad tiekėjo kokybės vadybos sistema atitinka ISO 9001:2008 arba lygiaverčių standartų reikalavimus (pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos). Sertifikatas arba

16 Tiekėjas sutarties vykdymui turi/turės veikiančią pagalbos tarnybą ir veikiantį kreipinių ir incidentų sprendimo procesą (angl. Service Desk), kurie užtikrintų galimybę registruoti gedimų paraiškas, sektų gedimų paraiškų vykdymo eigą ir informuotų perkančiosios organizacijos atstovus apie gedimų šalinimo rezultatus. lygiavertis dokumentas turi galioti per visą sutarties vykdymo laikotarpį. Jei tiekėjo turimo sertifikato arba lygiaverčio dokumento galiojimas baigiasi iki sutarties galiojimo termino pabaigos, tiekėjas privalės pratęsti turimą sertifikatą arba lygiavertį dokumentą ir pateikti tinkamai patvirtintą jo kopiją perkančiajai organizacijai. Perkančioji organizacija pasilieka teisę nutraukti sutartį su tiekėju, jei sertifikatas arba lygiavertis dokumentas nebus pratęstas arba bus sustabdytas ar nutrauktas jo galiojimas. Perkančioji organizacija priims ir kitus lygiaverčių kokybės vadybos priemonių užtikrinimo įrodymus. Tiekėjas turi/turės pateikti vadovo raštą, patvirtinantį, kad Tiekėjas turi veikiančią pagalbos tarnybą ir veikiantį kreipinių ir incidentų sprendimo procesą (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija) Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų, pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija Jei kvalifikacijos reikalavimus patvirtinantis dokumentas išduotas anksčiau nei nurodė perkančioji organizacija, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas Vietoj šių konkurso sąlygų punkte nurodytų dokumentų tiekėjas gali pateikti Viešųjų pirkimų tarnybos ar kompetentingos užsienio institucijos, jei jos išduota pažyma patvirtina atitiktį pirmiau nustatytiems reikalavimams, išduotos pažymos tinkamai patvirtintą kopiją. Perkančioji organizacija turi teisę paprašyti tiekėjo, kad jis pristatytų pažymos originalą Pasiūlymą pasirašant saugiu elektroniniu parašu yra deklaruojama, kad pateikta informacija yra teisinga ir atitinkamų dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros. Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę pareikalauti dokumentų originalų Ne Lietuvos Respublikoje registruoti tiekėjai kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus privalo legalizuoti Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažymos (Apostille) tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079, nustatyta tvarka. Tiekėjams iš valstybių, su kuriomis Lietuvos Respublika yra sudariusi teisinės pagalbos sutartis, šių dokumentų legalizuoti nereikia, juos pakanka patvirtinti notariškai. Tiekėjų iš valstybių, prisijungusių prie 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencijos Dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo, dokumentai turi būti patvirtinti konvencijoje nustatyta tvarka Jeigu tiekėjas pateikia pasiūlymą jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties pagrindu, kiekvienas jungtinės veiklos partneris turi tenkinti konkurso sąlygų punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, punkte nustatytą reikalavimą turi atitikti jungtinės veiklos partneris (-iai), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti, o

17 17 punktuose nustatyti kvalifikacijos reikalavimai turi būti užtikrinti bent vieno iš partnerių ar visų partnerių kartu Jeigu tiekėjas dėl pateisinamų priežasčių negali pateikti perkančiosios organizacijos reikalaujamų dokumentų, jis turi teisę vietoje jų pateikti kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus ar informaciją, kuri patvirtintų, kad tiekėjo kvalifikacija atitinka keliamus reikalavimus Jeigu tiekėjas numato sutarčiai vykdyti pasitelkti subtiekėjus, savo pasiūlyme jis turi nurodyti, kokius subtiekėjus ir kokiai pirkimo daliai jis ketina pasitelkti, taip pat nurodyti konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus. Toks nurodymas nekeičia pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti pirkimo sutarties įvykdymo. Perduodamos subtiekėjams, jei ketinama pasitelkti, veiklos apimtis eurais ir dalis procentais neribojama. Jei pasitelkiami subtiekėjai, jie turi atitikti konkurso sąlygų punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, o konkurso sąlygų punkte nustatytą reikalavimą turi atitikti ta apimtimi, kad turėtų teisę verstis ta veikla, kuriai jie pasitelkiami. Tikslinant kvalifikacijos duomenis, tiekėjas negali nurodyti kitų subtiekėjų, nei buvo nurodyti jo pasiūlyme, arba, jei pasiūlyme nebuvo nurodyta, kad sutarties vykdymui bus pasitelkiami subtiekėjai, juos nurodyti Tiekėjai gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgdami į tai, kokio teisinio pobūdžio yra jų ryšiai. Šiuo atveju tiekėjai privalo įrodyti perkančiajai organizacijai, kad vykdant pirkimo sutartį tie ištekliai jiems bus prieinami. Tam įrodyti tiekėjas turi pateikti sutarčių ar kitų dokumentų nuorašus, kurie patvirtintų, kad tiekėjui kitų ūkio subjektų ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį. Tokiomis pačiomis sąlygomis ūkio subjektų grupė gali remtis ūkio subjektų grupės dalyvių arba kitų ūkio subjektų pajėgumais Jei perkančioji organizacija turi pagrįstų įtarimų, kad subtiekėjas yra nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas, ji gali reikalauti tiekėjo nedelsiant surasti kitą subtiekėją, kuris turėtų tinkamą, pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus atitinkančią kvalifikaciją ir patirtį Tiekėjas negali būti nurodytas kaip subtiekėjas kito tiekėjo, teikiančio pasiūlymą tam pačiam pirkimui. Tame pačiame pirkime bendrai veiklai susivienijusių asmenų grupės partneriai negali atskirai pateikti pasiūlymų ar būti partneriais kitoje susivienijusių asmenų grupėje arba kaip jų subtiekėjai Sutarties galiojimo metu tiekėjas gali keisti ar papildomai kviesti specialistus ar subtiekėjus, prieš tai raštu išdėstęs perkančiajai organizacijai šių keitimų reikalingumo priežastis ir gavęs rašytinį perkančiosios organizacijos sutikimą. Tiekėjas kartu su prašymu pateikia dokumentus, įrodančius, kad naujo subtiekėjo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus subtiekėjams Sutarties galiojimo metu subtiekėjų keitimas galimas tik esant vienai iš šių priežasčių: sutartyje numatytas subtiekėjas tampa nepajėgus vykdyti sutartinių įsipareigojimų dėl jam iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ar kt. panašios padėties; pirkimo sutarties vykdymo metu subtiekėjas netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus; pirkimo sutarties vykdymo metu subtiekėjas atsisako vykdyti sutartinius įsipareigojimus. IV. ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE 4.1. Jei konkurse dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties skaitmeninę kopiją. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis bendroje pirkimo sutarties vertėje. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių perkančiajai organizacijai nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos (partnerystės) sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo perkančioji organizacija turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją, sudaryti sutartį ir pan.) Perkančioji organizacija nereikalauja, kad, ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir perkančiajai organizacijai pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši ūkio subjektų

18 18 grupė įgautų tam tikrą teisinę formą Tiekėjas, kuris pasiūlyme ketina sutarties vykdymui pasitelkti ekspertus, gali, tačiau neprivalo iki teikiant pasiūlymą jų įdarbinti. Jeigu tiekėjas ketina sutarties vykdymui kaip ekspertą pasitelkti fizinį asmenį, tačiau neplanuoja jo įdarbinti, tokiu atveju ekspertas pasiūlyme turi būti nurodomas kaip tiekėjo subteikėjas. Tiekėjas, pagrįsdamas atitikimą kvalifikacijos reikalavimams, turi pateikti perkančiajai organizacijai viešojo pirkimo dokumentuose reikalaujamą informaciją apie konkretų ekspertą, sutartį ar ketinimų protokolą dėl sutarties sudarymo su ekspertu laimėjimo ir sutarties sudarymo atveju. Jeigu tiekėjas pasiūlyme nurodys ekspertą, kurį laimėjimo ir sutarties sudarymo atveju ketina įdarbinti, tokiu atveju, tiekėjas iki pateikiant pasiūlymą turi sudaryti su ketinamu sutarties vykdymo metu pasitelkti ekspertu susitarimą arba ketinimų protokolą arba kitą dokumentą, kuris pagrįstų, kad toks ketinimas buvo iki tiekėjui pateikiant pasiūlymą perkančiajai organizacijai ir, kad konkurso laimėjimo ir sutarties sudarymo atveju ekspertai bus įdarbinti. Šiuos dokumentus tiekėjas pasiūlyme turi pateikti kartu su viešojo pirkimo dokumentuose reikalaujama informacija apie konkretų ekspertą. Tokiomis pačiomis sąlygomis ūkio subjektų grupė gali remtis ūkio subjektų grupės dalyvių arba kitų ūkio subjektų pajėgumais. V. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS 5.1. Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, pasiekiamą adresu Pasiūlymai, pateikti popierine forma arba ne perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, bus atmesti kaip neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti tiekėjai (nemokama registracija adresu ). Visi dokumentai, patvirtinantys tiekėjų kvalifikacijos atitiktį konkurso sąlygose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams, kiti pasiūlyme pateikiami dokumentai turi būti pateikti elektronine forma, t. y. tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis. Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz., pdf, doc ir kt.). Pateikiant atitinkamų dokumentų skaitmenines kopijas ir pasiūlymą pasirašant saugiu elektroniniu parašu yra deklaruojama, kad kopijos yra tikros. Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę prašyti dokumentų originalų Pasiūlymas privalo būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus. Saugiu elektroniniu parašu tvirtinamas visas pasiūlymas. Atskirai kiekvieno dokumento pasirašyti nereikia, išskyrus Tiekėjo deklaraciją, kai ją pasirašo kitas asmuo (pvz., jei visą pasiūlymą pasirašo įgaliotas asmuo, o Tiekėjo deklaraciją įmonės vadovas, tuomet Tiekėjo deklaracija turi būti pasirašyta įmonės vadovo elektroniniu parašu atskirai). Tiekėjo deklaracijoje ir (arba) bei kituose dokumentuose nurodomas įmonę atstovaujantis asmuo turi sutapti su elektroniniu parašu šį dokumentą pasirašančiu asmeniu Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali, jei tokia yra. Tokią informaciją sudaro, visų pirma komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali. Pasiūlyme nurodyta prekių kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, nėra laikoma konfidencialia informacija. Perkančioji organizacija gali kreiptis į tiekėją prašydama pagrįsti informacijos konfidencialumą. Dalyvių reikalavimu perkančioji organizacija turi juos supažindinti su kitų dalyvių pasiūlymais, išskyrus tą informaciją, kurią dalyviai nurodė kaip konfidencialią. Perkančioji organizacija, Komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys, negali tretiesiems asmenims atskleisti perkančiajai organizacijai pateiktos tiekėjo informacijos, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas Pasiūlymuose nurodoma kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta konkurso sąlygų 1 priede B dalyje. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą konkurso sąlygų 1 priede nurodytą kiekį ir apimtis, kainos sudėtines dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, taip pat ir PVM. Kaina apskaičiuojama dviejų skaičių po kablelio tikslumu, apvalinimas atliekamas pagal matematines

19 19 skaičių apvalinimo taisykles: jeigu po paskutinio reikšminio skaitmens skaitmuo yra 5 arba didesnis už 5, prie paskutiniojo reikšminio skaitmens yra pridedamas 1, jeigu skaitmuo po paskutiniojo reikšminio skaitmens yra mažesnis negu 5, paskutinis reikšminis skaitmuo lieka nepakitęs Tiekėjas pateikdamas techninį pasiūlymą turi siūlyti visą nurodytą paslaugų apimtį pagal konkurso sąlygų 3 priedą Techninė specifikacija. Techninis pasiūlymas turi būti parengtas ir įkeltas atskiru dokumentu Techninis pasiūlymas CVP IS pasiūlymo lango dalyje Vokas 1 eilutėje Prisegti dokumentai. Tiekėjas, pateikdamas techninį pasiūlymą, privalo parengti metodiką paslaugų teikimui, vadovaudamasis konkurso sąlygų 3 priedo Techninė specifikacija 4 dalimi. Tiekėjo pateikiamame pasiūlyme turi būti pateiktas paslaugų detalus aprašymas, kaip efektyviai bus įgyvendinamos paslaugos, koks siūlomas jų turinys. Rengiant paslaugų aprašymus rekomenduojama atsižvelgti į Konkurso sąlygų X dalyje 10.3 punkte nurodytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir taikyti siūlomų paslaugų aprašymui tokią struktūrą: 1. Loginis pasiūlymo pagrindimas ir įgyvendinimo strategija: 1.1. Projekto veiklų, numatomų vykdyti darbų, teikiant paslaugas, aprašymo detalumas ir aiškumas. 2. Vystomų ir palaikomų sistemų supratimo išdėstymo aiškumas, detalumas, pagrįstumas: 2.1. Numatomų vystyti ir prižiūrėti informacinių sistemų funkcionalumo ir architektūros supratimas. 3. Elektroninio parašo infrastruktūros technologijų parinkimo ir įgyvendinimo techninės realizacijos pavyzdys (prototipas) 3.1. Elektroninio parašo infrastruktūros technologijų parinkimo ir įgyvendinimo techninės realizacijos pavyzdys (prototipas); 3.2. Elektroninių dokumentų pasirašymo bei apdorojimo funkcionalumo pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos patvirtintą elektroninių dokumentų specifikaciją PDF-LT-V1.0 pavyzdys (prototipas). 4. Projekto valdymas 4.1. Projekto rizikos supratimas ir jos valdymo plano aiškumas; 4.2. Kokybės užtikrinimo priemonių pagrįstumas ir pakankamumas. Paslaugų tiekėjas siūlomą struktūrą gali detalizuoti ar grupuoti savo nuožiūra, tačiau tokiu atveju būtina nurodyti pasiūlymo teksto sąsajas su vertinimo kriterijais. Tiekėjo išlygos ar kitokios pastabos, jeigu jos prieštarauja konkurso sąlygose nurodytiems reikalavimams, negali būti pasiūlymo dalis Pateikdamas pasiūlymą, dalyvis sutinka su konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia norint tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį Tiekėjo pasiūlymas ir kita informacija pateikiami lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą. Tinkamai patvirtintu laikomas vertimas, patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu, arba vertimas, patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu. Tarptautinių mokslo baigimo diplomų, pažymėjimų, kitų dokumentų, įrodančių kvalifikaciją ir darbo patirtį, versti į lietuvių kalbą neprivaloma 5.9. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti. Laikoma, kad dalyvis pateikė daugiau kaip vieną pasiūlymą, jeigu tą patį pasiūlymą pateikė ir raštu (popierine forma vokuose), ir naudodamasis CVP IS priemonėmis Jeigu tiekėjas numato sutarčiai vykdyti pasitelkti subtiekėjus, savo pasiūlyme jis turi nurodyti, kokius subtiekėjus ir kokiai pirkimo daliai jis ketina pasitelkti, taip pat nurodyti konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus.

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, Vilnius, tel. (8 5) , faks. (8 5) , el. p. Ats

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, Vilnius, tel. (8 5) , faks. (8 5) , el. p. Ats VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 268 8202, faks. (8 5) 268 8311, el. p. info@registrucentras.lt. Atsisk. sąsk. LT944010042400050387 AB DNB bankas, banko

Detaliau

I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybi

I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybi I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Detaliau

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI ĮSTAIGA PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Malūno g. 4, Zarasai, LT-32129, tel. (8 385) 52465, faks. (8 385) 516

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI ĮSTAIGA PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Malūno g. 4, Zarasai, LT-32129, tel. (8 385) 52465, faks. (8 385) 516 ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI ĮSTAIGA PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Malūno g. 4, Zarasai, LT-32129, tel. (8 385) 52465, faks. (8 385) 51617 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,

Detaliau

VPT: Skelbimo spausdinimas

VPT: Skelbimo spausdinimas I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Detaliau

ALYTAUS PROFESINIO RENGIMO CENTRAS Viešoji įstaiga, Putinų g. 40, Alytus, tel./faks. (8 315) , el. p.

ALYTAUS PROFESINIO RENGIMO CENTRAS Viešoji įstaiga, Putinų g. 40, Alytus, tel./faks. (8 315) , el. p. ALYTAUS PROFESINIO RENGIMO CENTRAS Viešoji įstaiga, Putinų g. 40, 62175 Alytus, tel./faks. (8 315) 77 979, el. p. alytausprc@aprc.lt, http://www.aprc.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,

Detaliau

INFORMACIJA APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS Paslaugų pirkimai I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos

INFORMACIJA APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS Paslaugų pirkimai I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos INFORMACIJA APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS Paslaugų pirkimai I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Lietuvos Respublikos

Detaliau

techninės ekspertizes salygos

techninės ekspertizes salygos KAUNO NEĮGALIOJO JAUNIMO UŽIMTUMO CENTRAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Juridinių asmenų registras, kodas 135135553. Danų g.15, LT-45262 Kaunas, tel./faks. (8~37) 49 04 15, el. p. nju@takas.lt, www.nju.lt

Detaliau

Projektas

Projektas INFORMACIJA APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS Paslaugų pirkimai I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Lietuvos Respublikos

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS (Viešoji įstaiga, Studentų g. 11, Akademijos mstl., Kauno r., tel.: 837 752300, faks.: 837 397500, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, į.k.

Detaliau

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-121 (Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus

Detaliau

1 PATVIRTINTA Šiaulių m. savivaldybės globos namų VPK protokolas Nr m. rugpjūčio mėn. 24 d. ASMENS HIGIENOS GAMINIAI MAŽOS VERTĖS PIRKIMO APKLA

1 PATVIRTINTA Šiaulių m. savivaldybės globos namų VPK protokolas Nr m. rugpjūčio mėn. 24 d. ASMENS HIGIENOS GAMINIAI MAŽOS VERTĖS PIRKIMO APKLA 1 PATVIRTINTA Šiaulių m. savivaldybės globos namų VPK protokolas Nr.1 2016 m. rugpjūčio mėn. 24 d. ASMENS HIGIENOS GAMINIAI MAŽOS VERTĖS PIRKIMO APKLAUSOS BŪDU CVP IS PRIEMONĖMIS SĄLYGOS TURINYS 1. BENDROSIOS

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLI

VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLI VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2018 m. rugsėjo 13 d. Nr. V-111 Vilnius

Detaliau

(Microsoft Word BSL-3 s\340lygos VPT.doc)

(Microsoft Word BSL-3 s\340lygos VPT.doc) PATVIRTINTA Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr.VK-225 (dokumento, kuriuo patvirtinta data, pavadinimas, numeris) PIRKIMO DOKUMENTAI

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės_2015

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės_2015 ŠIAULIŲ UNIVERSITETO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS PATVIRTINTA Šiaulių universiteto Rektoriaus 2014 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-489 TURINYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS II. SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

Konkurso sąlygų pavyzdys

Konkurso sąlygų pavyzdys UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "PAINA IR KO" ĮMONĖS KODAS 110846971, PVM MOKĖTOJO KODAS - LT108469716 PAŠILĖS G. 45, VARINĖS KM., UKMERGĖS RAJ. TEL.: +370 340 60455, EL.P.: INFO@PAINA.LT KONKURSO SĄLYGOS 8 AŠIŲ

Detaliau

1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAU

1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAU 1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos 2019-01-25 Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI (toliau Įsigyjančioji organizacija)

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

(Microsoft Word Naujosios Akmen\353s autobus\370 parko ma\376os vert\353s pirkim\370 aprasas GAL)

(Microsoft Word Naujosios Akmen\353s autobus\370 parko ma\376os vert\353s pirkim\370 aprasas GAL) PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės Naujosios Akmenės autobusų parko direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. 89 UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS NAUJOSIOS AKMENĖS AUTOBUSŲ PARKAS MAŽOS VERTĖS

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

Microsoft Word - Nutarimas_Nuostatai_

Microsoft Word - Nutarimas_Nuostatai_ VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA NUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2011 M. LIEPOS 29 D. NUTARIMO NR. O3-229 DĖL SKATINIMO KVOTŲ PASKIRSTYMO AUKCIONŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

Matavimo iranga chem tyr. _dir.isakymas Nr.AV-114_

Matavimo iranga chem tyr. _dir.isakymas Nr.AV-114_ PATVIRTINTA Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2009 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. AV- 114 ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS MATAVIMO PRIETAISŲ CHEMINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI VIEŠASIS PIRKIMAS TURINYS I. BENDROSIOS

Detaliau

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V1-236 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

Microsoft Word - V 14 Viesuju pirkimu taisykles (1)

Microsoft Word - V 14 Viesuju pirkimu taisykles (1) PATVIRTINTA Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. V- 14 PANEVĖŽIO VYTAUTO MIKALAUSKO MENŲ GIMNAZIJOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS

Detaliau

PAS30008

PAS30008 PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V1-307 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas , įregistruota

SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas , įregistruota SKELBIMAS DĖL PRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas 302705528, įregistruota Juridinių asmenų registre adresu Šiaulių r. sav. Sutkūnų

Detaliau

Pirkimo salygos telefono ir interneto 2011

Pirkimo salygos telefono  ir interneto 2011 PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-121 (Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VĮ Ignalinos miškų urėdijos miškų urėdo 2014 m. sausio 31d. įsakymu Nr.1-1-26 VĮ IGNALINOS MIŠKŲ URĖDIJOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS II. SUPAPRASTINTŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

viesuju_pirkimu_2012_02_03

viesuju_pirkimu_2012_02_03 PATVIRTINTA Kretingos Marijono Daujoto vidurinės mokyklos direktoriaus 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. V1 132 SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Perkančiosios organizacijos

Detaliau

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx PATVIRTINTA Valstybės įmonės Valstybinė miškų urėdija direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. ĮS-392 VĮ VALSTYBINĖ MIŠKŲ URĖDIJA DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS PATVIRTINTA Kauno tautinės kultūros centro direktoriaus

KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS PATVIRTINTA Kauno tautinės kultūros centro direktoriaus KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS PATVIRTINTA Kauno tautinės kultūros centro direktoriaus 2015 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V-10 (1.3) (Kauno

Detaliau

SUPAPRASTINTU VIESUJU PIRKIMU TAISYKLES

SUPAPRASTINTU VIESUJU PIRKIMU TAISYKLES PATVIRTINTA Kaišiadorių specialiosios mokyklos direktoriaus 2015 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. V-14 KAIŠIADORIŲ SPECIALIOSIOS MOKYKLOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Tipinės konkurso sąlygos

Tipinės konkurso sąlygos UAB PAINA IR KO Uždaroji akcinė bendrovė; Buveinės adresas: Pašilės g. 45, Varinės km., Ukmergės raj.; Įmonės kodas 110846971; PVM mokėtojo kodas LT108469716;; Tel.: 834060455; El.paštas: info@paina.lt

Detaliau

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS PATVIRTINTA Žydų kultūros paveldo kelio asociacijos pirmininko 2016 m. 10 03 d. įsakymu Nr.2016-10/3 ŽYDŲ KULTŪROS PAVELDO KELIO ASOCIACIJOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS I. BENDROSIOS

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno A. Kačanausko muzikos mokyklos direktoriaus 2014 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. 1-1 KAUNO ALEKSANDRO KAČANAUSKO MUZIKOS MOKYKLOS SUPAPR

PATVIRTINTA Kauno A. Kačanausko muzikos mokyklos direktoriaus 2014 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. 1-1 KAUNO ALEKSANDRO KAČANAUSKO MUZIKOS MOKYKLOS SUPAPR PATVIRTINTA Kauno A. Kačanausko muzikos mokyklos direktoriaus 2014 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. 1-1 KAUNO ALEKSANDRO KAČANAUSKO MUZIKOS MOKYKLOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS I. BENDROSIOS

Detaliau

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO DALIS PARAMAI VILNIUS 2019 2 Turinys ĮVADAS... 4 1. Kas gali pasinaudoti teise sumokėto pajamų mokesčio dalimi paremti subjektą, turintį teisę gauti paramą?... 4 2. Kas yra laikomas

Detaliau

Microsoft Word - Supaprastintos viesuju pirkimu taisykles 2015

Microsoft Word - Supaprastintos viesuju pirkimu taisykles 2015 PATVIRTINTA VĮ Lietuvos paminklai direktoriaus 2015 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. Į-1 VALSTYBĖS ĮMONĖS LIETUVOS PAMINKLAI SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS II. SUPAPRASTINTŲ

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905

Detaliau

LSU sup.pirk.taisykles.2015

LSU sup.pirk.taisykles.2015 PATVIRTINTA Lietuvos sporto universiteto Rektoriaus 2015 m. sausio 8 d. įsakymu Nr ISAK 7 /B LIETUVOS SPORTO UNIVERSITETO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS II. SUPAPRASTINTŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės Direktoriaus 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V m. birželio 11 d. įsakymo Nr. V- 65 redak

PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės Direktoriaus 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V m. birželio 11 d. įsakymo Nr. V- 65 redak PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės Direktoriaus 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V-119 2013 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. V- 65 redakcija 2013 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V- 141 redakcija

Detaliau

VP taisykles_NEC_2016_paskelbimui

VP taisykles_NEC_2016_paskelbimui PATVIRTINTA Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. 3.1.-P1-299 (Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus 2016 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. (1.3.)-V1-45 redakcija) NACIONALINIO

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS,

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, TURTO AREŠTO AKTŲ, TESTAMENTŲ, SUTARČIŲ, VEDYBŲ SUTARČIŲ, ĮGALIOJIMŲ, NEVEIKSNIŲ IR RIBOTAI VEIKSNIŲ ASMENŲ REGISTRŲ SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS SKELBIMAS APIE DARBUOTOJŲ ATRANKAS 2018 m. lapkričio 14 d. Klaipėda Klaipėdos apskrities vyri

KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS SKELBIMAS APIE DARBUOTOJŲ ATRANKAS 2018 m. lapkričio 14 d. Klaipėda Klaipėdos apskrities vyri KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS SKELBIMAS APIE DARBUOTOJŲ ATRANKAS 2018 m. lapkričio 14 d. Klaipėda Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (toliau Klaipėdos aps.

Detaliau

UAB PASVALIO AUTOBUSŲ PARKAS Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS PASVALIO AUTOBUSŲ PARKAS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UAB P

UAB PASVALIO AUTOBUSŲ PARKAS Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS PASVALIO AUTOBUSŲ PARKAS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UAB P UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS PASVALIO AUTOBUSŲ PARKAS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO 2018 m. gegužės 8 d. Nr. DĮ-24 Pasvalys Siekiant užtikrinti tinkamą ir savalaikį

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras (toliau Įstaiga) finansinių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006 M.

Detaliau

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc Žaidimo Pirkite bet kurį PALMOLIVE produktą parduotuvėse Drogas ir laimėkite SPA Vilnius dovanų kuponą! rengimo taisyklės: 1. ŽAIDIMO UŽSAKOVAS, ORGAIZATORIUS IR PRIZŲ KOORDINATORIUS 1.1. Žaidimo užsakovas

Detaliau

Microsoft Word - Taisykles _2_.doc

Microsoft Word - Taisykles _2_.doc PATVIRTINTA Akcinės bendrovės Lietuvos pašto generalinio direktoriaus 2011 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. 1-66 (2012 m. kovo 20 d. redakcija) AKCINĖS BENDROVĖS LIETUVOS PAŠTO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ

Detaliau

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skaidrumu ir atsakomybe. Mes, kaip duomenų tvarkytojas,

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvarkymo principus ir sąlygas Jums dalyvaujant apklausoje

Detaliau

Paraiškos LBChain platformos-paslaugos sukūrimas 1 priedas PATVIRTINTA Ikiprekybinio pirkimo komisijos, sudarytos Lietuvos banko valdybos pirmininko 2

Paraiškos LBChain platformos-paslaugos sukūrimas 1 priedas PATVIRTINTA Ikiprekybinio pirkimo komisijos, sudarytos Lietuvos banko valdybos pirmininko 2 Paraiškos LBChain platformos-paslaugos sukūrimas 1 priedas PATVIRTINTA Ikiprekybinio pirkimo komisijos, sudarytos Lietuvos banko valdybos pirmininko 2017 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. V 2017/(1.7.E-260603)-02-198),

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-1099 18, 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Projekto

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

Microsoft Word - VPT doc

Microsoft Word - VPT doc PATVIRTINTA ITC Direktoriaus 2008 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. V1-121 ŠVIETIMO INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ CENTRO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švietimo informacinių technologijų

Detaliau

NAUJA REDAKCIJA nuo

NAUJA REDAKCIJA nuo (asmens vardas, pavardė) Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1R-124 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai ar jos teritoriniam skyriui

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ PALYGINIMO INFORMACINĖS

Detaliau

VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS

VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMOJO DRAUDIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo LIETUVOS BANKO VALDYBA N U T A R I M A S DĖL ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, PRANEŠIMŲ NAGRINĖJIMO IR ASMENŲ APTARNAVIMO LIETUVOS BANKE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2014 m. gegužes 8 d. Nr. 03-76 Vilnius Vadovaudamasi

Detaliau

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 NAUJA REDAKCIJA nuo 2017 01 01 (Šaltinis INFOLEX) INFOLEX PASTABA:

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 iki 2017-12-31 Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 107-2688, i. k. 0971010ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo fondo lėšų likutis, padengus Privatizavimo fondo įsipareigojimus,

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/235 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ KAVOS PARDAVIMO

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

LOJ pirkimo salygos 2009_09-24 (patikslintos

LOJ pirkimo salygos 2009_09-24 (patikslintos PATVIRTINTA Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2009 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. AV-103 (su pakeitimais, padarytais Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2009 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. AV-120)

Detaliau

Adresatas

Adresatas VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2017-12- 21 Nr. (18.18-31-1E)RM-39010 INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL ATNAUJINTO LEIDINIO 2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. spalio 30 d. įsakymu Nr.

Detaliau

MOD paraiškos forma

MOD paraiškos forma PATVIRTINTA Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2019 m. gegužės 29 d. įsakymu V-277 (Paraiškos IX kvietimo I konkurso mokslininkų grupių projektui vykdyti forma) PARAIŠKA IX KVIETIMO I KONKURSO MOKSLININKŲ

Detaliau

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO 9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS,

Detaliau

PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės Direktoriaus 2011 m. gruodţio 12 d. įsakymu Nr. V-119 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TAURAGĖS LIGONINĖS MAŢOS VE

PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės Direktoriaus 2011 m. gruodţio 12 d. įsakymu Nr. V-119 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TAURAGĖS LIGONINĖS MAŢOS VE PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės Direktoriaus 2011 m. gruodţio 12 d. įsakymu Nr. V-119 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TAURAGĖS LIGONINĖS MAŢOS VERTĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TVARKOS APRAŠAS I. BENDROSIOS

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės

Detaliau

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1-209 PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE

Detaliau

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V-52.1 6 priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS (įstaigos kodas 190140622) I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau