2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1104/2011/ES dėl Galileo programos pagrindu sukurtos pasaulinės navigacijos palydovų

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1104/2011/ES dėl Galileo programos pagrindu sukurtos pasaulinės navigacijos palydovų"

Transkriptas

1 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 287/1 I (Įstatymo galią turintys teisės aktai) SPRENDIMAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 1104/2011/ES 2011 m. spalio 25 d. dėl Galileo programos pagrindu sukurtos pasaulinės navigacijos palydovų sistemos paslaugos valstybinėms institucijoms prieigos tvarkos EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA, atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 172 straipsnį, (2) nors atitinkamos Reglamento (EB) Nr. 683/2008 nuostatos taip pat taikomos jo priede išvardytoms paslaugoms, įskaitant PVI, atsižvelgiant į sistemą, sukurtą pagal Galileo programą, ir PVI sąsajas teisiniu, techniniu, veiklos vykdymo, finansiniu ir nuosavybės teisės aspektais, į šį sprendimą reikėtų įtraukti atitinkamas nuostatas dėl saugumo taisyklių taikymo; atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą, perdavus įstatymo galią turinčio teisės akto projektą nacionaliniams parlamentams, atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę ( 1 ), pasikonsultavę su Regionų komitetu, laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros ( 2 ), (3) Europos Parlamentas ir Taryba ne kartą priminė, kad sistema, sukurta pagal Galileo programą, yra civilinė sistema, kontroliuojama civilių, t. y. ji sukurta pagal civilinius standartus atsižvelgiant į civilių reikmes ir kontroliuojant Sąjungos institucijoms; (4) Galileo programa turi strateginės svarbos Sąjungos nepriklausomumui palydovinės navigacijos, padėties ir laiko nustatymo paslaugų srityje, ir ja svariai prisidedama prie pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategijos Europa 2020 įgyvendinimo; kadangi: (1) 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 683/2008 dėl tolesnio Europos palydovinės navigacijos programų (EGNOS ir Galileo) įgyvendinimo ( 3 ) priede nustatyta, kad Galileo programos konkretūs tikslai užtikrinti, kad pagal tą programą sukurtos sistemos skleidžiamus signalus būtų įmanoma panaudoti siekiant teikti paslaugą valstybinėms institucijoms (toliau PVI), kuri būtų teikiama tik tam tikriems vyriausybių įgaliotiems naudotojams konfidencialaus pobūdžio reikmėms, kurioms būtina užtikrinti veiksmingą prieigos kontrolę ir aukšto lygio paslaugos tęstinumą; (5) iš visų Europos palydovinės navigacijos sistemos paslaugų PVI yra labiausiai apsaugota ir reikalaujanti daugiausiai konfidencialumo, taigi tinkama paslaugoms, kurias teikiant turi būti užtikrintas patvarumas ir visiškas patikimumas. Būtina užtikrinti šios paslaugos nenutrūkstamą teikimą užsakovams net ir sudėtingiausiomis krizės sąlygomis. Saugumo taisyklių pažeidimas naudojantis šia paslauga gali turėti pasekmių ne tik jį padariusiam naudotojui, bet ir kitiems naudotojams. Todėl, siekiant užtikrinti Sąjungos ir pačių jos valstybių narių saugumą, už PVI naudojimą ir valdymą valstybės narės yra atsakingos bendrai. Taigi PVI prieiga turi būti suteikiama išimtinai tik tam tikrų kategorijų naudotojams, kurių atžvilgiu vykdoma nuolatinė stebėsena; ( 1 ) OL C 54, , p. 36. ( 2 ) 2011 m. rugsėjo 13 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2011 m. spalio 10 d. Tarybos sprendimas. ( 3 ) OL L 196, , p. 1. (6) todėl būtina nustatyti PVI prieigos ir valdymo taisykles visų pirma nurodant su šia prieiga susijusius bendruosius principus, įvairių valdymo ir kontrolės įstaigų funkcijas, su imtuvų gamyba ir saugumu susijusias sąlygas ir eksporto kontrolės sistemą;

2 L 287/2 Europos Sąjungos oficialusis leidinys (7) kalbant apie bendruosius PVI prieigos principus, atsižvelgiant į patį paslaugos tikslą ir jos ypatybes, jos naudojimas turėtų būti griežtai ribotas, valstybėms narėms, Tarybai, Komisijai ir Europos išorės veiksmų tarnybai (toliau EIVT) suteikiant diskrecinę, neribotą ir nenutrūkstamą prieigą visame pasaulyje. Be to, kiekviena valstybė narė turi turėti teisę savarankiškai nuspręsti, kuriems naudotojams suteikti PVI prieigos įgaliojimus ir kokiai paskirčiai PVI bus naudojama, įskaitant su saugumu susijusį naudojimą, laikantis bendrų būtiniausių standartų; asmenys negalėtų pasinaudoti signalais, skleidžiamais PVI tikslais, taip pat užtikrinti, kad PVI nebūtų priešiškais tikslais panaudota prieš jas; (12) šiuo atžvilgiu svarbu, kad valstybės narės nustatytų sankcijų, taikomų už šiame sprendime išdėstytų prievolių nevykdymą, sistemą ir užtikrintų, kad jos būtų taikomos. Sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios; (8) siekiant skatinti europinės technologijos naudojimą visame pasaulyje, PVI užsakovais turėtų galėti tapti kai kurios trečiosios šalys ir tarptautinės organizacijos, su jomis sudarius atskirus susitarimus. Palydovinės radijo navigacijos naudojimo saugioms vyriausybinio sektoriaus reikmėms atveju, sąlygos, kuriomis trečiosios šalys ir tarptautinės organizacijos gali naudotis PVI, turėtų būti nustatytos tarptautiniuose susitarimuose, laikantis nuostatos, kad visais atvejais turėtų būti privaloma atitiktis saugumo reikalavimams. Tokių susitarimų atveju turėtų būti galima leisti PVI imtuvų gamybą laikantis konkrečių sąlygų ir reikalavimų su sąlyga, kad jie yra bent lygiaverčiai valstybėms narėms taikomoms sąlygoms ir reikalavimams. Tačiau tokie susitarimai neturėtų apimti ypač jautraus pobūdžio klausimų, pavyzdžiui, saugumo modulių gamybos; (9) dėl susitarimų su trečiosiomis šalimis ir su tarptautinėmis organizacijomis turėtų būti deramasi visapusiškai atsižvelgiant į būtinybę užtikrinti pagarbą demokratijai, teisinei valstybei, žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių visuotinumą bei nedalomumą, ir minties, sąžinės ir religijos laisvę, saviraiškos ir informacijos laisvę, žmogaus orumą, lygybės ir solidarumo principus ir laikantis Jungtinių Tautų Chartijos ir tarptautinės teisės principų; (10) Europos kosmoso agentūros saugumo taisyklėmis turėtų būti užtikrinamas apsaugos lygis, kuris yra bent lygiavertis apsaugos lygiui, kurį garantuoja saugumo taisyklės, išdėstytos Komisijos sprendimo 2001/844/EB, EAPB, Euratomas ( 1 ) priede, ir 2011 m. kovo 31 d. Tarybos sprendime 2011/292/EB dėl ES įslaptintos informacijos apsaugai užtikrinti skirtų saugumo taisyklių ( 2 ); (11) Sąjunga ir valstybės narės turi imtis visų priemonių siekdamos užtikrinti tiek sistemos, sukurtos pagal Galileo programą, ir PVI technologijos, tiek įrangos saugą ir saugumą, kad leidimo neturintys fiziniai arba juridiniai ( 1 ) OL L 317, , p. 1. ( 2 ) OL L 141, , p. 17. (13) kalbant apie valdymo arba priežiūros įstaigas, geriausias sprendimas, kuriuo būtų užtikrinama, jog PVI naudojimas yra veiksmingai valdomas, yra reikalavimas, kad PVI užsakovai skirtų kompetentingą PVI instituciją, valdysiančią ir prižiūrėsiančią naudotojus; tai supaprastintų įvairių už saugumą atsakingų suinteresuotųjų subjektų ryšius ir garantuotų nuolatinę naudotojų, visų pirma nacionalinių naudotojų, priežiūrą laikantis bendrų būtiniausių standartų. Tačiau reikalingas lankstumas, kad valstybės narės galėtų veiksmingai derinti pareigas; (14) įgyvendinant šį sprendimą bet kokie asmens duomenys turėtų būti tvarkomi laikantis Sąjungos teisės, ypač 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ( 3 ) ir 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva dėl privatumo ir elektroninių ryšių) ( 4 ); (15) be to, viena iš Galileo saugumo centro (toliau Galileo saugumo stebėsenos centras arba GSSC), nurodyto Reglamento (EB) Nr. 683/ straipsnio a dalies ii punkte, užduočių turėtų būti įvairių suinteresuotųjų subjektų, atsakingų už PVI saugumą, veiklos sąsajos funkcijos vykdymas; (16) Tarybai ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai taip pat turėtų tekti tam tikras vaidmuo valdant PVI tai numatyta 2004 m. liepos 12 d. Tarybos bendraisiais veiksmais 2004/552/BUSP dėl Europos palydovinės radijo navigacinės sistemos, turinčios įtakos Europos Sąjungos saugumui, veikimo aspektų ( 5 ). Taryba turėtų patvirtinti tarptautinius susitarimus, kuriais trečiosioms šalims arba tarptautinėms organizacijoms suteikiamas leidimas naudotis PVI; ( 3 ) OL L 281, , p. 31. ( 4 ) OL L 201, , p. 37. ( 5 ) OL L 246, , p. 30.

3 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 287/3 (17) dėl imtuvų gamybos ir saugumo, laikantis saugumo reikalavimų ši užduotis gali būti patikėta tik valstybei narei, paskyrusiai kompetentingą PVI instituciją, arba kompetentingą PVI instituciją paskyrusios valstybės narės teritorijoje įsisteigusioms įmonėms. Be to, imtuvų gamintojas turi būti gavęs atitinkamą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 912/2010 ( 1 ) įsteigtos Europos GNSS sistemų saugumo akreditavimo valdybos (toliau Saugumo akreditavimo valdyba) leidimą ir turi laikytis jos sprendimų. Kompetentingos PVI institucijos turi užtikrinti nuolatinę tiek to leidimo reikalavimo ir tų sprendimų laikymosi stebėseną, tiek bendrais būtiniausiais standartais pagrįstų konkrečių techninių reikalavimų laikymosi stebėseną; daryti poveikį sistemos, sukurtos pagal Galileo programą, Sąjungos ir jos valstybių narių saugumui tiek individualiai, tiek bendrai, labai svarbu, kad jos būtų taikomos vienodai visose valstybėse narėse. Todėl būtina, kad Komisija būtų įgaliota patvirtinti išsamius reikalavimus, gaires ir kitas priemones, skirtas bendrų būtiniausių standartų realiam taikymui užtikrinti. Siekiant užtikrinti vienodas šio sprendimo įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai ( 3 ); (18) kompetentingos PVI institucijos nepaskyrusi valstybė narė bet kuriuo atveju turėtų paskirti kontaktinį punktą, atsakingą už aspektų, susijusių su aptiktais žalingais elektromagnetiniais trukdžiais, darančiais poveikį PVI, valdymą. Tas kontaktinis punktas turėtų būti fizinis ar juridinis asmuo, kurio paskirtis vykdyti pranešimų teikimo funkciją, arba adresas, į kurį Komisija gali kreiptis dėl elektromagnetinių trukdžių, kurie gali būti žalingi, siekdama tokius trukdžius pašalinti; (19) kalbant apie eksporto apribojimus, įrangos arba technologijos ir programinės įrangos, susijusios su PVI naudojimu ir su PVI kūrimu bei PVI skirta gamyba, eksportas už Sąjungos ribų, nepriklausomai nuo to, ar ta įranga, programinė įranga arba technologija yra nurodyta 2009 m. gegužės 5 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 428/2009, nustatančio Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimą ( 2 ), I priede, gali būti vykdomas tik į tas trečiąsias šalis, kurioms pagal tarptautinį susitarimą su Sąjunga atitinkamu leidimu suteikta PVI prieiga. Trečioji šalis, kurios teritorijoje įkurta referencinė stotis su PVI įranga, esanti sistemos, sukurtos pagal Galileo programą, dalis, remiantis vien šiuo faktu negali būti laikoma PVI užsakove; (22) auditas ir patikrinimai, kuriuos pavedama atlikti Komisijai, padedamai valstybių narių, prireikus turėtų būti vykdomi tvarka, panašia į numatytą Sprendimo 2011/292/ES III priedo VII dalyje; (23) sistemos, sukurtos pagal Galileo programą, PVI prieigos taisyklės yra pagrindinė PVI įgyvendinimo sąlyga. Komisija turėtų išanalizuoti klausimą, ar reikėtų nustatyti mokesčio už naudojimąsi PVI rinkimo tvarką, taip pat ir iš trečiųjų šalių ir iš tarptautinių organizacijų, ir informuoti Europos Parlamentą ir Tarybą apie tos analizės rezultatus; (24) kadangi šio sprendimo tikslo, t. y. nustatyti taisykles, pagal kurias valstybėms narėms, Tarybai, Komisijai, EIVT, Sąjungos agentūroms, trečiosioms šalims, ir tarptautinėms organizacijoms gali būti suteikta PVI prieiga, valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl siūlomo veiksmo masto tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo sprendimu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti; (20) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai, susiję su bendrais būtiniausiais standartais priede nustatytose srityse ir, jei būtina, siekiant atsižvelgti į pokyčius Galileo programoje, ją atnaujinti ir iš dalies keisti. Ypač svarbu, kad Komisija parengiamųjų darbų metu tinkamai konsultuotųsi, įskaitant konsultacijas ekspertų lygiu. Ruošdama ir rengdama deleguotuosius aktus Komisija turėtų užtikrinti, kad susiję dokumentai būtų tuo pačiu metu tinkamai laiku persiųsti Europos Parlamentui ir Tarybai; (21) atsižvelgiant į tai, kad bendros taisyklės, susijusios su PVI prieiga ir PVI imtuvų bei saugumo modulių gamyba, gali (25) kai tik paskelbiama, kad galima naudotis PVI, turėtų būti nustatyta ataskaitų teikimo ir peržiūros tvarka, PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ: ( 1 ) OL L 276, , p. 11. ( 2 ) OL L 134, , p. 1. ( 3 ) OL L 55, , p straipsnis Dalykas Šiuo sprendimu nustatomos taisyklės, pagal kurias valstybėms narėms, Tarybai, Komisijai, EIVT, Sąjungos agentūroms, trečiosioms šalims ir tarptautinėms organizacijoms suteikiama Galileo programos pagrindu sukurtos pasaulinės navigacijos palydovų sistemos paslaugos valstybinėms institucijoms (toliau PVI) prieiga.

4 L 287/4 Europos Sąjungos oficialusis leidinys straipsnis Terminų apibrėžtys Šiame sprendime vartojamų terminų apibrėžtys: a) PVI užsakovai valstybės narės, Taryba, Komisija ir EIVT bei Sąjungos agentūros, trečiosios šalys ir tarptautinės organizacijos, jeigu tokios agentūros, trečiosios šalys ir organizacijos yra gavusios atitinkamą leidimą; b) PVI naudotojai fiziniai arba juridiniai asmenys, kuriems PVI užsakovas suteikė atitinkamą leidimą turėti PVI imtuvą arba tokiu imtuvu naudotis. 3 straipsnis Bendrieji PVI prieigos principai 1. Valstybės narės, Taryba, Komisija ir EIVT turi teisę į neribotą ir nenutrūkstamą PVI prieigą visame pasaulyje. 2. Kiekviena atskira valstybė narė, Taryba, Komisija ir EIVT pagal atitinkamą savo kompetenciją savarankiškai sprendžia, ar naudotis PVI. 3. Kiekviena PVI naudojanti valstybė narė savarankiškai sprendžia, kokių kategorijų fiziniams asmenims, gyvenantiems jos teritorijoje arba tos valstybės narės vardu užsienyje vykdantiems oficialias pareigas, ir juridiniams asmenims, įsisteigusiems jos teritorijoje, leidžiama būti PVI naudotojais, ir kokios galimos PVI naudojimo paskirtys, remiantis 8 straipsniu ir priedo 1 punkto i ir ii papunkčiais. Tokios naudojimo paskirtys gali apimti ir su saugumu susijusias paskirtis. 4 straipsnis Saugumo nuostatų taikymas 1. Kiekviena valstybė narė pasirūpina, kad nacionaliniais saugumo nuostatais būtų užtikrinamas įslaptintos informacijos apsaugos lygis, kuris yra bent lygiavertis apsaugos lygiui, nustatytam saugumo taisyklėse, išdėstytose Sprendimo 2001/844/EB, EAPB, Euratomas priede, ir Sprendimo 2011/292/EB priede, ir kad šie nacionaliniai saugumo nuostatai būtų taikomi šios valstybės PVI naudotojams, visiems jos teritorijoje gyvenantiems fiziniams asmenims ir visiems jos teritorijoje įsteigtiems juridiniams asmenims, kurie dirba su ES įslaptinta informacija, susijusia su PVI. 2. Valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie 1 dalyje nurodytų nacionalinių saugumo nuostatų priėmimą. 3. Jei išaiškėja, kad su PVI susijusi ES įslaptinta informacija buvo atskleista asmenims, kuriems nesuteiktas įgaliojimas ją gauti, Komisija, visapusiškai konsultuodamasi su atitinkama valstybe nare, imasi šių veiksmų: a) informuoja įslaptintų PVI duomenų pateikėją; b) įvertina galimą žalą Sąjungos ar valstybių narių interesams; c) praneša atitinkamoms institucijoms apie to vertinimo rezultatus ir kartu pateikia rekomendacijas, kaip ištaisyti padėtį; tuo atveju atitinkamos institucijos nedelsdamos informuoja Komisiją apie veiksmus, kurių jos ketina imtis arba jau ėmėsi, įskaitant veiksmus, kuriais siekiama užkirsti kelią pažeidimui pasikartoti, taip pat apie tokių veiksmų rezultatus; ir Remdamosi 8 straipsniu ir priedo 1 punkto i ir ii papunkčiais, Taryba, Komisija ir EIVT nusprendžia, kokių kategorijų jų subjektams leidžiama būti PVI naudotojais. 4. Sąjungos agentūros PVI užsakovais gali tapti tik jeigu tai būtina jų užduotims vykdyti ir laikantis Komisijos bei atitinkamos agentūros administraciniame susitarime išdėstytų išsamių taisyklių. 5. Trečiosios šalys arba tarptautinės organizacijos PVI užsakovais gali tapti tik tais atvejais, kai Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 218 straipsnyje nustatyta tvarka jos sudaro abu iš šių Sąjungos ir trečiosios šalies ar atitinkamos tarptautinės organizacijos susitarimų: d) jei reikia, informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą apie tuos rezultatus. 5 straipsnis Kompetentinga PVI institucija 1. Kompetentingą PVI instituciją skiria: a) kiekviena valstybė narė, kuri naudojasi PVI, ir kiekviena valstybė narė, kurios teritorijoje yra įsikūręs bet kuris iš 7 straipsnio 1 dalyje nurodytų subjektų; tokiais atvejais kompetentinga PVI institucija steigiama atitinkamos valstybės narės teritorijoje; ta valstybė narė nedelsdama praneša apie paskyrimą Komisijai; a) susitarimą dėl informacijos saugumo, kuriame apibrėžti keitimosi įslaptinta informacija ir jos apsaugos pagrindai ir kuriuo užtikrinamas apsaugos lygis, kuris yra bent lygiavertis valstybių narių apsaugos lygiui; b) Taryba, Komisija ir EIVT, jei jos naudojasi PVI. Tokiu atveju pagal atitinkamus susitarimus kompetentinga PVI institucija gali būti paskirta Reglamentu (ES) Nr. 912/2010 įsteigta Europos GNSS agentūra (toliau Europos GNSS agentūra); b) susitarimą, kuriame nustatomos trečiosios šalies arba tarptautinės organizacijos PVI prieigos išsamios tvarkos sąlygos; toks susitarimas tam tikromis sąlygomis galėtų apimti PVI imtuvų, išskyrus saugumo modulius, gamybą. c) Sąjungos agentūros ir tarptautinės organizacijos laikantis 3 straipsnio 4 ir 5 dalyse nurodytų susitarimų nuostatų; tokiais atvejais kompetentinga PVI institucija gali būti paskirta Europos GNSS agentūra;

5 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 287/5 d) trečiosios šalys, pagal 3 straipsnio 5 dalyje nurodytų susitarimų nuostatas. 2. Kompetentingos PVI institucijos veikimo išlaidas padengia ją paskyrę PVI užsakovai. 3. Kompetentingos PVI institucijos kaip nurodyta 1 dalies a papunktyje nepaskyrusi valstybė narė bet kuriuo atveju paskiria kontaktinį punktą, kuris prireikus teiktų pagalbą pranešant apie aptiktus darančius poveikį PVI elektromagnetinius trukdžius, kurie gali būti žalingi. Atitinkama valstybė narė nedelsdama praneša Komisijai apie tokį paskyrimą. 4. Kompetentinga PVI institucija užtikrina, kad naudojant PVI būtų laikomasi 8 straipsnio ir priedo 1 punkto, ir kad: įrangos eksporto apribojimus, funkciją PVI naudojimo ir kūrimo bei PVI skirtos gamybos srityje, siekiant užtikrinti 9 straipsnio nuostatų taikymą. 7. Kompetentingos PVI institucijos ryšiai su GSSC užtikrinami vadovaujantis 8 straipsniu ir priedo 4 punktu ir 7 dalys nedaro poveikio valstybių narių galimybei deleguoti tam tikras konkrečias atitinkamos savo kompetentingos PVI institucijos užduotis abipusiu sutikimu kitai valstybei narei, išskyrus bet kokias užduotis, susijusias su jų jurisdikcijos atitinkamose savo teritorijose įgyvendinimu. 4 ir 7 dalyse nurodytas užduotis ir 5 dalyje numatytas užduotis gali bendrai vykdyti valstybės narės. Atitinkamos valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie tokias priemones. a) PVI naudotojai PVI valdymo tikslu būtų susieti su GSSC; b) būtų nustatytos ir administruojamos kiekvienos grupės ar naudotojo PVI prieigos teisės; 9. Kompetentinga PVI institucija, sudariusi specialius susitarimus, gali paprašyti Europos GNSS agentūros techninės pagalbos savo užduotims vykdyti. Atitinkamos valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie tokius susitarimus. c) PVI šifravimo raktai ir kita susijusi įslaptinta informacija būtų gaunama iš GSSC; d) PVI šifravimo raktai ir kita susijusi įslaptinta informacija būtų paskirstoma naudotojams; e) imtuvų ir susijusių įslaptintų technologijų bei informacijos saugumas būtų valdomas, o rizika įvertinama; 10. Kas trejus metus kompetentingos PVI institucijos pateikia ataskaitas Komisijai ir Europos GNSS agentūrai dėl bendrų būtiniausių standartų laikymosi. 11. Kas trejus metus Komisija, padedama Europos GNSS agentūros, pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai apie tai, kaip kompetentingos PVI institucijos laikosi bendrų būtiniausių standartų, taip pat ir tais atvejais, kai rimtai pažeidžiami tie standartai. f) būtų įsteigtas kontaktinis punktas, kuris prireikus teiktų pagalbą pranešant apie darančius poveikį PVI aptiktus elektromagnetinius trukdžius, kurie gali būti žalingi. 5. Valstybės narės kompetentinga PVI institucija užtikrina, kad tos valstybės narės teritorijoje įsisteigęs subjektas kurti ar gaminti PVI imtuvus ar saugumo modulius galėtų tik tuo atveju, jei toks subjektas: a) yra gavęs Saugumo akreditavimo valdybos leidimą pagal Reglamento (ES) Nr. 912/ straipsnio 2 dalį, ir b) atitinka Saugumo akreditavimo valdybos sprendimus ir 8 straipsnį bei priedo 2 punktą dėl PVI imtuvų ar saugumo modulių kūrimo ir gamybos tokiu mastu, kokiu jos susijusios su jo veikla. Bet koks šioje dalyje nustatytas įrangos gamybos leidimas peržiūrimas ne rečiau nei kas penkerius metus. 6. Šio straipsnio 5 dalyje nurodyto kūrimo ar gamybos atveju arba eksporto iš Sąjungos atveju atitinkamos valstybės narės kompetentinga PVI institucija atlieka sąsajos su subjektais, atsakingais už atitinkamos įrangos, technologijų ir programinės 12. Jei kompetentinga PVI institucija nesilaiko 8 straipsnyje nustatytų bendrų būtiniausių standartų, Komisija, deramai atsižvelgdama į subsidiarumo principą, pasikonsultavusi su atitinkama valstybe nare ir prireikus surinkusi išsamesnės konkrečios informacijos, gali pateikti rekomendaciją. Per tris mėnesius nuo rekomendacijos pateikimo atitinkama kompetentinga PVI institucija įgyvendina Komisijos rekomendaciją ar reikalavimą arba pasiūlo pakeitimus, kuriais siekiama užtikrinti, kad būtų laikomasi bendrų būtiniausių standartų, ir įgyvendina juos Komisijai pritarus. Jei pasibaigus tam trijų mėnesių laikotarpiui atitinkama kompetentinga PVI institucija vis dar neužtikrina, kad būtų laikomasi bendrų būtiniausių standartų, Komisija apie tai praneša Tarybai ir Europos Parlamentui ir siūlo imtis tinkamų priemonių. 6 straipsnis GSSC vaidmuo GSSC užtikrina kompetentingų PVI institucijų, Tarybos ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai, veikiančio pagal Bendruosius veiksmus 2004/552/BUSP, ir kontrolės centrų veiklos sąsajos funkcijos vykdymą. Jis praneša Komisijai apie visus įvykius, galinčius turėti įtakos sklandžiam PVI teikimui.

6 L 287/6 Europos Sąjungos oficialusis leidinys straipsnis Imtuvų ir saugumo modulių gamyba ir saugumas 1. Valstybė narė, laikydamasi 5 straipsnio 5 dalyje išdėstytų reikalavimų, gali pavesti gaminti PVI imtuvus arba susijusius saugumo modulius subjektams, įsisteigusiems jos teritorijoje arba kitos valstybės narės teritorijoje. Taryba, Komisija arba EIVT gali pavesti gaminti PVI imtuvus arba susijusius saugumo modulius, skirtus jų pačių naudojimui, subjektams, įsisteigusiems valstybės narės teritorijoje. 2. Saugumo akreditavimo valdyba gali bet kuriuo metu atšaukti leidimą gaminti PVI imtuvus arba susijusius saugumo modulius, kurį ji suteikė šio straipsnio 1 dalyje nurodytam subjektui, jei nebuvo laikomasi 5 straipsnio 5 dalies b punkte nustatytų priemonių. 8 straipsnis Bendri būtiniausi standartai 1. Bendri būtiniausi standartai, kurių turi laikytis 5 straipsnyje nurodytos kompetentingos PVI institucijos, apima priede nurodytas sritis. 2. Komisijai pagal 11 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus siekiant patvirtinti bendrus būtiniausius standartus priede nurodytose srityse ir prireikus patvirtinti pakeitimus, kuriais priedas būtų atnaujinamas siekiant atsižvelgti į Galileo programos pokyčius, visų pirma technologinius, ir pasikeitusius saugumo poreikius. 3. Remdamasi šio straipsnio 2 dalyje nurodytais bendrais būtiniausiais standartais, Komisija gali patvirtinti reikiamus techninius reikalavimus, gaires ir kitas priemones. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 12 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. 4. Komisija užtikrina, kad būtų imtasi veiksmų, būtinų 2 ir 3 dalyse nurodytoms priemonėms įgyvendinti, ir kad būtų laikomasi reikalavimų, susijusių su PVI ir jos naudotojų bei susijusių technologijų saugumu, visapusiškai atsižvelgiant į ekspertų rekomendacijas. 5. Tam, kad būtų teikiama pagalba laikantis šio straipsnio, Komisija sudaro sąlygas bent kartą per metus surengti visų kompetentingų PVI institucijų posėdį. 6. Komisija, padedama valstybių narių ir Europos GNSS agentūros, užtikrina, kad kompetentingos PVI institucijos laikytųsi bendrų būtiniausių standartų, visų pirma atlikdama auditus ir patikrinimus. 9 straipsnis Eksporto apribojimai Iš Sąjungos neleidžiama eksportuoti įrangos, technologijų ir programinės įrangos, susijusių su PVI naudojimu ir kūrimu bei PVI skirta gamyba, išskyrus atvejus, kai laikomasi 8 straipsnio ir priedo 3 punkto, kiek tai susiję su eksporto apribojimais, ir pagal 3 straipsnio 5 dalyje nurodytus susitarimus arba pagal susitarimus dėl referencinių stočių įkūrimo ir veikimo išsamių taisyklių. 10 straipsnis Bendrųjų veiksmų 2004/552/BUSP taikymas Šis sprendimas taikomas nedarant poveikio priemonėms, dėl kurių sprendimas priimtas pagal Bendruosius veiksmus 2004/552/BUSP. 11 straipsnis Naudojimasis įgaliojimais 1. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus laikantis šiame straipsnyje nustatytų sąlygų straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo 2011 m. lapkričio 5 d. Komisija parengia ataskaitą dėl įgaliojimų suteikimo likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos. 3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kuriuo metu atšaukti 8 straipsnio 2 dalyje nurodytų įgaliojimų suteikimą. Sprendimu dėl atšaukimo nutraukiamas tame sprendime nurodytų įgaliojimų suteikimas. Jis įsigalioja kitą dieną po sprendimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų teisėtumui. 4. Kai tik Komisija priima deleguotąjį aktą, apie tai ji tuo pačiu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai. 5. Pagal 8 straipsnio 2 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuomet, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo apie jį Europos Parlamentui ir Tarybai dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškė prieštaravimų, arba jeigu iki to laikotarpio pabaigos tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba pranešė Komisijai, kad jie nepareikš prieštaravimų. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiams. 12 straipsnis Komiteto procedūra 1. Komisijai padeda komitetas, įsteigtas pagal Reglamentą (EB) Nr. 683/2008. Tas komitetas komitetas, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 182/ Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/ straipsnis. Jei komitetas nuomonės nepateikia, Komisija įgyvendinimo akto projekto nepriima ir taikoma Reglamento (ES) Nr. 182/ straipsnio 4 dalies trečia pastraipa.

7 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 287/7 13 straipsnis Peržiūra ir ataskaita Ne vėliau kaip praėjus dvejiems metams po to, kai paskelbiama, kad galima naudotis PVI, Komisija pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai, kurioje nurodoma, ar tinkamai ir deramai veikia PVI prieigai nustatytos taisyklės, ir prireikus pasiūlo atitinkamus šio sprendimo pakeitimus. 14 straipsnis Specialios Galileo programos įgyvendinimo taisyklės Nepaisant kitų šio sprendimo nuostatų, siekiant užtikrinti sklandų sistemos, sukurtos pagal Galileo programą, veikimą, PVI technologijų prieiga suteikiama ir turėti arba naudoti PVI imtuvus laikantis 8 straipsnyje ir priede išdėstytų principų leidžiama: a) Komisijai, kai ji atlieka Galileo programos valdytojo funkcijas; b) sistemos, sukurtos pagal Galileo programą, operatoriams griežtai jų įgaliojimų vykdymo tikslais, kaip nustatyta specialiame susitarime su Komisija; c) Europos GNSS agentūrai, kad ji galėtų atlikti jai pavestas užduotis, kaip nustatyta specialiame susitarime su Komisija; 15 straipsnis Sankcijos Valstybės narės nustato sankcijas, taikomas pagal šį sprendimą priimtų nacionalinių nuostatų pažeidimų atvejais. Sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. 16 straipsnis Įsigaliojimas ir taikymas 1. Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. 2. Valstybės narės taiko 5 straipsnį ne vėliau kaip nuo 2013 m. lapkričio 6 d. 17 straipsnis Adresatai Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms. Priimta Strasbūre 2011 m. spalio 25 d. d) Europos kosmoso agentūrai griežtai tyrimų, vystymo ir infrastruktūros diegimo tikslais, kaip nustatyta specialiame susitarime su Komisija. Europos Parlamento vardu Pirmininkas J. BUZEK Tarybos vardu Pirmininkas M. DOWGIELEWICZ

8 L 287/8 Europos Sąjungos oficialusis leidinys PRIEDAS Bendri būtiniausi standartai 1. Su 5 straipsnio 4 dalimi susiję bendri būtiniausi standartai, taikytini PVI naudojimui, apima šias sritis: i) PVI naudotojų grupės struktūra; ii) iš PVI užsakovų leidimą gavusių PVI naudotojų ir naudotojų grupių prieigos teisių apibrėžimas ir administravimas; iii) PVI šifravimo raktų ir susijusios įslaptintos informacijos paskirstymas GSSC ir kompetentingoms PVI institucijoms; iv) PVI šifravimo raktų ir su jais susijusios įslaptintos informacijos paskirstymas naudotojams; v) saugumo valdymas, įskaitant su saugumu susijusius incidentus, ir PVI imtuvų bei susijusių įslaptintų technologijų bei informacijos rizikos vertinimas; vi) pranešimų apie aptiktus poveikį PVI darančius elektromagnetinius trukdžius, kurie gali būti žalingi, teikimas; vii) PVI imtuvų veikimo koncepcijos ir su jais susijusios procedūros. 2. Su 5 straipsnio 5 dalimi susiję bendri būtiniausi standartai, taikytini PVI imtuvų ar saugumo modulių kūrimui ir gamybai, apima šias sritis: i) PVI naudotojų segmento akreditavimas; ii) su PVI imtuvais ir PVI technologijomis susijęs saugumas tyrimo, kūrimo ir gamybos etapais; iii) PVI imtuvų ir PVI technologijų integravimas; iv) PVI imtuvų, saugumo modulių ir priemonių, kuriose naudojamos PVI technologijos, apsaugos profilis. 3. Su 5 straipsnio 6 dalimi ir 9 straipsniu susiję bendri būtiniausi standartai, taikytini eksporto apribojimams, apima šias sritis: i) PVI užsakovai, kuriems suteiktas leidimas; ii) su PVI susijusių priemonių ir technologijų eksportas. 4. Su 5 straipsnio 7 dalimi susiję bendri būtiniausi standartai, taikytini GSSC ir kompetentingų PVI institucijų ryšiams, apima duomenų ir balso perdavimo ryšius.

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s 2013 12 21 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 351/1 I (Įstatymo galią turintys teisės aktai) REGLAMENTAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1350/2013 2013 m. gruodžio 11 d. kuriuo

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles L 189/50 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2014 6 27 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 654/2014 2014 m. gegužės 15 d. dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

Detaliau

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005 L 330/30 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 12 10 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1259/2013 2013 m. lapkričio 20 d. kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005,

Detaliau

2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 439/2010 dėl Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo

2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 439/2010 dėl Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo 2010 5 29 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 132/11 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 439/2010 2010 m. gegužės 19 d. dėl Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo EUROPOS PARLAMENTAS

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDI

EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDI EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDIO 4 CU 9 DIGIT 6 TELECOM 14 CODEC 84 TEISĖS AKTAI IR

Detaliau

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2016/ m. balandžio 27 d. - dėl keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų naudo

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2016/ m. balandžio 27 d. - dėl keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų naudo L 119/132 2016 5 4 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2016/681 2016 m. balandžio 27 d. dėl keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų naudojimo teroristinių nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų prevencijos,

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

PARTICIPATION BY THE JRC

PARTICIPATION BY THE JRC VISŲ 7BP PAVYZDINIAM DOTACIJOS SUSITARIMUI EUROPOS SĄJUNGOS IR EURATOMO SEPTINTAJAI BENDRAJAI PROGRAMAI ĮGYVENDINTI TAIKYTINŲ SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ SĄRAŠAS TURINYS 1. JTC DALYVAVIMAS...3 2. TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

untitled

untitled EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2013 11 26 COM(2013) 818 final 2013/0405 (NLE) Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo nustatomos 2014 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos Juodojoje jūroje

Detaliau

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 7.12.2016 A8-0371/4 4 Marina Albiol Guzmán, Curzio Maltese Europos Parlamentas atmeta Tarybos poziciją per pirmąjį svarstymą. 7.12.2016 A8-0371/5 5 Marina Albiol Guzmán, Curzio Maltese 1 straipsnio 1 dalies

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

Ataskaita dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu

Ataskaita dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu C 449/56 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2016 12 1 ATASKAITA dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu (2016/C 449/10) ĮVADAS

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 06 07 C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) /... 2018 06 07 kuriuo iš dalies keičiamos Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 nuostatos dėl bendrosios

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonė dėl Komisijos komunikato Pažangiųjų transporto sistemų diegimo Europoje veiksmų planas ir kartu

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonė dėl Komisijos komunikato Pažangiųjų transporto sistemų diegimo Europoje veiksmų planas ir kartu C 47/6 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2010 2 25 EUROPOS DUOMENŲ APSAUGOS PRIEŽIŪROS PAREIGŪNAS Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonė dėl Komisijos komunikato Pažangiųjų transporto

Detaliau

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skaidrumu ir atsakomybe. Mes, kaip duomenų tvarkytojas,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart 2019 2 22 L 51 I/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/316 2019 m. vasario 21 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties

Detaliau

Europos Parlamentas Suvestinis teisėkūros dokumentas EP-PE_TC1-COD(2016)0413 ***I EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA priimta 2018 m. rugs

Europos Parlamentas Suvestinis teisėkūros dokumentas EP-PE_TC1-COD(2016)0413 ***I EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA priimta 2018 m. rugs Europos Parlamentas 2014-2019 Suvestinis teisėkūros dokumentas 12.9.2018 EP-PE_TC1-COD(2016)0413 ***I EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA priimta 2018 m. rugsėjo 12 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalyk

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalyk Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalykas: Tarybos generalinio sekretoriato Nuolatinių atstovų

Detaliau

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2016/ m. kovo 9 d. - dėl lynų kelio įrenginių, kuriuo panaikinama Direk

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2016/ m. kovo 9 d. - dėl lynų kelio įrenginių, kuriuo panaikinama Direk 2016 3 31 L 81/1 I (Teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2016/424 2016 m. kovo 9 d. dėl lynų kelio įrenginių, kuriuo panaikinama Direktyva 2000/9/EB

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

EUROPOS SĄJUNGOS TAR YB A Briuselis, 2012 m. gruodžio 3 d. (04.12) (OR. en) 16889/12 Tarpinstitucinė byla: 2012/0339 (NLE) PECHE 505 PASIŪLYMAS nuo: E

EUROPOS SĄJUNGOS TAR YB A Briuselis, 2012 m. gruodžio 3 d. (04.12) (OR. en) 16889/12 Tarpinstitucinė byla: 2012/0339 (NLE) PECHE 505 PASIŪLYMAS nuo: E EUROPOS SĄJUNGOS TAR YB A Briuselis, 2012 m. gruodžio 3 d. (04.12) (OR. en) 16889/12 Tarpinstitucinė byla: 2012/0339 (NLE) PECHE 505 PASIŪLYMAS nuo: Europos Komisijos data: 2012 m. gruodžio 3 d. Komisijos

Detaliau

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvarkymo principus ir sąlygas Jums dalyvaujant apklausoje

Detaliau

EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2019/  m. sausio 25 d. - dėl Rinkos infrastruktūros valdybos, kuriuo iš dalies kei

EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2019/  m. sausio 25 d. - dėl Rinkos infrastruktūros valdybos, kuriuo iš dalies kei L 32/14 2019 2 4 EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2019/166 2019 m. sausio 25 d. dėl Rinkos infrastruktūros valdybos, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2012/6 dėl TARGET2-Securities valdybos

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Microsoft Word - wfh1D4_ doc

Microsoft Word - wfh1D4_ doc EUROPOS KOMISIJA Strasbūras, 5.2.2013 COM(2013) 44 final 2013/0024 (COD) C7-0034/13 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl informacijos, teikiamos pervedant lėšas (Tekstas svarbus EEE)

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2013) 29 final 2013/0029 (COD) C7-0025/13 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA kuria dėl kelei

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2013) 29 final 2013/0029 (COD) C7-0025/13 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA kuria dėl kelei EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 30.1.2013 COM(2013) 29 final 2013/0029 (COD) C7-0025/13 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA kuria dėl keleivių vežimo geležinkeliais valstybės viduje paslaugų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-1099 18, 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Projekto

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. liepos 8 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2013/0309 (COD) 10409/1/15 REV 1 PRANEŠIMAS nuo: kam: Tarybos ge

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. liepos 8 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2013/0309 (COD) 10409/1/15 REV 1 PRANEŠIMAS nuo: kam: Tarybos ge Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. liepos 8 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2013/0309 (COD) 10409/1/15 REV 1 PRANEŠIMAS nuo: kam: Tarybos generalinio sekretoriato Nuolatinių atstovų komitetui

Detaliau

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2015/ m. kovo 11 d. - kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2001/ 18/ EB

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2015/ m. kovo 11 d. - kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2001/ 18/ EB 2015 3 13 L 68/1 I (Teisėkūros procedūra priimami aktai) DIREKTYVOS EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2015/412 2015 m. kovo 11 d. kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2001/18/EB nuostatos dėl

Detaliau

Microsoft Word - Nasdaq Vilnius listinguojamų bendrovių valdysenos ataskaitos forma (galioja nuo 2019_01_15).docx

Microsoft Word - Nasdaq Vilnius listinguojamų bendrovių valdysenos ataskaitos forma (galioja nuo 2019_01_15).docx PRIIMTA AB Nasdaq Vilnius valdybos posėdyje 2015 m. kovo 16 d. Protokolo Nr. 15-120 Papildyta: 2019 m. sausio 15 d. Protokolo Nr.19-63 DĖL NASDAQ VILNIUS LISTINGUOJAMŲ BENDROVIŲ VALDYSENOS KODEKSO LAIKYMOSI

Detaliau

PR_INI

PR_INI EUROPOS PARLAMENTAS 2009 2014 Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas 21.12.2011 2011/2155(INI) PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl Vidaus rinkos rezultatų suvestinės (2011/2155(INI)) Vidaus rinkos ir vartotojų

Detaliau

1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO

1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO 1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO IR KONTROLĖS SISTEMOS PLĖTOJIMO Estijos Respublikos

Detaliau

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS 2008 M. GRUODŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 1V-1160 DĖL RADIJO DAŽNIŲ NAUDOJIMO

Detaliau

EN

EN LT LT LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2010.9.17 KOM(2010) 486 galutinis 2008/0183 (COD) Iš dalies pakeistas pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2012) 548 final 2012/0261 (COD)C7-0319/12 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo iš da

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2012) 548 final 2012/0261 (COD)C7-0319/12 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo iš da EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 09 27 COM(2012) 548 final 2012/0261 (COD)C7-0319/12 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių

Detaliau

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO 9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS,

Detaliau

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. sausio 16 d. - dėl prekybos tam tikromis prekėmis, kurios galėtų

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. sausio 16 d. - dėl prekybos tam tikromis prekėmis, kurios galėtų 2019 1 31 L 30/1 I (Teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2019/125 2019 m. sausio 16 d. dėl prekybos tam tikromis prekėmis, kurios galėtų būti

Detaliau

atlieka transporto priemonių poveikio susisiekimo komunikacijų inžineriniams statiniams tyrimus ir analizę; renka, apdoroja ir tvarko du

atlieka transporto priemonių poveikio susisiekimo komunikacijų inžineriniams statiniams tyrimus ir analizę; renka, apdoroja ir tvarko du 2 8.10. atlieka transporto priemonių poveikio susisiekimo komunikacijų inžineriniams statiniams tyrimus ir analizę; 8.11. renka, apdoroja ir tvarko duomenis apie susisiekimo komunikacijas; 8.12. atlieka

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS

Detaliau

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo 2017-12-05 įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Viešosios įstaigos Klaipėdos sveikatos priežiūros centro

Detaliau

KONVENCIJA DĖL JURISDIKCIJOS, TAIKYTINOS TEISĖS, PRIPAŽINIMO, VYKDYMO IR BENDRADARBIAVIMO TĖVŲ PAREIGŲ IR VAIKŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ SRITYJE

KONVENCIJA DĖL JURISDIKCIJOS, TAIKYTINOS TEISĖS, PRIPAŽINIMO, VYKDYMO IR BENDRADARBIAVIMO TĖVŲ PAREIGŲ IR VAIKŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ SRITYJE http://www3.lrs.lt/c-bin/eu/getfmt?c1=e&c2=44241 KONVENCIJA DĖL JURISDIKCIJOS, TAIKYTINOS TEISĖS, PRIPAŽINIMO, VYKDYMO IR BENDRADARBIAVIMO TĖVŲ PAREIGŲ IR VAIKŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ SRITYJE Sudaryta 1996

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Jonavos vandenys (toliau

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS PROGRAMA DUOMENŲ APSAUGOS

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2018) 329 final 2018/0164 (CNS) Pasiūlymas TARYBOS DIREKTYVA kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2018) 329 final 2018/0164 (CNS) Pasiūlymas TARYBOS DIREKTYVA kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 05 25 COM(2018) 329 final 2018/0164 (CNS) Pasiūlymas TARYBOS DIREKTYVA kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB nuostatos dėl galutinės valstybių narių tarpusavio

Detaliau

BoS 2017 XX Final Report on Guidelines on Authorisations.docx

BoS 2017 XX Final Report on Guidelines on Authorisations.docx EBA/GL/2017/09 08/11/2017 Gairės dėl informacijos, pateiktinos prašymuose išduoti leidimą vykdyti mokėjimo įstaigų, elektroninių pinigų įstaigų veiklą ir įregistruoti informavimo apie sąskaitas paslaugų

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx PATVIRTINTA Alytaus lopšelio-darželio Girinukas direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu V-29 ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO GIRINUKAS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS APRAŠAS

Detaliau

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO

Detaliau

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx PATVIRTINTA Valstybės įmonės Valstybinė miškų urėdija direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. ĮS-392 VĮ VALSTYBINĖ MIŠKŲ URĖDIJA DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2 Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. rugpjūčio 17 d. (OR. en) 11651/17 AGRILEG 150 DENLEG 63 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos gavimo data: 2017 m. rugpjūčio 24 d. kam: Komisijos dok.

Detaliau

Verification Opinion Template

Verification Opinion Template Nepriklausomos pagrįsto patikinimo patikros ataskaitos išvada apyvartinių taršos leidimų prekybos ES ATLPS metinių ataskaitų teikimas DUOMENYS APIE VEIKLOS VYKDYTOJĄ Veiklos vykdytojo pavadinimas: VĮ Visagino

Detaliau

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informacija ir elektroninės formos: http://simap.europa.eu

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 702/  m. birželio 25 d. - kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei mišk

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 702/  m. birželio 25 d. - kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei mišk 2014 7 1 L 193/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 702/2014 2014 m. birželio 25 d. kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei miškų

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Taryba

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Taryba Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Tarybai MI 82 COMPET 40 MAP 5 TELECOM 37 Tarybos išvadų dėl

Detaliau

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija 2010 3 30 Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 83/389 EUROPOS SĄJUNGOS PAGRINDINIŲ TEISIŲ CHARTIJA (2010/C 83/02) 2010 3 30 Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 83/391 Europos Parlamentas, Taryba

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

RE_Statements

RE_Statements Europos Parlamentas 2014-2019 Plenarinio posėdžio dokumentas B8-0235/2017 29.3.2017 PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo pagal Darbo tvarkos taisyklių

Detaliau

ŠIRVINTŲ R

ŠIRVINTŲ R PATVIRTINTA Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 2017 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 61-PC ŠIRVINTŲ R. BARTKUŠKIO MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS

Detaliau

PR_Dec_Agencies

PR_Dec_Agencies Europos Parlamentas 2014-2019 Plenarinio posėdžio dokumentas A8-0117/2016 8.4.2016 PRANEŠIMAS dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2015/2193(DEC))

Detaliau

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.12.2017 A8-0351/5 5 Miguel Urbán Crespo, Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis 13 dalis 13. palankiai vertina tai, kad nuo to laiko, kai 2016 m. birželio mėn. priimta Visuotinė Europos

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr SUKČIAVIMO PREVENCIJOS, NUSTATYMO IR TYRIMO TAISYKLĖS www.krka.biz Gyventi sveikai 3 4 5 6 8 9 10 11 Tikslai Aprėptis ir taikymas Nevienodų sąlygų taikymo ir sukčiavimo draudimas Sukčiavimo valdymo kontrolės

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Retransliavimo veiklos teisėtumo aspektai Advokatas Darius Miniotas XVIII LKTA konferencija 2014 m. birželio 12 d. Pagrindiniai teisiniai reikalavimai Retransliavimas visuomenės informavimo audiovizualinėmis

Detaliau

CODE2APC

CODE2APC EUROPOS PARLAMENTAS 2004 Plenarinio posėdžio dokumentas 2009 C6-0068/2009 2007/0248(COD) 19/02/2009 Bendroji pozicija 2009 m. vasario 16 Tarybos priimta bendroji pozicija siekiant priimti Europos Parlamento

Detaliau

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 885/  m. rugpjūčio 13 d. - kuriuo nustatomos valgomųjų ybiškių ir kario lapų i

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 885/  m. rugpjūčio 13 d. - kuriuo nustatomos valgomųjų ybiškių ir kario lapų i L 242/20 KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 885/2014 2014 m. rugpjūčio 13 d. kuriuo nustatomos valgomųjų ybiškių ir kario lapų iš Indijos importo specialiosios sąlygos ir panaikinamas Įgyvendinimo

Detaliau

ECB rekomendacinio dokumento bankams apie neveiksnias paskolas priedas: prudencinis atidėjinių neveiksnioms pozicijoms dengti minimumas

ECB rekomendacinio dokumento bankams apie neveiksnias paskolas priedas: prudencinis atidėjinių neveiksnioms pozicijoms dengti minimumas ECB rekomendacinio dokumento bankams apie neveiksnias paskolas priedas: prudencinis atidėjinių neveiksnioms pozicijoms dengti minimumas 2017 m. spalio mėn. Turinys 1 Įvadas 2 2 Bendra koncepcija 3 2.1

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

Mokiniu_asmens_duomenu_tvarkymo_taisykles_2018

Mokiniu_asmens_duomenu_tvarkymo_taisykles_2018 VILNIAUS R. MARIJAMPOLIO MEILĖS LUKŠIENĖS GIMNAZIJA PATVIRTINTA Gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V1-87 MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.1. (toliau Gimnazija)

Detaliau

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo LIETUVOS BANKO VALDYBA N U T A R I M A S DĖL ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, PRANEŠIMŲ NAGRINĖJIMO IR ASMENŲ APTARNAVIMO LIETUVOS BANKE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2014 m. gegužes 8 d. Nr. 03-76 Vilnius Vadovaudamasi

Detaliau

CL2014R0639LT bi_cp 1..1

CL2014R0639LT bi_cp 1..1 02014R0639 LT 03.07.2017 003.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

Commission's Action Plan on Skills and Mobility

Commission's Action Plan on Skills and Mobility Turinys ĮVADAS 5 1. Kodėl mums reikia šio vadovo? 5 2. Taisyklės glaustai 5 I DALIS. DARBUOTOJŲ KOMANDIRAVIMAS 7 1. Kuri socialinės apsaugos sistema taikoma darbuotojams, laikinai komandiruotiems į kitą

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA Teisės akto projekto lydraštis Nr. G-3004 LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA Biu

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA Teisės akto projekto lydraštis Nr. G-3004 LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA Biu LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA Teisės akto projekto lydraštis 2018-03-19 Nr. G-3004 LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA Biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius,

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMO NR. IX-1826 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 IR 13 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. d. Nr. Vilnius 1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Detaliau