VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS"

Transkriptas

1 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905 FORMOS PATVIRTINIMO IR VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M. LIEPOS 9 D. ĮSAKYMO NR. VA- 133 DĖL MOKESČIŲ DEKLARACIJŲ FORMŲ TEIKIMO ELEKTRONINIU BŪDU TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO PAKEITIMO 2008 m. gegužės 21 d. Nr. VA-31 Vilnius Vadovaudamasis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110, (Žin., 1997, Nr ; 2004, Nr ; 2005, Nr ) 17 ir punktais: 1. T v i r t i n u pridedamą Pranešimo apie identifikavimo Elektroninio deklaravimo informacinėje sistemoje priemones PRC905 formą. 2. P a k e i č i u ir išdėstau nauja redakcija pridedamas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. VA-133 Dėl Mokesčių deklaracijų formų teikimo elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo (Žin., 2004, Nr ) patvirtintas: 2.1. Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisykles; 2.2. Dokumentų teikimo elektroniniu būdu sutarties PRC904 formą. 3. P a v e d u Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau VMI prie FM) Paslaugų mokesčių mokėtojams departamentui iki 2008 m. rugsėjo 1 d. sudaryti, prireikus atnaujinti, ir Elektroninio deklaravimo informacinės sistemos (toliau EDS) interneto tinklalapyje (adresu skelbti šią informaciją: 3.1. veiksmų, kuriuos gali atlikti EDS vartotojai, sąrašą; 3.2. kokiu būdu (prisijungus ar neprisijungus prie EDS) gali būti pildomos atitinkamos elektroninės dokumentų formos; 3.3. elektroniniu būdu teikiamų dokumentų failų statusų sąrašą su jų aprašymais; 3.4. elektroniniu būdu pateiktiems dokumentams suteikiamų statusų sąrašą su jų aprašymais. 4. N u s t a t a u, kad šio įsakymo vykdymą kontroliuoja VMI prie FM viršininkas. VIRŠININKO PAVADUOTOJAS, ATLIEKANTIS VIRŠININKO FUNKCIJAS SAULIUS TREČEKAUSKAS

2 PRC905 forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2008 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. VA-31 (Apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos rekvizitai) (Adresatas) (Data) Nr. (Registracijos numeris) PRANEŠIMAS APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINĖJE DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES Pranešame apie Jums suteiktas identifikavimo Elektroninėje deklaravimo informacinėje sistemoje (toliau EDS) priemones: Eil. Nr. Identifikavimo EDS priemonės pavadinimas (pvz.: prisijungimo vardas, slaptažodis ir pan.) Suteikta identifikavimo EDS priemonė (pvz.: V Pavardenis, Nr ir pan.) Identifikavimo EDS priemonės įteikimo būdas (tiesiogiai arba elektroniniu paštu) (pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas, pavardė) Jei praradote arba dėl kitų priežasčių negalite naudotis Jums suteiktomis identifikavimo EDS priemonėmis, jei turite klausimų apie dokumentų teikimą Valstybinei mokesčių inspekcijai elektroniniu būdu, skambinkite nemokamais telefonais 1882 (skambinant iš TEO, OMNITEL, BITĖ, TELE2 tinklų) arba (skambinant iš kitų tinklų) arba kreipkitės į Jus aptarnaujantį apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritorinį skyrių.

3 PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. VA-133 (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2008 m. gegužės 21d. įsakymo Nr. VA-31 redakcija) DOKUMENTŲ TEIKIMO ELEKTRONINIU BŪDU TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklės (toliau- Taisyklės) reglamentuoja mokesčių deklaracijų ir kitų dokumentų (toliau dokumentai) pateikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau VMI) elektroniniu būdu tvarką. 2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu (Žin., 2004, Nr , toliau MAĮ) ir kitais teisės aktais. 3. Taisyklėse vartojamos sąvokos: elektroninis dokumentų pateikimo būdas dokumentų, kurių formų sąrašas yra skelbiamas Elektroninio deklaravimo informacinės sistemos (toliau EDS) interneto tinklalapyje adresu (toliau EDS tinklalapis), pateikimas VMI naudojant EDS (internetu arba kompiuterinėje duomenų laikmenoje); EDS vartotojas fizinis asmuo, kuriam suteikiama teisė savo ir/arba kito mokesčių mokėtojo dokumentus VMI pateikti elektroniniu būdu ir/arba atlikti kitus su teikiamais dokumentais susijusius veiksmus (pvz.: peržiūrėti dokumentų duomenis, juos tvarkyti ir pan.); prisijungimo vardas tai unikali ir nekeičiama simbolių (raidžių ir/arba skaitmenų) seka, skirta EDS identifikuoti EDS vartotoją; slaptažodis tai simbolių (raidžių ir/arba skaitmenų) seka, skirta EDS identifikuoti EDS vartotoją, kuri turi būti pakeista pirmą kartą prisijungus prie EDS; slaptažodžių kodų kortelė tai papildoma EDS vartotojo identifikavimo priemonė, kurioje nurodyti kodai, įvedami jungiantis prie EDS; žiniatinklio paslauga tai dokumentų persiuntimo EDS būdas, kai dokumento persiuntimui naudojamos programinės priemonės, kurių parengimo techniniai reikalavimai yra skelbiami EDS tinklalapyje. II. DOKUMENTŲ TEIKIMO ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIES SUDARYMAS 4. Mokesčių mokėtojas teisę dokumentus VMI pateikti elektroniniu būdu įgyja su VMI sudaręs sutartį. 5. Sutartis su mokesčių mokėtoju gali būti sudaroma šiais būdais: 5.1. elektroniniu būdu su fiziniu asmeniu; 5.2. raštu su juridiniu asmeniu arba su fiziniu asmeniu. 6. Elektroniniu būdu sutartis su mokesčių mokėtoju (fiziniu asmeniu) sudaroma, kai jis yra jį identifikuoti leidžiančios elektroninės paslaugos, pvz., internetinės bankininkystės, vartotojas ir Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau VMI prie FM) su tokios elektroninės paslaugos teikėju yra pasirašiusi duomenų teikimo sutartį. Elektroninių paslaugų teikėjų, su kuriais VMI prie FM yra pasirašiusi duomenų teikimo sutartis, sąrašas skelbiamas EDS tinklalapyje. 7. Mokesčių mokėtojas (fizinis asmuo), norėdamas sudaryti sutartį elektroniniu būdu,

4 turi elektroninės paslaugos informacinėje sistemoje prisijungti prie EDS ir, susipažinęs su sutartimi, patvirtinti savo sutikimą laikytis jos sąlygų. Tokiu būdu sudarant sutartį, mokesčių mokėtojas (fizinis asmuo) į EDS įregistruojamas panaudojant pagal duomenų teikimo sutartį pateiktus mokesčių mokėtojo asmens duomenis. 8. Norėdamas gauti raštu sudaromos sutarties projektą, mokesčių mokėtojas turi užpildyti specialią VMI interneto tinklalapyje skelbiamą Elektroninį prašymą sutarčiai gauti formą (toliau elektroninis prašymas). Jeigu elektroninis prašymas užpildytas teisingai, apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau AVMI) per 10 darbo dienų nuo elektroninio prašymo gavimo dienos parengia Dokumentų teikimo elektroniniu būdu sutarties PRC904 formos, patvirtintos įsakymu, kuriuo tvirtinamos Taisyklės (toliau Sutartis), kuri yra skelbiama VMI prie FM interneto tinklalapyje adresu (toliau VMI interneto tinklalapis), projektą ir išsiunčia jį mokesčių mokėtojui elektroniniame prašyme nurodytu elektroninio pašto adresu. Jeigu mokesčių mokėtojas elektroniniame prašyme nurodė ne visus duomenis, nurodydamas duomenis suklydo arba nustatomi kiti elektroninio prašymo (jo duomenų) trūkumai, mokesčių mokėtojas apie nustatytus trūkumus ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo elektroninio prašymo gavimo AVMI dienos informuojamas telefonu arba elektroniniu paštu. 9. Raštu Sutartis su mokesčių mokėtoju sudaroma dviem egzemplioriais AVMI teritoriniame skyriuje: 9.1. su mokesčių mokėtoju (fiziniu asmeniu) Sutartis sudaroma tame AVMI teritoriniame skyriuje, kurio veiklos teritorijoje yra jo nuolatinė gyvenamoji vieta. Jeigu mokesčių mokėtojas (fizinis asmuo) nuolatinės gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje neturi, Sutartis sudaroma tame AVMI teritoriniame skyriuje, kurio veiklos teritorijoje yra mokesčio objektas (pvz., nekilnojamasis turtas); 9.2. su mokesčių mokėtoju (juridiniu asmeniu) Sutartis sudaroma tame AVMI teritoriniame skyriuje, kurio veiklos teritorijoje juridinis asmuo yra įregistruotas mokesčių mokėtoju. 10. Sudarant Sutartį raštu: turi būti nurodyti mokesčių mokėtojo rekvizitai (vardas, pavardė (pavadinimas), identifikacinis numeris (kodas), gyvenamosios vietos (buveinės) adresas ir, jei mokesčių mokėtojas turi, telefono numeris bei elektroninio pašto adresas); Sutarties priedo Duomenų apie Elektroninio deklaravimo informacinės sistemos vartotoją PRC904P formoje (toliau Sutarties priedas) turi būti nurodyti EDS vartotojo rekvizitai. Kai Sutartį sudarantis mokesčių mokėtojas (fizinis asmuo) ir EDS vartotojas yra tas pats asmuo, Sutarties priedas neteikiamas, mokesčių mokėtojas EDS vartotoju įregistruojamas pagal jo Sutartyje nurodytus rekvizitus, o identifikavimo EDS priemonės jam suteikiamos Taisyklių III skyriuje EDS vartotojo identifikavimo priemonės nustatyta tvarka. Jeigu Sutarties priede nenurodyta, kokius veiksmus (pvz.: teikti tik tam tikros formos dokumentus, tik peržiūrėti dokumentus ir pan.) gali atlikti EDS vartotojas, preziumuojama, kad jis gali atlikti visus EDS tinklalapyje skelbiamus veiksmus; mokesčių mokėtojas turi pasirašyti Sutartį. Jei pagal teisės aktus mokesčių mokėtojas privalo turėti antspaudą, patvirtinti Sutartį antspaudu; mokesčių mokėtojas turi pateikti (tiesiogiai arba paštu) jo pasirašytą Sutartį ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jo kopiją (toliau asmens tapatybės dokumentas) Taisyklių 9 punkte nurodytam AVMI teritoriniam skyriui. Jeigu Sutartį pasirašo mokesčių mokėtojo atstovas, prie Sutarties turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas įgaliojimas pasirašyti Sutartį ir jo kopija. Įgaliojimo pateikti nereikia, jei Sutartį pasirašo juridinio asmens vadovas arba mokesčių mokėtojo įstatyminis atstovas; AVMI teritorinis skyrius, gavęs mokesčių mokėtojo Sutartį, turi patikrinti, ar: Sutartyje nurodyti visi reikalingi rekvizitai (mokesčių mokėtojo vardas, pavardė (pavadinimas), identifikacinis numeris (kodas), gyvenamosios vietos (buveinės) adresas ir EDS vartotojo vardas, pavardė, identifikacinis numeris (kodas), gyvenamosios vietos

5 adresas), Sutartis pasirašyta (patvirtinta antspaudu), pateikti Taisyklių 10.4 punkte nurodyti dokumentai, Sutartyje nurodyti duomenys atitinka Mokesčių mokėtojų registre įrašytus duomenis; nustačius neatitikimus, mokesčių mokėtojui privaloma nurodyti, kaip nustatyti neatitikimai gali būti pašalinti (pvz.: mokesčių mokėtojas turi pateikti papildomus dokumentus, nurodyti papildomus rekvizitus ir pan.). Sutartis nepasirašoma tol, kol nustatyti neatitikimai nepašalinami. 11. Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais. Vienas Sutarties egzempliorius įteikiamas mokesčių mokėtojui, kitas lieka AVMI. 12. Mokesčių mokėtojui gali atstovauti vienas arba keli EDS vartotojai (kai Sutartį sudaro mokesčių mokėtojas (juridinis asmuo), rekomenduotina, kad vienas iš EDS vartotojų būtų juridinio asmens vadovas). Prie sudaromos Sutarties pridedama tiek Sutarties priedų, kiek EDS vartotojų atstovaus mokesčių mokėtojui. Kai mokesčių mokėtojas nori pakeisti Sutarties priede nurodytus duomenis (pvz., nurodyti naują EDS vartotoją, panaikinti EDS vartotojo teisę teikti dokumentus ir pan.), jis Taisyklių 9 punkte nurodytam AVMI teritoriniam skyriui turi pateikti atitinkamai užpildytą Sutarties priedą. 13. Apie EDS vartotojo teisės atstovauti mokesčių mokėtojui pasibaigimą raštu gali pranešti ir pats EDS vartotojas. III. EDS VARTOTOJŲ IDENTIFIKAVIMO PRIEMONĖS 14. Kai EDS vartotojas pirmą kartą EDS įregistruojamas raštu sudaromos Sutarties pagrindu, jam suteikiamos identifikavimo EDS priemonės. 15. EDS vartotojui taikytinos identifikavimo EDS priemonės suteikiamos tik EDS vartotojui atvykus į AVMI teritorinį skyrių, pvz., tais atvejais, kai Sutartį sudaro juridinis asmuo, o EDS vartotoju įregistruojamas juridinio asmens buhalteris, identifikavimo EDS priemonės įteikiamos EDS vartotojui juridinio asmens buhalteriui atvykus į AVMI teritorinį skyrių. 16. AVMI teritorinis skyrius turi informuoti EDS vartotoją apie VMI taikomas identifikavimo EDS priemones bei apie galimybę jas pasirinkti. 17. EDS vartotojui atvykus į AVMI teritorinį skyrių ir žodžiu arba laisvos formos raštu paprašius suteikti jam identifikavimo EDS priemones bei pateikus asmens tapatybės dokumentą, AVMI teritorinis skyrius, suteikdamas jam identifikavimo EDS priemones, dviem egzemplioriais parengia Pranešimo apie identifikavimo Elektroninio deklaravimo informacinėje sistemoje priemones PRC905 formą, patvirtintą įsakymu, kuriuo tvirtinamos Taisyklės (toliau Pranešimas apie identifikavimo EDS priemones). Pranešime apie identifikavimo EDS priemones turi būti nurodyta, kokios identifikavimo EDS priemonės EDS vartotojui suteiktos ir kokiu būdu jos įteikiamos (pvz.: nurodoma, koks prisijungimo vardas yra suteiktas EDS vartotojui, nurodomas slaptažodžių kodų kortelės numeris, ar ji įteikta tiesiogiai EDS vartotojui ar jo įgaliotam atstovui, ar slaptažodis išsiųstas EDS registruotu elektroninio pašto adresu ir pan.). Vienas Pranešimo apie identifikavimo EDS priemones egzempliorius įteikiamas EDS vartotojui, kitas, su EDS vartotojo parašu, patvirtinančiu jam tiesiogiai įteiktų identifikavimo EDS priemonių gavimą, lieka AVMI. Jeigu visos EDS vartotojui suteiktos identifikavimo EDS priemonės siunčiamos elektroniniu paštu, Pranešimas apie identifikavimo EDS priemones nerengiamas. 18. Jeigu EDS vartotojas praranda, sugadina, užblokuoja ar dėl kitų priežasčių negali naudotis jam suteiktomis identifikavimo EDS priemonėmis, taikomi Taisyklių 15, 16 ir 17 punktų reikalavimai, tačiau: dėl slaptažodžio EDS vartotojas į AVMI teritorinį skyrių gali kreiptis telefonu. Tokiu atveju AVMI teritorinis skyrius, identifikavęs EDS vartotoją, EDS užregistruotu EDS

6 vartotojo elektroninio pašto adresu jam pakartotinai išsiunčia slaptažodį; dėl slaptažodžių kodų kortelės EDS vartotojas gali kreiptis telefonu į AVMI teritorinį skyrių arba į VMI prie FM Mokesčių informacijos centrą (toliau MIC), kurie, atsižvelgdami į EDS vartotojo prašymą, gali: užblokuoti slaptažodžių kodų kortelę ir palikti EDS vartotojui galimybę prisijungti prie EDS naudojantis kitomis identifikavimo EDS priemonėmis, užblokuoti slaptažodžių kodų kortelę ir nepalikti EDS vartotojui galimybės prisijungti prie EDS. 19. Kai mokesčių mokėtojas (fizinis asmuo) sutartį su VMI yra sudaręs elektroniniu būdu, identifikavimo EDS priemonės jam gali būti suteikiamos Taisyklių 15, 16 ir 17 punktuose nustatyta tvarka. 20. AVMI teritorinis skyrius, EDS vartotojui įteikdamas identifikavimo EDS priemones, turi jam paaiškinti šių priemonių naudojimo reikalavimus ir tvarką, pvz.: suteiktas identifikavimo EDS priemones EDS vartotojas turi saugoti paslaptyje, jas naudoti tiesiogiai prisijungdamas prie EDS, šių priemonių naudojimo klausimais EDS vartotojas gali kreiptis į MIC arba į AVMI teritorinį skyrių ir pan. 21. EDS vartotojas dėl identifikavimo priemonių į AVMI teritorinį skyrių gali kreiptis per įgaliotą asmenį, jeigu įgaliojimas atlikti reikalingus veiksmus yra patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka. IV. DOKUMENTŲ PILDYMO IR PATEIKIMO ELEKTRONINIU BŪDU TVARKA 22. EDS vartotojas elektroniniu būdu gali pateikti savo, jeigu yra sudaręs sutartį, arba kito mokesčių mokėtojo, kuris jam savo Sutartyje suteikė atitinkamą teisę, dokumentus. 23. Elektroniniu būdu teikiamo dokumento elektroninė forma, kuri skelbiama EDS tinklalapyje, turi būti užpildyta ir pateikta pagal atitinkamo dokumento pildymo ir pateikimo taisykles. 24. Elektroninių dokumentų formų pildymo būdai: neprisijungus prie EDS ( off-line ) gali būti pildomos visų elektroniniu būdu teikiamų dokumentų formos; prisijungus prie EDS ( on-line ) ne visų elektroniniu būdu teikiamų dokumentų formos. 25. VMI prie FM nustato ir EDS tinklalapyje skelbia, ar prisijungus prie EDS gali būti pildomos atitinkamos elektroninės dokumentų formos. 26. Dokumentų elektroninėms formoms (.mxfd formato) pildyti neprisijungus prie EDS rekomenduojama naudoti VMI nemokamai platinamą programą ABBYY FormFiller, kurios įdiegimo ir naudojimo instrukcija skelbiama EDS tinklalapyje. 27. Elektroninių dokumentų formų pateikimo būdai: kai elektroninė dokumento forma pildoma neprisijungus prie EDS ( off-line ), ji (failas) gali būti pateikiama: tiesiogiai, prisijungus prie EDS, persiunčiant ją elektroniniu paštu ir ją patvirtinant, persiunčiant ją naudojantis žiniatinklio paslauga ir ją patvirtinant, kompiuterinėje duomenų laikmenoje (diskelyje, kompaktiniame diske, atmintuke ir kt.) Taisyklių 9 punkte nurodytam AVMI teritoriniam skyriui, kuris nedelsdamas dokumento failo duomenis suveda į EDS. Suvedęs dokumento failo duomenis į EDS, AVMI teritorinis skyrius mokesčių mokėtojui įteikia (tiesiogiai arba, mokesčių mokėtojui pageidaujant, elektroninėmis priemonėmis) dokumento pateikimo faktą liudijantį pranešimą; elektroninė dokumento forma gali būti pildoma ir pateikiama prisijungus prie EDS ( on-line ), jeigu toks pildymo būdas yra numatytas atitinkamai dokumento formai. 28. Jeigu EDS vartotojas neturi galimybės naudotis internetu, jis gali dokumentą

7 užpildyti ir pateikti elektroniniu būdu atvykęs į bet kurį AVMI teritorinį skyrių, kuriame yra mokesčių mokėtojams skirta kompiuterizuota darbo vieta su laisva interneto prieiga. 29. Persiuntus (patvirtinus) failą, atliekamas jo patikrinimas, ir atsižvelgiant į failo apdorojimo stadiją jam suteikiamas atitinkamas statusas. failų statusai ir jų aprašymai pateikiami EDS tinklalapyje. Jeigu failas neatitinka formato reikalavimų, EDS vartotojas neturi teisės teikti dokumento jame nurodyto mokesčių mokėtojo vardu, neįmanoma nustatyti mokesčių mokėtojo, už kurį dokumentas yra teikiamas, neįmanoma nustatyti dokumento mokestinio laikotarpio ir panašiais atvejais, mokesčių mokėtojas elektroninėmis priemonėmis (pvz.: informaciniu pranešimu EDS interneto tinklalapyje arba elektroniniu paštu) nedelsiant informuojamas, dėl kokių priežasčių jo pateiktas failas nepriimtas. Jeigu dokumentas teikiamas Taisyklių punkte nustatyta tvarka, mokesčių mokėtojas apie nustatytas klaidas informuojamas tiesiogiai dokumento pateikimo metu. 30. Dokumento pateikimo elektroniniu būdu data nustatoma EDS programinėmis priemonėmis ir nurodoma mokesčių mokėtojui Taisyklių punkte nustatyta tvarka arba elektroninėmis priemonėmis (pvz., EDS interneto tinklalapyje). V. PATEIKTŲ DOKUMENTŲ TIKRINIMAS IR PRIĖMIMAS 31. Kai mokesčių mokėtojas pateikia dokumentą, atliekamas automatizuotas pateikto dokumento tikrinimas (toliau dokumento tikrinimas), po kurio dokumentui suteikiamas atitinkamas statusas. Dokumentams suteikiami statusai ir jų aprašymai skelbiami EDS tinklalapyje. 32. Jeigu, atliekant dokumento tikrinimą, nustatomi dokumento trūkumai, mokesčių mokėtojui siunčiama Pranešimo apie Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikto dokumento trūkumus fr1025 forma, patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. VA-59 (Žin., 2007, Nr ). Pranešime nurodoma, kokiu būdu ir per kokį terminą nustatyti trūkumai turi būti pašalinti bei kokios trūkumų nepašalinimo pasekmės. 33. Elektroniniu būdu pateikti dokumentai saugomi EDS duomenų bazėje ir duomenų bazės archyvuose Valstybinės mokesčių inspekcijos elektroninio deklaravimo informacinės sistemos nuostatuose, patvirtintuose Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. vasario 15 d. įsakymu Nr. V-65, nustatyta tvarka. 34. Mokesčių mokėtojas, pateikęs dokumentą elektroniniu būdu, jo raštu (popierinio varianto) neteikia, išskyrus tuos atvejus, kai VMI paprašo jo tai padaryti. 35. Elektroniniu būdu pateiktų dokumentų popieriniai nuorašai išduodami AVMI nustatyta tvarka. VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 36. Taisyklių privalo laikytis AVMI valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis ir gaunantys darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, atliekantys su dokumentų teikimu elektroniniu būdu susijusias funkcijas, mokesčių mokėtojai ir EDS vartotojai. 37. Iki Taisyklių įsigaliojimo įregistruotiems EDS vartotojams slaptažodžių kodų kortelės išduodamos Taisyklių 15, 16 ir 17 punktuose nustatyta tvarka.

8 PRC904 forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. VA-133 (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2008 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. VA-31 redakcija) DOKUMENTŲ TEIKIMO ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS Nr. (data) (registracijos numeris) (vieta) I. SUTARTIES ŠALYS apskrities valstybinė mokesčių (apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos pavadinimas) inspekcija (toliau AVMI), atstovaujama, (pareigų pavadinimas, vardas, pavardė) veikiančio(-ios) pagal, (atstovavimo pagrindas) ir (mokesčių mokėtojo vardas, pavardė arba pavadinimas, mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas) (toliau mokesčių mokėtojas), atstovaujamas(-a), (atstovo pareigų pavadinimas, vardas, pavardė) veikiančio(-ios)pagal, toliau kartu vadinamos Šalimis, (atstovavimo pagrindas) o atskirai Šalimi, sudarė šią Dokumentų teikimo elektroniniu būdu sutartį (toliau Sutartis). II. SUTARTIES OBJEKTAS 1. Sutartis nustato mokesčių mokėtojo ir Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau VMI) santykius teikiant ir priimant dokumentus elektroniniu būdu naudojant Elektroninio deklaravimo informacinę sistemą (toliau EDS). 2. Dokumentų, dėl kurių teikimo elektroniniu būdu Šalys susitaria, formų sąrašas skelbiamas EDS interneto tinklalapyje adresu 3. Elektroniniu būdu pateiktuose dokumentuose nurodyti asmens duomenys naudojami tik mokesčių administravimo tikslais, jei Šalys nesusitaria kitaip. III. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 4. Mokesčių mokėtojas privalo: 4.1. prieš pradėdamas teikti dokumentus elektroniniu būdu, susipažinti su Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklėmis, patvirtintomis įsakymu, kuriuo tvirtinama Sutarties forma; 4.2. pranešti AVMI apie EDS vartotojo teisės teikti dokumentus ir/arba atlikti kitus su teikiamais dokumentais susijusius veiksmus pasibaigimą (per 5 darbo dienas) ir pateikti atitinkamai užpildytą Sutarties priedo Duomenų apie Elektroninio deklaravimo informacinės

9 sistemos vartotoją PRC904P formą (toliau Sutarties priedas), išskyrus tuos atvejus, kai sueina Sutarties priede nurodytas teisės atlikti atitinkamus veiksmus galiojimo terminas; 4.3. VMI prašymu pateikti dokumentą raštu. 5. Mokesčių mokėtojas sutinka, kad būtų registruojami visi veiksmai, atliekami teikiant dokumentus elektroniniu būdu. Šie įrašai teisės aktų nustatyta tvarka gali būti panaudoti įrodyti mokesčių mokėtojo dokumentų pateikimo (nepateikimo) faktą. 6. VMI: 6.1. turi teisę prireikus paprašyti, kad mokesčių mokėtojas pateiktų dokumentą raštu; 6.2. turi teisę nepriimti dokumento, jeigu jis neatitinka Sutarties sąlygų ir/ar elektroniniu būdu teikiamiems dokumentams keliamų pildymo ir pateikimo reikalavimų; 6.3. elektroniniu būdu pateiktų dokumentų duomenis ir kitą susijusią informaciją laikyti paslaptyje, jei kitaip nenustato Lietuvos Respublikos įstatymai arba mokesčių mokėtojas raštu prašo arba sutinka (neprieštarauja), kad jo pateikti duomenys ir kita susijusi informacija būtų pateikti tretiesiems asmenims. 7. Šalys sutinka ir patvirtina, kad elektroniniu būdu pateikti dokumentai turi tokią pat juridinę galią, kaip ir raštu pateikti dokumentai. IV. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 8. VMI yra atsakinga už mokesčių mokėtojo elektroniniu būdu pateiktų dokumentų saugojimą. 9. VMI neatsako: 9.1. už tai, kad dėl telekomunikacijos tinklų ar kitų ne VMI sistemų gedimų mokesčių mokėtojas (EDS vartotojas) negalės prisijungti prie EDS ir laiku pateikti dokumentų arba kad dėl tokių gedimų bus prarasti ar iškraipyti elektroniniu būdu teikiamų dokumentų duomenys, taip pat už tai, kad dėl tokių gedimų mokesčių mokėtojas nebus tinkamai informuotas apie jo dokumento (failo) apdorojimą; 9.2. už dokumentų duomenų praradimą ar pakeitimą, įvykusį jų pateikimo metu; 9.3. už jai pateiktų dokumentų duomenų teisingumą. 10. Mokesčių mokėtojas atsako už elektroniniu būdu pateiktų dokumentų duomenų teisingumą ir jų pateikimą laiku. 11. Neviena iš Šalių neatsako už visišką ar dalinį įsipareigojimų neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, [rodžius nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr ) nuostatomis, Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 (Žin., Nr. 1996, Nr ), ir Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 (Žin., 1997, Nr ). V. EDS VARTOTOJAS 12. Mokesčių mokėtojo dokumentus elektroniniu būdu teikiančio EDS vartotojo (vieno arba daugiau) duomenys, kurie bus naudojami įregistruoti ir/arba suteikti dokumentus teiksiančiam asmeniui atitinkamas teises bei, jam jungiantis prie EDS, jį autentifikuoti, yra nurodyti Sutarties priede, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis. Sutarties priedas neteikiamas, kai šios Sutarties pagrindu EDS vartotoju įregistruojamas pats mokesčių mokėtojas.

10 VI. SUTARTIES GALIOJIMAS, NUTRAUKIMAS, KEITIMAS 13. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir yra neterminuota. 14. AVMI turi teisę vienašališkai keisti Sutarties sąlygas apie tai raštu informavusi mokesčių mokėtoją prieš 15 darbo dienų. 15. Sutarties priedo duomenys keičiami ir/arba papildomi nauju Sutarties priedu. 16. Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja tik sudaryti raštu ir pasirašyti abiejų Šalių, išskyrus Sutarties 14 punkte nurodytu atveju. 17. Kiekviena iš Šalių turi teisę nutraukti Sutartį. Apie tai Šalis raštu turi įspėti kitą Šalį prieš 15 darbo dienų. Jeigu mokesčių mokėtojas pažeidžia Sutarties sąlygas, AVMI turi teisę nutraukti Sutartį nesilaikydama šiame punkte nustatyto įspėjimo termino. 18. Sutartis nutraukiama automatiškai, jei tai numato Sutarties sudarymą ir/arba dokumentų teikimą reglamentuojantys teisės aktai. VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 19. Iškilusius ginčus dėl Sutarties vykdymo Šalys sprendžia derybų būdu. Jeigu ginčo nepavyksta išspręsti derybų būdu, kiekviena Šalis turi teisę ginčą spręsti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 20. Sutartis sudaroma ir pasirašoma lietuvių kalba dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. 21. Tais atvejais, kurių nenumato Sutartis, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais. AVMI (AVMI pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas, kiti rekvizitai) VIII. ŠALIŲ REKVIZITAI Mokesčių mokėtojas (Pavadinimas (vardas, pavardė), identifikacinis numeris (kodas), buveinės (gyvenamosios vietos) adresas, kiti rekvizitai) (Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas, pavardė) (Parašas) (Vardas, pavardė) (A.V.) (A.V.)

11 PRC904P forma Duomenų teikimo elektroniniu būdu sutarties priedas DOKUMENTŲ TEIKIMO ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIES NR. (data) (registracijos numeris) PRIEDAS DUOMENYS APIE ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖS SISTEMOS VARTOTOJĄ Nr. (data) (registracijos numeris) (vieta) 1. Elektroninio deklaravimo informacinės sistemos (toliau EDS) vartotojo vardas(-ai): 2. EDS vartotojo pavardė(-ės): 3. EDS vartotojo identifikacinis numeris (kodas): 4. EDS vartotojo gyvenamosios vietos adresas: 5. EDS vartotojo telefono numeris*: 6. EDS vartotojo elektroninio pašto adresas*: 7. EDS vartotojo teisių galiojimo terminas: nuo (data) iki (data). 8. EDS vartotojas galės atlikti šiuos veiksmus (pildoma, jei EDS vartotojas galės atlikti ne visus veiksmus): Paaiškinimas: * nurodyti neprivaloma. AVMI (AVMI pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas, kiti rekvizitai) Mokesčių mokėtojas (Pavadinimas (vardas, pavardė), identifikacinis numeris (kodas), buveinės (gyvenamosios vietos) adresas, kiti rekvizitai) (Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas, pavardė) (Parašas) (Vardas, pavardė) (A.V.) (A.V.)

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M.

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-07-23 iki 2011-02-03 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 106-4364, i. k. 1072055ISAK000VA-66 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS,

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, TURTO AREŠTO AKTŲ, TESTAMENTŲ, SUTARČIŲ, VEDYBŲ SUTARČIŲ, ĮGALIOJIMŲ, NEVEIKSNIŲ IR RIBOTAI VEIKSNIŲ ASMENŲ REGISTRŲ SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų

Detaliau

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 NAUJA REDAKCIJA nuo 2017 01 01 (Šaltinis INFOLEX) INFOLEX PASTABA:

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

Adresatas

Adresatas VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2017-12- 21 Nr. (18.18-31-1E)RM-39010 INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL ATNAUJINTO LEIDINIO 2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 (2012 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. VA-16 redakcija) (2012 m.

Detaliau

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO DALIS PARAMAI VILNIUS 2019 2 Turinys ĮVADAS... 4 1. Kas gali pasinaudoti teise sumokėto pajamų mokesčio dalimi paremti subjektą, turintį teisę gauti paramą?... 4 2. Kas yra laikomas

Detaliau

PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos virš

PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos virš PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 147 (Valstybinės

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis PATVIRTINTA VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. P1-116 1 priedas NUOMOS SUTARTIS Nr. (data) Vilnius Nuomotojas valstybės įmonė Turto bankas, juridinio asmens kodas

Detaliau

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC”

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC” PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. Sp-53 REGISTRAVIMO ŽYMA VISUOMENINIO RINKIMŲ KOMITETO (pavadinimas) VEIKLOS SUTARTIS 1 (data) (sudarymo

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006 M.

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ PALYGINIMO INFORMACINĖS

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Saugome Jūsų pasaulį 1. Sutarties sąvokos 1.1. Užsakovas šią apsaugos sutartį su Vykdytoju sudaręs ir joje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo. Sąvoka Užsakovas taip pat

Detaliau

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO 9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/235 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ KAVOS PARDAVIMO

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-100 VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvarkymo principus ir sąlygas Jums dalyvaujant apklausoje

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

01F02 Versija:01 UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas Tomo g. 2, LT Klaipėda. Tel. (8 46) Faks. (8 46)

01F02 Versija:01 UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas Tomo g. 2, LT Klaipėda. Tel. (8 46) Faks. (8 46) UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas163743744. Tomo g. 2, LT- 91245 Klaipėda. Tel. (8 46) 300106. Faks. (8 46) 310105. PVM mokėtojo kodas LT637437415. LR juridinių asmenų registras,

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat 1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numatyta mokesčio lengvata galės pasinaudoti nuolatiniai

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2007

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo, sumokėjimo ir deklaravimo tvarka VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2017 m. Seminaro planas Avansinio pelno mokesčio (toliau avansinis PM) apskaičiavimas

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra generalinio direktoriaus 2018 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-18/106 (pakeista 2019 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. (1.1E)-V-27) VALSTYBINIO REGISTRACIJOS NUMERIO DERINIO

Detaliau

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc Žaidimo Pirkite bet kurį PALMOLIVE produktą parduotuvėse Drogas ir laimėkite SPA Vilnius dovanų kuponą! rengimo taisyklės: 1. ŽAIDIMO UŽSAKOVAS, ORGAIZATORIUS IR PRIZŲ KOORDINATORIUS 1.1. Žaidimo užsakovas

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS Nr. 201 - - Utena UAB Utenos komunalininkas, vykdantis Utenos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus funkcijas, toliau vadinama

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-1

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/303 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ UŽKANDŽIŲ IR ŠALTŲ

Detaliau

ŠALČININKŲ DARBO BIRŽOS, ŠIRVINTŲ DARBO BIRŽOS, ŠVENČIONIŲ DARBO BIRŽOS, TRAKŲ DARBO BIRŽOS, VILNIAUS DARBO BIRŽOS IR UKMERGĖS DARBO BIRŽOS REORGANIZA

ŠALČININKŲ DARBO BIRŽOS, ŠIRVINTŲ DARBO BIRŽOS, ŠVENČIONIŲ DARBO BIRŽOS, TRAKŲ DARBO BIRŽOS, VILNIAUS DARBO BIRŽOS IR UKMERGĖS DARBO BIRŽOS REORGANIZA Projektas ALYTAUS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, KAUNO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, KLAIPĖDOS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, MARIJAMPOLĖS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, PANEVĖŽIO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, ŠIAULIŲ TERITORINĖS

Detaliau

124

124 APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS NE MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS ĮRANKIAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2012 m. gruodžio 20 d. Nr. Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mėgėjų

Detaliau

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 4 GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr m d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 4 GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr m d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr.... 20 m....... d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio

Detaliau

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister 19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo ministerijos, [Finansuotojo pavadinimas] ir [Privataus subjekto

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

taisykles

taisykles PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ PILDYMO, TIKSLINIMO IR PATEIKIMO TAISYKLöS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisykl s (toliau Taisykl s) parengtos

Detaliau

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V-52.1 6 priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS (įstaigos kodas 190140622) I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Bendrovėje įrengtas automatines ir neautomatines asmens

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Jonavos vandenys (toliau

Detaliau

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V1-236 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2015-03-27 iki 2016-08-17 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 68-3519, i. k. 1122213ISAK002B-240 VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAG

Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAG Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAGNOSTINIŲ IR STANDARTIZUOTŲ TESTŲ) ORGANIZAVIMO, VYKDYMO

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMEN

PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMEN PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M.

Detaliau

FR0389pub.fdd (Published)

FR0389pub.fdd (Published) Pildyti tik didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis F R 0 3 8 9 Forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 00 m. birželio 6 d. įsakymu Nr.

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas KAUNO APSKRITIES VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų min

Elektroninio dokumento nuorašas KAUNO APSKRITIES VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų min Elektroninio dokumento nuorašas KAUNO APSKRITIES VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Vidinių procedūrų valdymo skyriui, Vasario

Detaliau

PAS30008

PAS30008 PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V1-307 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx PATVIRTINTA Valstybės įmonės Valstybinė miškų urėdija direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. ĮS-392 VĮ VALSTYBINĖ MIŠKŲ URĖDIJA DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

PATVIRTINTA Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-82 VILNIAUS GABRIELĖS

PATVIRTINTA Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-82 VILNIAUS GABRIELĖS PATVIRTINTA Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-82 VILNIAUS GABRIELĖS PETKEVIČAITĖS-BITĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYMO CENTRO ASMENS

Detaliau

Microsoft Word - Asmenų prašymų pasiūlymų ir skundų nagrinĊjimo tvarkos aprašas

Microsoft Word - Asmenų praÅ¡ymų pasiÅ«lymų ir skundų nagrinÄŠjimo tvarkos apraÅ¡as PATVIRTINTA Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2007 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-37 (Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2014 m. birželio 18 d. įsakymo

Detaliau

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės

Detaliau

Specialiosios_SoyouStart_dedikuoto_serverio_nuomos_sutarties_salygos

Specialiosios_SoyouStart_dedikuoto_serverio_nuomos_sutarties_salygos SPECIALIOSIOS So You Start DEDIKUOTO SERVERIO NUOMOS SUTARTIES SĄLYGOS Versija: 2013-12-05 1 STRAIPSNIS: TIKSLAS Šių specialiųjų sąlygų, papildančių pagrindines So You Start paslaugų teikimo sutarties

Detaliau

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr NUSTATYTA Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus visuotinio dalininkų susirinkimo 2019 m. kovo 6 d. protokolu Nr. 3-3 MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GENEROLO POVILO PLECHAVIČIAUS KADETŲ LICĖJŲ KRITERIJŲ IR

Detaliau

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETI

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETI KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. spalio 30 d. įsakymu Nr.

Detaliau

PATVIRTINTA 2018 m. gegužės 17 d. Klaipėdos Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V-115 KLAIPĖDOS ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVAR

PATVIRTINTA 2018 m. gegužės 17 d. Klaipėdos Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V-115 KLAIPĖDOS ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVAR PATVIRTINTA 2018 m. gegužės 17 d. Klaipėdos Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V-115 KLAIPĖDOS ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Savivaldybės

Detaliau

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo LIETUVOS BANKO VALDYBA N U T A R I M A S DĖL ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, PRANEŠIMŲ NAGRINĖJIMO IR ASMENŲ APTARNAVIMO LIETUVOS BANKE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2014 m. gegužes 8 d. Nr. 03-76 Vilnius Vadovaudamasi

Detaliau

PACIENTO SUTIKIMAS TVARKYTI ASMENS DUOMENIS Uždėdami varnelę ( ) ant ženkliuko, Jūs sutinkate, kad pasirinkdami naudotis konkrečios sveikatos priežiūr

PACIENTO SUTIKIMAS TVARKYTI ASMENS DUOMENIS Uždėdami varnelę ( ) ant ženkliuko, Jūs sutinkate, kad pasirinkdami naudotis konkrečios sveikatos priežiūr PACIENTO SUTIKIMAS TVARKYTI ASMENS DUOMENIS Uždėdami varnelę ( ) ant ženkliuko, Jūs sutinkate, kad pasirinkdami naudotis konkrečios sveikatos priežiūros įstaigos ar tyrimų laboratorijos paslaugomis, sutinkate,

Detaliau

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJI

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJI ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJIMO SUTARTIES PATVIRTINIMO 2018 m. sausio 29 d. Nr.

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Projektų Elektroninių sąskaitų faktūrų posistemio (i.saf) sukūrimas ir Elektroninių važtaraščių posistemio (i.vaz) sukūrimas eiga. Geroji praktika Virginija Ginevičienė i.saf ir i.vaz projektų vadovė Mokestinių

Detaliau

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS Nr. T-33

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS Nr. T-33 KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. vasario 6 d. Nr. T-33 Kaunas Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

4. LAIKINOJI DRAUDIMO APSAUGA UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas Konstitucijos pr. 7, Vilnius GYVYBĖS DRAUDIMo TAISYKLėS NR. 305 GYVYBĖS DRAUDIMAS GARA

4. LAIKINOJI DRAUDIMO APSAUGA UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas Konstitucijos pr. 7, Vilnius GYVYBĖS DRAUDIMo TAISYKLėS NR. 305 GYVYBĖS DRAUDIMAS GARA 4. LAIKINOJI DRAUDIMO APSAUGA UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas Konstitucijos pr. 7, Vilnius GYVYBĖS DRAUDIMo TAISYKLėS NR. 305 GYVYBĖS DRAUDIMAS GARANTIJA PLIUS 1. BENDROJI DALIS Šiose gyvybės draudimo

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

PATVIRTINTA Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos Direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. VK-175 PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS GIMNAZIJOS ASMENS D

PATVIRTINTA Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos Direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. VK-175 PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS GIMNAZIJOS ASMENS D PATVIRTINTA Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos Direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. VK-175 PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS GIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V-52.1 5 priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS (įstaigos kodas 190140622) I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

BAB banko SNORAS inventoriaus Laisvasis Pardavimas 2019 birželio mėnesį Parduodamas turtas: Nurodytas priede Nr. 2 prie šio skelbimo El. paštas pasiūl

BAB banko SNORAS inventoriaus Laisvasis Pardavimas 2019 birželio mėnesį Parduodamas turtas: Nurodytas priede Nr. 2 prie šio skelbimo El. paštas pasiūl BAB banko SNORAS inventoriaus Laisvasis Pardavimas 2019 birželio mėnesį Parduodamas turtas: Nurodytas priede Nr. 2 prie šio skelbimo El. paštas pasiūlymų teikimui: kilnojamasturtas@snoras.com Turto savininkas

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation #HRSavaitėLietuva VDI IR DARBDAVIŲ TEISĖS BEI PAREIGOS NAUJAJAME DARBO KODEKSE 2017 Kas atsitiko: 1. Naujas teisinis reiškinys, iš esmės keičiantis darbo teisinių santykių reguliavimą. 2. Dialogo arba

Detaliau

PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės "Kauno vandenys" generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROV

PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės Kauno vandenys generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROV PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės "Kauno vandenys" generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. 2-136 UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "KAUNO VANDENYS" ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

Aptarnavimo ir skundu nagrinejimo tvarkos aprasas_2017

Aptarnavimo ir skundu nagrinejimo tvarkos aprasas_2017 Dokumento tipas: Tvarkos aprašas Rengėjas: Juridinio skyriaus viršininkė Gražina Beigo Patvirtinta: Gyvybės draudimo UAB BONUM PUBLICUM valdybos 2017 m. balandžio 4 d. protokolu Nr. 2017-07 Įsigalioja:

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno šv.

Detaliau

PAGRINDINĖS KLIENTO SUTARTIES SĄLYGOS 1. VARTOJAMI TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI 1.1 Abonementas bet kuris šioje Sutartyje nurodytų abonemento būdų, kuris s

PAGRINDINĖS KLIENTO SUTARTIES SĄLYGOS 1. VARTOJAMI TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI 1.1 Abonementas bet kuris šioje Sutartyje nurodytų abonemento būdų, kuris s PAGRINDINĖS KLIENTO SUTARTIES SĄLYGOS 1. VARTOJAMI TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI 1.1 Abonementas bet kuris šioje Sutartyje nurodytų abonemento būdų, kuris suteikia teisę į daugkartinį mokamą treniruoklių salės

Detaliau

Draft

Draft Rinkėjų sąrašas 1. Įvadas... 3 2. Registracijos sąlygos... 3 3. Rinkėjų sąrašo parengimas... 4 4. Balsuojančių paštu rinkėjų sąrašas... 5 5. Specialiųjų poreikių turinčių rinkėjų sąrašas... 6 6. Rinkėjų

Detaliau

AB DNB banko paslaugų teikimo taisykles

AB DNB banko paslaugų teikimo taisykles Luminor Bank AB paslaugų teikimo bendrosios taisyklės (D) Šios Banko paslaugų teikimo bendrosios taisyklės (D) yra taikomos Šalių santykiams dėl Paslaugų teikimo pagal Sutartis tarp Banko (dabartinis pavadinimas

Detaliau