PRITARTA Šiaulių moksleivių namų mokytojų taryboje protokolas Nr. V 4-4 PATVIRTINTA Šiaulių moksleivių namų direktoriaus 2018 m. gruodžio 2

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "PRITARTA Šiaulių moksleivių namų mokytojų taryboje protokolas Nr. V 4-4 PATVIRTINTA Šiaulių moksleivių namų direktoriaus 2018 m. gruodžio 2"

Transkriptas

1 PRITARTA Šiaulių moksleivių namų mokytojų taryboje protokolas Nr. V 4-4 PATVIRTINTA Šiaulių moksleivių namų direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V ŠIAULIŲ MOKSLEIVIŲ NAMŲ 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS

2 2 I SKYRIUS 2018 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS Šiaulių moksleivių namų veiklos planas 2019 metams (toliau Planas), atsižvelgus į strateginius įstaigos planus, švietimo būklę, bendruomenės poreikius, nustato metinius įstaigos tikslus bei uždavinius, apibrėžia prioritetus ir priemones uždaviniams vykdyti. neformaliojo vaikų švietimo paslaugų teikėja. Įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, Šiaulių moksleivių (toliau ) teikia kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinami Šiaulių miesto mokinių ugdymosi poreikiai pagal neformaliojo švietimo ugdymo programas, sudaromos lygios ugdymosi galimybės ir sąlygos, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudojami įstaigai skirti ištekliai. namuose netrūko įvairių įdomių būrelių ir renginių projektų, akcijų, varžybų, konkursų, parodų ir kt. Mokykla atliko svarbų vaidmenį kuriant pozityvaus vaikų, paauglių, jaunuolių gyvenimo idėjas ir jį užpildė prasmingomis veiklomis. Mokyklos vizija orientuota į ateities iššūkius švietimui, paremta šiuolaikinių švietimo tyrimų rezultatais, atitinka nacionalinę regiono strategiją. Apgalvotai pritaikytas ugdymo turinys padėjo kiekvienam ugdytiniui įgyti kompetencijų, būtinų tolesniam ugdymui(-si). namų bendruomenė kiekvienam ugdytiniui stengėsi sukurti palankų ugdymosi mikroklimatą, kuriame yra graži, jauki, saugi aplinka, geri santykiai. namuose dirba veikli ir darni komanda. Jos, būdami skirtingo amžiaus, pedagoginės patirties, pasižymintys skirtingomis kompetencijomis, veikdami kryptingai ir vieningai, sugebėjo sėkmingai įgyvendinti išsikeltus tikslus bei uždavinius, spręsti problemas, priimti optimalius sprendimus, t. y. laiduoti švietimo įstaigos darbo kokybę. Įgyvendinant neformaliojo vaikų švietimo programas, 2018 metais ugdymo procesą užtikrino ir įgyvendino 38 pedagoginiai darbuotojai: 1 mokytojas ekspertas, 12 mokytojų metodininkų, 13 vyresniųjų mokytojų, 9 mokytojai, ir 13 aplinkos darbuotojų. Mokykloje dirba profesionali vadovų komanda: 2 vadovai atestuoti II vadybinei kvalifikacinei kategorijai, 1 III vadybinei kvalifikacinei kategorijai. Naudojamos patalpos: Pastatai Plotas m 2 Šiaulių moksleivių (Aušros alėja 52) 555,9 Vaikų klubas (Krymo g. 32) 576,82 Vaikų klubas Aitvaras (Žemaitės g. 22) 353,06 Vaikų klubas Draugystė (Saulės takas 5) 156,61 namų teatro studija Kompanija šauni 406,83 (Vytauto g. 103A) Mokyklos misija Įgyvendinti švietimo politiką neformaliojo vaikų švietimo srityje. Ilgalaikis prioritetas atvira, kūrybinga ir atsakinga bendruomenė. Parengti mokyklos strateginiai planai ir metinės veiklos programos, atsižvelgiant į šiuolaikines vadybos mokslo ir modernaus švietimo tendencijas. Strateginis veiklos planas ir metinės veiklos planai orientuoti į efektyvumo didinimą ir nuolatinį optimizavimą m. strateginio veiklos plano tikslas užtikrinti visuomenės poreikius tenkinančių švietimo, kultūros, sporto, sveikatos ir socialinių paslaugų kokybę ir įvairovę. Įgyvendinant šį strateginį tikslą, buvo vykdoma Šiaulių moksleivių namų švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa. Vienas iš svarbiausių siekių mokyklos bendruomenės susitelkimas ties bendra idėja: ruošti jauną žmogų gyvenimui, suteikiant jam žinių, stiprinant motyvaciją ir ugdant gebėjimus nuolat mokytis, skatinant asmens saviraišką, inovacijas ir kūrybingumą bei siekti aukštesnių rezultatų, nei

3 3 jie patys tikisi. Suvokėme, kad mokykla turi tapti nuolat besimokančia, kuriančia, besikeičiančia, mokinių ir visuomenės poreikius atliepiančia mokykla. Muzika, teatras, šokis (nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. sportinis ir choreografinis ugdymas), dailė ir technologijos bei saviraiška (nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. saviraiškos būreliai praplėtė krypčių sudėtį, tai pilietinis, medijų ir saugaus eismo ugdymas) atspindėjo pagrindines namų veiklos sritis m. m. mokyklą lankė 962 mokiniai. Veikė 33 įvairaus profilio būreliai, studijos, kolektyvai, ansambliai (8 muzikos, 3 teatro, 4 šokio, 11 dailė ir technologijų, 7 saviraiškos). Neformaliojo ugdymo pasiūla buvo prieinama visiems vaikams pagal amžių, turimą patirtį, nepriklausomai nuo socialinės padėties. Dalis programų, atsižvelgiant į turimas lėšas, įgyvendintos per vasaros praktiką, plenerus, projektus, kūrybines stovyklas, konkursus. Įstaiga yra aktyvi meno projektų dalyvė ir organizatorė. Sėkmingai įgyvendintas Šiaulių miesto savivaldybės aplinkosauginis švietimo projektas Gamta, kur aš gyvenu, augu ir kuriu 2, Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo prieinamumo ir užtikrinimo vaikų vasaros poilsio programa: Vasaros akademija Kūrybiškumo sėkmė (I etapas stovykla Trys dienos, dvi naktys Virvytėje ir II etapas Dieninė stovykla Saulės pėdos namų vaikų klubuose Draugystė,, Aitvaras ). Kultūros rėmimo fondo ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus finansuotas ir sėkmingai įgyvendintas projektas XII tarptautinis vaikų ir jaunimo teatrų festivalis-kūrybinė laboratorija Baltoji varnelė. Sėkmingai įgyvendintos dvi Šiaulių miesto savivaldybės finansuotos Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos: Taikomosios ir vaizduojamosios dailės meniniams užsiėmimams Meno mozaika dideliems ir Savęs pažinimo ir dailės saviraiškos programa Rask laiko sau 2. Projektų inicijavimas, planavimas, vadovavimas, komandos telkimas ir įgyvendinimas sėkmingas dėka namų bendruomenės sutelktumo, tikėjimo, bendruomeniškumo. Siekiant užtikrinti kokybiškas neformaliojo vaikų švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, įstaigoje daug dėmesio mokslo metais buvo skiriama ugdymo proceso diferencijavimui, tėvų dalyvavimui ugdymo, renginių organizavimo ir dalyvavimo procese (organizuojami tėvų susitikimai, pokalbiai su būrelių, studijų, kolektyvų mokytojais, atviros pamokos). Buvo siekiama, kad namų mikroklimatas būtų atviras ir draugiškas tėvams. Tradiciniais yra tapę įvairių bendrų tėvų, vaikų ir mokytojų renginių organizavimas: - Edukacinis užsiėmimas Gėlės ; - Kūrybinis-meninis keramikos užsiėmimas; - Kūrybinės dirbtuvės Advento vainikas ; Su ugdytinių pasiekimais tėvai supažindinti susirinkimų, renginių, konkursų, festivalių, švenčių, atvirų durų dienų metu, namų internetiniame puslapyje, socialiniame tinkle Facebook. Ugdytinių tėvų pagalba organizuotos išvykos į miesto, tarptautinius ir respublikinius festivalius ir konkursus. Mokytojai skatinami siekti aukštesnės kvalifikacinės kategorijos, sudaryta perspektyvinė atestacijos programa m. m. buvo atestuotos dvi mokytojos: Vilma Ptašinskienė (dailė ir technologijos) įgijo vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją, Laura Dudnikienė (muzika) mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją m. Tarptautinės mokytojų dienos proga namų mokytojoms Stanislavai Rusevičienei (muzika) ir Vilmai Račkauskienei (šokis) įteikti apdovanojimai Šiaulių miesto metų mokytojas. Šiandienos gyvenimas mokytojams meta daugybę iššūkių. Inovatyvių technologijų gausa, naujos mokinių kartos verčia ir mokytojus nestovėti vietoje, nuolat mokytis, ieškoti naujovių mokymo procesui įvairinti, tobulėti. namų mokytojai bendraujantys ir bendradarbiaujantys, besidalijantys gerąja patirtimi, idėjomis, naujovėmis. Siekdami pažangos, vedami noro tobulėti įvairių dalykų mokytojai m. m. ne tik dalyvavo organizuotuose metodiniuose renginiuose (kvalifikaciją kiekvienas darbuotojas tobulino apie 8 dienas), bet ir patys organizavo Seminarus: - Pokyčių valdymas ir lyderystė, mokytojos Jolita Udrienė, Dalė Dargienė.

4 4 - Muzikinės kultūros ugdymas koncertine veikla, mokytojos Stanislava Rusevičienė, Laura Dudnikienė, Danguolė Masiulienė. - Kūrybiškumo ugdymo metodai neformaliajame švietime, mokytojos Jolita Udrienė, Dalė Dargienė. - Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų technologijų mokytojams Grafikos rūšis: eksperimentinė grafika. Spaudimas nuo polistirolo plokštės, mokytojos Akvilina Čėsnienė, Jolita Udrienė. - Patirtinio mokymo(si) strategijos. Mokymas(is) iš patirties, mokymasis per patirtį, mokytojos Laura Pikelienė, Danguolė Masiulienė, Daiva Rozgaitė-Udrienė. Mokytojų patirties sklaidos užsiėmimus, veiklas (pedagogas-pedagogui): - Mokytojų dienos kūrybinės dirbtuvės Draugystės apyrankė, mokytoja Daiva Dominauskienė; - Mokytojų kūrybinių darbų paroda Retrospektyva, mokytoja Vilma Ptašinskienė; - Kūrybinės dirbtuvės mokytojams Raktas nuo, mokytoja Daiva Rozgaitė - Udrienė; - Dailės-technologijų mokytojų pleneras Kurtuvėnuose, mokytoja Violeta Tarandienė. - Suorganizuota namų mokytojų, darbuotojų kūrybinių darbų paroda Kūrybiniai ieškojimai ir atradimai, renginių organizatorė Daiva Dominauskienė. Edukacinius užsiėmimus mokiniams: Šventinė dekoracija ( Juventos progimnazija), Netradicinė technika, panaudojant manų kruopas ( ), Žibinto švieselė ( Rasos progimnazija), Siurprizas (Vaikų klubas Draugystė ), Šventinės dovanėlės (Vaikų klubas Draugystė ), Puodelio dekoravimas ( ), Gėlės mamai (Vaikų klubas ), Bumbulas zuikučiui (Medelyno progimnazija), Svajonių saugyklėlė, Skiriu Lietuvai (Šiaulių Rasos progimnazija), Raktų pakabukas (Medelyno progimnazija), Skelbiu pavasarį (Vaikų klubas Draugystė ), Užgavėnių kaukės gamyba ( Smalsučių pabiručių mokyklėlė), Keramikos suvenyras ( Juventos progimnazija). bendradarbiavimo kultūrą puoselėjanti įstaiga. Išskiriami bendradarbiavimo su socialiniais partneriais lygiai: miesto, respublikos, tarptautinis. Sudarytos 27 bendradarbiavimo sutartys (iš jų m. m. pasirašyta 12 bendradarbiavimo sutarčių). Vykdyta pedagoginės veiklos ir mokyklos priežiūra (stebėta mokytojų veikla, nustatyta ugdymo planų ir kitų dokumentų kokybė, analizuoti mokinių, kolektyvų pasiekimai). Vykdomas ugdymo programų tęstinumas. Bendruomenė aktyviai dalyvavo priimant sprendimus, prisiimant skirtingus vaidmenis ir atsakomybę. Kiekvienais metais rengiama anketa Planuokime drauge. Pedagoginės veiklos vertinimas nuolatinis, nenutrūkstamas procesas, pagrįstas analize ir refleksija. Kad procesas būtų nuoseklus ir naudingas, mokyklos mokytojai taiko Savęs vertinimo metodą, užpildydami Mokytojo veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo savianalizės anketą. namuose skatinamas vaikų ir jaunimo kūrybiškumas, saviraiška ir supratimas, kad gerovę Lietuvoje kuria atsakingi, kūrybingi ir atviri žmonės. Stengiamės pastebėti, įvertinti, skatinti mokinius ir tuo tikslu organizuojame kasmetinę tradicinę šventę Metų geriausieji. Vaikas pripažįstamas kaip ypatingas, gebantis ir aktyviai besimokantis, o mokytojo pareiga yra jį drąsinti, skatinti ir remti. nuolat ir įvairiomis formomis ( namų laikraštyje, miesto, respublikos spaudoje, informacijos stenduose, interneto tinklalapyje, socialiniame Facebook tinkle) informuoja miesto visuomenę apie savo veiklą, vertybes, pasiekimus. Gerėjantis užimtumas puikiausia prevencinė veikla m. m. suorganizuoti 144 renginiai: 3 tarptautiniai, 4 respublikiniai, 50 miesto, 10 mokytojų patirties sklaidos užsiėmimų, 68 namų renginiai, pravesti 4 edukaciniai užsiėmimai tėvams, suorganizuoti 4 seminarai mokytojams, įgyvendinti 9 projektai. Dalyvauta 134 renginiuose: 21 tarptautiniame, 27 respublikiniuose, 5 regiono, 81 miesto. Užimta: I vietų 82, II vietų 24, III vietų 9, kitos vietos 21. Gauta padėkų, nominacijų 48.

5 5 Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad namuose gyvos tradicijos, 80 proc. ugdytinių aktyviai dalyvavo įvairiapusiškoje veikloje, miesto, šalies, tarptautiniuose projektuose, konkursuose, akcijose, buvo atviri naujovėms, puoselėjo kultūrą, mokėsi būti sąmoningi ir atsakingi. Stiprieji mokyklos veiklos aspektai m. m.: Ugdymui(si) palankus ir saugus mikroklimatas grupėse, studijose, kolektyvuose. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. Mokykla atvira visuomenei, turinti savo tradicijas ir atliekanti tinkamą vaidmenį vietos bendruomenėje. Teikiamų ugdymo paslaugų ir pramoginės pasiūlos gausa ir įvairovė, tęstinumas. Kvalifikuoti, kūrybingi mokytojai. Pedagogai nuolat tobulina savo dalykinę ir metodinę kvalifikaciją, dalijasi gerąja patirtimi vieni su kitais. Puikūs ugdytinių pasirodymai respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose, aktyvi koncertinė veikla. Mokykla atvira pokyčiams. Silpnieji veiklos aspektai m. m.: Ugdymo patalpos neatitinka šiuolaikinių reikalavimų, reikalinga įstaigos renovacija. Nepakankami finansiniai ištekliai riboja spartesnį edukacinių aplinkų kūrimą. Neadekvatus neformaliojo švietimo finansavimas, lyginant su formaliojo švietimo įstaigomis. Dalis kompiuterinės įrangos jau pasenusi, ją būtina keisti. Neišnaudotos bendradarbiavimo su mokinių tėvais galimybės. Mokytojams trūksta užsienio kalbų kompetencijų (patobulinti užsienio kalbos įgūdžius). Šiaulių moksleivių namų veikla vykdoma 5 pastatuose ( namuose, vaikų klubuose: Aitvaras, Draugystė, ir namų teatro studijoje Kompanija šauni ). Kuriama psichologiškai ir fiziškai saugi aplinka. Puoselėjamas ir atnaujinamas mokyklos interjeras: eksponuojami mokinių darbai, rengiamos teminės parodos. Pastatų būklė ir estetinis vaizdas yra geras. namų patalpos atitinka higienos reikalavimams, pritaikytos pagal specifiką, poreikius, skatinamas naujų erdvių atsiradimas ir parengimas. Trūksta lėšų mokyklos modernizacijai ir naujų technologijų diegimui. Visa tai įtakojo ugdymo kokybę bei mokinių lankomumą. Prioritetinės veiklos kryptys m. m.: Saugus, sveikas ir laimingas vaikas; Ugdymo kokybės tobulinimas; Bendruomenės tapatumo, mikroklimato stiprinimas ir bendradarbiavimo plėtra mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo, įsivertinimo, informavimo procese; Gilesnio vaiko pažinimo skatinimas ir įvairesnių būdų jo poreikiams išsiaiškinti taikymas; Mokinių emocinių ir socialinių kompetencijų ugdymo plėtojimas; Vaiko asmenybės ūgties pamatavimo sistemos kūrimas. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi organizavimas; Formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų parengimas (teatro, šokio); Socialinių partnerių, rėmėjų gausėjimas; Projektinės veiklos tobulinimas, aktyvinimas m. m. ugdymo programas pasirinko 978 mokinių. Veiks 32 įvairaus profilio būreliai, studijos, kolektyvai, ansambliai. Mokiniai galės rinktis 9 krypčių ugdymo programas.

6 6 II SKYRIUS 2019 METŲ VEIKLOS PRIEMONIŲ PLANAS 1. MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIAI Eil. Pavadinimas Nr. 1. namų 2019 metų finansinės veiklos ataskaita ir 2020 metų biudžeto projekto pristatymas. Mokytojų etatinio darbo apmokėjimo modelis. Galimi pokyčiai dėl etatinio nuo mokslo metų. namų nuostatų keitimo klausimas. Vidinės komunikacijos ir bendradarbiavimo tobulinimas įstaigoje m. namų veiklos savianalizės protokolo pristatymas m. m. I pusmečio mokinių pasiekimai ir lankomumas m. vaikų vasaros užimtumo organizavimas mokslo metų neformaliojo švietimo programų poreikių analizė. Mokytojų pedagoginio krūvio projekto aptarimas m. m. Ugdymo plano projekto m. m. pristatymas. 4. namų metodinių grupių, komisijų veiklos ataskaitų už m. m. pristatymas, analizavimas m. m. ugdymo plano tvirtinimas. namų veiklos prioritetai, tikslai, uždaviniai m. m., 2020 m. Saugios aplinkos namuose kūrimas. Rekomendacijos mokytojams Darbas su ypatingais ir gabiais vaikais pristatymas. Vykdymo Atsakingas, data vykdytojai Virgilija Aviženienė Danguolė Masiulienė Kęstutis Šaltis Kęstutis Šaltis Veiklos savianalizės darbo grupės Kęstutis Šaltis Nijolė Pleskūnienė Danguolė Masiulienė Lina Ratkevičienė Rita Toleikienė Daiva Dominauskienė Kęstutis Šaltis Kęstutis Šaltis Kęstutis Šaltis Danguolė Masiulienė Metodinių grupių, komisijų pirmininkai. Kęstutis Šaltis Aistė Pleskūnė, Lina Ratkevičienė

7 7 Mokytojų atstovų rinkimai į namų tarybą. 5. Strateginio plano m. m. įgyvendinimas. Strateginio plano m. m. pristatymas. namų veiklos plano-projekto 2020 m. pristatymas. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) metų atestacijos programos pristatymas. Kęstutis Šaltis Strateginio plano rengimo darbo grupė Danguolė Masiulienė Lina Ratkevičienė Metodinių grupių pirmininkai Daiva Dominauskienė 2. MOKYKLOS TARYBOS VEIKLA Veikla Data Atsakingas asmuo Eil. Nr. 1. Ūkinės-finansinės veiklos per 2018 metus aptarimas. Asignavimų valdytojo įmokų į biudžetą pajamų ir išlaidų sąmatos ir biudžetinių lėšų sąmatos 2019 metams aptarimas. Paramos lėšų panaudojimas Virgilija Aviženienė Surinktos informacijos apie mokyklos materialinės bazės turtinimo poreikius pristatymas. 2. Grupių, mokinių skaičiaus būreliuose, kolektyvuose, studijose, ansambliuose tvirtinimas m. m m. vaikų vasaros užimtumo organizavimas namuose m. namų veiklos savianalizės protokolo pristatymas. Mokyklos ugdymo plano-projekto m. m. pristatymas. Danguolė Masiulienė Nijolė Pleskūnienė Danguolė Masiulienė Veiklos savianalizės darbo grupės Kęstutis Šaltis Bendravimo ir bendradarbiavimo su mokinių tėvais ir visuomene analizė. 4. namų tarybos narių rinkimai. namų tarybos 2019 m. veiklos ataskaitos rengimas ir pristatymas mokyklos bendruomenei /12 Mokyklos taryba Tarybos pirmininkas

8 8 5. Mokyklos strateginės veiklos plano m. suderinimas. namų 2019 metų veiklos plano įgyvendinimas ir 2020 metų veiklos plano pristatymas. namų atestuotų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) perspektyvinės programos metams pristatymas. Mokyklos tarybos veiklos plano 2020 metams sudarymas Kęstutis Šaltis Danguolė Masiulienė Daiva Dominauskienė Tarybos 6. Klausimų, konfliktinių situacijų, atsižvelgiant į tėvų, mokytojų, mokinių ir kitų darbuotojų interesus svarstymo inicijavimas. 7. Mokyklos veiklą reglamentuojančių dokumentų (tvarkų) svarstymas. 8. Pagalba ir iniciatyvos, organizuojant įvairius mokyklos renginius. 10. Teikti siūlymus mokyklos administracijai dėl mokykloje vykdomos veiklos gerinimo. 11. Inicijuoti 2% pajamų mokesčio surinkimą ir panaudojimo galimybių aptarimas. Susidarius situacijai Visus metus Visus metus Nuolat Nuolat Tarybos Tarybos Tarybos Tarybos Tarybos, būrelių mokytojai 3. DIREKCINĖS TARYBOS POSĖDŽIAI Eil. Pavadinimas Nr. 1. Higieninių normų laikymosi, mokinių saugumo ir tikrinimo aptarimas. Mokytojų etatinio darbo užmokesčio sistemos modelio realybė ir pokyčiai. 2. namų mokinių, mokytojų apklausos Neformaliojo ugdymo įtaka mokinių profesijos pasirinkimui rezultatų pristatymas. Dėl mokyklos finansinės situacijos. Vykdymo Atsakingas data Aistė Pleskūnė, Rita Toleikienė, Danguolė Masiulienė Lina Ratkevičienė, Virgilija Aviženienė, Nijolė Pleskūnienė, Aistė Pleskūnė. Ekstremalių situacijų prevencijos priemonių planas metams. Mokyklos bendrųjų patalpų ir sanitarinių mazgų higieninės-sanitarinės būklės patikrinimas. 3. Projektinė veikla. Bendravimas ir bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. namų dokumentacijos tvarkymas, archyvavimas ir naikinimas Danguolė Masiulienė, Lina Ratkevičienė, Aida Budraitienė, Nijolė Pleskūnienė, Rita Toleikienė,

9 9 Elektroninis registras. Socialinių kompetencijų ugdymo sistema namuose. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo analizė, išvados, rekomendacijos. Profilaktinio darbuotojų sveikatos pasitikrinimo priežiūra. 4. Metodinių grupių veikla. Gabių vaikų atpažinimas ir jų gebėjimų įvertinimas namuose. Aplinkos darbuotojų darbas. Pastatų būklė po žiemos sezono. 5. Mokytojų veiklos organizuojant tėvų pedagoginį švietimą. namų veiklos plano vasaros atostogų metui sudarymas m. m. ugdymo plano įgyvendinimas. Pasiruošimas mokytojų tarybos posėdžiui. Mokytojų darbo krūvių aptarimas mokslo metams. Inventoriaus stovis, remonto darbų numatymas, terminų nustatymas ir atlikimas. Veiklos savianalizės darbo grupės Danguolė Masiulienė, Metodinių grupių pirmininkai, Aistė Pleskūnė Mokytojų metodinių grupių pirmininkai, Danguolė Masiulienė, Nijolė Pleskūnienė Kęstutis Šaltis, Danguolė Masiulienė, Nijolė Pleskūnienė, metodinių grupių pirmininkai, Aistė Pleskūnė, Rita Toleikienė. Racionalus patalpų užimtumas. namų savivaldos struktūrų veikla. Profilaktinio darbuotojų sveikatos pasitikrinimo priežiūra mokslo metų neformaliojo ugdymo programų poreikių analizė, mokytojų darbo krūvio įvertinimas. Įstaigos pasiruošimas naujiems mokslo metams Kęstutis Šaltis, Danguolė Masiulienė, Aistė Pleskūnė, Lina Ratkevičienė. Mokyklos bendrųjų patalpų ir sanitarinių mazgų higieninės-sanitarinės būklės patikrinimas. Smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos priemonių plano įgyvendinimas ir analizė. 8. Edukacinių aplinkų kūrimo, plėtojimo, apsirūpinimo šiuolaikinėmis mokymo priemonėmis m. m. aptarimas ir m. m. vizija. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. Metodinės veiklos kryptys m. m Aistė Pleskūnė, Akvilina Čėsnienė, Laura Pikelienė, Solveiga Bugienė, Danguolė Masiulienė, Metodinių grupių pirmininkai.

10 10 9. Smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos vykdymo grupės veikla. Metinė inventorizacija. namų dokumentacijos vedimo tvarka. Dokumentacijos plano rengimas. Darbo su dokumentacija reikalavimų aptarimas. namų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) Mokytojų atestacijos ir kvalifikacijos kėlimo planavimas. 10. Renginių, skirtų Kalėdų šventėms, planavimas m. veiklos aptarimas m. tikslai, uždaviniai, veiklos planavimas Kęstutis Šaltis, Virgilija Aviženienė, Danguolė Masiulienė, Aistė Pleskūnė, Aida Budraitienė Danguolė Masiulienė, Virgilija Aviženienė, Rita Toleikienė, Aistė Pleskūnė. Mokyklos ūkinės ir finansinės situacijos aptarimas. Profilaktinio darbuotojų sveikatos pasitikrinimo priežiūra. namų pastatų priešgaisrinės saugos, evakuacinių išėjimų būklės įvertinimas. 4. METODINĖ VEIKLA 4.1. MUZIKOS MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 2019 METAMS Mokytojų metodinės veiklos tikslas sudaryti sąlygas nuolat tobulinti kvalifikaciją ir kompetenciją, reflektuoti savo darbą, ieškoti iškilusių problemų sprendimų, aptarti ir skleisti gerąją patirtį, plėtoti pedagoginę saviraišką ir kūrybiškumą, įgyvendinti inovacijas, siekti ugdymo kokybės. Metodinės veiklos uždaviniai: - Telkti mokytojus įgyvendinti šalies ir regiono švietimo politiką. - Skleisti švietimo/pedagogikos naujoves bei pedagoginę patirtį. - Nuosekliai planuoti ir organizuoti darbo procesą. - Gerinti mokytojų dalykines kompetencijas. - Plėtoti mokytojų bendradarbiavimą. - Stiprinti bendravimą ir bendradarbiavimą su mokinių tėvais. - Ugdyti mokinių saviraišką, kūrybiškumą, savarankiškumą, skatinant juos dalyvauti įvairiuose konkursuose, renginiuose metų prioritetai: - Saugus, sveikas ir laimingas vaikas. - Ugdymo kokybė. - Plėtoti mokinių emocinių ir socialinių kompetencijų ugdymą.

11 11 - Skatinti neformaliojo švietimo paslaugų plėtrą. Eil. Nr. Veiklos turinys Data Organizatoriai Renginio vieta 1. Susirinkimas: Neformalaus švietimo sėkmės ir problemos. Muzikinio repertuaro aktualijos. Diskusija Asmenybės ūgties vertinimas ir įsivertinimas. 2. Praktinis užsiėmimas-atvira pamoka tėveliams bei kolegoms Gitaros ir ukulėlių atsiskaitymas nedalyvaujantiems koncerte,,pirmieji ŽINGSNIAI II. 3. Metodinės temos:,,gitara ar ukulėlė. Solo ar akompanimetas. Kiekvieno žmogaus balsas kitoks. 4. Susirinkimas: 2019 m. vasaros užimtumo organizavimas m. m. muzikos mokytojų metodinės grupės veiklos aptarimas ir įsivertinimas. I. Susirinkimai, patirties sklaida: (mokinių žiemos atostogų metu) val. (data ir vieta gali keistis) (mokinių pavasario atostogų metu) Ramūnas Mikalauskas Vilma Valiukienė Eglė Lebedienė Metodinės grupės Valerija Berteškienė Simas Aleknavičius Valerija Berteškienė Eglė Lebedienė Stanislava Rusevičienė, metodinės grupės,,sandoros progimnazija m. m. rengiamų ugdymo programų pristatymas (realybė ir perspektyvos). 5. Seminaras:,,Lietuviais esame mes gimę Seminaras, autorinė paroda, edukacinis užsiėmimas ir autorinių dainų knygelių pristatymas vaikams. 6. Susirinkimas: m. m. būrelių, studijų ugdymo programų aprobavimas ir teikimas namų direktoriui tvirtinti. 7. Susirinkimas: Metodinės grupės veiklos plano 2020 metams sudarymas. namų 2020 metų veiklos planavimas. Straipsnis:,,Grojimo ukulėlėmis ypatumai. 8. Susirinkimas: Jaunimo požiūrio į muzikos klausymą ir atlikimą vertinimas Valerija Berteškienė Stanislava Rusevičienė, metodinės grupės Stanislava Rusevičienė, metodinės grupės Valerija Berteškienė Simas Aleknavičius Virginija Puronienė

12 9. Seminaras (patirties sklaidos): Vaikų ir jaunimo populiariosios muzikos festivalio-konkurso Dainuok, žiemužėle 2019 dalyviamspedagogams. 10. Kvalifikacijos kėlimas: - Dalyvavimas dalykiniuose seminaruose, kursuose; Stanislava Rusevičienė, Laura Dudnikienė Nuolat Metodinės grupės Vieta derinama - Dalykinių ir metodinių žinių sklaida, grįžus iš kvalifikacijos tobulinimo kursų; Nuolat Metodinės grupės - Informacija apie dalykines metodines naujoves spaudoje, internete. 11. Popietė: Užgavėnių dainos, žaidimai, skanumynai. 12. Koncertas:,,Pakylėk iki dangaus, skirtas Motinos dienai 13. Konkursas: Instrumentinės ir vokalinės muzikos konkursas šventė Aš ir muzika. 14. Koncertas: Pavasarinės nuotaikos 15. Baigiamasis koncertas Labas vasarėle! 16. Mergaičių ansamblio koncertas: Garsų lietus. 17. Šventiniai, tradiciniai muzikinių kolektyvų koncertai, renginiai, skirti Šv. Kalėdų, Motinos bei Tėvo dienai paminėti. 18. Festivalis: Baltijos šalių dainos ir šokio festivalis Vasaros šėlsmas. 19. Konkursas: Baltijos šalių vaikų ir jaunimo populiariosios muzikos festivaliskonkursas Dainuok, žiemužėle Mergaičių ansamblio koncertas: Kalėdų žvaigždės belaukiant. 21. Kalėdinis koncertas Skambančios kalėdos. Nuolat II. Renginiai: Metodinės grupės Vilma Valiukienė, organizacinė grupė Valerija Berteškienė Simas Aleknavičius 2019 m. balandisgegužė Virginija Puronienė, muzikos mokytojų metodinė grupė Eglė Lebedienė, organizacinė grupė namų vaikų klubas Povilo Višinskio biblioteka Povilo Višinskio Viešoji biblioteka Eglė Lebedienė Lopšelisdarželis Dainelė Mergaičių ansamblis, Virginija Puronienė Metodinės grupės Stanislava Rusevičienė, Laura Dudnikienė Stanislava Rusevičienė, Laura Dudnikienė Mergaičių ansamblis, Virginija Puronienė Individualiai kiekvieno mokytojo pasirinkta. Pakruojo dvaras Vieta derinama Eglė Lebedienė namų vaikų klubas

13 22. Kelionė į Gdanską, į Šekspyro teatro centrą. 13 III. Kelionės, išvykos, susitikimai: Organizacinė grupė Šiauliai- Gdanskas- Šiauliai 23. Mokytojų dienos išvyka į Birštoną Stanislava Rusevičienė Birštonas 4.2. CHOREOGRAFIJOS MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 2019 METAMS Ilgalaikis prioritetas atvira, aktyvi, kūrybinga ir atsakinga bendruomenė. - Saugus, sveikas ir laimingas vaikas. - Bendruomenės tapatumo, mikroklimato stiprinimas ir bendradarbiavimo plėtra mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo, įsivertinimo, informavimo procese. - Ugdymo kokybė. Metodinės veiklos tikslas gerinti ir tobulinti mokytojų profesinę kompetenciją ir siekti švietimo proceso veiksmingumo. Metodinės veiklos uždaviniai: - užtikrinti metodinį ir dalykinį bei profesinį mokytojų bendradarbiavimą; - gerinti mokytojų dalykines kompetencijas, kompiuterinio raštingumo ir gebėjimų taikymo kokybę; - skleisti pedagogines ir metodines naujoves, dalytis gerąja pedagogine patirtimi ir ją skatinti; - glaudesnis bendravimas ir bendradarbiavimas su mokinių tėvais. Eil. Nr. Veiklos turinys Data Organizatoriai Renginio vieta 1. Metodinės temos sklaida: LĖTAS VALSAS. Derinys sportinių šokių varžyboms D klasės lygiui atitinkantis LSŠF taisyklėms ir leistinoms figūroms. Diskusija asmeninės patirties pagrindu: Vaiko asmenybės ūgties pasiekimų ir pažangos vertinimas (dalyviai mokiniai, mokytojai, tėvai). Realybė, galimybė, bendri sutarimai. 2. Atvira pamoka: mokinių tėveliams ir šokių mokytojams: Kūrybiškumo ugdymas. Apšilimo pratimai porose įvairioms raumenų grupėms. I. Susirinkimai, patirties sklaida: Valdas Bytautas Metodinės grupės Vilma Račkauskienė namų Socialinių kompetencijų ugdymo sistema namuose. 3. Patirties sklaida mokytojams: Mokinių skatinimo bei vertinimo metodai užsiėmimuose. Rita Toleikienė Valdas Bytautas

14 14 Diskusija: - Dėmesys ugdymo procesui; - Siekimas pozityvių pokyčių; - Asmenybės augimas. 4. Atviros pamokos tėveliams: Pagal poreikį Lina Ratkevičiennė Šokių studija Linksmosios pėdutės, 2 k. Daina Svirskytė, Sportinių šokių kolektyvas Svingas, 12 k. Valdas Bytautas, Vaikų klubas, Sportinių šokių kolektyvas Šiaulių Volta, 2 k. Birutė Malinauskienė, Rasos progimnazija, Šiuolaikinių kolektyvas Asorti 2 k. Vilma Račkauskienė 5. Susirinkimas: Vasaros užimtumo organizavimas. Mokinių karjeros projektavimo ypatumai neformaliojo ugdymo procese. 6. Susirinkimas: m. m. choreografijos mokytojų metodinės grupės veiklos aptarimas ir įsivertinimas m. m. rengiamų ugdymo programų pristatymas (realybė ir perspektyvos) m. m. choreografijos mokytojų metodinės grupės veiklos ataskaitos parengimas. 8. Susirinkimas: Studijų, kolektyvų, klubų ugdymo programų m. m. aprobavimas ir teikimas namų direktoriui tvirtinti. 9. Metodinė tema: Taisyklinga laikysena, pagalba esant netaisyklingai laikysenai. Šiuolaikiška, tobula ugdymo kokybė, suteikianti kiekvieno vaiko savarankiškai iniciatyvai pakankamai erdvės, laiko ir dėmesio. 10. Susirinkimas: Choreografijos mokytojų metodinės grupės veiklos plano sudarymas 2020 metams. namų veiklos programos m. m., 2020 m. planavimas Vilma Račkauskienė, metodinės grupės. Lina Ratkevičienė Vilma Račkauskienė, metodinės grupės Vilma Račkauskienė, metodinės grupės Vilma Račkauskienė, metodinės grupės Vilma Račkauskienė Danguolė Masiulienė Vilma Račkauskienė, metodinės grupės.

15 Kvalifikacijos kėlimas: - Dalyvavimas dalykiniuose seminaruose, kursuose; Nuolat Metodinės grupės - Dalykinių ir metodinių žinių sklaida, grįžus iš kvalifikacijos tobulinimo kursų. Nuolat Metodinės grupės - Informacija apie dalykines metodines naujoves spaudoje, internete. 12. Gimnastikos stovykla Visagino žiema Šokių studijos Linksmosios pėdutės mokinių atvira pamokakoncertas ir naujų narių krikštynos. 14. Dieninė stovykla Linksmai sutikim pavasarį. 15. Lietuvos sportinių šokių reitingo varžybos ŠIAULIAI Nuolat II. Renginiai, projektai: Metodinės grupės Daina Svirskytė Visaginas Akrobatikos gimnastikos centras Daina Svirskytė Šiaulių arena Daina Svirskytė Klubas Flamingas (Vilniaus g. 137), Birutė Malinauskienė, organizacinė grupė. VĮ Krepšinio akademija Saulė, Pramonės g Varžybos Nykštukų Kalėdos Valdas Bytautas namų 17. Lithuania show dance and contemporary dance 2019 čempionatas Rokiškyje Daina Svirskytė Rokiškio kultūros centras 18. Dieninė stovykla Mano miestas Daina Svirskytė Klubas Flamingas (Vilniaus g. 137), 19. Varžybos Valio, Pavasarėlis Valdas Bytautas namų 20. Baigiamasis kolektyvo koncertas Volta Birutė Malinauskienė Rasos progimnazija 21. Vasaros šokio stovykla Visagine Daina Svirskytė Visagino akrobatikos sporto mokykla 22. Tarptautinis šokio festivaliskonkursas Asorti Vilma Račkauskienė Saulės koncertų salė 23. Sportinių šokių kolektyvo Šiaulių Birutė Malinauskienė Baras Pegasas Volta kalėdinis vakaras. 24. Kalėdiniai renginiai: Kalėdų Vilma Račkauskienė stebuklai. 25. Edukacinė-pažintinė išvyka Vilma Račkauskienė Lietuva/Latvija III. Kelionė, išvykos, susitikimai: 26. Evos Tombak knygos Minčių žvėrynas pristatymas-susitikimas Vilma Račkauskienė Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka

16 27. Anželikos Cholinos šokio teatras Vilma Račkauskienė Šiauliai Susitikimas su naujai susikūrusia MJ Akademija Birutė Malinauskienė Vilnius 4.3. DAILĖS IR TECHNOLOGIJŲ MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 2019 METAMS 2019 metų prioritetai: - Saugus, sveikas ir laimingas vaikas. - Ugdymo kokybė. - Plėtoti mokinių emocinių ir socialinių kompetencijų ugdymą. - Mokinių profesinių įgūdžių formavimas. - Skatinti neformaliojo švietimo paslaugų plėtrą, užtikrinant ugdymo programų įvairovę ir plėtojant mokinių užimtumą. Metodinės veiklos tikslas siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo ir švietimo proceso veiksmingumo užtikrinimo, skatinant mokytojų kūrybiškumą, profesinį ir asmeninį tobulėjimą, siekiant kiekvieno mokinio sėkmės. Eil. Nr. Metodinės veiklos uždaviniai: - Nuosekliai planuoti ir organizuoti darbo procesą. - Gerinti mokytojų dalykines kompetencijas. - Aktyvinti pasidalytąją lyderystę metodinėje veikloje, skleisti pedagogines ir metodines naujoves. - Stiprinti bendravimą ir bendradarbiavimą su mokinių tėvais. - Ugdyti mokinių saviraišką, kūrybiškumą, savarankiškumą, skatinant juos dalyvauti įvairiuose konkursuose, renginiuose, parodose. - Užtikrinti metodinį ir dalykinį bei profesinį mokytojų bendradarbiavimą ne tik namuose, bet ir su panašių interesų grupėmis Lietuvoje ir užsienyje. - Sudaryti mokiniui sąlygas pačiam patirti, išgyventi, kurti ir įgyvendinti savo projektus, puoselėti savo asmenybę. Veiklos turinys Data Organizatoriai Renginio vieta 1. Patirties sklaidos keramikos užsiėmimas mokytojams: Dubenėlis I. Susirinkimai, patirties sklaida: Laima Andruškevičienė 2. Susirinkimas: Vaiko asmenybės ūgtis namų dailės ir technologijų būreliuose, studijose Metodinės grupės 3. Atvirų užsiėmimų dienos dailės ir technologijų būreliuose, studijose. Kovo mėn. pagal individualiai pasirinktą planą Metodinės grupės, namų klubai: Aitvaras, Draugystė,.

17 17 4. Apskritas stalas Atvirų užsiėmimų savaitės apibendrinimas; sėkmės ir nesėkmės užsiėmimų metu. 5. Atvira pamoka namų mokiniams, mokinių tėveliams: Darbelis iš gipsinio binto Obuolys. 6. Susirinkimas: m. m. dailės ir technologijų mokytojų metodinės grupės veiklos aptarimas ir įsivertinimas Jolita Udrienė, metodinės grupės pirmininkė Violeta Tarandienė Jolita Udrienė, metodinės grupės 2019 m. vasaros užimtumo organizavimas m. m. rengiamų ugdymo programų pristatymas (realybė ir perspektyvos) m. m. dailės ir technologijų mokytojų metodinės grupės veiklos ataskaitos parengimas. 8. Susirinkimas: Būrelių, studijų ugdymo programų m. m. aprobavimas ir teikimas namų direktoriui tvirtinti. 9. Atvira pamoka namų mokytojams: Piešimas ant šilko Jolita Udrienė, metodinės grupės Metodinės grupės Daiva Dominauskienė 10. Susirinkimas: 2020 m. dailės ir technologijų mokytojų metodinės grupės veiklos plano sudarymas Jolita Udrienė, Daiva Dominauskienė namų veiklos programos m. m., 2019 m. planavimas. 11. Mokomųjų, vaizdinių priemonių kūrimas: Mokomųjų programų, vaizdinių demonstracinių priemonių kūrimas ir panaudojimas užsiėmimuose. 12. Kvalifikacijos kėlimas: - Dalyvavimas dalykiniuose seminaruose, kursuose. Nuolat Metodinės grupės Nuolat Metodinės grupės - Dalykinių ir metodinių žinių sklaida, grįžus iš kvalifikacijos tobulinimo kursų. - Informacija apie dalykines metodines naujoves spaudoje, internete. Nuolat Nuolat Metodinės grupės Metodinės grupės

18 Aktualios informacijos pateikimas namų interneto svetainėje. Nuolat Metodinės grupės II. Parodos, projektai: 14. namų ugdytinių kūrybinių darbų paroda Žiema Akvilina Čėsnienė Šiaulių Rasos progimnazija 15. Šiaulių moksleivių namų mokinių piešinių paroda-konkursas Geometrija Jolita Udrienė 16. Kūrybinės raiškos studijos Skrydis mokinių kūrybinių darbų paroda Šerkšnas. 17. Kūrybinės raiškos studijos Skrydis mokinių kūrybinių darbų paroda Linksmieji nykštukai. 18. Kūrybinės raiškos studijos Skrydis mokinių kūrybinių darbų paroda Eglutė. 19. Dailiųjų amatų mokinių kūrybinių darbų paroda. 20. Kūrybinis edukacinis užsiėmimas Skiriu Lietuvai. 21. Respublikinė moksleivių kūrybinių darbų paroda Seku seku pasaką. Lietuvių liaudies motyvais. 22. Šiaulių Rasos progimnazijos PUG klasių mokinių kūrybinių darbų paroda Laukiant pavasario. 23. Šiaulių moksleivių namų moksleivių kūrybinių darbų paroda Seku seku pasaką. Lietuvių liaudies motyvais. 24. Dailiųjų amatų mokinių kūrybinių darbų paroda. 25. Šiaulių miesto švietimo ir ugdymo įstaigų moksleivių kūrybinių darbų paroda-konkursas Meškutis. 26. Meninio konstravimo būrelio mokinių kūrybinių darbų paroda Pavasario išdaigos. 27. Kūrybinis-edukacinis užsiėmimas Dovanėlė mamai. 28. Tarptautinė vaikų piešinių paroda Miško dvasia. Giesmininkų šalyje Jūratė Gricienė Lopšelisdarželis Kregždutė Jūratė Gricienė Lopšelisdarželis Saulutė Jūratė Gricienė Lopšelisdarželis Ežerėlis Akvilina Čėsnienė Šiaulių miesto savivaldybės viešosios biblioteka. Rėkyvos filialas Akvilina Čėsnienė Šiaulių Rasos Laima Andruškevičienė progimnazija Šiaulių moksleivių Akvilina Čėsnienė Šiaulių Rasos progimnazija Laima Andruškevičienė Šiaulių Juventos progimnazija Akvilina Čėsnienė Šiaulių miesto savivaldybės viešosios biblioteka Aido filialas Daiva Dominauskienė Šiaulių moksleivių Violeta Tarandienė Šiaulių moksleivių namų vaikų klubas Aitvaras Akvilina Čėsnienė Šiaulių moksleivių namų vaikų klubas,,draugystė Jolita Udrienė

19 29. Dailės studijos mokinių piešinių paroda, skirta vaikų gynimo dienai. 30. Šiaulių moksleivių namų mokinių kūrybinių darbų paroda mieste. 31. namų mokytojų, darbuotojų kūrybinių darbų paroda. 32. namų mokytojų, darbuotojų kūrybinių darbų paroda. 33. Kūrybinės raiškos studijos Skrydis mokinių kūrybinių darbų paroda 34. Šiaulių moksleivių namų ugdytinių kūrybinių darbų paroda Mokytojo portretas. 35. Taikomosios dailės būrelio mokinių kūrybinių darbų paroda 36. Dailės būrelio ir kūrybiškumo ugdymo studijos Deko mokinių kūrybinių darbų paroda. 37. Šiaulių moksleivių namų ugdytinių kūrybinių darbų Kalėdinė paroda Jolita Udrienė Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Aido filialas 2019 m. rugpjūtis rugsėjis 2019 m. rugsėjis 2019 m. spalis Daiva Dominauskienė, metodinės grupės Daiva Dominauskienė Daiva Dominauskienė Miesto ekspozicinė erdvė (ieškoma) Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka Jūratė Gricienė Šiaulių moksleivių namų vaikų klubas Aitvaras Daiva Dominauskienė Laima Andruškevičienė Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Aido filialas Daiva Dominauskienė Akvilina Čėsnienė Šiaulių vyskupijos pastoracinis centras III. Kelionės, išvykos, susitikimai: 38. Metodinis, dalykinis, profesinis Jolita Udrienė Balsiai mokytojų bendradarbiavimas. Pleneras Balsiuose. 39. Išvyka į Lenkiją (Gdanskas) Laima Andruškevičienė Lenkija 40. Mokytojų dienos išvyka į Birštoną Jolita Udrienė Birštonas 4.4. TEATRO MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 2019 METAMS Prioritetai: - Saugus, sveikas ir laimingas vaikas. - Plėtoti mokinių emocinių ir socialinių kompetencijų ugdymą; - Tobulinti mokyklos veiklos įsivertinimą. Teatro mokytojų metodinės grupės tikslas siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo ir švietimo proceso veiksmingumo užtikrinimo.

20 Eil. Nr. Metodinės grupės uždaviniai: - skatinti metodinį teatro mokytojų bendradarbiavimą; - skleisti pedagogines ir metodines naujoves, dalintis gerąja patirtimi; - dalyvauti vertinant teatro mokytojų praktinę veiklą; - inicijuoti naujas teatro dalyko kvalifikacijos tobulinimo programas; - padėti organizuoti teatro studijų šventes ir festivalius; - teikti siūlymus dėl teatro mokytojų skatinimo; - bendradarbiauti su kitomis namų mokytojų metodinėmis grupėmis. 20 Veiklos turinys Data Organizatoriai Renginio vieta 1. Susirinkimas: - namų veiklos vertinimas ir įsivertinimas. - Neformaliojo ugdymo svarba pozityviajai socializacijai. 2. Atvirų durų diena atvira pamoka PATIRTIES SKLAIDA: Kompanija šauni paskutinė mėnesio savaitė antradienis; I. Patirties sklaida, susirinkimai: Dalė Dargienė val. Metodinės grupės Dalė Dargienė, Virginijus Dargis namų teatro studija Kompanija šauni (Vytauto g. 103 A) Bildukas paskutinė mėnesio savaitė trečiadienis. 3. Vaikų ir jaunimo teatro studijos Bildukas : Edukacinės-atviros teatrinės pamokos Rasos, Dainų, Gegužių, Sandoros progimnazijų 1 8 klasių mokiniams. 4. Vaikų ir jaunimo teatro studijos Bildukas : atviros teatrinės pamokos Bilduko mokinių tėveliams. 5. Vaikų ir jaunimo teatro studijos Kompanija šauni : atviros teatrinės pamokos mokinių tėveliams. 6. Seminaras pedagogams: Atvira teatrinė-edukacinė pamokaseminaras miesto darželių auklėtojoms ir mokyklų 1 4 klasių mokytojams. 7. Patyriminis seminaras:,,interaktyvi edukacija,,n miesto ženklai. 8. Susirinkimas: - Vasaros užimtumo organizavimas; - Mokinių mokymosi motyvacijos skatinimas. 9. Patirties sklaidos užsiėmimas: Įkvėpimo šaltiniai/kūrybiniai impulsai val m. 01 mėn. 10 mėn. 11 mėn m. 02 mėn. 05 mėn. 11 mėn m. Danguolė Galinienė Danguolė Galinienė Danguolė Galinienė Dalė Dargienė, Virginijus Dargis 04 mėn. 11 mėn Danguolė Galinienė /06 Daiva Rozgaitė Udrienė, Laura Pikelienė Danguolė Galinienė, metodinės grupės Dalė Dargienė, Virginijus Dargis namų Rasos, Dainų, Gegužių, Sandoros progimnazijos. namų namų teatro studija Kompanija šauni (Vytauto g. 103 A) namų Derinama

21 10. Susirinkimas: m. m. Teatro mokytojų metodinės grupės veiklos aptarimas ir įsivertinimas m. m. rengiamų ugdymo programų pristatymas (realybė ir perspektyvos). Prioritetų nustatymas m. m. 11. Susirinkimas: Būrelių, studijų ugdymo programų m. m. aprobavimas ir teikimas namų direktoriui tvirtinti. Projektinė vadyba Mokomės ir kuriame kartu. 12. Susirinkimas: 2020 metams metodinės grupės veiklos plano sudarymas Danguolė Galinienė, metodinės grupės Metodinės grupės mokytojai Virginijus Dargis Danguolė Galinienė namų veiklos programos m. m., 2020 m. planavimas. 13. Popietė kūrybinės dirbtuvės Ne sapnai tai...prisimink. 14. Projektas,,Augame kartu su teatru (jeigu gausime dalinį finansavimą iš LKT). 15. Mūza 3 metų laikų kolekcijų pristatymas įstaigos ir miesto bendruomenėms. 16. Renginys Pižamų vakarėlis - (ikimokyklinukams ir 1 2 klasių mokiniai). 17. Mados teatras,,mūza edukacinės kūrybinės dirbtuvės Salduvės, Jovaro ir Ragainės progimnazijų mokiniams. 18. Vaidiname draugaujame kartu Vaidybinės ir vokalinės jungties beieškant (muzikinis spektaklis jaunučių grupei (pavadinimas tikslinamas). 19. Mados teatras,,mūza : Rudens žiemos madų kolekcijos kūrimas ir pristatymas. 20. namų naujų narių krikštynų šventė PIATIK. II. Renginiai-projektai: Daiva Rozgaitė- Udrienė 2019 m. sausis-birželis Dalė Dargienė, Virginijus Dargis /05 Laura Pikelienė, Daiva Rozgaitė - Udrienė Danguolė Galinienė Daiva Rozgaitė Udrienė, Laura Pikelienė Danguolė Galinienė, Rasos progimnazijos muzikos mokytojai /11 Daiva Rozgaitė Udrienė, Laura Pikelienė Danguolė Galinienė, namų Aitvaras namų teatro studija Kompanija šauni (Vytauto g. 103 A) namų Aitvaras, miesto renginiai namų namų Aitvaras Rasos progimnazija namų Aitvaras, miesto renginiai. Tikslinama

22 Projektas festivalis Vaikystė pienės pūkas 22. Kūrybinių dirbtuvių organizavimas tolerancijos dienai. 23. Žiemos kolekcijos pristatymas Kalėdiniuose miesto renginiuose. 24. Mūza 3 metų laikų kolekcijų pristatymas įstaigos ir miesto bendruomenėms. 25. Naujos humoristinės scenos, miniatiūros, parodijos, teatrinės improvizacijos teminiams renginiams. 26. Vaikų ir jaunimo teatro studijos Kompanija šauni jauniausios grupės spektaklis,,bela, Bosas ir Bulis. 27. Vaikų ir jaunimo teatro studijos Kompanija šauni spektaklis apie feminizmą (pavadinimas dar nežinomas). 28. Vaikų ir jaunimo teatro studijos Kompanija šauni spektaklis pagal knygą paaugliams 29. Pašėlusiai skubam užaugti - miniatiūrų spektaklis, skirtas 12-tokų išleistuvėms. 30. Vaikų ir jaunimo teatro studijos Kompanija šauni spektaklis,,girių giesmė pagal L. Ukrainką. 31. Vaikų ir jaunimo teatro studijos Kompanija šauni dalyvavimas miesto Trijų karalių šventėje. 32. Pavasario vasaros kolekcijos pristatymas miesto renginyje Aš mažasis šiaulietis. 33. Vaikų ir jaunimo teatro studijos Kompanija šauni dalyvavimas tarptautiniame Erazmus+ programos projekte,,ana, Peter ir aš Vokietijoje 34. Teminės kolekcijos pristatymas Šiaulių dienų renginiuose. 35. Žiemos kolekcijos pristatymas Kalėdiniuose miesto renginiuose. Dalė Dargienė, Virginijus Dargis, org. grupė. Danguolė /11 Galinienė Daiva Rozgaitė Udrienė, Laura Pikelienė Daiva Rozgaitė Udrienė, Laura Pikelienė Tikslinama Daiva Rozgaitė Udrienė, Laura Pikelienė III. Premjeros: 2019 m. pagal poreikį Danguolė Galinienė Dalė Dargienė, Virginijus Dargis Dalė Dargienė, Virginijus Dargis Dalė Dargienė, Virginijus Dargis Danguolė Galinienė Dalė Dargienė, Virginijus Dargis IV. Dalyvavimas renginiuose: Dalė Dargienė, Virginijus Dargis Daiva Rozgaitė Udrienė, Laura Pikelienė Dalė Dargienė, Virginijus Dargis Daiva Rozgaitė Udrienė, Laura Pikelienė Daiva Rozgaitė Udrienė, Laura Pikelienė Tikslinama namų Aitvaras Tikslinama namų namų teatro studija Kompanija šauni (Vytauto g. 103 A) namų teatro studija Kompanija šauni (Vytauto g. 103 A) namų teatro studija Kompanija šauni (Vytauto g. 103 A) namų namų teatro studija Kompanija šauni (Vytauto 103 A) Šiaulių miesto erdvės Šiaulių miesto erdvės Vokietija, Šiauliai Šiaulių miesto erdvės Šiaulių miesto erdvėse

23 36. Kelionė į Gdanską, į Šekspyro teatro centrą. 23 V. Kelionės, išvykos, susitikimai: 37. Mokytojų dienos išvyka į Birštoną Danguolė Galinienė Dalė Dargienė Šiauliai-Gdanskas- Šiauliai Šiauliai-Birštonas- Šiauliai 4.5. SAVIRAIŠKOS (PILIETINIO, MEDIJŲ, SAUGAUS EISMO) MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 2019 METAMS 2019 metų prioritetai: - Saugus, sveikas ir laimingas vaikas. - Bendruomenės tapatumo, mikroklimato stiprinimas ir bendradarbiavimo plėtra mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo, įsivertinimo, informavimo procese. - Ugdymo kokybė. Metodinės veiklos tikslas gerinti ir tobulinti mokytojų profesinę kompetenciją ir siekti švietimo proceso veiksmingumo, skatinant mokytojų kūrybiškumą, profesinį ir asmeninį tobulėjimą, siekiant kiekvieno mokinio sėkmės. Eil. Nr. Metodinės veiklos uždaviniai: - Taikyti įvairias ugdymo strategijas, plėtojančias gabių mokinių kompetencijas, mokinių kūrybiškumą, ugdymo turinį optimaliai priderinant prie mokinio poreikių. - Kurti pokyčiams palankią, saugią, sveiką bei ekologišką aplinką, formuojant tvirtą patyčių prevencijos kultūrą. - Kurti saugią, jaukią ir motyvuojančią aplinką. - Gerinti ugdymo procesą atsižvelgiant į mokinio gebėjimus, galimybes ir poreikius. - Nuosekliai planuoti ir organizuoti darbo procesą. - Gerinti mokytojų dalykines kompetencijas. - Aktyvinti pasidalytąją lyderystę metodinėje veikloje, skleisti pedagogines ir metodines naujoves. - Glaudesnis bendravimas ir bendradarbiavimas su mokinių tėvais. - Ugdyti mokinių saviraišką, kūrybiškumą, savarankiškumą, skatinant juos dalyvauti įvairiuose konkursuose, renginiuose. Veiklos turinys Data Organizatoriai Renginio vieta I. Susirinkimai, patirties sklaida: 1. Patirties sklaida Mokytojas mokytojui : Metodinė medžiaga apie bendradarbiavimo kompetencijos tobulinimą. Planavimas sėkmingos veiklos garantas. 2. Metodinių dienų / valandų organizavimas. Pagal susitarimą 3. Susirinkimas: 2019 m. vasaros užimtumo organizavimas Sigita Statkienė Solveiga Bugienė Solveiga Bugienė, Sigita Statkienė, Aldona Margienė, Jūratė Gricienė Solveiga Bugienė, metodinės grupės

24 m. m. metodinės grupės mokytojų veiklos aptarimas ir įsivertinimas m. m. rengiamų ugdymo programų pristatymas (realybė ir perspektyvos). 4. Susirinkimas: m. m. būrelių, studijų ugdymo programų aprobavimas ir teikimas namų direktoriui tvirtinti. 5. Susirinkimas : 2020 m. saviraiškos mokytojų metodinės grupės veiklos plano sudarymas Metodinės grupės Solveiga Bugienė, metodinės grupės namų veiklos programos m. m., 2020 m. planavimas. Socialinių kompetencijų ugdymas. Diskusija: Saugus, sveikas ir laimingas vaikas. Kaip jį atpažinti?. 6. Atvira veikla mokytojams: Triufelių gaminimas. 7. Kvalifikacijos kėlimas: - Dalyvavimas dalykiniuose seminaruose, kursuose; Metodinės grupės Jūratė Gricienė Nuolat Metodinės grupės - Dalykinių ir metodinių žinių sklaida, grįžus iš kvalifikacijos tobulinimo kursų; - Informacija apie dalykines metodines naujoves spaudoje, internete. 8. Pilietinė akcija Atmintis gyva, nes liudija, skirta sausio 13 dienai. 9. Pilietiškumo pamoka Gyvenkit sveiki ir laimingi. 10. Šiaulių miesto pradinių klasių mokinių,,šviesoforo konkursas. 11. Atvira veikla mokytojams: Vaisių vėrinėliai. 12. Šiaulių miesto švietimo ir ugdymo įstaigų vaikų kūrybinių darbų paroda saugaus eismo tema Būki kelyje budrus. 13. Saugaus eismo mokymo akcija pirmokams Saugiai į mokyklą, saugiai į namus. Nuolat Nuolat II. Renginiai, projektai: Metodinės grupės Metodinės grupės Aldona Margienė namų vaikų klubas Aitvaras Aldona Margienė namų vaikų klubas Aitvaras Solveiga Bugienė Jaunųjų turistų centras Jūratė Gricienė /09 Solveiga Bugienė /11 Solveiga Bugienė namų vaikų klubas 14. Tolerancijos popietė Aldona Margienė namų vaikų

25 15. Atvirų durų dienos, kalendorių rinkimo akcijos. 16. Kelionė į Gdanską, į Šekspyro teatro centrą. 25 klubas Aitvaras Nuolat Aldona Margienė namų vaikų klubas Aitvaras III. Kelionės, išvykos, susitikimai: Solveiga Bugienė Šiauliai- Gdanskas- Šiauliai 17. Mokytojų dienos išvyka į Birštoną Jūratė Gricienė Šiauliai- Birštonas- Šiauliai 5. VIDAUS VEIKLOS PRIEŽIŪROS PLANAS Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo Vykdymo terminas Danguolė Masiulienė Kiekvieno mėn d. d. Neformaliojo švietimo mokytojo darbo su grupe dienynų pildymo priežiūra. Mokinių elektroninio registro priežiūra. Mokyklos renginių stebėjimas Profilaktinio darbuotojų sveikatos pasitikrinimo priežiūra. Saugaus elgesio instruktažų pravedimo patikra. Nijolė Pleskūnienė Kęstutis Šaltis, Danguolė Masiulienė, Nijolė Pleskūnienė Rita Toleikienė Kiekvieno mėn d. d. Mokslo metų eigoje 1 kartą ketvirtyje Atsiskaitymo forma Individualiai Individualiai Aptariama individualiai Direkcinės tarybos posėdis Danguolė Masiulienė Individualiai Higienos normų laikymosi namų patalpose ir teritorijoje priežiūra. Rita Toleikienė, Aistė Pleskūnė Per metus Tvarkaraščių rengimas, derinimas. Danguolė Masiulienė , Direkcinės tarybos posėdis Individualiai Neformaliojo švietimo mokytojų užsiėmimų stebėjimas ir aptarimas. (bendravimas ir bendradarbiavimas, vertinimas ir įsivertinimas) Mokyklos bendrųjų patalpų ir sanitarinių mazgų higieninėssanitarinės būklės patikrinimas. namų pastatų būklės įvertinimas po žiemos ir vasaros sezono. Pastato techninė apžiūra. Kęstutis Šaltis, Danguolė Masiulienė, Nijolė Pleskūnienė Mokslo metų eigoje Aistė Pleskūnė Aistė Pleskūnė Metodinių grupių pasitarimuose, aptariama individualiai Direkcinės tarybos posėdis Direkcinės tarybos posėdis

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai priedas IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJA DANUTĖS JATULĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. (data) Ignalina I SKYRIUS

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo 28 d. protokolu Nr. MT-1 VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

Microsoft Word - Plan metod. ob doc

Microsoft Word - Plan metod. ob doc Vilniaus darželis mokykla Svaja 2016 2017 m.m. priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo metodinės grupės metinė veiklos programa 1 1.Tikslas: didinti mokymosi efektyvumą, užtikrinant įvairių gabumų ugdytinių

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

UKMERGĖS MENO MOKYKLA

UKMERGĖS MENO MOKYKLA UKMERGĖS MENO MOKYKLOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UKMERGĖS MENO MOKYKLOS STRATEGINIO PLANO 2015-2020 METAMS PATVIRTINIMO 2015 kovo 3 d. Nr.V-5 Ukmergė Pritarus Ukmergės rajono savivaldybės administracijos

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018-2019 M. M. UGDYMO PLANAS I. UGDYMO PLANO SUDARYMAS, PROGRAMŲ

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos direktoriaus sausio mėn. 13 d. įsakymu Nr. V1-12 KLAIPĖDOS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLOS 2017 2020 M. STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2019 METŲ VEIKLOS

Detaliau

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201 PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. BENDRA INFORMACIJA APIE

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Neformalusis vaikų švietimas ir formalųjį švietimą papildantis ugdymas: kas, kaip, kodėl? Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 2019-04-30 Vilnius Pranešime vartojami trumpiniai NVŠ neformalusis vaikų

Detaliau

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro tarybos posėdžio 2019 m. kovo 1 d. protokolu Nr. V2-03

Detaliau

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu, eksperimentavimu ir kūryba, teise klysti, rasti savo

Detaliau

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 2018-2019 M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas Grupė skirta mišraus 1. Atnaujinti Geros pradžios Ugdytojai:

Detaliau

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V- TYTUVĖNŲ

Detaliau

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS 2017-2018 MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Rudnosiukas ikimokyklinės grupės ugdymo planas reglamentuoja

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / 2017 2018 M. M. Mokyklos pavadinimas: Alytaus Volungės pagrindinė mokykla pavadinimas, logotipas

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos

Detaliau

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra strateginių tikslų įgyvendinimo vertinimas.) 1 tikslas

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen 1 2018-2019 MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamentuoja pradinio ir pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą

Detaliau

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS PATVIRTINTA Kėdainių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. V-206 KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO

Detaliau

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro direktoriaus 2017

Detaliau

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS MOLĖTŲ PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 1. Veiklos tikslas ir prioritetai: 1.1. Tikslas švietimo pagalbos prieinamumo didinimas specialiųjų ugdymosi poreikių ir/ar psichologinių

Detaliau

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS PATVIRTINTA Gimnazijos direktoriaus 07 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-79 KELMĖS R. ŠAUKĖNŲ VLADO PŪTVIO PUTVINSKIO GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS 07/8 m.m. PRITARTA Gimnazijos tarybos posėdžio 07 m. birželio

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Mokausi muziejuje Kūrybiniai edukaciniai projektai LDM Prano Domšaičio galerijoje PRAKALBINTI GALERIJOS EKSPONATUS PADEDA LDM Prano Domšaičio galerijos MENO PAŽINIMO CENTRAS Tikslas įdomia ir patrauklia

Detaliau

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 2008-01-09 ministro įsakymu Nr. ISAK- 43 VAIKŲ IR JAUNIMO KULTŪRINIO UGDYMO KONCEPCIJA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaikų ir jaunimo kultūrinio ugdymo

Detaliau

Ugdymo planas

Ugdymo planas PRITARTA Kauno m. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2018 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 35-376 PATVIRTINTA Kauno A.Kačanausko muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 20 d. įsakymu

Detaliau

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. Maldėnai I SKYRIUS

Detaliau

TVIRTINU Nemuno mokyklos direktorė Vesta Žiūraitienė KAUNO NEMUNO MOKYKLOS RENGINIŲ PLANAS 2018 M. GRUODŽIO MĖN. Diena Savaitės diena Val.

TVIRTINU Nemuno mokyklos direktorė Vesta Žiūraitienė KAUNO NEMUNO MOKYKLOS RENGINIŲ PLANAS 2018 M. GRUODŽIO MĖN. Diena Savaitės diena Val. TVIRTINU Nemuno mokyklos direktorė 2018-12-03 KAUNO NEMUNO MOKYKLOS RENGINIŲ PLANAS 2018 M. GRUODŽIO MĖN. Diena Savaitės diena Val. Renginio pavadinimas Vieta Dalyvauja Atsakingas Koordinatorius 01 Š 17.00

Detaliau

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokytojų kūrybiškumas ir lyderystės gebėjimai sudaro sąlygas

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS,

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, 290438420 2019 2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos tarybos nutarimu 2016 m. spalio 18d. protokolo Nr. 2 PATVIRTINTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos l.e. direktoriaus pareigas 2016 m.spalio19d. įsakymu Nr. V- 357

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Tai vienintelė Lietuvoje studijų programa, rengianti teatro mokytojus. Teatro ir kino pedagogika jungia dvi sudėtingas ir įdomias sritis teatro meną ir asmenybės

Detaliau

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI PATVIRTINTA direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. (toliau mokyklos) mokinių pažangos

Detaliau

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2016-2017 M. M. Val vidurin s metodin taryba darb organizuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir ministro 2005 m. rugpj

Detaliau

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO IR SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMŲ 2016-2017 MOKSLO

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

MARIJAMPOLĖS MENO M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DALIS PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V1-

MARIJAMPOLĖS MENO M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DALIS PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V1- MARIJAMPOLĖS MENO 2018-2019 M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DALIS PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus 2018-09-03 įsakymu Nr. V1-21 Marijampolės meno mokykla yra vaikų ir jaunimo ugdymo

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių Saulės pradinės mokyklos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-189 ŠIAULIŲ SAULĖS PRADINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS PL

PATVIRTINTA Šiaulių Saulės pradinės mokyklos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-189 ŠIAULIŲ SAULĖS PRADINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS PL PATVIRTINTA Šiaulių Saulės pradinės mokyklos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-189 ŠIAULIŲ SAULĖS PRADINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS Šiaulių Saulės

Detaliau

veiklos_planas_2016

veiklos_planas_2016 Patvirtinta direktoriaus 06-0-09 įsakymu Nr. (.3.)-V-34.)-V- VARĖNOS R. MERKNĖS VNCO KRĖVĖS GMNAZJOS 06 METŲ VEKLOS PLANO PREMONĖS, VEKSMA, VERTNMO KRTERJA 0.Žinių visuomenės plėtros programa 0.0.5 Ugdymo

Detaliau

Microsoft Word - IKIMOKYKLINČ IR PRIEŀMOKYKLINČ PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - IKIMOKYKLINÄŒ IR PRIEÅ€MOKYKLINÄŒ PEDAGOGIKA.docx IKIMOKYKLINĖ IR PRIEŠMOKYKLINĖ PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Studijų programa Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika skirta rengti pedagogus darbui su vaikais nuo gimimo iki 7 metų. Studijų programa yra

Detaliau

KLAIPĖDOS SANTARVĖS PROGIMNAZIJA TVIRTINU Direktorė Laima Vaitonienė 2019 M. SAUSIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS Diena Savaitės diena Laikas Renginys ir jo

KLAIPĖDOS SANTARVĖS PROGIMNAZIJA TVIRTINU Direktorė Laima Vaitonienė 2019 M. SAUSIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS Diena Savaitės diena Laikas Renginys ir jo KLAIPĖDOS SANTARVĖS PROGIMNAZIJA TVIRTINU Direktorė Laima Vaitonienė 2019 M. SAUSIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS Diena Savaitės diena Laikas Renginys ir jo pavadinimas Atsakingas asmuo Dalyvauja Vieta 3-17 Ketvirtadienis

Detaliau

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita PRITARTA Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. 1-65 ŠIRVINTŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRO DIREKTORIAUS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. BENDRA INFORMACIJA APIE ŠVIETIMO CENTRĄ Širvintų

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012 Lyderystė vardan mokymosi Eglė Pranckūnienė Mokyklų tobulinimo centras 2012 02 29 Įsivertinimas Ką aš labiausiai vertinu savo darbe? Kokios profesinės karjeros aš siekiu? Kaip man to pasiekti? Kokios galėčiau

Detaliau

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m.

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA 2017 2018 M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas 190138895 Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. 1. Už kurį laikotarpį pateikiate ataskaitą? (pasirinkite)

Detaliau

(Microsoft Word - veiklos apra\305\241as06-07.doc)

(Microsoft Word - veiklos apra\305\241as06-07.doc) ! " # $ % & ' ( ) # ) & ' * + ) ", & -. - / 0 1 % " 2 ) # 3 & ' % * 4 & # & 5 * ) - 6 $ * % ( " / ) ' 3 / 7 2 8 9 1.1. mokyklos pavadinimas adresas- * % ( " / ) & 3 9 * $ 5 * % ) 6-9 % " 2 ) # 3 & ' '

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gimnazija (Ugdymo įstaigos pavadinimas) VISUOMENĖS SVEIKATOS

Detaliau

PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 20

PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 20 PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 2014 2018 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO 2018 METŲ

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. Įsakymu Nr. ISAK 970 BENDROJO LAVINIMO UGDYMO TURINIO FORMAVIMO, VERTINIMO, ATNAUJINIMO IR DIEGIMO STRATEGIJA I. BENDROSIOS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ALYTAUS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO CENTRAS TOLERANCIJA Asociacija Alytaus neformaliojo švietimo centras "Tolerancija" įregistruota VĮ Registrų centre 2015 m. lapkričio 03 d. Veikia pagal įstatus ir kitus Lietuvos

Detaliau

PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNI

PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNI PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNINĖS KULTŪROS UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS I.

Detaliau

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. ŠVIETIMO SEKTORIAUS PROFESINIS STANDARTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švietimo sektoriaus

Detaliau

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. 1 Skirsnemunė I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA ŠVENČIONIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švenčionių progimnazijos nuostatai (toliau Nuostatai) reglamentuoja Švenčionių progimnazijos (toliau progimnazijos) teisinę formą, priklausomybę,

Detaliau

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 2016 IR 2016 2017 MOKSLO METŲ PRADINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, p

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, p PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD1-2328 PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, pavardė) (Savivaldybės biudžetinių įstaigų* veiklos

Detaliau

Mielieji, Jūsų nuomonė mums labai svarbi

Mielieji, Jūsų nuomonė mums labai svarbi susitarimu. UGDYMO KOKYBĖ KAUNO VAIKŲ DARŽELYJE VAIVORYKŠTĖ Įstaigos bendruomenės pedagogų, vaikų ir ugdytinių tėvų (globėjų) Pagarbūs vaiko ir pedagogo, auklėtojos padėjėjos santykiai: Kultūringas elgesys,

Detaliau

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M PRITARTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. A-338 PATVIRTINTA Kelmės r. Pakražančio gimnazijos direktoriaus 2016 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr.V-53 KELMĖS

Detaliau

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI Liudmila Lobanova VGTU Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Inga Veževičienė VGTU Integracijos ir karjeros direkcija Vilnius 2005.02.25

Detaliau

2017 metų veiklos planas

2017 metų veiklos planas PRITARTA Telšių r. Eigirdžių pagrindinės mokyklos mokyklos tarybos 2017 m. vasario 7 d. nutarimu Nr. 1 PATVIRTINTA Telšių r. Eigirdžių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. vasario 14 d. įsakymu Nr.

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Lietuvos kaimo tinklo 2018 metų veiksmų planas

Detaliau

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL RADVILIŠKIO RAJONO KUTIŠKIŲ DAUGIAFUNKCIO CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2019

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL RADVILIŠKIO RAJONO KUTIŠKIŲ DAUGIAFUNKCIO CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2019 RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL RADVILIŠKIO RAJONO KUTIŠKIŲ DAUGIAFUNKCIO CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2019 m. kovo 27 d. Nr. T-1102 Radviliškis Vadovaudamasi

Detaliau

Funkcija

Funkcija PATVIRTINTA Jonavos r. Savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2013 m. sausio 25 Įsakymas Nr. V-2013-1 VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖS LIVIJOS GRINIOVOS VYKDANČIOS MOKINIŲ SVEIKATOS

Detaliau

SPRENDIMAS

SPRENDIMAS KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 11 POSĖDIS SPRENDIMAS DĖL KAUNO R. BATNIAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2014 m. spalio 30 d. Nr. TS-395 Kaunas Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Biurų veikla ir perspektyvos teikiant sveikatos priežiūros paslaugas mokyklose Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė, Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos pirmininkė

Detaliau

JONAVOS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRO ŠVIETIMO DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO FILIALO ORGANIZUOJAMI RENGINIAI 2015 M. GRUODŽIO MĖN Nr.

JONAVOS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRO ŠVIETIMO DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO FILIALO ORGANIZUOJAMI RENGINIAI 2015 M. GRUODŽIO MĖN Nr. JONAVOS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRO ŠVIETIMO DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO FILIALO ORGANIZUOJAMI RENGINIAI 2015 M. GRUODŽIO MĖN. 2015-11-27 Nr. 1R- 482 EIL NR. RENGINIO PAVADINIMAS 1. Seminaras

Detaliau

Priedas Nr.15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIK

Priedas Nr.15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIK Priedas 15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIKLOS PLANAS 2018/2019m.m. VEIKLOS TURINYS 1. Tikslas Skatinti

Detaliau

ĮSIVERTINIMO SUVESTINĖ

ĮSIVERTINIMO SUVESTINĖ Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos taisyklių 3 priedas (Institucijos, vykdančios mokytojų ir švietimo

Detaliau

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl edupro.lt Ežero g. 8-1 77141 Šiauliai Tel./faksas: (8 41) 552 469 Mob. 8 647 43544 VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, plėtoti ir įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą programos

Detaliau

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450)

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) 54275 El.p.rastine@vabalninko.birzai.lm.lt. GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO

Detaliau

1_II_et_P_Sav_mokymai

1_II_et_P_Sav_mokymai 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Vidurinio ugdymo programos aprašas Individualus ugdymo planas Telšių Džiugo vidurinės mokykla Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Janina Šalkauskytė Svarbūs klausimai baigiantiems 10 klasę: Ko aš noriu? Ką

Detaliau

TVARKA

TVARKA 1 PATVIRTINTA Kauno Žiburio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. (1.3) V-73 KAUNO ŽIBURIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS ĮVADAS Kauno Žiburio pagrindinės

Detaliau

7S-18_priedas

7S-18_priedas 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA

NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA PASVALIO R. PUMPĖNŲ GIMNAZIJOS IŠORINIO VERTINIMO TRUMPOJI ATASKAITA ĮŽANGA Vizito laikas 2018 m. vasario 26 kovo 1 d. Vizito tikslas mokyklų veiklos kokybės išorinis

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ (t

metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ (t 2017-2019 metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIŲ IR PROUO KRITERIJŲ SUVTINĖ (tūkst. Eur) 21 Švietimo programa 01 Užtikrinti kokybišką ugdymą

Detaliau

Neformaliojo vaikų švietimo aktualumas ir veiklos gairės

Neformaliojo vaikų švietimo aktualumas ir veiklos gairės Telšių rajono savivaldybės patirtis, įgyvendinant NVŠ lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarką Irena Daubarienė, Telšių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus

Detaliau

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS TIKSLAS VIEŠOSIOS POLITIKOS PRIORITETAS Lietuvai priešiškos šalys jau ilgą laiką

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Alytaus šv. Benedikto gimnazijos tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. posėdyje (protokolo Nr. 5) PRITARTA Alytaus šv. Benedikto gimnazijos 2016 m. gruodžio 30 d. visuotiniame dalininkų susirinkime (protokolo

Detaliau

PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V1-38 MARIJAMPOLĖS MENO M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DAL

PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V1-38 MARIJAMPOLĖS MENO M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DAL PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus 2017-09-15 įsakymu Nr. V1-38 MARIJAMPOLĖS MENO 2017-2018 M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DALIS Marijampolės meno mokykla yra vaikų ir jaunimo ugdymo

Detaliau

Priedas Nr.18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VE

Priedas Nr.18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VE Priedas 18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIKLOS PLANAS 2017/2018m.m. VEIKLOS TURINYS 1. Tikslas Skatinti

Detaliau

PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA

PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA LIETUVOS ŠVIETIMO SISTEMA Lietuvoje yra 46 aukštosios mokyklos: - 23 kolegijos (10 iš jų privačios) - 23 universitetai (8 iš jų privatūs) 2012 M. PANEVĖŽIO

Detaliau

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurioje vaikai jaustųsi emociškai saugūs. Mes tai nevyriausybinė

Detaliau

Microsoft Word - BORUŽĖLĖS_NEFORMALIOJO UGDYMO programa docx

Microsoft Word - BORUŽĖLĖS_NEFORMALIOJO UGDYMO programa docx PATVIRTINTA Klaipėdos lopšelio-darželio Boružėlė direktoriaus 2014 m. spalio 9 d.įsakymu Nr.V1-38 PRITARTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus

Detaliau

Microsoft Word - 7. balandis 2018

Microsoft Word - 7. balandis 2018 PILIUONOS GIMNAZIJOS RENGINIŲ PLANAS TVIRTINU 2018 m. BALANDŽIO MĖN. 2018-04-03 Direktorė Diena Val. Vieta Renginio / veiklos pavadinimas Atsakingas Vykdytojai Dalyviai / Pastabos vadovas 3 (A) 10.00 Viršužiglio

Detaliau

Pareiškėjo pavadinimas: Vikaičių benruomenės centras Strategijos prioritetas, pagal kurį teikiamas vietos projektas: I prioritetas,,kaimo infrastruktū

Pareiškėjo pavadinimas: Vikaičių benruomenės centras Strategijos prioritetas, pagal kurį teikiamas vietos projektas: I prioritetas,,kaimo infrastruktū Pareiškėjo pavadinimas: Vikaičių benruomenės centras I prioritetas,,kaimo infrastruktūros modernizavimas 1.1. Priemonė Kaimo atnaujinimas ir plėtra, veiklos sritis 1.1.1. viešosios infrastruktūros sutvarkymas

Detaliau

Visagino Verdenės gimnazija NEFORMALIOJO ŠVIETIMO (NŠ) PASIŪLA M.M. Eil. Nr. Siūlomo užsiėmimo pavadinimas 1. Rankdarbių būrelis,,kuparėlis

Visagino Verdenės gimnazija NEFORMALIOJO ŠVIETIMO (NŠ) PASIŪLA M.M. Eil. Nr. Siūlomo užsiėmimo pavadinimas 1. Rankdarbių būrelis,,kuparėlis Visagino Verdenės gimnazija NEFORMALIOJO ŠVIETIMO (NŠ) PASIŪLA 2019-2020 M.M. Eil. Nr. Siūlomo užsiėmimo pavadinimas 1. Rankdarbių būrelis,,kuparėlis Užsiėmimo vadovė Pageidauja mas valandų skaičius per

Detaliau

Smalsučio strateginis m..xls

Smalsučio strateginis m..xls 1 2016-2018-ŲJŲ METŲ MARIJAMPOLĖS "SMALSUČIO" PRADINĖS MOKYKLOS MOKYKLOS PROGRAMOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS IR ASIGNAVIMAI tūkst. Eur Programos tikslo kodas Uždavinio kodas Priemonės kodas Priemonės

Detaliau

Projektas m

Projektas m 2018 2019 MOKSLO METŲ KAUNO PANEMUNĖS PRADINĖS MOKYKLOS UGDYMO PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 2018 2019 mokslo metų Kauno Panemunės pradinės mokyklos (toliau Mokyklos) ugdymo planas (toliau Ugdymo

Detaliau

Etninės kultūros olimpiada

Etninės kultūros olimpiada Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada: galimybės ir perspektyvos Daiva Briedienė Klaipėda 2014 03 14 Apžvalga: dalykinės olimpiados, konkursai Olimpiadų yra apie 20: lietuvių kalbos, matematikos,

Detaliau