AKCINĖ BENDROVĖ

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "AKCINĖ BENDROVĖ"

Transkriptas

1 UAB Energijos parkas REGULIAVIMO APSKAITOS SISTEMOS APRAŠAS I SKYRIUS BENDROJI DALIS 1. UAB Energijos parkas (toliau Bendrovė) tai nepriklausomas šilumos gamintojas, iš biodujų kogeneracinėse jėgainėse gaminantis elektrą ir šilumą. 2. Buhalterinė apskaita Bendrovėje tvarkoma vadovaujantis patvirtinta apskaitos politika, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu bei kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimais, verslo apskaitos standartais, direktyvomis ir kitais teisės aktais. Buhalterinę apskaitą Bendrovėje organizuoja ir vykdo vyr. buhalteris. 3. Bendrovė vykdo apskaitos atskyrimą, siekdama Bendrovės finansinę informaciją (pajamas, sąnaudas, turtą, nuosavą kapitalą ir įsipareigojimus) paskirstyti verslo vienetams ir juos sudarančioms paslaugoms, atskirai identifikuojant nepaskirstytinas ir nebūtinąsias sąnaudas. Apskaitos atskyrimas vykdomas sistemoje (toliau RAS). 4. Reguliavimo apskaita Bendrovėje tvarkoma, atsižvelgiant į Bendrovės veiklos specifiką, remiantis buhalterinės apskaitos duomenimis ir vadovaujantis sistemos aprašu, šilumos ir elektros energijos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau Komisija) nutarimais, metodiniais nurodymais, įsakymais. Reguliavimo apskaitą organizuoja pagal sutartį UAB Naujoji šiluma (motininė įmonė). Vykdant Reguliavimo apskaitą taip pat dalyvauja vyr.buhalteris. 5. RAS aprašo tikslas atskleisti Bendrovės reguliavimo (apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo) apskaitoje naudojamus principus, metodus ir tvarkas, atliekant apskaitos atskyrimą ir sąnaudų paskirstymą. 6. RAS aprašas parengtas vadovaujantis Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos (toliau Metodika). 7. Bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Finansinių metų pradžia sausio 1 d., pabaiga gruodžio 31 d. II SKYRIUS REGULIAVIMO APSKAITOS SISTEMA 8. Bendrovės reguliavimo apskaitos sistemą sudaro: 8.1. RAS duomenys; 8.2. RAS struktūra; 8.3. RAS procesai. 9. Bendrovės RAS duomenys gaunami iš pirminių ir antrinių informacijos šaltinių: 9.1. RAS informacijos pirminiai šaltiniai: buhalterinės apskaitos informacija (žr. III skyrių); ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaitos, vedamos reguliavimo tikslais (žr. IV skyrių) informacija; 9.2. RAS informacijos antriniai šaltiniai: 1

2 paskirstymo nešiklių sąrašas ir apskaičiuotos jų reikšmės (Priedas Nr. 7); Bendrovės vidaus tvarkos dokumentai. 10. Bendrovės RAS struktūrą sudaro pirminiai, tarpiniai ir galutiniai duomenų grupavimo centrai: kaštų centrai pirminiai duomenų grupavimo centrai. Į kaštų centrus finansinės kontrolės ir valdymo apskaitos tikslais grupuojama visa pirminė apskaitos informacija (žr. V skyrių); paskirstymo centrai tarpiniai duomenų grupavimo centrai. Į paskirstymo centrus, vadovaujantis Metodikos nuostatomis, grupuojama finansinė informacija, kuri vėliau paskirstoma paslaugoms netiesiogiai (žr. VI skyrių); paslaugos galutiniai duomenų grupavimo centrai, kuriems, vadovaujantis Metodikos nuostatomis, priskiriama finansinė informacija iš pirminių ir tarpinių paskirstymo centrų (žr. VII skyrių). 11. Bendrovės RAS procesai atliekami ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1 : apskaitos informacijos perkėlimas (žr. IX skyrių); pajamų paskirstymas (žr. X skyrių); ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto vertės paskirstymas (žr. XI skyrių); sąnaudų paskirstymas (žr. XII skyrių); tiesioginių sąnaudų paskirstymas; netiesioginių sąnaudų paskirstymas; kogeneracinių jėgainių sąnaudų atskyrimas; elektros ir šilumos sąnaudų technologinėms bei savo reikmėms perskirstymas; bendrųjų sąnaudų paskirstymas; balanso straipsnių paskirstymas (žr. XIII skyrių); III SKYRIUS BUHALTERINĖ APSKAITA 12. Buhalterinė apskaita Bendrovėje vedama naudojant Buhalterinės apskaitos programą EUROSKAITA. 13. Reguliavimo apskaitoje naudojama visa buhalterinės apskaitos informacija, išskyrus informaciją, susijusią su ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaita (žr. IV skyrių). 14. Buhalterinėje apskaitoje naudojamas veiklos poreikiams pritaikytas sąskaitų planas (Priedas Nr. 1), kuris leidžia Bendrovei įgyvendinti Metodikos reikalavimus apskaitos atskyrimo srityje. IV SKYRIUS ILGALAIKIO MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO APSKAITA 15. Reguliavimo tikslais vedama Bendrovės ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaita atskirta nuo buhalterinės apskaitos. 1 Kiekvieną kartą, kai rengiama atskaitomybė reguliavimo apskaitos tikslais. 2

3 16. Į ilgalaikio turto sąrašą įtraukiami visi turto vienetai, kuriuos Bendrovė valdė ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir įgijo ataskaitinio laikotarpio metu, t. y. įtraukiamas ir ataskaitinio laikotarpio metu parduotas arba nurašytas turtas. 17. Ilgalaikio turto sąrašas sudarytas pagal Metodikoje ir jos prieduose numatytus turto pogrupius. 18. Kiekvienas turto vienetas priskiriamas Metodikoje numatytam turto pogrupiui atsižvelgiant į jo naudojimo paskirtį ir pobūdį. Kiekvienas turto vienetas priskiriamas tik vienam turto pogrupiui. 19. Šilumos ūkio turto nuomos būdu valdomas turtas, naudojamas veikloje, priskiriamas turto grupėms ir pogrupiams kaip ir kitas Bendrovės turtas, nurodant turto nuosavybės pobūdį (nuosavas arba nuomojamas). 20. Turto įsigijimo (pradinė) vertė vertinama pagal buhalterinėje apskaitoje registruotą turto įsigijimo vertę. 21. Skaičiuojant ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudas naudojami Metodikoje nustatyti ir su Komisija suderinti turto nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo laikotarpiai (Priedas Nr. 5), taikant tiesiogiai proporcingo nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo metodą. 22. Vertinant turto vertę, atskleidžiama, kokia turto vertės dalis sukurta už Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas. 23. Turto rekonstravimo, remonto ir pan. atlikti darbai registruojami reguliavimo apskaitoje turto dalyje tuomet, kai jie pagerina turto naudingąsias savybes ir (arba) pailgina turto naudingo tarnavimo laiką. Tokiu atveju padidinama turto įsigijimo vertė, taikant galiojantį turto nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo laikotarpį apskaičiuojamas metinio nusidėvėjimo sąnaudų dydis, kuriuo kasmet mažinama turto likutinė vertė. V SKYRIUS KAŠTŲ CENTRAI 24. Bendrovės kaštų centras tai savarankiškas verslo vienetas, kuriam priskiriama ataskaitinio laikotarpio apskaitos informacija (pvz.,, pajamos, turtas). Bendrovės naudojamų kaštų centrų sąrašas pateikiamas Priede Nr Kiekvienas kaštų centras turi numatytą finansinės informacijos paskirstymo paslaugoms principą. Kaštų centrai pagal jiems priskirtų sąnaudų ir ilgalaikio turto vertės paskirstymo paslaugoms principą skirstomi į: tiesioginius. Šie kaštų centrai susiję su vienos konkrečios paslaugos teikimu. Jiems priskirta finansinė informacija tiesiogiai priskiriama konkrečiai paslaugai; netiesioginius. Šie kaštų centrai susiję su kelių paslaugų teikimu arba naudojami veikloje, susijusioje su paslaugų teikimu netiesiogiai. Jiems priskirta finansinė informacija paskirstoma paslaugoms netiesiogiai per paskirstymo centrus, naudojant paskirstymo nešiklius; bendruosius. Šie kaštų centrai nepatenka į anksčiau aprašytas kategorijas ir yra susiję su bendro veiklos užtikrinimo (administracinėmis) veiklomis. Jiems priskirta finansinė informacija paskirstoma paslaugoms proporcingai, atsižvelgiant į paslaugoms tiesiogiai ir netiesiogiai priskirtą finansinę informaciją. VI SKYRIUS PASKIRSTYMO CENTRAI 26. Paskirstymo centras tai vidaus veikla (procesas) ar vidaus paslauga (produktas), kuriai tarpiniame apskaitos atskyrimo etape priskiriama tam tikra finansinė informacija, pagal 3

4 priežastingumo principą siekiant ją paskirstyti galutinėms paslaugoms. Bendrovės naudojami paskirstymo centrai yra: Nr. Paskirstymo centras 1. Šilumos gamyba 2. Elektros energijos gamyba 27. Paskirstymo centrams priskiriama finansinė informacija iš kaštų centrų. Priskyrimas vykdomas tiesiogiai arba netiesiogiai (naudojant nešiklius). Bendrovės naudojamų paskirstymo centrų sąsaja su kaštų centrais pateikiama Priede Nr. 6. VII SKYRIUS PASLAUGOS 28. Bendrovės CŠT nevaldo, veikia Kauno rajono Domeikavos CŠT (Priede Nr. 4)sistemoje kaip nepriklausomas šilumos gamintojas, teikia šilumos gamybos paslaugą šilumos gamybos verslo vienete ir elektros gamybos paslaugą kitos reguliuojamos veiklos verslo vienete. Šios paslaugos sudaro galutinius paskirstymo centrus, kuriems paskirstoma Bendrovės finansinė informacija. 29. Bendrovės ataskaitinio laikotarpio pajamos ir paskirstomos Bendrovės teikiamoms paslaugoms. 30. Likutinė turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje paskirstoma Bendrovės verslo vienetams. 31. Detalus kiekvieno verslo vieneto paslaugų sąrašas ir paslaugų aprašymai pateikiami Priede Nr. 3. VIII SKYRIUS APSKAITOS INFORMACIJOS PERKĖLIMAS 32. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buhalterinės apskaitos informacija ir ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaitos informacija perkeliama į RAS, t. y. grupuojama pagal reguliavimo apskaitoje naudojamas pajamų, sąnaudų, turto ir įsipareigojimų kategorijas, grupes ir pogrupius. 33. Buhalterinės apskaitos sąskaitų plano sąsajų su Metodikos sąnaudų pogrupiais detalizavimas pateikiamas Priede Nr. 2. IX SKYRIUS PAJAMŲ PASKIRSTYMAS 34. Ataskaitinio laikotarpio Bendrovės pajamos paskirstomos tiesiogiai verslo vienetams, remiantis atsiskaitymų su klientais sistemos įrašais ir buhalterinės apskaitos informacija. 35. Šilumos gamybos pajamų paskirstymas atliekamas remiantis išrašytomis PVM sąskaitomis faktūromis. 36. Pagamintos ir parduotos tiekėjui šilumos pajamos buhalterinėje apskaitoje atvaizduojamos buhalterinėje sąskaitoje 502 Šilumos pardavimo pajamos. 4

5 X SKYRIUS ILGALAIKIO MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO VERTĖS PASKIRSTYMAS 37. Paslaugoms skirstoma turto, faktiškai naudojamo Bendrovės veikloje, įsigyto už Bendrovės lėšas, sukurto pagal investicinius projektus, suderintus su reguliuojančia institucija, vertės dalis, nesusijusi su perkainojimo veikla. 38. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto vertės paskirstymas atliekamas analogiškai sąnaudų paskirstymui (žr. XII skyrių). 39. Šilumos gamybos įrenginiai skirstomi paslaugoms, mažiausiomis sąnaudomis užtikrinant patikimą ir kokybišką šilumos tiekimą šilumos vartotojams. Vykdant atskyrimą atsižvelgiama į Kauno raj. Domeikavos CŠT sistemoje instaliuotą valdomų šilumos gamybos įrenginių galią ir per paskutinius 3 metus fiksuotą maksimalų sistemos galios poreikį, teisės aktų reikalavimus ir reguliuojančios institucijos sprendimus. XI SKYRIUS SĄNAUDŲ PASKIRSTYMAS 40. Ataskaitinio laikotarpio sąnaudų paskirstymas vykdomas šia tvarka: paskirstomos tiesioginės ; paskirstomos netiesioginės ; atskiriamos kogeneracijos ; perskirstomos elektros ir šilumos technologinėms ir savo reikmėms ; paskirstomos bendrosios. Tiesioginių sąnaudų paskirstymas 41. Tiesiogiai paslaugoms paskirstomos: tiesioginiams kaštų centrams/paslaugoms priskirtos ; bet kuriame kaštų centre patirtos, kurios identifikuojamos kaip susijusios su vienos paslaugos teikimu Tiesioginėms sąnaudoms priskiriamos žemiau nurodytos dimensijų reikšmės: Netiesioginių sąnaudų paskirstymas 43. Netiesiogiai paslaugoms paskirstomos priskirtos netiesioginiams kaštų centrams 44. Netiesioginiams kaštų centrams priskirtos priskiriamos paskirstymo centrams. Priskyrimas vykdomas tiesiogiai arba netiesiogiai (naudojant paskirstymo nešiklius). Kaštų centrų sąsaja su paskirstymo centrais pateikiama Priede Nr Kiekvienas paskirstymo centras turi iš anksto numatytą paskirstymo nešiklį, su kurio pagalba paskirstymo centrui priskirtos paskirstomos paslaugoms. Kiekvienam paskirstymo centrui priskirtos paskirstomos paslaugoms proporcingai pagal joms priskirtą nešiklio reikšmę. 5

6 46. Bendrovės naudojamų paskirstymo nešiklių sąrašas pateikiamas Priede Nr. 7. Apskaičiuotos skaitinės ataskaitinio laikotarpio nešiklių reikšmės pateikiamos aiškinamajame rašte kartu su metine reguliavimo atskaitomybe. Kogeneracijos sąnaudų atskyrimas 47. Šilumos gamybos kogeneracinėje jėgainėje atskiriamos vadovaujantis Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodika, patvirtinta Komisijos 2009 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. O3-107 Dėl Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodikos (toliau Kogeneracinių jėgainių metodika). 48. Atskyrimas vykdomas šiais etapais: remiantis Kogeneracinių jėgainių metodika apskaičiuojamos šilumos gamybos alternatyviame šilumos šaltinyje ; apskaičiuotos šilumos gamybos detalizuojamos pagal Metodikos sąnaudų pogrupius; apskaičiuotos ir detalizuotos alternatyvaus šilumos šaltinio iš Šilumos gamybos kogeneracinėje jėgainėje paslaugai priskirtų sąnaudų: priskiriamos šilumos gamybos paslaugai (prie kitų tiesiogiai ir netiesiogiai priskirtų sąnaudų); likusios (iš Šilumos gamybos kogeneracinėje jėgainėje paslaugai priskirtų sąnaudų atėmus alternatyvaus šilumos šaltinio sąnaudas) priskiriamos Elektros gamybos paslaugai (prie jau anksčiau šiai paslaugai priskirtų tiesioginių ir netiesioginių sąnaudų). Elektros ir šilumos gamybos sąnaudų technologinėms bei savo reikmėms perskirstymas 49. Tiesiogiai ir netiesiogiai elektros gamybos ir šilumos gamybos paslaugoms priskirtos perskirstomos paslaugoms ir bendrosioms sąnaudoms proporcingai pagal sunaudotos elektros energijos ir šilumos kiekį. 50. Elektros energijos gamybos perskirstomos: Elektros energijos gamybos paslaugai pagal į elektros energijos perdavimo sistemą patiektą (parduotą) elektros energijos kiekį; Šilumos gamybos paslaugai pagal šilumos gamybai sunaudotą elektros energijos kiekį (išskyrus kogeneracines jėgaines, kadangi tokios joms yra priskirtos skaičiuojant alternatyvaus šilumos gamybos šaltinio kaštus); 51. Sunaudotos elektros energijos kiekis apskaičiuojamas pagal apskaitos prietaisų rodmenis ir įrenginių darbinius apkrovimus bei darbo trukmę. 52. Šilumos gamybos perskirstomos: Šilumos gamybos paslaugai pagal į šilumos perdavimo tinklą patiektą šilumos kiekį ir šilumos gamybos technologiniame procese sunaudotos šilumos kiekį; Bendrųjų sąnaudų paskirstymas 53. Proporcingai paslaugoms paskirstomos, priskirtos bendriesiems kaštų centrams. 54. Bendriesiems kaštų centrams priskirtos sąnaudas paskirstomos paslaugoms proporcingai pagal tiesiogiai ir netiesiogiai toms paslaugoms priskirtų pastoviųjų sąnaudų sumą. 6

7 Nepaskirstytinos 55. Nepaskirstytinomis sąnaudomis laikomos ir paslaugoms bei verslo vienetams nepaskirstomos šios : beviltiškų skolų, baudų, delspinigių ; paramos, labdaros, švietimo ; tantjemų išmokos; kitos nepaskirstytinos. 56. Nepaskirstytinoms sąnaudoms priskiriamos žemiau nurodytos dimensijų reikšmės: Nebūtinosios 57. Dalis paskirstomų sąnaudų pripažįstamos nebūtinosiomis sąnaudomis. Nebūtinosios identifikuojamos paskirstymo metu ir eliminuojamos (atimamos) iš reguliuojamų kainų paslaugų ir verslo vienetų. Nebūtinąsias sąnaudas sudaro: narystės, stojamųjų įmokų ; patirtos palūkanų ; reprezentacijos ; reklamos, rinkodaros, išskyrus, vadovaujantis teisės aktais, privalomas informavimo veiklos sąnaudas bei Bendrovės tinklapio palaikymą; koncesijos, šilumos ūkio turto nuomos užmokesčių (mokesčių), nesusijusios su reguliuojamų kainų paslaugų (produktų) teikimu, t. y., kurios nebūtų susidariusios, jeigu reguliuojamą veiklą vykdytų turto savininkas; likviduoto, nurašyto, esančio atsargose, užkonservuoto ilgalaikio turto ; nebaigtos statybos ilgalaikio turto ; nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų dalis, priskaičiuojama nuo ilgalaikio turto vienetų vertės, sukurtos už Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas, taip pat sukurtos už dotacijų, subsidijų ir apyvartinių taršos leidimų teigiamo prekybos rezultato lėšos; nusidėvėjimo sąnaudų dalis, priskaičiuojama nuo ilgalaikio turto vienetų vertės, sukurtos už vartotojų ir nepriklausomų šilumos gamintojų sumokėtas lėšas už prijungimą prie šilumos perdavimo tinklų; nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų dalis, priskaičiuojama nuo ilgalaikio turto vienetų vertės pokyčio, susijusio su perkainojimo veikla; nusidėvėjimo (amortizacijos) nuo ilgalaikio turto vertės, sukurtos įvykdžius investicinius projektus, teisės aktų nustatyta tvarka nesuderintus su atitinkamos savivaldybės taryba ir (arba) Komisija; nusidėvėjimo (amortizacijos) nuo plėtros darbų iki ilgalaikio turto vienetų, kuriems formuoti buvo atliekami plėtros darbai, eksploatacijos pradžios; nusidėvėjimo (amortizacijos) nuo prestižo, investicinio turto, finansinio turto; nusidėvėjimo sąnaudų dalis, priskaičiuojama nuo šilumos generavimo šaltinių vertės, viršijančios maksimalų sistemos galios ir rezervinės galios užtikrinimo poreikį, nustatomą Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų apraše, patvirtintame Komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. O3-202, reglamentuota tvarka (Aprašo 49.3 punktas). 7

8 Kitos nuostatos 58. Personalo priskiriamos kaštų centrams remiantis Bendrovės direktoriaus patvirtintu Bendrovės pareigybių sąrašu, kuriame nurodomas kiekviename kaštų centre dirbančių darbuotojų skaičius. 59. Šilumos gamybos įrenginių nusidėvėjimo paskirstomos paslaugoms, atsižvelgiant į atliktą Šilumos gamybos įrenginių vertės paskirstymą. 60. Ataskaitiniam laikotarpiui taikomo maksimalaus sistemos galios poreikio skaičiavimai ir faktinis šilumos gamybos įrenginių vertės paskirstymas pateikiami aiškinamajame rašte kartu su metine reguliavimo atskaitomybe. 61. Technologiniu požiūriu vienodų šilumos gamybos paslaugų, kurios atskirtos Reguliavimo apskaitoje paskirstomos šia tvarka: tiesioginės (nusidėvėjimo, remonto, techninio aptarnavimo ir kt.) priskiriamos šilumos gamybos paslaugai; bendros šilumos gamybos, kurių negalima tiesiogiai priskirti technologinio garo ar šilumos gamybos paslaugoms iš šilumos gamybos paslaugos paskirstomos technologiniu požiūriu vienodoms paslaugoms proporcingai pagal sunaudotos šilumos kiekį. XIII SKYRIUS BALANSO STRAIPSNIŲ PASKIRSTYMAS 62. Atlikus ataskaitinio laikotarpio pajamų, sąnaudų bei ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto vertės ataskaitinio laikotarpio pabaigoje paskirstymą, vykdomas likusių balanso straipsnių (turto, įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo) paskirstymas verslo vienetams. 63. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje peržiūrimi turto ir įsipareigojimų straipsnių elementai (pirminiai apskaitos įrašai, pvz., detalus gautinų sumų sąrašas). 64. Turto ir įsipareigojimų straipsnių elementai, tiesiogiai naudojami konkretaus verslo vieneto tiesiogiai priskiriami tam verslo vienetui. 65. Likusi tiesiogiai nepriskirta kiekvieno turto ir įsipareigojimų straipsnio suma paskirstoma visiems verslo vienetams naudojant paskirstymo nešiklius (Priedas Nr. 7). 66. Atlikus ataskaitinio laikotarpio pajamų, sąnaudų, turto ir įsipareigojimų vertės paskirstymą, vykdomas nuosavo kapitalo paskirstymas verslo vienetams. Kapitalo, privalomojo rezervo ir praėjusių laikotarpių nepaskirstytojo pelno (nuostolių) suma paskirstoma kartu ir priskiriama konkrečiam verslo vienetui kaip tam verslo vienetui priskirto turto ir įsipareigojimų skirtumas pagal formulę: E i kur: = ( X + R + P ) = FA + CA LL CL DS i i i i i i i Ei nuosavas kapitalas (įstatinio kapitalo, privalomojo rezervo ir praėjusių laikotarpių nepaskirstytojo pelno (nuostolių) suma), Eur; Xi įstatinis kapitalas, Eur; Ri privalomasis rezervas, Eur; Pi nepaskirstytasis praėjusių laikotarpių pelnas (nuostoliai), Eur; FAi ilgalaikis turtas, Eur; i 8

9 CAi trumpalaikis turtas, Eur; LLi ilgalaikiai įsipareigojimai, Eur; CLi trumpalaikiai įsipareigojimai, Eur; DSi dotacijos ir subsidijos, Eur. i konkretus verslo vienetas i. 67. Atskirai vienam verslo vienetui priskirta kapitalo, privalomojo rezervo ir praėjusių laikotarpių nepaskirstytojo pelno (nuostolių) suma paskirstoma į nuosavo kapitalo straipsnius pagal formules: kur: X i Ei Ei Ei = X ; Ri = R ; Pi = P E E E Ei i verslo vieneto nuosavas kapitalas (įstatinio kapitalo, privalomojo rezervo ir praėjusių laikotarpių nepaskirstytojo pelno (nuostolių) suma), Eur; E ūkio subjekto (visų verslo vienetų) nuosavas kapitalas, Eur; X ūkio subjekto (visų verslo vienetų) įstatinis kapitalas, Eur; R ūkio subjekto (visų verslo vienetų) privalomasis rezervas, Eur; P ūkio subjekto (visų verslo vienetų) nepaskirstytasis praėjusių laikotarpių pelnas (nuostoliai), Eur i konkretus verslo vienetas i. 9

10 Numeris Pavadinimas Klasė Lygis PRIEDAS NR. 1 1 ILGALAIKIS TURTAS Turtas Suminė 11 Nematerialusis turtas Turtas Suminė 113 Patentai, licencijos Turtas Suminė 1130 Patentų, licencijų įsigijimo savikaina Turtas 1138 Patentų, licencijų vertės amortizacija (-) Turtas 114 Programinė įranga Turtas Suminė 1140 Programinės įrangos įsigijimo savikaina Turtas 1148 Programinės įrangos vertės amortizacija (-) Turtas 115 Kitas nematerialusis turtas Turtas Suminė 1150 Kito nematerialiojo turto įsigijimo savikaina Turtas 1158 Kito nematerialiojo turto vertės amortizacija (-) Turtas 12 Materialusis turtas Turtas Suminė 121 Pastatai ir statiniai Turtas Suminė 1210 Lapes I biodujų įsigijimo savikaina Turtas Lapes II nudujinimo sistemos pratęsimo nusidėvėjimas Turtas 1211 Lapes II dujotiekio linija dujų surinkimo tinklų savikaina Turtas 1212 Lapės II nudujinimo sistemos pratęsimo savikaina Turtas Lapes II dujotiekio linija dujų surinkimo tinklų savikainos Turtas 1216 nusidėvėjimas 1217 Lapes I biodujų trasos įsigijimo savikainos nusidėvėjimas Turtas 122 Transporto priemonės Turtas Suminė 1220 Transporto priemonių įsigijimo savikaina Turtas 1221 Transporto priemonių perkainotos vertės dalis Turtas 1218 Transporto priemonių įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-) Turtas 1229 Transporto priemonių nurašytos sumos Turtas 123 Įranga, prietaisai, įrankiai ir įrengimai Turtas Suminė 1230 Įrangos, prietaisų, įrankių ir įrenginių įsigijimo savikaina Turtas 1231 Įrangos, prietaisų, įrankių ir įrenginių perkainotos vertės dalis Turtas Įrangos, prietaisų, įrankių ir įrenginių įsigijimo savikainos Turtas 1238 nusidėvėjimas (-) 1239 Įrangos, prietaisų, įrankių ir įrenginių nurašytos sumos Turtas 124 Technologiniai įrengimai Turtas Suminė 1240 Lapes I technologinės įrangos įsigijimo savikaina Turtas 1241 Technologinės įrangos perkainotos vertės dalis Turtas 1242 Lapių II kogeneracinių jėgainių įsigijimo savikaina Turtas 1243 Lapes II nudujinimo sistemos įsigijimo savikaina Turtas Lapes II technologinės įrangos įsigijimo savikainos Turtas 1247 nusidėvėjimas (-) Lapes I technologinės įrangos perkainotos vertės dalies Turtas 1248 nusidėvėjimas (-) 1249 Technologinės įrangos vertės sumažėjimas (-) Turtas 125 Nebaigta statyba Turtas 126 Kitas materialusis turtas Turtas Suminė 10

11 1260 Kito materialiojo turto įsigijimo savikaina Turtas 1261 Kito materialiojo turto perkainotos vertės dalis Turtas 1262 Ruošiamas naudoti kitas materialusis turtas Turtas 1263 Išankstiniai mokėjimai už materialųjį turtą Turtas 1267 Kito materialiojo turto įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-) Turtas 1268 Kito materialiojo turto perkainotos vertės dalies nusidėvėjimas (-) Turtas 1269 Kito materialiojo turto vertės sumažėjimas (-) Turtas 16 Finansinis turtas Turtas Suminė 161 Paskolos dukterinėms ir asocijuotosioms įmonėms Turtas Suminė 1610 Paskolos dukterinėms įmonėms Turtas 1619 Abejotinos skolos Turtas 162 Po vienerių metų gautinos sumos Turtas Suminė 1624 Po vienerių metų gautinos kitos skolos Turtas 17 Kitas ilgalaikis turtas Turtas Suminė 170 Atidėtojo pelno mokesčio turtas Turtas 171 Piniginis užstatas - garantija Turtas 2 TRUMPALAIKIS TURTAS Turtas Suminė 20 Atsargos, išankstiniai mokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys Turtas Suminė 201 Atsargos Turtas Suminė 2010 Žaliavos, medžiagos, sudedamosios dalys ir detalės Turtas Suminė Žaliavų, medžiagų, sudedamųjų dalių ir detalių įsigijimo savikaina Turtas 2011 Pirktos paslaugos, susijusios su Lapių projektu Turtas Suminė 202 Išankstiniai mokėjimai Turtas Suminė 2021 Išankstiniai mokėjimai tiekėjams Turtas 2023 Išankstiniai mokėjimai biudžetui, išskyrus pelno mokestį Turtas 2024 Būsimųjų laikotarpių Turtas 2090 Paklaidos Turtas 24 Per vienerius metus gautinos sumos Turtas Suminė 241 Pirkėjų įsiskolinimas Turtas Suminė 2411 Pirkėjai LT Turtas 2412 Pirkėjai užsienyje Turtas 242 Dukterinių ir asocijuotųjų įmonių skolos Turtas Suminė 2422 Dukterinių ir asocijuotųjų įmonių skolos Turtas 243 Kitos gautinos sumos Turtas Suminė 2431 Gautinas pridėtinės vertės mokestis Turtas Suminė Gautinas pridėtinės vertės mokestis Turtas Gautinas importo PVM Turtas Reprezentacinių sąnaudų pirkimo PVM Turtas Neatskaitomas pirkimo PVM Turtas ES tiekimų menamas pirkimo PVM Turtas 2432 Biudžeto skola įmonei Turtas 2435 Gautinos iš atskaitingų asmenų sumos Turtas 2440 Kitos gautinos sumos Turtas 245 Tarpinė užskaitymų sąskaita Turtas 26 Kitas trumpalaikis turtas Turtas Suminė 11

12 262 Terminuotieji indėliai Turtas 263 Kitas trumpalaikis turtas Turtas Suminė 2631 Iš anksto sumokėtas pelno mokestis Turtas 27 Pinigai ir pinigų ekvivalentai Turtas Suminė 271 Sąskaitos bankuose Turtas Suminė 2711 Atsiskaitomoji sąskaita Turtas Suminė Atsiskaitomoji sąskaita Turtas 3 NUOSAVAS KAPITALAS Nuosavybė Suminė 30 Kapitalas Nuosavybė Suminė 301 Įstatinis pasirašytasis kapitalas (pagrindinis kapitalas) Nuosavybė Suminė 3010 Paprastosios akcijos Nuosavybė 32 Perkainojimo rezervas (rezultatai) Nuosavybė Suminė 321 Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo rezervas (rezultatai) Nuosavybė 322 Finansinio turto perkainojimo rezervas (rezultatai) Nuosavybė 33 Rezervai Nuosavybė Suminė 330 Įstatymais numatyti rezervai Nuosavybė 34 Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) Nuosavybė Suminė 340 Ataskaitinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) Nuosavybė 342 Ankstesnių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) Nuosavybė 35 Dotacijos ir subsidijos Nuosavybė Suminė 352 Dotacijos, susijusios su turtu Nuosavybė 38 Likučių įvedimo sąskaita Nuosavybė 39 Pajamų ir sąnaudų suvestinė Nuosavybė Suminė 390 Pajamų ir sąnaudų suvestinė Nuosavybė 4 MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI Skolos Suminė Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai Skolos Suminė 40 įsipareigojimai 401 Finansinės skolos Skolos Suminė 4016 Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai Skolos 4017 Finansinės skolos kredito įstaigoms Skolos Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai Skolos Suminė 44 įsipareigojimai 441 Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis Skolos Suminė Lizingo (finansinės nuomos) ar panašių įsipareigojimų einamųjų Skolos 4410 metų dalis 442 Finansinės skolos Skolos Suminė 4422 Kitos finansinės skolos Skolos 4425 SEB bankas Skolos 443 Skolos tiekėjams Skolos Suminė 4431 Skolos tiekėjams LT Skolos 4432 Kitos skolos užsienio tiekėjams Skolos 444 Gauti išankstiniai mokėjimai Skolos Suminė 4441 Iš pirkėjų gauti išankstiniai mokėjimai Skolos 4443 Būsimų laikotarpių pajamos Skolos 445 Pelno mokesčio ir panašūs įsipareigojimai Skolos 446 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai Skolos Suminė 12

13 4461 Mokėtinas darbo užmokestis Skolos 4462 Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis Skolos Suminė Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo su darbo santykais Skolos susijusių pajamų 4463 Mokėtinos socialinio draudimo įmokos Skolos Suminė Mokėtinos sodros draudimo įmokos Skolos 4464 Mokėtinos garantinio fondo įmokos Skolos 4465 Kitos išmokos darbuotojams Skolos 4466 Atostoginių kaupiniai Skolos 447 Atidėjiniai Skolos Suminė 4471 Atidėjiniai auditui Skolos 448 Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai Skolos Suminė 4481 Mokėtini dividendai Skolos 4483 Sukauptos Skolos 4484 Mokėtinas pridėtinės vertės mokestis Skolos Suminė Mokėtinas pridėtinės vertės mokestis Skolos Pardavimo PVM Skolos Mokėtinas importo pridėtinės vertės mokestis Skolos ES tiekimų menamas pardavimo PVM Skolos 4485 Kiti mokėtini mokesčiai biudžetui Skolos Suminė Kiti mokesčiai Skolos Baudos ir delspinigiai VMI Skolos Žemės mokestis Skolos Turto mokestis Skolos Aplinkos teršimo mokestis Skolos 4486 Kitos mokėtinos sumos Skolos 4487 Sodra Skolos 4488 Įsipareigojimai atskaitingiems asmenims Skolos 4489 Kitos sumos iš pelno paskirstymo Skolos 5 PAJAMOS Pajamos Suminė 50 Pardavimo pajamos Pajamos Suminė 501 Elektros energijos pardavimo pajamos Pajamos 502 Šilumos energijos pardavimo pajamos Pajamos 505 Suteiktos paslaugos Pajamos 52 Kitos veiklos pajamos Pajamos Suminė 521 Ilgalaikio turto perleidimo pelnas Pajamos 526 Kitos netipinės veiklos pajamos Pajamos 53 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos Pajamos Suminė 531 Palūkanų pajamos Pajamos 532 Baudų ir delspinigių pajamos Pajamos 533 Investicijų perleidimo pelnas Pajamos 536 Teigiama valiutų kursų pasikeitimo įtaka Pajamos 539 Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos Pajamos 6 SĄNAUDOS Sąnaudos Suminė 60 Pardavimo savikaina Sąnaudos Suminė 13

14 603 Tiesioginės gamybos Sąnaudos Suminė 6031 Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo Sąnaudos 6033 Šilumos energijos technologinėms reikmėms įsigijimo Sąnaudos 6034 Biodujų įsigijimo Sąnaudos 604 Netiesioginės gamybos Sąnaudos Suminė 6040 Technologinės įrangos priežiūros kitos Sąnaudos 6041 Gamybinių patalpų ir įrangos nuomos Sąnaudos 6042 Technologinių įrengimų nusidėvėjimo Sąnaudos 6043 Technologinių įrengimų ir įrangos draudimo Sąnaudos 6044 Techninės konsultacijos, auditai, ekspertizės Sąnaudos 6046 Technologinių įrengimų ir įrangos eksploatacijos Sąnaudos 6048 Technologinių įrengimų ir įrangos remonto Sąnaudos 605 Suteiktų paslaugų savikaina Sąnaudos 61 Veiklos Sąnaudos Suminė 610 Pardavimo Sąnaudos Suminė 6101 Pardavimo paslaugų Sąnaudos 6102 Skelbimų ir reklamos Sąnaudos 6103 Kitos pardavimų Sąnaudos 611 Bendrosios ir administracinės Sąnaudos Suminė 6110 Nuomos Sąnaudos Suminė Patalpų nuomos Sąnaudos Patalpų remonto ir eksploatacijos Sąnaudos 6111 Remontas ir eksploatacija Sąnaudos Suminė Nuosavo turto remontas ir eksploatacja Sąnaudos 6112 Transporto Sąnaudos Suminė Transporto kuro Sąnaudos Transporto eksploatacijos Sąnaudos Kitos transporto Sąnaudos Transporto draudiminio remonto Sąnaudos 6113 Draudimo Sąnaudos Suminė Transporto priemonių draudimas Sąnaudos Bendroves veiklos draudimas Sąnaudos Kito turto draudimo Sąnaudos 6114 Darbo užmokesčio, soc.draudimo Sąnaudos Suminė Darbo užmokesčio Sąnaudos Privalomojo socialinio draudimo Sąnaudos 6115 Nusidėvėjimo ( amortizacijos ) Sąnaudos Suminė Ilgalaikio nematerialiojo turto amortizacija Sąnaudos Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas Sąnaudos 6116 Komandiruočių Sąnaudos Suminė Komandiruočių dienpinigiai Sąnaudos Komandiruočių kitos Sąnaudos 6117 Ryšių paslaugos Sąnaudos Suminė Mobilaus ryšio Sąnaudos Pašto, pasiuntinių paslaugos Sąnaudos 14

15 6118 Biuro eksploatavimo, ūkinės Sąnaudos Suminė Org.inventoriaus aptarnavimas, remontas Sąnaudos Kanceliarinės Sąnaudos Spauda Sąnaudos Trumpalaikio ūkinio turto Sąnaudos 6119 Audito, mokymų, konsultacijų Sąnaudos Suminė Audito Sąnaudos Mokymų Sąnaudos Teisinių, mokesčių bei techninių konsultacijų paslaugos Sąnaudos 612 Veiklos mokesčių Sąnaudos Suminė 6121 Žemės mokesčio Sąnaudos 6122 Nekilnojamojo turto mokesčio Sąnaudos Neatskaitomo pridėtinės vertės mokesčio nuo Sąnaudos 6125 neleidžiamų atskaitymų 6123 Aplinkos teršimo mokesčio Sąnaudos 6124 Garantinio mokesčio Sąnaudos 6126 Žyminio mokesčio Sąnaudos 6127 Kitų mokesčių Sąnaudos Neatskaitomo pridėtinės vertės mokesčio nuo leidžiamų atskaitymų Sąnaudos Atidėjimų Sąnaudos Suminė 6141 Atidėjimų atostogoms Sąnaudos 6142 Atidėjimų auditui Sąnaudos 615 Kitos Sąnaudos Suminė 6151 Reprezentacinės Sąnaudos 6152 Sąnaudos neleidžiami atskaitymai Sąnaudos 62 Kitos veiklos Sąnaudos Suminė 621 Ilgalaikio turto perleidimo Sąnaudos 63 Finansinės ir investicinės veiklos Sąnaudos Suminė 633 Banko palūkanų Sąnaudos 635 Baudų ir delspinigių Sąnaudos 636 Neigiama valiutų kursų pasikeitimo įtaka Sąnaudos 637 Kitos finansinės ir investicinės veiklos Sąnaudos 639 Automobilio lizingo palūkanų Sąnaudos 65 Pelno ir panašūs mokesčiai Sąnaudos Suminė 650 Ataskaitinių metų pelno ir panašūs mokesčiai Sąnaudos 651 Mokestinių nuostolių perkėlimas iš grupės įmonių Sąnaudos 652 Atidėtojo pelno mokesčio (pajamos) Sąnaudos 15

16 PRIEDAS NR. 2 SĄSKAITŲ PLANO SĄNAUDŲ SĄSKAITŲ GRUPAVIMAS PAGAL METODIKOJE NUMATYTAS SĄNAUDŲ GRUPES Metodikoje numatyti sąnaudų pogrupiai Buhalterinės apskaitos sąnaudų sąskaitos Pavadinimas Nr. Pavadinimas ŠILUMOS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS Šilumos įsigijimo - - Kitos, susijusios su šilumos įsigijimu - - KURO SĄNAUDOS ENERGIJAI GAMINTI Gamtinių dujų įsigijimo - - Kitos kuro rūšies įsigijimo 6034 Biodujų įsigijimo ELEKTROS ENERGIJOS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo 6031 Kitos, susijusios su elektros energijos TR įsigijimu - - VANDENS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo - - NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) SĄNAUDOS Plėtros darbų nusidėvėjimo Elektros energija technologinėms reikmėms įsigijimo Ilgalaikio nematerialiojo turto amortizacija Prestižo nusidėvėjimo Ilgalaikio nematerialiojo turto amortizacija Patentų, licencijų, įsigytų teisių nusidėvėjimo Ilgalaikio nematerialiojo turto amortizacija Programinės įrangos nusidėvėjimo Ilgalaikio nematerialiojo turto amortizacija Kito nematerialaus turto nusidėvėjimo Ilgalaikio nematerialiojo turto amortizacija Mašinų ir įrengimų (katilinių įrengimų, stacionariųjų garo katilų) nusidėvėjimo Kitų mašinų ir įrengimų (nurodyti) nusidėvėjimo Transporto priemonių nusidėvėjimo Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių nusidėvėjimo EINAMOJO REMONTO IR APTARNAVIMO SĄNAUDOS Gamybos objektų einamojo remonto, aptarnavimo Turto nuomos (ne šilumos ūkio nuomos, koncesijos sutarties objektų) Technologinių įrengimų nusidėvėjimo Kitų mašinų ir įrengimų (nurodyti) nusidėvėjimo Ilgalaikio materialiojo turto amortizacija Ilgalaikio materialiojo turto amortizacija 6040 Technologinės įrangos priežiūros kitos 6046 Technologinių įrengimų ir įrangos eksploatavimo 6048 Technologinių įrengimų ir įrangos remonto 6041 Gamybinių patalpų ir įrangos nuomos Patalpų nuomos Patalpų remonto ir eksploatacijos 16

17 Metodikoje numatyti sąnaudų pogrupiai Buhalterinės apskaitos sąnaudų sąskaitos Pavadinimas Nr. Pavadinimas Komunalinių paslaugų (elektros energija, vanduo, nuotekos, atliekos, t.t. (ne administracinių patalpų) Patalpų remontas ir eksploatacija Transporto priemonių eksploatacinės Transporto eksploatacinės Transporto draudiminio remonto Transporto priemonių kuro Kitos transporto Transporto kuro Transporto priemonių kuro Transporto kuro Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo Nuosavo turto remontas ir eksploatacija PERSONALO SĄNAUDOS Darbo užmokesčio Darbo užmokesčio Privalomojo socialinio draudimo Privalomojo socialinio draudimo Garantinio fondo įmokų 6124 Garantinio mokesčio Mokymų, kvalifikacijos kėlimo, studijų Mokymų, kvalifikacijos kėlimo, studijų Išeitinės pašalpos, kompensacijos - - Apsauginiai darbo drabužiai - - Kelionės Komandiruočių dienpinigiai Komandiruočių kitos MOKESČIŲ SĄNAUDOS Žemės mokesčių 6121 Žemės mokesčių Nekilnojamo turto mokesčio Nekilnojamo turto mokesčio 6122 Aplinkos taršos mokesčio Aplinkos taršos mokesčio 6123 Žyminio mokesčio 6126 Žyminio mokesčio Kitų mokesčių valstybei 6125 Neatskaitomo PVM nuo neleidžiamų atskaitymų 6129 Neatskaitomo PVM nuo leidžiamų atskaitymų 6127 Kitų mokesčių FINANSINĖS SĄNAUDOS Banko paslaugų (komisinių) Banko paslaugų Palūkanų 633 Palūkanų 639 Palūkanų Neigiamos mokėtinų ir gautinų sumų perkainojimo įtakos Kitos finansinės ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS Teisinės paslaugos Konsultacinės paslaugos Neigiama valiutų kursų pasikeitimo įtaka Kitos finansinės ir investicinės veiklos Teisinės, mokesčių bei techninės konsultacijos Teisinės, mokesčių bei techninės konsultacijos Ryšių paslaugos Ryšių paslaugos Pašto, pasiuntinių paslaugos Pašto, pasiuntinių paslaugos Kanceliarinės Kanceliarinės Org. inventoriaus aptarnavimas, remontas Kompiuterių, biuro technikos 17

18 Metodikoje numatyti sąnaudų pogrupiai Buhalterinės apskaitos sąnaudų sąskaitos Pavadinimas Nr. Pavadinimas eksploatacijos Profesinė literatūra Spaudos prenumeratos, literatūros Spauda Spaudos prenumeratos, literatūros Komunalinės paslaugos (elektros energija, vanduo, nuotekos, atliekos, t.t.) - Komunalinės paslaugos (elektros energija, vanduo, nuotekos, atliekos, t.t.) Patalpų priežiūros Trumpalaikis ūkinis turtas Kitos administravimo - Kitos administravimo RINKODAROS IR PARDAVIMO SĄNAUDOS - Reklamos paslaugoms (produktams) savo tinklalapyje Reklamos paslaugoms (produktams) kitose visuomenės informavimo priemonėse - Prekės ženklo, įvaizdžio - Rinkos tyrimų - Sąskaitų klientams parengimo, pateikimo - Klientų mokėjimų administravimo, surinkimo - Reprezentacinės 6151 Reprezentacinės Kitos rinkodaros, pardavimų - ŠILUMOS ŪKIO TURTO NUOMOS, KONCESIJOS SĄNAUDOS Šilumos ūkio turto nuomos, koncesijos Kitos, susijusios su šilumos ūkio turto nuoma, koncesija Gamybinių patalpų nuoma KITOS PASKIRSTOMOS SĄNAUDOS Turto draudimo 6043 Turto draudimo Transporto priemonių draudimo Veiklos rizikos draudimo Veiklos rizikos draudimo Audito (finansinio, reguliavimo apskaitos ) Audito (finansinio, reguliavimo apskaitos ) 6142 Atidėjimai auditui Audito (kito) 6044 Audito (kito) Skolų išieškojimo - Narystės, stojamųjų įmokų - Ryšių su investuotojais - Likviduoto, nurašyto turto - - Likviduoto, nurašyto turto Kitos paskirstomos 62 Kitos paskirstomos NEPASKIRSTOMOS SĄNAUDOS Labdara, parama, švietimas - Beviltiškos skolos - Priskaitytos baudos ir delspinigiai 652 Baudų ir delspinigių Tantjemos Tantjemos Kitos nepaskirstomos Kitos paskirstomos 621 Ilgalaikio turto perleidimo nuostolis - Trumpalaikio turto perleidimo nuostolis - Kitos netipinės veiklos 18

19 Metodikoje numatyti sąnaudų pogrupiai Buhalterinės apskaitos sąnaudų sąskaitos Pavadinimas Nr. Pavadinimas 6152 Kitos nepaskirstomos - Netekimai 650 Atskaitinių metų pelno ir panašūs mokesčiai 652 Atidėtojo pelno mokesčio (pajamos) 651 Mokestinių nuostolių perkėlimas iš grupės įmonių 19

20 PRIEDAS NR. 3 VERSLO VIENETŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS Nr. Verslo vienetas, paslauga Aprašymas Pastabos Šilumos gamybos veiklos verslo vienetas 1. Šilumos gamyba termofikacinėse jėgainėse Šilumos gamyba bendrame technologiniame cikle kartu su elektros energijos gamyba. Kitos reguliuojamos veiklos verslo vienetas 2. Elektros gamyba Elektros gamyba bendrame technologiniame cikle kartu su elektros energijos gamyba. Tarpinė paslauga, naudojamas apskaitos atskyrimo proceso metu. Galutinėse ataskaitose šiai paslaugai priskirta finansinė informacija atskleidžiama kartu su šilumos gamybos paslauga. 20

21 PRIEDAS NR. 4 CENTRALIZUOTA ŠILUMOS TIEKIMO SISTEMA, kurioje vykdoma veikla SĄRAŠAS Nr. Instaliuota galia Sistema Šilumos gamybos šaltinis (MW) 1. Kairių mstl. Kairių katilinė-kogeneracinės jėgainės 0,8 MW 21

22 PRIEDAS NR. 5 ILGALAIKIO TURTO NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) SKAIČIAVIMO LAIKOTARPIAI Nr. Ilgalaikio turto grupė Laikotarpis metais Pastabos 1 Pastatai 1.1. katilinės 50 Nustatyta Metodikoje 1.2. konteinerinių katilinių ir siurblinių pastatai 40 Nustatyta Metodikoje 2 Mašinos ir įrenginiai 2.1. Kogeneracinės jėgainės 15 Suderinta su Komisija 2.2. Dujų reguliavimo punktai 15 Nustatyta Metodikoje 2.3. Kompresorinė, dujų valymo ir aušinimo Nustatyta Metodikoje 15 įranga 2.4. Transformatorinė 15 Nustatyta Metodikoje 3 Biodujų trąsos ir nudujinimo tinklai 15 Suderinta su Komisija 4 Transporto priemonės 4.1. transporto priemonės 7 Nustatyta Metodikoje 5 Nematerialusis turtas 5.1. nematerialusis turtas 3 Nustatyta Metodikoje PRIEDAS NR. 6 Nr. Kaštų centras/paslauga 1 Kairių Šilumos gamybos verslo vienetas 2 Kairių Kitos reguliuojamos veiklos verslo vienetas KAŠTŲ CENTRAI Tipas Paskirstymo centras Vidinė veikla Tiesioginis - - Netiesioginis Gamyba - Tiesioginis - - Netiesioginis Gamyba - 3 Administracija Bendrasis

23 PRIEDAS NR. 7 NEŠIKLIŲ SĄRAŠAS I. Ilgalaikio nematerialiojo, materialiojo turto ir sąnaudų paskirstymo nešikliai Kaštų centras Paskirstymo centras Vidinė veikla Nešiklis Apskaičiavimas Šilumos gamybos verslo vienetas Gamyba Tiesiogiai paslaugoms priskirto turto procentas Vadovybės vertinimas laikotarpio pabaigoje Elektros energijos gamybos verslo vienetas Gamyba Tiesiogiai paslaugoms priskirto turto procentas Vadovybės vertinimas laikotarpio pabaigoje II. Kito turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų paskirstymo nešikliai Balanso straipsnis Nešiklis Apskaičiavimas Pastabos Finansinis turtas Investicijos į antrines ir asocijuotas įmones Netaikoma - Nepriskiriama reguliuojamiems VV Paskolos asocijuotoms ir antrinėms įmonėms Netaikoma - Nepriskiriama reguliuojamiems VV Po vienerių metų gautinos sumos Netaikoma - Nepriskiriama reguliuojamiems VV Kitas finansinis turtas Netaikoma - Nepriskiriama reguliuojamiems VV Kitas ilgalaikis turtas Atidėtojo mokesčio turtas Netaikoma - Nepriskiriama reguliuojamiems VV Kitas ilgalaikis turtas Netaikoma - Nepriskiriama reguliuojamiems VV ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS Atsargos Medžiagų sąnaudų, priskirtų - verslo vienetams, dalis Žaliavos ir komplektavimo gaminiai Medžiagų sąnaudų, priskirtų - verslo vienetams, dalis Nebaigta gamyba Netaikoma - Nepriskiriama reguliuojamiems VV Pagaminta produkcija Netaikoma - Nepriskiriama reguliuojamiems VV Pirktos prekės, skirtos perparduoti Netaikoma - Nepriskiriama reguliuojamiems VV Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti Netaikoma - Nepriskiriama reguliuojamiems VV PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS

24 Balanso straipsnis Nešiklis Apskaičiavimas Pastabos Pirkėjų įsiskolinimas Verslo vienetams priskirtų pajamų dalis Antrinių ir asocijuotų įmonių skolos Verslo vienetams priskirtų pajamų dalis Kitos gautinos sumos Verslo vienetams priskirtų pajamų dalis KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS Trumpalaikės investicijos Netaikoma - Nepriskiriama reguliuojamiems VV Terminuotieji indėliai Netaikoma - Nepriskiriama reguliuojamiems VV Kitas trumpalaikis turtas Netaikoma - Nepriskiriama reguliuojamiems VV PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI Pinigai ir pinigų ekvivalentai DOTACIJOS, SUBSIDIJOS Dotacijos, subsidijos Verslo vienetams priskirtų sąnaudų dalis Verslo vienetams priskirto turto dalis PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI Finansinės skolos (>1 metai) Verslo vienetams priskirto turto, kuriam įsigyti panaudota paskola, dalis Skolos tiekėjams (>1 metai) Gauti išankstiniai apmokėjimai (>1 metai) Atidėjiniai, atidėti mokestiniai įsipareigojimai (>1 metai) Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai (>1 metai) Verslo vienetams priskirtų sąnaudų (išskyrus VIII, IX, X sąnaudų grupes pagal Metodikos 7 priedą) dalis Verslo vienetams priskirtų - pajamų dalis Netaikoma - Nepriskiriama reguliuojamiems VV Verslo vienetams priskirtų sąnaudų (išskyrus VIII, IX, X sąnaudų grupes pagal Metodikos 7 priedą) dalis PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis Verslo vienetams priskirto turto, kuriam įsigyti panaudota Nustatyta Metodikoje.

25 Balanso straipsnis Nešiklis Apskaičiavimas Pastabos paskola dalis Finansinės skolos Verslo vienetams priskirtų palūkanų sąnaudų (X.2 sąnaudų pogrupis pagal Metodikos 7 priedą) dalis Skolos tiekėjams Verslo vienetams priskirtų sąnaudų (išskyrus VIII, IX, X sąnaudų grupes pagal Metodikos 7 priedą), dalis Gauti išankstiniai apmokėjimai Verslo vienetams priskirtų pajamų dalis Pelno mokesčio įsipareigojimai Netaikoma - Nepriskiriama reguliuojamiems VV Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai Personalo sąnaudų, priskirtų verslo vienetus sudarančioms paslaugoms, dalis Nustatyta Metodikoje. Atidėjiniai Netaikoma - Nepriskiriama reguliuojamiems VV Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai Verslo vienetams priskirtų sąnaudų (išskyrus VIII, IX, X sąnaudų grupes pagal Metodikos 7 priedą) dalis

26 PRIEDAS NR. 8 BENDROVĖS VIDAUS TVARKŲ SĄRAŠAS Įsakymas dėl RES patvirtinimo.

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

UAB GA Joniškis Nepriklausomo auditoriaus išvada bei šilumos reguliuojamos veiklos ataskaitos už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d.

UAB GA Joniškis Nepriklausomo auditoriaus išvada bei šilumos reguliuojamos veiklos ataskaitos už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d. UAB GA Joniškis Nepriklausomo auditoriaus išvada bei šilumos reguliuojamos veiklos ataskaitos už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d. UAB GA Joniškis Bendrovės kodas: 302880253, adresas: Jogailos

Detaliau

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis PRIENŲ RAJONO VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLA Juridinių asmenų registras Kodas 191553816, Kauno g. 54, Veiverių mstl., Prienų r., Tel/faks.: (8~319) 68130 el.p. kucingis@langasiateiti.lt a/s LT 564010041100019920

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės.

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 ADMINISTRACIJOS PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS 4 : BALANSAS 5 PELNO (NUOSTOLIO)

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PANEVĖŽIO RAJONO RAMYGALOS KULTŪROS CENTRAS 188213593, Vadoklių g. 14, Ramygala AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO I.BENDROJI DALIS Pagrindinė veikla Poilsio organizavimas,

Detaliau

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I I I-Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv. MAŽEIKIŲ DAILĖS MOKYKLA Kodas 190196336, Draugystės g.32, Mažeikiai 2013 METŲ 2 KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Mažeikių dailės mokykla (toliau įstaiga)

Detaliau

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 2013-03-20 Vilnius Juridinių asmenų registras Kodas 110052936 PVM mokėtojo kodas LT100529314

Detaliau

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO GIMNAZIJA (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) 190994836, Studentų g. 65, Kaunas 51369 (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 207 M GRUODŽIO 3 D PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus FINANSINĖS

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome UAB PANEVĖŽIO GATVĖS (toliau Įmonės) finansinių ataskaitų,

Detaliau

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius,

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, 2017 1 UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT28216 Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Uždarosios akcin s bendrov s Utenos šilumos

Detaliau

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO 2010-07-20 I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data Linkuvos pensionatas yra biudţetinė įstaiga, juridinių

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft Word - mb lt _2_.doc BALANSAS Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Grynieji pinigai 18.510 Lėšos centriniame banke 33.881 52.390 Lėšos bankuose 107.869 Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas

Detaliau

UAB “Šilutės polderiai “

UAB “Šilutės polderiai “ UAB Šilutės polderiai AIŠKINAMASIS RAŠTAS I Bendra informacija apie įmonę UAB Šilutės polderiai įregistruota 1990 m. lapkričio mėn. 15 d. Pakeisti bendrovės įstatai įregistruoti VĮ Registrų centro Klaipėdos

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta)

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta) Forma patvirtinta Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2014 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. DĮ-30 Forma suderinta Lietuvos banko 2013 m. gruodžio 31 d. raštu Nr. S 2013/(22.13-2203)-12-6013

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų trečio ketvirčio aiškinamasis raštas 2016 m. spalio 25 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv. KAUNO DAILĖS GIMNAZIJA Įstaigos kodas 190994793, Dainavos g. 1, Kaunas 2014 m. kovo 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kauno dailės gimnazija (toliau - gimnazija) yra valstybės

Detaliau

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija UAB Kauno vandenys (toliau Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė buvo įregistruota kaip specialios

Detaliau

ĮSTAIGA

ĮSTAIGA Tauragės raj. Ţygaičių gimnazija Įmonės kodas 190469660, Ţygaičių mstl. Ţygaičių gatvė 17 2012 m.gruodţio 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Tauragės raj. Ţygaičių gimnazija

Detaliau

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA Biudžetinė įstaiga, M.Valančiaus g. 1, LT 69443 Kazlų Rūda, tel./faks. (8 343) 68 031, el.p. Pastas@krpm.mari.mit.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,

Detaliau

2012 DAP 3 ketvirtis xls

2012 DAP 3 ketvirtis xls STONAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI Įmonės kodas 90796224, Stonaičių k. 9003 Plungės rajono savivaldybė 202 m. rugsėjo 30 d. VALSTYBĖS BIUDŽETO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Stonaičių socialinės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas 302308327, Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 M. KOVO 31 D. 2019-05-17 Nr. F6-26 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2013 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013-10-23, TF-9 I. BENDROJI

Detaliau

Foresta

Foresta Vilnius, 2010 m. balandžio 21 d. Asociacija Draudimo brokerių rūmai Algirdo g. 9A, Vilnius, Lietuva 2009 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys bei Auditoriaus išvada ir Audito ataskaita

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Vytenio g.46, Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos ekspe

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Vytenio g.46, Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos ekspe Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr. 01208 Vytenio g.46, 03229 Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos eksperimentinis ūkis akcininkui Išvada apie finansines ataskaitas

Detaliau

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata -

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata - Forma patvirtinta Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 30 d.įsakymu Nr. DĮ-36 Š I L U TĖS R A J O N O S A V I V A L D Y BĖS A D M I N I

Detaliau

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2013 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013-04-22, TF-3 I. BENDROJI DALIS

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomo

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomo NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome Viešosios įstaigos Panevėžio miesto

Detaliau

LLBAM VA 2010

LLBAM VA 2010 UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2010 m. I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos adresas:

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 (Cash flow) doc.a Paškevičius 1 2 -

Detaliau

LLBAM VA 2013 Q1

LLBAM VA 2013 Q1 LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2013 m. I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-11-11, TF-2014/9 I.BENDROJI DALIS VšĮ Paupių pirminės

Detaliau

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls Pakruojo rajono sporto centras (įstaigos pavadinimas) BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 20 M. GRUODŽIO MöN. 3 D. 4 ketvirtis (metin, ketvirtin ) ATASKAITA 202.0.09 Nr. (data) g.3.pakruojis (sudarymo vieta)

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai doc.a Paškevičius 1 Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 Balansas (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 Pinigų

Detaliau

Aiškinamasis_raštas

Aiškinamasis_raštas VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-07-31, TF-2014/6 I. BENDROJI DALIS Klaipėdos rajono

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO ŠILUMOS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos pirmininkė Inga Žilienė 2016-03-18 PAŽYMA DĖL AKCINĖS BENDROVĖS

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS Projektas VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ, NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ, GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ

Detaliau

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapiai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 3 4 FINANSINĖS

Detaliau

VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b

VšĮ Futbolo mokykla Ataka Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas 304280912, Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) buvo įsteigta ir pradėjo savo veiklą 2016 m. birželio

Detaliau

Microsoft Word - SAU_aiskinamasis rastas_2019_I ketv

Microsoft Word - SAU_aiskinamasis rastas_2019_I ketv KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS Saulutė 2019 M. KOVO MĖN. 31D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus

Detaliau

UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas , Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS

UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas , Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas 302430498, Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS (toliau Centras) nacionalin valstybin švietimo pagalbos

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT-20106 Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Ukmerg s ūkininkų kredito unijos (toliau Unija) toliau

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Pagrindinių veiklos rodiklių ataskaita už 2018 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusį devynių mėnesių laikotarpį 2018 m. lapkričio 30 d. Vilnius Informacija apie Įmonę Įmonės pavadinimas Teisinė

Detaliau

(Microsoft Word - Finansinio audito ataskaita d\353l u\376darosios akcin\353s bendrov\353s Palangos \360ilumos tinklai atlikto finansinio _teis)

(Microsoft Word - Finansinio audito ataskaita d\353l u\376darosios akcin\353s bendrov\353s Palangos \360ilumos tinklai atlikto finansinio _teis) PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA FINANSINIO AUDITO ATASKAITA DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS PALANGOS ŠILUMOS TINKLAI ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2010 m. kovo

Detaliau

VARĖNOS ,,RYTO‘‘ PROGIMNAZIJA

VARĖNOS ,,RYTO‘‘ PROGIMNAZIJA 1 VARĖNOS,,RYTO PROGIMNAZIJA FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 m. gruodžio 31 d. I. BENDROJI DALIS Varėnos,,Ryto progimnazija yra biudžetinė įstaiga, finansuojama savivaldybės ir valstybės

Detaliau

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapis NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA n3

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SPORTO PROJEKTO FINANSINIS IR EKONOMINIS PAGRINDIMAS (PROJEKTO SĄMATA) Jolanta Kmelnickienė Specialistė TURINYS Sporto projektų veiklų finansavimas. Tinkamos ir netinkamos finansuoti sporto projektų išlaidos.

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-04-30, TF-2014/3 I. BENDROJI

Detaliau

2012 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UAB "KAUNO ŠVARA", STATYBININKŲ G. 3, LT KAUNAS, LIETUVA ĮMONĖS KODAS LR JURIDINIŲ ASMENŲ R

2012 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UAB KAUNO ŠVARA, STATYBININKŲ G. 3, LT KAUNAS, LIETUVA ĮMONĖS KODAS LR JURIDINIŲ ASMENŲ R 2012 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UAB "KAUNO ŠVARA", STATYBININKŲ G. 3, LT - 50124 KAUNAS, LIETUVA ĮMONĖS KODAS 132616649. LR JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS, KAUNAS TEL: +370 31 43 23, +370 49 07 11,

Detaliau

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

3 NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB "CENTRINIS KNYGYNAS" Akcininkams ir vadovybei Išvada dėl finansinių ataskaitų Mes atlikome, UAB "Centrinis knyg

3 NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB CENTRINIS KNYGYNAS Akcininkams ir vadovybei Išvada dėl finansinių ataskaitų Mes atlikome, UAB Centrinis knyg 3 NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB "CENTRINIS KNYGYNAS" Akcininkams ir vadovybei Išvada dėl finansinių ataskaitų Mes atlikome, UAB "Centrinis knygynas" įmonės toliau pateikiamo finansinių ataskaitų

Detaliau

Financial statements

Financial statements FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2015 M. GRUODŽIO

Detaliau

ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA Įmonės kodas , J.Basanavičiaus g. 25, Šilalė AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 m. II ketv. FINANSINIŲ ATASKAITŲ I. BE

ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA Įmonės kodas , J.Basanavičiaus g. 25, Šilalė AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 m. II ketv. FINANSINIŲ ATASKAITŲ I. BE ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA Įmonės kodas 290347650, J.Basanavičiaus g. 25, Šilalė AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 m. II ketv. FINANSINIŲ ATASKAITŲ I. BENDROJI DALIS 1. Informacija apie įstaigą: 1.1. Šilalės

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė

Uždaroji akcinė bendrovė Uţdaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija Lamantinas METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ UŽ 2010 METUS AIŠKINAMASIS RAŠTAS BENDROJI DALIS 1. Uţdaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija Lamantinas įregistruota

Detaliau

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ FONDE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2009 m.

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.doc)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.doc) KUPIŠKIO RAJONO SKAPIŠKIO VIDURINĖS MOKYKLOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 METŲ FINANSINŲ ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS Kupiškio rajono Skapiškio vidurinė mokykla (toliau mokykla) savo teisine forma

Detaliau

Nematerialiojo turto BV pokyti

Nematerialiojo turto BV pokyti NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ Plėtros darbai Programinė įranga ir jos licencijos Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje) 2 4 5 laikotarpio

Detaliau

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx 2012 M. GRUODŽIO 31 D. ATSKIROS IR KONSOLIDUOTOS BANKO FINANSINĖS ATASKAITOS PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, PATEIKIAMOS KARTU SU

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

1 priedas UAB "ROKIŠKIO VANDENYS" (Ūkio subjekto pavadinimas) KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI (Bendrovės skaičia

1 priedas UAB ROKIŠKIO VANDENYS (Ūkio subjekto pavadinimas) KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI (Bendrovės skaičia 1 priedas KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI (Bendrovės skaičiavimai) Vandens tiekimas Nuotekų Eil.Nr. Rodikliai Apskaitos veikla gavyba (su ruošimu) pristatymas surinkimas

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė Metinės finansinės ataskaitos, metinis pranešimas už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d. Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Valdybos pareiškimas apie metines

Detaliau

Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr.

Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr. Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr. Palyginamosioms sąnaudos pagal naują Aprašo projektą

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS I SKYRIUS 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Tarpinės finansinės ataskaitos už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2012 m. kovo 31 d. (neaudituota) Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Finansinės

Detaliau

MergedFile

MergedFile VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2015 M. SAUSIO 15 D. NUTARIMO NR. O3-3 DĖL ELEKTROS ENERGIJOS PERDAVIMO, SKIRSTYMO

Detaliau

Microsoft Word - KV VAS aiskinamasis rastas doc

Microsoft Word - KV  VAS aiskinamasis rastas doc Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija UAB Kauno vandenys (toliau Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė buvo įregistruota kaip specialios

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Metinės finansinės ataskaitos, metinis pranešimas už metus, pasibaigusius 2016 m. gruodžio 31 d. Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Valdybos pareiškimas

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠ

LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 m. sausio 16 d. Vykdydami Lietuvos

Detaliau

LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT Vilnius Lietuva Tel NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams,

LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT Vilnius Lietuva Tel NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams, LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT-08124 Vilnius Lietuva Tel. +370 5 233 4307 www.ldsignum.lt NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome Visuomeninės Organizacijos

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO ŠILUMOS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos pirmininkė Inga Žilienė 2016-03-17 PAŽYMA DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS

Detaliau

Microsoft Word - VMI.doc

Microsoft Word - VMI.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL VALSTYBINĖJE MOKESČIŲ INSPEKCIJOJE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau