KROY universalus skiediklis 5081 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 2006/1907/EB Peržiūros data: Puslapis 1 / 7 1. PRODUKTO IR BENDROVĖS IDENTIFIKACIJA 1

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "KROY universalus skiediklis 5081 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 2006/1907/EB Peržiūros data: Puslapis 1 / 7 1. PRODUKTO IR BENDROVĖS IDENTIFIKACIJA 1"

Transkriptas

1 Puslapis 1 / 7 1. PRODUKTO IR BENDROVĖS IDENTIFIKACIJA 1.1 Gaminio identifikatorius: KROY UNIVERSALUS SKIEDIKLIS Kodas: Preparato naudojimas: Poliuretano / Akrilo dažai / Grunto tirpiklis. Tik profesionaliam naudojimui. 1.3 Bendrovė: UAB Svydis Adresas: Palemono g. 171, Kaunas LT-52107, Lietuva Tel.: ; el. paštas: 1.4 Pagalbos telefono numeris Lietuvoje: Ekstremalių sveikatai situacijų centras Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras visą parą: GALIMI PAVOJAI Medžiagos ar mišinio klasifikavimas Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP). Klasifikacija Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336; Acute Tox. 4, H332; STOT SE 3, H335; Acute Tox. 4, H312; Eye Irrit. 2, H319; STOT RE 2, H373; Ženklinimo elementai Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP). Pavojaus piktogramos Signalinis žodis Pavojinga Pavojingumo frazės H226 Degūs skystis ir garai. H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. H315 Dirgina odą. H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. H335 Gali dirginti kvėpavimo takus. H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. H373 Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai H312 Kenksminga susilietus su oda

2 Puslapis 2 / 7 H332 Kenksminga įkvėpus Atsargumo frazės P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių /žiežirbų/atviros liepsnos/karštų paviršių. - Nerūkyti. P260 Stengtis neįkvėpti aerozolio/ /garų. P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P301+P310 PRARIJUS: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją P331 NESKATINTI vėmimo. P362 Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant P370+P378 Gaisro atveju: gesinimui naudoti smėlį, gesinimo milteliui ar alkoholiui atsparias putas P501 Turinį/talpyklą priduoti į atliekas naikinančias įmones. Pavojingi komponentai: Ksilenas ( izomerų mišinys ) Kiti pavojai 3. SUDĖTIS/INFORMACIJA APIE MEDŽIAGAS 3.1 Cheminis aprašymas: Organinių tirpiklių mišinys. 3.2 Pavojingos medžiagos: Medžiagų, kurių procentinis kiekis didesnis nei leidžiamos ribos, ir keliančių sveikatos ir / arba aplinkos pavojų ir / arba bendruomeninius poveikius darbo vietoje, ribos: n/d CAS Nr.; Indekso Nr. EINECS Nr. Reach Nr. Cheminis pavadinimas Koncentracija,% Klasifikacija pagal Reglamentą (EB) Nr. 1278/ ; ; ; n-butilacetatas Ksilenas Etilbenzenas 1-10 Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H336 Flam. Liq 3, H226 Acute Tox. 4, H312 Skin Irrit. 2, H315 Acute Tox. 4, H332 Flam. Liq 2, H225 Asp.Tox.1, H304Acute Tox. 4, H332 STOT RE 2, H373 Daugiau informacijos apie pavojingas medžiagas žiūrėti skirsnyje Preliminari registracija REACH: Visos šio preparato medžiagos yra įtrauktos į preliminariai užregistruotų cheminių medžiagų sąrašą, paskelbtą Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA), pagal Reglamento (EB) 1907/2006, 28 straipsnį. Papildoma informacija:

3 4. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS Puslapis 3 / 7 Jei abejojate, arba jei simptomai neišnyksta, kreiptis į gydytoją. Niekada nieko neduoti į burną netekusiam sąmonės asmeniui. 4.1 Įkvėpus: Išvesti nukentėjusįjį iš užterštos zonos į gryną orą. Jei nukentėjusysis kvėpuoja nereguliariai arba kvėpavimas stoja, daryti dirbtinį kvėpavimą. Jei asmuo yra be sąmonės, paguldyti jį į tinkamą gaivinimui padėtį. Laikyti šilumoje ir ramybės būsenoje, kol atvyks medicinos pagalba. 4.2 Patekus ant odos: Nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius. Kruopščiai nuplauti paveiktą vietą šaltu ar drungnu vandeniu ir neutraliu muilu arba naudoti tinkamą prausiklį. 4.3 Patekus į akis: Išimti kontaktinius lęšius. Plauti akis dideliu švaraus vandens kiekiu ne trumpiau kaip 15 minučių, atmerkus akis, kol dirginimas sumažės. Nedelsiant kreiptis į gydytoją. 4.4 Prarijus: Prarijus, nedelsiant kreiptis į gydytoją. Neskatinti vėmimo, nes yra produkto įkvėpimo rizika. Nukentėjusįjį laikyti ramybės būsenoje. 5. GAISRO GESINIMO PRIEMONĖS 5.1 Gesinimo priemonės: Gesinimo milteliai ar CO2. Esant dideliems gaisrams, gesinti alkoholiui atspariomis putomis ir vandens purškimo / miglos būdu. Negalima naudoti gesinimui: stiprios vandens srovės. 5.2 Specialūs pavojai: Degimo arba terminio skaidymo pasekmė - išsiskiriantys pavojingi produktai: anglies monoksidas, anglies dioksidas. Skaidymosi produktų poveikis gali būti pavojingas sveikatai. 5.3 Priešgaisrinės apsauginės priemonės: Priklausomai nuo gaisro dydžio, gali būti reikalingi: šilumai atsparūs apsauginiai drabužiai, avalynė, tinkami nepriklausomi kvėpavimo aparatai, pirštinės, apsauginiai akiniai arba veido kaukės. 5.4 Kitos rekomendacijos: Rezervuarus, cisternas ar talpas, esančias arti šilumos šaltinių ar ugnies, vėsinti vandeniu. Atsižvelgti į vėjo kryptį. Neleisti gaisro gesinimo likučiams patekti į drenažo, kanalizacijos sistemas ar vandens telkinius. 6. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS 6.1 Asmeninės atsargumo priemonės: Pašalinti galimus užsidegimo šaltinius ir, jei įmanoma, išvėdinti patalpą. Nerūkyti. Vengti tiesioginio kontakto su šiuo produktu. Stengtis neįkvėpti garų. Dėl poveikio kontrolės ir asmeninės apsaugos priemonių, žiūrėti 8 skirsnį. 6.2 Ekologinės atsargumo priemonės: Vengti patekimo į kanalizaciją, paviršinius ar požeminius vandenis ir dirvožemį. Atsižvelgiant į didelės apimties išsiliejimus arba atvejus, kai produktas užteršė ežerus, upes ar nutekamuosius vandenis, informuoti atitinkamas institucijas, laikantis vietinių reikalavimų. 6.3 Valymo metodai: Sulaikyti išsiliejimus nedegiomis, sugeriančiomis medžiagomis (žemė, smėlis, vermikulitas, diatomitas, ir t.t.) ir juos susemti. Laikyti užterštą medžiagą uždaroje talpoje. Tolesniam atliekų šalinimui, atlikti 13 skirsnyje išvardintas rekomendacijas. 7. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS 7.1 Atsargumo priemonės: Dėl saugos ir sveikatos apsaugos darbe, laikytis galiojančių teisės aktų. - Bendros rekomendacijos: Vengti bet kokio nuotėkio arba slaptų nutekėjimų. Talpas laikyti sandariai uždarytas. - Rekomendacijos dėl gaisro ir sprogimo rizikos prevencijos: Garai yra sunkesni už orą, gali driektis nemažą atstumą, gali sudaryti sprogius mišinius su oru ir gali pasiekti tolimus ugnies šaltinius, užsidegti arba sprogti. Dėl degumo, ši medžiaga turi būti naudojama tik tose vietose, iš kurių pašalinti visi atviri šilumos ir kiti ugnies šaltiniai, kad nepatektų kiti šilumos ar elektros šaltiniai. Išjungti mobiliuosius telefonus ir nerūkyti. Jei šis produktas yra naudojamas pramoniniu įrenginiu, turi būti pažymėta sprogimo zonos rizika. Naudoti priemones, sistemas ir apsauginę įrangą, atitinkančią zonų klasifikaciją, atsižvelgiant į sveikatos ir saugos darbe įstatymus, pagal Direktyvas 94/9/EB ir 99/92/EB. Elektros įranga turi būti izoliuota pagal atitinkamų standartų reikalavimus. Nenaudoti jokių įrankių, kurie turi kibirkščiavimo potencialą. Grindys turi būti laidžios elektrai ir operatoriai turi dėvėti antistatinius drabužius ir avalynę. Parengti dokumentus Apsauga nuo sprogimo. - Pliūpsnio temperatūra: 24ºC - Rekomendacijos dėl toksikologinio pavojaus: nevalgyti, negerti ir nerūkyti darbo ir džiovinimo zonose. Po naudojimo, plauti rankas su muilu ir vandeniu. Dėl poveikio kontrolės ir asmeninių apsaugos priemonių, žiūrėti 8 skirsnį.

4 Puslapis 4 / 7 - Rekomendacijos dėl aplinkos užteršimo prevencijos: Nėra laikoma pavojinga aplinkai. Atsitiktinai išsiliejus, vykdyti instrukcijas, nurodytas 6 skirsnyje. 7.2 Laikymo sąlygos: Užkirsti kelią nesankcionuotai prieigai. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Šis produktas turi būti saugomas izoliuotas nuo šilumos ir elektros šaltinių. Saugojimo vietoje nerūkyti. Laikyti atokiau nuo gyvenamųjų patalpų. Siekiant išvengti nuotėkių, po naudojimo, talpos turi būti kruopščiai uždarytos ir pastatytos vertikalioje padėtyje. Norint gauti daugiau informacijos, žiūrėti 10.1 skyrių. Saugojimo klasė: klasė B1. Pagal ITC MIE APQ-1, RD.379/2001. Maksimalus saugojimo laikas: 12 mėn. Temperatūros intervalas: min: 5 C, maks: 32 C. - Nesuderinamos medžiagos: Laikyti atokiau nuo oksiduojančių medžiagų, rūgščių, šarmų, peroksidų. - Pakavimo tipas: Pagal galiojančius teisės aktus. - Ribojami kiekiai, laikantis Direktyvų 96/82/EB ~ 2003/105/EB (Seveso III): žemutinė riba: 5000 tonų, viršutinė riba: tonų. 7.3 Specialus naudojimas: Šio produkto naudojimui nėra jokių specialių rekomendacijų, išskyrus jau nurodytas. 8. POVEIKIO PREVENCIJA / ASMENS APSAUGA 98/24/EB 8.1 Poveikio darbo vietoje ribos (TLV) AGCIH 2008 TWA STEL Metai ppm mg/m3 ppm mg/m3 Rekomenduojama odai Ksilenas (izomerų mišinys) A n-butilo acetatas Etilbenzenas A TLV - Ribinės vertės slenkstis, TWA - vidutinis svertinis dydis, STEL Trumpalaikio poveikio leistina riba. A3 - Kancerogeninis gyvūnams. A4 - Neklasifikuojamos kaip kancerogeninis žmogui. 8.2 Poveikio darbe kontrolės priemonės: Užtikrinti tinkamą ventiliaciją, jei įmanoma, naudojant vietinę ištraukiamąją ventiliaciją ir gerą bendrą trauką. Jei šios priemonės nėra pakankamos išlaikyti dalelių ir garų koncentraciją žemiau profesinio poveikio normų, reikia dėvėti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones. - Kvėpavimo takų apsauga: Vengti tirpiklių įkvėpimo. Kaukė: Kaukė dujoms ir garams (EN141). Norint pasiekti tinkamą apsaugos lygį, filtras turi būti parenkamas priklausomai nuo koncentracijos ir teršiančių veiksnių tipo, pagal tiekiamų filtrų gamintojų specifikacijas. - Akių ir veido apsauga: Darbo vietoje įrengti akių praplovimo voneles. Apsauginiai akiniai, skirti apsaugoti nuo skysčio purslų (EN166). Veido apsauga: Ne. - Rankų ir odos apsauga: Įrengti avarinį dušą netoli darbo vietos. Apsauginis kremas gali padėti apsaugoti atvirus odos plotus. Apsauginiai kremai neturi būti naudojami, jeigu jau įvyko susilietimas su medžiaga. Pirštinės: Tirpikliams atsparios pirštinės ( EN 374 ). Pirštinių medžiagos atsparumas permirkimui turi atlaikyti visą naudojimo laiką. Yra keletas veiksnių (pvz., temperatūra ), kurie sutrumpina apsauginių pirštinių cheminį atsparumą, todėl naudojimo laikotarpis yra tikrai mažesnis už nustatytą standartą EN374. Todėl reikia atkreipti dėmesį į gamintojų instrukcijas ir jomis vadovautis. Pirštinės turi būti nedelsiant keičiamos, jei atsiranda bet koks plyšimo požymis. Batai: Ne. Prijuostė: Ne. Apranga : Patartina darbuotojams dėvėti antistatinius drabužius iš natūralių pluoštų arba iš aukštoms temperatūroms atsparaus sintetinio pluošto. 8.3 Poveikio aplinkai kontrolė: Vengti bet kokio produkto išsiliejimo, atliekos, purslai neturi patekti į nutekamuosius vandenis. Išvengti, viršijančio leidžiamas ribas, patekimo į orą. 9. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS - Fizinė būsena: Skystis - Spalva: Bespalvis - Kvapas: Charakteringas - Specifinis svoris: 0,879 g / cm ³ 20 C temperatūroje - Virimo temperatūra: n.d. - Pliūpsnio temperatūra: 24 C Žybsnis - Garų slėgis: n.d. - Garavimo greitis: n.d.

5 Puslapis 5 / 7 Papildomą informaciją apie fizines bei chemines savybes, susijusias su sauga ir aplinka, žiūrėti 7 ir 12 skirsniuose. 10. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS 10.1 Vengtinos sąlygos: Stabilus rekomenduojamomis laikymo ir naudojimo sąlygomis. - Šiluma: Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių. - Šviesa: Jei įmanoma, vengti tiesioginių saulės spindulių. - Drėgmė: Vengti ekstremalių drėgmės sąlygų Vengtinos medžiagos: galimos pavojingos reakcijos su oksiduojančiomis medžiagomis, rūgštimis, šarmais, peroksidais Terminis skilimas: Dėl terminio skaidymosi išsiskiriantys pavojingi produktai: anglies monoksidas. 11. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA 11.1 Toksinis poveikis: Sąlytis su tirpiklio garų koncentracija, kuri viršija nustatytą poveikio darbo vietoje ribą, gali sukelti neigiamą poveikį sveikatai, pavyzdžiui, gleivinių ir kvėpavimo takų dirginimą, gali pasireikšti neigiamas poveikis inkstams, kepenims ir centrinei nervų sistemai. Simptomai ir požymiai: galvos skausmas, galvos svaigimas, nuovargis, raumenų silpnumas, mieguistumas ir, kraštutiniais atvejais, sąmonės netekimas. Prarijus, gali sukelti poveikį: gerklės skausmas, pilvo skausmai, mieguistumas, pykinimas, vėmimas ir viduriavimas. Pakartotinas ar ilgalaikis kontaktas su preparato tirpikliais gali pašalinti odos natūralų apsauginį riebalinį sluoksnį, todėl gali pasireikšti nealerginis kontaktinis dermatitas ir absorbcija per odą. Skysčio purslų patekimas į akis gali sukelti dirginimą ir grįžtamą pažeidimą Atskirų medžiagų dozės ir mirtina koncentracija: DL50 Prarijus DL50 Oda CL50 Įkvėpus mg/kg mg/kg mg/1,4val. Ksilenas (izomerų mišinys) 4300 Žiurkė 1100 Triušis 22 Žiurkė n-butilo acetatas Žiurkė Triušis 23,4 Žiurkė Etilbenzenas 3500 Žiurkė Triušis 17,4 Žiurkė 12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA Jokių eksperimentinių ekotoksikologinių duomenų apie preparatą nėra. Ekotoksikologinė klasifikacija buvo atlikta naudojant įprastinį skaičiavimo metodą, pagal Direktyvą 1999/45/EB Atskirų medžiagų ekotoksiškumas: CL50 (OECD 203) CE50 (OECD 202) CE50 (OECD 201) mg/l.96val. mg/l.48val. mg/l.72val. Ksilenas (izomerų mišinys) 14 Žuvys 16 Dafnija n-butilo acetatas 18 Žuvys 32 Dafnija 675 Dumbliai Etilbenzenas 12 Žuvys 1,8 Dafnija 33 Dumbliai 12.2 Judrumas: Nėra. - Išsiliejimai ant grunto: Vengti dirvožemio taršos. - Išsiliejimai į vandenį: Neleisti patekti į drenažo, kanalizacijos sistemas ar vandens telkinius. - Teršalų išmetimas į orą: Vengti patekimo į orą. - Produkto LOJ: 907 g / l, taikant ASTM D Patvarumas ir skaidomumas: Nėra. 12,4 Bioakumuliacijos potencialas: Nėra PBT įvertinimo rezultatai: Nėra Kitas nepageidaujamas poveikis: Nėra. 13. ATLIEKŲ TVARKYMAS

6 Puslapis 6 / Atliekų tvarkymas: Imtis visų būtinų priemonių užkirsti kelią atliekų susidarymui, jei tai įmanoma. Įvertinti perdirbimo ar šalinimo galimybes. Neišleisti į kanalizaciją ar aplinką, pristatyti į specialių atliekų surinkimo punktą. Atliekos, turi būti tvarkomos ir šalinamos laikantis esamų vietinių / nacionalinių reikalavimų. Dėl poveikio kontrolės ir asmeninės apsaugos priemonių, žiūrėti 8 skirsnį Tuščių talpų šalinimas: Ištuštintos talpos ir pakuotė, turi būti šalinamos pagal galiojančius vietos / nacionalinius teisės aktus Produktų neutralizavimo arba sunaikinimo procedūros: Specialių cheminių atliekų kontroliuojamas sudeginimas, tačiau laikantis vietinių reikalavimų. 14. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ SU DAŽAIS SUSIJUSI MEDŽIAGA (FP>23ºC) 14.1 Vežimas keliais, Direktyva 94/55/EB (ADR): Vežimas geležinkeliu, Direktyva 96/49/EB (RID): Klasė: 3 Pakavimo grupė: III JT Nr Vežimo dokumentas: Krovinio išsiuntimo dokumentai Rašytiniai nurodymai: 14.2 Vežimas jūra (IMDG): Klasė: 3 Pakavimo grupė: III JT Nr Avarinis lapas (EmS): F-E, S E Pirmosios pagalbos vadovas (MFAG): 310, 313 Jūros teršalas: Ne. Vežimo dokumentas: Pristatymo važtaraštis Vežimas oru (ICAO/IATA): Klasė: 3 Pakavimo grupė: III JT Nr Vežimo dokumentas: Oro važtaraštis. 15. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ 15.1 Šis saugos duomenų lapas sudarytas remiantis Reglamentu 1907/2006. Etiketėje nurodyta informacija pagal (EB) Nr. 1272/ m. gruodžio 16d. dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantį ir panaikinantį direktyvas 67/548/EEB ir 1999/45/EB. Šis saugos duomenų lapas atitinka Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, N/d sveikatos ir aplinkos teisės aktai 15.2 Nuostatos, susijusios su ES direktyva 2012/18 ( Seveso III ):nurodymai: Degus skystis Kiekis 1 5,000t, kiekis2 50,000 t. 16. KITA INFORMACIJA Tik profesionaliam naudojimui. Saugos duomenų lapuose pateikta informacija neatleidžia naudotojų nuo įsipareigojimų savarankiškai vykdyti rizikos vertinimą pagal Direktyvą 98/24/EG. Pavojingumo frazių ir klasifikacijų sąrašas pagal 2 ir 3 skyrių: H225 Labai degūs skystis ir garai. H226 Degūs skystis ir garai. H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.

7 Puslapis 7 / 7 H312 Kenksminga susilietus su oda. H315 Dirgina odą. H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. H332 Kenksminga įkvėpus. H335 Gali dirginti kvėpavimo takus. H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. H373 Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai Flam. Liq. Degieji skysčiai. Skin Irrit. Odos dirginimas. STOT SE Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkartinis poveikis). Aquatic Chronic Pavojingas vandens aplinkai-lėtinis. Acute Tox. Ūmus toksiškumas. Asp Tox. Plaučių pakenkimo prarijus pavojus. N/d nėra duomenų. IPRV- ilgalaikio poveikio ribinė vertė pagal Kenksmingų cheminių medžiagų koncentracijų ribinės poveikio vertės darbo aplinkos ore pagal higienos normą HN 23:2001. TPRV- trumpalaikio poveikio ribinė vertė pagal Kenksmingų cheminių medžiagų koncentracijų ribinės poveikio vertės darbo aplinkos ore pagal higienos normą HN 23:2001. Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys atitinka mūsų turimas žinias ir galiojančius EB ir nacionalinius teisės aktus. Produktas negali būti naudojamas kitiems, nei nurodyta 1 skiltyje, tikslams be gautos išankstinės raštiškos naudojimosi instrukcijos. Naudotojas neša pilną atsakomybę už nacionalinių teisės aktų reikalavimų vykdymą. Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys skirti apibūdinti produktą saugos ir sveikatos darbe aspektais: jie neatskleidžia kitų specifinių produkto savybių ir negali būti laikomi produkto savybių garantija.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal EB direktyvą 91/155/EEB ir jos vėlesnes pataisas Variantas: 1.1 Peržiūrėjimo data MOLYKOTE(R) PG-21 PLASTISLIP G

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal EB direktyvą 91/155/EEB ir jos vėlesnes pataisas Variantas: 1.1 Peržiūrėjimo data MOLYKOTE(R) PG-21 PLASTISLIP G 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS,PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Prekinis pavadinimas : Įmonė : Dow Corning S.A. rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C B-7180 Seneffe Belgium Tarnyba : Dow Corning Central Europe

Detaliau

viewPublishedDoc.aspx

viewPublishedDoc.aspx AGROPLUS Stimul Reglamentas (EB) Nr. 453/2010 ir Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 Formatas: ES Produkto Kodas (-ai) Produkto pavadinimas NP-0061-1-A AGROPLUS Stimul Rekomenduojama paskirtis: Naudojimo apribojimai.

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ

AKCINĖ BENDROVĖ AB Specializuota komplektavimo valdyba Pildyta: 2012 05 21 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS/PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS 1.1. Cheminės medžiagos/preparato pavadinimas MITTO C500 mūro mišinys. 1.2. Cheminės medžiagos/preparato

Detaliau

EG-SDB

EG-SDB Katalogo Nr.: BO5002819 Puslapis 1 iš 6 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Kiti prekybinis pavadinimas BO 5002816, 20 kg BO 5002819,

Detaliau

\\fs\msdgen$\archives\sds_eu\lithuani\ pdf

\\fs\msdgen$\archives\sds_eu\lithuani\ pdf SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Mišinio prekinis pavadinimas arba įvardijimas Bike Wash Gaminio kodas 99560

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) REACH II priedo 31 straipsnį Variantas: 3.0 Peržiūrėjimo data DOW

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) REACH II priedo 31 straipsnį Variantas: 3.0 Peržiūrėjimo data DOW 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS/PREPARATO IR BENDROVĖS PAVADINIMAS Prekinis pavadinimas : Įmonė : Dow Corning Europe S.A. rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C B-7180 Seneffe Belgium Tarnyba : Dow Corning

Detaliau

Peržiūros data: Peržiūra: 15 Pakeitimų data: SAUGOS DUOMENŲ LAPAS FLEXANE 80/94L HARDENER 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir

Peržiūros data: Peržiūra: 15 Pakeitimų data: SAUGOS DUOMENŲ LAPAS FLEXANE 80/94L HARDENER 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas Produkto numeris X0023 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti

Detaliau

SDS

SDS SAUGOS DUOMENŲ LAPAI 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Pavadinimas Produkto Nr. REACH registracijos numeris Netaikoma 1.2. Medžiagos

Detaliau

Peržiūros data: Peržiūra: 6 Pakeitimų data: SAUGOS DUOMENŲ LAPAS ITW Performance Polymers ApS Products 1 SKIRSNIS. Medžiagos arb

Peržiūros data: Peržiūra: 6 Pakeitimų data: SAUGOS DUOMENŲ LAPAS ITW Performance Polymers ApS Products 1 SKIRSNIS. Medžiagos arb SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas Sinonimai; prekių ženklų pavadinimai Densit Binder,

Detaliau

BS Dezon S SDL

BS Dezon S SDL 1. MEDŽIAGOS/ MIŠINIO IR BENDROVĖS/ ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS Produkto identifikatorius Medžiagos/ mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai Tiekėjas/ gamintojas Už saugos duomenų

Detaliau

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1

Detaliau

Napaka

Napaka SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES reglamentą 1907/2006 1 / 7 TOPLASUR UV plus Kontrolė nr.: 1 Išdavimo data: 28.5.2015 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius

Detaliau

SDS

SDS SAUGOS DUOMENŲ LAPAI 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Pavadinimas Produkto Nr. REACH registracijos numeris Netaikoma 1.2. Medžiagos

Detaliau

Ftalinė bešvininė bendro naudojimo emalė “Emaftal”

Ftalinė bešvininė bendro naudojimo emalė “Emaftal” Saugos duomenų lapas 1 psl. iš 6 1.CHEMIJOS PRODUKTO IR ĮMONĖS INDENTIFIKAVIMAS Produkto pavadinimas: Tirpiklis 649 Gamintojas: UAB Savingė, Gedimino 42, LT - 56126 Kaišiadorys. Tel. (8~346) 600 11, 600

Detaliau

Saugos duomenų lapas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus. Atnaujintas pagal (ES) 2015/830 reikalavimus PAKAVIMO DUJOS IR DUJŲ MIŠ

Saugos duomenų lapas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus. Atnaujintas pagal (ES) 2015/830 reikalavimus PAKAVIMO DUJOS IR DUJŲ MIŠ Sukurta: 2017.03.21 Versija Nr. 02 Peržiūrėta: 2019 03 21 1. MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos pavadinimas Pakavimo dujos ir dujų mišiniai (

Detaliau

viewPublishedDoc.aspx

viewPublishedDoc.aspx AGROPLUS Kukurūzams Pro Reglamentas (EB) Nr. 453/2010 ir Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 Formatas:ES Produkto Kodas (-ai) Produkto pavadinimas NP-0149-2-A AGROPLUS Kukurūzams Pro Rekomenduojama paskirtis:

Detaliau

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) Išleidimo data: 2017-06- 23 Peržiūrėta: Pakeičia lapą: Versija: 1.0 1 SKIRSNIS: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto forma : Mišinys Produkto

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Išleidimo data: Puslapis: 1 iš 10 Atnaujinimo data: Numeris: 0P1L0318V1 AKRILINIS LAKAS MS PLUS 2:1 1 SKIRS

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Išleidimo data: Puslapis: 1 iš 10 Atnaujinimo data: Numeris: 0P1L0318V1 AKRILINIS LAKAS MS PLUS 2:1 1 SKIRS Išleidimo data: 04.05.2012 Puslapis: 1 iš 10 1 SKIRSNIS: MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1. Medžiagos/mišinio pavadinimas 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Syngard 2 Cycle Engine Oil Atitinka reglamentą (ES) Nr. 453/ CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Preparat

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Syngard 2 Cycle Engine Oil Atitinka reglamentą (ES) Nr. 453/ CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Preparat 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Preparato pavadinimas : Syntetic Blend atitinka ISO L-EGO; JASO FD; API TC) Paskirtis: Syntetic Blend alyva skirta dvitakčiams benzininiams varikliams

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais Soudagum LM 1. Medžiagos arba mišin

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais Soudagum LM 1. Medžiagos arba mišin SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius:

Detaliau

Rehsfil0

Rehsfil0 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) su II Priedėliu 31 Straipsniu. 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius

Detaliau

EG-SDB

EG-SDB Puslapis 1 iš 8 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo

Detaliau

Microsoft Word - VL_Belinka BASE_lt.doc

Microsoft Word - VL_Belinka BASE_lt.doc SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES reglamentą 1907/2006 1 / 8 BELINKA BASE D Kontrolė nr.:1 Išdavimo data:5.11.2013 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius

Detaliau

Automob. benzino (medžiaga) (USA rinkai) SDL ORLEN Lietuva

Automob. benzino (medžiaga) (USA rinkai)  SDL ORLEN  Lietuva 1 psl. iš 11 1 SKIRSNIS: MEDŽIAGOS IR ĮMONĖS PAVADINIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos pavadinimas: Automobilinis bešvinis benzinas EC Nr. 289-220-8 REACH registracijos Nr. 01-2119471335-39-0027

Detaliau

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams Macropoxy 646 Multi-Purpose Epoxy - Additive M646A SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRS

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams Macropoxy 646 Multi-Purpose Epoxy - Additive M646A SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRS SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas Produkto kodas 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Išleidimo data: Puslapis: 1 iš 11 Atnaujinimo data: Numeris: 0P3L0318V1 EPOKSIDINIS GRUNTAS SKIRSNIS:

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Išleidimo data: Puslapis: 1 iš 11 Atnaujinimo data: Numeris: 0P3L0318V1 EPOKSIDINIS GRUNTAS SKIRSNIS: Išleidimo data: 05.11.2012 Puslapis: 1 iš 11 1 SKIRSNIS: MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1. Medžiagos/mišinio pavadinimas 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

sd356_-_WABCO_EaseTec™_M4_(LT)

sd356_-_WABCO_EaseTec™_M4_(LT) 2.0 Puslapis 1/6 * 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 830 503 020 4 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo

Detaliau

Saugos duomenų lapas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus. Atnaujintas pagal (ES) 2015/830 reikalavimus PAKAVIMO DUJOS IR DUJŲ MIŠ

Saugos duomenų lapas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus. Atnaujintas pagal (ES) 2015/830 reikalavimus PAKAVIMO DUJOS IR DUJŲ MIŠ Sukurta: 2017.03.21 Versija Nr.02 Peržiūrėta 2019 03 21 1. MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos pavadinimas Pakavimo dujos ir dujų mišiniai OC deguonis,

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais Soudal Firecryl FR 1. Medžiagos arb

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais Soudal Firecryl FR 1. Medžiagos arb SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius:

Detaliau

Mospilanas 20 SP SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES direktyvą 1907/2006 1/7 Paruošta Versija 6 Peržiūrėjimo data SKIRSNIS. Medžiag

Mospilanas 20 SP SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES direktyvą 1907/2006 1/7 Paruošta Versija 6 Peržiūrėjimo data SKIRSNIS. Medžiag pagal ES direktyvą 1907/2006 1/7 Paruošta 1996. 07.07 Versija 6 Peržiūrėjimo data 2012.07.11 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto

Detaliau

Dyzelino (medžiaga) SDL ORLEN Lietuva

Dyzelino (medžiaga) SDL ORLEN  Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 psl. iš 11 1 MIŠINIO IR ĮMONĖS PAVADINIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos pavadinimas: Dyzelinas EC Nr. 269-822-7 CAS Nr. 68334-30-5 REACH registracijos Nr. 01-2119484664-27-0051

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 su pakeitimais, padarytais Reglamente (ES) Nr. 2015/830 Soudagum Hydro 1. Medžia

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 su pakeitimais, padarytais Reglamente (ES) Nr. 2015/830 Soudagum Hydro 1. Medžia SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 su pakeitimais, padarytais Reglamente (ES) Nr. 2015/830 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto

Detaliau

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su pataisomis, padarytomis Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 2015/830 - Lietuva Išleidimo data/ :

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su pataisomis, padarytomis Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 2015/830 - Lietuva Išleidimo data/ : Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su pataisomis, padarytomis Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 2015/830 - Lietuva Išleidimo data/ 11/22/2017 Ankstesnio leidimo data 4/20/2016 Peržiūrėjimo

Detaliau

Puslapis : 1 / 6 SKIRSNIS 01: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Prekybos ženklas: STRUKTURPULVER D40 0704-00 Gaminio numeris: Z07040 1.2 Medžiagos

Detaliau

Napaka

Napaka SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES reglamentą 1907/2006 ir jo atnaujinimus 1 / 10 GraviHEL 1K ACCELERATOR Kontrolė nr.:1/ 1 Pirma Patikrinimo data: 03-11-16 Išdavimo data:03-11-16 Išrašyta:08-06-17 1. Medžiagos

Detaliau

Rehsfil0

Rehsfil0 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1. Produkto identifikatorius Prekinis pavadinimas : 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami

Detaliau

EG-SDB

EG-SDB Katalogo Nr.: j2104_sd Puslapis 1 iš 8 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

SDB_ _ELASTOSCHLAEMME 1K_LT_1

SDB_ _ELASTOSCHLAEMME 1K_LT_1 Puslapis 1/7 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 0000044500 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams Cleanser/Thinner No.5 C5 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišini

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams Cleanser/Thinner No.5 C5 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišini SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas Produkto kodas 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo

Detaliau

Gipso-kartono-plokste-H2-tipas-SDS-Siniat

Gipso-kartono-plokste-H2-tipas-SDS-Siniat 1 Versija: 1 Puslapis: 1 iš 19 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas: Gipso kartono plokštė NIDA Vanduo, SYNIA

Detaliau

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS RUBBOL FACADE SPECIAL 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS RUBBOL FACADE SPECIAL 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius

Detaliau

Microsoft Word - SDL. ST 7.04 PRE PAINT PRIMER.LT2018.doc

Microsoft Word - SDL. ST 7.04 PRE PAINT PRIMER.LT2018.doc 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius: ST 7.04 PRE PAINT PRIMER 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo

Detaliau

msds50-OTTOCOLL-S-16(LT))

msds50-OTTOCOLL-S-16(LT)) Puslapis 1/6 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos / mišinio panaudojimas Klijų gamyba 1.3 Išsami informacija apie saugos

Detaliau

Napaka

Napaka SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES reglamentą 1907/2006 ir jo atnaujinimus 1 / 9 GraviHEL PUR single coat 421 semi gloss Kontrolė nr.:3/ 1 Pirma Patikrinimo data: 02-07-16 Išdavimo data:02-07-16 Išrašyta:08-06-17

Detaliau

147116_lt_LT

147116_lt_LT Puslapis 1/5 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 147116 CAS numeris 9000-70-8 EB numeris: 232-554-6 1.2 Medžiagos

Detaliau

AB Achema Saugos duomenų lapas pagal Reglamento Nr. 1907/2006/EB (REACH), priedą Nr. II su visais vėlesniais pakeitimais bei papildymais ir Komisijos

AB Achema Saugos duomenų lapas pagal Reglamento Nr. 1907/2006/EB (REACH), priedą Nr. II su visais vėlesniais pakeitimais bei papildymais ir Komisijos 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Mišinio prekinis pavadinimas: KF-FE, KF-LE, KF-MEC, KF- MEC07, KF-MEC13, KF-VIP. Mišinio sudėtinės

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS PEMCO DIESEL G-8 5W-30 UHPD Atitinka reglamentą (ES) Nr. 453/ CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Prepara

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS PEMCO DIESEL G-8 5W-30 UHPD Atitinka reglamentą (ES) Nr. 453/ CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Prepara 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Preparato pavadinimas : variklinė alyva: Pemco Diesel G-8 5W-30 Alyva skirta galingų vilkikų varikliams bei kitiems sunkiai apkrautiems varikliams,

Detaliau

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS MASTER NOVUS 15 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišin

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS MASTER NOVUS 15 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišin Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius

Detaliau

Microsoft Word Carbolin.doc

Microsoft Word Carbolin.doc SAUGOS DUOMENŲ LAPAI Pagal 1907 / 2006 / ES, 31 str. Atspausdinta: 2010 08 10 Perdaryta: 2010 08 10 1 Chemin s medžiagos / preparato ir įmon s pavadinimas Produkto savyb s Pavadinimas: Aidol Carbolin Artikulas:

Detaliau

ERGON SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentus (EB) Nr.1907/2006 ir 453/2010 Peržiūr jimo data : Versija: SKIRSNIS : Medžiagos arba miš

ERGON SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentus (EB) Nr.1907/2006 ir 453/2010 Peržiūr jimo data : Versija: SKIRSNIS : Medžiagos arba miš pagal Reglamentus (EB) Nr.1907/2006 ir 453/2010 Peržiūr jimo data : 04-06-2014 Versija: 1.1 1 SKIRSNIS : Medžiagos arba mišinio ir bendrov s arba įmon s identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto

Detaliau

1

1 1 SKIRSNIS. Medţiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. identifikatorius Aqua MarkerPen Blue Tūris 1.2. Medţiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo

Detaliau

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 FOLICUR EW250 1/9 Versija 2 / LT Peržiūrėjimo data:

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 FOLICUR EW250 1/9 Versija 2 / LT Peržiūrėjimo data: FOLICUR EW250 1/9 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Prekinis pavadinimas FOLICUR EW250 Produkto kodas (UVP) 04407040, 81711690 1.2

Detaliau

Napaka

Napaka SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES reglamentą 1907/2006 ir jo atnaujinimus 1 / 10 GraviHEL epoxy topcoat 500 Kontrolė nr.:3/ 1 Pirma Patikrinimo data: 02-07-16 Išdavimo data:02-07-16 Išrašyta:08-06-17 1. Medžiagos

Detaliau

Schleif-und_Polierpaste_LT

Schleif-und_Polierpaste_LT Puslapis 1/6 1 Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai Nėra

Detaliau

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) Išleidimo data: 2016-08- 09 Peržiūrėta: 2019-04-30 Pakeičia lapą: 2017-09-09 Versija: 2.0 1 SKIRSNIS: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto

Detaliau

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 TILMOR EC240 1/10 Versija 8 / LT Peržiūrėjimo data:

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 TILMOR EC240 1/10 Versija 8 / LT Peržiūrėjimo data: TILMOR EC240 1/10 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Prekinis pavadinimas TILMOR EC240 Produkto kodas (UVP) 79047584 1.2 Medžiagos

Detaliau

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1

Detaliau

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1

Detaliau

Fossheim Bygg AS 2.17 Kjemikallier Kjemiske produkter er eksempelvis whitesprit, maling, desinfeksjonsmidler, beisemidler, bremsevæske osv. De tre vik

Fossheim Bygg AS 2.17 Kjemikallier Kjemiske produkter er eksempelvis whitesprit, maling, desinfeksjonsmidler, beisemidler, bremsevæske osv. De tre vik Fossheim Bygg AS 2.17 Kjemikallier Kjemiske produkter er eksempelvis whitesprit, maling, desinfeksjonsmidler, beisemidler, bremsevæske osv. De tre viktigste eksponeringsveiene er innånding, hud og svelg.

Detaliau

corQC Test System, Weak D Cells, Fetal Bleed Screening Test, corQC EXTEND, FMH RapidScreen

corQC Test System, Weak D Cells, Fetal Bleed Screening Test, corQC EXTEND, FMH RapidScreen MEDŽIAGOS SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 PSL. IŠ 5 1. IDENTIFIKACIJA Šis duomenų lapas yra skirtas toliau įvardytiems produktams: GAMINTOJAS: Immucor GTI Diagnostics, Inc. 20925 Crossroads Circle Waukesha, WI

Detaliau

ZUBATE00013_MSDS_LT-LT_ATE Cylinder Paste xx x xx

ZUBATE00013_MSDS_LT-LT_ATE Cylinder Paste xx x xx Puslapis 1/9 * 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 03.9902-05xx.x / 7000xx CN-Code 3403.9900 1.2 Medžiagos ar mišinio

Detaliau

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking 1/13 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas: Prekinis pavadinimas: MISON N2 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo

Detaliau

Saugos duomenų lapas: Neodimis ICP-standartinis tirpalas

Saugos duomenų lapas: Neodimis ICP-standartinis tirpalas Versija: 1.0 lt sukūrimo data: 21.09.2016 1 SKIRSNIS: medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos identifikavimas Neodimis ICP-standartinis tirpalas

Detaliau

1

1 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. identifikatorius Graphite Assembly Paste Aerozolis 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami

Detaliau

EG-SDB

EG-SDB Katalogo Nr.: j6551_sd Puslapis 1 iš 8 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking 1/14 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas: Prekinis pavadinimas: Nitrogen dioxide 2.0 Papildoma identifikacija

Detaliau

1

1 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 lapas iš 5 lapų 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Preparato pavadinimas : transmisinė alyva ATF Dexron VI ( atitinka GENERAL MOTORS DEXRON VI, DEXRON III, DEXRON

Detaliau

msds351-OTTOCOLL-M-570-Komp--A(LT))

msds351-OTTOCOLL-M-570-Komp--A(LT)) Puslapis 1/6 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos / mišinio panaudojimas Klijų gamyba 1.3 Išsami informacija apie saugos

Detaliau

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 PUMA UNIVERSAL EW144 1/11 Versija 3 / LT Peržiūrėjimo data:

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 PUMA UNIVERSAL EW144 1/11 Versija 3 / LT Peržiūrėjimo data: PUMA UNIVERSAL EW144 1/11 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Prekinis pavadinimas Produkto kodas (UVP) 06471331 PUMA UNIVERSAL EW144

Detaliau

MSDS41065_-_HeraCeram_Saphir_(LT)_1

MSDS41065_-_HeraCeram_Saphir_(LT)_1 Puslapis 1/6 1. S KIRSNI S. Me džia gos arba miši nio i r be ndrovės a rba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius - Pasteopaque, Dentine, Chromadentine, Incisal, Transpa, Increaser, Enhancer,

Detaliau

msds762-OTTOCOLL®-M-580-Komp--A(LT))

msds762-OTTOCOLL®-M-580-Komp--A(LT)) Puslapis 1/7 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos / mišinio panaudojimas Klijų gamyba 1.3 Išsami informacija apie saugos

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Parengtas pagal Europos Komisijos ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus Atnaujintas pagal Europos Komisij

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Parengtas pagal Europos Komisijos ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus Atnaujintas pagal Europos Komisij Puslapis 1 iš 15 1 skirsnis. MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1. Produkto identifikatorius Medžiagos pavadinimas: Stabdžių skystis DOT 3, DOT 4 Registracijos Nr. (pagal REACH): atlikta

Detaliau

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija CVR No. DK Medžiagos grupė Psl. 1 iš 10 Produkto pavadinima

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija CVR No. DK Medžiagos grupė Psl. 1 iš 10 Produkto pavadinima Medžiagos grupė Psl. 1 iš 10 2019 m. vasario Saugos duomenų žiniaraštis pagal ES reg. 1907/2006 su pataisomis Pakeičia 2015 m. rugpjūtis mėn. redakciją SAUGOS DUOMENŲ LAPAS TREND 90 Redakcija: Skirsniai,

Detaliau

sd LT

sd LT Puslapis 1/9 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 18730089000 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

000579_-_MOTIP_LEAK_DETECTOR_(LT)

000579_-_MOTIP_LEAK_DETECTOR_(LT) Puslapis 1/6 * 1 Cheminės medžiagos/preparato ir bendrovės/įmonės pavadinimas Duomenys apie produktą Gaminio numeris: 000579 Medžiagos / mišinio panaudojimas Preparatas Gamintojas / tiekėjas MOTIP DUPLI

Detaliau

SDBREZ748_-_Aerosol_Grundierfueller_mittelgrau_LT

SDBREZ748_-_Aerosol_Grundierfueller_mittelgrau_LT Puslapis 1/12 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: REZ748 S700029 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai

Detaliau

Rostversiegelung_LT

Rostversiegelung_LT Puslapis 1/11 * 1 Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai Nėra

Detaliau

untitled

untitled Page 1 of 9 Saugos duomenų lapas NCA030 Ceilcote 282AR Flakeline Grey Part A Versijos Nr. 2 Paskutinės peržiūros data 04/12/11 International Paint Ltd. Atitinka reglamento (EB) Nr.1907/2006 (REACH reglamentas)

Detaliau

1

1 Puslapis: 1 1. SKIRSNIS Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Pavadinimas Veiklioji medžiaga Linuronas Preparato forma Koncentruota suspensija (SC)

Detaliau

Puslapis 1/9 Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis Spausdinimo data: Versijos numeris 121 Peržiūrėta: *

Puslapis 1/9 Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis Spausdinimo data: Versijos numeris 121 Peržiūrėta: * Puslapis 1/9 * 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 090303 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami

Detaliau

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su pataisomis, padarytomis Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 2015/830 - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LA

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su pataisomis, padarytomis Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 2015/830 - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LA SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto Klampa arba Tipas ISO VG 32 Medžiagos panaudojimas Tepaline alyva

Detaliau

Bayer_Puma Universal_Lithuanian

Bayer_Puma Universal_Lithuanian PUMA UNIVERSAL 1/12 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Prekinis pavadinimas PUMA UNIVERSAL Produkto kodas (UVP) 06471331, 85343572

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Prekiniam pavadinimui

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Prekiniam pavadinimui SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Prekiniam pavadinimui arba įvardijimui Registracijos numeris Sinonimai Išleidimo

Detaliau

AMISTAR XTRA SC

AMISTAR XTRA SC Elatus Plus A5457H FUNGICIDAS Produkto forma: koncentruota emulsija Veikliosios medžiagos: benzovindiflupiras 00 g/l (0,25 %). Elatus Plus - plataus spektro, sisteminio veikimo, pirazolkarboksamidų cheminės

Detaliau

Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis Puslapis 1/11 Spausdinimo data: Versijos numeris 3 Peržiūrėta:

Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis Puslapis 1/11 Spausdinimo data: Versijos numeris 3 Peržiūrėta: Puslapis 1/11 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo

Detaliau

VALSTYBINĖ MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBA VETERINARINIO BIOCIDINIO PRODU

VALSTYBINĖ MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBA VETERINARINIO BIOCIDINIO PRODU VALSTYBINĖ MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBA ---------------------------------------------------------------------------- VETERINARINIO BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS LIUDIJIMAS 2018-09-26, Nr. AL-42

Detaliau

SV0013_-_TORO_PAINT_JUODA_MATT_500_ML_(LT)

SV0013_-_TORO_PAINT_JUODA_MATT_500_ML_(LT) Puslapis 1/12 * 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: SV0013 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

07304_-_MOTIP_ZINC_REPAIR_SPRAY_(LT)

07304_-_MOTIP_ZINC_REPAIR_SPRAY_(LT) Puslapis 1/10 * 1 Cheminės medžiagos/preparato ir bendrovės/įmonės pavadinimas Duomenys apie produktą Gaminio numeris: 07304 Medžiagos / mišinio panaudojimas Dažai Gamintojas / tiekėjas MOTIP DUPLI B.V.

Detaliau

Saugos duomenų lapas: Jodo tirpalas

Saugos duomenų lapas: Jodo tirpalas Versija: 2.0 lt Pakeičia versiją: 17.11.2015 Versija: (1) sukūrimo data: 17.11.2015 Peržiūrėta: 16.05.2019 1 SKIRSNIS: medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS parengtas pagal REACH Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 atnaujintas pagal Komisijos Reglamentą (ES) 2015/830 ELATUS ERA Versija Perži

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS parengtas pagal REACH Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 atnaujintas pagal Komisijos Reglamentą (ES) 2015/830 ELATUS ERA Versija Perži 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1. Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas : Sudarymo kodas : A19020T 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami

Detaliau

Fibro Insekticidas/Akaricidas Veiklioji medžiaga: parafino aliejus 797 g/l (93,4 %). Koncentruota emulsija Fibro insekticidas/akaricidas, naudojamas b

Fibro Insekticidas/Akaricidas Veiklioji medžiaga: parafino aliejus 797 g/l (93,4 %). Koncentruota emulsija Fibro insekticidas/akaricidas, naudojamas b Fibro Insekticidas/Akaricidas Veiklioji medžiaga: parafino aliejus 797 g/l (93,4 %). Koncentruota emulsija Fibro insekticidas/akaricidas, naudojamas bulvėms nuo amarų platinamų nepersistentinių virusų

Detaliau

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking 1/16 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas: Prekinis pavadinimas: Carbon monoxide 2.0 Chemical, Carbon monoxide

Detaliau

untitled

untitled Page 1 of 9 Saugos duomenų lapas NCA330 CEILCOTE 652 LINING PART A Versijos Nr. 3 Paskutinės peržiūros data 31/01/12 International Paint Ltd. Atitinka reglamento (EB) Nr.1907/2006 (REACH reglamentas) II

Detaliau

Safety Data Sheet

Safety Data Sheet Vertimas iš anglų k. Medžiagos saugos duomenų lapas 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS / MIŠINIO IR BENDROVĖS / ĮMONĖS PAVADINIMAS 1.1. Produkto identifikatorius Medžiagos pavadinimas: sieringa žalia nafta (=>0,5%

Detaliau

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biocidinio produkto charakteristikų santrauka Produkto pavadinimas: Masodine 1:3 Produkto tipas (ai): PT 03 Veterinarinė higiena PT 03 Veterinarinė higiena PT 03 Veterinarinė higiena Autorizacijos liudijimo

Detaliau

SDBREZ11_S700400_-_Aerosol_SOLL_Universal_Prefilled_LT

SDBREZ11_S700400_-_Aerosol_SOLL_Universal_Prefilled_LT Puslapis 1/9 * 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: REZ11 S700400 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai

Detaliau

Saugos duomenų lapo Pagal REACH reglamentą 1907/2006/EB ir reglamentą (ES) Nr. 2015/830 [Peržiūrėjo] Versija K-2-LT iš SKIRSNIS: CHEMINĖ

Saugos duomenų lapo Pagal REACH reglamentą 1907/2006/EB ir reglamentą (ES) Nr. 2015/830 [Peržiūrėjo] Versija K-2-LT iš SKIRSNIS: CHEMINĖ Saugos duomenų lapo Pagal REACH reglamentą 1907/2006/EB ir reglamentą (ES) Nr. 2015/830 [Peržiūrėjo] Versija K-2-LT iš 18-01-2016 1. SKIRSNIS: CHEMINĖS MEDŽIAGOS/PREPARATO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS PAVADINIMAS

Detaliau

BETANAL HERBICIDAS Veiklioji medžiaga- fenmedifamas 160 g/l Produkto forma suspoemulsija. Kontaktinis karbamatų cheminės grupės herbicidas, skirtas su

BETANAL HERBICIDAS Veiklioji medžiaga- fenmedifamas 160 g/l Produkto forma suspoemulsija. Kontaktinis karbamatų cheminės grupės herbicidas, skirtas su BETANAL HERBICIDAS Veiklioji medžiaga- fenmedifamas 160 g/l Produkto forma suspoemulsija. Kontaktinis karbamatų cheminės grupės herbicidas, skirtas sudygusioms vienmetėms dviskiltėms piktžolėms naikinti

Detaliau

untitled

untitled Page 1 of 9 Saugos duomenų lapas QHA346 INTERLINE 344 PART B Versijos Nr. 2 Paskutinės peržiūros data 06/12/11 International Paint Ltd. Atitinka reglamento (EB) Nr.1907/2006 (REACH reglamentas) II priedo

Detaliau