2011 m. Administracin našta Informacinis mokomasis leidinys

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "2011 m. Administracin našta Informacinis mokomasis leidinys"

Transkriptas

1 20 m. Administracin našta Informacinis mokomasis leidinys

2 Turinys. Dokumente vartojam santrump s rašas 5 2. vadas 7 3. Administracin s naštos nustatymo ir vertinimo metodika 8 4. Administracin s naštos skai iavimo pavyzdžiai Administracin s naštos mažinimas Kontaktai 80 Administracinė našta. Informacinis mokomasis leidinys 3

3 . Dokumente vartojam santrump ir s vok s rašas Lentel se pateikiami šiame leidinyje vartojam santrump ir s vok paaiškinimai. Kitos šiame dokumente vartojamos santrumpos ir s vokos, nepateiktos tolesn se lentel se, atitinka Lietuvos Respublikos teis s aktuose vartojamas santrumpas ir s vokas. Santrumpa CAA ES I IT LR N/A NANV NT NTAKD RAAD SIM VMI Ž M Visas Civilin s aviacijos administracija Europos S junga Informacinis pareigojimas Informacin s technologijos Lietuvos Respublika Neaktualu Nacionalin administracin našta verslui Nekilnojamasis turtas Narkotik, tabako ir alkoholio kontrol s departamentas Regiono aplinkos apsaugos departamentas Standartinis išlaid modelis Valstybin mokes i inspekcija LR žem s kio ministerija Administracinė našta. Informacinis mokomasis leidinys 5

4 S voka Apibr žimas Administracin našta Išlaidos, kurias patiria kio subjektai, vykdydami teis s aktuose nustatytus informacinius pareigojimus. Informacinis pareigojimas Informacinio pareigojimo vykdymo veiksmas Išorinis tarifas Tikslin grup Teis s akte nustatytas pareigojimas pateikti valstyb s, savivaldybi institucijoms ir staigoms arba j galiotiems asmenims informacij apie savo veikl ar gaminius arba kit teis s akte nustatyt informacij (pavyzdžiui, mokes i deklaracijas, metines, periodines ataskaitas); toki informacij kaupti, saugoti ir pateikti valstyb s, savivaldybi institucij ir staig arba j galioto asmens atskiru pareikalavimu; pateikti informacij tre iosioms šalims (pavyzdžiui, nurodyti tam tikr informacij ant gamini pakuo i, etiket se). Veiksmas, kur turi atlikti kio subjekto darbuotojai arba samdomi konsultantai, vykdydami informacin pareigojim. Vidutin valandin samdom konsultant paslaug, perkam informacinio pareigojimo vykdymo veiksmui atlikti, kaina. kio subjektai, privalantys vykdyti informacin pareigojim, kurio sukeliama administracin našta vertinama. kio subjektas mon s, j junginiai (asociacijos, susivienijimai, konsorciumai ir pan.), staigos ar organizacijos arba kiti juridiniai ar fiziniai asmenys, kurie vykdo ar gali vykdyti kin veikl Lietuvos Respublikoje. Vidinis tarifas Informacinio pareigojimo vykdymo veiksm atliekan io kio subjekto darbuotojo vidutinio valandinio darbo užmokes io ir nuo jo kio subjekto mokam valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo mok suma. 2. vadas kio subjektams taikoma daug skirting teis s akt reikalavim ir pareigojim, kuri tikslas reguliuoti moni veikl, atsižvelgiant bendrus visuomen s poreikius. kio subjektai, laikydamiesi teis s akt reikalavim, dažnai patiria administracini išlaid, kuri b t galima išvengti. Siekiant sumažinti administracin našt, pirmiausia ji turi b ti nustatoma ir vertinta. Pagrindinis šio informacinio mokomojo leidinio tikslas supažindinti LR valstybines institucijas, kio subjektus su nacionalin s administracin s naštos verslui nustatymu ir vertinimo pinigine išraiška metodais, kurie yra paremti tarptautine Standartinio išlaid modelio metodika, pripažinta ES institucij ir taikoma ES valstyb se bei LR kio ministro 2006 m. geguž s 2 d. sakymu 4-52 patvirtinta administracin s naštos verslui nustatymo ir vertinimo metodika. Informacini pareigojim sukeliama nacionalin administracin našta verslui pinigine išraiška 20 metais buvo vertinama Lietuvos Respublikos Vyriausyb s nustatytose septyniose prioritetin se srityse: mokes i administravimo; darbo santyki ; teritorij planavimo ir statybos; transporto; statistikos; aplinkos apsaugos; nekilnojamojo turto operacij. Šiame leidinyje apžvelgiami min to projekto metu gauti rezultatai, pateikiami kiekvienos prioritetin s srities informacini pareigojim sukeliamos nacionalin s administracin s naštos verslui skai iavimo pavyzdžiai, apžvelgtos administracin s naštos nustatymo ir vertinimo metu dažniausiai kylan ios problemos bei j sprendimo b dai. kio subjektai, laikydamiesi teis s akt reikalavim, dažnai patiria administracini išlaid, kuri b t galima išvengti. LR valstybini institucij darbuotojai, atsakingi už administracin s naštos mažinim, remdamiesi šiame leidinyje pateikta informacija, gal s: nustatyti teis s aktuose esan ius informacinius pareigojimus; vertinti, koki našt pinigine išraiška patiria kio subjektai, vykdydami teis s aktuose pateikt informacini pareigojim keliamus reikalavimus; vertinti institucijos kuruojamos srities teis s akt sukeliam administracin našt ; vertinti, kokios kio subjekt tikslin s grup s patiria didžiausi administracin našt institucijos kuruojamoje srityje. 6 Administracinė našta. Informacinis mokomasis leidinys 7

5 3. Administracin s naštos nustatymo ir vertinimo metodika 3.. Standartinis išlaid modelis Standartinis išlaid modelis (angl. SCM Standard Cost Model) (toliau SIM) yra skirtas administracinei naštai verslui vertinti. Jis sukurtas Olandijoje, šiandien tai pla iausiai šiuo tikslu taikomas modelis visame pasaulyje. LR kio ministro 2006 m. geguž s 2 d. sakymu 4-52 patvirtinta administracin s naštos verslui nustatymo ir vertinimo metodika taip pat yra parengta, remiantis SIM Užsienio valstybi patirtis taikant SIM Olandija Administracin s naštos termin ir metod, skirt šiai naštai kiekybiškai išmatuoti, pirmieji suk r ir išpl tojo olandai. Olandijos Vyriausyb dar 2003 m. užsibr ž tiksl iki 2007 m. 25 procentais sumažinti administracin našt pilie iams ir verslui m. buvo nustatytas papildomas tikslas 25 procentais sumažinti administracin našt ir iki 20 m. pabaigos pagerinti paslaug kokyb pilie iams svarbiausiose srityse, kurios buvo nustatytos pirmojo administracin s naštos mažinimo etapo metu. Be to, Olandijos Vyriausyb s administracin s naštos mažinimo programoje yra apibr žtas reikalavimas nedidinti esamos administracin s naštos, t. y. nustatytos administracin s naštos lubos, užkertan ios keli sukurti papildom administracin našt. Standartinis išlaid modelis (angl. SCM Standard Cost Model) yra skirtas administracinei naštai verslui vertinti. Belgijos teis k roje naudojama kompensacijos taisykl : jeigu pri mus nauj teis s akt b t sukeliama papildoma administracin našta kuriai nors iš tikslini grupi, jis gali b ti patvirtintas tik su s lyga, kad esama administracin našta bus sumažinta tokiu pat dydžiu. naštos vertinimo ir mažinimo sistema, yra viena iš pirmaujan i šali Europoje, mažinan i administracin našt pilie iams. Nuo 2004 m. Belgijoje yra taikomas Kafkos testas, skirtas kiekvieno vyriausyb s lygmens teis s akto projekto administracinei naštai skirtingoms grup ms (pilie iams, verslui ar nevyriausybin ms organizacijoms) vertinti. Pirmiausia atliekama apklausa apie teis s akto projekt : vertinama, ar kuriai nors iš tikslini grupi bus taikomi nauji informaciniai pareigojimai, kaip dažnai juos reik s vykdyti, kokius dokumentus reik s teikti ir kokiu b du (telefonu, paštu ir. kt.). Remiantis apklausos rezultatais ir naudojant SIM, apskai iuojamas teis s akto projekto potencialios administracin s naštos dydis. SIM taip pat yra naudojamas vertinant galiojan i teis s akt sukeliam administracin našt, siekiant nustatyti didžiausi našt pilie iams sukelian ias sritis ir vertinti administracin s naštos poky ius gyvendinus jos mažinimo iniciatyvas. Belgijos teis k roje naudojama kompensacijos taisykl : jeigu pri mus nauj teis s akt b t sukeliama papildoma administracin našta kuriai nors iš tikslini grupi, jis gali b ti patvirtintas tik su s lyga, kad esama administracin našta bus sumažinta tokiu pat dydžiu. Ši kompensacijos taisykl užtikrina, kad neb t didinama bendra administracin našta. Ši sistema skatina nuolat steb ti teis k ros proces ir vertinti priimt teis s akt sukeliam administracin našt. Vokietija 2006 m. priimta Vokietijos Vyriausyb s programa Biurokratijos mažinimas ir geresnis reglamentavimas. Šios programos tikslas mažinti administracin našt, kylan i d l nacionalinio lygmens informacini pareigojim, pilie iams, verslui bei institucijoms ir nedidinti esamos administracin s naštos. Siekiama iki 20 m. pabaigos sumažinti administracin našt 25 procentais. Administracin s naštos mažinimas Vokietijoje buvo vykdomas keliais etapais m. buvo nustatytas nacionalinio lygmens teis s akt verslui sukeliamos administracin s naštos dydis, gyvendinamos administracin s naštos mažinimo priemon s m. Vokietijoje prad ta vertinti teis s akt sukeliam administracin našt pinigine išraiška. Toliau numatoma vertinti ir Vokietijos valstybini institucij patiriamos administracin s naštos dyd. Administracinei naštai vertinti Olandijoje naudojamas SIM. Kad b t pasiekti administracin s naštos mažinimo tikslai ir b t užtikrinta, jog našta nedid t pri mus naujus teis s aktus, Olandijos valstybin s institucijos privalo vertinti vis nacionalini teis s akt projekt ir ES teis s akt, kurie tur s b ti perkelti nacionalin teis, sukeliamos administracin s naštos dyd. Tokiu b du Olandijoje kiekybiškai vertinama vis (išskyrus tiesiogiai gyvendinamus ES teis s aktus) teis s akt sukeliama administracin našta. Belgija Belgijoje siekiama sumažinti administracin našt ne tik verslui, bet ir pilie iams. Iki 202 m. Belgijoje administracin našt verslui siekiama sumažinti 25 procentais. Tikslas sumažinti administracin našt pilie iams n ra kiekybiškai išreikštas. Nepaisant to, Belgija, kurioje yra gerai išpl tota Vokietijos valstybin s institucijos privalo kiekybiškai vertinti kiekvieno teis s akto projekto sukeliam potenciali administracin našt ir pateikti jos aprašym. Administracinis naštos verslui pinigine išraiška vertinimas atliekamas naudojant standartin s naud model, ta iau naštos dydis pilie iams išreiškiamas tik laiku, t. y. fiksuojamas laikas, kur pilie iai sugaišta vykdydami teis s aktuose nustatytus pareigojimus. Vokietijos federalinis statistikos biuras teikia metodologin pagalb institucijoms ir yra atsakingas už vientis modelio taikym visoje šalyje. Be kiekybini, Vokietijoje naudojami ir kokybiniai administracin s naštos vertinimo modeliai. Vertindamos teis s akt projekt sukeliam administracin našt, Vokietijos valstybin s institucijos turi vertinti ir atitinkam jau patvirtint teis s akt sukeliam administracin našt, ta iau šiam vertinimui leidžiama pasirinkti 8 Administracinė našta. Informacinis mokomasis leidinys 9

6 kokybin vertinimo model, jei institucija nusprendžia, kad toks b das yra tinkamesnis. 3.2 Administracin s naštos s voka Vykdydami teis s akt nustatytus reikalavimus kio subjektai neišvengiamai patiria išlaid. Išskiriami šie pagrindiniai išlaid, susijusi su teis s akt reikalavim vykdymu, tipai: tiesiogin s finansin s išlaidos; prisitaikymo išlaidos; administracin s išlaidos. Tiesiogin s finansin s išlaidos yra konkretaus ir tiesioginio sipareigojimo pervesti tam tikr pinig sum valstybei rezultatas. Dažniausiai tokios išlaidos yra vair s mokes iai (pvz.: PVM, pelno mokestis) bei rinkliavos (pvz., suma, mokama V Registr centrui už tam tikr pažym išdavim ). Prisitaikymo išlaidos išlaidos, kurias patiria kio subjektai, vykdydami teis s aktuose tvirtintus esminius, turinio reikalavimus (pavyzdžiui, statybos plano parengimas). Administracin s išlaidos savaime dar n ra laikomos administracine našta. Administracin s išlaidos, susijusios su informacinio pareigojimo vykdymo veiksmais, kuriuos kio subjektas t st ir panaikinus tam tikr teisinio akto reikalavim, n ra laikomos administracine našta. Administracin našta suprantama kaip išlaidos, kurias patiria kio subjektai, vykdydami teis s aktuose nustatytus informacinius pareigojimus Informacinio pareigojimo s voka Kaip ir buvo min ta, administracin našta kio subjektams kyla d l informacini pareigojim, nustatyt teis s aktuose, reglamentuojan i tam tikr veikl. Siekiant tinkamai nustatyti kio subjektams tenkan i administracin našt, pirmiausia reikia tinkamai nustatyti teis s aktuose tvirtintus informacinius pareigojimus, kadangi nusta ius ne visus informacinius pareigojimus, apskai iuota administracin našta bus klaidingai maža, o nusta ius per daug informacini pareigojim, kurie iš ties neatitinka informacinio pareigojimo s vokos, administracin našta bus klaidingai didel. Informacinis pareigojimas teis s akte nustatytas pareigojimas pateikti valstyb s, savivaldybi institucijoms ir staigoms arba j galiotiems asmenims informacij apie savo veikl ar gaminius arba kit teis s akte nustatyt informacij (pavyzdžiui: mokes i deklaracijas, metines, periodines ataskaitas); toki informacij kaupti, saugoti ir pateikti valstyb s, savivaldybi institucij ir staig arba j galioto asmens atskiru pareikalavimu; pateikti informacij tre iosioms šalims (pavyzdžiui, nurodyti tam tikr informacij ant gamini pakuo i, etiket se). Administracin našta suprantama kaip išlaidos, kurias patiria kio subjektai, vykdydami teis s aktuose nustatytus informacinius pareigojimus. Tam tikri teis s akt reikalavimai n ra laikomi informaciniais pareigojimais, nes yra vykdomi paties kio subjekto iniciatyva arba tiesiog apibr žia tam tikr administracin veikl, bet ne pareigoja pateikti informacijos. Žemiau pateikti keli pavyzdžiai, kurie n ra laikomi informaciniais pareigojimais: Darbo kodekso 230 straipsnis teigia, kad: Darbo tvark darboviet je apibr žia darbo tvarkos taisykl s. Jas tvirtina darbdavys, suderin s su darbuotoj atstovais. Šiuo atveju teis s aktas nereikalauja pateikti informacijos atsakingoms institucijoms, bet apibr žia tam tikr administracin veikl ; Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus sakymo punkte nurodoma: Padalinio vadovas privalo tur ti vis to padalinio instrukcij, reikaling darbuotojams instruktuoti, komplekt bei j s raš. Instrukcij platinimo padalini vadovams tvark nustato mon s vadovas. Šis teis s aktas reglamentuoja tam tikr administracin veikl ir ne pareigoja pateikti informacijos valstybin ms institucijoms. pareigojimus teikti informacij sudaro keletas atskir komponent, kurie detaliau apžvelgiami žemiau. Informacini pareigojim r šys Šioje lentel je pateikiamos dažniausiai praktikoje pastebimos informacini pareigojim r šys. I r šis Aprašymas Ataskaitos Informacijos pateikimas ataskaitose, pavyzdžiui, periodin statistin ataskaita apie laisvas darbo vietas. Prašymai išduoti leidim arba atleisti nuo vairi veikl Paraiškos gauti leidim Pranešimas apie veiklas Registracija Paraiškos gauti subsidij arba dotacij Plan, program ir pan. atnaujinimas Bendradarbiavimas audito / patikros metu Vis tip prašymai išduoti leidim arba atleisti nuo vairi veikl, pavyzdžiui, prašymas suteikti leidim atlikti kirtimus miško vietov se ar kitaip naudoti miško išteklius. Paraiškos gauti leidim tam tikrai veiklai vykdyti, pavyzdžiui, gauti leidim vežti Lietuvos Respublik aplinkos apsaugos priemones. kio subjektai turi pranešti institucijoms apie tam tikras veiklas, pavyzdžiui, stacionaraus taršos šaltinio naudotojas privalo pranešti apie technologini proces poky ius. kio subjektai turi b ti traukti registr arba s raš, pavyzdžiui, vidaus vanden laiv registr. kio subjektai privalo teikti paraišk, siekdami gauti subsidij ar kit param, pavyzdžiui, subsidij atsinaujinantiems energijos šaltiniams vystyti. kio subjektai turi atnaujinti institucij nurodytus dokumentus, pavyzdžiui, avarinius arba evakuacijos planus. Informuoti ir pad ti inspektoriams, atliekantiems mon s patikr ar audit. 0 Administracinė našta. Informacinis mokomasis leidinys

7 I r šis statym nustatytas žym jimas tre i j šali labui statym numatytos informacijos pateikimas tre iosioms šalims Duomen reikalavimai Aprašymas Produkt arba rengim žym jimas vartotojams informuoti, pavyzdžiui, maisto pried informacijos detalizavimas ant maisto gamini pakuo i. Informacijos (skirtingai nuo žym jimo) suteikimas tre iosioms šalims, pavyzdžiui, prie investicini produkt prid tas finansinis prospektas. Kiekvien pareigojim teikti informacij sudaro vienas ar daugiau duomen reikalavim. Duomen reikalavimas yra informacijos elementas, kur reikia pateikti laikantis informacinio pareigojimo keliam reikalavim. Duomen reikalavimo pavyzdys LR atliek tvarkymo statymo VIII str., 34-6 str. 3 d. (formuluot, galiojusi 2009 m. sausio d.): Elektros ir elektronin s rangos gamintojai bei importuotojai privalo registruotis galiotos institucijos nustatyta tvarka, bei pateikti šiuos dokumentus:. mon s rekvizitus; 2. Informacij apie išleidžiamas Lietuvos Respublikos vidaus rink alyvas, transporto priemones, apmokestinamuosius gaminius ir ši bei kit gamini pakuotes bei j kiekius (tonomis); 3. Dokumentus, rodan ius, kad vis j elektros ir elektronin s rangos atliek tvarkymas bus finansuojamas. Aukš iau aprašytame informaciniame pareigojime nurodyti trys punktai yra informacinio pareigojimo duomen reikalavimai, t. y. elektros ir elektronin s rangos gamintoj bei importuotoj prašoma pateikti reikalaujamus tris duomen rinkinius. Informacinio pareigojimo vykdymo veiksmai Identifikavus duomen reikalavimus, galima nustatyti informacinio pareigojimo vykdymo veiksmus, kuriuos kio subjektams reikia atlikti, norint vykdyti informacinio pareigojimo keliamus reikalavimus. Identifikavus duomen reikalavimus, galima nustatyti informacinio pareigojimo vykdymo veiksmus, kuriuos kio subjektams reikia atlikti, norint vykdyti informacinio pareigojimo keliamus reikalavimus. I vykdymo veiksmas Aprašymas reikalavimus. Nauj duomen k rimas Kuriami nauji duomenys, kuomet kio subjektai, vykdydami savo prast veikl, nekaupia informaciniam pareigojimui reikiam duomen. Informacin s medžiagos rengimas Susitikim rengimas (vidaus ir išor s, dalyvaujant auditoriui, teisininkui ir pan.) Medžiagos, kuri yra viešai paskelbiama, k rimas. Pavyzdžiui, pranešimo, kuris turi b ti skelbiamas spaudoje, suk rimas. Vidaus susirinkimai, kai kio subjekto viduje rengiami vairi darbuotoj grupi, dalyvaujan i pareigojimo teikti informacij vykdyme, susirinkimai arba išor s susirinkimai, kurie rengiami, siekiant atitikti reikalavim teikti informacij, kuomet reikia susitikti su auditoriumi, teisininku ar pan. Form ir lenteli pildymas vairi deklaracij ( skaitant mokestines deklaracijas), prašym, ataskait užpildymas arba parengimas. Patikrinimas ir kontrol ( skaitant pagalb, kai tikrinim atlieka valstyb s institucijos) Kopijavimas (ataskait k rimas, etike i, informacini lapeli ir pan. gamyba) Informacijos teikimas (siuntimas atitinkamoms institucijoms ir t. t.) Informacijos sisteminimas, saugojimas Informacini technologij rangos ir ištekli (pavyzdžiui, aparat etiket ms gaminti ir t. t.) pirkimas kio subjektai turi pad ti valstybini institucij inspektoriams atlikti kio subjekto patikr : teikti dokument kopijas ir pan. Kai kuriais atvejais reikia padaryti ataskaitos ar kito dokumento kopij, j išplatinti ir (arba) užregistruoti, siekiant vykdyti informacinio pareigojimo keliamus reikalavimus. Parengtos informacijos (pavyzdžiui, užpildyto prašymo) išsiuntimas / nuvežimas atsakingai valstybinei institucijai. Surinkt / parengt duomen sisteminimas ar apibendrinimas. Parengtos informacijos saugojimas kio subjekto patalpose ar archyvuose. Konkre ios rangos / turto pirkimas, siekiant vykdyti informacin pareigojim. Šioje lentel je pateikiami dažniausiai praktikoje pastebimi informacinio pareigojimo vykdymo veiksmai. I vykdymo veiksmas Susipažinimas su informaciniu pareigojimu Aktualios informacijos rinkimas iš esam duomen Esam duomen tikslinimas Aprašymas kio subjekt sunaudojami ištekliai, susipaž stant su atitinkamo informacinio pareigojimo teikti informacij taisykl mis. kio subjektai, pildydami vairias deklaracijas, ataskaitas, iš esam mon s duomen surenka reikiam informacij. kio subjektai, vykdydami informacinio pareigojimo keliamus reikalavimus, koreguoja esamus mon s duomenis, kad šie atitikt informacinio pareigojimo keliamus Tokie informacinio pareigojimo vykdymo veiksmai, kaip susipažinimas su pareigojimu teikti informacij ar informacijos paieška, yra laikomi vienkartin mis veiklomis, kadangi kio subjektai jas dažniausiai atlieka tik pirm kart vykdydami informacinio pareigojimo keliamus reikalavimus. Informacijos saugojimo veikla retai sukelia administracin našt, kadangi dauguma kio subjekt informacij saugo savo patalpose, o tai jiems papildomai nekainuoja, t. y. kio subjekto darbuotojai nepatiria laiko bei finansini s naud, saugodami informacij. Dalis informaciniams pareigojimams reikalingos informacijos yra teikiama elektronin mis priemon mis, t. y. užpildant elektronines formas valstybini institucij tinklapiuose ar atitinkamose iš institucij parsisi stose programose. Tokiu atveju informacijos teikimas užtrunka kelias sekundes, tod l šis veiksmas n ra išskiriamas kaip atskiras informacinio pareigojimo vykdymo 2 Administracinė našta. Informacinis mokomasis leidinys 3

8 veiksmas, vertinant informacinio pareigojimo sukeliam administracin našt. 3.3 Administracin s naštos vertinimas pinigine išraiška Nusta ius informacinius pareigojimus, nustatoma j r šis, duomen reikalavimai bei administracin s veiklos ir pradedamas svarbiausias administracin s naštos vertinimo etapas administracin s naštos (informacinio pareigojimo) vertinimas pinigine išraiška. Remiantis SIM, vertinama metin administracin našta, t. y. kokia yra teis s akt sukeliama metin administracin našta Pagrindiniai veiksniai, turintys takos administracin s naštos vertinimui Remiantis SIM metodika, administracin s naštos vertinim pinigine išraiška lemia keletas esmini faktori, kurie turi takos vertinimo eigai bei galutiniams vertinimo rezultatams. Pagrindiniai faktoriai yra šie: kio subjekt skai ius, teis s akt vertinimas, atsižvelgiant j kilm (pavyzdžiui, Europos S jungos kilm s ar nacionalin s kilm s teis s aktas), visiškos arba tikrosios atitikties vertinimas, informacinio pareigojimo vykdymo dažnumas bei administracin s veiklos išlaidos. kio subjekt skai ius kio subjektais yra laikomos mon s, j junginiai (asociacijos, susivienijimai, konsorciumai ir pan.), staigos ar organizacijos arba kiti juridiniai ar fiziniai asmenys, kurie vykdo ar gali vykdyti kin veikl Lietuvos Respublikoje. kio subjekt skai iaus nustatymas turi tiesiogin s ir svarios takos administracin s naštos pinigine išraiška dydžiui, tod l svarbu, kad jis b t kuo tikslesnis ir vertinim b t trauktas tik tas kio subjekt skai ius, kuris vykdo informacin pareigojim pagal konkretaus teis s akto reikalavimus. Pagrindin s problemos, susijusios su tikslaus kio subjekt skai iaus nustatymu, ir galimi ši problem sprendimo b dai yra aprašyti tolimesniuose šio leidinio skyriuose, ta iau bendri kio subjekt skai iaus nustatymo principai yra tokie: valstybin s institucijos, vertinan ios savo kuruojamos srities administracin našt, tur t pirmiausia remtis savo vidiniais duomenimis, kiek kio subjekt per metus joms teikia informacij / ataskaitas, kreipiasi d l leidim ir pan. Pavyzdžiui, Kult ros paveldo departamentas kaupia informacij, kiek leidim vidutiniškai per metus išduodama užsiimti nekilnojam j kult ros paveldo vertybi tvarkymo veikla; jei informacinio pareigojimo vykdymas yra atliekamas, vykus tam tikram veiksmui / vykiui, nustatyti kio subjekt kiek yra sud tingiau. Pavyzdžiui, LR prekybin s laivybos statymo 3 straipsnio 0 dalis teigia, kad laivo kapitonas turi patvirtinti laive esan io asmens surašyt testament. Kadangi iš atsakingos institucijos (LR susisiekimo ministerija) turim duomen nustatyti, kiek per metus vidutiniškai nutinka toki atvej, b t sud tinga, atliekant vertinim reikia remtis alternatyviais šaltiniais, kurie pad t nustatyti tiksl kio subjekt kiek. Remiantis anks iau pateiktu pavyzdžiu, institucija gal t remtis LR notar r m arba Statistikos departamento duomenimis, kurie suteikt reikaling informacij. kio subjekt skai iaus nustatymas turi tiesiogin s ir svarios takos administracin s naštos pinigine išraiška dydžiui, tod l svarbu, kad jis b t kuo tikslesnis ir vertinim b t trauktas tik tas kio subjekt skai ius, kuris vykdo informacin pareigojim pagal konkretaus teis s akto reikalavimus. Vertinant administracin našt yra svarbu pasirinkti, ar bus laikomasi visiškos ar tikrosios atitikties princip. Teis s akt kilm : nacionaliniai, europiniai ir tarptautiniai LR kio ministerijos inicijuotas nacionalin s administracin s naštos verslui prioritetin se srityse vertinimo projektas buvo atliekamas, vertinant nacionalin s kilm s teis s akt sukeliam administracin našt. Vertinant nacionalin administracin našt, ES reglamentai ir direktyvos, kuri nuostatos yra tiesiogiai perkeltos LR teis s aktus, nebuvo vertinami. ES direktyv, tarptautini teis s akt bei konvencij nuostatos, kurios n ra tiesiogiai perkeliamos nacionalinius teis s aktus, privalo b ti vertinamos, kadangi ši nuostat gyvendinimas yra atliekamas nacionaliniu lygiu. Tinkamas teis s akt kilm s nustatymas turi esmin s takos sprendžiant administracin s naštos mažinimo klausim. Visiška arba tikroji atitiktis Vertinant administracin našt yra svarbu pasirinkti, ar bus laikomasi visiškos ar tikrosios atitikties princip. Visiška atitiktis standartizuota informacinio pareigojimo našta pinigine išraiška dauginama iš kio subjekt, kuriems yra taikomas informacinis pareigojimas, skai iaus. Visiškos atitikties atveju neatsižvelgiama faktin kio subjekt, kurie vykd informacin pareigojim, skai i. Pavyzdžiui, matininkai, atliekantys kadastrinius matavimus, privalo teikti informacij suinteresuotiems asmenims. Nustatyti, kiek kart tokia informacija yra pateikiama per metus, yra praktiškai ne manoma, tod l imamas vis registruot matinink skai ius. Tikroji atitiktis vertinant administracin našt, skai iuojami tik tie kio subjektai, kurie iš ties per metus vykd tam tikro informacinio pareigojimo keliamus reikalavimus. Pavyzdžiui, faktinis PVM deklaracij teik j skai ius yra žinomas VMI, ta iau kio subjekt, kuriems yra privalu teikti (ta iau d l tam tikr aplinkybi jos nebuvo pateiktos) šias deklaracijas, skai ius gal t skirtis nuo realiai pateikt deklaracij skai iaus. Dažniausiai tikroji atitiktis vertinama tik tuo atveju, kai informacinis pareigojimas yra neperiodinis, t. y. n ra privalomas visais atvejais, ir kio subjektas vykdo j nor damas gauti tam tikr vieš j paslaug arba atsitikus tam tikram vykiui. Tais atvejais, kai informacin reikalavim privaloma vykdyti visuomet (periodinio informacinio pareigojimo atveju, nesiejant su tam tikro vykio atsitikimu), naštos vertinimo atveju turi b ti laikoma, kad atitiktis yra visiška. Nustatyti kio subjekt skai i, vertinant administracin našt tikrosios atitikties principu, yra sunkiau, kadangi ne visos valstybin s institucijos sistemina informacij, susijusi su konkre iu kio subjekt, vykdan i informacin pareigojim, skai iumi, vykus nustatymam veiksmui / vykiui. Atkreiptinas d mesys, kad pakartotino administracin s naštos vertinimo metu, siekiant išlaikyti duomen nuoseklum ir palyginamum, reikia naudoti t pat vertinimo princip. Informacinio pareigojimo vykdymo dažnumas Informacinio pareigojimo dažnumas nurodo, kiek kart per metus yra vykdomi informacinio pareigojimo keliami reikalavimai. 4 Administracinė našta. Informacinis mokomasis leidinys 5

9 Informacinio pareigojimo vykdymo dažnumas yra dviej tip : periodinis ir neperiodinis. Periodiniai informaciniai pareigojimai tai tokie pareigojimai, kurie vykdomi periodiškai, t. y. kas m nes, ketvirt, kart per metus ir pan. Informacija apie periodišk informacinio pareigojimo vykdym dažniausiai pateikiama pa ioje informacinio pareigojimo formuluot je. Pavyzdžiui, priva i mišk savininkai turi teikti statistinius duomenis apie mišk kio veikl kart per metus. Neperiodiniai informaciniai pareigojimai tai pareigojimai, kurie vykdomi atsitikus tam tikram veiksmui / vykiui, pavyzdžiui, apie nelaiming atsitikim darbe darbdavys ar darbdavio galiotas asmuo turi pranešti Valstybin s darbo inspekcijos teritoriniam skyriui. Siekiant teisingai vertinti informacini pareigojim, kurie vykdomi, atsitikus tam tikram veiksmui / vykiui, metin dažn, rekomenduotina skai iuoti toki informacini pareigojim pastar j keli met (pavyzdžiui, 2 3 m.) vykdymo vidurk. Jei informacinis pareigojimas turi b ti vykdomas re iau nei kart per vienerius kalendorinius metus, informacinio pareigojimo atlikimo dažnis vieneriems metams apskai iuojamas dyd padalinant iš met, kas kelerius metus turi b ti vykdomas informacinis pareigojimas, skai iaus (pavyzdžiui, jei ataskaita turi b ti pateikiama kas dvejus metus, vykdymo veiksmo atlikimo dažnis per vienus kalendorinius metus bus 0,5). Informacinio pareigojimo vykdymo veiksmo išlaidos Informacinio pareigojimo vykdymo veiksmo išlaidos yra skirstomos tris pagrindines grupes: vidines, išorines ir turto bei paslaug. Šios trys išlaid grup s sudaro vis informacinio pareigojimo vykdymo veiksmo kain. Vidin s informacinio pareigojimo vykdymo veiksmo išlaidos tai kio subjekto darbuotoj darbo užmokes io dalis, skirta atlyginti už darb, vykdant informacinio pareigojimo vykdymo veiksmus, taip pat nuo šios darbo užmokes io dalies apskai iuota kio subjekto mokama valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo moka. Vidutin valandin kio subjekto darbuotojo darbo užmokest pagal pareigybes skelbia LR statistikos departamentas. Pasitaiko, kad LR statistikos departamento skelbiama valandinio kio subjekt darbuotoj darbo užmokes io informacija pagal konkre ias pareigybes n ra aktuali, t. y. ji yra keleri met senumo. Tokiu atveju vidutin valandin reikiamos pareigyb s darbo užmokest galima apskai iuoti, remiantis LR statistikos departamento skelbiamo m nesinio vidutinio darbo užmokes io šalyje duomenimis. Šie duomenys dažniausiai b na met senumo, lyginant su atskaitiniais metais. Pavyzdžiui, siekiant apskai iuoti vidutin valandin konkre ios pareigyb s darbo užmokest 200-aisiais metais, vidutinis valandinis darbo užmokestis (priklausomai nuo pareigyb s, vykdan ios informacin pareigojim ), galioj s 2006-aisiais metais, yra padalinamas iš j met vidutinio m nesinio darbo užmokes io šalyje, t. y. gaunamas procentinis santykis tarp valandinio pareigyb s darbo užmokes io bei vidutinio šalies m nesinio darbo užmokes io; v liau min tas procentinis santykis yra padauginimas iš vidutinio m nesinio šalies darbo užmokes io 200-aisiais metais, o gautas Vidutin valandin kio subjekto darbuotojo darbo užmokest pagal pareigybes skelbia LR Statistikos departamentas. rezultatas ir yra vidutinis valandinis pareigyb s darbo užmokestis 200-aisiais metais. Vidutinis konkre ios pareigyb s valandinis darbo užmokestis, gautas ar apskai iuotas pagal LR statistikos departamento skelbiamus duomenis, yra padauginamas iš darbdavio mokamos Sodros ir Garantinio fondo mokes i dalies, o gautas rezultatas yra dauginamas iš laiko, kio subjekto darbuotojo skiriamo informacinio pareigojimo reikalavimams vykdyti. Tokiu b du yra apskai iuojamos vidin s informacinio pareigojimo vykdymo veiksmo išlaidos. Remiantis geriausia administracin s naštos skai iavimo praktika, rekomenduotina vidines informacinio pareigojimo vykdymo veiksmo išlaidas padidinti 25 procentais, siekiant vertinti ir netiesiogines prid tines išlaidas, pavyzdžiui, išlaidas už patalp naudojim (nuoma arba pastato nusid v jimas), ryšius, šildym, elektros energij, IT rangos naudojim ir t. t. Išorin s informacinio pareigojimo vykdymo veiksmo išlaidos kai kuriais atvejais kio subjektai savo administracines veiklas patiki atlikti ne savo darbuotojams, t. y. samdo išor s paslaug teik jus. Pavyzdžiui, poveikio aplinkai tyrimui atlikti kio subjektai samdo aplinkosaugos konsultavimo mones. Šie konsultantai atlieka t pa i administracin veikl, kuri atlikt kio subjekto darbuotojai. Išorin s informacinio pareigojimo vykdymo veiksmo išlaidos yra apskai iuojamos, padauginus vidutin s valandin s samdom konsultant paslaug, perkam informacinio pareigojimo vykdymo veiksmui atlikti, kain iš laiko, sugaišto vykdant informacin pareigojim. Vertinant išorines informacinio pareigojimo vykdymo veiksmo išlaidas, min t prid tini išlaid (25 proc.) prid ti nereikia, kadangi yra laikoma, kad šias prid tines išlaidas samdomi konsultantai skai iuoja kio subjektui teikiam paslaug kain. Turto ir paslaug išlaidos tai išlaidos turtui ir / ar paslaugoms sigyti, jei šis turtas ir / ar paslaugos reikalingos informaciniam pareigojimui vykdyti ir tik jeigu teis s aktai reikalauja atitinkam turt ir / ar paslaugas sigyti arba jei, ne sigijus šio turto ir / ar paslaug, neb t galima vykdyti informacinio pareigojimo ir šis turtas ir / ar paslaugos nenaudojamos kitiems tikslams. Toki išlaid pavyzdžiai gali b ti pašto išlaidos, skirtos prašomai informacijai si sti; taip pat keleivi vežimo blank, kuriuos privalo nusipirkti vež jas, kad gal t vykdyti keleivi pervežim, sigijimas. Turto ir paslaug išlaidos yra pridedamos prie apskai iuot vidini informacinio pareigojimo vykdymo veiksmo išlaid ir išorini informacinio pareigojimo vykdymo veiksmo išlaid kio subjekt atranka ir apklausa Svarbiausias ir daugiausiai laiko užimantis administracin s naštos vertinimo pinigine išraiška etapas yra kio subjekt atranka ir apklausa, kadangi tik gavus apklausos metu surinkt informacij galima apskai iuoti administracin našt pinigine išraiška. 6 Administracinė našta. Informacinis mokomasis leidinys 7

10 Rekomenduojama apklausti (pateikiant apklausos anket paštu arba elektroniniu paštu) ne mažiau kaip dešimt tikslinei grupei priklausan i kio subjekt, vykdan i konkret informacin pareigojim. Iš j rekomenduojama atrinkti ne mažiau kaip keturis kio subjektus, kurie b t apklausiami detaliau per pokalb žodžiu. Rekomenduotina apklausai pasirinkti paprastai efektyv kio subjekt, t. y. apklausai netur t b ti pasirinkti kio subjektai, kurie yra rinkos lyderiai ar mažiausi rinkos dalyviai. Dažniausiai didžiausi kio subjektai turi sidieg modernias informacines sistemas, investav proces efektyvumo didinim, tod l jie susitvarko su informaciniais pareigojimais daug efektyviau nei mažiausi kio subjektai, kurie negali sau leisti dideli investicij nei proces efektyvumo didinim, nei informacines sistemas. Tod l, remiantis SIM, atliekant administracin s naštos vertinim, labai produktyv s ir neproduktyv s kio subjektai netur t b ti apklausiami. Praktikoje produktyv s ir neproduktyv s kio subjektai dažnai yra diferencijuojami pagal uždirbamas metines pajamas ir darbuotoj kiek, taip nustatant paprastai efektyvi kio subjekt eil. kio subjekt atranka apklausoms gali b ti atliekama keliais b dais. Tuomet, kai kio subjekt grup, kuriai taikomas nagrin jamas informacinis pareigojimas, yra aiškiai nusp jama, kio subjektus galima atsirinkti iš viešai prieinam elektronini moni katalog (pavyzdžiui, kurie pateikia metines kio subjekto pajamas bei darbuotoj skai i. Tais atvejais, kai kio subjekt tikslin grup n ra lengvai apibr žiama ar informacinis pareigojimas yra taikomas tik kelioms specifin ms mon ms (pavyzdžiui, naudojan ioms savo veikloje gryn chlor ), galima naudoti atsakingos valstybin s institucijos kaupiam informacij apie kio subjektus, kuriems taikomas atitinkamas informacinis pareigojimas. Administracin s naštos vertinimo metu rekomenduojama naudoti keturis tiesiogin s apklausos b dus, aprašytus žemiau pateiktoje lentel je. Lentel je apklausos b dai yra išd styti prioriteto tvarka, t. y. nepavykus apklausti kio subjekt pirmuoju b du, tur t b ti naudojamas antrasis ir t. t. Apklausos b das Tikslin s grup s apklausa Asmenin kio subjekto apklausa Apklausa telefonu Ekspertinis vertinimas Aprašymas Sudaroma darbo grup iš parinkt kio subjekt atstov, kurie kartu vienu metu apklausiami. Atskirai apklausiami parinkt kio subjekt atstovai. Dažniausiai apklausos atlik jas nuvyksta kio subjekto patalpas atlikti apklausos. Parinkt kio subjekt atstovai apklausiami telefonu. Nepavykus apklausti kio subjekt d l ši nenoro dalyvauti apklausoje ar d l kit aplinkybi, vykdomas ekspertinis vertinimas. Ekspertais gali b ti profs jungos ar asociacijos, kuriai priklauso kio subjektai, kuriems taikomi informacinio pareigojimo reikalavimai, atstovai; kiti asmenys, gerai susipažin ir turintys patirties, vykdant nagrin jamo informacinio pareigojimo reikalavimus (pavyzdžiui, konsultantai) ir pan. Rekomenduotina apklausai pasirinkti paprastai efektyv kio subjekt, t. y. apklausai netur t b ti pasirinkti kio subjektai, kurie yra rinkos lyderiai ar mažiausi rinkos dalyviai. Remiantis geriausia administracin s naštos vertinimo pinigine išraiška praktika, naudingiausia kio subjekto apklausos forma yra tikslini darbo grupi organizavimas, kadangi j metu kio subjekt atstovai patys standartizuoja duomenis, reikalingus administracin s naštos skai iavimams atlikti. Nors toks apklausos b das yra pats naudingiausias, ta iau jis n ra efektyviausias. Praktikoje labai ilgai trunka arba yra beveik ne manoma suderinti visiems grup s nariams kio subjekt atstovams tinkam laik. Pavyzdžiui, atliekant vandens transporto prioritetin s srities administracin s naštos vertinim, turi b ti apklausti laivo kapitonai. Kadangi laivo kapitonai didži j dal darbo laiko praleidžia j roje ir uoste b na skirtingu laiku, suorganizuoti tikslin darbo grup yra ne manoma. Pats efektyviausias apklausos b das yra asmenin kio subjekto apklausa. Asmenin s apklausos metu kio subjekt atstovams yra skiriamas didesnis d mesys ir atsiranda galimyb gauti tikslesnius duomenis apie laik, skirt tam tikriems informaciniams pareigojimams vykdyti. Neperiodini informacini pareigojim keliami reikalavimai yra vykdomi tik t kio subjekt, kurie atliko tam tikr veiksm arba kuriems atsitiko tam tikras vykis, kuris nul m informacinio pareigojimo vykdym. Pavyzdžiui, LR prekybin s laivybos statyme yra tvirtintas informacinis pareigojimas, kuris teigia: Laivo kapitonas tvirtina laive esan io asmens surašyt testament, priima j saugoti ir perduoda palik jo paskutin s nuolatin s gyvenamosios vietos notar biurui. Jei palik jo paskutin nuolatin gyvenamoji vieta ar notar biuras nežinomi, testamentas perduodamas Lietuvos Respublikos notar r mams. Min to ir panaši informacini pareigojim atveju nustatyti kio subjektus, kurie per pastaruosius metus vykd informacinio pareigojimo keliamus reikalavimus, yra sud tinga. Iš pateikto pavyzdžio manoma nustatyti, kad kio subjektai, kuriems taikomi informacinio pareigojimo reikalavimai, yra susij su laivyba, ta iau laivybos moni Lietuvoje yra užregistruota nemažai ir susisiekimas su visomis mon mis, siekiant išsiaiškinti, kuri iš j vykd min t informacin pareigojim, pareikalaut dideli laiko s naud. Neperiodini informacini pareigojim atveju yra rekomenduotina susisiekti su atsakingomis institucijomis, kurioms kio subjektai teikia informacij, susijusi su informaciniu pareigojimu (pamin to pavyzdžio atveju tai b t LR notar r mai). Dauguma atsaking institucij turi kontaktinius duomenis t kio subjekt, kurie pateik atitinkama informacij, vykdydami informacinio pareigojimo keliamus reikalavimus. Pasitaiko atvej, kuomet ir atsakingos institucijos neturi atitinkam kio subjekt kontaktini duomen, tuomet reikia apklausti susijusios srities ekspert, kuris pad t vertinti laiko s naudas, skirtas informaciniam pareigojimui vykdyti (min to pavyzdžio atveju b t galima apklausti bet kurios Lietuvos laivybos kompanijos kapiton ). 8 Administracinė našta. Informacinis mokomasis leidinys 9

11 Apklausos metu su kio subjekto atstovu aptariami šie su informacinio pareigojimo keliam reikalavim vykdymu susij aspektai: patikslinami nustatyti informacinio pareigojimo vykdymo veiksmai, kuriuos kio subjektas atlieka, gyvendindamas informacinio pareigojimo keliamus reikalavimus; laikas, skiriamas informacinio pareigojimo vykdymo veiksmams atlikti, siekiant vykdyti informacin pareigojim ; informacija apie išorines išlaidas ir / ar turto / paslaug pirkim, skirt informaciniam pareigojimui vykdyti; prasta verslo praktika, t. y. kok procent informacinio pareigojimo vykdymo veiksm kio subjektas vykdyt net ir panaikinus informacin pareigojim ; si lymai paprastinti teis s akt ir / arba su juo susijusius informacinius pareigojimus; kio subjekto naudojama geroji praktika, susijusi su efektyviu informacinio pareigojimo keliam reikalavim vykdymu. Svarbu, kad apklausos metu b t suteikta galimyb kio subjektams pateikti si lymus d l informacini pareigojim keliam reikalavim supaprastinimo. Taip pat svarbi apklausos dalis yra duomen apie kio subjekto taikom ger j praktik, susijusi su efektyviu informacinio pareigojimo keliam reikalavim gyvendinimu, rinkimas. Gauta informacija, susijusi su si lymais d l informacini pareigojim keliam reikalavim supaprastinimu bei kio subjekt ger ja praktika, gali pad ti valstybin ms institucijoms parengti ir gyvendinti rekomendacijas d l informacinio pareigojimo supaprastinimo. Apklausos metu taip pat svarbu išsiaiškinti, ar kio subjekto atliekami informacinio pareigojimo vykdymo veiksmai yra skirti vieno ar keli informacini pareigojim keliamiems reikalavimams vykdyti. Jei paaišk ja, kad kio subjektas, atlikdamas t pat informacinio pareigojimo vykdymo veiksm, vykdo keli informacini pareigojim keliamus reikalavimus, kio subjekto pateikt informacij apie administracin našt reikia proporcingai priskirti tiems informaciniams pareigojimams, kurie yra vykdomi atliekant min t informacinio pareigojimo vykdymo veiksm. Prieš atliekant administracin s naštos apskai iavim, apklaus metu kio subjekt atstov pateikti duomenys turi b ti apdorojami: jei iš skirting kio subjekt atstov gauta informacija apie laik, skirt informacinio pareigojimo keliamiems reikalavimams gyvendinti, akivaizdžiai nesiskiria, tuomet iš gautos informacijos yra išvedamas vidurkis; jei iš skirting kio subjekt atstov gauta informacija apie laik, skirt informacinio pareigojimo keliamiems reikalavimams gyvendinti, labai skiriasi (pavyzdžiui, vienas kio subjektas teigia, kad jis skiria 5 min. tam tikram administraciniam veiksmui atlikti, o kitas val.), tuomet yra pasitelkiamas ekspertinis vertinimas, kurio metu apklausiamas pasirinktas atitinkamos srities ekspertas ir nustatomas standartizuotas laikas. Svarbu, kad apklausos metu b t suteikta galimyb kio subjektams pateikti si lymus d l informacini pareigojim keliam reikalavim supaprastinimo Administracin s naštos apskai iavimas Remiantis geriausia administracin s naštos vertinimo pinigine išraiška praktika, nusta ius teis s aktuose tvirtintus informacinius pareigojimus, j prievoles, duomen reikalavimus, informacinio pareigojimo vykdymo veiksmus, apklausus kio subjektus, atliekamas administracin s naštos apskai iavimas. Informacinio pareigojimo sukeliama administracin našta apskai iuojama sudedant d l kiekvieno vykdymo veiksmo, atliekamo vykdant atitinkam informacin pareigojim, patiriamos administracin s naštos dydžius. Apskai iuojama pagal formul : AN i = AN vv, kur: AN i informacinio pareigojimo sukeliama administracin našta; AN vv d l vykdymo veiksmo patiriama administracin našta. D l informacinio pareigojimo vykdymo veiksmo patiriama administracin našta apskai iuojama padauginant laik, per kur atliekamas informacinio pareigojimo vykdymo veiksmas, iš tarifo ir kiekio kintamojo, kuris parodo vykdymo veiksmo atlikimo dažn ir j atliekan i kio subjekt skai i. Vidinis, išorinis tarifai, laikas, per kur atliekamas vykdymo veiksmas, traukiami skai iavimus atsižvelgiant tai, kokie subjektai (darbuotojai ar samdomi konsultantai) atlieka vykdymo veiksm. Apskai iuojama pagal formules: AN vv = (C v x P x T v + C i x T i ) x Q, kur: AN vv d l vykdymo veiksmo patiriama administracin našta; T v laikas, per kur kio subjekto darbuotojas atlieka vykdymo veiksm (ar jo dal ) (valandomis), t. y. vidutinis laikas kio subjektams; T i laikas, per kur samdomi konsultantai atlieka vykdymo veiksm (ar jo dal ) (valandomis), t. y. vidutinis laikas (min.) išor s konsultantams; C v vidinis tarifas; P prid tin s išlaidos (patalp nuomos išlaidos ar pastato nusid v jimas, išlaidos už telefon, šildym, elektros energij, rang ir kt.). Rekomenduojamas naudoti prid tinio išlaid dydis 25 procentai vidinio tarifo dydžio. Vertinim atliekanti institucija kiekvienu atveju prid tini išlaid dyd gali perži r ti. Jei naudojamos 25 procent vidinio tarifo dydžio prid tin s išlaidos, administracin našta apskai iuojama pagal formul : AN vv = (C v x,25 x T v + C i x T i ) x Q). C i išorinis tarifas; Q kiekio kintamasis, kuris apskai iuojamas pagal formul : Q = L x F, kur: 20 Administracinė našta. Informacinis mokomasis leidinys 2

12 L kio subjekt, per vienerius kalendorinius metus atliekan i atitinkam informacinio pareigojimo vykdymo veiksm, skai ius; F informacinio pareigojimo vykdymo veiksmo atlikimo dažnis per vienerius kalendorinius metus. Administracin s naštos skai iavimui palengvinti gali b ti naudojama elektronin administracin s naštos duomen baz (skai iuokl ), automatizuotos lentel s, parengtos naudojant MS Excel programin priemon. UAB Deloitte Lietuva administracin s naštos skai iavimui naudojo automatizuotas lenteles. Žemiau pateikiami pavyzdin s administracin s naštos lentel s, parengtos MS Excel programa, vesties duomen ir rezultat pavadinimai ( MS Excel stulpeli reikšmi pavadinimai) bei j aprašymas. Teis s akto Teis s akto straipsnio Aprašymas Teis s akto, kuriame tvirtintas informacinis pareigojimas,, nurodant teis s akto numer, sigaliojimo dat, teis s akt parengusi institucij. Teis s akto, kuriame tvirtintas informacinis pareigojimas, straipsnio numeris. I Nurodomas informacinio pareigojimo. I prievol s r šis Nurodoma informacinio pareigojimo prievol s r šis. I formuluot (sena) Nurodoma informacinio pareigojimo formuluot, galiojusi iki tam tikro laikotarpio pabaigos (praeityje). Aktualu tik tada, kai yra vertinamas administracin s naštos pokytis. I formuluot (nauja) Nurodoma informacinio pareigojimo formuluot, galiojanti naštos vertinimo metu (aktuali redakcija). Duomen reikalavimas Subjektai, kuriems teikiamas I Tikslin grup (- s) I vykdymo veiksmas (-ai) Nurodoma, kokios informacijos (duomen ) reikia pateiktam informaciniam pareigojimui. Nurodoma, kam yra teikiama informacinio pareigojimo prašoma informacija. Nurodoma kio subjekt grup (- s), kuri (-ios) privalo vykdyti informacinio pareigojimo keliamus reikalavimus. Išvardinamos administracin s veiklos, kurios yra atliekamos, siekiant vykdyti informacinio pareigojimo keliamus reikalavimus. kio subjekt skai ius Nurodomas kio subjekt, per vienus kalendorinius metus atliekan i atitinkam informacinio pareigojimo vykdymo veiksm, skai ius. Darbuotojo tipas Nurodoma, kokios pareigyb s kio subjekto darbuotojas atlieka veiksmus, vykdydamas informacinio pareigojimo keliamus reikalavimus. Aprašymas Darbuotojo tipas Kuomet skirtinguose kio subjektuose informacinio pareigojimo keliamus reikalavimus atlieka skirtingi darbuotojai, stulpelyje nurodama ta pareigyb, kuri kio subjektuose dažniausiai atlieka su informacini pareigojimu susijusias administracines veiklas. Žemiau išvardintos dažniausiai pasitaikan ios pareigyb s, atliekan ios administracines veiklas: buhalteriai; darbininkai; moni direktoriai ir vadovai; inspektoriai; inžinieriai; kitur nepriskirti verslo specialistai; padalini vadovai; projekt vadovai; technikai; teisininkai; transporto tarnautojai; vadybininkai. Vidinis tarifas Nurodoma informacinio pareigojimo vykdymo veiksm atliekan io kio subjekto darbuotojo vidutinio valandinio darbo užmokes io ir nuo jo kio subjekto mokam valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo mok suma. Išorinis tarifas Nurodoma vidutin valandin samdom konsultant paslaug, perkam informacinio pareigojimo vykdymo veiksmui atlikti, kaina. kio subjektams išor s konsultantams Vidin s išlaidos (Lt, ne skaitant prid tini išlaid ) Prid tin s išlaidos Išlaidos turtui sigyti Nurodomas standartinis laikas (minut mis), kur kio subjekto darbuotojas skiria tam tikram informacinio pareigojimo vykdymo veiksmui atlikti. Nurodomas standartinis laikas (minut mis), kur skiria kio subjekto samdomi išor s konsultantai ar kiti ekspertai tam tikram informacinio pareigojimo vykdymo veiksmui atlikti. Suminis stulpelis, apskai iuojamas vidin tarif padauginus iš kio subjekt skiriamo laiko vidurkio. Suminis stulpelis, apskai iuojamas vidines išlaidas padauginus iš 25 procent. Nurodomos išlaidos turtui sigyti, jei šis turtas reikalingas informaciniam pareigojimui vykdyti ir tik jeigu pagal teis s aktus reikalaujama atitinkam turt sigyti arba jei, ne sigijus šio turto, neb t galima vykdyti 22 Administracinė našta. Informacinis mokomasis leidinys 23

13 Išlaidos paslaugoms sigyti Išorin s išlaidos Informavimo veiksmo kaina I vykdymo dažnumas (kartai per metus) Aprašymas informacinio pareigojimo ir šis turtas nenaudojamas kitiems tikslams. Nurodoma turto kaina, padalinta iš turto naudojimo laikotarpio. Nurodomos išlaidos, skirtos sumok ti už paslaugas (pašto, transporto priemoni ar rangos patikrinim, rangos sertifikavim, darbuotoj mokym, darbuotoj atestacij, specialius tyrimus ir kt.), jei šios paslaugos reikalingos informaciniam pareigojimui vykdyti ir tik jeigu pagal teis s aktus reikia atitinkamas paslaugas pirkti arba jei, ne sigijus ši paslaug, neb t galima vykdyti informacinio pareigojimo ir šios paslaugos nenaudojamos kitiems tikslams. Suminis stulpelis, apskai iuojamas išor s konsultant skiriam vidutin laik padauginus iš išorinio tarifo bei prid jus paslaug išlaidas. Suminis stulpelis, apskai iuojamas sud jus vidines išlaidas, prid tines išlaidas, išlaidas turtui sigyti bei išor s išlaidas. Nurodamas informacinio pareigojimo vykdymo veiksmo atlikimo dažnis per vienerius kalendorinius metus, remiantis šiame leidinyje aprašyta metodika. prasta verslo praktika (%) Nurodomas rodiklis, kuris parodo, kiek procent informacinio pareigojimo vykdymo veiksmo kio subjektas atlikt net ir panaikinus informacin pareigojim. NANV Pateikiama apskai iuota ataskaitinio laikotarpio administracin našta pinigine išraiška. NANV (pasirinkto periodo pabaigoje praeityje) Pateikiama apskai iuota administracin našta pinigine išraiška pasirinkto periodo pabaigoje (praeityje). Aktualu tik tada, kai yra vertinamas administracin s naštos pokytis. NANV pokytis (%) Pateikiamas apskai iuotas procentinis administracin s naštos pinigine išraiška pokytis tarp vertinimo metu esan ios naštos ir naštos, buvusios pasirinkto periodo pabaigoje. Aktualu tik tada, kai yra vertinamas administracin s naštos pokytis. Poky io priežastis Kiti komentarai Nurodomos administracin s naštos pinigine išraiška poky io priežastys (pavyzdžiui, našta sumaž jo d l panaikinto informacinio pareigojimo, sumažinto reikalaujamo informacijos kiekio ir pan.). Aktualu tik tada, kai yra vertinamas administracin s naštos pokytis. Nurodomi kiti komentarai, pavyzdžiui, kio subjekt atsiliepimai apie konkret informacin pareigojim, geroji kio subjekt praktika ar kita aktuali informacija. Konkret s informacinio pareigojimo vertinimo pavyzdžiai yra pateikti tolimesniame šio leidinio skyriuje. 4. Administracin s naštos skai iavimo pavyzdžiai 4. Mokes i administravimas 4.. Informacinis pareigojimas teikti FR067 form Teis s aktas VMI viršininko sakymas VA-29 D l prid tin s vert s mokes io deklaracijos ir kit su šiuo mokes iu susijusi form bei j užpildymo taisykli patvirtinimo (Valstybin mokes i inspekcija, 8, 9, 8. ir 8.2 punktai.. (Žin., 2009, ). Informacinio pareigojimo formuluot. FR067 form privalo pateikti apmokestinamieji asmenys (neatsižvelgiant tai, ar jie yra, ar n ra siregistrav kaip PVM mok tojai), šalies teritorijoje sigij žem s kio produkcijos ir (arba) paslaug iš kinink, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema. Tinkamai užpildyt kalendorinio m nesio FR067 form Taisykli 8 punkte nurodyti apmokestinamieji asmenys turi pateikti iki kito kalendorinio m nesio 25 dienos, likviduojami asmenys per 20 dien po asmens išregistravimo iš PVM mok toj dienos arba iki likvidavimo dienos, kai asmuo likviduojamas grei iau nei per 20 dien po išregistravimo iš PVM mok toj. Iki šios datos kalendorinio m nesio FR067 form privalo pateikti ir tie asmenys, kuri PVM mokestinis laikotarpis yra ne kalendorinis m nuo, o pusmetis ar kitoks. I r šis, duomen reikalavimas ir tikslin grup. Siekiant nustatyti šio I sukeliam administracin našt, pirmiausia yra nustatoma I r šis, duomen reikalavimas bei tikslin grup, kuriai taikomas šis I. Iš I formuluot s matyti, kad I reikalauja pateikti FR067 form, taigi I r šis yra ataskait (periodini ) teikimas. Šiame I taip pat aiškiai yra atskleista ir kio subjekt tikslin grup, t. y. apmokestinamieji asmenys, šalies teritorijoje sigij žem s kio produkcijos ir (arba) paslaug iš kinink, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema. I vykdymo veiksmas. Kitas svarbus žingsnis, vertinant I, yra nustatyti veiksmus, kurie turi b ti atlikti, siekiant atitikti I keliamus reikalavimus. Nor dami VMI pateikti FR067 form, kio subjektai privalo j užpildyti. Tokiu b du veiksmas, kur turi atlikti kio subjekt darbuotojai, yra form ir lenteli pildymas. Kadangi FR067 forma gali b ti pildoma el. b du ir jos pateikimas / išsiuntimas trunka tik kelias sekundes, tod l veiksmas Informacijos pateikimas n ra traukiamas kitus I vykdymo veiksmus. kio subjekt atstov apklausa. Surinkus anks iau aprašyt informacij, organizuojama kio subjekt atstov tikslin s grup s apklausa. Apklausiam 24 Administracinė našta. Informacinis mokomasis leidinys 25

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

VALSTYB S MON REGISTR CENTRAS Juridini asmen registras, kodas , V. Kudirkos g. 18, LT Vilnius-9, tel. (8 5) , faks. (8 5) 268 8

VALSTYB S MON REGISTR CENTRAS Juridini asmen registras, kodas , V. Kudirkos g. 18, LT Vilnius-9, tel. (8 5) , faks. (8 5) 268 8 VALSTYB S MON REGISTR CENTRAS Juridini asmen registras, kodas 124110246, V. Kudirkos g. 18, LT-03105 Vilnius-9, tel. (8 5) 268 8202, faks. (8 5) 268 8311, el. p. info@registrucentras.lt, atsisk. s sk.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo, sumokėjimo ir deklaravimo tvarka VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2017 m. Seminaro planas Avansinio pelno mokesčio (toliau avansinis PM) apskaičiavimas

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M.

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO DALIS PARAMAI VILNIUS 2019 2 Turinys ĮVADAS... 4 1. Kas gali pasinaudoti teise sumokėto pajamų mokesčio dalimi paremti subjektą, turintį teisę gauti paramą?... 4 2. Kas yra laikomas

Detaliau

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo 1 Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka nuo 2013 metų sausio 1 dienos Darbo santykiai Darbu otojas 15 proc. 6 proc. 3 proc. 0 proc*. Ne PVM objektas Darbd avys (Drau dėjas) A klasė 3 proc. 27,8 proc. +

Detaliau

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informacija ir elektroninės formos: http://simap.europa.eu

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 NAUJA REDAKCIJA nuo 2017 01 01 (Šaltinis INFOLEX) INFOLEX PASTABA:

Detaliau

UAB AMEA Business Solutions Praktiniai IT Sprendimai smulkioms ir vidutin ms mon ms Direktor, Jurgita Vitkauskait , K

UAB AMEA Business Solutions Praktiniai IT Sprendimai smulkioms ir vidutin ms mon ms Direktor, Jurgita Vitkauskait , K UAB AMEA Business Solutions Praktiniai IT Sprendimai smulkioms ir vidutin ms mon ms Direktor, Jurgita Vitkauskait j.vitkauskaite@amea.lt 2011.02.17, Kaunas +370 698 13330 Apie mus UAB AMEA Business Solutions

Detaliau

PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos virš

PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos virš PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 147 (Valstybinės

Detaliau

Adresatas

Adresatas VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2017-12- 21 Nr. (18.18-31-1E)RM-39010 INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL ATNAUJINTO LEIDINIO 2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat 1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numatyta mokesčio lengvata galės pasinaudoti nuolatiniai

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-100 VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius,

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, 2017 1 UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemonių įgyvendinimo priežiūros komisijai MOTYVUOTA IŠVADA

Detaliau

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1-209 PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE

Detaliau

Microsoft Word - TS

Microsoft Word - TS Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBöS TARYBAA SPRENDIMAS DöL NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2014 m. balandžio 24 d. Nr. T- Pakruojis Vadovaudamasi Lietuvos

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Vytauto Didžiojo universiteto, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Agronomijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. vasario 28 d. posėdžio Nr. 137 ATVIRO KONKURSO Į AGRONOMIJOS

Detaliau

I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybi

I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybi I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas PATVIRTINTA Mažeikių r. Tirkšlių darželio Giliukas: Direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V1-8 METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRAŠAS I. SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS 1. Metinio

Detaliau

VPT: Skelbimo spausdinimas

VPT: Skelbimo spausdinimas I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2015-03-27 iki 2016-08-17 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 68-3519, i. k. 1122213ISAK002B-240 VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. spalio 30 d. įsakymu Nr.

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-07-23 iki 2011-02-03 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 106-4364, i. k. 1072055ISAK000VA-66 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-121 (Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

1 POHJOLA BANK PLC LIETUVOS FILIALO PASLAUG TEIKIMO BENDROSIOS S LYGOS Galioja nuo TAIKYMO SRITIS 1.1 Bendrosiose s lygose nustatomos ben

1 POHJOLA BANK PLC LIETUVOS FILIALO PASLAUG TEIKIMO BENDROSIOS S LYGOS Galioja nuo TAIKYMO SRITIS 1.1 Bendrosiose s lygose nustatomos ben 1 POHJOLA BANK PLC LIETUVOS FILIALO PASLAUG TEIKIMO BENDROSIOS S LYGOS Galioja nuo 2013-02-01 1 TAIKYMO SRITIS 1.1 Bendrosiose s lygose nustatomos bendrosios taisykl s, reglamentuojan ios santykius tarp

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakcija Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Detaliau

KP 2012 m. ataskaita

KP 2012 m. ataskaita PATVIRTINTA Var nos rajono savivaldyb s tarybos 2013 m. geguž s 28 d. sprendimu Nr. T-VII-712 VARöNOS RAJONO SAVIVALDYBöS 2010 2012 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

Detaliau

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS S K E L B I M A S Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skelbia

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006 M.

Detaliau

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2016-2017 M. M. Val vidurin s metodin taryba darb organizuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir ministro 2005 m. rugpj

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

taisykles

taisykles PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ PILDYMO, TIKSLINIMO IR PATEIKIMO TAISYKLöS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisykl s (toliau Taisykl s) parengtos

Detaliau

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 25.11.2014 B8-0286/7 7 1 dalis 1. ragina valstybes nares ir Komisiją d ti tvarias pastangas įgyvendinti esamas taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi kaip visa apimančios strategijos dalį naikinti

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

Microsoft Word - IN0573

Microsoft Word - IN0573 PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. VA-145 (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos

Detaliau

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 3 priedas (Pavyzdinė Pirminės vietos projekto par

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 3 priedas (Pavyzdinė Pirminės vietos projekto par Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 3 priedas (Pavyzdinė Pirminės vietos projekto paraiškos, teikiamos pagal dvisektorę VPS, forma) PIRMINĖ

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377,

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr. 121-5484 Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, 2004-11-03, Žin., 2004, Nr. 162-5917 (2004-11-06) DĖL

Detaliau

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2 DOKUMENTŲ VALDYMO FUNKCIJOS EFEKTYVAUS ATLIKIMO REKOMENDACIJOS I. BENDROSIOS NUOSTATOS Dokumentų valdymo funkcijos efektyvaus atlikimo rekomendacijų (toliau Rekomendacijos) tikslas nustatyti valstybės

Detaliau

prkimu_taisykles_

prkimu_taisykles_ 1 VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBöS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DöL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBöS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2012 m. geguž s 23 d. Nr.

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Keleivių išgabenamų prekių apmokestinimas PVM VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2013 m. Seminaro planas Teisės aktai (42 str.) Prekių išgabenimas iš Europos Sąjungos teritorijos (41 str.

Detaliau

FR0389pub.fdd (Published)

FR0389pub.fdd (Published) Pildyti tik didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis F R 0 3 8 9 Forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 00 m. birželio 6 d. įsakymu Nr.

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Bendrovėje įrengtas automatines ir neautomatines asmens

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

Paslaugų teikimo aprašymas

Paslaugų teikimo aprašymas NACIONALINĖ ŽEMĖS TARNYBA PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS TVIRTINU: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktorė Daiva Gineikaitė 2015-06-30 NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į ŽEMĘ (MIŠKĄ IR VANDENS

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

Foresta

Foresta Vilnius, 2010 m. balandžio 21 d. Asociacija Draudimo brokerių rūmai Algirdo g. 9A, Vilnius, Lietuva 2009 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys bei Auditoriaus išvada ir Audito ataskaita

Detaliau

Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir dar

Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir dar Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lietuvos socialinis modelis Valstybinio

Detaliau

DAINAVOS

DAINAVOS DALININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAS DĖL VIEŠO KONKURSO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKO DIREKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI ORGANIZAVIMO IR VIEŠOJO KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2017 m.

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: +352 29 29 42 670 El. paštas: ojs@publications.europa.eu Informacija ir elektroninės

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO AUTOBUSAIS STATISTINĖS ATASKAIT

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO AUTOBUSAIS STATISTINĖS ATASKAIT Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO AUTOBUSAIS STATISTINĖS ATASKAITOS TA-02 (KETVIRTINĖS) FORMOS PATVIRTINIMO 2014 m.

Detaliau

Profesinio orientavimo projektas Studentų ugdymas karjerai studento karjeros sėkmės link (Nr. EG ) Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR

Profesinio orientavimo projektas Studentų ugdymas karjerai studento karjeros sėkmės link (Nr. EG ) Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR INFORMACIJA Darbo rinkoje egzistuoja įvairios į(si)darbinimo formos, todėl jaunam žmogui lengva pasimesti ir susipainioti tarp terminų ir įdarbinimo formų. Todėl

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation #HRSavaitėLietuva VDI IR DARBDAVIŲ TEISĖS BEI PAREIGOS NAUJAJAME DARBO KODEKSE 2017 Kas atsitiko: 1. Naujas teisinis reiškinys, iš esmės keičiantis darbo teisinių santykių reguliavimą. 2. Dialogo arba

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 (2012 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. VA-16 redakcija) (2012 m.

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

Atmintinė prekinių vagonų savininkams Gerbiami prekinių vagonų savininkai Siekdami pagerinti teikiamų paslaugų, susijusių su privačių 1520 mm pločio v

Atmintinė prekinių vagonų savininkams Gerbiami prekinių vagonų savininkai Siekdami pagerinti teikiamų paslaugų, susijusių su privačių 1520 mm pločio v Atmintinė prekinių vagonų savininkams Gerbiami prekinių vagonų savininkai Siekdami pagerinti teikiamų paslaugų, susijusių su privačių 1520 mm pločio vėžės prekinių vagonų įregistravimu, perregistravimu,

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras (toliau Įstaiga) finansinių

Detaliau

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s 2013 12 21 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 351/1 I (Įstatymo galią turintys teisės aktai) REGLAMENTAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1350/2013 2013 m. gruodžio 11 d. kuriuo

Detaliau

METINIO PLANO PRIEMONIŲ VYKDYMO DALIS v3

METINIO PLANO PRIEMONIŲ VYKDYMO DALIS v3 Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos 2014 metų veiklos plano vykdymo ataskaitos 1 priedas VALSTYBINĖ KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJA PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS INFORMACIJA

Detaliau

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvarkymo principus ir sąlygas Jums dalyvaujant apklausoje

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Valstybinės energetikos inspekcijos vartotojams teikiamų paslaugų kokybės, prieinamumo ir pasitenkinimo tyrimas užsakovas vykdytojas Kovas, 2016 metodologija 2 Tyrimo metodologija Visuomenės nuomonės ir

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

Verification Opinion Template

Verification Opinion Template Nepriklausomos pagrįsto patikinimo patikros ataskaitos išvada apyvartinių taršos leidimų prekybos ES ATLPS metinių ataskaitų teikimas DUOMENYS APIE VEIKLOS VYKDYTOJĄ Veiklos vykdytojo pavadinimas: VĮ Visagino

Detaliau

2010 m. Inspekcijos veiklos ataskaita

2010 m. Inspekcijos veiklos ataskaita VALSTYBINö KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJA PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2011-02-18 Nr. 21B-2 Vilnius 2 TURINYS I. ĮŽANGA...3 II. VYKDYTA VEIKLA IR PASIEKTI REZULTATAI...4 III.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ 2016-04-29 Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (X)

Detaliau

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016 2023 m. VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m. Bendra strategijos vertė 2 486 600,00 Eur. Lėšos vietos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr NUSTATYTA Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus visuotinio dalininkų susirinkimo 2019 m. kovo 6 d. protokolu Nr. 3-3 MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GENEROLO POVILO PLECHAVIČIAUS KADETŲ LICĖJŲ KRITERIJŲ IR

Detaliau

MOD paraiškos forma

MOD paraiškos forma PATVIRTINTA Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2019 m. gegužės 29 d. įsakymu V-277 (Paraiškos IX kvietimo I konkurso mokslininkų grupių projektui vykdyti forma) PARAIŠKA IX KVIETIMO I KONKURSO MOKSLININKŲ

Detaliau

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės 03.3.2-LVPA-K-832 Eco-inovacijos LT projektų finansavimo

Detaliau

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės

Detaliau