Sertifikavimo įstaiga UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ VERSLO ALJANSAS ENERGETIKOS OBJEKTUS, ĮRENGINIUS ĮRENGIANČIŲ IR (AR) EKSPLOATUOJANČIŲ DARBUOTOJŲ SERTIF

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Sertifikavimo įstaiga UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ VERSLO ALJANSAS ENERGETIKOS OBJEKTUS, ĮRENGINIUS ĮRENGIANČIŲ IR (AR) EKSPLOATUOJANČIŲ DARBUOTOJŲ SERTIF"

Transkriptas

1 UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ VERSLO ALJANSAS ENERGETIKOS OBJEKTUS, ĮRENGINIUS ĮRENGIANČIŲ IR (AR) EKSPLOATUOJANČIŲ DARBUOTOJŲ SERTIFIKAVIMO (ATESTAVIMO) TVARKOS APRAŠAS Suderinta: 2019 m. vasario 18 d. Nr. 1SP-2 Valstybinė energetikos inspekcija prie LR Energetikos ministerijos Kaunas 2019

2 TURINYS 1. BENDROS NUOSTATOS PAGRINDINĖS SĄVOKOS PAGRINDINĖS SERTIFIKAVIMO ĮSTAIGOS FUNKCIJOS SERTIFIKUOJANT (ATESTUOJANT) ENERGETIKOS DARBUOTOJUS ENERGETIKOS DARBUOTOJŲ KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI ATESTAVIMO TVARKA ATESTAVIMO RŪŠYS IR PERIODAI SERTIFIKAVIMO (ATESTAVIMO) DARBŲ APMOKĖJIMAS SKUNDŲ IR APELIACIJŲ TVARKYMAS SERTIFIKUOTO (ATESTUOTO) ASMENS ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS BENDRIEJI SERTIFIKAVIMO ĮSTAIGOS ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS SCHEMOS PERŽIŪRĖJIMAS PRIEDAI

3 1. BENDROS NUOSTATOS UAB,,Verslo Aljansas Sertifikavimo įstaigos organizuojamo energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas ( toliau Sertifikavimo (atestavimo) tvarkos aprašas) sudarytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr ,,Dėl energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo, suvestinė redakcija nuo iki (toliau Aprašas) ir Lietuvos standartu LST EN ISO/IEC 17024:2012,,Atitikties įvertinimas. Bendrieji darbuotojų sertifikavimo įstaigoms keliami reikalavimai ( ISO/IEC 17024:2012) Šis Sertifikavimo (atestavimo) tvarkos aprašas (toliau Tvarkos aprašas) nustato UAB,,Verslo Aljanso Sertifikavimo įstaigos organizuojamo energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių energetikos darbuotojų sertifikavimo (atestavimo) sritį, reikalaujamą pareiškėjų kompetenciją, pradinio, periodinio (pakartotinio) ir papildomo sertifikavimo (atestavimo) kriterijus, sertifikavimo (atestavimo) sustabdymo, panaikinimo kriterijus, sertifikavimo (atestavimo) srities susiaurinimo kriterijus, energetikos darbuotojų dokumentų priėmimo sertifikavimui (atestavimui), sertifikavimo (atestavimo), sertifikatų (pažymėjimų) išdavimo ir apskaitos tvarką. 2. PAGRINDINĖS SĄVOKOS Energetikos darbuotojas - fizinis asmuo, įrengiantis, montuojantis ir (ar) eksploatuojantis energetikos objektus ir įrenginius. Energetikos darbuotojų sertifikavimas (atestavimas) tikrinimas, ar energetikos darbuotojas pagal einamas pareigas ar faktiškai atliekamą darbą atitinka jam keliamus kvalifikacinius reikalavimus, ar turi reikiamą išsilavinimą ir pakankamą darbo stažą (patyrimą) savo veiklos srityje, ar išmano energetikos įrenginių įrengimo, eksploatavimo, techninės saugos darbuotojų saugos ir sveikatos bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių energetikos veiklą, reikalavimus. Pareiškėjas energetikos sektoriaus darbuotojas, siekiantis pradinio, periodinio (pakartotinio) ir papildomo sertifikavimo (atestavimo). Kandidatas pareiškėjas, kuris atitinka bendruosius ir specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus ir yra priimtas į sertifikavimo (atestavimo) procesą. Už energetikos ūkį atsakingas asmuo įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens paskirtas atitinkamos kvalifikacijos energetikos darbuotojas, atsakingas už įmonės, jos filialo, padalinio ar atskiro objekto energetikos įrenginių techninę būklę, efektyvų, patikimą ir saugų jų eksploatavimą. Energetikos darbuotojų sertifikavimo įstaiga staiga, akredituota pagal Lietuvos standartą LST EN ISO/IEC 17024:2012,,Atitikties įvertinimas. Bendrieji darbuotojų sertifikavimo įstaigoms keliami reikalavimai (ISO/IEC 17024:2012),vykdanti energetikos darbuotojų sertifikavimą (atestavimą). Egzaminuotojas kompetentingas asmuo, galintis atlikti ir įskaityti egzaminą, kai egzaminuojant reikia profesonalaus sprendimo. Energetikos darbuotojo sertifikatas (pažymėjimas) Sertifikavimo įstaigos išduotas dokumentas, patvirtinantis energetikos darbuotojo kvalifikaciją. 3

4 Kvalifikacijos tobulinimas žinių ir gebėjimų, reikalingų tinkamai atlikti tiesioginį darbą, tobulinimas kvalifikacijos tobulinimo kursuose arba kituose kvalifikacijos kėlimo renginiuose. Stebėtojas Sertifikavimo įstaigos įgaliotas darbuotojas, kuris administruoja arba prižiūri egzaminą, bet nevertina kandidatų kompetencijos. Apeliacija pareiškėjo, kandidato arba sertifikuoto (atestuoto) asmens paraiška persvarstyti bet kurį sertifikavimo įstaigos sprendimą, susietą su jo pageidaujamu sertifikavimo (atestavimo) statusu. Skundas skirtingai nei apeliacija, asmens arba organizacijos nepasitenkinimo dėl Sertifikavimo įstaigos veiklos pareiškimas, tikintis atsakymo. 3. PAGRINDINĖS SERTIFIKAVIMO ĮSTAIGOS FUNKCIJOS SERTIFIKUOJANT (ATESTUOJANT) ENERGETIKOS DARBUOTOJUS 3.1 Sertifikuoja (atestuoja) energetikos darbuotojus. 3.2 Išduoda energetikos darbuotojo sertifikatą (pažymėjimą), sustabdo galiojimą, panaikina galiojimo sustabdymą arba panaikina galiojimą. 3.3 Tvarko sertifikuotų (atestuotų) energetikos darbuotojų sertifikatų (pažymėjimų) registrą. 3.4 Renka ir saugo informaciją apie energetikos darbuotojų sertifikavimą (atestavimą). 3.5 Savo interneto svetainėje lt skelbia: energetikos darbuotojų kategorijų sertifikavimo (atestavimo) tvarkos aprašą ir reikalavimus sertifikuojamiems (atestuojamiems) darbuotojams; energetikos darbuotojų sertifikavimo (atestavimo) paslaugų įkainius ir įmokų už suteiktas paslaugas mokėjimo tvarką; informaciją apie sertifikuotus (atestuotus) energetikos darbuotojus; sertifikavimo (atestavimo) grafiką. 3.6 Valstybinės energetikos inspekcijos prašymu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo pateikia apeliacinės komisijos, sudarytos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr , įsakymo pakeitimas 2016 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. 1-21, posėdžiui reikiamus dokumentus ir informaciją dėl energetikos darbuotojo pateiktos apeliacijos nagrinėjimo. 3.7 Pasibaigus kalendoriniams metams ne vėliau kaip per 2 mėn. pateikia apibendrintą informaciją apie sertifikuotus (atestuotus) energetikos darbuotojus Valstybinei energetikos inspekcijai. 3.8 Sudaro sąlygas Valstybinės energetikos inspekcijos atstovams dalyvauti vykdomose energetikos darbuotojų atestavimo (sertifikavimo) procedūrose (ne vėliau kaip prieš 5 d.d. privalo pranešti apie numatomą energetikos darbuotojų atestavimo laiką, vietą ir darbuotojų kategoriją). 4. ENERGETIKOS DARBUOTOJŲ KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI 4.1 Pareiškėjas privalo atitikti: bendruosius energetikos darbuotojo kvalifikacijos reikalavimus, nustatytus Aprašo III skyriuje; specialiuosius energetikos darbuotojo kvalifikacijos reikalavimus, nustatytus sertifikavimo (atestavimo) tvarkos aprašo 1 2 prieduose; periodinio (pakartotinio) sertifikavimo (atestavimo) atveju, papildomai energetikos darbuotojo kvalifikacijos tobulinimo reikalavimus pagal energetikos veiklos sritį, nustatytus Aprašo IV skyriuje. 4.2 Pagal Sertifikavimo (Atestavimo) tvarkos apraše nustatytus energetikos sektorius, sertifikuojami (atestuojami) energetikos darbuotojai, dirbantys: elektros energetikos sektoriuje; šilumos energetikos sektoriuje. 4

5 5. SERTIFIKAVIMO (ATESTAVIMO) TVARKA 5.1 Pradinis sertifikavimas (atestavimas). Paraiškos pateikimas Pareiškėjas, siekiantis gauti, pratęsti ar papildyti energetikos darbuotojo pažymėjimą i pateikia: nustatytos formos paraišką (formos pavyzdys pateiktas internetinėje svetainėje Pareiškėjas gali pateikti i popierinę paraišką, atsiųsti elektroninę arba skenuotą paraišką elektroniniu paštu ar faksu. Paraiška pildoma lietuvių kalba. bendruosius kvalifikacijos reikalavimus įrodančių dokumentų kopijas: išsilavinimą įrodančius dokumentus (diplomą ir jei reikia jo priedo kopiją); specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus įrodančių dokumentų kopijas (specializuotų kursų baigimo pažymėjimai); Kvalifikacijos tobulinimą įrodančių dokumentų kopijas; Nuotrauka 3x4; darbdavys, teikiantis paraišką dėl savo darbuotojų sertifikavimo (atestavimo), gali pateikti raštą, apie savo darbuotojų turimą kvalifikaciją pagal jų einamas pareigas ar faktiškai atliekamą darbą ir kvalifikacijos tobulinimą patvirtinančius dokumentus Pareiškėjas turi teisę savo nuožiūra pateikti papildomus dokumentus, įrodančius jo kvalifikaciją Sertifikuojamas (atestuojamas) asmuo iki egzaminavimo pateikia orginalius dokumentus su parašais, kurie segami į sertifikuojamųjų (atestuojamųjų) bylas. Pareiškėjo pasirašyta faksinė ir elektroninė paraiška turi juridinę galią. Už paraiškos teisingumą atsako ją pasirašę asmenys Paraiškoje pareiškėjas turi nurodyti, jei sertifikavimo (atestavimo) proceso metu jam bus reikalingos vertėjo paslaugos arba kitus specialiuosius poreikius telefonu, elektroniniu paštu arba kitu būdu informuoja pareiškėją arba kitą asmenį, kuris atsakingas už komunikavimą su pareiškėju, apie paraiškos užregistravimą. 5.2 Paraiškos nagrinėjimas Gavus paraišką ir visus reikiamus dokumentus, juos išnagrinėja, įvertina ir nusprendžia, ar pateikti dokumentai atitinka bendruosius, specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus, kvalifikacijos tobulinimo reikalavimo ar galimas sertifikavimas (atestavimas). Pareiškėjas telefonu, el. paštu ar kitu būdu informuojamas apie paraiškos analizės rezultatus Jeigu paraiška atitinka nustatytus reikalavimus, su pareiškėju pasirašoma paslaugų teikimo sutartis ir suderinama egzamino vieta ir data. Vykdomo sertifikavimo (atestavimo) data ir vieta skelbiama UAB Verslo Aljansas Sertifikavimo įstaigos internetiniame tinklapyje Jeigu pagal pareiškėjo pateiktus duomenis ir dokumentus paaiškėja, kad pareiškėjo kvalifikacija yra nepakankama arba neatitinka bendrųjų ir specialiųjų reikalavimų, gali raštu arba telefonu paprašyti papildyti paraišką. Pareiškėjui per 5 darbo dienas, bet ne vėliau kaip 1 d.d. iki egzamino pradžios nepapildžius paraiškos ir nepateikus papildomų dokumentų, patvirtinančių jo kvalifikaciją, atestacija negalima. 5.3 Energetikos darbuotojų sertifikavimas (atestavimas) Energetikos darbuotojų sertifikavimas (atestavimas) vyksta UAB,,Verslo Aljansas bendrovės patalpose arba kitose patalpose atitinkančiose nustatytus reikalavimus Sertifikavimas ( atestavimas) vykdomas valstybine kalba atsakant į pateikiamo testo klausimus. 5

6 5.3.3 Visu energetikos sektorių, veiklos sričių ir kategorijų energetikos darbuotojų sertifikavimas (atestavimas), pradinis, periodinis (pakartotinis), papildomas vykdomas popierinių testų pagalba Kiekvieną pradinio, periodinio (pakartotinio), papildomo atestavimo testą sudaro 60 klausimų. Kiekvienas klausimas turi tris galimus atsakymų variantus, iš kurių vienas teisingas Kiekvienai energetikos darbuotojo kategorijai sudaromas skirtingas testas iš teisės aktų, nurodytų energetikos darbuotojų bendrųjų ir specialiųjų žinių vertinimo programose (Tvarkos aprašo 1 2 priedai) Klausimynai peržiūrimi du kartus per metus arba keičiantis teisės aktams Visų energetikos sektorių, veiklos sričių ir kategorijų energetikos darbuotojų pradinis, periodinis (pakartotinis), papildomas sertifikavimas (atestavimas) vykdomas pagal teisės aktų reikalavimus ir UAB Verslo Aljansas Sertifikavimo įstaigos kokybės vadybos sistemą atitinkančią standarto LST EN ISO reikalavimus Egzaminą leidžiama laikyti tik tiems kandidatams, kurie pateikia asmens tapatybę įrodantį dokumentą. Kandidatai pasirašo Kandidatų atvykusių į egzaminą registravimo žurnale. Kandidatams įteikiami užklijuoti vokai su testo klausimas pagal pasirinktą energetikos sektorių ir testų atsakymų lapais. Ant vokų užrašomas testo kodas ir unikalus kandidato numeris Susirinkus visiems kandidatams, Sertifikavimo įstaigos vadovo įgaliotas darbuotojas supažindina su egzamino tvarka Kandidatams draudžiama naudotis mobiliojo ryšio ir kitomis informacijos perdavimo ar priėmimo priemonėmis, mokymų medžiaga, knygomis, užrašais, trukdyti kitiems, kalbėtis tarpusavyje Įgaliotas Sertifikavimo įstaigos darbuotojas turi teisę nušalinti kandidatą nuo testo laikymo už trukdymą kitiems kandidatams, nesavarankišką klausimų sprendimą, naudojimąsi neleistina pagalba mobiliojo ryšio ar kitomis informacijos perdavimo priėmimo priemonėmis ar kitais atvejais. Nušalinus kandidatą nuo testo laikymo, surašomas kandidato nušalinimo laisvos formos aktas. Aktas saugomas kartu su kitais egzamino dokumentais, kandidato byloje Egzaminuotojas paprašo visų kandidatų apžiūrėti vokus ar jie nepažeisti, patikrinti, ar juose yra visi testo klausimai, ar jie įskaitomi, ar netrūksta lapų Į testų atsakymų surašymo lapą sertifikuojamieji (atestuojamieji) nuo voko įrašo savo unikalų numerį ir testo kodą Egzamino trukmė - 2 valandos. Jei kandidatas laiko kelis testus, papildomai kiekvienam testui skiriama po 1 val. Užbaigę testą kandidatai atiduoda egzaminuotojui egzamino klausimus, testo atsakymų lapą ir išeina iš patalpos. Egzaminuotojas gavęs testo atsakymus kandidatui įvardija laiką, t.y. kiek laiko užtruks testo vertinimas Likus 0,5 val. iki egzamino pabaigos, egzaminuotojas arba kitas atsakingas darbuotojas apie tai informuoja kandidatus, kad jie turėtų pakankamai laiko užpildyti Testo atsakymų lapus Pasibaigus egzamino laikymo trukmei visi testai ir užpildyti testų atsakymų lapai surenkami vertinimui. 5.4 Energetikos darbuotojų sertifikavimo (atestavimo) vertinimas Pasibaigus egzaminui, egzaminuotojas tikrina Testo atsakymų lapus, pažymėdamas neteisingus atsakymus Testo atsakymų lapo pabaigoje egzaminuotojas įrašo teisingai atsakytų klausimų skaičių, pažymi išlaikyta arba neišlaikyta, įrašo datą ir pasirašo Egzaminuotojas arba SĮV įgaliotas darbuotojas egzamino rezultatus surašo į protokolą. Apie egzamino rezultatus kandidatai informuojami iškart arba egzaminui pasibaigus. 6

7 5.4.4 Egzaminas laikomas išlaikytu, jeigu teisingai atsakyta į ne mažiau kaip 70 % klausimų (42 teisingi atsakymai) Kandidatams pageidaujant egzaminuotojas supažindina kandidatus su testo rezultatais, padarytomis klaidomis Kandidatui neišlaikius egzamino, sudaroma galimybė laikyti egzaminą antrą kartą, ne anksčiau kaip po 5 d.d. nuo testo laikymo dienos. 5.5 Sprendimo priėmimas Sprendimą priima Sertifikavimo įstaigos vadovas arba kitas kompetenciją turintis ir įgaliotas darbuotojas. Sprendimą priimančiam darbuotojui pateikiami visi sertifikavimo (atestavimo) procesui pateikti kandidato dokumentai, egzaminavimo protokolas, testo klausimai ir atsakymų lapai su įvertinimais Įvertinus visą sertifikavimo (atestavimo) procesą SĮV arba įgaliotas darbuotojas priima sprendimą ar asmenį sertifikuoti/nesertifikuoti (atestuoti/neatestuoti) Vadovaujantis priimtu sprendimu Sertifikavimo įstaigos atsakingas darbuotojas, parengia energetikos darbuotojo sertifikatą (pažymėjimą). 5.6 Sertifikato (pažymėjimo) išdavimas, informacijos skelbimas UAB Verslo Aljansas kiekvienam sertifikuotam (atestuotam) kandidatui išduoda energetikos darbuotojo sertifikatą (pažymėjimą) pagal Aprašo 5 priedo rekomenduojamą pavyzdinę formą Sertifikatas (pažymėjimas) galioja nuo sprendimo priėmimo datos iki pažymėjime nurodytos galiojimo datos. Galiojimo data nustatoma pagal Aprašo 30 p. Pažymėjimas galioja visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje Energetikos darbuotojų sertifikatai (pažymėjimai) pagaminami per 5 darbo dienas po sprendimo priėmimo datos Energetikos darbuotojų sertifikatas (pažymėjimas) išduodamas sertifikuotam (atestuotam) asmeniui tiesiogiai, siunčiama Lietuvos paštu arba įgaliotam asmeniui pateikus įgaliojimą Informacija apie asmenų sertifikavimą (atestavimą) yra skelbiama interneto svetainėje Energetikos darbuotojų sertifikatų (pažymėjimų) registre skelbiami duomenys, atitinkantys Aprašo 33 p Sertifikatas (pažymėjimas) turi būti naudojamas pagal paskirtį nurodytoje veiklos srityje Sertifikatu (pažymėjimu) galima naudotis tik jo galiojimo laikotarpiu Nuo sertifikato (pažymėjimo) galiojimo panaikinimo arba sustabdymo dienos jo naudojimas turi būti nutrauktas Sertifikuotas (atestuotas) asmuo gali kreiptis į SĮ dėl energetikos darbuotojo kvalifikacinio sertifikato (pažymėjimo) dublikato išdavimo Sertifikuotas (atestuotas) asmuo turi pateikti SĮ laisvos formos prašymą dėl energetikos darbuotojo sertifikato (pažymėjimo) dublikato išdavimo SĮ patikrina energetikos darbuotojo sertifikato (pažymėjimo) galiojimo datą. Jeigu energetikos darbuotojo sertifikato (pažymėjimo) galiojimo terminas pasibaigęs, buvo panaikintas ar sustabdytas jo galiojimas, dublikatas neišduodamas Priėmus sprendimą išduoti energetikos darbuotojo sertifikato (pažymėjimo) dublikatą SĮ atsakingas darbuotojas parengia ir užregistruoja pažymėjimų registre energetikos darbuotojo sertifikato (pažymėjimo) dublikatą Ant energetikos darbuotojo sertifikato (pažymėjimo) dublikato rašomas žodis DUBLIKATAS, dublikato išdavimo data, galiojimas išlieka nepasikeitęs. Energetikos darbuotojo sertifikato (pažymėjimo) dublikato numeris išlieka toksai pats. UAB Verslo Aljansas internetiniame puslapyje išduotų sertifikatų (pažymėjimų) registre įrašoma dublikato išdavimo data. 7

8 5.7 Energetikos darbuotojo sertifikato (pažymėjimo) galiojimo sustabdymas ir panaikinimas gali sustabdyti arba panaikinti energetikos darbuotojo sertifikato (pažymėjimo) galiojimą gavusi raštišką patvirtinimą iš Valstybinės energetikos inspekcijos šiais atvejais: jeigu darbuotojas pažeidė norminių teisės aktų, reglamentuojančių energetikos veiklą, reikalavimus ir dėl to įvyko ar galėjo įvykti avarija, sutrikimas, gaisras arba buvo iškilusi grėsmė aplinkai, turtui, žmonių sveikatai ar gyvybei (šiurkštus pažeidimas); lengvų, sunkių nelaimingų atsitikimų darbe, nelaimingų atsitikimų darbe, sukėlusių darbuotojų mirtį, energetikos įrenginių avarijų, technologinių sutrikimų ar gaisrų atvejais; Taip pat sertifikatas (pažymėjimas) gali būti sustabdomas: įsigaliojus naujam energetikos veiklą reglamentuojančiam norminiam teisės aktui, jeigu tame teisės akte nenustatyta kitaip; pasikeitus energetikos darbuotojo pareigoms, jeigu pasikeitė jo eksploatuojami energetikos įrenginiai, darbo pobūdis, arba faktiškai atliekamas darbas Sprendimą dėl energetikos darbuotojo sertifikato (pažymėjimo) galiojimo sustabdymo priima Sertifikavimo įstaigos vadovas, išnagrinėjęs pateiktą informaciją. Sprendimas įforminamas Sertifikavimo įstaigos vadovo įsakymu Sertifikavimo įstaigos vadovas informuoja sertifikuotą (atestuotą) asmenį apie priimtą sprendimą ir energetikos darbuotojo sertifikato (pažymėjimo) galiojimo sustabdymo atšaukimo sąlygas raštu Sertifikavimo įstaigos vadovas išanalizuotą informaciją su priimtu sprendimu pateikia Valstybinei energetikos inspekcijai, teisės aktų nustatyta tvarka sudarytos komisijos, tiriančios lengvų, sunkių nelaimingų atsitikimų darbe, nelaimingų atsitikimų darbe, sukėlusių darbuotojų mirtį, energetikos įrenginių avarijų, technologinių sutrikimų ar gaisrų priežastis; energetikos įmonės vadovui ar jo įgaliotam asmeniui Energetikos darbuotojo sertifikatas (pažymėjimas) gali būti sustabdytas nuo 1 iki 3 mėn Sertifikuotas (atestuotas) asmuo, kurio energetikos darbuotojo sertifikato (pažymėjimo) galiojimas sustabdytas, turi būti papildomai sertifikuojamas (atestuojamas) Energetikos darbuotojo sertifikato (pažymėjimo) galiojimas panaikinamas, jeigu sertifikuotas (atestuotas) asmuo neišlaiko papildomo sertifikavimo (atestavimo) egzamino arba pasirenka kitą asmenų sertifikavimo (atestavimo) įstaigą papildomam sertifikavimui (atestavimui) Duomenys apie energetikos darbuotojo sertifikato (pažymėjimo) galiojimo panaikinimą, sustabdymą arba sustabdymo panaikinimą yra skelbiami Sertifikavimo įstaigos interneto svetainėje Sustabdyto ar panaikinto energetikos darbuotojo sertifikato (pažymėjimo) atnaujinimas galimas tik atlikus papildomą sertifikavimą (atestavimą) Pasibaigus sertifikato (pažymėjimo) galiojimo sustabdymo terminui, informacija apie sertifikato (pažymėjimo) galiojimo sustabdymą Sertifikavimo įstaigos interneto svetainėje panaikinama; panaikina pažymėjimo galiojimą, kai: pasibaigia pažymėjimo galiojimas; papildomo atestavimo metu priimamas sprendimas neatestuoti kandidato; nustatomos vidinės neatitiktys vidaus audito metu. Apie pažymėjimo sustabdymą esamą neatitktį, korekcinius veiksmus raštu informuojamas kandidatas. Pažymėjimo galiojimas atstatomas atlikus korekcinius veiksmus ir pašalinus neatitiktį. 8

9 Interneto svetainėje skelbiama ši informacija: energetikos darbuotojo sertifikato (pažymėjimo) galiojimo sustabdymo data ir terminas, kuriam energetikos darbuotojo sertifikato (pažymėjimo) galiojimas sustabdytas; energetikos darbuotojo sertifikato (pažymėjimo) galiojimo panaikinimo data; Pareiškėjas, kurio sertifikato (pažymėjimo) galiojimas sustabdytas arba panaikintas, turi kreiptis į sertifikavimo įstaigą dėl pakartotinio sertifikavimo. Tokiu atveju jis pildo naują paraišką, nurodydamas pageidaujamą kategoriją Nauja paraiška teikiama ir tvarkoma vadovaujantis Tvarkos aprašo p Atestavimas vykdomas pagal Tvarkos aprašo p Sprendimas priiimamas ir sertifikatas išduodamas pagal Tvarkos aprašo p. 6. ATESTAVIMO RŪŠYS IR PERIODAI 6.1 Pradinis atestavimas Pradinis atestavimas energetikos darbuotojui skiriamas ne vėliau kaip po 2 mėnesių nuo priėmimo į darbą dienos, išskyrus tokių specialybių darbuotojus, kuriems pasiruošti reikia daugiau laiko. Pradinio atestavimo nukėlimo laiką nustato tiesioginis atestuojamo darbuotojo vadovas, suderinęs pakeitimą su energetikos įmonės vadovu (pavaduotoju) ar jo įgaliotu atstovu. 6.2 Periodinis (pakartotinis) atestavimas: Ne rečiau kaip vieną kartą per 5 metus atestuojami: energetikos įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, kurie tiesiogiai vadovauja energetikos objektų, įrenginių įrengimo ir (ar) eksploatavimo veiklai, organizuoja šiuos darbus, bet tiesiogiai jų neįrengia ir (ar) neeksploatuoja; energetikos objektus, įrenginius įregiantys ir (ar) eksploatuojantys inžinerinės kategorijos darbuotojai (specialistai), jeigu teisės aktai nenustato kito periodiškumo; Ne rečiau kaip vieną kartą per 3 metus atestuojami: energetikos objektus, įrenginius įregiantys ir (ar) eksploatuojantys darbininkų kategorijų darbuotojai ir operatyviniai (budintieji) darbuotojai, jeigu teisės aktai nenustato kito periodiškumo Pakartotinis (periodinis) sertifikavimas (atestavimas) vykdomas ta pačia tvarka, kaip ir pradinis sertifikavimas (atestavimas) Sertifikuotas (atestuotas) asmuo turi pateikti paraišką ir joje nurodytus dokumentus, taip pat informaciją apie kvalifikacijos tobulinimą Periodinio (pakartotinio) sertifikavimo (atestavimo) atveju pareiškėjai pateikia: UAB Verslo Aljansas Sertifikavimo įstaigos arba kitos akredituotos Sertifikavimo įstaigos po išduotą ankstesnį galiojantį energetikos darbuotojo sertifikatą (pažymėjimą); kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimų su įrašytomis išklausytomis kvalifikacijos tobulinimo valandomis, kopijas Jei pareiškėjas pateikia paraišką pasibaigus ankstesnio sertifikato (pažymėjimo) galiojimo datai ir neturi išklausęs reikiamo kiekio kvalifikacijos tobulinimo valandų, tada pareiškėjui taikomos pradinio sertifikavimo (atestavimo) procedūros Pradinis sertifikavimas taikomas energetikos darbuotojams, kurie atestuojasi pirmą kartą ir neturi galiojančio energetikos darbuotojo sertifikato Pakartotinis( periodinis) sertifikavimas taikomas energetikos darbuotojams, kurie turi sertifikavimo įstaigos išduotą sertifikatą (pažymėjimą) ir kurio galiojimas dar nepasibaigęs, pateikiant paraišką SĮ sertifikuotis (atestuotis). 9

10 6.3 Papildomas atestavimas Energetikos įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimu ar Valstybinės energetikos Inspekcijos pareigūnų reikalavimu, jeigu darbuotojas pažeidė norminių teisės aktų, reglamentuojančių energetikos veiklą, reikalavimus ir dėl to įvyko ar galėjo įvykti avarija, sutrikimas, gaisras arba buvo iškilusi grėsmė aplinkai, turtui, žmonių sveikatai ar gyvybei (šiurkštus pažeidimas) Teisės aktų nustatyta tvarka sudarytų komisijų, tiriančių lengvų, sunkių nelaimingų atsitikimų darbe, nelaimingų atsitikimų darbe, sukėlusių darbuotojų mirtį, energetikos įrenginių avarijų, technologinių sutrikimų ar gaisrų priežastis, sprendimu Energetikos įmonės vadovo sprendimu, kai darbuotoją būtina atestuoti įsigaliojus naujam energetikos veiklą reglamentuojančiam norminiam teisės aktui, jeigu tame teisės akte nenustatyta kitaip Pasikeitus energetikos darbuotojo pareigoms, jeigu pasikeitė jo eksploatuojami energetikos įrenginiai, darbo pobūdis arba faktiškai atliekamas darbas Papildomas sertifikavimas (atestavimas) vykdomas kaip pradinis sertifikavimas (atestavimas). 7. SERTIFIKAVIMO (ATESTAVIMO) DARBŲ APMOKĖJIMAS Išlaidas, susijusias su energetikos darbuotojų atestavimu, pareiškėjas apmoka pagal pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą. 8. SKUNDŲ IR APELIACIJŲ TVARKYMAS 8.1 Bendrosios nuostatos Skundai gali būti teikiami dėl Sertifikavimo įstaigos vykdomos sertifikavimo (atestavimo) veiklos Apeliacijos gali būti teikiamos dėl Sertifikavimo įstaigos priimto sprendimo ir dėl Sertifikavimo įstaigos veiklos Skundų ar apeliacijų nagrinėjimas ir sprendimai neturi sukelti jokių diskriminacinių veiksmų prieš skundo ar apeliacijos teikėją Skundai ir apeliacijos turi būti pateikti raštu, aiškiai išdėstant esmę ir pagrindimą Skunde ar apeliacijoje turi būti nurodyta: įstaigos, kuriai teikiamas skundas, pavadinimas; skundėjo ar apelianto vardas, pavardė, adresas, tel. numeris; skundžiamas veiksmas, sprendimas, jo priėmimo data; skundėjo ar apelianto reikalavimas, aplinkybės; skundo surašymo vieta ir data; Skundas ar apeliacija turi būti parašytas valstybine kalba, įskaitomas ir pasirašytas pareiškėjo, kandidato ar sertifikuoto asmens. Jei kreipiasi skundėjo ar apelianto atstovas, prie skundo turi būti pateiktas įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis teisę atstovauti skundėjui ar apeliantui Apeliacijas gali teikti pareiškėjai, kandidatai, sertifikuoti (atestuoti) energetikos darbuotojai dėl Sertifikavimo įstaigos priimto neigiamo sprendimo per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos. 8.2 Skundo ar apeliacijos registravimas UAB Verslo Alijansas biuro vadovė registruoja visus gautus raštus Gautų dokumentų registravimo žurnale Jeigu gautame rašte pateiktas skundas ar apeliacija, generalinis direktorius užrašo ant gauto rašto rezoliuciją, nukreipdamas jį išnagrinėti Sertifikavimo įstaigos vadovui. Biuro vadovė gauto skundo ar apeliacijos orginalą sega į segtuvą Gaunami raštai, o rašto kopiją įteikia Sertifikavimo įstaigos vadovui. 10

11 8.2.3 Sertifkavimo įstaigos vadovas, susipažinęs su skundu ar apeliacija, nustato, ar jie yra susiję su atliekama sertifikavimo (atestavimo) veikla, ir jeigu taip, paskiria nagrinėti skundą ar apeliaciją Energetikos darbuotojų sertifikavimo(atestavimo) komitetui Už skundo ar apeliacijos nagrinėjimą atsakingas darbuotojas registruoja skundą į Neatitikčių registrą elektroninėje laikmenoje. 8.3 Skundėjo ar apelianto informavimas Jeigu skundas ar apeliacija nesusijęs su Sertifikavimo įstaigos veikla, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas informuoja skundėją ar apeliantą raštu, nurodydama atsisakymo nagrinėti skundą ar apeliaciją priežastis Jeigu skundas ar apeliacija susijusi su Sertifikavimo įstaigos veikla, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas skundą ar apeliaciją nagrinėti paskirtas darbuotojas raštu informuoja skundėją ar apeliantą apie skundo ar apeliacijos registravimą ir numatomus veiksmus. Rašte nurodoma skundo priėmimo data, skundą priėmusio darbuotojo vardas, pavardė, skundo registracijos numeris Paštu ar elektroniniu paštu gauto skundo priėmimo faktą patvirtinantis raštas skundėjui ar apeliantui išsiunčiamas paštu ar el. paštu. 8.4 Skundo ar apeliacijos nagrinėjimo terminas Skundas ar apeliacija turi būti išnagrinėti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo skundo ar apeliacijos registravimo datos. Jeigu dėl skundo ar apeliacijos reikia atlikti neplanuotą patikrinimą, nagrinėjimo terminas gali būti pratęstas iki 20 darbo dienų. 8.5 Skundų, susijusių su Sertifikavimo įstaigos veikla, nagrinėjimas Apie gautą skundą atsakingas už skundo nagrinėjimą darbuotojas informuoja su skundžiama veikla susijusius darbuotojus. Atsakingi už skundžiamą veiklą darbuotojai pateikia savo paaiškinimus raštu Už skundo nagrinėjimą atsakingas darbuotojas išnagrinėja ir patikrina visą būtiną informaciją susijusią su skundu ir pateikia Sertifikavimo įstaigos vadovui ataskaitą raštu Už skundo nagrinėjimą atsakingas darbuotojas gali teikti pasiūlymą Sertifikavimo įstaigos vadovui dėl neplanuoto vidaus audito. Audito ataskaita su išvadomis pateikiama už skundo nagrinėjimą atsakingam darbuotojui, kuris parengia galutinę ataskaitą ir išvadas Sertifikavimo įstaigos vadovui 8.6 Apeliacijų, susijusių su Sertifikavimo įstaigos veikla, nagrinėjimas Apie gautą apeliaciją atsakingas už apeliacijos nagrinėjimą darbuotojas informuoja sprendimą, dėl kurio pateikta apeliacija, priėmusius darbuotojus Atsakingi už skundžiamą veiklą darbuotojai pateikia savo paaiškinimus raštu Už apeliacijos nagrinėjimą atsakingas darbuotojas, išnagrinėjęs visą būtiną informaciją, gali teikti pasiūlymą Sertifikavimo įstaigos vadovui dėl neplanuoto vidaus audito. Sertifikavimo įstaigos vadovas priima sprendimą dėl neplanuoto audito skyrimo ar neskyrimo Po šio tikrinimo ar įvertinimo išnagrinėjęs pateiktą tikrinimo ar įvertinimo ataskaitą, apeliaciją nagrinėjantis darbuotojas pateikia Sertifikavimo įstaigos vadovui ataskaitą ir išvadas raštu. 8.7 Sprendimo priėmimas Ataskaitoje, teikiamoje Sertifikavimo įstaigos vadovui dėl skundo ar apeliacijos, atsakingas už nagrinėjimą darbuotojas teikia savo pasiūlymą dėl skundo ar apeliacijos išsprendimo Sprendimas dėl skundo gali būti: skundas nepagrįstas ir tolimesnių veiksmų nereikalauja; 11

12 skundas pagrįstas, nustatytos neatitiktys turi būti pašalintos procedūroje Korekciniai ir prevenciniai veiksmai nustatyta tvarka Sprendimas dėl apeliacijos gali būti: apeliacija nepagrįsta ir tolimesnių veiksmų nereikalauja; apeliacija pagrįsta, klientui pateiktas neteisingas sprendimas. 8.8 Sprendimo peržiūrėjimas ir patvirtinimas Sprendimą dėl skundo ar apeliacijos, perduodamą skundėjui ar apeliantui, peržiūri Sertifikavimo įstaigos vadovas arba jo paskirtas darbuotojas, nedalyvavęs veikloje, dėl kurios pateiktas skundas ar apeliacija raštu informuoja skundėją ar apeliantą apie priimtą sprendimą ir, jeigu reikia, numatomus veiksmus Jei skundėjas ar apeliantas nepatenkintas priimtu sprendimu, jis gali kreiptis į Sertifikavimo schemos komitetą, Nacionalinio akreditacijos biuro Apeliacinę komisiją ar Valstybinę energetikos inspekciją, kad skundas būtų išnagrinėtas apeliacinės komisijos posėdyje. 8.9 Koregavimo ir korekciniai veiksmai Jeigu priimtas sprendimas, kad skundas ar apeliacija pagrįsti ir turi būti atlikti korekciniai veiksmai, taikoma procedūra Korekciniai ir prevenciniai veiksmai Skundėjo ar apelianto informavimas apie skundo ar apeliacijos nagrinėjimo baigimą Atlikus korekcinius veiksmus ir įvertinus jų rezultatyvumą, darbuotojas, atsakingas už skundo ar apeliacijos nagrinėjimą, parengia raštą skundėjui ar apeliantui apie skundo ar apeliacijos nagrinėjimo pabaigą Konfidencialumo reikalavimai Nagrinėjant skundą ar apeliaciją laikomasi konfidencialumo reikalavimų Informacija susijusi su skundu ar apeliacija laikoma segtuve Sertifikavimo įstaigos vadovo darbo vietoje ir prieinama tik skundą ar apeliaciją nagrinėjantiems darbuotojams, pasirašiusiems konfidencialumo įsipareigojimus. 9. SERTIFIKUOTO (ATESTUOTO) ASMENS ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS 9.1 Sertifikuotas (atestuotas) asmuo privalo: atitikti sertifikavimo (atestavimo) schemos sąlygas ir pateikti visą reikalingą informaciją vertinimui; nesinaudoti sertifikavimu (atestavimu) tokiu būdu, kuris diskredituotų Sertifikavimo įstaigą ir nedaryti jokių klaidinančių pareiškimų apie sertifikavimą (atestavimą); nenaudoti sertifikato (pažymėjimo) klaidinančiu būdu; nedelsiant informuoti Sertifikavimo įstaigą apie aplinkybes, kurios gali pakenkti pareiškėjo galimybei ir toliau atitikti sertifikavimo (atestavimo) reikalavimus; neperduoti konfidencialios egzaminų medžiagos ir nedalyvauti nesąžininguose egzaminuose; pareikšti apie sertifikavimą (atestavimą) tik dėl tokių paslaugų, kurioms yra sertifikuotas (atestuotas); pasibaigus sertifikato (pažymėjimo) galiojimo terminui, taip pat Sertifikavimo įstaigai sustabdžius ar panaikinus sertifikato (pažymėjimo) galiojimą, nedelsiant nutraukti naudojimąsi sertifikatu (pažymėjimu). 12

13 9.2 Sertifikuotas (atestuotas) asmuo turi teisę: pateikti skundą ar apeliaciją, jei nesutinka su UAB Verslo Aljansas Sertifikavimo įstaigos veikla, sprendimais ar išvadomis; pasirinkti egzamino vietą ir laiką. 10. BENDRIEJI SERTIFIKAVIMO ĮSTAIGOS ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS 10.1 privalo: atlikti energetikos darbuotojų sertifikavimą (atestavimą) pagal aprašytą tvarką, vadovaujantis patvirtintomis sertifikavimo (atestavimo) bei kokybės vadybos procedūromis laikantis nešališkumo ir objektyvumo principų; laikytis Sertifikavimo įstaigoms keliamų reikalavimų, nustatytų tarptautiniame standarte ISO/IEC ir kituose teisės aktuose; skelbti informaciją apie sertifikuotus (atestuotus) asmenis pagal nustatytą tvarką; laikytis konfidencialumo įsipareigojimų. 11. SCHEMOS PERŽIŪRĖJIMAS 11.1 UAB Verslo Aljansas Sertifikavimo įstaigos energetikos darbuotojų sertifikavimo schema peržiūrima, pagal poreikį, pasikeitus teisės aktų reikalavimams, bet ne rečiau nei reikalauja Aprašo 13 p. 12. PRIEDAI 1 Priedas. Elektros energetikos sektoriaus darbuotojų bendrieji ir specialieji kvalifikaciniai reikalavimai. Bendrųjų ir specialiųjų žinių vertinimo programa. 2 Priedas. Šilumos energetikos sektoriaus darbuotojų bendrieji ir specialieji kvalifikaciniai reikalavimai. Bendrųjų ir specialiųjų žinių vertinimo programa. 3 Priedas. Energetikos darbuotojų sertifikavimo (atestavimo) schema. 13

E525USER

E525USER VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS NAUJA KVALIFIKACIJA SERTIFIKAVIMO SKYRIAUS ATLIEKAMO ENERGETIKOS SEKTORIAUS ENERGETIKOS OBJEKTUS, ĮRENGINIUS ĮRENGIANČIŲ IR (AR) EKSPLOATUOJANČIŲ DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO (SERTIFIKAVIMO)

Detaliau

NAFTOS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO SRIČIŲ BEI BENDRŲJŲ IR SPECIALIŲJŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ SĄRAŠAS VEIKLOS SRITIS: NAFTOS PRODU

NAFTOS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO SRIČIŲ BEI BENDRŲJŲ IR SPECIALIŲJŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ SĄRAŠAS VEIKLOS SRITIS: NAFTOS PRODU NAFTOS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO SRIČIŲ BEI BENDRŲJŲ IR SPECIALIŲJŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ SĄRAŠAS VEIKLOS SRITIS: NAFTOS PRODUKTŲ VARTOJIMAS (2 priedas) Eil. Nr. Energetikos darbuotojo

Detaliau

Microsoft Word - Asmenų prašymų pasiūlymų ir skundų nagrinĊjimo tvarkos aprašas

Microsoft Word - Asmenų praÅ¡ymų pasiÅ«lymų ir skundų nagrinÄŠjimo tvarkos apraÅ¡as PATVIRTINTA Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2007 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-37 (Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2014 m. birželio 18 d. įsakymo

Detaliau

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m.

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m. BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 2012 M. BENDROSIOS NUOSTATOS Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (toliau Aprašas) reglamentuoja vidurinio ugdymo programos dalykų brandos

Detaliau

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V1-236 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

PAS30008

PAS30008 PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V1-307 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3)

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3) PATVIRTINTA: Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Direktoriaus 2011-05-19 įsakymu Nr. 1-119 KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS DĖSTYTOJŲ ATESTAVIMO BEI KONKURSŲ EITI PAREIGAS ORGANIZAVIMO

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Jonavos vandenys (toliau

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-07-23 iki 2011-02-03 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 106-4364, i. k. 1072055ISAK000VA-66 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx PATVIRTINTA Valstybės įmonės Valstybinė miškų urėdija direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. ĮS-392 VĮ VALSTYBINĖ MIŠKŲ URĖDIJA DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

Mokiniu_asmens_duomenu_tvarkymo_taisykles_2018

Mokiniu_asmens_duomenu_tvarkymo_taisykles_2018 VILNIAUS R. MARIJAMPOLIO MEILĖS LUKŠIENĖS GIMNAZIJA PATVIRTINTA Gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V1-87 MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.1. (toliau Gimnazija)

Detaliau

DAINAVOS

DAINAVOS DALININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAS DĖL VIEŠO KONKURSO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKO DIREKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI ORGANIZAVIMO IR VIEŠOJO KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2017 m.

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/235 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ KAVOS PARDAVIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V-52.1 6 priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS (įstaigos kodas 190140622) I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL SKRYDŽIŲ VALDYMO ELEKTRONIKOS SPECIALISTŲ LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2008 m. liepos 4 d. Nr. 4R-135 Vilnius Vadovaudamasis

Detaliau

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr NUSTATYTA Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus visuotinio dalininkų susirinkimo 2019 m. kovo 6 d. protokolu Nr. 3-3 MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GENEROLO POVILO PLECHAVIČIAUS KADETŲ LICĖJŲ KRITERIJŲ IR

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS PROGRAMA DUOMENŲ APSAUGOS

Detaliau

(Microsoft Word - \336EIT_skund\370 \(parei\360kim\370\) nagrin\353jimo tvarkos apra\360as \(aktuali nuo \).doc)

(Microsoft Word - \336EIT_skund\370 \(parei\360kim\370\) nagrin\353jimo tvarkos apra\360as \(aktuali nuo \).doc) PATVIRTINTA Žurnalistų etikos inspektoriaus 2017 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. V-16 ASMENŲ SKUNDŲ (PAREIŠKIMŲ) NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Asmenų skundų (pareiškimų) nagrinėjimo

Detaliau

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS Nr. T-33

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS Nr. T-33 KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. vasario 6 d. Nr. T-33 Kaunas Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra generalinio direktoriaus 2018 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-18/106 (pakeista 2019 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. (1.1E)-V-27) VALSTYBINIO REGISTRACIJOS NUMERIO DERINIO

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMEN

PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMEN PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

Aptarnavimo ir skundu nagrinejimo tvarkos aprasas_2017

Aptarnavimo ir skundu nagrinejimo tvarkos aprasas_2017 Dokumento tipas: Tvarkos aprašas Rengėjas: Juridinio skyriaus viršininkė Gražina Beigo Patvirtinta: Gyvybės draudimo UAB BONUM PUBLICUM valdybos 2017 m. balandžio 4 d. protokolu Nr. 2017-07 Įsigalioja:

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAG

Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAG Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAGNOSTINIŲ IR STANDARTIZUOTŲ TESTŲ) ORGANIZAVIMO, VYKDYMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2015-03-27 iki 2016-08-17 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 68-3519, i. k. 1122213ISAK002B-240 VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

Microsoft Word - Taisykles .doc

Microsoft Word - Taisykles .doc Neoficialus įsakymo tekstas Skelbtas: Žin., 2008, Nr. 75-2976 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PARAMOS TEIKIMO BIČIŲ LAIKYTOJAMS UŽ PAPILDOMĄ BIČIŲ MAITINIMĄ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-1

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/303 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ UŽKANDŽIŲ IR ŠALTŲ

Detaliau

Kontrolinis klausimynas_VATESI_Nr6

Kontrolinis klausimynas_VATESI_Nr6 PATVIRTINTA Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2019 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. 22.3-170 (Branduolinės energetikos objekto saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905

Detaliau

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS Suvestinė redakcija nuo 2016-04-01 iki 2017-05-29 Sprendimas paskelbtas: TAR 2017-06-05, i. k. 2017-09558 Nauja redakcija nuo 2016-04-01: Nr. TS-105, 2016-03-24, paskelbta TAR 2016-03-30, i. k. 2016-06584

Detaliau

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc Žaidimo Pirkite bet kurį PALMOLIVE produktą parduotuvėse Drogas ir laimėkite SPA Vilnius dovanų kuponą! rengimo taisyklės: 1. ŽAIDIMO UŽSAKOVAS, ORGAIZATORIUS IR PRIZŲ KOORDINATORIUS 1.1. Žaidimo užsakovas

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1-209 PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE

Detaliau

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2007 M. LAPKRIČIO 29 D. ĮSAKYMO NR. 3D-524 DĖL NACIONALINĖS ŽEMĖS ŪKIO IR M

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2007 M. LAPKRIČIO 29 D. ĮSAKYMO NR. 3D-524 DĖL NACIONALINĖS ŽEMĖS ŪKIO IR M LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2007 M. LAPKRIČIO 29 D. ĮSAKYMO NR. 3D-524 DĖL NACIONALINĖS ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ KOKYBĖS SISTEMOS PAKEITIMO 2018 m. lapkričio

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Vytauto Didžiojo universiteto, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Agronomijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. vasario 28 d. posėdžio Nr. 137 ATVIRO KONKURSO Į AGRONOMIJOS

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETI

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETI KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemonių įgyvendinimo priežiūros komisijai MOTYVUOTA IŠVADA

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA IŠVADA DĖL VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE EGZISTUOJA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, NUSTATYMO 20

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA IŠVADA DĖL VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE EGZISTUOJA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, NUSTATYMO 20 VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA IŠVADA DĖL VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE EGZISTUOJA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, NUSTATYMO 2017 m. spalio 2 d. Nr. R5-509 Vilnius Vadovaujantis

Detaliau

Microsoft Word - Nutarimas_Nuostatai_

Microsoft Word - Nutarimas_Nuostatai_ VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA NUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2011 M. LIEPOS 29 D. NUTARIMO NR. O3-229 DĖL SKATINIMO KVOTŲ PASKIRSTYMO AUKCIONŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto Lietuvos socialinių tyrimų centro Vytauto Didžiojo universiteto Sociologijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2017 m. birželio 6 d. posėdžio nutarimu

Detaliau

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas PATVIRTINTA Mažeikių r. Tirkšlių darželio Giliukas: Direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V1-8 METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRAŠAS I. SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS 1. Metinio

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-172 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSIT

PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-172 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSIT PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-172 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

124

124 APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS NE MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS ĮRANKIAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2012 m. gruodžio 20 d. Nr. Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mėgėjų

Detaliau

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMAS 2006 m. liepos 13 d. Nr. X-764 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis, tikslas ir

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2016-12-23 Nr. 4D-2015/2-1506 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS,

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, TURTO AREŠTO AKTŲ, TESTAMENTŲ, SUTARČIŲ, VEDYBŲ SUTARČIŲ, ĮGALIOJIMŲ, NEVEIKSNIŲ IR RIBOTAI VEIKSNIŲ ASMENŲ REGISTRŲ SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų

Detaliau

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvarkymo principus ir sąlygas Jums dalyvaujant apklausoje

Detaliau

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC”

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC” PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. Sp-53 REGISTRAVIMO ŽYMA VISUOMENINIO RINKIMŲ KOMITETO (pavadinimas) VEIKLOS SUTARTIS 1 (data) (sudarymo

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ PALYGINIMO INFORMACINĖS

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 NAUJA REDAKCIJA nuo 2017 01 01 (Šaltinis INFOLEX) INFOLEX PASTABA:

Detaliau

PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės "Kauno vandenys" generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROV

PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės Kauno vandenys generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROV PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės "Kauno vandenys" generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. 2-136 UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "KAUNO VANDENYS" ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

PATVIRTINTA Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1

PATVIRTINTA Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1 PATVIRTINTA Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-221 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO SALANTŲ GIMNAZIJOJE TAISYKLĖS

Detaliau

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS INFORMACIJA APIE SERTIFIKAVIMO INSTITUCIJOSE IR ENERGETIKOS ĮMONĖSE ATESTUOTUS ENERGETIKOS DARBUOTOJUS (215 M.) Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau Inspekcija), vadovaudamasi

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL SUAUGUSIO ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTI

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL SUAUGUSIO ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTI VILNIAUS AJONO SAVIVALDYBĖS TAYBA SPENDIMAS DĖL SUAUGUSIO ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POEIKIO NUSTATYMO I SKYIMO TVAKOS APAŠO PATVITINIMO 2018 m. spalio 26 d. Nr. T3-340 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo LIETUVOS BANKO VALDYBA N U T A R I M A S DĖL ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, PRANEŠIMŲ NAGRINĖJIMO IR ASMENŲ APTARNAVIMO LIETUVOS BANKE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2014 m. gegužes 8 d. Nr. 03-76 Vilnius Vadovaudamasi

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APS

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APS LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS (DUOMENYS NESKELBTINI)

Detaliau

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI ĮSTAIGA PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Malūno g. 4, Zarasai, LT-32129, tel. (8 385) 52465, faks. (8 385) 516

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI ĮSTAIGA PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Malūno g. 4, Zarasai, LT-32129, tel. (8 385) 52465, faks. (8 385) 516 ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI ĮSTAIGA PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Malūno g. 4, Zarasai, LT-32129, tel. (8 385) 52465, faks. (8 385) 51617 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,

Detaliau

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS KAUNO KLINIKŲ GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MOKAMŲ IMUNOPROFILAKTIKOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMO

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS KAUNO KLINIKŲ GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MOKAMŲ IMUNOPROFILAKTIKOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMO LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS KAUNO KLINIKŲ GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MOKAMŲ IMUNOPROFILAKTIKOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO 2019 m. birželio 19 d. Nr. V- 570 Kaunas Vadovaudamasis

Detaliau

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI ANTRINĖS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMO KLAUSIMAIS NAGRINĖJIMAS

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2007

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau

I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybi

I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybi I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Detaliau

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skaidrumu ir atsakomybe. Mes, kaip duomenų tvarkytojas,

Detaliau

PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSI

PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSI PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 01-07-63 NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSITETO BIBLIOTEKOS PASLAUGOMIS TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-100 VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau