L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI"

Transkriptas

1 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDIMO ĮMONIŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ APŽVALGA... III. DRAUDIMO TARPININKŲ RINKOS APŽVALGA....7

2 L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / 2 1 m. I p u s m e t i s 2 Lentelių sąrašas 1 lentelė. Pasirašytos įmokos lentelė. Išmokos....4 Paveikslų sąrašas 1 pav. Visos draudimo rinkos pasirašytų įmokų kaita ir augimo tempas pav. Pasirašytų gyvybės ir ne gyvybės draudimo įmokų kaita pav. Pasirašytų gyvybės draudimo įmokų kaita pav. Gyvybės draudimo rinkos koncentracija pagal suformuotų techninių atidėjinių sumą...3 pav. Pasirašytų ne gyvybės draudimo įmokų kaita pav. Ne gyvybės draudimo rinkos koncentracija pagal ne gyvybės draudimo grupių pasirašytas įmokas pav. Visos draudimo rinkos išmokėtų sumų kaita ir augimo tempas pav. Gyvybės ir ne gyvybės draudimo išmokų kaita pav. Draudimo įmonių veiklos rezultatų kaita... 1 pav. Įmonių turto struktūros kaita pav. Draudimo įmonių investicijos pagal finansavimo šaltinius 21 m. rugsėjo 3 d pav. Draudimo įmonių ne techninių atidėjinių investicijų struktūros kaita pav. Mokumo koeficiento pasiskirstymo kaita pav. Sudarytų sutarčių skaičiaus kaita pav. Sudarytų sutarčių pasiskirstymas pagal draudimo grupes pav. Pardavimo pajamų kaita....7 Santrumpos kasko BCA CMR TPVCA VVP KIS sausumos transporto priemonių, išskyrus geležinkelių transporto priemones, draudimas bendrosios civilinės atsakomybės draudimas vežėjų civilinės atsakomybės draudimas su sausumos transporto priemonių valdymu susijusios civilinės atsakomybės draudimas vyriausybių vertybiniai popieriai kolektyvinio investavimo subjektai Pastaba Dėl apvalinimo lentelėse dėmenų sumos gali nesutapti.

3 I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA 3 Šalies rinkoje 21 m. trečiojo ketvirčio pabaigoje teisę teikti draudimo paslaugas turėjo 23 registruotieji draudikai, iš jų 8 gyvybės draudimo ir 1 ne gyvybės draudimo. Šalyje įsisteigusių draudikų skaičius per 21 m. trečiąjį ketvirtį išaugo. 21 m. liepos 3 d. uždarajai akcinei draudimo bendrovei Compensa Vienna Insurance Group išduota nauja draudimo veiklos licencija, suteikianti teisę vykdyti ne gyvybės draudimo šakai priskiriamų draudimo grupių veiklą, tačiau minėta bendrovė ataskaitiniu laikotarpiu draudimo veiklos dar nevykdė. Per 21 m. tris ketvirčius Lietuvoje registruotos draudimo įmonės ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių Lietuvoje įsteigti draudimo įmonių filialai pasirašė 463, mln. Eur įmokų, t. y. 6,9 proc. daugiau nei per 214 m. tą patį laikotarpį, ir pasiekė savo geriausią rezultatą. Draudimo rinkos apimtį didino ir gyvybės, ir ne gyvybės draudimo šakos, nors ir nevienodais tempais. Per 21 m. tris ketvirčius, palyginti su 214 m. tuo pačiu laikotarpiu, gyvybės draudimo rinkoje pasirašytos įmokos padidėjo 11,1 proc. iki 17,4 mln. Eur, atitinkamai ne gyvybės draudimo rinkos augimas buvo nuosaikesnis ji išaugo 4,9 proc., ir pasirašytos ne gyvybės draudimo įmokos sudarė 36, mln. Eur. Atkreiptinas dėmesys, kad nuo 21 m. kovo 1 d. bendrovei MetLife Towarzystwo Ubezpieczen na Zycie i Reasekuracji Spolka Akcyjna veiklą pradėjus vykdyti neįsisteigus, turimi tik 21 m. sausio ir vasario mėn. veiklos statistiniai duomenys, todėl, atėmus pastarojo draudiko duomenis, draudimo rinkos augimas būtų 7,8, atitinkamai gyvybės draudimo rinka išaugtų 14, proc. Gyvybės draudimo rinkai augant sparčiau nei ne gyvybės, jos dalis taip pat didėja ataskaitiniu laikotarpiu gyvybės draudimo dalis sudarė 34, proc. bendro draudimo rinkos portfelio (prieš metus 32,7 %). 1 lentelė. Pasirašytos įmokos Draudimo šakos Suma (mln. Eur) 21 m. I III ketv., % 214 m. I III ketv., % Gyvybės draudimas 17,4 +11,1 +16,9 Ne gyvybės draudimas 36, +4,9 +1,8 Iš viso 463, +6,9 +6,3 Gyvybės draudimo pasirašytų įmokų apimties augimo tempas, per 214 m. tris ketvirčius pasiekęs 16,9, 21 m. tuo pačiu laikotarpiu sulėtėjo iki 11,1 proc. Tradiciškai didžiausią (69,6 %) gyvybės draudimo portfelio pagal pasirašytas įmokas dalį sudarančio investicinio gyvybės draudimo apimtis augo sparčiau (13,9 %) nei visa gyvybės draudimo rinka. Investicinio gyvybės draudimo pasirašytų įmokų suma padidėjo iki 19,6 mln. Eur, tačiau iki geriausio 7 m. trijų ketvirčių rezultato dar pritrūko 9,6 mln. Eur. Antra pagal gyvybės draudimo pasirašytų įmokų portfelio dydį ir konservatyvesnius investavimo produktus draudimo išgyvenimo atveju apimanti draudimo grupė išaugo nedaug (2, %) iki 3, mln. Eur. Tai rodo didesnį gyventojų investavimo rizikos toleravimą renkantis ne pačius konservatyviausius itin mažų palūkanų finansinius produktus. Draudimo mirties atveju ir anuitetų pasirašytų įmokų apimtis augo sparčiau nei visos gyvybės draudimo rinkos atitinkamai 12,2 proc. (iki 8, mln. Eur) ir 34,4 proc. (iki 3,8 mln. Eur). Rinkos dalyvių, vykdančių gyvybės draudimo veiklą, valdomų techninių atidėjinių suma per 21 m. trečiąjį ketvirtį sumažėjo 3,1 proc. ir 21 m. rugsėjo 3 d. sudarė 838,9 mln. Eur. Didžiausią įtaką tam turėjo gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui, techninio atidėjinio vertės mažėjimas, mln. Eur suma dėl investicijų vertės pokyčio finansų rinkose. Gyvybės draudimo rinkos koncentracija pagal suformuotų techninių atidėjinių sumą reikšmingai nepasikeitė. 1 pav. Visos draudimo rinkos pasirašytų įmokų kaita (skalė kairėje) ir augimo tempas (skalė dešinėje) pav. Pasirašytų gyvybės ir ne gyvybės draudimo įmokų kaita 3 3 pav. Pasirašytų gyvybės draudimo įmokų kaita 4 pav. Gyvybės draudimo rinkos koncentracija pagal suformuotą techninių atidėjinių sumą Visa draudimo rinka Rinkos augimo tempas Gyvybės draudimas Ne gyvybės draudimas Anuitetai Draudimas išgyvenimo atveju Draudimas mirties atveju Investicinis gyvybės draudimas Sutuoktuvinis ir gimimų draudimas Swedbank Life Insurance filialas SEB gyvybės draudimas Aviva Lietuva Ergo Life Insurance SE Mandatum Life Insurance filialas Compensa Life VIG SE filialas Bonum Publicum PZU Lietuva gyvybės draudimas Kitos 214 m. 21 m , 4, 2,6 2, 9,3 16,4 14,7,8 23,6

4 L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / 2 1 m. I p u s m e t i s 4 pav. Pasirašytų ne gyvybės draudimo įmokų kaita pav. Ne gyvybės draudimo rinkos koncentracija pagal ne gyvybės draudimo grupių pasirašytas įmokas 7 pav. Visos draudimo rinkos išmokėtų sumų kaita (skalė kairėje) ir augimo tempas (skalė dešinėje) 8 pav. Gyvybės ir ne gyvybės draudimo išmokų kaita TPVCA draudimas Turto draudimas BCA ir CMR draudimas Kitos draudimo grupės Lietuvos draudimas BTA Baltic IC filialas PZU Lietuva ERGO Insurance SE filialas IF P&C Insurance AS filialas Gjensidige Baltic filialas Compensa TU S.A. filialas Seesam Insurance filialas VVaG filialas VH Lietuva Swedbank P&C filialas Kitos 214 m. 21 m ,6 Kasko draudimas Sveikatos draudimas Laidavimo draudimas , 3,2 2,3 4,4 2 7,4 6, , 12,8 12, Visa draudimo rinka Rinkos augimo tempas , Gyvybės draudimas Ne gyvybės draudimas Ne gyvybės draudimo šakos pasirašytų įmokų portfelio struktūra nepakito: dominuojančios tebėra TPVCA, kasko ir turto draudimo grupės. Ne gyvybės draudimo rinką labiausiai didino kasko, turto ir sveikatos draudimo grupės, o neigiamą įtaką apimties augimui turėjo TPVCA ir laidavimo draudimo grupės. Per 21 m. trečiąjį ketvirtį TPVCA draudimo grupės pasirašytų įmokų apimtis sumažėjo,9 proc. ir sudarė 13,4 mln. Eur. Labiausiai TPVCA draudimo grupės apimties sumažėjimą lėmė juridinių asmenų pasirašytų įmokų sumažėjimas, kuris sudarė, proc. Gyventojų pasirašytų įmokų suma, priešingai, padidėjo 2, proc. Antra pagal ne gyvybės draudimo portfelio dydį kasko draudimo grupė augo šiek tiek sparčiau nei visa ne gyvybės draudimo rinka: pasirašyta 7,1 mln. Eur įmokų, t. y. išaugo 7, proc. Gyventojų pasirašytos įmokos padidėjo daugiau nei juridinių asmenų pasirašytos įmokos, t. y. atitinkamai 9,2 ir 6,4 proc. Kelerius metus iš eilės didėja turto draudimo grupėje pasirašytų įmokų apimtis: analizuojamu laikotarpiu augimo tempas pasiekė 11, proc., pasirašyta 66,3 mln. Eur draudimo įmokų. Sparčiausiu tempu (1,8 %) ne gyvybės draudimo rinkoje augo sveikatos draudimo grupė. Per 21 m. tris ketvirčius pasirašyta rekordinė 31,8 mln. Eur draudimo įmokų suma. Tokiam reikšmingam draudimo grupės apimties didėjimui didelę įtaką turėjo papildomasis savanoriškasis sveikatos draudimas komerciniame sektoriuje: apimtis padidėjo 24,7 proc. ir pasirašyta 13,7 mln. Eur įmokų. Spartų kilimą lėmė tai, kad Lietuvoje darbdaviai nuolat populiarėjantį darbuotojų sveikatos draudimą vis dažniau panaudoja kaip skatinamąją priemonę. Ne gyvybės draudimo rinkos koncentracija pagal pasirašytas įmokas šį ketvirtį dar labiau padidėjo. Ne gyvybės draudimo rinkos lyderė AB Lietuvos draudimas pagerino savo pozicijas rinkoje, jos rinkos dalis per metus padidėjo, proc. 21 m. rugsėjo 3 d. Norvegijos draudimo bendrovė Gjensidige Forsikring ASA baigė sandorį dėl UAB DK PZU Lietuva akcijų įsigijimo ir dabar ji valdo Lietuvoje du rinkos dalyvius (UAB DK PZU Lietuva ir AAS Gjensidige Baltic Lietuvos filialą), kurių bendra rinkos dalis sudaro 19,3 proc. Per ataskaitinį laikotarpį draudimo rinkoje išmokėta 243,4 mln. Eur išmokų, t. y.,3 proc. daugiau, nei buvo išmokėta per 214 m. tą patį laikotarpį. 2 lentelė. Išmokos Draudimo šakos Suma (mln. Eur) 21 m. I III ketv., % 214 m. I III ketv., % Gyvybės draudimas 71,1 +6, 1,3 Ne gyvybės draudimas 172,4 +4,8 +1,3 Iš viso 243,4 +,3 2,3 Gyvybės draudimo išmokos padidėjo 6, proc. iki 71,1 mln. Eur. Augimą labiausiai lėmė išmokos, išmokėtos pasibaigus sutarties terminui investicinio gyvybės draudimo ir draudimo išgyvenimo atveju draudimo grupėse. Šių išmokų augimo tempas sudarė atitinkamai 36,2 ir 1,8 proc. Išmokėtos išperkamosios sumos sumažėjo,4 proc., palyginti su 214 m. tuo pačiu laikotarpiu. Ne gyvybės draudimo išmokos padidėjo 4,8 proc. iki 172,4 mln. Eur. Išmokos labiausiai augo TPVCA (7,1 % iki 63,6 mln. Eur), kasko (13,9 % iki 2,6 mln. Eur) ir sveikatos (14,9 % iki 16,2 mln. Eur) draudimo grupėse. Turto, BCA kartu su CMR ir laidavimo draudimo grupių išmokos sumažėjo, palyginti su 214 m. tuo pačiu laikotarpiu: atitinkamai 11,, 11,3 ir 27,1 proc.

5 Ne techninių atidėjinių lėšos Techniniai atidėjiniai Investicinis techninis atidėjinys II. DRAUDIMO ĮMONIŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ APŽVALGA 21 m. rugsėjo 3 d. draudimo paslaugas rinkoje teikė 1 registruotųjų draudimo įmonių. 21 m. pirmąjį pusmetį registruotųjų draudimo įmonių skaičius buvo sumažėjęs iki 9, tačiau 21 m. trečiąjį ketvirtį prie registruotųjų draudimo įmonių prisijungė UADB Compensa Vienna Insurance Group. Šiuo metu ne gyvybės draudimo veikla yra vykdoma per Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Lietuvos filialą. 21 m. pabaigoje perdavus Lietuvoje įsteigto filialo turtą ir įsipareigojimus draudimo įmonei, aktyvi ne gyvybės draudimo veikla bus vykdoma per Lietuvoje registruotą draudimo bendrovę. Atsižvelgiant į tai, UADB Compensa Vienna Insurance Group finansinių ataskaitų duomenys nėra įtraukiami į 21 m. trečiojo ketvirčio finansinių rodiklių apžvalgą. Vienos įmonės UAB Būsto paskolų draudimas draudimo veiklos licencijos galiojimas sustabdytas, todėl ji aktyvios veiklos nevykdo. ERGO Life Insurance SE yra įsteigusi filialus Latvijoje ir Estijoje, o AB Lietuvos draudimas vykdo veiklą Estijoje, todėl į šių įmonių finansines ataskaitas įtraukti ir minėtose šalyse vykdomos veiklos rezultatai. 21 m. pirmąjį pusmetį draudimo įmonės patyrė 16,4 mln. Eur nuostolį. 21 m. trečiąjį ketvirtį draudimo įmonės pagerino rezultatą nuostolis nuo metų pradžios siekė 13, mln. Eur. Draudimo rinkos rezultatą nulėmė ne gyvybės draudimo įmonių patirtas 19, mln. Eur nuostolis, kuris yra sietinas su UAB DK PZU Lietuva 214 m. įsigyto Codan Forsikring A/S Estijos filialo draudimo portfelio perdavimo nulemtu investicijų perleidimu šio sandorio nuostolis sudarė 21, mln. Eur. Eliminavus tai, ne gyvybės draudimo įmonių pelnas siektų 1, mln. Eur. Vis dėlto gyvybės draudimo įmonių pelnas viršytų ne gyvybės draudimo įmonių pelną 4,9 mln. Eur (gyvybės draudimo įmonių pelnas siekia 6, mln. Eur). Draudimo įmonių veiklos rezultatą lemia draudimo veiklos ir investavimo veiklos rezultatai. Gyvybės draudimo įmonės iš gyvybės draudimo veiklos uždirbo 3,6 mln. Eur. Teigiamas rezultatas iš gyvybės draudimo veiklos stebimas visus paskutinius 1 m. Vis dėlto ne visų gyvybės draudimo įmonių gyvybės draudimo veikla 21 m. trečiąjį ketvirtį buvo pelninga. Nuostolį patyrė visos gyvybės draudimo įmonės, platinančios tradicinius produktus. Žemų palūkanų sąlygomis nėra lengva rasti finansinių priemonių, kurių investicijų grąža padengtų gana aukštas suteiktas investicijų grąžos garantijas pagal ankstesniais laikotarpiais sudarytas sutartis. Gyvybės draudimo įmonių, platinančių tik investicinį gyvybės produktą, pelnas atsvėrė nuostolį. Ne gyvybės draudimo įmonių draudimo veikla patyrė 1,3 mln. Eur nuostolį. Dvi ne gyvybės draudimo įmonės turėjo pelną iš ne gyvybės draudimo veiklos, tačiau šis pelnas nesugebėjo atsverti kitų dviejų ne gyvybės draudimo įmonių nuostolio iš ne gyvybės draudimo veiklos. Investavimo veiklos rezultatas yra teigiamas pelnas siekia 3, mln. Eur (rezultatas pateiktas atmetus UAB DK PZU Lietuva 214 m. įsigyto Codan Forsikring A/S Estijos filialo draudimo portfelio perdavimo įtaką). Tik dvi draudimo įmonės turėjo nedidelį investavimo veiklos neigiamą rezultatą. 21 m. rugsėjo 3 d. draudimo įmonių turtas sudarė 1,28 mlrd. Eur, t. y. nuo metų pradžios išaugo tik,8 proc. Draudimo įmonių investicijos pagal ekonominę kilmę skirstomos į įmonės investicijas ir draudėjų lėšas, pagal investicinio gyvybės draudimo sutartis patikėtas valdyti įmonėms, paprastai vykdančioms gyvybės draudimo veiklą. Draudėjų lėšos, patikėtos valdyti draudimo įmonėms, 21 m. rugsėjo 3 d. sudarė 367,4 mln. Eur., t. y. 4,6 proc. mažiau nei ankstesnį ketvirtį. Smarkus akcijų kainų mažėjimas Kinijos rinkoje ir neramumai Europos bei pasaulio finansų rinkose lėmė tai, kad draudėjų lėšos trečiąjį ketvirtį mažėjo. Nuo metų pradžios draudėjų lėšos 9 pav. Draudimo įmonių veiklos rezultatų kaita ,1 18,2 16,2 24,,8 4,3 1 pav. Įmonių turto struktūros kaita , 17,8 24,6 11 pav. Draudimo įmonių investicijos pagal finansavimo šaltinius 21 m. rugsėjo 3 d. -13, Draudimo veiklos rezultatas Investavimo veiklos rezultatas Rezultatas ,4 Kitas turtas Gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui, investicijos Investicijos, įskaitant pinigus Investicijų dalis turte 34,2-76,3 9,7 18,8 76,4 1,1 4,9 13,1 7,2 7,7 2, VVP Nekilnojamasis turtas Terminuotieji indėliai, pinigai atsiskaitomojoje sąskaitoje ir kasoje Įmonių skolos vertybiniai popieriai Akcijos KIS Kitos investicijos

6 L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / 2 1 m. I p u s m e t i s Mokumo koeficientas M 6 12 pav. Draudimo įmonių ne techninių atidėjinių investicijų struktūros kaita pav. Mokumo koeficiento pasiskirstymo kaita Kitos investicijos KIS Akcijos Įmonių skolos vertybiniai popieriai Terminuotieji indėliai, pinigai atsiskaitomojoje sąskaitoje ir kasoje Nekilnojamasis turtas paaugo 7,1 proc. Draudimo įmonių investicijos, priklausomai nuo lėšų pobūdžio, taip pat atsižvelgiant į tradiciniams draudimo techniniams atidėjiniams dengti skirtoms lėšoms taikomuose teisės aktuose nustatytus apribojimus, pagal kuriuos draudžiama sutelkti jas vienoje turto grupėje ar ūkio subjekte, pasiskirsto nevienodai. Tradicinius techninius atidėjinius dengiančios lėšos investuojamos konservatyviai, didžiąją jų dalį 76,3 proc. investuojant į VVP. Draudėjai, patikėję įmonėms valdyti savo lėšas, įsigydami investicinio gyvybės draudimo produktus, siekia didesnės grąžos ir linkę drąsiai rizikuoti 76,3 proc. šių lėšų investuota į KIS. Didžiausias diversifikavimo lygis pasiektas investuojant įmonių lėšas, likusias nuo įsipareigojimų dengti techninius atidėjinius. Šiame portfelyje auga kintamojo pajamingumo investicijų dalis. Svarbu, kad, siekdamos pajamingumo ir orientuodamos investicinį portfelį didesnės kredito rizikos linkme, draudimo įmonės tinkamai įvertintų riziką. Vienas iš pagrindinių draudimo rinkos finansinio stabilumo rodiklių yra mokumo atsarga, santykinė jo išraiška mokumo koeficientas, rodantis, ar draudimo įmonės turi pakankamai nuosavų lėšų nenumatytiems ir skaičiuojant techninius atidėjinius neįvertintiems nuostoliams padengti. Mokumo koeficientas apskaičiuojamas kaip turimos ir būtinosios mokumo atsargos santykis. Atsižvelgiant į tai, kad auga draudimo įmonių, kurių garantinis fondas viršija būtinąją mokumo atsargą, skaičius, mokumo koeficientas apskaičiuotas kaip turimos mokumo atsargos ir didesnio iš dydžių būtinosios mokumo atsargos ir garantinio fondo dydžio santykis. 21 m. rugsėjo 3 d. draudimo įmonių mokumo koeficientas buvo 2,1, gyvybės draudimo įmonių 2,2, ne gyvybės 1,9. Bendras rinkos mokumo koeficientas per metus sumažėjo minimaliai (,1 punkto). Vertine išraiška mokumo atsarga sumažėjo 2,8 mln. Eur per metus. Pagal mokumo koeficiento dydį reglamentuojančius teisės aktus įmonės įpareigojamos palaikyti šį rodiklį ne mažesnį nei 1.

7 III. DRAUDIMO TARPININKŲ RINKOS APŽVALGA 7 21 m. rugsėjo 3 d. Lietuvos draudimo rinkoje veikė 98 draudimo brokerių įmonės. Ataskaitiniu laikotarpiu išduota viena draudimo brokerių įmonės veiklos licencija. 14 pav. Sudarytų sutarčių skaičiaus kaita Tūkst. vnt. 1 2 Per 21 m. tris ketvirčius draudimo brokerių įmonės tarpininkavo sudarant 1,14 mln. draudimo ir pensijų kaupimo sutarčių jų sudaryta 9,6 proc. daugiau nei per 214 m. atitinkamą laikotarpį. Kaip įprasta, draudimo brokerių įmonės aktyviausiai veikė ne gyvybės draudimo rinkoje. Čia joms tarpininkaujant sudaryta 1 139,2 tūkst. draudimo sutarčių 3,1 proc. visų šios šakos draudimo rinkoje sudarytų sutarčių. Net 99,8 proc. draudimo ir pensijų kaupimo sutarčių, sudarytų tarpininkaujant draudimo brokerių įmonėms, sudarė ne gyvybės draudimo sutartys. Per 21 m. tris ketvirčius, tarpininkaujant draudimo brokerių įmonėms, sudarytų draudimo sutarčių portfelio struktūra buvo panaši į ankstesnių laikotarpių. Didžiausia sutarčių dalis teko TPVCA grupei 68,8 proc. visų sutarčių. Antras pagal populiarumą buvo sveikatos draudimas (apimantis draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir draudimo ligos atveju grupes) ir kasko draudimas. Tokių sutarčių sudaryta atitinkamai 1, ir 6, proc Sudarytos draudimo sutartys Pagal draudimo brokerių įmonių pateiktas veiklos finansines ataskaitas, 21 m. rugsėjo 3 d. įmonių turtas sudarė 23 mln., nuosavas kapitalas 13, mln., pardavimo pajamos 2,9 mln. Eur. Įmonės dirbo pelningai, bendras tarpininkų rinkos veiklos rezultatas 2,7 mln. Eur pelnas. Pelningai dirbo 6 brokerių įmonės. Draudimo brokerių įmonių turtas ir nuosavas kapitalas per 21 m. tris ketvirčius išaugo: turtas 2,6, nuosavas kapitalas 1, proc. Minimalaus nuosavo kapitalo reikalavimą (kapitalas negali būti mažesnis kaip Eur arba ne mažesnis kaip 4 % per metus draudimo brokerių įmonės gautų draudimo įmokų, mokėtinų draudikams) tenkino visos draudimo brokerių įmonės. Tačiau per 21 m. tris ketvirčius šešioms draudimo brokerių įmonėms teko imtis priemonių, kad būtų vykdomas minimalaus nuosavo kapitalo reikalavimas. Šių įmonių akcininkai įnešė lėšų nuostoliams padengti. 21 m. trijų ketvirčių draudimo brokerių įmonių pardavimo (draudimo tarpininkavimo veiklos) pajamos sudarė 2,9 mln. Eur jos išaugo 7,1 proc., palyginti su 214 m. atitinkamu laikotarpiu. Penkių didžiausių draudimo brokerių įmonių pardavimo pajamos siekė apie 43, proc. visų draudimo brokerių įmonių pajamų. Pagal pardavimo pajamas draudimo brokerių įmonių rinkos lyderė ir toliau yra UADBB Aon Baltic, jos turtas sudarė beveik 31 proc. sektoriaus turto, pajamos 18,8 proc. visų draudimo brokerių įmonių pardavimo pajamų, įmonė uždirbo apie ketvirtadalį sektoriaus pelno. Pagal galiojančius teisės aktus draudimo brokerių įmonės surinktas draudimo įmokas, skirtas atsiskaityti su draudikais, privalo laikyti atskirose banko sąskaitose. Pažymėtina, kad šis reikalavimas ataskaitiniu laikotarpiu buvo vykdomas. Lėšų atskirose sąskaitose draudimo brokerių įmonės turėjo, mln. Eur daugiau, nei sudarė jų įsipareigojimai draudikams. 21 m. rugsėjo 3 d. draudimo brokerių įmonės atskirose bankų sąskaitose laikė 1,7 mln. Eur, o jų įsipareigojimai draudikams (mokėtinos draudimo įmokos) buvo mažesni 1,2 mln. Eur. 1 pav. Sudarytų sutarčių pasiskirstymas pagal draudimo grupes TPVCA Sveikatos draudimas Kasko Turto draudimas BCA draudimas KITA 6,1,2 3,1 6, 1,4 16 pav. Pardavimo pajamų kaita , m. 21 m. 2,9 24,2 22,3 2,3 2, 18,7 17,7 16, 1, Pardavimų pajamos 68,

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 217 m. I III ketvirtis ISSN 2335-8335 (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis. Lietuvos bankas, 217 Gedimino pr. 6,

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 19 / LIETUVOS DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 19 ISSN 2335-8335 (online) Santrumpos ES Europos Sąjunga TPVCAD

Detaliau

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS

INVESTAVIMO  TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS 1996-2016 INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS FINANSINIS TURTAS LIETUVOS TENDENCIJOS 2016 M. LAPKRITIS Mlrd. eurų VIENAM GYVENTOJUI TENKANTIS TURTAS IŠAUGO 5,5 KARTO Šalies namu ūkių

Detaliau

LIETUVOS II IR III PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ BEI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ RINKOS APŽVALGA 2012 m. I ketvirtis 2012/I

LIETUVOS II IR III PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ BEI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ RINKOS APŽVALGA 2012 m. I ketvirtis 2012/I LIETUVOS II IR III PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ BEI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ RINKOS APŽVALGA 2012 m. I ketvirtis 2012/I Turinys I. BENDRI II PAKOPOS PF RINKOS DUOMENYS... 4 II. II PAKOPOS PF INVESTICINĖS

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos II ir III pakopos pensijų fondų bei kolektyvinio investavimo subjektų rinkos apžvalga 2018

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos II ir III pakopos pensijų fondų bei kolektyvinio investavimo subjektų rinkos apžvalga 2018 Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos II ir III pakopos pensijų fondų bei kolektyvinio investavimo subjektų rinkos apžvalga 2018 LIETUVOS II IR III PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ BEI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2019 m. I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2019 m. I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2019 m. I ketv. BANKŲ VEIKLOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 2019 m. I ketv. ISSN 2335-8319 (online) Lietuvos bankas Gedimino pr. 6,

Detaliau

informacija_apie_banku_veikla_2012_m_pirmaji_ketvirti

informacija_apie_banku_veikla_2012_m_pirmaji_ketvirti 1 INFORMACIJA APIE BANKŲ VEIKLĄ 2012 m. PIRMĄJĮ KETVIRTĮ 2012 m. pirmąjį ketvirtį šalies bankų sistema 1 veik sklandžiai, svarbesni jos pokyčiai buvo susiję su efektyvesn s turto ir įsipareigojimų struktūros

Detaliau

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft Word - mb lt _2_.doc BALANSAS Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Grynieji pinigai 18.510 Lėšos centriniame banke 33.881 52.390 Lėšos bankuose 107.869 Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

VI_2013_pusmet

VI_2013_pusmet VALDYMO ĮMONIŲ PUSMEČIO ATASKAITOS TURINYS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. UAB MP PENSION FUNDS BALTIC 1.2. buveinė Savanorių pr. 349, Kaunas. 1.3. telefono (8 37)

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

Asociacija Draudimo brokerių rūmai

Asociacija Draudimo brokerių rūmai Lietuvoje veikiančių draudimo įmonių ir filialų reitingas Analizuotos aštuonios didžiausios Lietuvos rinkoje veikiančios ne gyvybės draudimo bendrovės ir filialai: 1. AAS Gjensidige Baltic Lietuvos filialas

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2018

Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2018 Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2018 BANKŲ VEIKLOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 2018 ISSN 2335-8319 (online) Lietuvos bankas Gedimino pr. 6, LT-01103 Vilnius www.lb.lt

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Baltijos šalių namų ūkių finansų apžvalga Julita Varanauskienė SEB banko šeimos finansų ekspertė Pajamos augo visose šalyse, iš ateities daugiausia tikisi latviai Vidutinis neto darbo užmokestis (EUR)

Detaliau

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius bankus, duomenys. Remiamasi emitentų viešai skelbta

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta)

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta) Forma patvirtinta Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2014 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. DĮ-30 Forma suderinta Lietuvos banko 2013 m. gruodžio 31 d. raštu Nr. S 2013/(22.13-2203)-12-6013

Detaliau

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 01 22 2013 02 04 INVESTICINIAI LAKŠTAI Su Brent naftos kaina susieti investiciniai lakštai Emisija SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 m. sausio

Detaliau

4 priedas

4 priedas 2014 metų sausio birželio mėnesių ataskaita Finasta Baltic Fund fondas I. BENDROJI INFORMACIJA 1. "Finasta Baltic Fund fondo (toliau Fondo) duomenys Pavadinimas VPK pritarimo kolektyvinio investavimo subjekto

Detaliau

LLBAM VA 2013 Q1

LLBAM VA 2013 Q1 LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2013 m. I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL N. J. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL N. J. IR Ginčo byla Nr. 2016-00757 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL N. J. IR UAB PZU LIETUVA GYVYBĖS DRAUDIMAS GINČO NAGRINĖJIMO

Detaliau

4 priedas

4 priedas 2015 METŲ SAUSIO BIRŽELIO ATASKAITA FINASTA BALTIC FUND FONDAS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. "Finasta Baltic Fund fondo (toliau Fondo) duomenys Pavadinimas VPK pritarimo kolektyvinio investavimo subjekto

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Nuo ko pradėti investuoti? Aurimas Martišauskas auskas AB FMĮ FINASTA Direktorius Robertas Kijosakis Vargšai dirba dėl pinigų ir juos išleidžia, turtingųjų paslaptis gebėjimas pinigus priversti dirbti

Detaliau

AB LIETUVOS DRAUDIMAS MOKUMO IR FINANSINĖS PADĖTIES ATASKAITA 2018

AB LIETUVOS DRAUDIMAS MOKUMO IR FINANSINĖS PADĖTIES ATASKAITA 2018 AB LIETUVOS DRAUDIMAS MOKUMO IR FINANSINĖS PADĖTIES ATASKAITA 2018 TURINYS SANTRAUKA... 4 A VEIKLA IR REZULTATAI... 5 A.1. Veikla... 5 A.1.1. Bendrovės pavadinimas ir teisinė forma... 5 A.1.2. Priežiūros

Detaliau

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 215 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę priemonę I. Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

MEDIO II SAA 08 Lt

MEDIO II SAA 08 Lt 2008 metų finansin atskaitomyb Turinys Informacija apie fondą 1 Nepriklausomo auditoriaus išvada UAB MP Pension Funds Baltic akcininkams 2 Balansas 4 Grynųjų aktyvų pokyčių ataskaita 5 Aiškinamasis raštas

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

Microsoft PowerPoint _3Q_ _LT.pps

Microsoft PowerPoint _3Q_ _LT.pps Preliminarūs 28 m. 9 mėnesių AB Invalda grupės rezultatai Vilnius, 28-11-28 Turinys Apie AB Invalda Įmonių grupė Svarbūs įvykiai Finansiniai rezultatai Informacija apie akcijas Akcininkų struktūra Prekyba

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Ūkių kreditavimas 2008-2012 metais APŽVALGA Jeronimas Kraujelis - Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos prezidentas, UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas analitikas 2013 m. balandžio 5 d. 2012 metais

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Pagrindinių veiklos rodiklių ataskaita už 2018 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusį devynių mėnesių laikotarpį 2018 m. lapkričio 30 d. Vilnius Informacija apie Įmonę Įmonės pavadinimas Teisinė

Detaliau

VITALITY Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroj

VITALITY Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroj VITALITY Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroji rizika Rinkos rizika Koncentracijos rizika Valiutos

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTA

SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTA SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroji rizika Rinkos

Detaliau

Namų ūkių finansinė elgsena euro belaukiant tarp pragmatizmo ir kraštutinumų Namų ūkių finansinio turto barometras 2014 m. 1 ketvirtis

Namų ūkių finansinė elgsena euro belaukiant tarp pragmatizmo ir kraštutinumų Namų ūkių finansinio turto barometras 2014 m. 1 ketvirtis Namų ūkių finansinė elgsena euro belaukiant tarp pragmatizmo ir kraštutinumų Namų ūkių finansinio turto barometras 2014 m. 1 ketvirtis Darbo užmokesčio ir pensijų pajamų santykis didėjo Pajamų strūktūra

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė

Uždaroji akcinė bendrovė Uţdaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija Lamantinas METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ UŽ 2010 METUS AIŠKINAMASIS RAŠTAS BENDROJI DALIS 1. Uţdaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija Lamantinas įregistruota

Detaliau

Slide 1

Slide 1 BANKROTO ADMINISTRATORIAUS ATASKAITA BANKRUTAVUSIOS AKCINĖS BENDROVĖS SNORO BANKAS KREDITORIAMS UŽ 2017 M. 2018 m. kovo 16 d. Vilnius PAREIŠKIMAS DĖL ATSAKOMYBĖS RIBOJIMO Šią Ataskaitą parengė bankrutavusios

Detaliau

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 20160408 Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę

Detaliau

Bankų veiklos apžvalga 2016 m. ISSN (ONLINE)

Bankų veiklos apžvalga 2016 m. ISSN (ONLINE) 11-7 12-1 12-7 13-7 14-1 14-7 Bankų veiklos apžvalga 16 m. ISSN 2335-8319 (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis. Lietuvos bankas, 17 Gedimino pr.

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

LLBAM VA 2010

LLBAM VA 2010 UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2010 m. I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos adresas:

Detaliau

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo 1 Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka nuo 2013 metų sausio 1 dienos Darbo santykiai Darbu otojas 15 proc. 6 proc. 3 proc. 0 proc*. Ne PVM objektas Darbd avys (Drau dėjas) A klasė 3 proc. 27,8 proc. +

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

SYNERGY FINANCE EUROPOS OBLIGACIJŲ FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRIN

SYNERGY FINANCE EUROPOS OBLIGACIJŲ FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRIN SYNERGY FINANCE EUROPOS OBLIGACIJŲ FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroji rizika Rinkos rizika

Detaliau

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx 2012 M. GRUODŽIO 31 D. ATSKIROS IR KONSOLIDUOTOS BANKO FINANSINĖS ATASKAITOS PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, PATEIKIAMOS KARTU SU

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2 Suvestinė redakcija nuo 2010-06-30 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 22-696, i. k. 104505ANUTA00000001 Nauja redakcija nuo 2010-06-30: Nr. 03-58, 2010-05-25, Žin. 2010, Nr. 63-3141 (2010-05-31), i.

Detaliau

Kliento anketa JA - DNB Trade [ ]

Kliento anketa JA - DNB Trade [ ] KLIENTO ANKETA JURIDINIAM ASMENIUI DĖL PREKYBOS DNB TRADE PLATFORMOJE Įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2004/39/EB (MiFID) bei šią direktyvą įgyvendinančio LR Finansinių priemonių rinkų

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 (Cash flow) doc.a Paškevičius 1 2 -

Detaliau

APB APRANGA 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusio dvylikos mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atska

APB APRANGA 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusio dvylikos mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atska APB APRANGA m. gruodžio 31 d. pasibaigusio dvylikos mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atskaitomybė (NEAUDITUOTA) I N F O R M A C I J A A P I E Į M

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai doc.a Paškevičius 1 Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 Balansas (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 Pinigų

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

Pensijų fondo - SEB pensija m. sausio-birželio mėnesių ataskaita

Pensijų fondo - SEB pensija m. sausio-birželio mėnesių ataskaita PENSIJŲ FONDO SEB PENSIJA 1 2008 M. SAUSIOBIRŽELIO MöNESIŲ ATASKAITA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Vertybinių

Detaliau

N E K I L N O J A M O J O T U R T O R I N K O S D A L Y V I Ų A P K L A U S O S A P Ž V A L G A / 2 NAMŲ ŪKIŲ FINANSINĖS ELG- SENOS APKLAUSOS

N E K I L N O J A M O J O T U R T O R I N K O S D A L Y V I Ų A P K L A U S O S A P Ž V A L G A / 2 NAMŲ ŪKIŲ FINANSINĖS ELG- SENOS APKLAUSOS NAMŲ ŪKIŲ FINANSINĖS ELG- SENOS APKLAUSOS APŽVALGA 1 NEKILNOJAMOJO TURTO RINKOS DALYVIŲ APKLAUSOS APŽVALGA 213 217 m. I ketvirtis 213 ISSN 2424-5828 (ONLINE) 2 NEKILNOJAMOJO TURTO RINKOS DALYVIŲ APKLAUSOS

Detaliau

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata -

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata - Forma patvirtinta Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 30 d.įsakymu Nr. DĮ-36 Š I L U TĖS R A J O N O S A V I V A L D Y BĖS A D M I N I

Detaliau

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės.

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 ADMINISTRACIJOS PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS 4 : BALANSAS 5 PELNO (NUOSTOLIO)

Detaliau

COM(2018)37/F1 - LT

COM(2018)37/F1 - LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 01 18 COM(2018) 37 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI IR EUROPOS CENTRINIAM BANKUI Pirmoji pažangos ataskaita dėl neveiksnių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

Dokumentas viešai konsultacijai Mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigų iš klientų gautų lėšų apsaugos didinimas 2019

Dokumentas viešai konsultacijai Mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigų iš klientų gautų lėšų apsaugos didinimas 2019 Dokumentas viešai konsultacijai Mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigų iš klientų gautų lėšų apsaugos didinimas 2019 MOKĖJIMO IR ELEKTRONINIŲ PINIGŲ ĮSTAIGŲ IŠ KLIENTŲ GAUTŲ LĖŠŲ APSAUGOS DIDINIMAS Dokumentas

Detaliau

MR_SEB ConceptBiotechnology_ _final_Lt

MR_SEB ConceptBiotechnology_ _final_Lt Vertimas iš anglų kalbos Šie valdymo nuostatai yra vertimas iš anglų kalbos. Esant neatitikimams tarp vertimo ir angliškos versijos, pirmenyb teikiama angliškai versijai SEB Asset Management S.A. 6a, Circuit

Detaliau

Financial engineering from ERDF

Financial engineering from ERDF Ūkio ministerijos administruojamos finansų inžinerijos ir su ja susijusios priemonės Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto 3 uždavinys: Pagerinti SVV subjektų priėjimą prie finansavimo šaltinių,

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2016 m. 9 mėnesių veiklos rezultatai 2016-10-21 Teo ir Omnitel įmonių grupė teikia integruotas telekomunikacijų, IT ir televizijos paslaugas Lietuvos gyventojams ir verslui bei kuria pažangiausius duomenų

Detaliau

4 priedas

4 priedas PAPILDOMO SAVANORIŠKO PENSIJOS KAUPIMO INVL III AKCIJŲ PENSIJŲ FONDAS I.BENDROJI INFORMACIJA 1. INVL III Akcijų pensijų fondo bendroji informacija: Informacija pateikta aiškinamojo rašto bendroje dalyje.

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

LIETUVOS BANKO VALDYBOS

LIETUVOS BANKO VALDYBOS Suvestinė redakcija nuo 2006-06-30 iki 2006-12-31 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2001, Nr. 7-223, i. k. 100505ANUTA00000172 LIETUVOS BANKO VALDYBOS N U T A R I M A S DĖL KAPITALO PAKANKAMUMO SKAIČIAVIMO TAISYKLIŲ

Detaliau

4 priedas

4 priedas 2016 METŲ SAUSIO - BIRŽELIO ATASKAITA VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKOS DALIES KAUPIMO INVL MEZZO II 53+ PENSIJŲ FONDAS I.BENDROJI INFORMACIJA 1. INVL MEZZO II 53+ pensijų fondo bendroji informacija:

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr , i. k ISTA0IX-1068 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr , i. k ISTA0IX-1068 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ Suvestinė redakcija nuo 2004-11-17 iki 2007-01-29 Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 91-3891, i. k. 1021010ISTA0IX-1068 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ ĮSTAIGŲ Į S T A T Y M A S 2002 m. rugsėjo 10 d. Nr.

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

Nekilnojamojo turto operacijų, finansinių, apskaitos ir draudimo paslaugų sektoriaus profesinis standartas Kvalifikacijų tyrimo ataskaita Rengėjai: Sa

Nekilnojamojo turto operacijų, finansinių, apskaitos ir draudimo paslaugų sektoriaus profesinis standartas Kvalifikacijų tyrimo ataskaita Rengėjai: Sa Nekilnojamojo turto operacijų, finansinių, apskaitos ir draudimo paslaugų sektoriaus profesinis standartas Kvalifikacijų tyrimo ataskaita Rengėjai: Saulius Lapšinskas Janina Laskauskienė dr. Dalia Daujotaitė

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

Metø ataskaita

Metø ataskaita Metø ataskaita 2012 2012 LIETUVOS BANKO METø ATASKAITA 2012 VILNIUS 2013 ISSN 1648-9020 (online) Lietuvos banko valdyba 2012 m. ataskaitą patvirtino 2013 m. balandžio 25 d. Ją rengiant, panaudoti Lietuvos

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Invaldos LT pristatymas birzoje

Microsoft PowerPoint - Invaldos LT pristatymas birzoje AB Invalda LT raida orientuota į vertės kūrimą 2014 m. birželio 3 d. Listinguojamų bendrovių vadovų susitikimas su investuotojais Klausimai, į kuriuos atsakysime šioje prezentacijoje 1. Kas yra Invalda

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS Informacija atnaujinta 2014-10-31 Aktuali redakcija, galiojanti nuo 2014-11-01 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ ĮSTAIGŲ Į S T A T Y M A S 2002 m. rugsėjo 10 d. Nr. IX-1068 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 2013-03-20 Vilnius Juridinių asmenų registras Kodas 110052936 PVM mokėtojo kodas LT100529314

Detaliau

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKOLINTŲ LĖŠŲ ĖMIMO INVESTICIJŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI

Detaliau

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016

Detaliau

ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 METŲ IV KETVIRTĮ Vilnius, 2019

ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 METŲ IV KETVIRTĮ Vilnius, 2019 ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 METŲ IV KETVIRTĮ Vilnius, 2019 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1 LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

final_Duju_rinkos_stebesesnos_ataskaita_2011_I_ketv

final_Duju_rinkos_stebesesnos_ataskaita_2011_I_ketv Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija GAMTINIŲ DUJŲ RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2011 M. I KETV. Vilnius, 2011 2 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Algirdo g. 27, LT-03219

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA BIOKURO RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2017 M. I KETV. Vilnius, 2017 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370 5 213 5270 El.

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0)

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0) Penktasis kasmetinis tyrimas Lietuvos verslo pažeidžiamumas energijos išteklių kainų pokyčiams ir BEVI indeksas Rokas Kasperavičius, partneris Jonas Vainius Raulynaitis, patarėjas Vilnius 2015 TURINYS

Detaliau

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand AB KLAIPĖDOS NAFTA 2017 M. 6 MĖN. NEAUDITUOTI FINANSINIAI REZULTATAI 2017 m. liepos 31 d. TURINYS Informacija apie Bendrovę Svarbiausi įvykiai Finansiniai rezultatai Kita informacija 2 INFORMACIJA APIE

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I I I-Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapiai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 3 4 FINANSINĖS

Detaliau