GYVYBĖS DRAUDIMO TAISYKLĖS NR. 207 INDIVIDUALUS GYVYBĖS DRAUDIMAS PATVIRTINTA: UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas valdybos 2019 m. sausio 18 d. nutarim

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "GYVYBĖS DRAUDIMO TAISYKLĖS NR. 207 INDIVIDUALUS GYVYBĖS DRAUDIMAS PATVIRTINTA: UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas valdybos 2019 m. sausio 18 d. nutarim"

Transkriptas

1 GYVYBĖS DRAUDIMO TAISYKLĖS NR. 207 INDIVIDUALUS GYVYBĖS DRAUDIMAS PATVIRTINTA: UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas valdybos 2019 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 6 Galioja nuo 2019 m. vasario 1 d. 1. BENDROJI DALIS Šiose gyvybės draudimo taisyklėse (toliau - Taisyklės) vartojamos sąvokos turi tokią reikšmę: 1.1. Šalys Draudėjas ir Draudikas: Draudikas UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas ; Draudėjas asmuo, kuris arba kreipėsi į Draudiką dėl draudimo sutarties sudarymo arba kuriam Draudikas pasiūlė sudaryti draudimo sutartį, arba kuris sudarė draudimo sutartį su Draudiku Draudimo sutartis visuma sąlygų, nustatytų Šalių sutarimu ir nurodytų: šiose Taisyklėse ir jų priede Mokesčių lentelė (toliau Mokesčių lentelė); draudimo liudijime (polise); Draudėjo prašyme sudaryti draudimo sutartį bei jo prieduose; Draudiko pateiktame pasiūlyme sudaryti draudimo sutartį bei jo prieduose; kituose draudimo Šalių pasirašytuose draudimo sutarties sąlygas nustatančiuose, pakeičiančiuose ar papildančiuose dokumentuose Apdraustasis draudimo sutartyje nurodytas fizinis asmuo, kurio gyvenime atsitikus draudžiamajam įvykiui, draudimo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis Draudikas moka draudimo išmoką. Pagal šias draudimo Taisykles Draudėjas draudžia savo turtinius interesus, t.y. Draudėjas ir Apdraustasis sutampa Naudos gavėjas draudimo sutartyje nurodytas asmuo arba Draudėjo, o draudimo sutartyje nustatytais atvejais ir Apdraustojo, paskirtas asmuo, turintis teisę gauti draudimo išmoką. Jei Naudos gavėjas nepaskiriamas, draudimo išmoka Apdraustojo mirties atveju išmokama teisėtiems paveldėtojams Draudimo apsauga Draudiko įsipareigojimas, įvykus draudžiamajam įvykiui, mokėti draudimo išmoką Draudimo laikotarpis laiko tarpas nuo draudimo apsaugos pradžios iki pabaigos, kuris yra nurodytas draudimo sutartyje ir kuris nebūtinai sutampa su draudimo sutarties terminu Draudimo įmoka draudimo sutartyje nurodyta pinigų suma (Sutarta draudimo įmoka), kurią Draudėjas draudimo sutartyje numatytomis sąlygomis moka Draudikui Gyvybės draudimo suma pagal šių Taisyklių ir draudimo sutarties sąlygas išmokama Apdraustojo mirties atveju dėl draudžiamojo įvykio draudimo suma, nurodyta draudimo liudijime Nelaimingas atsitikimas konkrečiu laiku ir konkrečioje vietoje įvykęs staigus, netikėtas įvykis prieš Apdraustojo valią, sukėlęs apdraustojo kūno sužalojimą (traumą), sveikatos sutrikimą dėl kūno sužalojimo (traumos) ar mirtį dėl kūno sužalojimo (traumos) Papildomas draudimas draudimas, kurį Draudėjas gali papildomai pasirinkti, sudarydamas draudimo sutartį arba vėliau draudimo sutarties galiojimo metu. Jo sąlygos išdėstytos Papildomo draudimo taisyklėse. 2. DRAUDIMO OBJEKTAS 2.1. Draudimo objektu yra turtiniai interesai, susiję su Apdraustojo gyvybe Priklausomai nuo Papildomo (-ų) draudimo sąlygų, jei Draudėjas jį (-uos) pasirinko, draudimo objektu gali būti ir kiti turtiniai interesai. 3. DRAUDIMO SUMA 3.1. Gyvybės draudimo suma, nustatoma sutarties sudarymo dieną ir įrašoma draudimo liudijime. Sutarties galiojimo laikotarpiu ji gali kisti dėl pakitusio Apdraustojo amžiaus ir, jei Draudėjas sutiko, dėl indeksuotos draudimo sumos ir/arba įmokos Papildomų draudimų sumos nustatomos atskirai kiekvienam pasirinktam Papildomam draudimui Draudimo sumos nustatomos nacionaline valiuta. Draudikas gali nustatyti minimalias draudimo sumas. 4. DRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI 4.1. Draudžiamuoju įvykiu, kuriam įvykus Draudikas privalo mokėti draudimo išmoką, laikoma Apdraustojo mirtis draudimo apsaugos galiojimo metu, išskyrus 5 skyriuje nurodytus nedraudžiamuosius įvykius Papildomo draudimo draudžiamieji įvykiai nurodyti Papildomo draudimo sąlygose. 5. NEDRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI 5.1. Nedraudžiamuoju įvykiu laikoma Apdraustojo mirtis: dėl įvykio, kuris atsirado dėl aplinkybių, turėjusių esminės įtakos draudžiamojo įvykio atsiradimui ir šio įvykio pasekmėms, ir apie kurias Draudėjas turėjo pranešti Draudikui prieš sudarydamas Draudimo sutartį arba keisdamas draudimo sutarties sąlygas, bet nepranešė, o jeigu tokios aplinkybės, nesusijusios su Apdraustojo sveikata, atsirado po Draudimo sutarties sudarymo nepranešė apie jas Draudikui iki įvykio, sąlygojusio mirtį; dėl ligos, kuri susijusi su Draudėjo/Apdraustojo Patvirtinimu dėl sveikatos duomenų, reikalingų rizikos vertinimui, neatskleidimo; dėl savižudybės, jei savižudybė įvyko per pirmuosius trejus draudimo apsaugos nepertraukiamo galiojimo metus; susijusi su karo veiksmais (nepriklausomai, ar karas paskelbtas, ar ne), pilietiniu karu, kariniu perversmu, sukilimu, kariniu įsiveržimu, kariniais ar okupaciniais veiksmais, karinių ginklų panaudojimu, karo ar ypatingos padėties įvedimu, masiniais neramumais, riaušėmis, branduolinės energijos poveikiu, radioaktyvaus spinduliavimo poveikiu, atliekant karinę tarnybą; dėl Apdraustojo veikos, kurioje ikiteisminio tyrimo institucijos arba teismas nustatė tyčinio nusikaltimo arba baudžiamojo nusižengimo požymius ir kuri turėjo priežastinį ryšį su įvykiu; kai draudimo apsauga Apdraustojo atžvilgiu buvo sustabdyta ar Draudimo sutartis buvo nutraukta; Apdraustajam esant laikino sulaikymo vietose, esant areštuotam ar atliekant bausmę laisvės atėmimo vietose; įvykusi pirmaisiais Sutarties galiojimo metais ir sukelta dėl ligos; įvykusi Apdraustajam vairuojant transporto priemonę, kai Apdraustasis buvo apsvaigęs nuo alkoholio (alkoholio koncentracija viršijo šalies, kurioje įvyko įvykis, teisės aktuose numatytą leistiną normą), narkotinių ar toksinių medžiagų ir/arba Apdraustasis neturėjo teisės vairuoti tą transporto priemonę įvykusi Apdraustajam užsiimant pavojingu gyvybei ir (arba) ekstremaliuoju sportu (veikla). Pavojingas gyvybei ir (arba) ekstremalusis sportas (veikla) sporto rūšys ar kita veikla, susiję su didesne nei kitose sporto šakose ar laisvalaikio užsiėmimuose rizika (kai galimybė patirti traumą yra didesnė, nei užsiimant tradicinio sporto rūšimis, o sportuojančiojo PZU Lietuva gyvybės draudimas, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įmonės kodas , Konstitucijos pr. 7, LT Vilnius, tel , faks , el. paštas

2 saugumas tik iš dalies priklauso nuo jo gebėjimų ir pasirengimo, t. y. rizikai įtaką daro aplinka, kurioje sportuojama, ir (arba) gamtos jėgos, kurios pasitelkiamos sportuojant (vėjas, bangos, sniegas ir kt.), kurioms būtini ypatingi fiziniai ir psichiniai gebėjimai bei pasirengimas, ir (arba) speciali įranga, ir kurių metu atliekami įvairūs fiziniai triukai. Pavojingas gyvybei ir (arba) ekstremalusis sportas (veikla) apima: kovos ir kontaktinio sporto šakas, tokias kaip boksas, imtynės ir analogiškos sporto šakos; skraidančių aparatų pilotavimą (sklandymas, akrobatinis skraidymas, skraidymas parasparniais, oro balionais ar kitais lengvais skraidymo aparatais; šuoliai prisirišus elastine virve ir/arba su guma); oro sporto šakas, tokias kaip parašiutizmas, jėgos aitvarų sportas ir pan.; vandens sporto šakas, tokias kaip nardymas, buriavimas vandenyne, plaukimas kalnų upėmis, plaukimas banglente ir analogiškas sporto šakas (veiklas); automobilių ir motociklų sporto šakas, važiavimą vandens, sniego, ledu slystančiomis konstrukcijomis, motociklais, visų tipų keturračiais, kartingais; dviračių sportą (dviračių krosas, kalnų dviračių sportas, BMX dviračių sportas); sporto šakas, kuriose naudojamas šaunamasis ginklas (sportinis šaudymas, biatlonas ir pan.); speleologiją, ekspedicijas į kalnus, džiungles, dykumas ar kitas negyvenamas vietas; alpinizmą, kopimą į uolas, kalnų slidinėjimas; jodinėjimą ir žirgų sportą; šokinėjimą prisirišus guma Apdraustajam užsiimant profesionaliuoju sportu. Profesionalusis sportas tai tokia Apdraustojo veikla, kai jo pagrindinės pragyvenimo pajamos yra gaunamos iš dalyvavimo bet kurios sporto rūšies treniruotėse ir (arba) varžybose Nedraudžiamaisiais laikomi visi įvykiai ir jų pasekmės, kurie įvyko iki pirmos įmokos sumokėjimo dienos Apdraustojo mirties dėl nedraudžiamojo įvykio atveju, draudimo išmoka nėra mokama ir draudimo įmokos, sumokėtos už praėjusį Sutarties galiojimo laikotarpį, negrąžinamos. 6. DRAUDIMO SUTARTIES ŠALIŲ PAREIGOS IKI SUTARTIES SUDARYMO. DRAUDIMO SUTARTIES SUDARYMAS 6.1. Draudėjas, pareiškęs norą sudaryti draudimo sutartį, prieš ją sudarant supažindinamas su šiomis Taisyklėmis bei jų priedais, su prašymo sudaryti draudimo sutartį forma, Draudėjui pasirašytinai įteikiamos Taisyklių bei jų priedų kopijos. Draudėjas taip pat supažindinamas su kita Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso numatyta informacija Norėdamas sudaryti draudimo sutartį, Draudėjas: pateikia Draudikui užpildytą kliento poreikių nustatymo anketą ir prašymą sudaryti draudimo sutartį; Draudikui pareikalavus, pateikia dokumentus, patvirtinančius Apdraustojo amžių, sveikatos būklę, profesiją, pomėgius bei kitas aplinkybes, turinčias reikšmės draudimo rizikai; Draudikui pareikalavus, pateikia Draudikui savo finansinės būklės rizikos įvertinimo dokumentus; Draudėjas, teikdamas asmens duomenis apie save ir Naudos gavėjus, patvirtina, kad jo teikiama ši informacija yra teisėtai gauta ir perduodama Draudikui su šių asmenų žinia ir leidimu, siekiant sudaryti ir/ar tinkamai šalims vykdyti draudimo sutartį Draudėjas atsako už Draudikui raštu pateiktos informacijos teisingumą. Šią informaciją Draudikas privalo laikyti paslaptyje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus Nuo prašymo sudaryti draudimo sutartį pateikimo dienos iki draudimo liudijimo gavimo dienos Draudėjas privalo nedelsdamas raštu pranešti Draudikui apie bet kokius duomenų, nurodytų sudarant draudimo sutartį, pasikeitimus Draudikas turi teisę atsisakyti sudaryti draudimo sutartį arba pasiūlyti sudaryti draudimo sutartį kitomis, nei nurodyta Draudėjo pateiktame prašyme sudaryti draudimo sutartį, sąlygomis, neaiškindamas priežasčių Draudimo sutartis gali būti sudaryta tik po to, kai Draudikas gauna visą informaciją, reikalingą draudimo sutarčiai sudaryti Draudikas, išduodamas draudimo liudijimą, patvirtina Draudimo sutarties sudarymą draudimo liudijime bei Draudiko Draudėjui pateiktame pasiūlyme nurodytomis sąlygomis Jei Draudikas nesutinka su Draudėjo prašyme nurodytomis sąlygomis, jis gali pateikti pasiūlymą drausti kitomis, nei Draudėjas pageidavo, draudimo sąlygomis. Tokiu atveju Draudikas raštu pateikia Draudėjui pasiūlymą. Draudimo liudijimas Draudiko pateiktomis sąlygomis, gali būti išduodamas tik esant Draudėjo rašytiniam sutikimui, kad sutinka su siūlomomis kitomis Draudiko sąlygomis Draudimo sutartis įsigalioja draudimo liudijime nurodytą dieną, bet ne anksčiau nei sumokama pirmoji sutarta draudimo įmoka. Jei per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo draudimo liudijimo išdavimo dienos Draudėjas nesumoka pirmosios sutartos draudimo įmokos, draudimo sutartis laikoma neįsigaliojusia ir Draudiko pateiktas pasiūlymas laikomas nebegaliojančiu Jei Draudėjas sumokėjo draudimo įmoką vėliau nei per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo draudimo liudijimo išdavimo dienos ir draudimo sutartis neįsigaliojo, Draudikas grąžina Draudėjo sumokėtą draudimo įmoką (jei žinoma ir aiškiai nurodyta, kur pervesti pastarąją) išskyrus tuos atvejus, kai šalys susitaria kitaip. 7. DRAUDIMO ĮMOKOS 7.1. Draudimo įmokų dydžiai ir draudimo įmokų mokėjimo periodas ir terminai nustatomi Draudėjo ir Draudiko tarpusavio susitarimu ir nurodomi draudimo liudijime. Draudikas nustato minimalius draudimo įmokų dydžius Sumokėjęs pirmąją visą draudimo liudijime nurodytą draudimo įmoką Draudėjas patvirtina sutarties sudarymą ir draudimo sutartis įsigalioja 6.9 punkte nustatyta tvarka Draudimo įmoka sumokama iki laikotarpio, už kurį ši įmoka yra mokama, pradžios. Draudėjas turi teisę draudimo įmokas mokėti iš anksto už ilgesnį laikotarpį Draudimo įmokos yra mokamos vienu iš Draudiko pasiūlytų būdų Draudėjas yra atsakingas už tinkamą draudimo įmokų mokėjimą. Draudėjas atsako už tai, kad jo mokama draudimo įmoka laiku patektų į Draudiko sąskaitą ir kad mokėjimo dokumentuose būtų įrašyti visi Draudiko reikalaujami rekvizitai mokėtojui identifikuoti (kaip kad mokėtojo kodas, draudimo liudijimo numeris, informacija ar tai Papildoma ar Sutarta eilinė draudimo įmoka) Draudimo įmokos turi būti mokamos visą draudimo laikotarpį Draudimo įmoka ar jos dalis laikoma sumokėta, kai atitinkama suma įskaitoma į Draudiko arba asmens, kuris teikia Draudikui įmokų surinkimo paslaugas (išskyrus bankus), sąskaitą Banke, kai yra nurodyta aiški Draudimo įmokos paskirtis Jei dėl nuo Draudiko nepriklausančių priežasčių negalima iš karto nustatyti, pagal kurią draudimo sutartį yra sumokėta draudimo įmoka, visi draudimo sutartyje nustatyti terminai, kurie turi būti skaičiuojami nuo draudimo įmokos sumokėjimo dienos, bus skaičiuojami nuo dienos, kai Draudikas nustatys, pagal kurią draudimo sutartį yra sumokėta draudimo įmoka Draudimo įmokas (išskyrus pirmąją draudimo įmoką, jeigu su Draudiku nėra sutarta kitaip) už Draudėją gali mokėti kitas asmuo, neįgydamas jokių teisių į Draudimo išmokas pagal Draudimo sutartį Jeigu draudimo laikotarpiui pasibaigus pagal draudimo sutartį yra sumokėta daugiau draudimo įmokų negu priklauso, jos grąžinamos Draudėjui arba draudimo sutarties šalių susitarimu gali būti įskaitytos į kitas to paties Draudėjo su Draudiku sudarytas draudimo sutartis, jeigu su Draudėju nesutarta kitaip Draudimo įmokos mokamos nacionaline valiuta Draudėjui nesumokėjus draudimo įmokų skolos už apsaugos galiojimo laikotarpį, Draudikas turi teisę draudimo įmokų skolą įstatymų nustatyta tvarka išieškoti iš Draudėjo. 2

3 8. DRAUDIMO SUTARTIES INDEKSAVIMAS 8.1. Draudimo sutarties galiojimo metu Draudikas, siekdamas užtikrinti, kad draudimo suma atitiktų Draudėjo turtinius interesus bei atsižvelgdamas į ekonominę ar rinkos situaciją (pasikeitus mokesčiams, oficialiam vartojimo kainų indeksui, vidutiniam darbo užmokesčiui, padidėjus infliacijai ar pan.), gali atlikti draudimo sumos indeksavimą. Draudimo sumos indeksavimas Draudiko pateikiamas Draudėjui pasiūlymas pakeisti galiojančią draudimo sutartį didinant draudimo sumas Draudiko indeksuojama suma per metus, atsižvelgiant į 8.1 punkte nurodytus veiksnius, sudaro ne mažiau kaip 3% ir ne daugiau kaip 10% procentų, bet visais atvejais ne mažiau kaip 500,00 eur Po draudimo sumos indeksavimo draudimo įmoka keičiasi proporcingai draudimo sumai, t.y. didėjant draudimo sumai, draudimo įmoka proporcingai didėja Apie ketinimą indeksuoti draudimo sumą Draudikas praneša Draudėjui raštu ne vėliau kaip prieš 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų iki numatomos indeksavimo dienos. Draudėjas, nesutikdamas su Draudiko pasiūlymu dėl indeksavimo, turi teisę nutraukti draudimo sutartį. Savo sutikimą indeksuoti draudimo sumą Draudiko pranešime nurodytomis sąlygomis Draudėjas išreiškia sumokėdamas padidintą draudimo įmoką po indeksavimo. 9. DRAUDĖJO IR DRAUDIKO TEISĖS IR PAREIGOS 9.1. Draudėjas privalo: susipažinti ir supažindinti Naudos gavėją su draudimo sutarties sąlygomis, su jo teisėmis ir pareigomis, kylančiomis iš Sutarties bei informuoti Naudos gavėją apie Sutarties pakeitimus, jei pakeitimai yra susiję su Naudos gavėjo teisėmis ir pareigomis; mokėti draudimo įmokas griežtai laikantis draudimo sutartyje nustatytos tvarkos ir terminų; suteikti Draudikui visą žinomą informaciją apie esmines aplinkybes, galinčias turėti įtakos draudžiamojo įvykio atsitikimo tikimybei, taip pat apie šių aplinkybių pasikeitimą, kai tik apie tokius pasikeitimus jis sužinojo. Esminės aplinkybės, apie kurias ir apie kurių pasikeitimą Draudėjas privalo informuoti Draudiką, yra aplinkybės, kurios laikomos esminėmis pagal šias taisykles; aplinkybės, kurias Draudėjas privalo nurodyti prašyme sudaryti draudimo sutartį ar jo prieduose, bei aplinkybės, apie kurias Draudikas raštu paprašė Draudėjo pateikti informaciją. Papildomai tokiomis aplinkybėmis laikytinas profesijos, veiklos srities, laisvalaikio pomėgių, darbo pobūdžio, sportinio aktyvumo, gyvenamosios vietos pakeitimas; nurodyti asmenį, gyvenantį Lietuvoje ir įgaliotą vietoje Draudėjo gauti Draudiko pranešimus, jei Draudėjas išvyksta į užsienį ilgesniam negu 3 mėnesių laikotarpiui; pateikti Draudikui visą jo reikalaujamą informaciją draudžiamojo įvykio aplinkybėms nustatyti, jei toks įvyko Draudėjas turi teisę: pasirinkti Papildomą draudimą arba jo atsisakyti; gauti informaciją, susijusią su Sutarties vykdymu; nesutikdamas su siūlomos indeksacijos sąlygomis, nutraukti draudimo sutartį Draudikas privalo: išmokėti visas priklausančias draudimo išmokas, numatytas draudimo sutartyje, jei yra pagrindas draudimo išmokai mokėti; Teisės aktų nustatyta tvarka teikti Draudėjui reikiamas ataskaitas, kiek tai susiję su draudimo sutarties vykdymu; Tvarkyti asmens (Draudėjo, Apdraustojo, Naudos gavėjo ar jų atstovų) duomenis (įskaitant su sveikata susijusius) laikantis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų ir asmens duomenu tvarkymo principų, kuriuos galima rasti ir bet kuriame UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas klientų aptarnavimo padalinyje; Informuoti Draudėją trumpąją apie draudimo sutarties indeksavimą raštu ne vėliau kaip prieš 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų iki naujų draudimo sutarties sąlygų įsigaliojimo Draudikas turi teisę: pakitus draudiminei rizikai, t.y. jeigu pagal Lietuvos Vyriausybės paskelbtą oficialią statistiką šalies gyventojų mirtingumas pakinta daugiau kaip 10 (dešimt) procentų, draudimo įmoką vienašališkai didinti arba mažinti (proporcingai pasikeitusiems dydžiams). Apie draudimo įmokos dydžio pakeitimą Draudikas raštu informuoja Draudėją ne vėliau kaip prieš 2 (du) mėnesius iki numatomos pakeitimo datos. Draudėjui sumokėjus pirmąją pakeistą įmoką, laikoma, kad Draudėjas sutinka su pakeitimu. Jeigu Draudėjas nesutinka su pakeitimais, jis gali kreiptis dėl draudimo sutarties nutraukimo Draudėjo iniciatyva. 10. DRAUDIMO APSAUGOS PRADŽIA, PABAIGA IR SUSTABDYMAS Draudimo apsauga įsigalioja draudimo sutartyje nurodytą dieną, tačiau ne anksčiau nei Draudėjas sumoka visą pirmąją draudimo įmoką (žr. 6.9 punktą) Jei pirmoji draudimo įmoka sumokama iki draudimo sutarties galiojimo pradžios, nurodytos draudimo liudijime, tai draudimo sutartis įsigalioja ir draudimo apsauga taikoma nuo draudimo liudijime nurodytos draudimo sutarties galiojimo pradžios; Jei pirmoji draudimo įmoka sumokama per mažiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po draudimo sutarties galiojimo pradžios, nurodytos draudimo liudijime, tai draudimo sutartis įsigalioja ir draudimo apsauga taikoma nuo kitos po įmokos sumokėjimo kalendorinės dienos 00 val.; Jei pirmoji draudimo įmoka sumokama per daugiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po draudimo sutarties galiojimo pradžios, nurodytos draudimo liudijime, tai draudimo sutartis neįsigalioja, draudimo apsauga netaikoma, o pradelstai sumokėta draudimo įmoka grąžinama Draudėjui Sumokėjus tik dalį sutartyje nurodytos pirmosios draudimo įmokos, draudimo sutartis neįsigalioja ir Draudikas nesuteikia draudimo apsaugos, jei draudimo sutartyje aiškiai nenurodyta kitaip. Draudimo sutarčiai neįsigaliojus, Draudėjui grąžinama dalis sumokėtos draudimo įmokos ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo patvirtinimo, kad Draudiko pasiūlymas nebegalioja dienos, jei yra žinoma Draudėjo sąskaita. Jei Draudėjas nenurodė sąskaitos, į kurią turi būti pervesta grąžintina sumokėtos draudimo įmokos dalis, grąžinimas atliekamas ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Draudėjas informavo Draudiką apie pastarąją Draudimo apsauga pasibaigia, atsitikus pirmam iš įvykių: pasibaigus Sutartyje nurodytam draudimo laikotarpiui; nutraukus draudimo sutartį anksčiau draudimo laikotarpio pabaigos šių Taisyklių ar įstatymų numatytais atvejais ir tvarka; mirus Apdraustajam; kitais įstatymuose ir draudimo sutartyje numatytais atvejais Draudimo apsaugos sustabdymas: Draudėjui laiku nesumokėjus draudimo įmokos (-ų) ar jos dalies draudimo sutartyje nustatytu laiku, Draudikas apie tai praneša Draudėjui raštu, nurodydamas, jog per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo gavimo dienos Draudėjui nesumokėjus pranešime nurodytos sumos, draudimo apsauga bus sustabdyta nuo pranešime nurodytos dienos; draudimo apsaugos sustabdymas tęsiasi iki tol, kol Draudėjas sumoka draudimo įmokos įsiskolinimą, ir atsinaujina tik nuo kitos po įmokos sumokėjimo dienos 00 val.; jeigu draudimo apsaugos sustabdymas dėl draudimo įmokų nemokėjimo tęsiasi ilgiau kaip 6 (šešis) mėnesius, Draudikas turi teisę vienašališkai nutraukti draudimo sutartį; 3

4 Draudimo apsaugos sustabdymo laikotarpiu įvykus įvykiui, Draudikas nemoka draudimo išmokos, kaip tai numatyta šių taisyklių 5 punkte; Jei sustabdymo laikotarpiu Draudėjas sumoka tik dalį draudimo įmokos (įmokų) įsiskolinimo, sumokėta įmokos dalis įskaitoma draudimo sutarčiai, o draudimo apsauga nėra atnaujinama Draudimo apsaugos atnaujinimas: Draudėjas turi teisę atnaujinti sustabdytą draudimo apsaugą Jei nuo draudimo apsaugos sustabdymo praėjo ne daugiau kaip 6 mėnesiai, tai draudimo apsauga atnaujinama Draudėjui sumokėjus visą draudimo įmokų skolą ir apmokėjus einamąjį mokėjimo periodą Jei nuo draudimo apsaugos sustabdymo praėjo daugiau kaip 6 mėnesiai, tai draudimo apsauga nėra atnaujinama automatiškai Draudėjui sumokėjus visą draudimo įmokų skolą ir apmokėjus einamąjį mokėjimo periodą. Šiuo atveju Draudikas apie savo sprendimą dėl draudimo apsaugos atnaujinimo ar draudimo sutarties nutraukimo raštu informuoja Draudėją. 11. DRAUDIMO SUTARTIES NUTRAUKIMAS Jeigu Draudėjas - fizinis asmuo - vienašališkai nutraukia draudimo sutartį, raštu pranešęs Draudikui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo momento, kada jam buvo pranešta apie sudarytą draudimo sutartį, Draudikas privalo grąžinti Draudėjui sumokėtų draudimo įmokų sumą. Laikoma, kad Draudėjas draudimo liudijimą gauna Sutarties sudarymo dieną Draudikas turi teisę vienašališkai nutraukti draudimo sutartį tik kai yra esminis draudimo sutarties sąlygų pažeidimas bei kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytais atvejais. Jeigu po draudimo sutarties sudarymo nustatoma, kad Draudėjas nepateikė Draudikui šių Taisyklių punkte nustatytos informacijos, ir, atsižvelgdamas į tai, Draudikas pasiūlė Draudėjui pakeisti draudimo sutartį, tai Draudėjo atsisakymas tai padaryti ir atsakymo į Draudiko pateiktą pasiūlymą per du mėnesius nepateikimas bus laikomas esminiu draudimo sutarties sąlygų pažeidimu Draudikas taip pat turi teisę vienašališkai, nesikreipiant į teismą, atitinkamu rašytiniu pranešimu, pateikiamu prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki numatomos Sutarties nutraukimo datos, nutraukti Sutartį jei Draudėjas atsisakė pateikti informaciją ar dokumentus, būtinus Sutarčiai sudaryti ar vykdyti, ar nevykdo kitų teisėtų ir pagrįstų reikalavimų, reikalingų įgyvendinant Draudikui taikytinos teisės nustatytas pareigas, tame tarpe dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos vykdymo Draudėjas turi teisę nutraukti draudimo sutartį bet kuriuo atveju, apie tai raštu pranešęs Draudikui prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki numatomos nutraukimo dienos. Jeigu pareiškime data yra nenurodyta arba pažeistas 30 (trisdešimties) kalendorinių dienų laikotarpis, tai nutraukimo data laikoma 30-oji kalendorinė diena po pareiškimo gavimo dienos Sutartis gali būti nutraukta ir šalių susitarimu. 12. DRAUDIMO IŠMOKOS Apdraustajam mirus dėl draudžiamojo įvykio išmokama draudimo sutartyje nurodyta gyvybės draudimo suma, atskaičius iš draudimo išmokos įmokų skolą (jei tokia buvo) Draudėjui neatlikus ar netinkamai atlikus prievolės teikti informaciją, numatytos šių taisyklių punkte, Draudikas turi teisę nemokėti draudimo išmokos arba ją sumažinti, jeigu esminės aplinkybės, apie kurias Draudėjas nepranešė, turėjo įtakos draudžiamajam įvykiui ar jo pasekmėms. Draudikas privalo išmokėti draudimo išmokos, kuri būtų išmokama Draudėjui įvykdžius numatytą pareigą atskleisti informaciją, dalį, proporcingą draudimo įmokos ir draudimo įmokos, kuri būtų nustatyta Draudėjui, jeigu jis būtų atskleidęs informaciją, santykiui Jeigu gyvybės draudimo suma buvo padidinta per draudimo laikotarpį, tai Apdraustojo savižudybės atveju per pirmuosius trejus draudimo apsaugos nepertraukiamo galiojimo metus po draudimo sumos padidinimo mokėtina draudimo išmoka yra lygi ankstesnei gyvybės draudimo sumai, nustatytai iki padidinimo Jeigu draudžiamasis įvykis įvyksta iki sumokant draudimo įmoką, kurios sumokėjimo terminas yra suėjęs, arba jeigu pagal sutartį yra susikaupusi Draudėjo neapmokėtų mokėtinų mokesčių suma, Draudikas turi teisę išskaityti nesumokėtą sumą iš draudimo išmokos Įvykus Papildomo draudimo sąlygose nurodytam draudžiamajam įvykiui, jei pasirinktas Papildomas draudimas, išmokama Papildomo draudimo sąlygose nurodyta draudimo išmoka. 13. DRAUDIMO IŠMOKŲ IŠMOKĖJIMO TVARKA Apie įvykį, kuris gali būti pripažintas draudžiamuoju, Naudos gavėjas privalo ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo įvykio dienos raštu pranešti Draudikui, išskyrus atvejį, kai to padaryti neįmanoma dėl objektyvių priežasčių Kreipiantis dėl draudimo išmokos Draudikui turi būti pateikti šie dokumentai: besikreipiančio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas; teisę į draudimo išmoką patvirtinantys dokumentai; užpildytas prašymas draudimo išmokai išmokėti, išsamiai nurodant visas įvykio, kuris gali būti pripažintas draudžiamuoju, aplinkybes; medicinos įstaigos dokumentai, patvirtinantys draudžiamąjį įvykį; Apdraustojo mirties liudijimas arba jo nuorašas (patvirtintas notariškai), jei kreipiamasi dėl įvykio, susijusio su Apdraustojo mirtimi; jeigu Naudos gavėjas yra nepilnametis vaikas, vaiko vardu atidarytos sąskaitos numeris ir vaiko gimimo liudijimas arba jo nuorašas (patvirtintas notariškai); jeigu Draudimo išmoka mokama teisėtiems paveldėtojams, pastarieji privalo pateikti Draudikui paveldėjimo teisės liudijimą Draudikas savo nuožiūra gali papildomai pareikalauti kitų dokumentų, reikalingų draudžiamojo įvykio tyrimui Naudos gavėjas privalo bendradarbiauti su Draudiku tiriant įvykio, kuris gali būti pripažintas draudžiamuoju, aplinkybes, bei užtikrinti, kad Draudikas galėtų teisėtai susipažinti su visa informacija, susijusia su įvykiu, kuris gali būti pripažintas draudžiamuoju, esančia pas trečiuosius asmenis Kai Apdraustasis paskelbiamas mirusiu teismo sprendimu, vietoj Apdraustojo mirties liudijimo pateikiamas teismo sprendimo nuorašas, o draudimo išmoka mokama tik tuo atveju, jeigu teismo sprendime konstatuota, kad Apdraustasis dingo be žinios esant aplinkybėms, kurios grėsė mirtimi, ir esant pagrindui numanyti jam žuvus dėl tam tikro draudžiamojo įvykio draudimo apsaugos galiojimo metu Draudimo išmoka nepriklauso asmeniui, dėl kurio tyčios įvyko draudžiamasis įvykis Įvykus įvykiui, draudimo išmoka išmokama ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai gaunama visa informacija, reikšminga nustatant draudžiamojo įvykio faktą, aplinkybes ir pasekmes bei draudimo išmokos dydį Atsisakydamas mokėti draudimo išmoką ar ją sumažindamas, Draudikas pateikia Naudos gavėjui išsamų ir motyvuotą paaiškinimą apie tokio sprendimo priežastis. Jei draudimo išmoka nėra išmokėta, kas 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie draudžiamąjį įvykį dienos, Draudikas raštu išsamiai informuoja Naudos gavėją apie draudžiamojo įvykio tyrimo eigą, išskyrus atvejus, kai Naudos gavėjas jau yra informuotas apie dokumentus ar informaciją, kuriuos šis asmuo privalo pateikti draudžiamojo įvykio tyrimui Jeigu Naudos gavėjas draudimo sutartyje nenurodytas, dėl Apdraustojo mirties mokėtina draudimo išmoka paveldima Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Visos draudimo išmokos apmokestinamos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 14. DRAUDIKO TEISIŲ IR PAREIGŲ PAGAL DRAUDIMO SUTARTĮ PERLEIDIMO TVARKA Draudikas rašytinės sutarties pagrindu ir gavęs priežiūros institucijos leidimą turi teisę perleisti teises ir pareigas pagal draudimo sutartis kitai draudimo įmonei, kitos Europos Sąjungos valstybės narės draudimo įmonei ar užsienio valstybės draudimo įmonės filialui, įsteigtam Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje. 4

5 14.2. Įstatymų nustatyta tvarka Draudėjas informuojamas apie Draudiko ketinimus, o Draudėjas nesutikdamas su teisių ir pareigų pagal draudimo sutartį perleidimu, turi teisę nutraukti draudimo sutartį šiose taisyklėse nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo teisių ir pareigų perleidimo dienos. Draudimo sutarties Draudėjo iniciatyva nutraukimo sąlygos nurodytos šių taisyklių 11 skyriuje. 15. PRANEŠIMAI Visi pranešimai, pareiškimai, pretenzijos, paaiškinimai (toliau Pranešimai) pateikiami tik raštu, išskyrus šiose Taisyklėse nustatytus atvejus. Žodiniai Pranešimai neturi teisinės galios Draudiko Pranešimai įteikiami asmeniškai arba siunčiami paštu paskutiniu žinomu Draudėjo ar Naudos gavėjo adresu Lietuvoje. Draudėjui pateikus raštišką prašymą Pranešimai Draudėjui gali būti siunčiami jo nurodytu elektroninio pašto adresu. Draudiko Pranešimai laikomi įteiktais pasibaigus 5 (penkioms) kalendorinėms dienoms nuo jų išsiuntimo nurodytu adresu dienos, net jeigu jų negavo adresatas. Draudėjo nurodytu elektroniniu pašto adresu siunčiami pranešimai laikomi įteiktais tinkamai nuo Pranešimo išsiuntimo Draudėjo nurodytu elektroniniu pašto adresu dienos Draudėjo ar Naudos gavėjo Pranešimai siunčiami paštu arba įteikiami asmeniškai paskutiniu žinomu Draudiko adresu Lietuvoje. Šie Pranešimai laikomi įteiktais, kai juos faktiškai gavo Draudikas. Draudiko tarpininkai nėra įgalioti priimti Pranešimus Nuostolius dėl pavėluoto Pranešimo turi atlyginti ta Šalis, kuri neįvykdo šios pareigos, išskyrus atvejus, kai pavėluotai pranešama ne dėl tos Šalies kaltės. 16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS Draudimo sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė Draudimo sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik rašytiniu Draudėjo ir Draudiko susitarimu, išskyrus sutarties keitimus atliekamus dėl draudimo sutarties indeksavimo Draudikas neturi teisės keisti draudimo taisyklių, jei tai prieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir pažeidžia Draudėjo, Apdraustųjų ar Naudos gavėjo teises Jeigu Lietuvos Respublikos mokestiniai įstatymai keičiami taip, kad Draudėjui ir/ar Draudikui draudimo sutarties draudimo įmokų ir/ar draudimo išmokų atžvilgiu padidėja privalomos mokestinės prievolės, tai Draudikas turi teisę atitinkamai keisti Mokesčių lentelę. Apie šį keitimą Draudikas Draudėją informuoja iš anksto (be ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų) iki naujų sąlygų įsigaliojimo po atitinkamo teisės akto, kuriuo keičiamos privalomos mokestinės prievolės, paskelbimo teisės aktų nustatyta tvarka. Jei Draudėjas nesutinka su naujomis sąlygomis, Draudėjas turi teisę nutraukti draudimo sutartį šiose Taisyklėse nustatyta tvarka Pametus ar sunaikinus Draudimo liudijimą, Draudikas, Draudėjui pageidaujant, išduoda Draudimo liudijimo dublikatą. Už dublikato išdavimą taikomas Draudiko nustatytas mokestis, nurodytas Mokesčių lentelėje Visi ginčai ar nesutarimai, kilę tarp Draudiko ir Draudėjo (Apdraustojo ar Naudos gavėjo) dėl Draudimo sutarties sprendžiami derybų keliu. Informacija apie skundų nagrinėjimo tvarką pateikiama Nepavykus išspręsti ginčų ar nesutarimų derybų būdu, ginčas tarp Draudėjo (Apdraustojo ar Naudos gavėjo) ir Draudiko gali būti sprendžiamas neteismine tvarka, vadovaujantis Lietuvos banko nustatytomis Vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčo nagrinėjimo taisyklėmis arba Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos bankui (adresas korespondencijai Totorių g. 4, LT Vilnius, interneto svetainė yra priskirta kompetencija spręsti ginčus tarp Draudiko ir Draudėjo (Apdraustojo ar Naudos gavėjo) tuo atveju, jeigu ginčai kyla iš draudimo santykių, o Draudėjas (Apdraustasis ar Naudos gavėjas) yra fizinis asmuo, sudarantis arba sudaręs su Draudiku sutartį asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams tenkinti. Generalinis direktorius Zbignev Gaverski 5

6 GYVYBĖS DRAUDIMO TAISYKLIŲ NR. 207 INDIVIDUALUS GYVYBĖS DRAUDIMAS PRIEDAS MOKESČIŲ LENTELĖ Mokesčiai imami Draudimo sutarties dublikato išdavimas Draudimo sutarties keitimo mokestis (atsisakant turėto papildomo draudimo objekto) Draudimo sutarties stabdymas Pranešimo apie apsaugos sustabdymą išsiuntimas 15,00 EUR Mokestis yra lygus gyvybės draudimo rizikos mėnesio draudimo įmokos dydžiui 3,00 EUR 1,50 EUR Pastaba. A. Jei pagal draudimo sutartį numatyti kiti mokesčiai nei nurodyta šioje mokesčių lentelėje, tuomet konkretūs dydžiai įvardijami draudimo liudijime arba jo priede. B. Draudikas pasilieka teisę pareikalauti sumokėti ir kitus mokesčius, kurie nebuvo įtraukti šioje mokesčių lentelėje, draudimo sutartyje ar jos prieduose. Draudikas gali pareikalauti sumokėti mokesčius už paslaugas, kurios buvo suteiktos Draudėjui Draudėjo prašymu, tačiau šios paslaugos ir mokesčio dydis už jas nebuvo nurodytas standartinėse sutarties sąlygose ar draudimo liudijime ar jo prieduose. C. Draudikas draudimo sutarties galiojimo metu pasilieka teisę keisti draudimo sutarties mokesčius šių Taisyklių ir Lietuvos Respublikos Draudimo įstatymo numatytais atvejais. Generalinis direktorius Zbignev Gaverski 6

4. LAIKINOJI DRAUDIMO APSAUGA UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas Konstitucijos pr. 7, Vilnius GYVYBĖS DRAUDIMo TAISYKLėS NR. 305 GYVYBĖS DRAUDIMAS GARA

4. LAIKINOJI DRAUDIMO APSAUGA UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas Konstitucijos pr. 7, Vilnius GYVYBĖS DRAUDIMo TAISYKLėS NR. 305 GYVYBĖS DRAUDIMAS GARA 4. LAIKINOJI DRAUDIMO APSAUGA UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas Konstitucijos pr. 7, Vilnius GYVYBĖS DRAUDIMo TAISYKLėS NR. 305 GYVYBĖS DRAUDIMAS GARANTIJA PLIUS 1. BENDROJI DALIS Šiose gyvybės draudimo

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL K. R. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL K. R. IR Ginčo byla Nr. 2017-01197 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL K. R. IR IF P&C INSURANCE AS GINČO NAGRINĖJIMO 2017 m. lapkričio

Detaliau

009 PD Taisykles maketas Bendras_internetui

009 PD Taisykles maketas Bendras_internetui PATVIRTINTA Gyvybės draudimo UAB BONUM PUBLICUM valdybos 2015 m. sausio 23 d. protokolu Nr. 2015-03 Pensijų draudimo taisyklės Nr. 009 1. Bendroji dalis Įsigalioja nuo 2015 m. vasario 1 d. 1.1. Gyvybės

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

Bendros_draudimo_salygos_2018.cdr

Bendros_draudimo_salygos_2018.cdr Patvirtinta 2018 09 28 Compensa Life Vienna Insurance Group SE Lietuvos filialo vadovo įsakymu Nr. V- 12/18 BENDROSIOS DRAUDIMO SĄLYGOS Galioja nuo 2018 m. spalio 01 d. 1. SĄVOKOS IR INTERPRETACIJA 1.1.

Detaliau

ERGO Life Insurance SE Būsto paskolos gavėjo gyvybės draudimo taisyklės Nr. 026 Galioja nuo Pagrindinės draudimo taisyklėse vartojamos s

ERGO Life Insurance SE Būsto paskolos gavėjo gyvybės draudimo taisyklės Nr. 026 Galioja nuo Pagrindinės draudimo taisyklėse vartojamos s ERGO Life Insurance SE Būsto paskolos gavėjo gyvybės draudimo taisyklės Nr. 026 Galioja nuo 2019-01-02 1. Pagrindinės draudimo taisyklėse vartojamos sąvokos Visos ERGO Life Insurance SE Būsto paskolos

Detaliau

VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS

VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMOJO DRAUDIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Gyvybės draudimo UAB BONUM PUBLICUM Valdybos 2016 m. balandžio 27 d. protokolu Nr Universalaus gyvybės draudimo su kintančiu kapi

PATVIRTINTA Gyvybės draudimo UAB BONUM PUBLICUM Valdybos 2016 m. balandžio 27 d. protokolu Nr Universalaus gyvybės draudimo su kintančiu kapi PATVIRTINTA Gyvybės draudimo UAB BONUM PUBLICUM Valdybos 2016 m. balandžio 27 d. protokolu Nr. 2016-10 Universalaus gyvybės draudimo su kintančiu kapitalu taisyklės Nr. 011 Įsigalioja nuo 2016 m. gegužės

Detaliau

UGD indd

UGD indd Patvirtinta 2018 12 27 valdybos nutarimu Galioja nuo 2019 01 01 Universalaus gyvybės draudimo taisyklės Nr. 001/12 Pagal Universalaus gyvybės draudimo taisykles (toliau taisyklės) sudarius Draudimo sutartį,

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Saugome Jūsų pasaulį 1. Sutarties sąvokos 1.1. Užsakovas šią apsaugos sutartį su Vykdytoju sudaręs ir joje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo. Sąvoka Užsakovas taip pat

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis PATVIRTINTA VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. P1-116 1 priedas NUOMOS SUTARTIS Nr. (data) Vilnius Nuomotojas valstybės įmonė Turto bankas, juridinio asmens kodas

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

AB DNB banko paslaugų teikimo taisykles

AB DNB banko paslaugų teikimo taisykles Luminor Bank AB paslaugų teikimo bendrosios taisyklės (D) Šios Banko paslaugų teikimo bendrosios taisyklės (D) yra taikomos Šalių santykiams dėl Paslaugų teikimo pagal Sutartis tarp Banko (dabartinis pavadinimas

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS Patvirtintos ADB Compensa Vienna Insurance Group 2018 m. rugsėjo mėn. 04 d. Valdybos nutarimu, galiojančios n

NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS Patvirtintos ADB Compensa Vienna Insurance Group 2018 m. rugsėjo mėn. 04 d. Valdybos nutarimu, galiojančios n NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS Patvirtintos ADB Compensa Vienna Insurance Group 2018 m. rugsėjo mėn. 04 d. Valdybos nutarimu, galiojančios nuo 2019 m. vasario mėn. 26 d. TURINYS 1. Sąvokos ir

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO 9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS,

Detaliau

NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS ( redakcija, galioja nuo ) TURINYS I. DRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI... II. NEDRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIA

NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS ( redakcija, galioja nuo ) TURINYS I. DRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI... II. NEDRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIA NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS (2014.01.01 redakcija, galioja nuo 2014.01.01) TURINYS I. DRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI... II. NEDRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI... III. PAPILDOMOS DRAUDIMO APSAUGOS SĄLYGOS... IV.

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL N. J. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL N. J. IR Ginčo byla Nr. 2016-00757 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL N. J. IR UAB PZU LIETUVA GYVYBĖS DRAUDIMAS GINČO NAGRINĖJIMO

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister 19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo ministerijos, [Finansuotojo pavadinimas] ir [Privataus subjekto

Detaliau

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC”

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC” PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. Sp-53 REGISTRAVIMO ŽYMA VISUOMENINIO RINKIMŲ KOMITETO (pavadinimas) VEIKLOS SUTARTIS 1 (data) (sudarymo

Detaliau

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS Nr. 201 - - Utena UAB Utenos komunalininkas, vykdantis Utenos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus funkcijas, toliau vadinama

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 4 GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr m d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 4 GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr m d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr.... 20 m....... d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio

Detaliau

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra generalinio direktoriaus 2018 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-18/106 (pakeista 2019 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. (1.1E)-V-27) VALSTYBINIO REGISTRACIJOS NUMERIO DERINIO

Detaliau

G L v SEB bankas nuasmeninta

G L v SEB bankas nuasmeninta Ginčo byla Nr. 2018-00589 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL G. L. IR AB SEB BANKO GINČO NAGRINĖJIMO 2018 m. birželio 27

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

ERGO Insurance SE Lietuvos filialas Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės savanoriškojo draudimo taisyklės Nr. 048 Galioja nuo

ERGO Insurance SE Lietuvos filialas Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės savanoriškojo draudimo taisyklės Nr. 048 Galioja nuo ERGO Insurance SE Lietuvos filialas Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės savanoriškojo draudimo taisyklės Nr. 048 Galioja nuo 2013 04 01 1. Bendrosios sąvokos 2. Transporto priemonių valdytojų

Detaliau

ERGO Insurance SE Lietuvos filialas Darbdavio civilinės atsakomybės draudimo taisyklės Nr. 051 Galioja nuo Bendrosios sąvokos 2. Draudėj

ERGO Insurance SE Lietuvos filialas Darbdavio civilinės atsakomybės draudimo taisyklės Nr. 051 Galioja nuo Bendrosios sąvokos 2. Draudėj ERGO Insurance SE Lietuvos filialas Darbdavio civilinės atsakomybės draudimo taisyklės Nr. 051 Galioja nuo 2014-12-31 1. Bendrosios sąvokos 2. Draudėjo prašymas sudaryti darbdavio civilinės atsakomybės

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

01F02 Versija:01 UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas Tomo g. 2, LT Klaipėda. Tel. (8 46) Faks. (8 46)

01F02 Versija:01 UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas Tomo g. 2, LT Klaipėda. Tel. (8 46) Faks. (8 46) UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas163743744. Tomo g. 2, LT- 91245 Klaipėda. Tel. (8 46) 300106. Faks. (8 46) 310105. PVM mokėtojo kodas LT637437415. LR juridinių asmenų registras,

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905

Detaliau

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo 1 Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka nuo 2013 metų sausio 1 dienos Darbo santykiai Darbu otojas 15 proc. 6 proc. 3 proc. 0 proc*. Ne PVM objektas Darbd avys (Drau dėjas) A klasė 3 proc. 27,8 proc. +

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K.

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K. Ginčo byla Nr. 2018-01296 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K. M. IR BANKO LUMINOR BANK AB GINČO NAGRINĖJIMO 2018

Detaliau

Mandatum Life Insurance Company Limited Lietuvos filialas TURTO VALDYMO PASLAUGŲ TAISYKLĖS NR. WM17 Šių taisyklių pagrindu sudaromos sutarties draudim

Mandatum Life Insurance Company Limited Lietuvos filialas TURTO VALDYMO PASLAUGŲ TAISYKLĖS NR. WM17 Šių taisyklių pagrindu sudaromos sutarties draudim Mandatum Life Insurance Company Limited Lietuvos filialas TURTO VALDYMO PASLAUGŲ TAISYKLĖS NR. WM17 Šių taisyklių pagrindu sudaromos sutarties draudimo rūšis pagal Lietuvos Respublikos Draudimo įstatymą:

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Jonavos vandenys (toliau

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/235 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ KAVOS PARDAVIMO

Detaliau

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS SVEIKATINIMO, ŠVIETIMO, KULTŪROS IR UŽIMTUMO SKATINIMO

Detaliau

Microsoft Word - Asmenų prašymų pasiūlymų ir skundų nagrinĊjimo tvarkos aprašas

Microsoft Word - Asmenų praÅ¡ymų pasiÅ«lymų ir skundų nagrinÄŠjimo tvarkos apraÅ¡as PATVIRTINTA Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2007 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-37 (Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2014 m. birželio 18 d. įsakymo

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS,

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, TURTO AREŠTO AKTŲ, TESTAMENTŲ, SUTARČIŲ, VEDYBŲ SUTARČIŲ, ĮGALIOJIMŲ, NEVEIKSNIŲ IR RIBOTAI VEIKSNIŲ ASMENŲ REGISTRŲ SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų

Detaliau

AB ŠIAULIŲ BANKAS BANKO MOKĖJIMO KORTELIŲ TURĖTOJŲ KELIONIŲ DRAUDIMO SĄLYGOS AB Šiaulių bankas banko išduotų ir galiojančių Kortelių turėtojai nuo 201

AB ŠIAULIŲ BANKAS BANKO MOKĖJIMO KORTELIŲ TURĖTOJŲ KELIONIŲ DRAUDIMO SĄLYGOS AB Šiaulių bankas banko išduotų ir galiojančių Kortelių turėtojai nuo 201 AB ŠIAULIŲ BANKAS BANKO MOKĖJIMO KORTELIŲ TURĖTOJŲ KELIONIŲ DRAUDIMO SĄLYGOS AB Šiaulių bankas banko išduotų ir galiojančių Kortelių turėtojai nuo 2019 m. sausio 1 d. draudimo sutartimi B1511180024KT,

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-07-23 iki 2011-02-03 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 106-4364, i. k. 1072055ISAK000VA-66 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

VS-EXPRESS 24/7 PASLAUGŲ SUTARTIS Nr. SPECIALIOSIOS SA LYGOS PASLAUGU TEIKE JAS: UAB VS Fitness, juridinio asmens kodas , registruotas buvein

VS-EXPRESS 24/7 PASLAUGŲ SUTARTIS Nr. SPECIALIOSIOS SA LYGOS PASLAUGU TEIKE JAS: UAB VS Fitness, juridinio asmens kodas , registruotas buvein VS-EXPRESS 24/7 PASLAUGŲ SUTARTIS Nr. SPECIALIOSIOS SA LYGOS PASLAUGU TEIKE JAS: UAB VS Fitness, juridinio asmens kodas 302484535, registruotas buveinės adresas Šilutės pl. 29, Klaipėda, PVM mokėtojo kodas:

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx PATVIRTINTA Valstybės įmonės Valstybinė miškų urėdija direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. ĮS-392 VĮ VALSTYBINĖ MIŠKŲ URĖDIJA DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006 M.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau

PAS30008

PAS30008 PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V1-307 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageidaujamos išsinuomoti patalpos yra apie 300 kv. m, iš

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2015-03-27 iki 2016-08-17 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 68-3519, i. k. 1122213ISAK002B-240 VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

PAGRINDINĖS KLIENTO SUTARTIES SĄLYGOS 1. VARTOJAMI TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI 1.1 Abonementas bet kuris šioje Sutartyje nurodytų abonemento būdų, kuris s

PAGRINDINĖS KLIENTO SUTARTIES SĄLYGOS 1. VARTOJAMI TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI 1.1 Abonementas bet kuris šioje Sutartyje nurodytų abonemento būdų, kuris s PAGRINDINĖS KLIENTO SUTARTIES SĄLYGOS 1. VARTOJAMI TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI 1.1 Abonementas bet kuris šioje Sutartyje nurodytų abonemento būdų, kuris suteikia teisę į daugkartinį mokamą treniruoklių salės

Detaliau

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V1-236 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

Microsoft Word - Veiklos aprašas copy.docx

Microsoft Word - Veiklos aprašas copy.docx PRIEŽIŪROS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS NAUDOJAMOS SĄVOKOS Priežiūra namuose- tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime.

Detaliau

PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės "Kauno vandenys" generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROV

PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės Kauno vandenys generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROV PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės "Kauno vandenys" generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. 2-136 UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "KAUNO VANDENYS" ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-100 VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo LIETUVOS BANKO VALDYBA N U T A R I M A S DĖL ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, PRANEŠIMŲ NAGRINĖJIMO IR ASMENŲ APTARNAVIMO LIETUVOS BANKE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2014 m. gegužes 8 d. Nr. 03-76 Vilnius Vadovaudamasi

Detaliau

ŠILALĖS KREDITO UNIJOS BENDROSIOS PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šios Šilalės kredito unijos (toliau Unija) Bendrosios paslaugų

ŠILALĖS KREDITO UNIJOS BENDROSIOS PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šios Šilalės kredito unijos (toliau Unija) Bendrosios paslaugų ŠILALĖS KREDITO UNIJOS BENDROSIOS PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šios Šilalės kredito unijos (toliau Unija) Bendrosios paslaugų teikimo taisyklės (toliau Bendrosios taisyklės) kartu

Detaliau

NAUJA REDAKCIJA nuo

NAUJA REDAKCIJA nuo (asmens vardas, pavardė) Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1R-124 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai ar jos teritoriniam skyriui

Detaliau

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V-52.1 6 priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS (įstaigos kodas 190140622) I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

Microsoft Word Priedas 2_ Valdybos nario veiklos sutartis_su atlygiu

Microsoft Word Priedas 2_ Valdybos nario veiklos sutartis_su atlygiu STANDARTINĖS SUTARTIES SĄLYGOS PATVIRTINTA AB Amber Grid visuotinio akcininkų susirinkimo 2019 m. balandžio [ ] d. sprendimu Nr. [ ] SUTARTIS DĖL AB AMBER GRID NEPRIKLAUSOMO VALDYBOS NARIO VEIKLOS VALDYBOJE

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-1

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/303 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ UŽKANDŽIŲ IR ŠALTŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIE

PATVIRTINTA Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIE PATVIRTINTA direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO APRAŠAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pailgintos

Detaliau

PATVIRTINTA Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1

PATVIRTINTA Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1 PATVIRTINTA Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-221 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO SALANTŲ GIMNAZIJOJE TAISYKLĖS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

PATVIRTINTA 2018 m. gegužės 17 d. Klaipėdos Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V-115 KLAIPĖDOS ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVAR

PATVIRTINTA 2018 m. gegužės 17 d. Klaipėdos Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V-115 KLAIPĖDOS ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVAR PATVIRTINTA 2018 m. gegužės 17 d. Klaipėdos Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V-115 KLAIPĖDOS ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Savivaldybės

Detaliau

REIKALAVIMO PERLEIDIMO SUTARTIS

REIKALAVIMO PERLEIDIMO SUTARTIS WWW. Žiemos naujienlaiškis 2013 m. gruodis Šiame numeryje publikuojami straipsniai: 1. Solidarioji ir subsidiarioji prievolė: skirtumai ir panašumai 2. Fizinio asmens bankroto sąlygos Šiame numeryje publikuojami

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ar sankcijos už nesąžiningų sąlygų naudojimą efektyvios? Dr. Danguolė Bublienė Nesąžiningų sąlygų kontrolės būdai Teisinių gynybos priemonių Preventyvi (NSD 7 str.) Ultrapreventyvi Abstrakti Atsitiktinė

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2016-12-23 Nr. 4D-2015/2-1506 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

Aptarnavimo ir skundu nagrinejimo tvarkos aprasas_2017

Aptarnavimo ir skundu nagrinejimo tvarkos aprasas_2017 Dokumento tipas: Tvarkos aprašas Rengėjas: Juridinio skyriaus viršininkė Gražina Beigo Patvirtinta: Gyvybės draudimo UAB BONUM PUBLICUM valdybos 2017 m. balandžio 4 d. protokolu Nr. 2017-07 Įsigalioja:

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL GRĖSMĖS VAIKUI LYGIŲ KRITERIJŲ IR GRĖSMĖS VAIKUI LYGIO NUSTATYMO TVARKOS APRA

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL GRĖSMĖS VAIKUI LYGIŲ KRITERIJŲ IR GRĖSMĖS VAIKUI LYGIO NUSTATYMO TVARKOS APRA LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL GRĖSMĖS VAIKUI LYGIŲ KRITERIJŲ IR GRĖSMĖS VAIKUI LYGIO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 21 d. Nr. A1-221 Vilnius

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMEN

PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMEN PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

CAR TRAWLER

CAR TRAWLER CAR TRAWLER TRANSPORTO PRIEMONĖS NUOMOS BESĄLYGINĖS IŠSKAITOS / UŽSTATO KOMPENSACIJOS DRAUDIMO APSAUGOS APŽVALGA Allianz Global Assistance Europe bendrųjų draudimo sąlygų ir draudimo liudijimo dalis Kur

Detaliau

FR0389pub.fdd (Published)

FR0389pub.fdd (Published) Pildyti tik didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis F R 0 3 8 9 Forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 00 m. birželio 6 d. įsakymu Nr.

Detaliau

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr SUKČIAVIMO PREVENCIJOS, NUSTATYMO IR TYRIMO TAISYKLĖS www.krka.biz Gyventi sveikai 3 4 5 6 8 9 10 11 Tikslai Aprėptis ir taikymas Nevienodų sąlygų taikymo ir sukčiavimo draudimas Sukčiavimo valdymo kontrolės

Detaliau

MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respu

MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respu MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A1 2017-03-29 SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: 2017 m. birželio

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

Forma patvirtinta Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus 2003 m

Forma patvirtinta Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus 2003 m Vardas Pavardė Asmens kodas Gyvenamoji vieta Telefono /el. pašto adresas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos skyriui/tarnybai Forma patvirtinta Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos

Detaliau