EUROPOS KOMISIJA Briuselis, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Rekomendacijos dėl Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos varto

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "EUROPOS KOMISIJA Briuselis, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Rekomendacijos dėl Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos varto"

Transkriptas

1 EUROPOS KOMISIJA Briuselis, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Rekomendacijos dėl Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/125/EB ir 2010/30/EB ir panaikinamos direktyvos 2004/8/EB ir 2006/32/EB 9 11 straipsniai. Matavimas, sąskaitose pateikiama informacija; galimybės gauti matavimo ir sąskaitų informaciją kaina COURTESY TRANSLATION OF SWD(2013) 448 FINAL LT LT

2 TURINYS A. ĮVADAS... 2 B. TEISINĖS IR POLITINĖS APLINKYBĖS... 5 C. ĮPAREIGOJIMO TAIKYMO SRITIS... 5 D. ĮPAREIGOJIMAS ĮRENGTI SKAITIKLIUS IR PATEIKTI APSKAITOS DUOMENIS... 6 E. ĮPAREIGOJIMAI UŽTIKRINTI, KAD SĄSKAITOSE BŪTŲ TEIKIAMA INFORMACIJA F. ĮPAREIGOJIMAI UŽTIKRINTI NEMOKAMĄ APSKAITOS IR SĄSKAITŲ IŠRAŠYMO INFORMACIJOS TEIKIMĄ G. ĮPAREIGOJIMAI UŽTIKRINTI 9, 10 IR 11 STRAIPSNIŲ ĮGYVENDINIMĄ

3 9 11 STRAIPSNIAI. MATAVIMAS, SĄSKAITOSE PATEIKIAMA INFORMACIJA; PRIEIGOS PRIE MATAVIMO INFORMACIJOS IR SĄSKAITOSE PATEIKIAMOS INFORMACIJOS KAŠTAI A. ĮVADAS 1. Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo 1 (toliau EVED arba direktyva) 9, 10 ir 11 straipsniuose bei VII priede reglamentuojamas matavimas ir sąskaitų išrašymas už individualiai suvartotą energiją. 2. Dėl suvartotos energijos matavimo 9 straipsnyje reikalaujama, kad valstybės narės laikytųsi tokių pagrindinių įpareigojimų: užtikrinti, kad, išskyrus technines arba finansines priežastis, galutiniams elektros, gamtinių dujų, centrinio šildymo, vėsinimo ir buitinio karšto vandens vartotojams būtų įrengti konkurencingos kainos skaitikliai, tiksliai rodantys jų faktiškai suvartotą energiją ir teikiantys informaciją apie faktinį suvartojimo laiką. Valstybės narės privalo užtikrinti, kad šie skaitikliai būtų įrengiami visada, jeigu: - vykdomas naujas pajungimas naujame pastate; arba - pastate atliekama kapitalinė renovacija, kaip nurodyta Direktyvoje 2010/31/ES 2 (toliau PEND). Jeigu valstybės narės diegia pažangiąsias apskaitos sistemas ir pasirengimo diegti gamtinių dujų ir (arba) elektros skaitiklius pagal direktyvas 2009/72/EB 3 ir 2009/73/EB 4 : - pagal apskaitos sistemas galutiniams vartotojams turi būti teikiama informacija apie faktinį suvartojimo laiką; - nustatant būtinąsias skaitiklių funkcijas ir rinkos dalyviams tenkančius įpareigojimus būtina visapusiškai atsižvelgti į energijos vartojimo efektyvumo tikslus bei naudą galutiniams vartotojams; - pažangieji skaitikliai ir duomenų perdavimas turi būti saugūs, o galutinių vartotojų privatumas užtikrintas laikantis atitinkamų Sąjungos duomenų apsaugos ir privatumo teisės aktų; - kalbant apie elektrą ir galutinio vartotojo prašymu skaitiklių eksploatuotojai turi būti įpareigoti užtikrinti, kad naudojant skaitiklį būtų galima apskaičiuoti iš galutinio vartotojo patalpų į tinklą perduotą elektros energiją; - galutiniams vartotojams paprašius, jiems arba galutinio vartotojo vardu veikiančiai trečiajai šaliai (pvz., energetikos paslaugų įmonei (EPĮ) arba energijos agregatoriui) turi būti lengvai suprantama forma pateikiami skaitiklių m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/125/EB ir 2010/30/ES bei kuria panaikinamos direktyvos 2004/8/EB ir 2006/32/EB, OL L 315, , p m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/31/ES dėl pastatų energinio naudingumo (nauja redakcija), OL L 153, , p m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/72/EB dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinanti Direktyvą 2003/54/EB, OL L 211, , p m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/73/EB dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinanti Direktyvą 2003/55/EB, OL L 211, , p

4 užfiksuoti patiektos ir suvartotos elektros energijos duomenys, kad jie pagal vienodus kriterijus galėtų palyginti sutarčių sąlygas; - pažangiųjų skaitiklių įrengimo metu galutiniams vartotojams būtų teikiamos atitinkamos konsultacijos ir informacija, visų pirma apie visas pažangiųjų skaitiklių galimybes, susijusias su skaitiklio rodmenų valdymu ir energijos vartojimo stebėjimu. Šilumos, vėsumos ir buitinio karšto vandens vartojimo apskaitos srityje: - pastatuose, kuriems šiluma arba vėsuma tiekiama centralizuotai arba iš centrinio daug pastatų aptarnaujančio šaltinio, prie šilumokaičio arba tiekimo vietoje įrengiamas šilumos arba karšto vandens skaitiklis; - kalbant apie galutinius vartotojus, gyvenančius daugiabučiuose arba daugeliui paskirčių naudojamuose pastatuose, kuriuose yra bendras šilumos / vėsumos tiekimo šaltinis arba šiluma / vėsuma jiems tiekiama iš išorės, individualaus suvartojimo šilumos arba karšto vandens skaitikliai kiekvienam butui ar pastato daliai turi būti įrengiami iki 2016 m. gruodžio 31 d. Tačiau jeigu pastatuose šilumos skaitiklių naudoti nėra techniškai įmanoma ar tai nėra ekonomiškai veiksminga, kiekviename radiatoriuje suvartotai šilumai matuoti naudojami individualūs šilumos skaitikliai. Galiausiai jei šis sprendimas nėra ekonomiškai veiksmingas, galima apsvarstyti galimybę taikyti alternatyvius suvartotos šilumos matavimo būdus straipsnyje, susijusiame su sąskaitomis ir jose pateikiama informacija reikalaujama, kad valstybės narės įvykdytų tokius svarbiausius įpareigojimus: jeigu galutiniai vartotojai turi individualius skaitiklius, kurie nėra pažangūs pagal direktyvas 2009/72/EB ir 2009/73/EB (elektra, gamtinės dujos, šiluma, vėsuma, buitinis karštas vanduo), kai techniškai įmanoma ir ekonomiškai pagrįsta, nuo 2014 m. gruodžio 31 d. sąskaitose jiems turi būti pateikiama tiksli ir faktiškai suvartotu kiekiu grindžiama informacija. Tokia sąskaitų informacija turi būti pateikiama bent VII priedo 1.1 punkte nurodytu dažnumu (nurodant, kad galutiniams vartotojams turi būti pranešama bent kas 6 mėnesius arba kas 3 mėnesius jiems paprašius ir jeigu jiems sąskaitos pateikiamos elektroniniu būdu), kokia suma jiems bus išrašyta už energiją, suvartotą per pastarąjį laikotarpį; o valstybės narės gali įvykdyti šį įpareigojimą užtikrindamos, kad visiems tokiems galutiniams vartotojams būtų suteikta galimybė reguliariai savarankiškai registruoti duomenis, kad galutiniai vartotojai savo skaitiklių rodmenis perduotų energijos tiekėjui. Tokiais atvejais valstybės narės privalo užtikrinti, kad jeigu galutinis vartotojas nepateikia skaitiklių rodmenų už atitinkamą sąskaitų išrašymo laikotarpį, sąskaitų išrašymas grindžiamas numatomu suvartotu kiekiu arba fiksuoto dydžio norma; valstybės narės gali netaikyti šio reikalavimo gamtinių dujų vartojimui, jeigu jos vartojamos tik maistui gaminti; jeigu naudojami pažangūs skaitikliai, jie turi užtikrinti, kad sąskaitose pateikiama informacija būtų tiksli ir grindžiama faktiniu suvartojimu (10 straipsnio 2 dalis), be to, valstybės narės privalo užtikrinti, kad galutiniai vartotojai galėtų nesunkiai gauti papildomą informaciją apie ankstesnį suvartojimą. Turi būti pateikiama bent tokia informacija: 3

5 o suvestiniai suvartojimo duomenys už laikotarpius, kuriais buvo teikiama įprastai sąskaitose pateikiama informacija, grindžiama faktiniu suvartojimu. Tokie duomenys turėtų būti prieinami bent už trejus praėjusius metus arba už laikotarpį nuo tiekimo sutarties sudarymo datos (jei šis laikotarpis trumpesnis); o išsamius suvartojimo duomenis pagal bet kurios dienos, savaitės, mėnesio ar metų naudojimo laiką. Galutiniam vartotojui turi būti prieinami tokie duomenys bent 24 mėnesius arba laikotarpį nuo tiekimo sutarties sudarymo dienos (jei šis laikotarpis trumpesnis); nepaisant to, ar pažangieji skaitikliai yra prieinami, ar ne, valstybės narės privalo užtikrinti, kad: o galutiniam vartotojui paprašius apskaitos duomenys, įskaitant papildomą informaciją apie ankstesnį suvartojimą, būtų pateikti galutinio vartotojo nurodytam energetinių paslaugų teikėjui (pvz., EPĮ arba energijos agregatoriui); o visiems galutiniams vartotojams būtų suteikta galimybė susipažinti su sąskaitose pateikta informacija elektroniniu būdu ir gauti elektronines sąskaitas; o energijos suvartojimo sąskaitose arba kartu su sąskaitomis aiškiai ir suprantamai pateikiama VII priede (1.2 dalyje) išvardyta būtina informacija. Ši būtina informacija turi apimti: i. galiojančias faktines kainas ir faktinį suvartotą energijos kiekį; ii. galutinio vartotojo per einamąjį laikotarpį suvartotos energijos kiekio ir per tą patį praėjusių metų laikotarpį suvartotos energijos kiekio palyginimą (pageidautina, kad būtų pavaizduota grafiškai); iii. galutinių vartotojų organizacijų kontaktinė informacija, kuriose galutiniai vartotojai gali gauti informacijos (pvz., apie energijos taupymo technologijas / techniką, lyginamąsias galutinių naudotojų iv. charakteristikas ir kt.); kai tai įmanoma ir naudinga, būtų pateikiamas palyginimas su vidutiniu tipiniu arba lyginamuoju tos pačios naudotojų kategorijos galutiniu vartotoju; o jeigu galutiniai vartotojai to prašo, jiems turi būti pateikta informacija apie energijos sąnaudas ir sąmatos laiku ir tokia forma, kad jie galėtų palyginti duomenis pagal vienodus kriterijus straipsnyje patikslinama, kad valstybės narės turi užtikrinti, jog galutiniai vartotojai sąskaitas už savo energiją ir sąskaitose pateikiamą informaciją gautų nemokamai ir kad jie galėtų tinkamu būdu ir nemokamai susipažinti su suvartojimo duomenimis. Išimtis numatyta daugiabučiams pastatams, jeigu šiluma ir vėsuma į juos tiekiama centralizuotai arba iš kito bendro šildymo ar vėsinimo šaltinio, jeigu užduotis išmatuoti, paskirstyti ir apskaityti faktinį individualų suvartojimą pavedama trečiajam asmeniui, pvz., paslaugos teikėjui arba vietos energetinių paslaugų teikėjui. Tokiu atveju sąnaudas, kiek jos yra pagrįstos, galima perkelti galutiniams vartotojams. 5. Šiomis rekomendacijomis siekiama valstybėms narėms patarti, kaip taikyti EVED 9 11 straipsnius. Rekomendacijose pateikiama Komisijos nuomonė, nepakeičiami direktyvos teisiniai padariniai ir nepaveikimas privalomasis Teisingumo Teismo pateiktas 9 11 straipsnių aiškinimas. 4

6 B. TEISINĖS IR POLITINĖS APLINKYBĖS 6. Į EVED nuostatas dėl matavimo ir sąskaitose pateikiamos informacijos perkeltos kai kurios ankstesnių direktyvų nuostatos. Direktyva 2006/32/EB dėl energijos galutinio vartojimo efektyvumo ir energetinių paslaugų 5 (panaikinta priėmus EVED) valstybių narių buvo reikalaujama užtikrinti, kad galutiniams vartotojams būtų įrengti konkurencingos kainos individualūs skaitikliai, kurie tiksliai rodytų jų faktiškai suvartotą energiją ir teiktų informaciją apie faktinį suvartojimo laiką. Daugeliu atvejų šiam reikalavimui buvo taikomos sąlygos, kad tai turėtų būti techniškai įmanoma, finansiškai pagrįsta ir proporcinga, atsižvelgiant į galimą sutaupyti energijos kiekį. Jeigu naujame pastate vykdomas naujas prijungimas arba atliekama pastato kapitalinė renovacija, kaip apibrėžta Direktyvoje 2002/91/EB 6, tokie skaitikliai turėjo būti įrengti visais atvejais. Direktyvoje 2006/32 taip pat buvo reikalaujama, kad pakankamai dažnai vartotojams būtų teikiamos aiškios sąskaitos, grindžiamos faktiniu suvartojimu, kad jie galėtų reguliuoti savo suvartojamą energiją. Apskritai šios nuostatos perkeltos į EVED ir papildomai patikslintos. 7. Direktyvose dėl elektros ir dujų vidaus rinkos (direktyvos 2009/72/EB ir 2009/73/EB) reikalaujama, kad valstybės narės užtikrintų pažangiųjų apskaitos sistemų diegimą, kad padėtų vartotojams aktyviai dalyvauti elektros ir dujų tiekimo rinkose. Kalbant apie elektrą, jeigu yra atliktas ilgalaikių sąnaudų ir naudos ekonominis vertinimas, iki 2020 m. pažangiosios apskaitos sistemos turėtų būti įrengtos bent 80 proc. teigiamai įvertintų vartotojų. Jeigu toks vertinimas neatliekamas, iki 2020 m. pažangiosios apskaitos sistemos turėtų būti įrengtos bent 80 proc. visų vartotojų (Elektros energijos direktyvos I priedo 2 dalis). Kalbant apie gamtines dujas, galutinis terminas nenurodytas, tačiau būtina parengti grafiką, įvertinus ilgalaikes sąnaudas ir naudą (Dujų direktyvos I priedo 2 dalis). Šiose direktyvose taip pat nurodyta, kad galutinius vartotojus reikia tinkamai informuoti apie faktiškai suvartotą elektrą / dujas ir sąnaudas, kad jie galėtų reguliuoti savo vartojimą. EVED nereikalaujama pasirengimo diegti pažangiuosius skaitiklius, nes tai jau reglamentuojama direktyvomis 2009/72/EB ir 2009/73/EB. Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad daugelyje valstybių narių dabar rengiamasi arba numatoma diegti pažangiuosius skaitiklius, EVED patikslinamos nuostatos, susijusios su užtikrinimu, kad atitinkama matavimo ir sąskaitų informacija bus teikiama galutiniams vartotojams naudojant pažangiuosius skaitiklius. C. ĮPAREIGOJIMO TAIKYMO SRITIS 8. EVED 9, 10 ir 11 straipsniais išplečiama Direktyvos 2006/32/EB dėl energijos galutinio vartojimo efektyvumo ir energetinių paslaugų materialinių nuostatų taikymo sritis ir jos patikslinamos. EVED nuostatos, kurios sutampa su Direktyvos 2006/32/EB 13 straipsnio nuostatomis, šiame dokumente bus nagrinėjamos tik jeigu jos susijusios su naujųjų nuostatų įgyvendinimu straipsnio 23 punkte pateikiama sąvokos galutinis vartotojas apibrėžtis. Tai fizinis ar juridinis asmuo, kuris įsigyja energiją galutiniam vartojimui. Kalbant apie m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/32/EB dėl energijos galutinio vartojimo efektyvumo ir energetinių paslaugų, panaikinanti Tarybos direktyvą 93/76/EEB, OL L 114, , p m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/91/EB dėl pastatų energinio naudingumo, OL L 1, , p

7 straipsnio 1 ir 3 dalyje bei 11 straipsnio 2 dalyje nustatytus įpareigojimus dėl nuostatų, susijusių su individualaus šilumos / vėsumos ir buitinio karšto vandens suvartojimo apskaita ir sąskaitų išrašymu, tais atvejais, jeigu šiluma ir vėsuma arba karštas vanduo perkamas kolektyviai arba galutinių vartotojų asociacijos vardu (pvz., namų ūkių grupė, atsakinga už energijos suvartojimą atskiruose daugiabučio butuose), nors dažnai tai yra būsto kooperatyvas, perkantis energiją, galutiniu vartotoju laikomi individualūs namų ūkiai. Todėl galutinio vartotojo sąvoka turėtų būti suprantama ir kaip apimanti šiuos galutinius naudotojus bei subjektą, perkantį šilumą / vėsumą / karštą vandenį galutinių vartotojų vardu (pvz., būsto kooperatyvas). D. ĮPAREIGOJIMAS ĮRENGTI SKAITIKLIUS IR PATEIKTI APSKAITOS DUOMENIS straipsnio 1 dalies nuostatos, pagal kurias valstybės narės, atsižvelgdamos į technines galimybes ir sąnaudų efektyvumą, įpareigojamos užtikrinti, kad galutiniams vartotojams būtų pateikiami konkurencingos kainos individualūs skaitikliai, kurie tiksliai atspindėtų galutinio vartotojo faktiškai suvartotą energiją ir kurie teiktų informaciją apie faktinį suvartojimo laiką, buvo įtvirtintos Direktyvos 2006/32/EB 13 straipsnyje. EVED ši teisė toliau taikoma, tačiau dabar ji apima ir daugiabučiame pastate arba daugeliui paskirčių naudojamuose pastatuose, kuriuose yra centrinis šilumos / vėsumos tiekimo šaltinis arba kuriuos aptarnauja centralizuoto šilumos tiekimo tinklas ar centrinis daug pastatų aptarnaujantis šaltinis, gyvenantiems galutiniams vartotojams, kuriems tokie skaitikliai turėtų būti įrengti iki 2016 m. gruodžio 31 d. (9 straipsnio 3 dalis). 11. Reikėtų pažymėti, kad 9 straipsnyje nereikalaujama įdiegti pažangiųjų apskaitos sistemų, kaip tai nurodyta direktyvose 2009/72/EB ir 2009/73/EB. Tačiau jame patikslinami kai kurie dalykai, t. y. kad jeigu valstybės narės įdiegia pažangiąją apskaitą, tuomet visų pirma įvairūs įpareigojimai taikomi pagal 9 straipsnio 2 dalį straipsnio 1 dalyje ir 10 straipsnio 3 dalyje dėl daugiabučių arba daugeliui paskirčių naudojamų pastatų reikalavimas įrengti individualius karšto vandens skaitiklius reiškia atvejus, kai galutinis vartotojas perka buitinį karštą vandenį, tiekiamą iš bendros katilinės arba ne iš pastato (pvz., centralizuotas šildymas). Pavyzdžiui, jeigu daugiabučiame pastate buitinis karštas vanduo tiekiamas per bendrą dujų katilą, turi būti įrengtas bendras šio dujų katilo skaitiklis, tačiau, jeigu tai techniškai įmanoma ir ekonomiškai efektyvu, individualiems buitinio karšto vandens vartotojams kiekvienam butui turi būti įrengti konkurencingos kainos karšto vandens skaitikliai. 13. Pagal 9 straipsnio 2 dalies a punktą pažangiosios elektros arba gamtinių dujų matavimo sistemos turi teikti galutiniams vartotojams informaciją apie faktinį suvartojimo laiką. Tačiau pagal 9 straipsnio 1 dalį, jeigu tai techniškai įmanoma ir ekonomiškai efektyvu, reikia suprasti, kad šią bazinę funkciją turi turėti visi, tiek pažangūs, tiek nepažangūs individualūs skaitikliai. Tai, kad 9 straipsnio 2 dalies a punkte vartojama sąvoka pažangiosios matavimo sistemos, o ne pažangūs skaitikliai, reiškia, kad valstybės narės gali pasirinkti priemones 7, kaip teikti tokią matavimo informaciją galutiniams m. kovo 9 d. Komisijos rekomendacijoje dėl pasirengimo diegti pažangiąsias apskaitos sistemas (2012/148/ES) valstybės narės raginamos užtikrinti, kad pažangiąsias apskaitos sistemas naudojantiems galutiniams vartotojams būtų įrengta standartizuota sąsaja, kurią naudojant vartotojas matytų individualius suvartojimo duomenis. 6

8 vartotojams. Pavyzdžiui, valstybės narės gali reikalauti, kad tokia matavimo informacija būtų teikiama per namuose įrengiamus ekranus, rodančius pažangiojo skaitiklio duomenis straipsnio 2 dalies a punkte nepakeičiami Matavimo priemonių direktyvos (2004/22/EB) 8 reikalavimai, pagal kuriuos bet kuriuo atveju turėtų būti prieinamas įmontuojamas skaitiklio ekranas 9. Tai svarbu, nes remiantis tokių ekranų rodmenimis būtų apskaičiuojama galutinio vartotojo mokėtina suma, pvz., jeigu nesuveiktų pažangiojo skaitiklio nuotolinio duomenų nuskaitymo funkcija. 15. Kalbant apie 9 straipsnio 2 dalies a punkte nustatytą įpareigojimą, pagal kurį valstybės narės privalo užtikrinti, kad nustatant būtiniausias skaitiklių funkcijas ir rinkos dalyviams nustatytus įpareigojimus būtų visapusiškai atsižvelgiama į energijos vartojimo efektyvumo tikslus ir naudą galutiniams vartotojams, valstybės narės gali atsižvelgti į Komisijos rekomendaciją dėl pasirengimo diegti pažangiąsias apskaitos sistemas 10. Bet kuriuo atveju valstybės narės turi nuspręsti, į kuriuos energijos vartojimo efektyvumo tikslus ir kokią naudą galutiniams vartotojams atsižvelgti, įpareigojant rinkos dalyvius ir nustatant būtinąsias pažangiųjų skaitiklių funkcijas. 16. Kalbant apie valstybėms narėms taikomą reikalavimą užtikrinti pažangiųjų skaitiklių ir susijusių duomenų perdavimo saugumą bei galutinių vartotojų privatumą laikantis atitinkamų Sąjungos duomenų apsaugos ir privatumo teisės aktų, išsamios rekomendacijos jau pateiktos 2012 m. kovo 9 d. Komisijos rekomendacijoje 2012/148/ES. Apskritai, kaip reikalaujama Duomenų apsaugos direktyvoje (95/46/EB) 11, valstybės narės, rinkdamos, saugodamos, tvarkydamos ir perduodamos individualius galutinių energijos vartotojų skaitiklių duomenis, turi užtikrinti tikruoju laiku teikiamos ir ankstesnės informacijos privatumą. 9 straipsnio 2 dalies c punkte valstybių narių reikalaujama užtikrinti, kad jeigu yra naudojami pažangūs elektros skaitikliai, galutinio vartotojo prašymu skaitiklių eksploatuotojai įrengtų tokį skaitiklį, kuris užfiksuotų iš galutinio vartotojo patalpų į tinklą perduotą elektros energiją. Kalbant apie 9 straipsnio 1 dalį, valstybės narės privalo užtikrinti, kad tokių skaitiklių kaina būtų konkurencinga, nes kitaip tai galėtų kliudyti paskirstytosios gamybos plėtrai. 17. Pagal 9 straipsnio 2 dalies d punktą, jeigu galutiniai vartotojai paprašo, jiems arba galutinio vatotojo vardu veikiančiam trečiajam asmeniui (pvz., EPĮ arba energijos agregatoriui) būtų teikiami skaitiklių užfiksuoti patiektos ir suvartotos elektros energijos duomenys lengvai suprantama forma, kad pagal vienodus kriterijus būtų galima palyginti sutarčių sąlygas. Šis reikalavimas taikomas tik tais atvejais, kai ir kiek valstybės narės m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/22/EB dėl matavimo priemonių, OL L 135, , p Pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/22/EB dėl matavimo priemonių (OL L 135, , p. 1) I priedo 10.5 straipsnį neatsižvelgiant į tai, ar komunalinėms paslaugoms skirtos matavimo priemonės rodmenis galima ar negalima skaityti nuotoliniu būdu, joje turi būti metrologiškai kontroliuojamas displėjus, kurį vartotojas galėtų pasiekti be įrankių. Šio displėjaus rodmuo yra matavimo rezultatas, pagal kurį nustatoma mokama kaina m. kovo 9 d. Komisijos rekomendacija 2012/148/ES dėl pasirengimo diegti pažangiąsias apskaitos sistemas m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo, OL L 281, , p

9 įgyvendina pažangiąsias elektros energijos apskaitos sistemas. Valstybėms narėms reikės teisės aktuose įtvirtinti ar kitaip užtikrinti galutinio vartotojo teisę spręsti, ar ir kam pateikti savo individualaus suvartojimo apskaitos duomenis. Antra, šia nuostata valstybių narių reikalaujama užtikrinti, kad tie patys galutiniam vartotojui prieinami skaitiklių duomenys būtų prieinami tretiesiems asmenims, jeigu to prašo galutinis vartotojas. Ši informacija leistų energetinių paslaugų teikėjui (pvz., energijos agregatoriams arba EPĮ) teikti galutiniam vartotojui tikslesnę paslaugą straipsnio 2 dalies e punkte valstybių narių reikalaujama užtikrinti, kad diegiant pažangiuosius elektros arba dujų skaitiklius galutiniams vartotojams būtų teikiamos atitinkamos konsultacijos ir informacija, visų pirma apie visas pažangiųjų skaitiklių galimybes, susijusias su skaitiklio rodmenų valdymu ir energijos vartojimo stebėjimu. 9 straipsnio 2 dalies e punktas turi būti perkeltas į nacionalinę teisę, pvz., 1) nustatant būtiną visoje šalyje taikomą informaciją, kuri turėtų būti teikiama galutiniams vartotojams, pvz., ją turėtų teikti pas galutinius vartotojus pažangiuosius skaitiklius įrengti atvykę asmenys; 2) užtikrinant atitinkamas mokymo programas įrengėjams. Šiuo reikalavimu papildomi 12 straipsnio reikalavimai, pagal kuriuos valstybės narės turėtų imtis vienos arba kelių priemonių smulkiųjų galutinių vartotojų energijos vartojimo efektyvumui skatinti, tarp jų galėtų būti platesnės pasirengimo diegti pažangiuosius skaitiklius kampanijos straipsnio 3 dalyje pateikiama tikslesnė informacija, susijusi su suvartotos šilumos, vėsumos ir buitinio karšto vandens apskaita daugiabučiuose arba daugeliui paskirčių naudojamuose pastatuose, kuriuose šiluma / vėsuma arba karštas vanduo tiekiami: - centralizuotai; - iš centrinio šaltinio, aptarnaujančio daug pastatų; arba - iš bendro vienam pastatui skirto centrinio šildymo / vėsinimo šaltinio. 20. Jeigu šiluma arba vėsuma į daugiabučius arba daugeliui paskirčių naudojamus pastatus tiekiama iš išorinių šaltinių, valstybės narės privalo užtikrinti, kad šilumos daliklyje arba įvade į pastatą būtų įrengtas skaitiklis. Tokie skaitikliai turi būti įrengti iki 2014 m. birželio 5 d. Jokių išimčių nenumatyta. 21. EVED sąvokos daugiabutis ar daugeliui paskirčių naudojamas pastatas neapibrėžtos. Daugiabučiu galėtų būti laikomas pastatas, kuriame yra bent du butai. Daugeliui paskirčių naudojamu pastatu galima laikyti pastatą, kurį naudoja bent du subjektai, privalantys tarpusavyje dalytis sąskaitą už nusipirktą energiją. 22. Kalbant apie individualią šilumos apskaitą daugiabučiuose ir daugeliui paskirčių naudojamuose pastatuose, kuriems taikoma 9 straipsnio 3 dalis, valstybės narės privalo užtikrinti, kad jeigu tai techniškai įmanoma ir ekonomiškai efektyvu, tokiuose pastatuose iki 2016 m. gruodžio 31 d. kiekvienam butui būtų įrengti individualūs skaitikliai. Jeigu įrengti individualius skaitiklius techniškai neįmanoma arba ekonomiškai neefektyvu, kiekviename radiatoriuje suvartotai šilumai matuoti naudojami individualūs šilumos dalikliai, nebent valstybė narė įrodytų, kad tai nėra ekonomiškai efektyvu. 8

10 23. Aiškindamos sąvoką techniškai įmanoma, valstybės narės turėtų turėti omenyje 29 konstatuojamojoje dalyje pateiktą lygiavertės sąvokos techninė galimybė paaiškinimą. Vadovaujantis šiuo paaiškinimu, galima daryti prielaidą, kad individuali daugiabučiuose suvartotos šilumos apskaita techniškai įmanoma, jeigu individualių skaitiklių įrengimui nereikėtų keisti esamų pastato viduje esančio vamzdyno, skirto šildymui karštu vandeniu. Tačiau jeigu šildymui naudojamas karštas vanduo patenka į individualius butus ir iš jų išleidžiamas keliuose taškuose, mažai tikėtina, kad individualių šilumos skaitiklių naudojimas bus techniškai įmanomas ar ekonomiškai efektyvus. Tokiuose pastatuose suvartota šiluma gali būti individualiai apskaitoma įrengiant individualius šilumos sąnaudų daliklius. 24. Aiškindamos sąvoką ekonomiškai efektyvus, valstybės narės gali palyginti skaitiklių / šilumos sąnaudų daliklių įrengimo ir priežiūros sąnaudas ir naudą galutiniams vartotojams bei kitiems asmenims (pastato savininkui ar naudotojui ir atskiriems butams, energijos tiekėjui ir pan.). Šis apskaičiavimas, pvz., gali būti grindžiamas Europos standarto EN ( Pastatų energinis naudingumas. Ekonominis vertinimas. Pastatų energijos sistemų procedūra) metodika. Vertinant individualių skaitiklių / šilumos sąnaudų daliklių įrengimo naudą, valstybės narės turėtų atsižvelgti į įvairius pranašumus, įskaitant energiją, kurią galutiniai vartotojai sutaupo dėl elgsenos pokyčių, kuriuos paskatina apskaitos duomenys ir sąskaitose pateikta informacija, grindžiama išmatuotu suvartotos šilumos kiekiu. Įvairūs tyrimai rodo, kad energijos, sutaupytos dėl elgsenos pokyčių, atsiradusių įdiegus individualią apskaitą ir individualių faktiniu suvartotos šilumos kiekiu grindžiamų sąskaitų išrašymą, kiekio įvairovė dažnai sudaro 30 proc., palyginti su sistemomis, kuriose nėra įdiegta individuali apskaita, o sąskaitos išrašomos pagal vienodą tarifą (pvz., pagal m 2 ) 12, Kadangi dėl priemonių techniškai įmanoma ir ekonomiškai efektyvu valstybės narės gali taikyti 9 straipsnyje nurodytų įpareigojimų išimtis; valstybės narės, atsižvelgusios į du pirmesnius punktus, turi pranešti Komisijai apie technines sąlygas ir ekonominius apribojimus ar kitus kriterijus, kuriais remdamosi jos galėtų pasiteisinti, kad yra techniškai neįmanoma arba ekonomiškai neefektyvu vykdyti joms tenkančių įpareigojimų. Kalbant apie 9 straipsnio 3 dalyje reglamentuojamus daugiabučius ar daugeliui paskirčių naudojamus pastatus, jeigu techniškai įmanoma ir ekonomiškai efektyvu įrengti individualius šilumos skaitiklius, tačiau galutiniai vartotojai jau turi įsirengę šilumos sąnaudų daliklius, tuomet valstybės narės iki 2016 m. gruodžio 31 d. turi užtikrinti, kad būtų įrengti individualūs šilumos skaitikliai. Tačiau galima daryti prielaidą, kad šilumos sąnaudų daliklių buvimas yra veiksnys, kuris paprastai turi įtakos individualių šilumos skaitiklių naudojimo sąnaudų ir naudos apskaičiavimui. 26. Tais atvejais, kai kiekvienam radiatoriui reikia įrengti individualius šilumos sąnaudų daliklius, siekiant 9 straipsnio 3 dalies tikslo šis įpareigojimas būtų taikomas tik butuose arba daugiabučių ar daugeliui paskirčių naudojamų pastatų vienetuose esantiems radiatoriams, o ne pastato bendro naudojimo zonose esantiems radiatoriams. 12 L. Gullev ir M. Poulsen The installation of meters leads to permanent changes in consumer behaviour. DBDH žurnalo naujienos, 3/2006 p Clemens Felsmann, Juliane Schmidt, Technische Universitat Dresden, 2013 m. sausio mėn., Auswirkungen der verbrauchsabhängigen Abrechnung in Abhängigkeit von der energetischen Gebäudequalität. 9

11 Pagal 9 straipsnio 1 dalies b punktą individualūs šilumos, vėsumos ar buitinio karšto vandens skaitikliai turi būti visada įrengiami naujuose daugiabučiuose arba daugeliui paskirčių naudojamuose pastatuose, kuriuose šildymas / vėsinimas tiekiamas centralizuotai arba kurie yra kapitaliai renovuojami, kaip apibrėžta Direktyvoje 2010/31/ES. Šiais atvejais šilumos sąnaudų daliklių įrengimas arba alternatyvių matavimo metodų taikymas nėra numatytas straipsnio 1 dalies b punkte įrengti individualius skaitiklius (ne šilumos sąnaudų daliklius) be išlygų reikalaujama tais atvejais, kai yra vykdomas naujas prijungimas naujame pastate ar pastate atliekama kapitalinė renovacija, kaip apibrėžta Direktyvoje 2010/31/ES. Jeigu toks atvejis susijęs su šilumos arba vėsumos suvartojimu, įpareigojimas apima tik tuos atvejus, kai šiluma ar vėsuma galutiniams vartotojams tiekiama ar numatoma tiekti centralizuotai. Jį reikėtų laikyti bendrosios 9 straipsnio 3 dalyje numatyto įpareigojimo daugiabučiuose įrengti individualius šilumos skaitiklius sistemos išimtimi. Tai reiškia, kad 9 straipsnio 3 dalies nuostatos dėl to, kas yra techniškai įmanoma ir ekonomiškai efektyvu, nebus taikomos daugiabučiams, į kuriuos šiluma tiekiama centralizuotai, jeigu tai yra nauji pastatai arba jeigu vykdoma kapitalinė šių pastatų renovacija. E. ĮPAREIGOJIMAI UŽTIKRINTI, KAD SĄSKAITOSE BŪTŲ TEIKIAMA INFORMACIJA Skirtumas tarp sąskaitų išrašymo ir sąskaitose pateikiamos informacijos straipsnio 3 dalies punkte daromas skirtumas tarp sąskaitų išrašymo (nustatant įpareigojimą apskaičiuoti mokėtiną sumą) ir sąskaitose pateikiamos informacijos (ji neapima tos pačios informacijos, nors paprastai kitu atveju ši informacija būtų tokia pat). Specialios sąskaitose pateikiamai informacijai taikomos taisyklės straipsnio 1 dalyje valstybių narių reikalaujama iki 2014 m. gruodžio 31 d. užtikrinti, kad pagal VII priedo 1.1 punktą sąskaitose būtų pateikiama tiksli informacija, grindžiama faktiškai suvartotu kiekiu. Taip numatoma, kad pagal prašymą arba jeigu vartotojai nusprendė gauti sąskaitas elektroniniu būdu, sąskaitų informacija būtų pateikiama bent kas ketvirtį, o kitais atvejais kas dvejus metus. Pagal 10 straipsnio 1 dalį šiais minimaliais reikalavimais nebūtina vadovautis, jeigu tai techniškai neįmanoma ir ekonomiškai neefektyvu 30. Todėl visada reikia paisyti VII priedo 1.1 punkte nurodyto dažnumo, nebent tai būtų techniškai neįmanoma ar ekonomiškai neefektyvu, todėl valstybėms narėms reikėtų tai paaiškinti, teikiant Komisijai pranešimą apie 10 straipsnio perkėlimą į nacionalinę teisę. 31. Pagal 10 straipsnio 1 dalį, jeigu nėra prieinami pažangūs skaitikliai, VII priedo 1.1 punkto paskutiniame sakinyje nurodyta, kad dažno sąskaitų informacijos pateikimo galutiniams vartotojams reikalavimai gali būti netaikomi dujoms, kurios naudojamos tik maistui gaminti. Jeigu valstybė narė nusprendžia taikyti šią nuostatą, ji turi galutiniams vartotojams paaiškinti, kokiu mastu jie gali taikyti šią išimtį ir kokias galutinis vartotojas turi teises, susijusias su dažnai pateikiama sąskaitų informacija apie maistui gaminti suvartotas dujas. Pavyzdžiui, galima būtų nustatyti metinę maksimalią maisto gamybai 10

12 naudojamų dujų suvartojimo ribą, žemiau kurios nebūtų reikalaujama dažnai teikti sąskaitų informacijos, grindžiamos faktiniu suvartojimu straipsnio 1 dalyje reikalaujama, kad sąskaitų informacija būtų teikiama EVED VII priedo 1.1 punkte nurodytu dažnumu, neatsižvelgiant į nepažangaus skaitiklio rūšį ir sąskaitų išrašymo tvarką. Tai reiškia, kad pagal 10 straipsnio 1 dalies pirmąją ir antrąją pastraipas turi būti teikiama ir faktiškai suvartotu kiekiu grindžiama sąskaitų informacija (jeigu tai techniškai įmanoma ir ekonomiškai efektyvu), jeigu galutiniai vartotojai naudoja nepažangius išankstinio mokėjimo skaitiklius. 33. Jeigu tai techniškai įmanoma ir ekonomiškai efektyvu, daugiabutyje ir daugeliui paskirčių naudojamuose pastatuose, sąskaitų informacija apie individualų šilumos ir karšto vandens suvartojimą turi būti teikiama bent kartą per dvejus metus arba kas ketvirtį, jeigu to prašo galutiniai vartotojai. EVED nenustatytos jokios specialios taisyklės kolektyviniam sprendimui priimti, pvz., užsisakyti sąskaitų pateikimą elektroniniu būdu. Paprastai bus taikomos nacionalinės sprendimų priėmimo tokiuose pastatuose procedūros. 34. Jeigu nėra nuotolinio nuskaitymo funkciją turinčių skaitiklių, pareiga dažnai teikti sąskaitų informaciją dar gali būti įvykdyta įvairiais būdais, įskaitant reikalavimą energetinių paslaugų teikėjams siūlyti galutiniams vartotojams savaiminio skaitiklių nuskaitymo paslaugą arba, jeigu tai ekonomiškai efektyvu, surenkant duomenis mechaniniais skaitikliais. 35. Labai svarbi 10 straipsnio 1 dalyje nustatyto įpareigojimo teikti tikslią sąskaitų informaciją, grindžiamą faktiškai suvartotu kiekiu, prielaida yra individualios matavimo įrangos (skaitiklių arba šilumos sąnaudų daliklių) prieinamumas. Tačiau 9 straipsnio 3 dalyje reikalaujama, kad daugiabučiuose iki 2016 m. gruodžio 31 d. individualiam šilumos, vėsumos arba buitinio karšto vandens suvartojimui išmatuoti būtų įrengti individualaus suvartojimo skaitikliai / šilumos sąnaudų dalikliai. Kalbant apie šilumos / vėsumos ir buitinio karšto vandens tiekimą daugiabučiuose arba daugeliui paskirčių naudojamuose pastatuose iš bendro šaltinio (išskyrus centralizuotą šildymą / vėsinimą), 9 straipsnio 3 dalyje numatytos tikslesnės sąlygos nei 9 straipsnio 1 dalyje (lex specialis derogat legi generali). Darytina išvada, kad tokiuose pastatuose pagal 10 straipsnio 1 dalį pareiga teikti tikslią sąskaitų informaciją, grindžiamą faktiškai suvartotu kiekiu, neturi būti įvykdyta, jeigu dar nėra įgyvendinta 9 straipsnio 3 dalis, t. y. vėliausiai ji turi būti įvykdyta iki 2016 m. gruodžio 31 d. Tačiau 2016 m. gruodžio 31 d. terminas Direktyvos 2006/32/EB 13 straipsnio 1 dalyje nustatytomis sąlygomis netaikomas pareigai įrengti individualius skaitiklius centralizuotai šildomuose arba vėsinamuose daugiabučiuose. Šios nuostatos perkėlimo į nacionalinę teisę terminas buvo ir tebėra 2008 m. gegužės 17 d straipsnio 1 dalies nuostatose visų pirma kalbama apie atvejį, kai galutiniai vartotojai neturi pažangių elektros ar dujų skaitiklių. EVED VII priedo 1.1 punkte nustatyti būtinieji tikslios sąskaitų informacijos, grindžiamos faktiškai suvartotu kiekiu, teikimo dažnumo reikalavimai netaikomi tiems atvejams, kai galutiniai vartotojai turi tokius pažangius elektros arba dujų skaitiklius. 11

13 37. Jeigu galutiniams vartotojams yra prieinama pažangiosios apskaitos sistema, toliau taikomos Trečiojo elektros ir dujų vidaus rinkos teisės aktų rinkinio 14 nuostatos. Pagal 2010 m. sausio 22 d. Komisijos paskelbtą aiškinamąjį dokumentą, jeigu galutiniams vartotojams yra prieinama pažangiosios apskaitos sistema, faktiškai suvartotu kiekiu grindžiama sąskaitų informacija turėtų būti teikiama kas mėnesį Pagal 10 straipsnio 1 dalį sąnaudų efektyvumo kriterijus teikiant tikslią sąskaitų informaciją, grindžiamą faktiškai suvartotu kiekiu, laikantis EVED VII priedo 1.1 punkte nurodyto dažnumo reikalavimų, gali būti reikšmingas daugiausia nustatant, ar yra ekonomiškai pagrįstos mechaninių skaitiklių duomenų siuntimo sąnaudos. Jeigu valstybės narės konkrečiais atvejais nustato, kad dažnos sąskaitų informacijos, grindžiamos faktiškai suvartotu kiekiu, teikimas nėra ekonomiškai efektyvus, iki 2014 m. gruodžio 31 d. tai reikėtų paaiškinti ir pateikti šią informaciją galutiniams vartotojams ir už individualias sąskaitas atsakingiems asmenims. 39. Pagal 10 straipsnio 2 dalį, jeigu veikia pažangi elektros arba dujų apskaitos sistema, valstybės narės privalo užtikrinti, kad galutiniams vartotojams būtų pateikta papildoma informacija apie jų pačių suvartotą kiekį. Ši pareiga turi būti įvykdyta iki 2014 m. birželio 5 d. ir nuo to momento būtų taikoma visiems iki tos dienos įrengtiems ir veikiantiems pažangiems skaitikliams. 40. Papildoma informacija apie suvestinius duomenis už laikotarpius, už kuriuos buvo dažnai teikiama sąskaitų informacija, siekiama apimti informaciją apie galutinio vartotojo suvartotą kiekį (pvz., konkretų mėnesį, jeigu sąskaitų informacija teikiama kas mėnesį) ir susijusias sąnaudas. Valstybės narės gali reikalauti, kad ši informacija galutiniams vartotojams būtų teikiama popierinėse arba elektroninėse sąskaitose ar kitomis priemonėmis (energetinių paslaugų teikėjo arba jo vardu veikiančios energetinių paslaugų įmonės arba per saugią interneto svetainę galutiniams vartotojams paštu arba elektroninėmis priemonėmis siunčiamose atskirose mėnesio ataskaitose). 41. Pagal 10 straipsnio 2 dalies b punktą, jeigu yra įrengti pažangūs elektros / dujų skaitikliai, valstybės narės privalo užtikrinti, kad galutiniams vartotojams internetu arba per skaitiklio sąsają būtų siunčiama išsami papildoma informacija, grindžiama bet kurios dienos, savaitės, mėnesio ir metų vartojimo laiku. Šioje nuostatoje nenumatyti kiti tokios informacijos pateikimo būdai. 42. Nepaisant to, ar pažangieji skaitikliai įrengti, elektros, gamtinių dujų, šilumos, vėsumos ir buitinio karšto vandens naudojimo atžvilgiu valstybės narės privalo reikalauti, kad 2014 m. birželio 5 d. galutiniams vartotojams arba jo paskirtam energetinių paslaugų teikėjui būtų teikiama informacija apie ankstesnį suvartojimą (kaip nurodyta 10 straipsnio 2 dalyje), jeigu ji yra prieinama. Šis įpareigojimas paprastai perkeliamas energetinių paslaugų teikėjams ir kitoms organizacijoms, renkančioms ir saugančioms galutinių vartotojų individualaus suvartojimo duomenis. 43. Pagal 10 straipsnio 3 dalies e punktą valstybės narės turi nustatyti reikalavimą teikti informaciją apie energijos sąnaudas ir jų prognozes vartotojams paprašius, kad vartotojai 14 Direktyva 2009/72/EB ir Direktyva 2009/73/EB markets.pdf. 12

14 galėtų lyginti sutarčių sąlygas pagal vienodus kriterijus. Taip valstybės narės turi apibrėžti sąvokų laiku ir lengvai suprantama forma reikšmę. Bendrosios sąskaitų informacijai ir faktinėms sąskaitoms taikomos taisyklės 44. Pagal 10 straipsnio 1 dalies antrąją pastraipą, jeigu galutiniai vartotojai neturi pažangių skaitiklių, jeigu reguliaraus savarankiško duomenų registravimo sistemoje leidžiama dažnai teikti sąskaitas ir sąskaitose pateikiamą informaciją, grindžiamą faktiškai suvartotu kiekiu, sąskaitų informacija, grindžiama numatomu suvartotu kiekiu arba fiksuoto dydžio norma, turi būti teikiama tik tais atvejais, jeigu galutinis vartotojas dėl bet kokios priežasties už atitinkamą sąskaitų išrašymo laikotarpį nepateikė skaitiklių duomenų. 45. Tikslių sąskaitų ir sąskaitų informacijos, grindžiamos faktiškai suvartotu kiekiu, teikimo techninės galimybės sąlyga yra griežtai susieta su tikslių skaitiklių, atitinkančių Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/22/EB dėl matavimo priemonių, arba tikslių šilumos daliklių, atitinkančių reikiamus Europos standartus, prieinamumu Pagal 10 straipsnio 3 dalies b punktą valstybės narės privalo užtikrinti, kad iki 2014 m. birželio 5 d. visiems galutiniams vartotojams būtų pasiūlyta galimybė gauti elektronines sąskaitas ir sąskaitų informaciją bet kokiam suvartojimui, kuriam taikomi 9, 10 ir 11 straipsniai, nepaisant to, ar apskaita vykdoma naudojant pažangius skaitiklius, ar ne. Specialios pačioms sąskaitoms taikomos taisyklės 47. Pagal EVED VII priedo 1.1 punktą valstybės narės privalo užtikrinti, kad jeigu yra prieinami individualūs skaitikliai, bent kartą per metus būtų teikiamos faktiškai suvartotu kiekiu grindžiamos individualios sąskaitos. Taikomas bendrasis perkėlimo į nacionalinę teisę terminas (2014 m. birželio 5 d.). Jeigu taikoma 10 straipsnio 1 dalies antrojoje pastraipoje apibūdinta savarankiško duomenų registravimo sistema, numatomu suvartojimu grindžiamos sąskaitos gali būti išrašomos tik jeigu galutinis vartotojas nepateikė skaitiklio rodmenų straipsnio 3 dalies d punkte valstybėms narėms leidžiama numatyti, kad, galutiniam vartotojui prašant sąskaitų, informacija nebūtų laikoma prašymu sumokėti. Tokiais atvejais valstybės narės privalo užtikrinti, kad energetinių paslaugų teikėjai siūlytų lanksčią faktinio mokėjimo tvarką Nors EVED tai tiesiogiai nenurodyta, valstybėms narėms rekomenduojama užtikrinti, kad išrašant faktines sąskaitas informacija apie mokėjimo prašymus ir apie galimą taikyti lanksčią mokėjimo tvarką būtų įtraukta į faktinę sąskaitą arba joje numatyta (10 straipsnio 16 EN 834 standartas dėl šilumos sąnaudų daliklių kambarinių radiatorių suvartotai šilumai nustatyti. Elektros energijos tiekimo įrenginiai. EN 835 standartas dėl šilumos sąnaudų daliklių kambarinių radiatorių suvartotai šilumai nustatyti. Įrenginiai be elektros energijos tiekimo, grindžiami garavimo principu. 17 Kalbant apie elektrą ir gamtines dujas, pareiga užtikrinti, kad galutiniams vartotojams būtų siūloma plati mokėjimo būdų įvairovė, jau buvo nustatyta Direktyvos 2009/72/EB 1 priedo 1d dalyje ir Direktyvos 2009/73/EB 1 priedo 1d dalyje. Energijos vartojimo efektyvumo direktyvoje ši taisyklė taikoma ir centralizuotai tiekiamam šildymui / vėsinimui bei buitiniam karštam vandeniui. 13

15 3 dalies d punktas). Taip galutiniai vartotojai galės lengviau atskirti sąskaitą ir sąskaitos informaciją. F. ĮPAREIGOJIMAI UŽTIKRINTI NEMOKAMĄ APSKAITOS IR SĄSKAITŲ IŠRAŠYMO INFORMACIJOS TEIKIMĄ straipsnio 1 dalyje valstybių narių reikalaujama užtikrinti, kad galutiniai vartotojai nemokamai gautų visus savo suvartoto kiekio duomenis ir sąskaitas bei sąskaitų informaciją. 51. Darytina išvada, kad energetinių paslaugų teikėjai arba kitos organizacijos turi pačios padengti sąskaitų ir sąskaitų informacijos parengimo ir įteikimo galutiniam vartotojui sąnaudas. 52. Tai nereiškia, kad energetinių paslaugų įmonės negali taikyti elektronines sąskaitas ir sąskaitų informaciją pasirinkusiems galutiniams vartotojams nuolaidos arba premijos. 53. Pagal 11 straipsnio 2 dalį valstybės narės privalo užtikrinti, kad daugiabučiuose pastatuose ir daugeliui paskirčių naudojamuose pastatuose sąnaudos už sąskaitose pateikiamą informaciją apie individualų šilumos ir vėsumos suvartojimą būtų paskirstomos nesiekiant pelno. Tokiu atveju dėl šios užduoties pavedimo trečiajam asmeniui patirtos sąnaudos gali būti perkeliamos tokius pastatus naudojantiems galutiniams vartotojams tiek, kiek šios sąnaudos yra pagrįstos. Tokiais atvejais sąskaitų informacija, kurią, pvz., centrinio šildymo įmonė pateikė daugiabučio savininkui, turėtų būti teikiama nemokamai. Tačiau kalbant apie sąskaitas ir sąskaitų informaciją, paslaugos, susijusios su skirtingų butų ar pastato vienetų individualiai suvartoto kiekio tikslaus išmatavimo, paskirstymo ir apskaitos paslaugos perdavimu trečiajam asmeniui (papildomomis sąskaitomis) gali būti perkeliamos šiuos butus / vienetus naudojantiems galutiniams vartotojams. 54. Užduotis apibrėžti sąlygas, kurioms esant 11 straipsnio 2 dalyje nurodytos sąnaudos yra pagrįstos, tenka valstybėms narėms straipsnio 2 dalyje sąvoka šildymas ir vėsinimas, visų pirma kalbant apie pastatus su savo bendru šildymo ir karšto vandens šaltiniu, taip pat apima buitinį karštą vandenį, jeigu šildymas yra būtina karšto vandens paruošimo sąlyga. G. ĮPAREIGOJIMAI UŽTIKRINTI 9, 10 IR 11 STRAIPSNIŲ ĮGYVENDINIMĄ 56. Pagal 13 straipsnį valstybės narės privalo nustatyti taisykles dėl veiksmingų, proporcingų ir atgrasančių sankcijų, taikytinų tais atvejais, kai nesilaikoma pagal 9 11 straipsnius priimtų nacionalinių nuostatų, ir imtis būtinų priemonių jų įgyvendinimui užtikrinti. 14

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoje Sąvoka mokėjimo sąskaita Galimas taupomosios sąskaitos,

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA N U T A R I M A S DĖL ATSKIRŲ ENERGIJOS IR KURO RŪŠIŲ SĄNAUDŲ NORMATYVŲ BŪSTUI ŠILDYTI IR ŠALTAM VANDENIUI PAŠILDYTI 2003 m. gruodţio 22 d. Nr. O3-116

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles L 189/50 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2014 6 27 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 654/2014 2014 m. gegužės 15 d. dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart 2019 2 22 L 51 I/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/316 2019 m. vasario 21 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties

Detaliau

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2 Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. rugpjūčio 17 d. (OR. en) 11651/17 AGRILEG 150 DENLEG 63 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos gavimo data: 2017 m. rugpjūčio 24 d. kam: Komisijos dok.

Detaliau

EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDI

EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDI EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDIO 4 CU 9 DIGIT 6 TELECOM 14 CODEC 84 TEISĖS AKTAI IR

Detaliau

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2015/ m. balandžio 29 d. - dėl tarpbankinių mokesčių už kortele grindžia

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2015/ m. balandžio 29 d. - dėl tarpbankinių mokesčių už kortele grindžia 2015 5 19 L 123/1 I (Teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2015/751 2015 m. balandžio 29 d. dėl tarpbankinių mokesčių už kortele grindžiamas mokėjimo

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2018) 329 final 2018/0164 (CNS) Pasiūlymas TARYBOS DIREKTYVA kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2018) 329 final 2018/0164 (CNS) Pasiūlymas TARYBOS DIREKTYVA kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 05 25 COM(2018) 329 final 2018/0164 (CNS) Pasiūlymas TARYBOS DIREKTYVA kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB nuostatos dėl galutinės valstybių narių tarpusavio

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s 2013 12 21 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 351/1 I (Įstatymo galią turintys teisės aktai) REGLAMENTAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1350/2013 2013 m. gruodžio 11 d. kuriuo

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

Slide 1

Slide 1 ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VANDENTVARKOS VEIKLOS EFEKTYVINIMO GAIRĖS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VADOVYBEI IR SAVIVALDYBĖS KOMITETAMS Direktorius Vaidas Litinskas Vandentvarkos ūkis 2014 metais

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO ŠILUMOS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos pirmininkė Inga Žilienė 2016-03-18 PAŽYMA DĖL AKCINĖS BENDROVĖS

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS Projektas VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ, NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ, GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ

Detaliau

2014 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2016 metai, Vilnius

2014 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2016 metai, Vilnius 2014 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2016 metai, Vilnius 2 Turinys Santrauka... 3 Pagrindiniai 2014 m. ekonominiai ir energetiniai rodikliai... 4 Pirminės

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 06 07 C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) /... 2018 06 07 kuriuo iš dalies keičiamos Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 nuostatos dėl bendrosios

Detaliau

untitled

untitled EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2013 11 26 COM(2013) 818 final 2013/0405 (NLE) Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo nustatomos 2014 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos Juodojoje jūroje

Detaliau

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalb

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalb Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, SWD(2013) 53 final/2 KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Europos Sąjungos valstybės pagalbos, viešųjų pirkimų

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, SWD(2013) 53 final/2 KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Europos Sąjungos valstybės pagalbos, viešųjų pirkimų EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Europos Sąjungos valstybės pagalbos, viešųjų pirkimų ir vidaus rinkos taisyklių taikymo visuotinės ekonominės

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO ŠILUMOS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos pirmininkė Inga Žilienė 2016-03-17 PAŽYMA DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS

Detaliau

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2018/  m. gruodžio 11 d. - dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių e

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2018/  m. gruodžio 11 d. - dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių e L 328/82 2018 12 21 DIREKTYVOS EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2018/2001 2018 m. gruodžio 11 d. dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją (nauja redakcija) (Tekstas svarbus

Detaliau

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2016/ m. kovo 9 d. - dėl lynų kelio įrenginių, kuriuo panaikinama Direk

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2016/ m. kovo 9 d. - dėl lynų kelio įrenginių, kuriuo panaikinama Direk 2016 3 31 L 81/1 I (Teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2016/424 2016 m. kovo 9 d. dėl lynų kelio įrenginių, kuriuo panaikinama Direktyva 2000/9/EB

Detaliau

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat 1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numatyta mokesčio lengvata galės pasinaudoti nuolatiniai

Detaliau

Verification Opinion Template

Verification Opinion Template Nepriklausomos pagrįsto patikinimo patikros ataskaitos išvada apyvartinių taršos leidimų prekybos ES ATLPS metinių ataskaitų teikimas DUOMENYS APIE VEIKLOS VYKDYTOJĄ Veiklos vykdytojo pavadinimas: VĮ Visagino

Detaliau

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1104/2011/ES dėl Galileo programos pagrindu sukurtos pasaulinės navigacijos palydovų

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1104/2011/ES dėl Galileo programos pagrindu sukurtos pasaulinės navigacijos palydovų 2011 11 4 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 287/1 I (Įstatymo galią turintys teisės aktai) SPRENDIMAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 1104/2011/ES 2011 m. spalio 25 d. dėl Galileo programos

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Energijos efektyvumas centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje nuo gamybos iki galutinio vartotojo Vytautas Stasiūnas Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas 2018 m. vasario 21 d. Tarptautinė

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoriaus, kurio

Detaliau

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonė dėl Komisijos komunikato Pažangiųjų transporto sistemų diegimo Europoje veiksmų planas ir kartu

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonė dėl Komisijos komunikato Pažangiųjų transporto sistemų diegimo Europoje veiksmų planas ir kartu C 47/6 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2010 2 25 EUROPOS DUOMENŲ APSAUGOS PRIEŽIŪROS PAREIGŪNAS Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonė dėl Komisijos komunikato Pažangiųjų transporto

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. liepos 8 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2013/0309 (COD) 10409/1/15 REV 1 PRANEŠIMAS nuo: kam: Tarybos ge

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. liepos 8 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2013/0309 (COD) 10409/1/15 REV 1 PRANEŠIMAS nuo: kam: Tarybos ge Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. liepos 8 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2013/0309 (COD) 10409/1/15 REV 1 PRANEŠIMAS nuo: kam: Tarybos generalinio sekretoriato Nuolatinių atstovų komitetui

Detaliau

PR_INI

PR_INI EUROPOS PARLAMENTAS 2009 2014 Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas 21.12.2011 2011/2155(INI) PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl Vidaus rinkos rezultatų suvestinės (2011/2155(INI)) Vidaus rinkos ir vartotojų

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Siluma daugiabuciams_ar kariauti_Gatautis_

Microsoft PowerPoint - Siluma daugiabuciams_ar kariauti_Gatautis_ Šiluma renovuotiems daugiabučiams: kariauti negalima bendradarbiauti? Dr. Ramūnas Gatautis 2019 m. balandžio 16 d. Kaunas Daugiabučių modernizavimas Lietuvoje Apibrėžimas: daugiabutis 3 ir daugiau butų

Detaliau

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2016/ m. balandžio 27 d. - dėl keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų naudo

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2016/ m. balandžio 27 d. - dėl keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų naudo L 119/132 2016 5 4 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2016/681 2016 m. balandžio 27 d. dėl keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų naudojimo teroristinių nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų prevencijos,

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ar sankcijos už nesąžiningų sąlygų naudojimą efektyvios? Dr. Danguolė Bublienė Nesąžiningų sąlygų kontrolės būdai Teisinių gynybos priemonių Preventyvi (NSD 7 str.) Ultrapreventyvi Abstrakti Atsitiktinė

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMAS 2006 m. liepos 13 d. Nr. X-764 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis, tikslas ir

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

COM(2017)221/F1 - LT

COM(2017)221/F1 - LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 05 08 COM(2017) 221 final 2017/0094 (NLE) Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS kuriuo nustatoma pozicija, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Tarptautinėje vynuogių

Detaliau

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11 UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k.183843314, PVM mokėtojo kodas LT838433113, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, tel. (8 389) 63 641, faks. (8 389)

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendradarbiavimas civilinėse ir komercinėse bylose Jurisdikcija

Detaliau

1

1 8-19/31/17-1604.15.15 ENERGETIKOS KOMPLEKSINIŲ TYRIMŲ LABORATORIJA LIETUVOS ENERGETIKOS SEKTORIAUS PLĖTROS TYRIMAS 1 DALIS TECHNINĖ EKONOMINĖ ENERGETIKOS SEKTORIAUS PLĖTROS ANALIZĖ SANTRAUKA Dr. A. Galinis

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx PATVIRTINTA Valstybės įmonės Valstybinė miškų urėdija direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. ĮS-392 VĮ VALSTYBINĖ MIŠKŲ URĖDIJA DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS INFORMACIJA APIE SERTIFIKAVIMO INSTITUCIJOSE IR ENERGETIKOS ĮMONĖSE ATESTUOTUS ENERGETIKOS DARBUOTOJUS (215 M.) Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau Inspekcija), vadovaudamasi

Detaliau

Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr.

Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr. Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr. Palyginamosioms sąnaudos pagal naują Aprašo projektą

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-1099 18, 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Projekto

Detaliau

2009 m. liepos 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 637/2009, nustatantis įgyvendinimo taisykles dėl žemės ūkio augalų ir daržovių veislių pavadinimų

2009 m. liepos 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 637/2009, nustatantis įgyvendinimo taisykles dėl žemės ūkio augalų ir daržovių veislių pavadinimų L 191/10 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 7 23 KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 637/2009 2009 m. liepos 22 d. nustatantis įgyvendinimo taisykles dėl žemės ūkio augalų ir daržovių veislių pavadinimų

Detaliau

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS 2008 M. GRUODŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 1V-1160 DĖL RADIJO DAŽNIŲ NAUDOJIMO

Detaliau

CL2014R0639LT bi_cp 1..1

CL2014R0639LT bi_cp 1..1 02014R0639 LT 03.07.2017 003.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAU

1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAU 1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos 2019-01-25 Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI (toliau Įsigyjančioji organizacija)

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma finansinių ataskaitų Mes atlikome UAB Lazdijų šiluma

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖT

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖT VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO TARIFO SCHEMA, PATIEKTOS PRODUKCIJOS

Detaliau

Microsoft Word - AGRI LT-TRA-00

Microsoft Word - AGRI LT-TRA-00 EUROPOS KOMISIJA ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS GENERALINIS DIREKTORATAS G direktoratas. Kaimo plėtros horizontalieji aspektai G.1. Kaimo plėtros nuoseklumas 2008 11 19 Briuselis JMC/ab/bm 2007 2013 M. KAIMO

Detaliau

Microsoft Word - wfh1D4_ doc

Microsoft Word - wfh1D4_ doc EUROPOS KOMISIJA Strasbūras, 5.2.2013 COM(2013) 44 final 2013/0024 (COD) C7-0034/13 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl informacijos, teikiamos pervedant lėšas (Tekstas svarbus EEE)

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS

Detaliau

EN

EN LT LT LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2010.9.17 KOM(2010) 486 galutinis 2008/0183 (COD) Iš dalies pakeistas pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai

Detaliau

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2 DOKUMENTŲ VALDYMO FUNKCIJOS EFEKTYVAUS ATLIKIMO REKOMENDACIJOS I. BENDROSIOS NUOSTATOS Dokumentų valdymo funkcijos efektyvaus atlikimo rekomendacijų (toliau Rekomendacijos) tikslas nustatyti valstybės

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

European Commission

European Commission EUROPOS KOMISIJA TEMINĖ APŽVALGA 2013 m. birželio 11 d., Briuselis Dažnai užduodami klausimai Bendras Europos dangus. Komisija imasi Europos oro erdvės pralaidumo didinimo veiksmų Kas yra Bendras Europos

Detaliau

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0)

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0) Penktasis kasmetinis tyrimas Lietuvos verslo pažeidžiamumas energijos išteklių kainų pokyčiams ir BEVI indeksas Rokas Kasperavičius, partneris Jonas Vainius Raulynaitis, patarėjas Vilnius 2015 TURINYS

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ATMINTINĖ

GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ATMINTINĖ GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ATMINTINĖ AR ŽINAI? 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojęs Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas įpareigojo asmenis, įtrauktus į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą

Detaliau

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 885/  m. rugpjūčio 13 d. - kuriuo nustatomos valgomųjų ybiškių ir kario lapų i

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 885/  m. rugpjūčio 13 d. - kuriuo nustatomos valgomųjų ybiškių ir kario lapų i L 242/20 KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 885/2014 2014 m. rugpjūčio 13 d. kuriuo nustatomos valgomųjų ybiškių ir kario lapų iš Indijos importo specialiosios sąlygos ir panaikinamas Įgyvendinimo

Detaliau

1 priedas UAB "ROKIŠKIO VANDENYS" (Ūkio subjekto pavadinimas) KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI (Bendrovės skaičia

1 priedas UAB ROKIŠKIO VANDENYS (Ūkio subjekto pavadinimas) KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI (Bendrovės skaičia 1 priedas KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI (Bendrovės skaičiavimai) Vandens tiekimas Nuotekų Eil.Nr. Rodikliai Apskaitos veikla gavyba (su ruošimu) pristatymas surinkimas

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. Pareiškėjas Įrašomas tikslus pareiškėjo pavadinimas

Detaliau

Slide 1

Slide 1 DAUGIABUČIŲ NAMŲ MODERNIZAVIMO PROGRAMA VALIUS SERBENTA VILNIUS 2008 BŪSTO IR URBANISTINĖS PLĖTROS AGENTŪRA Švitrigailos g. 7, Vilnius, Lietuva Tel. +3705 262 9853 Fax. +3705 262 2154 El.p. v.serbenta@bkagentura.lt

Detaliau

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo 1 Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka nuo 2013 metų sausio 1 dienos Darbo santykiai Darbu otojas 15 proc. 6 proc. 3 proc. 0 proc*. Ne PVM objektas Darbd avys (Drau dėjas) A klasė 3 proc. 27,8 proc. +

Detaliau

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 7/7 KOMISIJOS SPRENDIMAS 2005 m. sausio 7 d. dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/17

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 7/7 KOMISIJOS SPRENDIMAS 2005 m. sausio 7 d. dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/17 2005 1 11 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 7/7 KOMISIJOS SPRENDIMAS 2005 m. sausio 7 d. dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/17/EB, numatančios pirkimų tvarkos derinimą vandentvarkos,

Detaliau

EUROPOS SĄJUNGOS TAR YB A Briuselis, 2012 m. gruodžio 3 d. (04.12) (OR. en) 16889/12 Tarpinstitucinė byla: 2012/0339 (NLE) PECHE 505 PASIŪLYMAS nuo: E

EUROPOS SĄJUNGOS TAR YB A Briuselis, 2012 m. gruodžio 3 d. (04.12) (OR. en) 16889/12 Tarpinstitucinė byla: 2012/0339 (NLE) PECHE 505 PASIŪLYMAS nuo: E EUROPOS SĄJUNGOS TAR YB A Briuselis, 2012 m. gruodžio 3 d. (04.12) (OR. en) 16889/12 Tarpinstitucinė byla: 2012/0339 (NLE) PECHE 505 PASIŪLYMAS nuo: Europos Komisijos data: 2012 m. gruodžio 3 d. Komisijos

Detaliau

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-121 (Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus

Detaliau

PATVIRTINTA Gretutinių teisių asociacijos Greta 2018 m. spalio 14 d. Visuotinio narių susirinkimo sprendimu GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJA GRETA ATLYGIN

PATVIRTINTA Gretutinių teisių asociacijos Greta 2018 m. spalio 14 d. Visuotinio narių susirinkimo sprendimu GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJA GRETA ATLYGIN PATVIRTINTA Gretutinių teisių asociacijos Greta 2018 m. spalio 14 d. Visuotinio narių susirinkimo sprendimu GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJA GRETA ATLYGINIMO ATLIKĖJAMS IR FONOGRAMŲ GAMINTOJAMS PASKIRSTYMO

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau