VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS"

Transkriptas

1 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M. LIEPOS 9 D. ĮSAKYMO NR. VA- 135 DĖL MOKESČIŲ DEKLARACIJŲ PATEIKIMO, PRIĖMIMO, JŲ PATEIKIMO TERMINO PRATĘSIMO IR VEIKLOS NEVYKDANČIŲ MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ LAIKINO ATLEIDIMO NUO MOKESČIŲ DEKLARACIJŲ PATEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO PAKEITIMO 2009 m. kovo 31 d. Nr. VA-28 Vilnius 1. P a k e i č i u Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymą Nr. VA-135 Dėl Mokesčių deklaracijų pateikimo, priėmimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir veiklos nevykdančių mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų pateikimo taisyklių patvirtinimo (Žin., 2004, Nr ) ir išdėstau jį nauja redakcija: VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL MOKESČIŲ DEKLARACIJŲ PATEIKIMO, JŲ PATEIKIMO TERMINO PRATĘSIMO IR MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ LAIKINO ATLEIDIMO NUO MOKESČIŲ DEKLARACIJŲ IR (ARBA) KITŲ TEISĖS AKTUOSE NURODYTŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMO Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu (Žin., 2004, Nr ) ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 (Žin., 1997, Nr ; 2004, Nr ), punktu ir siekdamas gerinti mokesčių mokėtojų aptarnavimą: 1. T v i r t i n u pridedamas: 1.1. Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo taisykles (toliau Taisyklės); 1.2. Pranešimo apie Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikto dokumento trūkumus FR1025 formą; 1.3. Deklaracijos trūkumų šalinimo pažymos FR01026 formą; 1.4. Sprendimo dėl laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo FR1037 formą; 1.5. Sprendimo dėl mokesčių deklaracijų pateikimo termino pratęsimo FR1038 formą; 1.6. Pranešimo apie nesuvestą deklaraciją į Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų bazę PRC906 formą. 2. P a v e d u apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų viršininkams užtikrinti taisyklių nuostatų laikymąsi; 3. N u s t a t a u, kad šio įsakymo vykdymą kontroliuoja Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininkas.

2 2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. rugsėjo 4 d. įsakymą Nr. VA-59 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. VA-135 Dėl Mokesčių deklaracijų pateikimo, priėmimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir veiklos nevykdančių mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų pateikimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo ir dėl Valstybinei mokesčių inspekcijai pateiktų deklaracijų trūkumų šalinimo. VIRŠININKAS MODESTAS KASELIAUSKAS

3 PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2004 m. liepos 9 d. viršininko įsakymu Nr. VA-135 (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2009 m. kovo 31 d. viršininko įsakymo Nr. VA-28 redakcija) MOKESČIŲ DEKLARACIJŲ PATEIKIMO, JŲ PATEIKIMO TERMINO PRATĘSIMO IR MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ LAIKINO ATLEIDIMO NUO MOKESČIŲ DEKLARACIJŲ IR (ARBA) KITŲ TEISĖS AKTUOSE NURODYTŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šios Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo taisyklės (toliau Taisyklės) nustato mokesčių mokėtojų ir mokesčius išskaičiuojančių asmenų (toliau mokesčių mokėtojas) teikiamų mokesčių deklaracijų ir jų priedų (toliau deklaracija) pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje (toliau VMI) tvarką. 2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu (Žin., 2004, Nr , toliau MAĮ) ir kitais teisės aktais. II. DEKLARACIJOS PATEIKIMAS 3. VMI deklaracija gali būti pateikta tokiais būdais: 3.1. tiesiogiai įteikta apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau AVMI) valstybės tarnautojui ar pagal darbo sutartį dirbančiam ir darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto gaunančiam darbuotojui (toliau darbuotojas); 3.2. atsiųsta paštu į AVMI, jų skelbiamais adresais, arba į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau VMI prie FM) Deklaracijų tvarkymo skyrių adresu: Neravų g. 8, Druskininkai; 3.3. elektroniniu būdu, vadovaujantis Deklaracijų teikimo elektroniniu būdu taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. VA-133 (Žin., 2004, Nr ; 2008, Nr ). Deklaracija pildoma vadovaujantis atitinkamos deklaracijos pildymo taisyklėmis, kurias tvirtina centrinis mokesčių administratorius. Taisyklių 3.1 ir 3.2 punktuose nurodytais būdais turi būti užpildyta ir pateikta deklaracijos forma, kuri pagaminta spaustuviniu būdu arba skelbiama VMI prie FM interneto svetainėje ( 4. Deklaracija VMI turi būti pateikta iki konkretaus mokesčio įstatyme nustatyto termino ir centrinio mokesčių administratoriaus patvirtintų atitinkamos deklaracijos pildymo, pateikimo ir tikslinimo taisyklių nustatyta tvarka. Kai deklaracija nustatytu terminu nebuvo pateikta, ji turi būti pateikta, jeigu yra nepasibaigęs MAĮ 68 straipsnyje nustatytas mokesčių apskaičiavimo ir perskaičiavimo senaties terminas. 5. Deklaracijos pateikimo VMI data laikoma: 5.1. data, nurodyta gavimo žymoje, kai deklaracija pateikta Taisyklių 3.1 punkte nurodytu būdu;

4 5.2. išsiuntimo data, kuri nustatoma pagal paslaugų teikėjo antspaudą, kai deklaracija atsiunčiama paštu; 5.3. data, nustatyta programinėmis priemonėmis, kai deklaracija pateikta elektroniniu būdu. 6. Jeigu teisės aktuose nenustatyta kitaip, pateikiamas vienas deklaracijos egzempliorius. Jei mokesčių mokėtojui reikia deklaracijos (ar jos kopijos) su gavimo žyma, jo pageidavimu gali būti pateikti keli deklaracijos egzemplioriai (ar kopijos). Deklaracija ir jos antrasis egzempliorius (ir/ar kopija) priimami susegti arba įdėti į voką. Antrasis deklaracijos egzempliorius (ir/ar kopija) su gavimo žyma grąžinamas deklaraciją pateikusiam asmeniui tiesiogiai arba siunčiamas paštu, kai prie jų yra pridėtas vokas su pašto ženklu ir įrašytu atgaliniu adresu. 7. Mokesčių mokėtojui pateikus tikrinamo laikotarpio tikrinamo mokesčio pirminę deklaraciją, kuri nebuvo pateikta iki mokestinio patikrinimo pradžios, informuojamas AVMI ar VMI prie FM struktūrinis padalinys, atliekantis mokestinius patikrinimus, kuris jos duomenis įvertina patikrinimo metu. Mokesčių mokėtojui per 20 darbo dienų nuo deklaracijos pateikimo dienos turi būti siunčiama Pranešimo apie nesuvestą deklaraciją į Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų bazę PRC906 forma (toliau Pranešimas), patvirtinta įsakymu, kuriuo tvirtinamos Taisyklės. Pranešime turi būti nurodytos nesuvedimo priežastys ir jo apskundimo tvarka. 8. Mokesčių mokėtojui pateikus jau tikrinto laikotarpio pirminę deklaraciją, apie jos pateikimą informuojamas AVMI ar VMI prie FM struktūrinis padalinys, atliekantis mokestinius patikrinimus. Mokestinį patikrinimą atliekantis padalinys turi įvertinti deklaracijoje pateiktus duomenis, pateikimo priežastį ir priimti sprendimą dėl pakartotinio mokesčių mokėtojo patikrinimo atlikimo būtinumo, mokestinio tyrimo atlikimo arba dėl deklaracijos duomenų suvedimo į VMI duomenų bazę. Kai pateiktos deklaracijos duomenys nesuvedami į VMI duomenų bazę, mokesčių mokėtojui per 20 darbo dienų nuo deklaracijos pateikimo dienos turi būti siunčiamas Pranešimas, nurodant nesuvedimo priežastis ir jo apskundimo tvarką. 9. Tais atvejais, kai mokesčių mokėtojas pateikia deklaraciją ir nustatoma, kad pagal atitinkamus įstatymus ar kitus teisės aktus jam nebuvo prievolės jos teikti, VMI pagal jo pateiktą deklaraciją mokestinės prievolės neformuoja bei apie tai raštu arba elektroniniu būdu informuoja mokesčių mokėtoją. III. DEKLARACIJOS TRŪKUMŲ ŠALINIMAS 10. Tiesioginio deklaracijos (išskyrus pateiktą elektroniniu būdu) priėmimo metu AVMI darbuotojas atlieka pirminį jos patikrinimą (t. y. nustato, ar pateikta deklaracija yra tinkamos versijos, ar deklaracijoje įrašyti skaičiai ir raidės į jiems skirtus laukelius, ar užpildyti privalomi deklaracijos laukeliai ir pan.). Nustačius trūkumą, jį gali taisyti tik mokesčių mokėtojas, įrašydamas deklaracijoje trūkstamą informaciją arba užpildydamas ir pateikdamas deklaraciją iš naujo. Kai nustatoma, jog deklaracijos forma užpildyta nesilaikant atitinkamos deklaracijos pildymo taisyklėse nurodytų reikalavimų, mokesčių administratorius nurodo tiesiogiai deklaraciją pateikusiam mokesčių mokėtojui ją pataisyti ir vėl pateikti. 11. Taisyklių 3.1 ir 3.2 punktuose nurodytais būdais pateiktos deklaracijos duomenų struktūros neatitikimai (pvz., viršijamas leistinų simbolių skaičius laukelyje, neteisingu formatu įrašytas telefono numeris, ekonominės veiklos rūšies kodas ar skaičius, kai vietoj arabiškų skaitmenų įrašyti romėniški ar prieš skaičių parašytas pliuso ženklas ir kt.), dėl kurių deklaracijos duomenys negali būti apdorojami programinėmis priemonėmis (t. y. skenuojami, atpažįstami ir įkeliami į VMI elektroninio deklaravimo informacinę sistemą), taisomi mokesčių administratoriaus iniciatyva apie tai mokesčių mokėtojo neinformuojant. 12. Taisyklių 3.1 ir 3.2 punktuose nurodytais būdais pateiktų deklaracijų formalius trūkumus, t. y. tokius, dėl kurių nesikeičia mokesčių mokėtojo mokestinė prievolė, mokesčių

5 administratorius turi teisę pašalinti savo iniciatyva. Mokesčių mokėtojas apie atliktus deklaracijos taisymus informuojamas jam siunčiant Deklaracijos trūkumų šalinimo pažymą (forma FR1026, patvirtinta įsakymu, kuriuo tvirtinamos Taisyklės) arba pakeitimai su juo derinami telefonu, elektroniniu paštu ar kitais būdais. 13. Jei mokesčių administratorius negali ištaisyti deklaracijos trūkumų, mokesčių mokėtojui siunčiamas Pranešimas apie Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikto dokumento trūkumus (forma FR1025, patvirtinta įsakymu, kuriuo tvirtinamos Taisyklės). 14. Elektroniniu būdu pateikta deklaracija mokesčių administratoriaus iniciatyva netaisoma. Apie pateiktoje deklaracijoje esančias klaidas (neatitikimus) mokesčių mokėtojas informuojamas elektroniniu būdu. 15. Trūkumus, turinčius (turėsiančius) įtakos mokesčių mokėtojo mokestinei prievolei, šalina tik mokesčių mokėtojas. 16. Jeigu mokesčių mokėtojo pateikta deklaracija turėjo trūkumų, bet jie teisės aktų nustatyta tvarka buvo pašalinti, laikoma, kad ji buvo pateikta pirminės deklaracijos pateikimo dieną. IV. DEKLARACIJOS TIKSLINIMAS 17. Mokesčių mokėtojas patikslintą deklaraciją gali pateikti MAĮ 68 straipsnio, atitinkamo mokesčio įstatymo ir atitinkamo mokesčio deklaracijos pildymo, pateikimo ir tikslinimo taisyklių nustatyta tvarka. 18. Mokesčių mokėtojui pateikus tikrinamo laikotarpio tikrinamo mokesčio patikslintą deklaraciją, kuri nebuvo pateikta iki mokestinio patikrinimo pradžios, apie jos pateikimą informuojamas AVMI ar VMI prie FM patikrinimų padalinys. Mokestinį patikrinimą atliekantis padalinys turi įvertinti patikslintoje deklaracijoje pateiktus duomenis ir priimti sprendimą dėl duomenų suvedimo į VMI duomenų bazę. Mokesčių mokėtojo pateiktos patikslintos deklaracijos duomenys, keičiantys mokestines prievoles, vertinami jo mokestinio patikrinimo metu. Kai pateiktos patikslintos deklaracijos duomenys nesuvedami į VMI duomenų bazę, mokesčių mokėtojui per 20 darbo dienų nuo deklaracijos pateikimo dienos turi būti siunčiamas Pranešimas, nurodant nesuvedimo priežastis ir jo apskundimo tvarką. 19. Mokesčių mokėtojui pateikus jau tikrinto laikotarpio patikslintą deklaraciją, kuri keičia mokesčių mokėtojo už mokestinį laikotarpį apskaičiuotas mokestines prievoles, apie jos pateikimą informuojamas AVMI ar VMI prie FM patikrinimų padalinys, kuris turi įvertinti deklaracijoje pateiktus duomenis, tikslinimo priežastį ir priimti sprendimą dėl pakartotinio mokesčių mokėtojo patikrinimo atlikimo būtinumo, mokestinio tyrimo atlikimo arba dėl deklaracijos duomenų suvedimo į VMI duomenų bazę. Kai pateiktos patikslintos deklaracijos duomenys nesuvedami į VMI duomenų bazę, mokesčių mokėtojui per 20 darbo dienų nuo deklaracijos pateikimo dienos turi būti siunčiamas Pranešimas, nurodant nesuvedimo priežastis ir jo apskundimo tvarką. 20. Jeigu pateiktos tikrinto laikotarpio patikslintos deklaracijos duomenys nekeičia mokesčių mokėtojo už mokestinį laikotarpį apskaičiuotos mokestinės prievolės, tokia deklaracija turi būti priimama ir jos duomenys suvedami į VMI duomenų bazę. V. DEKLARACIJOS PATEIKIMO TERMINO PRATĘSIMO ATVEJAI IR TVARKA 21. Vadovaujantis MAĮ 76 straipsnio nuostatomis, deklaracijos pateikimo terminas gali būti pratęstas, kai mokesčių mokėtojas (fizinis asmuo) ar neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens savininkas: miršta (pripažįstamas mirusiu); pripažįstamas neveiksniu ar ribotai veiksniu; pripažįstamas nežinia kur esančiu.

6 Nurodytais atvejais dėl deklaracijos pateikimo termino pratęsimo gali kreiptis mokesčių mokėtojo (fizinio asmens), neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens savininko globėjai, rūpintojai, įpėdiniai, turto administratoriai arba juos atstovaujantys asmenys. 22. Deklaracijos pateikimo terminas gali būti pratęstas atsiradus tokioms svarbioms aplinkybėms, dėl kurių mokesčių administratorius nustato, kad mokesčių mokėtojas negali pateikti deklaracijos: 22.1 einamojo mokestinio laikotarpio dokumentų praradimas, kuris yra patvirtintas atitinkamos institucijos dokumentais (policijos komisariato, priešgaisrinės apsaugos tarnybos ir pan.) arba tam turinčių teisę institucijų dokumentų poėmis; deklaracija negali būti pateikta dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo mokesčių mokėtojo valios ir kurių jis nenumatė ir negalėjo numatyti (pvz., avarijos, stichinės nelaimės) ar kitų svarbių aplinkybių (pvz., sulaikymas įkalinimo vietose ir pan.). Šiame punkte nurodytais atvejais gali kreiptis mokesčių mokėtojas (juridinis ar fizinis asmuo) arba jį atstovaujantis asmuo. 23. Kreipiantis dėl deklaracijos pateikimo termino pratęsimo, AVMI būtina pateikti: prašymą pratęsti deklaracijų pateikimo terminą, kuriame turi būti nurodyta: prašymą pateikusio asmens pavadinimas arba vardas ir pavardė, identifikacinis numeris arba asmens kodas, buveinės arba gyvenamosios vietos adresas; AVMI pavadinimas; mokesčių mokėtojo (juridinio ar fizinio asmens) pavadinimas arba vardas ir pavardė, identifikacinis numeris arba asmens kodas, buveinės arba gyvenamosios vietos adresas; deklaracijos pavadinimas, formos numeris, mokestinis laikotarpis, data, iki kurios deklaracija turėjo (turi) būti pateikta, data, iki kurios prašoma pratęsti pateikimo terminą; priežastys, dėl kurių prašoma pratęsti deklaracijos pateikimo terminą; dokumento, liudijančio, kad mokesčių mokėtojas (fizinis asmuo) ar neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens savininkas yra pripažintas neveiksniu ar ribotai veiksniu arba pripažintas nežinia kur esančiu, kopiją; paveldėjimo, globos, rūpybos ar turto administratoriaus teisių liudijimo (ar kitokio dokumento) kopiją; dokumentus, patvirtinančius aplinkybes (įvykius, atvejus), dėl kurių prašoma pratęsti deklaracijos pateikimo terminą; atstovavimą patvirtinančio dokumento kopiją, jeigu prašymą pateikia atstovaujantis asmuo; kitų dokumentų, prašymą pateikusio asmens laikomų svarbiais, kopijas. Šiame punkte nurodyto prašymo pavyzdinė forma pateikta Taisyklių 1 priede. 24. Jeigu yra pradėtas mokesčių mokėtojo mokestinis patikrinimas, prašymai pratęsti tikrinamo laikotarpio tikrinamų mokesčių deklaracijų pateikimo terminus netenkinami. VI. MOKESČIŲ MOKĖTOJO LAIKINO ATLEIDIMO NUO DEKLARACIJOS IR (ARBA) KITŲ TEISĖS AKTUOSE NURODYTŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMO TVARKA, TERMINAI IR ATVEJAI 25. Vadovaujantis MAĮ 77 straipsnio nuostatomis, mokesčių mokėtojas gali būti laikinai atleistas nuo deklaracijos ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų (toliau kiti dokumentai) pateikimo, kai: mokesčių mokėtojas laikinai nevykdo veiklos; teisės aktuose nustatytą informaciją VMI gauna iš trečiųjų šaltinių; kitais atvejais, kai deklaraciją ir (arba) kitus dokumentus pateikti netikslinga. 26. Mokesčių mokėtojas gali būti pripažintas veiklos nevykdančiu, jeigu: nesudaro ir nevykdo jokių sandorių;

7 26.2. nevykdo atsiskaitymų su ūkio subjektais; negauna pajamų (išskyrus mokesčių mokėtojo banko sąskaitose esamų piniginių lėšų palūkanas). 27. Mokesčių mokėtoją nevykdančiu veiklos gali pripažinti savo sprendimu ribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens kompetentingas valdymo organas arba neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens savininkas, jeigu mokesčių mokėtojas atitinka šių Taisyklių punktuose nurodytus kriterijus. 28. Po šių Taisyklių 27 punkte nurodyto sprendimo priėmimo mokesčių mokėtojas gali kreiptis į jį įregistravusią AVMI ir pateikti Prašymą laikinai atleisti nuo deklaracijų ir (arba) kitų dokumentų pateikimo (formos pavyzdys pateiktas Taisyklių 2 priede, toliau prašymas). Prašymas turi būti pateiktas iki deklaracijos pateikimo termino pabaigos. 29. Prašyme turi būti nurodomi tokie rekvizitai: mokesčių mokėtojo pavadinimas, identifikacinis numeris, buveinės adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas; AVMI pavadinimas; prašymo užpildymo data ir registracijos numeris; bingo, totalizatoriaus, lažybų kortelių, įregistruotų AVMI, likutis prašymo užpildymo dieną; AVMI įregistruotų, bet atsiskaitymams nenaudojamų, kasos aparatų, perregistruotų atsakingai saugoti, pavadinimai ir numeriai prašymo užpildymo dieną; nenaudojamų akcizinių prekių sandėlių, degalinių, kuro talpų numeriai; samdomų darbuotojų skaičius prašymo užpildymo dieną; deklaracijų ir kitų dokumentų pavadinimai ir formų numeriai, atleidimo nuo jų pateikimo termino pradžia ir pabaiga; kita, mokesčių mokėtojo nuomone, svarbi informacija. 30. Kartu su prašymu turi būti pateikiami tokie dokumentai: juridinio asmens sprendimo nevykdyti veiklos patvirtinta kopija; bingo, totalizatoriaus, lažybų kortelių panaudojimo ataskaitos; tų mokesčių, nuo kurių deklaracijų teikimo prašoma laikinai atleisti, deklaracijos už laikotarpį nuo mokestinio laikotarpio pradžios iki veiklos nevykdymo termino pradžios; kiti dokumentai. 31. Jeigu veiklos nevykdantis mokesčių mokėtojas yra pridėtinės vertės mokesčio (toliau PVM) mokėtojas ir prašo atleisti nuo PVM deklaracijos pateikimo, tai toks asmuo išregistruojamas iš Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro, vadovaujantis Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų įregistravimo į Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą/išregistravimo iš Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 178 (Žin., 2002, Nr ; 2008, Nr ). 32. Veiklos nevykdantis mokesčių mokėtojas gali būti laikinai atleistas tik nuo tų mokesčių, kurie yra susiję su pajamų uždirbimu, deklaracijų pateikimo. 33. Mokesčių mokėtojas gali būti laikinai atleidžiamas nuo deklaracijų ir (arba) kitų dokumentų pateikimo, kai teisės aktuose nustatytą informaciją VMI gauna iš trečiųjų šaltinių arba kitais atvejais, kai juos pateikti netikslinga. Kiti atvejai, kai mokesčių mokėtojas gali būti atleistas nuo deklaracijos ir (arba) kitų dokumentų pateikimo, nustatyti atitinkamo mokesčio deklaracijos pateikimo tvarkoje arba atskiru VMI prie FM viršininko įsakymu. 34. Taisyklių 33 punkte nustatytais atvejais atskiri mokesčių mokėtojo prašymai (pvz., dėl atleidimo nuo finansinės atskaitomybės pateikimo) gali būti neteikiami. Kai atitinkamo mokesčio deklaracijos pateikimo tvarka (pvz., pelno nesiekiantis vienetas gali būti atleidžiamas nuo metinės pelno mokesčio deklaracijų pateikimo) arba atskiras VMI prie FM viršininko įsakymas numato, mokesčių mokėtojas turi pateikti prašymą (pavyzdys išdėstytas Taisyklių 3 priede) ir papildomus, AVMI pareikalautus, dokumentus.

8 Prašyme turi būti nurodytos teisės aktuose nustatytos priežastys, dėl kurių prašoma atleisti, ir mokestiniai laikotarpiai, kuriais laikinai nebus teikiamos deklaracijos. 35. Jeigu veiklos nevykdantis mokesčių mokėtojas veiklą atnaujina anksčiau, nei nurodyta AVMI sprendime, arba išnyksta kitos aplinkybės, dėl kurių mokesčių mokėtojas buvo laikinai atleistas nuo deklaracijų ir (arba) kitų dokumentų teikimo, jis per 5 darbo dienas turi raštu apie tai pranešti sprendimą priėmusiai (laikinai atleidusiai) AVMI ir atitinkamų mokesčių įstatymų nustatytais terminais pradėti teikti deklaracijas ir (arba) kitus dokumentus. VII. PRAŠYMŲ PRATĘSTI DEKLARACIJOS PATEIKIMO TERMINĄ IR LAIKINAI ATLEISTI NUO DEKLARACIJŲ IR (ARBA) KITŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMAS, PRIĖMIMAS IR NAGRINĖJIMAS 36. Prašymus pratęsti deklaracijų pateikimo terminą arba laikinai atleisti nuo deklaracijų ir (arba) kitų dokumentų pateikimo nagrinėja ta AVMI, kurios aptarnaujamoje teritorijoje yra įregistruotas mokesčių mokėtojas. 37. Prašymas AVMI gali būti pateiktas tokiais būdais: tiesiogiai įteiktas AVMI darbuotojui; atsiųstas paštu; atsiųstas elektroniniu paštu AVMI oficialiu adresu. Prie prašymo pridėtini dokumentai turi būti pateikti tiesiogiai arba atsiųsti paštu. 38. Prašymo pateikimo AVMI data laikoma ta data, kurią AVMI valstybės tarnautojas ar darbuotojas nurodo gavimo žymoje. Jeigu kartu su prašymu nebuvo pateikti visi pagal Taisyklių nuostatas reikalingi dokumentai, tai prašymo pateikimo data yra visų prašymo nagrinėjimui reikalingų dokumentų gavimo AVMI data. 39. Prašymą priėmęs AVMI valstybės tarnautojas ar darbuotojas turi patikrinti, ar pateikti visi reikalingi dokumentai, ir pagal AVMI turimą informaciją įsitikinti pateiktų duomenų teisingumu. Prašymas pradedamas nagrinėti tik tada, kai pateikti visi dokumentai, kurie pagal šių Taisyklių nuostatas turi būti pateikti kartu su prašymu. 40. AVMI viršininkas ar jo įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos turi priimti atitinkamą sprendimą, kuris įteikiamas mokesčių mokėtojui MAĮ nustatyta tvarka. 41. Išnagrinėjus Prašymą pratęsti mokesčių deklaracijų pateikimo terminą, priimamas Sprendimas dėl mokesčių deklaracijų pateikimo termino pratęsimo (forma FR1038, patvirtinta įsakymu, kuriuo tvirtinamos Taisyklės), kuriame nurodoma: pratęsti deklaracijų pateikimo terminą; deklaracijų, kurių pateikimo terminas pratęsiamas, pavadinimai ir formų numeriai; mokestiniai laikotarpiai; datos, iki kurių deklaracijos turėjo (turi) būti pateiktos; datos, iki kurių pratęsiamas deklaracijų pateikimo terminas; šio sprendimo apskundimo tvarka; nepratęsti deklaracijų pateikimo termino; deklaracijų pateikimo termino nepratęsimo priežastys ir šio sprendimo apskundimo tvarka. 42. Išnagrinėjus Prašymą laikinai atleisti nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų dokumentų pateikimo, priimamas Sprendimas dėl laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo (forma FR1037, patvirtinta įsakymu, kuriuo tvirtinamos Taisyklės), kuriame nurodoma: laikinai atleisti nuo deklaracijų ir (arba) kitų dokumentų pateikimo; deklaracijų ir (arba) kitų dokumentų pavadinimai, formų numeriai; atleidimo termino pradžia; atleidimo termino pabaiga; šio sprendimo apskundimo tvarka; neatleisti nuo deklaracijų ir (arba) kitų dokumentų pateikimo; neatleidimo priežastys ir šio sprendimo apskundimo tvarka. 43. Prašymo pagrindu deklaracijos pateikimo terminas gali būti pratęstas ne ilgiau kaip iki 2 metų.

9 VIII. DEKLARACIJŲ PATEIKIMO KONTROLĖ IR MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ ATSAKOMYBĖ 44. AVMI valstybės tarnautojai ar darbuotojai privalo pagal VMI turimus duomenis kontroliuoti, ar mokesčių mokėtojai laiku teikia deklaracijas, ir nustatyti deklaracijų neteikiančius mokesčių mokėtojus. 45. Kai mokesčių įstatymuose nustatytais terminais deklaracijos nepateiktos, parengiama Priminimo pateikti deklaraciją arba kitokius dokumentus FR0255 forma, patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2001 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. 235 (Žin., 2001, Nr ), ir įteikiama laiku deklaracijų nepateikusiam mokesčių mokėtojui MAĮ nustatyta tvarka. Kai nerandama mokesčių mokėtojo juridinio asmens taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr ) 2.70 straipsnio nuostatos dėl juridinio asmens likvidavimo inicijavimo, t. y. AVMI turi pateikti registro tvarkytojui siūlymą inicijuoti juridinio asmens likvidavimą. 46. Jei deklaracijos nepateiktos, pateiktos ne laiku arba jose pateikti neteisingi duomenys, atitinkami AVMI valstybės tarnautojai ar darbuotojai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksu, turi teisę surašyti administracinės teisės pažeidimo protokolą. IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 47. Priedų (formų) apimtis gali būti keičiama pagal poreikį. Juos surašant kompiuteriu, nebūtina žymėti rekvizitų pavadinimų, (teksto) įrašymo vietas nustatančių linijų ir nurodyti po šiomis linijomis skliausteliuose pažymėtos informacijos, kuri turi būti rašoma nustatytose vietose. 48. Pateiktos popierinės deklaracijos (įskaitant pažymėtas žymomis Tikrinto (ar tikrinamo) laikotarpio deklaracija ), neatsiimti jų antrieji egzemplioriai (ir/ar kopijos) ir visi dokumentai, susiję su sprendimų pratęsti deklaracijos pateikimo terminą bei laikinai atleisti nuo deklaracijos ir (arba) kitų dokumentų pateikimo priėmimu, saugomi VMI. 49. Mokesčių mokėtojas, norėdamas gauti antruosius deklaracijų egzempliorius (ir/ar kopijas), turi kreiptis į jį įregistravusią AVMI.

10 (Prašymo formos pavyzdys) Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo taisyklių 1 priedas (prašymą pateikusio asmens pavadinimas arba vardas, pavardė, identifikacinis numeris arba asmens kodas, buveinės arba gyvenamosios vietos adresas) apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (apskrities pavadinimas) PRAŠYMAS PRATĘSTI MOKESČIŲ DEKLARACIJŲ PATEIKIMO TERMINĄ Nr. (data) (registracijos numeris) Prašau pratęsti (juridinio asmens pavadinimas, identifikacinis numeris ir buveinės adresas arba fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamosios vietos adresas) privalomų teikti žemiau išvardytų deklaracijų pateikimo terminus: Eil. Nr. Mokesčio deklaracijos pavadinimas ir formos numeris Mokestinis laikotarpis Data, iki kurios deklaracija turėjo (turi) būti pateikta Data, iki kurios prašoma pratęsti pateikimo terminą Nurodomos priežastys, dėl kurių prašoma pratęsti deklaracijos pateikimo terminą. PRIDEDAMA: (išvardijami pridedami dokumentai ir nurodomas jų lapų skaičius) Prašymą pateikusio asmens (parašas) (vardas ir pavardė)

11 (Prašymo formos pavyzdys) Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo taisyklių 2 priedas (mokesčių mokėtojo pavadinimas, identifikacinis numeris, buveinės adresas, telefono numeris, el. pašto adresas) apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (apskrities pavadinimas) PRAŠYMAS LAIKINAI ATLEISTI NUO MOKESČIŲ DEKLARACIJŲ IR (ARBA) KITŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMO Nr. (data) (registracijos numeris) 1. Pranešu, kad (ribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens kompetentingo valdymo organo pavadinimas arba neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens savininko vardas ir pavardė) 200 m. d. sprendimu Nr. (juridinio asmens pavadinimas, identifikacinis numeris, buveinės adresas) nuo 200 m. d. iki 200 m. d. pripažintas veiklos nevykdančiu. 2. Informuoju, kad 200 m. d.: 2.1. Bingo, totalizatoriaus, lažybų kortelių, įregistruotų apskrities valstybinėje mokesčių inspekcijoje (toliau AVMI), likutis yra toks: (pavadinimas) (pavadinimas) (pavadinimas) (pavadinimas) (pavadinimas) (pavadinimas) (pavadinimas) (kiekis) (kiekis) (kiekis) (kiekis) (kiekis) (kiekis) (kiekis), (numerių intervalas), (numerių intervalas), (numerių intervalas), (numerių intervalas), (numerių intervalas), (numerių intervalas), (numerių intervalas)

12 (pavadinimas) (kiekis). (numerių intervalas) 2.2. Samdomų darbuotojų skaičius AVMI įregistruoti, bet atsiskaitymams nenaudojami kasos aparatai, perregistruoti atsakingai saugoti, yra tokie: Eil. Nr. Kasos aparato pavadinimas Numeris 2.4. Nenaudojamų akcizais apmokestinamų prekių sandėlių, degalinių, kuro talpų numeriai:. 3. Prašau atleisti nuo žemiau išvardytų mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų dokumentų teikimo: Eil. Nr. Mokesčio deklaracijos ir (arba) kito dokumento pavadinimas ir formos numeris Atleidimo termino pradžia Atleidimo termino pabaiga 4. Kita informacija: PRIDEDAMA: (išvardijami pridedami dokumentai ir nurodomas jų lapų skaičius) (vadovas (savininkas) ar jo (parašas) (vardas ir pavardė) įgaliotas asmuo)

13 Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo taisyklių 3 priedas (Prašymo formos pavyzdys) (mokesčių mokėtojo pavadinimas, identifikacinis numeris, buveinės adresas) apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (apskrities pavadinimas) PRAŠYMAS LAIKINAI ATLEISTI NUO MOKESČIO DEKLARACIJOS PATEIKIMO Nr. (data) (registracijos numeris) Prašau atleisti (mokesčių mokėtojo pavadinimas, identifikacinis numeris, buveinės adresas) nuo deklaracijos pateikimo (mokesčio pavadinimas, formos numeris) (mokestinis (-iai) laikotarpis (-iai)) dėl: (teisės aktuose nurodytos priežastys). Informuoju, kad pasikeitus nurodytoms aplinkybėms mokesčio deklaraciją pateiksiu teisės aktų nustatyta tvarka. (vadovas (savininkas) ar jo (parašas) (vardas ir pavardė) įgaliotas asmuo)

14 FR1025 forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. VA-28 (Dokumento sudarytojo pavadinimas) (Įstaigos duomenys) (adresatas) PRANEŠIMAS APIE VALSTYBINEI MOKESČIŲ INSPEKCIJAI PATEIKTO DOKUMENTO TRŪKUMUS Nr. (data) (registracijos numeris) Pranešame, kad (mokesčių mokėtojo pavadinimas arba vardas ir pavardė, mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris, dokumento pateikimo data) pateikė netinkamai užpildytą laikotarpio dokumento (mokestinis laikotarpis) formą. (forma, pavadinimas) (Trūkumų nustatymo data) nustatyti tokie trūkumai: Eil. Nr. Trukumo aprašymas Prašome ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šio pranešimo įteikimo dienos, vadovaujantis (formos) formos pildymo ir pateikimo taisyklėmis, pašalinti lentelėje išvardytus dokumento trūkumus ir Jus aptarnaujančiam apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritoriniam skyriui arba per elektroninio deklaravimo sistemos specializuotą aplikaciją ( pateikti. (nurodomas trūkumų pašalinimo būdas) Išsamesnę informaciją Jums suteiks: (pavardė, vardas, tel. Nr., el. p., adresas) (pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas, pavardė) Mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo klausimais teirautis telefonais 1882 (skambinant iš TEO. OMNITEL, BITĖ, TELE2) arba (skambinantis kitų tinklų).

15

16 FR1026 forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. VA-28 (Dokumento sudarytojo pavadinimas) (Įstaigos duomenys) (adresatas) DEKLARACIJOS TRŪKUMŲ ŠALINIMO PAŽYMA Nr. (data) (registracijos numeris) Pranešame, kad (mokesčių mokėtojo pavadinimas arba vardas ir pavardė, mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris, deklaracijos pateikimo data) pateikė netinkamai užpildytą laikotarpio deklaracijos (mokestinis laikotarpis) formą. (deklaracijos forma ir pavadinimas) Vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 80 straipsnio 2 dalimi (Žin., 2004, Nr ) nustatyti trūkumai yra pašalinti ir šiai deklaracijai suteiktas statusas. (statuso pavadinimas) Deklaracijos neteisingų duomenų taisymo lentelė: Eil. Nr. Taisyto laukelio pavadinimas Laukelio reikšmė po taisymo Taisymo priežastis Taisymo data Išsamesnę informaciją Jums suteiks: (pareigos, pavardė, vardas, tel. Nr., el. p., adresas) (pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas, pavardė) Mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo klausimais teirautis telefonais 1882 (skambinant iš TEO, OMNITEL, BITĖ, TELE2) arba (skambinant iš kitų tinklų).

17 FR1037 forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. VA-28 (Dokumento sudarytojo pavadinimas) (Įstaigos duomenys) SPRENDIMAS DĖL LAIKINO ATLEIDIMO NUO MOKESČIŲ DEKLARACIJŲ IR (ARBA) KITŲ TEISĖS AKTUOSE NURODYTŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMO Nr. (data) (registracijos numeris) (dokumento sudarymo vieta) Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr ; 2007, Nr ) 77 straipsniu ir atsižvelgdamas į Jūsų (data) prašymą atleisti nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo, nusprendžiu: Šis sprendimas gali būti apskųstas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr ; 2007, Nr ) nustatyta tvarka. (viršininkas ar jo įgaliotas (parašas) (vardas, pavardė) asmuo) A.V.

18 FR1038 forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. VA-28 (Dokumento sudarytojo pavadinimas) (Įstaigos duomenys) SPRENDIMAS DĖL MOKESČIŲ DEKLARACIJŲ PATEIKIMO TERMINO PRATĘSIMO Nr. (data) (registracijos numeris) (dokumento sudarymo vieta) Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr ) 76 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdamas į Jūsų prašymą (data) pratęsti mokesčių deklaracijų pateikimo terminą, nusprendžiu: Šis sprendimas gali būti apskųstas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr ; 2007, Nr ) nustatyta tvarka. (viršininkas ar jo įgaliotas (parašas) (vardas, pavardė) asmuo) A.V.

19 PRC906 forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. VA-28 (Dokumento sudarytojo pavadinimas) (Įstaigos duomenys) (adresatas) PRANEŠIMAS APIE NESUVESTĄ DEKLARACIJĄ Į VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS DUOMENŲ BAZĘ Nr. (data) (registracijos numeris) Pranešame, kad (mokesčių mokėtojo pavadinimas arba vardas ir pavardė, identifikacinis numeris) pateikta nesuvesta į (deklaracijos forma, mokestinis laikotarpis) Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų bazę dėl nurodytų priežasčių:. Šis pranešimas gali būti apskųstas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr ; 2007, Nr ) nustatyta tvarka. (pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas, pavardė) A. V.

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 NAUJA REDAKCIJA nuo 2017 01 01 (Šaltinis INFOLEX) INFOLEX PASTABA:

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-07-23 iki 2011-02-03 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 106-4364, i. k. 1072055ISAK000VA-66 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos virš

PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos virš PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 147 (Valstybinės

Detaliau

Adresatas

Adresatas VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2017-12- 21 Nr. (18.18-31-1E)RM-39010 INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL ATNAUJINTO LEIDINIO 2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 (2012 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. VA-16 redakcija) (2012 m.

Detaliau

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO DALIS PARAMAI VILNIUS 2019 2 Turinys ĮVADAS... 4 1. Kas gali pasinaudoti teise sumokėto pajamų mokesčio dalimi paremti subjektą, turintį teisę gauti paramą?... 4 2. Kas yra laikomas

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006 M.

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo, sumokėjimo ir deklaravimo tvarka VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2017 m. Seminaro planas Avansinio pelno mokesčio (toliau avansinis PM) apskaičiavimas

Detaliau

FR0389pub.fdd (Published)

FR0389pub.fdd (Published) Pildyti tik didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis F R 0 3 8 9 Forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 00 m. birželio 6 d. įsakymu Nr.

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-04-11 iki 2010-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 152-6865, i. k. 1092055ISAK000VA-96 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat 1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numatyta mokesčio lengvata galės pasinaudoti nuolatiniai

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2007

Detaliau

Microsoft Word - IN0573

Microsoft Word - IN0573 PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. VA-145 (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M.

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo 1 Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka nuo 2013 metų sausio 1 dienos Darbo santykiai Darbu otojas 15 proc. 6 proc. 3 proc. 0 proc*. Ne PVM objektas Darbd avys (Drau dėjas) A klasė 3 proc. 27,8 proc. +

Detaliau

Microsoft Word - Asmenų prašymų pasiūlymų ir skundų nagrinĊjimo tvarkos aprašas

Microsoft Word - Asmenų praÅ¡ymų pasiÅ«lymų ir skundų nagrinÄŠjimo tvarkos apraÅ¡as PATVIRTINTA Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2007 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-37 (Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2014 m. birželio 18 d. įsakymo

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Keleivių išgabenamų prekių apmokestinimas PVM VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2013 m. Seminaro planas Teisės aktai (42 str.) Prekių išgabenimas iš Europos Sąjungos teritorijos (41 str.

Detaliau

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo LIETUVOS BANKO VALDYBA N U T A R I M A S DĖL ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, PRANEŠIMŲ NAGRINĖJIMO IR ASMENŲ APTARNAVIMO LIETUVOS BANKE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2014 m. gegužes 8 d. Nr. 03-76 Vilnius Vadovaudamasi

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2016-12-23 Nr. 4D-2015/2-1506 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. spalio 30 d. įsakymu Nr.

Detaliau

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1-209 PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

Microsoft Word - Taisykles .doc

Microsoft Word - Taisykles .doc Neoficialus įsakymo tekstas Skelbtas: Žin., 2008, Nr. 75-2976 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PARAMOS TEIKIMO BIČIŲ LAIKYTOJAMS UŽ PAPILDOMĄ BIČIŲ MAITINIMĄ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖT

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖT VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO TARIFO SCHEMA, PATIEKTOS PRODUKCIJOS

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

sprendimas Nr. S-43-( )

sprendimas Nr. S-43-( ) Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: komisijos pirmininkės komisijos narių MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL UAB

Detaliau

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V1-236 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI ANTRINĖS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMO KLAUSIMAIS NAGRINĖJIMAS

Detaliau

Aptarnavimo ir skundu nagrinejimo tvarkos aprasas_2017

Aptarnavimo ir skundu nagrinejimo tvarkos aprasas_2017 Dokumento tipas: Tvarkos aprašas Rengėjas: Juridinio skyriaus viršininkė Gražina Beigo Patvirtinta: Gyvybės draudimo UAB BONUM PUBLICUM valdybos 2017 m. balandžio 4 d. protokolu Nr. 2017-07 Įsigalioja:

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

Ataskaita

Ataskaita Valstybinio audito ataskaita DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS MOKESČIŲ FONDE ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2015 m. rugsėjo 7 d. Nr. FA-P-60-6-18-1 Su valstybinio audito ataskaita

Detaliau

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2015-03-27 iki 2016-08-17 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 68-3519, i. k. 1122213ISAK002B-240 VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

PAŽYMA

PAŽYMA LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJĄ IR VALSTYBINĘ MOKESČIŲ INSPEKCIJĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2019 m. balandžio

Detaliau

Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas

Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas Nekilnojamojo turto sandoriai 1. Nuoma 2. Pardavimas (ar kitoks perleidimas nuosavybėn) 3. Paveldėjimas 4. Dovanojimas 5. Kiti Nuomos veiklos

Detaliau

124

124 APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS NE MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS ĮRANKIAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2012 m. gruodžio 20 d. Nr. Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mėgėjų

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

(Microsoft Word - \336EIT_skund\370 \(parei\360kim\370\) nagrin\353jimo tvarkos apra\360as \(aktuali nuo \).doc)

(Microsoft Word - \336EIT_skund\370 \(parei\360kim\370\) nagrin\353jimo tvarkos apra\360as \(aktuali nuo \).doc) PATVIRTINTA Žurnalistų etikos inspektoriaus 2017 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. V-16 ASMENŲ SKUNDŲ (PAREIŠKIMŲ) NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Asmenų skundų (pareiškimų) nagrinėjimo

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS 2014 M. GEGUŽĖS 19 D. ĮSAKYMO NR. 3R-25

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS 2014 M. GEGUŽĖS 19 D. ĮSAKYMO NR. 3R-25 LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS 014 M. GEGUŽĖS 19 D. ĮSAKYMO NR. 3R-5 DĖL PRAŠYMŲ ATLIKTI PAIEŠKAS EUROPOS PATENTŲ TARNYBOJE

Detaliau

ŠALČININKŲ DARBO BIRŽOS, ŠIRVINTŲ DARBO BIRŽOS, ŠVENČIONIŲ DARBO BIRŽOS, TRAKŲ DARBO BIRŽOS, VILNIAUS DARBO BIRŽOS IR UKMERGĖS DARBO BIRŽOS REORGANIZA

ŠALČININKŲ DARBO BIRŽOS, ŠIRVINTŲ DARBO BIRŽOS, ŠVENČIONIŲ DARBO BIRŽOS, TRAKŲ DARBO BIRŽOS, VILNIAUS DARBO BIRŽOS IR UKMERGĖS DARBO BIRŽOS REORGANIZA Projektas ALYTAUS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, KAUNO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, KLAIPĖDOS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, MARIJAMPOLĖS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, PANEVĖŽIO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, ŠIAULIŲ TERITORINĖS

Detaliau

Microsoft Word - TS

Microsoft Word - TS Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBöS TARYBAA SPRENDIMAS DöL NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2014 m. balandžio 24 d. Nr. T- Pakruojis Vadovaudamasi Lietuvos

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Projektų Elektroninių sąskaitų faktūrų posistemio (i.saf) sukūrimas ir Elektroninių važtaraščių posistemio (i.vaz) sukūrimas eiga. Geroji praktika Virginija Ginevičienė i.saf ir i.vaz projektų vadovė Mokestinių

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Jonavos vandenys (toliau

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Naujų ir naudotų automobilių įsigijimas iš ES, jų tiekimas, deklaravimas, PVM sąskaitų faktūrų išrašymas. PVMĮ pakeitimai nuo 2019 metų VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2019 m. Seminaro

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m.

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m. BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 2012 M. BENDROSIOS NUOSTATOS Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (toliau Aprašas) reglamentuoja vidurinio ugdymo programos dalykų brandos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS IR ALYTAUS PATAISOS NAMŲ ADMINISTRACIJĄ

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr NUSTATYTA Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus visuotinio dalininkų susirinkimo 2019 m. kovo 6 d. protokolu Nr. 3-3 MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GENEROLO POVILO PLECHAVIČIAUS KADETŲ LICĖJŲ KRITERIJŲ IR

Detaliau

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx PATVIRTINTA Valstybės įmonės Valstybinė miškų urėdija direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. ĮS-392 VĮ VALSTYBINĖ MIŠKŲ URĖDIJA DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 3 priedas (Pavyzdinė Pirminės vietos projekto par

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 3 priedas (Pavyzdinė Pirminės vietos projekto par Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 3 priedas (Pavyzdinė Pirminės vietos projekto paraiškos, teikiamos pagal dvisektorę VPS, forma) PIRMINĖ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ MOKESČIŲ INSPEKCIJĄ PRIEŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2018 m

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ MOKESČIŲ INSPEKCIJĄ PRIEŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2018 m LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ MOKESČIŲ INSPEKCIJĄ PRIEŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2018 m. gruodžio 21 d. Nr. 4D-2018/1-883 Vilnius SKUNDO ESMĖ

Detaliau

PAS30008

PAS30008 PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V1-307 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

_sprendima_S-182_( )

_sprendima_S-182_( ) Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL N. R. 2018-08-24 SKUNDO 2018 m. spalio 26

Detaliau

JAR formų pildymo pavyzdžiai

JAR formų pildymo pavyzdžiai JAR-T formos pavyzdys 2016 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. v-4 JAR-T (Pildoma registruojant pakeitimus) Šiaulių m. budistų bendruomenė Dharma Taisyklė, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu* Vienasmenio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra generalinio direktoriaus 2018 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-18/106 (pakeista 2019 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. (1.1E)-V-27) VALSTYBINIO REGISTRACIJOS NUMERIO DERINIO

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemonių įgyvendinimo priežiūros komisijai MOTYVUOTA IŠVADA

Detaliau

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

Microsoft Word žindenių taisyklės.doc

Microsoft Word žindenių taisyklės.doc PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. 3D-383 ATSIETŲ NUO GAMYBOS PAPILDOMŲ NACIONALINIŲ TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ UŽ KARVES ŽINDENES IR TELYČIAS MOKĖJIMO TAISYKLĖS

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-100 VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

NAUJA REDAKCIJA nuo

NAUJA REDAKCIJA nuo (asmens vardas, pavardė) Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1R-124 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai ar jos teritoriniam skyriui

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APS

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APS LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS (DUOMENYS NESKELBTINI)

Detaliau

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-121 (Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus

Detaliau

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V-52.1 6 priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS (įstaigos kodas 190140622) I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis PATVIRTINTA VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. P1-116 1 priedas NUOMOS SUTARTIS Nr. (data) Vilnius Nuomotojas valstybės įmonė Turto bankas, juridinio asmens kodas

Detaliau

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2016 m. lapkričio 24 d. Nr. T- Pakruojis

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMEN

PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMEN PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Microsoft Word - REG 0 NUOSTATAI doc

Microsoft Word - REG 0 NUOSTATAI doc PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. A1-25 REGIONINIŲ JAUNIMO ORGANIZACIJŲ TARYBŲ STIPRINIMO PROGRAMŲ FINANSAVIMO 2014 2015 METAIS KONKURSO

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYM

LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYM LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYMAS 2017 m. lapkričio 21 d. Nr. XIII-771 Vilnius 1 straipsnis.

Detaliau

,,ŪKININKŲ IR KITŲ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLĄ VYKDANČIŲ GYVENTOJŲ MOKESČIAI 2010 METAIS“

,,ŪKININKŲ IR KITŲ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLĄ VYKDANČIŲ GYVENTOJŲ MOKESČIAI 2010 METAIS“ ŪKININKŲ IR KITŲ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLĄ VYKDANČIŲ GYVENTOJŲ MOKESČIAI 2019 METAIS IR VĖLESNIAIS MOKESTINIAIS LAIKOTARPIAIS (parengta pagal teisės aktų nuostatas, galiojančias 2019 m. sausio 1 d.) Turinys I.

Detaliau

Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų duomenų tvarkymo ir pateikimo taisyklių priedas I.SAF DUOMENŲ RINKMENOS APRAŠYMAS I DALIS ANTRAŠT

Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų duomenų tvarkymo ir pateikimo taisyklių priedas I.SAF DUOMENŲ RINKMENOS APRAŠYMAS I DALIS ANTRAŠT Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų duomenų tvarkymo ir pateikimo taisyklių priedas I.SAF DUOMENŲ RINKMENOS APRAŠYMAS I DALIS ANTRAŠTĖ Privalomumas pavadinimas reikšmės 1. *** FileDescription

Detaliau