Gipso-kartono-plokste-H2-tipas-SDS-Siniat

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Gipso-kartono-plokste-H2-tipas-SDS-Siniat"

Transkriptas

1 1 Versija: 1 Puslapis: 1 iš 19 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas: Gipso kartono plokštė NIDA Vanduo, SYNIA Vanduo Remiantis reglamento (EB) nr. 1907/2006 (REACH) 3.3 p., šis produktas yra gaminiu. Saugos duomenų lapo pateikimas šiam produktui nėra būtinas, nes šio reglamento 31 straipsnis neapima gaminių. SINIAT įmonė įsipareigojo perduoti savo klientams atitinkamą informaciją susijusią su saugiu produkto naudojimu. Tačiau šis reglamentas nepateikia galiojančios formos, kuria tokia informacija turėtų būti pateikiama Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai Identifikuoti naudojimo būdai: Statybose naudojama plokštė, skirta sienoms ir luboms, pertvarų statybai ir skirtingų statybos elementų sudedamosioms dalims. Plokštes naudoti patalpose, kur santykinė oro drėgmė neviršija 70% o jeigu naudojama iki 10 valandų per parą kai santykinė oro drėgmė iki 85 %. Nustatyti naudojimo budai: Visi kiti panaudojimai nei aukščiau paminėti Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją Gamintojo pavadinimas: Adresas: Telefono numeris: Fakso numeris: Asmens, atsakingo už saugos duomenų lapą, el. paštas Siniat Sp. z o.o. ul. Przecławska 8, Warszawa Pagalbos telefono numeris Gamintojo pagalbos telefonas: Darbo laikas: Šalies pagalbos telefonas: Darbo laikas: :00-15: h

2 2 Versija: 1 Puslapis: 2 iš 19 2 SKIRSNIS. GALIMI PAVOJAI 2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas Klasifikavimas pagal reglamentą (EB) nr. 1272/2008 Gaminys nėra klasifikuojamas kaip pavojingas pagal reglamento (EB) nr. 1272/2008 kriterijus Ženklinimo elementai Pavojaus piktogramos Nesusiję. Signaliniai žodžiai Nesusiję. Teiginiai apie pavojų Nesusiję. Atsargumo teiginiai P260 Neįkvėpti dulkių. P262 Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. P280 - Mūvėti apsaugines pirštines/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis Kiti pavojai Pjovimas arba kiti apdailos metodai gali sukelti dulkes, kurios gali tapti mechaninio akių ir kvėpavimo sudirginimo priežastimi. PBT ir vpvb vertinimo rezultatai. Mišinio sudėtyje nėra komponentų, klasifikuojamų kaip PBT arba vpvb. 3 SKIRSNIS. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS 3.1. Medžiagos: Nesusiję.

3 3 Versija: 1 Puslapis: 3 iš Mišiniai. Kalcio sulfatazės, dihidratas Kiekis: >95% svor. Indekso numeris: - CAS: EINECS: REACH registracijos numeris: Klasifikavimas pagal reglamentą (EB) nr. 1272/2008: Medžiaga nėra klasifikuojama kaip pavojinga. Gipso kartono plokštę sudaro gipso šerdis ir išorinis kartono sluoksnis. Gipso šerdį sudaro kalcio sulfato dihidratas [CaSO4 2H2O], modifikuojantys priedai bei kietėjimo laiko reguliatoriai. Kita informacija: Gaminio komponentai nėra vardijami pavojingų medžiagų sąrašuose ir medžiagų, keliančių ypatingų pavojų aplinkai, sąrašuose. Gamintojas kiekvienos produkto sudedamosios dalies saugos duomenų lapą. 4 SKIRSNIS. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS 4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas Elgesio instrukcija, priklausomai nuo poveikio būdo: Nėra nustatytų specialių priemonių ar instrukcijų gelbėtojams. Patekus į akis: Jeigu dirbant su plokščių apdaila arba pjovimu į akis patenka dulkes, reikia išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir juos galima lengvai nuimti. Esant atidarytiems akių vokams, nedelsiant skalaukite akis dideliu kiekiu švaraus ir tekančio vandens (skalauti mažiausiai 15 minučių). Kreiptis į gydytoją, ypatingai tuo atveju, kai išsivysto arba išlieka bet kokie negalavimai, pav., akių sudirgimo požymiai.

4 4 Versija: 1 Puslapis: 4 iš 19 Kontaktas su oda: Pašalinti produkto perteklių nuo odos. Odą nedelsiant nuplauti dideliu kiekiu vandens su muilu ir tinkamai skalauti. Kreiptis į gydytoją, ypatingai tuo atveju, kai išsivysto arba išlieka bet kokie negalavimai, pav., odos sudirgimo požymiai. Įkvėpus: Asmuo, kuris buvo paveiktas per didelio dulkių kiekio, atsiradusio plokščių apdailos ar pjovimo metu, turi būti išvestas pakvėpuoti grynu oru. Užtikrinti šilumą ir ramybę. Kreiptis į gydytoją, ypatingai tuo atveju, kai išsivysto arba išlieka bet kokie negalavimai, pav., kvėpavimo sutrikimai. Prarijus: Prarijimas nėra esminis poveikio būdas, kuris gali atsitikti dirbant su produktu Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas) Ūmaus poveikio pasekmės: Produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas ūmaus poveikio atveju. Taip pat skaityti 10 skirsnį. Lėtinio poveikio pasekmės: Produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas lėtinio poveikio atveju. Taip pat skaityti 11 skirsnį Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą Nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius. Vengti akių ir odos užteršimo. Informacija gydytojui: gydyti simptomus. 5 SKIRSNIS. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS 5.1. Gesinimo priemonės Atitinkamos gesinimo priemonės: Nedegus produktas. Naudoti gesinimo priemones, skirtas gesinti degančias medžiagas aplinkui. Vanduo vandens purkštuvas, anglies dioksidas, gesinimo milteliai, putų gesintuvas, smėlis. Netinkamos gesinimo priemonės: Galima naudoti visas gesinimo priemones, priklausomai nuo gesinamos medžiagos, degančios aplinkui Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai Esant virš 1000 C temperatūrai statybinis gipsas skyla į kalcio oksido (CaO) ir sieros trioksido (SO 3 ). Gaisro metu gali susidaryti sveikatai kenksmingos medžiagos. Nekvėpuoti gaisro metu susidarančiais garais, dujomis, ir pan.

5 5 Versija: 1 Puslapis: 5 iš Patarimai gaisrininkams Priklausomai nuo gaisro dydžio, dėvėti dujų nepraleidžiančią apsauginę aprangą ir kvėpavimo aparatus su nepriklausomo oro tiekimu, apsauginius batus, šalmus, kombinezoną, ir kt. Gaisro gesinimo medžiagomis užterštas vanduo turi būti šalinamas kaip pavojingos atliekos. Panaudotas gesinimo priemones surinkti ir pašalinti pagal galiojančias taisykles. Informuoti aplinkinius apie gaisrą. Iš įvykio vietos pašalinti visus asmenis, kurie nedalyvauja gaisro gesinime. Pranešti priešgaisrinei tarnybai, esant reikalui ir policijai, artimiausias vietos valdžios institucijas ir artimiausią chemijos gelbėjimo tarnybai. 6 SKIRSNIS. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS 6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros Asmenims, kurie nepriklauso pagalbą teikiančiam personalui Neleisti prie užterštos vietos artintis pašaliniams asmenims. Asmenims, teikiantiems pagalbą: Vengti kontakto su akimis ir oda. Užtikrinti tinkamą vėdinimą. Dėvėti apsauginius drabužius ir mūvėti pirštines. Nekvėpuoti dulkėmis, naudoti įrangą, skirtą apsaugoti kvėpavimo takus Ekologinės atsargumo priemonės Neleisti įsiskverbti į vietos vandens ir nuotekų sistemas, vandentakius ir dirvožemį. Apriboti dulkes, vengti sąlyčio su vandeniu Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės Produktą surinkti mechaniškai, sausu pavidalu. Vengti dulkių susidarymo. Užtertšą paviršių nuvalyti dideliu vandens kiekiu Nuoroda į kitus skirsnius Apsauginė įranga ir drabužiai žiūrėti 8 skirsnį. Atliekų šalinimas žiūrėti 13 skirsnį.

6 6 Versija: 1 Puslapis: 6 iš 19 7 SKIRSNIS. TVARKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS 7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės Neįkvėpti garų. Vengti akių ir odos užteršimo. Gaisro ir sprogimo rekomendacijos: Specialių rekomendacijų nėra. Nedegus produktas Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus Produktą laikyti sausoje, gerai vėdinamoje, visiškai apsaugotoje nuo oro sąlygų patalpoje. Laikyti uždaroje, originalioje pakuotėje, ant medinių padėklų arba izoliuoto paviršiaus, sausoje patalpoje. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Užkirsti kelią saugojimui ant nelygių, drėgnų paviršių. Laikymas ir saugojamas netinkamomis sąlygomis, produktas negrįžtamai deformuojasi. Santykinė oro drėgmė <70%. Sandėliavimo klasė: nedegios kietosios medžiagos Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai) Apie konkrečius galutinio naudojimo būdus informacijos nėra. Žiūrėti techninės specifikacijos dokumentus. 8 SKIRSNIS. POVEIKIO KONTROLĖ/ASMENS APSAUGA 8.1. Kontrolės parametrai Komponentas CAS nr.: Standartas: Vertė: Matas: Produkto sudėtyje nėra komponentų, kuriems apibrėžtos didžiausių leistinų koncentracijų darbo vietoje vertės (2011 m. rugsėjo 1 d. Nr. V-824/A1-389) DLK didžiausia leistina koncentracija (darbo aplinkos ore, matuojama esant 8 valandų darbo laikui). Medžiagų koncentracijos ribinė vertė produkto komponentų biologinėje medžiagoje: Nenustatyta.

7 7 Versija: 1 Puslapis: 7 iš 19 Medžiagų DNEL vertė produkto komponentai esant ūmiam ir lėtiniam poveikiui: DNEL Derived No-Effect Level apskaičiuotas poveikio lygis, kuriam esant nenustatyti kokie kenksmingi poveikiai. Gipso dulkės (CAS: ) DNEL vertė (darbuotojai) inhaliacinis sąlytis. Ūmus poveikis: 5082 mg/m 3. Lėtinis poveikis: 21,17 mg/m 3. DNEL vertė (bendra populiacija) Inhaliacinis sąlytis. Ūmus poveikis: 3811 mg/m 3. Lėtinis poveikis: 5,29 mg/m 3. Sąlytis prarijus. Ūmus poveikis: 11,4 mg/kg kūno masės per dieną. Lėtinis poveikis: 1,52 mg/kg kūno masės per dieną. Medžiagų PNEC vertė produkto komponentams vandens aplinkai ir biologiniams nuotekų valymo įrenginiams: PNEC Predicted No-Effect Concentration apskaičiuota poveikio koncentracija, kuriam esant nenustatyti kokie kenksmingi poveikiai. Gipso dulkės (CAS: ) Vandens aplinka: Naudojamų koncentracijų ribose nėra toksiškas bestuburiams, dumbliams ir mikroorganizmams. Ūminis toksiškumas gali pasireikšti esant didesnei, nei ribinė kalcio sulfato tirpumo vandenyje vertė, koncentracijai. Nuosėdos: Netaikoma. Kalio ir sulfato jonai yra natūraliai aptinkami aplinkoje. Nuotekų valymas: 100 mg/l.

8 8 Versija: 1 Puslapis: 8 iš Poveikio kontrolė Technologiniai poveikio sumažinimo būdai: Užtikrinti tinkamą bendrą, vietinę ventiliaciją ir/arba kvėpavimo organų apsaugą. Kvėpavimo takų apsauga: Vengti kvėpavimo dulkėmis. Esant tinkamam vietiniam ir bendram vėdinimui specialios kvėpavimo takų apsaugos priemonės nėra reikalingos. Kai medžiagų koncentracija yra pamatuota ir žinoma, atitinkamas asmens apsaugos priemones būtina rinktis atsižvelgiant į medžiagos šioje darbo zonoje koncentraciją, ekspozicijos laiką, veiksmus, kuriuos atlieka naudotojas bei rekomendacijas, kurias pateikia asmens apsaugos priemonių gamintojas. Kai yra peržengiama maksimali leistina koncentracija, nešioti respiratorių arba kaukę su filtru, sugeriančias bent P2 klasės dulkes. Esant deguonies trūkumui (koncentracija mažesnė nei 17% tūrio), naudoti autonomišką arba stacionarų izoliuojantį prietaisą. Potencialiai sprogioje vietoje dėvėti antistatinius drabužius, mūvėti antistatines pirštines ir avėti antistatinius batus. Akių apsauga: Nešioti sandarius apsauginius akinius. Rankų odos apsauga: Tinkamos apsauginės pirštinės (pav., tiko audinys). Apsauginės pirštinių savybės priklauso ne tik nuo medžiagų tipo, iš kurios jos yra pagamintos. Apsauginio poveikio laikas gali būti skirtingas, priklausomai nuo pirštinių gamintojo. Kai sudėtyje yra daug medžiagų, sunku tiksliai nustatyti, koks bus pirštinių apsauginis laikotarpis. Atsižvelgiant į pirštinių gamintojų nurodytus parametrus, naudojimo metu būtina atkreipti dėmesį į tai, ar pirštinės ir toliau išlaiko savo apsaugines savybes. Kūno apsauga: Priklausomai nuo poveikio, darbo metu dėvėti atitinkamus apsauginius drabužius (pav., tiko audinys). Terminis pavojus: Netaikoma. Bendros rekomendacijos: Skaityti 7 skirsnį. Užtikrinti tinkamą vėdinimą. Nedelsiant nusivilkti produktu užterštus drabužius. Užterštus drabužius nusivilkti vengiant produkto sąlyčio su rankomis ir kūnu. Plauti rankas prieš kiekvieną pertrauką ir po darbo pabaigos. Užterštas pirštines išvalyti prieš nusiimant. Darbo vietoje nevalgyti, negerti, nerūkyti. Vengti odos kontakto. Neleisti produktui pateikti į akis. Higienos priemonės: vanduo, muilas. Daugiau informacijos rasite puslapyje

9 9 Versija: 1 Puslapis: 9 iš 19 Aplinkos poveikio kontrolė Poveikio aplinkai kontrolė: apsaugoti nuo prasiskverbimo į vandens telkinius ir kanalizaciją. Leistinas sulfatų, prasisverbiančių į vandenį ar dirvožemį, kiekis, yra 500 mg SO 4 /l. 9 SKIRSNIS. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS 9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes Išvaizda: Kietas, plokštė; pakuotė: žalias/pilka Kvapas: Bekvapis Kvapo atsiradimo slenkstis Netaikoma ph Netaikoma lydimosi/užšalimo temperatūra Netaikoma pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas: Netaikoma Pliūpsnio temperatūra: Neapibrėžta Garavimo greitis: Netaikoma Degumas: Nesprogus Viršutinė (apatinė) degumo riba ar sprogstamumo ribinės vertės: Neapibrėžta Garų slėgis (20 C): Netaikoma Garų tankis: Netaikoma Santykinis tankis: Netaikoma Tirpumas (vanduo)[caso4 x 2 H2O] Cca. 2,4 g/l Pasiskirstymo koeficientas: n- oktanolis/vanduo: Netaikoma Savaiminio užsidegimo temperatūra: Neapibrėžta Skilimo temperatūra: CaSO 4 x 0,5 H 2 O Cca. 150 C CaSO 4 Cca. 700 C CaO i SO 3 Cca C

10 10 Versija: 1 Puslapis: 10 iš 19 Sprogstamosios (sprogiosios) savybės: Nesprogus Oksidacinės savybės: Netaikoma Klampa Netaikoma 9.1. Kita informacija Tūrinis tankis 0,62-0,67 g/cm 3 Korozinės savybės: ėsdinančiai veikia plieną. 10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS Reaktingumas: Cheminis stabilumas: Užtikrinant tinkamas laikymo ir naudojimo sąlygas, produktas yra stabilus Pavojingų reakcijų galimybė: Vengtinos sąlygos Saugoti nuo drėgmės Nesuderinamos medžiagos Vanduo Pavojingi skilimo produktai Pašildžius, iki apytiksliai 1180 C temperatūros, produktai visiškai suskyla, tame tarpe susidaro: sieros trioksidas ir kalcio oksidas. Žiūrėti 5 skyrių.

11 11 Versija: 1 Puslapis: 11 iš SKIRSNIS. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA Informacija apie toksinį poveikį Taikant apskaičiavimo metodus, šis produktas nebuvo klasifikuotas kaip pavojingas sveikatai. Kadangi šį produktą daugiausiai sudaro mineralinės žaliavos, todėl jo sudėtyje gali būti kvarco pėdsakų. Mechaninės apdailos metu gali susidaryti dulkės, kuriose gali būti kvarco dalelių. Dulkių įkvėpimas gali dirginti kvėpavimo takus. Kvėpavimas įkvėpimo frakcijos turinčiomis kvarco dulkėmis, esant aukštai koncentracijai arba ilgalaikiam poveikiui, gali sukelti plaučių ligas. Siekiant sumažinti neigiamą poveikį organizmui, reikėtų naudoti atitinkamas priemones, minimas šio lapo 8 skirsnyje. Nei vienas iš produkto komponentų nėra klasifikuojamas kaip dirginantis, kancerogeninis, mutageninis, toksiškas arba neigiamai veikiantis reprodukciją ir nėra minimas pavojingų medžiagų sąrašuose. Atitinkamos pavojingumo klasės: a) Ūmus toksiškumas Produktas nėra klasifikuojamas kaip keliantis pavojų šioje klasėje. Duomenys gipsui. Vidutinės mirtinos dozės vertė, LD 50, pateikus žiurkėms per virškinimo traktą: virš1581 mg/kg kūno masės. Vertė nustatyta remiantis dozės metodu, aprašytu OECD 420. Vidutinės mirtinos dozės vertė, LD 50, per odą: Nenustatyta. Esant vienkartiniam poveikiui, mirtis per kontaktą su oda neįvyksta. Vidutinės mirtinos dozės vertė, LC 50, inhaliacinėse sąlygose, žiurkėms: virš 2,61 mg/l. Vertė nustatyta remiantis OECD 403. Didžiausios galimos koncentracijos vertė. b) Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas Duomenys gipsui. Tyrimuose su triušiais, pagal OECD 404, nenustatytas odos sudirgimo požymis. Produktas nėra klasifikuojamas dirginantis odą. Produktas nėra klasifikuojamas kaip keliantis pavojų šioje klasėje.

12 12 Versija: 1 Puslapis: 12 iš 19 c) Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas Duomenys gipsui. Tyrimuose su triušiais, pagal OECD 406, nenustatytas akių sudirgimo požymis. Produktas nėra klasifikuojamas dirginantis akis. Produktas nėra klasifikuojamas kaip keliantis pavojų šioje klasėje. d) Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas Duomenys gipsui. Tyrimuose su jūros kiaulytėmis, pagal OECD 406, nenustatytas odos sudirgimo požymis. Produktas nėra klasifikuojamas kaip keliantis pavojų jam patekus ant odos. Produktas nėra klasifikuojamas kaip keliantis pavojų šioje klasėje. e) Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms Duomenys gipsui. Atliekant in vitro tyrimus su pelių gemalinėmis ląstelėmis, pagal OECD 471, OECD 476, OECD 474, mutageninis poveikis nebuvo nustatytas. Produktas nėra klasifikuojamas kaip mutageninis. f) Kancerogeniškumas Nebuvo nustatytas kancerogeninis kalcio sulfato poveikis. Produktas nėra klasifikuojamas kaip kancerogeninis. g) Toksiškumas reprodukcijai Produktas nėra klasifikuojamas kaip keliantis pavojų šioje klasėje. h) STOT (vienkartinis poveikis): Vienkartinis sąlytis: Produktas nėra klasifikuojamas kaip keliantis pavojų šioje klasėje. i) STOT (kartotinis poveikis): Produktas nėra klasifikuojamas kaip keliantis pavojų šioje klasėje. j) Aspiracijos pavojus: Produktas nėra klasifikuojamas kaip keliantis pavojų šioje klasėje Uždelstas, ūmus ir lėtinis trumpa- ir ilgalaikio pavojaus poveikis Absorbcijos į organizmą būdai:

13 13 Versija: 1 Puslapis: 13 iš 19 Naudojant pagal instrukcijas: Kvėpavimo takai, oda, virškinimo sistema, sąlytis su akimis. Ūmaus ir lėtinio pavojaus poveikis. Ekspozicija dulkėms gali tapti viršutinių kvėpavimo takų sudirginimo priežastimi kosulys, čiaudulys, gerklės ir nosies sausėjimas ir paraudimas. Prarijimo atveju gali sukelti virškinimo trakto obstrukciją. Gali dirginti odą (ilgalaikio arba pasikartojančio kontakto atveju), kuris gali pasireikšti lokalizuotu paraudimu, tinimu, niežuliu ir sausėjimu. Kontakto su odos atveju gali sukelti konjunktyvito sudirginimą svetimkūnio tipo, pasireiškiantį skausmu, paraudimu aplink akis, ašarojimu, neryškiu matymu. Papildoma informacija: Besikartojanti arba ilgalaikė ekspozicija gipso dulkėms, kurių koncentracija viršija ribinę vertė, gali sukelti lėtinius nosies, gerklų, ryklės, konjunktyvito uždegimus, susilpninti skonio ir kvapo pojūčius, trukdyti rijimą arba sukelti nosies kraujavimą. Remiantis 2011 m. vasario 25 d. Cheminių medžiagų ir jų mišinių įstatymu, nei vienas iš produkto komponentų nėra klasifikuojamas kaip kancerogeninis, mutageninis arba neigiamai veikiantis reprodukciją. (Oficialus leidinys "Dziennik ustaw", Nr. 63, poz. 322 su vėlesniais pakeitimais). 12 SKIRSNIS. EKOLOGINĖ INFORMACIJA Toksiškumas Ūminis toksiškumas vandens aplinkai Taikant apskaičiavimo metodus, šis produktas nebuvo klasifikuotas kaip pavojingas aplinkai. Neleisti produktui prasiskverbti į aplinką. Neleisti produktui patekti į kanalizaciją, užteršti paviršinius darbus ar dirvožemį.

14 14 Versija: 1 Puslapis: 14 iš 19 Duomenys gipsui Ūminis toksiškumas žuvims: LC 50 vertė žuvims, esant 96 val. ekspozicijai, pagal OECD 203: virš 79 mg/l vandens. Produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas žuvims esant šioms ekspozicijos sąlygoms. Ūminis toksiškumas vėžiagyviams: EC 50 (nejudrumo testas) vertė dafnijoms, Daphnia magna, esant 48 val. ekspozicijai, pagal OECD 203: virš 79 mg/l vandens. Produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas vėžiagyviams esant šioms ekspozicijos sąlygoms. Ūminis toksiškumas dumbliams: EC 50 (auginimo slopinimo testas) vertė dumbliams, Selenastrum capricornutum, esant 72 val. ekspozicijai, pagal OECD 201: virš 79 mg/l vandens. Produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas dumbliams esant šioms ekspozicijos sąlygoms. Ūminis toksiškumas aktyviojo dumblo mikroorganizmams: EC 50 (deguonies poreikio sumažinimo testas) vertė aktyviojo dumblo mikroorganizmams, esant 3 val. ekspozicijai, pagal OECD 209: virš 79 mg/l vandens. Produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas aktyviojo dumblo mikroorganizmams esant šioms ekspozicijos sąlygoms. Lėtinis toksiškumas vandens aplinkai Toksiškumas mikroorganizmams Toksiškumas sausumos organizmams Duomenų nėra. Toksiškumas atmosferos aplinkoje Patvarumas ir skaidomumas Duomenys gipsui Ši medžiaga neorganinis produktas. Biologinis skilimas nėra žinomas, kadangi metodai, naudojami

15 15 Versija: 1 Puslapis: 15 iš 19 nustatyti biodegradaciją, netaikytini neorganiniams produktams Bioakumuliacijos potencialas Remiantis tyrimo duomenimis, kalcio sulfatas nesikaupia Judumas dirvožemyje Kalcio sulfatas yra netirpus vandenyje. Prasiskverbęs į vandenį, gali migruoti į gruntinius vandenis PBT ir vpvb vertinimo rezultatai Mišinio sudėtyje nėra komponentų, klasifikuojamų kaip PBT arba vpvb Kitas nepageidaujamas poveikis Esant normaliam naudojimui, nekelia pavojaus vandens aplinkai. 13 SKIRSNIS. ATLIEKŲ TVARKYMAS Atliekų tvarkymo metodai Atliekų tvarkymas Nešalinti į kanalizacijas, nutekamuosius vamzdžius, griovius, vandens kelius. Nešalinti su komunalinėmis atliekomis. Produktą ir jo pakuotę šalinti saugiai, atitinkamoje vietoje, laikantis galiojančių taisyklių. Rekomenduojamas atliekų mažinimas. Atliekų klasifikavimas: Gamintojas rekomenduoja tokį klasifikavimą: Nesunaudotas produktas: 17 Statybinės ir griovimo atliekos (įskaitant iš užterštų vietų iškastą gruntą) 1708 Gipso izoliacinės statybinės medžiagos Gipso izoliacinės statybinės medžiagos, nenurodytos Sunaudotas produktas:

16 16 Versija: 1 Puslapis: 16 iš Statybinės ir griovimo atliekos (įskaitant iš užterštų vietų iškastą gruntą) 1709 Kitos statybinės ir griovimo atliekos Mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos , ir Pakuočių atliekos: 15 Kitaip neapibrėžtos pakuočių atliekos, absorbentai, pašluostės, filtrų medžiagos ir apsauginiai drabužiai 1501 Pakuotės (įskaitant atskirai surinktas komunalines pakuočių atliekas) Popieriaus ir kartono pakuotės Tuščios ir švarios pakuotės gali būti naudojamos pakartotinai. Atliekų šalinimo būdai: Atliekų šalinimo būdus suderinti su atitinkama aplinkos apsaugos institucija. 14 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ ADR/RID Kelių ir geležinkelio transportas Atsižvelgiant į šiuos teisinius dokumentus, produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas JT numeris Neapibrėžta JT teisingas krovinio pavadinimas Neapibrėžta Gabenimo pavojingumo klasė (-s) Nieklasifikuota Pakuotės grupė Nėra klasifikuojamas Pavojus aplinkai Neapibrėžta.

17 17 Versija: 1 Puslapis: 17 iš Specialios atsargumo priemonės naudotojams Vengti dulkių susidarymo ir paskleidimo transporto metu, tam naudoti gamintojo pakuotes. Saugoti nuo sušlapimo Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL konvencijos II priedą ir IBC kodeksą Nesusiję IMDG Vežimas jūra Atsižvelgiant į šiuos teisinius dokumentus, produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas. ICAO/IATA Jūrų transportas Atsižvelgiant į šiuos teisinius dokumentus, produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas. 15 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai Pagal HN 23 Cheminiu medžiagu profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai ; Pagal HN 36 Draudžiamos ir ribojamos medžiagos ; Pagal galiojancius Darbuotoju apsaugos nuo cheminiu veiksniu darbe nuostatus ir Darbuotoju apsaugos nuo kancerogenu ir mutagenu poveikio darbe nuostatus ; Pagal galiojanti Lietuvos Respublikos atlieku tvarkymo istatyma ; Pagal galiojanti Lietuvos Respublikos pakuociu ir pakuociu atlieku tvarkymo istatyma ; Pagal galiojancias Atlieku tvarkymo taisykles ; Pagal galiojancias Lietuvos Respublikos parduodamu daiktu (prekiu) ženklinimo ir kainu nurodymo taisykles ; Pagal galiojanti Lietuvos respublikos cheminiu medžiagu ir preparatu istatyma m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (Tekstas svarbus EEE) 2015 m. gegužės 28 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 2015/830, iš dalies keičiantis Europos

18 18 Versija: 1 Puslapis: 18 iš 19 Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) (Tekstas svarbus EEE) Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 del cheminiu medžiagu registracijos, ivertinimo, autorizacijos ir apribojimu (REACH); Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB 2008 m. lapkričio 19 d.dėl atliekų ir panaikinanti kai kurias direktyvas. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB 1994 m. gruodžio 20 d.dėl pakuočių ir pakuočių atliekų Cheminės saugos vertinimas Medžiagos saugos vertinimas nebuvo šiam produktui atliktas. 16 SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA Informaciją apie saugos duomenų lapo peržiūrą Palyginant su ankstesne versija, produkto klasifikavimas nebuvo pakeistas. Produktas nėra klasifikuojamas kaip keliantis pavojų sveikatai ir aplinkai arba dėl savo fizinių ir cheminių savybių. 8 skirsnyje pateikiami DNEL ir PNEC gipso vertės. 11 skirsnyje pateikiama informacija apie gipso toksinį poveikį. 12 skirsnyje pateikti kai kurie duomenys apie gipso ekotoksinį poveikį. Saugos duomenų lapas yra pateikiamas paprašius profesionaliam naudotojui. Pagrindinių duomenų, naudotų Saugos duomenų lapui, šaltiniai: Kompiuterinė duomenų bazė RTECS /Registry of Toxic Effects of Chemical Substances/, sukurtas the National Institute for Occupational Safety and Health, Kompiuterinė duomenų bazė Kenksmingų medžiagų saugos duomenų lapai, sukurtas Centriniame darbo saugos institute Valstybinis tyrimų institutas, "Kenksmingi veiksmai darbo aplinkoje ribinės vertės" leid. Centrinis darbo saugos institutas Valstybinis tyrimų institutas, Kompiuterinė duomenų bazė EINECS, Gamintojo pavadinimo pakeitimas versijoje 1.00, gamintojo logotipo pakeitimas versijoje 2.00 PAREIŠKIMAS Šis Saugos duomenų lapas buvo paruoštas pagal Reglamento (EB) nr. 1907/2006 (REACH) 31 straipsnį ir II priedą, kartu su būtinais pataisymais. Visa informacija ir instrukcijos, pateikiamos šiame lape, remiasi dabartinėmis mokslo ir techninėmis žiniomis, atitinkančiomis šio lapo sudarymo dieną. Informacija, pateikiama šiame lape, yra patikima tik šiuo atveju, kad šis produktas yra naudojamas

19 19 Versija: 1 Puslapis: 19 iš 19 nurodytomis sąlygomis ir remiantis specifikacija, pateikta pakuotėje arba techninių gairių literatūroje. Už visus kitus produkto panaudojimo būdus, kartu su kitais produktais arba kito proceso metu, yra atsakingas naudotojas arba asmuo, gaunantis šį saugos duomenų lapą, priklausomai nuo aplinkybių. Asmenys, gaunantys šį lapą, yra atsakingos už tai, kad jame pateikiama informacija būtų tinkamai perskaityta ir suprasta tų asmenų, kurie produktą naudos, pernešinės, laikys sandėliuose, šalinti arba kažkokiu kitokiu būdu turės sąlytį su produktu. Jeigu gavėjas jo pagrindu sukurs kitą produktą, išimtinai gavėjas yra atsakingas už visos reikiamos informacijos iš šio Saugos duomenų lapo perkėlimą į jo nuosavą lapą, remiantis Reglamento (EB) nr. 1907/2006. Saugos duomenų lapo pabaiga

\\fs\msdgen$\archives\sds_eu\lithuani\ pdf

\\fs\msdgen$\archives\sds_eu\lithuani\ pdf SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Mišinio prekinis pavadinimas arba įvardijimas Bike Wash Gaminio kodas 99560

Detaliau

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) Išleidimo data: 2017-06- 23 Peržiūrėta: Pakeičia lapą: Versija: 1.0 1 SKIRSNIS: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto forma : Mišinys Produkto

Detaliau

viewPublishedDoc.aspx

viewPublishedDoc.aspx AGROPLUS Stimul Reglamentas (EB) Nr. 453/2010 ir Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 Formatas: ES Produkto Kodas (-ai) Produkto pavadinimas NP-0061-1-A AGROPLUS Stimul Rekomenduojama paskirtis: Naudojimo apribojimai.

Detaliau

viewPublishedDoc.aspx

viewPublishedDoc.aspx AGROPLUS Kukurūzams Pro Reglamentas (EB) Nr. 453/2010 ir Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 Formatas:ES Produkto Kodas (-ai) Produkto pavadinimas NP-0149-2-A AGROPLUS Kukurūzams Pro Rekomenduojama paskirtis:

Detaliau

Saugos duomenų lapas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus. Atnaujintas pagal (ES) 2015/830 reikalavimus PAKAVIMO DUJOS IR DUJŲ MIŠ

Saugos duomenų lapas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus. Atnaujintas pagal (ES) 2015/830 reikalavimus PAKAVIMO DUJOS IR DUJŲ MIŠ Sukurta: 2017.03.21 Versija Nr. 02 Peržiūrėta: 2019 03 21 1. MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos pavadinimas Pakavimo dujos ir dujų mišiniai (

Detaliau

Puslapis : 1 / 6 SKIRSNIS 01: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Prekybos ženklas: STRUKTURPULVER D40 0704-00 Gaminio numeris: Z07040 1.2 Medžiagos

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal EB direktyvą 91/155/EEB ir jos vėlesnes pataisas Variantas: 1.1 Peržiūrėjimo data MOLYKOTE(R) PG-21 PLASTISLIP G

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal EB direktyvą 91/155/EEB ir jos vėlesnes pataisas Variantas: 1.1 Peržiūrėjimo data MOLYKOTE(R) PG-21 PLASTISLIP G 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS,PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Prekinis pavadinimas : Įmonė : Dow Corning S.A. rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C B-7180 Seneffe Belgium Tarnyba : Dow Corning Central Europe

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) REACH II priedo 31 straipsnį Variantas: 3.0 Peržiūrėjimo data DOW

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) REACH II priedo 31 straipsnį Variantas: 3.0 Peržiūrėjimo data DOW 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS/PREPARATO IR BENDROVĖS PAVADINIMAS Prekinis pavadinimas : Įmonė : Dow Corning Europe S.A. rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C B-7180 Seneffe Belgium Tarnyba : Dow Corning

Detaliau

SDS

SDS SAUGOS DUOMENŲ LAPAI 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Pavadinimas Produkto Nr. REACH registracijos numeris Netaikoma 1.2. Medžiagos

Detaliau

Saugos duomenų lapas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus. Atnaujintas pagal (ES) 2015/830 reikalavimus PAKAVIMO DUJOS IR DUJŲ MIŠ

Saugos duomenų lapas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus. Atnaujintas pagal (ES) 2015/830 reikalavimus PAKAVIMO DUJOS IR DUJŲ MIŠ Sukurta: 2017.03.21 Versija Nr.02 Peržiūrėta 2019 03 21 1. MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos pavadinimas Pakavimo dujos ir dujų mišiniai OC deguonis,

Detaliau

EG-SDB

EG-SDB Katalogo Nr.: BO5002819 Puslapis 1 iš 6 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Kiti prekybinis pavadinimas BO 5002816, 20 kg BO 5002819,

Detaliau

sd356_-_WABCO_EaseTec™_M4_(LT)

sd356_-_WABCO_EaseTec™_M4_(LT) 2.0 Puslapis 1/6 * 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 830 503 020 4 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo

Detaliau

147116_lt_LT

147116_lt_LT Puslapis 1/5 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 147116 CAS numeris 9000-70-8 EB numeris: 232-554-6 1.2 Medžiagos

Detaliau

MSDS41065_-_HeraCeram_Saphir_(LT)_1

MSDS41065_-_HeraCeram_Saphir_(LT)_1 Puslapis 1/6 1. S KIRSNI S. Me džia gos arba miši nio i r be ndrovės a rba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius - Pasteopaque, Dentine, Chromadentine, Incisal, Transpa, Increaser, Enhancer,

Detaliau

SDS

SDS SAUGOS DUOMENŲ LAPAI 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Pavadinimas Produkto Nr. REACH registracijos numeris Netaikoma 1.2. Medžiagos

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ

AKCINĖ BENDROVĖ AB Specializuota komplektavimo valdyba Pildyta: 2012 05 21 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS/PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS 1.1. Cheminės medžiagos/preparato pavadinimas MITTO C500 mūro mišinys. 1.2. Cheminės medžiagos/preparato

Detaliau

Peržiūros data: Peržiūra: 15 Pakeitimų data: SAUGOS DUOMENŲ LAPAS FLEXANE 80/94L HARDENER 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir

Peržiūros data: Peržiūra: 15 Pakeitimų data: SAUGOS DUOMENŲ LAPAS FLEXANE 80/94L HARDENER 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas Produkto numeris X0023 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais Soudagum LM 1. Medžiagos arba mišin

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais Soudagum LM 1. Medžiagos arba mišin SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius:

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais Soudal Firecryl FR 1. Medžiagos arb

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais Soudal Firecryl FR 1. Medžiagos arb SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius:

Detaliau

Peržiūros data: Peržiūra: 6 Pakeitimų data: SAUGOS DUOMENŲ LAPAS ITW Performance Polymers ApS Products 1 SKIRSNIS. Medžiagos arb

Peržiūros data: Peržiūra: 6 Pakeitimų data: SAUGOS DUOMENŲ LAPAS ITW Performance Polymers ApS Products 1 SKIRSNIS. Medžiagos arb SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas Sinonimai; prekių ženklų pavadinimai Densit Binder,

Detaliau

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1

Detaliau

BS Dezon S SDL

BS Dezon S SDL 1. MEDŽIAGOS/ MIŠINIO IR BENDROVĖS/ ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS Produkto identifikatorius Medžiagos/ mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai Tiekėjas/ gamintojas Už saugos duomenų

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 su pakeitimais, padarytais Reglamente (ES) Nr. 2015/830 Soudagum Hydro 1. Medžia

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 su pakeitimais, padarytais Reglamente (ES) Nr. 2015/830 Soudagum Hydro 1. Medžia SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 su pakeitimais, padarytais Reglamente (ES) Nr. 2015/830 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto

Detaliau

Rehsfil0

Rehsfil0 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) su II Priedėliu 31 Straipsniu. 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius

Detaliau

AB Achema Saugos duomenų lapas pagal Reglamento Nr. 1907/2006/EB (REACH), priedą Nr. II su visais vėlesniais pakeitimais bei papildymais ir Komisijos

AB Achema Saugos duomenų lapas pagal Reglamento Nr. 1907/2006/EB (REACH), priedą Nr. II su visais vėlesniais pakeitimais bei papildymais ir Komisijos 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Mišinio prekinis pavadinimas: KF-FE, KF-LE, KF-MEC, KF- MEC07, KF-MEC13, KF-VIP. Mišinio sudėtinės

Detaliau

EG-SDB

EG-SDB Puslapis 1 iš 8 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo

Detaliau

SDB_ _ELASTOSCHLAEMME 1K_LT_1

SDB_ _ELASTOSCHLAEMME 1K_LT_1 Puslapis 1/7 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 0000044500 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

Mospilanas 20 SP SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES direktyvą 1907/2006 1/7 Paruošta Versija 6 Peržiūrėjimo data SKIRSNIS. Medžiag

Mospilanas 20 SP SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES direktyvą 1907/2006 1/7 Paruošta Versija 6 Peržiūrėjimo data SKIRSNIS. Medžiag pagal ES direktyvą 1907/2006 1/7 Paruošta 1996. 07.07 Versija 6 Peržiūrėjimo data 2012.07.11 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto

Detaliau

KROY universalus skiediklis 5081 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 2006/1907/EB Peržiūros data: Puslapis 1 / 7 1. PRODUKTO IR BENDROVĖS IDENTIFIKACIJA 1

KROY universalus skiediklis 5081 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 2006/1907/EB Peržiūros data: Puslapis 1 / 7 1. PRODUKTO IR BENDROVĖS IDENTIFIKACIJA 1 Puslapis 1 / 7 1. PRODUKTO IR BENDROVĖS IDENTIFIKACIJA 1.1 Gaminio identifikatorius: KROY UNIVERSALUS SKIEDIKLIS Kodas: 5081 1.2 Preparato naudojimas: Poliuretano / Akrilo dažai / Grunto tirpiklis. Tik

Detaliau

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 FOLICUR EW250 1/9 Versija 2 / LT Peržiūrėjimo data:

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 FOLICUR EW250 1/9 Versija 2 / LT Peržiūrėjimo data: FOLICUR EW250 1/9 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Prekinis pavadinimas FOLICUR EW250 Produkto kodas (UVP) 04407040, 81711690 1.2

Detaliau

msds50-OTTOCOLL-S-16(LT))

msds50-OTTOCOLL-S-16(LT)) Puslapis 1/6 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos / mišinio panaudojimas Klijų gamyba 1.3 Išsami informacija apie saugos

Detaliau

Rehsfil0

Rehsfil0 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1. Produkto identifikatorius Prekinis pavadinimas : 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Išleidimo data: Puslapis: 1 iš 11 Atnaujinimo data: Numeris: 0P3L0318V1 EPOKSIDINIS GRUNTAS SKIRSNIS:

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Išleidimo data: Puslapis: 1 iš 11 Atnaujinimo data: Numeris: 0P3L0318V1 EPOKSIDINIS GRUNTAS SKIRSNIS: Išleidimo data: 05.11.2012 Puslapis: 1 iš 11 1 SKIRSNIS: MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1. Medžiagos/mišinio pavadinimas 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Išleidimo data: Puslapis: 1 iš 10 Atnaujinimo data: Numeris: 0P1L0318V1 AKRILINIS LAKAS MS PLUS 2:1 1 SKIRS

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Išleidimo data: Puslapis: 1 iš 10 Atnaujinimo data: Numeris: 0P1L0318V1 AKRILINIS LAKAS MS PLUS 2:1 1 SKIRS Išleidimo data: 04.05.2012 Puslapis: 1 iš 10 1 SKIRSNIS: MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1. Medžiagos/mišinio pavadinimas 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Syngard 2 Cycle Engine Oil Atitinka reglamentą (ES) Nr. 453/ CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Preparat

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Syngard 2 Cycle Engine Oil Atitinka reglamentą (ES) Nr. 453/ CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Preparat 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Preparato pavadinimas : Syntetic Blend atitinka ISO L-EGO; JASO FD; API TC) Paskirtis: Syntetic Blend alyva skirta dvitakčiams benzininiams varikliams

Detaliau

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 TILMOR EC240 1/10 Versija 8 / LT Peržiūrėjimo data:

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 TILMOR EC240 1/10 Versija 8 / LT Peržiūrėjimo data: TILMOR EC240 1/10 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Prekinis pavadinimas TILMOR EC240 Produkto kodas (UVP) 79047584 1.2 Medžiagos

Detaliau

Napaka

Napaka SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES reglamentą 1907/2006 1 / 7 TOPLASUR UV plus Kontrolė nr.: 1 Išdavimo data: 28.5.2015 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius

Detaliau

Ftalinė bešvininė bendro naudojimo emalė “Emaftal”

Ftalinė bešvininė bendro naudojimo emalė “Emaftal” Saugos duomenų lapas 1 psl. iš 6 1.CHEMIJOS PRODUKTO IR ĮMONĖS INDENTIFIKAVIMAS Produkto pavadinimas: Tirpiklis 649 Gamintojas: UAB Savingė, Gedimino 42, LT - 56126 Kaišiadorys. Tel. (8~346) 600 11, 600

Detaliau

Automob. benzino (medžiaga) (USA rinkai) SDL ORLEN Lietuva

Automob. benzino (medžiaga) (USA rinkai)  SDL ORLEN  Lietuva 1 psl. iš 11 1 SKIRSNIS: MEDŽIAGOS IR ĮMONĖS PAVADINIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos pavadinimas: Automobilinis bešvinis benzinas EC Nr. 289-220-8 REACH registracijos Nr. 01-2119471335-39-0027

Detaliau

ZUBATE00013_MSDS_LT-LT_ATE Cylinder Paste xx x xx

ZUBATE00013_MSDS_LT-LT_ATE Cylinder Paste xx x xx Puslapis 1/9 * 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 03.9902-05xx.x / 7000xx CN-Code 3403.9900 1.2 Medžiagos ar mišinio

Detaliau

Microsoft Word Carbolin.doc

Microsoft Word Carbolin.doc SAUGOS DUOMENŲ LAPAI Pagal 1907 / 2006 / ES, 31 str. Atspausdinta: 2010 08 10 Perdaryta: 2010 08 10 1 Chemin s medžiagos / preparato ir įmon s pavadinimas Produkto savyb s Pavadinimas: Aidol Carbolin Artikulas:

Detaliau

Napaka

Napaka SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES reglamentą 1907/2006 ir jo atnaujinimus 1 / 10 GraviHEL epoxy topcoat 500 Kontrolė nr.:3/ 1 Pirma Patikrinimo data: 02-07-16 Išdavimo data:02-07-16 Išrašyta:08-06-17 1. Medžiagos

Detaliau

Microsoft Word - SDL. ST 7.04 PRE PAINT PRIMER.LT2018.doc

Microsoft Word - SDL. ST 7.04 PRE PAINT PRIMER.LT2018.doc 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius: ST 7.04 PRE PAINT PRIMER 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo

Detaliau

ERGON SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentus (EB) Nr.1907/2006 ir 453/2010 Peržiūr jimo data : Versija: SKIRSNIS : Medžiagos arba miš

ERGON SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentus (EB) Nr.1907/2006 ir 453/2010 Peržiūr jimo data : Versija: SKIRSNIS : Medžiagos arba miš pagal Reglamentus (EB) Nr.1907/2006 ir 453/2010 Peržiūr jimo data : 04-06-2014 Versija: 1.1 1 SKIRSNIS : Medžiagos arba mišinio ir bendrov s arba įmon s identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto

Detaliau

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) Išleidimo data: 2016-08- 09 Peržiūrėta: 2019-04-30 Pakeičia lapą: 2017-09-09 Versija: 2.0 1 SKIRSNIS: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto

Detaliau

Schleif-und_Polierpaste_LT

Schleif-und_Polierpaste_LT Puslapis 1/6 1 Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai Nėra

Detaliau

Napaka

Napaka SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES reglamentą 1907/2006 ir jo atnaujinimus 1 / 10 GraviHEL 1K ACCELERATOR Kontrolė nr.:1/ 1 Pirma Patikrinimo data: 03-11-16 Išdavimo data:03-11-16 Išrašyta:08-06-17 1. Medžiagos

Detaliau

EG-SDB

EG-SDB Katalogo Nr.: j2104_sd Puslapis 1 iš 8 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

msds351-OTTOCOLL-M-570-Komp--A(LT))

msds351-OTTOCOLL-M-570-Komp--A(LT)) Puslapis 1/6 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos / mišinio panaudojimas Klijų gamyba 1.3 Išsami informacija apie saugos

Detaliau

msds762-OTTOCOLL®-M-580-Komp--A(LT))

msds762-OTTOCOLL®-M-580-Komp--A(LT)) Puslapis 1/7 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos / mišinio panaudojimas Klijų gamyba 1.3 Išsami informacija apie saugos

Detaliau

Dyzelino (medžiaga) SDL ORLEN Lietuva

Dyzelino (medžiaga) SDL ORLEN  Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 psl. iš 11 1 MIŠINIO IR ĮMONĖS PAVADINIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos pavadinimas: Dyzelinas EC Nr. 269-822-7 CAS Nr. 68334-30-5 REACH registracijos Nr. 01-2119484664-27-0051

Detaliau

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija CVR No. DK Medžiagos grupė Psl. 1 iš 10 Produkto pavadinima

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija CVR No. DK Medžiagos grupė Psl. 1 iš 10 Produkto pavadinima Medžiagos grupė Psl. 1 iš 10 2019 m. vasario Saugos duomenų žiniaraštis pagal ES reg. 1907/2006 su pataisomis Pakeičia 2015 m. rugpjūtis mėn. redakciją SAUGOS DUOMENŲ LAPAS TREND 90 Redakcija: Skirsniai,

Detaliau

1

1 1 SKIRSNIS. Medţiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. identifikatorius Aqua MarkerPen Blue Tūris 1.2. Medţiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo

Detaliau

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su pataisomis, padarytomis Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 2015/830 - Lietuva Išleidimo data/ :

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su pataisomis, padarytomis Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 2015/830 - Lietuva Išleidimo data/ : Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su pataisomis, padarytomis Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 2015/830 - Lietuva Išleidimo data/ 11/22/2017 Ankstesnio leidimo data 4/20/2016 Peržiūrėjimo

Detaliau

000579_-_MOTIP_LEAK_DETECTOR_(LT)

000579_-_MOTIP_LEAK_DETECTOR_(LT) Puslapis 1/6 * 1 Cheminės medžiagos/preparato ir bendrovės/įmonės pavadinimas Duomenys apie produktą Gaminio numeris: 000579 Medžiagos / mišinio panaudojimas Preparatas Gamintojas / tiekėjas MOTIP DUPLI

Detaliau

Napaka

Napaka SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES reglamentą 1907/2006 ir jo atnaujinimus 1 / 9 GraviHEL PUR single coat 421 semi gloss Kontrolė nr.:3/ 1 Pirma Patikrinimo data: 02-07-16 Išdavimo data:02-07-16 Išrašyta:08-06-17

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Prekiniam pavadinimui

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Prekiniam pavadinimui SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Prekiniam pavadinimui arba įvardijimui Registracijos numeris Sinonimai Išleidimo

Detaliau

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams Macropoxy 646 Multi-Purpose Epoxy - Additive M646A SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRS

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams Macropoxy 646 Multi-Purpose Epoxy - Additive M646A SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRS SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas Produkto kodas 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo

Detaliau

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 PUMA UNIVERSAL EW144 1/11 Versija 3 / LT Peržiūrėjimo data:

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 PUMA UNIVERSAL EW144 1/11 Versija 3 / LT Peržiūrėjimo data: PUMA UNIVERSAL EW144 1/11 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Prekinis pavadinimas Produkto kodas (UVP) 06471331 PUMA UNIVERSAL EW144

Detaliau

Saugos duomenų lapo Pagal REACH reglamentą 1907/2006/EB ir reglamentą (ES) Nr. 2015/830 [Peržiūrėjo] Versija K-2-LT iš SKIRSNIS: CHEMINĖ

Saugos duomenų lapo Pagal REACH reglamentą 1907/2006/EB ir reglamentą (ES) Nr. 2015/830 [Peržiūrėjo] Versija K-2-LT iš SKIRSNIS: CHEMINĖ Saugos duomenų lapo Pagal REACH reglamentą 1907/2006/EB ir reglamentą (ES) Nr. 2015/830 [Peržiūrėjo] Versija K-2-LT iš 18-01-2016 1. SKIRSNIS: CHEMINĖS MEDŽIAGOS/PREPARATO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS PAVADINIMAS

Detaliau

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija CVR No. DK Medžiagos grupė 88C/ Psl. 1 iš 12 Produkt

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija CVR No. DK Medžiagos grupė 88C/ Psl. 1 iš 12 Produkt Medžiagos grupė 88C/8830-02 Psl. 1 iš 12 Saugos duomenų žiniaraštis pagal ES reg. 1907/2006 su pataisomis Pakeičia 2016 m. rugsėjo mėn. redakciją SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 8830-02, TRINEKSAPAK-ETILAS 250 g/l

Detaliau

Microsoft Word - VL_Belinka BASE_lt.doc

Microsoft Word - VL_Belinka BASE_lt.doc SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES reglamentą 1907/2006 1 / 8 BELINKA BASE D Kontrolė nr.:1 Išdavimo data:5.11.2013 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius

Detaliau

Saugos duomenų lapas: Neodimis ICP-standartinis tirpalas

Saugos duomenų lapas: Neodimis ICP-standartinis tirpalas Versija: 1.0 lt sukūrimo data: 21.09.2016 1 SKIRSNIS: medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos identifikavimas Neodimis ICP-standartinis tirpalas

Detaliau

Saugos duomenų lapo Pagal REACH reglamentą 1907/2006/EB ir reglamentą (ES) Nr. 2015/830 Patikrinimo numeris: K-3-LT Patikrinimo data: SKI

Saugos duomenų lapo Pagal REACH reglamentą 1907/2006/EB ir reglamentą (ES) Nr. 2015/830 Patikrinimo numeris: K-3-LT Patikrinimo data: SKI Saugos duomenų lapo Pagal REACH reglamentą 1907/2006/EB ir reglamentą (ES) Nr. 2015/830 Patikrinimo numeris: K-3-LT Patikrinimo data: 31-10-2017 1 SKIRSNIS: MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS

Detaliau

1

1 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 lapas iš 5 lapų 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Preparato pavadinimas : transmisinė alyva ATF Dexron VI ( atitinka GENERAL MOTORS DEXRON VI, DEXRON III, DEXRON

Detaliau

Bayer_Puma Universal_Lithuanian

Bayer_Puma Universal_Lithuanian PUMA UNIVERSAL 1/12 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Prekinis pavadinimas PUMA UNIVERSAL Produkto kodas (UVP) 06471331, 85343572

Detaliau

MSDS#tesa_4432#114#LT#28#

MSDS#tesa_4432#114#LT#28# Puslapis 1/6 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS parengtas pagal REACH Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 atnaujintas pagal Komisijos Reglamentą (ES) 2015/830 ELATUS ERA Versija Perži

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS parengtas pagal REACH Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 atnaujintas pagal Komisijos Reglamentą (ES) 2015/830 ELATUS ERA Versija Perži 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1. Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas : Sudarymo kodas : A19020T 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami

Detaliau

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1

Detaliau

corQC Test System, Weak D Cells, Fetal Bleed Screening Test, corQC EXTEND, FMH RapidScreen

corQC Test System, Weak D Cells, Fetal Bleed Screening Test, corQC EXTEND, FMH RapidScreen MEDŽIAGOS SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 PSL. IŠ 5 1. IDENTIFIKACIJA Šis duomenų lapas yra skirtas toliau įvardytiems produktams: GAMINTOJAS: Immucor GTI Diagnostics, Inc. 20925 Crossroads Circle Waukesha, WI

Detaliau

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su pataisomis, padarytomis Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 2015/830 - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LA

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su pataisomis, padarytomis Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 2015/830 - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LA SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto Klampa arba Tipas ISO VG 32 Medžiagos panaudojimas Tepaline alyva

Detaliau

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking 1/13 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas: Prekinis pavadinimas: MISON N2 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo

Detaliau

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS RUBBOL FACADE SPECIAL 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS RUBBOL FACADE SPECIAL 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius

Detaliau

DRE-C _LT

DRE-C _LT Puslapis 1/7 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: DRE-C16998150 CAS numeris 80-35-3 EB numeris: 201-272-5 1.2 Medžiagos

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS PEMCO DIESEL G-8 5W-30 UHPD Atitinka reglamentą (ES) Nr. 453/ CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Prepara

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS PEMCO DIESEL G-8 5W-30 UHPD Atitinka reglamentą (ES) Nr. 453/ CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Prepara 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Preparato pavadinimas : variklinė alyva: Pemco Diesel G-8 5W-30 Alyva skirta galingų vilkikų varikliams bei kitiems sunkiai apkrautiems varikliams,

Detaliau

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS MASTER NOVUS 15 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišin

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS MASTER NOVUS 15 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišin Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius

Detaliau

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1

Detaliau

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking 1/14 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas: Prekinis pavadinimas: Nitrogen dioxide 2.0 Papildoma identifikacija

Detaliau

sdb_Z STIHL_-_STIHL_Specialusis_valiklis_Varioclean_(LT)LT

sdb_Z STIHL_-_STIHL_Specialusis_valiklis_Varioclean_(LT)LT Puslapis 1/9 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 0000 881 9400 (500ml) / 0000 881 9409 (5l) UFI: 92E0-30PQ-500F-D952

Detaliau

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams Cleanser/Thinner No.5 C5 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišini

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams Cleanser/Thinner No.5 C5 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišini SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas Produkto kodas 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo

Detaliau

1

1 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. identifikatorius Graphite Assembly Paste Aerozolis 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami

Detaliau

EG-SDB

EG-SDB Katalogo Nr.: j6551_sd Puslapis 1 iš 8 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking 1/16 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas: Prekinis pavadinimas: Carbon monoxide 2.0 Chemical, Carbon monoxide

Detaliau

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija tel: Faks.: SE No. DK

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija tel: Faks.: SE No. DK Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija tel: +45 9690 9690 Faks.: +45 9690 9691 info@cheminova.com www.cheminova.com SE No. DK 12 76 00 43 Medžiagos grupė 63A/6310 Psl. 1 iš 12 Saugos duomenų

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Parengtas pagal Europos Komisijos ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus Atnaujintas pagal Europos Komisij

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Parengtas pagal Europos Komisijos ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus Atnaujintas pagal Europos Komisij Puslapis 1 iš 15 1 skirsnis. MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1. Produkto identifikatorius Medžiagos pavadinimas: Stabdžių skystis DOT 3, DOT 4 Registracijos Nr. (pagal REACH): atlikta

Detaliau

Puslapis 1/9 Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis Spausdinimo data: Versijos numeris 121 Peržiūrėta: *

Puslapis 1/9 Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis Spausdinimo data: Versijos numeris 121 Peržiūrėta: * Puslapis 1/9 * 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 090303 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami

Detaliau

1

1 Puslapis: 1 1. SKIRSNIS Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Pavadinimas Veiklioji medžiaga Linuronas Preparato forma Koncentruota suspensija (SC)

Detaliau

[Version 7

[Version 7 VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS STOMORGYL 20, tabletės 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Vienoje tabletėje yra: veikliųjų medžiagų: spiramicino metronidazolo 1 500 000 TV,

Detaliau

untitled

untitled Page 1 of 9 Saugos duomenų lapas QHA346 INTERLINE 344 PART B Versijos Nr. 2 Paskutinės peržiūros data 06/12/11 International Paint Ltd. Atitinka reglamento (EB) Nr.1907/2006 (REACH reglamentas) II priedo

Detaliau

EU CLP SDS

EU CLP SDS Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr. 2015/830 SKIRSNIS 1: Medžiagos identifikacija / Mišinys ir įmonė / subjektas 1.1 Produkto identifikatorius BPOX21 Peržiūrėjimo data: 06/05/2019 Produkto pavadinimas:

Detaliau

Saugos duomenų lapas: Jodo tirpalas

Saugos duomenų lapas: Jodo tirpalas Versija: 2.0 lt Pakeičia versiją: 17.11.2015 Versija: (1) sukūrimo data: 17.11.2015 Peržiūrėta: 16.05.2019 1 SKIRSNIS: medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius

Detaliau

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biocidinio produkto charakteristikų santrauka Produkto pavadinimas: Masodine 1:3 Produkto tipas (ai): PT 03 Veterinarinė higiena PT 03 Veterinarinė higiena PT 03 Veterinarinė higiena Autorizacijos liudijimo

Detaliau

07304_-_MOTIP_ZINC_REPAIR_SPRAY_(LT)

07304_-_MOTIP_ZINC_REPAIR_SPRAY_(LT) Puslapis 1/10 * 1 Cheminės medžiagos/preparato ir bendrovės/įmonės pavadinimas Duomenys apie produktą Gaminio numeris: 07304 Medžiagos / mišinio panaudojimas Dažai Gamintojas / tiekėjas MOTIP DUPLI B.V.

Detaliau

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biocidinio produkto charakteristikų santrauka Produkto pavadinimas: Dip-io YB MAX Produkto tipas (-ai): PT 03 - Veterinarinė higiena Autorizacijos liudijimo numeris: EU-0018397-0000 R4BP 3 sprendimo nuorodos

Detaliau

untitled

untitled Page 1 of 9 Saugos duomenų lapas NCA030 Ceilcote 282AR Flakeline Grey Part A Versijos Nr. 2 Paskutinės peržiūros data 04/12/11 International Paint Ltd. Atitinka reglamento (EB) Nr.1907/2006 (REACH reglamentas)

Detaliau

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija CVR No. DK Medžiagos grupė 1225 Psl. 1 iš 14 Produkto pavad

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija CVR No. DK Medžiagos grupė 1225 Psl. 1 iš 14 Produkto pavad Medžiagos grupė 1225 Psl. 1 iš 14 Saugos duomenų žiniaraštis pagal ES reg. 1907/2006 su pataisomis Pakeičia 2015 m. rugsėjo mėn. redakciją SAUGOS DUOMENŲ LAPAS DIFLUFENIKANAS 500 g/l + FLORASULAMAS 50

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

VALSTYBINĖ MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBA VETERINARINIO BIOCIDINIO PRODU

VALSTYBINĖ MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBA VETERINARINIO BIOCIDINIO PRODU VALSTYBINĖ MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBA ---------------------------------------------------------------------------- VETERINARINIO BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS LIUDIJIMAS 2018-09-26, Nr. AL-42

Detaliau

untitled

untitled Page 1 of 9 Saugos duomenų lapas NCA330 CEILCOTE 652 LINING PART A Versijos Nr. 3 Paskutinės peržiūros data 31/01/12 International Paint Ltd. Atitinka reglamento (EB) Nr.1907/2006 (REACH reglamentas) II

Detaliau