1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAU

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAU"

Transkriptas

1 1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI (toliau Įsigyjančioji organizacija) numato įsigyti kurą gamtines dujas (toliau Kuras) atviro konkurso būdu (toliau Konkursas / Pirkimas) Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymu, Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 277 Dėl įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo (toliau Taisyklės), bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais ir šiomis Konkurso sąlygomis Konkurso sąlygose vartojamos pagrindinės sąvokos yra apibrėžiamos Taisyklėse Išankstinis informacinis skelbimas apie Pirkimą nebuvo paskelbtas Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo ir protingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų Šio Pirkimo metu derybos yra draudžiamos ir nebus vykdomos Įsigyjančioji organizacija yra pridėtinės vertės mokesčio (toliau PVM) mokėtoja Visos Konkurso sąlygos nustatytos Pirkimo dokumentuose, kuriuos sudaro: skelbimas apie Pirkimą; Konkurso sąlygos (kartu su priedais); dokumentų paaiškinimai (patikslinimai), taip pat atsakymai į Tiekėjų klausimus (jeigu bus); kita Įsigyjančiosios organizacijos pateikta informacija Šio Pirkimo metu nėra parengtas Sutarties projektas. Esminės sutarties sąlygos išdėstytos Konkurso sąlygų 15 dalyje Bet kokia informacija, Konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas Įsigyjančiosios organizacijos ir Tiekėjų susirašinėjimas vykdomas tik el. paštu, taip pat skelbiami Įsigyjančios organizacijos interneto svetainėje adresu: 2. PIRKIMO OBJEKTAS 2.1. Pirkimo objektas gamtinės dujos. Perkamas Kuras apibūdintas Konkurso sąlygų priede Nr. 1 Techninė specifikacija Planuojamas pirkti Kuro kiekis MWh Numatomas Kuro tiekimo terminas nuo Sutarties pasirašymo dienos iki 2020 m. sausio 1 d Kuro pirkimo vieta Lietuvos virtualus prekybos taškas, kuriame Tiekėjas parduoda, o Įsigyjančioji organizacija perka. 3. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI 3.1. Tiekėjas, dalyvaujantis Pirkime, turi atitikti žemiau lentelėje nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus ir pateikti nurodytus kvalifikacinius reikalavimus įrodančius dokumentus: Nr. Kvalifikaciniai reikalavimai Tiekėjams Kvalifikacinius reikalavimus įrodantys ir kiti pateikiami dokumentai

2 1. Tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga Pirkimo sutarčiai įvykdyti. Pateikti: Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos licencijos ar leidimo verstis gamtinių dujų tiekimo veikla Lietuvos Respublikos teritorijoje, įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtintą kopiją Įsigyjančioji organizacija atmeta Tiekėjo pasiūlymą, jeigu Pirkimo komisija, nustato, kad jis pateikė netikslius arba neišsamius kvalifikacinius duomenis ir jeigu Įsigyjančiosios organizacijos paprašytas Tiekėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po tokio prašymo Tiekėjui pateikimo nepašalino šių trūkumų. Tiekėjui per nustatytą terminą nepateikus Įsigyjančiosios organizacijos prašyme nurodytų duomenų, Įsigyjančioji organizacija ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo sprendimo apie Tiekėjo pasiūlymo atmetimą apie tai raštu informuoja Tiekėją. 4. ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE 4.1. Jei Pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvieno šios sutarties dalyvio įsipareigojimai vykdant numatomą su Įsigyjančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties dalyvių atsakomybę už prievolių Įsigyjančiajai organizacijai nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo Įsigyjančioji organizacija turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją) Įsigyjančioji organizacija nereikalauja, kad ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir Įsigyjančiajai organizacijai pasiūlius sudaryti Pirkimo sutartį, ši ūkio subjektų grupė įgautų tam tikrą teisinę formą. 5. KAINOS NUSTATYMAS IR VERTINIMAS 5.1. Tiekėjai pasiūlyme pateikia gamtinių dujų kainą eurais pagal paskutinio mėnesio (prieš pasiūlymo pateikimo dieną ėjusio paskutinio mėnesio) UAB GET Baltic gamtinių dujų biržos interneto svetainėje paskelbtą Lietuvos prekybos aikštelės gamtinių dujų vidutinę svertinę kainą (EUR/MWh, be PVM), nurodo siūlomą nuolaidą, taikomą PVM bei bendrą kainą Į gamtinių dujų kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos Tiekėjo išlaidos iki Lietuvos virtualaus prekybos taško, kuriuos privalo sumokėti Tiekėjas Gamtinių dujų kaina sutarties galiojimo laikotarpiu bus apskaičiuojama kiekvieną mėnesį pagal UAB GET Baltic gamtinių dujų biržos Lietuvos prekybos aikštelėje skelbiamą mėnesio vidutinę svertinę kainą (EUR/MWh, be PVM) ir Tiekėjo taikomą nuolaidą (EUR/MWh, be PVM). Jeigu Tiekėjo gamtinių dujų kaina už ataskaitinį laikotarpį (atskaitinio laikotarpio UAB GET Baltic gamtinių dujų biržos Lietuvos prekybos aikštelėje vidutinė svertinė kaina (EUR/MWh, be PVM) ir Tiekėjo taikoma nuolaida) yra didesnė negu Įsigyjančiosios organizacijos per ataskaitinį laikotarpį įsigytų gamtinių dujų vidutinė svertinė kaina (EUR/MWh, be PVM) UAB GET Baltic gamtinių dujų biržoje, tokiu atveju Tiekėjo nuolaida taikoma nuo Įsigyjančiosios organizacijos per ataskaitinį laikotarpį įsigytų gamtinių dujų vidutinės svertinės kainos (EUR/MWh, be PVM), kurios vidurkis už ataskaitinį laikotarpį yra skelbiamas UAB GET Baltic gamtinių dujų biržoje. Tiekėjui pareikalavus, Įsigyjančioji organizacija pateiks iš gamtinių dujų biržos sudarytų sandorių mėnesio išklotinę Tiekėjo pasiūlyta gamtinių dujų nuolaida (EUR/MWh, be PVM) negali kisti visu sutarties galiojimo laikotarpiu Vertinant pasiūlymus, bus vertinama vienos MWh kaina EUR/MWh, be PVM Pasiūlymo kaina (įskaitant ir visas kainos sudėtines dalis bei įkainius, jei tokie yra) nurodoma skaičiais ir ne daugiau kaip dviejų skaičių po kablelio tikslumu Jeigu Tiekėjas pasiūlys didesnę gamtinių dujų kainą eurais nei pagal paskutinio mėnesio (prieš pasiūlymo pateikimo dieną ėjusio paskutinio mėnesio) UAB GET Baltic gamtinių 2

3 dujų biržos interneto svetainėje paskelbtą Lietuvos prekybos aikštelės gamtinių dujų mėnesio vidutinę svertinę kainą arba pasiūlys kainą ne pagal Konkurso sąlygų 5 skyriuje nurodytą tvarką, tokio Tiekėjo pasiūlymas bus atmetamas ir Tiekėjas bus pašalinamas iš Pirkimo procedūros. 6. TIEKIMO TVARKA 6.1. Reikalavimai Kuro tiekimui nustatyti Konkurso sąlygų priede Nr. 1 Techninė specifikacija. 7. MOKĖJIMO SĄLYGOS IR TERMINAI 7.1. Už faktiškai, per ataskaitinį laikotarpį, laiku pristatytą kokybišką kurą bus apmokama iki einamojo mėnesio 30 (trisdešimtos) kalendorinės dienos, nustatytu laiku (t. y. iki 7-os po ataskaitinio laikotarpio kalendorinės dienos) pateikus PVM sąskaitą faktūrą ar kito tipo priklausančio išrašyti ir naudojantis elektronine paslauga E. sąskaita (elektroninės paslaugos E. sąskaita svetainė pasiekiama adresu Įsigyjančiai organizacijai pateikto dokumento, atitinkančio PVM sąskaitos faktūros turinį ir tikslą (toliau Sąskaita) gavimo dienos PVM sąskaitos teikimo mokesčio išlaidos, naudojantis elektronine paslauga E. sąskaita, nebus kompensuojamos. 8. KONKURSO PASIŪLYMO GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS 8.1. Konkurso pasiūlymų galiojimo užtikrinimas nereikalaujamas. 9. KONKURSO PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS 9.1. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą. Šis apribojimas taikomas ir Taisyklių 9.11 punkte (susijusios įmonės) nurodytiems Tiekėjams, priklausantiems susijusių įmonių grupei, tai yra visi asmenys, susiję Taisyklėse nurodytais būdais, gali pateikti tik vieną pasiūlymą dėl to paties Pirkimo objekto. Jeigu tokį pasiūlymą pateikia bent vienas iš tokių Tiekėjų, kiti susiję asmenys dėl šio Pirkimo objekto pateikti pasiūlymų negali. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti rašytinį patvirtinimą, kad laikomasi šios sąlygos. Jeigu atskirus pasiūlymus pateikia Tiekėjai, tarpusavyje susiję pagal Taisyklių 9.11 punkte nurodytus kriterijus, vėliau pasiūlymą pateikusio Tiekėjo dokumentai atmetami kaip neatitinkantys Taisyklėmis nustatytos sąlygos Pateikdamas pasiūlymą, Tiekėjas sutinka su šiomis Konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam Pirkimo sutarties įvykdymui Pasiūlymas, pasirašytas Tiekėjo arba jo įgalioto asmens, turi būti pateikiamas raštu, užklijuotame voke. Tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal šių Konkurso sąlygų priede Nr. 2 pateiktą formą. Pasiūlymas teikiamas užklijuotame voke. Ant voko turi būti užrašytas Įsigyjančiosios organizacijos pavadinimas, adresas, pirkimo pavadinimas, Tiekėjo pavadinimas ir adresas. Ant voko taip pat turi būti užrašas Neatplėšti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Vokas su pasiūlymu grąžinamas jį atsiuntusiam Tiekėjui, jeigu pasiūlymas pateiktas neužklijuotame voke Tiekėjai pasiūlymus rengia ir pateikia lietuvių kalba Pasiūlymo lapai su priedais turi būti sunumeruoti, sutvirtinti tarpusavyje taip, kad negalima būtų jų išardyti nepaliekant tokį išardymą patvirtinančių žymių (pavyzdžiui, surišti ar sutvirtinti kniedėmis, tai yra sutvirtinti tarpusavyje), ir paskutinio lapo antrojoje pusėje patvirtinti Tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu. Pasiūlymo (su priedais) paskutinio lapo antrojoje pusėje turi būti nurodytas Tiekėjo ar jo įgalioto asmens vardas ir (ar) padėtas antspaudas (jeigu jie turi antspaudą), nurodyta pavardė, pareigos (jeigu jos yra) ir pasiūlymo lapų skaičius Pasiūlymą sudaro Tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma: įgaliojimo ar kito dokumento (pvz., pareigybės aprašymo), suteikiančio teisę pasirašyti Tiekėjo pasiūlymą, kopija (taikoma kai pasiūlymą patvirtina ne įmonės vadovas, o įgaliotas asmuo); užpildyta Konkurso sąlygų 2 priede pateikta pasiūlymo forma; informacija ir Tiekėjo kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai, nurodyti 3-ioje dalyje. 3

4 jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė); kiti Konkurso sąlygose reikalaujami dokumentai Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2019 m. vasario 27 d. 10 val. 00 min. (Lietuvos Respublikos laiku) atsiuntus jį paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai atvykus šiuo adresu: akcinė bendrovė VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI, Jočionių g. 13, Vilnius, Lietuva Pasiūlymuose nurodoma Kuro kaina pateikiama eurais. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į Pirkimo dokumentuose nurodytą apimtį, į sąlygų reikalavimus ir pan. Į kuro kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos Tiekėjo išlaidos iki Lietuvos virtualaus prekybos taško. Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti kainą pagal Konkurso sąlygų priede Nr. 2 nustatytą pasiūlymo formą Visi konkurso pasiūlymai galioja 90 kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino dienos. Kol nesibaigęs pasiūlymų galiojimo terminas, Įsigyjančioji organizacija gali prašyti, kad Tiekėjai pratęstų pasiūlymų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą, neprarasdamas teisės į savo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą (jei reikalaujama) Tiekėjai, kurie sutinka pratęsti pasiūlymų galiojimo laiką ir apie tai raštu praneša Įsigyjančiajai organizacijai, pratęsia pasiūlymų galiojimo užtikrinimo terminą arba pateikia naują pasiūlymų galiojimo užtikrinimą (jei reikalaujama). Jeigu Tiekėjas per 5 darbo dienas nuo Įsigyjančiosios organizacijos prašymo išsiuntimo neatsako į Įsigyjančiosios organizacijos rašytinį prašymą pratęsti pasiūlymų galiojimo užtikrinimo terminą, jo nepratęsia arba nepateikia naujo pasiūlymų užtikrinimo, laikoma, kad jis atmetė prašymą pratęsti pasiūlymo galiojimo terminą ir atšaukė savo pasiūlymą Kol nesibaigęs pasiūlymų pateikimo terminas, Tiekėjas gali pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą, neprarasdamas teisės į savo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, jeigu Pirkimo dokumentuose nenustatyta kitaip. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstami galiojančiais, jeigu Įsigyjančioji organizacija juos gauna prieš pasiūlymų pateikimo termino pabaigą Jeigu pasiūlymas gaunamas pavėluotai, neatplėštas vokas su pasiūlymu grąžinamas jį atsiuntusiam Tiekėjui Vokas su pasiūlymu grąžinamas ir tuo atveju, jeigu pasiūlymas pateiktas neužklijuotame voke. 10. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS Tiesioginį ryšį su Tiekėjais įgaliotas palaikyti vyresnysis pirkimų vadybininkas Algirdas Leleiva, el. paštas: Kitomis priemonėmis ir (ar) būdais pateikti Tiekėjų klausimai nebus nagrinėjami Įsigyjančioji organizacija privalo atsakyti į kiekvieną Tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti (patikslinti) Konkurso sąlygas per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo, tačiau ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, jeigu prašymas gautas likus pakankamai laiko, ne mažiau kaip prieš 6 darbo dienas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Atsakymai į Tiekėjų klausimus papildomai skelbiami pirkimo skelbime nurodytu interneto adresu Įsigyjančioji organizacija, atsakydama į Tiekėjo prašymą, skelbia tokius paaiškinimus interneto adresu, nurodytu Pirkimo skelbime Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, Įsigyjančioji organizacija savo iniciatyva gali paaiškinti (patikslinti) Pirkimo dokumentus. Tokius paaiškinimus (patikslinimus) Įsigyjančioji organizacija skelbia interneto adresu, nurodytu pirkimo skelbime, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jeigu paaiškinimai paskelbiami vėliau, Įsigyjančioji organizacija privalo atitinkamai pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą Įsigyjančioji organizacija nerengs susitikimų su Tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų. 11. VOKŲ SU KONKURSO PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMAS 4

5 11.1. Vokai su pasiūlymais atplėšiami komisijos posėdyje. Komisijos posėdis, kuriame atplėšiami vokai su pasiūlymais vyks adresu: Jočionių g. 13, Vilnius. Vokų atplėšimo pradžia 2019 m. vasario 27 d. 10 val. 10 min. (Lietuvos laiku) Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę Tiekėjai arba jų įgalioti atstovai Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje dalyvaujantiems Tiekėjams ar jų atstovams skelbiamas pasiūlymą pateikusio Tiekėjo pavadinimas, siūlomas Kuro kiekis ir pasiūlyme nurodyta bendra kaina (be PVM) ir pranešama, ar pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas (jeigu jo reikalaujama), ar pateikto pasiūlymo lapai reikiamai sutvirtinti tarpusavyje, sunumeruoti ir pasiūlymas paskutinio lapo antrojoje pusėje patvirtintas Tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, ar nurodytas įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos ir pasiūlymo lapų skaičius Atplėšiant vokus su pasiūlymais, komisija turi leisti posėdyje dalyvaujantiems Tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams viešai ištaisyti komisijos pastebėtus jų pasiūlymo lapų sutvirtinimo tarpusavyje ar įforminimo trūkumus, kuriuos įmanoma ištaisyti per posėdį: nesunumeruoti pasiūlymo puslapiai, paskutinio lapo antrojoje pusėje nėra Tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašo ir (ar) antspaudo (jeigu jie turi antspaudą), nenurodytas Tiekėjo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė pareigos, pasiūlymo lapų skaičius Apie vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrų metu paskelbtą informaciją raštu pranešama ir vokų atplėšimo procedūroje nedalyvaujantiems pasiūlymus pateikusiems Tiekėjams, jeigu jie to pageidauja raštu. Kiekvienas vokų atplėšimo procedūroje dalyvaujantis Tiekėjas ar jo atstovas turi teisę asmeniškai susipažinti su viešai perskaityta informacija, tačiau supažindindama su šia informacija Įsigyjančioji organizacija negali atskleisti Tiekėjo pasiūlyme esančios konfidencialios informacijos Tolesnes pateiktų pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras komisija atlieka pasiūlymus pateikusiems Tiekėjams nedalyvaujant. 12. KONKURSO PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS, VERTINIMAS IR PALYGINIMAS Įsigyjančioji organizacija pasiūlymus vertina remdamasi mažiausios kainos kriterijumi už vieną MWh be PVM Komisija tikrina Tiekėjų pateiktų kvalifikacijos duomenų atitiktį Pirkimo sąlygose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams. Jeigu Komisija nustato, kad Tiekėjo pateikti kvalifikacijos duomenys yra neišsamūs arba netikslūs, ji privalo raštu prašyti Tiekėjo juos papildyti arba paaiškinti per Įsigyjančiosios organizacijos nurodytą terminą Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno Pasiūlymą pateikusio Tiekėjo atitikties Pirkimo sąlygose nustatytiems minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams ir kiekvienam iš jų raštu praneša apie šio patikrinimo rezultatus. Teisę dalyvauti tolesnėse Pirkimo procedūrose turi tik tie Tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka Pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus Įsigyjančioji organizacija gali prašyti, kad Tiekėjai paaiškintų savo pasiūlymus, tačiau negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo turinio esmės pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių Pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus. Jeigu Tiekėjas pateikia netikslius, neišsamius pirkimo dokumentuose nurodytus kartu su pasiūlymu teikiamus dokumentus: Tiekėjo įgaliojimą asmeniui pasirašyti pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartį, ar jų nepateikia, Įsigyjančioji organizacija privalo prašyti Tiekėjo patikslinti, papildyti arba pateikti šiuos dokumentus per jos nustatytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos nuo Įsigyjančiosios organizacijos prašymo išsiuntimo Įsigyjančioji organizacija, pasiūlymų vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, privalo paprašyti Tiekėjų per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant per vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdyje paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, Tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis Jeigu Tiekėjas per Įsigyjančiosios organizacijos nurodytą terminą aritmetinių klaidų neištaiso, nepapildo ar nepateikia Pirkimo dokumentuose nurodytų kartu su pasiūlymu teikiamų 5

6 dokumentų ir (ar) nepaaiškina pasiūlymo, jo pasiūlymas atmetamas kaip neatitinkantis Pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų Komisija gali atmesti visus pateiktus pasiūlymus, jeigu visų Tiekėjų pasiūlytos kainos Įsigyjančiajai organizacijai per didelės ir nepriimtinos Komisija turi atmesti Tiekėjo pateiktą pasiūlymą, jeigu: pasiūlymą pateikęs Tiekėjas neatitinka Pirkimo dokumentuose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų arba Įsigyjančiosios organizacijos prašymu nepatikslina pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją; pateiktas pasiūlymas neatitinka Pirkimo dokumentuose nurodytų reikalavimų Pasiūlymų eilė nustatoma kainų didėjimo tvarka. Jeigu keli pasiūlymai pateikiami vienodomis kainomis, sudarant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas Tiekėjas, kurio vokas su pasiūlymais įregistruotas anksčiausiai. Pasiūlymų eilė nenustatoma, kai pasiūlymą pateikia tik vienas Tiekėjas Pranešimas apie laimėjusį pasiūlymą išsiunčiamas visiems pasiūlymus pateikusiems Tiekėjams ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo komisijos sprendimo priėmimo Vertinant pasiūlymus bus vertinama vienos MWh kaina EUR be PVM Jeigu pasiūlyme kaina nurodyta kita valiuta, ji bus perskaičiuojama eurais pagal Lietuvos banko nustatytą ir paskelbtą euro ir užsienio valiutos santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną. 13. SUTARTIES SUDARYMAS Įsigyjančioji organizacija iki Pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti bet kurias Pirkimo procedūras, jeigu atsiranda aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Įsigyjančioji organizacija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo aplinkybių atsiradimo išsiunčia pranešimus apie tai pasiūlymus pateikusiems Tiekėjams, o jeigu pasiūlymų teikimo terminas dar nepasibaigęs, papildomai paskelbia apie tai Pirkimo skelbime nurodytu interneto adresu Įsigyjančioji organizacija sudarys Pirkimo sutartį su Tiekėju, kurio pasiūlymas komisijos sprendimu pripažintas geriausiu. Geriausią pasiūlymą pateikusiam Tiekėjui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo komisijos sprendimo priėmimo raštu pranešama, kad jo pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, ir nurodoma, iki kurio laiko reikia atvykti sudaryti Pirkimo sutarties Jeigu laimėtojas raštu atsisako sudaryti Pirkimo sutartį arba nepateikia Pirkimo dokumentuose nustatyto Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo (jei reikalaujama), arba iki Įsigyjančiosios organizacijos nurodyto laiko nepasirašo Pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti sutartį Pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti Pirkimo sutartį. Tuo atveju Įsigyjančioji organizacija siūlo sudaryti Pirkimo sutartį Tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po Tiekėjo, atsisakiusio sudaryti Pirkimo sutartį. 14. PRETENZIJŲ NAGRINĖJIMO TVARKA Tiekėjai gali pateikti pretenziją Įsigyjančiajai organizacijai. Pretenzija turi būti pareikšta raštu per 5 darbo dienas nuo dienos, kurią kandidatas sužino arba turi ir gali sužinoti apie tariamą savo teisių pažeidimą, bet ne vėliau kaip 5 darbo dienos iki Pirkimo sutarties atidėjimo termino pabaigos arba sutarties pasirašymo. Pretenzija, pateikta praleidus šiame punkte nustatytą terminą, paliekama nenagrinėta, ir kitą darbo dieną apie tai informuojamas pretenziją pateikęs asmuo Įsigyjančioji organizacija privalo išnagrinėti pretenzijas ir priimti motyvuotą sprendimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo, taip pat ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti pretenziją pateikusiam Tiekėjui apie priimtą sprendimą Bet kokie Įsigyjančiosios organizacijos ir Tiekėjų tarpusavio santykiai, nenumatyti šiose konkurso sąlygose, reguliuojami Lietuvos Respublikos įstatymais, taisyklėmis ir kitais teisės aktais. 15. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS Pirkimo sutartis negali būti sudaroma, kol nesibaigė Taisyklėse nustatytas sutarties sudarymo atidėjimo terminas. Sutarties sudarymo atidėjimo terminas nustatomas 5 darbo dienos, 6

7 kuris prasideda nuo Įsigyjančiosios organizacijos pranešimo apie pasiūlymų eilę ir laimėjusį pasiūlymą išsiuntimo visiems pasiūlymus pateikusiems Tiekėjams dienos. Atidėjimo terminas nenustatomas, kai pasiūlymą pateikia vienas Tiekėjas Sudarant pirkimo sutartį, joje negali būti keičiama laimėjusio Tiekėjo pasiūlyta nuolaida (kaina) ar keičiamas jos nustatymo būdas, pasiūlymo turinys, sutarties įvykdymo užtikrinimo reikalavimai Pirkimo sutarties sąlygos Pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Taisyklių 3 punkte nustatyti principai ir tikslai Pirkimo sutarties esminės bei kitos sąlygos nustatytos Pirkimo dokumentuose ir nurodytos žemiau turi būti įtrauktos į Pirkimo sutartį Gamtinės dujos turi būti tiekiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 10 d. įsakymu Nr patvirtintomis Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklėmis, taip pat kitų teisės aktų, reglamentuojančių gamtinių dujų tiekimą, nuostatomis ir Techninėje specifikacijoje (Konkurso sąlygų 1 priedas) nurodytais reikalavimais Gamtinių dujų kainos apskaičiavimas sutarties galiojimo laikotarpiu: Gamtinių dujų 1 MWh (be PVM) kaina sutarties galiojimo laikotarpiu kiekvieną ataskaitinį mėnesį bus apskaičiuojama: UAB GET Baltic gamtinių dujų biržos interneto svetainėje Lietuvos prekybos aikštelėje skelbiama gamtinių dujų mėnesio vidutinė svertinė kaina EUR/MWh (be PVM) (minus) Tiekėjo taikoma nuolaida (nuo gamtinių dujų biržos operatoriaus UAB GET Baltic gamtinių dujų biržos interneto svetainėje Lietuvos prekybos aikštelėje skelbiamos gamtinių dujų mėnesio vidutinės svertinės kainos) EUR/MWh (be PVM). Jeigu Tiekėjo gamtinių dujų kaina už ataskaitinį laikotarpį (atskaitinio laikotarpio UAB GET Baltic gamtinių dujų biržos Lietuvos prekybos aikštelėje vidutinė svertinė kaina EUR/MWh (be PVM) ir Tiekėjo taikoma nuolaida) yra didesnė negu Įsigyjančiosios organizacijos per ataskaitinį laikotarpį įsigytų gamtinių dujų vidutinė svertinė kaina EUR/MWh (be PVM) UAB GET Baltic gamtinių dujų biržoje, tokiu atveju Tiekėjo nuolaida taikoma nuo Įsigyjančiosios organizacijos per ataskaitinį laikotarpį įsigytų gamtinių dujų vidutinės svertinės kainos EUR/MWh (be PVM), kurios vidurkis už ataskaitinį laikotarpį yra skelbiamas UAB GET Baltic gamtinių dujų biržoje. Tiekėjui pareikalavus, Įsigyjančioji organizacija pateiks iš gamtinių dujų biržos sudarytų sandorių mėnesio išklotinę Tiekėjo pasiūlyta nuolaida EUR/MWh (be PVM) negali kisti visu sutarties galiojimo laikotarpiu Įsigaliojus Lietuvos Respublikos teisės aktams dėl PVM dydžio pasikeitimo, kuriais būtų keičiamas PVM įkainio dydis prie Pirkimo sutartyje nustatytos gamtinių dujų kainos be PVM, pridedant naują PVM. Šiais atvejais kainos perskaičiavimas neįforminamas raštišku šalių susitarimu, visi pakeitimai nurodomi pateiktoje sąskaitoje faktūroje. Pasikeitus kitiems mokesčiams, dujų kaina nekeičiama Atsiskaitymo tvarka už suvartotas gamtines dujas: Tiekėjas iki 4 darbo dienos, po ataskaitinio laikotarpio pateikia faktiškai per ataskaitinį laikotarpį sunaudotą dujų kiekį. Pasirašomas Pirkimo pardavimo aktas Tiekėjas PVM sąskaitą faktūrą už patiektas dujas, per ataskaitinį laikotarpį, Įsigyjančiajai organizacijai pateikia iki 7-os po ataskaitinio laikotarpio kalendorinės dienos; Visi atsiskaitymai pagal Pirkimo sutartį atliekami eurais Įsigyjančioji organizacija už faktiškai sunaudotas dujas per ataskaitinį laikotarpį sumoka iki einamojo mėnesio 30 (trisdešimtos) kalendorinės dienos nustatytu laiku pateikus PVM sąskaitą faktūrą (t. y. iki 7-os po ataskaitinio laikotarpio kalendorinės dienos). PVM sąskaita faktūra privalo būti teikiama naudojantis informacinės sistemos E. Sąskaita priemonėmis Šalių atsakomybė: Tiekėjui nepateikus Techninės specifikacijos 9 punkte nurodytų gamtinių dujų kiekių ir (ar) neužtikrinus 16 punkte paros kiekio, Tiekėjas privalo padengti Įsigyjančiajai organizacijai balansavimo sąnaudas: balansavimo paros kaina minus Tiekėjo ataskaitinio mėnesio gamtinių dujų pardavimo kaina padauginta iš nepatiekto paros kiekio, EUR be PVM. 7

8 Įsigyjančioji organizacija, nesumokėjusi už tiekiamas gamtines dujas sutartyje nustatytais terminais, moka Tiekėjui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos be PVM už kiekvieną pradelstą dieną Sutartis baigiasi, atsiradus bent vienai aplinkybei: pasibaigus dujų tiekimo laikotarpiui, Įsigyjančiajai organizacijai atsiskaičius su Tiekėju už sunaudotas dujas ir kai sutarties šalys tinkamai įvykdo visas iš sutarties kylančias prievoles; kai šalys sutaria sutartį nutraukti arba sutartis nutraukiama teisės aktuose ar sutartyje nustatytais atvejais, taip pat teismo sprendimu Sutarties nutraukimo tvarka: pirkimo sutartis gali būti nutraukta šalių susitarimu, o neįvykdytų finansinių įsipareigojimų atžvilgiu visiškai juos įvykdant; šalis gali vienašališkai nutraukti Pirkimo sutartį prieš 30 kalendorinių dienų apie pirkimo sutarties nutraukimą įspėjusi kita šalį, jeigu kita Pirkimo sutarties šalis nevykdo ar netinkamai vykdo įsipareigojimus ir tai yra esminis pirkimo sutarties pažeidimas. Esminis pirkimo sutarties pažeidimas praleistas prievolės įvykdymo terminas ir (ar) šalies prievolės per papildomai nustatytą terminą nevykdymas Ginčų sprendimo tvarka. Ginčai, kylantys dėl šios pirkimo sutarties vykdymo, sprendžiami šalių tarpusavio susitarimu arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka Pirkimo sutarties galiojimas. Pirkimo sutartis įsigalioja nuo pasirašymo momento ir galioja iki 2020 m. sausio mėn. 1 d val. Jeigu Pirkimo sutarties terminui pasibaigus kuri nors iš šalių nėra pilnai įvykdžiusi savo įsipareigojimų, tai Pirkimo sutartis galioja iki visiško šios šalies įsipareigojimo įvykdymo Laimėjęs Tiekėjas, su kuriuo bus sudaryta Sutartis, neturės teisės perduoti savo įsipareigojimų pagal Sutartį trečiajam asmeniui, išskyrus, jeigu Sutartyje nurodyta kitaip Jeigu Sutarties projektas su laimėjusiu Tiekėju nėra suderinamas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo laimėjusio pasiūlymo paskelbimo arba sutarties sudarymo atidėjimo termino pasibaigimo (jei pasiūlymą pateikia daugiau kaip 1 Tiekėjas), Įsigyjančioji organizacija turi teisę laikyti, jog Tiekėjas atsisakė pasirašyti Sutartį Kitas sąlygas Sutarties šalys aptaria Sutartyje. PRIDEDAMA: Priedas Nr. 1. Techninės sąlygos. Priedas Nr. 2. Pasiūlymo forma. 8

9 GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO 2019 METAMS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Konkurso sąlygų priedas Nr Pirkimo objektas gamtinės dujos (toliau GD). 2. GD vartojimo paskirtis elektros ir šilumos energijos gamyba akcinės bendrovės VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI (toliau Pirkėjas) objektuose. 3. Reikalavimai gamtinių dujų kokybei GD sudėtis ir kokybė turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr patvirtintus GD kokybės reikalavimus (aktuali redakcija) (Žin., , Nr ), kitų teisės aktų, reglamentuojančių gamtinių dujų sudėtį ir kokybę, reikalavimus. 4. GD turi būti tiekiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 10 d. įsakymu Nr patvirtintomis Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklėmis, ar kitų teisės aktų, reglamentuojančių gamtinių dujų tiekimą, reikalavimais. 5. GD pirkimo vieta Lietuvos virtualus prekybos taškas, kuriame Tiekėjas parduoda GD, o Pirkėjas jas perka ir priima. 6. Numatomas GD tiekimo laikotarpis nuo Sutarties pasirašymo dienos iki 2020 m. sausio 1 d. 07:00 val. 7. GD kiekio matavimo vienetas megavatvalandė (MWh), apskaičiuota naudojant GD viršutinio šilumingumo vertę. GD viršutinio šilumingumo paros vertės skelbiamos AB Amber Grid puslapyje. 8. Ataskaitinis laikotarpis GD tiekimo laikotarpis nuo praėjusio mėnesio 1 d. 7:00 val. iki einamojo mėnesio 1 d. 7:00 val. 9. Planuojamas preliminarus bendras GD poreikis 2019 m MWh*, iš to skaičiaus ketvirčiais ir mėnesiais: I ketvirtis, MWh II ketvirtis, MWh III ketvirtis, MWh IV ketvirtis, MWh Iš viso: Iš viso: Iš viso: Iš viso: sausis 0 balandis liepa spalis vasaris 0 gegužė rugpjūtis lapkritis kovas birželis rugsėjis gruodis * GD kiekis gali didėti ar mažėti ne daugiau kaip 50 procentų nuo preliminaraus metinio kiekio. Tiekėjo siūlomas GD tiekimo kiekis turi būti ne mažesnis kaip MWh. 10. Pirkėjas, Tiekėjui prašant, turi teisę patikslinti mėnesinius, savaitinius GD tiekimo preliminarius grafikus. Šiuos patikslinimus Pirkėjas pateikia Tiekėjui jam priimtinu elektroniniu būdu. 11. Pirkėjas kiekvieną darbo dieną, einančią po GD pristatymo paros, iki val. teikia Tiekėjui preliminarų GD tiekimo grafiką už praėjusią GD pristatymo parą (-as). 12. Kadangi Pirkėjas turi ir nekasdieninių GD apskaitos vietų, skirstymo sistemos operatoriui patikslinus GD kiekius, iki 4 darbo dienos po ataskaitinio laikotarpio, patikslina ir pateikia galutinį GD grafiką. 9

10 13. Pirkėjo per ataskaitinį laikotarpį iš Tiekėjo perkamu GD kiekiu pripažįstamas patiektas ir galutiniu GD tiekimo grafiku suderintas kiekis. 14. GD kiekis grafike per ataskaitinį laikotarpį išreiškiamas energijos vienetais (MWh) ir paskirstytas paromis. 15. Tiekėjas pagal suderintą galutinį GD tiekimo grafiką pateikia Pirkėjui GD pirkimo pardavimo aktą. Tiekėjas PVM sąskaitą faktūrą už patiektas dujas per ataskaitinį laikotarpį Pirkėjui pateikia kartu su dujų pirkimo pardavimo aktu. 16. Šildymo sezono metu (gruodžio ir kovo mėnesiais) Tiekėjas turi užtikrinti ne mažesnį kaip MWh GD patiekimą per parą. 17. Tiekėjui nepateikus 9 punkte nurodytų GD kiekių ir (ar) neužtikrinus 16 punkte paros kiekio, Tiekėjas padengia Pirkėjui balansavimo sąnaudas (disbalanso dujų paros kaina minus Tiekėjo ataskaitinio mėnesio GD pardavimo kaina padauginta iš nepatiekto paros kiekio, EUR be PVM). 10

11 Herbas arba prekių ženklas Konkurso sąlygų priedas Nr. 2 (Tiekėjo pavadinimas) (Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas) Akcinė bendrovė VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI PASIŪLYMAS DĖL GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO 2019 m. d. 1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ Tiekėjo pavadinimas / Jungtinei veiklai susivienijusių Tiekėjų pavadinimai Jungtinės veiklos sutarties atsakingas partneris (pildoma, jei pasiūlymą teikia Jungtinei veiklai susivienijusių Tiekėjų grupė) Tiekėjo adresas(-ai) 1 (jei skiriasi, taip pat nurodyti ir adresą korespondencijai) Juridinio asmens kodas(-ai) 1 (tuo atveju, jei Pasiūlymą pateikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.) Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai) 1 Tiekėjo / Jungtinės veiklos sutarties atsakingo partnerio sąskaitos numeris ir banko pavadinimas Tiekėjo / Jungtinės veiklos sutarties atsakingojo partnerio telefono numeris Pasiūlymo pasirašymui Tiekėjo / Jungtinės veiklos atsakingojo partnerio įgalioto asmens vardas, pavardė Informacija apie kiekvieno Tiekėjų grupės nario savo jėgomis numatomų tiekti prekių dalį (pildoma, kai Pasiūlymą pateikia Tiekėjų grupė) Eil. Nr Tiekėjų grupės nario pavadinimas Numatoma tiekti prekių dalis 1 Tuo atveju, jei Pasiūlymą teikia Jungtinei veiklai susivienijusių Tiekėjų grupė, pateikiama informacija apie visus jungtinei veiklai susivienijusius Tiekėjus. 11

12 2. INFORMACIJA APIE PASIŪLYMĄ PATEIKUSIO TIEKĖJO / JUNGTINĖS VEIKLOS ATSAKINGOJO PARTNERIO (KONTAKTINĮ) ASMENĮ Vardas, Pavardė Telefono numeris / Mobilaus telefono numeris Elektroninio pašto adresas 3. SUTIKIMAS SU PIRKIMO SĄLYGOMIS Pažymime, kad pateikdami savo pasiūlymą, sutinkame su Pirkimo sąlygose nustatytomis Pirkimo procedūromis ir esminėmis Sutarties sąlygomis. Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus Pirkimo sąlygų reikalavimus, tame tarpe ir Techninės specifikacijos, reikalavimus, mūsų Pasiūlymas juos visiškai atitinka ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami Sutartį. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių ir Pirkimo objektui bei Sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų. 12

13 5. PASIŪLYMO KAINA Pasiūlymo kaina nurodoma eurais užpildant žemiau pateiktą lentelę: UAB GET Baltic Tiekėjo siūloma Tiekėjo gamtinių dujų biržos nuolaida siūlomas interneto svetainėje 1 nuo gamtinių Vienos MWh dujų biržos operatoriaus gamtinių Tiekėjo siūlomas paskelbta Lietuvos kaina EUR Planuojamas UAB GET Baltic gamtinių dujų gamtinių dujų prekybos aikštelės be PVM Perkamos pirkti dujų biržos interneto Viso kaina, Eil. kiekis kiekis MWh (prieš pasiūlymo (6-7) prekės gamtinių svetainėje Lietuvos EUR be PVM Nr. MWh (2019 m. konkursui pateikimo (naudojama pavadinimas dujų kiekis, prekybos aikštelėje (4 x 8 ) (ne ketvirčiais) dieną ėjusio paskutinio pasiūlymų MWh skelbiamos gamtinių dujų mažiau mėnesio) gamtinių vertinimui) mėnesio vidutinės dujų mėnesio vidutinė svertinės kainos MWh) svertinė kaina EUR/MWh (be PVM) EUR/MWh (be PVM) I ketv. Gamtinės II ketv dujos (GD) III ketv. IV ketv. Viso pasiūlymo kaina, EUR be PVM: PVM 21%: Viso pasiūlymo kaina, EUR su PVM: PASTABA: 1 Siūlant nuolaidą, rašoma - ir nuolaidos dydis išreikštas eurais (pvz., jeigu Tiekėjas siūlo 1,00 EUR/MWh nuolaidą nuo gamtinių dujų biržos operatoriaus UAB GET Baltic gamtinių dujų biržos interneto svetainėje Lietuvos prekybos aikštelėje paskelbtos mėnesio vidutinės gamtinių dujų svertinės kainos), tuomet Tiekėjas rašo -1,00) Patvirtiname, kad pasiūlyta nuolaida - EUR/MWh, be PVM galioja visu sutarties galiojimo laikotarpiu.

14 Patvirtiname, kad teikdami šį pasiūlymą, Tiekėjas laikosi Konkurso sąlygų 9.1 punkto reikalavimo. (Tiekėjo pavadinimas) 6. PASIŪLYMO GALIOJIMO TERMINAS Pasiūlymas galioja 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 7. KONFIDENCIALI INFORMACIJA Siekiant užtikrinti, kad Laimėjusių Tiekėjų Pasiūlymuose esančios informacijos paskelbimas neprieštarautų teisės aktų reikalavimams, teisėtiems Tiekėjų interesams arba netrukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, prašome nurodyti, ar pasiūlyme yra konfidencialios informacijos ir kokia Pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali. Tiekėjas negali nurodyti, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus arba, kad konfidenciali yra kaina. Eil. Nr Dokumento pavadinimas Kokiu pagrindu atitinkamas dokumentas yra konfidencialus? Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu visų kartu su pasiūlymu pateikiamų dokumentų tikrumą. 8. PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS Eil. Nr. Pateiktų dokumentų pavadinimas Dokumentų puslapių skaičius (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas) 2 2 Jei Pasiūlymą Pirkimui pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-121 (Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus

Detaliau

Microsoft Word - V 14 Viesuju pirkimu taisykles (1)

Microsoft Word - V 14 Viesuju pirkimu taisykles (1) PATVIRTINTA Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. V- 14 PANEVĖŽIO VYTAUTO MIKALAUSKO MENŲ GIMNAZIJOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

techninės ekspertizes salygos

techninės ekspertizes salygos KAUNO NEĮGALIOJO JAUNIMO UŽIMTUMO CENTRAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Juridinių asmenų registras, kodas 135135553. Danų g.15, LT-45262 Kaunas, tel./faks. (8~37) 49 04 15, el. p. nju@takas.lt, www.nju.lt

Detaliau

SUPAPRASTINTU VIESUJU PIRKIMU TAISYKLES

SUPAPRASTINTU VIESUJU PIRKIMU TAISYKLES PATVIRTINTA Kaišiadorių specialiosios mokyklos direktoriaus 2015 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. V-14 KAIŠIADORIŲ SPECIALIOSIOS MOKYKLOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės_2015

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės_2015 ŠIAULIŲ UNIVERSITETO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS PATVIRTINTA Šiaulių universiteto Rektoriaus 2014 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-489 TURINYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS II. SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno A. Kačanausko muzikos mokyklos direktoriaus 2014 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. 1-1 KAUNO ALEKSANDRO KAČANAUSKO MUZIKOS MOKYKLOS SUPAPR

PATVIRTINTA Kauno A. Kačanausko muzikos mokyklos direktoriaus 2014 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. 1-1 KAUNO ALEKSANDRO KAČANAUSKO MUZIKOS MOKYKLOS SUPAPR PATVIRTINTA Kauno A. Kačanausko muzikos mokyklos direktoriaus 2014 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. 1-1 KAUNO ALEKSANDRO KAČANAUSKO MUZIKOS MOKYKLOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS I. BENDROSIOS

Detaliau

LSU sup.pirk.taisykles.2015

LSU sup.pirk.taisykles.2015 PATVIRTINTA Lietuvos sporto universiteto Rektoriaus 2015 m. sausio 8 d. įsakymu Nr ISAK 7 /B LIETUVOS SPORTO UNIVERSITETO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS II. SUPAPRASTINTŲ

Detaliau

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI ĮSTAIGA PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Malūno g. 4, Zarasai, LT-32129, tel. (8 385) 52465, faks. (8 385) 516

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI ĮSTAIGA PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Malūno g. 4, Zarasai, LT-32129, tel. (8 385) 52465, faks. (8 385) 516 ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI ĮSTAIGA PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Malūno g. 4, Zarasai, LT-32129, tel. (8 385) 52465, faks. (8 385) 51617 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,

Detaliau

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 4 GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr m d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 4 GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr m d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr.... 20 m....... d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio

Detaliau

Microsoft Word - VPT doc

Microsoft Word - VPT doc PATVIRTINTA ITC Direktoriaus 2008 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. V1-121 ŠVIETIMO INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ CENTRO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švietimo informacinių technologijų

Detaliau

VP taisykles_NEC_2016_paskelbimui

VP taisykles_NEC_2016_paskelbimui PATVIRTINTA Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. 3.1.-P1-299 (Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus 2016 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. (1.3.)-V1-45 redakcija) NACIONALINIO

Detaliau

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS PATVIRTINTA Žydų kultūros paveldo kelio asociacijos pirmininko 2016 m. 10 03 d. įsakymu Nr.2016-10/3 ŽYDŲ KULTŪROS PAVELDO KELIO ASOCIACIJOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS I. BENDROSIOS

Detaliau

viesuju_pirkimu_2012_02_03

viesuju_pirkimu_2012_02_03 PATVIRTINTA Kretingos Marijono Daujoto vidurinės mokyklos direktoriaus 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. V1 132 SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Perkančiosios organizacijos

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

Tipinės konkurso sąlygos

Tipinės konkurso sąlygos UAB PAINA IR KO Uždaroji akcinė bendrovė; Buveinės adresas: Pašilės g. 45, Varinės km., Ukmergės raj.; Įmonės kodas 110846971; PVM mokėtojo kodas LT108469716;; Tel.: 834060455; El.paštas: info@paina.lt

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VĮ Ignalinos miškų urėdijos miškų urėdo 2014 m. sausio 31d. įsakymu Nr.1-1-26 VĮ IGNALINOS MIŠKŲ URĖDIJOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS II. SUPAPRASTINTŲ

Detaliau

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, Vilnius, tel. (8 5) , faks. (8 5) , el. p. Ats

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, Vilnius, tel. (8 5) , faks. (8 5) , el. p. Ats VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 268 8202, faks. (8 5) 268 8311, el. p. info@registrucentras.lt. Atsisk. sąsk. LT944010042400050387 AB DNB bankas, banko

Detaliau

Konkurso sąlygų pavyzdys

Konkurso sąlygų pavyzdys UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "PAINA IR KO" ĮMONĖS KODAS 110846971, PVM MOKĖTOJO KODAS - LT108469716 PAŠILĖS G. 45, VARINĖS KM., UKMERGĖS RAJ. TEL.: +370 340 60455, EL.P.: INFO@PAINA.LT KONKURSO SĄLYGOS 8 AŠIŲ

Detaliau

Microsoft Word - Taisykles _2_.doc

Microsoft Word - Taisykles _2_.doc PATVIRTINTA Akcinės bendrovės Lietuvos pašto generalinio direktoriaus 2011 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. 1-66 (2012 m. kovo 20 d. redakcija) AKCINĖS BENDROVĖS LIETUVOS PAŠTO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS PATVIRTINTA Kauno tautinės kultūros centro direktoriaus

KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS PATVIRTINTA Kauno tautinės kultūros centro direktoriaus KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS PATVIRTINTA Kauno tautinės kultūros centro direktoriaus 2015 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V-10 (1.3) (Kauno

Detaliau

PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės Direktoriaus 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V m. birželio 11 d. įsakymo Nr. V- 65 redak

PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės Direktoriaus 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V m. birželio 11 d. įsakymo Nr. V- 65 redak PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės Direktoriaus 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V-119 2013 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. V- 65 redakcija 2013 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V- 141 redakcija

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

Microsoft Word - Supaprastintos viesuju pirkimu taisykles 2015

Microsoft Word - Supaprastintos viesuju pirkimu taisykles 2015 PATVIRTINTA VĮ Lietuvos paminklai direktoriaus 2015 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. Į-1 VALSTYBĖS ĮMONĖS LIETUVOS PAMINKLAI SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS II. SUPAPRASTINTŲ

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/235 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ KAVOS PARDAVIMO

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLI

VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLI VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2018 m. rugsėjo 13 d. Nr. V-111 Vilnius

Detaliau

ALYTAUS PROFESINIO RENGIMO CENTRAS Viešoji įstaiga, Putinų g. 40, Alytus, tel./faks. (8 315) , el. p.

ALYTAUS PROFESINIO RENGIMO CENTRAS Viešoji įstaiga, Putinų g. 40, Alytus, tel./faks. (8 315) , el. p. ALYTAUS PROFESINIO RENGIMO CENTRAS Viešoji įstaiga, Putinų g. 40, 62175 Alytus, tel./faks. (8 315) 77 979, el. p. alytausprc@aprc.lt, http://www.aprc.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,

Detaliau

Microsoft Word - Nutarimas_Nuostatai_

Microsoft Word - Nutarimas_Nuostatai_ VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA NUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2011 M. LIEPOS 29 D. NUTARIMO NR. O3-229 DĖL SKATINIMO KVOTŲ PASKIRSTYMO AUKCIONŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-1

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/303 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ UŽKANDŽIŲ IR ŠALTŲ

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

Projektas

Projektas INFORMACIJA APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS Paslaugų pirkimai I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Lietuvos Respublikos

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS (Viešoji įstaiga, Studentų g. 11, Akademijos mstl., Kauno r., tel.: 837 752300, faks.: 837 397500, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, į.k.

Detaliau

(Microsoft Word Naujosios Akmen\353s autobus\370 parko ma\376os vert\353s pirkim\370 aprasas GAL)

(Microsoft Word Naujosios Akmen\353s autobus\370 parko ma\376os vert\353s pirkim\370 aprasas GAL) PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės Naujosios Akmenės autobusų parko direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. 89 UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS NAUJOSIOS AKMENĖS AUTOBUSŲ PARKAS MAŽOS VERTĖS

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS Suvestinė redakcija nuo 2016-04-01 iki 2017-05-29 Sprendimas paskelbtas: TAR 2017-06-05, i. k. 2017-09558 Nauja redakcija nuo 2016-04-01: Nr. TS-105, 2016-03-24, paskelbta TAR 2016-03-30, i. k. 2016-06584

Detaliau

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis PATVIRTINTA VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. P1-116 1 priedas NUOMOS SUTARTIS Nr. (data) Vilnius Nuomotojas valstybės įmonė Turto bankas, juridinio asmens kodas

Detaliau

Pirkimo salygos telefono ir interneto 2011

Pirkimo salygos telefono  ir interneto 2011 PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-121 (Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus

Detaliau

PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės Direktoriaus 2011 m. gruodţio 12 d. įsakymu Nr. V-119 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TAURAGĖS LIGONINĖS MAŢOS VE

PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės Direktoriaus 2011 m. gruodţio 12 d. įsakymu Nr. V-119 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TAURAGĖS LIGONINĖS MAŢOS VE PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės Direktoriaus 2011 m. gruodţio 12 d. įsakymu Nr. V-119 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TAURAGĖS LIGONINĖS MAŢOS VERTĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TVARKOS APRAŠAS I. BENDROSIOS

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 iki 2017-12-31 Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 107-2688, i. k. 0971010ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo fondo lėšų likutis, padengus Privatizavimo fondo įsipareigojimus,

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3)

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3) PATVIRTINTA: Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Direktoriaus 2011-05-19 įsakymu Nr. 1-119 KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS DĖSTYTOJŲ ATESTAVIMO BEI KONKURSŲ EITI PAREIGAS ORGANIZAVIMO

Detaliau

INFORMACIJA APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS Paslaugų pirkimai I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos

INFORMACIJA APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS Paslaugų pirkimai I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos INFORMACIJA APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS Paslaugų pirkimai I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Lietuvos Respublikos

Detaliau

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO 9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS,

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS,

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, TURTO AREŠTO AKTŲ, TESTAMENTŲ, SUTARČIŲ, VEDYBŲ SUTARČIŲ, ĮGALIOJIMŲ, NEVEIKSNIŲ IR RIBOTAI VEIKSNIŲ ASMENŲ REGISTRŲ SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų

Detaliau

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Saugome Jūsų pasaulį 1. Sutarties sąvokos 1.1. Užsakovas šią apsaugos sutartį su Vykdytoju sudaręs ir joje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo. Sąvoka Užsakovas taip pat

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. spalio 30 d. įsakymu Nr.

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos valgyklos nuomos konkurso organizavimo ir vykdymo komisijos 2017 m. gegužės 11 d. protokolo nutar

PATVIRTINTA Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos valgyklos nuomos konkurso organizavimo ir vykdymo komisijos 2017 m. gegužės 11 d. protokolo nutar PATVIRTINTA Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos valgyklos nuomos konkurso organizavimo ir vykdymo komisijos 2017 m. gegužės 11 d. protokolo nutarimu Nr. D2-19 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS

Detaliau

Google reklama internete

Google reklama internete 1 priedas Herbas arba prekių ženklas (Tiekėjo pavadinimas) (Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio

Detaliau

VPT: Skelbimo spausdinimas

VPT: Skelbimo spausdinimas I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Detaliau

SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ PAVYZDINĖS TAISYKLĖS

SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ PAVYZDINĖS TAISYKLĖS PATVIRTINTA VĮ Veisiejų miškų urėdijos miškų urėdo 2011 m. spalio 06 d. įsakymu Nr. V-119 VĮ VEISIEJŲ MIŠKŲ URĖDIJOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS II. III. IV.

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

Matavimo iranga chem tyr. _dir.isakymas Nr.AV-114_

Matavimo iranga chem tyr. _dir.isakymas Nr.AV-114_ PATVIRTINTA Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2009 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. AV- 114 ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS MATAVIMO PRIETAISŲ CHEMINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI VIEŠASIS PIRKIMAS TURINYS I. BENDROSIOS

Detaliau

(Microsoft Word BSL-3 s\340lygos VPT.doc)

(Microsoft Word BSL-3 s\340lygos VPT.doc) PATVIRTINTA Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr.VK-225 (dokumento, kuriuo patvirtinta data, pavadinimas, numeris) PIRKIMO DOKUMENTAI

Detaliau

I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybi

I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybi I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Detaliau

NAUDOJIMOSI SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALU TAISYKLĖS AB Klaipėdos nafta, 2016 m. PROJEKTAS PRIEDAS Nr. 1 BENDROJO TERMINALO NAUDOJIMO SUTARTIS Ak

NAUDOJIMOSI SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALU TAISYKLĖS AB Klaipėdos nafta, 2016 m. PROJEKTAS PRIEDAS Nr. 1 BENDROJO TERMINALO NAUDOJIMO SUTARTIS Ak AB Klaipėdos nafta, 2016 m. PRIEDAS Nr. 1 BENDROJO TERMINALO NAUDOJIMO SUTARTIS Akcinė bendrovė Klaipėdos nafta (toliau Operatorius), juridinio asmens kodas 110648893, buveinės adresas Burių g. 19, Klaipėda,

Detaliau

PATVIRTINTA Pastoviosios viešojo nuomos konkurso komisijos 2017 m. balandžio 12 d. protokolu Nr. 01 VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJOS VALSTYBĖS ILGALAIKIO MA

PATVIRTINTA Pastoviosios viešojo nuomos konkurso komisijos 2017 m. balandžio 12 d. protokolu Nr. 01 VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJOS VALSTYBĖS ILGALAIKIO MA PATVIRTINTA Pastoviosios viešojo nuomos konkurso komisijos 2017 m. balandžio 12 d. protokolu Nr. 01 VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJOS VALSTYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO (VIETŲ PATALPOSE KAVOS APARATAMS IR

Detaliau

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS Nr. 201 - - Utena UAB Utenos komunalininkas, vykdantis Utenos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus funkcijas, toliau vadinama

Detaliau

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat 1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numatyta mokesčio lengvata galės pasinaudoti nuolatiniai

Detaliau

kompiuterių ir su jais susijusi veikla; techninės įrangos naudojimo konsultacijų teikimas; kitos programinės įrangos tiekimas ir n

kompiuterių ir su jais susijusi veikla; techninės įrangos naudojimo konsultacijų teikimas; kitos programinės įrangos tiekimas ir n 2 8.10. kompiuterių ir su jais susijusi veikla; 8.11. techninės įrangos naudojimo konsultacijų teikimas; 8.12. kitos programinės įrangos tiekimas ir naudojimosi konsultacijų teikimas; 8.13. teisinė veikla;

Detaliau

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMAS 2006 m. liepos 13 d. Nr. X-764 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis, tikslas ir

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 NAUJA REDAKCIJA nuo 2017 01 01 (Šaltinis INFOLEX) INFOLEX PASTABA:

Detaliau

UAB PASVALIO AUTOBUSŲ PARKAS Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS PASVALIO AUTOBUSŲ PARKAS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UAB P

UAB PASVALIO AUTOBUSŲ PARKAS Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS PASVALIO AUTOBUSŲ PARKAS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UAB P UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS PASVALIO AUTOBUSŲ PARKAS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO 2018 m. gegužės 8 d. Nr. DĮ-24 Pasvalys Siekiant užtikrinti tinkamą ir savalaikį

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

prkimu_taisykles_

prkimu_taisykles_ 1 VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBöS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DöL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBöS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2012 m. geguž s 23 d. Nr.

Detaliau

Tipinės konkurso sąlygos

Tipinės konkurso sąlygos AKCINĖ BENDROVĖ KLOVAINIŲ SKALDA Akcinė bendrovė; Buveinės adresas: Gamyklos g. 2,, Beržinių kaimas LT-83209 Pakruojo rajonas; Įmonės kodas 167901031; PVM mokėtojo kodas LT679010314; Tel.: +370 421 44

Detaliau

Microsoft Word - REG 0 NUOSTATAI doc

Microsoft Word - REG 0 NUOSTATAI doc PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. A1-25 REGIONINIŲ JAUNIMO ORGANIZACIJŲ TARYBŲ STIPRINIMO PROGRAMŲ FINANSAVIMO 2014 2015 METAIS KONKURSO

Detaliau

Microsoft Word Priedas 2_ Valdybos nario veiklos sutartis_su atlygiu

Microsoft Word Priedas 2_ Valdybos nario veiklos sutartis_su atlygiu STANDARTINĖS SUTARTIES SĄLYGOS PATVIRTINTA AB Amber Grid visuotinio akcininkų susirinkimo 2019 m. balandžio [ ] d. sprendimu Nr. [ ] SUTARTIS DĖL AB AMBER GRID NEPRIKLAUSOMO VALDYBOS NARIO VEIKLOS VALDYBOJE

Detaliau

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC”

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC” PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. Sp-53 REGISTRAVIMO ŽYMA VISUOMENINIO RINKIMŲ KOMITETO (pavadinimas) VEIKLOS SUTARTIS 1 (data) (sudarymo

Detaliau

DAINAVOS

DAINAVOS DALININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAS DĖL VIEŠO KONKURSO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKO DIREKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI ORGANIZAVIMO IR VIEŠOJO KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2017 m.

Detaliau

1 PATVIRTINTA Šiaulių m. savivaldybės globos namų VPK protokolas Nr m. rugpjūčio mėn. 24 d. ASMENS HIGIENOS GAMINIAI MAŽOS VERTĖS PIRKIMO APKLA

1 PATVIRTINTA Šiaulių m. savivaldybės globos namų VPK protokolas Nr m. rugpjūčio mėn. 24 d. ASMENS HIGIENOS GAMINIAI MAŽOS VERTĖS PIRKIMO APKLA 1 PATVIRTINTA Šiaulių m. savivaldybės globos namų VPK protokolas Nr.1 2016 m. rugpjūčio mėn. 24 d. ASMENS HIGIENOS GAMINIAI MAŽOS VERTĖS PIRKIMO APKLAUSOS BŪDU CVP IS PRIEMONĖMIS SĄLYGOS TURINYS 1. BENDROSIOS

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO ŠILUMOS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos pirmininkė Inga Žilienė 2016-03-18 PAŽYMA DĖL AKCINĖS BENDROVĖS

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

FR0389pub.fdd (Published)

FR0389pub.fdd (Published) Pildyti tik didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis F R 0 3 8 9 Forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 00 m. birželio 6 d. įsakymu Nr.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

Microsoft Word - Asmenų prašymų pasiūlymų ir skundų nagrinĊjimo tvarkos aprašas

Microsoft Word - Asmenų praÅ¡ymų pasiÅ«lymų ir skundų nagrinÄŠjimo tvarkos apraÅ¡as PATVIRTINTA Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2007 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-37 (Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2014 m. birželio 18 d. įsakymo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PARDAVIMO IR NUOMOS NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRČIAI

Detaliau

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister 19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo ministerijos, [Finansuotojo pavadinimas] ir [Privataus subjekto

Detaliau

01F02 Versija:01 UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas Tomo g. 2, LT Klaipėda. Tel. (8 46) Faks. (8 46)

01F02 Versija:01 UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas Tomo g. 2, LT Klaipėda. Tel. (8 46) Faks. (8 46) UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas163743744. Tomo g. 2, LT- 91245 Klaipėda. Tel. (8 46) 300106. Faks. (8 46) 310105. PVM mokėtojo kodas LT637437415. LR juridinių asmenų registras,

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006 M.

Detaliau