KAUNO AITVARO MOKYKLOS M.M. UGDYMO PLANAS PATVIRTINTA Kauno Aitvaro mokyklos Direktoriaus Virginijaus Kniuro 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "KAUNO AITVARO MOKYKLOS M.M. UGDYMO PLANAS PATVIRTINTA Kauno Aitvaro mokyklos Direktoriaus Virginijaus Kniuro 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu"

Transkriptas

1 KAUNO AITVARO MOKYKLOS M.M. UGDYMO PLANAS PATVIRTINTA Kauno Aitvaro mokyklos Direktoriaus Virginijaus Kniuro 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-44 I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Mokyklos mokslo metų ugdymo planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birţelio 2 d. įsakymu Nr. V- 442 patvirtintu Dėl ir mokslo metų Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birţelio 2 d. įsakymu Nr. V-446 patvirtintu Dėl ir mokslo metų pradinio ugdymo programos bendruoju ugdymo planu. Vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais ir kitais teisės aktais, taip pat švietimo stebėsenos, nacionalinių ir tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų duomenimis ir rekomendacijomis, mokinių pasiekimų ir paţangos rekomendacijomis, mokyklos įsivertinimo ir išorės vertinimo duomenimis. Ugdymo planas parengtas atsiţvelgiant į mokyklos finansinius išteklius, mokinių poreikius ir mokyklos galimybes. 2. Mokyklos ugdymo plano tikslai: 2.1. bendrojo ugdymo mokyklų, gimnazijų ir kitų ugdymo įstaigų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo proceso tęstinumo uţtikrinimas; 2.2. sudaryti galimybes kiekvienam mokiniui pasiekti geresnių ugdymo(-si) rezultatų ir įgyti mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų. 3. Mokyklos ugdymo plano uţdaviniai: 3.1. ugdymo turinio optimizavimas, naujų mokymo(-si) būdų parinkimas ir taikymas; 3.2. kūrybingos, sugebančios save suvokti ir realizuoti asmenybės poreikių ugdymas; 3.3. ugdymo modernizavimas ir bendruomenės gebėjimo naudotis šiuolaikine technika ir technologijomis tobulinimas. 4. Mokyklos ugdymo plane vartojamos sąvokos: Dalyko modulis apibrėţta, savarankiška ir kryptinga ugdymo programos dalis. Kontrolinis darbas ţinių, gebėjimų, įgūdţių parodymas arba mokinio ţinias, gebėjimus, įgūdţius patikrinantis ir formaliai vertinamas darbas, kuriam atlikti skiriama ne maţiau kaip 30 minučių. Mokyklos ugdymo planas - mokykloje vykdomų ugdymo programų įgyvendinimo aprašas, parengtas vadovaujantis bendraisiais ugdymo planais. Pamoka pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo forma. Dvikalbis ugdymas tautinės maţumos mokomąja kalba mokyklos pasirinktas ugdymo modelis, pagal kurį dalis ugdymo programų dalykų arba dalykų modulių mokoma lietuvių kalba. Kauno NTI-PN Kauno nepilnamečių tardymo izoliatorius-pataisos namai. II. UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMO BENDROSIOS NUOSTATOS I. UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO TRUKMĖ 5. Ugdymo organizavimas 1-4, 5 10, I IV gimnazijos klasėse: mokslo metai Mokslo metų ir ugdymo proceso pradţia 2017 m. rugsėjo 1 d.

2 Ugdymo proceso trukmė 1-4 klasės mokiniams 170 ugdymo dienų, 5 10, I III gimnazijos klasės mokiniams 181 ugdymo diena, IV gimnazijos klasės mokiniams 166 ugdymo dienos. Klasė Ugdymo proceso pabaiga Ugdymo proceso trukmė ugdymo dienų 5-10, III gimnazijos klasės ugdymo diena IV gimnazijos klasės ugdymo dienos Ugdymo procese skiriamos atostogos: Rudens atostogos 2017 m. spalio 30 d. lapkričio 3 d. Ţiemos (Kalėdų) atostogos 2017 m. gruodţio 27 d m. Sausio 3 d. Ţiemos atostogos 2018 m. vasario 19 d. vasario 23 d. Pavasario (Velykų) atostogos 2018 m. balandţio 3 d. balandţio 6 d Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui. Atostogų pradţią 5 10, I III gimnazijos klasės mokiniams nustato mokyklos vadovas, suderinęs su mokyklos taryba ir savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija (valstybinės mokyklos biudţetinės įstaigos), savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu (savivaldybės mokyklos biudţetinės įstaigos), dalyvių susirinkimu (savininkas) (valstybinės, savivaldybės mokyklos viešosios įstaigos ir nevalstybinės mokyklos). 6. Mokykloje mokomasi penkias dienas per savaitę. 7. Ugdymo laikotarpiu, paskirstant tolygiai, iš 10 ugdymo dienų: 7.1. Mokykla 5 ugdymo dienas organizuoja mokinių pasiekimams gilinti taikant aktyvius mokymo(si) metodus, integruotas veiklas pamokoje; 7.2. Penkias ugdymo dienas organizuoti birţelio mėn d. pasirenkant įvairias ugdymo organizavimo formas, projektinių veiklų ir kūrybinių darbų pristatymui. 8. Mokslo metai skirstomi: Klasė Nuo Pusmečiai I pusmetis Baigiasi Iki Nuo Iki II pusmetis ik , III gimnazijos klasės IV gimnazijos klasės Mokiniui paţintinė, kultūrinė veikla yra privaloma sudėtinė ugdymo proceso veiklos dalis. Veikla siejama ne tik su mokyklos ugdymo tikslais, bet ir su mokinių mokymosi poreikiais. Ši veikla organizuojama mokykloje ir kitose aplinkose (virtualiosiose mokymosi aplinkose ir t.t.). Mokytojas planuoja ne maţiau 5 ugdymo pamokas, nuosekliai organizuodamas per mokslo metus. Mokiniai, dalyvaudami šiose veikose ugdo kūrybines galimybes gilinti savo ţinias, tobulinti bendrąsias ir dalykines kompetencijas, ugdytis vertybines nuostatas. Socialinė pilietinė veikla yra privaloma, kuriai skiriama 10 valandų (pamokų) per mokslo metus 5 10 klasėse. Klasės auklėtojas socialinę

3 pilietinę veiklą fiksuoja dienyne. Mokiniai savo socialinės pilietinės veiklos įrodymus kaupia patys pasirinkta forma. Socialinę pilietinę veiklą mokiniai gali atlikti savarankiškai arba grupelėmis, glaudţiai bendradarbiaudami su institucijomis ir kt. 10. Bus organizuojami tradiciniai renginiai: Lapkričio 1-oji visų šventųjų diena. Atsakingi klasių auklėtojai Sausio 13-oji laisvės gynėjų diena. Atsakingi: klasių auklėtojai, istorijos vyr. mokytojas S.Stasiulevičius Vasario 16-oji Lietuvos valstybės atkūtimo diena. Atsakingi: klasių auklėtojai, istorijos vyr. mokytojas S.Stasiulevičius Kovo 11-oji Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Atsakingi: klasių auklėtojai, istorijos vyr. mokytojas S.Stasiulevičius Velykų tradicijos. Atsakingi: klasių auklėtojai, dailės mokytoja metodininkė V.Medelinskienė Motinos diena. Atsakingi: klasių auklėtojai, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė E.Ivanauskienė, lietuvių kalbos mokytoja Ernesta Puskunigytė Sporto šventė. Atsakingi: kūno kultūros mokytojai (birţelio mėn.). 11. Atsiţvelgiant į specifines darbo sąlygas vykdomos 7-12 neformaliojo švietimo programos: kraštotyra ir kultūra, dailė, informacinės technologijos, stalo tenisas, meninė raiška, krepšinis, šachmatai ir kt. II. MOKYKLOS UGDYMO TURINIO FORMAVIMAS IR ĮGYVENDINIMAS 1. Ugdymo turinio planavimas ir įgyvendinimas 12. Mokyklos ugdymo planą rengia direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė. Ugdymo plano bendroji dalis rengiama dvejiems metams, o pamokų paskirstymo lentelės m.m. 13. Ugdymo turinys planuojamas metams. Mokytojai parengia ilgalaikius planus pagal mokytojų Metodinės tarybos rekomendacijas. Ilgalaikiai planai aptariami metodinėse grupėse, aprobuojami Metodinėje taryboje ir suderinami su kuruojančiu vadovu iki rugpjūčio 31 d. 14. Pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių programas ir klasių auklėtojų ugdymo turinį metams rengia mokytojai. Programos aptariamos metodinėse grupėse, aprobuojamos Metodinėje taryboje. Programas tvirtina mokyklos direktorius. 15. Pusmečių trukmę nustato mokyklos direktorius. 16. Mokykla, organizuodama ugdymą asmenims, kuriems laikinai atimta ar apribota laisvė, vadovaujasi atsiţvelgdama į: pradinio, pagrindinio ir vidurinio bendrųjų ugdymo planų reikalavimus. Planuojant ugdymo tęstinumą: sudaro mokiniams individualius ugdymo planus atsiţvelgdama į jų turimą mokymosi patirtį ir mokymosi poreikius; asmenys patys priima sprendimus dėl dorinio ugdymo dalykų tikybos ar etikos ir antrosios uţsienio kalbos pasirinkimo; asmenims, atsiţvelgiant į Kauno NTI-PN tardymo izoliatoriuje ir Kauno NTI- PN socialinės integracijos į visuomenę skyriuje specifines darbo sąlygas: technologijų pamokos nevykdomos ir integruojamos į menų pamokas; ţmogaus saugos pamokos nevykdomos ir integruojamos į fizikos pamokas suimtųjų ir nuteistųjų, atliekančių laisvės atėmimo bausmes, bendrojo lavinimo organizavimo tvarkos aprašo reikalavimus; Kauno NTI-PN įstaigos vidaus tvarkos taisyklių reikalavimus; Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 1 priedo reikalavimus. 17. Mokykla, vykdanti pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas ir pataisos namai, vykdantys suimtųjų ir nuteistųjų uţimtumo programas laisvės atėmimo vietose, derina mokinių individualius ugdymo planus, mokyklos įgyvendinamą ugdymo turinį ir mokyklos ugdymo planų projektus. 3

4 2. Vykdomų ugdymo programų ir jų įgyvendinimo ypatumai Kauno NTI-PN tardymo izoliatoriuje 18. Mokykla, atsiţvelgdama į savo galimybes, specifines darbo sąlygas ir bendrųjų planų reikalavimus, pradinio, pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo turinio įgyvendinimui, nepilnamečių tardymo izoliatoriuje uţtikrindama pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo tęstinumą: darbui su metų ir metų mokiniais (vaikinais ir merginomis) skirs 60 procentų Bendrųjų ugdymo planų nustatyto privalomo laiko per savaitę. (Priedas 1, 2, 3, 6, 7); darbui su metų ir metų mokiniais (vaikinais ir merginomis) sudaroma 8-12 bendrų konsultacinių grupių (klasių), kurių sudėtis mokslo metų eigoje gali keletą kartų keistis; konsultacijos (pamokos) trukmė 45 minutės; mokomoji kalba lietuvių k.; klasių mokiniai, atsiţvelgiant į specifines darbo sąlygas ir mokinių skaičių, bus integruojami į 5-7 klasių grupes. Mokytojai šiems mokiniams parengia atskirus ugdymo planus, kuriais bus vadovaujamasi dirbant su pradinių klasių mokiniais. Atsiţvelgiant į 1-4 klasių mokinių amţių ir gebėjimus, leidţiama mokiniams per vienerius mokslo metus atsiskaityti uţ dviejų mokslo metų programą išlaikant atitinkamą mokomųjų dalykų įskaitų skaičių; darbas su mokiniais organizuojamas dviem pamainomis, atsiţvelgiant į Kauno NTI-PN tardymo izoliatoriaus dienotvarkę: pirmoje pamainoje konsultacijos vyksta nuo 8.30 val. iki val. (5 konsultacijos pagal tvarkaraštį); antroje pamainoje konsultacijos vyksta nuo val. iki val. (2 konsultacijos pagal tvarkaraštį). Kauno NTI-PN lengvoje grupėje 19. Mokykla, atsiţvelgdama į savo galimybes, specifines darbo sąlygas ir bendrųjų planų reikalavimus, pradinio, pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo turinio įgyvendinimui, Kauno NTI- PN lengvoje grupėje uţtikrindama pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo tęstinumą: darbui su metų, metų ir vyresniais mokiniais (vaikinais) skirs 80 procentų Bendrųjų ugdymo planų nustatyto privalomo laiko per savaitę. (Priedas 1, 2, 3, 4, 5); darbui su metų, metų ir vyresniais mokiniais (vaikinais) sudaromos 3 bendros klasės: 5-9 (jungtinė) klasė, 10 klasė ir (jungtinė) klasė; klasių sudėtis mokslo metų eigoje gali keletą kartų keistis; pamokos trukmė 45 minutės; mokomoji kalba lietuvių k.; klasių mokiniai, atsiţvelgiant į specifines darbo sąlygas ir mokinių skaičių, bus integruojami į 5-9 klasę. Mokytojai šiems mokiniams parengia atskirus ugdymo planus, kuriais bus vadovaujamasi dirbant su pradinių klasių mokiniais. Atsiţvelgiant į 1-4 klasių mokinių amţių ir gebėjimus, leidţiama mokiniams per vienerius mokslo metus atsiskaityti uţ dviejų mokslo metų programą išlaikant atitinkamą mokomųjų dalykų įskaitų skaičių; darbas su mokiniais organizuojamas 5-6 pamokos pagal tvarkaraštį: m.m. pirmoje pamainoje nuo 8.30 val. iki val.. Kauno NTI-PN paprastoje grupėje 20. Mokykla, atsiţvelgdama į savo galimybes, specifines darbo sąlygas ir bendrųjų planų reikalavimus, pradinio, pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo turinio įgyvendinimui, Kauno NTI- PN lengvoje grupėje uţtikrindama pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo tęstinumą: darbui su metų, metų ir vyresniais mokiniais (vaikinais) skirs 80 procentų Bendrųjų ugdymo planų nustatyto privalomo laiko per savaitę. (Priedas 1, 2, 3, 4, 5); darbui su metų, metų ir vyresniais mokiniais (vaikinais) sudaromos 3 bendros klasės: 5-9 (jungtinė) klasė, 10 klasė ir (jungtinė) klasė; pamokos trukmė 45 minutės; klasių sudėtis mokslo metų eigoje gali keletą kartų keistis; 4

5 20.5. mokomoji kalba lietuvių k.; klasių mokiniai, atsiţvelgiant į specifines darbo sąlygas ir mokinių skaičių, bus integruojami į 5-9 klasę. Mokytojai šiems mokiniams parengia atskirus ugdymo planus, kuriais bus vadovaujamasi dirbant su pradinių klasių mokiniais. Atsiţvelgiant į 1-4 klasių mokinių amţių ir gebėjimus, leidţiama mokiniams per vienerius mokslo metus atsiskaityti uţ dviejų mokslo metų programą išlaikant atitinkamą mokomųjų dalykų įskaitų skaičių; darbas su mokiniais organizuojamas 5-6 pamokos pagal tvarkaraštį: m.m. pirmoje pamainoje nuo 8.30 val. iki val.. 3. Reikalavimai mokinio individualiam planui sudaryti 21. Vidurinio ugdymo mokinio individualaus plano sudarymo tvarka: 22. Mokinio vidurinio ugdymo individualaus plano sudarymas apibrėţia vidurinio ugdymo programos mokinių ugdymo krypčiai pasirinkimą, mokinių, mokytojų ir mokyklos administracijos funkcijas sudarant šiuos planus. 23. Individualaus ugdymo plano sudarymas remiasi Mokyklos nuostatais, Vidurinio ugdymo programos aprašu. 24. Vidurinio ugdymo, t.y. dvejų metų (11-12 klasės) švietimo programa, kurią baigus ir išlaikius brandos egzaminus įgyjamas vidurinis išsilavinimas. 25. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui geguţės mėnesį supaţindina visus 10 klasės mokinius su Vidurinio ugdymo programos aprašu ir paaiškina, kaip reikia sudaryti individualų ugdymo planą. 26. Individualų vidurinio ugdymo planą savarankiškai pasirenka mokinys padedant klasės auklėtojui ir paskirtam konsultantui, kurį paskirę mokyklos direktorius. 27. Mokinio savaitinis pamokų skaičius yra nustatomas Mokyklos ugdymo plane, atsiţvelgiant į specifines darbo sąlygas. 28. Mokinys per dvejus metus privalo pasirinkti mokytis ne maţiau kaip 9 ir ne daugiau kaip 13 skirtingų dalykų. (Priedas 8 ) 29. Mokymosi turinį sudaro: bendrojo lavinimo branduolys, kuris yra privalomas ir bendras visiems mokiniams; laisvai pasirenkami papildomi branduolio dalykai, pasirenkami dalykai, dalykų bendrieji ar išplėstiniai kursai. 30. Branduolį sudaro: dorinio ugdymo dalykas (etika/tikyba); lietuvių kalba; uţsienio kalba; matematika; ne maţiau kaip vienas gamtamokslinio ugdymo dalykas; ne maţiau kaip vienas socialinio ugdymo dalykas; vienas menų ar technologijų dalykas; kūno kultūra. 31. Papildomus branduolio dalykus mokiniai laisvai renkasi. 32. Specialių ugdymo poreikių turinčių mokinio individualaus plano (toliau individualus planas) sudarymo tvarka: Individualius mokinių ugdymo planus kasmet rengia dalykų mokytojai kartu su spec. pedagogu, kurių pagrindinis tikslas padėti mokiniui pasiekti aukštesnių ugdymo(-si) pasiekimų, ugdyti asmenybę ir įgyvendinti sąmoningo mokymosi gebėjimų iškeltus tikslus Individualūs mokinių ugdymo planai aptariami metodinėse grupėse, aprobuojami Metodinėje taryboje ir patvirtinami mokyklos direktoriaus Mokslo metais parengtus individualius mokinių ugdymo planus mokytojai gali koreguoti, atsiţvelgdami į kiekvieno mokinio pasiekimus. 5

6 32.4. Pasibaigus mokslo metams metodinėse grupėse mokytojai apibendrina ir analizuoja mokinių pasiekimus bei numato perspektyvas kitiems mokslo metams. 4. Ugdymo turinio integravimas 33. Pradinio, pagrindinio ugdymo planuose susitarimo būdu numatyta, kaip bus vykdomas mokomųjų dalykų ugdymo integravimas, atsiţvelgiant į mokyklos galimybes ir specifines darbo sąlygas. 34. Integruotų dalykų planus rengia šių dalykų mokytojai, kurie yra aprobuojami Metodinėje taryboje. 35. Mokomųjų dalykų mokytojai supaţindina mokinius su integruotų dalykų programomis. 36. Pirmojo pusmečio ir mokslo metų pabaigoje metodinėse grupėse aptariami ir analizuojami integruotų mokomųjų dalykų mokinių pasiekimų rezultatai. 37. Ikiprofesinio ugdymo programą sudaro privalomas įvadinis modulis ir pasirenkamieji savarankiški arba tęstiniai moduliai. 38. Įvadinis modulis skirtas 8, 9 ir 10 klasės mokiniams supaţindinti juos su Lietuvos ūkio šakomis, joms priklausančiomis profesijomis, kuris integruojamas į ţmogaus saugos pamokas. 39. Mokykloje 8, 9 ir 10 klasės mokiniams siūlomi ikiprofesinio ugdymo programos moduliais: 39.1.,,Konstrukcinės medţiagos. Popierius ir kartonas. Jų savybės, konstrukcijos, gamybos būdai,,,mityba ir ţmogaus sveikata, kurie integruojami į technologijų pamokas; 39.2.,,Tinklalapių kūrimo pradmenys,,,kompiuterinės leidybos pradmenys, kurie integruojami į informacinių technologijų pamokas. 40. Mokytojai dirbantys 8-10 klasėse savo Ilgalaikiuose mokomųjų dalykų planuose numato ir organizuoja ikiprofesinio ugdymo pamokas integruotas su mokomojo dalyko temomis. 5. Mokinio pasiekimų ir pažangos vertinimas 41. Mokinių paţangos ir pasiekimų vertinimas ugdymo procese mokykloje vykdomas vadovaujantis Mokyklos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-40 patvirtinta Mokinių paţangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašą. 6. Pagalbos teikimas mokiniui 42. Švietimo pagalbos teikimas mokiniams mokykloje vykdomas vadovaujantis Mokyklos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-39 patvirtintą Švietimo pagalbos mokiniui teikimo aprašą. 7. Pagilintas dalykų mokymas ir intensyvinimas 43. Mokykloje, atsiţvelgiant į specifines darbo sąlygas, pagilintas dalykų mokymas ir intensyvinimas yra labai ribotas. 44. Pagilintas dalykų mokymas ir intensyvinimas vykdomas tik individualiai mokiniui susitarus su atitinkamo dalyko mokytoju. 45. Mokinys savarankiškai atlieka pateiktas uţduotis ar darbus. Mokiniui pageidaujant skiriamos papildomos konsultacijos laisvu nuo pamokų metu. 8. Mokinio pasirinkto dalyko ar dalyko modulio keitimai 46. Pasirinkto vidurinio ugdymo dalyko ar dalyko modulio programos, dalyko programos ar dalyko kurso keitimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-475 patvirtintu Vidurinio ugdymo programos aprašo patvirtinimo pakeitimu klasės mokiniai gali keisti dalyko programą, programos kursą ar pasirenkamuosius dalykus pusmečių arba mokslo metų pabaigoje klasės mokiniai gali keisti dalyko programą, programos kursą ar pasirenkamuosius dalykus tik pirmojo pusmečio pabaigoje. 49. Mokinys, norintis atlikti norimus keitimus, privalo savo apsisprendimą raštiškai suderinti su atitinkamų dalykų mokytojais ir klasės auklėtoju. Mokinys privalo parašyti prašymą 6

7 mokyklos direktoriui. 50. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui informuoja mokinius apie jų prašymų tenkinimą. 51. Mokinys savarankiškai pasirengia atitinkamų įskaitų laikymui dėl programos ar dalyko kurso keitimo. Mokiniui pageidaujant gali būti skiriamos 2-3 konsultacijos. 52. Individualus ugdymo planas mokiniui keičiamas tik tuo atveju, jeigu įskaitos įvertinimas yra patenkinamas. 53. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui sudaro naujas suvestines dalyko programos, programos kursų, pasirenkamųjų dalyko keitimo lenteles ir pateikia tvirtinti mokyklos direktoriui. 54. Mokytojas įrašo mokinio pavardę ir įskaitos įvertinimą pagal pasirinktą kursą į atskirą langelį. 55. Klasės auklėtojas dalyko dienyne ties mokinio pavardę nurodo atliktus dalyko kurso keitimus ir nurodo direktoriaus įsakymo numerį ir datą. 56. Mokinys gali atsisakyti individualaus plano dalyko ar pasirenkamojo dalyko nuo antrojo pusmečio pradţios, nepaţeisdamas vidurinio ugdymo plano aprašo reikalavimų. 9. Socialinės ir pilietinės veiklos organizavimas 57. Mokykloje, atsiţvelgiant į specifines darbo sąlygas, socialinės ir pilietinės veiklos turinys yra ribotas. Mokykla, siekdama nuosekliai ugdyti mokinių kompetencijas, formalųjį ugdymo turinį susieja su neformaliosiomis praktinėmis veiklomis mokinių pasiekimams gilinti, taiko aktyvius mokymo (si) metodus, integruotas veiklas pamokoje daugiau orientuotas: į mokinių socialinių ryšių kūrimą ir stiprinimą klasėse, mokyklos bendruomenėje; į mokinių pilietiškumo bei atsakingo dalyvavimo gebėjimų ugdymąsi, jų plėtotę, dalyvaujant mokyklos savivaldoje ir organizuojant mokyklos bendruomenės renginius; į visuomeninio konteksto suvokimą, individualios atsakomybės, aktyvumo motyvacijos skatinimą, identifikuojant savo galimybes bei poreikius, prisiimant atsakomybę uţ savo pasirinkimus; į socialines (karitatyvines) veiklas, padedančias mokiniams ugdytis pagarbos, rūpinimosi, pagalbos kitam ir kitokiam vertybines nuostatas. Socialinė pilietinė veikla yra privaloma, kuriai skiriama 10 valandų (pamokų) per mokslo metus 5 10 klasėse. Klasės auklėtojas socialinę pilietinę veiklą fiksuoja dienyne. Mokiniai savo socialinės pilietinės veiklos įrodymus kaupia patys pasirinkta forma. Socialinę pilietinę veiklą mokiniai gali atlikti savarankiškai arba grupelėmis, glaudţiai bendradarbiaudami su Kauno NTI-PN socialinės reabilitacijos skyriaus darbuotojais, atsiţvelgiant į vidaus tvarkos reikalavimus. 10. Pažintinės ir kultūrinės veiklos organizavimas 58. Paţintinė ir kultūrinė veikla mokykloje organizuojama pagal veiklos planus patvirtintus metodinėse grupėse. 59. Paţintinė ir kultūrinė veikla mokykloje planuojama ir vykdoma kartu su Kauno NTI-PN socialinės reabilitacijos skyriaus darbuotojais, atsiţvelgiant į vidaus tvarkos reikalavimus. 11. Mokymosi sąlygų sudarymas 60. Mokyklos administracija ir visa bendruomenė atsako uţ atviros, ramios, kūrybingos, mokinių ir mokytojų mokymuisi palankios edukacinės kultūros kūrimą bei palaikymą. 61. Mokykloje siekiama palaikyti aplinką, kuri būtų pritaikyta įvairių ugdymo programų įgyvendinimui, mokymuisi individuliai ir įvairioms grupėms praktinei, teorinei ir kitokiai veiklai. Mokytojams stengiamasi sudaryti galimybes dirbti inovatyviai, panaudojant šiuolaikines mokymo technologijas. 12. Neformaliojo švietimo veiklos organizavimas 62. Neformalusis mokinių švietimas įgyvendinamas pagal patvirtinta LR Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodţio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-2695 Neformaliojo vaikų švietimo koncepciją (Ţin., 2012, Nr ) ir atsiţvelgiant į Kauno NTI-PN vidaus darbo tvarkos reikalavimus: 7

8 62.1. neformaliojo švietimo veikla vykdoma Kauno NTI-PN lengvojoje grupėje, paprastoje grupėje; neformaliajam švietimui skiriama 5-12 klasių mokiniams Kauno NTI-PN lengvoje grupėje 8 savaitinės valandos, Kauno NTI-PN paprastoje grupėje 4 savaitinės valandos; neformaliojo švietimo grupės mokinių skaičius priklauso nuo tuo metu besimokančių 5-12 klasėse mokinių skaičiaus; mokslo metų pradţioje išsiaiškinami mokinių saviraiškos poreikiai ir atsiţvelgiant į Mokyklos galimybes bei Kauno NTI-PN vidaus tvarkos reikalavimus. Kiekvienam mokiniui sudaroma galimybė dalyvauti jo pomėgius atitinkančio neformaliojo švietimo veikloje ir atsiţvelgiant į mokyklos galimybes bei specifines darbo sąlygas. Iš viso neformaliojo švietimo veiklai skiriama 7-14 valandų: Kauno NTI-PN lengvoje grupėje: Meninė raiška. Dailė 1-2 savaitinės valandos; Meninė raiška. Siuvinėjimas - 1 savaitinė valanda; Kraštotyra ir etnokultūra - 2 savaitinės valandos; Individualus sporto ţaidimas. Šachmatai - 1 savaitinė valanda; Individualus sporto ţaidimas. Stalo tenisas - 1 savaitinė valanda; Sportas. Krepšinis - 1 savaitinė valanda; Informacinės technologijos - 1 savaitinė valanda. Kauno NTI-PN paprastoje grupėje: Individualus sporto ţaidimas. Šachmatai - 1 savaitinė valanda; Individualus sporto ţaidimas. Stalo tenisas - 1 savaitinė valanda; Sportas. Krepšinis - 1 savaitinė valanda; Informacinės technologijos - 1 savaitinė valanda. 13. Reikalavimai mokinio elgesiui 63. Reikalavimai mokinių elgesiui mokykloje nustatyti Mokyklos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-41 patvirtintose Mokinių elgesio taisyklėse. 14. Mokinių mokymosi krūvio reguliavimas 64. Mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui organizuoja mokyklos veiklą, susijusią su mokinių mokymosi krūvių reguliavimu, priţiūri jos įgyvendinimą. 65. Mokinių mokymosi krūvių reguliavimo klausimai sistemingai aptariami metodinių grupių pasitarimuose. 66. Mokinių mokymosi krūvių reguliavimo tvarka mokykloje namų darbai, dėl specifinių darbo sąlygų, mokiniams neskiriami; kontroliniai/savarankiški darbai: kontrolinių/savarankiškų darbų laiką klasėje dirbantys mokytojai derina tarpusavyje kontrolinių darbų tvarkaraštyje mėnesiui, tvirtinamame direktoriaus; mokiniams per dieną negali būti skiriamas daugiau kaip vienas kontrolinis ar savarankiškas darbas; apie kontrolinį/savarankišką darbą mokiniai papildomai informuojami ne vėliau kaip prieš savaitę; dieną prieš mokinių atostogas ir dieną po mokinių atostogų ar šventinių dienų kontrolinis ar savarankiškas darbas nerašomas per dieną mokiniams vyksta: Kauno NTI-PN nepilnamečių tardymo izoliatoriuje ir socialinės integracijos į visuomene centre 2-5 konsultacijos (pamokos), per savaitę 9-15 konsultacijos (pamokos); Kauno NTI-PN lengvoje ir paprastoje grupėje 5-6 pamokos, per savaitę pamokos Trumpalaikės konsultacijos į mokinio mokymosi krūvį neįskaitomos Atsiţvelgiant į mokytojų pasiūlymus ir ugdymo plano rekomendacijas sudarant tvarkaraštį įdedamos pagrečiui dvi to paties dalyko pamokos. 15. Pamokų, skiriamų mokinių ugdymo poreikiams tenkinti, panaudojimas 68. Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdţių ugdymas integruojamas į mokomųjų dalykų ugdymo turinį. 8

9 69. Smurto ir patyčių, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medţiagų vartojimo prevencijos programos integruojamos į klasės auklėtojo, gamtos ir ţmogaus, biologijos, chemijos, dorinio ugdymo, fizikos ir ţmogaus saugos pamokas. 70. Visų dalykų mokytojai integruoja Pilietiškumo ugdymo ir Etninės kultūros programas. 71. Visų dalykų mokytojai veda integruotas tarpdalykines pamokas, kurios aptariamos sudarant ilgalaikius planus. 72. Visų dalykų mokytojai pagal galimybes panaudoja IKT pamokose. 73. Kartą per pusmetį ši veikla aptariama ir analizuojama metodinėse grupėse. 16. Bendradarbiavimas su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) 74. Mokykloje bendradarbiavimas su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) organizuojamas atsiţvelgiant į vykdomos veiklos specifiškumą. 75. Mokykla telefonu, paštu, elektroniniu paštu ar susitikimu (skirtų pasimatymų Kauno NTI-PN patalpose) metu informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) apie mokykloje vykstantį ugdymo procesą, mokinių mokymosi pasiekimus ir mokymo(-si) pagalbos teikimą. 76. Mokyklos organizuojamuose pasitarimuose ir renginiuose dalyvauja Kauno NTI-PN bendruomenės atstovai. 17. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais 77. Mokykla yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartis su: Kauno NTI-PN bendruomene; Vilniaus jaunimo ir suaugusiųjų konsultacinio bendrojo lavinimo centro bendruomene; Vilkaviškio rajono Kybartų suaugusiųjų vidurinės mokyklos bendruomene; Panevėţio suaugusiųjų bendrojo lavinimo mokyklos bendruomene; Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru. 78. Mokykla, atsiţvelgiant į labai specifines darbo sąlygas, kad uţtikrintų kuo geresnį ugdymo proceso tęstinumą visiems mokiniams, su socialiniais partneriais organizuojam bendrus renginius mokyklų bendruomenėms. Renginių metu pristatoma mokytojų metodinė medţiaga, dalijamasi sukaupta gerąja darbo patirtimi. 9 III. PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 79. Pradinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis ir mokslo metų Pradinio ugdymo programos bendruoju ugdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birţelio 2 d. Nr. V Pradedančiam mokytis pagal pradinio ugdymo programą mokiniui (klasei) mokykla skiria adaptacinį laikotarpį (2 mėn.). Adaptaciniu laikotarpiu rekomenduojama mokiniams kontrolinių ir savarankiškų darbų neskirti klasių mokiniai, atsiţvelgiant į specifines darbo sąlygas ir mokinių skaičių, integruojami į 5-7, 5-8 ar 5-9 klases. Mokytojai rengia atskirus ugdymo planus, kuriais vadovaujamasi dirbant su pradinių klasių mokiniais. Mokinių pasiekimai vertinami p.p. ar n.p. ir nurodoma padaryta ar nepadaryta paţanga. 82. Atsiţvelgiant į 1-4 klasių mokinių amţių ir gebėjimus, gali būti leidţiama mokiniui per vienerius mokslo metus atsiskaityti uţ dviejų mokslo metų programą išlaikant atitinkamą mokomųjų dalykų įskaitų skaičių. (Priedas 1). 83. Pradinio ugdymo programai įgyvendinti numatyta: Dorinis ugdymas: mokiniai, atsiţvelgiant į specifines darbo sąlygas, pasirenka vieną dorinio ugdymo dalyką tikybą arba etika, o jų pasirinkimui tėvai (globėjai, rūpintojai) pritarę Kalbų ugdymas: ugdant 1-4 klasių mokinių raštingumą siekiama gerinti mokinių lietuvių kalbos (gimtosios, valstybinės) ir kitų kalbų (ne lietuvių) vartojimo ţodţiu ir raštu pasiekimus, kad mokiniai

10 išmoktų: skaityti ir taisyklingai rašyti; taisyklinga kalba reikšti savo mintis (ţodţiu, raštu) ir rišliai papasakoti skaitymo ir kalbos vartojimo kompetencijos ugdomos įgyvendinant Bendrųjų programų reikalavimus: panaudojant mokomąsias uţduotis kalbai ir mąstymui ugdyti, kreipiant dėmesį į kalbinę raišką ir rašto darbus; ugdant įvairios komunikacijos poreikį, kuriant aktualias komunikacines situacijas mokiniams, pradedantiems mokytis pagal pradinio ugdymo programą lietuvių mokomąja kalba, bet nemokantiems lietuvių kalbos, sudaromos sąlygos papildomai savarankiškai ugdyti lietuvių kalbos gebėjimus; mokiniams, pradedantiems mokytis pagal pradinio ugdymo programą rusų mokomąja kalba, bet nemokantiems rusų kalbos, sudaromos sąlygos papildomai savarankiškai ugdyti rusų kalbos gebėjimus; klasės mokiniams, kurie buvo pradėję mokytis pirmosios uţsienio kalbos, sudaromos sąlygos uţsienio kalbų tęstinumui uţtikrinti. 84. Organizuojant matematikos, gamtos mokslų, dailės ir technologijų, kūno kultūros ir muzikos ugdymą siekiama sudaryti sąlygas uţtikrinti ugdymo tęstinumą bei formuoti reikiamus gabumus. 85. Ţmogaus sauga integruojama į pasaulio paţinimą. IV. PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 86. Pagrindinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis ir mokslo metų Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birţelio 2 d. įsakymu Nr. V Mokymosi formų ir mokymosi organizavimo tvarkos aprašu, Ugdymo programų aprašu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pagrindinio ugdymo programų vykdymą. 87. Mokykla parengia ugdymo planą visai Pagrindinio ugdymo programai įgyvendinti, atsiţvelgdama į specifines darbo sąlygas ir neviršydama bendruosiuose ugdymo planuose programai skiriamų pamokų skaičiaus per savaitę. 88. Pradedančiam mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą mokiniui (klasei) mokykla skiria adaptacinį laikotarpį (1 mėn.). Adaptaciniu laikotarpiu rekomenduojama mokinių paţangos ir pasiekimų paţymiais nevertinti. 89. Įgyvendinant pagrindinio ugdymo programą, mobilioji grupė, atsiţvelgiant į specifines darbo sąlygas, Kauno NTI-PN pataisos namuose sudaroma iš ne maţiau kaip 4 mokinių, o Kauno NTI-PN tardymo izoliatoriuje nuo 1 mokinio. 90. Ugdymo procese per atskirų dalykų pamokas ir kitą ugdomąją veiklą rekomenduojama naudoti metodus, kurie: motyvuotų mokinius mokytis, skatintų suvokti mokymosi tikslus; orientuotų į procesą, kuris ugdytų bendrąsias kompetencijas; būtų aktualūs ir priimtini mokiniui ir įtrauktų į mokymosi procesą; skatintų konstruktyvų, kritinį ir kūrybinį mąstymą, atsakomybę uţ savo mokymąsi bei rezultatus; padėtų suvokti mokymosi kokybę ir išmokytų rasti būdus jai tobulinti; plėtotų įgytas mokinio mokymosi strategijas, įgūdţius ir jų panaudojimą naujose situacijose; formuotų mokinio pilietinę ir tautinę tapatybę, ugdytų bendrakultūrinę kompetenciją, toleranciją ir parengtų įsilieti į Lietuvos visuomenės gyvenimą; ugdytų gebėjimus dirbti įvairiose mokinių grupėse. 91. Pagrindinio ugdymo sričių mokymo organizavimas: Mokykloje parengta tvarka, kurioje patvirtinti reikalavimai, kad būtų uţtikrintas lietuvių kalbos ugdymas per visų mokomųjų dalykų pamokas. 10

11 91.2. Mokykla formuodama lietuvių kalbos ugdymo turinį: sudaro sąlygas visų klasių mokiniams gilinti lietuvių kalbos ţinias bei tobulinti gebėjimus; laikomasi viešosios kalbos kultūros reikalavimų: vieningi uţrašai mokinių sąsiuviniuose, uţrašai stenduose ir skelbimuose; mokiniams atsakinėjant ţodţiu kreipiamas dėmesys į kalbos nuoseklumą, logiškumą, planingumą; informacinėse technologijų pamokose naudojama lietuviška aplinka; mokiniai skatinami savarankiškai, rišliai ir taisyklingai reikšti mintis ţodţiu ir raštu; klasėse, atsiţvelgiant į specifines darbo sąlygas ir mokinių gebėjimus, siūlomi lietuvių kalbos moduliai pasiekimų spragoms kompensuoti ir dalyko ţinioms ar gebėjimams pagilinti; į lietuvių kalbos dalyko ugdymo turinį integruojama Laisvės kovų istorija ir etnokultūros programa; mokiniams, kurie nepasiekia lietuvių kalbos pagrindinio ugdymo bendrojoje programoje numatyto patenkinamo lygio, sudaro sąlygas išlyginti mokymosi spragas skirdama papildomas individualias ar grupines konsultacijas; mokinys atvykęs iš kitos valstybės ar besimokęs tautinės maţumos kalba, lietuvių kalbos mokomas pagal sudarytą individualų ugdymo planą: skiriami uţsiėmimai, konsultacijos, išnaudojant savarankiško mokymo galimybes; nustatytu laikotarpiu pasiekimai vertinami pagal individualius mokymosi pasiekimus Mokiniai, kurie mokėsi pagal pagrindinio ugdymo programą mokykloje tautinės maţumos kalba sudaromos sąlygos mokytis pagal gimtosios kalbos programą, kiti dalykai mokomi lietuvių kalba, išskyrus uţsienio kalbų programą Mokykla formuodama uţsienio kalbų ugdymo turinį: uţtikrina uţsienių kalbų ugdymo tęstinumą 5-6 klasėse, orientuotą į A2, 7-10 klasėse į B1 kalbos mokėjimo lygį pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis; uţsienio kalbų mokėjimo lygį nustato pasinaudodama Europos kalbų aplankų arba savarankiškai mokytojų pasirinktais kalbų mokėjimo lygio nustatymo testais. Uţsienio kalbos siekiamas lygis nurodomas klasės dienyne ir įteisinamas direktoriaus įsakymu; klasėje organizuoja uţsienio kalbų pasiekimų patikrinimą naudojantis centralizuotais kalbų mokėjimo lygio nustatymo testais ( sistema KELTAS); antrosios uţsienio kalbos programą 5-6 klasėse orientuoja į A1, 7-10 klasėse į A2 kalbos mokėjimo lygį pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis; jeigu mokinys atvyko iš kitos mokyklos, kurioje buvo mokomas uţsienio kalbos, kurios specialistų mokykloje nėra, tai mokykla siūlo rinktis vieną iš mokykloje mokomų kalbų. Ugdymo procesas organizuojamas mokykloje taip, kad būtų sudaromos sąlygos šiems mokiniams suformuoti gebėjimus atitinkančią uţsienio kalbų programą 7-8 klasėse orientuoja į A1, 9-10 klasėse į A2 kalbos mokėjimo lygį pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis uţsienio kalbas keisti iki vidurinio ugdymo programos pradţios galima tik tuo atveju, jei mokinys yra atvykęs iš uţsienio mokyklos ar kitos mokyklos ir gimnazija dėl objektyvių prieţasčių negali sudaryti mokiniui galimybės tęsti jo pradėtos kalbos mokymosi ir yra gavusi tėvų (globėjų, rūpintojų) pritarimą raštu. Mokiniui sudaromos sąlygos pradėti mokytis uţsienio kalbos, kurios mokosi klasė, ir įveikti programų skirtumus: vienerius mokslo metus mokomas pagal sudarytą individualų ugdymo planą; skiriami uţsiėmimai, konsultacijos, išnaudojant savarankiško mokymo galimybes; jei mokinys yra atvykęs iš uţsienio valstybės ir mokykla nustato, kad jo uţsienio kalbos pasiekimai yra aukštesni, nei numatyta pagrindinio ugdymo bendrosiose programose, mokinio ir jo tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu mokykla uţskaito mokinio pasiekimus ir konvertuoja mokinio 11

12 pasiekimų vertinimą į 10 balų vertinimo sistemą. Mokiniui sudaromos galimybės tuo metu daugiau dėmesio skirti lietuvių kalbos gebėjimų ugdymui Mokykla, formuodama matematikos ugdymo turinį, sudaro sąlygas visų klasių mokiniams gilinti matematikos ţinias bei tobulinti gebėjimus, kurių reikės norint pasiruošti PUPP. Ugdant gabesnius matematikai mokinius panaudojamos miesto olimpiadų, konkurso Kengūra uţduotys ir kiti šaltiniai Mokykla, formuodama informacinių technologijų ugdymo turinį, sudaro sąlygas visų klasių mokiniams gilinti šio dalyko ţinias bei tobulinti gebėjimus Socialinių mokslų ugdymas formuojamas: tiriamojo pobūdţio metodais, diskusijomis, mokymusi bendradarbiauti, savarankiškai atlikti uţduotis ir pasinaudoti papildoma medţiaga; laisvės kovų istorijai mokyti skiriama ne maţiau kaip 18 pamokų, kurios integruojamos į istorijos, lietuvių kalbos ir pilietiškumo pamokas Mokykla, formuodama gamtos mokslų ugdymo turinį, sudaro sąlygas visų klasių mokiniams gilinti šių mokomųjų dalykų ţinias bei tobulinti gebėjimus Mokykla, formuodama menų (dailės, muzikos) ugdymo turinį, sudaro sąlygas visų klasių mokiniams gilinti šios srities ţinias bei tobulinti gebėjimus Mokykla technologijos ugdymo turinį integruoja į dailės pamokas Mokykla formuodama kūno kultūros ugdymo turinį: sudaro sąlygas visų klasių mokiniams fiziškai tobulėti; uţtikrina, kad patalpose, kuriose vyksta kūno kultūros pamokos būtų atsiţvelgiama į Higienos normų reikalavimus; specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams sudaromos galimybės jų fiziniam aktyvumui vystyti Mokykla ţmogaus saugos ugdymo turinį integruoja į gamtos mokslų dalykų ugdymo turinį Mokykla, organizuodama ugdymą karjerai, vadovaujasi Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašo nurodymais Mokykla, organizuodama etninės kultūros ugdymą, vadovaujasi Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrąja programa, kuri integruojama į mokomųjų dalykų ugdymo turinį Civilinės saugos mokymas 5-10 klasėse integruojamas į fizikos pamoką Dalykų modulių pasiekimai, dorinio ugdymo ir ţmogaus saugos pasiekimai vertinami ţodţiais ĮSKAITYTA, NEĮSKAITYTA. 92. Mokiniams, kurie neturi pirmojo pusmečio įvertinimo arba šis įvertinimas yra nepatenkinamas, mokytojai antrojo pusmečio metu organizuoja papildomus darbus. Papildomų darbų įvertinimai konvertuojami į pirmojo pusmečio įvertinimus ir į juos atsiţvelgiama vedant metinius įvertinimus. 93. Kartą per pusmetį klasėje dirbantys mokytojai aptaria mokinių paţangą ir pasiekimus, tyrimų rezultatus, mokyklos vidaus ir išorės vertinimo duomenis ir priima sprendimus dėl ugdymo(-si) kokybės gerinimo. 94. Bendrųjų kompetencijų vertinimo aptarimas organizuojamas metodinėse grupėse pagal patvirtintą veiklos planą. 95. Pagrindinis ugdymas organizuojamas pagal ir mokslo metų pagrindinio ugdymo programų bendrojo ugdymo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birţelio 2 d. įsakymu Nr. V Mokomieji dalykai ir jiems skiriamų savaitinių pamokų skaičius pagrindinio ugdymo programai įgyvendinti nurodyti priede (Priedai: 2, 4, 6). V. VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 97. Vidurinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis ir mokslo metų Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birţelio 2 d. įsakymu Nr. V

13 Vidurinio ugdymo programa klasėje įgyvendinama vadovaujantis Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis. Ugdymas organizuojamas vadovaujantis Vidurinio ugdymo programos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. ISAK Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-475 patvirtintu Vidurinio ugdymo programos aprašo patvirtinimo pakeitimu. 98. Mokykla mokiniui, besimokančiam pagal vidurinio ugdymo programą, sudaro sąlygas, kad jis pagilintų ir praplėstų ţinias, gebėjimus bei kompetencijas pasirinktose srityse, pasirengtų laikyti brandos egzaminus ir tęstų tolimesnį mokymąsi. 99. Vidurinis ugdymas klasėse organizuojamas pagal Vidurinio ugdymo programos aprašą, kuris tvirtintas LR Švietimo ir mokslo ministro Ugdymo sričių dalykų mokymo organizavimas: Mokykla, formuodama dorinio ugdymo turinį, mokiniams siūlo rinktis vieną dalyką tikybą arba etiką Mokykla, formuodama lietuvių kalbos ir literatūros ugdymo turinį, mokiniams siūlo: mokytis bendruoju arba išplėstinių kursu; atsiţvelgdama į specifines darbo sąlygas, tobulinti įgūdţius ir formuoti naujus gebėjimus: kalbos vartojimo praktikos, viešojo kalbėjimo, šiuolaikinės literatūros, kūrybinio rašymo, kūrinių analizavimo srityse Mokykla, formuodama uţsienio kalbų ugdymo turinį: mokiniams siūlo mokytis dviejų uţsienio kalbų; nustačius, kad: mokinio pasiekimai yra B1 lygio, pagal vidurinio ugdymo programą siūloma rinktis B2 lygio kursą; mokinio pasiekimai yra A2 lygio, pagal vidurinio ugdymo programą siūloma rinktis B1 lygio kursą; mokinio pasiekimai yra A1 lygio, pagal vidurinio ugdymo programą siūloma rinktis A2 lygio kursą Mokykla, formuodama matematikos, gamtos mokslų, socialinių mokslų, menų ir kūno kultūros ugdymo turinį, sudaro sąlygas visų klasių mokiniams gilinti savo ţinias bei tobulinti gebėjimus Ugdymo karjerai veiklą mokykloje organizuoja darbo grupė, atsakingas uţ profesinio orientavimo veiklos koordinavimą mokykloje. Veikla vykdoma dalyvaujant klasių vadovams, įvairių dalykų mokytojams, kitiems švietimo pagalbą teikiantiems specialistams, turintiems kompetencijų vykdyti mokinių ugdymą karjerai, siekiant veiksmingiau padėti mokiniams pasirengti gyvenimui ir darbui, pasirinkti mokymosi (studijų) kryptį. Mokykla organizuoja ugdymą karjerai, atsiţvelgdama į specifines savo darbo sąlygas ir vadovaudamasi Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašo nurodymais: informavimo karjerai tikslas rinkti, teikti ir vertinti informaciją, reikalingą planuojant karjerą, renkantis mokymąsi, studijas, profesinės veiklos sritį ar darbą (informaciją apie švietimo ir mokslo institucijas, priėmimo taisykles, studijų ir mokymo programas, kvalifikacijas, profesijas, darbo rinką, profesinės karjeros galimybes ir kt.). Šioje veikloje naudojama: įvairi metodinė medţiaga, spausdinti leidiniai, ţinynai, organizuojami susitikimai su įvairių profesijų atstovais; profesinio veiklinimo tikslas organizuoti mokinių veiklą naudojant realaus ar virtualaus darbo kontekstą ir aplinką, plėtojant mokinių ţinias ir įgūdţius apie įvairias darbo veiklos sritis, darbą, įsidarbinimą, darbdavius ir darbuotojus; vertinimo karjerai tikslas padėti mokiniams paţinti individualias savybes (nuostatas, ţinias, supratimą, gebėjimus) ir juos įvertinti atsiţvelgus į karjeros (mokymosi, studijų ir profesinės veiklos) galimybes ir reikalavimus; šioje veikloje gali būti naudojami įvairūs klausimynai, uţduotys, testai, skirti individualioms savybėms, interesams, jų sąsajoms su profesine karjera, karjeros planavimu, įgyvendinimu ir vertinimu padėti paţinti; 13

14 konsultavimo karjerai tikslas teikti pagalbą mokiniams planuojant karjerą, renkantis mokymąsi, studijas, profesinės veiklos sritį ar darbą, sprendţiant karjeros trikdţių problemas: paţinti ir įvertinti individualias savybes, profesijos ypatumus, karjeros galimybes, situaciją darbo rinkoje ir kt Mokykla, organizuodama etninės kultūros ugdymą, vadovaujasi Vidurinio ugdymo etninės kultūros bendrąja programa, kuri integruojama į mokomųjų dalykų ugdymo turinį Į vidurinio ugdymo dalykų turinį integruojamos: Civilinės saugos mokymo programa ir Priešgaisrinės saugos programa fizikos/chemijos pamokose Mokiniams, kurie neturi pirmojo pusmečio įvertinimo arba šis įvertinimas yra nepatenkinamas, mokytojai antrojo pusmečio metu organizuoja papildomus darbus. Papildomų darbų įvertinimai konvertuojami į pirmojo pusmečio įvertinimus ir į juos atsiţvelgiama vedant metinius įvertinimus Kartą per pusmetį klasėje dirbantys mokytojai aptaria mokinių paţangą ir pasiekimus, tyrimų rezultatus, mokyklos vidaus ir išorės vertinimo duomenis ir priima sprendimus dėl ugdymo(-si) kokybės gerinimo Bendrųjų kompetencijų vertinimo aptarimas organizuojamas metodinėse grupėse pagal patvirtintą veiklos planą Mokomieji dalykai ir jiems skiriamų savaitinių pamokų skaičius vidurinio ugdymo programai įgyvendinti nurodyti priede (Priedai: 3, 5, 7). VI. MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ IR BESIMOKANČIŲ PAGAL BENDROJO UGDYMO IR BENBROJO UGDYMO PRITAIKYTAS PROGRAMAS, UGDYMAS 105. Mokiniui, besimokančiam pagal bendrojo ugdymo ar bendrojo ugdymo pritaikytą programą ir turinčiam specialiųjų ugdymo poreikių, mokykla rengdama individualų ugdymo planą, atsiţvelgia į šio mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius ir numato šių poreikių tenkinimo tvarką Organizuodama specialiųjų poreikių mokinių ugdymą, mokykla atsiţvelgia į: mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius ir sutrikimus; ugdymo formą (ugdosi bendrojo lavinimo mokykloje integruotai (visiškai, iš dalies); ugdymo programą (pagrindinio, vidurinio ugdymo bendrąją ar specialiųjų poreikių mokiniams pritaikytą individualią programą); turimas mokymo lėšas; ugdymo(-si) aplinką Mokykla, sudarydama specialiųjų poreikių mokinio individualų ugdymo planą: vadovaujasi Bendruosiuose ugdymo planuose pagrindinio ar vidurinio ugdymo dalykų programoms įgyvendinti skiriamų savaitinių pamokų skaičiumi; išlaiko mokiniui Bendruosiuose ugdymo planuose nurodytą minimalų pamokų skaičių pagrindinio ir vidurinio ugdymo programai įgyvendinti; uţtikrina specialiųjų poreikių mokinių ugdymo nuoseklumą ir tęstinumą; 108. Turintiems kompleksinių sutrikimų mokiniams, kurių intelekto sutrikimas yra sutrikimų derinio dalis, ugdymo planas rengiamas atsiţvelgiant į intelekto sutrikimą ir vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais Pedagoginės psichologinės tarnybos siūlymu, tėvų (globėjų, rūpintojų) pritarimu specialiųjų poreikių mokiniai: neprigirdintys, turintys vidutinį ir ţymų kalbos neišsivystymą, autizmą (normalus intelektas), elgesio, emocijų ir socialinės raidos sutrikimų, skaitymo ir/ar rašymo sutrikimų, vidutinį ir labai ţymų judesio ir padėties sutrikimą, ribotą intelektą, sergantys psichikos ligomis, gali mokytis tik vienos uţsienio kalbos; sutrikusio intelekto mokiniai ir tautinės maţumos kalba besimokantys mokiniai gali nesimokyti uţsienio kalbų, fizikos, chemijos; sutrikusios klausos mokiniai gali nesimokyti muzikos, o kurtiesiems jos nereikia mokytis; 14

15 judesio ir padėties sutrikimų turintys mokiniai gali būti atleidţiami nuo kūno kultūros pamokų; integruotai besimokantiems specialiųjų poreikių mokiniams leidimas nesimokyti fizikos, chemijos, technologijų, muzikos ar uţsienio kalbos (vienos ar abiejų) įforminamas direktoriaus įsakymu Mokinio, kuriam rekomenduota mokytis pagal individualią programą ar specialiųjų poreikių mokiniui pritaikytą bendrąją programą, mokymosi paţanga ir pasiekimai vertinami pagal Bendrosiose programose numatytus pasiekimus ir vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų nuostatomis. Kauno Aitvaro mokyklos m.m. ugdymo planą parengė darbo grupė. Darbo grupės pirmininkas Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Inga Rakauskienė PRITARTA Kauno Aitvaro mokyklos Mokyklos tarybos posėdyje 2017 m. liepos 10 d. Protokolo Nr.5 SUDERINTA Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Ona Visockienė 2017 m. rugpjūčio...d. 15

16 1 PRIEDAS Eil. Nr. Kauno Aitvaro mokyklos 1-4 KLASIŲ PRIVALOMŲ ĮSKAITŲ LENTELĖ M.M. Mokymo dalykas Klasė Iš viso: Dorinis ugdymas (etika) Lietuvių kalba Gimtoji kalba Pasaulio paţinimas Matematika Dailė Muzika Kūno kultūra Iš viso:

17 17 2 PRIEDAS Kauno Aitvaro mokyklos 5-10 KLASIŲ PRIVALOMŲ ĮSKAITŲ LENTELĖ M.M. Eil. Mokymo dalykas Klasė Nr Iš viso: 1. Dorinis ugdymas (etika) Lietuvių kalba Gimtoji kalba Uţsienio kalba (anglų) Uţsienio kalba (rusų) Matematika Gamta ir ţmogus Biologija Fizika Chemija Istorija Pilietiškumo pagrindai Geografija Dailė Muzika Kūno kultūra Informacinės technologijos Technologijos Ţmogaus sauga Iš viso:

18 18 Kauno Aitvaro mokyklos 3 PRIEDAS KLASIŲ PRIVALOMŲ ĮSKAITŲ LENTELĖ M.M. Eil. Nr. Mokymo dalykas Klasė Iš viso: 1. Dorinis ugdymas (etika) Gimtoji kalba Lietuvių kalba (valstybinė) Uţsienio kalba (anglų) Uţsienio kalba (rusų) Matematika Biologija Fizika Chemija Istorija Geografija Dailė Kūno kultūra Informacinės technologijos Iš viso:

19 5 klasė 6 klasė 7 klasė 8 klasė 9 klasė 10 klasė 19 Klasė Dalykai 4 PRIEDAS Kauno Aitvaro mokyklos Kauno NTI-PN lengvos ir paprastos grupės m.m. mokomieji dalykai ir jiems skiriamų pagrindinio ugdymo savaitinių pamokų skaičius (14-16 metų, metų ir vyresniems mokiniams (vaikinams) 80 procentų Bendrųjų ugdymo planų nustatyto privalomo laiko per savaitę, kasdieninė grupinė mokymo forma) Pagrindinio ugdymo programos pirmoji dalis (5-8 klasės) Pagrindinio ugdymo programos antroji dalis (9-10 klasės) Pagrindinio ugdymo programa (5-10 klasės) Dorinis ugdymas (etika arba tikyba) Lietuvių kalba (gimtoji, valstybinė) Anglų k. (I uţsienio k.) Rusų k. (II uţsienio k.) Matematika Gamta ir ţmogus Biologija Fizika Chemija Informacinės technologijos (0,5*) 4 1 (0,5*) Istorija Pilietiškumo pagrindai Geografija Ekonomika ir verslumas Dailė Muzika Kūno kultūra Technologijos 0,5 0,5 0,5 0,5 (0,25*) Ţmogaus sauga 0,5 0,5 0,5 0,5 (0,25*) 2 0,5 (0,25*) 2 0,5 (0,25*) Ikiprofesinis ugdymas 1* 1* 1* 1 (0,5*) 0,5 (0,25*) 0,5 (0,25*) 1 3

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15d.įsakymu Nr. V IR MOKSLO METŲ PAGRIN

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15d.įsakymu Nr. V IR MOKSLO METŲ PAGRIN PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15d.įsakymu Nr. V-417 2019 2020 IR 2020 2021 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO

Detaliau

Microsoft Word - VšĮ Forumo licėjaus ugdymo planas docx

Microsoft Word - VšĮ Forumo licėjaus ugdymo planas docx VšĮ Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo licėjaus Forumas 206-207 mokslo metų ugdymo planas I. Bendrosios nuostatos. 206-207 m.m. VšĮ Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo licėjaus Forumas (toliau Licėjus) ugdymo

Detaliau

02-17 P R O J E K T A S IR MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO PLANAI BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 20

02-17 P R O J E K T A S IR MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO PLANAI BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 20 02-17 P R O J E K T A S 2019 2020 IR 2020 2021 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO PLANAI BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 2019 2020 ir 2020 2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio

Detaliau

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO IR SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMŲ 2016-2017 MOKSLO

Detaliau

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 2016 IR 2016 2017 MOKSLO METŲ PRADINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO

Detaliau

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal individualius ugdymosi planus. (Pagal vidurinio ugdymo

Detaliau

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI PATVIRTINTA direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. (toliau mokyklos) mokinių pažangos

Detaliau

Projektas m

Projektas m 2018 2019 MOKSLO METŲ KAUNO PANEMUNĖS PRADINĖS MOKYKLOS UGDYMO PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 2018 2019 mokslo metų Kauno Panemunės pradinės mokyklos (toliau Mokyklos) ugdymo planas (toliau Ugdymo

Detaliau

MergedFile

MergedFile 1 PATVIRTINTA 2018 m. rugpjūčio 30 d. direktoriaus įsakymu Nr.1.3-228 KAUNO VIKTORO KUPREVIČIAUS PROGIMNAZIJOS 2018-2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Viktoro Kuprevičiaus

Detaliau

BUP Įsakymas docx

BUP Įsakymas docx PATVIRTINTA Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus direktoriaus 2017 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 1-234 2017 2018 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Vidurinio ugdymo programos aprašas Individualus ugdymo planas Telšių Džiugo vidurinės mokykla Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Janina Šalkauskytė Svarbūs klausimai baigiantiems 10 klasę: Ko aš noriu? Ką

Detaliau

0a42b357-f e-9243-dc7e2c5150b5

0a42b357-f e-9243-dc7e2c5150b5 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL 2019 2020 IR 2020 2021 MOKSLO METŲ PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS BENDROJO UGDYMO PLANO PATVIRTINIMO 2019 m. balandžio 15 d. Nr. V-413

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

(Microsoft Word - pasiekim\370 tvarka 2018.doc)

(Microsoft Word - pasiekim\370 tvarka 2018.doc) PATVIRTINTA Druskininkų Ryto gimnazijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V1 283 (Druskininkų Ryto gimnazijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. V1-326 redakcija) DRUSKININKŲ

Detaliau

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V- TYTUVĖNŲ

Detaliau

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS PATVIRTINTA Gimnazijos direktoriaus 07 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-79 KELMĖS R. ŠAUKĖNŲ VLADO PŪTVIO PUTVINSKIO GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS 07/8 m.m. PRITARTA Gimnazijos tarybos posėdžio 07 m. birželio

Detaliau

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen 1 2018-2019 MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamentuoja pradinio ir pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą

Detaliau

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS PATVIRTINTA Kėdainių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. V-206 KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO

Detaliau

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m.

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA 2017 2018 M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas 190138895 Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. 1. Už kurį laikotarpį pateikiate ataskaitą? (pasirinkite)

Detaliau

Projektas

Projektas SUDERINTA Ukmergės rajono savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriaus vedėjos 2016 m. rugpjūčio 31 d.. įsakymu Nr.Š1-85. PATVIRTINTA Užupio pagrindinės mokyklos direktorės 2016 m. rugsėjo

Detaliau

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018-2019 M. M. UGDYMO PLANAS I. UGDYMO PLANO SUDARYMAS, PROGRAMŲ

Detaliau

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS 2017-2018 MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Rudnosiukas ikimokyklinės grupės ugdymo planas reglamentuoja

Detaliau

Microsoft Word - Plan metod. ob doc

Microsoft Word - Plan metod. ob doc Vilniaus darželis mokykla Svaja 2016 2017 m.m. priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo metodinės grupės metinė veiklos programa 1 1.Tikslas: didinti mokymosi efektyvumą, užtikrinant įvairių gabumų ugdytinių

Detaliau

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai priedas IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJA DANUTĖS JATULĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. (data) Ignalina I SKYRIUS

Detaliau

I

I Turinys I. 2014 2015 M.M. UGDYMO PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ... 3 II. BENDROJI DALIS... 5 III. UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMO BENDROSIOS NUOSTATOS... 7 IV. UGDYMO PLANO 2015 2017 M. M. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI...

Detaliau

Ugdymo planas

Ugdymo planas PRITARTA Kauno m. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2018 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 35-376 PATVIRTINTA Kauno A.Kačanausko muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 20 d. įsakymu

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. Įsakymu Nr. ISAK 970 BENDROJO LAVINIMO UGDYMO TURINIO FORMAVIMO, VERTINIMO, ATNAUJINIMO IR DIEGIMO STRATEGIJA I. BENDROSIOS

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA ŠVENČIONIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švenčionių progimnazijos nuostatai (toliau Nuostatai) reglamentuoja Švenčionių progimnazijos (toliau progimnazijos) teisinę formą, priklausomybę,

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno Vyturio gimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio d. įsakymu Nr. PRITARTA Kauno Vyturio gimnazijos visuotinio dalininkų susirinkimo

PATVIRTINTA Kauno Vyturio gimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio d. įsakymu Nr. PRITARTA Kauno Vyturio gimnazijos visuotinio dalininkų susirinkimo PATVIRTINTA Kauno Vyturio gimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio d. įsakymu Nr. PRITARTA Kauno Vyturio gimnazijos visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. rugpjūčio d. protokolu Nr. KAUNO VYTURIO GIMNAZIJOS

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. Maldėnai I SKYRIUS

Detaliau

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro direktoriaus 2017

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos

Detaliau

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m.

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m. BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 2012 M. BENDROSIOS NUOSTATOS Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (toliau Aprašas) reglamentuoja vidurinio ugdymo programos dalykų brandos

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis  _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS MOLĖTŲ PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 1. Veiklos tikslas ir prioritetai: 1.1. Tikslas švietimo pagalbos prieinamumo didinimas specialiųjų ugdymosi poreikių ir/ar psichologinių

Detaliau

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m.

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai 2014-2015 m. m. Pasirinkti šie veiklos rodikliai Atsakingi KVA

Detaliau

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2016-2017 M. M. Val vidurin s metodin taryba darb organizuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir ministro 2005 m. rugpj

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIE

PATVIRTINTA Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIE PATVIRTINTA direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO APRAŠAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pailgintos

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Vilniaus Santaros vidurinės mokyklos tarybos nutarimu 2014 m. rugsėjo 30 d. protokolo Nr.2 PATVIRTINTA Vilniaus Santaros vidurinės mokyklos Direktoriaus 2014 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr.VI-94

Detaliau

PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNI

PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNI PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNINĖS KULTŪROS UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS I.

Detaliau

m. BUP.docx

m. BUP.docx SUDERINTA Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. Š1-52 PATVIRTINTA Užupio pagrindinės mokyklos direktorės 2018 m. rugpjūčio

Detaliau

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201 PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. BENDRA INFORMACIJA APIE

Detaliau

Etninės kultūros olimpiada

Etninės kultūros olimpiada Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada: galimybės ir perspektyvos Daiva Briedienė Klaipėda 2014 03 14 Apžvalga: dalykinės olimpiados, konkursai Olimpiadų yra apie 20: lietuvių kalbos, matematikos,

Detaliau

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 2008-01-09 ministro įsakymu Nr. ISAK- 43 VAIKŲ IR JAUNIMO KULTŪRINIO UGDYMO KONCEPCIJA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaikų ir jaunimo kultūrinio ugdymo

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450)

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) 54275 El.p.rastine@vabalninko.birzai.lm.lt. GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO

Detaliau

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETI

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETI KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS

Detaliau

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. ŠVIETIMO SEKTORIAUS PROFESINIS STANDARTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švietimo sektoriaus

Detaliau

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro tarybos posėdžio 2019 m. kovo 1 d. protokolu Nr. V2-03

Detaliau

PRITARTA Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktorius 2018 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. A15 /18(2

PRITARTA Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktorius 2018 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. A15 /18(2 PRITARTA Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktorius 2018 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. A15 /18(2.1.4E-KS) PATVIRTINTA Vilniaus Tuskulėnų gimnazijos

Detaliau

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. 1 Skirsnemunė I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS

Detaliau

alvito_pagr

alvito_pagr Vilkaviškio rajono Alvito pagrindinės mokyklos Viešo skelbimo aprašas 2008 m. 2 APIE MOKYKLĄ Bendros žinios Istorija Alvito pagrindinės mokyklos vizija Alvito pagrindinės mokyklos misija 2008 m. Alvito

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo 28 d. protokolu Nr. MT-1 VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS

Detaliau

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M PRITARTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. A-338 PATVIRTINTA Kelmės r. Pakražančio gimnazijos direktoriaus 2016 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr.V-53 KELMĖS

Detaliau

NLF

NLF Mažiau galimybių turinčių asmenų socialinė įtrauktis į švietimą: prieinamumas, lygios galimybės, nediskriminavimas ~ 2017 11 29 Kas mes esame? Didžiausia skėtinė negalios organizacijas vienijanti asociacija

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS,

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, 290438420 2019 2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Detaliau

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠ

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠ Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠKOS FORMA INFORMACIJA APIE NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO

Detaliau

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita PRITARTA Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. 1-65 ŠIRVINTŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRO DIREKTORIAUS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. BENDRA INFORMACIJA APIE ŠVIETIMO CENTRĄ Širvintų

Detaliau

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI Liudmila Lobanova VGTU Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Inga Veževičienė VGTU Integracijos ir karjeros direkcija Vilnius 2005.02.25

Detaliau

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu, eksperimentavimu ir kūryba, teise klysti, rasti savo

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012 Lyderystė vardan mokymosi Eglė Pranckūnienė Mokyklų tobulinimo centras 2012 02 29 Įsivertinimas Ką aš labiausiai vertinu savo darbe? Kokios profesinės karjeros aš siekiu? Kaip man to pasiekti? Kokios galėčiau

Detaliau

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra strateginių tikslų įgyvendinimo vertinimas.) 1 tikslas

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos direktoriaus sausio mėn. 13 d. įsakymu Nr. V1-12 KLAIPĖDOS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLOS 2017 2020 M. STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2019 METŲ VEIKLOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr NUSTATYTA Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus visuotinio dalininkų susirinkimo 2019 m. kovo 6 d. protokolu Nr. 3-3 MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GENEROLO POVILO PLECHAVIČIAUS KADETŲ LICĖJŲ KRITERIJŲ IR

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Neformalusis vaikų švietimas ir formalųjį švietimą papildantis ugdymas: kas, kaip, kodėl? Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 2019-04-30 Vilnius Pranešime vartojami trumpiniai NVŠ neformalusis vaikų

Detaliau

SPRENDIMAS

SPRENDIMAS KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 11 POSĖDIS SPRENDIMAS DĖL KAUNO R. BATNIAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2014 m. spalio 30 d. Nr. TS-395 Kaunas Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos tarybos nutarimu 2016 m. spalio 18d. protokolo Nr. 2 PATVIRTINTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos l.e. direktoriaus pareigas 2016 m.spalio19d. įsakymu Nr. V- 357

Detaliau

Funkcija

Funkcija PATVIRTINTA Jonavos r. Savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2013 m. sausio 25 Įsakymas Nr. V-2013-1 VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖS LIVIJOS GRINIOVOS VYKDANČIOS MOKINIŲ SVEIKATOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

ausros_vid

ausros_vid VILKAVIŠKIO AUŠROS VIDURINĖ MOKYKLA Vienybės g. 52, Vilkaviškis, El. paštas mokykla@ausra.vilkaviskis.lm.lt Tel. (8-342) 20950, 20951, faks. 8-342-20950; Internetinis puslapis www.ausra.vilkaviskis.lm.lt

Detaliau

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS Nr. T-33

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS Nr. T-33 KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. vasario 6 d. Nr. T-33 Kaunas Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gimnazija (Ugdymo įstaigos pavadinimas) VISUOMENĖS SVEIKATOS

Detaliau

Microsoft Word - IKIMOKYKLINČ IR PRIEŀMOKYKLINČ PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - IKIMOKYKLINÄŒ IR PRIEÅ€MOKYKLINÄŒ PEDAGOGIKA.docx IKIMOKYKLINĖ IR PRIEŠMOKYKLINĖ PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Studijų programa Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika skirta rengti pedagogus darbui su vaikais nuo gimimo iki 7 metų. Studijų programa yra

Detaliau

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Tai vienintelė Lietuvoje studijų programa, rengianti teatro mokytojus. Teatro ir kino pedagogika jungia dvi sudėtingas ir įdomias sritis teatro meną ir asmenybės

Detaliau

ETNINĖ KULTŪRA -INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS

ETNINĖ KULTŪRA -INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS ETNINĖ KULTŪRA - INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS Egidija Kontrimienė Etikos mokytoja ekspertė Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras ETNINĖ KULTŪRA INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS (1) Etninė kultūra

Detaliau

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas PATVIRTINTA Mažeikių r. Tirkšlių darželio Giliukas: Direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V1-8 METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRAŠAS I. SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS 1. Metinio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

Mokinių kūrybinių darbų vertinimo kriterijai, vertinimo aptarimas

Mokinių kūrybinių darbų vertinimo kriterijai, vertinimo aptarimas Mokinių kūrybinių darbų atlikimas ir vertinimas Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazijos informacinių technologijų mokytoja Rima Šiaulienė IT PUPP kūrybinio darbo išbandymas 2012-2013 m.m. IT PUPP kūrybinių

Detaliau

MARIJAMPOLĖS MENO M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DALIS PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V1-

MARIJAMPOLĖS MENO M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DALIS PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V1- MARIJAMPOLĖS MENO 2018-2019 M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DALIS PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus 2018-09-03 įsakymu Nr. V1-21 Marijampolės meno mokykla yra vaikų ir jaunimo ugdymo

Detaliau

BRANDOS EGZAMINAI- 2009

BRANDOS EGZAMINAI- 2009 BRANDOS EGZAMINAI-2017 ATMINTINĖ 2017 m. ABITURIENTUI Parengė vadovaudamasi 2017 m. BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠU direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Sabūnienė II. BRANDOS EGZAMINAI

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimu Nr. T-405 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO P

PATVIRTINTA Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimu Nr. T-405 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO P PATVIRTINTA Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimu Nr. T-405 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016 2020 METŲ BENDRASIS PLANAS I SKYRIUS

Detaliau

PATVIRTINTA Ukmergės Pašilės progimnazijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-53 UKMERGĖS PAŠILĖS PROGIMNAZIJOS M. M. METINĖ VE

PATVIRTINTA Ukmergės Pašilės progimnazijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-53 UKMERGĖS PAŠILĖS PROGIMNAZIJOS M. M. METINĖ VE PATVIRTINTA Ukmergės Pašilės direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-53 UKMERGĖS PAŠILĖS PROGIMNAZIJOS 2017 2018 M. M. METINĖ VEIKLOS PROGRAMA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Ukmergės Pašilės 2017 2018

Detaliau

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 2018-2019 M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas Grupė skirta mišraus 1. Atnaujinti Geros pradžios Ugdytojai:

Detaliau

veiklos_planas_2016

veiklos_planas_2016 Patvirtinta direktoriaus 06-0-09 įsakymu Nr. (.3.)-V-34.)-V- VARĖNOS R. MERKNĖS VNCO KRĖVĖS GMNAZJOS 06 METŲ VEKLOS PLANO PREMONĖS, VEKSMA, VERTNMO KRTERJA 0.Žinių visuomenės plėtros programa 0.0.5 Ugdymo

Detaliau

f25e5c28-5e20-4e4a-9362-ac1c5be1853c

f25e5c28-5e20-4e4a-9362-ac1c5be1853c PATVIRTINTA Kauno Pilėnų progimnazijos direktoriaus 2018 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-55 KRIZIŲ VALDYMO KAUNO PILĖNŲ PROGIMNAZIJOJE REGLAMENTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Reglamentas dėl krizių valdymo

Detaliau

II

II PATVIRTINTA Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr.V1-260 6 priedas BIBLIOTEKOS IR SKAITYKLOS VEIKLOS PLANAS 2018 METAMS Tikslas: 1.Siekti,

Detaliau